Sunteți pe pagina 1din 12

APROVIZIONARE

Cod PO-07

Ediţia 4

Întocmit, Verificat, Aprobat,


Eugenia Petrescu Negra Alexandra Daniel Piţurlea

Numărul exemplarului Tip difuzare: Data intrării în vigoare


controlată  necontrolată  03.03.2006
APROVIZIONARE
Cod PO-07

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr. Ed. Nr. Data Pagina Parag. Conţinutul reviziei


crt. Rev. ed.
1. 1 0 05.1996 Toate Toate Redactare iniţială

2. 2 0 04.2004 Toate Toate Revizie cf.:


 modificării structurii organizatorice;
 redenumire şi recodificare
 SR EN ISO 9001:2001
3. 2 1 06.2004 Toate Toate Revizie cf.
Observaţii ale organismului de certificare

4. 3 0 08.2005 Toate Toate Modificare integrala ca urmare a includerii


cerintelor ISO 14001:2004
5. 4 0 03.2006 toate toate  Integrare sistem de management al
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale
conform OHSAS:2004 la sistemul integrat
de management al calităţii şi mediului
existent şi certificat
 Modificare structura organizatorică a
societăţii

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 2/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

CUPRINS

1. Scop...................................................................................................................................................4
2. Domeniu............................................................................................................................................4
3. Definiţii.............................................................................................................................................4
4. Documente de referinţă.....................................................................................................................4
5. Responsabilităţi.................................................................................................................................5
5.1 Responsabil contracte-ofertare..................................................................................................5
5.2 Responsabil aprovizionare........................................................................................................5
5.3 RCMS/Protecţia muncii/PSI.....................................................................................................6
5.4 Şef punct de lucru......................................................................................................................6
5.5 Şef Compartiment Mecanizare..................................................................................................6
6. Procedura...........................................................................................................................................7
6.1 Evaluarea şi selectarea furnizorilor...........................................................................................7
6.2 Date de aprovizionare...............................................................................................................7
6.2.1 Elaborarea, analiza şi avizarea cererilor de aprovizionare................................................7
6.2.2 Elaborarea, analiza, avizarea şi transmiterea comenzilor.................................................8
6.3 Verificarea produsului aprovizionat........................................................................................10
6.4 Înregistrări referitoare la furnizori...........................................................................................11
7. Înregistrări:......................................................................................................................................11

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 3/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

1. Scop
1.1. Procedura corespunde clauzelor 7.4. şi 4.1 din SR EN ISO 9001:2001, clauzei 4.4.6 din standardul SR
EN ISO 14001:2005 şi clauzei 4.4.6 din standardul OHSAS 18001:2004, alese ca modele de referinţă pentru
implementarea sistemului integrat de management al calităţii, mediului şi securităţii şi sănătăţii în muncă în
cadrul S.C. CONCELEX S.R.L.
1.2 Are drept scop să asigure că materialele, produsele şi serviciile aprovizionate sunt conforme cu
cerinţele specificate în documentele de aprovizionare şi că procesul de aprovizionare este ţinut sub
control.
2. Domeniu
Prezenta procedură se aplică de către compartimentele implicate în activitatea de aprovizionare.
3. Definiţii
Conform MSIM-CLX, ed/rev in vigoare
Proces - ansamblu de activităţi corelate, sau în interacţiune, care transformă intrări în ieşiri.
Produs - rezultatul unui proces.
Furnizor - organizaţie sau persoană care furnizează un produs.
Specificaţie - document care precizează condiţii.
Verificare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele
specificate.
Cerere de ofertă = document care exprimă interesul unui client de a cumpăra produse de la furnizor, care conţine
specificaţiile tehnice ale produselor solicitate, preţuri şi alte condiţii specificate de client.
Ofertă = document scris care exprimă capacitatea furnizorului de a livra produse unui client conform specificaţiilor
tehnice şi clauzelor comerciale.
Comanda = document care exprimă decizia clientului de a cumpăra produse conform specificaţiilor tehnice şi
comerciale /economice.
Contract = act juridic prin care una din părţi (vânzătorul), transmite celeilalte părţi (cumpărătorul), în schimbul unei
sume de bani numită preţ, un drept de proprietate asupra unui bun.
Clauza = condiţie/cerinţă sau regulă stabilită prin contract care trebuie respectată de părţile contractante.
Client/beneficiar = destinatar al unui produs furnizat de organizaţie.
Organizaţie = ansamblu de persoane şi facilităţi cu responsabilităţi, autorităţi şi relaţii definite.
Echipament individual de protecţie (E.I.P.):
- Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului.
Echipamentul individual de protecţie trebuie să asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor
factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
Echipament individual de lucru (E.I.L.):
- Totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul de muncă pentru protejarea îmbrăcămintei
personale a muncitorilor împotriva uzurii şi murdăririi excesive.
Echipamentul individual de lucru nu îndeplineşte funcţii de protecţie împotriva accidentelor şi
bolilor profesionale.

4. Documente de referinţă
MSIM-CLX – Manualul Sistemului Integrat de Management al Concelex.
PS-04 - Controlul produsului neconform.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 4/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

PS-06 - Acţiune corectivă.


PS-07 - Acţiune preventivă.
SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare.
OHSAS 18001:2004 - Occupational health and safety management system – Specification
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
HG nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor
pentru construcţii;
Ordinul 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor
pentru construcţii
ORDIN nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare a
echipamentului individual de protecţie
Legea 90/1996 privind protecţia muncii;
Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale
nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002
IPSM 06 Instrucţiune de Protecţie şi sănătate a muncii privind acordarea EIP şi EIL
5. Responsabilităţi

5.1 Responsabil ofertare - contractare


Este responsabil pentru:
 Stabilirea atunci când este cazul a cerinţelor tehnice speciale pentru produsele aprovizionate,
inclusiv criterii de acceptare-respingere;
 Stabilirea cerintelor tehnice de securitate privind protecţia mediului şi securitatea şi sănătatea
muncii pentru materialele, produsele, si/sau serviciile aprovizionate;
 Analizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor de la furnizori şi subantreprenori pentru
elaborarea devizelor tehnico economice;
 Transmite Responsabilului ofertare lista materialelor pentru care se vor solicita preţuri de la
furnizori în vederea elaborării documentaţiei tehnico economice de participare la achiziţii de
lucrări (publice sau private)
 Transmite cereri de ofertă pentru lucrările/serviciile externalizate (subcontractate) de societate
inclusiv a documentaţiei tehnice aferente (caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii tehnice).
 Întocmeşte Lista proceselor externalizate pentru fiecare obiectiv pentru care se întocmeşte
oferta tehnico econonmică de participare la licitaţii. Transmite furnizorilor potenţiali
chestionare pentru evaluare sau completează pentru aceştia Fişe de evaluare furnizor
5.2 Responsabil aprovizionare
Este responsabil pentru:
 Colectarea datelor privind furnizorii de materiale/echipamente/produse/echipamente de lucru şi
protecţie în vederea evaluării acestora şi includerii în Lista furnizorilor acceptaţi.
 Selecţia furnizorilor în baza “Listei furnizorilor acceptaţi“;
 Transmiterea cererilor de ofertă către producători/furnizori
 Intocmirea corectă a comenzilor de aprovizionare cu includerea cerintelor adecvate de calitate/
mediu/securitate şi sănătate;
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 5/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

 Urmărirea derulării contractelor/comenzilor de aprovizionare;


 Furnizarea la timp, în cantitatea şi calitatea solicitată, la punctele de lucru a materialelor
aprovizionate.
 Includerea in documentele de aprovizionare a solicitarii adresata furnizorului de
materiale/produse de transmitere a fisei de securitate a materialului/produsului, atunci cand este
cazul.
5.3 RCMS

Este responsabil pentru:


 Evaluează furnizorii pe baza datelor transmise de Responsabilul Aprovizionare şi completează
Fişele de evaluare pentru fiecare furnizor. Întocmeşte “Lista furnizorilor de
materiale/produse /echipamente acceptaţi“;
 Actualizarea anuală a acesteia utilizând datele de istorie înregistrate;
 Avizarea documentelor de procurare, cu specificarea acordului de calitate si mediu cu
furnizorul.
5.4 Şeful de punct de lucru
Este responsabil pentru:
 Emiterea cererilor de aprovizionare;
 Verificarea produsului/materialului aprovizionat.
5.5 Şef Compartiment Mecanizare
Este responsabil pentru:
 Organizarea transportului pentru materialele comandate de la furnizori la punctele de lucru.
 Acordarea Echipamentelor de lucru şi Echipamentelor de protecţie personalului din subordine.
 Întocmeşte situaţia privind consumul combustibilului pe fiecare lună în vederea achitării taxelor
aferente Fondului de mediu.
5.6 Şef Compartiment Producţie Secundară
 Întocmeşte necesarul de materiale pentru fiecare comandă/Contract
 Solicită oferte de preţ furnizorilor
 Întocmeşte comenzi de aprovizionare
 Evaluează furnizorii de materiale prin completarea Fişelor de evaluare şi întocmeşte Lista
furnizorilor acceptaţi
5.1 Responsabil Protecţia Muncii PSI
 Întocmeşte „Lista de dotare cu echipament individual de protecţie şi lucru" pe baza cerinţelor
legale şi ţinând cont de analiza şi cumularea factorilor de risc la care executantul este expus pe
durata îndeplinirii sarcinii de muncă.

5.2 Şef Administrativ Depozite

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 6/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

 Întocmeşte comenzi de aprovizionare pentru EIL şi EIP conform Necesarului transmis de


Responsabilul Protecţia Muncii - PSI
6. Procedura

6.1 Evaluarea şi selectarea furnizorilor


Cerinţele pentru furnizori exprimate în Fişele de evaluare sunt stabilite de Compartimentul Tehnic
din cadrul societăţii în funcţie de:
 caracteristicile materialului aprovizionat;
 cerinţele pentru produs (implică cerinţele pentru materiale);
 cerinţe de sistem integrat calitate-mediu-securitate în muncă.
Evaluarea furnizorilor de materiale şi echipamente se face de regulă pe produs sau categorii de
produse şi sunt stabilite de Responsabilul aprovizionare pe baza informaţiilor primite de la
Compartimentul Tehnic şi Responsabilul cu Managementul Calităţii, Mediului şi Securităţii şi
Sănătăţii în muncă, respectiv Responsabilul cu protecţia Muncii desemnat pe societate.
RCMS/Protecţia muncii/PSI întocmeşte “Lista furnizorilor acceptaţi“, având în vedere
următoarele:
 atestatele şi certificatele obţinute referitoare la sistemul calităţii si/sau mediu, sistem integrat,
 informaţii primite de la furnizori telefonic;
 date proprii din experienţa privind colaborarea cu furnizorii;
 informaţii de la terţi referitoare la furnizorul analizat;
 tradiţia în aprovizionare între societate şi furnizori, reflectată în analizele anterioare
(seriozitatea privind termenele de livrare, frecvenţa neconformităţilor la produsele
aprovizionate şi operativitatea în rezolvarea acestora).
 anual, RCMS actualizează “Lista furnizorilor acceptaţi” în colaborare cu Compartimentul
Aprovizionare.
În cazul unor furnizori noi, neincluşi pe lista furnizorilor acceptaţi, se evaluează capabilitatea
furnizorilor de a respecta criteriile de calitate mediu securitate şi sănătate cerute, în paralel cu
condiţiile unui preţ de vânzare minim şi al posibilităţilor acestora de a respecta toate cerinţele
contractuale. Furnizorii noi se evaluează conform Fişei de evaluare furnizori pe un anumit
produs/serviciu cu ocazia transmiterii ofertelor de preţ de către aceştia la SC CONCELEX. SRL.
6.2 Date de aprovizionare

6.2.1 Elaborarea, analiza şi avizarea cererilor de aprovizionare


În funcţie de necesităţile de materiale care apar pe şantiere, Sefii de punct de lucru completează
cererea de aprovizionare pe care o înaintează Responsabilului cu aprovizionarea sau transmit
telefonic necesarul de materiale. Şefii de punct de lucru răspund pentru corectitudinea cantităţilor
prevăzute în cererile de aprovizionare. Responsabilul cu aprovizionarea analizează cererea de
aprovizionare şi în cazul apariţiei unor neconcordanţe o înaintează către Directorul Comercial,
Inginerul Sef sau Directorul General pentru avizare. Cererile de aprovizionare aprobate intră mai
departe în procesul de aprovizionare (lansare cerere de ofertă, analiza ofertelor, lansarea comenzii
de aprovizionare).

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 7/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

Pentru Compartimentul Producţie Secundară, Seful Compartimentului întocmeşte necesarul de


materiale pentru fiecare comandă/contract şi solicită oferte de preţ de la furnizorii incluşi în Lista
furnizorilor acceptaţi sau de la furnizori noi.
6.2.2 Elaborarea, analiza, avizarea şi transmiterea comenzilor de materiale
Pe baza Graficului de execuţie a lucrărilor contractate (în curs de derulare) sau a caietului de
sarcini pentru achiziţii de lucrări, Responsabilul cu aprovizionarea întocmeşte cereri de ofertă
pentru materiale/produse/echipamente şi le înaintează furnizorilor conform Listei furnizorilor
acceptaţi. Se pot transmite cereri de ofertă şi la furnizori noi care se vor înscrie în Anexa la Lista
furnizorilor acceptaţi.
Pentru întocmirea devizelor estimative/documentaţiilor de participare la licitaţii
Se solicită oferte de preţ de la furnizorii tradiţionali sau de la furnizori noi (potenţiali).
Ofertele primite de la furnizorii de materiale pentru construcţii/instalaţii sunt analizate de către
Responsabilul Aprovizionare în colaborare cu Responsabilul Contractare-Ofertare, în conformitate
cu documentaţia tehnico-economică a lucrărilor, aprobate, iar în cazuri speciale ele vor fi înaintate
pentru analiză Directorului Comercial şi/sau Inginerului Sef. În funcţie de importanţa
produselor/serviciilor aprovizionate, RCMS are în vedere comenzile de aprovizionare şi
contractele de vânzare – furnizare materiale produse, care trebuie sa facă referiri la criterii de
calitate si/sau mediu/securitate si sănătate precum şi la acordul furnizorului de a recepţiona
produsele la sediul acestuia..
Se va alege oferta optimă (conform criteriilor de acceptare).
Pentru lucrările în execuţie Responsabilul cu aprovizionarea va întocmi comanda de aprovizionare
pe baza necesarului de materiale transmis de Sefii punctelor de lucru verbal sau în scris şi o va
înregistra în Registrul de Evidenţă al Comenzilor (format electronic, intranet).
În comandă se specifică clar (în funcţie de importanţa materialului aprovizionat) cerinţele
referitoare la calitatea produsului sau echipamentului care trebuie aprovizionat.
 condiţii de identificare a produsului, descriere completă şi clară: tip, sortiment, dimensiuni,
caracteristici, marcare, etc.;
 cerinţe tehnice din punct de vedere al calităţii/mediului/securităţii şi sănătăţii (standarde
aplicabile);
 cerinţe de manipulare, conservare, ambalare, transport;
 cerinţe privind înregistrările de calitate si/sau mediu care însoţesc produsul sau echipamentul;
 măsuri preventive de reglementare a potenţialelor litigii referitoare la calitate;
 condiţii de recepţie.
Comenzile de aprovizionare sunt semnate de Responsabilul Aprovizionare şi când este cazul de
Directorul Comercial.
Pentru ridicarea materialelor comandate de la furnizori şi transportul acestora la punctele de lucru,
Compartimentul Aprovizionare colaborează cu Compartimentul Mecanizare. Responsabilul cu
transportul materialelor din compartimentul mecanizare preia de la responsabilul cu
aprovizionarea comenzile efectuate şi le programează pentru transport în funcţie de importanţa şi
urgenţa lor (stabilită de Director Comercial sau Inginer Sef). Responsabilul cu aprovizionarea
urmăreşte derularea comenzilor până la punctul de livrare prin comunicarea telefonică cu
conducătorii auto. Pentru achitarea facturilor către furnizori colaborează cu Departamentul
Financiar.
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 8/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

În cazul unor divergente la contracte/comenzi (referitor la termene,cantităţi, caracteristici,) acestea


se rezolvă de către responsabilul aprovizionare de comun acord cu furnizorii respectivi.
Orice modificări sau completări faţă de clauzele stabilite prin contracte vor face obiectul unor acte
adiţionale la contracte, care vor parcurge acelaşi circuit de analiză, evaluare, avizare şi aprobare ca
şi documentele iniţiale.
Contractele de vânzare - cumpărare sunt înregistrate în Registrul evidenţă comenzi şi contracte
furnizori.
Înregistrările emise în cadrul activităţilor de analiză comenzi, evaluare şi selectare furnizori,
analiză oferte şi perfectare contracte sunt ţinute sub control şi păstrate conform procedurii
”Controlul înregistrărilor“, cod PS-02.
Pentru materiale/accesorii/produse necesare realizării mobilierului
Şeful compartimentului producţie secundară emite Comenzile de aprovizionare prin care specifică:
a) tipul, categoria, clasa sau o altă identificare precisă (în cazul materialelor se specifică denumirea
clară, tipul, dimensiunile, culoarea, standardul de produs, etc.);
b) cerinţe pentru aprobarea produsului şi echipamentelor (Declaraţie de conformitate, Agrement
tehnic);
c) cerinţe pentru sistemul de management al calităţi/mediului/securităţii şi sănătăţii ocupaţionale sau
a sistemului integrat;
d) condiţii de supraveghere a calităţii şi verificare a produsului comandat, de către reprezentanţii
S.C. CONCELEX S.R.L. sau ai clientului, la sediul furnizorului sau la sediul S.C. CONCELEX
S.R.L.;
e) indicaţii privind ambalarea şi expedierea produselor;
f) instrucţiuni privind transmiterea şi păstrarea înregistrărilor calităţii (Certificate de calitate,
Certificate de garanţie, Declaraţii de conformitate, Fişe tehnice de securitate) care constituie
dovezile obiective de calitate menţionate în comandă de către S.C. CONCELEX S.R.L

Comenzile sunt semnate de Seful Compartimentului.


Aprovizionarea se face de regulă cu mijlocul de transport al furnizorului.
Pentru produsele cu grad de toxicitate (ex. granule KANTEX) se solicită Fişa tehnică de
securitate şi se respectă instrucţiunile de depozitare şi utilizare.

Pentru EIL (echipamente individuale de Lucru) EIP (echipamente individuale de Protecţie)


Şef administrativ Depozite solicită oferte de preţ de la furnizori şi întocmeşte comenzi de
aprovizionare. Pentru EIP se vor preciza condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească precum şi
documentele de calitate care trebuie să însoţească aceste produse (declaraţie de conformitate EC).
Şef administrativ Depozite ţine evidenţa EIL şi EIP distribuite personalului şi celor din stoc în
Registru inventar.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 9/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

6.3 Verificarea produsului aprovizionat


Recepţia iniţială a produselor aprovizionate (pentru construcţii) este efectuată de către conducătorii
auto care ridică marfa, cea finală de către şefii de punct de lucru prin semnarea Avizului de însoţire
a mărfii.
În atelierul de mobilă recepţia produselor/accesoriilor aprovizionate se face de către Comisia de
recepţie formată din şef echipă, Gestionar şi Inginer tehnolog care semnează Proces verbal de
recepţie (recepţia se consideră valabilă cand este semnat procesul verbal de cel puţin un membru al
Comisiei)
Pentru mărfurile aprovizionate la punctele de lucru modul de încărcare a materialelor e stabilit de
către conducătorii auto, care sunt responsabili pentru integritatea materialelor pe timpul
transportului.
Gradul de severitate al inspecţiilor este stabilit în funcţie de importanţa materialului în determinarea
conditiilor de calitate si/sau mediu ale materialului/ produsului/ serviciului şi frecvenţa
neconformităţilor depistate la materialele primite anterior de la furnizori.
Inspecţiile de recepţie se fac:
 integral la furnizori când firma efectuează recepţia la sediul acestuia;
 la sediul firmei integral sau prin sondaj, pe eşantioane de materiale primite.
Condiţiile de recepţie sunt stipulate în contract/comandă, inclusiv inspecţiile pe care firma le
consideră necesare să fie făcute la sediul furnizorilor şi prevederi pentru soluţionarea problemelor
survenite la recepţie.
Recepţia se face pe bază de instrucţiuni specifice, corelate cu cerinţele contractuale, norme şi
standarde aplicabile precum şi înregistrărilor de calitate si/sau mediu care însoţesc produsul,
referitoare la inspecţiile şi încercările efectuate de către furnizor.
La constatarea de neconformităţi în timpul recepţiei, materialele neconforme se identifică prin
aplicarea etichetei "Produs neconform" sau "Produs respins" şi se depozitează separat. Produsele
declarate neconforme se vor trata conform procedurii, “Controlul produsului neconform”, cod PS-
04.
6.5 Identificare procese externe
Responsabilul Ofertare Contractare identifică toate categoriile de procese externe, care nu pot fi efectuate
de cãtre societate pentru executarea unei lucrări în calitate de antreprenor general/antreprenor şi care pot
influenţa conformitatea lucrărilor şi se întocmeşte Lista proceselor externe, cod PO 07/F-03.
6.6 Emitere cerere de ofertă
Pe baza tipurilor de servicii/lucrări identificate în Lista proceselor externe şi a datelor existente despre
furnizorii de servicii/subantreprenori se întocmeşte Lista furnizorilor de la care urmeaza obtinerea ofertelor
(potentiali furnizori)
Cererile de ofertă se transmit la furnizorii de servicii/subantreprenorii incluşi în această listă.
Cererile de ofertă sunt analizate de furnizori, iar aceştia transmit oferte la S.C. CONCELEX. S.R.L.
De asemenea se primesc oferte şi de la furnizori cărora nu li s-au trimis cereri de oferte.
Subantreprenorii sunt analizati pe baza Fişei de evaluare
6.7 Evaluarea si selecţia furnizorilor de servicii
Evaluarea furnizorilor de servicii/subantreprenorilor se efectuează în acelaşi mod ca şi la furnizorii de
materiale, cap.6.2.
6.8 Încheiere contract
Pentru furnizorii de servicii selectaţi, se emite comandă sau se încheie contract de prestări servicii în care
sunt precizate, după caz, cerinţe privind:

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 10/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

- serviciul prestat, termenul de execuţie


- condiţii tehnice şi de calitate a serviciului prestat
- preţ, garanţia lucrării
Pentru categoriile de lucrări ce urmează a fi subcontractate se vor încheia contracte de excecuţie
lucrări cu subantreprenorii selectaţi după adjudecarea achiziţiei de lucrări (încheierea contractului
de execuţie cu Beneficiarul.).
6.9 Prestare serviciu/executarea lucrărilor în subantrepriză
Dacă serviciul subcontractat se desfăşoară la sediul SC CONCELEX SRL, înainte de începerea
desfăşurării acestuia, se efectuează instruirea personalului din partea firmei prestatoare de servicii,
similar instruirii la angajare, conform procedurii PS 04 - Instruire, competenţă, conştientizare.
Personalul de execuţie al firmei terţe va respecta cerinţele contractuale şi prevederile instrucţiunilor
specifice, IPM, IPSI, IPMed.
Pe parcursul prestării serviciului, firma terţă colaborează cu SC CONCELEX SRL prin
intermediul unui responsabil desemnat de conducere.
Pentru lucrările de construcţii/instalaţii executate de subantreprenori aceştia vor respecta condiţiile
contractuale şi angajamentele luate de SC CONCELEX SRL faţă de beneficiar. În contractele de
subantrepriză se prevăd clauze speciale referitoare la calitate, protecţia mediului, securitate şi
sănătate ocupaţională. Protecţia muncii şi Instrucţiunile PSI vor fi efectuate de responsabilii
desemnaţi de conducerea subantreprenorului.
6.10 Recepţie execuţie/ prestare serviciu
Se recepţionează lucrarea de execuţie/prestare serviciu şi se întocmeşte documentaţia de recepţie
conform cerinţelor contractuale. În situaţia în care lucrarea nu corespunde cerinţelor contractuale,
firma terţă răspunde de rezolvarea tuturor neconformităţilor.
Contractele, comenzile, documentele de recepţie şi toate celelalte documente/înregistrări rezultate pe
parcursul derulării contractului/ comenzii sunt ţinute în evidenţă de către RA implicat

6.11 Îregistrări referitoare la furnizori


Şefii de punct de lucru colaborează cu Responsabilul Aprovizionare şi RCMS în vederea furnizării
datelor despre produsele/materialele aprovizionate (calitate termenul de înlocuire) de la furnizori
în vederea evaluării/reevaluării acestora.
Toate rapoartele de neconformitate referitoare la produsele aprovizionate sunt transmise RCMS,
care împreună cu responsabilul cu aprovizionarea asigură interfaţa cu furnizorul pentru
soluţionarea lor.
6.12- Depozitarea/păstrarea produslor aprovizionate
Şeful de echipă sau Şeful Punctului de lucru/şef Administrativ Depozite/Gestionar mobilier va lua
măsurile necesare pentru ca depozitarea materialelor aprovizionate să se facă în spaţii
corespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de climă şi de păstrare în condiţii de securitate şi
protecţie a mediului şi marcate corespunzător.

Produsele respinse la recepţie sau cu neconformităţi se depozitează în spaţii special destinate şi se


marchează cu etichete “PRODUS NECONFORM” conform procedurii PS-8.3-01 „Controlul
produsului neconform” .

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 11/12
APROVIZIONARE
Cod PO-07

7. Înregistrări:
Fişa de evaluare a furnizorului PO 07/F-01a, b, c (produse pentru construcţii/mobilier/tamplarie,
servicii, subantreprenori)
Lista furnizorilor acceptaţi pentru produse/materiale/echipamente, lista furnizorilor de servicii
cod PO 07/F-02 a., b
Lista subantreprenorilor acceptaţi (PO 07/F-02 c)
Lista proceselor externe PO 07/F-03
Cerere de aprovizionare, cod PO 07/F-04
Proces verbal de recepţie materiale PO 07/F-05
Comandă aprovizionare
Certificate de calitate.
Declaraţie de conformitate.
Etichete “Produs respins” cod PO 07/ E--01.
Eticheta “Produs Neconform/în aşteptare”, cod PO 07/E-02.

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PO 01 F-01 rev 0 Ediţia 4Revizia 0 Pagina 12/12

S-ar putea să vă placă și