Sunteți pe pagina 1din 87

Univesitatea din Petroani

Faculatea de tiine
Specializarea:Sociologie
LUCRARE DE LICEN
Coordonator :
Lector univ. dr. Bocsa Eva
ABSL!E"# :
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Petroani +,--
EFECTELE MIGRAIEI INTERNAIONALE
ASUPRA COPILULUI
.Cea /ai /are 0og*ie din
aceast* lu/e sunt copiii1 /ai /ult dec2t
toi 0anii din lu/e i toat* puterea de pe p*/2nt3
Mario Puzo
+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
CUPRINS
Introducere 4
CAPITOLUL I - MIGRAIE. PREZENTARE GENERAL 5
-.-. 6e7inirea /igraiei 8/o0ilitatea populaiei9 5
-.+. $igraia internaional* 5
-.:. $igraie i parentalitate ;
CAPITOLUL II - FAMILIA, IMPORTANA ACESTEIA
N PROCESUL DE N!ARE -:
+.-. 6e7inirea 7a/iliei -:
+.+. Structuri i 7uncii ale 7a/iliei -<
+.+.-. Structura 7a/iliei -<
+.+.+. Funciile 7a/iliei -4
+.:. Fa/ilia i coala -;
+.<. Fa/ilia transnaional* +-
CAPITOLUL III - DEZ!OLTAREA COPILULUI
N CADRUL FAMILIAL +:
:.-. 6ezvoltarea 7izic* +:
:.+. 6ezvoltarea cognitiv* +:
:.:. 6ezvoltarea a7ectiv* +<
:.<. %/aginaia /icului colar +4
:.4. 6ezvoltarea g2ndirii +=
:.=. Contiina /oral* +=
:.5. 'elaiile colare +5
CAPITOLUL I! - EFECTELE MIGRAIEI INTERNAIONALE
ASUPRA COPILULUI +;
<.-. #ul0ur*ri psi>ice +;
<.+. 'ezultate sla0e la ?nv**tur* :-
<.:. A0senteis/ul :+
<.<. Eecul colar sau a0andonul colar :<
:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
<.4. #endine suicidale :4
CAPITOLUL ! - ETAPELE, ARIA "I METODOLOGIA
CERCETRII #$
4.-. Aria cercet*rii :5
4.+. $etodologia cercet*rii :;
CAPITOLUL !I - ANALIZA "I INTERPRETAREA DATELOR <,
=.-. Situaia 7a/ilial* a copiilor <,
=.+. Starea a7ectiv* a copiilor <5
=.:. 'ezultatele la ?nv**tur* i riscul de a0andon colar 4:
=.<. Studii de caz 4=
=.<.-. Studiu de caz nr. - 45
=.<.+. Studiu de caz nr.+ =:
CONCLUZII 5,
%I%LIOGRAFIE 5+
Ane@a - ) C>estionar 5:
Ane@a + ) #a0ele de 7recven* 5A
Ane@a + ) #a0ele de corelaie A<
<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
INTRODUCERE
Bntotdeauna au 7ost copii or7ani ... Bn ur/a r*z0oaielor1 cala/it*ilor1 0olilor1
accidentelor i /ultor altor cauze. Bn ti/purile actuale1 de pace1 asist*/ la un alt7el de
or7anat c*ruia)i cad victi/e sute de /ii de 7iine u/ane1 a7late ?n pri/ii ani ai vieii .
$igraia pentru /unca ?n str*in*tate s)a intensi7icat din cauza insta0ilit*ii socio)
econo/ice i a tranziiei inter/ina0ile ceea ce a dus la un pronostic ?ngriCor*tor ?n ur/a
e7ectu*rii unor studii pertinente ar*t2nd c* ?n prezent e@ist* :4,.,,, de copii or7ani1 dar cu
p*rinii ?n via*.
E@ist* o pro0le/* destul de delicat* care se ridic*: ar 7i /ai 0ine s* r*/2n* ?n
'o/2nia i p*rinii s* nu ai0* 0ani1 ast7el s* nu ai0* posi0ilitatea de educare1 ?ngriCire sau e
/ai 0ine s* plece eli/in2ndu)se pro0le/ele 7inanciare iar copii s* r*/2n* ?n griCa altor
persoane sau a tat*lui.
Lucrurile nu pot 7i privite ?n al0 i negru1 ?ns* tre0uie evideniate consecinele
psi>ologice care apar odat* cu a0sena /a/ei i a tat*lui. 6in /o/entul naterii copilul
o0serv* c* sunt dou* persoane ?n Curul lui cu roluri di7erite.
B/preun* p*rinii ?ndeplinesc toate 7unciile 7a/iliale1 7uncia instru/ental* este
legat* /ai /ult de tat* iar cea a7ectiv* de /a/*. Apare identi7icarea 0*iatului cu tat*l iar a
7etei cu /a/a1 necesar* constituirii identit*ii de sine a copilului. Aceast* identitate este
a7ectat* c2nd nu sunt a/0ii p*rini. Copii ?nva* s* accepte li/itele i disciplina pe care
p*rinii o i/pun. Ei pot /anipula prin dualitatea lor pe p*rinii care nu sunt unii1 de
e@e/plu: c2nd nu reuete s* o0in* ceva de la unul ?ncearc* la cel*lalt i reuete ast7el ?n
cele /ai /ulte cazuri.
La v2rsta de : ani copilul crede c* el este cel /ai puternic. /nipotena este o
iluzie1 o 7antezie a copilului1 p*rinii 7iind cei care ?l 7ace s* revin* picioarele pe p*/2nt
prin educaie i prin li/itele i/puse.
Bn /o/entul c2nd acetia nu sunt se si/te puternic c* poate s* 7ac* orice1 ?ns* in
/o/entul c2nd nu reuete s* 7ac* 7a* pro0le/elor duce la 7oarte /ulte consecine cu/ ar
7i:
Probleme psihologice& ne?ncredere ?n sine1 depresie1 tul0ur*ri a7ective1 co/parare
cu viaa /ai 7ericit* a colegilor.
Probleme emoionale& an@ietate /*rit*1 senti/ente de culpa0ilitate1 7ric* de
a0andon1 izolare1 /2nie1 7ric* de r*niri i /oarte.
4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Probleme fizice& 0oli ine@plica0ile1 sunt e@pui la accidente1 dezvoltare 7izic* /ai
lent*.
Probleme comportamentale& agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlali1
pro0le/e cu so/nul1 7uga de acas*1 sarcini la v2rste /ici1 /utilare1 consu/ de droguri i
alcool1 co/porta/ent de7ensiv cu /inciuna.
Probleme colare& a0sene1 a0andon colar1 sc>i/0*ri 0rute ?n per7or/anele
colare1 lips* de concentrare1 lipsa de /aniere sociale.
6up* cu/ a/ v*zut1 /igraia p*rinilor duce la o serie de pro0le/e1 de aceea ?n
lucrarea de 7a* preocuparea /ea a 7ost s* ?ncerc prevenirea unor pro0le/e cu care se
con7runt* copii cu v2rst* precolar* /ic* 8= D 5 E -, D -- ani9. Acetia intr* pentru pri/a
dat* pe 0*ncile colii i au nevoie de suportul 7a/iliei 8/a/*1 tat* 9 nu de cel al 0unicilor
sau al altor persoane pentru a avea o dezvoltare 7izic*1 psi>ic* i intelectual*
corespunz*toare v2rstei.
Lucrarea este structurat* pe un nu/*r de patru capitole principale1 ast7el: Capitolul
I1 este cel pe parcursul c*ruia doresc s* aduc ?n atenie Migraia i o Prezentare general a
acesteia.
Capitolul II1 Familia, importana acesteia n procesul de nvare1 relev* c2t de
i/portant* este 7a/ilia ?n dezvoltarea copilului .
Capitolul III1 Dezvoltarea copilului n cadrul familial este un capitol care se re7er*
la pro0le/atica s*r*ciei i e7ectele ei asupra 7a/iliei i copilului.
Capitolul IV este capitolul ?n care evideniez c2teva dintre fectele migraiei
internaionale asupra copilului.
Capitolul V, aduce ?n atenie care au 7ost ?n perioada de cercetare etapele1 aria i
/etodologia aplicat*.
Capitolul VI 7or/eaz* partea practic* de !naliz i interpretare a datelor, i este o
co/pletare la capitolul precedent1 ?n care a/ ?ncercat s* interpretez datele o0inute ?n ur/a
cercet*rii.
$enionez c* a/ plecat de la ur/*toarele ipoteze de lucru:
) elevii care au unul sau ambii prini n strintate, au o stare
general afectiv negativ"
) elevii care au prinii plecai n strintate au rezultate slabe la
nvtur i risc de abandon colar.
=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
CAPITOLUL I
MIGRAIE. PREZENTARE GENERAL
'.'. De()n)re* +),r*-)e) .+o/)0)t*te* 1o1u0*-)e)2
6icionarul de sociologie
-
de7inete /igraia ca 7iind un .7eno/en ce const* ?n
deplasarea unor /uli/i de persoane dintr)o arie teritorial* ?n alta1 ur/at* de sc>i/0area
do/iciliului iDsau de ?ncadrarea ?ntr)o 7or/* de activitate ?n zona de sosire. Feno/enul
/igraiei reprezint* unul dintre /arile dra/e ale ti/purilor /oderne1 acest 7eno/en 7iind
7avorizat de posi0ilit*ile /ari de transport1 de circulaia in7or/aiilor1 de tensiunile sociale
i nu ?n ulti/ul r2nd de situaiile econo/ice precare ale unor *ri sc*pate de su0 o0l*duirea
co/unist*1 ?n care trecerea la o econo/ie real* de pia* se 7ace 7oarte lent i cu /ari
sacri7icii sociale. de7inire eti/ologic* a ter/enului /igraie sau /igraiune1 vine din
latinescul: /igratio) onis cu di7erite sensuri pe care ?nse/n*tatea cuv2ntului ?n sine avut)o
?n istorie: 3deplasare ?n /as* a unor tri0uri sau a unor populaii de pe un teritoriu pe altul1
deter/inat* de 7actori econo/ici1 sociali1 politici sau naturaliF /igrare3Gsau cu sensul:
3deplasare ?n /as* a unor ani/ale dintr)o regiune ?ntr)alta1 ?n vederea reproducerii1 a
c*ut*rii de >ran* etc
+
. !aloarea /oderna a ter/enului din punct de vedere sociologic are ca
?nse/n*tate: 3deplasare ?n vederea sc>i/0*rii locului de trai i de /unc*1 deter/inat* de
7actori sociali1 politici1 econo/ici sau naturali.
Feno/enul /igraiei
:
ro/2nilor ?n str*in*tate este cunoscut ?n genere doar prin
a/ploare i cauzele socioecono/ice care ?l deter/in*.
Concluzion2nd de7iniiile /ai sus a/intite pot spune cu propriile cuvinte c*1
/igraia reprezint* p*r*sirea unui teritoriu de 0az* pentru un altul propice unor activit*i
constructive cu un puternic caracter personal1 p*r*sire ce i/plic* totodat* sc>i/0area
do/iciliului. $igraia are o condiionare social* i genereaz* consecine sociale.
'.3. M),r*-)* )ntern*-)on*04
Prin /igraia internaional* a 7orei de /unc* se ?nelege procesul de trecere 7orei
de /unc* dintr)o ar* ?n alta1 ?n vederea des7*ur*rii unei activit*i ?n a7ara *rii unde se
-
Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 6icionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A1 p.:4,
+
>ttp :DDde@onlin e.ro
:
Sandu 6u/itru1 Lu/ile sociale ale /igraiei ro/2neti ?n str*in*tate1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,;1 p.;A
5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
a7l* reedina ei per/anent*1 ur/2nd ca cei ce /igreaz* s* 7ie retri0uii de persoane 7izice1
Curidice sau de organis/e internaionale pentru care des7*oar* activit*ile respective.
Particularitatea /igraiei internaionale a 7orei de /unc* din zilele noastre const*1
?n principal1 ?n aceea c* acest proces are loc ?n str2nsa leg*tur* cu 7lu@ul internaional de
capital. #endina de concentrare a capitalurilor ?n 7unciune ?n *rile dezvoltate deter/ina o
parte a 7orei de /unc* din *rile sla0 dezvoltate i ?n curs de dezvoltare s* e/igreze ?n
aceste *ri.
Acest 7eno/en de /igraie a 7ost deter/inat de /ai /ulte cauze1 printre care
a/inti/:
) accentuarea 7lu@ului internaional de capital din ulti/ul deceniuF
) criza econo/ic* /ondial*F
) di7erene /ari de salariu dintre *riF
) dorina 7iec*rui individ de a c2tiga /ai /ult1 de a g*si perspectiveF
) lipsa locurilor de /unc*F
) lipsa cercet*rilor i dot*rilorF
) discri/in*ri la angaCare si la pro/ovareF
) instituii ne7uncionaleF
) dorina oa/enilor pentru o via* ur0an* /ai 0un*F
) dorina indivizilor pentru o cali7icare superioar* i recunoatere.
%/igraia internaional* poate genera riscuri la adresa securit*ii ?n *rile receptoare1
?n *rile de tranzit i ?n *rile 7urnizoare de i/igrani1 dei nu de natur* /ilitar*. Bn *rile de
origine1 cel /ai adesea e/igreaz* cet*enii api de /unc*. Bn e/igraia de /as*1 7ora de
/unc* este redus* cu p2n* la +,):,I ?n ara de origine. Apar 7eno/ene sociale ce
a7ecteaz* grav ec>ili0rul econo/ic i social: 7a/ilii dezintegrate1 /inori nesupraveg>eai1
siste/ de pensii 7*r* resurse1 etc. Un ast7el de e@e/plu este i 'o/2nia.
Bn *rile de tranzit1 7eno/enul /igraiei ?ncuraCeaz* Jindustriile tra7icului cu
persoane3: procurarea docu/entelor de transport1 alegerea destinaiei 7inale1 identi7icarea
viitorului loc de /unc*. Bn *rile receptoare1 principala di7icultate rezid* ?n integrarea
social* a noilor venii. Apar ta0erele de re7ugiai1 o 0irocraie local* pentru procesarea
datelor personale ale i/igranilor1 legislaie1 delicven* .a. Capacitatea instituiilor sociale1
econo/ice1 politice1 ad/inistrative de a integra un nu/*r /are de i/igrani1 rezistena
unor co/unit*i de i/igrani la asi/ilare1 a7ecteaz* sta0ilitatea statelor i1 ?n acest /od1
a7ecteaz* capacitatea guvernelor de a guverna.
A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
$igraia internaional* din zilele noastre se realizeaz* su0 c2teva 7or/e /ai
i/portante:
/igraia 7orei de /unc*F
/igraia /e/0rilor 7a/iliilor lucr*torilor anterior
e/igraniF
/igraia 7orat* de cala/it*i naturaleF
de persecuii politice sau religioase1 de r*z0oaie etc.
6ac*1 ?n ceea ce privete /igraia intern*1 nu intervin dec2t arareori opreliti de
ordin Curidic1 migraia internaional este, ntr#o msur important, determinat de
politicile /aterializate ?n regle/ent*ri speci7ice ?n raport cu e/igraia i1 /ai ales1 cu
i/igraia. Societatea ro/2neasc* se con7runt* cu o serie de trans7or/*ri care sunt cone@e
cu /igraia ea dese/neaz* deplasarea populaiei unei regiuni ?n alt* regiune1 ?ndeose0i din
zonele rurale c*tre cele ur0anizate1 dar i dinspre o societate spre alta. Bn a/0ele cazuri cei
care se deplaseaz* nu sunt cei /ai s*raci1 ci indivizii capa0ili s* sesizeze decalaCul dintre
aspiraiile lor i posi0ilitatea de a le realiza. E7ectul principal al /igraiei este acela c* ?i
constr2nge pe cei care e/igreaz* s*)i ela0oreze o serie de roluri noi.
$igraia
<
este unul dintre procesele sociale care in7lueneaz* pro7und societatea
ro/2neasc* actual*F totui1 din 0i0liogra7ia de specialitate lipsesc ?nc* lucr*rile tiini7ice
care s* redea co/ple@itatea acestui 7eno/en. 'ezultatul este o i/agine co/ple@*1 ?n care
/igraia ro/2neasc* devine su0iect de re7lecie al*turi de alte te/e centrale ast*zi ?n
tiinele sociale.
'.#. M),r*-)e 5) 1*rent*0)t*te
Bn 'o/2nia1 /igraia pentru /unca ?n str*in*tate s)a intensi7icat1 ast7el nu/*rul
7a/iliilor transnaionale a crescut puternic: nu/*rul e@act al acestora este greu de esti/at.
$aCoritatea /e/0rilor activi ai 7a/iliilor /igreaz*1 l*s2nd acas* copiii1 0*tr2nii i
0olnavii. $igranii ?ncearc* s* susin* de la distan* aceti /e/0rii ai 7a/iliilor1
dependeni de ei. perioad*1 presa din 'o/2nia a /ediatizat negativ plecarea p*rinilor1 ?n
special a /a/elor. P*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate au 7ost acuzai de .a0andon31 iar
copiii acestora au 7ost considerai de c*tre /edia .victi/e3.
Con7or/ datelor recente guverna/entale1 ?n +,,=1 peste <.,,, de 7a/ilii de ro/2ni
au lucrat ?n str*in*tate1 ?n sensul c* aproape =,.,,, de copii 8?n cazul de +<.,,, de a/0ii
<
Ang>el '.&.1 Korvat> %.1 Sociologia /igraiei. #eorii i studii de caz ro/2neti1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,;1
p.54
;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
p*rini1 iar ?n caz de :+.,,, unuia dintre p*rini sunt e/igrani9 sunt a7ectai ?n /od direct.
Specialitii din do/eniul socio)u/an /enioneaz* di7eritele tipuri de riscuri1 spre care
aceti copii sunt e@pui: solicitare 7izic* i /ental* supra)vulnera0ilitate ?n 7aa a0uzurilor
7izice1 psi>ice1 se@uale1 e@ploatare prin /unc*1 tra7icului de 7iine u/ane1 prostituie1 etc.
6ezvoltarea insu7icient* a unor a0ilit*i de via* care sunt co/une la /aturitate )
independen* ?n procesul decizional1 ?ncrederea ?n vigoare la un proprii1 de ti/p i de
gestionare a 0anilor1 de control i de e@presie a e/oiilor1 reea de construire1 a0ilit*i de
co/unicare1 etc ) sunt ad*ugate ca riscuri la situaia ?n care aceti copii sunt l*sai singuri.
Feno/enul de e/igrare ur/eaz*1 de ase/enea1 un /odel teritorial1 ?n 7uncie de
calitatea indicatorilor econo/ici a *rii. Ast7el cea /ai /are parte din aceste 7a/ilii se a7l*
?n $oldova1 ?n nord)estul 'o/2nia1 cea /ai s*rac* regiune a *rii i ?n care /ai /ulte
localit*i sunt literal/ente goale de tinerii p*rini. Aici g*si/ doar generaiile vec>i cu
rolul de a ?ngriCi la do/iciliu copii La0andonaiL. 6e aici apare i concentrarea teritorial*
a riscurilor /enionate. Prin revizuirea literaturii recente1 analiza datelor statistice o7iciale
precu/ i reprezent*ri ?n /ass)/edia a 7eno/enului1 studiul de 7a* ur/*rete s* evalueze
cuprinz*tor dina/ica e/igraiei sezoniere1 respectiv a consecinelor sale asupra educaiei
copiilor.
%ntensi7icarea /igraiei pentru /unc* ?n str*in*tate a p*rinilor a dus la creterea
nu/*rului copiilor r*/ai acas* ?n ?ngriCirea altora 8AI dintre copii1 con7or/ &allup1
U"%CEF1 +,,A9. Fa/iliile transnaionale ai c*ror /e/0ri sunt aceti copii1 au dezvoltat
strategi prin care adulii1 c>iar de la distan*1 le o7er* spriCin e/oional i educaional.
Co/unicarea transnaional* Coac* un rol decisiv ?n spriCinul e/oional i
educaional al copiilor1 te>nologia /odern* 8tele7oanele /o0ile1 internet1 etc.9 relativiz2nd
distanele. #rans7erul ?ngriCirii c*tre un alt adult acas* este o alt* strategie a p*rinilor
e/igrani pentru susinerea copiilor1 susinerea 7inanciar* 7iind principala prioritate. 6atele
statistice arat* c* rezultatele colare ale copiilor cu p*rinii e/igrani sunt uneori
in7luenate negativ de c*tre /igraia p*rinilor1 dar a/ o0servat ?n cazul copiilor din cadrul
co/unit*ilor transnaionale o tendin* ridicat* de a renuna la continuarea studiilor. Acest
7apt intr* ?n con7lict de o0icei cu dorina p*rinilor e/igrani de a)i continua studiile copiii
lor.
D*te0e 6t*t)6t)ce o7erite de studiile din 'o/2nia ne dau in7or/aii i/portante
despre valorile nu/erice ale 7eno/enului i prin corelarea ci7relor din /ai /ulte studii
pute/ o0serva a/ploarea 7eno/enului.
-,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
377$
Sur6e o8c)*0e: 4;.;4; copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc*
?n str*in*tate. 6intre acetia1 +-.<,, au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n
str*in*tate1 iar =.++< au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate
4
.
3779
Sur6e o8c)*0e: A+.<=< copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc*
?n str*in*tate. 6intre acetia1 +=.<,= au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n
str*in*tate1 iar A.;,< au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate.
Cercet4r): ?n r2ndul populaiei colare la nivel naional -5,.,,, de elevi din
clasele !)!%%% au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n str*in*tate. 6intre acetia
44.,,, au /a/a plecat*1 A,.,,, au tat*l plecat1 iar :4.,,, au a/0ii p*rini
plecai
=
.
377:
Sur6e o8c)*0e: ;+.:+A copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n
str*in*tate. 6intre acetia1 +A.5;4 au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate1
iar -,.<,A au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate.
Cercet*ri: la nivel naional1 :4,.,,, de copii1 reprezent2nd circa 5I din
totalul populaiei ,)-A ani1 aveau cel puin un p*rinte plecat ?n str*in*tate.
6intre acetia:
-45.,,, de copii aveau doar tat*l plecat1 =5.,,, de copii aveau doar /a/a plecat*1
-+=.,,, de copii aveau a/0ii p*rini plecai ?n str*in*tate. Pe ansa/0lul populaiei
,)-A ani1 ali circa <,,.,,, de copii au e@peri/entat la un /o/ent dat ?n via*
a0sena unuia dintre p*rini ca ur/are a plec*rii acestuia la /unc* ?n str*in*tate. Bn
ci7re a0solute1 7eno/enul relev* o a/ploare se/niMcativ*1 de /as*. :4,.,,, de
copii ai c*ror p*rini sunt plecai ?n prezent1 <,,.,,, care au avut la un /o/ent dat
unul sau a/0ii p*rini plecai.
dat* cu plecarea p*rinilor peste >otare1 copiii preiau rolurile acestora nu doar ?n
?ntreinerea gospod*riei1 dar i ?n ceea ce privete ?ngriCirea 7railor i a surorilor /ai /ici.
Ec>ili0rul intern al 7a/iliei este pertur0at prin plecarea unui p*rinte. Fa/ilia tre0uie s* se
reorganizeze i s* se adapteze1 ceea ce reprezint* un proces ?ndelungat1 care poate dura i
c2teva luni. Aceast* perioad* este resi/it* ca o criz* i este considerat* cea /ai diMcil*
perioad*.
Acest proces se ?nc>eie prin resta0ilirea unui ec>ili0ru atunci c2nd ali /e/0ri ai
7a/iliei reuesc s* ?/part* i s* preia rolurile i responsa0ilit*ile celui plecat. E@ist* o
categorie de /inori care nu se aN* su0 directa supraveg>ere a unui adult 8p*rinte1 rud* sau
cunotin*9. Bn general1 ei au peste -:)-< ani i sunt l*sai de p*rini singuri1 7*r* 0unici sau
alte rude. Pentru ei riscurile de a a0andona coala1 de a M i/plicai ?n co/iterea de 7apte
penale sau consu/ de droguri1 sunt /ai /ari.
4
Situaie copii cu p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate :-.-+.+,,= ) statistic* e/is* de Autoritatea "aional*
pentru Protecia 6repturilor Copilului1 >ttp:DDOOO.copii.ro
=
&eorgiana #ot>1 Ale@andru #ot>1 vidiu !oicu1 $i>aela te7*nescu1 E7ectele /igraiei: copiii r*/ai
acas*1 Fundaia Soros1 +,,51 p.A
--
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Copilul resi/te at2t lipsa in7or/*rii c2t i lipsa particip*rii la decizie1 ?ntr)un /od
negativ1 cu consecine asupra atitudinii i co/porta/entului ?n lipsa p*rinilor. $uli copii
?i asu/* $ eecul % 7a/iliei consider2nd c* ei sunt de vin* pentru plecarea p*rinilor. Ei au
tendina s* se considere responsa0ili de situaia creat*. Este posi0il ca acest 7apt s* se M
a/pliMcat1 ?n /od neintenionat1 de p*rini1 care o0inuiesc s* spun* copiilor c* pleac*
pentru 0inele lor1 precu/ i de ?ngriCitori1 care le a/intesc 7oarte 7recvent acest lucru.
La nivel social i ?n /ass)/edia se pune /ai degra0* accent pe su7erina i situaia
dezavantaCat* ?n care aceti copii se aN* i /ai puin pe /odul ?n care sunt respectate
drepturile acestor copii sau pe soluiile la pro0le/ele lor1 pe serviciile concrete la care
acetia se pot adresa.
$aCoritatea persoanelor de ?ngriCire spun c* la nivel de co/unitate nu e@ist*
anu/ite servicii pentru copiii r*/ai 7*r* ?ngriCire p*rinteasc* i c>iar dac* e@ist*1 ei nu le
cunosc. Principalul e7ect pozitiv invocat de c*tre copii este 0un*starea /aterial*. Copiii
e/igranilor1 ?n special cei cu a/0ii p*rini plecai1 tind ?ntr)o pondere /ai /are1 s* ai0*
e@periena de a unor c*l*torii ?n str*in*tate co/parativ cu ceilali copii.
-+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
CAPITOLUL II
FAMILIA, IMPORTANA ACESTEIA N
PROCESUL DE NVARE
3.'. De()n)re* (*+)0)e)
Familia - este considerat* ele/entul natural i 7unda/ental al societ*ii1 principiu
ce apare at2t ?n cadrul actelor noastre legislative1 c2t i ?n unele acte internaionale privind
drepturile o/ului1 cu/ ar 7i: Declaraia &niversal a Drepturilor 'mului, adoptat* la
Adunarea &eneral* a .".U. la -, dec. -;<A1 Pactul (nternaional Privind Drepturile
conomice, )ociale i *ulturale, adoptat la Adunarea &eneral* a .".U. la -= 7e0r. -;==1
etc
5
. Familia reprezint* una dintre verigile sociale cele /ai vec>i i /ai speci7ice ?n
asigurarea continuit*ii i a7ir/*rii depline a 7iinei u/ane.
F*+)0)* 8?n sens larg9 reprezint* un grup social ai c*rui /e/0rii sunt legai prin
raporturi de v2rst*1 c*s*torie sau adopie i care tr*iesc ?/preun*1 coopereaz* su0 raport
econo/ic i au griC* de copiiF 8?n sens restr2ns9 7a/ilia este un grup social 7or/at dintr)un
cuplu c*s*torit i copiii acestuia
A
. Ea este o 7or/* special* a co/unit*ii u/ane1 legat* ?n
per/anen* de realitatea social*1 care nu poate 7i separat* de nu/eroasele 7eno/ene i
procese care caracterizeaz* societatea.
6ac* de0utul sec. PP
;
/arca ?nceputul e@tinderii i generaliz*rii siste/ului
7a/iliei nucleare1 deceniul al nou*lea conse/neaz* regresul acesteia. Una din 7unciile
tradiionale1 cea de ?ngriCire a v2rstnicilor este pe cale de dispariie1 iar 7uncia de
socializare a copiilor1 este ?/p*rt*it* cu alte instituii sociale. Sc>i/0area statusului social
a 7e/eii prin i/plicarea ei in activit*i pro7esionale e@tra7a/iliale a deter/inat noi
con7iguraii ale raporturilor dintre cei doi parteneri1 ?n sensul unei reg2ndiri1 rede7iniri ale
rolurilor acestora ?n 7a/ilie. Copilul ocup* un rol central1 alt*dat* /ai puin ?nregistrat1
7apt ce conduce la r2ndul s*u la sta0ilirea de noi relaii ?ntre p*rini1 pe de o parte 8de
e@e/plu1 redistri0uirea responsa0ilit*ilor ?n educaie i ?ngriCirea copiilor91 iar pe de alt*
parte1 la noi raporturi ?ntre p*rini i copii. Fa/ilia devine din ce ?n ce /ai /ult un loc de
re7ugiu a7ectiv ca reacie la condiiile stresante ale /ediului e@terior. dat* cu constituirea
sociologiei ca tiin*1 7a/ilia a reprezentat un o0iect de studiu privilegiat. 6aca la ?nceput1
5
$itro7an %.1 $itro7an ".1 Fa/ilia de la AG la H1 Ed. tiini7ic*1 Bucureti1 -;;-1 p.-<-
A
Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 6icionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A1 p.+:<
;
%lu Petru1 Sociopsi>ologia i antropologia 7a/iliei1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,41 p.=5
-:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
cercetarea 7a/iliei s)a 7*cut ?n cadrul unor /odele etnolingvistice i istorice1 ulterior
7a/ilia a devenit o0iectul unor studii analitice1 de ordin psi>ologic1 sociologic1 i
psi>osocial. A0ia ?ncep2nd cu anii Q=,1 i p2n* ?n prezent1 cercet*rile sociologice au
cunoscut o dezvoltare 7*r* precedent. Aceasta deoarece ?n ulti/ele decenii1 7a/ilia a
su7erit /utaii pro7unde ?n ceea ce privete structura i 7unciile sale.
Felul ?n care 7a/ilia ?i ?ndeplinete rolul speci7ic ?ntr)o societate dat* este
in7luenat i de o succesiune de 7actori sociali1 de e@e/plu1 un siste/ totalitar sau
de/ocratici nivelul de dezvoltare econo/ic1 nivelu- general de cultur* i de educaie1
legislaia i politicile sociale1 etc. E@ist* totui i 7actorii interni cu/ ar 7i statutul Curidic al
7a/iliei1 /*ri/ea ei1 controlul ?n 7a/ilie1 personalitatea /e/0rilor ei1 etc. Bnte/eierea
unei 7a/ilii tre0uie s* 7ie un act contient1 un act preg*tit cu /ult ti/p ?nainte ?n cadrul
7a/iliei.
6in perspectiv sociologic1 7a/ilia poate 7i de7init* ca un grup social constituit pe
0aza relaiilor de c*s*torie1 consangvinitate i rudenie1 /e/0rii grupului ?/p*rt*ind
senti/ente1 aspiraii i valori co/une. 6in aceast* perspectiv*1 7a/ilia este un grup pri/ar
?n care predo/in* relaiile directe1 in7or/ale. Calitatea de grup pri/ar nu se/ni7ic*
a0sena nor/elor i regle/ent*rilor. 6i/potriv*1 7a/ilia este unul dintre grupurile pri/are
cu cea /ai /are ?nc*rc*tur* nor/ativ*.
Din perspectiv +uridic1 7a/ilia este un grup de persoane ?ntre care s)a instituit un
set de drepturi i o0ligaii1 regle/entat prin nor/e legale. Aceste nor/e se re7er* la /odul
de ?nc>eiere a c*s*toriei1 sta0ilirea paternit*ii1 drepturile i o0ligaiile soilor1 relaiile
dintre p*rini i copii1 /odul de trans/itere a /otenirii etc. 6in perspectiv* Curidic*1
7a/ilia este un grup 7or/al1 regle/entat prin legi i alte acte nor/ative.
/are parte din cunotinele despre natur*1 societate1 deprinderile igienice1
o0inuinele de co/porta/ent1 copiii le datoreaz* educaiei pri/ite ?n 7a/ilie1 ast7el a
ap*rut /ult cunoscuta sintag/* a e@presiei .a avea cei apte ani de acas*3.
3.3. Structur) 5) (unc-)) *0e (*+)0)e)
3.3.'. Structur* (*+)0)e)
Fa/ilia este un grup social pri/ar ce posed* o anu/it* structur* tin2nd sea/a de
aceast* realitate a putea ?ncerca o caracterizare structurii 7a/iliei:
R 7a/ilia nucleuF
R 7a/ilia e@tins*F
R 7a/ilia poliga/*
-<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Familia nucleu (nuclear, const* din doi aduli de se@ opus i proprii lor copii.
E@ist* dou* tipuri de 7a/ilie nucleu:
7a/ilie nuclear* de orientare ?n care ne nate/ i ocup*/ statutul de copil. Prin
/e/0rii acestei 7a/ilii o0ine/ orientare iniial* ?n via* F
7a/ilie nucleu de procreare 8conCugal*91 care se 7or/eaz* prin c*s*torie i ?n care
o0ine/ statutul de adult.
Familia extins se re7er* la dou* sau /ai /ulte 7a/ilii nucleare unite prin leg*tura
p*rinte)copil1 care include i leg*turile ?ntre 7rai i surori.
Familia poligam ca ter/en general presupune1 at2t /ai /ulte soii1 c2t i /ai /uli
soi. C2nd o 7e/eie poate avea doi sau /ai /uli soi1 vor0i/ de poliandrie. C2nd un
0*r0at poate avea dou* sau /ai /ulte soii vor0i/ despre poliga/ie.
'olurile 7a/iliale pot 7i e@ercitate ?ntr)o /ultitudine de 7or/e: un so poate 7i 7oarte
tandru1 altul 7oarte autoritarF un tat* se ocup* ?ndeaproape de educarea copiilor1 altul
consider* c* nu e de/n ca un 0*r0at s* se preocupe de aceste aspecteF o soie i o /a/*
poate 7i 7oarte 0un* gospodin*1 alta re7uz* s* 7ac* /enaCulF un copil poate 7i ascult*tor altul
recalcitrant. Cu toat* aceast* /are diversitate a e@ercit*rii rolurilor 7a/iliale1 e@ist* totui
anu/ite /arCe de variaie care1 o dat* dep*ite1 pot conduce la sc*derea solidarit*ii
7a/iliale sau la destr*/area 7a/iliei.
Structura grupului 7a/ilial poate 7i perceput* i din perspectiva raporturilor de
autoritate 8adic* a dreptului unei persoane de a in7luena alte persoane pe 0aza statusului pe
care ?l deine9. Bn raport cu /odul de e@ercitare a autorit*ii ?n cadrul 7a/iliei1 deose0i/
7a/ilii cu structuri autoritare i 7a/ilii cu structuri egalitare. Bn cazul 7a/iliilor autoritare1
0*r0atul 8soul1 tat*l9 este principalul dein*tor de autoritate. Aceast* poziie ?i este
con7erit*1 ?n /od o0inuit de puterea sa econo/ic*1 /ai /are ?n raport cu soia1 i de
dependena econo/ic* i social* a copiilor 7a* de p*rini.
3.3.3. Func-))0e (*+)0)e)
Fa/ilia este un grup social co/ple@ care realizeaz* 7uncii /ultiple. Funciile
7a/iliei au 7ost clasi7icate ?n diverse /oduri
-,
. $urdocS distinge patru 7uncii: se@ual*1
reproductiv*1 econo/ic* i socializatoare.
Bn 'o/2nia1 ?n studiile de sociologie a 7a/iliei este larg acceptat* i utilizat*
clasi7icarea pro7esorului ;enr) ;. St*<0
''
, ?n care sunt puse ?n eviden* ur/*toarele tipuri
i su0tipuri:
-,
$i>*ilescu %.1 Sociologie general*1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,51 p.-=+
--
Sta>l K. Paul1 Fa/ilia i coala1 Ed. Paideia1 Bucureti1 +,,-1 p.;4
-4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
funcii interne1 prin care se asigur* /e/0rilor 7a/iliei un
cli/at de a7eciune1 securitate i protecieF
) 7uncii 0iologice i sanitare1 prin care se asigur* satis7acerea nevoilor se@uale
ale /e/0rilor cuplului1 procrearea copiilor1 necesit*ile igienico)sanitare ale
copiilor i dezvoltarea 0iologic* nor/al* a /e/0rilor 7a/ilieiF
) 7uncii econo/ice1 care constau ?n organizarea gospod*riei i acu/ularea de
resurse necesare 7uncion*rii /enaCului pe 0aza unui 0uget co/unF
) 7uncii de solidaritate 7a/ilial*1 care se re7er* la aCutorul 0azat pe senti/ente
de dragoste i respect ?ntre /e/0rii 7a/ilieiF
) 7uncii pedagogico)educative i /orale1 prin care se asigur* socializarea
copiilor.
funcii externe1 prin care se asigur* relaionarea 7a/iliei cu
e@teriorul.
Func-)* /)o0o,)c4 este o di/ensiune esenial* a 7a/iliei. Bn /od o0inuit1
necesit*ile se@uale ale indivizilor sunt satis7*cute ?n cadrul cuplurilor 7a/iliale. Fa/ilia
este principalul loc ?n care sunt satis7*cute tre0uinele se@uale i singura /odalitate de
reproducere 0iologic*. Se@ualitatea este asociat* cu dragostea1 cel puin din perspectiva
nor/elor i valorilor sociale acceptate social. A7ectivitatea este una dintre principalele
tr*s*turi prin care 7a/ilia se deose0ete de alte tipuri de grupuri sociale.
Func-)* econo+)c4 a 7a/iliei are /ai /ulte co/ponente: de producie1 de
pro7esionalizare a descendenilor i de generare i gestionare a unui 0uget co/un. Bn
societ*ile tradiionale1 co/ponenta productiv* era 7oarte i/portant*. $ai ales ?n 7a/iliile
de *rani1 gospod*ria1 care se identi7ica cu 7a/ilia1 asigura /aCoritatea celor necesare
traiului. Autar>ia aproape co/plet* i/punea organizarea resurselor de producie interne
8p*/2nt1 ani/ale de /unc* i de producie1 7ora de /unc* u/an*9 ?n aa 7el ?nc2t 7a/ilia
8gospod*ria9 s* depind* c2t /ai puin de e@terior. Fa/ilia asigura i pro7esionalizarea
descendenilorF ?n /od o0inuit1 copiii reproduceau pro7esiile p*rinilor1 /o0ilitatea
social* i pro7esional* 7iind 7oarte redus*. Bn 7a/iliile din societ*ile conte/porane1 7uncia
econo/ic* a 7a/iliei i)a di/inuat /ult i/portana1 /ai ales ?n ceea ce privete
co/ponenta de producie i de pro7esionalizare a descendenei. C>iar dac* unii copii
?/0r*ieaz* pro7esiile p*rinilor1 7or/area lor pro7esional* este asigurat* ?n principal de
instituiile educaionale e@terioare 7a/iliei. Bn perioadele i ?n societ*ile cu o puternic*
/o0ilitate pro7esional* i social*1 7a/ilia nici nu este capa0il* s* asigure pro7esionalizarea
descendenilor. '*/2ne ?nc* i/portant* co/ponenta econo/ic* re7eritoare la
-=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
generarea i gestionarea unui 0uget co/un. 6ei a crescut independena econo/ic* a
soiilor1 ad/inistrarea unui 0uget co/un ?n cadrul aceluiai /enaC r*/2ne o tr*s*tur*
de7initorie pentru /aCoritatea 7a/iliilor 8cel puin pentru 7a/iliile nucleare co/plete1 legal
constituite9.
C>iar i ?n cadrul unui parteneriat educaional e7icient 7a/iliei ?i revin1 totui1 cele
/ai relevante 7uncii:
asigurarea condiiilor 7avora0ile pentru securitatea i
dezvoltarea psi>o7izic* a copiluluiF
crearea /ediului relaional care ar in7luena direct socializarea
copiluluiF
crearea unui cli/at psi>ologic 7avora0il pentru satis7acerea
tre0uinei de respect de sine a copilului i a condiiilor oportune pentru
e@plorarea sineluiD autocunoatereF
?ncuraCarea tentaiei copilului pentru autoeducaieF
o7erirea unor /odele relaionale i co/porta/entale.
Fa/ilia nu este nu/ai un loc de consu/1 ci i un loc de acu/ulare a unui
patri/oniu. Acest patri/oniu este 7olosit ?n co/un de /e/0rii 7a/iliei i este trans7erat
copiilor 8parial c2nd acetia se c*s*toresc i ?n totalitate ?n ur/a decesului p*rinilor9. 6ei
activitatea econo/ic* se des7*oar* predo/inant ?n a7ara 7a/iliei 8gospod*riei91
e@tinderea1 gestionarea i trans/iterea patri/oniului continu* s* reprezinte o co/ponent*
i/portant* a 7unciei econo/ice a 7a/iliei. Bn perioadele de di7icult*i econo/ice 8crize1
o/aC91 patri/oniul 7a/ilial constituie un loc sigur de re7ugiu pentru /e/0rii 7a/iliei
a7lai te/porar ?n di7icultate. 6e ase/enea1 patri/oniul poate 7i un /iCloc de supravieuire
a persoanelor ?n v2rst* care nu dispun de resurse 7inanciare necesare asigur*rii unor
condiii de trai decente. #rans/iterea patri/oniului de la p*rini la descendeni este
regle/entat* prin acte nor/ativeF nu/ai ?n situaii 0ine de7inite de lege p*rinii ?i pot
dez/oteni descendenii.
Func-)* de 6oc)*0)=*re. Fa/ilia este una dintre principalele instituii de socializare
ale societ*ii. Bn cadrul 7a/iliei1 copilul ?i ?nsuete nor/ele i valorile sociale i devine
apt s* relaioneze cu ceilali /e/0rii ai societ*ii. Socializarea ?n 7a/ilie are /ai /ulte
co/ponente: nor/ativ* 8prin care i se trans/it copilului principalele nor/e i reguli
sociale9F cognitiv* 8prin care copilul do02ndete deprinderi i cunotine necesare aciunii
ca adult9F creativ* 8prin care se 7or/eaz* capacit*ile de g2ndire creatoare i de a da
r*spunsuri adecvate ?n situaii noi9F i psi>ologic* 8prin care se dezvolt* a7ectivitatea
-5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
necesar* relaion*rii cu p*rinii1 cu viitorul partener1 cu propriii copii i cu alte persoane9.
Bn 7a/ilie se realizeaz* socializarea de 0az* sau pri/ar*. Copilul ?nva* c* indivizii au
interese1 dorine i o0iceiuri de care cel*lalt tre0uie s* in* sea/a1 ?nva* c* tre0uie s*
?/part* resursele li/itate 8locuin*1 >ran*1 o0iecte1 a7eciune91 ?nva* cu/ ateapt*
societatea ca el s* se poarte1 ?nva* cu/ s* acioneze pentru a)i satis7ace un scop1 o
dorin*. Socializarea ?n cadrul 7a/iliei este esenial* pentru integrarea social* a copiilor.
Eecurile socializ*rii ?n 7a/ilie au consecine negative la nivelul co/unit*ilor i al
societ*ii. Bn /od nor/al1 socializarea ?n 7a/ilie este convergent* cu nor/ele i valorile
pro/ovate la nivelul societ*ii. E@ist* ?ns* i situaii ?n care socializarea ?n 7a/ilie se 7ace
?n discordan* cu nor/ele i valorile sociale generale. Copiii socializai ?n acest /od vor 7i
neintegrai i ?n con7lict per/anent cu societatea. Co/parativ cu 7a/iliile din societ*ile
tradiionale1 7uncia socializatoare a 7a/iliei a ?nceput s* 7ie tot /ai /ult preluat* de alte
instituii sociale 8coal*1 instituii culturale1 /iCloace de co/unicare ?n /as*9. Cu toate
aceste trans7eruri de co/petene socializatoare1 7a/ilia continu* ?ns* s* r*/2n* una dintre
principalele instituii de socializare. AvantaCul socializ*rii ?n 7a/ilie este c* ea se
realizeaz* ?ntr)un cli/at de a7ectivitate1 care 7aciliteaz* trans/iterea i ?nsuirea valorilor
i nor/elor sociale. Bn c>ip 7iresc1 7a/ilia tre0uie s* ?ndeplineasc* toate 7unciile care ?i
sunt proprii1 ?n realitate ?ns*1 7a/iliile ?ndeplinesc ?n /oduri 7oarte di7erite aceste 7uncii.
Unele 7a/ilii pot 7i caracterizate ca 0ogate 7uncional1 ?n ti/p ce altele prezint* carene
7uncionale i/portante 8nu reuesc s* realizeze anu/ite 7uncii sau le realizeaz* discordant
?n raport cu societatea9. 6is7unciile din cadrul 7a/iliei au consecine asupra soilor1 asupra
copiilor1 asupra relaiilor 7a/iliei cu e@teriorul. Carenele
-+
?n 7uncia de solidaritate
a7ectiv* atrag dis7uncii ?n satis7acerea necesit*ilor se@uale i1 ?n ti/p1 pot conduce la
disoluia cuplului 7a/ilial. Carenele ?n realizarea 7unciei econo/ice pot avea e7ecte
negative asupra condiiilor de via* ale /e/0rilor 7a/iliei. 6is7unciile din cadrul 7a/iliei
devin evidente ?n condiiile separ*rii partenerilor 8separare ?n 7apt sau divor91 a0andonului
7a/ilial1 violenei do/estice sau ?n condiiile delincventei Cuvenile. 6isoluia vizi0il* a
7a/iliei este o etap* 7oarte avansat* a /ani7est*rii unor dis7uncionalit*i intra7a/iliale.
'ealitatea din cadrul 7a/iliilor este /ult /ai co/plicat* dec2t o percepe/ prin se/nele
vizi0ile ale dispariiei solidarit*ii. Sunt 7a/ilii carenate 7uncional care continu* totui s*
supravieuiasc*. Aceste 7a/ilii ridic* cele /ai di7icile pro0le/e pentru sociologia 7a/iliei
i pentru politicile sociale ?n do/eniul 7a/iliei1 ?ntruc2t di7icult*ile i carenele lor nu sunt
-+
B*ran)Pescaru Adina1 Fa/ilia azi. perspectiv* sociopedagogic*1 Ed. Ara/is1 Bucureti1 +,,;1 p.4=
-A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
uor de identi7icat. 6e alt7el1 de /ulte ori1 nici /e/0rii acesteia nu sunt contieni de
carenele 7a/iliei ?n care tr*iesc.
"u/ai o 7a/ilie unit* i care reprezint* conduite ar/onioase ale /e/0rilor s*i este
capa0il* s* asigure un cli/at educativ propriu dezvolt*rii conduitelor nor/ale i pozitive
ale copilului1 deoarece identi7icarea cu a/0ii p*rini1 i/itarea co/porta/entului acestora
i ?nsuirea pe aceast* 0az* a unor convingeri i atitudini 7avora0ile solicit* i/perios un
potenial 7uncional de7init de integralitate i coeren*1 care s* asigure co/ple/entaritatea
rolurilor i sarcinilor 7a/iliale. C2nd unele 7uncii ale 7a/iliei sunt deteriorate sau a0sente1
apar trau/e su7leteti pe care copilul le resi/te ?n /odul cel /ai acut cu putin*1 la nivelul
contiinei sale /orare ?n curs de 7or/are. %ntenionat sau nu1 siste/atic sau spontan1
p*rinii e@ercit* i in7lueneaz* ?n plan /oral1 constituindu)se aa nu/ita .Contiin*
/oral*3 pri/ar*1 care acioneaz* ca un 7el de .voce3 a p*rinilor1 asigur2nd pe de o parte
reglarea conduitelor1 iar pe de alt* parte o anu/it* securitate a7ectiv* a copilului.
3.#. F*+)0)* 5) 5co*0*
Familia se preocup de dezvoltarea fizic a copiilor lor
-.
. Ea asigur* >rana i
?/0r*c*/intea copiilor1 ?i 7erete de pericole1 le las* ti/p de Coac*1 le creeaz* condiii c2t
/ai 0une de odi>n* i se ?ngriCete de s*n*tatea lor. Un regi/ raional de via* nu poate
avea dec2t ur/*ri pozitive asupra dezvolt*rii sale 7izice. #otodat* ?i 7or/eaz* copilului
pri/ele deprinderi de igien* personal* i social* i ?l o0inuiete s* utilizeze 7actorii
naturali 8apa1 aerul1 soarele9 pentru 0un*starea organis/ului. Bn perioada pu0ert*ii1
sc>i/0*rile 7iziologice produse ?n organis/ pun pro0le/e noi pentru dezvoltarea 7izic* a
copiluluiF prin ?ndru/*ri perseverente i a7ectuoase1 prin /odi7icarea regi/ului de odi>n*1
prin crearea unor deprinderi igienice1 7a/ilia le va putea rezolva la ti/pul potrivit.
Dezvoltarea intelectual a copilului depinde ?n /are /*sur* de 7a/ilia din care
acesta provine. Bn cadrul 7a/iliei copilul ?i ?nsuete li/0aCul1 volu/ul1 precizia1
voca0ularului i corectitudinea e@pri/*rii. #oate acestea depind de /unca depus* de
p*rini ?n aceast* direcie. Ca pri/ 7actor educativ 7a/ilia o7er* copilului apro@i/ativ ;,I
din cunotinele uzuale 8despre plante1 ani/ale1 ocupaiile oa/enilor1 o0iecte casnice etc.9.
Fa/ilia se preocup* i de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt*
spiritul de o0servaie1 /e/oria i g2ndirea. P*rinii ?ncearc* s* e@plice copiilor sensul unor
7eno/ene i o0iecte pentru a le putea ?nelege /ai 0ine. Copiii pun cele /ai /ulte ?ntre0*ri
?n Curul v2rstei de :)= ani1 iar p*rinii ?i aCut* s*)i ?nsueasc* un nu/*r c2t /ai /are de
-:
St*nciulescu Elisa0eta1 Sociologia educaiei 7a/iliale1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;51 p.-,+
-;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
cunotine1 r*spunz2nd c2t se poate de corect i e@act. Bn perioada colar* /ic*1 7a/ilia
vine ?n spriCinul colii1 susin2nd .gustul de citit3 a)l elevilor. Cel /ai i/portant este
sti/ularea curiozit*ii copilului de a citii1 prin cu/p*rarea unor c*ri care s* pun* 0azele
unei /ici 0i0lioteci. Bn preadolescen* este posi0il* o deviere de la su0iectele strict legate
de coal* sau indicate v2rstei 7ragedeF ast7el1 datoria p*rinilor este de a ?ndru/a copilul s*
citeasc* ceea ce corespunde v2rstei sale. 6orina de lectur* poate deveni e@cesiv*1 copilul
sacri7ic2nd ast7el orele de so/n. Bn cadrul 7a/iliei tre0uiesc asigurate copilului cele
necesare studiului: rec>izite colare1 c*ri de lectur*1 /anuale colare etc.1 c2t i nite
condiii 0une de /unc*: un 0irou1 un co/puter i nu ?n ulti/ul r2nd linitea necesar*
pentru a se putea concentra. P*rinii tre0uie s*)i aCute copiii la ?nv**tur*1 aCutorul tre0uie
li/itat la o ?ndru/are sau spriCin1 ne7iind indicat s* e7ectueze ei1 te/ele copiilor. Cu
ti/pul1 p*rini se vor li/ita la controlarea te/elor de cas* i a carnetului de note. 6eci
atitudinea p*rinilor tre0uie s* 7ie una de /iCloc1 s* nu)l aCute prea /ult pe copil1 dar nici s*
nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.
ducaia moral a copiilor reprezint* o alt* latur* a 7or/*rii copiilor ast7el c* pot
spune c* 7a/ilie se 7or/eaz* cele /ai i/portante deprinderi de co/porta/ent: respectul1
politeea1 cinstea1 sinceritatea1 decena ?n vor0ire i atitudini1 ordinea1 cu/p*tarea1 griCa
7a* de lucrurile ?ncredinate. Bn realizarea acestor sarcini1 /odelul parental aCut* cel /ai
/ult1 p*rintele este un e@e/plu pentru copil. P*rinii le spun copiilor ce e 0ine i ce e r*u1
ce e drept i ce este nedrept1 ce e 7ru/os i ce e ur2t ?n co/porta/ente. Aceste noiuni ?l
aCut* pe copil s* se orienteze ?n evaluarea co/porta/entului s*u i a celor din Cur. #ot ?n
sens /oral1 7a/ilia ?l ?ndru/* s* 7ie socia0il1 s* 7ie un 0un coleg i tot o dat* un 0un
prieten.
ducaia estetic a copilului revine de ase/enea tot 7actorului .7a/ilie31 p*rinii
sunt cei care realizeaz* contactul copilului cu 7ru/useile naturii 8colorile i /irosul
7lorilor1 c2ntecul p*s*rilor1 verdele c2/pului etc.91 cu viaa social* 8tradiii1 o0iceiuri
str*vec>i etc.9. $iCloacele /ass)/edia i ?n /od special televiziunea e@ercit* o in7luen*
puternic* asupra educaiei estetice. nu se poate vor0i despre o in7luen* strict pozitiv* sau
strict negativ*F pe de o parte e@ist* nu/eroase e/isiuni culturale1 de ?/0og*ire a
cunotinelor1 dar pe de alt* parte sunt di7uzate nu/eroase progra/e care pot de7or/a
i/aginaia1 inocena copiilor ?ntr)un sens negativ. P*rinii tre0uie s* controleze at2t ti/pul
pe care copilul ?l petrece ?n 7aa televizorului c2t i e/isiunile pe care acesta le ur/*rete.
Bn unele 7a/ilii preocuparea pentru cultura estetic* a copilului lipsete cu
des*v2rire1 iar ?n altele este e@agerat*. 6ac* copilul nu are aptitudini i nici pl*cere pentru
+,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
di7erite arte 80alet1 /uzic*1 teatru etc.9 p*rinii tre0uie s* respecte opiunea copilului.
7erind copilului un cli/at de pro7und* securitate ?n condiiile c*ruia se poate dezvolta
ar/onios1 grupul 7a/ilial ?i con7er* tot odat* un ideal de sine1 o i/agine linititoare a
propriului eu1 un antidot pentru nelinitile sale interioare.
3.>. F*+)0)* tr*n6n*-)on*04
Familiile transnaionale sunt acelea ?n care /e/0rii lor tr*iesc o perioad* /ai /are
sau /ai /ic* de ti/p separai1 dar care ?nc* in puternice leg*turi ?ntre ei i creeaz* un
cadru care o7er* un senti/ent de 0un*stare colectiv* i unitate1 nu/it .7a/iliaritate31 c>iar
dincolo de graniele naionale
-<
. Aceast* cola0orare ?n viaa gospod*riei e@ist* c>iar dac*
/e/0rii activi ai 7a/iliei nu locuiesc ?/preun*. Fa/iliile transnaionale de 7apt reuesc s*
?i construiasc* proprie identitate i s* ?i /enin* 7uncionalitatea. Forele care unesc
aceste 7a/ilii pot 7i /ai puternice dec2t acele 7ore 7izice i legale care le despart. Studiile
7a/iliilor transnaionale1 ?n special centrate pe 7a/ilia restr2ns* 8relaia so ) soie ) copii
sau /a/* ) tat* ) copii91 iau de ase/enea ?n considerare 7a/ilia l*rgit* 80unici1 7rai1
surori1 cu/nai1 nepoi i nepoate1 unc>i i /*tui9.
$odul ?n care p*rinii e/igrani reuesc s* p*streze leg*tura cu copiii de acas*1
o7erindu)le suport e/oional1 educaional1 7inanciar i ?ngriCire este de ase/enea e@tre/ de
i/portant ?n dezvoltarea viitoarei generaii tinere. Plecarea p*rinilor ?n str*in*tate nu ar 7i
7ost posi0il* dac* acas* nu ar 7i g*sit spriCin ?n preluarea sarcinilor directe de ?ngriCire a
copiilor din partea 7a/iliei sau a altor apropiai ai 7a/iliei
-4
. Plecarea p*rinilor la /unc* ?n
str*in*tate poate provoca anu/ite sc>i/0*ri ?n psi>icul copilului: de la perceperea acestui
lucru ca pe un eveni/ent de via* stresant la tr*irea unor e@periene psi>o)trau/atizante.
Aceste sc>i/0*ri au la 0az* anu/ii 7actori dein de /odul ?n care a 7uncionat
7a/ilia copilului ?nainte de plecare i /odul ?n care dina/ica relaiilor intra7a/iliale a
su7erit sc>i/0*ri dup* plecarea p*rinteluiDp*rinilor1 7actori ce in de copil incluz2nd v2rsta
copilului i caracteristicile psi>ologice ale acestuia i 7actori ce in de reeaua de suport a
7a/iliei i i/plicit a copilului. Pe l2ng* aceti 7actori1 un rol i/portant ?n /odul de
percepere de c*tre copil a plec*rii p*rinilor ?l are nivelul de in7or/are cu privire la
plecare: cu c2t copilul este in7or/at din ti/p despre plecare i cu c2t este angaCat ?n /od
direct ?n preg*tirea plec*rii1 sc>i/0*rile care vor avea loc ?n viaa lui1 ?i cer p*rerea1 este
asigurat de a7eciunea p*rinilor1 i particip* la etapele preg*titoare plec*rii cu at2t va
-<
BrTceson 6.1 !uorela1 Ulla1 /he /ransnational famil0. 1e2 uropean frontiers and global net2or3s.
@7ord1 +,,+
-4
'ot> $aria1 6ucu !.1 Suportul e/oional i educaional o7erit copiilor ?n cadrul 7a/iliilor transnaionale1 Universitatea
Ba0e)BolTai 1 CluC1 +,,;
+-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
do02ndi un anu/it control asupra situaiei care ?l vor aCuta s* 7ac* 7a* plec*rii propriu)
zisei perioadelor ulterioare ?n care va resi/i nevoia p*rinteluiDp*rinilor. $igraia
p*rinilor este un eveni/ent care produce tr*iri e/oionale puternice1 de cele /ai /ulte ori
acestea av2nd o conotaie negativ*. Aceste e/oii deseori ?i ?/piedic* pe copii s*
co/unice1 s*)i ?ndeplineasc* responsa0ilit*ile1 s* se co/porte aa cu/ o 7*ceau p2n* la
plecarea p*rinilor.
Atunci c2nd copiii se si/t copleii de e/oii1 le este 7oarte diMcil s*)i controleze
aciunile reieite din pri/ul i/puls i s* ia deciziile adecvate. Bn plus1 ei nu /ai pot s*
co/unice clar ceea ce vor cu adev*rat s* spun*. P*rinii /igrani p*streaz* inti/itatea
7a/ilial* ?n /od .virtual31 co/unic2nd regulat cu cei de acas* 8zilnic cel /ai des p2n* la
s*pt*/2nal cel /ai rar91 prin inter/ediul tele7onului sau cel /ai adesea sunt cazuri ?n care
este utilizat internetul1 p*rinii reuind ast7el s* traseze de la distan* sarcini1 veri7ic*
?ndeplinirea acestora i o7er* reco/pense cel /ai adesea /ateriale. Bn cazul 7a/iliilor
transnaionale1 dincolo de co/unicarea regulat*1 care devine ca un ritual ?n 7a/ilie ) ore
iDsau zile 7i@e de co/unicare )1 tele7onul /o0il este un accesoriu o0ligatoriu al copiilor
r*/ai ?n ar* i a p*rinilor /igrani. 6atorit* curselor regulate ale /iCloacelor de transport
?n co/un care s)au dezvoltat ?n ulti/ii ani ?ntre co/unit*ile de origine i co/unit*ile de
destinaie1 se asigur* un 7lu@ constant al o0iectelor /ateriale care asigur* un contact
indirect ?ntre p*rini i copii.
Bn 'o/2nia1 ?nt2lni/ i vizitele reciproce ?ntre p*rini i copii1 /ult /ai 7recvente
dec2t ?n alte *ri1 p*rinii /igrani vin ?n ar* cel puin o dat* pe an i stau acas* +): luni de
s*r0*tori. Bn cazul ?n care p*rinii nu se pot ?ntoarce ?n ar*1 atunci copiii din 'o/2nia /erg
cu ocazia vacanelor de Cr*ciun sau Pati ?n vizit* la p*rini.
Se poate ?nt2/pla1 ?n cazul acestor 7a/ilii1 ca p*rinii s*)i duc* pe copii ?n ara lor
de destinaie unde acetia ?nt2/pin* di7icult*i de adaptare 8?n pri/ul r2nd datorit* li/0ii i
a relaiilor sociale9. Aceti p*rini renun* la proiectul lor de /igraie 7iind pui s* aleag*
?ntre /unca ?n str*in*tate i starea de 0ine a copiilor lor1 ?n acest caz ei aleg s* se ?ntoarc*
?n ar*.
++
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
CAPITOLUL III
DEZVOLTAREA COPILULUI N CADRUL
FAMILIAL
Pentru a studia /ai uor dezvoltarea copilului ?n cadrul 7a/iliei1 tre0uie s* ave/ ?n
vedere trei do/enii principale. Aceast* divizare este 7oarte util* pentru studiu1 dar tre0uie
s* ti/ c* 7oarte puini din 7actorii acestor do/enii aparin nu/ai unuia1 ?n general ei
interacion2ndu)se.
1. Dezvoltarea fizic
2. Dezvoltarea cognitiv
3. Dezvoltarea afectiv
#.'. De=?o0t*re* ()=)c4
Aceasta include tot ce ine de dezvoltarea corporal* 8?n*li/e1 greutate1 /uc>i1
glande1 creier1 organe de si/91 a0ilit*ile /otorii 8de la ?nv*area /ersului p2n* la
?nv*area scrisului9. #ot aici sunt incluse aspecte privind nutriia i s*n*tatea. 6e)a lungul
acestui proces1 corpul nu nu/ai c* se /*rete1 dar ?i sc>i/0* i proporiile p2n* aCunge la
deplina /aturitate.
#.3. De=?o0t*re* co,n)t)?4
%nclude toate procesele /intale care intervin ?n actul cunoaterii sau a adapt*rii la
/ediul ?nconCur*tor. Bn acest stadiu include/ percepia1 i/aginaia1 g2ndirea1 /e/oria1
?nv*area i li/0aCul.
'eprezentantul de sea/* al acestei teoriei cognitive este Uean Piaget -A;=)-;A,. El
a ela0orat anu/ite ?ntre0*ri legate de dezvoltarea cognitiv* 8intelectual*9 ?ntre0*ri
considerate ca standard i care au 7ost incluse ?n testarea nivelului de inteligen* al
copilului. El i)a propus s* g*seasc* v2rsta la care cei /ai /uli copii pot s* r*spund*
corect la 7iecare ?ntre0are. A descoperit ast7el c* la un anu/it nivel de v2rst* copiii au ca/
aceleai reuite i /ai ales aceleai greeli1 lucru care l)a deter/inat s* considere c*
dezvoltarea intelectual* se 7ace secvenial1 ?n etape. Aceast* teorie considera c* pentru
dezvoltarea a0ilit*ilor cognitive este /ai i/portant cu/ g2ndete copilul dec2t ceea ce tie
+:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
la un /o/ent dat. Piaget
-=
descoper* patru stadii de dezvoltare intelectual*1 7iec*ruia dintre
ele corespunz2ndu)i un anu/it tip de g2ndire.
V de la 5 la -- ani ) staiul concret operaional.
Copilul ?nelege i 7olosete operaiile logice ?n rezolvarea de pro0le/e. Bn aceast*
perioad* copilul ?i de7inete noiunea de Lnu/*rL1 Lclasi7icareL i .conservareL.
#eoria cognitiv* este valoroas* prin aceea c* per/ite 7actorilor educaionali s*
solicite copiii ?n 7uncie de posi0ilit*ile lor la un anu/it interval de v2rst*.
#.#. De=?o0t*re* *(ect)?4
6ezvoltarea psi>ic* a copilului este un proces e@tre/ de co/ple@. La s72ritul
acestui proces tre0uie s* g*si/ o/ul /atur1 L?nar/atL cu tot ceea ce)i per/ite adaptarea la
societatea din care 7ace parte. Acest proces este unul activ1 dina/ic care se realizeaz* ca o
consecin* a in7luenei 7actorilor e@terni 8/ediul social1 educaie etc.9 asupra
particularit*ilor individuale ale copilului. #oi aceti 7actori inter)relaioneaz*1 i/portana
7iec*ruia dintre ei devenind decisiv*. Ereditatea1 /ediul social i educaia sunt considerai
7actori i/portani ?n devenirea u/an*. P2n* la 5 ani1 a7ectivitatea copilului1 dei relativ
dezvoltat*1 r*/2ne totui la un nivel in7antil speci7ic1 7iind do/inat* de ataa/ent i
a7eciune 7a* de /e/0rii 7a/iliei.
-5
6up* intrarea ?n coal*1 nor/ele sociale colare1 cu
caracterul lor riguros1 se opun adesea dialectic posi0ilit*ilor reduse de a le satis7ace ?n
/od opti/al1 deoarece elevul /ic este ?nc* /ult supus la tot 7elul de tentaii1 dorine
spontane1 dispoziii cu caracter capricios i i/petuos. Bn esen* are loc trecerea de la
aciuni dictate de ceea ce ?i pl*cea copilului la aciuni dictate de ceea ce este necesar. $icul
colar c2tig* treptat o /ai /are sta0ilitate i un /ai evident ec>ili0ru al vieii a7ective1 de
7apt el devine din ce ?n ce /ai socia0il.
Bn procesul educaional1 treptat1 se /odi7ic* i /otivaia activit*ii. Uocul continu*
s* reprezinte sursa a nu/eroase st*ri a7ective1 pozitive i negative1 dar activitatea colar*
devine activitatea cea /ai ?nc*rcat* de /otive /odelatoare. E@ist* ?/preCur*ri i condiii
nu/eroase care 7ac s* evolueze aspiraiile i autoaprecierea1 etalonul personal de
consideraie a propriilor capacit*i i ale altora. Bn perioada celei de a treia copil*rii ?ncep
s* se pun* 0azele acestui i/portant co/parti/ent al reaciilor a7ective1 ca o co/ponent* a
a7ectivit*ii socializate1 /orale.
Cu ti/pul1 senti/entele a7ective se 7or/eaz*1 aadar1 ?n /od activ i sunt do02ndite
de)a lungul anilor ca i co/ponente ale concepiei despre lu/e i via*. Foarte active devin
-=
Piaget Uean1 Psi>ologia copilului1 Ed. Cartier1 Bucureti1 +,,-1 p.:4
-5
c>iopu Ursula1 Psi>ologia copilului1 Ed. E.6.P.1 Bucureti1 -;A,1 p.+<,
+<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
senti/entele i e/oiile intelectuale1 odat* cu creterea copilului. Senti/entele
intelectuale1 dei se dezvolt* ?n pri/ul r2nd prin inter/ediul colii ele pot s* se /ani7este
i independent de activitatea colar*. Bn sta0ilirea unei tipologii i a unei psi>odiagnostic*ri
a a7ectivit*ii1 prezena sau a0sena tr*s*turilor a7ective enu/erate prezint* o /are
i/portan*. Uneori insuccesele colare pot genera negativis/ul1 /ai ales c2nd ?n coal* se
constat* o sla0* preocupare pentru e/ulaie. Bn leg*tur* cu /ani7est*rile negative
intereseaz* prezena invidiei1 a ec>ili0rului privind atitudinea 7a* de sine i 7a* de alii1
7alsele senti/ente colectiviste ce se e@pri/a prin .copiatul3 la lecii sau prin .p2r2tul3 a tot
7elul de ni/icuri1 ne?ncrederea ?n sine1 i/pulsivitatea e@cesiv* etc. Bn concluzie integrarea
colar* creeaz* i spriCin* dezvoltarea socia0ilit*ii unui copil. Aceast* dezvoltare1 ?n
concluzie1 este centrat* asupra personalit*ii i dezvolt*rii sociale ca p*ri ale unui ?ntreg.
6ezvoltarea e/oional* este i ea analizat*1 e@pri/2nd i/pactul 7a/iliei i societ*ii
asupra individului.
#.>. I+*,)n*-)* +)cu0u) 5co0*r
Ca 7actor intelectiv al creativit*ii1 imaginaia cunoate la v2rsta colarit*ii o
adev*rat* Le@plozieL1 ea 7iind acu/ la apogeu i pentru c* g2ndirea se a7l* ?nc* la un nivel
de dezvoltare ce /ai are de str*0*tut stadii i/portante.
%/aginaia co/pleteaz* ast7el1 ?ntr)un anu/e 7el1 sl*0iciunile g2ndirii i c>iar daca
ea se a7l* apogeul /ani7est*rii sale nu se a7la i la apogeul calit*ii sale.
Prin Coc copilul ?nva*1 do02ndete e@perien*1 co/0in* i reco/0in* propriile
reprezent*ri de care dispune la un /o/ent dat1 e@peri/enteaz* lucruri noi.. 7a0uleaz*. Bi
7or/eaz* deprinderi de lucru1 coloreaz*1 picteaz*1 ?/pru/ut* prin i/itaie etc.1 ?ntr)un
cuv2nt creeaz* 7*r* a /ai i/ita ?n totalitate1 iar1 uneori1 c>iar 7oarte puin. Prin i/aginaie
copiii pot aCunge la descoperiri de adev*ruri1 ?i pot antrena capacit*ile lor de a aciona
creativ pentru ca strategiile Cocului sunt1 ?n 7ond1 strategii euristice1 ?n care se /ani7est*
istei/ea1 spontaneitatea1 inventivitatea1 iniiativa1 ?ndr*zneala etc.
(maginaia poate fi definit ca acel proces psi>ic al c*rui rezultat este o0inerea
unor reacii1 7eno/ene psi>ice noi pe plan cognitiv1 a7ectiv sau /otor. Fiind co/ponenta
cea /ai i/portant* a creativit*ii1 ?nsuirile prin care ea se /ani7est* pot 7i considerate
drept principalele caracteristici ale creativit*ii.
#.@. De=?o0t*re* ,And)r))
+4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
&2ndirea copilului este str2ns legat* de dezvoltarea senzaiilor i percepiilor.
&2ndirea copilului ?ncepe ?n investigaii practice asupra o0iectelor i 7eno/enelor din Curul
lui1 0az2ndu)se ?n continuare pe actul percepiei 8de aceea se spune c* la acest /o/ent
g2ndirea copilului este concret*9. &2ndirea concret* a copilului se deose0ete 7oarte puin
de i/presiile sale reale. dat* cu 7olosirea cuvintelor copilul devine capa0il de g2ndire
si/0olic*. Folosindu)se de cuvinte ca si/0oluri ale o0iectelor1 7eno/enelor1 persoanelor1
aciunilor1 copilul ?i dezvolt* a0ilitatea de a ?nelege i de a co/unica
-A
. El are
posi0ilitatea la aceast* v2rst* de a se Cuca Jde)a coala31 Jde)a /a/a31 dezvolt* ast7el Cocul
i/aginar ?n care cuvintele ?nlocuiesc situaiile concrete. Aceast* a0ilitate a copilului de a
se 7olosi de si/0oluri nu include a0ilitatea relaion*rii logice. Copilul respect*1 prin
g2ndirea sa1 principiul conserv*rii cantit*ilor1 a nu/*rului. alta caracteristic* a g2ndirii
este i caracterul ei egocentric. La v2rste /ici copilul ?i centreaz* g2ndirea asupra
propriului ego. 6atorita 7eno/enului percepiei sociale1 copilul de v2rst* colar* este ?n
stare s* realizeze o selecie ?n relaiile sale interpersonale1 consider2ndu)i pe unii dintre
partenerii s*i prieteni sau rivali. Siste/ul relaiilor interpersonale constituie 7ondul pe care
?ncep sa se contureze tr*s*turile caracteriale.
!2rsta colara este v2rsta la care relaia dintre g2ndire i li/0aC are un anu/it
speci7ic: particularit*ile 7iec*rui 7eno/en1 e@pri/* particularit*ile celuilalt i a/0ele
7eno/ene se dezvolt* ?n corelaie1 7avoriz2ndu)se reciproc.
#.$. Con5t))n-* +or*04
Utiliz2nd di7erite /etode educative p*rinii ur/*resc interiorizarea de c*tre copil a
unor reguli i nor/e de co/porta/ent1 adic* ur/*resc 7or/area contiinei /orale.
Psi>ologii au p*reri di7erite despre aceast* pro0le/*. 6ezvoltarea /oral* este un aspect
esenial al socializ*rii. Fiecare societate are regulile sale /orale care orienteaz*
co/porta/entul /e/0rilor s*i ?n di7erite situaii. Prin procesul de dezvoltare /oral*
copilul interiorizeaz* nor/ele /orale ale societ*ii ?n care tr*iete1 ?nva* ce este corect i
ce este greit.
Specialitii au aCuns la concluzia c* dezvoltarea /oral* este str2ns legat* de
dezvoltarea cognitiv* a copilului
-;
.
Analiz2nd /ii de r*spunsuri date de copiii de v2rst* colar*1 psi>ologii au
identi7icat : stadii ale dezvolt*rii /orale:
-A
Sc>a77er 'udol71 %ntroducere ?n psi>ologia copilului1 Ed. ASC'1 CluC "apoca1 +,,51 p. -+;
-;
KaTes ".1 rrell L.1 %ntroducere ?n psi>ologie1 Ed. ALL1 Bucureti1 -;;51 p.++4
+=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
-. )tadiul moralitii preconvenionale. Bn acest stadiu corectitudinea
co/porta/entului este apreciat* ?n 7uncie de consecinele sale.
4. 5n stadiul moralitii convenionale devine i/portant* respectarea regulilor
sociale.
.. )tadiul moralitii postconvenionale. Cei care se a7l* ?n acest stadiu nu neag*
rolul legilor i nor/elor sociale1 dar nici nu le a0solutizeaz*F ei ?i dau sea/a c* acestea
sunt doar nite instru/ente necesare pentru 0una 7uncionare a unei societ*i. Ei ?neleg c*
uneori unele nor/e sau legi pot 7i ?n contradicie cu 0unele intenii ale unei persoane.
Fiecare o/ ?n dezvoltarea sa de la copil la adult trece prin aceste stadii ?n aceeai
ordine1 dar unii trec /ai ?ncet ?ntr)un stadiu superior1 alii /ai repede. Unii nu aCung
niciodat* ?n ulti/ul stadiu.
#.9. Re0*-))0e 5co0*re
$ediul colar1 ?n care copilul este pri/it1 este co/plet di7erit de cel 7a/ilial1 el
7iind creat1 nu pentru a distri0ui satis7acii a7ective1 ci pentru o /unc* disciplinat*
continu*1 organizat*. coala constituie un /ediu care1 ?n locul unui grup restr2ns i o7er*
copilului o colectivitate i un loc de /unc* cu nu/eroase ?ntrep*trunderi /entale1
a7ective1 /orale1 care se constituie ca un i/portant resort al dezvolt*rii psi>ice de /ai
t2rziu al copiilor. Aici cunoate poate1 pentru pri/a dat* relaiile colare 0ine de7inite ?ntre
el 8ca elev9 i cadrele didactice i tot odat* relaiile dintre el 8ca i coleg9 i colegii s*i de
clas*.
Adaptarea la relaiile colare1 la ocupaiile colare1 presupune o oarecare /aturitate
din partea copilului1 care s*)i insu7le capacitatea de a se lipsi de activitatea ?ngust* din
/ediul 7a/ilial i de interesele i/ediate ale Cocului pentru a p*trunde ?ntr)un nou univers
de leg*turi sociale i a)i asu/a ?ndatoriri. 6eclan2nd un proces de adaptare la un /ediu
i la un siste/ de solicit*ri 7oarte di7erit ca structur*1 cli/at1 7uncionare1 de cel din 7a/ilie
i din gr*dini*1 coala ?i e@ercit* de 7apt calitatea ei 7or/atoare asupra 7or/aiei psi>ice a
copilului. Preg*tirea copilului pentru adaptarea colar* ?ncepe ?nc* din 7a/ilie1 7iind
continuat* ?n ur/*torii ani petrecui ?n alte instituii1 7recventate pre/erg*tor perioadei
colare. Foarte e/otivi1 ei caut* /ereu co/pania i oscileaz* cu uurin* ?ntre r2s i pl2ns1
dorind sa 7ie /ereu ?n centrul ateniei.
%nadaptarea colar*1 considerata ca 7or/* de inadaptare social*1 creeaz* pre/isele
unei integr*ri di7icile1 ?n etapele ur/*toare ale e@istenei i se poate r*s7r2nge asupra
W adultului de /2ine X. Aceste pro0le/e pot 7i rezolvate co/plet atunci c2nd e@ist* o
+5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
cola0orare ?ntre p*rinte i ?nv**tor1 caracteristicilor native sau do02ndite ale copilului
adres2ndu)se /odalit*i de a0ordare pedagogic* di7ereniate1 care s* pun* ?n valoare
talentul 7iec*rui copil. La 7el de i/portant este e@istena unor relaii ar/onioase ?n 7a/ilie
c2t i la coal*. colarul /ic are o personalitate ?n evoluie. Adaptarea sa colara rezult*
din 7elul ?n care se aCusteaz* caracteristicile i tr*s*turile sale de personalitate la e@igenele
colare din ce in ce /ai /ari. Preg*tirea pentru o integrare colar* reuit*1 ?ncepe ?nc* din
7a/ilie1 apoi continu* ?n gr*dini* 8perioada ce pre/erge celei colare9. %ntrat ?n coal*1
copilul este solicitat intens intelectual1 ?nv*area devenind tipul 7unda/ental de activitate.
El do02ndete o /ai /are sta0ilitate i un ec>ili0ru al vieii a7ective.
Atitudinea 7a* de coala1 7elul relaion*rii cu ceilali1 depind de Le@periena de
via*L acu/ulata ?n 7a/ilie. 6ac* p*rinii reuesc /enin* ?n 7a/ilie o at/os7er* cald*1
securizant* i ?i /ani7est* autoritatea ?ntr)un /od ec>ili0rat1 acest 7apt va avea rezonane
pozitive ?n adaptarea propriu)zis* a copilului la relaiile colare.
CAPITOLUL IV
EFECTELE MIGRAIEI INTERNAIONALE ASUPRA
+A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
COPILULUI
>.'. Tu0/ur4r) 16)<)ce
! "ul#urri e aaptare!
Sunt st*ri de su7erin* su0iectiv*
+,
i de a7ectare e/oional*1 inter7er2nd de o0icei
per7or/anele i 7uncionarea social*1 i lu2nd natere ?n perioada de adaptare la o
sc>i/0are se/ni7icativ* de via*1 sau ca o consecin* a unui eveni/ent stressant de via*
8incluz2nd prezena sau posi0ilitatea unei 0oli 7izice grave9. Agentul de stress 8stressorul9
poate s* 7i a7ectat integritatea reelei sociale a persoanei 8pierderea unei 7iine dragi1
e@periene de separare91 sau siste/ul /ai larg al valorilor sau suporturilor sociale
8i/igraie1 statut de re7ugiat9. Stressorul poate i/plica nu/ai individul sauDi grupul s*u
co/unitar.
Predispoziia individual* sau vulnera0ilitatea Coac* un rol /ai /are ?n riscul
apariiei sau ?n conturarea /ani7est*rilor tul0ur*rii de adaptare dec2t ?n celelalte st*ri din
cadrul acestui grup1 dar1 cu toate acestea1 se consider* c* starea n)ar 7i ap*rut 7*r* stressor.
$ani7est*rile variaz*1 i includ dispoziia depresiv*1 an@ietatea1 ?ngriCorarea1 sau o
co/0inaie a acestora1 un senti/ent al incapacit*ii de a 7ace 7a*1 de a plani7ica 8viitorul9
sau de a continua situaia prezent*1 precu/ i unele grade de a7ectare ?n per7or/ana
rutinei cotidiene. Su0iectul poate s* se si/t* predispus la co/porta/ente dra/atice sau
e@plozii de violen*1 dar acestea apar rar. #otui tul0ur*rile de conduit* 8co/porta/entul
agresiv sau disocial9 pot 7i o tr*s*tur* asociat* /ai ales la adolesceni. La copii1
7eno/enele regresive cu/ sunt revenirea la udarea patului sau la vor0irea copil*reasc* sau
sugerea policelui1 sunt o parte 7recvent* a /odelului si/pto/atic.
! "ul#urare istimic
Aceasta este o 7or/a uoara1 dar cronic* de depresie. Si/pto/ele disti/iei dureaz*1
de regul*1 cel puin doi ani i deseori /ai /ult dec2t at2t1 ?n special c2nd tul0urarea apare
?n copil*rie.
6ei si/pto/ele disti/iei pot 7i de intensitate /ai /ic* dec2t cele ale depresiei1 ea
poate a7ecta /ai grav viaa pacientului pentru c* dureaz* /ai /ult. Bn cazul disti/iei1
pacientul ?i pierde interesul pentru activit*ile de 7iecare zi1 se si/te 7*r* speran*1 nu este
productiv i are ?ncredere sc*zuta ?n sine. Bn general1 disti/ia ?l ?/piedic* s*)i tr*iasc*
+,
6iagnostic and Statistical $anual o7 $ental 6isorders1 Fourt> Edition 86S$)%!91 p.-5;
+;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
viata din plin1 iar calitatea general* a acesteia poate 7i sc*zut*. 6isti/ia /ai este cunoscuta
i su0 nu/ele de tul0urare disti/ic*1 depresie cronic* sau depresie /inor*. Ele/entul
esenial al tul0ur*rii disti/ice ?l constituie dispoziia depresiv* cronic*1 survenind cea /ai
/are parte a zilei1 de cel puin doi ani. %ndivizii cu tul0urare disti/ic* ?i descriu dispoziia
ca trist* ori .a0*tut*3. La copii1 dispoziia poate 7i /ai cur2nd irita0il* dec2t depresiv*1 iar
durata /ini/* este de nu/ai un an.
%n cursul perioadelor de dispoziie depresiv*1 cel puin dou* din ur/*toarele
si/pto/e adiionale sunt prezente: apetit redus sau /2ncat e@cesiv1 inso/nie sau
>iperso/nie1 energie sc*zut* sau 7atiga0ilitate1 sti/* de sine sc*zut*1 concentrare redus*
sau di7icultate ?n a lua decizii i senti/entul de disperare.
%ndivizii pot re/arca prezena nota0il* a unui interes sc*zut i a autocriticii1
v*z2ndu)se adesea pe ei ?nii ca neinteresai sau incapa0ili.
Poate s* apar* sau deteriorare se/ni7icativ* ?n do/eniul social1 pro7esional ori in
alte do/enii i/portante de 7uncionare. La copii1 tul0urarea disti/ic* pare a surveni ?n
/od egal la a/0ele se@e i duce adesea la deteriorarea per7or/anei colare i interaciunii
sociale. Copiii cu tul0urare disti/ic* sunt de regul* irita0ili i capricioi1 precu/ i
depresivi. Ei au o sti/* de sine sc*zut* i aptitudini sociale1 sunt pesi/iti.
! $nxietatea generalizat!
#r*s*tura esenial* este an@ietatea1 generalizat* i persistent*1 dar nu li/itat* 8sau
puternic predo/inat*9 la nicio circu/stan* a/0iental* particular* 8adic* este .li0er
7lotant*39.
+-

La 7el ca pentru alte tul0ur*ri an@ioase1 si/pto/ele do/inate sunt 7oarte varia0ile1
dar includ acuze co/une de nervozitate per/anent*1 tre/or1 tensiune /uscular*1
transpiraii1 a/eeli1 palpitaii i discon7ort epigastric. #ea/a c* su0iectul sau o rud*
apropiat* su0iectului va avea un accident sau se va ?/0oln*vii sunt e@pri/ate adesea1
?/preun* cu o varietate de alte te/eri i presi/iri rele. Aceast* tul0urare este co/un* la
7e/ei i adesea corelat* cu un stres a/0iental cronic. Cursul evoluiei este varia0il1 dar
tinde s* 7ie oscilant i cronic.
5ndreptar diagnostic6 su7erindul tre0uie s* ai0* si/pto/ele pri/are ale an@iet*ii
/ai /ulte zile1 cel puin c2teva s*pt*/2ni ?n ir. Aceste si/pto/e tre0uie s* cuprind* de
o0icei ur/*toarele ele/ente:
+-
6iagnostic and Statistical $anual o7 $ental 6isorders1 Fourt> Edition 86S$)%!9 -,1 p.=A
:,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
) apre>ensiune 8te/eri despre viitoare nenorociri1 senti/entul de a 7i .pe /arginea
pr*pastiei31 di7icult*i de concentrare etc.9F
) tensiune /otorie 87r*/2ntare per/anent*1 ce7alee de tip tensiune1 tre/ur*turi1
incapacitate de rela@are9F
) >iperactivitate vegetativ* 8a/eeli1 transpiraii1 ta>icardie sau ta>ipnee1 discon7ort
epigastric1 gur* uscat* etc.9. La copii1 nevoia de protecie i acuzele so/atice pot 7i
proe/inente.
! "ul#urri e conuit!
#r*s*turile tul0ur*rilor de conduit* pot 7i si/pto/atice i altor st*ri psi>iatrice1 ?n
care caz tre0uie codi7icat diagnosticul de 0az*. Se caracterizeaz* printr)un pattern repetitiv
i persistent de conduit* disocial*1 agresiv* sau s7id*toare. Ast7el de co/porta/ent1 c2nd
are un co/porta/ent e@tre/ pentru individ1 duce la ?nc*lc*rile atept*rilor sociale
corespunz*toare v2rstei 7iind ast7el /ai sever dec2t o0r*znicia copilului sau .r*zvr*tirea3
adolescentului. Actele disociale sau in7raciunile nu sunt prin ele ?nsele 0aze de diagnostic1
acesta i/plic2nd un pattern persistent 8sta0il9 de co/porta/ent. #ul0ur*rile de conduit*
pot duce ?n unele cazuri la tul0ur*ri de personalitate de tip disocial. Ele sunt 7recvent
asociate cu condiii a/0ientale adverse1 incluz2nd relaii 7a/iliale nesatis7*c*toare i
eecuri colare1 7iind /ai 7recvente la 0*iei. E@e/ple clare de co/porta/ente pe care se
0azeaz* acest diagnostic sunt : tendine e@cesive spre 0*taie i atitudine de s7idare1
cruzi/ea 7a* de ani/ale i oa/eni1 distrugeri de 0unuri1 incendieri1 7urturi1 /inciuni
repetate1 a0senteis/ colar i 7uga de acas*1 iz0ucniri colerice neo0inuit de intense i
severe1 co/porta/ent provocator i s7id*tor i o nesupunere persistent* i sever*.
>.3. Re=u0t*te 60*/e 0* Bn?4-4tur4
%nsuccesul colar sau o0inerea unor rezultate sla0e la ?nv**tur* nu /ai este doar o
pro0le/* pedagogic*1 ci i una social*. "oiunile de succes i insucces colar nu sunt
ate/porale1 ci sunt i/puse de istoria social*. 6in acest ung>i1 succesul colar const* ?n
.o0inerea unui randa/ent superior ?n activitatea instructiv)educativ*1 la nivelul cerinelor
progra/elor i al 7inalit*ilor ?nv**/2ntuluiL1 iar insuccesul se re7er* la .r*/2nerea ?n
ur/a la ?nv**tur* sau la ne?ndeplinirea cerinelor o0ligatorii din cadrul procesului
instructiv)educativ1 7iind e7ectul discrepanei dintre e@igene1 posi0ilit*i i rezultate.L
Alt7el spus1 reuita sau nereuita elevului la ?nv**tura nu pot 7i Cudecate ?n sine1
7*r* raportare la e@igenele nor/elor colare. %nsuccesul colar sau o0inerea de c*tre elev
:-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
a rezultatelor sla0e la ?nv**tur* reprezint* alternativa negativ*1 ne7avora0il* a
randa/entului colar 7iind denu/it* i nereuit* colar* sau eec colar. %nsuccesul colar
evideniaz* rezultatele sla0e la ?nv**tur* i insu7icien* a di/ensiunilor personalit*ii
elevilor. #re0uie avut ?n vedere 7aptul c* randa/entul colar /ediocru reprezentat de
notele 4 i = o0inute de elevi este ?n 7ond un rezultat relativ sla0 dei o7er*
pro/ova0ilitate. 6e aceea1 specialiti ?n educaie1 apreciaz* c* notele 4 i = o0inute de
unii elevi ?nsea/n* se/ieec colar. %nsuccesul elevilor ?/0rac* o ga/* variata de
/ani7est*ri1 de la 7or/ele cele /ai si/ple1 de r*/2nere ?n ur/a la ?nv**tur*1 p2n* la
7or/ele persistente i grave1 repetenia i a0andonul colar1 7iecare 7iind tr*it* individual la
niveluri speci7ice de intensitate1 pro7unzi/e i persisten*.
>.#. A/6ente)6+u0
$utaiile din societatea i din 7a/ilia conte/poran* 8pro0le/ele econo/ice1
pro0le/ele de relaionare ?ntre p*rini i copii1 ti/p redus petrecut cu 7a/ilia1
redistri0uirea rolurilor1 suportul e/oional redus1 supra?nc*rcarea pro7esional* a p*rinilor
etc.9 pot deter/ina o serie de pro0le/e i/portante la adolescenii zilelor noastre. La
acesta se adaug* presiunea grupului1 /etodele educaionale sla0e1 inconstana1
supra?nc*rcarea colar*1 dis7unciile ?n evaluare i notare1 7rica de e@a/ene etc.1 care
constituie adev*rai 7actori pertur0atori pentru elevi1 care din p*cate1 uneori evit*
con7runtarea cu .pro0le/a3 prin 7uga de la ore.
Fenomenul absenteismului ?nregistreaz* creteri se/ni7icative an de an1 ating2nd ?n
prezent cote alar/ante1 /ai ales la nivel liceal
++
. St*p2nirea i eradicarea lui nu sunt
posi0ile 7*r* dezv*luirea i cunoaterea ?n pro7unzi/e a cauzelor care ?l genereaz* i 7*r*
adaptarea i a/pli7icarea unor /*suri de intervenie e7icace.
A0senteis/ul ?n literatura de specialitate are /ai /ulte de7iniii ale 7eno/enului
Pro0le/* social*1 conduit* evazionist*1
cronic*1 care re7lect* atitudinea structurat* a lipsei de interes1 /otivaie1 ?ncredere
?n educaia colar*
+:
F
Pro0le/* predo/inant e/oional* 8conduit*
de tip evazionist1 de evadare 7izic* i psi>ologic* din situaia perceput* ca
trau/atizant*9F
++
Cos/ovici1 A1 %aco01 L.1 Psi>ologie colar*1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;;1 p. +:,
+:
"eculau1 A.1Psi>ologie social*1 Ed. Poliro/1 %ai1 p. -4=
:+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
For/* de /ani7estare a devianei colare
8se/nal tardiv al e@istenei unor pro0le/e9F
'educere a ataa/entului i a integr*rii1
identi7icare sc*zut* cu o0iectivele i aspiraiile grupului de eleviF
Literatura de specialitate 7ace distincie ?ntre ur/*toarele 7or/e ale a0senteis/ului
colar :
A0senteis/ul selectiv 87uga de la coal* este 7recvent* la o singur*
disciplin* sau doar la c2teva discipline9F
A0senteis/ generalizat 87uga de la coal* este 7recvent* i
generalizat*1 pre7igureaz* a0andon colar9F
Studiile consacrate analizei 7eno/enului a0senteis/ului colar /enioneaz*
ur/*toarele cauze 7avorizante ale 7eno/enului:
*auze care in de personalitatea i de sntate a elevului: /otivaie colar*
sc*zut*1 lips* de interes1 ?ncredere sc*zut* ?n educaia colar*1 o0oseal*1 an@ietate1
autoe7icacitate sc*zut*1 i/agine de sine deteriorat*1 senti/ente de in7erioritate1 a0ilit*i
sociale reduse1 pasivitateF la care se poate ad*uga re7uzul de a adera la o alegere 7*cut* de
alii 8 ca reacie la presiunea e@ercitat* de dorinele adulilor9.
*auze care in de familie1 condiiile socio)econo/ice ale 7a/iliei: s*r*cia1 stil
parental indi7erent1 negliCent1 7a/ilii dizar/onice1 p*rini 7oarte ocupai sau plecai ?n
str*in*tate.
*auze care in de conte7tul colar specific 8inclusiv relaia pro7esor)elev9:
presiunea grupului1 supra?nc*rcarea colar*1 co/unicare de7ectuoas* elev pro7esor
8ironizarea u/ilirea elevului91 evaluarea su0iectiv*1 7rica de evaluare1 con7lict cu colegii1
practici educative percepute de elevi ca 7iind nedrepte1 7rustrante1 inco/pati0ilitate ?ntre
aspiraiile1 tre0uinele de ?nv*are i o7erta educaional* a coliiF se poate /ani7esta i ca
7or/* de ap*rare ?/potriva disciplinei e@cesiv de rigide i severe.
Una dintre cauzele cu 7oarte /are i/portan* este i varia0ila v2rst*.
Ast7el1 la elevii din clasele /ici1 7uga de la coal* poate 7i o /ani7estare a .7o0iei
colare31 al c*rei cauze tre0uie c*utat* ?n: dependena crescut* de p*riniF p*rini care
valorizeaz* e@cesiv educaia colar*F stilurile parentale protectoare1 autoritare sau
indi7erenteF strategie de7ensiv* 7a* de colegii violeni1 eecul colar1 situaii u/ilitoare.
La elevii /ari1 7uga de la coal* este rezultatul unei opiuni 8proces de deli0erare1
luare a deciziei91 al c*ror cauze pot 7i: 7rica de evaluare1 de eec1 7o0ia sau an@ietatea
social* 87recvent* ?n perioada adolescenei1 /ani7estat* prin an@ietate 7a* de situaia de a
::
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
7i o0servat de colegi1 tea/a de a vor0i ?n pu0lic1 tea/a de a interaciona cu persoanele de
se@ opus1 tea/a de critic*1 sti/* de sine sc*zut*9F tea/a de pedeaps*1 tea/a de a pierdere a
statutului ?n grup.
>.>. E5ecu0 5co0*r 6*u */*ndonu0 5co0*r
Unul dintre e7ectele negative ce apar ?n cadrul 7a/iliilor transnaionale este o
puternic* 7or/* de eec colar sau a0andon colar al copiilor acestora. Cele /ai des
?nt2lnite 7eno/ene sunt: a0senteis/ul1 per7or/ane educaionale sc*zute i a0andon
interior 8prezen* 7izic*1 dar a0andon psi>ologic9.
Bn cazul acestor copii este posi0il ca elevul s* r*/2n* ?n coal*1 ?ns* 7*r* a se
i/plica su7icient ?n activit*ile colare i1 prin ur/are1 7*r* a atinge un nivel satis7*c*tor al
per7or/anelor colare.
A/*ndonu0 5co0*r este o varia0il* i>oto/ic* prin care se sta0ilete dac* elevul este
prezent 7izic sau a0sent 7izic1 prin a0senteis/ul acestuia1 per7or/anele colare sc*zute i
corigenele lui care sunt indicatori ai i/plic*rii psi>ologice reduse ?n coal*. Aceast*
tipologie relev* patru categorii de elevi:
-. Pri/a categorie ?i include pe cei care au a0andonat coala at2t 7izic c2t i
psi>ologic. Pentru acetia1 a0andonul 7izic este si/pla /aterializare a i/plic*rii
psi>ologice reduse ?n coal*.
+. A doua categorie include elevii care a0andoneaz* 7izic coala1 dar care r*/2n
i/plicai psi>ologic ?n procesul educaional. Aceti elevi sunt nevoii s* renune la coal*
dintr)o cauz* e@tern* 8sarcin*1 c*s*torie1 pentru a ?ngriCi un /e/0ru al 7a/iliei1 pentru a
/uncii ca s* ?i ?ntrein* 7a/ilia9. 6ac* sunt spriCinii i ?ncuraCai1 elevii din acest grup1 se
pot ?ntoarce la coal* pentru a)i 7inaliza studiile.
:. A treia categorie este a celor la care se /ani7est* a0andonul interior: dei sunt
prezent 7izic la coal*1 nu sunt i/plicai psi>ologic ?n activit*ile colare i au 7oarte /ari
anse s* se al*ture elevilor din pri/a categorie.
<. A patra categorie de elevi ?i include pe cei prezeni 7izic ?n coal* i i/plicai
psi>ologic ?n procesul educaional1 cu alte cuvinte1 elevii cu succes colar.
Pentru a preveni eecul colar este necesar* identi7icarea acelor 7actori de risc care
coreleaz* cu rezultatele colare sc*zute ale elevilor. 6ac* eecul colar este analizat dintr)o
perspectiv* conte@tual* 8care vizeaz* 7a/ilia1 grupul de prieteni1 coala1 vecin*tatea9 /ai
degra0* de c2t dintr)o perspectiv* de/ogra7ic* sau perspectiv* centrat* pe caracteristicile
personale ale elevilor1 pute/ identi7ica o ga/* /ai larg* de situaii de risc.
:<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Factorii protectivi se re7er* la capacitatea elevilor de a dep*i situaiile de risc i de
a o0ine succese ?n coal* c>iar i ?ntr)un conte@t /ai puin 7avora0il. Printre 7actorii
protectivi se nu/*r* co/petenele sociale 87le@i0ilitatea1 e/patia1 co/unicarea a7ectiv*1
capacitatea de a sta0ili relaii de prietenie91 autono/ia 8sti/a de sine1 autodisciplina1
e7iciena personal*9 sau 7actorii conte@tuali 8sigurana din coal*1 cartier1 7a/ilie1 spriCinul
adulilor9.
>.@. Tend)n-e 6u)c)d*0e
Sinuciderea1 nu/it* i suicid1 8din latin* sui caedere1 a se o/or? pe sine9 este actul
prin care cineva ?i ia singur viaa. Con7or/ 6icionarului: Suicidul este tul0urarea
instinctului de conservare1 prin care o persoana se distruge singur*1 aleg2nd o /etod*
7izico)c>i/ic* 8sp2nzurare1 ?nec1 electrocutare9L1 iar dup* rganizaia $ondial* a
S*n*t*ii1 Lsuicidul este actul prin care un individ caut* s* se autodistrug*1 cu intenia /ai
/ult sau /ai puin de a)i pierde viaa1 7iind /ai /ult sau /ai puin contient de /otivele
sale...L Cea /ai serioas* consecin* a episodului depresiv /aCor o constituie tentativa e
suici sau suiciul complet. 'iscul de suicid este e@tre/ de /are la indivizii cu ele/ente
psi>otice1 cu istoric de tentative de suicid anterioare1 cu un istoric 7a/ilial de suicid. Poate
e@ista1 de ase/enea1 o rat* crescut* de /ori pre/ature prin condiii /edicale generale.
Episoadele depresive /aCore ur/eaz* adesea unor stressori psi>osociali 8/oartea unei
7iine iu0ite1 separare /arital*1 divor9. Ca si cauze e@trinseci 8sociologice9 ce ?/ping la
sinucidere1 se nu/*r*: /ediul ) raporturile anturaCului1 condiiile de via*1 ocupaia i
gradul de cultur*. 'aporturile precare cu anturaCul1 condiiile di7icile de via*1 lipsa unei
ocupaii1 precu/ i nivelul sc*zut al culturii1 ?i pot deter/ina pe unii oa/eni s*)i doreasc*
/oartea. Specialitii avertizeaz* c* dac* nu este tratat*1 a7eciunea poate avea consecine
grave. St*rile de an@ietate i de depresie sunt cauze 7recvente ale suicidului.
CAPITOLUL V
:4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
ETAPELE, ARIA I METODOLOGIA CERCETRII
Partea de cercetare a lucr*rii /ele a vizat un lot de su0ieci care se con7runt* ?n
/od real i actual cu pro0le/atica /igraiei ast7el c* cercetarea necesar* de7initiv*rii
lucr*rii de licen* a/ e7ectuat)o ?n raul Petrila la Centrul de zi .Salvai copiii3 care este
o organizaie neguverna/ental*1 de utilitate pu0lic*1 non)pro7it1 care pro/oveaz* din -;;,
drepturile copilului ?n 'o/2nia.
Bn cadrul acestui centru se cunoate situaia copiilor cu p*rinii plecai la /unc* ?n
str*in*tate i specialitii i/plicai au dezvoltat progra/ul .Crete/ ?/preun*3 ?n cadrul
c*ruia deruleaz* activit*i zilnice cu copiii a7ectai de /igraia internaional*.
Fac activit*i de socializare1 terapie prin art*1 Coc1 sport i distracie. Acest progra/
conine al*turi de alte servicii specializate i consiliere psi>ologic* individual* i de grup
cu copiii.
Scopurile principale ale specialitilor din cadrul acestui progra/ 8sociolog1
pedagog1 asistent social9 sunt ur/*toarele:
identi7icarea copiilor a7lai ?n situaie de risc prin plecarea p*rinilor ?n %talia1
Spania sau alte *ri europeneF
iniierea unor progra/e de suport colar1 de orientare colar* i consiliere pentru
copiiF
dezvoltarea progra/elor de ti/p li0er1 7acilitarea socializ*rii i asigurarea
co/unic*rii per/anente cu p*rinii plecaiF
iniierea unor progra/e de suport i consiliere pentru persoane ?n a c*ror griC* au
r*/as copiii.
Ast7el c* pot concluziona c* ?n cadrul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 copiii
pri/esc suport pedagogic1 consiliere psi>ologic* i asisten* social*.
Pro0le/atica copiilor a7lai ?n ?ngriCirea altor persoane dec2t a p*rinilor care sunt
plecai la /unc* ?n str*in*tate reprezint* o categorie a populaiei a7lat* ?ntr)o poziie
evident dezavantaCat* social 7a* de alte categorii de oa/eni ) este o te/* de actualitate ?n
'o/2nia pentru pro7esionitii ce activeaz* ?n do/eniul tiinelor sociale care poate 7i
di/inuat* nu/ai prin e7ortul co/un al actorilor sociali interesai de soluionarea acestei
pro0le/e din perspectiva /ultia@ial*)social*1 psi>ologic*1 Curidic*1 educaional*1
pedagogic*1 7a/ilial*.
:=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
&radul de civilizaie al societ*ii ?n /are /*sur* este deter/inat de atitudinea
celorlalte persoane 7a* de copiii cu pro0le/e sociale de adaptare. Crearea unor condiii
pentru educaie i ?nv**/2nt1 adaptarea socio)pro7esional* i integrarea social* a acestor
copii constituie un o0iectiv principal al oric*rui stat i al co/unit*ii ?n general.
Un argu/ent i/portant care de/onstreaz* actualitatea te/ei pe care a/ ales)o1 se
0azeaz* pe 7aptul c* pro0le/a copiilor r*/ai ?n griCa rudelor deoarece p*rini lor care au
plecat la /unc* ?n str*in*tate1 este una dintre cele /ai acute nu nu/ai ?n do/eniul
proteciei copilului i al 7a/iliei dar i ?n viaa social* a co/unit*ii ?n general.
%#iectivele lucrrii
Aceast* cercetare vizeaz* ur/*toarele o0iective:
-. 6eter/inarea particularit*ilor speci7ice ce caracterizeaz* at2t situaiile de
risc social sau colar ?n cazul copiilor a7lai ?n di7icultate c2t i identi7icarea acelor
p2rg>ii speci7ice de re/ediere a acestor situaii de risc ?n conte@tul proteciei
sociale ?n 'o/2niaF
+. Studierea pro0le/ei legat* de protecia social* a copiilor cu pro0le/e
serioase de adaptare ?n cadrul Centrului de Hi .Salvai copiii3 din Petrila din cadrul
progra/ului .Crete/ ?/preun*3.
A/ ?nceput partea de cercetare a lucr*rii pornind de la ur/*toarele ipoteze&
) elevii care au unul sau ambii prini n strintate, au o stare
general afectiv negativ"
) elevii care au prinii plecai n strintate au rezultate slabe la
nvtur i risc de abandon colar.
Pe parcursul perioadei de cercetare1 din luna /artie p2n* ?n luna /ai +,--1 /)a/
adresat centrului de zi pentru spriCin.
@.'. Ar)* cercet4r))
Cercetarea practic)aplicativ* a 7ost e7ectuat* la Centrului de zi .Salvai copiii3 din
oraul Petrila. Aici a/ c>estionat +4 de persoane care ?ngriCesc copii ai c*ror p*rini sunt
plecai ?n str*in*tate.
Situaia gra7ic* a acestora o voi prezenta ?n 7igura ur/*toare:
:5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
16%
84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
masculin feminin
masculin feminin
F),. '. Re1*rt)-)* 0otu0u) de 6u/)ec-) 1e 6eC
A/ putut constata ?n ur/a aplic*rii c>estionarului c* /aCoritatea su0iecilor 8A<I9
este 7or/at* din persoane de se@ 7e/inin. Aceasta deoarece p*rinii care au plecat la
/unc* ?n str*in*tate au l*sat copiii 7ie ?n griCa /a/elor lor sau dup* caz1 ?n griCa unor rude
de se@ 7e/inin din 7a/iliile lor 80unici1 /*tui1 surori etc9. Procentul su0iecilor de se@
/asculin este /ini/ 8-=I9 ?n acest caz. 6oar o /ic* parte dintre cei c>estionai sunt de
se@ /asculin deoarece ?n cazul acestora1 aa cu/ au declarat au plecat ?n str*in*tate soiile
lor. !2rsta su0iecilor r*/ai acas* s* ai0* griC* de copiii a7lai la v2rste 7ragede este de
ase/enea 7oarte relevant* ?n partea /ea de cercetare. Aceast* situaie se prezint* ast7el:
12%
24%
32% 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mai putin de
30 de ani
31-40 ani 41-50 ani peste 50 ani
F),. 3. Re1*rt)-)* 0otu0u) de 6u/)ec-) 1e ?Ar6te
:A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Concluzia pe care a/ putut s* o evideniez ?n ur/a analizei e7ectuate asupra
situaiei lotului de su0ieci pe v2rste este aceea c*1 ?n /area lor /aCoritate1 su0iecii sunt
/aturi1 persoane care ?n proporie de :+I au v2rste cuprinse ?ntre <- i 4, de ani iar ?nc* o
trei/e 8:+I9 dintre ei sunt persoane cu /ult* e@perien* deoarece au v2rste de peste 4, de
ani. Acest procent este reprezentat ?n /aCoritate de 0unicii copiilor ai c*ror p*rini sunt
plecai la /unc* ?n str*in*tate. Aproape un s7ert dintre su0ieci 8+<I9 au declarat c* au
v2rste cuprinse ?ntre :- i <, de ani1 acetia 7iind1 ?n ur/a discuiilor avute1 p*rini ai
copiilor ce 7ac o0iectul cercet*rii /ele1 i provin din 7a/ilii unde doar unul dintre p*rini
este plecat.
Un procent de -+I dintre su0ieci au /ai puin de :, de ani. Ei sunt 7rai /ai /ari
ai /inorilor r*/ai acas* sau sunt rude de gradul % 8unc>i1 /*tui9 care au griC* de copii.
Aceasta deoarece pot considera c* spriCinul a7ectiv1 r*0darea dar i o v2rst* /atur* care s*
i/plice ?n totalitate responsa0ilit*ile pe care le i/plic* ?ngriCirea unui copil /inor sunt
a0solut necesare ?n cazul copiilor ai c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate.
@.3. Metodo0o,)* cercet4r))
Pentru cercetare a/ 7olosit ca /etode de analiz* studiul de caz i o0servaia
e@tern*. Ca instru/ent principal de cercetare a/ apelat la c>estionarul sociologic care este
unul dintre cele /ai 7recvent 7olosite instru/ente de realizare a anc>etelor sociologice.
C>estionarul este un ansa/0lu de ?ntre0*ri scrise1 ordonate logic i psi>ologic1 care
i/pun celor c>estionai conse/narea1 ?n scris1 a r*spunsurilor.
Studierea pro0le/aticii a0ordate a/ realizat)o prin aplicarea ur/*toarelor /etode
de cercetare social*:
'bservaia e7tern a co/porta/entului ver0al i nonver0al al copiilor ai
c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate ca /etod* preli/inar* necesar* ela0or*rii
studiului de caz F
)tudiul de caz aplicat la nivel individual asupra 0ene7iciarilor direci ai
serviciilor sociale de specialitate acordate ?n 0aza progra/elor sociale susinute de
progra/ul .Crete/ ?/preun*F
!naliza statistic a datelor relevante te/ei vizateF
!ncheta pe baz de chestionar realizat* pe su0ieci care au ?n ?ngriCire copii
/inori ai c*ror p*rini sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate1 realiz2nd analiza 7recvenei1
veri7icarea ipotezelor1 analiza corelaiilorF
:;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
!naliza documentelor: studierea i analiza literaturii tiini7ice de
specialitate1 dosarele /edicale1 7ia psi>ologic*1 7ia de anc>et* social* a 7iec*rui
su0iectF
CAPITOLUL VI
ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR
Centrul de Hi .Salvai copiii3 o7er* progra/e care se adreseaz* nevoilor /ultiple
ale copiilor r*/ai acas*1 in2ndu)se cont de starea lor de s*n*tate1 de nevoile lor a7ective
i educaionale1 sti/ularea psi>osocial* a acestora1 ?n paralel ?ncuraC2ndu)se sudarea
relaiilor intra7a/iliale ale copilului cu 7a/ilia sa.
$.'. S)tu*-)* (*+)0)*04 * co1))0or
Pentru a ne crea o i/agine c2t /ai corect* asupra pro0le/aticii studiate1 voi ?ncerca
?n pri/ul su0capitol al analizei pe care a/ e7ectuat)o s* sta0ilesc care este situaia
7a/ilial* real* a copiilor ai c*ror p*rini au plecat la /unc* ?n str*in*tate. !oi ar*ta ?n
gra7icul ur/*tor care este v2rsta copiilor ce au r*/as ?n griCa rudelor: 87ig. :9.
16%
20%
16%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sub 8 ani intre 8-9 ani intre 9-10 ani peste 10 ani
F),. #. !Ar6t* co1))0or
6in reprezentarea gra7ic* a r*spunsurilor pri/ite la aceast* ?ntre0are pot spune c*
aproape Cu/*tate dintre copii 8<AI9 au v2rste de peste -, ani. Acetia au r*/as ?n griCa
0unicilor lor care au declarat c* copiii r*/ai ?n griCa lor se a7l* la o v2rst* di7icil*1 ?neleg
<,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
/ai greu realit*ile cu care se con7runt* p*rinii lor i de ce au ales s* plece. !o/ vedea ?n
continuare /odul ?n care percep aceti copii desp*rirea de p*rini i care este capacitatea
lor de adaptare. cinci/e dintre respondeni 8+,I9 au declarat c* /inorii r*/ai ?n griCa
lor sunt elevi ?n pri/ele clase pri/are1 ast7el c* au ?ntre A i ; ani. Bn procente egale de
-=I sunt su0iecii care au r*spuns c* v2rsta copiilor r*/ai ?n griCa lor au v2rste cuprinse
?ntre ; i -, ani sau su0 A ani.
Este i/portant pentru dezvoltarea lor psi>o)social* corect* s* poat* relaiona
nor/al i 7iresc cu cei din Cur1 ast7el c* /)a/ g2ndit la co/unitatea ?n care aceti copii
socializeaz* i a/ adresat su0iecilor ur/*toarea ?ntre0are:
.Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y3.
16%
24%
28% 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
clasa intai clasa a doua clasa a treia clasa a patra
F),. >. C0*6* Bn c*re 6e *(04 co1)0u0 0* 5co*04
6in 7igura < rezult* c* /aCoritatea copiilor sunt elevi ?n clasa a patra. Ei reprezint*
o trei/e 8:+I9 dintre copiii r*/ai ?n griCa rudelor sau a unui p*rinte. Puin /ai /ult de un
s7ert 8+AI9 dintre su0ieci au ?n ?ngriCire copii ce sunt elevi ?n clasa a treia1 ur/*torul
procent de aproape un s7ert 8+<I9 este al celor care au ?n ?ngriCire copii elevi ?n clasa a
doua iar di7erena procentual* de -=I este al su0iecilor care au declarat c* copiii a7lai ?n
?ngriCirea lor sunt elevi ?n clasa ?nt2i.
6eoarece copiii ce 7ac o0iectul cercet*rii /ele sunt /inori r*/ai ?n griCa unor
aduli a/ dorit s* tiu care este gradul de rudenie al copiilor cu persoanele ce ?i au ?n griC*.
<-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
64%
20%
8%
8%
mama/tata bunic/bunica frate/sora unchi/matusa
F),. @. Gr*du0 de ruden)e
6up* cu/ se vede ?n 7igura 41 /ai /ult de Cu/*tate dintre su0ieci 8=<I9 au
declarat c* sunt p*rini unici ai /inorilor r*/ai ?n griCa lor deoarece cel*lalt p*rinte1 din
di7erite /otive1 a plecat la /unc* ?n str*in*tate. cinci/e dintre /inori 8+,I9 se a7l* ?n
griCa 0unicilor deoarece1 ?n cazul acestora1 a/0ii p*rini sunt plecai. Bn procente egale de
AI se a7l* respondenii care au declarat c* se a7la ?n situaia de rudenie .7rateDsor*3 sau
.unc>iD/*tu*3 cu /inorii a7lai ?n griCa lor. Este cazul acelor p*rini care nu au avut alt*
alternativ* la /o/entul ?n care au plecat la /unc* ?n str*in*tate1 dec2t s* se 0azeze pe
spriCinul 7railor /ai /ari sau pe spriCinul propriilor 7rai sau surori.
6up* ce anterior a/ sta0ilit care este gradul de rudenie al /inorului r*/as ?n griCa
rudelor1 este 7iresc s* evideniez care p*rinte este plecat ?n str*in*tate 87ig. =9.
40%
32%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
numai tata doar mama ambii parinti
F),. $. P4r)nte0e 10ec*t
<+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Bn cazul a dou* cinci/i dintre respondeni 8<,I9 este plecat doar tat*l din 7a/ilie.
Aceti /inori au r*/as ?n griCa /a/ei1 dar copiii resi/t e/oional i a7ectiv lipsa tat*lui.
Este ?ngriCor*tor c* ?n cazul a o trei/e dintre respondeni 8:+I9 este plecat* /a/a
deoarece aceasta are o /are i/portan* ?n viaa de zi cu zi a unui copil /inor. Copiii
r*/ai ?n griCa tat*lui aduc acestuia un /otiv de stres ?n plus deoarece lipsa /a/ei ?i 7ace
s* ai0* aproape ?n per/anen* un co/porta/ent de revolt* ?ngreun2nd tat*lui /isiunea pe
care i)a asu/at)o. $ai /ult de un s7ert dintre respondeni 8+AI9 au declarat c* /inorii se
a7l* ?n griCa lor deoarece sunt plecai ?n str*in*tate .a/0ii p*rini3. Aceasta situaia celor
care sunt 0unici1 7rai sau c>iar unc>iD/*tu* i tre0uie s* suplineasc* ?n /ediul social al
copiilor lipsa a/0ilor p*rini.
Bn cazul copiilor r*/ai ?n griCa rudelor deoarece p*rinii sunt plecai la /unc* ?n
str*in*tate responsa0ilitatea psi>o)social* a educ*rii acestor copii cade at2t pe u/*rul celor
r*/ai ?n ar* s* ai0* griC* de /inori1 dar reprezint* i un 7actor de stres pentru cei plecai
?n str*in*tate din /otive1 considerate de ei1 7oarte o0iective. Bn acest conte@t a/ dorit s*
a7lu care sunt /otivele pentru care p*rintele D p*rinii copiilor au plecat la /unc* ?n
str*in*tate 87ig. 59.

72%
20%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
lipsa baniilor necesitatea unui
loc de munca
un viitor copiilor
F),. 9. Mot)?e0e 10ec4r)) 0* +unc4 Bn 6tr4)n4t*te
A/ constatat c* situaia econo/ico)7inanciar* pe care o traverseaz* societatea
noastr* ?n ziua de ast*zi ?i pune a/prenta i asupra acestor 7a/ilii1 i asta deoarece
aproape trei s7erturi 85+I9 dintre respondeni sunt plecai ?n str*in*tate /otiv2nd ?n
principal lipsa 0anilor. Creterea o/aCului ?n ara noastr* i ?n principal ?n zona !*ii Uiului
a 7*cut ca o cinci/e 8+,I9 dintre su0ieci s* declare c* rudele lor au plecat ?n str*in*tate ?n
c*utarea unui loc de /unc* dup* ce au 7ost disponi0ilizai de la locurile de /unc* avute ?n
<:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
ar*. E@ist* i un procent de AI dintre su0ieci care au declarat c* rudele lor1 dei aveau un
loc de /unc* ?n ar*1 acesta era pl*tit insu7icient pentru a putea s* le asigura copiilor lor un
viitor. Acetia au renunat i au plecat la /unc* ?n str*in*tate cu dorina de a)i re?ntregi
7a/ilia la un /o/ent dat1 socotit oportun i 7avora0il realiz*rilor lor pe viitor.
Este deose0it de i/portant ti/pul pe care p*rinii ?l petrec la /unc* ?n str*in*tate
dar nu ?n ulti/ul r2nd este i/portant ti/pul pe care copiii lor ?l petrec cu rudele ?n lipsa
acestora. 6ac* plecarea p*rinilor s)a produs de /ai /ult sau de /ai puin ti/p ?i pune
a/prenta ?n /od di7erit asupra 7iec*rui copil r*/as ?n ur/a lor. 6in acest /otiv a/ dorit
s* a7lu de c2t ti/p s)a produs plecarea p*rintelui D p*rinilor 87ig. A9.
12% 16%
72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de mai putin de o
luna
intre o luna si un
an
de mai mult de un
an
F),. : Dur*t* 10ec4r))
Aa cu/ era de ateptat1 av2nd ?n vedere situaia di7icil* din punct de vedere
/aterial cu care se con7runt* societatea noastr* ?n ziua de azi1 a/ putut s* re/arc c* ?n
cazul a aproape trei s7erturi 85+I9 dintre respondeni p*rinii copiilor sunt plecai la /unc*
?n str*in*tate de /ai /ult de un an de zile.
Un procent de -=I au r*spuns c* rudele lor sunt plecate de un interval de ti/p
cuprins ?ntre .o lun* i un an3 ?n ti/p ce di7erena procentual* de -+I aparine su0iecilor
care au declarat c* p*rinii copiilor a0ia au plecat ?n str*in*tate1 .de /ai puin de o lun*3.
#oi acetia au plecat l*s2ndu)i /inorii ?n ur/* din dorina de a le asigura acestora un trai
/ai 0un. "u le este nici lor uor1 la actualul loc de /unc* din str*in*tate1 p*rinii tre0uie s*
respecte anu/ite clauze contractuale i veniturile lor sunt dr*/uite ?n aa 7el ?nc2t nu pot
veni ?n ar* de c2te ori i atunci c2nd i)ar dori. La ?ntre0area .6e c2nd au e/igrat c2t de
7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY3 a/ pri/it ur/*toarele r*spunsuri:
<<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
6
8%
32%
44%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
lunar 3-4 ori pe ani odata/doua ori
pe an
deloc
F),. D Frec?en-* ?)=)te0or
6oar un procent /ini/ de AI dintre respondeni au declarat c* p*rinii au
posi0ilitatea s* revin* ?n ar* lunar. Este cazul acelor p*rini care au ales s* e/igreze ?n *ri
vecine i apropiate i c2tigul lor lunar le per/ite revenirea ?n ar* cu o 7recven*
/ulu/itoare. trei/e dintre su0ieci 8:+I9 au r*spuns c* /inorii a7lai ?n griCa lor sunt
vizitai de c*tre p*rinii plecai cu o 7recven* de .:)< ori pe an3. Procentul ur/*tor de /ai
0ine de dou* cinci/i 8<<I9 aparine celor care au declarat c* p*rinii care au e/igrat pot
reveni ?n ar* doar o dat* sau de dou* ori pe an1 lucru considerat a nu 7ii su7icient pentru
spriCinul a7ectiv i e/oional al /inorilor r*/ai ?n ar*. 6ar e@ist* o realitate total
negativ* a celor care ?n proporie de -=I au declarat c* p*rinii odat* plecai nu au /ai
revenit .deloc3. Bn cazul acestor copiii1 situaia este /ai di7icil* at2t din partea celor care
tre0uie s* suplineasc* lipsa p*rinilor c2t i privind partea e/oional* a /inorului care nu
?nelege de ce p*rintele lui nu /ai revine. Este i/portant ?n aceste cazuri ca /inorii i
persoanele aparin*toare lor s* 7ie consiliate pentru a putea atenua pe c2t posi0il realitatea
grea cu care acetia se con7runt*.
Aa cu/ a/ ar*tat anterior1 scopul principal al plec*rii p*rinilor ?n str*in*tate a
7ost cel pecuniar. Su0 acest aspect a/ adresat su0iecilor ?ntre0area .P*rinii spriCin*
7inanciar educaia copiluluiY3. '*spunsurile sunt redate ?n 7igura -,.
<4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
76%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
a !u
F),. '7 S1r)E)n ()n*nc)*r
A 7ost un 7apt pozitiv s* constat ?n ur/a analizei e7ectuate la r*spunsurile privitoare
la acest aspect c* /ai 0ine de trei s7erturi 85=I9 dintre respondeni sunt spriCinii 7inanciar
de c*tre p*rinii /inorilor care au e/igrat. E@ist* totui i un s7ert dintre su0ieci 8+<I9
care au r*spuns c* p*rinii /inorilor a7lai ?n griCa lor nu ?i spriCin* 7inanciar 7a/iliile
a7late ?n ar*. parte dintre acetia1 datorit* crizei econo/ice /ondiale1 i)au pierdut locul
de /unc* avut ?n str*in*tate1 /o/entan a7l2ndu)se ?n c*utarea unui alt /iCloc de venit ?n
ti/p ce o alt* parte dintre ei i)au a0andonat de7initiv 7a/iliile din ar*.
La 7inalul acestui su0capitol pot concluziona ?n ur/a analizei pe care a/ e7ectuat)o
c* /otivele pentru care p*rinii /inorilor au plecat ?n str*in*tate sunt ?n principal1 /otive
7inanciare. P*rinii i)au l*sat copiii ?n griCa p*rintelui r*/as acas* sau a rudelor cu cel /ai
apropiat grad de rudenie. parte dintre ei sunt contieni de greut*ile pe care le ?nt2/pin*
copiii ?n lipsa lor dar se consider* 7orai de ?/preCur*ri i ?ncearc* s* aCute prin spriCin
7inanciar i vizite pe c2t posi0il de dese. 6ar e@ist* i un procent /ini/ care au a0andonat
7a/iliile r*/ase ?n ar* neacord2ndu)le acestora nici o 7or/* de spriCin i venind ?n ar*
7oarte rar sau deloc.
Bn acest conte@t a/ considerat s* evideniez pe c2t posi0il care este starea a7ectiv* a
/inorilor a7lai ?n griCa rudelor.
<=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
$.3. St*re* *(ect)?4 * co1))0or
Bn dezvoltarea nor/al* i 7ireasc* a unui copil1 prezena p*rinilor are un rol
deose0it de i/portant ce ?i poate pune a/prenta asupra viitorului s*u su0 toate aspectele.
Linitea i ar/onia unui c*/in nu 7ac dec2t s* spriCine ?n /od pozitiv1 e/oional
dezvoltarea unui viitor adult care la /o/entul oportun va putea lua decizii i/portante
av2nd ?n 7a/ilia sa un /odel. 6ar lipsa unuia sau a a/0ilor p*rini din viaa unui copil
/inor1 oric2t de o0iectiv ar 7i 7ost /otivai p*rinii s*)i lase ?n griCa altora1 pot avea un
i/pact e/oional ?nse/nat asupra dezvolt*rii lor ulterioare. Ast7el doresc ?n acest
su0capitol s* scot ?n eviden* analiza r*spunsurilor pri/ite din partea su0iecilor re7eritoare
la situaia a7ectiv* i e/oional* ?n care se a7l* /inorii a7lai ?n griCa lor.
A/ dorit s* cunosc opinia su0iecilor re7eritoare la i/portana 7a/iliei ?n
dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a copilului. A/ pri/it ur/*toarele r*spunsuri:
92%
8%
Da Nu
F),. '' I+1ort*n-* (*+)0)e)
Sunt 7oarte relevante r*spunsurile pri/ite la acest aspect 87ig.--9. Un procent
se/ni7icativ 8;+I9 dintre su0ieci au r*spuns c* 7a/ilia este 7oarte i/portant* pentru o
0un* dezvoltare socio)psi>o)educaional* a copilului pe care ?l au ?n ?ngriCire. Este 7oarte
i/portant* pentru senti/entul de siguran* pe care ?l dau copilului i nu ?n ulti/ul r2nd
este 7oarte i/portant* pentru ca acetia s* se tie ?n per/anen* ocrotii i sprCinii a7ectiv
i e/oional de proprii lor p*rini. Procentul /ini/ de AI al celor care au r*spuns cu Jnu3
la aceast* ?ntre0are este reprezentat de cuplurile divorate sau care au copii ?n a7ara unei
relaii o7iciale de c*s*torie. Este cazul /a/elor singure care au l*sat /inorii ?n griCa
p*rinilor lor i au plecat ?n str*in*tate ?n sperana unui trai /ai 0un1 at2t pentru ele c2t i
pentu copiii lor.
<5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Este i/portant de o0servat care sunt lucrurile care le 7ac pl*cere copiilor cel /ai
/ult. 'udele r*/ase acas* care au ?n griC* /inori i care 7ac o0iectul cercet*rii /ele ?n
ur/a discuiilor avute la Centru de zi au declarat c* 7ac e7orturi s* atenueze pe c2t posi0il
lipsa p*rinilor din viaa actual* a copiilor lor. Bn acest sens ei ?ncearc* s* relaioneze c2t
/ai /ult cu /inorii s* le ?neleag* griCile i te/erile pentru a le putea 7i al*turi. %)a/ rugat1
ast7el s* enu/ere trei lucruri pe care le 7ac constant spre pl*cerea celor /ici. '*spunsurile
le)a/ ilustrat ?n 7ig. -+ i au 7ost ur/*toarele:
40%
40%
20%
"ocul impreuna "ocuri pe calculator plimbarile
F),. '3 Lucrur) 104cute
"evoia de a7ectivitate la v2rste 7ragede se poate spune c* este concluzia acestor
r*spunsuri. Aceasta deoarece ?n procente egale de c2te dou* cinci/i dintre respondeni
8<,I9 au r*spuns c* /inorilor care se a7l* ?n griCa lor le 7ace pl*cere s* se Coace ?/preun*1
s* petreac* ast7el /ult ti/p ?n co/pania celor care ?i au ?n griC*. Pentru cei care au ?n
?ngriCire copii de clasa a treia sau a patra r*spunsurile au 7ost c* acetia pre7er* 7oarte /ult
Cocurile pe calculator. 6oar o cinci/e dintre su0iecii au r*spuns c* copiilor a7lai ?n griCa
lor le 7ace pl*cere 7oarte /ult pli/0*rile ?n aer li0er al*turi de rudele lor.
Starea a7ectiv* i e/oional* a copilului r*/as ?n griCa rudelor se poate constata i
?n reacia pe care acesta a avut)o la plecarea p*rinilor lor.
<A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
40%
36%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
destul de afectat afectat doar la
inceput
nu a a#ut nici o
reactie
F),. '# Re*c-)* co1)0u0u)
Procentul /a@i/ ?n acest caz aparine ?n proporie de dou* cinci/i 8<,I9 copiilor
care au 7ost destul de a7ectai e/oional i a7ectiv de plecarea p*rinilor lor ?n str*in*tate.
Ur/*torul procent de /ai /ult de o trei/e 8:=I9 aparine su0iecilor care au declarat c*
/inorii au 7ost a7ectai la ?nceput1 dar c*1 pe ur/* cu /ult* r*0dare i ?nelegere din parte
lor1 i)au revenit. 6ar e@ist* i un procent de aproape un s7ert dintre su0ieci care au
r*spuns c* /inorii r*/ai ?n griCa lor nu au avut nici o reacie la plecarea p*rinilor. Acest
lucru s)a datorat ?ndeose0i 7aptului c* /inorii au avut v2rste prea 7ragede1 ?nc* nu /ergeau
la coal* i au luat totul ca pe o Coac*.
Bn concluzie pot spune din discuiile pe care le)a/ avut cu su0iecii c>estionai c*
/area /aCoritate a /inorilor r*/ai ?n griCa lor au 7ost a7ectai ?n di7erite /*suri1 unii
dintre ei s)au interiorizat1 alii au devenit agresivi cu copiii din Cur i neascult*tori cu adulii
din preaC/a lor1 unii au devenit /ai triti. Fiecare dintre /inori deoarece sunt la v2rste
/ici1 au reacionat 7iecare ?n /*sura ?n care au si/it asupra lor i/pactul plec*rii p*rinilor
de l2ng* ei. 'e7eritor la 7elul ?n care au reacionat copiii ca i co/porta/ent 7a* de cei din
Curul lor a/ a7lat :
<;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
40%
24%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
comportament
normal
tristi si abatuti re#oltati
F),. '> In(0uen-* 0)16e) 14r)nte0u)
$aCoritatea procentual* 8<,I9 ?n acest caz aparine celor care au declarat c*
/inorii l*sai ?n griCa lor au avut ?n general un co/porta/ent nor/al1 lucru care se
datoreaz* ?n pri/ul r2nd 7aptului c* au r*/as ?n griCa 0unicilor cu care erau o0inuii sau
care 7*ceau parte zilnic din co/unitatea ?n care tr*iau. Acetia 7iind /ici1 au luat plecarea
p*rinilor ca pe un 7apt nor/al1 aCutai a7ectiv de 0unicii lor i au dep*it cu 0ine acest
/o/ent. Aproape un s7ert dintre respondeni 8+<I9 au r*spuns c* /inorii r*/ai ?n griCa
lor au devenit /ai triti1 au ?nceput s* co/unice cu cei din Cur din ce ?n ce /ai greu.
Acetia au luat decizia s* consulte un specialist ast7el c* /inorii au 7ost inclui ?n
progra/ul .Crete/ ?/preun*3 derulat ?n cadrul centrului de zi din Petrila. Ulti/ul
procent1 dar destul de ?nse/nat1 de /ai /ult de o trei/e 8:=I9 dintre respondeni au
declarat c* /inorii r*/ai ?n griCa lor au ?nceput s* se /ani7este negativ cu cei din Cur.
Acetia sunt revoltai i ?n ?ncercarea de a dep*i aceste /o/ente1 involuntar1 au devenit
/ai agresivi at2t ver0al c2t i 7izic cu ceilali copii din Cur care aveau p*rinii aproape.
A/ cerut respondenilor opinia lor ?n ceea ce privete /*sura consecinelor socio)
psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n ti/pul a e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor:
4,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
8%
12%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
foarte $ra#e $ra#e mai putin $ra#e
F),. '@ M46ur* con6ec)n-e0or
A/ constatat c* un procent de AI dintre su0iecii c>estionai sunt ?ngriCorai
deoarece consider* c* asupra /inorilor r*/ai ?n griCa lor1 lipsa p*rinilor poate avea
consecine .7oarte grave31 7iind ur/ai procentual de cei care ?n proporie de -+I cred c*
lipsa p*rinilor poate avea consecine grave. Aceti su0ieci au declarat c* copiii r*/ai ?n
griCa lor erau deCa la v2rsta colar*. Era nor/al ?n viaa lor de 7a/ilie de 7iecare zi s* ?i
7ac* te/ele cu spriCinul p*rinilor i acu/ c* sunt plecai1 aceti /inori accept* /ai greu
aceast* sc>i/0are. 6evin revoltai1 agresivi1 li se pare nedrept s* nu ai0* p*rinii al*turi1 i
nu ?ntotdeauna ?neleg care au 7ost /otivele pentru care acetia au plecat.
A/ rugat respondenii s* ?i spun* propria opinie re7eritoare la in7luena pe care o
are lipsa p*rinilor asupra co/porta/entului copiilor r*/ai ?n griCa lor. '*spunsurile lor
au 7ost ur/*toarele:
4-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
24%
32%
8%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
tulburari
psihice
re%ultate
slabe la in#&
absenteism
scolar
altele
F),. '$ E(ecte0e +),r*-)e) *6u1r* co1))0or
Concluzia general* pe care a/ putut s* o desprind ?n ur/a analizei asupra acestor
r*spunsuri a 7ost aceea c* ?ntr)o /*sur* sau alta /inorii r*/ai ?n griCa rudelor ?n ar* au
resi/it lipsa p*rinilor prin diverse /ani7est*ri. Ast7el pot a7ir/a c* su0iecii au r*spuns ?n
proporie de aproape un s7ert 8+<I9 c* /inorii a7lai ?n griCa lor au /ani7estat anu/ite
tul0ur*ri psi>ice1 au devenit /ai triti1 /ai 7ricoi1 unii dintre ei au ?nceput s* pl2ng* /ai
/ult i /ai des1 etc. 'udele ?n aceste cazuri au 7ost nevoite s* caute aCutor specializat.
trei/e dintre respondeni au declarat c* rezultatele colare ale /inorilor a7lai ?n griCa lor1
au ?nceput s* scad* progresiv. Copiii au si/it spriCinul p*rinilor la lecii i 0unicii ?n griCa
c*rora au 7ost l*sai nu au su7iciente cunotine sau destul* r*0dare pentru ai aCuta. #oate
acestea s)au re7lectat asupra situaiei create prin 7aptul c* /inorii au ?nceput s* pri/easc*
note /ai /ici la coal* i au ?nceput s* nu se /ai si/t* integrai ?n colectivul de colegi.
#oate aceste au 7*cut ca unii dintre /inori s* a0senteze /ai des de la scoal*1 ast7el
c* AI dintre respondeni au declarat c* copiii r*/ai ?n griCa lor se con7runt* cu
a0senteis/ul colar. $ai /ult de o trei/e dintre respondeni 8:=I9 au r*spuns c* nu au
constatat e7ecte negative asupra co/porta/entului /inorilor a7lai ?n griCa lor.
F*c2nd o analiz* asupra celor declarate anterior de c*tre rudele ?n griCa c*rora au
r*/as /inorii ?n ur/a plec*rii p*rinilor lor ?n str*in*tate pot a7ir/a c* ipoteza - a lucr*rii
/ele se con7ir/*: elevii care au unul sau am#ii prini 'n strintate( au o stare
general afectiv negativ.
4+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
$.#. Re=u0t*te0e 0* Bn?4-4tur4 5) r)6cu0 de */*ndon 5co0*r&
6up* ce a/ putut concluziona care este starea a7ectiv* a copiilor a c*ror p*rini
sunt plecai ?n str*in*tate1 ?n continuare doresc s* evideniez care este situaia colar* a
acestor copiii i dac* lipsa p*rinilor lor au e7ecte asupra rezultatelor lor colare. A/
?ntre0at respondenii dac* au cunotin* despre atitudinea copiilor a7lai ?n griCa lor1 7a* de
coal*1 ?nainte de a e/igra p*rinii acestora i dac* s)a sc>i/0at ceva.
32%
68%
a !u
F),. '9 At)tud)ne* co1)0u0u) (*-4 de 5co*04
A/ apreciat ?n ur/a r*spunsurilor pri/ite la aceast* ?ntre0are1 un 7apt ?/0ucur*tor
c* doar o trei/e dintre respondeni 8:+I9 au o atitudine sc>i/0at* 7a* de coal*. Un
ele/ent pozitiv a 7ost s* re/arc c* o proporie se/ni7icativ* de /ai /ult de dou* trei/i
8=AI9 dintre respondeni nu i)au sc>i/0at atitudinea 7a* de coala pe care o ur/eaz*.
6ei cei care au o atitudine sc>i/0at* 7a* de coal* sunt /inoritari1 ei prezint* ?n prezent
o pro0le/* pentru societate ast7el c*1 Centru de zi .Salvai copiii3 au de/arat un progra/
de spriCin .Crete/ ?/preun*3 ?n care acetia au 7ost inclui. Bn cadrul acestui progra/1
at2t /inorii c2t i rudele acestora.
4:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
50%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
consiliere discutii cu dna& 'n#atatoare
F),. ': T)1ur) de 61r)E)n
Cei care la ?ntre0area anterioar* au declarat c* au e@istat pro0le/e ?n atitudinea
/inorului 7a* de scoal* au 7ost rugai s* e@e/pli7ice tipul de spriCin la care au apelat.
'*spunsurile lor1 le)a/ ar*tat ?n gra7icul de /ai sus i pot spune c* ?n procente egale de
c2te 4,I1 rudele copiilor au dorit ca /inorii a7lai ?n griCa lor s* 7ie consiliai de c*tre
specialiti iar ceilali au 7ost la coal* s* discute cu dna. ?nv**toare de la clas*.
A/ dorit s* cunosc dac* cei care au constatat c* /inorii a7lai ?n griCa lor au
?nt2/pinat pro0le/e de adaptare1 au apelat la spriCin specializat ?n cadrul centrului de zi.
75%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
a !u
F),. 'D Con6u0t*re* unu) con6)0)er
4<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
'*spunsurile pri/ite la acest aspect cu care se con7runt* cei care au r*/as s* ai0*
griC* de /inori au ar*tat e7iciena serviciilor de specialitate deoarece o proporie de trei
s7erturi dintre respondeni 854I9 au apelat la spriCinul unui consilier psi>ologic din cadrul
centrului de zi. 6ar1 e@ist* i un s7ert dintre su0ieci 8+4I9 care au declarat c* nu consider*
necesar s* apeleze la spriCinul unui specialist. Acetia consider* c* se pot descurca i
singuri sau datorit* v2rstei lor /ai ?naintate 80unicii copiilor9 consider* c* aceste servicii
nu sunt destul de e7iciente i cred c* dragostea i r*0darea lor pot s* ?ndrepte lucrurile ?n
cele din ur/*.
Un 7apt relevant ?n cercetarea /ea a 7ost s* a7lu r*spunsurile su0iecilor la
?ntre0area re7eritoare la rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii
p*rinteluiDp*riniilor anterioar*1 a/ ilustrat analiza e7ectuat* ?n gra7icul ur/*tor:
24%
60%
16%
foarte bune bune suficiente
F),. 37 Re=u0t*te 5co0*re *nter)or e+),r4r)) 14r)n-)0or
'ezultatele colare anterior e/igr*rii p*rinilor pot a7ir/a c* erau /ulu/itoare
deoarece dou* trei/i dintre respondeni 8=,I9 au r*spuns c* copiii au avut rezultate 0une
la scoal*1 aproape un s7ert dintre respondeni 8+<I9 au spus c* rezultatele colare ale
/inorilor erau .7oarte 0une3 ?n ti/p ce ulti/ul procent de -=I aparine su0iecilor care au
declarat c* rezultatele colare erau doar .su7iciente3. Pentru a realiza o analiz* co/parativ*
asupra acestui aspect a/ adresat su0iecilor o ?ntre0are cu privire la situaia colar* a
copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y

44
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
48%
36%
16%
bune suficiente foarte bune
F),. 3' Re=u0t*te 5co0*re du14 e+),r*re* 14r)n-)0or
Atitudinea /inorilor 7a* de coal* s)a sc>i/0at ?n sens negativ1 deoarece prin
co/paraia celor dou* gra7ice pot a7ir/a c* rezultatele colare .7oarte 0une3 au sc*zut
procentual la doar -=I1 rezultatele .0une3 au sc*zut i ele de ase/enea la <AI ?n ti/p ce
rezultatele doar .su7iciente3 au crescut se/ni7icativ la :=I. Copiii au ?nceput s* co/unice
/ai greu cu colegii de coal*1 au ?nceput s* se si/t* .alt7el3. Si/t per/anent nevoia de a 7i
din nou cu p*rinii lor la 7el ca i colegii lor. A0senteaz* /ai des de la scoal*1 lucru ce
ridic* un se/nal serios re7eritor la a0andonul colar.
Bn concluzie pot a7ir/a c* ipoteza nr. + a lucr*rii /ele: elevii care au prinii
plecai 'n strintate au rezultate sla#e la 'nvtur )i risc e a#anon )colar ! 6e
con()r+4.
$.>. Stud)) de c*= )nd)?)du*0e
Prin inter/ediul studiilor de caz1 ce vor 7i evideniate ?n cele ce ur/eaz*1 sunt
identi7icate anu/ite particularit*i speci7ice dezvolt*rii a7ectiv)e/oionale a copiilor a
c*ror p*rini sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate1 c2t i aspecte ale integr*rii acestora din
punct de vedere social ?n conte@tul proteciei sociale actuale e@istente ?n Centrul de Hi
.Salvai copiii3 din Petrila. Studiile ela0orate sunt cele /ai reprezentative pentru
pro0le/atica vizat* de cercetare.
4=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
$.>.'. STUDIU DE CAZ NR.'
Date *eneficiar& +. ,orin( - ani
Istoricul social al #eneficiarului& Sorin provine din relaia legal constituit* a
p*rinilor s*i $aria i %onel actual/ente divorai. Copilul locuiete cu sora /a/ei sale
8/*tua /atern*9 i 7a/ilia acesteia ?ntr)o cas* proprietate personal*. 6in punct de vedere
/aterial /*tua are toate condiiile necesare. A 7ost integrat ?n anul +,-, ?n progra/ul
.Crete/ ?/preun*3 din cadrul Centrului de zi .Salvai copiii3 din cauza pro0le/elor sale
de adapta0ilitate.
$a/a lui Sorin este plecat* la /unc* ?n %talia de un an iar copilul a r*/as ?n griCa
rudelor /aterne deoarece p*rinii sunt desp*rii. #at*l este dezinteresat de situaia 7iului
s*u. El lucreaz* la /in* i unica leg*tur* cu 7iul s*u este plata pensiei ali/entare. $a/a nu
tri/ite ?n /od regulat 0ani pentru copil ast7el c* 7a/ilia nu se 0azeaz* pe acele venituri1
dar unc>iul i /*tua copilului au locuri de /unc* i i/plicit venituri constante. Cu puin
ti/p ?nainte de a 7i ?ncadrat ?n progra/ul Centrului de Hi .Salvai copiii31 Sorin prezenta
st*ri dese de nervozitate1 co/porta/ent >iperc>inetic1 se adapta greu la colectivul de
colegi la coal*1 se certa cu adulii ?/potrivindu)se regulilor i/puse de acetia. Bn colectiv
la coal* unde este elev ?n clasa % ?i agreseaz* pe ceilali copii ?n /od intenionat1 este
r*ut*cios cu acetia i are ?n per/anen* di7icult*i de adaptare ?n colectiv.
6up* o cercetare /ai a/*nunit* a situaiei1 s)a o0servat c* dei /ediul 7a/ilial ?n
care tr*iete copilul o7er* toate condiiile /ateriale necesare1 acesta nu poate suplini lipsa
/a/ei din viaa copilului. Acesta 7iind /otivul principal pentru reaciile de revolt* ale
copilului. parte de responsa0ilitate 7a* de situaia ?n care s)a aCuns o are i tat*l lui Sorin
deoarece nu se preocup* a0solut deloc de 0una dezvoltare e/oional* a 7iului s*u.
.evoi ientificate& "evoile lui Sorin sunt ?ntr)o continu* sc>i/0are din cauza st*rii
e/oionale a copilului. 6eoarece lipsa /a/ei ?i pune a/prenta c2t /ai elocvent asupra
co/porta/entului s*u ?n societate1 copilul are nevoi a7ective1 dorindu)i 7oarte /ult
dragostea p*rinilor s*i1 atenie i r*0dare din partea lor. A/ identi7icat la Sorin 8cu
aCutorul dnei. psi>olog care /)a aCutat pe parcursul cercet*rii pe care a/ ?ntreprins)o la
centrul de zi9 un co/porta/ent >iperc>inetic1 se adapteaz* greu1 crize puternice de 7urie1
se ceart* cu aduli 7recvent1 se ?/potrivete regulilor sau cerinelor adulilor1 ?i agreseaz*
pe ceilali copiii ?n /od intenionat 8centru i coal*91 este r*ut*cios i dornic de r*z0unare1
i prezint* serioase tul0ur*ri de adaptare.
45
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
(giena copilului este corespunz*toare1 este 0ine i nor/al dezvoltat 7izic i din
punct de vedere cognitiv1 este corespunz*tor. Li/0aCul este 0ine dezvoltat1 dar are a0ilit*i
reduse de e@pri/are e/oional*1 toleran* sc*zut* la 7rustr*ri1 asi/ileaz* 0ine in7or/aiile
colare dar nu e prea atent1
8alori i scopuri personale identi7icate ?n cazul lui Sorin: realizeaz* consecinele
co/porta/entului s*u ?ns* lipsa /a/ei ?l ?/piedic* uneori s*)i controleze e/oiile1 ?n
viitor sper* s* 7ie al*turi de /a/a sa c>iar dac* acest lucru va ?nse/na s* locuiasc* cu ea
?n %talia.
5n relaiile cu dna. nvtoare i colegii: este noncon7or/ist1 vor0ete /ult1
ne?ntre0at are prieteni puini1 deranCeaz* orele de curs.
Situaia 7inanciar* a 7a/iliei este 0un*1 condiiile de locuit sunt 0une1 /a/a tri/ite
0ani ?n 7uncie de posi0ilit*i1 nu se pot 0aza pe un venit constant din partea ei1
$ciuni 'ntreprinse& $*tua /atern* s)a adresat Centului de zi .Salvai copiii3
deoarece a dorit ca nepotul s*u s* pri/easc* spriCin specializat pentru a dep*i /ai 0ine
desp*rirea te/porar* de /a/a sa. 6up* ce s)a luat la cunotin* despre toate pro0le/ele
pe care le ?nt2/pin* Sorin i i/plicit 7a/ilia lui s)a luat decizia de al spriCini prin
integrarea acestuia ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 din cadrul centrului de zi .Salvai
copiii3. Ast7el s)au ?ntreprins c2teva aciuni ce au dorit s*)i o7ere suport specializat i s* ?l
conving* s*)i ?ndrepte co/porta/entul at2t la coal* c2t i ?n 7a/ilie i societate. A/
e7ectuat aciuni de consiliere educaional* 8= edine a c2te :, /inute 7iecare9
6e ase/enea au 7ost ?ntreprinse ?n paralel i aciuni recreative1 Sorin lu2nd parte la
activit*ile Centrului de zi1 al*turi de ceilali copii 7recvent2nd activit*ile ludice i
activit*ile de creaie artistic* care au 7ost organizate ?n cadrul acestuia.
+etoologie utilizat&
Bn re/edierea situaiei lui Sorin a/ utilizat ur/*toarele /etode:
/etoda 0iogra7ic*1 unde a/ o0inut date se/ni7icative re7eritoare la situaia
copiluluiF
/etoda o0servaiei1 unde Sorin a putut 7i supraveg>eat 7iind vizate ur/*toarele
aspecte: capacitatea de socializare1 capacitatea de e@pri/are a senti/entelor negative dar i
a celor pozitive1 capacitatea de sta0ilire a relaiei de ataa/ent1 capacitatea copilului de a
?ndeplini anu/ite sarcini adaptate v2rstei saleF
/etoda investigativ*F
4A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
docu/entarea la do/iciliul 7a/iliei /*tuii lui Sorin unde au avut loc convor0iri
cu /*tua i unc>iul acestuia i discuia ?n cadrul colii pri/are cu doa/na ?nv**toarea
C.C.:
%ar ca instru/ente speci7ice de te>nic* asistenial*1 ?n acest caz s)au utilizat:
raport de ?ntrevedereF
istoric socialF
7ia de evaluare a situaiei socialeF
anc>et* social*F
7i* de /onitorizare i reevaluareF
A/ utilizat ca te>nic* speci7ic* de lucru: genogra/a i eco/apa. Ast7el a/
identi7icat ?n 0aza ur/*toarei genogra/e:
/enograma lui ,orin

.
LE&E"6Z: ) 7e/eie
) relaie ec>ili0rat* de c*s*torie
) relaie 7oarte puternic* de ataa/ent
) relaie de uniune consensual*
) relaie de divor
[
5n elaborarea genogramei au fost utilizat metoda de cercetare calitativ a documentelor ce au vizat
urmtoarele instrumente de asisten social6 ancheta social, fi consiliere, raport ntrevedere
%.A.
:, ani
%.L.
:+ ani
$.%.
4, ani
%.$.
=, ani
%.6
=+ ani.
$.C.
+A ani
$.!
4< ani
Sorin
5 ani
4;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
) 0*r0at
7aptul c*1 Sorin ?n v2rst* de 5 ani provine dintr)o relaie a p*rinilor s*i Lucian :+ ani i
Alina :, ani care sunt desp*rii. 6e ase/enea a/ /ai constatat c* 0unicul patern al
/inorului are =+ de ani1 iar 0unica sa paterna are v2rsta de =, de ani. $a/a lui Sorin are o
sor* Ca/elia de +A ani. Bunicii /aterni sunt !asile de 4< ani i %rina de 4, ani. Bntre
acetia e@ist* o relaie 7oarte puternic* de ataa/ent. 6e ase/enea pe 0aza analizei
eco/apei a/ ilustrat ur/*toarea sc>e/*:
Eco+*1*

&
Le,end4& relaie ar/onioas*1 ec>ili0rat*
relaie 0ilateral*
relaie stresan*
relaie ?ncordat*1 dezec>ili0rat*
relaie unilateral*
a vizat natura relaiilor interpersonale ale /inorului ?n raport cu ali /e/0rii. Ast7el
prezint* o relaie 0ilateral* a 0*iatului cu /a/a sa cu care co/unic* /ai /ult tele7onic1
[
comapa 9ecoharta sau harta eco, este o reprezentare grafic, schematic, a relaiilor individului cu
mediul social 9persoane i instituii cu care interacioneaz,.
=,
Sorin
5 ani
/*tua
i
unc>iul
Psi>olog
Centru
de zi
/a/a
6na.
?nv**toare
tata
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
aceasta 7iind singura persoan* de re7erin* care ?l poate in7luena 7oarte /ult. 6e ase/enea
are o relaie unilateral* cu /*tua i unc>iul lui la care locuiete ?n prezent. Bntre Sorin i
psi>ologul Centrului de zi1 e@ist* o relaie ec>ili0rat* unilateral*1 deoarece acesta se ocup*
?ndeaproape de cazul lui. Cu d)na. ?nv**toare are o relaie stresant*1 pentru c* aceasta nu
reuete s* sta0ileasc* o cale de co/unicare 7le@i0il* cu Sorin. Copilul are o relaie
?ncordat*1 dezec>ili0rat* cu tat*l s*u deoarece acesta nu a sta0ilit cu acesta o relaie
a7ectiv* adecvat* ?ntre un tat* i 7iul s*u.
Desf)urarea interveniei
1. ,esizarea6 Cazul a 7ost sesizat Centrului de Hi JSalvai copiii3 ?n luna noie/0rie +,-,1
de c*tre /*tua lui Sorin care i)a dorit ca el s* ?i ?ndrepte co/porta/entul di7icil1 at2t
acas* c2t i la coal*1 pe care l)a dezvoltat ?n ur/a plec*rii /a/ei sale ?n str*in*tate. Bn
cadrul Centrului de zi .Salvai copiii3 cu aCutorul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 a/
o0inut date concrete despre 0ene7iciar i condiiile sale de via* necesare ?n vederea
sta0ilirii nevoilor acestuia c2t i pentru co/pletarea 7iei de desc>idere a cazului.
2. Desc0ierea cazului& Pentru ca intervenia specializat* s* poat* 7i declanat* i pentru
ca specialistul social s* asigure un proces e7icient de intervenie1 cea de a doua aciune a
acestei etape a 7ost desc>iderea cazului ?n vederea evalu*rii o0iective a situaiei reale a lui
Sorin. Bn /o/entul ?n care copilul a 7ost integrat ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*31 a
avut loc desc>iderea o7icial* a cazului i a 7ost declanat procesul de investigaie i
ela0orat planul de intervenie.
3. 1tapa e evaluare iniial& Aceast* etap* a i/plicat o analiz* si o interpretare a
pro0le/elor 7a/iliei lui Sorin a situaiei sale deose0ite1 el 7iind un /inor l*sat ?n griCa
/*tuii sale /aterne ?n ti/p ce /a/a lui se a7l* la /unc* ?n str*in*tate iar tat*l s*u ?n
ur/a divorului1 este co/plet dezinteresat de soarta copilului. Bn aceast* etap* au 7ost
utilizate ur/*toarele /etode investigative: docu/entarea ?n teritoriu cu privire la
speci7icul cazului i o0servaia. Ca te>nici speci7ice au 7ost utilizate: te>nica ?ntrevederii1
te>nici de co/unicare)re7or/ulare1 para7razarea i interpretarea. Ca instru/ente1 ?n aceast*
etapa au 7ost utilizate: raportul de convor0ire1 raportul de vizita i de consiliere 7a/ilial*
c2t i 7ia de evaluare iniial*.
2. 1tapa e evaluare propriu!zis& Bn ceast* etap* au 7ost analizate nevoile de 0az* ale
copilului1 /ediul s*u de via*1 a gradul de i/plicare ?n procesul de educaie al copilului din
partea rudelor lui Sorin1 s)a 7*cut o evaluare iniiala a situaiei lui Sorin prin /etode
investigative 8docu/entarea ?n teritoriu cu privire la speci7icul cazului9. Pentru o evaluare
corect* i o0iectiv* au 7ost utilizai ite/i de tip cantitativ i anu/e identi7icarea
=-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
0ene7iciarului1 datele lui de contact1 datele persoanelor apropiate 8ale /*tuii s*i 91 starea
de a7ectivitatea a lui Sorin1 7iind prioritar*.
3. ,electarea #eneficiarului 'n procesul suportiv 'n #aza rezultatelor evalurii sociale
efectuate& Bn ur/a acestor analizelor e7ectuate anterior1 cazul lui Sorin a 7ost selectat ?n
atenia Centrului de Hi JSalvai copiii31 i integrat ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*31
ast7el a 7ost ela0orat un plan de intervenie personalizat. Aceasta s)a des7*urat ur/2nd
anu/ite etape sta0ilite de c*tre lucr*toru social i a 7ost reco/andat s* se contureze o
relaie de cola0orare proactiv* i constructiv* ?ntre p*rile i/plicate care s* duc* la un
rezultat 0ene7ic i de ?ncredere.
4. 1la#orarea planului e intervenie personalizat& #oate de/ersurile pe care le)a/
propus pentru soluionarea a pro0le/aticii sociale dezvoltate Sorin au vizat respectarea
ur/*toarelor aspecte 7oarte i/portante:
) identi7icarea resurselor e/oionale a copiluluiF
) corelarea nevoilor acestuia i a nevoilor sale cu resursele1 cu o7erta serviciilor sociale ce
le puteau 7i o7erite de c*tre progra/ul .Crete/ ?/preun*3F
) sta0ilirea strategiei de interveniei.
Planul de intervenie tre0uie s* respecte alegerile1 atept*rile1 scopurile pe ter/en scurt i
lung 7or/ulate ?/preuna cu Sorin i rudele acestuia1 e7ectele tre0uiau e@plicate pe ?nelesul
tuturor celor i/plicai. Au 7ost sta0ilite scopurile 7inale care s* corespund* cu dorinele
0ene7iciarilor i s* 7ie ?n avantaCul acestora. S)au 7i@at o0iectivele concrete ce puteau 7i
atinse1 s)au sta0ilit i s)au ordonat o0iectivele interveniei sociale ?n 7uncie de priorit*ile
e@istente ?n 7a/ilia lui Sorin. A/ generat strategii de intervenie 0ine ancorate ?n realitatea
social* a 0*iatului i a/ 7i@at sarcinile1 responsa0ilit*ile i aciunile necesare pentru
?ndeplinirea o0iectivelor.
-. Contractul cu 5aura& Progra/ul ?n care a 7ost integrat Sorin1 .Crete/ ?/preun*3 a
7urnizat copilului anu/ite servicii1 nu/ai ?n conte@tul unei relaii pro7esionale 0azate pe un
raport contractual se/nat de a/0ele pari. Contractul 7iind o etap* o0ligatorie ?n /unca
lucr*torului social i persoana spriCinit* con7or/ procedurilor /etodologice de
centralizare. Utilizarea contractului 7iind avantaCoas* deoarece el 7ace o precizare e@plicit*
a pro0le/elor i scopurilor ur/*rite de lucr*torul social i persoana vizat*.
6. 7ealizarea interveniei sociale 'n conformitate cu o#iectivele planificate& Bn aceast*
etap* a 7ost pus ?n aplicare planul de intervenie individualizat pe pro0le/ele de
co/porta/ent pe care le avea Sorin 7a* de 7a/ilia i colegii s*i de coal*. Ast7el el a 7ost
aCutat pe plan colar din punct de vedere a7ectiv i social. S)au respectat strategiile de
=+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
aciune i o0iectivele plani7icate ?n cazul lui Sorin. P*str2nd /ereu o atitudine pozitiv* i
7le@i0il* 7a* de evoluia cazului1 ur/*rind progresul realizat.
8. +onitorizarea cazului& Pe tot parcursul interveniei specializate s)a veri7icat i
?nregistrat per/anent ceea ce s)a ?nt2/plat cu cazul pe care progra/ul l)a susinut din
punct de vedere e/oional1 a7ectiv i social. Ast7el a/ /onitorizat dac* situaia
co/porta/entului copilului s)a /ai ?/0un*t*it. 6ac* tat*l lui Sorin a contientizat nevoia
e/oional* pe care o are copilul1 Sorin a pri/it /ai /ult suport a7ectiv din partea rudelor
lui i acetia au ?nceput s* se i/plice /ai /ult ?n situaia colar* i a co/porta/entului
pe care acesta ?l are 7a* de colegii lui.
19. 1valuarea final a rezultatelor o#inute& La 7inalizarea acestei intervenii1
pro7esionistul a putut ?nregistra roadele /uncii sale sociale prestate ?n 7avoarea lui Sorin i
a rudelor sale. Ast7el s)a putut evalua calitatea prestaiei sociale1 pe tot parcursul
interveniei c2t i gradul ?n care o0iectivele plani7icate au 7ost atinse. Aceast* evaluare
7inal* a putut clari7ica /etodele i strategiile e7iciente ?n rezolvarea pro0le/elor lui Sorin.
11. +onitorizarea postintervenie& 6up* perioada de ?nc>eiere a interveniei propriu)zis*1
pe o perioad* de ?nc* = luni1 Sorin a 7ost /onitorizat de c*tre lucr*torul social de la Centrul
de Hi .Salvai copiii3 ?n cadrul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 ce a r*spuns de acest caz1
pentru a se asigura c* o0iectivele pe ter/en /ediu sau lung au 7ost ?ndeplinite.
12. :nc0ierea cazului& La ?nc>eierea acestui caz1 pe 0aza rapoartelor a 7ost e7ectuat*
o evaluare a gradului de ?ndeplinire a o0iectivelor propuse.
Conc0u=))& Ur/are a ?ntrevederilor avute ?ntre copil i specialitii din cadrul Progra/ului
.Crete/ ?/preun*31 acetia se declar* /ulu/ii de evoluia lui Sorin1 acesta a devenit
/ai puin agresiv cu colegii i rudele sale1 s)a integrat /ai 0ine ?n colectiv1 /enion2nd c*
s)au o0servat sc>i/0*ri evidente1 pozitive1 ?n co/porta/entul acestuia pe toate planurile.
La 7inalizarea interveniei s)a o0servat c* Sorin a ?nceput s* ai0* rezultate colare /ai
0une1 atitudinea lui devenind dintr)una distructiv*1 una constructiv* 7a* de colegi i 7a* de
doa/na ?nv**toare.
$.>.3. STUDIU DE CAZ NR. 3
Date *eneficiar& /.$. Florina( 19 ani
Istoricul social al #eneficiarului&
Florina este copilul /iClociu ?n clasa a %!)a1 al unei /a/e singure1 Elena de :, de
ani care ?i crete singur* cei patru copii1 ?n ur/a divorului pronunat de tat*l lor1 %onel1 ?n
ur/* cu un an. El /ai are un 7rate i dou* surori1 i anu/e &eorge de ; ani1 elev ?n clasa a
=:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
treia1 $i>aela de -- ani i Claudia de -: ani1 a/2ndou* eleve ?n clasa a !)a i a !%%)a.
P*rinii 7iind divorai1 copiii tr*iesc cu /a/a lor ?ntr)o garsonier*1 con7ort redus1 ?ntr)o
zon* /*rgina* a oraului Petrila. Situaia /aterial* a 7a/iliei este destul de grea deoarece
unicul venit ?n cas* este salariul /a/ei1 care lucreaz* ca in7ir/ier* la spital cu un salariu
de /ini/ pe econo/ie i alocaiile celor patru copii. Situaia acestei 7a/ilii este cu at2t
/ai grea cu c2t tat*l este plecat ?n str*in*tate i nu ?i pl*tete lunar o0ligaiile 7inanciare
7a* de copii. #at*l acestor copii nu are /o/entan un loc de /unc* i locuiete ?n %talia.
&arsoniera ?n care Florina locuiete ?/preun* cu /a/a i cei trei 7rai ai s*i este un /odest
/o0ilat*1 ?n care se poate o0serva lipsa 0anilor pentru ?ntreinere. Florina este
neascult*toare i care pleac* destul de 7recvent de la coal*1 co/unic* greu cu cei din Cur1
este /ereu revoltat* i se consider* ne?neleas*1 are pro0le/e de adaptare at2t ?n 7a/ilie
c2t i ?n colectiv la coal*1 are rezultate sla0e1 este corigent* la /ate/atic*1 /a/a acesteia
7iind c>e/at* 7oarte des la coal*. Bn aceast* situaie1 /a/a s)a adresat Centrului de zi
.Salvai copiii3 unde i)a e@pus ver0al toate pro0le/ele /ateriale i sociale. Ea a 7ost
integrat* ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 din cadrul centrului de zi 1 care au 7ost de
acord s* investig>eze cazul 7a/iliei lor i s* vad* ?n ce /*sur* o pot aCuta pe Florina.
$a/a ?ns* se te/e ca acesta s* nu 7ac* un o0icei din a lipsi de la coal*1 din a /ini i ?n
7inal s* nu recurg* la un a0andon colar.
.evoi ientificate
6atorit* veniturilor /ini/e ale 7a/iliei i nevoilor /ult /ai /ari ?n co/paraie cu
acestea1 >rana zilnic* a lui Florina1 nu este de 0un* calitate i su7icient*1 /a/a neput2ndu)i
o7eri /ini/u/ de calorii necesare zilnic dezvolt*rii nor/ale1 7actori care duc la crearea
unor pro0le/e de s*n*tate. Uneori 7ata este palid*1 are cearc*ne1 a/eete des1 are
pro0le/e sto/atologice i uneori este lipsit* de vlag*. Bn ceea ce privete co/porta/entul
social a lui Florina aceasta nu poate 7i atent supraveg>eat* de /a/a sa su7icient i
/ani7est* 7a* de cei din Cur un co/porta/ent agresiv1 /ereu revoltat* i nu reuete s* se
adapteze la colectivul clasei sale. "u are /uli prieteni i 7recventeaz* un anturaC negativ
ast7el c* are /are nevoie de a7ectivitate1 de suport e/oional dat* 7iind situaia grea a
7a/iliei1 /a/a sa este /ai /ereu nervoas* i stresat*.
$ciuni 'ntreprinse
6up* ce a/ cunoscut toate pro0le/e pe care le are Florina ?n cadrul 7a/iliei i
colectivit*ii ei1 s)a luat decizia de a 7i integrat* ?n Progra/ul .Crete/ ?/preun*3. Ast7el
aciunile ?ntreprinse au dorit s* o spriCine i s* o conving* s*)i ur/eze ?n continuare coala
i s*)i sc>i/0e co/porta/entul. Ast7el a/ e7ectuat aciuni educaionale de consiliere1
=<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Florina 7iind aCutat* de personalul specializat din cadrul progra/ului1 cu r*0dare i
?nelegere s*)i dep*easc* 0arierele e/oionale. A/ ?ntreprins activit*i ludice const2nd ?n
diverse Cocuri educaionale cu aCutorul c*rora Florina s* se si/t* integrat* ?n colectivul
clasei sale i s* ?nvee al*turi de ceilali s* respecte regulile de la Cocul de c*ri1 ea a
desenat i a pictat i a 7ost de acord s* ia parte la e@cursiile de grup care au 7ost organizate
?n cadrul Centrului de Hi .Salvai copiii3.
+etoologie utilizat
Pentru a avea o i/agine c2t /ai e@act* a situaiei a/ 7olosit /etoda 0iogra7ic*1
unde a/ ?ncercat s* o0in din partea personalului specializat1 c2t /ai /ulte date re7eritoare
la situaia lui Florina1 i /etoda o0servaiei1 /erg2nd periodic la Centrul de Hi .Salvai
copiii31 unde Florina vine zilnic. Ea a putut 7i ast7el o0servat*1 dac* /ai are cearc*ne1 dac*
/ai este palid* i dac* /ai acuz* alte pro0le/e de s*n*tate. La 7el de i/portant a 7ost dac*
co/porta/entul ei 7a* de ceilali copii s)a ?/0un*t*it i dac* ea a devenit un 0un partener
de Coac*. S)a 7olosit i /etoda investigativ*1 docu/entarea la do/iciliul 7a/iliei lui
Florina unde a/ avut o discuie cu /a/a acesteia1 precu/ i cu doa/na ?nv**toare C.%..
S)au a0ordat te>nici speci7ice i anu/e te>nica ?ntrevederii ?n ur/a c*reia s)a 7olosit1 ?n
calitate de asistent social1 instru/entele necesare ca genogra/a:
Geno,r*+*


[
&enogra/a este o te>nic* utilizat* ?n do/eniul psi>o)social care presupune culegerea de in7or/aii pentru
crearea unei reprezent*ri gra7ice a structurii 7a/iliei1 ase/*n*toare unuiJar0ore genealogic3.
Elena
:, ani
B.$
--
ani
B.C.
-:
*n)
B. &.
; ani
B.%onel
<:ani
%.%.
%.$
=<an
i
ani
B.!.
B.C
.
Florina
-, ani
=4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Legenda: ) 7e/eie
) 0*r0at decedat

) relaie ec>ili0rat* de c*s*torie
) relaie 7oarte puternic* de ataa/ent
) relaie de uniune consensual*
) relaie de divor
) 0*r0at
A/ putut evidenia 7aptul c* p*rinii lui Florina1 %onel de <: ani i Elena :, ani se a7l*
?ntr)o relaie de divor. Florina are -, ani i /ai are dou* surori i un 7rate: $i>aela --ani1
Claudia1 -: ani i &eorge ; ani. Bunicul /atern al /inorului este decedat1 iar 0unica sa
/atern* are v2rsta de =< ani. Bunicii paterni sunt decedai. 6e ase/enea pe l2ng*
genogra/* a/ utilizat i analiza c2/pului de 7ore:
An*0)=* cA+1u0u) de (or-e
.F2 For-e 1o=)t)?e .-2 For-e ne,*t)?e
-. 6orina /a/ei de a o aCuta pe Florina -. 'elaie stresant* cu tat*l ei plecat ?n
str*in*tate
+. 6orina specialitilor din Progra/ul
.Crete/ ?/preun*3 de a o spriCini pe Florina
+. Plecarea 7recvent* de la coal*
:. Florina accept* s* /earg* zilnic la Centrul
de Hi .Salvai copiii3
:. Starea de s*n*tate precar*
<. Prezena la coal* s)a ?/0un*t*it <. #ea/a de neaCunsurile de acas*
Desf)urarea interveniei:
1. ,esizarea& Cazul a 7ost sesizat ?n luna dece/0rie +,-,1 de c*tre /a/a lui Florina care s)
a prezentat la Centrul de zi .Salvai copiii31 unde ?n ur/a discuiilor avute a 7ost integrat*
?n Progra/ul .Crete/ ?/preun*3. Pentru o0inerea datelor concrete despre 0ene7iciar i
condiiile sale de via*1 evaluarea nevoilor urgente i pentru co/pletarea 7iei de
desc>idere a cazului a 7ost e7ectuat* ?ntrevedere cu /a/a lui Florina.
2. Desc0ierea cazului& Bn ur/a discuiilor avute cu /a/a acesteia1 lucr*torul social
de la Centrul de Hi .Salvai copiii3 a considerat c* era necesar* intervenia social*. S)a
discutat i cu d)na ?nv**toare care a relatat specialistului din cadrul progra/ului1 care este
==
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
situaia colar* a copilului i s)a sta0ilit s* cola0oreze ?/preun* pentru a o aCuta pe Florina
s* ?neleag* i/portana colii ?n viaa sa i s* renune la co/porta/entul s*u agresiv.
Ast7el s)a decis desc>iderea cazului prin co/pletarea 7iei ?n vederea evalu*rii o0iective a
situaiei reale a lui Florina.
3. 1tapa e evaluare iniial& Bn aceast* etap* a/ 7*cut o analiz* i o interpretare a
pro0le/elor lui Florina pentru care s)a o7erit aCutor i de ase/enea a i/plicat utilizarea
criteriilor de selecie presta0ilite de pro7esionist ?n vederea select*rii potenialilor
0ene7iciarii1 ?n cazul nostru Florina i 7a/ilia ei. Bn aceast* etap* au 7ost utilizate
ur/*toarele /etode investigative: docu/entarea ?n teritoriu cu privire la speci7icul cazului
i o0servaia. Ca te>nici speci7ice au 7ost utilizate de c*tre specialistul social de la Centrul
de Hi JSalvai copiii3: te>nica ?ntrevederii1 te>nici de co/unicare)re7or/ulare1
para7razarea i interpretarea. Ca instru/ente1 ?n aceast* etapa au 7ost utilizate: raportul de
convor0ire1 de vizita i de ?ntrunire c2t i 7ia de evaluare iniial*.
2. 1tapa e evaluare propriu!zis& Bn aceast* etap* au 7ost analizate nevoile de 0az* a
/ediului de via*1 a gradului de i/plicare ?n procesul de educaie sau de instrucie c2t i
starea de s*n*tate a lui Florina. Pentru o evaluare corect* i o0iectiv* au 7ost utilizai ite/i
de tip cantitativ i anu/e identi7icarea 0ene7iciarului ?n cazul nostru Florina1 c2t i ale
persoanelor apropiate 8ale /a/ei sale9.
3. ,electarea #eneficiarului 'n procesul suportiv asistenial 'n #aza rezultatelor evalurii
sociale efectuate Bn ur/a acestor analize1 cazul lui Florina a 7ost selectat ?n atenia
Progra/ului .Crete/ ?/preun*31 ast7el specialitii au ela0orat un plan de intervenie
personalizat. %ntervenia ?n cazul copilului a 7ost des7*urat* ur/2nd anu/ite etape
sta0ilite de c*tre specialistul social i a 7ost reco/andat s* se contureze o relaie de
cola0orare proactiv* i constructiv* ?ntre p*rile i/plicate care s* duc* la un rezultat
0ene7ic i de ?ncredere.
4. 1la#orarea planului e intervenie personalizat& Bn toate de/ersurile sale al*turi de
7a/ilia lui Florina1 specialistul social le)a propus acestora /*suri de soluionare a
pro0le/aticii sociale e@istente ?n 7a/ilia lor. La ela0orarea planului de intervenie au 7ost
vizate respectarea ur/*toarelor aspecte 7oarte i/portante: identi7icarea resurselor
individuale ale 7a/iliei copilului ce puteau 7i utilizateF corelarea nevoilor lui Florina i a
nevoilor 7a/iliei lui cu resursele1 cu o7erta serviciilor sociale ce le puteau 7i o7erite de c*tre
progra/ul ?n care au 7ost integrai i tot odat* de reeaua social*F sta0ilirea strategiei de
interveniei. Planul de intervenie tre0uia s* respecte alegerile1 atept*rile1 scopurile pe
ter/en scurt i lung 7or/ulate ?/preun* cu Florina i /a/a acesteia1 e7ectele tre0uiau
=5
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
e@plicate pe ?nelesul tuturor celor i/plicai. Au 7ost sta0ilite scopurile 7inale care s*
corespund* cu dorinele 0ene7iciarilor i s* 7ie ?n avantaCul acestora. S)au 7i@at o0iectivele
concrete ce puteau 7i atinse1 s)au sta0ilit i s)au ordonat o0iectivele interveniei sociale ?n
7uncie de priorit*ile e@istente ?n 7a/ilia lui Florina. S)au generat strategii de intervenie
0ine ancorate ?n realitatea social* a copilului i a 7i@at sarcinile1 responsa0ilit*ile i
aciunile necesare pentru ?ndeplinirea o0iectivelor.
-.Contractul cu Vla : Pentru Florina s)au 7urnizat anu/ite servicii1 nu/ai ?n conte@tul
unei relaii pro7esionale 0azate pe un raport contractual se/nat de a/0ele pari. Contractul
7iind o etap* o0ligatorie ?n /unca social* i persoana asistat*. Utilizarea contractului 7iind
avantaCoas* deoarece el 7ace o precizare e@plicit* a pro0le/elor i scopurilor ur/*rite de
specialistul social i 0ene7iciarul lui1 ?n cazul nostru Florina i 7a/ilia ei.
6.7ealizarea interveniei asisteniale 'n conformitate cu o#iectivele planificate& Bn aceast*
etap* a 7ost pus ?n aplicare planul de intervenie individualizat pe pro0le/elor de
co/porta/ent i sociale pe care le avea Florina ?n cadrul 7a/iliei sale i a colectivului de
colegi la coal*. Ast7el ea a 7ost aCutat* pe plan colar1 a7ectiv i social. Au 7ost respectate
strategiile de aciune i o0iectivele plani7icate ?n cazul lui Florina. P*str2nd /ereu o
atitudine pozitiv* i 7le@i0il* 7a* de evoluia cazului1 ur/*rind progresul realizat.
8. +onitorizarea cazului& Pe tot parcursul interveniei s)a veri7icat i ?nregistrat per/anent
ceea ce s)a ?nt2/plat cu cazul susinut din punct de vedere social. Ast7el s)a /onitorizat
dac* ?n cadrul 7a/iliei lui Florina1 situaia acestora s)a /ai ?/0un*t*it. 6ac* /a/a ei a
contientizat situaia copilului s*u1 dac* Florina a pri/it /ai /ult suport e/oional i
a7ectiv din partea /a/ei i dac* aceasta a ?nceput s* se i/plice /ai /ult ?n situaia
colar* a 7etei.
19. 1valuarea final a rezultatelor o#inute: La 7inalizarea acestei intervenii1
pro7esionistul a putut ?nregistra roadele /uncii sale sociale prestate ?n 7avoarea 7a/iliei lui
Florina. Ast7el el a putut evalua calitatea prestaiei sociale1 pe tot parcursul interveniei c2t
i gradul ?n care o0iectivele plani7icate au 7ost atinse. aceast* evaluare 7inal* a putut
clari7ica /etodele i strategiile e7iciente ?n rezolvarea pro0le/elor lui Florina.
12. +onitorizarea postintervenie& 6up* perioada de ?nc>eiere a interveniei propriu)zis*1
pe o perioad* de ?nc* < luni1 7a/ilia lui Florina i ea personal au 7ost /onitorizai de c*tre
specialitii Progra/ului social de la Centrul de Hi ce a r*spuns de acest caz1 pentru a se
asigura c* o0iectivele pe ter/en /ediu sau lung au 7ost ?ndeplinite.
12. :nc0ierea cazului& La ?nc>eierea acestui caz1 pe 0aza rapoartelor a 7ost e7ectuat* o
evaluare a gradului de ?ndeplinire a o0iectivelor propuse.
=A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Concluzii& La ?nc>eierea interveniei s)a o0servat c* Florina a ?nceput s* /earg* /ai
7recvent la coal*1 rezultatele colare 7iind /ult /ai 0une iar atitudinea i co/porta/entul
ei1 devenind dintr)una distructiv*1 una constructiv* at2t 7a* de 7a/ilia lui c2t i 7a* de
doa/na ?nv**toare. Ur/area acestei intervenii s)a putut o0serva din 7aptul c* Florina a
devenit /ai socia0il*1 /ai linitit*1 /ai respectuoas* ast7el c* colegii ei i)au sc>i/0at i ei
atitudinea 7a* de ea i au devenit /ai prietenoi. $a/a lui Florina a contientizat c*
tre0uie s* 7ie /ai r*0d*toare i /ai ?neleg*toare cu copilul care trece printr)o perioad* /ai
di7icil* i s* ?ncerce s* ?i o7ere /ai /ult* a7ectivitate i s* 7ie /ai atent* la nevoile ei.
=;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
CONCLUZII
%nsta0ilitatea socio)econo/ic* din 'o/2nia i tranziia inter/ina0il* au deter/inat
pe /uli dintre ro/2ni s* plece la /unc* ?n str*in*tate pentru a)i putea ?ntreine 7a/ilia.
6esigur1 c2tigurile o0inute sunt i/portante at2t pentru 7a/ilie c2t i pentru econo/ia
ro/2neasc*1 ?ns* aceast* /igraie spre vest are i aspecte /ai puin dorite. Acestea ar 7i
destr*/area 7a/ilial* i .a0andonulJ copiilor la 0unici sau la alte rude1 cu consecine
psi>ologice grave ?n ti/p pentru acetia. Sunt i cazuri ?n care copilul cel /are de v2rsta
adolescenei este i tat* i /a/*1 av2nd griC* de 7raii lui /ai /ici. Bn situaii e@tre/e
copilul r*/2ne total a0andonat i autorit*ile tre0uie s* ai0* griC* de el. E@ist* o pro0le/*
destul de delicat* care se ridic*: ar 7i /ai 0ine s* se r*/2n* ?n 'o/2nia i p*rinii s* nu
ai0* 0ani1 ast7el s* nu ai0* posi0ilitatea s*)i educe i s*)i ?ngriCeasc* sau e /ai 0ine s*
plece1 eli/in2ndu)se pro0le/ele 7inanciare1 ?ns* s* r*/2n* copii ?n griCa altor persoane sau
doar cu un p*rinte. Lucrurile nu pot 7i privite ?n al0 i negru1 ?ns* tre0uie evideniate
consecinele psi>ologice care apar ca ur/are a a0senei nu/ai a unuia din p*rini pe o
perioad* /ai lung*. 6in /o/entul naterii1 copilul o0serv* c* e@ist* dou* persoane ?n
Curul lui cu roluri di7erite. B/preun*1 p*rinii ?ndeplinesc toate 7unciile 7a/iliale. Funcia
instru/ental* este legat* /ai /ult de tat*1 iar cea a7ectiv* de /a/*. Bn aceste condiii
apare identi7icarea 0*iatului cu tat*l1 iar a 7etei cu /a/a1 necesar* constituirii identit*ii de
sine a copilului. Aceast* identitate este a7ectat* c2nd nu e@ist* a/0ele 7iguri parentale ?n
preaC/a copilului.
Copii ?nva* s* accepte li/itele i disciplina pe care p*rinii o i/pun1 p*rinii 7iind
cei care ?l 7ac s* revin* cu capul pe p*/2nt prin educaie i prin li/itele i/puse. Bn
/o/entul c2nd acestea nu sunt1 copilul se si/te puternic1 c* poate s* 7ac* orice1 ?ns* ?n
/o/entul c2nd nu reuete s* 7ac* 7a* pro0le/elor intervine deza/*girea i 7rustrarea.
Plecarea unuia dintre p*rini sau a a/0ilor1 conduce la un senti/ent de a0andon sau
la an@ietatea de separare. Ast7el 7iecare desp*rire pe parcursul vieii lor va 7i trau/atic* i
accentuat*. E7orturile vor 7i ?ndreptate spre evitarea desp*ririi1 c>iar dac* uneori aceasta
este necesar*. Ast7el vor ap*rea /ulte co/pro/isuri i tul0ur*ri a7ective. %ntervine i lipsa
ataa/entului care nu poate 7i co/pensat* ?n nici un alt 7el. Lipsa de a7ectivitate este de
cele /ai /ulte ori autoco/pensat* prin c>eltuieli neCusti7icate i prin i/aginea a7iat*1 ?ns*
0anii nu pot co/pensa lipsa p*rinilor i rolul lor ?n dezvoltarea copilului i ?n viaa de zi
cu zi. A0sena p*rinilor sau doar a unuia poate conduce i la pro0le/e colare1 copilul nu
5,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
se /ai concentreaz*1 se ?nc>ide ?n el sau devine nelinitit1 a0andoneaz* coala uneori1 nu
are ni/eni puterea s*)l controleze. Copilul su7er* de disciplin*1 de lipsa de li/itare.
P*rinii plecai sunt de /ai /ulte 7eluri: care sun* des1 care vin acas* la c2teva luni i)l
viziteaz* sau care nu/ai tri/it 0ani. Bn aceast* privin* autorit*ile tre0uie s* i/pun* ca
plecarea ?n str*in*tate s* ai0* loc dup* ce s)a l*sat copilul pe /2ini 0une i s)a luat
angaCa/entul de a se ine un contact per/anent cu copiii1 cu toate c* cele /ai /oderne
/iCloace de co/unicare1 tele7onul sau internetul nu in loc de c*ldur* u/an* i de un s7at
dat de aproape1 cu a7eciune p*rinteasc*.
6in p*cate1 aceast* datorie se uit* c2nd se aCunge ?n str*in*tate i dac* la ?nceput
era ?n plan r*/2nerea pentru o perioad* scurt*1 aceasta se prelungete p2n* se aCunge la
instalarea unei rupturi puternice ?ntre p*rini i copii.
Bn concluzie1 se reco/and* s* se evite plecarea a/0ilor p*rini ?n str*in*tate i de
ase/enea1 ?nainte de aceasta1 c2teva ?nt2lniri de consiliere psi>ologic* care s* sta0ileasc*
relaia dintre p*rini dup* plecare i relaia ?ntre p*rintele plecat i copilDcopii1 pentru a se
evita apariia de pro0le/e ?n 7a/ilie i la copii. Alt7el1 se creeaz* la copii senti/entul
a0andonului i este posi0il ca odat* aCuni la /aturitate s* a0andoneze i ei pe copii lor ca
un 7el de protest i ca r*z0unare ?/potriva propriilor p*rini.
5-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
ILIOGRAFIE
-. Ang>el '.&.1 Korvat> %.1 )ociologia migraiei. /eorii i studii de caz rom:neti1 Ed.
Poliro/1 %ai1 +,,;
+. B*ran)Pescaru Adina1 Fa/ilia azi. ' perspectiv sociopedagogic1 Ed. Ara/is1
Bucureti1 +,,;
:. BrTceson 6.1 Ulla !.1 /he /ransnational famil0. 1e2 uropean frontiers and
global net2or3s., @7ord1 +,,+
<. Cos/ovici1 A1 %aco01 L.1 Psihologie colar1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;;
4. %lu Petru1 )ociopsihologia i antropologia familiei1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,4
=. KaTes ".1 rrell L.1 (ntroducere n psihologie1 Ed. ALL1 Bucureti1 -;;5
5. $i>*ilescu %.1 )ociologie general1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,5
A. $itro7an %.1 $itro7an ".1 Familia de la !; la <1 Ed. tiini7ic*1 Bucureti1 -;;-
;. "eculau A.1 Psihologie social1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,;
-,.Piaget Uean1 Psihologia copilului1 Ed. Cartier1 Bucureti1 +,,-
--.'ot> $aria1 6ucu !.1 )uportul emoional i educaional oferit copiilor n cadrul
familiilor transnaionale1 Universitatea Ba0e)BolTai 1 CluC1 +,,;
-+. c>iopu Ursula1 Psihologia copilului1 Ed. E.6.P.1 Bucureti1 -;A,
-:.St*nciulescu Elisa0eta1 )ociologia educaiei familiale1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;5
-<.Sandu 6u/itru1 =umile sociale ale migraiei rom:neti n strintate, Ed. Poliro/1
%ai1 +,,;
-4. Sc>a77er 'udol7, (ntroducere n psihologia copilului1 Ed. ASC'1 CluC "apoca1
+,,5
-=.Sta>l K. Paul1 Familia i coala1 Ed. Paideia1 Bucureti1 +,,-
-5.#ot> &.1 #ot> A.1 !oicu . fectele migraiei6 copiii rmai acas1 Fundaia
Soros1 +,,5
-A.Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 Dicionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A
-;.\ \ \1 Diagnostic and )tatistical Manual of Mental Disorders, Fourth dition
86S$)%!91 Ed. A/erican PsTc>iatric Pu0lis>ing1 +,,,
+,. >ttp :DDde@onlin e.ro
5+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
+-. >ttp:DDOOO.copii.ro
ANEGA '
C;ESTIONAR
5:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Universitatea din Petroani
Facultatea de tiine
Specializarea Asistena Social*

C;ESTIONAR
St)+*te do+nHdo*+n4,
Acest c>estionar este 7olosit cu scopul de a)/i e7ectua partea de cercetare a lucr*rii
/ele de licen* ?n cadrul c*reia a0ordez studierea pro0le/aticii copiilor cu p*rinii plecai
in str*in*tate adic* starea a7ectiv* i rezultatele sla0e la ?nv**tur* ale acestora. Bn
realizarea acestuia a/ nevoie de spriCinul dvs. i /enionez c* datele o0inute de la dvs.
vor avea un caracter con7idenial. !* rog s* co/pletai toate ?ntre0*rile.
!* /ulu/esc]
-.Enu/erai trei lucruri care 7ac pl*cerea copiilor r*/ai ?n griCa du/neavoastr*.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
+.Care sunt /otivele pentru care rudele du/neavoastr* au plecat la /unc* ?n str*in*tateY
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
:.6e c2t ti/p s)a produs plecarea acestoraY
:.-. 6e /ai puin de o lun*
:.+. Bntre o lun* i un an
:.:. 6e /ai /ult de un an
<.6e c2nd au e/igrat c2t de 7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY
<.-. Lunar
<.+. :)< ori pe an
5<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
<.:. o dat* D de dou* ori pe an
<.<. 6eloc
4.Cu/ a reacionat copilul la plecarea p*riniilorY
4.-.A 7ost destul de a7ectat
4.+.6oar la ?nceput a 7ost a7ectat dup* care i)a revenit
4.:."u a avut nici o reacie
=.P*rinii spriCin* 7inanciar educaia copiluluiY
=.-."u
=.+.6a.6ac* da ?n ce /*sur*Y
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
5.Au e@istat pro0le/e ?n atitudinea copilului 7a* de coal*Y
5.-.6a
5.+."u
6ac* ai ales varianta 5.- r*spundei i la ?ntre0*rile A i ; 1 dac* ai ales 5.+ r*spundei
direct la ?ntre0area -,.
A.Care ar 7i acesteaY
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
;.Ai consultat consilierul ps>iologic din cadrul centruluiY
;.-.6a.Bn ce 7elY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
;.+."u
-,.Considerai c* este i/portant* 7a/ilia ?n dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a
copiluluiY
-,.-.6a
-,.+."u
54
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
--.Cu/ in7lueneaz* plecarea p*rinteluiDp*rinilor co/porta/entul i starea a7ectiv* a
copiluluiY
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
-+.Care au 7ost rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii p*rinteluiDp*riniilorY
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
-:.Care este situaia colar* a copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
-<. Credei c* /*sura consecinelor socio)psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n ti/pul a
e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor vor 7i:
-<.-.Foarte grave
-<.+.&rave
-<.:. $ai puin grave
-4.Care sunt1 dup* p*rerea 6)voastr*1 e7ectele /igraiei p*rinilor asupra copilului8notai
cu -1+1: ?n 7uncie de i/portana lor 9.
-4.-. #ul0ur*ri psi>ice 8este /ai trist1 /ai 7ricos1 pl2nge /ai /ult1
etc.9
-4.+. 'ezultate sla0e la ?nv**tur*
-4.:. A0senteis/ colar
-4.<. Altele ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-=.Care dintre p*rini sunt plecai ?n str*in*tateY


-=.-."u/ai tata
-=.+.6oar /a/a
-=.:.A/0ii p*rini
5=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
-5.Care este gradul de rudenie cu copilul care v* este ?n griC*Y Eventual su0liniai sau
indicai varianta corespunzatoare.
-5.-.$a/*D#at*
-5.+.FrateDSor*
-5.:.Unc>iD$*tu*
-5.<.BunicDBunic*
-A.!arsta copilului:
-A.- su0 A ani
-A.+ intre A ); ani
-A.: intre ; E -, ani
-A.< peste -, ani
-;.Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y
-;.- clasa ?nt2i
-;.+ clasa a doua
-;.: clasa a treia
-;.< clasa a patra
+,.Se@ul du/neavoastr* 8 persoana la care este copilul ?n griC* 9Y
+,.- /asculin
+,.+ 7e/inin
+-.!arsta du/neavoastr* ca persoan* ?n griCa c*reia se a7l* copilulY
+-.-. /ai puin de :, de ani
+-.+. :-)<, ani
+-.:. <-)4, ani
+-.<. peste 4, de ani
55
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
ANEGA 3
TA%ELE DE FREC!EN
5A
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
:ntre#area 1.
Enu/erai trei lucruri care 7ac pl*cerea copiilor r*/ai ?n griCa du/neavoastr*.
!ARIANTE DE RSPUNS
Eocu0 B+1reun4 10)+/4r)0e c*0cu0*toru0 Tot*0
A0s. -, 4 -, +4
I <, +, <, -,,
:ntre#area 2.
Care sunt /otivele pentru care rudele du/neavoastr* au plecat la /unc* ?n
str*in*tateY
!ARIANTE DE RSPUNS
0)16* /*n)0or 0oc de +unc4 ?))toru0 co1))0or Tot*0
A0s. -A 4 + +4
I 5+ +, A -,,
:ntre#area 3.
6e c2t ti/p s)a produs plecarea acestoraY
!ARIANTE DE RSPUNS
+*) 1u-)n de o 0un4 )ntre o 0un4 5) un
*n
de +*) +u0t de un
*n
Tot*0
A0s. : < -A +4
I -+ -= 5+ -,,
:ntre#area 2.
6e c2nd au e/igrat c2t de 7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY
!ARIANTE DE RSPUNS
0un*r #-> or) H*n od*t4Hdou4 or) 1e *n de0oc Tot*0
A0s. + A -- < +4
5;
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
I A :+ << -= -,,
:ntre#area 3.
Cu/ a reacionat copilul la plecarea p*riniilorY
!ARIANTE DE RSPUNS
de6tu0 de *(ect*t *(ect*t do*r 0* Bnce1ut n)c) o re*c-)e Tot*0
A0s. -, ; = +4
I <, := +< -,,
:ntre#area 4.
P*rinii spriCin* 7inanciar educaia copiluluiY
!ARIANTE DE RSPUNS
d* nu Tot*0
A0s. -; = +4
I 5= +< -,,
:ntre#area -.
Au e@istat pro0le/e ?n atitudinea copilului 7a* de coal*Y
!ARIANTE DE RSPUNS
d* nu Tot*0
A0s. A -5 +4
I :+ =A -,,
:ntre#area 6.
Care ar 7i acesteaY
!ARIANTE DE RSPUNS
con6)0)ere 0* centru d)6cu-)) cu dn*. Bn?4-4to*re Tot*0
A0s. < < A
A,
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
I 4, 4, -,,
:ntre#area 8.
Ai consultat consilierul ps>iologic din cadrul centruluiY
!ARIANTE DE RSPUNS
d* nu Tot*0
A0s. = + A
I 54 +4 -,,
:ntre#area 19.
Considerai c* este i/portant* 7a/ilia ?n dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a
copiluluiY
!ARIANTE DE RSPUNS
d* nu Tot*0
A0s. +: + +4
I ;+ A -,,
:ntre#area 11.
Cu/ in7lueneaz* plecarea p*rinteluiDp*rinilor co/porta/entul i starea a7ectiv* a
copiluluiY
!ARIANTE DE RSPUNS
co+1ort*+ent nor+*0 */4tu-) re?o0t*-) Tot*0
A0s. -, = ; +4
I <, +< := -,,
:ntre#area 12.
Care au 7ost rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii
p*rinteluiDp*riniilorY
!ARIANTE DE RSPUNS
A-
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
(o*rte /une /une 6u()c)ente Tot*0
A0s. = -4 < +4
I +< =, -= -,,
:ntre#area 13.
Care este situaia colar* a copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y
!ARIANTE DE RSPUNS
(o*rte /une /une 6u()c)ente Tot*0
A0s. < -+ ; +4
I -= <A := -,,
:ntre#area 12.
Credei c* /*sura consecinelor socio)psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n
ti/pul a e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor vor 7i:
!ARIANTE DE RSPUNS
(o*rte ,r*?e ,r*?e +*) 1u-)n ,r*?e Tot*0
A0s. + : +, +4
I A -+ A, -,,
:ntre#area 13.
Care sunt1 dup* p*rerea 6)voastr*1 e7ectele /igraiei p*rinilor asupra copiluluiY
!ARIANTE DE RSPUNS
tu0/ur4r)
16)<)ce
re=u0t*te 60*/e 0*
Bn?4-4tur4
*/6ente)6+ 5co0*r *0te0e Tot*0
A0s. = A + ; +4
I +< :+ A := -,,
:ntre#area 14.
Care dintre p*rini sunt plecai ?n str*in*tateY
!ARIANTE DE RSPUNS
nu+*) t*t* do*r +*+* *+/)) 14r)n-) Tot*0
A0s. -, A 5 +4
I <, :+ +A -,,
A+
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
:ntre#area 1-.
Care este gradul de rudenie cu copilul care v* este ?n griC*Y
!ARIANTE DE RSPUNS
+*+*Ht*t* (r*teH6or4 unc<)H+4tu54 /un)cH/un)c4 Tot*0
A0s. -= + + 4 +4
I =< A A +, -,,
:ntre#area 16.
!2rsta copilului:
!ARIANTE DE RSPUNS
6u/ : *n) Bntre :-D *n) Bntre D-'7 *n) 1e6te '7 *n) Tot*0
A0s. < 4 < -+ +4
I -= +, -= <A -,,
:ntre#area 18.
Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y
!ARIANTE DE RSPUNS
c0*6* BntA) c0*6* * dou* c0*6* * tre)* c0*6* * 1*tr* Tot*0
A0s. < = 5 A +4
I -= +< +A :+ -,,
:ntre#area 29.
Se@ul du/neavoastr* 8 persoana la care este copilul ?n griC* 9Y
!ARIANTE DE RSPUNS
+*6cu0)n (e+)n)n Tot*0
A0s. < +- +4
I -= A< -,,
:ntre#area 21.
!2rsta du/neavoastr* ca persoan* ?n griCa c*reia se a7l* copilulY
!ARIANTE DE RSPUNS
+*) 1u-)n
de #7 *n)
#'->7 *n) >'-@7 *n) 1e6te @7 *n) Tot*0
A:
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
A0s. : = A A +4
I -+ +< :+ :+ -,,
ANEGA #
TA%ELE DE CORELAIE
A<
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Core0*-)* '& ?ntre se@ 8?ntre0area +,9 i clasa ?n care se a7l* copilul l*sat ?n griCa
rudelor 8?ntre0area -;9:
SeC
c0*6* BntA) c0*6* *
dou*
c0*6* * tre)* c0*6* *
1*tr*
Tot*0
M*6cu0)n
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
- 3@ - 3@ - 3@ - 3@
Fe+)n)n
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
+-_-,,I : '>.#7 4 3#.:7 = 3:.@9 5 ##.##
Tot*0 < = 5 A +4
Core0*-)* 3& ?ntre se@ 8?ntre0area +,9 i reacia copilului la plecarea p*rinilor
8?ntre0area 49:
SeC
de6tu0 de *(ect*t *(ect*t do*r 0*
Bnce1ut
nu * *?ut n)c)o
re*c-)e
Tot*0
M*6cu0)n
a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
+ @7 - 3@ - 3@
Fe+)n)n
a0s. I a0s. I a0s. I
+-_-,,I A #:.'7 A #:.'7 4 3#.:7
Tot*0 -, ; = +4
A4
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Core0*-)* #& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i p*rintele plecat 8?ntre0area -=9:
!Ar6t* co1)0u0u)
nu+*) t*t* nu+*) +*+* *+/)) 14r)n-)
Tot*0
6u/ : *n)
a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
< '77 ) )
Bntre : - D *n)
a0s. I a0s. I a0s. I
4_-,,I + >7 - 37 + >7
Bntre D - '7 *n)
a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
- 3@ - 3@ + @7
1e6te '7 *n)
a0s. I a0s. I a0s. I
-+_-,,I
: 3@ = @7 : 3@
Tot*0 -, A 5 +4
Core0*-)* >& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i gradul de rudenie ?n griCa
c*ruia se a7l* copilul 8?ntre0area -59:
!Ar6t*
co1)0u0u)
+*+4Ht*t4 (r*teH6or4 unc<)H+4tu54 /un)cH/un)c4
Tot*0
6u/ : *n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
< '77 ) ) )
Bntre : - D
*n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
4_-,,I
: $7 ) ) + >7
Bntre D - '7
*n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
) - 3@ - 3@ + @7
1e6te '7 *n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
-+_-,,I
; 9@ - :.## - :.## - :.##
A=
EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(%"ALE ASUP'A CP%LULU%
) Lucrare de Licen*)
Tot*0 -= + + 4 +4
Core0*-)* @& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i e7ectele /igraiei p*rinilor
asupra copilului 8?ntre0area -49:
!Ar6t*
co1)0u0u)
tu0/ur4r)
16)<)ce
re=u0t*te
60*/e 0*
Bn?4-4tur4
*/6ente)6+
5co0*r
*0te0e
Tot*0
6u/ : *n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
: 9@ ) ) - 3@
Bntre : - D
*n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
4_-,,I
: $7 - 37 ) - 37
Bntre D - '7
*n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
<_-,,I
) : 9@ - 3@ )
1e6te '7 *n)
a0s. I a0s. I a0s. I a0s. I
-+_-,,I
) < ##.## - :.## 5 @:.#>
Tot*0 = A + ; +4
A5