Sunteți pe pagina 1din 9

Ferma agrozootehnica ecologica

Prezentarea fermei : Sc Nutricom Oltenita Srl


Amplasamentul : Soseaua Portului nr.52 Oltenita , Jud.Calarasi
Profilul de activitate: agrozootehnic
.Sector vegetal :!!ha
Cereale:"grau, porum#,orz , soia
2.Sector zootehnic:"pui #roiler $!!!
"rate pe%ing 5!!
$.Constructii pentru prelucrarea produselor :moara
&.Constructii administrative si sociale
Structura culturilor si productii scontate
'r.crt Cultura Suprafata ha Productia
medie
(estinatia
)rau 25 $5!! fura*
2 Orz 25 $5!! fura*
$ Porum# 25 &5!! fura*
& Soia 25 2!!! fura*
+fective de animale si productii scontate
'r. crt Specia +fectiv
cap,an
Productie
medie
Productie
totala
(estinatia
Pui #roiler $!!! ,-%g 5,&t Alimentatie
pu#lica
.vanzare
2 /ate
pe%ing
5!! $%g ,5t Alimentatie
pu#lica
.vanzare
Creterea puilor de carne n sistem ecologic
Termenul pui de carne ecologici poate fi utilizat doar n cazul n care densitatea pe m2
0n ad1post nu dep12e2te ! p1s1ri 32i nu mai mult de 2 %g greutate vie4. Cu toate acestea, 0n cazul
ad1posturilor mo#ile a c1ror suprafa51 de pardoseal1 nu dep12e2te 5! m2 2i care r1m6n deschise
0n timpul nop5ii, densitatea poate fi crescut1 la 7 p1s1ri, dar nu mai mult de $! %g greutate 0n viu
pe m2 3/egulamentul C+ --8,2!!-4.
Suprafa5a utiliza#il1 total1 a ad1posturilor pentru p1s1ri dintr"o unitate de produc5ie nu
tre#uie s1
dep12easc1 .7!! m2 2i fiecare hal1 , ad1post nu poate avea o capacitate mai mare de &.-!! de pui.
Ad1postul pentru p1s1ri tre#uie s1 fie prev1zut cu trape de intrare , ie2ire cu o lungime
com#inat1 de cel pu5in & m la !! m2 suprafa51 de ad1post. Spa5iile e9terioare destinate p1s1rilor
tre#uie s1 fie 0n cea mai mare parte acoperite cu vegeta5ie, s1 fie 0ngr1dite 2i s1 asigure un acces
facil al p1s1rilor la un num1r adecvat de ad1p1tori 2i hr1nitori 3/egulamentul C+ --8,2!!-4.
:zola5ia, 0nc1lzirea 2i ventila5ia ad1postului tre#uie s1 asigure men5inerea 0n limite care nu sunt
d1un1toare pentru p1s1ri a urm1torilor parametri: circula5ia aerului, nivelul de praf, temperatura,
umiditatea relativ1 2i concentra5iile gazelor. (e asemenea, construc5ia ad1postului tre#uie s1
permit1 ventilarea 2i iluminarea din a#unden51, pe cale natural1. ;umina natural1 poate fi
suplimentat1 prin mi*loace artificiale pentru a asigura ma9im 7 ore lumin1 pe zi, e9ist6nd o
perioad1 de odihn1 ne0ntrerupt1, f1r1 lumin1 artificial1, de cel pu5in - ore. P1s1rile tre#uie s1
#eneficieze de stinghii de odihn1, 0n num1r 2i de dimensiuni propor5ionale cu m1rimea efectivului
3/egulamentul C+ --8,2!!-4.
Pentru a evita folosirea metodelor de cre2tere intensiv1, p1s1rile tre#uie fie crescute p6n1
a*ung la
v6rsta minim1 de sacrificare, fie s1 provin1 din rase 32u2e4 recunoscute pentru cre2terea lent1.
Acolo unde nu se utilizeaz1 rase 32u2e4 care au o cre2tere lent1, v6rsta minim1 de sacrificare
tre#uie s1 fie de - de zile. <n ra5ia zilnic1 de fura*e tre#uie s1 se adauge fura*e grosiere, fura*e
proaspete sau uscate ori fura*e 0nsilozate 3/egulamentul C+ --8,2!!-4.
Tabelul 1 Sinteza prevederilor care se aplic diverselor sisteme de producie extensiv
Descrierea procesului tehnologic
Puii se 0ntre5in pe a2ternut uscat 2i fria#il 3se f1r6mi5eaz14 3conform 2!!=,&$,C+4 de la
v6rsta de o zi p6n1 ating greutatea necesar1. +ste recomandat ca puii de carne s1 fie 5inu5i 0n
construc5ii f1r1
ferestre 2i f1r1 acces 0n aer li#er. <n mod evident, aceste recomand1ri nu se aplic1 sistemelor de
cre2tere cu acces li#er 0n padoc 2i sistemelor ecologice. (e asemenea, este recomandat ca
ad1posturile s1 fie 0nc1lzite 2i dotate cu un sistem de ventila5ie, conectat la un sistem de rezerv1
pentru alimentarea cu energie electric1. +ste necesar ca sistemul de ventila5ie s1 ai#1 o capacitate
sufficient de mare pentru a evita supra0nc1lzirea 2i, acolo unde este cazul, s1 fie folosit 0n
com#ina5ie cu un sistem de 0nc1lzire pentru a elimina e9cesul de umiditate 32!!=,&$,C+4. <n plus,
0n perioadele cu temperaturi ridicate este indicat s1 se utilize un sistem de r1cire. +ste important
ca instala5iile s1 asigure un microclimat propice 0n ad1post > schim# de aer, temperatur1, iluminat
2i nivel de zgomot, corespunz1tor cu nevoile fiziologice 2i etologice 3comportamentale4 ale
p1s1rilor 32!!=,&$,C+4.
Puii de o zi sunt livra5i de la statia de incu#a5ie 0n cutii de carton sau plastic, transporta5i
0n camioane cu sisteme de ventila5ie 2i desc1rca5i 0ntr"un ad1post de pui de carne de*a preg1tit,
decontaminat 2i 0nc1lzit. (e"a lungul ciclului de produc5ie, p1s1rilor tre#uie s1 li se asigure
condi5ii de acces la hran1 2i ap1 corespunz1toare.
(urata ciclului de produc5ie depinde de greutatea de livrare, sta#ilit1 de comun acord cu
#eneficiarul 3a#atorul, fa#rica de procesare4. <n func5ie de acest parametru, p1s1rile sunt livrate 0n
unul sau dou1 loturi 3la intervale de c6teva zile4. ;ivrarea 0n dou1 loturi se nume2te ?depopulare
par5ial1@. Aceast1 metod1 permite cre2terea produc5iei de carne pe m2, f1r1 a se dep12i limita
densit15ii de populare 0n faza final1 de 0ngr12are.
(in multitudinea de ad1posturi pentru pui de carne e9istente, 0n continuare au fost
selectate 2i supuse unei evalu1ri urm1toarele e9emple de construc5ii:
A A > ad1post de B .!!! m2 " cel mai popular p6n1 0n prezent
A C > ad1post de B .8!! m2.
Principalii parametri ai ad1postului A 30n interior4:
A l15ime 2 m,
A lungime -& m,
A suprafa5a de produc5ie B .!!! m2
Principalii parametri ai ad1postului C 3interior4:
A l15ime 8 m,
A lungime !! m,
A suprafa5a de produc5ie B .8!! m2
Densitatea la populare
Asigurarea unei suprafe5e de pardoseal1 suficiente pentru fiecare pui de carne este un
factor esen5ial pentru dezvoltarea, s1n1t1tea, calitatea carcasei 2i #un1starea general1 a acestuia.
<n Dniunea +uropean1, densitatea ma9im1 admisi#il1 este sta#ilit1 prin legisla5ie. <n func5ie de
condi5iile 2i #un1starea asigurate de sistemul de ad1post, densitatea la populare admisi#il1 este de
$$ sau $8 %g pe m2. Se poate autoriza o cre2tere a densit15ii p6n1 la ma9im &2 %g pe m2 , 0n
condi5iile 0n care sunt 0ndeplinite standarde de #un1stare foarte 0nalte pentru o perioad1
0ndelungat1 de timp 32!!=,&$,C+4 directiv1 transpus1 0n legisla5ia na5ional1 de Ordinul $! din $!
martie 2!! pentru apro#area 'ormei Sanitare Eeterinare privind sta#ilirea normelor minime de
protec5ie a puilor destina5i produc5iei de carne.
(ensitatea din ad1posturi depinde de o com#ina5ie a urm1torilor factori: greutatea puiului
la sacrificare, estimarea ratei mortalit15ii, tipul de sistem de ad1post, regiunile climaterice 2i
perioada anului. <n consecin51, atunci c6nd se sta#ile2te capacitatea de produc5ie a puilor de carne,
este esen5ial s1 se cunoasc1 dimensiunile interioare ale tuturor ad1posturilor.
Ad1posturile cu microclimat controlat permit optimizarea confortului pentru pui, dac1
sunt dimensionate pentru controlul temperaturii interioare 2i umidit15ii 0n orice perioad1 a anului.
(ensitatea la populare se sta#ile2te 0n func5ie de greutate medie cerut1 de a#ator, precum
2i de dot1rile tehnologice 3de e9emplu capacitatea de ventila5ie4 ale ad1postului. Atunci c6nd
sistemul de ventila5ie nu asigur1 un schim# de aer corespunz1tor, este indicat ca num1rul de
capete de pui pe m2s1 scad1. O densitate la populare prea mare poate avea un impact negativ
asupra profitului e9ploata5iilor,cauz6nd pierderi economice considera#ile.
Prin urmare se recomand1 ca 0naintea achizi5ion1rii de pui s1 fie analizate caracteristicile
tehnologice ale hi#rizilor. <n acest mod se pot evita eventualele pro#leme generate de
nerespectarea densit15ii la populare.
Se poate aplica 2i depopularea par5ial1 3r1rirea efectivului4. <n acest caz, !"2!F din
efectiv este sacrificat la v6rsta de $& sau $= de zile. /estul efectivului este sacrificat dup1 $"= zile.
Dtilizarea acestei metode permite o densitate la populare total1 mai mare 2i o mai #un1 utilizare a
ad1postului pentru puii de carne.
Cerine referitoare la condiiile de microclimat din adpost
Puii de carne cu performan5e ridicate necesit1 condi5ii optime de temperatur1 2i
umiditate. Ealorile recomandate ale temperaturii 2i umidit15ii sunt indicate 0n ta#elul (e
asemenea, se recomand1 consultarea indica5iilor din ghidurile tehnologice puse la dispozi5ie de
companiile produc1toare de hi#rizi de carne.
*) a densiti de populare de peste !! "g#m$% umiditatea medie nu trebuie s dep&easc '() n condiiile
n care temperatura este sub 1(*+,
Sistemul de ventila5ie tre#uie s1 ai#1 o capacitate suficient de mare pentru a evita
supra0nc1lzirea 2i a 0ndep1rta e9cesul de umiditate 32!!=,&$,C+4. Gotodat1, este necesar s1 se
asigure o ventila5ie
minim1. <n cazul 0n care densitatea de populare dep12e2te $$ %g,m2, pe perioada verii diferen5a
dintre temperatura interioar1 2i cea e9terioar1 nu poate fi mai mare de $HC 3atunci c6nd
temperatura de afar1 dep12e2te $!HC la um#r14. Atunci c6nd temperaturile de afar1 se situeaz1
su# !HC, umiditatea relativ1 medie din ad1post, m1surat1 timp de &- de ore, nu tre#uie s1
dep12easc1 nivelul de =! F 32!!=,&$,C+4.
Curen5ii de aer au un rol deose#it de important 0n men5inerea echili#rului termic al
p1s1rilor. Ace2tia au rolul de condi5ionare a limitelor de varia5ie a temperaturilor critice pentru
organismul p1s1rilor, m1rind sau mic2or6nd zona de neutralitate. Astfel curen5ii mari de aer a*ut1
la pierderea c1ldurii din organismul p1s1rilor, mic2or6nd capacitatea de termoizola5ie a
tegumentelor 2i 0nveli2ului plumifer.
<n condi5iile 0n care, 0n ad1post e9ist1 o temperatur1 mare 2i umed1, sunt recomanda5i curen5ii de
aer cu viteze mai mari, deoarece p1s1rile elimin1 mult mai u2or surplusul de c1ldur1. Ac5iunea
curen5ilor de aer asupra efectivelor din halele de produc5ie este str6ns corelat1 cu temperatura 2i
umiditatea din ad1posturi. <n general, sunt admise ca valori optime al acestui factor de
microclimat, urm1toarele valori:
a. pe timp de var1 !,$",5 m,sI
#. pe timp de iarn1 !,"!,$ m,s.
Not: +ste necesar s1 se su#linieze faptul c1 viteza flu9ului de aer depinde de v6rsta p1s1rilor,
greutatea corporal1 2i categoria de produc5ie.
'o9ele pot afecta tractul respirator al p1s1rilor, diminu6ndu"le performan5ele de produc5ie.
Atunci c6nd densitatea de populare este mare 3peste $$ %g,m24, concentra5ia de amoniac 3'J$4 nu
tre#uie s1 dep12easc1 2! ppm, iar concentra5ia de dio9id de car#on 3CO24 $.!!! ppm, valori
m1surate la 0n1l5imea capetelor p1s1rilor 32!!=,&$,C+4. <n ta#elul 2.5. sunt prezentate mai multe
efecte produse de no9e.
Praful
Afecteaz1 mucoasele tractului respirator 2i cre2te sensi#ilitatea ,predispozi5ia la 0m#oln1viri
miditatea
+fectele variaz1 0n corela5ie cu temperatura. ;a peste 28HC 2i umiditate relativ1 3K =!F4
este afectat1 rata de cre2tere o perioad1 ne0ntrerupt1 de patru ore, e9cluz6nd perioadele de
crepuscul 30n cazul 0n care se utilizeaz1 sistemul de iluminat care imit1 r1s1ritul 2i apusul
soarelui4 32!!=,&$,C+4. +ste indicat s1 e9iste posi#ilitatea de reducere treptat1 a intensit15ii
luminii. Lai multe informa5ii referitoare la programele de iluminat recomandate pot fi g1site 0n
ghidurile tehnologice ale produc1torilor de hi#rizi de carne. :luminatul constituie un aspect
deose#it de important, deoarece puii sunt sensi#ili la intensitatea 2i durata flu9ului luminos. <n
cazul puilor, lumina reprezint1 un stimul fiziologic care influen5eaz1 comportamentul social 2i
func5ionarea sistemului vegetativ. Cel mai puternic stimul este lumina al#1, o#5inut1 prin
amestecarea propor5ional1 a celor 2apte culori ale spectrului radia5iei luminoase.
<n /om6nia este popular1 utilizarea luminii verzi sau a com#ina5iei dintre lumina verde 2i
cea al#astr1 0ntruc6t:
- Mavorizeaz1 conversia fura*ului 0n carneI
-Cre2te uniformitatea efectivelorI
-/educe stresulI
- Scade consumul de energie electric1I
- (iminueaz1 mortalitatea.
<n faza de demara*, lumina verde favorizeaz1 consumul de fura*e 2i ap1, 0n timp ce 0n faza
a dou1 se recomand1 lumina al#astr1. (up1 perioada de demara*, cele mai #une rezultate au fost
o#5inute prin utilizarea unei com#ina5ii 0ntre lumina verde 2i cea al#astr1.
Fura!area puilor de carne
Compozi5ia fura*elor pentru pui de carne tre#uie optimizat1 pentru a r1spunde cerin5elor
nutritive din fiecare faz1 de cre2tere, astfel 0nc6t s1 se asigurea eficien51 2i profita#ilitate, f1r1 a
pune 0n pericol #un1starea animalelor 3ta#elul4.
<n perioada de produc5ie se utilizeaz1 o serie de re5ete de fura*are echili#rate. Mura*ele starter
3demara*4 se administreaz1 p6n1 0n ziua 2, 5in6nd cont de recomand1rile produc1torului de
fura*e.
Apoi, spre e9emplu, se poate apela la re5ete de fura*are pentru cre2tere 2i finisare. /e5eta
pentru finisare nu tre#uie s1 con5in1 coccidiostatice sau anti#iotice 2i tre#uie administrat1 cu
suficient timp 0nainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri 0n carne. <n unele cazuri se
0ncepe cu o re5et1 de tip pre"starter, adiministrat1 din ziua ! p6n1 0n ziua a &"a 2i urmat1 de o
re5et1 starter din ziua a 5"a p6n1 0n ziua a 2"a.
<n /om6nia, materiile prime specifice folosite 0n re5etele de fura*are pentru pui de carne sunt
gr6ul, porum#ul, 2rot de soia etc.
+erine nutritive pentru pui de carne crescui la $%( - $%. "g /Sursa0 1viagen% $((2)
Consumul de ap
<n condi5ii normale de produc5ie, consumul de ap1 este de ,7 p6n1 la 2 ori cantitatea de
fura*e consumate. Aceast1 rela5ie se poate folosi doar 0n scop orientativ 3nu ca rela5ie fi914, pentru
a monitoriza devia5iile 0n consumul de fura*e cauzate de calitatea fura*elor, temperatura interioar1
sau starea de s1n1tate a puilor 2i a se 0ntreprinde ac5iunile necesare. <n prima s1pt1m6n1,
consumul de ap1 a*unge p6n1 la de dou1 ori consumul de fura*e 2i apoi scade, de o#icei, su# ,-
ori.
Tabelul 3arametrii te4nologici pentru pui de carne crescui la sol
Cresterea ratelor pentru carne in sistem ecologic
"ternutul: se pot folosi ca a2ternut paie 3curate, f1r1 mucegai4 sau tala* de lemn,
care se a2eaz1 0ntr"un strat de 5"! cm grosime. Periodic a2ternutul se completez1 pentru
a preveni formarea unor zone umede. <n perioadele c1lduroase 3cu temperaturi de peste
2!
!
C4 #o#ocii pot fi sco2i afar1, 0ns1 aten5ie la razele soarelui care pot afecta ochii
#o#ocilor mici.
Densitatea: p6n1 la v6rsta de 5 zile se pun $5 #o#oci,mp, dup1 care se m1re2te
spa5iul treptat astfel ca la v6rsta de 5 zile s1 fie ! #o#oci,mp, iar la $5 zile vor fi 5
#o#oci,mp.
#emperatura: 0n primele = zile se asigur1 $!"$2
!
C, dup1 care se reduce cu c6te
2"$
!
C,s1pt1m6n1 p6n1 se a*unge la 7"-
!
C. <n prima lun1 de via51 #o#ocii sunt mai
sensi#ili la temperaturi sc1zute pentru c1 nu au 0nc1 sistemul de termoreglare #ine
dezvoltat, 0ns1 dup1 ce se 0m#rac1 0n pene pot suporta temperaturi mai sc1zute 3!"$
!
C4.
$umina: 0n prima s1pt1m6n1 se asigur1 lumin1 2&h,zi, dup1 care se reduce cu
c6te o *um1tate de or1,zi, p6n1 la & zile, c6nd a*unge la =h,zi, durat1 care se men5ine
p6n1 la sacrificare. (ac1 0ns1 dori5i s1 sacrifica5i mai repede #o#ocii este recomandat s1
men5ine5i 2&h lumin1,zi pe toat1 durata cre2terii.
"dparea: se asigur1 permanent ap1 proasp1t1 la discre5ie. Pentru ad1pare se pot utiliza
ad1p1torile de la pui 3tip #orcan4 sau ad1p1tori tip *ghea# 3se calculeaz1 un front de
ad1pare de 5 cm,#o#oc4. +ste recomandat ca ad1p1torile s1 fie amplasate 0n locuri 0n care
se poate schim#a mai u2or a2ternutul 3sau chiar pe o suprafa51 #etonat1, gr1tar sau cu
nisip4 deoarece frecvent suprafa5a din *urul ad1p1torilor va fi umed1.
Fura!area: pentru fura*are se pot folosi hr1nitori circulare ca 2i cele pentru pui
sau hr1nitor tip *ghea# 3c6nd se calculeaz1 un front de fura*are de 2,5cm,#o#oc4. +ste
recomandat s1 se utilizeze fura* granulat pentru c1 se reduce mult risipa de fura*, iar
cre2terea #o#ocilor este mult mai #un1. Se poate folosi de asemenea 2i fura* m1cinat, 0ns1
acesta se lipe2te de ciocul #o#ocilor 2i 0n acest caz au nevoie de un vas cu ap1 unde 02i
pot sp1la ciocul. Aceast1 practic1 atrage dup1 sine umezirea a2ternutului, iar fura*ele
r1mase 0n acest vas cu ap1 pot fermenta 2i astfel devin surs1 de 0m#oln1vire. Pentru a
evita aceste nepl1ceri vasul cu ap1 va fi mereu cur15at 2i amplasat 0ntr"un loc mai u2or de
cur15at. O alt1 variant1 de administrare a fura*elor m1cinate este su# form1 umed1.
Dmezirea fura*ului se face chiar 0nainte de administrare 2i doar cantitatea care urmeaz1 a
fi consumat1 0n urm1toarele 2"$ ore. Aten5ie N fura*ul umed se altereaz1 u2or, fapt care
o#lig1 sa fie consummate repede.
Principalii indicatori urmariti la #o#ocii de carne