Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU

PENTRU CREŞTEREA PĂSĂRILOR


( PUI DE CARNE)

1. RASE DE PĂSĂRI 2. CONSTRUCŢII ZOOTEHNICE

- pentru producţia de carne se recomandă hibrizi din Propunem soluţia de creştere în hală cu aşternut permanent .
rase specializate. Hala va fi de 1000 mp, cu o capacitate de 16.000 cap. pe serie şi
va fi amplasată în extravilan la 500 m de localitate, pe un teren
ridicat faţă de împrejmuire, cu latura mică pe direcţia vânturilor
dominante .
Echipamentele: exterioare – aferente reţelei de alimentare cu
energie electrică şi apă, precum şi buncărul de depozitare a
5. FLUXUL TEHNOLOGIC
furajelor combinate;
3. ANEXELE
interioare – aferente furajării, alimentării cu apă şi
Este prevăzut cu un ciclu de producţie de 8 săptămâni din care 6 săptămâni,
asigurării respectiv
microclimatului 42 de zile
( încălzire creşterea). propriu-zisă din care
şi ventilaţie
- sunt
două reprezentate
săptămâni devor împrejmuire, grupul administrativ
fi afectate depopulării, curăţirii mecanice, dezinfecţiei, repausului biologic şi repopulării. Aceasta permite
cu realizarea
filtru, dezinfector, spaţiu
a 6,5 serii de puifrigorific pentru depozitarea
pe an respectiv 13 serii în 24 de luni.
cadavrelor în vederea ecarisării.
Sporul mediu de creştere în greutate este de 47-48 grame /zi, iar greutatea de livrare este de 2000 grame / cap.
Consumul specific este de 1,9 kg. pentru un kilogram creştere greutate vie
Furajarea se va face cu furaje combinate din reţetele pentru puii de carne, respectiv reţeta 21-1 aferentă a 20% din consumul
total şi reţeta 21-2 creştere echivalent a 80 % din consumul total .
Cantitatea necesară pe ciclu în varianta din hală cu 16.000 pui pe serie se calculează, funcţie de consumul specific pe kg viu,
rezultând un necesar total de 60,6 tone furaj combinat pe serie din care 12,2 tone reţeta 21-1 şi 48,6 tone reţeta 21-2. Consumul
4. MICROCLIMATUL
anual este în primul an de 364,8 tone aferent a 6 serii, iar in anul al II-lea de 425,6 tone aferent a 7 serii de creştere.
- este asigurat de sursele de încălzire, respectiv emiţător cu infraroşu sau sisteme electrice cu încălzire radiantă-eleveuze.
Temperatura,
Producţia funcţie de este
de carne faza prezentată
de creştere îneste cuprinsă
tabelul de mai 26-32 0 C la populare şi 18-200 C la finalul fazei de creştere. Ventilaţia
întrejos:
este asigurată de echipamente care să permită o evacuare a 10.000 m³./ oră, admisia realizându-se prin guri de admisie.
Specificare Nr. serii Populare Pierderi Livrări
de ( cap.) 5% Cap. To.
creştere cap.
Anul I 6 96.000 4.800 91.200 182,4
Anul II 7 112.000 5.600 106.400 212,8
* 13 208.000 10.400 197.600 395,2
6. CALCULE ECONOMICE PRELIMINARE ESTIMATE PE 7. MĂSURI SANITAR - VETERINARE
ANUL 2008 pentru un număr de 208.000 capete de prevenire şi combatere a bolilor
(6,5 serii/an x 2 ani x 16.000 cap./serie)
Specificare U/M Cantitate Preţ Total  împrejmuire cu gard protector;
lei/UM -lei-  filtru sanitar prevăzut cu spaţii pentru igienizare personal;
VENITURI (V)  anexă cu cameră pentru păstrarea cadavrelor în vederea
• - carne în viu to 395,2 4.200 1.659.840 ecarisării;
- subventii europene conf.  limitarea accesului şi circulaţiei persoanelor şi vehiculelor
legislaţiei străine;
şi naţionale
CHELTUIELI (C)  respectarea normelor sanitar-veterinare privind profilaxia
Material biologic cap. 208.000 1,8 374.400 în fermele de păsări atât la populare cât şi pe durata
Furaje 8. MODUL to DE ACORDARE
790 AL
1300SUBVENŢIILOR
1.027.000 creşterii;
Energie, apă,  respectarea normelor sanitar-veterinare între populări
• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris
combustibil 118.165 în Registrul Fermelor, iar dezinfecţie, repaus biologic);
(curăţire,
suprafaţa
Medicamente pe care o posedă să nu fie mai mică de 1 ha, formată
30.810 din parcele de cel puţin
 deratizare;
0,3 ha (0,1 ha în cazul coacăzului);
Alte cheltuieli 5.135  control sanitar periodic al personalului de deservire;
• TOTAL
Subvenţiile se acordă
cheltuieli în urma completării unei cereri care se depune
1.555.510 la sediul APIA unde
 control periodic sanitar-veterinar.
îşi arefinanciar
domiciliu (R)
solicitantul;
Rezultat 104.330 +
• Depunerea
R = V-C cererii se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2008 perioada de depunere
subvenţii
a cererilor este între 01.03. 2008-15.06.2008), conform OUG nr.125/2006, Legii nr. 139 / 9. TRASABILITATEA
2007 şi OM 64/2008;
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi naţionale Înregistrarea tuturor operaţiunilor pe
complementare din bugetul Ministerului Agriculturii; ansamblul activităţilor cuprinse în lanţul
• Pentru a beneficia de subventii, crescatorii din sectorul zootehnic trebuie sa ţină cont de furajer, lanţul medicamentos, lanţul
prevederile Ordinului nr. 295 din 3 aprilie 2007 şi HG nr. 3/2008 pentru stabilirea modului animalier şi lanţul alimentar care
de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea constituie filiera de trasabilitate a cărnii
schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu de pasăre.
reglementările comunitare în domeniu.