MODEL TEHNICO – ECONOMIC CADRU PENTRU CREŞTEREA SUINELOR (scroafe de reproducţie

)
1. Rasele de porcine – clasificare şi zonare : După locul de formare: a) Locale - Stocli (Oltenia, Deltă, Nordul Moldovei), Porcul de Bazna (Ardeal), Alb de Banat (Banat), Romanesc de carne (Buzău, Galaţi), Mangaliţa (Banat, Bihor, Tulcea), Porcul de Strei (Hunedoara). b) Importate - Marele Alb (toată ţara), Alb Mijlociu (Banat), Alb German (nobil german –Banat,Transilvania),Berk (Ameliorează rasa Bazna şi Porcul de Strei ), Marele Negru (Cornwall – Ardeal şi Banat în creştere industrială), Rasa Landrace (toată ţara), Duroc, Wessex. 2. Construcţii zootehnice – se proiectează după normele de creştere a porcinelor, în aşa fel încât să permită fiecărui porc : - să stea întins, să se odihnească, să stea lejer în picioare; - să aibă un loc curat pentru odihnă; - să vadă alţi porci; - compartimentele să asigure un flux continuu; a) Suprafaţa pe animal Categoria Suprafaţa utilă ( m 2 /cap) Suprafaţa padoc vieri - 2.95; /cap) vieruşi - 1.90; - 6; scroafe - 1.10 – 1.5; - 4; gestante - 0.15 – 0.4; - 8-10; tineret porcin - În funcţie de - 1 -2; porci la greutate 0.55 – 1; - 2; îngrăşat ( m2

b) Tipuri de adăposturi: Se adaptează în funcţie de scopul urmărit în fermă. - adăposturi închise – ferestrele pe ambii pereţi longitudinali; - cu padocuri – ferestrele pe peretele opus accesului porcilor din padoc; Materialele folosite sunt: cărămida, panouri cu izolaţie, materiale uşoare. c) Îngrijirea adăposturilor: Acţiunea: - întreţinerea: - eliminarea bălegarului, presărarea cu var şi rumeguş, spălarea geamurilor, curăţirea prafului, îndepărtarea resturilor de furaje. - de ordin gospodăresc – reparaţii; - igienizare: - văruitul pereţlior în alb, dezinfecţia padocurilor. Scopul urmărit: - se elimină mirosul, scade umiditatea, se asigură lumina naturală; - nu permite dezvoltarea microbilor, previne intoxicaţiile, dezinfectează şi asigură luminozitate; - menţine temperatura optimă.

d) Amplasarea adăposturilor – Se execută cu avizul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare ; -Se asigură distanţele prevăzute în norme faţă de: Drumuri publice: 18 m – drum comunal; 20 m – şosea judeţeană; 22 m – şosea naţională; - cale ferată; Locuinţe: Conform legislaţiei. În unităţi: 10 m de la pavilionul sanitar; 10 m între adăposturi; 200 - 500m între ferme producţie; 150m între ferme de selecţie.

e) Orientarea adăposturilor- are ca scop : protecţia faţă de vânturile dominante, asigurarea iluminatului natural, îmbunătăţirea bilanţului termic; Adăposturile închise – cu axul lung paralel pe direcţia vântului. Adăposturile cu padocuri – pereţii cu ferestre opuşi vântului. f) Cerinţe de microclimat Categoria de Temperatur animale a (º C) Vieri şi scroafe Scroafe gestante Scroafe în lactaţie Purcei -0-14 zile - 15-28 zile - Peste 28 zile 15 15-18 18 -22 28-32 24-28 18-24 Umiditatea Iluminarea (W/ m 2 Concentraţia în (%) gaze admisă ) (%) Naturală 70 - 75 Bioxid de Artificială 70 – 75 carbon 3.5 coeficient 70 – 75 1/18 3.5 Amoniac 0.023 85 – 90 1/20 5.0 Hidrogen 85 – 90 1/20 5 sulfurat 0.015 85 - 90 1/18 5 1/18 5 1/18 5

g) Echipamentele folosite sunt pentru: furajare, adăpare, evacuare dejecţii, iluminare, ventilaţie, transport tehnologic; 3. Construcţii anexe – filtru sanitar, abator sanitar, magazii, etc. 4. Reproducţia la suine Maturitatea Maturitatea Vârsta Durata Nr. de Ciclul Apariţia Durata sexuală corporală optimă gestaţiei femele sexual căldurilor căldurilor de pentru la montă un scroafă mascul 6-8 luni – 8-10 luni 8-10 114 zile 20 zile 2- 4 zile femelele sau 100 kg luni 20-30 17 -24 de la 7-9 lunifemelele capete zile fătare masculii 21 zile (media)

Monta se efectuează la 12 -30 ore de la apariţia reflexului de imobilitate. Monta poate fi: a) Naturală – în grup: are loc în padoc; - dirijată; Variante: - simplă – o singură împerechere; - repetată – se repetă la 12 ore cu acelaşi vier; - dublă – se repetă la câte 30 min de 2- 3 ori cu alţi vieri; b) Prin însămânţări artificiale . Alegerea scrofiţelor şi scroafelor de prăsilă: - Scrofiţele se aleg la vârsta de 21 zile de la mame cu peste 8 purcei şi 12 sfârcuri şi nu se aleg din îngrăşătorii. - Scroafele pentru montă, se aleg cu vieri încercători, se ţin în boxă specială 12 zile după monta naturală şi 30 zile după însămânţarea artificială. 5. Flux tehnologic a). Furajarea porcinelor Etape de furajare: cantităţi de furaj pe cap de animal: Scroafe în aşteptare 3.5 kg /zi CATEGORIA Prima perioadă de A doua perioadă Scroafe cu purcei gestaţie de gestaţie 2 kg / zi 3.5 kg / zi Până la 7 zile: 1.5 -3.5 kg După 7 zile – la discreţie.

b). Optimizarea procesului de creştere a tineretului Hrănirea purceilor sugari : - la 2 ore de la fătare – are loc primul supt; - la 2-3 zile se taie colţii; - în a patra zi se administrează compuşi din fier (produse existente în farmaciile veterinare ); - în a şaptea zi se administrează hrană suplimentară (combinate). Evoluţia greutăţii corporale : Perioada 1 -30 zile 30 – 60 zile La 40 zile La 90 zile La 6 luni La 8 luni Greutatea optimă Creşte de 5 ori greutatea de la fătare Creşte de 10 ori greutatea de la fătare 7- 10 kg 25 – 30 kg 70 – 80 kg 100- 110 kg

c). Optimizarea raţiilor furajere: Se are în vedere cunoaşterea cantităţilor de furaje din fermă care trebuie să fie asigurate pentru toate categoriile de porcine.

Furaje administrate: suculente, concentrate, masă verde, amestecuri furajere. Eficienţa furajelor combinate: - consumul specific pentru 1 kg spor este de 3.3 -3.4 kg; Norme de furajare /cap /zi: Categoria Vieri Scroafe în aşteptare Scroafe gestante Scroafe în lactaţie Consum specific 4 – 4.5 U.N. 3 -4 U.N. 4 U.N. 6 -6.8 U.N.

Furaje necesare pe categorii de vârste / zi: Categoria de animale Furaj Făinuri minerale combinat Scroafe în aşteptare şi 2.3 0.34 3.8 0.02 prima fază a gestaţiei Scroafe gestaţie 3.2 1.0 0.04 avansată şi vieri Scroafe în lactaţie 3.0 1.0 3.0 0.03 Scrofiţe 2.2 0.5 1.0 0.028 Purcei sugari 0.2 0.2 Tineret în creştere 1.0 0.3 0.8 0.1 Hrănirea porcilor se poate face cu amestecuri făcute în fermă sau furaje concentrate, procurate de la fabrici (FNC). Stabilirea necesarului de furaje total se calculează prin raportarea la mărimi fermei şi structura efectivului. Se ţine cont de faptul că fiecare categorie de vârstă este mai mică decât un an calendaristic (de la fătare până la 8 luni o scrofiţă ajunge la montă, un mascul ajunge la sacrificare). Calcularea necesarului de furaje se face astfel: Nr. porci din x Cantitatea zilnică de x Nr. zile a o categorie furaje categoriei 6. Măsuri sanitar – veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în fermele de porci: - împrejmuirea fermei cu gard protector, - filtru sanitar în care se află camera de igienizare a personalului, - punct de însămânţări artificiale, - spaţiu pentru tăieri de necesitate, - limitarea circulaţiei persoanelor străine prin ferme, - control periodic medical al personalului de deservire, - introducerea în efectiv a animalelor numai din unităţi indemne de boli specifice porcinelor, - respectarea curăţeniei şi igienei în boxele de fătare şi creştere a tineretului, - dezinfecţia după fiecare ciclu de producţie a tuturor spaţiilor, - dezinsecţii şi deratizări repetate, - controlul periodic medical al personalului de deservire Furaje în cantitate zilnică Suculente Nutreţuri verzi

7. Căi de sporire a eficienţei economice Creşterea raselor ameliorate: Marle Alb, Landrace, Duroc etc. Obţinerea a 2 fătări pe an. Utilizarea intensivă a scroafelor la reproducţie. Menţinerea în efectiv a mamelor cu o prolificitate mai mare de 9 purcei. Creşterea sporului mediu zilnic de la 400 g/zi la 650g /zi (ex: la un spor de 550 g/zi costul de producţie este mai mic faţă de sporul de 425 g/zi cu 30% ). Administrarea furajelor umectate determină scăderea consumului specific cu 0.2 U.N. 8. Calculele economice se efectuează în fiecare fermă în funcţie de factoriii locali, venituri şi cheltuieli. Exemplu pentru o fermă cu 10 scroafe, 2 fătari/an, 10 purcei la fătare

Specificare VENITURI ( V) Vânzare producţie principală Vănzare producţie secundară Subvenţii naţionale şi europene CHELTUIELI (C) Furaje Material biologic Energie Apă, combustibil Medicamente Forţă de muncă Alte cheltuieli REZULTAT FINANCIAR R =

U.M.

Cantitate

Preţ lei/U.M. 200 3,500

Total lei 39.900

Buc. To.

196
0,2

39200 700

Conform legislaţiei 19.350 Kg Cap. 12.000 12.000 1.000 500 500 550 4800

4800

V – C = 39.900-19.350 = 20.550 + subvenţii

9. Modul de acordare al subvenţiilor - pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie mai mică de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0.3 ha; - subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la sediul APIA unde îşi are domiciliul solicitantul; - depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru 2008 perioada de depunere a cererilor a fost între 01.03.2008 – 15.06.2008 conform OUG nr125/2006, Legii nr.139/2007 şi OM nr. 64/31.01.2008); - se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii. - pentru a beneficia de subvenţii, crescătorii din sectorul zootehnic trebuie să ţină cont de prevederile ORD.nr.255/30/04/2008 privind modificarea şi completerea anexei ,,MODUL DE IMPLEMENTARE ,CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLĂŢI NAŢIONALE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC, ÎN ACORD CU REGLEMENTĂRILE COMUNITARE ÎN DOMENIU’’.

10. Trasabilitatea  Înregistrarea tuturor elementelor care constituie filiera de trasabilitate respectiv : - lanţul animalier - lanţul furajer - lanţul medicamentos - lanţul alimentar - lanţul de distribuţie şi comercializare