Sunteți pe pagina 1din 16

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
VRASMAS ECATERINA
Adres(e)
Bdul. I. Gh. Duca nr.8, et.1, ap.4, sector I, Bucuret!
"ele#on
ecater!na$r%&ahoo.com
"ele#on(oane)
'(1/(((48)*, '+(, )1,-,1
.a/(ur!)
'(1/,1( *) '-
01ma!l(ur!)
ecater!na$r%&ahoo.com
Na2!onal!tate(1t2!) roman
Data nater!! 1, !ul!e, 1*-(
3e/ #em!n!n
Experiena profesional
Pro#esor un!$ers!tar, cercetator, cordonator pro4rame s! pro!ecte, or4an!5ator s! #ormator pentru sta4!! de
#ormare !n!t!ala s! cont!nua, or4an!5ator sem!nar!!, con#er!nte, 4rupur! de lucru, !nter$ent!e spec!al!5ata !n
cons!l!ere, lo4oped!e s! mu5!coterap!e.
Per!oada 1**-1pre5ent
1*+-11**-
.unc2!a sau postul ocupat cadru d!dact!c un!$ers!tar
(''* conducator doctorat !n 3t!!ntele 0ducat!e!
(''-1 pro#esor un!$ers!tar doctor, 6n!$ers!tatea Bucuret!, .acultatea de Ps!holo4!e ! 7t!!n2ele
0duca2!e!, 8atedra de Peda4o4!e
1*** 9 (''-: !n urma concursulu! con#erent!ar un!$ers!tar la catedra ment!onata.
1**-1 1***: 8adru d!dact!c la catedra de peda4o4!e, cu #unct!a de lector
1**'11**,: 8ercetator III, Inst!tutul pentru 0ducat!e 3pec!ala, Bucurest!
1*+)11**- Pro#esor ;o4oped, coordonator 8entrul lo4oped!c !nterscolar), sector -, Bucurest!
8oordonator Al 8entrelor ;o4oped!ce Interscolare, Bucurest!
1*+-11*+), Inst!tutor, 4rad!n!ta 4(, Bucurest!
Act!$!t2! ! responsa<!l!t2! pr!nc!pale Predare, #ormare !n!t!ala s! cont!nua, cercetare
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
Numele ! adresa an4a>atorulu! 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!, str. Iul!u ?an!u nr.11,, sector -
"!pul act!$!t2!! sau sectorul de act!$!tate 3t!!ntele educat!e!
Per!oada
.unct!a sau postul ocupat
Act!$!tat! s! responsa<!l!tat! pr!nc!pale
Numele ! adresa an4a>atorulu!

Per!oada
Act!$!tat! s! responsa<!l!tat! pr!nc!pale

An4a>ator
Per!oada s! #unct!a sau postul ocupat
Act!$!tat! s! responsa<!l!tat! pr!nc!pale

An4a>atorul
1**8 9 ('1(
0/pert, 8oordonator de pro!ecte s! pro4rame
8ercetare, !no$are, #ormare d!#er!te cate4or!! de pro#es!on!st! d!n educat!e s! protect!a soc!ala,s! alt!
<ene#!c!ar! (par!nt! s! apart!nator!, as!stent! personal!, as!stent! maternal!, etc.)
8oordonare 8entre de @esurse @0NIN8A
Asoc!at!a @0NIN8A @oman!a
1**' 9 1**8
0/pert, coordonator de pro!ecte s! pro4rame educat!e t!mpur!e, educat!e !nte4rata, educat!e !nclu5!$a,
cons!l!ere s! !n#ormare pentru par!nt! s! alt! mem<r!! a! comun!tat!!, !n!t!erea unor centre s! ca<!nete !n
!n#ormarea, cons!l!erea s! educat!a par!nt!lor s! a comun!tat!!
Pro4ramul PBA@01De5!nst!tut!onal!5are s! asoc!at!! ne4u$ernamentale.
1*8+11**-: 8oordonatoare a 8om!s!e! metod!ce a pro#esor!lor lo4ope5! d!n Bucurest!.
1*+)11**-: pro#esor lo4oped !nterscolar. 8oordonatoare a 8entrulu! lo4oped!c nr.) (1*8' 9 1**-)
1*+): @epart!t!e !n spec!al!tate ca pro#esor lo4oped la 8entrul ;o4oped!c Interscolar nr.), sector -,
Bucurest!
1*+-: @epart!5ata la Grad!n!ta nr.4(, Bucurest!, educatoare t!tulara, !n per!oada 1*+-11*+)
Pro#esor lo4oped
8orectare d!#!cultat! de l!m<a>,
8oordonator centrul lo4oped!c nr.), sector -, Bucurest!
3e#a com!s!e! lo4oped!ce ?un!c!p!ul Bucurest!
?08", Inspectoratul sectorulu! -, 8entrul ;o4oped!c Interscoalr nr.), Bucurest!, 3coala 4r.141
Educaie i formare
Per!oada 1*+1 1 ('1(
8al!#!carea / d!ploma o<2!nut (''* 1 8oordonator doctorate,
(''- 1 Pro#esor un!$ers!tar st!!ntele educat!e!, ?08", 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!
1*** 1 8on#erent!ar un!$ers!tar st!!ntele educat!e!. ?08", 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!
1**- 1 ;ector un!$ers!tar st!!ntele educat!e!, 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!
1**- 1 Doctoratul !n st!!ntele educat!e!, cu te5a " O perspectiva comprehensiva si integrativa a invatarii
scrisului". ?08", 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!
1*8+, 1 Grade d!dact!ce Cn Cn$2mDntul preun!$es!tar: Gradul d!dact!c I, peda4o4!e1lo4oped!e, ?08"
1*8, 9 Gradul II, Peda4o4!e1lo4oped!e
1*+8 9 De#!n!t!$at !n !n$atamant, peda4o4!e1lo4oped!e
1*+- 9;!centa: D!ploma de mer!t !n peda4o4!e1l!m<a #rance5a, 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!, .acultatea
de .!lo5o#!e
1*+111*+- 1 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!, .acultatea de .!lo5o#!e
D!sc!pl!nele pr!nc!pale stud!ate /
competen2e pro#es!onale do<Dnd!te
peda4o4!e 4enerala, peda4o4!e soc!ala, ps!ho1peda4o4!e spec!ala, ps!ho1peda4o4!a !nte4rr!!, educat!e
!nclu5!$a, lo4oped!e, d!#!cultat! de !n$atare, soc!opeda4o4!a #am!l!e!,! educat!a par!nt!lor, educat!e t!mpur!e
s! prescolara, educat!a cer!ntelor spec!ale, mana4ementul or4an!5a2!!lor, cons!l!ere scolara s!
educat!onala, comun!care, peda4o4!e soc!al, de5$oltare pro#es!onal, pract!ca pro#es!onala a student!lor.
Per!oada 1**111**4.
8ercetator 4radul , la Inst!tutul Nat!onal pentru 0ducat!a 3pec!ala a Persoanelor cu Band!cap
8al!#!car! che!e 8adru d!dact!c un!$ers!tar sust!n cursur! !n #ormarea !n!t!ala a peda4o4!lor, ps!holo4!lor, s!
ps!hopeda4o4!lor d!n domen!ul educat!e!, ps!hopeda4o4!e! ! educa2!e! spec!ale. .ormator nat!onal !n
pre4at!rea cont!nua a mana4er!lor s! cadrelor d!dact!ce d!n cadrul 3trate4!e! nat!onale pentru
!nte4rarea scolara a cop!!lor cu d!5a<!l!tat! (?08), s! a 3trate4!e! nat!onale de #ormare a personalulu!
d!n protect!a cop!lulu! !n @oman!a (ANP8A), .ormarea personalulu! d!n !nst!tut!!le Autor!tat!! Nat!onale
pentru Persoane cu Band!cap, #ormator la ma! multe cursur! 6NI80. (educat!e t!mpur!e, educat!e
pentru de5$oltare, educat!e spec!ala, 8er!nte 0ducat!$e 3pec!ale, Pachetul de resurse 6N038A
pentru pro#esor!, !nte4rare scolara a cop!!lor cu 803, educat!e !nclu5!$a, #ormarea cadrelor d!dact!ce
de spr!>!n, pre4at!rea par!nt!lor s! cons!l!ere scolara
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
Aptitudini i competene
personale
Predare, #ormare t!ner! s! adult!, cercetare, cola<orare, lucru !n ech!pa, mana4ement !nst!tut!onal
ne4u$ernamental, ela<orare pro4rame s! pro!ecte de act!une soc!o1educat!onala, !nter$ent!e
spec!al!5ata !n d!#!cultat! de l!m<a> s! adaptare, !nter$ent!a 4enerala !n d!#!cultat! de !n$atare,
8oordonator al ma! multor pro!ecte de amploare nat!onala !n domen!ul educat!e! t!mpur!!, educat!e!
!nte4rate s! educat!e! !nclu5!$e precum ! Cn ser$!c!! s! protec2!a dreptur!lor cop!lulu!.
8oordonator de pro!ecte de cercetare !n educat!e t!mpur!e, educat!e !nte4rata, educaE!e !nclu5!$, s!
ser$!c!! !n #a$oarea persoanelor cu d!5a<!l!tat!.
;!m<a(!) matern(e)
reci!ai lim"a#ile$ matern#e$ (dac este ca5ul spec!#!ca2! a doua l!m< matern, $e5! !nstruc2!un!le)
;!m<a(!) str!n(e) cunoscut(e)
Autoe$aluare %nele&ere Vor"ire Scriere
Nivel european (*) Ascultare 8!t!re Part!c!pare la
con$ersa2!e
D!scurs oral 0/pr!mare scr!s
'im"a france!a - - - - -
'im"a en&le!a - 4 4 4 ,
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin entru !im"i #trine
8ompeten2e ! apt!tud!n!
or4an!5ator!ce
Ar4an!5are s! coordonare de cercetar! nat!onale, 4rupur! de lucru !nter s! plur!d!sc!pl!nare, 4rupur! de
lucru pentru ela<orarea unor mater!ale de re#er!nta, le4!slat!e s! standarde ocupat!onale sau
!nst!tut!onale, sem!nar!! nat!onale s! !nternat!onale, strate4!! s! pro4rame nat!onale pentru !nte4rare s!
!nclu5!une, sta4!! de #ormare pentru pro#es!on!st! s! alt! adult!.
8a presed!ntele Asoc!at!e! @0NIN8A @oman!a, (@eteaua nat!onala de In#ormare s! 8ooperare pentru
Inte4rarea !n 8omun!tate a 8op!!lor s! "!ner!lor cu 8er!nte 0ducat!$e 3pec!ale) am #ost coordonator a
peste 4' de pro4rame s! pro!ecte(('''1('1().
8a e/pert am #ost sol!c!tata de ?08", ANP8A, ANPB, 6NI80., 6N038A, asoc!at!!
ne4u$ernamentale precum Forld ;earn!n4, 3al$at! 8op!!!, "!ner! pentru t!ner!, ABN@, Ford G!s!on, etc.
Alte cursur! de #ormare !n!t!ala s!
cont!nua pentru adult!
sust!nute !n cadrul 6n!$ers!tat!! s! !n
cola<orare cu d!#er!te or4an!5at!!
4u$ernamentale s!
ne4u$ernamentale:
8er!nte spec!ale !n clasa de ele$!, 0duca2!e !nclu5!$, Pro#esorul de spr!>!n, Inte4rarea scolara s! soc!ala a
cop!!lor cu 803, 0ducat!a s! cons!l!erea se/uala a adolescent!lor, 0ducat!e t!mpur!e, 0ducat!e t!mpur!e
!nd!$!dual!5ata, Pro#esorul !t!nerant/de spr!>!n !n pro4ramele de !nte4rare, Pro4rame de educat!e a
par!nt!lor, Inte4rarea scolara s! soc!ala a cop!!lor cu cer!nte educat!$e spec!ale, 8ons!l!erea ps!ho1
peda4o4!ca, De5$oltarea unor pract!c! !nclu5!$e !n scoala <a5ate pe comun!tate, 0ducat!a s! cons!l!erea
par!nt!lor, .ormarea pr!n2!lor care au cop!! cu d!5a<!l!t2!, Anun2ul han!d!capulu!, Al#a<et!5are s! d!#!cultat!
de !n$atare, In!t!ere !n pro<lemat!ca !nte4rar!! scolare a cop!!lor cu cer!nte educat!$e spec!ale, 3er$!c!!! de
spr!>!n !n protect!a cop!lulu!, 0ch!pa plur!d!sc!pl!nara, 0ducat!a cer!ntelor educat!$e spec!ale, 3coala
!nclu5!$a, 0ducat!e !nte4rata, 8ons!l!erea s! educat!a par!nt!lor, D!#!cultat! de !n$atare, 3coala pentru tot! 1
educat!a cop!!lor cu d!5a<!l!tat! pro#unde s!/sau se$ere, ?ana4ementul com!s!!lor de protect!a cop!lulu!,
.ormarea personalulu! de conducere !n d!rect!!le de protect!a cop!lulu!, Apl!carea unu! curr!culum nat!onal
pentru cop!!! cu d!5a<!l!tat! pro#unde s!/sau se$ere, .ormarea personalulu! !n cadrul ser$!c!!lor de e$aluare
comple/a a cop!lulu! cu d!5a<!l!tat!, Inte4rarea soc!al a cop!!lor ! t!ner!lor cu d!5a<!l!t2!, 3 Cn2ele4em !
s rspundem la ne$o!le spec!ale ale ele$!lor la clas, Grd!n!2e adaptate, ?u5!coterap!e, etc.
?en2!one5 c pentru toate aceste cursur! am ela<orat curr!culum ! suport de curs pentru part!c!pan2!.
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
articiparea la viaa societii civile ?em<r !n 8ons!l!ul de conducere al 8ons!l!ulu! Na2!onal al D!5a<!l!t2!! d!n @oman!a.
?em<ru #ondator al asoc!at!!lor: Asoc!at!a comun!tatea !n spr!>!nul cop!lulu!, @eteaua Nat!onala de
Inte4rare a 8op!!lor cu 8er!nte 0ducat!$e 0pec!ale ( Asoc!at!a @0NIN8A @oman!a), Asoc!at!a
;o4ope5!lor d!n @oman!a, 8ons!l!ul Na2!onal al D!5a<!lt2!! d!n @omDn!a..
Preed!nt Asoc!a2!a @0NIN8A @omDn!a (('''1('1()
?em<ru A8@A?(Asoc!at!a 8ons!l!er!lor d!n @oman!a), se# com!s!e 803 (('1'1('1()
?em<ru de onoare Asoc!at!a spec!al!st!lor !n terap!a tul<urar!lor de l!m<a> , 6n!$ers!tatea Ba<es Bola&,
8lu> Napoca (('1'1('1()
?em<ru de onoare Asoc!at!a e/per!mentala de st!!ntele educat!e!, 6n!$ers!tatea d!n Al<a Iul!a
#A(C(E(S(E($
(('1'1('1()
Anexe ;!sta pu<l!cat!!lor,
pro!ectelor s! a cercetar!lor
coordonator
e/pert H! consultant 1**'1('1(
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
'ista de lucrari
pu"licate
rof(univ(dr(Ecaterina Vrasma
)niversitatea din *ucureti
+acultatea de si,olo&ie i -tiinele Educaiei
a( Te!a de doctorat.
" O perspectiva comprehensiva si integrativa a invatarii scrisului", /0012
)niversitatea din *ucureti
"( /( Cari autor.
Vrasmas2 Ecaterina$#/000$, " %nvatarea scrisului "$ 0d. Pro Buman!tate, Bucurest!, 1++ de pa4!n!, I3BN *+,1
**'(41,1I
Vrasmas Ecaterina2 #/000$2 Educatia copilului prescolar. Elamente de pedagogie la varstele timpurii 2 0d. Pro1
Buman!tate, (-1 p, I3BN *+,1**'(,181,, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 #344/$2 curs Educatia copiilor cu cerinte speciale, 0d!tura 8red!s
Vrasmas Ecaterina Adina2 #3443$2 Consilierea si educatia parintilor$ 1+) p, I3BN *+,18(*41+41), 0d.Aram!s,
Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 #3445$2 %ntroducere in educatia cerintelor speciale, 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!, 0d!tura
8red!s, ('* p., I3BN *+,1++'11441-, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 #3446$2 Ps!hopeda4o4!a cop!lulu! cu d!#!cult2! de Cn$2are, ?anual, pro!ectul Jn$2mDntulu!
rural, 1*8 p, I3BN *+81*+,1'1'-1+81', ?08"
Vrasmas Ecaterina2 #3446$2 D!#!cult2! de Cn$2are Cn coal. Domen!u nou de stud!u ! apl!ca2!e, 0d!tura GKI
IN"0G@A;, Bucuret!, 1*1p, I3BN *+81*+,1*,411*+14
Vrasmas Ecaterina2 #3447$2 Inter$en2!a soc!o1educa2!onal Cn spr!>!nul pr!n2!lor, 0d!tura Aram!s2 Bucuret!, (-)p,
I3BN *+81*+,1)+*1-,11(
Vrasmas Ecaterina2 #3447$2 0duca2!a cop!!lor cu 8er!n2e 3pec!ale, ?anual, pro!ectul Jn$2mDntulu! @ural, 1*( p,
I3BN *+81*+,1'1'-,*)18, ?08"
Vrasmas Ecaterina2 #34//), Invatarea scrisului2 0d!tura ArleLu!n, I3BN *+81)')1*(++81,1), (1-p,
"( 3( Cri coordonator.
Vrasmas Ecaterina, (3443$2 coordonator, #a comunicam...cu placere. &hid pentru parinti si persoane implicate
in lucru cu copii care au dificultati in comunicare$ @0NIN8A, 6NI80., (-' p, I3BN *+,18-+-)1(11,0d.0/clus,
Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 G!or!ca Aprea, coordonator!, (3448$: #et de instrumente$ pro"e si teste pentru evaluarea
educationala a copiilor cu di'a"ilitati$ 1)( p., I3BN *+,184111')18, 0d.?ar;!nM, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2#3446$ coordonator, # (nvm cu placere. )i*e de e+erciii logopedice (n comunicarea
oral *i scris$ 3upl!ment al @e$!ste! Jn$2mDnt Precolar, Bucuret!
Vrasmas Ecaterina2#3440$ coordonator, 8 ;AG. Pro4ram pentru remed!erea d!slal!e!, 3upl!ment al @e$!ste!
Jn$2mDnt Precolar, Bucuret!
Vrasmas Ecaterina2#34//$ coordonator, reed!tare, # (nvm cu placere. )i*e de e+erciii logopedice (n
comunicarea oral *i scris$ 3upl!ment al @e$!ste! Jn$2mDnt Precolar,I3BN 8+81)')1*(++81'1-,Bucuret!
Vrasmas Ecaterina, coord.,(34/4$2 Prem!sele educat!e! !nclu5!$e !n 4rad!n!ta, 1',p, I3BN:*+81*+,11+,,11*1+,
0d!tura GAN0?ANND0, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina, Grasmas "ra!an, coordonator!, ?odele s! #orme de spr!>!n educat!onal !n conte/te !nclu5!$e,
(('11), 1', p, I3BN: *+81)')18(**11,1), 0d!tura "erra, .ocsan!.
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
Vrasmas Ecaterina2#34/3$ coordonator, 8 ;AG. Pro4ram pentru remed!erea d!slal!e!, 0d!tura Arlech!n, <ucurest!,
reed!tare
"(8( Cri coautor
3tan!ca, 8., si Vrasmas2 E., #/005$2 ,erapia tul"urarilor de lim"a-"$ 33B, Inst!tutul Nat!onal Pentru @ecuperare s!
0ducat!e 3pec!ala a Persoanalor hand!capate, 0d. 6n!$ersul,3.A.,Bucurest! (1+' de pa4!n! d!n cele ((4 ale cart!! )
Vrasmas2 0, Berman,P.,Parasch!$,I.,An4helescu, 8.,8ostea, ?., P!etraru,
;(2#/009$:Educatia timpurie a copiilor de la . la / ani"$ ?!n!sterul In$atamantulu! s! @epre5entanta 3pec!ala
6NI80., 0d. Alternat!$e, Bucurest!, I3BN *+,1*)**)1 -1'
Vrasmas, Ecaterina " si .#tanica$ Cornelia, #/006$2 "erap!a tul<urar!lor de l!m<a>. Inter$ent!! logopedice"$ 0., 0DP,
3.A.,Bucurest!, (-' de pa4!n! d!n cele ,(8 ale cart!!, I3BN *+,1,'1-+881)
?08, 6NI80., #/000$2 0e'voltarea practicilor inclu'ive in scoala. &hid managerial , )- p., I3BN *+,1**'(-1,1+,
0d. Alernat!$e, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 Al4a Guranda, ?ar!a Granceanu, ;ar!sa ;a5arescu2 #3444$2
Educatia timpurie timpurie individuali'ata 1 E,%$ &hidul educatoarei$ 0d!tura
8art!er, 1*( p, I3BN **+-1+*1'141,, 8h!s!nau, @epu<l!ca ?oldo$a
3o!tu, ;., Vrasmas E(2 Paun 0(#344/$ Consiliere familiara, Inst!tutul 0uropean, 1(- p., I3BN *+,1 )11114)1 ) , Ias!
A.Butuca, (coord), ?.Badescu, @. Branco$eanu, 0.Paun, D.Potolea, A(E(Vrasmas, ".Grasmas, 8.6lr!ch,
@.3lamnescu2 #344/$2 %ncluding the E+cludes$ 2eeting 0iversit3 in Education$ E+ample from Romania$ 6N038A,
0d. (''1/F3/(,)4p, Par!s
6N038A, #3443$2 Open file on %nclusive education. #upport 2aterials for 2anagers and 4dministrators$
0d.(''1/F3/6N038A, 1-' p,Par!s,
Vrsma E2 N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ", #3441$2 &hid pentru cadrele didactice de spri-in, ed. Gademonde,
I3BN *,+18)-'(1*11, 1(8 p.,Bucuret!
Vrsma E2 N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ",((''8),asi spre educatia inclu'iva, ?08", @0NIN8A, 6NI80.,
ed!tura Ame4a Pr!nt, Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Vrasmas Ecaterina2 coautor la volumul 5 si 6$ tiinele Educaiei. Dictionarul enciclopedic ,#3447$2No$eanu,
0., Potolea D., ed!tor!, $ Editura #igma$ 7ucure*ti
Vrasmas Ecaterina2 coautor la Grasmas "ra!an, coordonator: Inclu5!unea scolara a cop!!lor cu 803.Asp!rat!! s!
real!tat!, (('1'), !s<n: *+81*+,11+,,1181', 0d!tura GAN0?AND0, Bucurest!
Ba<a,;, Borca 8, @unceanu ;, Vrasmas2 E. 34402 Partener!at pentru! educat!a !nclu5!$a, ed.8or!nt, I3BN *+81*+,1
1+1-1(*1(, +)p
"(5( Capitole din cri pu"licate
Vrasmas Ecaterina2 D.G.8r!stescu, ".Grasmas, (1*8)), Orientarea scolara si profesionala a minorilor deficienti
pentru institutiile de invatamant special si ocrotire, cap.(,, , p.-+(1)'', !n $olumul, N Elemente de medicina a
orientarii scolare si profesionaleN, coordonator Bucur, 0., Bucurest!, 0d.?ed!cala
Vrasmas Ecaterina$" lanificarea activitatii educatorului"$ (1**+), p.1,*114*, cap. GI, !n $olumul &hidul
educatorului"$ coord(Ver!a2 Emil, 0d.At.?etropol,
Bucurest!, I3BN *+,1 -)(1'8+11
Vrasmas Ecaterina .(1**8), #trategiile educatiei inclu'ive, p.*-11'+, !n $olumul " Educatia integrata a copiilor cu
handicap"$ coord. Ger5a, 0, s! Paun, 0, 6NI80., @0NIN8A, ?ult!pr!nt, Ias!, I3BN *+,1*(1)1),1,
Vrasmas Ecaterina, ((''1), )amil3 and Education, , cap.), p.1-1118*, !n $olumul aparut !n 36A 89alues and
Education in Romania ,oda3. @oman!an Ph!losoph!cal 3tud!es, I, General 0d!tor G. ?c;ean, 0d!ted <& ?.8al!n and
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
?. Dum!trana, "he 8ounc!l #or @esearch !n Galues and Ph!losoph&, 8ultural Ber!ta4e and 8ontemporan& 8han4es,
ser!es IG A, 8entral and 0astern 0urope, $olume 14, Fash!n4ton
Vrasmas Ecaterina, ((''(), Educatia prescolara in fata provocarilor mileniului trei: p.-118+ !n $olumul ;Educatia
prescolara in Romania:$ coordonator!, Paun, 0., Iucu, @, 0d!tura Pol!rom, Ias!, I3BN *+,1)8,1*4+18
Vrasmas Ecaterina, ((''(), Educatia si consilierea parintilor, p. (181(4,, !n $olumul edagogie. )undamentari
teoretice si demersuri plicative, coordonator! 0m!l Paun s! Dan Potolea, 0d. Pol!rom
Vrsma;2 Ecaterina. 34402 0ducaE!a !nclu5!$ Cn @oman!a:Jnceputur! H! e/per!enEe, Cn Ba<a,;, Borca 8, @unceanu
;, Grasmas, 0: (''*, Partener!at pentru educat!a !nclu5!$a, ed.8or!nt, I3BN *+81*+,11+1-1(*1(, p )1--
Vrasmas2 Ecaterina2 ('11, 0ducat!a !nclu5!$a ca spr!>!n pentru tot!, !n Grasmas 0cater!na s! Grasmas "ra!an
coordonator!, ?odele s! #orme de spr!>!n educat!onal !n conte/te !nclu5!$e, 0d!tura "erra, .ocsan!,
c( Studii i articole tiprite <n reviste internaionale2 naionale
recunoscute sau <n lucrari oficiale MEC2 ANC2 )NICE+.
Vrasmas Ecaterina2#/003$ " rincipii si ta+onomie in terapia scrisului" p.+)184, @e$!sta de educat!e spec!ala nr.(
Vrasmas Ecaterina, (1**,), " )orumul organi'atiilor neguvernamentale" @e$!sta Gr!>a pentru cop!!! nostr!!,
nr.)/!an., 6NI80., 1**,
Vrasmas Ecaterina #/005$" Copiii cu cerinte educative specialeN, @e$!sta de educat!e spec!ala nr., p.)*1+(
Vrasmas Ecaterina,(1!" "Corectarea lim"a-ului la prescolar"$"r!<una !n$atamantulu! nr.(*4,p.,, 11 sept.
Vrasmas Ecaterina,(1!" "%dentificarea si corectarea greselilor de lim"a-"$"r!<una !n$atamantulu! nr.(**,1)
oct.1**-
Vrasmas Ecaterina #/001$2 "%mpreuna pentru copiii nostrii"$ @e$!sta !n$atamantulu! prescolar nr.1, p.(,-
Vrasmas Ecaterina2 #/009$2 NDe5$oltarea l!m<a>ulu! la prescolar, prem!5a a reus!te! scolareN, "r!<una
!n$atamantulu! nr.,18/(+ #e<.1**)
Vrasmas Ecaterina2 #/009$$ "Cerinte speciale in clasa"$ "r!<una !n$atamantulu! nr.1(,p.(
Vrasmas Ecaterina$" ,(1**+), lanificarea activitatii educatorului"$ p.1,*114*, cap. GI, !n $olumul &hidul
educatorului"$ coord.Ger5a, 0m!l, 0d.At.?etropol, Bucurest!I3BN *+,1-)(1'8+11
Vrasmas Ecaterina2#/006)"4riile de stimulare.!ocul si rolul lor in procesul instructiv1educativ"$ @e$!sta
!n$atamantulu! prescolar nr.,, p.))1+'
Vrasmas Ecaterina2#/007$ "Educatia pentru toti in conte+tul varstelor mici."
@e$!sta !n$atamantulu! prescolar nr.1/(, p.(-1(8
Vrasmas Ecaterina2$#/007) " Elemente de pedagogie a diversitatii in educatia
prescolara$, @e$!sta !n$atamantulu! prescolar ,/4 p.))1+1
Vrasmas2 E. s! Grasmas "$ (/000$ achetul de resurse <NE#CO pentru profesori Cerinte speciale in clasa$ o
strategie posi"ila de de'voltare a educatiei inclu'ive:p. 18'11*1, !n $olumul Cartea al"a REN%NCO, 6NI80., 0d.
Pro Buman!tate, Bucurest!, I3BN *,+1**'(4181'
Vrasma, 0, 0imensiuni ale educaiei timpuri (n Rom=nia,#3444$2 Cn $olumul 6NI80., 6n decen!u de tran5!2!e.
3!tua2!a cop!lulu! ! #am!l!e! Cn @omDn!a, coordonator prof(univ(dr( Ioan Mi,ilescu2 0d!tura ?arl!nM, Bucuret!,
I3BN *,+ 9 ' 1'((1, 9 -, p.1)'11+'.
Vrasmas Ecaterina,$(3444)$Noi modalitati de im"unatatire a activitatilor in
Centrele de plasament, @e$!sta Protect!a soc!ala a cop!lulu! .I80
Vrasmas Ecaterina #344/$2 Educatia parintilor ca forma a interventiei socio1educationale$ @e$!sta Garstele scol!!
ed!tata de 8asa 8orpulu! D!dact!c d!n .ocsan!
Vrasmas Ecaterina2#344/$2 Cunoasterea copilului prin o"servatie > startul unui program educativ adecvat @e$!sta
Protect!a soc!ala a cop!lulu!, .I80
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
Vrasmas Ecaterina2 #3443$2 Consilierea parintilor in gradinita$ @e$!sta de peda4o4!e prescolara 1/(
Vrasmas Ecaterina, #3448$2 #coala pentru toti$ p.,11--, !n $olumul: %ntegrarea scolara a copilului in dificultate?cu
nevoi speciale@ &hid pentru directorul de scoala, I3BN, 8olect!a 8@IP3, Bucurest!
6NI80. Innocent! Ins!4ht, #3441$2 3tud!ul: Children and 0isa"ilit3 in ,ransition in CEE?C%# and 7altic #tates$
.lorence,Ital&, Vrasma Ecaterina2 coautor la ela<orarea stud!ulu!2 ===(unicef(or&>ceecis>?isa"ilit@
Vrasma2 Ecaterina2 #3441$ stud!ul Echipa de intervenie (p.,*14-) Cn $olumul Gh!d pentru cadrele d!dact!ce de
spr!>!n, 0d. Ganemonde, Bucuret!, ?08", 6NI80., @0NIN8A, coord. Grasma, 0, N!colae, 3, Aprea G, Grasma,
".
Vrasma2 Ecaterina2 #3441$2 stud!ul 0ificultile de (nvare (p.++181) Cn $olumul Gh!d pentru cadrele d!dact!ce de
spr!>!n, ed!tura Ganemonde, Bucuret!, ?08", 6NI80., @0NIN8A, coord. Grasma, 0, N!colae, 3, Aprea G,
Grasma, ".
6NI80.,#3449$2 3tud!ul: Copii la limita sperantei.O anali'a focali'ata asupra situatiei copiilor vulnera"ili$ e+clusi si
discriminati in Romania$ 0d. Ganemonde, I3BN,*+81*+,1+,,1'11*, Bucurest!2 Vrasmas Ecaterina2#mem"ru in
&rupul de lucru pentru ela"orarea studiului$(
Vrasma Ecaterina2 #3446$. 3tud!ul achetul de resurse <NE#CO pentru profesori Cerinte speciale in clasa$ o
strategie posi"ila de de'voltare a educatiei inclu'ive"p. 18'11*12 t!par!t Cn ;ucrarea Cartea al" REN%NCO2 #tiprit
<n lim"a rus$2 0d!tura ?urmansM, 18,)(4/1-1( ?urmansM, @us!a. Am or4an!5at t!par!rea !n l!m<a rusa a lucrar!!
ment!onate.
Vrasma Ecaterina2 Vrasma Traian2 #3446$2 3tud& case @oman!a and !nclus!$e educat!on, @e4!onal Preparator&
ForMshop on Inclus!$e 0ducat!on 0astern and 3outheastern 0urope !n preparat!on #or the 48th 3ess!on o# the
Internat!onal 8on#erence on 0ducat!on, 3!na!a1@oman!a, >une, (''+,
===(i"e(unesco(or&>corps>=orAs,ops>RomBnia>Sinaia
Vrasma2 Ecaterina2 #3447$2 0imensiuni *i particulariti care definesc parteneriatul educaional$ @e$!sta %nclusiv
E<, Nr( 1 i Nr(9, 8h!!nu, Repu"lica Moldova
Vrasma2 Ecaterina2 #3447$2 )ormarea cadrelor didactice pentru a"ordarea educaiei inclu'ive@e+periene *i
provocri$ Cn @0P0@0. @e$!sta de 7t!!n2ele 0duca2!e!, 6n$ers!tatea d!n Bucuret!, au4ust, (''8
Vrasma2 Ecaterina2#3447$ rograme de educaie pentru copilria timpurie$ @e$!sta de educa2!e precolar, nr. 11
(, (''8
Vrasma Ecaterina, Grasma "ra!an, #3447$ #uccesul *i insuccesul *colar. #trategii de a"ordare a dificultilor de
(nvare. rograme de intervenie individuali'ate. 4plicaii.,p.,8'14'4, Jn Potolea, D, Neacu,I, !ucu, @., PD!n!oar,
I.A., coord. Pre4t!rea ps!hopeda4o4!c. ?anual pentru de#!n!t!$at ! 4radul d!dact!c , 0d. Pol!rom, I3BN, *+*1*+,1
4)111-'11
Vrasma Ecaterina$ Cola"orarea *coal1 familie$ p.5/A15/B (n No$eanu, 0., Potolea D., ed!tor!, 7t!!n2ele
0duca2!e!. 0ictionarul enciclopedic volumul 5$(3447)$ Editura #igma$ 7ucure*ti$
Vrasma Ecaterina Cospitalism$ p.BAD1BAE5/B (n No$eanu, 0., Potolea D., ed!tor!, 7t!!n2ele 0duca2!e!. 0ictionarul
enciclopedic volumul 5$(6..D)$ Editura #igma$ 7ucure*ti$
Vrasma Ecaterina, #tilul educativ (n familie$ p..5.//15./E$ (n No$eanu, 0., Potolea D., ed!tor!, 7t!!n2ele
0duca2!e!. 0ictionarul enciclopedic volumul 6$(6..D)$ Editura #igma$ 7ucure*ti$
Vrasma2 Ecaterina2 Grasma "ra!an, #3447$2 studiul Educaia inclu'iv (n Rom=nia$ p.E16A$ Cn Grsma 0,
N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ",Pas! spre educat!a !nclu5!$a, ?08", @0NIN8A, 6NI80., ed!tura Ame4a Pr!nt,
Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Vrasma2 Ecaterina2 Aprea G, #3447$2 studiul Conclu'ii *i (nvminte din e+periene$ p.6A16E$ Cn Grsma 0,
N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ",Pas! spre educat!a !nclu5!$a, ?08", @0NIN8A, 6NI80., ed!tura Ame4a Pr!nt,
Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Vrasma2 Ecaterina2 #3447$2 studiul Repere curriculare pentru copiii cu di'a"iliti profunde *i asociate$ p.F/156/$
Cn Vrsma E2 N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ", Pas! spre educat!a !nclu5!$a, ?08", @0NIN8A, 6NI80., ed!tura
Ame4a Pr!nt, Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Vrasmas Ecaterina2 #3447$2 consultant 3tud!ul, Pr!$!nd cadrele d!dact!ce de spr!>!n1!t!nerante Cn @omDn!a
,@0NIN8A, 6NI80., ?08", (''-1(''), Cn $olumul Grsma E2 N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ", Pas! spre
educat!a !nclu5!$a, ?08", @0NIN8A, 6NI80., ed!tura Ame4a Pr!nt, Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
Vrasma Ecaterina2 consultant #3447$2 3tud!ul pr!$!nd educa2!a cop!!lor cu aut!sm Cn @omDn!a, Cn $ol. Grsma 0,
N!colae, 3, Aprea G, Grasma, ", Pas! spre educat!a !nclu5!$a, ?08", @0NIN8A, 6NI80., ed!tura Ame4a Pr!nt,
Bucurest!, I3BN: *+,18+'*,1*1,, ('+p.
Vrasma2 Ecaterina #3447$2 stud!ul 0repturile *i nevoile copilului (n educaie, p.,-*1,)-, Cn $ol. 3es!unea t!!n2!#!c
Na2!onal: @e#orma Cn Cn$2mDnt Cntre real!tate ! neces!tate, ma! (''8, or4an!5ator 6n!$ers!tatea d!n Bucuret!,
8ole4!ul Bu5u, 0d. Pr!ntech, I3BN1*+81)')1-(11'+-1(
Vrasmas Ecaterina2 #34/4$23coala d!n Islanda, !n @epere @e$!sta de 3t!!ntele educat!e!, nr.4/('1', 0d!tura
6n!$ers!tat!! d!n Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 #34//$2 @e#lect!! asupra d!rect!!lor actuale !n stud!!le pr!$!nd educat!a t!mpur!e, !n @epere
@e$!sta de 3t!!ntele educat!e!, nr.-/('11, 0d!tura 6n!$ers!tat!! d!n Bucurest!
Vrasmas Ecaterina2 #34//$2 Peda4o4!a succesulu! pr!n at!tud!n! s! $alor! s! d!$ers!#!carea m!>loacelor de !n$atare.
;eonardo1 Partener!at pentru !nclu5!une, !n @epere @e$!sta de 3t!!ntele educat!e!, nr.-/('11, 0d!tura 6n!$ers!tat!! d!n
Bucurest!
Vrasmas2 Ecaterina2 Vrasmas Traian2 34//,"rans!t!on #rom school to OorM at &oun4 people O!th d!sa<!l!t!es, !n
@oman!an Pournal o# 0/per!mental Appl!ed Ps&cholo4!e, Ps&cholo4!e and the real!t!es o# the contemporen& Oorld,
!nternat!onal con#erence (+1,' octo<er, ('11, Bucharest, A<stract, $ol.(, spec!al !ssue. p.(4+.
Vrasmas2 Ecaterina2 Vrasmas Traian2 34//,"rans!t!on #rom school to OorM at &oun4 people O!th d!sa<!l!t!es,
Proced!a1 3oc!al and Beha$!oral 3c!ences, $ol.,,, ('1(, pa4es 4,,14,+, ed.0;30GI0@
Vrasmas2 Ecaterina2 Grasmas "ra!an, 34/3, Internet @esources #or 3pec!al 0ducat!on Needs and Inclus!on, !n
!everaging ,echnolog3 for !earning$ 9ol.5$ 8oord!nator !on @onceanu, Proceed!n4s o# the 8th Internat!onal
3c!ent!#!c 8on#erence e;earn!n4 and 3o#tOare #or 0ducat!on, e;30 1(, 0d!tura 6n!$ers!tara,Bucharest, apr!l ()1(+,
('1(, p.,,81,*'
Grasmas "ra!an, Vrasmas2 Ecaterina2 2 34/32 0 ;earn!n4 Process and Autcomes !n De$elop!n4 a 0uropean
Pro#ess!onal s NetOorM !n Inclus!$e 0ducat!on, !n !everaging ,echnolog3 for !earning$ 9ol.5$ 8oord!nator Ion
@onceanu, Proceed!n4s o# the 8th Internat!onal 3c!ent!#!c 8on#erence e;earn!n4 and 3o#tOare #or 0ducat!on, e;30
1(, Bucharest, apr!l ()1(+, ('1(, 0d!tura 6n!$ers!tara, p.,*'1,*-
d( Studii pu"licate in volumele unor manifestari stiintifice din strainatate2 cu IS*N
Vrasma Ecaterina2 #3446$2 3tud!ul Reeaua REN%NCO$ Cn lucrarea 3em!narul pentru !nte4rarea soc!al a cop!!lor
! t!ner!lor cu d!5a<!l!t2!, (81(* apr!l!e, (''+, (tiprit <n lim"a rus$, 0d!tura ?urmansM, ?urmansM, 18,)(4/(-(-,
Rusia

e. Alte lucrri i contribuii tiinifice, autor si coautor la documente ale politicilor educationale si sociale
naionale:
?0N #/001$2 "rograma activitatilor instructiv1educative in gradinitele de copii", apro<ata cu nr.,())-,
0.D.P.,Bucurest!, coautor al lucrar!!
MEN2 #trategia Nationala pentru %ntegrare scolara a copiilor cu di'a"ilitati$ in
urma unei cercetari reali'ate de 2EC,$ 4NC4$ REN%NCO$ <N%CE)1coordonator
ANP8A, ANPB,34432 Criteriile de incadrare a copiilor in categiorii de handicap$ apro<ata pr!n ord!n de m!n!stru !n
au4ust (''(
8ND@2 34482 2anifestului di'a"ilitatii in Romania, (4 p., I3BN *+,1841111(1(, 0d.Ame4a Pr!nt, Bucurest!
8ND@, 34452 Raportului de tara pe pro"lematica di'a"iliatii in Romania2 0d.Ame4a pr!nt,Bucurest!
ANP8A2 3448$ 2etodologia de lucru pentru evaluarea copiilor cu di'a"ilitati , apro<ata pr!n ord!n de m!n!stru !n
('',,
8oordonator ela<orarea #trategiei naionale pentru (nvm=ntul persoanelor cu CE#$ #3447$2 MECT2 ANC2
ANC2 RENINCD2 )NICE+
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
8oordonator ela<orarea ?etodolo4!e! comune !ntre ?08", ANP8 s! ANPB, #3447$2,raseului educaional al copiilor
cu di'a"iliti severe intelectuale, MECT2 ANC2 ANC2 RENINCD
Coordonator #rupul $oman pentru Educatie %nclu&iva2 EREI2 lansat la Seminarul din / iunie2 in parteneriat
cu Am"asada +rantei2 34//
f( Alte lucrari si contri"utii stiintifice la nivel national
f(/( Studii si articole
Vrasma E2 Grasma ",(1**() ; Cerinte educative speciale:$ @e$!sta @0NIN8A nr.1
Vrasmas Ecaterina #/009$2$ "Cercetare actiune in stiintele educatiei" ,@e$!sta @0NIN8A nr.(/!un!e
Vrasmas Ecaterina2 #/007$2"entru o pedagogie a diversitatii"$ @e$!sta @0NIN8A nr.(, p.(14
Vrasmas Ecaterina2#/007$ #tudiul comparativ asupra 2etodelor alternative de ingri-ire a copilului cu C%9?#%04$ !n
cola<orare cu or4an!5at!a 3al$at! cop!!!, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina, coordonator#3444$2 #tudiul asupra proiectului arteneriat educational$ Centrul Comunitar de
spri-in pentru copil si familie$ scoala 148, sectorul -, Bucurest!
Vrasmas Ecaterina, coordonator, #3444$2 #tudiul national ;Evaluare? E+perti'a a copiilor cu di'a"ilitati: derulat de
As. @0NIN8A @., ?!n!sterul 0ducat!e! Nat!onale, ?!n!sterul 3anatat!!, 3ecretar!atul de 3tat pentru Persoanele cu
Band!cap, A4ent!a Nat!onala pentru Protect!a Dreptur!lor 8op!!lor.
Revista RENINCD nr(92 #3448$2 8oordonator al !ntre4ulu! numar2 7une practici in integrarea copiilor cu cerinte
educative speciale$ 6B p.@e$!sta @0NIN8A nr.)
Vrasmas Ecaterina, coordonator, #3445$2 #tudiul asupra proiectului "0e'voltarea unor medii scolare cat mai
inclu'ive in comunitate" 6...16..G$ pro!ect des#asurat de 6NI80., ?0N, 6n!$ers!tatea d!n Bucurest!, 6n!$es!tatea
d!n ?anchester, Asoc!at!a 8omun!tatea !n spr!>!nul cop!lulu! s! Asoc!at!a @0NIN8A1 @oman!a !n doua 5one de
de5$oltate !n >udetele Ar4es, Praho$a s! Bucurest!, document mult!pl!cat la n!$el na2!onal de 6NI80..
Vrasmas Ecaterina, #3445$2 coautor$ Curriculum pentru pregatirea comisiilor de protectia copilului > ela"orare si
e+perimentare la n!$elul a ) >udete 9 partener!at ?08, ANDP8, 8@IP3, @0NIN8A, 6NI80., FA@;D ;0A@NING1
document apro<at ! mult!pl!cat de autor!t2! pentru #ormarea tuturor com!s!!lor d!n 2ar.
Vrasmas Ecaterina, coordonator$ #3443$2 #tudiul asupra integrarii scolare a
copiilor cu di'a"ilitati$;4nali'a stadiului integrarii copiilor cu di'a"ilitati din
scolile speciale in scolile generale:$ derulat la n!$elul a 1( >udete s! ( sectoare d!n
mun!c!p!ul Bucurest!, Acest pro!ect s1a derulat !n cola<oararea d!ntre ?08", ANPD8 s! Asoc!at!a @0NIN8A
@oman!a, cu as!stenta 6NI80. s! s1a #!nal!5at cu
Strate&ia Nationala pentru Inte&rare scolara a copiilor cu di!a"ilitati in urma
unei cercetari reali'ate de 2EC,$ 4NC4$ REN%NCO$ <N%CE)
Vrasma2 Ecaterina2 #3447$2 Educaia timpurie *i grdinia adaptat. 0e la pedagogie grupul la pedagogia
diversitii. #uport de curs pentru formarea continu a cadrelor didactice din (nvm=ntul pre*colar$ ?08",
6NI80., @0NIN8A, mult!pl!cat de @0NIN8A16NI80. ! d!str!<u!t de ?08"
Vrasmas Ecaterina2 coordonator, Bulet!n de mu5!coterap!e Nr.1, #3447$ ed!tat de @0NIN8A s! 8entre Internat!onal
de ?us!cotherap!e d!n Par!s, Bucurest!
Vrasmas2 Ecaterina2 arteneriat european pentru educatia inclu!iva('eonardoFErundtvi&2 51 pa&ini2
pu"licatie RENINCD
f(3( materiale de promovare a proiectelor nationale
- ela"orare diferite materiale de spriGin2 "rosuri2 pliante2 rapoarte de cercetare actiune la: pro!ectul Q6mar de
pr!etenR !n tre! >udete d!n @oman!a (Bu5au, Galcea s! "!m!s) !n cola<orare cu @0NIN8A, Forld ;earn!n4 s! ANP8A s!
a$and ca o<!ect!$ crearea unor retele locale de comun!care s! cooperare !ntre par!nt! s! pro#es!on!st! !n $ederea
!nte4rar!! scolare a tuturor cop!!lor. (('',). Pro!ectul PBA@0 Acces 3pr!>!n s! educat!e pentru tot! ((''4) care are a
a$ut ca o<!ect!$ crearea 8entrulu! de @esurse @0NIN8A @amn!cu GDlcea !n cola<orare cu D!rect!a Pudeteana pentru
Dreptur!le 8op!lulu! Galcea, Inspectoratul 3colar Pudetean Galcea. Acest 8entru $a #unct!ona !n per!oada ((''41(''+).
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
0la<orare mater!ale pentru lo<<& Cn c!nc! >udete d!n tara, pr!$!nd !nte4rarea colar a cop!!lor cu d!5a<!l!t2! se$ere
!ntelectuale, (pl!ante, a#!e, <rour) ((''8), etc.
f(8( Crearea2 coordonare i asi&urarea funcionrii Centrelor de Resurse in
educatie timpurie, educatia parintilor si in'ormare si consiliere pentru integrare
(i inclu&iune:
- /003H34402 )entrul de $esurse pentru *arinti, #radinita 111, sector 92 *ucuresti2 )NICE+ I
- /009H34402 )%)O* ()entrul de %n'ormare, )onsiliere si Orientare pentru *arinti", *ucuresti2 scoala /5/2
proiect CARE I
- /007H34442 )entrul *arteneriat Educational2 *ucuresti2 Scoala /572 proiect ACSC #Asociatia Comunitatea
in SpriGinul Copilului$I
- 3444H34402 )entrul de $esurse $E+%+)O
- 3441H 34402 )entrul VO)E2 pentru tinerii cu di&a,ilitati si 'amiliile lor2 proiect ANC2 RENINCD
- 3449H34/32 coordonator -a,oratorul de )ercetare pentu )onsiliere educationala si orientare in cariera,
+acultatea de si,olo&ie si Stiintele Educatiei2 )niversitatea din *ucuresti
- 3449H34/42 acreditare a )entrului de resurse $E+%+)O ca institutie sociala care ofera servicii de
informare si consiliere(
- 34//H34/52 Centrul de resurse RENINCD2 Scoala Nr(/2 Sfintii Voievo!i2 sector /2 *ucuresti(
- 34//H34/52 Centrul de resurse RENINCD2 SAM 32 antelimon
f(5( Erupuri de lucru finali!ate cu materiale pu"licate in domeniul politicilor din
educatia timpurie2 inte&rata si inclu!iva .
o &rupul de lucru al primului ministru referitor la politicile de formare a personalului din protectia copilului in
Romania #3448$(
o &rupul de lucru pentru schim"area criteriilor de incadrare in grad de handicap la copii #3443H34482 3446$(
o &rupul de lucru privind standadele de calitate in institutii de ocrotire a copiiilor cu cerinte educative speciale si
a persoanelor cu handicap (3444H34452 3449H3446$(
o &rupul de lucru pentru infiintarea Consiliului national al di'a"ilitatii in Romania$ coordonat de .orumul
European al Di&a,ilitatii #3448H3445$(
o &rupuri de lucru pentru ela"orarea #tandardelor minime pentru serviciile sociale pentru copii #3441H3446$
o &rupul de lucru privind #tandadele de calitate in institutii de ocrotire a copiiilor cu cerinte educative speciale si
a persoanelor cu handicap#3444H3445$(
o &rupul de lucru pentru formarea capacitatilor de asociere a organi'atiilor persoanelor cu di'a"ilitati din
Romania si infiintarea Consiliului national al di'a"ilitatii in Romania$ coordonat de )orumul European al
0i'a"ilitatii #3448H3445$(
o &rupul de lucru pentru ela"orarea 2anifestului di'a"ilitatii in Romania, ('',1(''4
o &rupul de lucru penru ela"orarea Raportului de tara pe pro"lematica di'a"ilitatii in Romania, ('',1(''4
o &rupul de lucru pentru ela"orarea 2emorandumului pentru de'voltarea inclu'iunii sociale in Romania$
22#)$ aprilieHmai 3445
o Ela"orarea standardelor de calitate la institutii pentru adultii cu handicap (('',1(''+)
o &rupul pentru propunerea legislativ$ !egea egali'rii *anselor$ privitor la respectarea drepturilor persoanelor
cu handicap$ ma! 9 iulie 3441.
o &rupul pentru ela"orarea #trategiei Naionale (n favoarea persoanelor cu handicap$ la o iniiativ
&uvernamental$ prin 4NC. Cn apr!l!e 9 mai 3441
o &rupul de lucru pentru ela"orarea metodologiei cercetrii privind copiii cu di'a"iliti (n rie (n tran'iie la
)lorena$ %talia. 3tud!ul a aprut !n lucrarea: Innocent! Ins!4ht, 6NI80., 8h!ldren and D!sa<!l!t& !n "rans!t!on !n
800/8I3 and Balt!c 3tates, .lorence, Ital&, au4ust 2# 3441$ ,
o &rupul de lucru pentru ela"orarea unei #trategii Naionale pentru invatamantul privitor la persoanele cu CE#$
pro!ect ?08", 6NI80., @0NIN8A #3446H3447$
o Coordonare &rupul de e+peri pentru ela"orarea unui ,raseu educaional al copilului cu di'a"iliti severe
intelectuale #3447$
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
o &rupul de lucru pentru ela"orarea Raportului 4lternativ privind respectarea drepturilor copilului (n Rom=nia
#3446H3447$
o &rupul de lucru pentru validarea C%)1pentru copii$ organi'at 22)# Hi <N%CE) (6.56)
&(Coordonator cursuri acreditate CNCSIS
1 Peda4o4!a d!$ers!tat!! s! d!#!cultat!le de !n$atare, ('1', Partener de !mplementare Asoc!at!a @0NIN8A @oman!a cu 8asa
8orpulu! D!dact!c Bacau
1 0ducat!a pentru tot! s! educat!a !nclu5!$a, ('11,Partener de !mplementare Asoc!at!a @0NIN8A @oman!a cu 8entrul de
educat!e Inclu5!$a @oman s! 3coala Nr.1 3#!nt!! Go!e$o5!, Bucurest!
Prof.dr.Ecaterina Vrasma
Coordonare proiecte de cercetare na ionale i interna ionale
(ob inute pe baz de contract-rant
prin concurs de proiecte!
E"pert pe termen lun sau scurt,
Consultant
#$$#-%&#%
- #$$#-#$$$, Coordonator stiintific si formator in proiectul national de cercetare actiune PE'A( (Proiect de
Educatie Timpurie pe Arii de Stimulare) desfasurat de Reprezentanta Speciala UNICEF in Romania in
colaborare cu inisterul In!atamantului si cu inisterul Sanatatii" Proiectul st# la baza reformei in!atamantului
prescolar si a determinat sc$imbarea curriculumu%lui national pentru &radinite"
- #$$#-%&&&, Consultant stiintific si formator in cursurile de educatie timpurie pentru ' &eneratii de proiect in
PETAS % () *udete din Romania"

% #$$)-%&&*, Colaborator si formator in Proiectul +,E(C- - Pac.etul de resurse pentru profesori
/Cerinte speciale in clasa / - scoala incluzi0a, incepand cu anul #$$). Am sustinut cursuri de perfectionare
pe aceasta tema in colaborare cu Casele personalului +idactic din ,ucuresti- Iasi si Craio!a si am coordonat o
cercetare% actiune de ) ani in *udetele Ar&es- Pra$o!a si municipiul ,ucuresti- referitor la implementarea
strate&iilor incluzi!e in clasa de ele!i.
% #$$1-%&&*, Coordonatorul Proiectului C2C-P (Centrul pentru Informarea-Consilierea si .rientarea
Parintilor) inceput in /001 si functionand si in prezent" Proiectul realizat in cadrul Pro&ramului P2ARE pentru
protectia copilului- Componenta ' % pre!enirea institutionalizarii % in colaborare cu inisterul In!atamantului si
Uni!ersitatea ,ucuresti" In urma acestui proiect s%a constituit o structura de spri*in pentru familiile si copiii
aflati in situatie de risc- structura preluata de +PC%sector 3 si care este actual laborator pentru practica
studentilor sectiei noastre ( an III si master de consiliere psi$opeda&o&ica!.
% #$$)-%&&&, Consultant UNICEF in Proiectul de educatie timpurie indi!idualizata- din Republica oldo!a-
incepand din anul #$$)" Formator la 3 &eneratii de &radinite implicate in proiect.
% #$$3-#$$*, Coordonare stiintifica a studiului Metode alternative de ingrijire a copilului cu HIV/SIDA" in
colaborare cu or&anizatia Sal!ati copiii-
% #$$*-#$$$, Coordonator pro&ramul UNICEF referitor la Educatia Comunitatilor de rromi- Centrul pentru
parin4i- la 5coala nr"(- sector 3- ,ucuresti" 5i la acest pro&ram au fost cuprinsi in acti!itati studentii sectiei
noastre care au realizat tezele de licenta pe problematica educatiei familiei"
% #$$$-%&&&, Coordonator proiectul de cercetare%actiune Parteneriat educational6 Centrul Comunitar de
spri4in pentru copil si familie- scoala /)7- sectorul 3- ,ucuresti
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
% %&&&-%&&5, Coordonator proiectul de cercetare actiune /6ez0oltarea unor medii scolare cat mai incluzi0e
in comunitate/, proiect desfasurat de UNICEF- EN- Uni!ersitatea din ,ucuresti- Uni!esitatea din
anc$ester- Asociatia Comunitatea in spri*inul copilului si Asociatia RENINC.% Romania in doua zone de
dez!oltare (*udetele Ar&es si Pra$o!a) si municipiul ,ucuresti"
% %&&&, Coordonarea proiectului national de 7E0aluare8 E"pertiza a copiilor cu dizabilitati9 derulat prin As.
:E,2,C- :. , in colaborare cu inisterul Educatiei Nationale- inisterul Sanatatii- Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu 2andicap- A&entia Nationala pentru Protectia +repturilor Copiilor"
% noiembrie %&&# - februarie %&&%, Coordonarea proiectului de cercetare 7Analiza stadiului interarii
copiilor cu dizabilitati din scolile speciale in scolile enerale9, derulat la ni!elul a /( *udete si ( sectoare din
municipiul ,ucuresti-" Acest proiect s%a derulat in colaboararea dintre ECT- ANP+C- Asociatia RENINC.
Romania- Uni!ersitatile din ,ucuresti- Iasi- Timsoara- Clu*- cu asistenta UNICEF si s%a finalizat cu Strate&ia
Nationala pentru Inte&rarea scolara a copiilor cu CES"
% %&&%- %&&;- Coordonarea proiectului 8Cadrul metodoloic eneral al e0aluarii copiilor cu dizabilitati9 :
coautor al metodolo&iei elaborata in parteneriat cu reprezentantii EC- AN+PC- CRIPS- SERA- RENINC.-
UNICEF- ;.R<+ <EARNIN= si aprobata prin ordin de ministru"
% %&&;- %&&5- Coordonarea proiectului de cercetare asupra (er0iciilor bazate pe comunitate oferite copiilor
in sase 4udete din :omania. Studiu asupra numarului de copii cu cerinte speciale si a ser!iciilor de spri*in
pentru acestia : cercetare constatati!a asupra situatiei din 1 *udete- in colaborare cu reprezentantii AN+PC-
RENINC.- UNICEF"
% %&&; < %&&5- Coordonarea proiectului derulat de Asociatia RENINC. Romania- 7+mar de prieten9 in trei
*udete din Romania (,uzau- >alcea si Timis) in colaborare cu ;orld <earnin& si ANPCA si a!and ca obiecti!
crearea unor retele locale de comunicare si cooperare intre parinti si profesionisti prin cursuri de formare-
seminarii si conferinte"
% %&&5-%&&*, Coordonarea proiectului de cercetare actiune 8Spri*in si educatie pentru toti9 care a a!ut ca
obiecti! crearea Centrului de Resurse RENINC. ,ucure?ti ?i RENINC. Ramnicu >alcea in colaborare cu
+irectia @udeteana pentru drepturile Copilului >alcea- Inspectoratul Scolar @udetean >alcea" Proiect finatat de
Uniunea Europeana prin pro&ramul P2ARE Acces" +in (AA1- Centrul de Resurse RENINC. a fost acreditat ca
furnizor de ser!icii sociale"
% %&&;-%&&), E"pert 2=-(2nternational =abor -ffice! >n Proiectul de implementare a politicilor pri!ind
eliminarea muncii copiilor- coordonat de I<. (,iroul Interna4ional al muncii)" embru din iunie %&&&, in
Comitetul National +irector pentru Eliminarea uncii Copilului- pro&ram national realizat in cadrul
pro&ramului International pentru Eliminarea uncii Copilului realizat de =u!ernul Romaniei in colaborare cu
,iroul International al uncii"
%%&&&-%&&%, Coordonator Centrul :E,2,C- < (E', la =r#dinita ///-sectorul 1 - ,ucure?ti
%%&&%-%&&5, Coordonator Centrul :E,2,C- (tart :la 5coala speciala /A- sectorul / ,ucuresti"
% %&&5-%&&*, Coordonator Centrul de resurse :E,2,C-- str" =ral" ,ert$elot nr"(A- sector /
-%&&* < %&#% Coordonator Centrul de resurse pentru educa ie incluzi0 - Str" Atelierului (3
%%&&)-%&#% Coordonator Centrul de resurse pentru consiliere educa ional i orientare >n carier - FPSE-
+epartamentul de tiin ele Educa iei
% %&&5-%&&*, Coordonator Proiectul Centrul V-CE pentru calitatea ser0iciilor oferite tinerilor cu
dizabiliti. Proiectul a fost finan4at de =u!ernul RomBniei prin ANP2 ?i a pus Cn lucru parteneriatul dintre
tinerii cu dizabilit#4i ?i studen4i !oluntari de la Uni!ersitatea din ,ucure?ti" S%a realizat consilierea ?i informarea
tinerilor- a fost elaborat# ?i editat# o re!ist# a tinerilor Tineri pentru tineri Cn care cele dou# cate&orii de tineri
au publicat Cmpreun# opinii- idei- a?tept#ri- !ise ?i realit#4i" Au fost informa4i- consilia4i ?i forma4i prin cursuri ?i
p#rin4ii tinerilor cu dizabilit#4i"
% %&&;-%&&), Coordonator RENINC. la proiectul Dnt#rirea mi?c#rii ne&u!ernamentale Cn fa!oarea persoanelor
cu dizabilit#4i- prin care s%a #nfiin at Consiliul Na4ional al +izabilit#4ii din RomBnia (CN+R) cu spri*in te$nic ?i
financiar de la Forumul European al +izabilit#4ii (European +isabilitE Forum)
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
- %&&)-%&&1, Coordonator Proiectul Puterea reelei, pentru dez!oltarea politicilor ?i practicilor incluzi!e Cn
!ia4a copiilor ?i tinerilor cu cu CES" Dn cadrul proiectului a fost realizat# o re4ea a Cadrelor didactice de Spri*in
din RomBnia- au fost derulate cursuri de formare pentru profesioni?tii din domeniul educa4iei ?i protec4iei
sociale- au fost elaborat# o lucrare de eFerci4ii lo&opedice pentru profesioni?ti ?i p#rin4i" Proiectul a fost sus4inut
de Reprezentan4a UNICEF Cn RomBnia.
- %&&)-%&&1, E"pert >n cadrul cercetrii pri0ind rolul Cadrelor didactice de spri4in, num#rul lor la ni!elul
4#rii ?i practicile cele mai uzuale- propuneri ?i solu4ii de pre&#tire" S%a desf#?urat Cn /( zone din 4ara alese
Cmpreun# cu edC.
% %&&), EFepert Cn la Proiectul Interna4ional de elaborare a metodolo&iei ?i editare a Studiului interna4ional
UNICEF 6Children and Disability in Transition in C/CIS and !altic States" ?lorence, 2tal@,
AAA.unicef.or8ceecis86isabilit@
% %&&1-%&&$, Coordonarea proiectului interna4ional :eeaua :E,2,C- pentru :usia- derulat Cn re&iunea
urmansG" Consultant international pentru re&iunea urmansG- parteneriat RENINC.- autorit#4ile re&iunii
urmansG ?i asocia4ia S.S ,arnebEer- Nor!e&ia- cu fonduri de la &u!ernele statelor nordice" EFpert formare"
% %&&%-%&&*, Coordonator Proiectul pri!ind or&anizarea ?i coordonarea mai multor cicluri de formare a cadrelor
didactice din in!atamnatul &eneral si a profesorilor de spri*inHitineranti pentru abordarea inte&rarii scolare a
copiilor cu cerinte educati!e speciale pentru implementarea (trateiei ,ationale de Preatire a :esurselor
+mane necesare 2ntearii (colare a Copiilor cu Cerinte Educati0e (peciale" Aceasta Strate&ie a fost rodul
colaborarii dintre RENINC.- EC- Uni!ersitatile din ,ucuresti- Iasi- Clu* si Constanta- cu spri*inul te$nic si
financiar al Reprezentantei UNICEF in Romania"
% %&&)-%&&1, Consultant CES din partea ECT Cn cadrul proiectului ECT : P2ARE- Acces la educaie
pentru grupuri dezavantajate derulat Cn cadrul reformei Cn!#4#mBntului romBnesc"
% %&&1-%&&3, Coordonator i eFpert formator in Curs de formare continuu (#%& ore) S# Cn4ele&em ?i s#
r#spundem la cerin4ele speciale ale copiilor pentru personalul didactic al ?colilor speciale din oldo!a (=ura
2umorului- Sucea!a- etc") Asocia4ia RENINC. RomBnia Cn parteneriat cu Casa Corpului +idactic Sucea!a-
Inspectoratul 5colar Sucea!a ?i Centrul 5colar Sf"Andrei din =ura 2umorului"
% %&&)-%&#% Coordonarea Proiectului Centrul :omBn de muzicoterapie" Coordonarea ?i or&anizarea
primului curs de muzicoterapie Cn parteneriat cu Centre Internationale de usicot$erapie de Paris- Uni!ersitatea
din ,ucure?ti- prin Centrul de Consiliere Educa4ional# ?i Asocia4ia RENINC. Romania" Timp de trei ani se !or
or&aniza cursuri de formare sus4inute de speciali?ti francezi- !or fi selec4iona4i dintre participan4ii romBni cei
care !or de!eni formatori ?i !or forma la rBndul lor speciali?ti Cn acest nou domeniu de terapie" Ideile
muzicoterapiei !or fi r#spCndite prin Re!ista de uzicoterapie si lunar se !or or&aniza seminarii Cmpreun# cu
&rupul de Ini4iati!#" <a finele proiectului Centrul RomBn !a a!ea primii profesioni?ti forma4i Cn acest tip de
inter!en4ie- Cn RomBnia".
- %&&)-%&&1, EFpert ?i formator Cn cadrul proiectului Anuntul .andicapului, initiat de A2NR Arad- cu spri*in
UNICEF"
% %&&3-%&&$, E"pert formare Proiectul Promo!area bunelor tratamente pentru copiii din RomBnia ?i p#rin4ii
lor- derulat de F.NPC- ANP+C cu spri*inul Ambasadei Fran4ei la ,ucure?ti. Sustinut conferinte pe tema
educatiei timpurii pentru specialisti din educatie si protectia sociala"
%%&&3-%&&*, Coordonare proiectului pentru elaborarea (trateiei ,aionale pentru >n0mBntul pri0ind
persoanele cu CE(- proiect RENINC.- ECT ?i UNICEF
- %&&3-%&&*, Coordonator proiect Inte&rarea ?colar# a copiilor cu dizabilit#4i se!ere cu accent pe copii cu
dizabilit#4i se!ere intelectuale, implementat de RENINC. cu spri*inul Ambasadei .landei la ,ucuresti"
% CncepBnd cu %&&*, Coordonator Proiectul Ac4iunea Comunitar# din partea Facult#4ii de Psi$olo&ie ?i 5tiin4ele
Educa4iei- Uni!ersitatea din ,ucure?ti- Cn colaborare cu RENINC.
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
- %&&*-%&&$, Coordonator din partea Facult#4ii de Psi$olo&ie ?i 5tiin4ele Educa4iei- Uni!ersitatea din ,ucure?ti-
la Cercetarea Spitalului .bre*a Cn parteneriat cu ANP+C pri!ind riscurile de suicid la ele!ii din &imnaziu
(Centrul de criz#)
%&&&-%&&*, EFpert formator i coordonator a mai multor sta&ii de formare pentru educa4ie inte&rat#- incluzi!#-
politici educa4ionale- or&anizate de Asocia ia RENINC. Romania Cn parteneriat cu ECT ?i Uni!ersit#4ile din
,ucure?ti- Clu*- Ia?i- Constan4a precum ?i cu autorit#4i locale- inspectorate ?i case ale corpului didactic- precum
si la cursurile de formare pentru Comisiile @udetene de protectia Copilului- Comisiilor de e!aluare intern# ?i
Seri!iciilor de E!aluare CompleF# a copiilor cu CES (SEC)
% (%&&3-%&&*!, E"pert >n proiectul F.NPC%UNICEF- Raportului Alternativ pri!ind respectarea drepturilor
copilului Cn RomBnia" Raportul a fost prezentat la =ene!a- la inceputul anului (AA0- din partea societatii ci!ile
romanesti"
- %&&$-%&#&- Coordonator- Proiect Educatia incluzi!a in &radinite- parteneriat - ECT- RENINC. cu spri*in
-financiar si te$nic de la UNICEF- Uni!ersitatea din ,ucuresti in parteneriat-
- %&#&, Coordonator Proiect Aliante pentru educatia incluzi!a% eFperiente europene- finantator Ambasada
Frantei
- %&&$-%&##- Coordonator Proiect <E.NAR+.- ANPC+EFP- <d!HPARHAIA- Parteneriat profesional european
pentru incluziune- Proiect international 3 tari Franta- Italia- Irlanda- An&lia- Romania
- %&&$-%&##- Coordonator- Proiect =RUN+T>I=- ANPC+EFP- (AA0%/%FR/%=RUA1% AIAI)- Parteneriatul
familiilor europene pentru incluziune- Proiect international 3 tari Franta- Italia- Irlanda- An&lia- Romania
- %&&$-%&#%- Coordonare partner de implementare si eFpert formare Cn proiectul
P.S+RUH)7)A)- mai aproape de oameni prin forme ale economieie sociale" 2R Specialists :RENINC.-
- %&#&-%&##- EFpert educa ie timpurie- in proiectul Un instrument de e!aluare la intrarea in scoala- Cercetare si
elaborare de materiale : ECI Unitatea de mana&ement a proiectelor cu finantare eFterna
- %&#&-%&#%, E"pert formare, Proiect P.S+RUH(7IA3 In!atamant pentru toti- impreuna cu toti : sanse si
pentru tine- sanse si pentru noi pentru toti-:Centrul Scolar pentru educatie incluzi!a Roman in parteneriat cu
RENINC.
- %&#&-%&##- EFpert- Proiect P.S+RU H/0H/"'H/1/)A- Carier# Cn educa4ie ?i formare- +ez!oltarea
oportunit#4ilor de formare continu# pentru cadrele didactice- prin utilizarea de resurse di&itale in sistem blended
learnin&- Casa corpului didactic Focsani
- %&##(aprilie-decembrie)- Coordonator proiect Aliante pentru incluziune% forme de spri*in- finantare
Ambasada Frantei- or&anizatori RENINC.- si Uni!ersitatea din ,ucuresti- FPSE% catedra de peda&o&ie
- %&##, EFpert formare- Proiect european Cre?terea capacit#4ii autorit#4ilor publice locale din RomBnia Cn
!ederea spri*inirii copiilor cu dizabilit#4i Cn cadrul propriilor familii9 inisterul uncii- Familiei ?i Protec4iei
Sociale- prin +irec4ia =eneral# Protec4ia Copilului-
- %&##-%&#%- EFpert formare si coordonator ((A/()Proiect P.S+RUH7IH/"'"HSH1' 0A1- Consilieri scolari mai
bine pre&atiti pentru ele!ii de &imnaziu- Parteneriat Uni!ersitatea din ,ucuresti si C@RAE ,ucuresti-
% %&##- Coordonator proiect Pasi spre educatia incluzi!a in &radinita- proiect UNICEF- RENINC.- ECTS-
crearea de retele de educatie incluizi!a in &radinite"
- %&##, (aprilie% octombrie) Coordonator proiect Aliante pentru educatia incluzi!a" Formarea =REI- proiect
finantat de Ambasada Frantei la ,ucuresti
% (A/(- (ianuarie%iulie) EFpert !alidarea CIF pentru copii- =rup de lucru PSF- finan are UNICEF- EFpert
RENINC. si FPSE- Uni!ersitatea din ,ucuresti
- %&#%-(aprilie%decembrie) EFpert si &rup de coordonare proiect 6 Pasi spre educatia incluzi!a- UNICEF-
RENINC.- Retele de educatia incluzi!a pentru in!atamantul primar- parteneriat cu Uni!ersitatea din ,ucuresti-
FPSE"
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8
- %&#% (aprilie%decembrie)- Coordonator REPER- retea de educatie incluzi!a a profesionistilor si or&anizator
Seminar international- finantator Ambasada Frantei- parteneriat cu Uni!ersitatea din ,ucuresti- FPSE
Pa4!na / 1 8urr!culum $!tae al
Nume Prenume
Pentru ma! multe !n#orma2!! despre 0uropass accesa2! pa4!na: http://europass.cede#op.europa.eu
= 8omun!t2!le 0uropene, ('', ('')')(8

S-ar putea să vă placă și