Sunteți pe pagina 1din 63

VALERIA NEGOV AN

MAR I US STANCIU

GHID DE STUDIU AL SPECIFICULUI CUNOASTERII STIINTIFICE IN PSIHOLOGIE

"

,

,

,

Editia a II-a

,

(f;

EDITURA UNIVERSITAR A Bucuresti , 2014

Co l e ct i a PS I HOLOG I E

R

T e hn o r e d a c t o r: A r ne l ut a V i sa n

Co p e r t a: Mon i c a Ba l a b a n

e d acto r :

G he o r g h e l ov an

E dit u r a r e cun os c u ta d e C on s ili u l Na t i on a l a l Cer c eta rii S t i i nt if i ce ( C . N.C . S. ) ~ i in c lu s a

d e C o n s iliul N at i ona l d e At e s t a r e a T itluril o r , Di p l o m e l or ~ i Cer tificat e l o r Un i ve r s i t a r e

( C . N . A . T . D . C . U . ) I n c a t e go ri a e di t u r ilor d e p r e s ti g iu r e c un osc u t .

Descr ier ea CIP a Bib li oteci i Nat i o n a le a R om a n i e i NEG O V A N , V ALERIA

G hi d d e s tu d i u a l s pe c ificului c u neaste rtl st ii nt i f i ce i n p s i ho lo g ie /

Va l e ria Ne go v an , M ari u s M . Stanc iu . - E d. a 2 - a . - B u c u re s t i : E d i t ur a

U n i v e r s i t a r i i ,2 014 B ib1i o g r. IS B N 97 8 - 6 0 6-2 8 -01 22 - 9

I. S t anc iu , M a riu s

15 9 . 9

D O l : (Digi t a l O bj e c t Id e n tif i er) : 10.5 6 8 2 / 9 78 60 6 2 8 01 22 9

© To a t e dre p t u r il e

lu crar e nu p o ate fi c op i a t a T a r a ac or dul E di t urii U n iv e r s it a r e

as u p r a a c es te i lu crar i s u n t r e ze r va te ,

ni c i o p a rt e din a c eas t a

C op y r i g h t © 2 014

E

di t ur a U ni v e r s it a r a

 

E

d it or : V as il e M u sca lu

B-

du l. N . B a l ce sc u n r . 27 - 3 3, S e c t o r] ,

Bu c ur es t i

Te

l. : 02 1 - 3 1 5 . 32.4 7 / 3 1 9 . 6 7 .27

w w w .ed i tura uni v e r s i t ar a. r o

e -m a i l: r e d a c t i a @ e di t u raun i v e r s it a r a . r o

Di s t r i bu ti e : t e l.: 021 - 3 1 5 . 3 2 .4 7 / 3 1 9 . 6 7 . 27 / 0 7 44

c o m en z i @ e ditur a uni ve r s i ta r a .r o

O . P. 1 5, c r . 3 5 , Bu c ur e s t i

ww w . ed i t u r aun iv e r s i t a r a .r o

E DI T OR / 0 7 2 1 7 CA R TE ,

CUPR I NS

C apitolull

De la orienta re la indep e nden ta i n s tudiul s pecificului cunoa s terii

tiintifi c e in p s ihologie Va l er i a N e gova n

s

,

,

.

9

C apitolul2

A de (auto) ve rificar e a cuno s tinte lor

cti v itati/ex ercitii

factual e

r

e f e rit oare la c uno as t e r e a ~ tiintific a in psiholo g ie

 

.

18

V

a l e ria N eg o v a n , M a r ius S ta n ci u

 

2.

l.

Verifi ca r ea c uno st int e l o r

re f e ritoa r e

l a t e m a " R e l atia

din t r e

 

p

s ih o l og i e s i teo ri a c uno aste rii"

 

2 0

2.

l.1. ~ bi ec ti ve l e a ut oeva lu a rii c un os tinte lo r

 

2 0

2.

1. 2. In tre b i i ri d e ver i f ic a r e

 

2 0

2

. 1. 3 , Ex e rci t i i ~ i t e m e de re fl ec t i e

22

2.1

.4. B iblio g ra f ie s upl i m e nt a r a ori e nt at i v i i

 

23

2.2

. V e rific a r e a c uno s tin t e l or r e f e ri toa r e l a t e m a . Ps iholc g ia ca 1? tiin t i i

~

i c a pr o f es i e"

2 4

2.

2 . 1 . ~ bi ec ti v e l e a ut oeva lu ar ii c uno s tin te lor

 

24

2

. 2 . 2 . Intre b ar i d e ver if i c are

 

2 4

2

.2.3. E x ercitii ~ i t e m e d e r e fl e cti e

28

2.2

. 4 . B ibliog r a fie s upliment a r a o ri e nt a t iva

 

33

2.3.

Ve rific a r e a cun ost int elo r r e f e ritoa r e l a t e ma "C unoa ~te rea stiin t ific a

n p s ih o l og i e :

i

teo ri e"

d e l a d esc ri e r e , ex plic a t i e s i pr e di c ti e l a l eg e s i ,

,

,

,

,

,

34

2

. 3 . 1. ~ bi ec ti v e l e a uto eva lu a rii cuno s t i nt e l o r

 

3 4

2

. 3 . 2.

Intre b a ri

d e v e rific a re

 

34

2

. 3.3.

Exe r c itii

si tem e d e r e f l e cti e

36

2.

3.4 . B i blio g r a fie s upl i m e nta ra ori e nt a ti va

 

3 9

2

.4 , V e rifica r e a cun os tin te l or

r ef e r i t oa r e

la te m a " D e l a o bi e c t ul

c

uno aster ii s t iintifice i n p si h o lo g i e l a o bi e ctul p s iholo g i e i

c a

sti in ta - per s p ec ti v e

d e a b o rd a r e

~ i co n sec int e

i n pl a n

 

m

e tod o l ogic "

,

4 0

5

2

. 4. 1. O b iective le a ut oeva lu a rii c u nosti n tel o r

.

40

2

.4 .2 . I n tre b a ri

de ve r ifica r e

.

4

0

2.4

. 3 . Exerc itii ~ i t e m e d e ref l e cti e

.

42

2 . 5 . Veri f ic area c un o s t int e lo r r e f e ritoar e l a subte ma "Viata p s ih i ca

 

int e ri oara

c a o bi ect

a l p s ih o lo g i e i

( in tros p ec tio n isrnul

s i

ps ih anali za) "

.

4

6

2

. 5 . 1. O b iectivele a u toeva lu ar ii c uno st in tel or

.

46

 

2.5

. 2 . I n tre b ar i d e ver ifi ca r e

.

46

 

2

. 5 . 3 . E x e rc i ti i ~ i t e m e d e

ref l ect i e

.

49

2.6.

Veri f i carea c u nos tin te l or r efer i t o are l a s ubte m a "C o mporta m e n t u l,

 

co ndui ta s i o mu l co n cre t ca o b iec t a I ps ih o l og i ei"

.

53

2

.6 .1. O bi ec t ive l e a ut oe v a lu ari i cun ostinte l or

.

53

2

. 6.2 . Int r e b ari

de v er i fi c a r e

.

5

3

2.6.3.

Exercitii ~ i t e m e d e

re fl e ctie

 

.

6

0

2

. 7.

Ve ri f i carea c un os t i nt e l or refer i t o a r e l a s ubt e ma . Ext in de r e

~ i

aprof und are

I n ca ut area o bi ect ului p s ih o l og i e i

( p sih o l og ia

evo lu t i o ni sta, eco l ogies ~i poz iti va)"

 

.

64

 

2.7.

1. O b iec ti ve l e au toev a lu ar ii cunost i ntel o r

.

64

2.7

. 2 . I n tre b ar i d e ve ri fic a re

.

64

2

. 7 . 3 . E xerc i ti i ~ i t e m e de

reflectie

.

66

2

.7 .4 . B ibli ogra fi e s uplim e nt ara o ri e n ta ti va

.

68

2

. 10. Verifi carea

c un os ti nte lor

r efe ri toare

l a t e m a " Stii r i le

d e

c

on stiin ta modi f i ca t a (so mnul , v i s ul , hipn oz a ) ~ i ca il e d e acces

s

p re acestea (m e dit at i a, biof ee db a ckul , s ubst a nt e l e ps iho act iv e)

ca obi e ct a l cuno a st e rii s tiintific e"

2.10 . 1. Obie ctiv e l e aut oe v a lu i irii cun o~ tinte lor

2.1

2.

2

2. 10. 4. Bibli ograf i e s uplime n tarii orie n tativa

10 . 2.

. 10 . 3.

Intre b ar i d e ver i f i ca r e E xe r c itii ~ i te m e d e r e fl ec ti e

1. R iisp u n s u r i c or ec t e la i nt rebaril e d e ve rifi c a r e

.

.

.

.

.

.

Ca pi t olul3

Exe rcit ii d e a utoe v alua r e s um a ti v a

3 .1 . S ubi ecte p en tru r eca pi tu l a r e es alo nata sa u c o m asa t a a c u nosti nt e l or

.

cu pr ivir e l a sp e cifi c ul c uno a st e rii s ti i nt i fi c e a p s ihi c ulu i

.

3.2 . An a liza s i a pr e ci e r e a produselor s tiintifice ale activ it a tilo r ind epe nd e nte d e s tudiu c o nform un or c r i t e rii pr esta bil i t e

.

3

. 2 . 1 . Cr i te rii d e a ut o / h ete ro eva lu a r e a h a r t ii c on ce p t u a l e (co n ce p t ·

m

a p )

· ··· · ·

···

·

·

 

.

3

. 2 . 2. C ri te rii

de a u to / h ete ro eva lu are

a ana li zei c r itice a unui

art i c o! din l i t e r at ur a d e sp ecia lita t e

.

87

87

87

9 0

94

95

97

97

101

1 0 1

10 2

C

apitolul4

L

a final d e e va luar e /auto ev aluare:

F r a uda ~ i compor ta m e ntul

2.8 . Verifi carea c unostin te l o r r efe ritoar e l a tem a " Natur a p s ihicului

uman ca o bi e ct aI cun oast e ri i

stiinti f ic e i n psihol og i e :

d e l a

b

azel e bi o l og i c e l a de t e rmin are a

s i co n di tionar ea

soc i a l -

i

s tori ca s i c ul t u ra l a "

.

69

2

.8 . 1. O bi ect i ve l e a ut oeva lu ii rii c un ostinte l or

.

69

2.8

. 2. I n tre b iiri

d e verificare

.

69

2.8

. 3.

Exer c i t ii ~ i t e m e d e ref l ect i e

 

72

2

. 8 . 4 . B ibli og r af i e s u p l imenta r a orie n tat i va

. .

7

4

2 . 9 . Veri fic area c un os tint e l or r efe rito a re l a te m a .J po s t aze l e p s ihic ului

~ tiintific n c cor e spun za tor

M a rius St a nciu

4 . 1 . Pl ag i atul

4.2. Ob serva tii ~ i r ecor n a nd ar i

4.3 . Te m e d e re flecti e

C apitolulS

Te x t e cla s i ce

Tr a du ce r ea s i a d a pt a r ea: M . S ta n c iu

al e p s iholo g iei uni v er s al e

c

a obi ect a l c uno a st e rii

s t i in t ifi ce I II p s ih o l og i e"

.

75

Biblio g rafie

2.9

. 1. O bi ec tiv e le aut oeva lu a rii cuno s t in t e lor

.

75

2

. 9.2 . In tre b a ri

de v e rific a r e

.

75

2.

9. 3 . Exerc iti i ~ i tem e de r e fl ec ti e

.

80

2.9

. 4. B i b l iograf i e s u p li me n tara o r i e n tat i va

.

86

10 3

 

.

 

1

05

·

·

·

·

 

11

1

 

.

 

11

2

 

.

 

1

1 5

 

.

 

127

 

.

6

7

Capitolul I DE LA ORIENTARE LA INDEPENDENTA. iN

STUDIUL CUNOA~TERII ~TIINTIFICE iN

PSIHOLOGIE

Valer i a Negovan

In

fl u x ul i nformatiilor oferite de lit e ratura de specialitate privind

s p e cificul cunoaste rii s tiintifice in psihologie (unele in c Juse

ex plicit in domeniul psihologiei , altele oferi t e de alte

discipline

c omparati v cu angajarea In in tel e gerea m e canismelor

parghiilo r cunoasterii stiintifice a altor domenii ale e x istentei.

~i de etapa

maturi z a r ii academice in care se a f la s tud e ntii care s -au

angajat in fascinantul demers al cunoasterii psihicului uman :

c e a a t ran z iti e i de la activitat e a inte lectuala specifica in v atarii in lic e u la cea sp e cif ica invatarii in spatiul universitar.

A c e s t plus d e orientare ~i s uport es te justificat

si

Pr ez entul ghid pleaca de la premisa cii " ime r s ia"

academice) n e cesita un plus de orientare ~i suport,

Printre

cele mai s tringente

obiectiv e ale mai sus

m e ntionatei

eficienti z area tuturor abilitatilor academice dobandite In e tapa ante r ioara (dar mai ales a celor de management al timpului s i

s tresului) , constienti z area dimensiunilor cult urii academice , a

et icii , normelor si v alorilo r, cat ~i a practicilor v ietii

a c ad e mice. F inalizarea cu succes a tranzitiei ~i angajarea

d e plina In flu x ul progresului i n planul cunoasterii stiintifice, a

f orrna r ii ~i de z voltarii pro f esionale

modalitatea In care sunt intele s e ~i utiliz ate orientarea si suportul ofe r it de cei care deja au 0 e x perienta comunicabila

de

etape de tran z itie se numara optimiz areai

este conditionata

9

(discursiv , ex plic i t) de " navigare" in ac e st f lu x al progresului

i n planul c un oast e rii stiintifice.

In v ata re a s i predarea s-au transfo r mat fundamental in ult i mele d e c e nii. Perspectiva pasiv-rec e pti va asupra Inva!arii (ca proces d e achi z iti e de informatii) est e din ce i n ce mai palid a i a r c e a pa rtic i pativa din ce In ce mai e videnta, in ace asta din u r m a, c unostintele sunt un produs al participa r ii cel ui care inva t a l a practi c i cul t urale si acti v it a ti de in v atare In

c

om un , I n rete l e d e p e rsoane angajat e i nt r -o mare varietat e de

p

r o ces e s o c ial e , in c lu z and aici dialogul si modelar e a ( S fard ,

1998

; Sie m e n s , 200 5 ; Mc L oughlin ~i Le e , 2008 , pp.13 -15) . Nat ura par t ic i pati v a a Inva¢rii tr a n sf orma " con s u-

mator i i " d e info rmati e in consumatori si producatori deopo-

t ri v a (T ap s cott s i Williams , 2008 ; H ara , S hacha f s i He w, 2010 ,

p A ) , creand c ee a c e es te considerat a fi 0 noua

con s um a to r car e produc e 0 buna part e din bunuril e pe care Ie

c o n suma - " sp ec i e" numita d e A l v in To f fl e r (1980)

" prosumator" ( prosumer) .

specie de

Actualm e nte

se vorbeste

despre

un " nou

v al

de

"pro s umatori ", r e pr ez entat " cel mai adesea de " i n v atac e i' care

creeaza si schi r nba informatii

(McLoughlin si L ee , 2008, p.IO) , care sunt "nativi digital"

(digital native s ) ~i car e sunt "capabili de sarcini multiple de imagina re si vi z ualizare In timp ce cornunica in mai muIte modalitati " (Pr e nsky, 2001). Aceste calitati pr ez inta Insa ~i

anumite riscuri s i , asa cum

(2008) (promotorii unei noi pedagogii , numite Pedagogia 2.0, pen t ru a f i co n g ru e nta cu vocabu l arul aplicatiilor Web 2.0) , In stimularea proceselor care fa v ori z ea z a generarea continuturilor de cat re cel care I nva¢ este Inca nevoie de responsabilitate. Aceasta , mai ales pentru ca , a s a cum au aratat 0 serie de

si

idei

in

mod

activ"

sublinia z a McLoughlin si Lee

c

e rcetari , d e si nativi digital , multi studenti din in v atamantul

s

uperior nu d e t i n competentele

nece s are pentru a naviga si

selecta s u rs e l e r e l e vante din imensitatea de in formatii disponibile s i tr ebui e s p r ijiniti pentru a-si de z volta e x perti z a ~i

10

increderea i n cautarea, evaluarea , crearea si schimbul de idei - activitati care implica adesea abilitati complexe de gandire critica (pentru un inventar al opiniilor care sustin aceasta idee:

p . 19). Autori pre cum Olin-Scheller ~i Wikstrom (20] 0, p.46)

noteaza ca In cultura participativa rolul de suport In acest demers revine nu atilt mentorilor formali cat celor informali ("persoan e cu mai multa experienta care pot servi ca modele ~i ca sprijin de ' indrum are pentru cei mai pu t in e x perimentati" ) , fapt ce r e aduce in discutie problema imitatiei , in!eleasa I n acceptiunea in care a fost promovata In Antichitate (Cicero , de exemplu) , ca modalitate de invatar e a unui repertoriu ling v i s tic si a unui vocabular adec v at unui domeniu specific al cunoast e rii. A utorii citati invent a riaza 0 serie de opinii , un e le pro , altele contra promovarii imitatiei (imit atio) ca principiu al predarii-Inva¢rii . Printre opiniile contra imitatiei retinute de autorii m e ntionati, este cea sustinuta d e Andersen (1995) ~i

N ilsson (2002) conform carora imita t ia poat e s ubmina atat

gandirea c r itica, cat si dez v oltarea unor mijloace de expresie proprii s i a unui stil personal de procesare a informatiilor. Printr e opiniile pro-imitatie (mai ales In stadiul de Incepator,

de practici) prezentate de

de nou venit intr-o comunitate

autori, este aceea sustinuta de Kindeberg (2006) sau Hakansson (2008). Conform acestora , sensul original al imitatiei a fost de proces activ, nu pasiv, invatarea prin imitatio denotand nu doar imitarea unui model bine definit, ci ~i colectarea critica a diferitelor alt e rnative de exprimare ~i transferar e a acestora in noi conte x te. In orice caz , precizeaza autorii , confu z ia care s-a produs in timp intre imitatie ~i plagiat , a conferit principiului .Imitano " In Invatare 0 reputatie nu tocmai buna care trebuie insa ree v aluata (p.46). Toate consideratii1e de mai sus sunt valabile (si chiar necesare) ~i In perspectiva insusirii ~i construirii cunoasterii cu

privire la s pecificul formei sale stiintifice In psihologie . Cunoa s terea psihicului a repre z entat intotdeauna tentatie intelectuala incitanta atat pentru mintea omului cat ~i

0

11

p e ntru comunit a til e ~i soci e tatil e care e x ista prin ~i pentru

oam e ni. C u no aste r ea st iin t i f ic a a p s ihicului in seamna 0

pro v o care in plus

timp ~ i punct d e focali z are al re f lectiilor ~i conceptuali z arilo r in d i sc ip lin e a cad e mic e cu identitate bin e contu r ata cum e st e

epis te mologia , sau teor i a c unoast e rii , spr e ex emplu . Cun oa s-

t erea specifi c ului " c u noast e rii

t rans f o r ma astfe l in t r - o d at o r i e p e n t ru c e i ca re se pr eg a tesc sa

p r o fes eze in a ce st domeniu . Un curs universitar car e abordea z a e x plicit ac e asta

pr oble mat ica , poate veni in sprijinul "t e merarilo r" z ilelor noast re car e se a n g aj e a z a In " a ve ntura" cunoast e rii psihicului uman ~ i po a t e f a c ili t a id e ntifica re a unor pos i bil e r aspunsuri

se

pentru cunoas te rea umana , ea de v enind in

s

t i inti f ic e In p s ihologi e"

la

i

nt reba ri l e p e c ar e e i s i I e pot pun e . Una din t r e cel e mai import a nte c ontribu t ii r oman e sti la

c

l a r i fi c ar ea s p e cificului c unoasterii stiintifice i n psihologie

e

st e t r at atul e l a borat d e Mielu Z lat e , intitulat .Jntroduc e re In

p s ih o logi e " - tratat care, p e langa faptul ca inforrn e a z a docu- me n t at ~ i compl ex, ori e ntea z a d e asemenea omul de stiinta inter es at de ace s t aspect I n chiar demer s ul pe care el 1'1

i n t r e p rin d e. De la prima edi t i e (1994 , la E ditura Sansa,

B uc u re s t i) , editiile re v ii z ute ~i adaugite (1996, aceea s i editura ;

2000 , la Editura Polirom) si tirajele ulterioare (2001 - 2011) ,

t r ata t ul of era tin e rilor t e rnerari care vizea z a sa devina "oameni

d e s t iinta " in domeniul psihologiei ap r oape toata informatia ne c esara formarii unei perspecti v e nu doar corente , dar si gen e ratoare de noi dir e ctii de studiu.

P e rspectivele

d e anali z a initiate de M. Z late, unel e

c onturat e e x plicit, altel e doar sugerate (cu 0 fina intuitie a

dir e c t iilor viitoare de de z voltar e a exege z ei in domeniu), i~i rel ev a , chiar de la prirnul contact , solida fundamentare pe

info r tnatiil e e x is t ente i n cadrulliteraturii de special i tate, d a r si pe dir e ctii noi , indra z net e la data publicarii cartii.

C ontinuar e a demersului initiat de M. Z late , de a anali z a

spe c i f i c ul cunoasterii stiintifice in psihologie, cu scopul

12

ex plic i t d e a contribui la formarea profe s ionala a speciali~tilor in acest dom e niu , e ste de na t ura s a contribuie ata t la

de zv oltarea

profesionale a stiintei ~i a profesiei de p s iholog. Pornind, deci, d e la ter e nul "defri~at" (cu clarvi z iune si

d r a g o s t e pentru psihologie ) de catre re gre tatul profesor Mie lu

cunoasterii

cat

si

la a f i r marea

id e ntitat ii

Z lat e, cur s ul "Teoria cunoa ~ t e rii sti inti f ice In psihologie",

propune 0 incursiun e

p s ihicului I n u r matoar e l e etap e:

in sp e cificul cunoasterii

stiintific e a

1. analiza specificului cunoasterii In psihologie (caracterul stiintific versus naiv/popular; caracterul general v ersus specif ic) si anali z a impactului ei In planul cunoaste rii psihologic e (caracteristici, obiect s i metodologie , utilitate

si apl icabilitate) ;

2. anali z a particularitatilor p s ihologi e i ca ~tiin t ii ~i profe sie (defini r e; tendinte contro v er s ate ; loc In sist e mul ~tiintelor; domenii aplicative ale psihologiei; loc In sist e mul

ocupatiilor);

3. analiz a s p e cifi c ului

de s crie rii , e x plicatiei ~ i predictiei in

psihologie pr e cum si a specificului

psihologice ;

leg ilor si teo r iilor

4. anali z a problem e lor care gravitea z a ' in jurul obiectului cunoasterii ~tiintifice in psihologie (psihicul in ultima

instan t a , cu multiplele

configu r at, e ste congruent cu semnifica t ia

"obiect al unei stiinte? ;

sale fate te)

- cum a fost el clasica de

5. anali z a modului in care este abordata natura psihicului uman , In cal itate de obiect al cunoasteri i -~ tiinti f ice In psihologie (de la baza biologica a psihicului la deter- minar e a si conditionarea lui sociala , istorica si culturala];

6. anali z a iposta ze lor psihicului (con s tiinta, subcon~tientul ~i inconstientul) , v a z ute drept obiect al cunoasterii stiintifice;

7 . anali z a specificului cunoasterii stiintif ice a starilor de constiinta modificata ( s omnul, visul , hipnoza) si a cailor

13

de acces spre aceste

s ubsta nte le psihoacti v e).

s

ta ri ( m e ditatia , biofe e dback-ul ,

E

i

c ursulu i "Te o ri a c unoas ter ii s t i inti f i ce in psihologie", fie pe

b aza altor info r m a tii ex ist e nt e i n li te ratura d e sp e ci a li t a te, sa contribuie la :

I . In te le ge rea , f i xa r e a ~ i op e rationali z ar e a cunostint e lor cu

ste d e a st e ptat

n f ormatii l or

ca acest

gh i d de studiu ,

f i e p e ba z a s ubsumate

asimilat e

i n cad r ul pr e legerilor

p r ivir e p ar ti c ula ri tatil e ps i holo g i e i ca ~tiin ! a ~i ca pr o f e si e;

i nt e le gere a , f i x ar e a s i op e r at ionali z area cunostinte lor cu pri v ir e la modul in car e sunt re f l e ctate aspect e l e de f initorii ale p s ihicu l ui i n pr o dus e le cun oas t e rii stiinti f i ce: conc e pt e, model e descripriv- ex plicative , l e gi, t e o r ii ;

3 . int e leger e a , f ix area si op e rationali z ar e a cunostint e lor eu

2.

pri vire

la : o b i ectul

psihologiei ,

r e latia dintre natura

p

s ihicului uman s i sp e cificul d e terminarilor sale (realitat e a

p

s ihi c a in sin e) si dintr e ipos t a ze le

sal e si s taril e de

c

o n s ti i nta ;

4. i nt e l e ger e a limitelor cunoas te rii s tiinti f ic e a psihicului ca

p r o v ocari pentru cunoa s te r ea umana ~i pentru d ez voltarea psihicului i nsusi .

A b o rdare a te m el o r considerat e a fi r e lev ante p e ntru specifi c ul

c

unoa s t e r ii s tiinti f ic e in psihologi e s i reali z ar e a obi e ctivelor

p

r e ci zat e mai sus se reali z e az a in contextul:

• pr e legerilor/conf e rintelor saptamanal e;

• seminariilor acad e mic e saptamanale;

• acti v itat i lor individuale, auto nome, autoregla t e, de sis t emati z are si interpretare a informatiilor asimilate ;

• acti v itat i lor individuale si/sau de grup/frontale de auto- si hetero- e v aluare si f e edback

Prel e g er il e si conferintele presupun diseminarea de informatii structu r at e dupa criteriil e apreciate drept rele v ant e

14

de catre autorullautorii lor, pe de-o parte si receptarea -

stocar e a - si r e flectia ad hoc din par t ea auditoriului. Acti vi tatile complementare prelegerii (cursului aca -

demic) , respectiv

activitatile de seminar ~i cele indep e ndente,

presupun pregatire a prealabila, implicarea activa ~i mai ales feedback-ul reciproc intre actorii implicati. Ele sunt de s tinate aprofundarii ~i nuantarii informatiilor oferite de curs si au aceleasi obi e ctive ca toate acti v itatile d e in v atare in g e neral:

atilt in plan cognitiv dit ~i in plan afectiv, respectiv: cunoas-

terealstocar e a de informatii pentru reactualizare , inteleger ea , aplicarea , anali z a, e v aluarea si creatia (in domeniul cognitiv), receptarea , raspunsul, valorizarea , organiz area si stabilirea setului de v alori aferente caracteristicilor a ceea ce se achizitionea z a (emotii ~i sentimente , pr e ferinte , atitudini , valori ~i moti v atii) (in domeniul afectiv) (pentru nuantar e, a se vedea tax onomiile obiectivelor invatiirii (Anderson ~ i Krathwohl, 2001; Krathwohl, Bloom ~i Masia , 1964).

S e minarul academic repre z inta, s e nsu lato , 0 forma de

instruire academica avand ca functie principala reunirea unor grupuri res t ranse de persoane in cadrul unor intalniri dinamice

~i interactive in care subiectul discutiilor gravitea z a in jurul

cele mai multe ori preciz ate ill

prealabil. In esenta , s eminarul este locul in care participantii au prilejul sa puna intrebari, sa se angaje z e in dezbateri cu privire la anumite teme ~i mai ales, au oportunitatea de a-~i pre z enta, intr-o atmosfera cat mai apropiata de cea a comunitatilor stiintifice, produ s ele activitatilor independente , avand garantia ca ele vor fi receptate, analizate ~i comentate In acord cu cele trei caracteristici ale in v atarii autentice subliniate de catre Rogers (1959): empatia, congruenta ~i valorizarea po z itiva.

un or problematici s pecifice, de

Activitdtile individuale, complementare prelegerilor ~i

seminariilor, se finalizea z a prin " produse/crea!ii stiintifice" speeifice si se diferentiaza in ceea ce priveste capacitatea lor formativa in functie de obiectivele si formatul produsului

v izat.

15

 

Angelo ~i Cross (1993), intr-un tratat adres a t profe-

s

c op ul de a clarifica legaturile

~i de a spori gradul de

s

o rilor din i n v atamantul

liceal si universita r,

pr ez inta un

c

o mpr e hensiune a temei abordate (Johnson si Johnson, 1994) .

f e cund inventar de activitati individuale care pot f i utili z ate f ie

p e nt r u ating ere a obiectivelor invati i rii pe car e Ie pr ec i ze a z a tax onom i a rev i z uita a lui Bloom (Anderson ~ i Kr athwohl , 2001) , f ie pentru activarea un or strat e gii par t iculare de

In v a tare . Vi za nd ee l de-al doilea

scop, autorii mai s u s citati

d

es criu:

ac ti v it a ti care faciliteaza in special anali z a (sist e ma- ti za r e a informatiei , chestionarea si reali z ar e a de post e r e sau planuri/scheme);

activitati care faciliteaza ' in special sin t e z a (ha r til e conceptuale );

act i vitati care faciliteaza in sp e cial g a ndir e a critica

 

(mes e rotunde, dezbateri, focus-group , cri t ic a) ,

anali z a

Din t re acest e a , avand in vedere specificul ex p e ri e nt e i de

i n va ta re in pe r ioada tran z itiei de la studiile de tip Iiceal la c e le

d e tip univ er sit a r , s unt propuse ca activitati independ e nte:

a) R e ali z ar e a

unor diagrame ale relatiilor dintre concep-

t e le/t e ori i le unui subiect (Harta conceptuaIal C on ce pt M a p)

a fer ent.

b ) A nali z a critica a informatiilor prezentate In lucrari stiin-

t i fi ce precum articole, tratate, monografii, etc . Diagrama relatiilor dintre conceptele/teoriile

unui

s ubi e ct (Concept-map) reprezinta in esenta un in s trument

u t ili z at pentru a organi z a si reprezenta cunostintele dobandite

~i implica , alaturi de identificarea conceptului/conceptelor importante legate de 0 anum ita tema, ~i construire a unei retele

d e l e gaturi, intel e suri si semnificatii plecand de la conceptul de ba z a, F i e car e notiune este tradusa in plan vi z ual sub forma

u ne i figu r i geom e trice (e.g. paralelogram , dreptunghi, cere ,

oval,

conc e p t u a l a f ormand 0 ierarhie simbolizata prin sageti. Aceste

r e p reze ntari po t f i suplimentate si de etich e te lingvistic e In

e tc . ), re latiile

de subordonare

sau supraordonare

16

Analiza

critica e xprima

0 apreciere

personala

a

info rmatiilor continute de 0 sursa bibliografica, 0 evaluare a

ex actitatii , corectitudinii si completitudinii

ne c e sita formularea ~i elaborarea unor argumente ~i

acestora. Ea

c

ontraargumente contribuind la de z voltarea abilitatilor de

g

andire critica. Pentru completarea/nuantarea

in v atarii

facilitate de

aceste activitati, produsel e stiintifice reali z ate urmea z a a I~i primi .validarea sociala " prin activitati de grup (seminarii)

care constau in:

a) Prezentarea In fata g rupului a produsului activitatilor independente (concept-map sau analiza critica) sub forma unui poster sau a unei prezentari power-point;

b) Discutii de grup privind: a) inforrnatiile

pre z entate; b)

modul de pre z entare . Fiecare dintre mentionatele acti v itati au reguli de desfasurare stabilite In timp prin e forturile specialistilor de a le creste eficienta dar si relevanta pentru e x pertiza celor care Ie desfasoara . Cunoaster e a ~i respectarea lor face diferenta dintr e etapa initials si procesul continuu al formarii profesionale

17

Capitolul2

ACTIV I TAT I IEXERCIT I I DE VERIFICARE A CUNO~TINTELOR FACTUALE REFE RI TOARE LA CUNOA~TEREA ~T II NTIFICA iN PSIHOLOGIE

,

,

Vale r ia Negovan , Marius Stanciu

o dim e n s iune irnportanta a de zv oltarii cunoasterii In

or ice domeniu es t e constienti z area cantitatii si calita t ii

i

n fo rmati ilor ac hi z i t i o nate si sist e matizate astf e l incat acestea

s

a poa t a f i in cl us e cu cea mai mare vi tez a ~i adecvare i ntr-o

oua c on f igu r a t i e d e info r rnat i i aplic a b i litat e .

n

cu 0 mai la r ga arie de

P r ezentul set d e ex e rcitii de (auto )evalu a re a progresului

r e ali zat i n cunoastere a tem e lor abordate v i ze a z a:

a) F i x a r ea cuno sti nt e lor

cu

pri v ire Ja mod e lele teoretice,

conceptel e , paradigmele s i per s onalitatile marcante care au contribuit la eJaborarea acestora In cadrul psihologiei sti i n ti fice ;

b ) De z voltar e acompetentelor

in ceea ce pri v e s te c autarea ,

identif i carea ~i e v aluarea focali z ata a r e surs e lor traditionale ~i digitale de informare (i.e. "Aflabetizare" informa t ionala , tehn o logica s i informatica);

c) D ezv oltarea abilitatilor de gandi r e critica si perfectionare a discursului argumentativ prin formularea unor argument e

p e rtin e nte ~i sesi z area erorile In argum e ntare;

d) Aplicarea cunostintelor/informatiilor asimilate si interpre- tat e in d e mersul evolutiv de trecere de la cunoasterea

18

comuna la cea stiintifica in psihologie, atat in plan

e pistemic , ontologie , cat si In plan metodologic . In ba z a informatiilor e x istente in literatura de specia-

l itate dar ~i In ba z a experient e i lor didactice si de c e rc e tare autorii prezentului instrument de lucru au apreciat ca reali-

z ar e a obiectivelor specificate mai sus este facilitata de:

a ) Intrebari de ve rificare pe ba z a de item i cu ale geri multiple ; b) Exe rci t ii ~i teme d e reflectie sub forma de sarcini care solicita argumentarea , comentarea, imaginarea unor situatii pentru a identifica posibile dezvoltari ale cunoasterii in legatura cu respectiva situatie; c) Recapi t ulari esalonate sau comasat e in forma unor succint e discur s uri pe 0 tema data.

Fiecare set de exercitii este insotit de 0 pre z entare a

obiectivelor auto/hetero evaluarii ~i de 0 bibliografie orienta-

t iv a pent r u aprofundarea studiului. Raspunsurile corecte la

intr e baril e de veri f care, oferite la finalul sectiunii repre z inta un suport pentru de z voltarea capacitatii de autoevaluare ~i auto-feedback - abilitati academice esentiale pentru progresul In activitatil e de invatare.

Informatiile necesare re z olvarii e x ercitiilor se gasesc In urmatoarele surse bibliografice:

Zlate , M . (2000). Introdu c ere in psihologie. Iasi: Polirom.

Z late , M. (2006). Fundamente l e

Bucuresti : E ditura Universi tara . Zlate , M. (2009). Fundamentele psihologiei. Iasi: Editura Polirom.

psihologi e i , pp .

1- 123.

19

2.1. Verificarea cunostintelor referitoare la tema

Relatia dintre psihologie si teoria cunoasterii .

2.1.1. Obiectivele autoevaluarii cunostintelor:

Rezultatele acestor intrebari/ exercitii of era informatii despre cantitatea ~i calitatea cunostintelor cu privire la:

o

teoria cunoasterii stiinti f ice In psihologie;

 

o

diferentele dintre ontologie, epistemologie, psiho- logie.

o

principalele controverse legate de intelegerea si definirea cunoasterii;

o

diferentele dintre cunoasterea

com una

~i cea

stiintifica (doxa ~i episteme);

o

diferentele dintre epistemologia academica ~i cea naiva;

2.1.2. intrebari de verificare

I. E pistemoJogia reprezinta ramura filozofiei preocupata de:

a) Studiul originii universului,

b) Studiul binelui si al raului, cat si al unei conduite corespunzatoare,

c) Studiul cunoasterii, al naturii acesteia si al surselor el.

d) Studiul a tot ceea ce exista,

2 . Conform abordarii traditionale a teoriei cunoasterii, spre deosebire de doxa, care inseamna credinta sau opinie personal a, cunoasterea adevarata presupune:

a) 0 opinie imparta~ita de mai multe persoane.

b) 0 credinta sau opinie adevarata justificata,

c) 0 dogma.

d) Toate

variantele de mai sus.

20

3.

Spre deosebire de conceptul de paradigmd popuJarizat de Thomas S. Kuhn (200811962), termenul episteme, utilizat de Michel Foucault in Les Mots et les choses: Une archeologie des sciences humaines (1966) se refera Ja :

a) intregul set de valori inteJectuale umane.

b) Un cadru conceptuaJ mai vast care cuprinde ~1 discursuJ stiintific .

c) Spiritul intelectual al unei zone geografice (i.e. ortgeist).

d) Nu exista diferente esentiale intre cele doua notiuni.

4.

In jargonuJ filozofiei analitice, exempJeJe care con testa tratarea cunoasterii drept 0 suma de credinte adevarate justificate poarta numeJe de:

a) Cazuri Frankfurt.

b) Dileme distructive.

c) Paradoxuri.

d) ExempJe Gettier.

5.

Epistemologia naiva sau "poporana " este preocupata de:

a) Cercetarea normativa a procedurilor care trebuie utilizate pentru a putea ajunge la 0 cunoastere autentica.

in care persoanele obisnuite

situatii

b) Cercetarea manierei realizeaza evaluari

ale cunoasterii

in

obisnuite, cotidiene.

c) Formularea unor principii prescriptive cu privire la cunoastere ~i evaluarea acesteia.

d) Studiul formal al inferentelor deductive.

6. Fundamentele

psihologice

depind eel mai probabil de:

ale epistemologiei

naive

a) Cunostintele academice ale persoaneJor.

21

b) Abilitatile matematice ale persoanelor.

c) Educatia informala primita de persoane .

d) Metacognitie ~i abilitati comune.

de baza ale psihologiei

2.1.3. Exercitii ~i teme de reflectie

1. Considerati cii psihologia stiintifica, empirica reprezinta 0 amenintare care poate eroda fundatia normativa a teoriei cunoasterii ? (Oferiti minim 2 argumente).

a)

b)

22

2.1.4. Bibliografie suplimentara orientativa

Bengson,

J., Moffett,

M.A. (Eds.)

Mind, and Action.

Knowledge,

University Press.

(2011).

Essays

on

New York: Oxford

Heintz,

Folk

Epistemology. The Cognitive

Evaluation . Review of Philosophy and Psychology, 1(4).

DOl: 10.1007/s13164 - 010-0046-8

C., Taraborelli,

D.

(2010).

Editorial:

Bases of Epistemic

Spaulding,

W.D. (2013).

Psychological

Epistemology:

Epistemological Psychology. Journal of Constructivist

Psychology,26(3) , I72-180.

23

2 . 2 . V eri f icarea c unostin t elor referitoare la tern a

Psihologia ca sti i nta ~i ca prof e sie

2.2. 1 . Obiectivele autoe v aluarii cu n os t int e lor:

Rezultatele acestor testari/ exercitii ofera inforrnatii despre cantitat e a si calitatea cunostintelor cu privire la:

o

definir e a psihologiei ca stiinta;

o

principal e le controverse legate de caracterul de ~tii n ta al psihologiei;

o

natu r a psihologiei ca disciplina stiinti f ica ;

o

obiecti v ele principale ale psihologi e i - i.e . descri e r e a , Int e l e gerea si pr e dic t ia comportamentului uman s i a nimal, cat si al atitudinilor si r aspunsurilor

a

f ec t i v e al e omului;

o

locul psihologiei ill sistemul s t iint e lor ;

o

aspect e l e importante ale profesiei de psiholog (statut ,

u n c t ii , cod deontologic , debuse e de plasare) ;

f

o

factorii modelatori ai v iitorului psihologiei ca ~tjinta

s

i ca pr o fesie ;

o

note le d e finitorii ale psihologiei ca profesi e ;

o

ariile principale ale psihologiei aplicat e .

2.2.2 . Intrebari de v e rificare

1 . Pentru ca 0 disciplina sa fie considerata stiinta ea trebuie sa aiba urmatoarele elemente:

a. 0 institutie In care persoanele sa fie educate ~i un co r p profesoral;

b. 0 metoda proprie;

c. 0 serie de lucrari importante scrise despre un anumit

s ubiect;

d. Un obiect specific de studiu , 0 s e rie de metode

empiric e ad e c v ate, cat si legi specifice.

2. Immanuel Kant (200211786) considera ca psihologia nu va putea de ve ni niciodata 0 stiinta na t urala deoarece:

a . Psihicul nu face parte din cimentul cau z alitatii;

24

b. Psihicul este diafan ;

c . Nu e x ista legi matematice ale psihicului, iar acesta nu poate fi masurat In mod direct si obiectiv;

d . Psihicul nu poate fi inteles in totalitate.

3. Filozoful pozitivist Auguste Comte a exclus psihologia din sistemul stiintelor deoarece:

a.

E

a este 0 disciplina prea tanara;

b.

E

a nu are 0 metoda obiectiva de cercetare ~i recurge

doar la metoda subiectiva a introspectiei ;

c.

E

a depinde In totalitate de de z voltarile teoretice ale

altar stiinte;

d.

P

s ihicul nu exista ca realitate obiectiva.

4. Tratar e a psih o logiei comune ca teorie In adevaratul sens al cuvantului presupune:

a . Posibilitatea ca psihologia com una sa fie complet falsa ;

b. Posibilitatea ca psihicul s a nu e x iste ;

c . Perspectiva conform careia simulam min t ea altor

p e rsoane pentru a Ie intelege;

d. Posibilitatea ca intelegerea intentionalitatii sa fie 0 adaptare biologica.

5. In general, se considera ca nasterea psihologiei stiintifice a avut loc In anul:

a. 1672;

b. 1742;

c. 1913 ;

d. 1879 .

6 . Dupa Thomas Kuhn (200811962) , 0 paradigma reprezinta :

a . Un algoritm folosit pentru a re z olva 0 problema;

b. 0 teorie;

c. 0

constelatie de teorii, modele ~i experimente clasice care permit stiinta normala ;

d. 0 pozitie metafizica asupra realitatii.

25

7. D upa L akatos (1978) , prog r a me l e st i inti f ic e d e cercetar e

c ont i n:

a . D o a r u n n u cl e u f orm a t d i n me t od e d e c e rce t a re sp e cifice ;

b. U n n u cl e u dur , fo r mat din presupun e ri m e tafi z ic e s i

e gi gen e ral e, c at si 0 c e ntu r a d e ipot eze a u x iliare;

c . Inst r um e nt e ~i aparate

d. N i c iuna din var i a nt e l e d e mai s u s .

l

de m asu r are ;

8 . Af i rmat ia " psi ho lo g i a ar e u n tre cut lung , dar 0 i st ori e sc ur ta" i i apar ti n e lui:

a . P laton ; b . J o hanne s P et e r Mull e r ;

c. T homa s K uhn;

d . Her mann E bb i nghaus

9 . P rimul mod e l triunghiul a r cu p ri v ir e la po z itia psihologi e i

I n ca d r ul st iint e l o r s e dator eaz a lui :

a . J ea n Piag e t ; b . P . E . Me e hl ; c . B .M . Ke dro v; d . Ka rl Buhl er .

10.ln mod e lul sau triunghiular, Kedrov plasea za p s ihologia:

a. M ai aproape de stiint e le sociale d e cat de cele

filo z o f ice ; b . M ai aproape de t e hnica d e dit d e stiint e l e sociale; c . Mai apro a p e de s tiint e l e f ilo z ofice decat de cele naturale si social e .

d. M ai aproap e de stiintele naturale d e dit de cele

s ociale .

11. I n plan prac t i c, s erv iciile furni z at e de psihologi ocupa tr e i

ma r i arii:

a. Cea militara, organizationala si clinica;

b . Cea

c . Cea clinica/consiliere psihologica si scolara, organi-

organi z ational a, academica ~i comportamentala;

z ationala si a c ademica;

d . N iciuna din v ariantele d e mai sus.

26

12.

Dupa studiul efectuat

de Ro s enfeld ,

S chinberg

T hornton

(apud Z late ,

2000 ,

p.

62 )

put e m

~i g r upa

respon s abilitat i le psihologului In patru subfactori:

a.

Interventie, aplicatii organizationale, stiintifice ~i aplicatii tehnice;

apli catii

b.

C e rcetar e

si masurare , evaluare scolara ~i aplica t ii

 

militare ;

 

c.

I

nter ve ntie, aplicatii sti i ntif ice ~ieducati e .

 

d.

Ce rc e t ar e si masurar e, inte rven t ie, aplicatii or g aru-

 

z

ationale ~ i ev aluar e .

13.

Ce l mai cuno s cu t c o d d e ontologic al profe sie i de psiholog a f o s t de z voltat d e :

a.

COPSJ;

b.

ONU;

c.

APA;

d . O ' Sl .

 

14.

Codul deontologic al APA a fost elaborat ' in:

 

. 1879 ; b . 1992 ;

a

 

c. 1955;

d. 1913.

15.

Dintre urmatoare l e tari cea care nu are un cod deontologic care se refera ' in mod s p e cial la cercetarea comporta- m e ntala e s te a . S .U.A.

b. Marea Britanie ;

 

c. Belgia;

d. Fran t a .

2.2.3.

Exercitii ~i teme de reflectie

 

1 . Conform anumitor autori, psihologia comuna , fiind 0 teorie nesist e matica si naiva In adevaratul sens al cu v antulu i , e ste

27

complet falsa. Imaginati-va cum ar fi sa traiti fiira a explica ~i intelege comportamentele umane In termeni de dorinte, credinte ~i aspiratii. Este acest lucru posibil ? daJnu Daca raspundeti .Da", mentionati doua posibile consecinte ( a, b); Daca apreciati ca "Nu" , mentionati doua argumente (a, b).

2

a)

b)

. Auguste

Comte, parintele

pozitivismului,

considera

introspectia 0 metoda de cercetare pro fund eronata. Oferiti minim doua argumente pentru a sustine 0 astfel de pozitie.

a)

28

b)

3. Credeti di pluralismul abordarilor prezent In psihologie este un lucru bun? Argumentati (minim 2 argumente).

a)

b)

29

4. Credeti

di psihicul

poate fi redus

la dinamica

materiei

Daca da, ar mai f atunci

minim doua argumente indiferent de pozitia asumata.

nevoie de psihologie

? Oferiti

a)

b)

5. Oferiti doua argumente

' in sistemul stiintelor

a)

pentru locul central al psihologiei

30

?

6

b)

. Cum vedeti

peste

minimum 2 argumente pentru sustinerea

profesia

de psiholog

a)

100 de ani. Oferiti pozitiei expuse.

b)

7. Considerati

ca genera le prop use de AP A pot fi incalcate,

minim 2 argumente pentru a sustine pozitia asumata.

exista

situatii

In

care

principiile

Oferiti

a)

31

b)

8 . Consult ii nd manuale, carti de specialitate

si surse de pe

int ern e t , , i ntocmiti 0 lista de e x p e rim e nte celebr e care

i n calcat principiil e etice de ba z a ale codului deontologic.

Cr e d et i ca e l e ar mai putea fi efectuate a s ta z i . A rgumentati

(minim 2 argumente).

au

a)

b)

9. Intocmiti un inventar al argumentelor personale pentru progresul psihologiei ca ~tiinta.

a)

32

b)

10. Motivati propria alegere a profesiei de psiholog pe ba z a argumentelor pentru progresul psihologiei (un paragraf de ma x imum 100 de cuvinte)

2.2.4. Bibliografie suplimentara orientativa

Herseni, T . (1980). Cultura psihologica romdneascd .

Bucuresti: Ed . St. ~i Enciclopedica , pp

2 09-261.

Legea Of. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, in Revista d e psihologie organizationald , numar special, IV (3-4). Iasi: Polirom.

P avelcu, V. (1972). Drama psihologiei. Bucuresti: E DP.

Piaget, 1. (1972). Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei.

Bucuresti: E DP. Popa, M., Anitei, M. (2003). Profesionalizarea psihologiei ' in

Romania - realitati ~i perspective psihologie organizationald, III (3-4).

33

in Revista

de

2.3. Verificarea cunostintelor referitoare la tema

c.

Wilhelm Windelband.

Cunoasterea stiintifica ' in psihologie: de la descriere, explicatie si predictie la lege si teorie

2.3.1. Obiectivele autoevaluarii cunostintelor:

Rezultatele acestor testari/ exercitii of era informatii

despre cantitatea ~i calitatea cunostintelor cu privire la:

o

diferenta dintre cunoasterea com una ~i cea stiintifica In psihologie;

o

punctele forte, dar si cele slabe ale intuitiilor cauzale care stau in spatele cercetarilor socio-umane.

o

principalele note ale cunoasterii stiintifice in psihologie ;

o

specificul descrierii si explicatiei In cunoasterea psihologica ;

o

specificul legilor din psihologie;

o

tipurile de explicatii oferite In cadrul psihologiei;

o

tipurile de teorii in psihologie;

o

specificul teoriilor psihologice.

2.3.2. Intrebari de verificare

1. Problema legilor ' in psihologie este:

a. 0 problema incheiata , intrucat psihologia are legi similare celor gasite in fizica,

b. 0 problema fictiva intrucat nu exista legi in natura.

c. 0 problema fictiva, intrucat legile sunt constructii normative.

d . 0 problema deschisa, deoarece legile psihologiei sunt de natura statistic-probabilistica si teleologica.

2. Distinctia dintre nomotetic ~i idiografic a fost introdusa de:

a. Carl Hempel.

b. Georg Hegel.

34

d. Jean Piaget.

3. Conform modelului

necesita:

formulat de Hempel, explicatiile

a . Existenta unui model matematic vizat.

al fenomenului

.

r b. Existenta

unui

agent

fenomenului vizat.

intentional

In

spatele

c. Ambele variante a si b.

d. Existenta unor "Iegi de acoperire".

4. Sensu lata, psihologia este 0 stiinta:

a.

Pur nomotetica,

b.

Idioteticd.

c.

Pur idiografica.

d.

Niciuna din variantele de mai sus.

5. Demersurile interpretative In psihologie vizeaza:

a.

Explicarea unui fenomen sau a unui comportament In baza unor legi imuabile.

b.

Utilizarea unui model matematic pentru a explica un fenomen natural.

c.

Intelegerea unui comportament sau a unui fenomen psihic prin intermediul empatiei ~i prin simularea In mintea cercetatorului a fenomenelor interne desfa- surate In mintea agentului investigat.

d.

Formularea unor modele abstracte explicative.

6. Dupa

Piaget,

modelul explicativ

al reductionismului

psihologic imbraca doua mari forme:

a. Explicatii constructiviste si explicatii genetice.

b.

c. Reductionism psihanalitic ~i reductionism beha- viorist.

Explicatii fizicaliste ~i explicatii organiciste.

35

d. Reductionism intrapsihologic si reductionism extra - psihologic,

7. Forta teoretica a unei abordari psihologice cuprinde, inter alia:

a. Educatia formala prim ita de teoreticieni.

b. Testabilitatea empirica a unei teorii, gradul de incadrare empirica forrnala, gradul de formalizare f?i eel de coeziune.

c. Inteligenta si creativitatea teoreticienilor.

d. Niciuna din variantele de mai sus.

8 . Precizia conceptual-lingvistica:

a.

Scade forta teoretica a unei teorii.

b

. Nu afecteaza forta teoretica .

c.

Are un efect ambivalent asupra fortei teoretice.

d.

Sporeste forta teoretica a unei teorii.

2.3.3. Exereitii si teme de reflectie

I. Anumiti psihologi

filozofi

traditionala a determinismului nu mai poate fi pastrata In

prezent . Evaluati aceasta conceptie oferind minim doua argumente pro sau contra indiferent de pozitia asumata.

si

considera

ca pozitia

a)

b)

36

2. Credeti ca psihologia are legi speciale, proprii, sau toate aces tea se reduc ill ultima instanta la legi de natura

care se reduc la randul lor la legi pur fizice .

biochimica,

Argumentat i (mi n i m 2 argumente).

a)

b)

3. Daca l egil e f?i explicati i l e psiho l og i ce au 0 natura profund teleologica, atunci care este eel mai redus nivel posibil de ana l iza. Exprimati- va op i nia persona l s oferind minim 2 argumente.

a)

b)

37

4. Din punct d e vedere al preci z iei conc e ptual-ling v istice,

car e consid e rati

p s ihologica

al e g e r e a facuta formul a nd minim 3 argumente.

di este cea mai "evoluata"

paradigms

din cele studiate pana In prezent. Su s tin e ti

a )

b)

.,

6. Demonstrati caracterul probabilist, statis tic ~i teleologic al legii adaptarii senzoriale (ma x imum 500 de cuvint e ).

2 . 3.4. Bibliografie suphmentara orientativa

b)

 

Bergstrom, L . (1996). E xplicatia si interpretarea actiunii, In A . Bote z (coord.). Filo z ofia mentalului. Bucuresti:

E

d.stiintifica, pp.140-161.

Neveanu , P . P. (1980). Lege ~i explicatie in psihologie, In B . Zorgo (coord.). Probleme fundamentale al e

p

s ihologiei. Bucuresti: E d . Academiei.

Parot , F. , Richelle, M, (1995). Introducere in psihologie .

 

Bucuresti: E d . Humanitas.

c)

5

. C onsidera t i ca psihologia

ar trebui sa urmez e modelul

s tiintelor naturale sau pe eel al stiintelor socio-umane

A rgumentati (minim 2 argumente)

?

a)

38

39

2. 4 . V e ri f icarea eunostint e lo r referitoare l a tema

2 . Problema complexitatii psihicului consta in:

 

De l a obiec t ul c unoa ste rii stiinti f ice in psihologie la obi e ctul

a. Dificultatea de a intelege si d e a prezice dinamica

p

s ihologiei ca ~t i in t a - p e r s pecti ve de abordare ~i conse cinte In pl a n metodologic

mintii in raport cu cea a creierului ~i a universului social.

2

. 4 . 1 . Obi e c t i v ele au t o eva lu ar i i cunos t intelor:

b. Impo s ibilitatea de a desface psihicul in partile sale componente .

R ezul ta t e l e ac es tor t esta r i/ ex er c itii of e ra in f o r matii de s pre

can t ita te a ~ i cali ta t e a cunostint e lor cu pri v ire la:

o

di f icultatil e de delimitar e a obiectului psihologi e i;

o

principalel e t e ndint e s i o rientari i n d e finirea obi e c- t ului psihologi e i ;

o

r ela tia obiect - metode - finalitate in ~tiint i i/ p s ihologi e .

o

impli ca ti i l e in plan conc e ptual-m e todologic al e statuarii obiectuLui psihologiei;

o

maril e aborda ri din c a drul psihologi e i ( e .g . p s iho- dinamica, comportarn e ntala , umanista , po z it i va , e volutionis t a).

2.4.2. Intr e bari de v erificare

1. Problema ontologies sau ex istentiala a psihicului consta in:

a. ImposibiLitatea de a cad e a de acord asupra metodelor folosite pentru a il studia .

b

. Incapacitatea ie tii mintale .

v

de a patrunde

intelectual in s patiul

c. Dificultatea de a intelege cu e x actitate care este

ea con e ctata Cll natura

natura psihicului s i cum este

s i dinamica entitatilo r fi z ice.

d. Dificultatea de a atinge un consens cu privi r e la jargonul stiintifi c folosit.

40

c. Imposibilitatea

de a reunii

echip e de cercetare

multi-di s ciplinare care sa studi ez e mintea ~ i creierul.

d. Dificultatea de a elabora ecuatii matematice care descriu dinamica starilor mintale.

3. Diverg e ntele inter-paradigmatice repre z inta :

a. Divergente existente intre diferite scoli ale psiho- logiei cu privire la obiectul acestei discipline, la instrumentel e care trebuie folosite pentru a 11 studia si la finalitatea demersului de ce r cetare.

b. Dificultati de a intelege termenii folositi de alti cercetatori .

c . Discutii cu privire la valoarea practica a psihologiei .

d. Discutii cu privire la originea istorica a psihologiei.

4 . Divergentele intra-paradigmatice repre z inta:

a. Discutii cu privire la intemeietorii paradigmei la care cercetatori i adera .

b. Divergente existente intre adeptii unei scoli Cll privire la coordonatele teoretice si metodologiee ale acelei scoli ~i la necesitatea de a impune transformari la nivelul principii lor adoptate .

c . Divergente existente intre adeptii unei scoli ell privire la statutul psihologiei ca ~tiinta.

d. Discutii cu privire la statutul pre-paradigmatic al psihologiei si la nevoia de a reali z a 0 unitate intre

scolile acestei discipline.

41

5. In prezent , psihologia este 0 disciplina:

a.

Unificata, ' in care toate scolile cad de comun acord asupra unor concepte si principii de ba z a.

b.

U nificata

' in masura ' in care to ate scolile cad de

com un acord asupra statutului ontologie

al

psihicului.

c.

F ragmentata, neexistand un acord general cu privire

la natura psihicului,

la obiectul

de

studiu

al

psihologiei,

la metodele acestei discipline

sau la

finalitatea sa .

d

. Fragmentata, intrucat fiecare paradigma urmareste scopuri politice, economice ~i sociale specifice.

2 . 4.3. Exercitii ~i teme de reflectie

1 . Este psihologia 0 ~tiinta pre-paradigmatica,

asemeni

chirniei ' in timpul E vului Mediu sau a biologiei inaintea lui Charles Darwin ?(Oferiti minim 3 argumente indiferent de

perspectiva sustinuta). a)

b)

c)

42

2. Este fragmentarea un fenomen benefic pentru 0 ~tiin1ii ? (Oferiti minim 3 argumente indiferent de perspectiva sustinuta).

a)

b)

c)

3 . Oferiti cateva solutii (minim 3) pentru a unifica psihologia sub 0 singura paradigma dominanta ? Este, totusi, acest lucru dezirabil ? (Oferiti minim un argument).

a)

43

b )

c)

Arg u me n t

4. Come n ta t i p r oblema ont o logica

a psihi c ului:

cr e d e ti cii a r e

v r eo imp o rt ant a p e ntru practica psihologie i

este mat er ial

cauza l sau co mpl et in er t ? ( Oferiti minim 2 a r g um e n te).

d

a c a p s ihicul

d e v e d e r e

s au i ma t e rial,

potent

din punc t

a)

44

b)

5. Daca

psihicul

fi r e ali zat

multe

suporturi

materiale,

po a t e dup a

cum

p e m a i a numiti

ad e pti

ai

cognit iv ismului,

es t e

su s tin p s iholo g i a

0

~tiinti i

complet

ind e pend e ntii? (Of e riti minim 2 ar g um e nt e ) .

a)

b)

45

2.5. V erificarea cunostintelor referitoare la subtema

Viata psihica interioara ca obiect al psihologiei (introspectionismul si psihanaliza)

2.5.1. Obiectivele autoevaluarii cunostintelor:

Rezul t atele acestor testari/ exercitii of era informatii despre cantitatea ~i calitatea cunostintelor cu privire la:

o

scolile care au impus ca obiect de studiu al psihologiei viata psihica interioara (introspectionismul si psihanaliza);

o

contributia introspectionismului ~i a psihanalizei la precizarea obiectului psihologiei;

o

directiile de dezvoltare ale obiectului psihologiei propuse de introspectionism si psihanaliza.

2.5.2. intrebari de verificare

1. Obiectul de studiu al psihologiei propus de introspectionisti era reprezentat de :

a. Comportament;

b. Inconstient si sexualitate ;

c. Stari de constiinta interne;

d . Omul ea un intreg indivizibil.

2. Modelul conceptual analogic al structuralismului era :

a. Modelul biologiei;

b. Modelul fizicii;

c. Modelul chimiei;

d. Modelul geologiei.

3. Cel care aduce introspectionismul in S.U.A. este:

a. Wilhelm Wundt;

b. John Dewey;

c . E.G. Boring;

d. E.B. Titchener.

46

4. Modelul conceptual analogic al functionalismului era:

a. Modelul fizicii;

b. Modelul biologiei;

c . Modelul chimiei;

d. Niciunul de mai sus.

5. Printre adeptii functionalismului Ii putem nurnara pe:

a . William James, Wilhelm Wundt ~i E.B. Titchener ;

b. Eduard Gruber si Florian Stefanescu-Goanga ;

c. Wilhelm Wundt si Jean Piaget;

d . William James, John Dewey ~i James Angell.

6. Concepti a central a a functionalismului era ca:

a. Psihicul nu are nicio functie adaptativa;

b . Psihicul trebuie descompus

In elementele

componente;

sale

c . Psihicul are 0 functie adaptativa deosebita.

d. Nu exista psihic.

7. Obiectul de studiu propus de psihanaliza este:

a. Comportamentul;

b. Sinele individual si unie al omului;

c. Starile de constiinta modificate;

d. Inconstientul si sexualitatea

8. Karl Popper (1963) considera ca psihanaliza

~tiintii deoarece ea:

nu este 0

a. A fost elaborata plecand de la cazuri clinice;

b. Nu face uz de metodele stiintelor naturale;

c. Nu este falsificabila;

d. Foloseste vocabularul psihologiei comune.

9. In modelul topografic, compartimentele psihicului sunt:

a) Id-ul, ego-ul ~i superego-ul;

b) Constientul, preconstientul si inconstientul;

c) Id-ul , constientul ~i preconstientul;

d) Id-ul, ego-ul ~i preconstientul.

47

'.-·ilk '&·r, •••••••••·••••tMt'!~l' •.

f,

10.ln eel de-al doilea model teoretic promovat de Freud dupa

1920 , sediul inconstient al instinctelor este repre z entat de:

a . Super e go ;

b. E go;

c . Preconstient;

d. Id-ul

11. Dupa Freud, la nastere copilul are doar 0 singura iposta z a a psihicului. Aceasta este:

a. Id-ul ;

b . E go-ul;

c . Superego-ul;

d. Constientul.

12. Daca id-ul este condus dupa principiul placerii, ego-ul este condus dupa:

a. Principiul cognitiei;

b. Principiullibidoului;

c. Principiul realitatii;

d. Principiul violentei.

13. Tehnica considerata de Freud drept calea "regala spre inconstient" este:

a. Hipnoza;

b. Metoda sugestiei;

c . Analiza viselor;

d. Metoda asociatiilor libere .

14. Visele (la fel ca si actele ratate) au:

a. Un continut manifest si unullatent;

b. Un continut incomprehensibil;

c. Un continut perfect investigabil in timpul starii de

veghe;

d . Niciuna din variantele de mai sus.

48

15 . Freud si-a elaborat teoria cu privire la vise plecand de la un vis personal avut in jurul anului 1895 . Acesta este cunoscut in cadrulliteraturii sub numele de:

a. Injectia Irmei;

b. Omul cu sobolani;

c. Omul-Iup ;

d. Visul Annei o .

2.5.3. Exercitii ~i teme de reflectie

1. Introspectia a fost aspru criticata atilt de psihologi cat si de filozofi. Credeti , totusi cii ea poate conduce la 0 cunoastere adecvata asupra psihicului uman ? (Oferiti 3 argumente indiferent de pozitia asurnata)

a)

b)

c)

49

2. In cadrulliteraturii de specialitate au fost oferite 0 multime

a)

Argumente CONTRA

de critici la adresa psihanalizei. Fadi a consulta aceste

a)

surse, care credeti ca sunt barierele ce stau in fata acestui statut al paradigmei ? Argumentati (minim 2 argumente) .

 

b)

b)

3. Credeti ca psihanaliza a fost 0 adevarata revolutie pentru

domeniul psihologiei ? Oferiti argumente pro- si argumente contra (minim doua pentru fiecare perspectiva). Argumente PRO

a)

b)

50

4. Comentati in maximum 300 de cuvinte urmatorul citat pentru a argumenta necesitatea depasirii perspectivei introspectioniste asupra obiectului psihologiei:

ca

fenomen subiectiv, poate fi explorata ~i cunoscuta si ca aceasta realitate constituie obiectivul exc1usiv al cercetarii psihologice, suntem pusi In fata unei noi constatari: manifestarile vietii psihice intrec limitele constiintei. Rezulta ca, redus la constiinta, la studiul forme lor superioare si reflexive ale vietii psihice, domeniul psihologiei devine considerabil saracit, Cine oare studiaza, in cazul acesta, formele sau procesele extraconstiente, cum sunt automatismele si, mai ales, acele motivatii ale actiunilor proprii care scapa prizei noastre de constiinta? Trebuie sa amintim 0 multirne de procese psihice, traite in mod real ~i implicit, care nu sunt - ~i uneori nici nu pot fi - traduse pe planul superior, reflexiv , explicit ~i logic , al constiintei" (Pavelcu, 1972, p.65).

.Daca admitem totusi, ca realitatea constiintei,

51

5. Conc e ptia f undamentals

0 r e pr ez in t a

exis t e n t a unui in consti e nt inaccesibil e taj e lor sup e rioar e

a l e psihicului in cele mai multe c ircumstant e. A stf e l ,

pulsiunile libidinal e si ag r esi v e sunt impins e inapoi I n

inc o ns ti ent

f u n c t io narea psihicului. I m ag inati un e x p e rim e nt pr i n care

se poat e testa int r -o

p re supunere .

a psihanali z ei

p e nt r u

a

nu

destabili z a

structura

~i

m a ni e ra

obi e cti v a ac e asta

52

2.6. Verificarea cunnstintelor referitoare la subtema

Comportamentul, conduita ~i omul concret ca ob i ect al psihologiei

2.6.1. Obiectivele autoevaluarii cunostintelor:

R ez ultatele acestor testari/ e xe rcitii of era informatii despre

cantitatea ~i calitatea cunostintelo r cu privire la:

o

sc olile care au impu s ca obiect d e stud i u al p s iho- logie i c omportamentul, conduita si activitatea ;

o

contributiil e s i limitele behaviorismului , psihologiei conduitei, psihologiei action ale ~ i p s ihologiei uma- nist e la definirea obiectului psihologie i;

o

dire ctiile de de z voltare ale obiectului p s ihologi e i propuse de beha v iorism, psihologia conduit e i , psiho- logia actionala ~i psihologia umanis ta;

o

E valuez e critic afirmatia ca noile orien t ari ' in psihologie s e raportea z a la om ca la un element al marii ordini uni v ersale ;

o

Discute critic avantaj e le si limit e le psihologiei

umaniste .

2.6.2. intrebari de verificare

1. Paradigma behaviorista psihologiei:

propun e ca obiect de studiu al

a. Statile mintale interne;

b. Omul in intregime ;

c. Comportamentul;

d . Inconstientul si se x ualitatea.

2. Nasterea behaviorismului In psihologie este asociata cu:

a. Aparitia criticilor impotriva introspectionismului;

b . Formarea Cercului de la Viena.

c . Con s olidarea metodei observatiei;

53

d.

A pari tia ar t icolului lui J.B. Watson , " Psycholog y as

a b e h av iorist v i ew s it " in 1913.

3. Be haviorismul metodo l ogic e st e :

a . 0 te za o ntologica de spr e n a tura psihicul u i uman;

b. 0 t eza d es pr e rolullimb a jului in ga ndir e;

c . 0 teza no r m at i v a asupra c e rceta ri i i n psihologie care

con s i dera ca do a r dat e l e ob s e rv abil e po t f i trata te

d re p t dat e e mpiric e c onclud e nt e ;

d. T oat e d e mai su s .

4. M e t o d ele d e c ercet a r e al e b e h av iorismului

z e ntate de:

a.

I

n tr o s p e cti e;

b.

O

b se r v ati e ~i ex p e rimen t;

c . A nali za viselor ;

d . Int e rp re tarea ca z u r ilor clinic e .

s unt re pr e-

5 . Wat s on (1920) a incer c at s a evidentie z e rolul conditionarii

cla s i ce in f orm a rea

a st a z i s ub nu me l e de :

fobiilor i n tr-o ce r cetare

a . M icu l A lb e rt ;

b. Inj e cti a Irmei;

c. I nchisoarea Stanf o rd;

d . E xperim e ntul Robb e rs Cav e .

c uno s cuta

6. Dupa W atson , f inalitat e a psihologiei beha v iori s te e s t e:

a . Vindecarea di sf unctiilor ps i hice ;

b . A nali z a p s ihicului ca un produs sui g e neris ;

c. Con t rolul si mod e larea comportamentului;

d. lnvestigarea constiintei .

7 . B e ha v iorismullogic

A c e s te a sun t :

are la ba z a doua concepte importante .

a.

b . Verificationismul s i epifenomenalismul;

F al s i f ic a tionismul si fi z icalismul;

54

c . V erificationsirnul ~i fiz icalismul;

 

d.

F alsi f icationismul si opera t ionali z area .

8

. Dupa

H empel (1980/1935) ~i alti adepti ai behaviorismului

logic, sensul unei asertiuni repre z inta:

a. Rolul pe care 11joaca as e rtiunea ' in discurs ;

b. C onditiile de v erificare al acelei asertiuni ;

c. Clasa de obiecte la care fac e refe rir e acea a s ertiune ;

d. Asertiunile nu au sens.

9. B.F. Skinn e r este cunoscut pentru elaborarea conceptului de:

a. Conditionare cla s ica ;

b . Conditionare operanta ;

c. Harm cognitiva;

d . Inconstient dinamie.

10 . Abordarea promovata de Skinner poarta numel e de:

a . Beha v iorism metodologie ;

b. Beha v iorism teleologic ;

c. Beha v iorism radical;

d. Behaviorism logic .

11. In terminologia

semnifica:

behaviorismului,

intarirea pozitiva

a. Un s timul care seade frec v enta de aparit i e a unui comportament ;

b. Un stimul indiferent organismului.

c. Un stimul introdus care creste f r ecventa de aparitie a unui eomportament ;

d. Un stimul nociv.

12. E .C. Tolman este eunoscut pentru elaborarea conceptului de:

a . Condition are operanta ;

b. Legea efectului;

55

c . C ond i tionar e cl a sica ;

d. H a r ta cognit iv a.

1 3 . Printre cele mai importante doua idei care stau la baza

abordarii prom o v ate de Pierre Janet In cadrul psihologiei

s u nt:

a . Omul a r e un caracter dete r minat

e r e dita te ~i studiul animal e lor

In p r incipal de

n e poate ajuta sa

i n t e l ege m acest c aract er in p e r s p e ctiva ev olutionista.

b. In t r o s pec t ia este 0 m e tod a valida de cercetare si 0 put e m implementa cu succ e s.

c . S tudiul bolilo r mintale ar put e a constitui 0 cal e de acce s spr e cunoast e r e s i int e leg e rea v i e tii mintale no r mal e, dar aces t s tudiu nu poate f i reali z at p r in intro s p e cti e ,

d. C ompo r tam e ntul

obiect d e

este eel mai ad e cvat

s

tudiu propu s in cadrul psihologiei

si el po a te fi

c

e rc e ta t doar prin ex p e riment.

14 . Pi e rr e Janet a introdus In psiholog i e conceptul de:

a . Incon s tient colectiv .

c. Comportamentul organism .

d. T oate de mai sus.

intern , subepidermic

al

unut

17. Dupa Lagache , actiunile simbolice sunt:

a. Aloplastice (modifies anturajul);

b. Autoplastice (modi f ica organismul);

c. Ambele variante ;

d. Niciuna din variante.

18. Definita In sens e x tensi v, activitatea reprezinta:

a.

b . Totalitatea proc es elor simbolice interne;

c . Relatia dintre organism si mediu care are 0 finalitate

Totalitatea proceselor organ ice interne ;

adaptativa si presupune un consum energetic.

d . Comportamentul observ abil al organismului.

19 . Paul Popescu-Neveanu considera ca unita tea de baza In psihologie este:

a. Actiunea.

b.

A rc re f le x .

b . Comportamentul.

c.

Cognitie,

c . Neuronul.

d.

C

onduita .

d . Constiinta.

15 . D i n punct de v edere metodologic , Janet propune:

a . M e toda introsp e ctiei ;

b. Metoda chestionarului ;

c. M e toda clinica ;

d. Metoda interviului .

16. Daniel Lagache Inteleg e a prin conduita:

a. Pu r s i simplu comportamentul e x tern observabil al un e i persoane;

b . T otalitatea operatiilor materiale ~i simbolice prin care organismul aflat intr-o anumita situatie i~i

reali z eaza propriile posibilitati si incearca sa reduca

t e nsiunile care Ii ameninta unitatea ~i integritate a ;

56

20 . Din punct de vedere al e x tensiunii , psihologia conduitei

propune un obiect de studiu :

a . Mai restrans

b . Mai restrans decat eel propus de Introspectionism,

c . La fel de complex precum comportamentul.

d. Mai vast atat decat eel propus de Behaviorism cat si

dedit eel prop us de Behaviorism.

de Introspectionism.

21. La momentul aparitiei , psihologia

a fost

supranumita a " treia forti" din psihologie , celelalte dona

fiind:

umanista

a. Psihologia cognitiva si psihanaliza.

57

b . S tructuralismul si f unctionalismul.

c. F unctionali s mul ~ i b e haviorismul.

d. P sihanali z a si b e h a vio r i s mu l .

22. Cei mai i m por t an ti doi te o re tici e ni ai cur e n t ului umanist

s

u n t a d esea con si d e rati a f i:

a. J . B . W a t son ~ i E .G . Bor i ng .

b. J ea n P iag e t ~ i Noam C h o msky .

c. A b r aham M aslow si Carl Rog er s.

d . Fr i tz P e ar ls ~ i Er ik Er ik s on.

23 . P rim e l e l uc ra ri care au promovat psihologiei um a ni s t e au ap ar u t in :

a . Anii ' 70 , In E uropa .

b. A nii ' 80 , I n S . U. A.

c . A nii ' 60 , In S .U. A .

d. A nii ' 40 , In S . U . A .

id e il e de ba za ale

2 4. A braham Maslo w est e cuno s cut In special pen t ru :

a. Promo v ar e a terapiei centrate pe client.

b . E laborarea piramidei nevoilor.

c . In v entarea m e todelo r psihometrice de cerc e tare.

d. E labo r a rea metodelor proiecti v e.

25. M od e lul paradigmatic

d e

auto-reali z ar e a fost d e z v oltat de Maslow In u r ma unei proc e duri numite:

al persoanelor

capabile

a . A nal i z a cantitati v a.

b . M etoda ches t ionarului.

c. Metoda interv i ului .

d. A nali z a biog r afica.

2 6 . Ps i hologia umanista a prop u s ca obiect de cercetare:

a.

Compor t amentul uman ~i animal.

b.

S tarile modificate ale con s tiint e i.

c .

Omul

in t r e g , ca un tot unitar.

d . Incon s ti e ntul .

58

2 7. In ultimele t r ei d e cenii , cele mai importan t e

curente

d ezv oltat e pe cadrul conceptual promovat de psihologia

umanista sunt repre ze ntate de :

a. Psihologia

b. Psihologia transper s onala

c.

d . Psihologia

analitica ~i psihologia tra nsp e rson a la,

si psihologia po z iti v a.

A bo r darea psihodinamica ~ i p s iholo g ia cognitiva .

cogniti v a ~i psihologia po z i tiv a.

28 . P r int re primele contributii aduse d e C arl Roge rs In cadrul

p s ihot e rapiei amintim:

a.

In ve ntarea metodei desensibili z arii sistematice.

b.

D ezv oltar e a metodei anali z ei v i s ului.

c.

D e zvoltarea t e rapiei centrat e pe client.

d.

N

iciuna din va r iant e le de mai sus.

29. C arl Rogers considera ca toate organism e l e sunt rnanate

d e 0 fo r t a inconstienta d e natura:

a . Distructiva ~ipasionala.

b. B)Distructi v a , libidinala .

c. Con s tructiva de cele mai multe ori, dar capabila sa

d e stabili z eze individul in anumite circum s tante.

d. Constructiva, man ife stata in directia atingerii potentialului de de zv oltare.

30. Valoriz area organismica repre z inta :

a.

C

omportamentele considerate de z irabile in urma

v

alorilor asimilate printr-un proces de introiectie

datorat conditionarii sociale.

b.

H

ranirea, sexul ~i agresivitatea .

c.

Totalitatea cons e cintelor care u r mea z a unor compor- tamente naturale si care sun t repre z entate po z iti v In

spatiul fenomenologic propriu al individului .

d . a si b .

31. Metodele de cercetare implementate in cadrul psihologiei umaniste sunt:

a. Atilt obiective, cat si subiective .

b . Pur obiecti v e .

59

c . Pur subiecti v e .

d.

N iciuna din variante .

32 . Finalitatea abordarii umaniste vi z ea z a:

a. Modi f icar e a si rnodelarea comp o rtamentului uman si ani m al.

b

sale

. D e scompunerea compon e nte.

psihicului

in el e mentele

c.

d . In te l e ger e a dinamicii p e r s onalitat i i , ajutarea omului

I n te l e g ere a p s ihicului In p e rsp e c t iva f ilog e ne t ica .

d e a I~i a tinge potentialul ma x im s i chiar s chimbarea soci et atii,

2.6.3. Exe rei ti i ~i t eme de reflectie

I . Cred et i ca 0 ~ tiintii a psihologiei

car e nu face apel la

term e ni mint a li e ste d ez irabila ? Of e riti t r ei argumente p r o

s au c on t ra pen t ru oricare po z itie a s urnata.

2. Considerati ca principii le beha v iorismului descoperite ' in principal ' in urma cercetarilor efectuate pe animale pot fi extinse cu succes la nivelul fiintei umane ? (oferiti minim doua argumente pro ~i doua argumente contra).

Argumente PRO

a)

b)

a)

 

Argumente CONTRA

a)

b)

 

b)

c)

60

3. Abraham Maslow ~i-a elaborat teoria cu privire la nevoile de auto-realizare ale omului investigand un numar restriins

61

d e p e r s onalita t i mareante. Formul at i doua argument e

p e nt r u ~ i im potr iv a ae e stei aborda r i eunoseute sub nume1 e de ana l i z a b i o gr a f ica.

Argum e nt e PR O :

A rgument e C O NT R A:

 

b)

5

. E valuati

eurentul umanist ' in comparatie

eu

eel

vi z and

urmato a r e le

dimensiuni :

a)

beha vi orist eompl ex itatea

obieetului

d e

s t udiu

propu s ;

b)

clarita tea conceptuala; c) riguro z itatea metodologiei;

d) fmalit atea. Care abordare vi se pare mai adec v ata

din punet de v edere argume nte ) .

a) Complexitatea obieetului.

b) Claritatea conceptuala

c) Riguro z itatea metodologica

d) Finalitate.

stiintific

? (Oferiti

minim 2

 

Argumente:

4. In dorinta d e a e limina asimetria de putere ex istenta intre

a)

terapeut

~i paeient,

Carl Rogers a pus ba z ele terapiei

eentrate

p e

client,

pe care

a numit-o

initial terapie

non-direetiva.

Considerati

ca 0 astfel de abordare este

 

fecunda ( oferiti minim 2 argumente indiferent de pozitia

a

s umata) .

a)

 

b)

62

63

2.7. V eri f icarea cuno s t i ntelor referitoare la subtema

E xtindere s i aprofundare in cautarea obiectului psihologiei (psihologia evolutionista , ecologica si po z itiva)

2 .7 . 1. Ob ie cti ve le a ut o evaluar i l cu n ostin te lorr

Re z ulta t ele acesto r testari/ ex e rcitii of era in f orrnatii despre

c anti t at e a ~i c a litat e a cunostintelor cu privir e la:

o

sc olile care au prop us ca obi e c t al psihologiei noi

a

s pe c t e ale p s ihicului (psihologia e volutionista,

ec olo g ica ~i po z iti v a);

o

c

ont r ibutiil e s i limit e l e ac e s t or s coli la s tabilirea

obi e ctului p s ihologiei.

2.7.2. I ntr e bari de veri f icare

1. I ntel e a s a in s e ns de paradigma , psihologia ev olution i sta nati v ista umana s - a nascut din imbinare a :

a. Neurobiologiei cu filo z ofia.

b. Psihologiei cogniti v e cu teoria evoluti e i prin selectie naturala .

c. E tologiei cu genetica.

d. Niciuna din variantele de mai sus.

2. Majoritatea

care urmeaza

modelul teoretic propus de John Tooby ~i Leda Cosmides consid e ra ca:

psihologilor

evolutionisti

a. Mare part e din arhitectura cognitiva umana este in f lu e ntata de cultura.

b

. Psihicul

uman are un centru

cognitiv

universal

adap t a t iv.

cogniti v a umaria s-a

fundamentat in Pleistocen, in cadrul unor grupuri de

homini z i cu 0 organizare socio-economica

v anatori-culegatori.

de

c . Mar e parte din arhitectura

d. N u ex ista con stante cognitive la ni v el de specie.

64

3. Conceptul de Mediu Evolutionist

Adaptati v

(eng.

Envioronm e nt of Evolutionary Adaptness) origineaza in

opera lui:

a. Sigmund Freud.

b. Carl Jung.

c. Niko Tinbergen.

d. John Bowlby.

4. Afirmatia conform care i a "craniile noastre modeme

ga z duiesc 0 minte din epoca de piatra " Ii apartine lui:

a. St e ven Pinker.

b. M.D. Buss.

c. Geoffre y Miller .

d . John T oob y ~i Leda Cosmides .

5. Nasterea propriu- z i s a a psihologiei po z itive 0 reprezinta:

a. Operele lui Abraham Maslow.

b. Aparitia psihologiei umaniste.

c. Aparitia numarului 1 al revistei American Ps y chologist din anul 2000 .

d. Niciuna din variantele de mai sus.

6. Cei mai influenti si cunoscuti adepti ai psihologiei pozitive sunt:

a. Carl Rogers si Martin Seligman;

b. M. Csik s zentmihalyi ~i Martin Seligman;

c. Carl Rogers ~i Abraham Maslow.

d. Niciuna din variantele de mai sus .

7. Psihologia po z itiva este preocupata cu eereetarea:

a . Comportamentelor

p s ihopatologiilor;

violente ale indivi z ilor

~i a

b. Dependentelor biologice si p s ihologice.

65

c

. Ex peri en t e lo r

po z iti ve

(e.g . speranta ,

pla c erea,

fer i cirea, s tarea d e bine s ubi e ctiva , e t c. ) , cat si a pe r so nalitatii po z itive .

2. Ev aluati importanta investigatiilo r n e urobiologice !,ii evolutioniste pentru domeniul psihologiei pozitive , oferind minim 2 argumente pro sau contra.

d . G and i rii uman e .

8 . Me to de l e psihol o giei po z itivist e sunt:

a. D oar ex perimentale !,iipsihom e trice.

b. P u r fe nom en ologi ce .

c . P s iho me tric e si neurologice.

d . Fe nom e nolo g ic e, evolut ioni ste ,

ps i hom e trice,

 

a)

neurolog i ce

! , i l

 

b)

2 .7 . 3 . Exerc i tii ~ i te me de r e flectie

1. Ce f e l d e pre si uni

cr e i e rului

se l e cti v e

cred e ti

c a au in f lu e ntat

Oferiti

de zv ol t a rea

mini m 3 a r gum e n te pent r u po z itia asurnata .

in cad r ul g e nului Ho mo.

a)

b)

c)

3. Intocmiti 0 lista fermata din comportamente si trasaturi

de ponderea pe care credeti ca

invatarea individual a , sociala ~i culturala 0 are in model area trasaturii respective. Ce trasaturi considerati ca

cred e ti ca sunt pro fund

influentate de mediul cultural ? (elaborati 0 lista de minim

psihice umane in functie

sunt ereditare !,ii ce trasaturi

10 a s tf e l de trasaturi).

66

67

2.7.4. Bib l iograf ie suplimentari orientativa

Ceausu , v. (1978). Cunoa st e r ea psiholo g ica

inc e r t itu d inii . Bucur es ti: E d.Militara. Golu , M . (2002). Bazel e p siholo g ie i generale.Bucure ~ ti:

si c ondu i a

E ditur a U ni ve rsi t ara .

M

ucchie l li,

A.

(1996) .

Noua psih o logi e .

Bucure s ti :

E d .S tiin t ifica,

P

a ve l c u , v. (1972). Dr ama psihologi e i - Bucu r e s ti : EDP .

T

eodorescu , S . (1972). P sihologi a conduitei . Bucur e sti:

 

E d . S t ii ntifica .

 

Z

late , M. (1988). Omul f a /a

in fata cu lumea . B ucure st i :

 

E

d.Alba t ros .

Z

late ,

M. (2001) .

Trei psihologii,

' in M. Z late (coord.).

siholo g i a

P

Poli r om .

la r ds p d nti a

mil e niilo r ,

Iasi: E ditura

Z late , M . (2003) . E ul ~i personalitatea. Bucuresti: E ditura Trei

(P

Psihologia Po z itiva).

s ihologia

umani s ta ,

Psihologia ,

68

transpersonalii ,

2.8. V erificarea cunostintelor referitoare la tema

Natura psihicului uman ca obiect al cunoasterii stiintifice ' in

psihologie: de la bazele biologice la determinarea si conditionarea social - istorica si culturala

2.8.1. Obiectivele autoevaluirii cunostintelor:

Rezultatele acestor testari/ ex e rcitii of era informatii despre cantitatea si calitatea cunostintelor cu privire la:

o

psihicul ca forma a v ietii de relatie ;

o

relatia psihic--creier din perspectiva diferitelor modele elaborate ' in timp ;

o

psihicul ca reflectare ~i reproducere a realitatii exterioare In pianul interioritatii subiective;

o

relatia de reciprocitate existenta intre creier ~1 comportament ;

o

limitele in elaborarea unei stiint e obiective a constiintei fenomenale ;

o

dihotomiile specifice psihicului uman.

2.8.2. intrebari de verificare

1 . Printre cele

mai cunoscute criterii avansate de filozofi

pentru a delimita psihicul de celelalte forme de existenta intalnim:

a. Obiectivitatea, intentionalitatea si materialitatea ;

b

. Subiectivitatea , intentionalitatea

si materialitatea;

c.

Subiectivitatea , intentionalitatea

~i infailibilitatea.

 

d

. Obiectivitatea si perenitatea.

2.

Conceptia intalnita atat In cadrul religiilor occidentale cat si in opera unor filozofi ca Platon sau Descartes cu privire la relatia dintre minte si corp este cea a:

a. Dualismului paralelist;

b. Dualismului interactionist;

c. Monismului psihoneural;

d . Emergentismului.

69

3

. D upa Rene D e sca r tes, mintea ~i corpul interactionea za

in tr-o a n u mita r egiune a creierului cunoscuta sub numele

d

e :

 

a. Hipotalamus;

b. H ipocamp;

c. Glanda pin e ala ;

d. Cor t e x ulo r bito-frontal.

4.

G o ttf ri e d y on L e ibni z e s t e cunoscut pentru a v ansarea t ez ei:

 

a

. Duali s mului int e r a c t ioni s t ;

b. Oca z ionali s mului;

c. P aral e li s mului ;

d. E m e rgentismului.

5.

Conform e pif e nomenalismului , staril e si procesele mintale sunt:

a. Responsabile d e miscarile corpului ;

b. Identic e cu staril e si procesele cerebrale;

c. Impoten t e din punct d e veder e cauzal ;

d. T ot ce ex ista,

6 . Te z a dualismului de proprietate considera ca :

a. Mintea

si creierului

au

e x act

acelasi

set

de

propri e tati ;

b. Mintea este tot ce e x ista;

c . Propri e tatile

mintale ~ i cele fizice sunt atribute ale

aceleiasi substan t e;

d. Materia este tot ce exista.

7. Cel mai cunoscut adept al idealismului subiectiv este:

a. Georg Heg e l ;

b. Immanuel Kant;

c . Bertrand Russell;

d. George Berkeley

70

8. Teza identitatii de stare central a considers ca:

a. Starile mintale sunt stari cerebrale;

b . S tarile mintale nu pot fi reduse la stari cerebrale;

c. S tatile mintale emerg din stari cerebrale ;

d . Tot ce exista sunt starile mintale.

9. Conform materialismului eliminativ:

a. Psihologia comuna este a teorie adevarata care of era predictii extrem de bune ;

b. Intreg univer s ul este constituit dintr-o singura entitate;

c. Obiectele e x terioare mintii nu e x ista;

d. Psihologia cornuna este 0 t e orie eronata care face uz de un vocabular obsolet si postulea z a e x istenta unor proc e se si stari fictive din punct de ved e re ontologie.

10. Karl Popper este cunoscut pentru avansarea unei tez e:

a . Monist materialiste ;

b. Monist neutre ;

c . Pluraliste;

d . Dualiste.

11. U na dintre cele mai cunoscute clasificari a fenomenelor parapsihologice le imparte pe acestea in doua clase:

a. Telepatie si celelalte fenomene PSI;

b. Precognitie ~i telepatie ;

c. F enomene de perceptie e x trasenzoriala si fenomene psihokinetice;

d. Fenomene psihokinetice si telepatie.

12. Telepatia repre z inta:

a. 0 presupu s a forma de comunicare cu persoanele decedate ;

b. 0 presupusa forma de comunicare la distants intr-o maniera mijlocita de particule elementare;

c. 0 presupu s a forma de anticipare a viitorului;

71

d.

0 pr e s upus a

intr -o r n a ni er a neint e rm e dia t a

c ii mpuri cunoscu t e fi z icii.

fo r ma d e comunic are

d

la d is tanta

~i

e particule

2 .8. 3 . E xerc i ti i ~i tem e d e r ef lecti e

1. F o rmul ati d o ua a r gum e nte irnpo t riva ~ i dou a a r gument e In

f a v o a r ea teze i m e tafi z ic e cartez ian .

Arg um e nt e PR O

a )

b )

A rgumente CONTRA

a)

b)

72

a duali s mului int e ractioni s t

2. De c e c redeti ca dualismul interactionist a fost

cea mai

populara tez a cu privire la relatia e x istenta intre minte si corp din ultimele doua milenii in cadrul culturilor occidentale? (Formulati minim 3 argumente).

a)

b)

c)

3. Unii filo z ofi contemporani considera ea materialismul nu

ale

psihicului . Credeti dl. acest lucru reprezinta

suficient de bun pentru a sustine dualismul ? Dar pentru a

postula faptul ca proprietatile fenomenale sunt proprietati primiti v e ale materiei ? (formulati minim 2 argumente indiferent de po z itia asumata).

natura proprietatilor

poate e x plica

fenomenale

un motiv

a)

73

b)

4. I d en ti f i c a ti in tr-un proc e s psihic ( e .g. r e pr ez entar e a , ga ndi rea , me mo r ia):

i. re alitat e a

natu ra la

p e care