Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE


SPECIALIZAREA: MASTER ÎN FILOSOFIE -FILOSOFIE, CULTURA, COMUNICARE

I. Informatii generale despre curs si seminar

Titlul disciplinei: Fenomenologie şi psihanaliză


Codul: HFR 3336
Regimul disciplinei: opţional
Numărul de ore: (2 ore curs + 1 oră seminar) x 14 saptamani = 28 ore curs + 14 ore seminar
Numărul de credite: 4
Tipul de evaluare finală: examen
Locul de desfăşurare: sala Lucian Blaga (X/I), str.M.Kogalniceanu nr.1, et.1
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afişat la Departamentul de Filosofie

II. Informatii despre titularul de curs si seminar

Nume, titlul ştiinţific: VIRGIL CIOMOŞ, conferenţiar doctor


Informaţii de contact: virgil_ciomos@yahoo.com, 0264-405300, int.5280, 5281
Ore de audienţă: în fiecare luni, între orele 16-17

III. Descrierea disciplinei

Obiective – Cursul îşi propune să analizeze câteva concepte fundamentale ale fenomenologiei
aplicate, care au apărut şi s-au dezvoltat fie în marginea psihopatologiei definite de Daseins Analyse
fie în cadrul raporturilor complexe pe care fenomenologia contemporană – mai ales cea de expresie
franceză – le-a întreţinut cu psihanaliza. El încearcă să demonstreze că, departe de a fi o disciplină
mult prea „abstractă” pentru a mai interesa omul contemporan, fenomenologia are consecinţe grele de
sens, care ating şi luminează cele mai importante straturi ale complicatului proces de constituire a
subiectului uman concret, dimpreună cu multiplele sale patologii. Din acest punct de vedere, filosofia,
în genere, şi fenomenologia, în speţă, îşi păstrează întreaga lor portanţă practică, oferind tuturor celor
care li se dedică un preţios instrument de orientare într-o lume – precum cea postmodernă – dimpreună
cu provocările sale teoretice şi practice.

Tematica cursului

1. Descripţia fenomenologică a conceptului de refulare


2. Obiectul „în genere” versus Obiectul a
3. Divizarea subiectului transcendental. Refularea originară
4. Reducţia ego-ului şi psihoza transcendentală. Forcluziunea originii
5. De la transpasibilitatea fenomenologică la transferul psihanalitic
6. Chiasma conştiinţei versus Inconştientul fenomenologic
7. Specularitatea fenomenologică şi „stadiului oglinzii”. Înscrierea corpului
8. Redefinirea fenomenului ca „întoarcere a refulatului”
9. Subiect liminar versus obiect tranziţional. Reinvestirea corpului ca frontieră
10. Reducţie fenomenologică şi denegare psihanalitică. Nevroza transcendentală
11. Posibilitatea transcendentală a interzisului perversiunii
12. Hermeneutica inter-zisului
13. Tripartiţia arhitectonică a principiilor constitutive ale subiectului
14. Timp, anamneză, transfer

Competente dobindite:
a) competenţe cognitive:
- dobândirea unor concepte cheie proprii Daseins Analyse-i, familiarizarea cu vocabularul şi
problematica psihiatriei contemporane de inspiraţie fenomenologică
- însuşirea principalelor concepte ale psihanalizei contemporane, mai ales în varianta ei
lacaniană
- clarificarea comparativă a „contaminărilor” conceptuale şi metodologice reciproce dintre
fenomenologie şi psihanaliză
- descripţia fenomenologică a principalelor afecţiuni psihice reţinute în psihanaliză: psihoză,
nevroză şi perversitate
b) competenţe practic-aplicative:
- însuşirea principiilor fundamentale ale unei practici psihanalitice
- studierea principalelor afecţiuni psihice pornind de la studiul fenomenologic al unor cazuri
concrete
- interpretarea unor texte fondatoare şi clarificatoare ale patologiei fenomenologice şi, respectiv,
ale psihanalizei
- organizarea unor exerciţii de diagnostic pornind de la cazuri deja analizate în literatura de
specialitate
c) competenţe atitudinale
- schimbarea atitudinii teoretice şi practice faţă de „boala psihică” şi, mai ales, faţă de
simptomele sale
- abordarea din perspectivă fenomenologică şi psihanalitică a schimbărilor sociale
contemporane
- încurajarea efortului personal de cunoaştere de sine şi, mai ales, a celui de cunoaştere „prin
celălalt”.

IV. Bibliografia obligatorie:

1. G.W.F. Hegel, Fenomenologia Spiritului, Ed. IRI, Bucureşti, 1995, cap. III, IV.
2. La psychopatologie phénoménologique, Ed. du Cercle Herméneutique, Paris, 2006.
3. H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Ed. Millon, Grenoble, 1991, cap. De la transpassibilité.
4. Phénoménologie, psychiatrie, psychanalyse, Ed. du Cercle Herméneutique, Paris, 2004.
5. M. Richir, L’expérience du penser, Ed. Million, Grenoble, 1996, cap. IV.
6. S. Freud, Opere, vol. 7. Nevroză, psihoză, perversitate, Ed. Trei, Bucureşti, 2002, pp. 115-185,
197-221.
7. J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris, 1973, pp. 25-79,
79-120, 227-293.
8. Idem, Le Transfert, Ed. Seuil, Paris, 2001, pp. 203-315, 389-451.

Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opţională:

9. S. Freud, Opere, vol. 3, Psihologia inconştientului, Ed. Trei, Bucureşti, 2000, pp. 215-295.
10. Idem, Opere, vol. 11. Introducere în psihanaliză, Ed. Trei, Bucureşti, 2004, pp. 237-455.
11. Idem, Opere, vol. 12. Studii despre isterie, Ed. Trei, Bucureşti, 2005
12. J. Lacan, Ecrits, vol. I, Ed. Seuil, Paris, 1999, pp. 235-322, 367-398.
13. Ibidem, vol. II, pp. 243-272, 273-309.
14. D.W. Winnicott, Natura umană, Ed. Trei, Bucureşti, 2004.

15. Ed. Husserl, Meditaţii carteziene, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.


16. La pulsion (dir. J.-Ch. Goddard), Ed. Vrin, Paris, 2006.
17. A. Tatossian, Phénoménologie des psychoses, Ed. du Cercle Herméneutique, Paris, 2002
18. S. Thibierge, L'image et son double - l'image spéculaire dans la pathologie, Ed. Erès, Toulouse,
1999.
19. V. Ciomoş, De la experienţa sublimului la starea de excepţie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2006, cap. II, 2
şi 3, cap. III, 3.
20. Idem, Dénégation et oubli de l’être, în „Le discours psychanalytique”, T. 24, 2000.
21. Ch. Melmann, L’homme sans gravité, Ed. Gallimard, Paris, 2005.

2
V. Metode de predare si materiale folosite in cadrul procesului educational specific disciplinei:

 curs interactiv cu fundament de prelegere


 discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple
 utilizarea de studii de caz în cadrul seminarilor

VI. Planificarea întâlnirilor şi a verificărilor intermediare

Curs – săpt. 1
Tematica: Descripţia fenomenologică a conceptului de refulare

Obiective:
 analiza critică a conceptelor hegeliene de forţă şi de refulare
 analiza comparată a conceptelor fenomenologice de refulare şi reducţie
 înţelegerea diferenţei dintre virtutea aperceptivă şi posibilitatea transcendentală
 analiza comparată a conceptelor de forţă şi de pulsiune
Concepte, cuvinte cheie
 forţă, pulsiune
 refulare, reducţie
 aperceptiv, transcendental
 acţiune şi reacţiune

Seminar – săpt. 1
Tematica: Conceptul hegelian de refulare „în sine” a forţei
Obligaţia studenţilor: lectura comentată a principalelor texte din Fenomenologia Spiritului (cap. III)
referitoare la tematica seminarului.

Bibliografie: Ref. 1, 3, 16, 20.

Curs – săpt. 2
Tematica: Obiectul „în genere” versus Obiectul a

Obiective:
 analiza comparată a conceptelor de obiect transcendental şi obiect a
 înţelegerea genezei conceptului kantian de „lucru în sine”
 analiza comparată a conceptelor de pulsiune şi de dorinţă
 înţelegerea diferenţei fenomenologice dintre afect şi dorinţă
Concepte, cuvinte cheie:
 lucru în sine
 obiect transcendental
 afect, dorinţă
 dorinţă, refulare originară

Seminar – săpt. 2
Tematica: Conceptul hegelian de „dorinţă”
Obligatia studentilor: lectura comentată a principalelor texte din Fenomenologia Spiritului (cap. IV)
referitoare la privitoare la tema seminarului.

Bibliografie: Ref. 1, 7, 12, 20, 21.

Curs – săpt. 3
Tematica: Divizarea subiectului transcendental. Refularea originară
Obiective:
 analiza comparată a operaţiei de diviziune a subiectului în fenomenologie şi psihanaliză
 redefinirea transcendentalului ca efect al refulării originare a forţei intelectului
 redefinirea conceptului de analitică transcendentală
 analiza critică a conceptului de aprehensiune originară

3
Concepte, cuvinte cheie:
 subiect, divizare a subiectului
 refulare, refulare originară
 analitică transcendentală
 apercepţie originară

Seminar – săpt. 3
Tematica: Analiza critică a operaţiei diviziunii subiectului în Meditaţiile carteziene ale lui Ed.
Husserl
Obligaţia studenţilor: întocmirea de referate şi participarea la dezbatere pe baza bibliografiei propuse
pentru seminar.

Bibliografie: Ref. 3, 5, 7, 9, 15, 16.

Curs – săpt. 4
Tematica: Reducţia ego-ului şi psihoza transcendentală. Forcluziunea originii

Obiective:
 comprehensiunea principalelor forme fenomenologice de reducţie
 redefinirea raporturilor dintre ego şi reducţie
 analiza critică a proiectului modern al unei mathesis universalis
 definirea conceptului fenomenologic de “psihoză transcendentală”
Concepte, cuvinte cheie:
 reducţie, ego
 mathesis universalis
 forcluziune, “numele tatălui”
 psihoză

Seminar – săpt. 4
Tematica: Analiza critică a conceptului fenomenologic de “psihoză transcendentală”
Obligaţia studenţilor: lectura comentată şi dezbaterea principalelor texte privitoare la tema
seminarului.

Bibliografie: Ref. 3, 5, 7, 20, 21.

Curs – săpt. 5
Tematica: De la transpasibilitatea fenomenologică la transferul psihanalitic

Obiective:
 redefinirea diferenţei fenomenologice dintre aperceptiv şi transcendental
 analiza critică a conceptelor fenomenologice de transpoziţie şi transpasibilitate
 analiza comparată a conceptului psihanalitic de transfer
 comprehensiunea raporturilor fenomenologice dintre timp şi pasaj
Concepte, cuvinte cheie:
 aperceptiv, transcendental
 transpoziţie, transpasibilitate
 transfer
 timp, pasaj

Seminar – săpt. 5
Tematica: Transferul filosofic în succesiunea platoniciană. Analiza critică a unor pasaje din seminarul
despre Transfer al lui J. Lacan.
Obligaţia studenţilor: lectura comentată şi dezbaterea a principalelor texte privitoare la tema
seminarului.

Bibliografie: Ref. 3, 4, 5, 8, 19

4
Curs – săpt. 6
Tematica: Chiasma conştiinţei versus Inconştientul fenomenologic

Obiective:
 analiza critică a paradigmei analogice a filosofiei
 comprehensiunea conceptului fenomenologic de chiasmă arhitentonică
 comprehensiunea conceptului fenomenologic de “inconştient”
 analiza comparată a inconştientului fenomenologic şi a inconştientului psihanalitic
Concepte, cuvinte cheie:
 analogie
 chiasmă arhitectonică
 conştiinţă versus inconştient fenomnenologic
 conştiinţă versus inconştient psihanalitic

Seminar – săpt. 6
Tematica: Specificul conceptului psihanalitic de inconştient
Obligaţia studenţilor: întocmirea de referate si participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse
pentru seminar.

Bibliografie: Ref. 4, 6, 7, 9, 19.

Curs – săpt. 7
Tematica: Specularitatea fenomenologică şi „stadiului oglinzii”

Obiective:
 redefinirea conceptului fenomenologic de “specularitate”
 comprehensiunea raporturilor arhitectonice dintre reprezentare şi schema de reprezentare
 comprehensiunea conceptului psihanalitic de “stadiu al oglinzii”
 analiza critică a conceptului de diviziune a subiectului imaginar
Concepte, cuvinte cheie:
 speculaţie, specularitate
 reprezentare, schemă de reprezentare
 stadiul oglinzii
 imagine fonica versus limbaj

Seminar – săpt. 7
Tematica: J. Lacan şi redefinirea psihanalitică a stadiului oglinzii
Obligaţia studenţilor: lectura comentată şi dezbaterea principalelor texte privitoare la tema
seminarului.

Bibliografie: 1, 7, 12, 13, 18.

Curs – săpt. 8
Tematica: Redefinirea fenomenului ca „întoarcere a refulatului”. Înscrierea corpului

Obiective:
 redefinirea conceptului fenomenologic de “fenomen”
 analiza comparată a conceptului fenomenologic de “fenomen” şi, respectiv, a conceptului
psihanalitic de “întoarcere a refulatului”
 comprehensiunea naturii liminare a fenomenalităţii
 comprehensiunea naturii corporale a scriiturii ca simptom
Concepte, cuvinte cheie:
 fenomen, esenţă
 frontieră, diferenţiere a diferenţei
 întoarcerea refulatului, înscrierea corpului
 corp, simptom

5
Seminar – săpt. 8
Tematica: Conceptul de fenomen de la Kant la Richir
Obligaţia studenţilor: întocmirea de referate şi dezbaterea lor pe baza bibliografiei privitoare la
tematica seminarului.

Bibliografie: 1, 4, 5, 10, 12, 15, 19

Curs – săpt. 9
Tematica: Subiect liminar versus obiect tranziţional. Reinvestirea corpului ca frontieră

Obiective:
 comprehensiunea naturii topologice a subiectului aperceptiv
 analiza critică a conceptului psihanalitic de “obiect tranziţional”
 comprehesiunea conceptului psihanalitic de resexualizare a corpului liminar
 descripţia fenomenologică a conceptului de “fisură arhitectonică”
Concepte, cuvinte cheie:
 subiect, topologia subiectului
 obiect tranziţional
 corp versus frontieră
 sexualizare şi resexualizare

Seminar – săpt. 9
Tematica: D.W. Winnicott: funcţiunea obiectului tranziţional în constituirea subiectului
Obligaţia studenţilor: lectură şi comentariu de text pe baza bibliografiei privitoare la tematica
seminarului.

Bibliografie: Ref. 4, 12, 13, 14, 18.

Curs – săpt. 10
Tematica: Reducţie fenomenologică şi denegare psihanalitică. Nevroza transcendentală

Obiective:
 analiza comparată a conceptului fenomenologic de reducţie şi a conceptului psihanalitic de
denegaţie
 comprehensiunea conceptului psihanalitic de juisare
 comprehensiunea conceptului fenomenologic de “nevroză transcendentală”
 analiza critică a conceptului psihanalitic de somatizare
Concepte, cuvinte cheie:
 reducţie, dublă negaţie
 negaţie, denegaţie
 dorinţă, juisare
 nevroză, somatizare

Seminar – săpt. 10
Tematica: Principiul realităţii în psihoză şi nevroză
Obligaţia studenţilor: întocmirea de referate şi dezbaterea lor pe baza bibliografiei privitoare la
tematica seminarului.

Bibliografie: Ref. 4, 6, 9, 11, 17, 21.

Curs – săpt. 11
Tematica: Posibilitatea transcendentală a “interzisului” perversiunii

Obiective
 comprehensiunea conceptelor de aparenţă şi de dialectică transcendentală, respectiv, a
conceptului fenomenologic de simulacru ontologic
 analiza critică a conceptului psihanalitic de interzis

6
 descripţia fenomenologică a inter-textualităţii
 descripţia fenomenologică a conceptului psihanalitic de “perversiune”
Concepte, cuvinte cheie:
 aparenţă şi dialectică transcendentală
 simulacru ontologic
 interzis versus inter-zis
 conversiune versus perversiune

Seminar – săpt. 11
Tematica: Perversiune, repetiţie, cotidianitate. Societatea de consum şi perversitatea
Obligaţia studenţilor: lectura comentată a unor texte din Ch. Melmann, L’homme sans gravité,
privitoare la tematica seminarului.

Bibliografie: Ref. 2, 6, 21.

Curs – săpt. 12
Tematica: Hermeneutica inter-zisului

Obiective
 analiza comparată a conceptului de interpretare
 comprehensiunea fenomenologică a lanţului semnificant
 comprehensiunea fenomenologică a diferenţei arhitectonice dintre “a zice” şi “zis”
 analiza comparată a conceptului de inter-zicere
Concepte, cuvinte cheie:
 hermeneutică, interpretare
 lanţ semnificant
 limbaj, scriitură
 interzis versus inter-zis

Seminar – săpt. 12
Tematica: Diferenţa arhitectonică dintre semnificant şi semnificat
Obligaţia studenţilor: lectura comentată şi dezbaterea unor texte din bibliografie, privitoare la
tematica seminarului.

Bibliografie: Ref. 5, 7, 12, 13.

Curs – săpt. 13
Tematica: Tripartiţia arhitectonică a principiilor constitutive ale subiectului

Obiective
 redefinirea teoriei transcendentale a elementelor
 analiza critică a teoriei clasice a tripartiţiei facultăţilor cunoaşterii
 comprehensiunea fenomenologică a semnificaţiei “nodului boromean” în psihanaliză
 comprehensiunea fenomenologică a conceptelor de simbolic, real şi imaginar
Concepte, cuvinte cheie:
 facultate de cunoaştere, reducţie arhitectonică
 sensibilitate, imaginaţie, intelect
 real, imaginar, simbolic
 nod boromean

Seminar – săpt. 13
Tematica: Reevaluarea fenomenologică a raporturilor arhitectonice dintre intuiţie, noemă şi noeză.
Reevaluarea conceptului husserlian de variaţie eidetică
Obligaţia studenţilor: lectura comentată şi dezbaterea principalelor texte din bibliografie privitoare la
tematica seminarului.

Bibliografie: Ref. 1, 3, 5, 13, 15

7
Curs – săpt. 14
Tematica: Timp, anamneză, transfer

Obiective
 redefinirea fenomenologică a temporalităţii proprii actului de rememorare
 comprehensiunea temporalităţii proprii transferului psihanalitic
 analiza critică a conceptului husserlian de “flux temporal”
 comprehensiunea fenomenologică proprie rupturilor temporale
Concepte, cuvinte cheie:
 temporalitate, continuitate, discontinuitate
 memorare, rememorare
 transfer, anamneză
 flux temporal

Seminar – săpt. 14
Tematica: Timp şi alteritate
Obligaţia studenţilor: întocmirea, susţinerea şi dezbaterea unor lucrări concepute şi redactate pe baza
bibliografiei seminarului.

Bibliografie: Ref. 3, 5, 9, 15, 20.

VII. Modul de evaluare

Evaluarea se va face atât pe parcursul semestrului cât şi in timpul examinării finale, astfel:

• verificare orală pe parcursul semestrului (referat/dezbatere seminar): 33% din nota finala
• verificare scrisă la sfârşitul semestrului-sesiune (lucrare individuală tip eseu academic): 66%
din nota finală

Criteriile utilizate în evaluarea lucrării scrise: capacitatea de a opera în mod corect şi adecvat cu
conceptele şi metodologia cercetării domeniului; asumarea unei cercetări ştiinţifice şi documentar-
bibliografice proprii; aplicarea metodelor de redactare specifice filosofiei.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situatiilor exceptionale

Prezenta la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu este condiţionată de un număr
minim de prezenţe. Activitatea la seminar este, însă, obligatorie. Seminarile pierdute se pot recupera.