Sunteți pe pagina 1din 104

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar dolomitic la

Voslabeni

Contract
6/440/2015

STUDIU DE FEZABILITATE
,REALIZARE INSTALAIE DE PRODUCERE A

9V

VARULUI DOLOMITIC SI SUBPRODUSE DE VAR


DIN DOLOMITA LA VOSLABENI"

Contract: 6/440/2015
Etapa:

Studiu de fezabilitate

Beneficiar: S.C. EXPLOATAREA MINIERA HARGHITA S.A.

Manager de proiect: ing. Adrian Iordanescu S.C IOREC S.R.L.


Proiectare:

ing. Anca Vladescu

S.C KAPPA PROIECT CONSING

Aceast documentaie nu se poate utiliza fr acordul scris al S.C. IOREC SRL, indiferent de scop.

Exemplar nr.

2015

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolumitic la Voslabeni

COLECTIV DE ELABORARE

Inginer Adrian Iordanescu

Inginer Anca Vladescu

Inginer Adrian Badoi

Inginer Nicolae Grozav

Dr.lnginer Mircea Stefan

Inginer Alexandru Mircea

Inginer Tatian Calin

Dr Inginer Ovidiu Dumitrescu

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

CUPRINS
Pagina
F o a i a d e semnturi

C o l e c t i v de e l a b o r a r e

Cuprins

B o r d e r o u de piese desenate

Cap.1. Date generale

1 . 1 D e n u m i r e a o b i e c t i v u l u i d e investiii
1.2. A m p l a s a m e n t u l
1.3 T i t u l a r u l investiiei
1.4 B e n e f i c i a r u l investiiei
1.5 E l a b o r a t o r u l s t u d i u l u i
Cap.2. Informaii generale privind proiectul

2 . 1 Situaia actual i informaii d e s p r e i m p l e m e n t a r e a p r o i e c t u l u i


2.2 D o m e n i i d e u t i l i z a r e a l c a r u l u i d o l o m i t i c ; P i a t a d e v a r d i n R o m a n i a

12

2.3 D e s c r i e r e a investiiei; D a t e t e h n i c e i n v e s t i t i e
Cap.3. Costurile estimative ale investiiei

76

3 . 1 V a l o a r e a total c u d e t a l i e r e a p e s t r u c t u r a d e v i z u l u i g e n e r a l
3.2

15

76

Ealonarea c o s t u r i l o r c o r o b o r a t e c u g r a f i c u l d e r e a l i z a r e a investiiei

Cap. 4. Analiza cost-beneficiu

76
77

4 . 1 I d e n t i f i c a r e a investiiei i d e f i n i r e a o b i e c t i v e l o r , i n c l u s i v s p e c i f i c a r e a p e r i o a d e i
de referin
4 . 2 A n a l i z a opiunilor

78

4 . 3 A n a l i z a financiar, i n c l u s i v c a l c u l a r e a i n d i c a t o r i l o r d e performan financiar,


v a l o a r e a actual net, r a t a intern d e r e n t a b i l i t a t e i r a p o r t u l c o s t - b e n e f i c i u
4 . 4 A n a l i z a economic

79
82

4.5 D u r a t a d e r e a l i z a r e a i n v e s t i t i e i ;
Cap. 5. Sursele de finanare ale investiiei

82

Cap. 6. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investitiei

82

6 . 1 Numr d e l o c u r i d e munc c r e a t e n f a z a d e o p e r a r e
Cap.7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei Fabrica de var
7 . 1 V a l o a r e a total i n v e s t i t i e

83

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

7 . 2 Ealonarea investiiei ( I N V / C + M )
7.3 D u r a t a d e r e a l i z a r e ( l u n i )
7.4 V a l o a r e a i n v e s t i t i e i pe capitole;
7 . 5 Ali i n d i c a t o r i s p e c i f i c i d o m e n i u l u i d e a c t i v i t a t e n c a r e e s t e estimat investiia
Cap.8. Sectia macinare dolomita

86

Cap.9 Avize i acorduri de principiu

87

Foaia final

88

Buletine analize si teste de laborator

89

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

BORDEROU DE P I E S E DESENATE

Plana n r .
1. P l a n de situatie

SF1

2. F l u x tehnologic

SF2

3. Plan si vedere laterala

SF3

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Capitolul 1. D A T E G E N E R A L E
1.1. Denumirea obiectivului de investiii
Studiu de fezabilitate r e a l i z a r e instalaie de producere a
subproduse de

var din

dolomita

la

v a r u l u i bulgri dolomitic si

Voslabeni".

1.2. Amplasamentul
Zcmntul d e d o l o m i t a d e l a V o s l a b e n i e s t e deinut d e E x p l o a t a r e a M i n i e r a H a r g h i t a .
A m p l a s a m e n t u l n c a r e s e v a c o n s t r u i i d e z v o l t a a c e s t o b i e c t i v i n d u s t r i a l , este s i t u a t n judeul
H a r g h i t a , c o m u n a Volbeni, c o d potal 5 3 7 3 5 5 , i n a m p l a s a m e n t u l u z i n e i e x i s t e n t e .
Conform

P . U . G . - U T R 5 - t e r e n u l pe care se a m p l a s e a z a P r o i e c t u l I n d u s t i a l are o suprafata de

5 5 0 0 m p , d i n c a r e e c h i p a m e n t e l e d e p r o d u c t i e o c u p a o suprafa total d e 3 6 0 0 m , s e afl s i t u a t n


i n t r a v i l a n u l localitii Volbeni, p r o p r i e t a t e a exclusiv a l u i M I H O C V A S I L E s i M I H O C M A R I A .
Folosina actual - c o n f o r m U T R 5 - zon e x c l u s i v industrial i d e d e p o z i t a r e .
D i n p u n c t d e v e d e r e g e o g r a f i c r e g i u n e a s e dezvolt n s u d u l munilor G i u r g e u l u i p e v e r s a n t u l
s u d - v e s t i c a l m u n t e l u i Cocoelul, c a r e face p a r t e d i n z o n a terminal a c u l m i i c e s e ridic ntre V a l e a
Mureului i V a l e a Volabenilor. A l t i t u d i n e a maxim n zon este c u l m e a Cocoelul ( c o t a + 1 . 1 1 3 m ) ,
i a r cea minim este situat l a n i v e l u l L u n c i i Mureului ( c o t a + 7 7 4 m ) .
A c c e s u l n a m p l a s a m e n t u l P r o i e c t u l u i I n d u s t r i a l s e realizeaz p r i n d r u m u l naional

Miercurea

C i u c - G h e o r g h e n i , s a u p e c a l e a ferat C i c e u - D e d a .
C l i m a r e g i u n i i e s t e legat d e z o n a depresionar a b a z i n u l u i C i u c , c u i e r n i l u n g i i g e r o a s e i v e r i
rcoroase - c u t e m p e r a t u r i c u p r i n s e ntre ( - 1 0 ) - ( - 3 0 ) C i a r n a i 1 8 - 2 2 C v a r a .
0

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

1.3 Titularul Studiului de fezabilitate:


S o c i e t a t e a C o m e r c i a l a Exploatarea M i n i e r a H a r g h i t a " S . A . M i e r c u r e a C i u c , c u s e d i u l n
M i e r c u r e a Ciuc, strada Harghita, n r . 9 8 ,

j u d . H a r g h i t a , nregistrat l a R e g i s t r u l Comerului

M i e r c u r e a C i u c c u n r . J 1 9 / 1 0 4 6 / 2 0 0 3 , C . F . R O 1 5 9 2 9 4 4 9 , c o d potal 5 3 0 1 5 4 , t e l e f o n 0 2 6 6 3 7 1 1 9 3 ;
, e - m a i l c a r i e r e @ e m h a r g h i t a . r o , reprezentat p r i n A d m i n i s t r a t o r D i r e c t o r G e n e r a l P o p P e t r e - F l o r i n .
1.4 Beneficiarul studiului de fezabilitate:
S o c i e t a t e a C o m e r c i a l a Exploatarea M i n i e r a H a r g h i t a " S . A . M i e r c u r e a C i u c
1.5 Elaboratorul studiului:
S t u d i u l este e l a b o r a t

d e S . C . I O R E C S . R . L , str. 9 M a i , P u c i o a s a , J u d . D a m b o v i t a , R O M A N I A ;

C . U . I . R O 2 2 4 8 2 5 6 3 ; N r . o r d . R e g i s t r u l Comerului J 1 5 / 1 2 5 6 / 2 0 0 7 ;
IBAN:

R O 1 0 R Z B R 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 6 7 1 3 0 7 deschis l a R A I F F E I S E N B A N K A g C o l e n t i n a 1 B u c u r e s t i ;

Telefon:

0728003259

reprezentata

prin

Administrator

Adrian

Iordanescu;

E-mail:

iorec2007@yahoo.com.

2. INFORMAII G E N E R A L E PRIVIND P R O I E C T U L
2.1 Activitatea desfurat
O b i e c t i v u l p r i n c i p a l a l exploatrii m i n i e r e e s t e e x p l o a t a r e a i l i v r a r e a n f o r m e s p e c i f i c e , a
resurselor/rezervelor de d o l o m i t a d i n zacamantul Voslabeni.

I n p r e z e n t p r i n c i p a l e l e activitii c a r e s e

desfasoara in cadrul societatii lagate de d o l o m i t a , constau in urmaroarele:


a) extracia d o l o m i t e i ;
b) prelucrarea d o l o m i t e i in cariera si in u z i n a de pe p l a t f o r m a de la V o s l a b e n i ;
c) livrarea produselor de d o l o m i t a .

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

2.2 Situatia existenta


A. Cariera de dolomita la Voslabeni
In p r e z e n t in cariera de la V a s l a b e n i se e x p l o a t e a z a d o l o m i t a , pe care societatea o l i v r e a z a atat in
f o r m a g r a n u l a t a cat s i m a c i n a t a ( S T A S 1 4 2 6 / 1 - 7 1 s i S T A S 1 1 3 6 / 7 6 ) . Societatea e x p l o a t e a z a i n p r e z e n t
c a r i e r a , c o m e r c i a l i z a n d d o l o m i t a d o a r s u b f o r m a b r u t a . S o c i e t a t e a are l i c e n t a d e e x p l o a t a r e .
B. Analize chimice si teste de ardere efectuate pe dolomita Voslabeni.
Este foarte i m p o r t a n t p e n t r u a demara un astfel de proiect i n v e s t i t i o n a l , sa fie cunoscute toate
detaliile despre m a t e r i a p r i m a , si a n u m e :
a)

determinarea structurii si c o m p o z i t i e i m i n e r a l o g i c e a d o l o m i t e i si a c o m p o z i t i e i c h i m i c e ;

b)

c o m p o r t a m e n t u l la ardere in c o n d i t i i de laborator a d o l o m i t e i . C o n d i t i i l e d i n laborator sunt


identice cu cele d i n t r - u n cuptor i n d u s t r i a l ;

c)

a n a l i z a r e a p r o d u s u l u i c a r e s e o b t i n e d u p a a r d e r e a d i n l a b o r a t o r , a d i c a d a c a este v a r , t i p u l
acestuia si ce c a l i t a t i are.

N u m a i d u p a c e c o n c l u z i i l e acestor teste s i a n a l i z e s u n t p o z i t i v e , p u t e m trece l a etapele u r m a t o a r e ale


proiectului industrial.
M i n e r a l u l d o l o m i t i c a f o s t t r i m i s p e n t r u teste s i a n a l i z e s p e c i f i c e v a r u l u i l a L a b o r a t o r u l C i m p r o g e t t i ,
Laboratorul M I N E S A I . C . P . M . Cluj si la Ceprocim Bucuresti.
A n a l i z e l e d e l a b o r a t o r a u a r a t a t f a p t u l c a d o l o m i t a este u n m i n e r a l f o a r t e b u n d . p . d . v . a l c o m p o z i t i e i
c h i m i c e , un m i n e r a l foarte curat c h i m i c , iar testele facute la ardere au aratat ca se o b t i n e un v a r d o l o m i t i c
de calitate superioara.
T e s t e l e C i m p r o g e t t i , a u s t a b i l i t c a d o l o m i t a d e l a V o s l a b e n i este u n m i n e r a l a c a r e i c o m p o z i t i e
c h i m i c a este u r m a t o a r e a : C a C O = 5 5 , 1 9 % , M g C O = 4 3 , 4 4 % , R e s t u l = 1 , 3 7 % .
3

Pe baza a n a l i z e i c h i m i c e , C i m p r o g e t t i a calculat ca v a r u l care se o b t i n e are teoretic u r m a t o a r e a


compozitie chimica: CaO=58,28%; M g O = 3 9 , 1 4 % ; Alte=2,58%.
A c e s t l u c r u a r a t a c a s u m a o x i z i l o r M g O + C a O este d e 9 7 , 4 2 % . S t a n d a r d u l r o m a n e s c p e n t r u v a r u l
d o l o m i t i c c l a s i f i c a acest p r o d u s p e baza v a l o r i i s u m e i c e l o r d o i o x i z i i n m a i m u l t e clase c a l i t a t i v e . C l a s a
s u p e r i o a r a este c l a s a D L 8 5 , c a r e i m p u n e c a v a r u l d o l o m i t i c o b t i n u t s a a i b a i n a c e a s t a c l a s a ( D L 8 5 ) s u m a
celor 2 o x i z i

> 8 5 % . A n a l i z a n d cifrele prezentate de Standard si Laborator, tragem urmatoarea

concluzie :
Varul ce se va obtine din dolomita de la Voslabeni va fi un var dolomitic mult mai bun, ceea
ceva impune o noua clasa calitativa.
T e s t u l de ardere d i n laborator a dus la obtinerea u n u i

v a r d o l o m i t i c de foarte buna calitate la o

temperatura de ardere de m a x i m 1050 grdC, t i m p de 3 ore. Pierderea la calcinare ( 4 6 , 6 5 % ) se

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

incadreaza in l i m i t e l e n o r m a l e ale reactiei de calcinare. Este o t e m p e r a t u r a foarte b u n a de calcinare, si


c o m p a r a n d cu t e m p e r a t u r a de ardere a calcarului in fabricile de v a r existente in tara ( de 1150 g r d C ),
p u t e m trage u r m a t o a r e a concluzie :

Varul ce se va obtine se va realiza cu consumuri specifice de combustibili scazute!

P e b a z a r e z u l t a t e l o r o b t i n u t e l a c a l c i n a r e a d o l o m i t e i , s-a f a c u t s i t e s t u l d e r e a c t i v i t a t e . E s t e o
c o m p a r a t i e f o a r t e i m p o r t a n t a care s e f a c e i n t r e d i f e r i t e l e t i p u r i d e v a r .
F o r m u l a r e a c t i v i t a t i i , c o n f o r m S R E N 3 9 1 0 - 2 esta:
R=Vxt
u n d e " V " este c a n t i t a t e a d e H C l 4 N , e x p r i m a t a i n c e n t i m e t r i i c u b i ( c c ) , i a r " t " este t i m p u l i n c a r e a r e l o c
reactia v a r u l u i .
Varul calcic are R = cca 300;
Varul dolomitic obtinut in laboratorul Cimprogetti are R = 431.
C o m p a r a n d cele d o u a v a l o r i , t r a g e m u r m a t o a r e a c o n c l u z i e :

Diferenta este tocmai gradul de reactivitate, mai ridicat la varul dolomitic, explicabil prin
prezenta MgO, care ii confera proprietati superioare, aplicabile in diverse domenii de utilizare.

C. Piata de var din Romania.


I n acest m o m e n t , v a r u l d o l o m i t i c n u s e p r o d u c e i n R o m a n i a . T o t i p r o d u c a t o r i i d e v a r u t i l i z e a z a
c a l c a r u l c a m a t e r i e p r i m a s i o b t i n v a r c a l c i c (are c o m p o z i t i a C a O = 9 9 % ) . A s a a f o s t s t r u c t u r a t a
i n d u s t r i a de v a r i n c a d i n a n i i 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , cand f a b r i c i l e de v a r s-au d e z v o l t a t pe langa f a b r i c i l e de c i m e n t .
I n r e z e r v e m i n e r a l e d e calcar, R o m a n i a s t a f o a r t e b i n e , s e c u n o a s t e c a s t r u c t u r a g e o l o g i c a a
m u n t i l o r n o s t r i i este c a l c a r o a s a .
D e a c e e a s i i n d u s t r i a m a t e r i a l e l o r d e c o n s t r u c t i i s-a d e z v o l t a t p e b a z a a c e s t u i t i p d e v a r c a l c i c
care s e o b t i n e d i n c a l c a r .
Fabricile de var din Romania,

Carmeuse, S i m c o r , Celco, Prescom,

p r o d u c cca 8 0 0 . 0 0 0 t o v a r

p e a n . I n t a r a n o a s t r a , d u p a 1 9 9 0 , p r o d u c t i a d e v a r s-a d i m i n u a t , i n p r i m u l r a n d d i n c a u z a i n c h i d e r i i u n o r
f a b r i c i (la A l e s d , B i c a z , T u r d a ) , lasand z o n e geografice fara f a b r i c i d e v a r ( A r d e a l , M o l d o v a ) .
A c e s t l u c r u a condus la reducerea p r o d u c t i e i de v a r in tara, deci neacoperirea cererii de var, in
c o n d i t i i l e c a n d s e c t o r u l d e c o n s t r u c t i i s-a d e z v o l t a t d u p a 1 9 9 0 . C h i a r i n s i t u a t i a s c a d e r i i c e r e r i i i n
constructii in a n i i crizei 2 0 0 8 - 2 0 1 4 , cererea de v a r a ramas constanta, deoarece au aparut alte d o m e n i i
n o i d e u t i l i z a r e , m a i ales cele sub i n c i d e n t a m e d i u l u i .

10

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

D u p a aderarea R o m a n i e i l a U E , n o r m a t i v e l e europene a u i m p u s n o i l i m i t e d e incadrare p e n t r u


P r o t e c t i a M e d i u l u i . V a r u l a d o v e d i t c a este u n p r o d u s f o a r t e n e c e s a r i n p r o t e c t i a m e d i u l u i .

Au aparut

d o m e n i i n o i care s o l i c i t a v a r . E n u m e r a m c a t e v a :
-

d o m e n i u l energetic, p e n t r u desulfurarea gazelor la termocentrale ;

tratarea apelor reziduale, menajere ;

ameliorarea terenurilor agricole ;

autostrazi ;

e c o l o g i z a r e a d e s e u r i l o r m e n a j e r e ; etc..
U t i l i z a r e a v a r u l u i i n m u l t e a l t e d o m e n i i i n t a r a n o a s t r a este l i m i t a t a d e f a p t u l c a n u s e p r o d u c e

v a r d o l o m i t i c . I n t a r i l e care a u r e z e r v e m i n e r a l e d e d o l o m i t a ( G r e c i a , S U A , C a n a d a e t c ) , v a r u l este
utilizat in m u l t m a i multe domenii.
A c e a s t a f a b r i c a v a p r o d u c e p e n t r u p i a t a r o m a n e a s c a u n p r o d u s n o u , d a r care este c a l i t a t i v m a i
b u n decat v a r u l calcic s i v a reprezenta c u siguranta u n i m p a c t p o z i t i v p e n t r u i n d u s t r i a m a t e r i a l e l o r d e
constructii d i n R o m a n i a . P r i n realizarea acestei i n v e s t i t i i , s e v a acoperi c u v a r z o n a deficitara d i n A r d e a l
cat si intreaga z o n a a M o l d o v e i , unde nu s u n t f a b r i c i de var.
Tocmai din aceste motive prezentate mai sus, realizarea fabricii de var dolomitic la
Voslabeni reprezinta o mare oportunitate!
D.
D A T E PRIVIND SITUAIA A U T O R I Z R I I DIN PUNCT DE V E D E R E AL P R O T E C I E I M E D I U L U I I A
A L O C R I I C E R T I F I C A T E L O R D E E M I S I I D E G A Z E C U E F E C T D E SER

Situaia autorizrii
din punct de vedere
al proteciei
mediului

Tip
autorizaie
Autorizatie
Integrata

Nr.
autorizaie
1941

Situaia alocrii
certificatelor de
emisii de gaze cu
efect de ser

Alocare iniial

Data emiterii
01.07.2010

Emitent
ARPM

Sibiu
Din rezerva pentru instalaii
nou intrate**
NU

NU

E S T E F O A R T E IMPORTANT F A P T U L CA SC E X P L O A T A R E A MINIERA HARGHITA SA, A R E A U T O R I Z A I E


INTEGRATA DE MEDIU. IN AFARA DE F A P T U L CA OBINEREA EI INSEAMNA F O A R T E MULTA MUNCA,
TIMP, SI R E S U R S E FINANCIARE, F O A R T E IMPORTANT E S T E F A P T U L CA A C E S T P R O I E C T SE NCADREAZ
I N N O R M E L E L E G A L E , EUROPENE. D E C I E S T E U N P R O I E C T V I A B I L .
FOARTE

IMPORTANTA E S T E SI A L O C A R E A D E C E R T I F I C A T E D E E M I S I I D E G A Z E C U E F E C T D E SERA

(CO2), C A R E SUNT C E R T I F I C A T E V E R Z I CU V A L O R I IN PIAA.

11

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

2.3 Oportunitatea si necesitatea investitiei. Domenii de utilizare


A. Rezultatele testelor de laborator.
I n c o n c l u z i e , t e s t e l e a u a r a t a t c a este f o a r t e i n d i c a t s a f o l o s i m d o l o m i t a d e l a V o s l a b e n i p e n t r u a
obtine var dolomitic.
V a r u l d o l o m i t i c este f o l o s i t a t a t c a v a r n e s t i n s , cat s i c a s u b p r o d u s e d i n v a r .
Fabrica de la V o s l a b e n i va produce:
a) V a r bulgari dolomitic;
b) V a r hidratat d o l o m i t i c vrac si la saci paletizat;
c) V a r macinat dolomitic vrac;
O p o r t u n i t a t e a i n e c e s i t a t e a P r o i e c t u l u i investiional e s t e determinat p e de o p a r t e de l i p s a u n u i
p r o d u s d e v a r d o l o m i t i c p e p i a t a , u n p r o d u s c a r e a r e p r o p r i e t a t i s u p e r i o a r e cat s i d o m e n i i d e u t i l i z a r e
multiple. Productia si comercializarea produselor de var

este

c o n f o r m a cu a n u m i t e cerinte de piata.

T r e b u i e s a f a c e m m e n t i u n e a c a v a r u l d o l o m i t i c , este t o t v a r , d e c i m o d u l d e c o m p o r t a r e , a d i c a r e a c t i a c u
a p a este a s e m a n a t o a r e . C e este i n p l u s , s i acest l u c r u i i c o n f e r a c a l i t a t e m a i b u n e , este p r e z e n t a M g O .

12

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

B. Domenii de utilizare
S a p r e z e n t a m d o m e n i i d e u t i l i z a r e a v a r u l u i d o l o m i t i c , asa c u m s u n t d e s c r i s e d e l i t e r a t u r a d e s p e c i a l i t e t e
in t a r i l e care p r o d u c acest tip de var.

i n d u s t r i a m a t e r i a l e l o r d e construcii (liani m i n e r a l i , e l e m e n t e d e construcie, v o p s e l e , sticl,


ceramic, m a t e r i a l e i z o l a t o a r e , e t c . ) ;

i n d u s t r i a siderurgic i d e m e t a l u r g i e neferoas ( l a d e s u l f u r a r e a f o n t e l o r , l a r a f i n a r e a oelurilor,


c u p r u l u i , etc.); V a r u l s i derivatele sale s e folsesc c a s i agenti d e f l u x i n rafinarea o t e l u l u i ; v a r u l
retine diferite substante, precipita,

a s t f e l p u r i f i c a o t e l u l ; c e este i n p l u s l a v a r u l d o l o m i t i c , este

faptul c a M g O , duce l a inlocuirea introducerii d o l o m i t e i i n furnale. M g O protejeaza zidaria


magnezitica a furnalelor, crescand durata de viata. Este clar ca v a r u l d o l o m i t i c va i n l o c u i in
otelarii v a r u l calcic. C o m b i n a t u l M i t t a l G a l a t i c o n s u m a 5% v a r in reteta de preparare a o t e l u l u i ,
adica cca 2 0 0 . 0 0 0 - 2 5 0 . 0 0 0 to/an;

p r e p a r a r e a c u p r u l u i ; este u t i l i z a t p e n t r u a p r e c i p i t a i m p u r i t a t i l e r e z u l t a t e i n p r o c e s u l d e f a b r i c a t i e .
I m p r e u n a c u aceste i m p u r i t a t i , a m e s t e c u l este t r i m i s i n i a z u r i l e d e d e c a n t a r e . T o t a i c i s e i n t r o d u c e
periodic lapte de v a r (var stins), pentru reglarea n i v e l u l u i de PH al apelor d i n iazurile de
decantare, p e n t r u reducerea aciditatii apei.

n d o m e n i u l proteciei i r e f a c e r i i m e d i u l u i m e d i u l u i , c u implicaii d i r e c t e n z o n a limitrof, d i n


care e n u m e r a m :

staiile d e t r a t a r e a a a p e l o r u z a t e m e n a j e r e ;

staiile d e n e u t r a l i z a r e i t r a t a r e a a p e l o r d e min;

d e s u l f u r a r e a g a z e l o r d e a r d e r e d e l a t e r m o c e n t r a l e , etc.
v a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c este u t i l i z a t p e n t r u a p u r i f i c a a p e l o r r e z i d u a l e i d e s e u r i l e i n d u s t r i a l e ;
v a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c e s t e u t i l i z a t n p r i n c i p a l i n agricultur s i i n construcii. A c e s t a r e d u c e
a c i d i t a t e a s o l u l u i n f e r m e a g r i c o l e , p e l u z e i grdini. n c o n s t r u c t i i , v a r u l h i d r a t a t e s t e u n
i n g r e d i e n t e s e n t i a l n p r e p a r a r e a m o r t a r e l o r , i p s o s u l u i p e b a z a d e v a r . D e a s e m e n e a , este u t i l i z a t
p e n t r u a s t a b i l i z a s o l u l p e n t r u p r o i e c t e d e construcii.( G r a y m o n t D o l i m e )

v a r u l n e s t i n s este u t i l i z a t n p r i n c i p a l n i n d u s t r i e c a a g e n t c a t a l i t i c . E s t e f o l o s i t n f a b r i c a r e a
o t e l u l u i p e n t r u a a j u t a l a s e p a r a r e a i m p u r i t a t i l o r d e o t e l u l t o p i t . A c e a s t a ajut, d e a s e m e n e a l a
r e t i n e r e a s u l f u l u i , d i n e m i s i i l e d e f u m i n a c t i v i t a t i l e i n d u s t r i a l e . N e s t i n s , d e a s e m e n e a , este
u t i l i z a t i n i n d u s t r i a d e hrtie, a g e n t d e r a f i n a r e i n i n d u s t r i a d e m e t a l e ( e x : c u p r u ) , c a a g e n t d e
neutralizare a apelor acide si de reglare a P H - l u i ( i a z u r i de decantare a apelor cu diferite m e t a l e ) ,
in industria de obtinere a fibrei de sticla.
V a r u l n e s t i n s are o a f i n i t a t e a r i d i c a t a p e n t r u ap, c e e a c e i l f a c e u n a g e n t d e u s c a r e u t i l n d i v e r s e
procese i n d u s t r i a l e . V a r u l d o l o m i t i c h i d r a t a t are a p r o x i m a t i v c o m p o z i t i a u r m a t o a r e : 4 8 l a suta

13

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

o x i d d e c a l c i u , o x i d d e m a g n e z i u 3 4 l a s u t a s i 1 7 l a s u t a apa. V a r u l h i d r a t a t c a l c i c a r e u r m a t o a r e a
c o m p o z i t i e a p r o x i m a t i v a : 7 4 l a sut o x i d d e c a l c i u i 2 4 l a sut ap c o m b i n a t a c h i m i c . D e a c e e a
este m a i r e a c t i v c h i m i c .
V a r u l d o l o m i t i c funcioneaz c a u n a n t i a c i d , a g e n t d e t a m p o n a r e a s o l u l u i s i c r e s t e r e a n i v e l u l u i
p H - u l u i oferind n acelasi t i m p m a g n e z i u si calciu. D e s i unele fructe, c u m ar fi afinele, prefera
s o l u r i l e acide, cei m a i m u l t i p o m i f r u c t i f e r i prefera s o l u l n e u t r u . A p l i c a r e a v a r u l u i d o l o m i t i c l a
s o l n t i m p d e p l a n t a r e este d e o b i c e i c e l m a i e f i c i e n t m o d d e u t i l i z a r e a p r o d u s u l u i , d e s i d o z a
d e p i n d e d e p H - u l s o l u l u i e x i s t e n t , t i p u l d e s o l i n i v e l u l p H - u l u i d o r i t . Grdinarii p o t u t i l i z a , d e
asemenea, var d o l o m i t i c pentru prevenirea b o l i l o r p r i n stropire sub f o r m a de p r a f

n j u r u l

p o m u l u i d e f r u c t e a n u a l , primvara s a u t o a m n a .
A u t o s t r a z i ; p r i m u l s t r a t c a r e s e p u n e i n s a p a t u r a este v a r u l m a c i n a t , c a r e d r e n e a z a s o l u l , i l f a c e
i m p e r m e a b i l , f u n d a m e n t de baza a structurii autoastrazilor;
P o m i c u l t u r a ; p o m i i fructiferi au n e v o i e de s o l u r i cu PH = 6-8; ex: m e r i i si perii au n e v o i e de s o l
cu P H = 6 , 5 ; p r i n utilizarea v a r u l u i d o l o m i t i c se regleaza ph-ul solului. Cei m a i m u l t i p o m i
f r u c t i f e r i p r o s p e r a n s o l u s o r a c i d c u u n p H ntre 6 , 0 i 7 , 0 . S o l u l u i f o a r t e a c i d t r e b u i e adugat
v a r d o l o m i t i c p e n t r u a r i d i c a n i v e l u l p H - u l u i l a c e l puin 6 , 0 , p e n t r u a p r e v e n i e v e n t u a l e
deteriorri l a c o p a c i t i n e r i . M u l t e s o i u r i d e n e c t a r i n e s i p i e r s i c i p r e f e r a a c e s t s o l . C a i s u l ( P r u n u s
a r m e n i a c a ) , este u n c o p a c c a r e t i n d e s p r e f e r e s o l u l u s o r a l c a l i n c u u n p H d e 7 , 5 . C a i s i i s u n t
r e z i s t e n t i n z o n e l e c u a s t f e l d e s o l u r i t r a t a t e s i a j u n g s a creasc l a i n a l t i m i d e l a 1 5 l a 2 0 d e
metri.( vezi Caryn Anderson,Marlene Affeld)
T e n c u i e l i plastice d i n var; recomandat pentru perete interior plat sau conturat si pentru plafoane
pentru toate tipurile de constructii; usor de lucrat cu el, chiturile de var sunt plastice si se pot
amesteca cu toate tipurile de tencuieli hidrometrice ( ex se amesteca doar cu ciment, 1:1, sau2:1
v a r : c i m e n t ), are o suprafata de acoperire de la 3 5 0 la 4 5 0 m p / t o m a t e r i a l ; se intareste r a p i d .
gleturi;
T o a t e s t u d i i l e a r a t a c a v a r u l d o l o m i t i c este s u p e r i o r c a l i t a t i v v a r u l u i c a l c i c , s u p e r i o r i t a t e p e care i - o
d a p r e z e n t a M g O , care i i c o n f e r a p r o p r i e t a t i i n p l u s , i a r u t i l i z a r e a l u i i n d o m e n i i d i v e r s e a r a t a c a a r e u n
c o m p o r t a m e n t m u l t m a i b u n decat v a r u l calcic.

14

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

2.4. Descrierea proiectului


n ntreg a n s a m b l u l su, P r o i e c t u l I n d u s t r i a l a f o s t f u n d a m e n t a t innd c o n t d e cele m a i b u n e p r o c e d e e
t e h n i c e e x i s t e n t e n i n d u s t r i a productoare d e v a r , r e s p e c t i v d e l i n i i l e d i r e c t o a r e i d e p u n e r e a n practic a
Directivei Consiliului 96/61/CE.
P r o i e c t u l I n d u s t r i a l v a f i d e z v o l t a t s i s t r u c t u r a t p e secii d e producie c u g r a d r i d i c a t d e s p e c i a l i z a r e s i
a u t o m a t i z a r e , fiecare d i n acestea f i i n d intercondiionate ntre ele n v e d e r e a asigurrii funcionrii ntr-un t o t
u n i t a r a entitii investiionale.
P r o i e c t u l I n d u s t r i a l s e v a r e a l i z a i n t e g r a l c u e c h i p a m e n t e , u t i l a j e i instalaii n o i , achiziionate d e
l a f i r m e c u r e n u m e m o n d i a l i c a r e opereaz d e o lung perioad d e t i m p p e Piaa Comunitar ( U . E . ) .
P r o c e s u l de o b t i n e r e a v a r u l u i d o l o m i t i c c o n t i n e , in p r i n c i p i u , u r m a t o a r e l e etape de baza:
a) Obtinerea d o l o m i t e i
b) Stocarea si prelucrarea d o l o m i t e i
c) F u r n i z a r e a c o m b u s t i b i l u l u i de ardere;
d) Calcinarea dolomitei;
e) Prelucrarea v a r u l u i obtinut de la cuptor in produse derivate ( var hidratat, v a r macinat )
f)

Stocare, manipulare, transport var.


P e n t r u r e a l i z a r e a u n e i instalaii d e p r o d u c e r e a v a r u l u i bulgri d i n d o l o m i t a provenit d i n c a r i e r a

V o s l a b e n i , e s t e necesar e x p l o a t a r e a n carier a urmtoarelor cantiti :


4 0 0 t o v a r / z i x 2 t o . d o l o m i t a / 1 t o v a r x 3 0 zile/lun = 2 4 . 0 0 0 t/lun d o l o m i t a f r a c t i a 4 0 - 8 0 m m .
Aceasta cantitate trebuie luata i n calcul c a f i i n d m i n i m a p e n t r u crearea u n u i stoc i n cariera.
P r o d u c t i e c a r i e r a p t r . V a r = 2 4 . 0 0 0 x 1 2 l u n i = 2 8 8 . 0 0 0 t o / a n v a l o a r e care s e i a i n c a l c u l p e n t r u
stoc cariera.
F a c t o r u l s t o i o c h i o m e t r i c care s e i a i n c a l c u l l a c u p t o r = 1,75 t o d o l o m i t a / 1 t o v a r ; a t u n c i t e o r e t i c
i n c u p t o r i n t r o d u c e m , 4 0 0 t o v a r x 1,75 t o d o l o m i t a = 7 0 0 t o d o l o m i t a / z i x 3 3 0 z i l e = 2 3 1 . 0 0 0 t o ;
D o l o m i t a t r a n s p o r t a t a i n f a b r i c a . A c e a s t a c a n t i t a t e este e s t i m a t a , s i este i n f u n c t i e d e c a n t i t a t e a d e
fractie < 4 0 m m , care r e z u l t a d i n sortarea d o l o m i t e i i n a i n t e de a se i n t r o d u c e in cuptor. P r o c e n t u l
d e d o l o m i t a r e z i d u a l a l u a t i n c a l c u l este e s t i m a t i v , f i i n d a p r o x i m a t i v 1 6 % , c u m s e i n t a m p l a , i n
general i n f a b r i c i l e d e v a r . C a t v a f i acesta i n realitate, v o m a f l a i n t i m p u l f u n c t i o n a r i i , s i depinde
d e a n o t i m p , c a l i t a t e , r e z i s t e n t a l a s p a r t u r i , etc. A t u n c i , c a n t i t a t e a c e s e t r a n s p o r t a i n f a b r i c a este:
7 0 0 t o x 1,16 = 8 1 2 t o d o l o m i t a / z i .
Productia anuala: in industria de var, d i n t r - u n an calendaristic se i a u pentru calcule 330 zile cu
productie, adica un indice extensiv de 9 0 , 4 1 % . R e s t u l de zile, adica 35 zile x 24 ore = 8 4 0 ore,
sunt destinate o p r i r i l o r planificate pentru lucrari de intretinere preventiva, sau reparatii planificate
o r i accidentale. Aceste v a l o r i au fost stabilite dupa ani de funtionare in industria de var. P u t e m

15

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

c o n s i d e r a aceste v a l o r i m a x i m a l e , d e c i i n d i c e l e e x t e n s i v v a f i m a i m a r e , s i t r e b u i e s a f i e o t i n t a a
fabricii.

D i n a n a l i z a d e m a i sus, r e z u l t a u r m a t o a r e l e : C a n t i t a t e a m i n i m a d e d o l o m i t a c a r e s e t r a n s p o r t a i n
f a b r i c a este d e 8 1 2 t o z i x 3 3 0 z i l e = 2 6 7 . 9 6 0 t o / a n . ( 2 3 1 . 0 0 0 t o p t r v a r + 3 6 . 9 6 0 t o r e f u z )
pierderi de exploatare, concasare, transport in fabrica = 2 0 0 . 0 0 0 to/an
Este un m a r e avantaj ca producator de v a r sa ai propria cariera. T o t i producatorii de v a r d i n tara

nu au cariera proprie, ei c u m p a r a calcar de la alti f u r n i z o r i .


E x i s t a s i d i f e r e n t a d e p r e t ; p r e t u l m e d i u l a c a r e s e c u m p a r a m a t e r i a p r i m a p e n t r u v a r , este d e c c a
7,5 e u r o / t o , f a t a d e p r e t u l d o l o m i t e i i n c a z u l n o s t r u care este d e 3 e u r o / t o .
P r i n t r a n s f o r m a r e a i n v a r s i subproduse d i n var, creste g r a d u l d e v a l o r i f i c a r e a d o l o m i t e i c u
i m p l i c a t i i p o z i t i v e asupra rezultatelor financiare ale societatii.
S o c i e t a t e a dispune de i n f r a s t r u c t u r a necesara p e n t r u realizarea f a b r i c i i , cat si de u t i l i t a t i necesare.
I n c o n d i t i i l e a r a t a t e m a i sus, s e j u s t i f i c a t a a l e g e r e a f a c u t a d e a c o n s t r u i o F a b r i c a d e p r o d u s v a r
bulgari d o l o m i t i c si subproduse din d o l o m i t a la V o s l a b e n i .
2.5 Scenariile de investitie - propuse
In procesul de obtinere a v a r u l u i , intr-o fabrica de var a v e m nevoie de urmatoarele elemente:
a) M a t e r i e prima;
b) C o m b u s t i b i l de ardere;
c) U t i l a j e si echipamente specifice tehnologiei;
d) P e r s o n a l de deservire;
e)

Utilitati.

Se v o r prezenta 2 scenarii de investitie, respectiv doua variante de F a b r i c i de var.


C e l e d o u a v a r i a n t e prezentate, trebuie sa respecte cerintele i m p u s e de beneficiar, si a n u m e :
a ) s a produca acelasi tip d e v a r adica " V a r d o l o m i t i c " c o n f o r m S T A N D A R D S R 4 5 9 - 1 / 2 0 0 3 ;
b) sa produca 4 0 0 t o / z i var bulgari, cantitate ceruta de Beneficiar;
T e h n o l o g i a d e o b t i n e r e a v a r u l u i , are l a b a z a r e a c t i a d e d e c a r b o n a t a r e i n p r e z e n t a c a l d u r i i d e
a r d e r e . P e n t r u a s e r e a l i z a a c e a s t a t r a n s f o r m a r e c h i m i c a , este n e v o i e d e c o m b u s t i b i l i c u p u t e r e c a l o r i f i c a
ridicata s i care p r i n ardere s a n u p r o d u c a substante v o l a t i l e s i cenusa.
T e h n o l o g i a d e o b t i n e r e a v a r u l u i u t i l i z a d i v e r s i c o m b u s t i b i l i , care p o t f i :

G a z o s i = e x e m p l u : gaz n a t u r a l ;

L i c h i z i = e x e m p l u : m o t o r i n a , pacura;

S o l i z i = e x e m p l u : c a r b u n i s u p e r i o r i ( antracit), cocs p e t r o l , cocs m e t a l u r g i c .


F o a r t e i m p o r t a n t , este c a a c e s t i c o m b u s t i b i l i s a r a s p u n d a c o n d i t i i l o r s p e c i f i c e p e n t r u o b t i n e r e a

v a r u l u i , adica s a aiba o puterea c a l o r i f i c a cat m a i m a r e . D i n e x p e r i e n t a d e a n i d e z i l e , i n c o n d i t i i l e i n care

16

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

c e r i n t e l e d e c a l i t a t e s a u m a r i t s i s - a u d i v e r s i f i c a t p r o d u s e l e , este n e v o i e d e u n c o m b u s t i b i l c u P c

> 8000

k c a l . S i g u r s e p o t u t i l i z a s i c o m b u s t i b i l i c u P c < 8 0 0 0 k c a l , d a r c a l i t a t e a v a r u l u i este m a i s l a b a s i
c o n s u m u r i l e specifice m a i m a r i .
I n z o n a a m p l a s a r i i c u p t o r u l u i l a V o s l a b e n i e x i s t a g a z n a t u r a l . D a r t e n d i n t a a c t u a l a este d e a
i n l o c u i gazul natural partial sau total cu alti combustibili alternativi, e x e m p l u carbunele.
C o n f o r m tehnologiei de obtinere a v a r u l u i , sunt indicate doua variante, si anume:
1. C o m b u s t i b i l gazos, respectiv gaz natural, Putere calorifica = 8.500 k c a l / N m c ;
2. C a r b u n e superior, respectiv cocs p e t r o l , PC = 8 . 1 0 0 -

8.500 kcal/kg.

T i n a n d cont de tipul de var ce trebuie sa se obtina si de destinatia l u i de utilizare ulterioara, se


p o a t e u t i l i z a c u succes s i u n c o m b u s t i b i l s o l i d p u l v e r u l e n t p e l a n g a c o m b u s t i b i l u l g a z n a t u r a l .
In situatia data se r e c o m a n d a folosirea u n u i cuptor regenerativ in 2 cuve, v e r t i c a l . A c e s t cuptor
poate u t i l i z a oricare d i n cei d o i c o m b u s t i b i l i la ardere, fie separat fie m i x t .

17

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

2.6 Teoria proceselor termice si chimice.


A n a l i z e l e c h i m i c e facute p e p r o b e d i n z a c a m a n t u l d e l a V o s l a b e n i , a u aratat c a d o l o m i t a are
urmatoarele caracteristici chimice:
PC = 4 6 , 2 3 %
CaO = 31,53%
M g O = 20,77%
S i O = 1,05%
D o l o m i t a d e l a V o s l a b e n i , este u n m i n e r a l c o n s t i t u i t d i n d o i c a r b o n a t i :
CaCO3 = 55,19%
M g C O 3 = 43,44 %
M i n e r a l u l este f o a r t e c u r a t , r e s t u l a l t o r s u b s t a n t e i n c o m p o z i t i e este r e d u s a = 1 , 3 7 % .
P e n t r u d o l o m i t a p r o v e n i t a d i n zcmntul Volabeni s - a u f a c u t t e s t e d e a r d e r e i n l a b o r a t o r d e
s p e c i a l i t a t e ( determinrile e f e c t u a t e l a l a b o r a t o a r e l e C i m p r o g e t t i - I t a l i a , C e p r o c i m B u c u r e s t i ) , s i a r a t a o
comportare foarte buna a acestui m i n e r a l la ardere.
P r o c e s u l t e r m i c d i n l a b o r a t o r , indic n p r i n c i p a l urmtoarele a s p e c t e :
- efectul endoterm de l a 8 5 0

C , p r e g n a n t , s e elimin b i o x i d u l d e c a r b o n p r i n d e s c o m p u n e r e a

c a r b o n a t u l u i d e m a g n e z i u , m a r c a t p r i n p r i m a etap,

m a r e d e p i e r d e r e n g r e u t a t e p e

curba

termogravimetric ( p i e r d e r e a d e mas cca. 3 1 , 2 8 % . P a n a l a a c e a s t a t e m p e r a t u r a s e p r o d u c e o c a l c i n a r e d e


67,05%.
- efectul endoterm de l a 9 5 0

C , p r e g n a n t , s e elimin b i o x i d u l d e c a r b o n p r i n d e s c o m p u n e r e a

c a r b o n a t u l u i d e c a l c i u , m a r c a t p r i n u r m a r e d e o etap d e p i e r d e r e n g r e u t a t e p e c u r b a termogravimetric.
Se ajunge la o pierdere la calcinare in total de 4 5 , 5 8 % , si o calcinare de 9 7 , 7 1 % .
La o temperatura de 1050 oC se va realiza o calcinare de 1 0 0 % , cu o pierdere la calcinare in total
de 46,65%.
Reactia de calcinare teoretica a dolomitei este urmatoarea:
Ca Mg( C O s h - CaO+MgO + 2CO2
T e o r e t i c a v e a c o n s u m u r i specifice d e cca 9 0 0 k c a l / k g v a r .
N e c e s a r u l d e e n e r g i e t e r m i c a este a d u s i n c u p t o r p r i n r e a c t i a d e a r d e r e a u n u i c o m b u s t i b i l , i n
p r e z e n t a s i i n a m e s t e c c u o x i g e n . R e a c t i a g e n e r a l a e x o t e r m a d e a r d e r e este u r m a t o a r e a :
Combustibil + O

C O + alti compusi

I n a f a r a d e aceste r e a c t i i p r i n c i p a l e , i n c u p t o r i n z o n a d e c a l c i n a r e m a i a u l o c s i a l t e r e a c t i i
s e c u n d a r e n e d o r i t e c a u r m a r e a e x i s t e n t e i i m p u r i t a t i l o r . C u cat m a t e r i a p r i m a este m a i c u r a t a , s i i n
a c e a s t a s i t u a t i e este d o l o m i t a d e l a V o s l a b e n i , c u a t a t aceste r e a c t i i n u a u l o c .

18

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

E l e m e n t e l e g a s i t e i n a n a l i z a c h i m i c a a c a l c a r u l u i este S i O , i n c a n t i t a t e f o a r t e m i c a ( 1 % ) , i a r a l t e
2

elemente chimice sunt practic neesentiale si n i c i influente asupra calitatii v a r u l u i d o l o m i t i c ce se obtine.


R e a c t i a d i n t r e C a O - M g O f o r m a t s i i m p u r i t a t i l e existente, s u n t r e a c t i i care p r o d u c m a r i n e a j u n s u r i
i n p r o c e s u l d e o b t i n e r e var, m a i ales p r i n t o p i t u r i l e care p r o d u c l i p i t u r i atat i n t r e b u c a t i l e d e var, dar s i
intre v a r si caramida refractara.
Pentru a obtine var a v e m nevoie de urmatoarele elemente de intrare:
A . M a t e r i e p r i m a = d o l o m i t a , fractie granulometrica 40-80 m m ;
B . C o m b u s t i b i l p e n t r u a r d e r e ; acesta p o a t f i : c o c s p e t r o l m a c i n a t s i / s a u g a z n a t u r a l ;
C.

Utilitati;

D. Personal;
U t i l i t a t i l e necesare p e n t r u procesul t e h n o l o g i c de obtinere a v a r u l u i d o l o m i t i c , sunt urmatoarele:
a) E n e r g i e electrica;
b) A p a industriala si potabila;
c) A e r comprimat;
d ) R e t e l e d e a p e p l u v i a l e s i ape m e n a j e r e .
D a t o r i t a t e h n o l o g i e i d e a r d e r e a d o l o m i t e i , este n e v o i e d e u n c o m b u s t i b i l s u p e r i o r e n e r g e t i c d e p e s t e
8100 kcal.
T i n a n d c o n t d e t e h n o l o g i a d e o b t i n e r e a v a r u l u i , c a t s i d e s i t u a t i a c o m b u s t i b i l i l o r p o s i b i l i i n aceasta
zona, au rezultat doua scenarii de investitii, si anume:
Scenariul A= Fabrica de var cu un cuptor de 400 to/zi, utilizarea la ardere in cuptor a
combustibilului solid pulverulent si /sau combustibil gazos; C a r b u n e s u p e r i o r , r e s p e c t i v c o c s p e t r o l
sub f o r m a pulverulenta, Pc = 8 1 0 0 - 8 5 0 0 k c a l / k g ; G a z natural, Pc = 8 5 0 0 k c a l / N m c .
Scenariul B = Fabrica de var cu 2 cuptore de cate 200 to/zi;utilizarea la ardere in cuptor a
combustibilului gazos si sau combustibil solid pulverulent. C o m b u s t i b i l u l g a z o s e s t e g a z n a t u r a l ,
Putere calorifica = 8500 kcal/Nmc.
P a s u l u r m a t o r este s a a n a l i z a m c e l e d o u a t i p u r i d e c o m b u s t i b i l i p r o p u s i s p r e u t i l i z a r e , s i s a - i c o m p a r a m
d.p.d.v. e c o n o m i c .
Varianta A = fabrica cu un singur cuptor, noi o consideram mai putin avantajoasa decat
varianta cu 2 cuptoare de cate 200 to/zi.
L a p r i m a v e d e r e , a r p a r e a c a o f a b r i c a c u u n c u p t o r este v a r i a n t a m a i e c o n o m i c a d . p . d . v . a l f l u x u l u i ,
d e o a r e c e a r e e c h i p a m e n t e m a i p u t i n e . E s t e a d e v a r a t , este d e f a p t s i n g u r u l s a s p u n e m avantaj". S a
e n u m e r a m dezavantajele:

19

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

g a b a r i t u l foarte m a r e al c u p t o r u l u i ; d i m e n s i u n i m a r i ale cuvelor, greutate m a r e a t o l e i si a


e c h i p a m e n t e l o r d e p e c u p t o r , acest l u c r u c r e a z a m a r i e f o r t u r i p e n t r u m o n t a j , cat s i p e n t r u
reparatii;

mentenanta foarte dificila a cuptorului;

fundatie foarte m a r e p e n t r u cuptor, a v a n d o greutate t o t a l a de cca 2 5 0 0 t o !

avand un singur cuptor, un singur f l u x , orice accident tehnic, sau reparatie de zidarie la cuptor,
duce la oprirea totala a c u p t o r u l u i , cu lipsa de produse la vanzare si deci pierderea clientilor;
V a r i a n t a cu 2 cuptoare, fata de varianta cu un cuptor, prezinta urmatoarele avantaje:

* elasticitate m a i m a r e in organizarea productiei, deoarece se poate f u n c t i o n a fie cu un cuptor, fie cu


doua, in functie de necesitatile de consum;
* costul cu mentenanta m a i m i c a la cuptoarele m i c i ;
* zidarie m a i simpla, costuri m a i reduse la reparatii;
* pornirea m u l t m a i s i m p l a la un cuptor m a i m i c ;
* n u v a f i n i c i o z i d i n t r - u n a n i n care f a b r i c a s a n u a i b a u n c u p t o r i n f u n c t i u n e , r e p a r a t i i l e s a u o p r i r i l e
p e n t r u m e n t e n a n t a se fac decalat;
* nu necesita personal suplimentar;
* t i m p u l d e r e a l i z a r e a i n v e s t i t i e i p a n a l a o b t i n e r e a v a r u l u i c u u n c u p t o r este m a i m i c a , d e o a r e c e s e
lucreaza la confectii si m o n t a j pentru l i n i a u n u i cuptor, se porneste, se obtine var, apoi se m o n t e a z a a
doua linie;
* exploatare foarte usoara, scurtarea t i m p i l o r de raspuns la s c h i m b a r i t e h n o l o g i c e , f i i n d t e h n o l o g i c cele
m a i i n d i c a t e c u p t o a r e p t r . acest t i p d e a r d e r e s i a c e s t i c o m b u s t i b i l i ( s o l i d s a u l i c h i d ) ;
* efort financiar m a i m i c , esalonat pe perioade de investitie;
* astazi in p r o p o r t i e de 9 0 % , i n v e s t i t i i l e se fac cu cuptoare de 2 0 0 - 2 5 0 t o / z i , f i i n d cele m a i r e n t a b i l e
d.p.d.v. al r a p o r u t u l u i : fiabilitate, p r o d u c t i v i t a t e , m e n t e n a n t a , costuri de i n t r e t i n e r e si reparatii;
* echipamentele de pe f l u x u l tehnologic sunt gabaritic m a i m i c i si au o fiabilitate m a i ridicata, durata
reparatiilor si i n t e r v e n t i i l o r sunt m a i reduse, u n e o r i chiar la j u m a t a t e fata de c u p t o r u l m a r e ;
* g r e u t a t e a t o t a l a a c o n f e c t i i l o r este m a i m i c a , c u i m p l i c a t i e p o z i t i v a a s u p r a f u n d a t i i l o r ; este e s t i m a t a l a
cca 9 0 0 t o .
* t o t i p r o d u c a t o r i i d e v a r d i n t a r a a u m i n i m 2 c u p t o a r e d e v a r i n t r - o f a b r i c a ; acest l u c r u a s i g u r a s i
garanteaza productia de var in orice zi a u n u i an,

si da garantie producatorului de var sa incheie

contracte ptr 365 zile/an!


F a t a d e c e l e a r a t a t e , t e h n i c r e c o m a n d a m v a r i a n t a d e i n v e s t i t i e c u 2 c u p t o a r e , f i e c a r e d e cate 2 0 0
t o / z i . C u p t o r u l este i n z i d i t l a i n t e r i o r c u c a r a m i d a r e f r a c t a r a . A l a t u r i d e c a r a m i d a r e f r a c t a r a s u n t n e c e s a r e

20

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

si alte materiale specifice. F u r n i t u r a refractara se c o m p u n e d i n c a r a m i z i izolatoare, materiale pentru


inzidit si materiale izolatoare.
M a t e r i a l e l e refractare s u n t de calitate superioare atat ca rezistenta la u z u r a , cat si ca r a n d a m e n t al
t r a n s f e r u l u i t e r m i c s p r e e x t e r i o r . C u c a t t r a n s f e r u l d e c a l d u r a d i n i n t e r i o r u l c u p t o r u l u i s p r e e x t e r i o r este
m a i m i c , c u atat c u p t o r u l v a avea r a n d a m e n t t e r m i c m a i m a r e s i c o n s u m u r i energetice d e c o m b u s t i b i l i
mai mici.
Concluzie: Din prezentarea avantajelor si dezavantajelor facuta mai sus, rezulta ca
varianta cu 2 cuptoare este mai buna.
I n s t a l a t i a d e p r o d u c e r e a v a r u l u i b u l g a r i , este d e f a p t o f a b r i c a a l c a t u i t a d i n e c h i p a m e n t e s p e c i f i c e
acestui proces tehnologic.
P r o c e s u l t e h n o l o g i c d e o b t i n e r e a v a r u l u i b u l g a r i , este u n p r o c e s s p e c i f i c , c a r e a r e u n e l e m e n t d e
i n t r a r e s i a c e s t a este D O L O M I T A , s i u n e l e m e n t d e i e s i r e , s i a c e s t a este V A R U L B U L G A R I
DOLOMITIC.
E c h i p a m e n t e l e s u n t asezate i n t r - o succesiune logica, care r e a l i z e a z a u n f l u x t e h n o l o g i c p r i n care
e l e m e n t a l d e i n t r a r e este s u p u s u n u i p r o c e s c h i m i c d e t r a n s f o r m a r e , i n u r m a c a r u i a r e z u l t a v a r b u l g a r i .
2.7 Combustibili pentru ardere
U t i l i z a r e a c o m b u s t i b i l i l o r a l t e r n a t i v i n i n d u s t r i a v a r u l u i este l a nceput, att d i n m o t i v e t e h n i c e
ct s i d e m e d i u .
P r o b l e m e l e legate de utilizarea c o m b u s t i b i l i l o r a l t e r n a t i v i sunt legate de m a n i p u l a r e a deseurilor si
d e c o n t r o l u l polurii a e r u l u i . M a r e a m a j o r i t a t e a c o m p u s i l o r , e v e n t u a l , p e r i c u l o s i d i n c o m b u s t i b i l u l
alternativ sunt e l i m i n a t i p r i n procesul de combustie n sine.
G a m a d e c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i a d e c v a t i p e n t r u a r d e r e a v a r u l u i e s t e d e s t u l d e limitat, datorit
d e s i g n u l u i cuptoarelor, t e m p e r a t u r i i de c o m b u s t i e si n special a p r o p r i e t a t i l o r f i n a l e ale v a r u l u i .
Calitatea varului (pentru diverse utilizri) este decisiv pentru selectarea combustibilului
alternativ.
C o m b u s t i b i l i i s o l i z i i l i c h i z i , a u n compoziie c a i e l e m e n t e c h i m i c e c o m b u s t i b i l e :

c a r b o n u l (c),

h i d r o g e n u l (h) i

s u l f u l (s).

n p a r a n t e z e , c u l i t e r e m i c i , a u f o s t n o t a t e participaiile m a s i c e a l e e l e m e n t e l o r c h i m i c e . D i n t r e a c e s t e
e l e m e n t e , s u l f u l este o prezen nedorit, d e o a r e c e reacioneaz c u u m i d i t a t e a d i n c o m b u s t i b i l , rezultnd
a c i d s u l f u r i c , i a r a c e s t a e s t e e x t r e m d e c o r o z i v p e n t r u e l e m e n t e l e m e t a l i c e a l e instalaiilor d e a r d e r e . A l t e
e l e m e n t e c a r e particip l a p r o c e s u l d e a r d e r e s u n t :

o x i g e n u l (o) l e g a t , d e c i e x i s t e n t n c o m b u s t i b i l i

21

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

umiditatea combustibilului (w).

m a s a inert, mineral, s a u b a l a s t u l , a r e participaia masic notat p r i n ( a ) .


S u m a participaiilor m a s i c e evideniate p r i n a n a l i z a elementar, t r e b u i e s satisfac relaia:
c +h +s +o + w +a = 1
G a z e l e d e a r d e r e , obinute n u r m a a r d e r i i , conin n p r i n c i p a l b i o x i d d e c a r b o n ( C O ) , a z o t ( N ) ,
2

ap ( H O ) , o x i d d e c a r b o n ( C O ) , b i o x i d d e s u l f ( S O ) etc.
2

n c a z u l utilizrii c o m b u s t i b i l i l o r s o l i z i , n g a z e l e d e a r d e r e s e ntlneste i f u n i n g i n e , c a r e d e f a p t
reprezint p a r t i c u l e n e a r s e d e c a r b o n . D e a c e e a , p r a c t i c a recent sugereaz i n t o d u c e r e a ( c e l p u t i n n
p r i m a p a r t e ) partial a c o m b u s t i b i l u l u i a l t e r n a t i v , u r m a n d c a n f u n c t i e d e r e z u l t a t e l e o b t i n u t e p o n d e r e a
c o m b u s t i b i l u l u i a l t e r n a t i v s creasc pn l a 1 0 0 % .
P e n t r u caracterizarea u n u i c o m b u s t i b i l , in afara de starea f i z i c a si de p r o v e n i e n t a trebuie sa i se
m a i cunoasca c o m p o z i t i a c h i m i c a , puterea calorica, cantitatea de aer necesara arderii, t e m p e r a t u r a
g a z e l o r d e a r d e r e etc.
C o m p o z i t i a c o m b u s t i b i l u l u i poate fi determinata p r i n analiza c h i m i c a elementara, si p r i n analiza
tehnica. P r i n analiza elementara se determina continutul procentual de C, H, N, O, S d i n masa organica a
c o m b u s t i b i l u l u i , iar p r i n analiza tehnica se determina umiditatea, materiile volatile, cenusa si carbunele
fix.
3. Sectiile fabricii de var
E c h i p a m e n t e l e s u n t g r u p a t e s i d e n u m i t e " O b i e c t e " , c a r e d e f a p t s u n t s e c t i i u n d e are l o c u n p r o c e s
specific, i n care fiecare e l e m e n t c o m p o n e n t , i n t r - o succesiune l o g i c a p a r t i c i p a l a o b t i n e r e a v a r u l u i .
Aceste obiecte sunt:
Obiect 01: Sectia pregatire dolomita in cariera
01.1

Exploatare d o l o m i t a in cariera V o s l a b e n i ;

01.2 T r a n s p o r t d o l o m i t a d i n carier l a instalaia d e c o n c a s a r e d i n c a r i e r a ;


01.3

Concasare d o l o m i t a , sortare, transport si depozitare in halda si transport fractie 4 0 - 8 0 m m


l a F a b r i c a d e v a r i a f r a c t i e i 0 - 4 0 m m p e p l a t f o r m a d e d e p o z i t a r e n v e d e r e a valorificrii
l a teri.

Obiect 02: Sectia depozitare, sortare, dozare dolomita pentru cuptoare


02.1 P l a t f o r m a betonata cu buncare de extractie in fabrica;
02.2 Extractoare metalice;
02.3 T r a n s p o r t o r cu banda;
02.4 Schip;
02.5 S i l o z de depozitare;
02.6 Extractor vibrator;
02.7 Sortator vibrator;

22

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

02.8 Cantar de sarja;


02.9 F l u x depozitare si incarcare d o l o m i t a fractie < 4 0 m m ;
Obiect 03: Sectia calcinare dolomita
03.1 Casa schip cuptor;
03.2 Cuptorul propriu-zis;
03.3 Casa suflantelor;
03.4 Casa hidraulica;
03.5 B l o c u l de comanda;
03.7 Casa f i l t r u desprafuire cuptor;
Obiect 04: Sectia depozitare var bulgari
04.1 Extractie var;
04.2 Transportor cu banda si palnie deversare cu 2 cai;
04.3 Casa schip var;
04.5 Transportor reversibil pe s i l o z u r i de var;
04.6 S i l o z u r i de depozitare var bulgari;
Obiect 05: Sectia gospodarire combustibil
05.1 Transport combustibil la fabrica de var;
0 5 . 2 Statie descarcare c o m b u s t i b i l ;
05.3 R e l e u de transport c o m b u s t i b i l la cuptor;
05.3 S i l o z u r i depozitare carbune macinat;
05.4 Statie alimentare cu combustibil a cuptorului;
Obiect 06: Anexa administrativa
06.1 B i r o u r i , g r u p u r i sociale, vestiare; incaperi cu destinatii special;
Obiect 07: Plan general, drumuri si platforme
07.1 D r u m u r i si platforme;
07.2 Cantar auto;
Obiect 08: Retele exterioare
08.1 Retele exterioare alimentere electrice;
08.2 Retele de telefonie;
08.3 Retele de calculatoare;
08.4 Retele exterioare hidrotehnice;
08.5 Retele exterioare termoenergetice;
08.6 Semnalizare incendiu;
Obiect 09: Laborator de analize var

23

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Obiect 10: Sectia granulare-sortare var bulgari;


10.1 Palnie deversare v a r bulgari cu 2 cai( poz 04.2 );
10.2 T r a n s p o r t o a r e cu banda;
10.3 C o n c a s o r / m o r i cu ciocane;
10.4 Transportoare elicoidale;
10.5 E l e v a t o a r e cu lant;
10.6 S i l o z u r i depozitare var granulat;
10.7 Extractore vibratore;
10.8 Sortator vibrator pentru var;
10.9 S i l o z var bulgari pentru expeditie;
10.10 F i l t r e desprefuire;
Obiect 11: Sectia var hidratat dolomitic
11.1 Banda transportoare dozatoare;
11.2 H i d r a t o r i n presiune;
11.3 E l e v a t o r cu covor;
11.4 Separator de inalta eficienta treapta I;
11.5 Separator g r a v i m e t r i c treapta I I ;
11.6 M o a r a de m a c i n a r e o r i z o n t a l a ;
11.7 E l e v a t o r cu covor;
11.8 Transportoare elicoidale;
11.9 S i l o z d e depozitare v a r hidratat d o l o m i t i c calitatea A ;
11.10 S i l o z depozitare v a r hidratat d o l o m i t i c calitatea B;
11.11 F i l t r e desprafuire;
Obiect 12: Sectia insacuire si paletizare var hidratat dolomitic;
12.1 Extractor
12.2 Transportor elicoidal
12.3 M a s i n a de insacuit cu 8 g u r i ;
12.4 M a s i n a de i n f o l i a t si paletizat;
Obiect 13: Sectia macinat var dolomitic;
13.1 Banda transportoare dozatoare;
13.2 M o a r a orizontala cu bile;
13.3 Separator de inalta eficienta;
13.4 T r a n s p o r t o r elicoidal;
13.5 E l e v a t o a r e cu covor;

24

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

| Q

o n t r a c t

13.6 E l e v a t o r cu lant;
13.7 F i l t r e desprafuire
13.8 S i l o z depozitare var macinat cu instalatie fluidizare si incarcare vrac;
Obiect 14: Sectia macinare dolomita;
Utilitati:
a) C o m b u s t i b i l p e n t r u ardere; gaz n a t u r a l si/sau carbune p u l v e r u l e n t ;

Cantitatea necesara de gaz n a t u r a l = 1 4 . 5 2 0 . 0 0 0 mc gaz natural/an

C a n t i t a t e a necesara de carbune p u l v e r u l e n t = 15.905 to cocs m a c i n a t / a n

b ) E n e r g i e electrica; D i n statie T R A F O propie d i n u z i n a , s e v a realiza o Statie propie F a b r i c i i d e


var. D i n Statia generala de intrare la v a r , de v o r a l i m e n t a celule separate p e n t r u fiecare sectie de
p r o d u c t i e . E n e r g i a i n t r a t a i n F a b r i c a d e v a r v a f i c o n t o r i z a t a . D i n aceasta s e v o r a l i m e n t a toate
echipamentele si iluminatul.
P u t e r e a i n s t a l a t a este d e P i = 2 3 5 0 k w ; 3 8 0 V / 2 2 0 V / 5 0 H z . T o t a l n e c e s a r f a b r i c a , c u r e z e r v a =
2500 k w .
c) A p a industriala pentru hidratare;
d) A p a potabila - se conecteaza la reteaua existenta in fabrica;
e) A p e menajere - v o r fi captata si evacuate in fosa septica existenta;
f) A p e p l u v i a l e - v o r fi colectate p r i n rigole si bazin de retentie existente.
g ) A e r c o m p r i m a t u s c a t = c c a 9 0 0 N m / h ; P r e s i u n e = 7 bar;
3

Produs
a) Produsul principal= var d o l o m i t i c bulgari nestins ( 0 - 8 0 m m ) ;
b) Produse secundara sunt:
-

v a r hidratat( 0-1 mm ) v r a c sau paletizat la saci 5-20 kg/sac;

var macinat( 0-0,063 m m ) ;

dolomita macinata 0 - 1 m m ;

c) C a r a c t e r i s t i c i l e v a r u l u i : V a r care se o b t i n e , c o n f o r m testelor de ardere de la C i m p r o g e t t i s u n t


prezentate in tabelul 1;
Tabel 1
Caracteristica

% CaO+MgO
% MgO
%CO *
%SO
2

SR EN
459-1/2003
DL 85
>85
>30
<7
<2

SR EN
459-1/2003
DL 8 0
>80
>5
<7
<2

25

VAR
Laborator
Cimprogetti
97,42
39,14
1,37
0,01

VAR
Laborator
Ceprocim
93,38
37,18
1,26
0,03

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

In aceasta fabrica se va obtine un var dolomitic superior calitativ clasei DL 85, cu parametri
calitativi peste cei definiti in STAS 459-1/2003, ceea ce ar impune completarea STAS-ului cu o
noua clasa de calitate , de exemplu DL90, DL 93 cu caracteristicile demonstrate de studiile
Cimprogetti si Ceprocim, aratate in tabelul nr. 1.
Materia prima:
S e utilizeaz d o l o m i t a d i n c a r i e r a de l a V o s l a b e n i , c u d i m e n s i u n e g a n u l o m e t r i c a 4 0 - 8 0 m m .
A n a l i z e l e c h i m i c e au fost efectuate in laboratoare de specialitate C i m p r o g e t t i

au aratat

urmatoarea compozitie chimica a dolomitei(prezentate in Tabel 2):


Tabel 2 C o m p o z i t i a c h i m i c a
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Element

Valoare [%]
55,19
43,44
1,05
0,50
0,23
20,77
31,53
46,23

SiO2
Al2Os
Fe2O3

MgO
CaO
PC

3.1 Caracteristicile principale ale fabricii de var


1. Capacitate = 4 0 0 to v a r bulgari/zi;
2. F o n d u l de t i m p 330 zile/an( sau 7920 ore); restul zilelor sunt pentru reparatii si mentenanta.
3. F u n c t i o n a r e cuptor c o n t i n u u = 24 ore/zi
4. Materia p r i m a = dolomita; consum = 700 to dolomita/zi; granulatie 40-80 m m ;
5. L i n i a de hidratare v a r d o l o m i t i c = capacitate 15 to/ora;
6. L i n i e de m a c i n a r e v a r d o l o m i t i c ; capacitate = 10 to/ora;
7. L i n i e insacuire-paletizare-infoliere v a r hidratat; capacitate = 8 0 0 saci/ora/sac 5-20 k g ;
8. L i n i a de macinare dolomita; Cap 10 to/h
3.2 Principalele faze ale fluxului tehnologic pentru producerea varului
F l u x u l t e h n o l o g i c p e n t r u o b t i n e r e a v a r u l u i b u l g a r i d o l o m i t i c este c o m p u s d i n u r m a t o a r e l e f l u x u r i :
1.

f l u x d o l o m i t a si calcinare dolomita;

2.

flux combustibil;

3.

flux var bulgari.

4.

F l u x sortare si granulare var bulgari;

F l u x u r i l e de obtinere al subproduselor sunt:


5.

F l u x hidratare var bulgari dolomitic;

6.

F l u x macinare var bulgari;

26

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

7.

Contract

F l u x macinare dolomita;

3.2.1 Flux dolomita


a. Pregatirea dolomitei.
D o l o m i t a s e e x t r a g e d i n c a r i e r a , este p r e l u c r a t a s i d e p o z i t a t a i n h a l d a l a s o l c a r i e r a , i n f r a c t i e
g r a n u l o m e t r i c a necesara c u p t o r u l u i , 4 0 - 8 0 m m . I n cariera, d i n f r o n t u l d e exploatare, c u autobasculante
d e 4 0 t o d o l o m i t a s e t r a n s p o r t a t a l a f l u x u l d e p r e g a t i r e , u n d e este: c o n c a s a t a , s o r t a t a , t r a n s p o r t a t a ,
depozitata in cariera in 2 halde pe sorturi granulometrice ( 0 - 4 0 m m si 4 0 - 8 0 m m ).
D i n cariera, d o l o m i t a 4 0 - 8 0 m m , se incarca cu incarcator f r o n t a l in auto-basculante de 40 to, si
transportata la buncarele de depozitare la sectia de alimentare; buncarele sunt d i n beton armat si sunt
acoperite.
G r e u t a t e a s p e c i f i c a a d o l o m i t e i este c c a 1,7 t / m .
3

b. Alimentarea cu dolomita a fluxului de producere a varului.


D i n aceste b u n c a r e c u u n e x t r a c t o a r e v i b r a t o a r e este a l i m e n t a t f l u x u l d e p r o d u c e r e a v a r u l u i .
F l u x u l t e h n o l o g i c este c o m p u s d i n e c h i p a m e n t e care s o r t e a z a , d o z e a z a s i t r a n s p o r t a d o l o m i t a
necesara la cuptorul de var. Incepand cu extractorul vibrator si pana la depozitare var in s i l o z u r i , toate
echipamentele sunt in bucla de automatizare. Toate echipamentele functioneaza in functie de utilajul
p r i n c i p a l ( c u p t o r u l ), f i i n d corelate dupa p r o g r a m u l de functionare al acestuia.
C e l m a i i m p o r t a n t l u c r u d e c a r e s e t i n e s e a m a l a a s t f e l d e p r o i e c t e , este a c e l a d e a s e a s i g u r a
cuptoarelor toate conditiile pentru a functiona c o n t i n u u !
O r i c e o p r i r e d e l u n g a d u r a t a a u n u i c u p t o r n u este i n d i c a t a , d e o a r e c e p u n e i n p e r i c o l f u n c t i o n a r e a
si integritatea acestuia. In c o n d i t i i l e u n o r o p r i r i programate sau accidentale, se u r m e a z a proceduri foarte
exacte si stricte pe t i m p u l acestor s t a t i o n a r i !
T i n a n d c o n t d e acest l u c r u s - a u d i m e n s i o n a t e c h i p a m e n t e l e d i n f l u x .
F l u x u l d e d o l o m i t a d e l a b u n c a r e l a s i l o z u r i l e d e z i este c o n t r o l a t s i d i r i j a t d e n i v e l u l d e d o l o m i t a
d i n s i l o z , care t r a n s m i t e i n f o r m a t i a la calculator, care la r a n d u l sau c o m a n d a p o r n i r e a a u t o m a t a a
f l u x u l u i . Acesta se opreste cand s i l o z u r i l e sunt pline, i n f o r m a t i e transmisa la calculator de aceleasi
indicatoare de n i v e l . Se pornesc cele 2 extractoare de sub buncare, acestea descarca d o l o m i t a pe banda
t r a n s p o r t o r u l u i , care i l v a r s a p e p a l n i a d e v i a t o a r e . P a l n i a poate f i deschisa i n u n a d i n cele 2 p o z i t i i s i
atunci alimenteaza L i n i a u n u i cuptor, sau l a m i j l o c s i alimenteaza ambele l i n i i ( L 1 s i L 2 ) . B e n z i l e varsa
d o l o m i t a in benele celor 2 s c h i p u r i , care t r a n s p o r t a d o l o m i t a s i - l descarca direct p r i n t r - o p a l n i e in cele 2
s i l o z u r i d e z i . P o r n i r e a f l u x u l u i d e d o l o m i t a este c o n d i t i o n a t a d e p o z i t i a s c h i p u l u i .

27

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

c. Sortarea , dozarea sarjei pentru cuptor;


S u b f i e c a r e s i l o z d e z i e x i s t a cate u n e x t r a c t o r v i b r a t o r . E x t r a c t o r u l v i b r a t o r d e s c a r c a d o l o m i t a p e
s o r t a t o r u l v i b r a t o r . A c e s t a are o c h i u r i d e 4 0 x 4 0 m m , s i s e p a r a f r a c t i a m i c a ( r e f u z < 4 0 m m ) , d e f r a c t i a
m a r e ( > 4 0 m m ) cea care m e r g e la cuptor.
B u n c a r u l c a n t a r este a s e z a t p e d o z e e l e c t r o n i c e d e c a n t a r i r e . A i c i s e c a n t a r e s t e s a r j a , a d i c a
c a n t i t a t e a d e d o l o m i t a c a r e s e i n t r o d u c e i n c u p t o r . C a n t i t a t e a este p r o g r a m a t a d e c a l c u l a t o r u l d e p r o c e s ,
c o n f o r m indicatiei de la extractie var.
D i n b u n c a r u l cantar, p r i n clapeta actionata h i d r a u l i c , d o l o m i t a

este d e s c a r c a t i n b e n a s k i p u l u i ,

care i l d u c e i n v a r f u l c u p t o r u l u i s i - l d e s c a r c a i n b u n c a r u l c u p t o r u l u i .
F l u x u l d e p o r n i r e a l e c h i p a m e n t e l o r d i n acest f l u x , este d i r i j a t d e p r o g r a m u l c u p t o r u l u i , f i i n d i n
functie de c i c l u l de ardere al c u p t o r u l u i .
F r a c t i a d e d o l o m i t a < 4 0 m m ( r e f u z ) , este t r a n s p o r t a t a c u b a n d a t r a n s p o r t o a r e s i e l e v a t o r l a s i l o z u l
d e d e p o z i t a r e . N i v e l u l d e d o l o m i t a m a r u n t d i n acest s i l o z este m a s u r a t d e i n d i c a t o r d e n i v e l . C u m a s i n i
este e v a c u a t s i d e p o z i t a t p e p l a t f o r m a b e t o n a t a l a n g a s e c t i a d e m a c i n a r e d o l o m i t a , f i i n d m a t e r i a p r i m a
p e n t r u aceasta sectie.

d.Calcinare dolomitei.
Este cea m a i i m p o r t a n t a faza d i n fabrica d e v a r . A r d e r e a d o l o m i t e i s i t r a n s f o r m a r e a s a i n v a r
b u l g a r i , se face p r i n aplicarea t e h n o l o g i e i r e g e n e r a t i v e in cuptoarele

verticale cu 2 cuve rectangulare,

care a u c a p a c i t a t e a d e p r o d u c t i e d e 2 0 0 t o / z i / c u p t o r . C u p t o r u l este p r o i e c t r o m a n e s c .
D i n c u p t o a r rezult v a r b u l g a r i d o l o m i t i c n e s t i n s , avnd c a r a c t e r i s t i c i l e :
-

granulaia: 0 -H 80 m m ;

g r e u t a t e a specific: 1,0 t / m .

var dolomitic DL SR EN 459-1/2003;

temperatura 60-80 grdC.

3.2.2 Flux combustibil


a)

In varianta cu utilizare gaz natural

Se poate utilizeaza si gaz metan, l i v r a t c o n f o r m standardului de calitate, cu caracteristicile


urmatoare:
Pcal = 8500 K c a l / N m c
T =15C
Presiune = 3 - 5 Bar
Calcinarea se obtine p r i n arderea g a z u l u i m e t a n in amestec cu aerul de combustie in cuptor.
E c h i p a m e n t u l d e f u r n i z a r e a g a z u l u i m e t a n i n c u p t o a r e este o s t a t i e a u t o m a t i z a t a c u a p a r a t e d e
m a s u r a s i c o n t r o l , v e n t i l e , r e g u l a t o r , t o a t e a c t i o n a t e c u aer c o m p r i m a t l a 7 b a r i . S t a t i a d e r e g l a r e s i

28

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

m a s u r a g a z este c o n d u s a d e p r o g r a m u l c u p t o r u l u i . S t a t i a i n t r o d u c e g a z i n f i e c a r e c u v a , a l t e r n a t i v i n l a n c i .
S t a t i a este a c h i z i t i o n a t a c a o u n i t a t e d i s t i n c t a , f i i n d c o m p l e t a u t o m a t i z a t a s i c o n d u s a d e P L C ,
acesta f i i n d i n t e g r a t i n S O F T - u l c u p t o r u l u i .
Fabrica se poate a p r o v i z i o n a t a cu gaz n a t u r a l p r i n conectare la m a g i s t r a l a ce se afla in apropierea
fabricii.
b) In v a r i a n t a u t i l i z a r i i de c o m b u s t i b i l s o l i d , se alege v a r i a n t a cu cocs p e t r o l m a c i n a t , p u l v e r u l e n t ,
m a x 90 m i c r o n i . Carbunele trebuie sa aiba Pc > 8 1 0 0 kcal/kg.
Carbunele m a c i n a t se aduce in fabrica fie cu vagoane C F R speciale, fie cu m a s i n i cisterne.
C a r b u n e l e se descarca cu echipamente speciale si securizate in s i l o z .
Cantitatea necesara de cocs macinat este de 24,1 to/zi pe cuptor, pentru un cocs macinat cu
putere calorifica de minim 8100 kcal/kg carbune.
F l u x u l este c o m p u s d i n :
a) m a s i n i transport auto
b) s i l o z de d e s c a r c a r e ;
c) instalatie de f l u i d i z a r e , extractie si dozare carbune m a c i n a t ;
d) conducte de transport p n e u m a t i c al c a r b u n e l u i macinat;
e) l a n c i de a r d e r e ;
f) d i s p o z i t i v e si s o l u t i e de C O 2 ptr. stingere i n c e n d i u ;
A c e l a s i p r o g r a m S O F T , v a c o n d u c e a r d e r e a i n c u p t o r s i p e n t r u acest c o m b u s t i b i l . D e c i p r o g r a m u l
creat va avea t r e i v a r i a n t e de ardere si a n u m e : gaz, cocs m a c i n a t , gaz + cocs m a c i n a t .

3.2.3 Flux var bulgari dolomitic


a)

V a r u l se extrage d i n cuptoare cu ajutorul unor dispozitive de extractie, n u m i t e mese de

extractie.
b)

P a l n i e colectoare de v a r (buncar).

B u n c a r u l este i n c h i s l a p a r t e a i n f e r i o a r a p r i n e c l u z e ( p e n t r u f i e c a r e c u v a cate u n a ) .
c)

B u n c a r cantar; a i c i de descarca v a r u l p r i n deschiderea ecluzelor la inversarea c u v e l o r in

ardere. Cantitatea extrasa, p r o g r a m a t a de calculator, coreleaza si m o d u l de descarcare al m e s e l o r si


n i v e l u l de d o l o m i t a in cuptor;
d)

E x t r a c t o r v i b r a t o r ; este m o n t a t s u b b u n c a r u l c a n t a r .

e)

B a n d a transportoare, preia v a r u l descarcat de e x t r a c t o r u l v i b r a t o a r , s i - l varsa fie in schip,

fie pe transportor cu banda.

29

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

f)

Contract

S c h i p u l preia v a r u l de la transportor s i - l duce in s i l o z u r i l e de depozitare. V i t e z a de deplasare

a s c h i p u l u i este c a l c u l a t a p e n t r u a s e a s i g u r a t r a n s p o r t u l i n s i l o z u r i d e d e p o z i t a r e i n t i m p u l a r d e r i i i n
cuptor;
g)

B a n d a transportoare r e v e r s i b i l a de pe s i l o z u r i l e de v a r descarca v a r u l in s i l o z u r i ;

h)

S i l o z u r i l e de depozitare v a r bulgari d o l o m i t i c .

D i n s i l o z u r i v a r u l este e x t r a s c u e x t r a c t o a r e d e v a r , i a r u n t r a n s p o r t o r c u b a n d a d u c e v a r u l p e u n
s o r t a t o r v i b r a t o r ; c e este s u b 1 0 m m s e t r i m i t e l a g r a n u l a r e ; c e este p e s t e 1 0 m m , s e t r i m i t e l a v a n z a r e .
C a n d necesarul d e p r o d u c t i e o cere, v a r u l d i n cuptoare poate f i t r i m i s direct l a statia d e s o r t a r e - g r a n u l a r e .

30

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

I . F L U X T E H N O L O G I C O B T I N E R E V A R D O L O M I T I C NESTINS ( cocs macinat )

Preeatire dolomita.cariera

Transport auto

Depozitare dolomita buncare

Extractie dolomita din buncare

Transport auto cocs petrol


macinat

Transport dolomita la siloz


tampon

Descrcare cocs macinat in


siloz

Depozitare dolomita siloz

Dozare carbune pentru ardere

Sortare dolomita

TrTarnasnpsoprot rdtocloamlcaitrarreezzididuuaalla

Transport la cuptor

Dozare sarja de dolomita

Depozitare dolomita reziduala

Ardere in lanci

Transport dolomita

Descarcare

la cuptor

Calcinare dolomita

Evacuare auto

Extractie var; cantarire

Transport var a silozuri sau la


sectii p roductie
r

Extractie var din silozuri

31

Sortare var

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

I. F L U X T E H N O L O G I C O B T I N E R E VAR D O L O M I T I C NESTINS ( gaz natural )


Preg atire do lomita , cariera

Trans port auto

D e poz Ita re dolo m ita l n bunca re

*
Extractie dolomita din buncare

T ra nsport d olomita la siloz;


t a m pon

I
Depozitare dolomita in siloz

Sortare dolomita

D o zare s a r j a de d o lomi t a

19

1o

Transport calcar rezidual

16

Depozitare calcar rezidual

Transport dolomita la cuptor

Stat ie ga z natural

Ardere dolomita

I
I

Extractie var; cantarire

Transport var la silozuri sau la


I inil d e productie

1
Extractie var din silozuri

32

17

10

18

Descarcare

Evacuare auto

11

12
13

Sortare var

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

3.3 Principiul de functionare al cuptoarelor.


C e l e 2 c u p t o a r e de cate 2 0 0 t o / z i cat si e c h i p a m e n t e l e aferente f i e c a r u i f l u x , s u n t identice.
Cuptoarele sunt cuptoare verticale, rectangulare cu 2 cuve, cu recuperare de caldura. A m b e l e
cuptoare functioneaza identic, avand programele de automatizare asemanatoare.
F i e c a r e c u p t o r are p r o g r a m u l sau d e a u t o m a t i z a r e s i S O F T , d e c i p r o d u c t i v i t a t e a cat s i c o r e l a r e a
p a r a m e t r i l o r de f u n c t i o n a r e , s u n t independente, astfel incat la un m o m e n t dat cele d o u a cuptoare p o t
f u n c t i o n a d i f e r i t c a p r o d u c t i v i t a t e . C u p t o r u l este c o m p l e t a u t o m a t i z a t , f i i n d u n c u p t o r d e u l t i m a
g e n e r a t i e , s i este b a z a t p e o t e h n o l o g i e d e r e c u p e r a r e a cldurii r e g e n e r a t i v e . C u p t o r u l p r i n c e l e 2 c u v e
lucreaz a l t e r n a t i v i n a r d e r e i r e s p e c t i v prenclzire ( r e g e n e r a r e ) . C o m b u s t i a n e c e s a r a c a l c i n a r i i
d o l o m i t e i este a s i g u r a t a d e a m e s t e c u l d e c o m b u s t i e f o r m a t d i n c o m b u s t i b i l u l d e a r d e r e s i a e r u l d e
combustie.
I n r a n d u r i l e u r m a t o a r e p r e z e n t a m p e scurt cateva i n f o r m a t i i despre aceasta t e h n o l o g i e .
Principiul de functionare:
I n fiecare c u v a are l o c arderea d o l o m i t e i i n t r - o p e r i o a d a d e t i m p prestabilita. T i m p u l d e ardere
este i d e n t i c p e n t r u c e l e 2 c u v e . G a z e l e d e c o m b u s t i e s i C O d i n c a l c i n a r e , i m p r e u n a c u a e r u l d e r a c i r e
2

t r e c p r i n c a n a l u l d e l e g a t u r a d i n t r e c e l e 2 c u v e , i n c u v a a f l a t a i n r e g e n e r a r e , u n d e d o l o m i t a este i n c a l z i t a
p r i n transferul c a l d u r i i d i n gazele de ardere.
3.3.1 Zonele termice ale cuptorului
a) Zona de preincalzire, este z o n a d e i n t r a r e a d o l o m i t e i i n c u p t o r s i a c t i o n e a z a c a u n
r e g e n e r a t o r , u n d e c a l d u r a a c u m u l a t a i n g a z e este t r a n s f e r a t a p i e t r e i . Reacia chimic d e d e c a r b o n a t a r e
are l o c n m o d a l t e r n a t i v n u n a d i n c e l e 2 c u v e c a r e s u n t c o n e c t a t e ntre e l e . Cnd a r d e r e a s e p r o d u c e n
p r i m a cuv c a r e acioneaz n c u r e n t p a r a l e l c u a e r u l d e c o m b u s t i e , d o l o m i t a proaspta este prenclzita
n f l u x c o n t r a c u r e n t n c e a l a l t a c u v a , a s t f e l recuperndu-se cldura d i n g a z u l d e a r d e r e nainte c a a c e s t a
s ias d i n c u p t o r p r i n co. I n a c e a s t a z o n a m a t e r i a l u l a j u n g e d e l a t e m p e r a t u r a m e d i u l u i a m b i a n t , l a
7 0 0 - 8 0 0 g r d C l a intrare i n z o n a d e ardere.
b) Zona de calcinare este z o n a d e c o m p l e t a r e a f e n o m e n u l u i d e c a l c i n a r e p a n a l a c c a 1000C
(temperatura de ardere indicata de l a b o r a t o r u l C i m p r o g e t t i ) . Aceste c o n d i t i i de reactie oferite de c u p t o r u l
r e g e n e r a t i v v e r t i c a l cu 2 c u v e asigura o b t i n e r e a u n u i v a r nestins cu r e a c t i v i t a t e m a r e , care se p r o d u c e cu
u n c o n t i n u t r e z i d u a l s c a z u t d e C a C O M g C O s i d e C O . A e r u l d e c o m b u s t i e este a s i g u r a t d e s u f l a n t e l e
3

de combustie.
A r d e r e a este u n p r o c e s c o n t i n u u , c a r e a r e l o c i n t r - o u n i t a t e d e t i m p . T i m p u l d e a r d e r e este
i n t r o d u s i n S O F T - u l p r o g r a m a t o r u l u i , s i este c o r e l a t c u a l t e e l e m e n t e ( v a l o r i ) . I n a f a r a t i m p u l u i d e

33

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

a r d e r e , este s t a b i l i t u n t i m p d e i n v e r s a r e a a r d e r i i i n c u v e , c a r e este s i t i m p d e a l i m e n t a r e c u d o l o m i t a a
cuvelor cuptorului.
E x e m p l i f i c a m m a i j o s m o d u l d e c a l c u l a l n e c e s a r u l u i d e c o m b u s t i b i l i , acesta f i i n d g a z u l n a t u r a l
sau cocs p e t r o l m a c i n a t .
A. Consumul de gaz metan
D e f i n i r e a numeric a p a r a m e t r i l o r d e a r d e r e n c u p t o r u l d e 2 0 0 t o / z i .

producia d e v a r n e s t i n s = 2 0 0 t o / z i ;

c o n s u m u l specific cuptor = 9 0 0 k c a l / kg de var;

p u t e r e a calorific a g a z = 8 . 5 0 0 k C a l / N m ;

e x c e s aer de c o m b u s t i e = 30 %;

g r e u t a t e arj = 3 . 0 0 0 k g ;

raie s t o i o c h i o m e t r i c a dolomit / v a r = 1,75 t o / t o ;

producie v a r / c i c l u d e a r d e r e = 1 , 7 3 4 t o ;

t i m p de i n v e r s a r e = 56 sec;

aer s t o i c h i o m e t r i c = N m aer / N m g a z = 9 , 5 ;

T i m p u l d e c o m b u s t i e ( T . C O ) este t i m p u l d e a r d e r e e f e c t i v i n c u v a , s i este u r m a t o r u l :
CY (Ciclu / zi ) =200.000Kg var/( 3000/1,75)=116,6 cicluri/zi
T C Y ( t i m p a r d e r e ) = 8 6 4 0 0 s e c / z i / 1 1 6 , 6 = 7 4 1 sec
T . C O = 7 4 1 - 5 6 = 6 8 5 sec.
C a n t i t a t e d e g a z necesar p e n t r u f i e c a r e k g d e v a r , p e c a r e o e s t i m a m a s e c o n s u m a este d e 9 0 0
k c a l ; a c e a s t a c a n t i t a t e este n e c e s a r a p e n t r u a o b t i n e 1 k g d e v a r .
Q C H / ciclu= =( 3 0 0 0 / 1 , 7 5 x 9 0 0 ) / 8 5 0 0 k c a l / N m c =181,5 N m c / c i c l u de ardere.
4

C a n t i t a t e a i n s t a n t a n e e d e C H trimis n r e g u l a t o r ntr-o or v a f i :
4

Q o r a = ( 1 8 1 , 5 x 3 6 0 0 sec)/685 = 953,87 N m c / o r a
Q CH = 9 5 3 , 8 7 x 24 = 2 2 . 8 9 2 N m c / z i
C a n t i t a t e a d e g a z necesar p e c a r e o v o m l u a i n c a l c u l , este d e 2 2 . 0 0 0 m c g a z / z i / 2 0 0 t o v a r , a d i c a
d i n corectia de v a r i a t i e a t e m p e r a t u r i i g a z u l u i ( iarna-vara), respectiv presiune gaz. A c e s t c o n s u m
corespunde l a u n c o n s u m m e d i u d e cca 110 m c gaz/ t o n a d e var.
Q an = 1 1 0 m c / t o x 1 3 2 . 0 0 0 = 1 4 . 5 2 0 . 0 0 0 mc g a z n a t u r a l / a n
C a n t i t a t e d e aer d e c o m b u s t i e n e c e s a r a a r d e r i i
A e r c o m b u s t i e c u 3 0 % e x c e s aer ( m a x i m )
Q c o m b . = Q g a z / o r a x 1,3 x 9,6 = 9 5 3 , 8 7 x 1 , 3 x 9 , 6 = 1 1 . 9 0 5 N m 3 a e r / h
A e r racire
A e r u l s t o i c h i o m e t r i c racire / combustie = 0,65
Q r a c i r e = 1 1 . 9 0 5 x 0 , 6 5 = 7 . 7 4 0 N m 3 a e r /h

34

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

| C t
o n

r a c

B. Consumul de carbune macinat


C o m b u s t i b i l u l a l t e r n a t i v este c o c s p e t r o l m a c i n a t l a f i n e t e a d e s u b 9 0 m i c r o n i .
P u t e r e a c a l o r i f i c a l u a t a i n c a l c u l este d e 8 1 0 0 k c a l / k g c a r b u n e .
Q c a r b u n e = ( 3 0 0 0 / 1 , 7 0 x 9 0 0 ) / 8 1 0 0 = 190,0 kg carbune/sarja.
Q o r a = ( 1 9 0 , 0 x 3 6 0 0 ) / 6 8 0 = 1001,2 kg carbune/ora.
Q z i = 1 0 0 1 , 2 x 24 x 2 c u p t o a r e = 4 8 , 2 t o / z i ;
Q an = 4 8 , 2 x 3 3 0 z i l e = 1 0 . 9 0 0 to c o c s m a c i n a t .
c) Zona de racire. I n z o n a m e s e l o r de e x t r a c t i e , s e i n t r o d u c e a e r de r a c i r e i n f i e c a r e c u v a p e l a p a r t e a
inferioara, sub mesele de extractie. Este indicat sa se m e n t i n a la v a r u l evacuat o temperatura cuprinsa
intre 60-80 grdC. Cadura din var o preia aerul si-l transmite d o l o m i t e i in zona de preincalzire. V a r u l se
extrage d i n cuptor cu a j u t o r u l u n o r d i s p o z i t i v e de extractie (mese de extractie), iar descarcarea se face
p r i n e c h i p a m e n t e n u m i t e ecluze, care s u n t actionate h i d r a u l i c .
3.3.1. Descrierea pe scurt a fluxului tehnologic
F l u x u r i l e tehnologice de obtinere a v a r u l u i in v a r i a n t a cu c o m b u s t i b i l gaz sau in v a r i a n t a u t i l i z a r i i
de cocs m a c i n a t , sunt asemanatoare, d i f e r a doar instalatia de dozare a c o m b u s t i b i l u l u i .
D i s p o z i t i v e l e d e ardere i n c u p t o r s u n t l a n c i d e ardere, care s u n t asemanatoare i n cele d o u a
variante de combustibili. D i f e r a traseul de alimentare si elementele de legatura dintre lanci si instalatia
de dozare.
P r e z e n t a m in r a n d u r i l e u r m a t o a r e , pe scurt, f l u x u l t e h n o l o g i c teoretic, de fapt traseul u r m a t de
d o l o m i t a d i n cariera pana la produsele finale.
a) Pregatirea dolomitei in cariera.
D o l o m i t a este p r e g a t i t a i n c a r i e r a . D i n f r o n t u l d e e x p l o a t a r e , d o l o m i t a este i n c a r c a t a c u i n c a r c a t o r
f r o n t a l c u c u p a i n a u t o b a s c u l a n t e s i t r a n s p o r t a t a l a c o n c a s o r . D e a i c i este p r e l u a t a d e u n t r a n s p o r t o r c u
b a n d a s i d u s a l a s o r t a t o r , c a r e s o r t e a z a c e l e 2 f r a c t i i s i p r i n c e l e d o u a t r a n s p o r t o a r e c u b a n d a este
depozitata in 2 halde.
D i n h a l d a s o r t u l 4 0 - 8 0 m m este i n c a r c a t c u u n i n c a r c a t o r f r o n t a l c u c u p e s i este t r a n s p o r t a t a c u
a u t o b a s c u l a n t e l a f a b r i c a d e v a r u n d e este d e s c a r c a t a d i r e c t i n 2 b u n c a r e d i n b e t o n a r m a t .
b) Sortare si dozare dolomitei
B u n c a r e l e au care au 2 g u r i de extractie. F i e c a r e g u r a are cate un e x t r a c t o r v i b r a t o r , care descarca
d o l o m i t a pe un transportor cu banda, iar de aici p r i n t r - o palnie deviatoare il varsa i n t r - u n transportor pe
v e r t i c a l a , i n c a z u l n o s t r u este u n s c h i p . B e n a s c h i p u l u i v a d e s c a r c a d o l o m i t a i n s i l o z u r i d e s t o c a r e ,
numite si silozuri de zi.
D i n s i l o z u r i l e d e z i , d o l o m i t a este e x t r a s a c u e x t r a c t o a r e v i b r a t o a r e s i s o r t a t a p e n t r u a e l i m i n a
fractia < 4 0 m m care a aparut i n t i m p u l t r a n s p o r t u l u i d e l a sortarea d i n cariera i n s i l o z u r i l e d e z i .

30

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

C e este m a i m a r e d e 4 0 m m este v a r s a t p r i n p a l n i e i n c a n t a r u l d e s a r j a . A i c i s e c a n t a r e s t e s a r j a
c u p t o r u l u i , l a greutatea stabilita d e p r o g r a m u l c u p t o r u l u i . C a n t a r u l descarca d o l o m i t a i n t r - u n transportor
p e v e r t i c a l a , c a r e este u n s c h i p . B e n a s c h i p u l u i t r a n s p o r t a d o l o m i t a c a n t a r i t a i n b u n c a r u l c u p t o r u l u i a f l a t
la partea s u p e r i o a r a a acestuia.
c. Arderea ( calcinarea ) dolomitei
E s t e p r o c e s u l t e h n o l o g i c c e l m a i i m p o r t a n t a l i n t r e g u l u i f l u x p r i n care d o l o m i t a s e t r a n s f o r m a i n
v a r d o l o m i t i c . A r d e r e a are l o c i n c u p t o a r e v e r t i c a l e c u 2 c u v e r e c t a n g u l a r e . D o l o m i t a d i n b u c a r u l
c u p t o r u l u i este d e s c a r c a t a i n u n a d i n c e l e 2 c u v e a l e c u p t o r u l u i , a l t e r n a t i v , i n t i m p u l i n v e r s a r i i a r d e r i i .
D u p a alimentare, d o l o m i t a parcurge traseul de la partea superioara la partea inferioara a
c u p t o r u l u i trecand p r i n cele 3 z o n e ale c u p t o r u l u i (regenerare, ardere, racire). In cuptor are l o c
transformarea dolomitei in var dolomitic.
C e este d e o s e b i t , este a r h i t e c t u r a z i d a r i e i d e l a i n t e r i o r , c a r e a r e i n z o n a c a n a l u l u i d e l e g a t u r a b o l t i
d e z i d a r i e , p r i n c a r e s e f a c e t r a n s f e r u l d e g a z e arse d i n t r - o c u v a i n a l t a .
C o m b u s t i b i l u l s o l i d sau gazos s e introduce p r i n injectoare (lanci) i n c u v a i n ardere. D o z a r e a
c o m b u s t i b i l u l u i este a s i g u r a t a d e o s t a t i e d e d o z a r e s i a l i m e n t a r e , c o n e c t a t a p r i n t e v i s i r a c o r d u r i f l e x i b i l e
l a c e l e d o u a c u v e . A r d e r e a are l o c i n t r - o c u v a , a p o i i n c e a l a l t a .
d. Depozitare varului bulgari
D i n cuptor iese v a r d o l o m i t i c . D e l a cuptoare, p r i n r e l e u d e e c h i p a m e n t e d e transport, adica
e x t r a c t o a r e v i b r a t o a r e , t r a n s p o r t o a r e c u b a n d a , s c h i p u r i , v a r u l este d u s f i e d i r e c t i n s i l o z u r i d e d e p o z i t a r e
v a r bulgari d o l o m i t i c . De la cuptor cu transportor cu banda v a r u l poate fi transportat la statia de sortaregranulare.
A c e s t a este p e s c u r t u n f l u x t e h n o l o g i c p r i n c a r e m a t e r i a p r i m a este t r a n s f o r m a t a i n v a r b u l g a r i .

3.3.2

P R E L U C R A R E A V A R U L U I NESTINS
D u p a depozitarea i n s i l o z u r i l e d e stocare, v a r u l d o l o m i t i c u r m e a z a u r m a t o r u l f l u x : s e extrage d i n

s i l o z u r i c u e x t r a c t o a r e v i b r a t o a r e , este d e s c a r c a t p e t r a n s p o r t o r c u b a n d a , d u s l a s t a t i a d e s o r t a r e , d e u n d e
rezulta:
a ) V a r d o l o m i t i c < 1 0 m m c a r e c u t r a n s p o r t o r c u b a n d a este d u s l a s t a t i a d e g r a n u l a r e ; a i c i v a r u l
este g r a n u l a t l a 5 m m s i t r a n s p o r t a t l a s i l o z u r i d e d e p o z i t a t e v a r g r a n u l a t , i n f u n t i e d e
necesarul de productie;
b ) V a r u l d o l o m i t i c > 1 0 m m este t r a n s p o r t a t i n b u n c a r u l d e e x p e d i t i e , u n d e s e i n c a r c a i n m a s i n i
si se vinde ca produs finit.
D i n v a r u l d o l o m i t i c granulat, se v o r obtine doua subproduse in sectiile de productie.

36

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

A.

Contract

Sectia de var macinat dolomitic.

I n a c e a s t a s e c t i e , v a r u l g r a n u l a t d e 0 m m este d o z a t s i este m a c i n a t l a f i n e t e a c e r u t a d e
b e n e f i c i a r . F i n e t e a este r e a l i z a t a p r i n m a c i n a r e i n m o a r a o r i z o n t a l a c u b i l e d e m a c i n a r e , s i d e s e p a r a t o r
d e i n a l t a e f i c i e n t a . V a r u l m a c i n a t d i n m o a r a este d i r i j a t p r i n c u r e n t i d e aer i n s e p a r a t o r , u n d e a r e l o c
separarea centrifugal - g r a v i m e t r i c a . Particulele grosiere sunt reintroduse la macinare.
A e r u l c u p r a f este t r a s d e f i l t r u p r i n c i c l o n u l d e s e p a r a r e p e n t r u a f i e v a c u a t e i n a t m o s f e r a . I n
c i c l o n , s e s e p a r a p e s t e 9 0 % d i n p r a f d i n aer, i a r r e s t u l i n f i l t r u . V a r u l m a c i n a t s e d e p o z i t e a z a i n s i l o z u l d e
depozitare.
L i n i a d e m a c i n a r e l u c r e a z a i n c i r c u i t i n c h i s , i n c a r e a e r u l este i n a m e s t e c c u v a r u l m a c i n a t .
Echipamentele d i n cadrul l i n i e i de macinare, sunt desprafuite de f i l t r u cu saci tip jet-pulse. Intreg
s i s t e m u l este e t a n s a t s i p r a c t i c n u s u n t p u n c t e c a r e s a c r e e z e e m i s i i d e p r a f i n e x t e r i o r . V a r u l m a c i n a t este
d e p o z i t a t i n t r - u n s i l o z de depozitare, care are instalatie de f l u i d i z a r e , f i l t r u desprafuire, p a l n i e telescopica
ptr. incarcare la auto.
F i l t r u l de desprafuire asigura o curatare a g a z e l o r de i m p u r i t a t i , astfel incat sa r e a l i z e z e o
c o n c e n t r a t i e i n aer d e < 2 0 m g / m c d e aer.
B. Sectia de var hidratat dolomitic.
D i n s i l o z u l d e d e p o z i t a r e p e n t r u l i n i a d e h i d r a t a r e , v a r u l g r a n u l a t d e 0 m m este d o z a t g r a v i m e t r i c
si t r i m i s in hidrator. V a r hidratat se obtine in instalatia speciala de hidratare, unde in reactie cu apa calda
v a r u l g r a n u l a t n e s t i n s este s t i n s . V a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c a r e d o u a f a z e d e r e a c t i e , i n u r m a c a r o r a r e z u l t a
doua subproduse de var hidratat:
a. In prima faza se formeaza in hidrator Ca(OH)2+MgO - produsul A. Este o reactie
exoterma puternica. Timpul de reactie in hidrator este de cca 6min.
D i n h i d r a t o r v a r u l o b t i n u t - p r o d u s u l A - este d i r i j a t i n s i l o z u r i d e l i n i s t i e .
b.

dupa un timp, varul se hidrateaza complet la Ca(OH) +Mg(OH) care este varul
2

dolomitic hidratat - produsul B


U t i l a j u l p r i n c i p a l este h i d r a t o r u l n 3 trepte.
H i d r a t o r u l este c o n c e p u t s p e c i a l p e n t r u h i d r a t a r e a v a r u l u i d o l o m i t i c , i n care h i d r a t a r e a este o r e a c t i v e
c h i m i c a ntrziat. H i d r a t o r u l este prevzut c u f i l t r u de desprfuire a e m i s i i l o r de p r a f u m e d , realiznd o e m i s i e
< 2 0 m g / m aer.
3

37

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Flux hidratare
V a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c e v a c u a t d i n h i d r a t o r , avnd granulaia 0 + 5 m m , este d i r i j a t i n 2 s i l o z u r i
d e m a t u r i z a r e u n d e s t a 8 - 1 2 o r e , a p o i este i n t r o d u s i n s e p a r a t o r i a r p a r t e a g r o s i e r a este mcinata ntr-o
moar c u b i l e . D i n s e p a r a t o r i e s 3 p r o d u s e , d o u a f i n i t e i a r u n u l s e r e i n t r o d u c e i n m o a r a d e m a c i n a r e .
Rezult v a r h i d r a t a t d o l o m i t i c c u granulaia 0 + 1 m m ( g r e u t a t e specific = 0 , 5 t / m ) , c e e s t e
3

d e p o z i t a t n 2 s i l o z u r i avnd f i e c a r e c a t e o c a l i t a t e ( A = N s i B = S ; N , S ; u n d e N s i S c o r e s p u n d e
standardului american).
D i n s i l o z u r i v a r u l h i d r a t a t este e x p e d i a t f i e n c i s t e r n e a u t o d i r e c t l a clieni, f i e l a instalaia d e
nscuire. Instalaia d e h i d r a t a r e s u b p r e s i u n e , d e c a p a c i t a t e 15 t o / o r a v a f i achiziionat d i n i m p o r t , d e l a
MEANI.
P r o c e s u l s e d e s f a s o a r a c o n f o r m t e h n o l o g i e i DRYVAPOUR", c a r e a r e l a b a z a p r i n c i p i u l
h i d r a t a r i i v a r u l u i cu apa preincalzita, i n t r - u n m e d i u de presiune controlata. P e n t r u a i m b u n a t a t i
continutul d e M g d i n v a r u l hidratat, f l u x u l i m p l i c a depozitarea v a r u l u i hidratat d o l o m i t i c i n doua s i l o z u r i
p e n t r u cel p u t i n 8-12 ore p e n t r u m a t u r i z a r e . D u p a aceasta p e r i o a d a d e m a t u r i z a r e , v a r u l d o l o m i t i c
h i d r a t a t este t r i m i s l a s e p a r a t o r c u d i s p e r s i e M O D 4 2 0 0 i n 2 n i v e l e d e s e p a r a r e , u n d e i n c u r e n t d e a e r s e
p r o d u c e s e p a r a r e a i a r a p o i p r i n i n t e r m e d i u l a dou t r a n s p o r t o a r e e l i c o i d a l e i a u n u i e l e v a t o r c u c u p e , s e
d i r i j e a z a fracia f i n a ( 0 - 1 m m ) , aflat n s u s p e n s i e ( n i v e l 1 = A ) s i d u s l a s i l o z u l 1 . R e s t u l t r e c e i n e t a j u l 2 ,
a p o i t r e c e n dou c i c l o a n e d e a i c i p r i n i n t e r m e d i u l a dou t r a n s p o r t o a r e e l i c o i d a l e , a u n u i e l e v a t o r c u
c u p e i a u n e i plnii d e distribuie s f i e ncrcat n s i l o z u l 2 ( B ) .
Fracia g r o s i e r a e s t e recirculat n m o a r a c u b i l e u n i c a m e r a l a , c u p r o d u c t i v i t a t e a 0 -H 4 t / h . D i n
moar rezult v a r h i d r a t a t m a c i n a t care, p r i n i n t e r m e d i u l u n u i t r a n s p o r t o r e l i c o i d a l reintr n c i c l u l
v a r u l u i h i d r a t a t fracia g r o s i e r ( 1 -H 5 m m ) , r e s p e c t i v mcinare. D e a s e m e n e a , c i c l u l v a r u l u i h i d r a t a t
fracia g r o s i e r l p a r c u r g e i p r a f u l a c u m u l a t n f i l t r u l c u s a c i c e desprfuiete z o n e l e n c a r e s u n t degajri
de praf.
V a r u l h i d r a t a t fracia f i n a , s t o c a t n 2 s i l o z u r i , p o a t e f i e x p e d i a t d i n a m b e l e s i l o z u r i f i e l a clieni,
n c i s t e r n e a u t o , f i e l a instalaia d e nscuire.

granulaia v a r u l u i h i d r a t a t : 9 8 % < 0 , 0 9 0 m m ;

u m i d i t a t e a rezidual: < 1 % ;

C O rezidual: < 2%.


2

V a r u l h i d r a t a t , rezult c a p r o d u s a l reaciei p u t e r n i c e x o t e r m e d e " s t i n g e r e " a v a r u l u i n e s t i n s c u


a p a , dup reacia:
CaO+MgO + H O (exces)
CaMg (OH) + vapori ap
2

38

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

A c e a s t a este r e a c t i a d e h i d r a t a r e c o m p l e t a . I n r e a l i t a t e r e a c t i a s e d e s f a s o a r a i n etape, f i e c a r e e t a p a
inseamna un procent de hidratare a M g O , si deci o calitate a v a r u l u i hidratat diferita si d o m e n i i de
u t i l i z a r e d i f e r i t a . P r o c e s u l este c o n t r o l a t s i c o m p l e t a u t o m a t i z a t .
C a n t i t a t e a d e ap este a p r o x i m a t i v d e dou o r i m a i m a r e dect c a n t i t a t e a stoechiometric cerut
p e n t r u reacia d e h i d r a t a r e . E x c e s u l d e ap s e adaug p e n t r u a m o d e r a t e m p e r a t u r a generat d e reacia d e
hidratare.
Reacia exoterm puternic genereaz 1 . 1 4 0 K j / k g C a O . M g O
Cldura eliberat provoac f e n o m e n u l d e " f i e r b e r e " , t i m p n c a r e p r a f u l este a n t r e n a t n a b u r i i c e
s e formeaz. n consecin, nainte d e a f i evacuai n atmosfer, a b u r i i s u n t trecui p r i n t r - u n f i l t r u c u s a c i
s p e c i a l i m o n t a t d e a s u p r a h i d r a t o r u l u i u n d e s e f a c e e p u r a r e a i reinere a p r a f u l u i .
P r i n c i p a l e l e c o n s u m u r i a l e instalaiei d e h i d r a t a r e p r o p r i u - z i s e s u n t :
-

c o n s u m de v a r brut: ~ 0,7 - 0,8 k g / k g v a r h i d r a t a t

c o n s u m d e ap tehnologic: ~ 0 , 5 - 0 , 6 l / k g v a r h i d r a t a t

c o n s u m e n e r g i e electric: ~ 1 4 K w h / t v a r

aer c o m p r i m a t : ~ 1 0 N m / h / t v a r h i d r a t a t
3

Produsul A este t r i m i s n s i l o z u l d e d e p o z i t a r e , p r i n necuri t r a n s p o r t o a r e i e l e v a t o r . ntreg f l u x u l d e l a


l i n i a de h i d r a t a r e este desprfuit de f i l t r u l c u saci j e t - pulse, c u e m i s i i < 2 0 m g / m aer.
3

P r o d u s u l d e calitate grosier este p r e l u a t d i n s e p a r a t o r c u u n nec, a p o i c u u n e l e v a t o r i n f i n a l c u u n


n o u nec, f i i n d t r i m i s n t r e a p t a a 2 - a de separare gravimetric.
Produsul B se t r i m i t e p r i n nec i e l e v a t o r i s e depoziteaz n s i l o z u l p e n t r u p r o d u s u l B . G r o s i e r u l d i n
s e p a r a t o r se transport c u u n nec l a moar i u l t e r i o r este r e t r i m i s p r i n t r - u n e l e v a t o r n s e p a r a t o r u l g r a v i m e t r i c .
Reacia d e h i d r a t a r e d e s c o m p u n e v a r u l n e s t i n s n p a r t i c u l e f i n e d e v a r h i d r a t a t . D i m e n s i u n e a v a r u l u i
h i d r a t a t este modificat n c o n t i n u a r e p r i n mcinarea p r o d u s u l u i p e n t r u a a s i g u r a coerena.
P e p l a n m o n d i a l 8 0 % este u t i l i z a t v a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c ; i n S U A s e u t i l i z e a z a n u m a i acest t i p d e v a r .
U z u a l se obtin 2 t i p u r i de var hidratat dolomitic:
a)

Tipul de var hidratat dolomitic A care are formula Ca(OH) .MgO, este d e f i n i t d e
2

s t a n d a r d u l a m e r i c a n A S T M C 2 0 6 s i C 2 0 7 c a f i i n d t i p u l N ( C 2 0 6 ) , s i care arata o h i d r a t a r e p a r t i a l a a M g O , d e c i
o cantitate m a i m i c a d e apa c o m b i n a t a c h i m i c . A c e s t p r o d u s are o m a r e p u t e r e d e n e u t r a l i z a r e s i este u n p r o d u s
f o a r t e u t i l i n c o n s t r u c t i i , a p l i c a t i i a g r i c o l e i i n d u s t r i a l e . E n u m e r a m d o m e n i i l e d e u t i l i z a r e ale p r o d u s u l u i A = N :

APLICAII I N CONSTRUCII
n aplicaiile d e construcii, acest t i p N d e v a r h i d r a t a t t r e b u i e u d a t t i m p d e m i n i m 1 6 o r e nainte d e

u t i l i z a r e . P e r i o a d a l u n g a d e m a c e r a t ofer dou a v a n t a j e . n p r i m u l rnd, este necesar u n t i m p ndelungat p e n t r u


a s c u f u n d a poriunea d e o x i d d e m a g n e z i u n e h i d r a t a t . H i d r a t a r e a o x i d u l u i de m a g n e z i u este necesar s se
r e a l i z e z e p e n t r u a se a s i g u r a c n u s e p r o d u c e e x p a n s i u n e a dup a p l i c a r e a p r o d u s u l u i . n a l d o i l e a rnd,

39

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

nmuierea p r o d u s u l r e d u c e d i m e n s i u n e a p a r t i c u l e i sale. A c e s t l u c r u d u c e l a o b t i n e r e a u n u i c h i t d e v a r , care are


c a l i t a t i e x c e l e n t e i f e z a b i l i t a t e r i d i c a t a ( G r a y m o n t G r a n d Prize). T i p u l N este u t i l i z a t p e n t r u f i n i s a r e i n
c o n s t r u c t i i , este s i n g u r u l v a r h i d r a t a t p r o d u s a z i p e n t r u aplicaii d e c o n s t r u c t i i d i n S t a t e l e U n i t e ale A m e r i c i i .
A c e s t p r o d u s este c o n f o r m c u standardele A S T M C 2 0 6 i C 2 0 7 .

APLICAII A G R I C O L E
V a r u l hidratat

t i p u l N este u t i l i z a t p e n t r u a m o d i f i c a a c i d i t a t e a s o l u r i l o r

p e n t r u aplicaii a g r i c o l e .

Urmtoarele b e n e f i c i i p o t f i vzute p r i n u t i l i z a r e a acestui p r o d u s n agricultur:


- C o m p o z i t i a v a r u l u i c u c a l c i u i m a g n e z i u s u n t nutrieni h i d r a t a t i a g r i c o l i n e c e s a r i p e n t r u b u n a crestere
a plantelor.
A c e s t p r o d u s reduce, d e a s e m e n e a , aciditatea s o l u l u i . A c e s t l u c r u mbunatateste p r o p r i e t a t i l e s o l u l u i i
crete r a n d a m e n t u l c u l t u r i l o r p r i n :
-

A c c e l e r a r e a d e s c o m p u n e r e a m a t e r i e i o r g a n i c e i e l i b e r a r e a substanelor n u t r i t i v e p e n t r u p l a n t e .

Creterea disponibilitii d e f o s f o r r e z i d u a l e i aplicate.

Creterea f i x a r i i a z o t u l u i d e ctre o r g a n i s m e l e d i n s o l i p l a n t e .

R e d u c e r e a activitii substanelor duntoare n s o l .


n cele d i n urm,

v a r u l hidratat

d o l o m i t i c acioneaz m a i r a p i d dect v a r u l h i d r a t a t calcic. V a r u l

h i d r a t a t d o l o m i t i c este m a i s o l u b i l , are o p u t e r e d e n e u t r a l i z a r e m a i m a r e i reacioneaz m a i r e p e d e decat c e l


calcic.

APLICATII INDUSTRIALE
Varul

hidratat d o l o m i t i c

p o a t e f i u t i l i z a t p e n t r u o gam larg d e aplicaii i n d u s t r i a l e , datorit

d i m e n s i o n a r i i c o n t r o l a t e a p a r t i c u l e l o r cat s i d i s p o n i b i l i t a t i i c h i m i c e r i d i c a t e . V a l o a r e a ridicat d e n e u t r a l i z a r e a
v a r u l u i h i d r a t a t este u t i l a p e n t r u aplicaii d e n e u t r a l i z a r e acid, p r e c u m s i p e n t r u t r a t a m e n t u l d e s e u r i l o r
periculoase.
b)

Tipul de var hidratat dolomitic

B cu formula Ca(OH)2-Mg(OH)2, care c o r e s p u n d e

p r o d u s u l u i t i p S i n s t a n d a r d u l a m e r i c a n , d e c i care are reactie c o m p l e t a d e h i d r a t a t r e . R e a c t i a d e h i d r a t a r e


d e s c o m p u n e v a r u l n e s t i n s n p a r t i c u l e f i n e d e v a r h i d r a t a t . D i m e n s i u n i l e v a r u l u i h i d r a t a t este modificat n
c o n t i n u a r e p r i n mcinarea p r o d u s u l u i p e n t r u a a s i g u r a c o e r e n t a . V a r u l d o l o m i t i c t i p S este d e f i n i t d e A S T M
C 2 0 6 C 2 0 7 . A c e s t p r o d u s se caracterizeaz p r i n t r - o distribuie fin a d i m e n s i u n i i p a r t i c u l e l o r s i suprafat m a r e .
A c e s t l u c r u duce l a o b t i n e r e a d e p r o d u s e care a u u n n i v e l r i d i c a t d e p l a s t i c i t a t e s i r e t e n t i e d e ap.
D o m e n i i l e de aplicatie a v a r u l u i tip B / T i p S sunt n constructii si in aplicatii industriale.

Constructii:
T e s t e l e d e l a b o r a t o r a u aratat c a s e o b t i n e u n v a r c u g r a d r i d i c a t d e alb, c u u n n i v e l r i d i c a t d e p l a s t i c i t a t e

s i o c u l o a r e a l b strlucitor p e n t r u a p l i c a t i i l e d i n c o n s t r u c t i i . P r o d u s e l e d e c o n s t r u c t i i care a u i n c o m p o n e n t a l o r
d o l o m i t a h i d r a t a t e t i p B / S p o t f i u t i l i z a t e n aplicaiile d i n c o n s t r u c t i i fr nmuiere p e n t r u p e r i o a d e l u n g i d e

40

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

t i m p . A c e a s t a p r o p r i e t a t e accelereaz p r o c e s u l de c o n s t r u c t i e s i face p e r f o r m a n t a p r o d u s u l u i m a i p r e v i z i b i l a .
M o r t a r e p e b a z a d e v a r h i d r a t a t t i p B / S ; acest t i p d e v a r s e c o m b i n a n m o d corespunztor c u n i s i p s i /
s a u c i m e n t i n d i f e r i t e p r o p o r t i i i n f u n c t i e d e a p l i c a t i e , s i creeaz u n m o r t a r p e baz d e v a r avnd o performan
superioar s i d u r a b i l i t a t e f a r a v a r s t a . Datorit c o n t i n u t u l u i sczut d e a e r a l acestor p r o d u s e , se a s i g u r a o
rezistent a legturii exceptional n m o r t a r e .

A p l i c a t i i agricole;
D i m e n s i u n e a p a r t i c u l e l o r f i n e s i c u l o a r e a alb a a c e s t u i p r o d u s c o n t r i b u i e l a p e r f o r m a n t e e x c e l e n t e n

a p l i c a t i i sub f o r m a p u l v e r u l e n t a . P u l v e r i z a r e a v a r u l u i h i d r a t a t p o a t e f i d e a s e m e n e a f a c u t a s i n s c o p u r i a g r i c o l e .
A c e s t p r o d u s c o n t i n e c a l c i u s i m a g n e z i u care s u n t n u t r i e n t i c u p r o p r i e t a t i b e n e f i c e p e n t r u cresterea p l a n t e l o r .
Acioneaz mai rapid si are o valoare de neutralizare mai mare dect produsele din var calcic hidratat.

A p l i c a t i i industriale:
V a r h i d r a t a t d e t i p B / S p o a t e f i u t i l i z a t p e n t r u o gam larg d e a p l i c a t i i i n d u s t r i a l e datorit d i m e n s i u n i i

l o r d e p a r t i c u l e f i n e i d i s p o n i b i l i t a t e chimic ridicat. I n S U A , p r o d u s u l este n u m i t "Kemidol S u p e r h y d r a t e "


este u n v a r d o l o m i t i c h i d r a t a t d e t i p S caracterizat p r i n t r - o d i s t r i b u t i e fin a d i m e n s i u n i i p a r t i c u l e l o r s i o
suprafat m a r e d e a c o p e r i r e . H i d r o x i d u l d e m a g n e z i u c o n t i n u t n Kemidol S u p e r h y d r a t e este b e n e f i c n u n e l e
p r o c e s e i n d u s t r i a l e , c u m a r f i ndeprtarea d e s i l i c e . Kemidol S u p e r h y d r a t e are, d e a s e m e n e a o m a r e p u t e r e d e
neutralizare. A c e s t produs poate fi l i v r a t la saci sau vrac.
A m b e l e p r o d u s e s u n t caracterizate p r i n t r - o d u r a b i l i t a t e r i d i c a t a , p o s i b i l i t a t e a d e aplicare i n 3 s t r a t u r i ,
rezistent la intemperii.
C. Sectia de insacuire si paletizare.
D i n cele d o u a s i l o z u r i , v a r u l h i d r a t a t p o a t e f i t r i m i s s i l a L i n i a d e i n s a c u i r e - p a l e t i z a r e . V a r u l e x t r a s d i n
s i l o z u r i este d u s i n b u c a r t a m p o n . D i n buncrul t a m p o n , v a r u l h i d r a t a t este e x t r a s i t r a n s p o r t a t l a buncrul
mainii de nscuire.
M a s i n a d e nscuit v a r h i d r a t a t este o masin d e nalt eficient i r a n d a m e n t . M a s i n a este n l i n i e ,
rotativ, c u 8 g u r i , c u d e s e r v i r e automat. S a c i i c u v a r h i d r a t a t s u n t p r e l u a t i d e t r a n s p o r t o r u l m e t a l i c i m a r c a t i
c u m a r c a t o r u l de saci. C u b a n d a telescopic s a c i i s u n t d i r i j a t i spre ncrcare d i r e c t n m a s i n i (ncrcare manual
sac c u sac), s a u t r i m i s i l a l i n i a d e p a l e t i z a r e automat; l i n i a d e p a l e t i z a r e este c o m p l e t automatizat i execut:
curtirea s a c i l o r , aezarea pe p a l e t i , nfolierea.
L i n i a tehnologic de nscuire - p a l e t i z a r e , n v a r i a n t a c o m p l e t automatizat, este deservit de o singur
persoan. ntreaga l i n i e este desprfuit de f i l t r u c u saci j e t - pulse, c u e m i s i i < 2 0 m g / m aer.
3

ntreaga secie este automatizat s i condus d e P L C . E s t e d e s e r v i t a d e u n m u n c i t o r , care l u c r e a z a s i p e


motostivuitor.
Producia zilnic a l i n i e de nscuire - p a l e t i z a r e este de 8 0 0 s a c i v a r h i d r a t a t / o r a .

41

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

S i l o z u r i l e au montate filtre de desprafuire, iar incarcatoarele de var au sistem telescopic de


incarcare si cu f i l t r u de desprafuire,
T o a t e filtrele d i n sectia de var hidratat, purifica gazele evacuate in atmosfera la

< 20 m g / m c

aer.
D. Stocarea si manipularea produselor de var
C e l e 3 t i p u r i de v a r s u n t depozitate in spatii separate, astfel ca fiecare poate fi l i v r a t separat.
D1. Stocarea varul bulgari nestins
V a r u l n e s t i n s d e l a c u p t o r este s t o c a t i n 4 s i l o z u r i m e t a l i c e , i n c o n d i t i i u s c a t e . S i l o z u r i l e s u n t
acoperite etans, p e n t r u a nu patrunde apa in i n t e r i o r . S i l o z u r i l e sunt echipate cu f i l t r e p e n t r u desprafuire,
dispozitive de masura a n i v e l u l u i de v a r in siloz, dispozitive de extractie si incarcare var. Desprafuirea se
face i n toate p u n c t e l e d e p e f l u x u r i l e d e fabricatie i n l o c u r i l e i n care s e creeaza p r a f p r i n m a n e v r a r e a
v a r u l u i . S e a c o r d a o a t e n t i e d e o s e b i t a c a r c a s a r i l o r i n aceste z o n e s i c o n e c t a r e a p u n c t e l o r r e s p e c t i v e l a
filtre locale. S u n t desprafuite urmatoarele echipamente si puncte d i n f l u x u r i l e tehnologice:

B e n z i l e de transport d o l o m i t a si var, p a l n i i l e de varsare ;

Elevatoarele ;

S o r t a t o r e l e de v a r si de d o l o m i t a ;

Descarcarea in s i l o z u r i si interiorul silozurilor;

D i s p o z i t i v e l e de extractie a v a r u l u i si d o l o m i t e i d i n s i l o z u r i ;

D i s p o z i t i v e l e de incarcare a v a r u l u i in m i j l o a c e de t r a n s p o r t ;

G r a n u l a t o r u l de v a r ;

D2. Stocarea varului macinat nestins


V a r u l m a c i n a t l a f i n e t e a d o r i t a ( s u b 0 , 0 6 m m , g r e u t a t e a s p e c i f i c a 0 , 9 t / m c ) , este t r a n s p o r t a t l a
s i l o z u l m e t a l i c d e depozitare. E c h i p a m e n t e l e d e t r a n s p o r t l a s i l o z u l d e depozitare, cat s i s i l o z u l s u n t
desprafuite de filtre cu saci jet-pulse.
S i l o z u l este a c o p e r i t , i z o l a t d e e x t e r i o r , p e n t r u a o f e r i c o n d i t i i u s c a t e p e n t r u d e p o z i t a r e .
S i l o z u l are s i s t e m de m a s u r a r e a n i v e l u l u i de v a r d i n i n t e r i o r , de f l u i d i z a r e , de extractie si
incarcare telescopica i n m i j l o a c e d e transport; acestea a u m o n t a t e f i l t r e c u saci j e t - p u l s e locale.
D3. Stocarea varului hidratat stins
V a r u l h i d r a t a t d o l o m i t i c este d e p o z i t a t i n d o u a s i l o z u r i i n c h i s e , p r e v a z u t e c u f i l t r e d e d e s p r a f u i r e
m o n t a t e p e e l e . E x t r a c t i a v a r u l u i d i n s i l o z s e face c u v a l v e d e e x t r a c t i e c a r e e l i m i t a p e r i c o l u l d e e m i s i i i n
exterior. Silozurile sunt prevazute cu indicatoare de n i v e l si sisteme de fluidizare. Intregul f l u x u l de
e c h i p a m e n t e d e l a e x t r a c t o a r e l e d i n s i l o z s i p a n a l a m a s i n a d e i n s a c u i t este r a c o r d a t l a u n f i l t r u d e
desprafuire. A c e s t f i l t r u c u saci t i p j e t - p u l s e , face s i desprafuirea m a s i n i i d e insacuit.

42

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

In partea superioara, silozurile au sistem de aerisire pentru eliminarea p r a f u l u i d i n interior, g u r i


de aerisire racordate la filtre.
V a r u l h i d r a t a t i n s a c i este l i v r a t p a l e t i z a t s i i n f o l i a t . S t o c a r e a p a l e t i l o r i n f o l i a t i c u v a r s e face i n
hala acoperita si inchisa.
3.3.3 Controlul calitatii produselor
P e n t r u c o n t r o l u l calitii m a t e r i i l o r p r i m e i a p r o d u s e l o r f i n i t e , f a b r i c a d e v a r are n d o t a r e i u n
l a b o r a t o r . C o n t r o l u l calitii nsumeaz t e h n i c i l e i activitile c u c a r a c t e r opional u t i l i z a t e p e n t r u
ndeplinirea cerinelor r e f e r i t o a r e l a c a l i t a t e i a r e c a s c o p s u p r a v e g h e r e a p r o c e s u l u i i e l i m i n a r e a
c a u z e l o r performanelor necorespunztoare n v e d e r e a obinerii u n o r p r o d u s e d e c a l i t a t e optim.
S c o p u l d e f o n d a l c o n t r o l u l u i calitii const n t e s t a r e a rapid p e n t r u i n t e r v e n i r e a n t i m p u t i l n
f l u x u l t e h n o l o g i c . A n a l i z e l e i ncercrile c a r e s e f a c n c a d r u l l a b o r a t o r u l u i s e efectueaz n
c o n f o r m i t a t e c u condiiile t e h n i c e d i n n o r m e l e , s t a n d a r d e l e i n t e r n e i internaionale p r e c u m i d i n
c o n t r a c t e l e c u clienii.
A n a l i z e l e fcute i n l a b o r a t o r , s e mpart n m a i m u l t e c a t e g o r i i :
a)

A n a l i z e r a p i d e p e n t r u d e t e r m i n a r e a compoziiei c h i m i c e , c o n f o r m t a b e l 3 :

Tabel 3
Nr.
crt.
1
2
3
4

b)

Determinarea

M e t o d a de verificare

(CaO + M g O ) totali, % m i n
MgO, %
Sulfai ( S O ) , % m a x .
D i o x i d de carbon ( C O ) , % m a x .

C o n f o r m SR EN 196 - 2
C o n f o r m SR EN 196 - 2
C o n f o r m SR EN 196 - 2
M e t o d a d e referin S R E N 1 9 6 - 2 1
Variant S R E N 4 5 9 - 2

ncercri f i z i c o - m e c a n i c e p e n t r u determinri, c o n f o r m t a b e l 4 :

Tabel 4
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Determinarea

M e t o d a de verificare

Finee (rest p e s i t e l e 0 , 0 9 i 0 , 2 0 ) , %mas


Stabilitate
R a n d a m e n t ( n u m a i pentru var nestins)
D e n s i t a t e aparent ( v a r h i d r a t a t )
Reactivitate ( n u m a i pentru var nestins)
Ap liber ( v a r h i d r a t a t )

43

C o n f o r m S R E N 196 E N 1 2 4 8 5 (variant).
Conform SR EN 459 Conform SR EN 459 Conform SR EN 459 Conform SR EN 459 Conform SR EN 459 -

2 (referin)
'
2
2
2
2
2

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

4 Structura constructiv
P e n t r u v a r i a n t a c u 2 c u p t o a r e d e cate 2 0 0 t o / z i , f l u x u r i l e s i c o n s t r u c t i i l e p e n t r u L 1 s i L 2 s u n t
identice, f i i n d vorba de echipamente si utilaje asemanatoare.
A v e m urmatoarele sectoare d e constructii:
4.1 Depozitare dolomita in fabrica, sortare si dozare. Cuprinde:
-

P l a t f o r m a betonata cu r a m p a de basculare

Buncare d i n beton a r m a t (2 buc);

E s t a c a d a t r a n s p o r t o r c u b a n d a ( 1 b u c ) ; S t r u c t u r a metalic. P e l a t e r a l s u n t prevzute b a l u s t r a d e
d e protecie. Fundaiile stlpilor s u n t d i n b e t o n a r m a t d e t i p b l o c c o m u n i cuzinei prevzui c u
uruburi d e a n c o r a j .

- S i l o z d e z i ( 2 b u c ) ; s t r u c t u r a metalic etajat; fundaiile d i n b e t o n a r m a t s u n t alctuite d i n t a l p i


-

C o n s t r u c t i e sortatoare (2 buc); cadre m e t a l i c e , stalpi in fundatie b e t o n armat; sub s i l o z u r i ;

C o n s t r u c t i e cantar de sarja (2 buc); cadre m e t a l i c e , stalpi in fundatie b e t o n armat; sub s i l o z u r i ;

Constructie

de

inchidere

a zonei

de

extractie,

sortare

dozare,

se

face

cu p a n o u r i

fonoabsorbante( 2 buc );
-

Estacada t r a n s p o r t u l u i cu cale de r u l a r e bena s k i p ( d o l o m i t a nesortata = 2 buc, d o l o m i t a


sortata=2 buc), s u n t estacade i n c h i s e c u p l a t f o r m e d e m e n t e n a n t a . A c t i o n a r e a s k i p u l u i s e
aseaza pe o structura betonata, cu fundatie d i n b e t o n armat. C a l e a de rulare se s p r i j i n a pe
s i l o z u l de zi cu r i g l e de cadre m e t a l i c e , respectiv pe cuptoare.

4.2 Cuptoare. Cuprinde:


- c e l e 2 c u p t o a r e c u f u n d a t i e c o m u n a ; e l e s u n t s u s t i n u t e p e s t a l p i m e t a l i c i ; s t r u c t u r a este m e t a l i c a ,
c u s c a r i d e acces s i p l a t f o r m e d e m e n t e n a n t a l a d i f e r i t e n i v e l e .

Inaltimea totala de 41 m. Sunt

acoperite s i a u i n c h i s a z o n a descarcare calcar i n buncare c u p a n o u r i fonoabsprbante.


4.3 S i l o z u r i depozitare v a r (4 buc). C u p r i n d e :
- Transportor cu banda (2 buc); structura metalica cu talpi prindere in beton;
- Casa s c h i p u l u i (2 buc); f u n d a t i i b e t o n armat; estacadele t r a n s p o r t o r u l u i cu cale de rulare bena
s k i p (= 2 buc), au m o n t a t e p l a t f o r m e de m e n t e n a n t a , inchise. A c t i o n a r e a s k i p u l u i se aseaza pe o
s t r u c t u r a d i n b e t o n a r m a t , c u f u n d a t i e d i n b e t o n a r m a t . C a l e a d e r u l a r e s e s p r i j i n a p e cate 2 s i l o z u r i
echidistant, pe structura metalica.
- S i l o z u r i ; constructii metalice cu fundatii c o m u n e d i n beton armat tip radier;

44

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

4.4 Statie granulare var (1buc). Cuprinde:


- Construcie metalic etajat, c u planeu n c a d r e m e t a l i c e (stlpi i r i g l e ) contravntuite.
Construcia este i n c h i s a p e toat nlimea i a r e u n acoperi c u nvelitoare d i n tabl cutat ntr-o singur
pant. A r e montat s i g r i n d a u n u i e l e c t r o p a l a n , c u Q = 1,25 t f . Fundaiile stlpilor s u n t d i n b e t o n
u

armat, de tip bloc i cuzinet, legate cu g r i n z i de echilibrare la n i v e l u l c u z i n e t u l u i .


4.5 Sortare si expeditie var bulgari(1buc). Cuprinde:
-

Construcia metalic d e s u s t i n e r e a u n u i b u n c a r s i c a p t r a n s p o r t o r c u b a n d a , l e g a t a d e e x t r a c t i a

c e l o r 4 s i l o z u r i d e v a r b u l g a r i . E s t e realizat p e s t r u c t u r a m e t a l i c a .
Fundaiile stlpilor s u n t d i n b e t o n a r m a t d e t i p b l o c c o m u n i cuzinei prevzui c u uruburi d e a n c o r a j .
4.6 Sectia hidratare si expeditie vrac. Cuprinde:
H a l a hidratare v a r (1 buc)
E s t e o construcie etajat p e o s t r u c t u r a i n c a d r e d i n b e t o n a r m a t , vnd planee

intermediare

pentru montat utilaje tehnologice, din beton armat.


Inchiderile exterioare se v o r realiza din materiale ce pot asigura o izolare termica eficienta pentru
a asigura temperatura o p t i m a procesului tehnologic.
P e c e l e 2 n i v e l e s u n t a m p l a s a t e u t i l a j e t e h n o l o g i c e , i a r l a c o t a p a r t e r u l u i s e afl m o a r a c u b i l e i
h i d r a t o r u l . Fundaiile d i n b e t o n a r m a t s u n t alctuite d i n tlpi l e g a t e ntre e l e , p e n t r u e c h i l i b r a r e .
Fundaia m o r i i c u b i l e e s t e independent d e fundaiile h a l e i i este d e t i p b l o c c u cuzinei d e r e z e m a r e i
uruburi d e a n c o r a j .
S i l o z u r i d e expediie v a r h i d r a t a t v r a c :
S i l o z u r i c i r c u l a r e (2 b u c . ) , avnd aceeai structur d e susinere i fundaii c a l a s i l o z u r i l e d e s t o c a r e
var granulat.

H a l a d e nscuire, p a l e t i z a r e s i i n f o l i e r e s a c i , c u p r i n d e :
Construcie metalic nchis, c u planeu i n t e r m e d i a r i prevzut c u ramp p e n t r u ncrcarea

a u t o c a m i o a n e l o r . E s t e m o n t a t u n p a l a n e l e c t r i c c u s a r c i n a util d e 2 , 0 t f . Acoperiul n 2 p a n t e e s t e
prevzut c u nvelitoare d i n p a n o u r i d e tabl t e r m o i hidroizolat. H a l a e s t e prevzut c u nchideri d i n
p a n o u r i d i n tabl termoizolat, d o a r p e nlimea e t a j u l u i .
Fundaiile p e n t r u stlpii h a l e i s u n t d e t i p b l o c i c u z i n e t d i n b e t o n a r m a t prevzute c u uruburi d e
a n c o r a j , i a r fundaiile s u n t l e g a t e ntre e l e p r i n fundaii c o n t i n u i p e c a r e st s o c l u l d i n b e t o n s a u zidrie a l
nchiderii p e r i m e t r a l e .
M a g a z i a de saci, cuprinde:
Construcie metalic nchis, alipit h a l e i d e nscuire p e o latur, c u u n s i n g u r n i v e l , prevzut c u
r a m p a p e n t r u descrcarea a u t o c a m i o a n e l o r . P a l a n u l d i n h a l a d e nscuire, ptrunde p e 3 , 0 m n m a g a z i a
d e s a c i , cldirea avnd prevzut supranlarea p e aceast zon. n rest, acoperiul e s t e n 2 p a n t e c u

45

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

nvelitoare d i n tabl cutat zincat. D e a s e m e n e a , h a l a e s t e prevzut c u nchideri d i n p a n o u r i d i n tabl


cutat fr izolaii.
Fundaiile p e n t r u stlpii h a l e i s u n t d e t i p b l o c i c u z i n e t d i n b e t o n a r m a t prevzute c u uruburi d e
a n c o r a j , i a r fundaiile s u n t l e g a t e ntre e l e p r i n fundaii c o n t i n u i p e c a r e st s o c l u l d i n b e t o n s a u zidrie a l
nchiderii p e r i m e t r a l e .
D e p o z i t u l de v a r hidratat paletizat
Construcie

metalic nchis,

cu

dimensiuni

prevzut

cu

ramp

pentru

ncrcarea

a u t o c a m i o a n e l o r . . Acoperiul este i n 2 p a n t e , c u nvelitoare d i n tabl cutat zincat. D e a s e m e n e a , h a l a


este prevzut c u nchideri d i n p a n o u r i d e tabl cutat fr izolaii.
Fundaiile p e n t r u stlpii h a l e i s u n t d e t i p b l o c i c u z i n e t d i n b e t o n a r m a t prevzute c u uruburi
d e a n c o r a j , i a r fundaiile s u n t l e g a t e ntre e l e p r i n fundaii d e t i p c o n t i n u i p e c a r e st s o c l u l d i n b e t o n s a u
zidrie a l nchiderii p e r i m e t r a l e .
4.7 Sectia macinare si expeditie vrac, cuprinde:
H a l a d e mcinare
-

E s t e o construcie metalic etajat p a r t i a l . Construcia e s t e nchis p e t o t c o n t u r u l i acoperit

c u p a n o u r i d e tabl cutat h i d r o i termoizolate.Fundaiile s u n t i z o l a t e , c u b l o c d e b e t o n s i c u z i n e t a r m a t


cu g r i n z i de fundare pe contur.
Fundaia m o r i i c u b i l e e s t e independent d e fundaiile h a l e i i este d e t i p b l o c c u cuzinei d e
r e z e m a r e i uruburi d e a n c o r a j .
Silozul de expediie var dolomitic macinat, cuprinde:
- S i l o z c i r c u l a r ( 1 b u c . ) , avnd aceeai structur d e susinere i fundaii c a l a s i l o z u r i e l d e s t o c a r e
var granulat.
4.8 Anexa administrativa, cuprinde:

C a m e r a comanda, camera energetica si de automatizare, camera hidraulica, sala suflantelor

b i r o u r i , g r u p u r i sociale, vestiare
C o n s t r u c t i e P + 1 E , c u o s t r u c t u r a p e c a d r e d i n b e t o n a r m a t , c u p l a n s e e d i n b e t o n a r m a t . nchiderile
exterioare : caramida. Planseu tip terasa necirculabila. F u n d a t i i l e v o r fi izolate sub stalpi si c o n t i n u i sub
zidarie.
C e n t r a l a termic ( C T 1 ) - p t r v e s t i a r e - b i r o u r i - c a m e r a c o m a n d a

46

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

4.9 Plan general, drumuri si platforme, cuprinde:

Cntar a u t o :
-

Construcie alctuit d i n c u v a propriu-zis d i n b e t o n a r m a t n c a r e s e monteaz p l a t f o r m e l e d e

cntrire ( 2 p l a t f o r m e 8 , 0 x 3 , 0 m ) lng c a r e s e afl construcia p a r t e r c u a p a r a t u r a i p e r s o n a l u l d e


deservire.

Cabin poart
-

Construcie alctuit d i n c o n t a i n e r c e a r e o structur metalic izolat t e r m i c .

C o n t a i n e r u l s e aeaz p e o platform betonat d e c c a 3 0 c m g r o s i m e .


4.10 Retele exterioare. Cuprinde:

Reele t e l e f o n i e

Retele calculatoare

Retele hidroenergetice

Retele termoenergetice

Retele semnalizare

4.11 Sectia macinare dolomita, cuprinde:


H a l a d e mcinare
-

E s t e o construcie metalic etajat p a r t i a l . Construcia e s t e nchis p e t o t c o n t u r u l i acoperit

c u p a n o u r i d e tabl cutat h i d r o i termoizolate.Fundaiile s u n t i z o l a t e , c u b l o c d e b e t o n s i c u z i n e t a r m a t


cu grinzi de fundare pe contur.
Fundaia m o r i i c u b i l e e s t e independent d e fundaiile h a l e i i este d e t i p b l o c c u cuzinei d e
r e z e m a r e i uruburi d e a n c o r a j .
S i l o z u l d e expediie
S i l o z u r i c i r c u l a r e ( 1 b u c . ) , avnd aceiai structur d e susinere i fundaii c a l a s i l o z u r i d e s t o c a r e
var macinat.

47

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

5. NOTIUNI T E O R E T I C E DESPRE C O M B U S T I B I L I CONVENTIONALI


INSTALATII DE A R D E R E IN INDUSTRIA DE VAR
Instalaiile d e a r d e r e p e n t r u p r o d u c e r e a d e e n e r g i e a u r o l u l d e a t r a n s f o r m a e n e r g i a potenial
( e n e r g i a intern) a c o m b u s t i b i l i l o r n cldur. Cldura n c o n t i n u a r e e s t e recuperat d e l a g a z e l e d e
a r d e r e ( p r o d u s e l e a r d e r i i ) p r i n radiaie i convecie.
Instalaiile d e a r d e r e p o t u t i l i z a :
- c o m b u s t i b i l i s o l i z i (crbune, biomas lemnoas, biomas agricol);
- c o m b u s t i b i l i l i c h i z i ( f o s i l i i u l e i u r i vegetale);
- c o m b u s t i b i l i gazoi ( n a t u r a l i , aditivai obinui d e l a a n u m i t e p r o c e s e t e h n o l o g i c e s a u obinui p r i n
g a z e i f i c a r e s a u piroliz);
O instalaie d e a r d e r e performant t r e b u i e s a s i g u r e :
- r a n d a m e n t ridicat al arderii;
- s t a b i l i t a t e a flcrii l a o r i c e sarcin a instalaiei;
- o anumit mrime i form a flcrii;
- u n a n u m i t c o e f i c i e n t d e e m i s i v i t a t e n funcie d e cerinele s c h i m b u l u i d e cldur p r i n radiaie n f o c a r ;
- e m i s i i p o l u a n t e sczute.
I n e n e r g e t i c a d i n ara noastr, n u l t i m i i a n i 2 0 0 2 - 2 0 1 1 s - a a j u n s l a u t i l i z a r e a urmtoarelor
cantiti a n u a l e d e c o m b u s t i b i l i :
- l i g n i t , 30 - 32 m i l i o a n e t o n e ;
- huil indigen, 1,5 - 3 , 5 m i l i o a n e t o n e ,
- huil d e i m p o r t , 1,2 - 1,5 m i l i o a n e t o n e ;
- pcur i c o m b u s t i b i l i l i c h i z i uori, 0 , 7 - 1 m i l i o a n e t o n e ;
- g a z n a t u r a l ( a s o c i a t ieiului, 1 6 - 1 9 m i l i a r d e m 3 / N .
- l e m n s u b d i f e r i t e f o r m e , 0,5 - 1 m i l i o n m 3
P e n t r u f i e c a r e c a t e g o r i e d e c o m b u s t i b i l i s - a u d e z v o l t a t instalaii d e a r d e r e s p e c i f i c e , p o r n i n d d e l a
c a r a c t e r i s t i c i l e e n e r g e t i c e a l e c o m b u s t i b i l u l u i ( p u t e r e calorific, d e n s i t a t e n v r a c , influena t e m p e r a t u r i i
e x t e r i o a r e , posibiliti d e s t o c a r e i a l i m e n t a r e , componeni poluani).
5.1 Caracteristicile generale ale instalatiilor de ardere
ncrcarea termic
ncrcarea termic a v o l u m u l u i f o c a r u l u i reprezint r a p o r t u l d i n t r e cldura degajat p r i n
arderea c o m b u s t i b i l u l u i i v o l u m u l focarului Vf .
I n c a r c a r e a t e r m i c a a s u p r a f e t e i b r a u l u i d e a r z a t o a r e , este m e r i m e a [qbr] s i care este:
qbr = f( d i m e n s i u n i l e s e c t i u n i i transversal a z o n e i de ardere) = [ k w / m ]
2

48

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

P e n t r u arztoarele d e p r a f d e crbune c u c o n c e n t r a t o r d e p r a f , s e i a :
* p e n t r u z o n a arztoarelor d e baz, q b r ~ 1,16 - 1,28 [ M w / m ] ;
2

* p e n t r u s i s t e m e d e p r e p a r a r e semi-nchise i d e s c h i s e , p e n t r u crbuni i n d i g e n i , q b r = 0 , 9 5 5 [ M w / m ]
2

ncrcarea termic a v o l u m u l u i z o n e i arztoarelor, q v a < 0 , 5 2 3 M w / m

P e b a z a ncrcrilor t e r m i c e s p e c i f i c e , s e p o a t e r e a l i z a p r e d i m e n s i o n a r e a f o c a r e l o r ( a l a n c i l o r ) .
Funcionarea c u o ncrcare termic a v o l u m u l u i f o c a r u l u i s u b c e a recomandat c o n d u c e l a
i n s t a b i l i t a t e a flcrii, i n s t a b i l i t a t e c e p o a t e a j u n g e n c a z u r i e x t r e m e pn l a s t i n g e r e . Funcionarea c u o
ncrcare termic a seciunii t r a n s v e r s a l e p e s t e v a l o a r e a recomandat, p r i n mrirea f l u x u l u i t e r m i c
t r a n s m i s s p r e pereii f o c a r u l u i , c o n d u c e f i e l a z g u r i f i c a r e , f i e l a creterea probabilitii t o p i r i i l a n c i l o r .
5.1.1 Instalatii de ardere pentru combustibili solizi
A. Pregatirea si depozitarea cocsului macinat
a) Pregatirea cocsului macinat
Granulaia necesar p e n t r u crbunele c e intr n i n s t a l a t i a d e a r d e r e t r e b u i e s a f i e d e m a x 9 0
microni.
O a s t f e l d e i n s t a l a t i e este f o a r t e s c u m p a , s i n u s e j u s t i f i c a p e n t r u n i v e l u l d e c o n s u m a l f a b r i c i i .
C o c s m a c i n a t este p r o d u s i n t a r a , m a i a l e s i n f a b r i c i l e d e c i m e n t . A c e s t e a v a n d c o c s m a c i n a t .
I n acest s t u d i u s-a l u a t i n c a l c u l o a p r o v i z i o n a r e c u c o c s m a c i n a t d e l a F i e n i . D i s t a n t a este d e 1 7 9
km pana la M i e r c u r e a C i u c + 49 km la V o s l a b e n i = total 228 k m . D u s intors = 456 km
b) Depozitarea cocsului macinat
F o r m a r e a d e p o z i t e l o r d e c o c s ridic p r o b l e m e e c o n o m i c e i t e h n i c e d e e x p l o a t a r e datorit
m a s e l o r m a r i d e m a t e r i a l c a r e s e manipuleaz m e c a n i z a t i datorit f e n o m e n u l u i d e a u t o a p r i n d e r e c a r e s e
poate produce n m a t e r i a l u l stocat.
Mrimea d e p o z i t u l u i este d i r e c t legat d e distana d i n t r e s u r s a d e c o c s m a c i n a t i f a b r i c a d e v a r ,
d e d u r a t a posibil a ntreruperii t r a n s p o r t u l u i i d e r e g i m u l d e l u c r u p e c a r e l a u c e l e dou uniti, s u r s a
i c o n s u m a t o r u l d e c o c s . Totui, p r a c t i c a arat n e c e s i t a t e a i n a c e s t c a z a u n u i s t o c m i n i m d e rezerv.
A u t o a p r i n d e r e a c o c s u l u i are l o c c a u r m a r e a u n u i p r o c e s l e n t d e o x i d a r e , a crui vitez d e reacie
crete c u t e m p e r a t u r a i e s t e d e p e n d e n t d e existena c o n t a c t u l u i g r a n u l e l o r d e crbune c u a e r u l . V i t e z a d e
reacie e s t e lent, l a t e m p e r a t u r i s u b 4 0 g r d . C , d a r l a depirea v a l o r i i d e 6 0 g r d C r i d i c a r e a d e
temperatur s e f a c e r a p i d i p o t aprea c e n t r e d e f o c . D i n a c e a s t a cauz este n e c e s a r s s e urmreasc
t e m p e r a t u r a s t i v e i p r i n s o n d e ngropate n c o c s pn l a f u n d u l s t i v e i c u msurarea t e m p e r a t u r i i d i n 2 n 2
m adncime. L a r i d i c a r e a t e m p e r a t u r i i p e s t e 6 0 g r d C c o c s u l t r e b u i e c o n s u m a t c u p r i o r i t a t e .
P e n t r u a e v i t a autoaprinderea, la depozitarea cocsului pentru durate de stocare m a i m a r i de trei
l u n i s e recomand msuri s p e c i a l e .

49

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

D e aceea s i l o z u r i l e d e depozitare cocs m a c i n a t a u m a x i m capacitatea d e 1 5 0 m c . S i l o z u r i l e a u


dotari speciale de siguranta.
B. Principiile de ardere ale combustibililor solizi
P r i n c i p i a l , c o m b u s t i b i l u l s o l i d p o a t e f i ars p r i n p a t r u t e h n o l o g i i :
a. a r d e r e a n s t r a t f i x ;
b. arderea n strat f l u i d i z a t ( A S F ) ;
c . a r d e r e a n s t r a t f l u i d i z a t c i r c u l a n t (strat f l u i d i z a t e x p a n d a t ) ;
d. a r d e r e a n s u s p e n s i e ( s u b form pulverizat).
C. Sisteme de ardere n stare pulverizat
E s t e s i s t e m u l u t i l i z a t i n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r i n i n d u s t r i a d e v a r . Dup t i p u l s c h e m e i t e h n o l o g i c e
d e mcinare-ardere, s i s t e m e l e d e p r e p a r a r e a p r a f u l u i d e c o m b u s t i b i l s o l i d , s e mpart n:
-

i n s u f l a r e direct a p r a f u l u i d e c o m b u s t i b i l mpreun c u a g e n t u l d e u s c a r e i t r a n s p o r t ( a e r
p r i m a r , g a z e d e a r d e r e r e c i r c u l a t e , v a p o r i d e ap);

i n s u f l a r e direct c u c o n c e n t r a t o r d e p r a f ;

i n s u f l a r e semi-direct s a u semi-indirect, c u c i r c u i t nchis s a u d e s c h i s ;

i n s u f l a r e indirect, n c i r c u i t nchis s a u d e s c h i s .

5.1.2 Arztoare pentru combustibil solid pulverizat


Arztoarele t r e b u i e s a s i g u r e o a p r i n d e r e corespunztoare i o a r d e r e stabil, c h i a r i l a s a r c i n i
pariale. D e interaciunea d i n t r e j e t u r i l e d e a m e s t e c p r i m a r i a e r s e c u n d a r s a u teriar, d e p i n d e att f o r m a
i l u n g i m e flcrii, ct i e m i s i a d e N O x . Arztoarele s e mpart n arztoare :
-

c u j e t u r i n e t u r b i o n a t e ( c e p o t f i d e t i p u l a m b r a z u r i l o r s i m p l e , c u d e f l e c t o r s a u c u ejecie s a u d e
t i p u l cu fante) ;

n arztoare c u j e t u r i t u r b i o n a t e .
6. DATE T E H N I C E A L E I N V E S T I T I E I

6.1 Exploatarea n cariera Voslabani


C a r i e r a e s t e d e s c h i s a s i s e e x p l o a t e a z a i n p r e z e n t . ncrcarea substanei m i n e r a l e u t i l e d i n f r o n t s e
realizeaz c u a j u t o r u l u n u i i n c a r c a t o r c u cup d e 5 m c , n a u t o b a s c u l a n t e d e 4 0 t , c u c a r e s e face
t r a n s p o r t u l att a u t i l u l u i l a staia d e c o n c a s a r e ct i a s t e r i l u l u i l a hald.
S - a s t a b i l i t c a p e n t r u f a b r i c a este n e c e s a r 8 1 0 t o / z i d e d o l o m i t a f r a c t i e 4 0 - 8 0 m m , c a n t i t a t e c a r e
se transporta z i l n i c in fabrica.
a)

Calculul transportului
T r a n s p o r t u l m a t e r i a l u l u i s e realizeaz c u a u t o b a s c u l a n t e d i n f r o n t u l d e l u c r u l a staia d e

c o n c a s a r e - s o r t a r e . P a r c u l d e a u t o b a s c u l a n t e v a f i d i m e n s i o n a t p e n t r u distana m e d i e ponderat c e a m a i
mare. Se v o r u t i l i z a autobasculante cu bene de 40 to.

50

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Datele avute n vedere la calcule sunt:


-

t i m p u l de m a n e v r e , t = 2 m i n u t

coeficientul de utilizare, T | B = 0,83

coeficientul de umplere, h = 0,85

v i t e z a d e circulaie, v = 1 0 k m / h

distana m e d i e d e t r a n s p o r t pn l a c o n c a s o r D = 0 , 3 k m

distana m e d i e d e t r a n s p o r t d e l a h a l d a l a p l a t f o r m a c u b u n c a r e d i n f a b r i c a d e v a r , D =

0,7km
T i m p u l d e deplasare, t u :
t =
u

60 D
v

60 0,30
. .
. ,
= 1,8 m i n i n c a r i e r a l a c o n c a s o r
10

6 0 0,7
. . . , .
= 2,1 m i n la f a b r i c a
20

t =
+

60 D
v

1 0

0 1

T i m p u l d e manevr i descrcare t = 2 m i n
d

T i m p u l u n e i c u r s e c o m p l e t e pn l a c o n c a s o r t = t

+ t + 2 x t + t = 2 + 5,4 + 2 x 1,8 + 2 = 13 m i n
i

T i m p u l u n e i c u r s e c o m p l e t e de la c o n c a s o r la f a b r i c a t = t + t + 2 x t + t = 2 + 5 , 4 + 2 x 2 , 1 + 2 = 1 3 , 6
m

min
C a n t i t a t e a transportat c u o curs Q c = 4 0 x 0 , 8 5 = 3 4 t o
N e c e s a r u l de curse pe zi la concasor N = 2 0 0 0 : 34 = 59 curse;
c

T i m p u l necesar t r a n s p o r t u l u i p r o d u c t i e i z i l n i c e la concasor = ( 5 9 x 1 3 ) / 6 0 = 12,8 o r e ;


S u n t necesare 2 autobasculante.
N e c e s a r u l d e c u r s e p e z i l a uzin N c = 8 1 2 : 3 4 = 2 4 c u r s e
T i m p u l n e c e s a r t r a n s p o r t u l u i produciei z i l n i c e l a uzin =

24 13 6
= 5,5 o r e
60

Necesarul de autobasculante pentru transportul u t i l u l u i


a) ncrcarea d o l o m i t e i d i n f r o n t s i t r a n s p o r t u l l a c o n c a s o r :
-

c u ncrctor f r o n t a l c u c u p a d e 5 m s e i n c a r c a d o l o m i t a n e c o n c a s a t a .

c o e f i c i e n t ncrcare cup: 0 , 8 5 = 3 4 t o / m a s i n a

c a n t i t a t e a ncrcat l a o curs d e ncrctor: 5 m x 0 , 8 5 x 1,7 t / m = 7 , 2 3 t

s u n t n e c e s a r e 34 t o / 7 , 2 3 = 4 , 7 c u r s e p e n t r u a i n c a r c a o m a s i n a ;

d u r a t a m e d i e a u n e i c u r s e d e ncrctor: 1 m i n ; p e n t r u o m a s i n a = 5 m i n u t e p t r .

Incarcare; sunt 59 de curse = 5 ore p e n t r u incarcarea celor 2 0 0 0 to


-

T o t a l t i m p necesar p e n t r u m a n e v r a r e a celor 2 0 0 0 to = 5 o r e + 1 2 , 8 + pauza masa/30


m i n = 18 ore; P r o g r a m de 10 ore cu 2 m a s i n i ; sau 8 ore cu 3 m a s i n i

51

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

b)

Contract

Incarcare d i n halda a sortului 4 0 - 8 0 m m si transportul la fabrica de var.


-

i n c a r c a t o r de 3 , 2 m c ;

c a n t i t a t e a i n c a r c a t a de i n c a r c a t o r = 3 , 2 x 0 , 8 5 x 1,7 = 4 , 6 3 t o

p e n t r u a i n c a r c a 34 to s u n t n e c e s a r e = 3 4 / 4 , 6 3 = 7,5 c u r s e = 7,5 m i n u t e ;

t i m p u l d e manevr i ateptare: t m = 2 m i n ;

capacitate incarcare m a s i n i = 0 , 8 5 %

Deplasare:
-

distana d e t r a n s p o r t : 0 , 7 k m

viteza medie de transport: 10 km

t i m p u l d e d e p l a s a r e d u s - ntors: t = 1 0 m i n
u

Descrcare:
-

t i m p u l d e manevr i descrcare: t d = 2 m i n

t i m p u l u n e i c u r s e c o m p l e t e : T = t + t + t + t = 1 + 0 , 7 + 10 + 2 = 1 3 , 7 m i n

n e c e s a r u l d e c u r s e p e z i : N = 8 1 2 : 3 4 = 2 4 c u r s e (uzin);

t i m p t o t a l i n c a r c a r e = 24 x 7,5 = 3 o r e

C a n t i t a t e a d e 8 1 2 t o d o l o m i t a este t r a n s p o r t a t a d e o b a s c u l a n t a i n 5,5 o r e .
T i m p t o t a l = 5,5 o r e ( d e p l a s a r e ) + 3 o r e ( i n c a r c a r e ) = 8,5 o r e / b a s c u l a n t a
T i m p p a u z a m a s a = 0,5 o r e ;

D e c i o m a s i n a are n e v o i e de 9 ore p e n t r u a t r a n s p o r t a 8 1 2 to in

fabrica.
Necesar 1 m a s i n a la p r o g r a m de 10 ore.
E c h i p a m e n t e necesare in cariere:
-

incarcator frontal = 5 m c ;

i n c a r c a t o r f r o n t a l de 3,2 m c ;

transportor cu banda de 8 o o m m ;

c o n c a s o r c u c i o c a n e ; cap 2 0 0 t o / h ; g r a n u l a t i a 0 - 8 0 m m ;

sortator cu sita de 4 0 x 4 0 m m ; Cap 200 to/h;

T r a n s p o r t o a r e cu banda m o b i l e ; 8 0 0 m m x 2 bucati; panta 18 grd.

A u t o b a s c u l a n t e 40 t o ; 3 b u c

Masuri N T S si P S I
I n c a z u l i n care s e l u c r e a z a s i m u l t a n l a m a i m u l t e u t i l a j e s a u i n s t a l a t i i s e v a a s i g u r a e x c u t a n t u l u i
posibilitatea de u r m a r i r e c o m o d a si fara pericol a f u n c t i o n a r i i acestora in c o n d i t i i impuse de procesul
tehologic.

52

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Personalul m u n c i t o r insarcinat c u executia lucrarilor v a f i instruit i n m o d special asupra lucrarilor


ce u r m e a z a a le executa si a n o r m e l o r de protectie a m u n c i i ce trebuie respectate, f i i n d dotat cu
e c h i p a m e n t de l u c r u si protectie c o r e p u n z a t o r c a r a c t e r u l u i l u c r a r i l o r pe care le executa.
Executarea lucrarilor de i n t e r v e n t i i la utilaje se v o r efectua n u m a i dupa ce utilajele au fost oprite
si s-au l u a t toate m a s u r i l e de securitate p r i v i n d scoaterea u t i l a j e l o r de sub tensiune, blocarea lor, afisarea
cu placute avertizoare.
Se v o r respecta toate n o r m e l e si n o r m a t i v e l e de protectie referitoare la l u c r u l la i n a l t i m e .
T o a t e utilajele actionate electric v o r fi legate la centura de i m p a m i n t a r e .
L u c r a r i l e de sudura se v o r executa n u m a i dupa ce au fost luate toate masurile pentru evitarea
i n c e n d i i l o r si a accidentelor.
P a r t i l e i n m i s c a r e ale u t i l a j e l o r care s u n t accesibile persoanelor, v o r f i p r e v a z u t e c u aparatori d e
protectie i m p o t r i v a atingerii accidentale.
P u n e r e a in f u n c t i u n e , respectiv darea in e x p l o a t a r e a u t i l a j e l o r si a i n s t a l a t i i l o r se va putea face
n u m a i dupa ce s-au executat probele m e c a n i c e si s-au l u a t toate m a s u r i l e corespunzatoare a c t i o n a r i i .
P e n t r u executarea l u c r a r i l o r specifice s e v o r a v e a i n v e d e r e u r m a t o a r e l e acte n o r m a t i v e :
-

L e g e a securitii i sntii n munc n r . 3 1 9 / 2 0 0 6 ,

N o r m e m e t o d o l o g i c e de aplicare a l e g i i nr. 3 1 9 / 2 0 0 6 ,

N o r m e generale de p r o t e c t i a m u n c i i ed. 2 0 0 4

N o r m e generale de prevenire si stingere a incendiilor, aplicate cu O r d i n u l M i n i s t e r u l u i


de Interne 775/1998,

H o t a r i r e a de G u v e r n nr. 6 7 8 / 1 9 9 8 p r i v i n d stabilirea si sanctionarea contraventiilor


PSI,

N o r m e tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, p r i v i n d protectia la actiunea


focului P 118/1990.

A c e s t e acte n o r m a t i v e n u s u n t l i m i t a t i v e , e l e p u t a n d f i c o m p l e t a t e o r i d e c i t e o r i este n e c e s a r i n
scopul asigurarii securitatii m u n c i i personalului de executie, intretinere si exploatare.
Pentru evitarea producerii incendiilor la lucrarile ce urmeaza a se executa, cit si in t i m p u l
exploatarii instalatiei se recomanda:
-

l u c r a r i l e de s u d u r a se v o r executa n u m a i dupa ce s-au l u a t toat m a s u r i l e de evitare a


producerii incendiilor, prin indepartarea materialelor inflamabile din zona de lucru,
sau protejarea lor cu mijloace corespunzatoare si dotarea l o c u l u i cu mijloace de stins
incendiul, adecvate

53

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

poriunile d e c a b l u e l e c t r i c i n e x p l o a t a r e , e x p u s e l o v i t u r i l o r a c c i d e n t a l e v o r f i
protejate cu materiale n e c o m b u s t i b i l e incit sa se p r e v i n a deteriorarea aceestora si sa
produca incendii

personalul m u n c i t o r trebuie sa cunoasca m o d u l de folosire a materialelor d i n dotare


p r e c u m s i m o d u l d e i n t e r v e n t i e i n caz d e i n c e n d i i

m i j l o a c e l e de stingere a i n c e n d i i l o r v o r fi amplasate astfel i n c i t in caz de i n c e n d i i sa


fie accesibile pentru intreg personalul.

6.2 Fabrica de var


F l u x u l d e o b t i n e r e a v a r u l u i este a l c a t u i t d i n e c h i p a m e n t e i d e n t i c e p e n t r u c e l e d o u a c u p t o a r e ,
f i i n d dimensionate astfel incat sa se realizeze productia solicitata de beneficiar in conditiile de calitate
c e r u t e d e acesta, c u r e a l i z a r e a u n o r c o n s u m u r i s p e c i f i c e cat m a i r e d u s e .
I n t r e g u l proces are loc c u respectarea n o r m e l o r d e M e d i u i m p u s e d e D i r e c t i v a E u r o p e a n a ,
stipulate in A u t o r i z a t i a integrata de m e d i u , si in conditii de m a x i m a siguranta in exploatare. Elaborarea
t e h n o l o g i e i tine cont si de n o r m e l e de sanatate in m u n c a p e n t r u p e r s o n a l u l de deservire.
F i e c a r e e c h i p a m e n t este d i m e n s i o n a t t e h n o l o g i c , a s i g u r a n d c a n t i t a t e a d e m a t e r i a l n e c e s a r a
realizarii productivitatii cuptorului.
6.2.1 Echipamentele Fluxului tehnologic pentru var bulgari nestins, depozitare, sortare, granulare
Echipamentele sunt prezentate in tabelul 5
Tabel 5
Nr.crt Operatiune flux
1
Pregatire dolomita

Echipament/buc
Cariera
Voslabani,
utilaje
concasare,
sortare, incarcare

Transport dolomita
Cantarire

M a s i n i basculante
1
Cantar bascula;
buc
Depozit;
platforma
betonata
inchisa,
buncare acoperite = 2
buc
Extractor vibrator=2
buc
Transportor cu banda
= 1 buc
Schip = 2 buc
S i l o z de zi
= 2 buc

Depozitare
dolomita

Extractie dolomita
Transport dolomita
7
8

Transport dolomita
Depozitare
dolomita silozuri
de z i
Extractie dolomita

Extractor
buc

vibrator=2

54

Caracteristici echipament
Cap linie = 200 to/h; incarcatoar frontal 5
m c ; alimentator vibrant; concasor cu falci
C 6 0 - 4 0 ; transportoare cu banda=3 buc; ciur
vibrator sita 40mm;incarcator=3,2 mc
3 buc; Cap bena 40 to
Cap cantarire 60 to; doze electronice;
Capacitate stocare = cca 1 0 0 0 t o ;
40-80mm;

fractie

Cap = 100 to/h;Pi = 2x2,2 k w ; 1 5 0 0 r p m


Pi =1x4,5 k w ; 1000rpm;Cap = 100 to/h
Pi =2x15 k w ; 1000rpmCap=3,5 mc
M e t a l i c , capacitate stocare = 5 0 0 to/buc

Cap = 50 to/h;Pi = 2 x 2 , 2 k w ; 1 5 0 0 r p m

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

10

Sortare dolomita

Sortator
buc

11

Cantarire
sarja
dolomita
Alimentare
d o l o m i t a cuptoare
Calcinare dolomita

Cantar
sarja
=
2
buc;set doze=2 buc
Schip cuptor
=2 buc

12
13

14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

A e r combustie si
aer r a c i r e
A e r racire lanci
ardere
Extractie
var,
cantarire

Transport var la
schip
Transport var la
silozuri
Transport de var pe
silozuri
Depozitare
bulgari
Extractie var

var

Transport dolomita
reziduala < 40 mm
-

Depozitare
dolomita reziduala
Golire
dolomita
reziduala
Evacuare
gaze
cuptor

27

Bay-bass gaze cos

28

Transport
cocs
macinat
Descarcare masina
Extractie
-dozare
cocs m a c i n a t
Transport
cocs
macinat la cuptor

29
30
31

vibrator=2

C u p t o r ; t u b u l a t u r i aer,
t u b u l a t u r i g a z e arse
=2 buc
Suflante rotative = 7
buc
Suflante = 2 buc
M e s e extractie;
= 2
buc/cuptor
Extr
vibratoar;
2
buc;
cantar pe doze=2 buc
Banda transportoare =
2 buc
Schip var
= 2 buc
Transportoare de var
pe s i l o z u r i =2 buc
Silozuri
metalice=4
buc
Extractoare vibratoare
= 4 buc
Transportor cu banda
= 1 buc
Elevator pe lant cu
c u p = 1buc
Siloz
depozitare=1
buc
Palnie terescopica cu
burduf
=1 buc
Filtru, ventilator cu
turatie variabila = 2
buc
C l a p e t a d u b l u sens =
2buc; cos =2 buc
Cisterne auto
S i l o z metalic =2 buc
Instalatie speciala =2
set
Retea conducte,
furtune

55

Contract

Suprafata sortare
= 1 , 5 m p ; P i = 2 x 7 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;Cap = 100
to/h
C a p a c i t a t e m a x = 3,5 t o ;
C a p a c i t a t e b e n a = 3,5 t o ; P i = 2 x 1 5
kw;1000rpm
Cuptor vertical cu 2 cuve;
200to/zi;tehnologia regenerativa, f l u x
paralel;
5 buc x 9 0 k w ; 2 buc turatie variabile
2x75kw
2x75 k w
Cap extractor = 25 to/h; Pi=2x1,5 k w ;
descarcare h i d r a u l i c a m e s e

C o v o r = 6 5 0 m m ; motoreductor; Pi=4,5 k w ;
1000 r p m ; C a p = 25 t o / h
C a p a c i t a t e b e n a = m a x 2,5 t o ; P i = 1 5
k w , 1 0 0 0 r p m ; C a p b e n a = 3,5 t o
Covor 650mm,
motoreductor;Pi=4,5kw;reversibile;Cap=30
to/h
Cap depozitare = 5 0 0 t o x 4 = 2 0 0 0 to
Cap extractor = 25 to/h; Pi=4x1,5 kw
C a p t r a n s p o r t = 15 t o / h ;
covor=800mm;motoreductor, Pi= 4
kw;1000rpm
C a p = 15 t o / h ; P i = 7,5 k w ; 1 0 0 0 r p m
M e t a l i c , c a p a c i t a t e s t o c a r e = 1 0 0 t o ; acces
auto;
Descarcare in m a s i n i ; P i = 0,6 k w ; 1 0 0 0 r p m
Saci N O M E X ; Sfiltranta = 720mp;
Q=46.000 mc/h;Pi = 2x110 k w ; 1500 rpm;
Cs aer=220 N m c / h
Clapeta actionare h i d r a u l i c a ; d i a m e t r u cos
=800mm
Cantitate necesara = m i n i m 50 t o / z i
Cap = 2 x 1 5 0 mc
Cap v a r i a b i l a = 190,5 k g / c i c l u ardere
Transport pneumatic

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48

49

50

D e p o z i t i v e ardere
D e p o z i t i v e stingere
incendiu
Instalatia
Hidraulica

Extractie var
bulgari silozuri
Transport var de la
silozuri
Sortare var
Transport
var
sortat>10mm
Depozitare
var
bulgari sortat
Transport
fractia<10mm var
Desprafuire buncar
si f l u x var sortat
Transport
var
extras de la cuptor
la granulare
Granulare var
Transport var
granulat
Transport var
granulat
Depozitare var
concasat la
macinare si
hidratare
Depozitare var
concasat
Desprafuire
descarcare v a r d i n
cuptor
Desprafuire
siloz
depozitare
dolomita
Desprafuire buncar
refuz

51

Desprafuire
sortare var

flux

52

Desprafuire
s i l o z u r i carbune

Contract

Lanci
Rezervoare cu CO 2

2x20buc/cuptor; total =80 buc


2 buc

Bazine ulei=2buc,
cilindrii, ventile,
furtune, conducte,
p o m p e =4 buc; ins
racire ulei = 2 buc
Extractoare vibratoare

Electropompe Parker 4x15 k w ; 1 5 0 0 r p m ;


racitor
si
ventilator
motor=2x1,5kw
+2x0,75 kw;1500 rpm

Transportoare
cu
banda= 1 buc
S o r t a t o r de v a r 1 buc

Covor 800mm;Cap=50
to/h;Pi=4,5kw;1000rpm
Sita 10x10mm;Pi=5,5
kw;1500rpm;Cap=100 to/h
C o v o r 6 5 0 m m ; cap=50
to/h;Pi=5,5kw;1000rpm
Cap=30 to; Incarcator telescopic cu
burduf;filtru incorporat
650mm;cap=50 to/h;Pi=5,5kw;1000rpm

Transportor cu banda
1 buc
Buncar metalic 1 buc
Transportor cu banda
1 buc
F i l t r u cu saci=1 buc

4 b u c ; P i = 4 x 0 , 9 k w ; 1 0 0 0 rpm;Cap = 50 to/h

Sf=220mp;Pi=7,5kw

Transportor cu banda
1 buc

Pi=5,5 kw650mm;1000rpm;Cap=50 to/h

M o r i c u ciocane=2buc
Transportor cu snec=2
buc;
E l e v a t o r cu cupe pe
covor=2 buc
Transport cu
snecuri=2 buc

Cap=50 to/h;Pi=11kw;1000rpm
Cap = 50 t o / h ; P i = 4 , 5 k w ; 1 0 0 0 r p m

S i l o z u r i depozitare=2
buc
F i l t r u c u saci tip j e t pulse D o n a l s o n = 2
buc
F i l t r u cu saci tip j e t pulse D o n a l s o n = 2
buc
F i l t r u cu sacu tip j e t pulse D o n a l s o n = 1
buc
F i l t r u c u saci tip j e t pulse D o n a l s o n = 1
buc
F i l t r u c u saci jet-pulse
D o n a l s o n = 2 buc

Metalice;Cap=2x500to;

56

Cap = 35 to/h;Pi =11 k w ;


Cap =35 to/h; Pi=2x3 k w ; 1 0 0 0 r p m

S.filtranta = 6 0 m p ; Pi
= 2 x 4 k w + 2 x 0 , 1 2 k w ; 1 5 0 0 r p m ; saci
material sintetic
S filtranta = 120mp;Pi = 2x18,5 k w + 3
k w + 1 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;saci material sintetic
S. filtranta = 120 m p ; P i = 1 1 k w + 0 , 1 2 k w ;
1500 rpm;saci material sintetic
S filtranta = 120mp;Pi =
18,5kw+0,12kw;1500 rpm;saci material
sintetic
S filtranta = 120mp;Pi = 2x18,5 k w + 3
k w + 1 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;saci material sintetic

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

53

54
55

56

Desprafuire
silozuri var
concasat
Desprafuire
silozuri var bulgari
Desprafuire flux
granulare var
bulgari
Putere totala
instalata
echipamente

Contract

F i l t r u c u saci j e t - p u l s e
D o n a l s o n = 2 buc

S filtranta = 120mp;Pi = 2x18,5 k w + 3


k w + 1 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;saci material sintetic

F i l t r u c u saci jet-pulse
D o n a l s o n = 4 buc
F i l t r u c u saci j e t - p u l s e
D o n a l s o n = 1 buc

S filtranta = 220mp;Pi = 4x18,5 k w + 3


k w + 1 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;saci material sintetic
S filtranta = 3 8 0 m p ; P i =18,5 k w + 3
k w + 1 , 5 k w ; 1 0 0 0 rpm;saci material sintetic
Pi = 1486 kW

Tabel 6 Echipamente de masura si control cuptoare


Nr.
crt
1

2
3

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Nr buc/cuptor

Operatiune flux

Echipament

Caracteristici

Masura
temperarura
gaze
arse
Masurare
temperatura var
Masurare
temperatura in zona
ardere
Masurare
temperatura in zona
preincalzire
Masurare
temperatura
zona
racire
Masurare presiune
cap c u p t o r c a l d
Masurare presiune
cap c u p t o r r e c e
M a s u r a r e d e b i t aer
racire-combustie
Masurare
debit
gaze ardere
Masurare si analiza
concentratie
gaze
ardere
Masurare
consum
combustibil
Masurare presiune
aer
Masurare
nivel
d o l o m i t a cuptor
Masurare
nivel
silozuri
Sistem fluidizare

Termocuple

T m a x = 500 grdC

Termocuple

T m a x = 500 grdC

2/cup

Termocuple

T m a x = 1500 grdC

6 buc/cup

Termocuple

T m a x = 500 grdC

4 buc/cup

Termocuple

T m a x = 500 grdC

4 buc/cup

de

0-40 m m H 2 O

1 buc/cup

de

0-40 m m H 2 O

1 buc

0-12000 N m c / h

1buc/cup

0 -3500 N m c / h

1 buc/cup

Traductor
presiune
Traductor
presiune
Debitmetru
Debitmetru

A n a l i z o r gaze cuptor

1 buc/cupt

C o n t o r gaze, cantar
carbune macinat
Presostate

1 buc/cupt

Palpatori de nivel

2 buc/cupt

Traductori de nivel
laser

10

15

57

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

In tabelul 7, in Sectiunea instalatie electrica si a u t o m a t i z a r i sunt prezentate capitolele m a r i ale F a b r i c i i de


var, care stau la baza p r o i e c t u l u i electric u l t e r i o r .

Tabel 7 Sectiunea instalatie electrica


Nr
crt
1
2
3

SECTIUNEA
INSTALATIA ELECTRICA
P a n o u centru c o n t r o l m o t o a r e pt cuptor si sistem ardere
P a n o u r i l o c a l e c u p t o r s i s i s t e m a r d e r e ; set
Panouri locale flux;set

Bucati

4
5
6

Panou pentru motoare , cu viteza variabila


Panouri control schipuri
I n s t r u m e n t e , aparate p e n t r u ardere si c u p t o r ( set ) m o n t a t e pe
P a n o u c o n t r o l P L C ( set )
S t a t i i c o n t r o l ( PC )
S o f t w a r e a u t o m a t i z a r e ( set )
C a b l u r i , c a n a l e d e t r e c e r e , m o t o a r e s i m a t e r i a l e e l e c t r i c e ( set )
S i s t e m i l u m i n a t ; i n t e r i o r + e x t e r i o r ( set)
S i s t e m i m p a m a n t a r e ( set )

10
6
2

7
8
9
10
11

2
2
2

2
2
2
1+2
2

6.2.2 Echipamentele componente ale sectiei de obtinere a varului hidratat este prezentat in tabel 8
si tabelul 9.
Tabel 8 Sectia obtinere var dolomitic hidratat
Nr.crt

Echipament

Nr buc

Descriere, date tehnice

E x t r a c t o r vibrator, v a r concasat

C a p e x t r a c t o r = 2 5 t o / h ; P i = 1,5 k w

T r a n s p o r t o r cu banda cu cantar

B a n d a = 8 0 0 m m ; C a p = 25 t o / h cu cantar;Pi =
5,5 k w

H i d r a t o r in presiune, cu 3 trepte

Cap =15 to/h; T e h n o l o g i a " D R Y V A P O U R "


P i = 3 x 7,5 k w

E l e v a t o r cu cupe pe covor;

Pi=5.5 k w ; 350x20.000mm
Cap = 30 t/h

Transportor elicoidal

C a p = 3 5 t o / h ; 3 1 5 x 8 0 0 0 m m ; P i = 5,5 k w

E l e v a t o r cu cupe pe lant

C a p = 3 5 t o / h ; P i = 5,5 k w

Silozuri maturizare;

Metalice;6000x10000mm;Cap = 415 mc/buc

Extractor celular

E l e c t r i c ; P i = 2 x 0 , 3 k w ; C a p = 15 t o / h

Transportor elicoidal

3 1 5 x 1 2 . 0 0 0 m m ; Cap 20 to/h; P i = 4 k w

10

Elevator cu lant

3 5 0 x 2 0 0 0 0 m m ; Cap 20 to/h; P i = 5 , 5 k w

11

Separator

cu

curent

de

aer

Pi = 3 5 k w

58

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

12

MOD4200;
Moar c u b i l e t i p C E M - T E C

13

Transportor elicoidal

14

Elevator cu lant

15

Inatalatie apa hidratare

16

S i l o z stocare f i n a l a

Pompa
dozatoare
si
incalzitor ;Pi= 1, 1 k w x 2
Metalic; Cap =500 to/buc

17

Incarcator telescopic

Cu filtru incorporat;Pi=2x1,1kw

18

Fluidizare var hidratat

19

Indicatoare de n i v e l

Instalatie cu
uscat;
Cu infrarosii;

20

Carucior cu electropalan

20 k g f

21

F i l t r u desprafuire inst macinare

Sf = 320mp;Pi=75 kw

22

Putere instalata

kw

288 kw

1 , 8 X 4 m cu 13 tone
bile,unicamerala;Pi=110kw+ 4 k w ; Cap =10
to/h
250x4000mm,cap=20to/h;Pi=4kw
350x20000mm;Cap=20 to/h;Pi=5,5kw

Tabel 9 Sectia insacuire var dolomitic hidratat


Nr.
Denumirea
crt.
1
Extractor celular electric siloz
2
Transportor elicoidal

Nr
buc
2
2

E l e v a t o r c u c u p e p e lan

Sita elininare corpuri straine,


Carcasata, buncar de
Depozitare corpuri
Buncr t a m p o n c u s n e c
Instalaie de nscuire automat
P r o d u c t i v i t a t e = 15 t / h
Instalatie automata paletizare
Instalatie automata infoliere
Transportor elicoidal
Plnie d e r e c u p e r a r e v a r nenscuit
Crucior c u e l e c t r o p a l a n
Electrostivuitor
Transpalet
Crucior marf
Puterea instalata

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kw

duze,

rezervor

conducte,aer

Tabel 10 S e c t i a d e m a c i n a r e s i e x p e d i t i e v a r
Nr.
Denumirea echipament

Nr buc

59

comprimat

Caracteristici tehnice
Cap=20 to/h;Pi=0,9kw
250x8000mm,
Cap=20to/h;Pi=4kw
Cap = 20t/h ; 3 5 0 x 2 0 . 0 0 0 m m
;Pi=5,5kw
Pi=5,5kw

Pi=4kw
8 0 0 saci/h;saci =5-25 k g ;
pneumatica
Cap=800saci/h;Pi=15kw
Cap800 saci/h
250x8000mm;Pi=4kw
V=10mc
Q = 1,5 t f ; H r = 10 m ; P i = 4 k w
Q = 1,5 t f ; H r = 3 , 0 m
Q=1,2 t f
Q=1tf
43

6.2.3 Echipamentele sectiei de macinare var


Caracteristici tehnice

cu

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

crt.
1
2
3
4
5

Buncar tampon;
nchiztor l i n i a r c u s i b a r
A l i m e n t a t o r extractor rotativ
Transportor elicoidal
M o a r a tubulara monocamerala
Tip C E M T E C
E l e v a t o r cu cupe pe lant;
Transportor elicoidal

6
7

Separator d i n a m i c c u aer t i p S e p a
Q D K 1 1 - N , c u cicloane;
Transportor elicoidal
Transpotor elicoidal
S i l o z stocare
nchiztor c u s e r t a r
Dozator celular
Descrctor t e l e s c o p i c
Crucior c u e l e c t r o p a l a n
Dispozitiv de fluidizare
E l e m e n t e d e legtur;tubulaturi
Indicatoare de masura n i v e l cu
Ultrasunete silozuri
F i l t r u cu saci
Puterea instalata

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Contract

set
set
set

Cap=80mc
Actionare manuala
Cap = m a x 15 to/h;Pi=5,5kw
350x6000mm;Cap= 25to/h;Pi=4kw
2 , 1 x 5 , 5 m ; Cap = 10 t o / h
Pi=110kw
Cap=30 to/h;Pi-5,5kw
350x6000mm;Cap=25
to/ora;Pi=4kw
Ventilator 22.000 mc/h
Debit alimentare= 37 t/h;Pi=55kw
3 5 0 x 8 0 0 0 m m , cap 2 5 t o / h ; P i = 4 k w
2 5 0 x 8 0 0 0 m m , cap 1 5 t o / h ; P i = 4 k w
0 6 0 0 0 x 2 0 0 0 0 m m , cap=500 to
manual
Cap =25 to/h;Pi=2,2kw
Filtru incorporat;Pi=1,1kw
Q=20Kgf;Pi=3kw
1
1
3

1
kw

Sf=720mp;Pi=55kw+1,5kw
252

6.2.4 Plan general; Drumuri si platforme


P l a n u l g e n e r a l a l i n c i n t e i a f o s t d e t e r m i n a t d e componena o b i e c t e l o r investiiei, c a t s i d e f a p t u l
ca n o u a F a b r i c a de v a r se aseaza pe i n f r a s t r u c t u r a e x i s t e n t a in a m p l a s a m e n t u l actual. Se v o r face
c o n e c t a r i l e l a d r u m u r i l e e x i s t e n t e i n u z i n a d e p r e p a r a r e . U z i n a e x i s t e n t a i n a m p l a s a m e n t are r e t e a s i
s i s t e m e d e t r a n s p o r t i n t e r n a d o p t a t . T e r e n u l p e c a r e s e amplaseaz i n v e s t i t i a are d e j a r e t e a d e d r u m u r i .
A c e s t e condiii a u i m p u s o d e z v o l t a r e n " s e r i e " a f l u x u r i l o r t e h n o l o g i c e p e n t r u :

V a r b u l g a r i : p r i m i r e d o l o m i t a si cocs m a c i n a t - depozitare - sortare - calcinare - depozitare v a r

dolomitic;

V a r hidratat d o l o m i t i c : sortare var bulgari, granulare, depozitare var granulat, hidratare,

depozitare var hidratat;

V a r hidratat d o l o m i t i c paletizat: insacuire var hidratat d o l o m i t i c , paletizare, infoliere paleti,

depozitare;

V a r macinat d o l o m i t i c nestins: sortare var bulgari, granulare, depozitare v a r granulat, macinare,

d e p o z i t a r e . Soluia aleas a p e r m i s c r e a r e a u n e i i n c i n t e c u d i m e n s i u n i i n f u n c t i e d e a r h i t e c t u r a e x i s t e n t a
i n f a b r i c a . I n acest f e l a u r e z u l t a t g r u p u r i l e d e o b i e c t e ( s e c t i i ) , s i l o z u r i d o l o m i t a , s t a t i e s o r t a r e , s i l o z u r i d e
c a r b u n e m a c i n a t , c u p t o a r e d e c a l c i n a r e , b l o c comand, t r a n s p o r t d o l o m i t a , t r a n s p o r t c o c s m a c i n a t ,

60

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

transport v a r la s i l o z u r i , l i n i a de sortare si granulare, l i n i a depozitare, l i n i a hidratare, l i n i a macinare, linie


insacuire si paletizare var hidratat.

In uzina

e x i s t a d r u m u r i d e acces l a a c e a s t a p l a t f o r m a c a r e este

destinata i n v e s t i t i e i , u r m a n d c a acestea s a fie incadrate i n p l a n u l F a b r i c i i d e v a r , p e n t r u a l i m e n t a r e c u


d o l o m i t a s i c o c s m a c i n a t , cat s i p e n t r u i n c a r c a r e l a m a s i n i a p r o d u s e l o r f i n i t e .
6.2.5 Organizare relief.
R e a l i z a r e a p l a t f o r m e l o r l a c o t e l e d e n i v e l i n d i c a t e p e p l a n u l d e situaie p r e s u p u n e lucrri

de

o r g a n i z a r e d e r e l i e f n u m a i i n z o n a p e r e t e l u i s p r e p l a t f o r m a d e s c a r c a r e a u t o a d o l o m i t e i , constnd d i n :
d e c a p a r e s t r a t v e g e t a l ; sptur n t e r e n t a r e executat m e c a n i c i m a n u a l ; u m p l u t u r i : mprtiere
pmnt, c o m p a c t a r e mecanic c u c i l i n d r u l c o m p r e s o r i c o m p a c t a r e manual; s t r a t u l v e g e t a l d e c a p a t v a
f i t r a n s p o r t a t ; diferena n p l u s d i n t r e v o l u m e l e d e sptur i umplutur v a f i transportat l a h a l d a d e
s t e r i l a carierei de d o l o m i t a .
Accese rutiere. F a b r i c a d e v a r s e v a a m p l a s a p e a m p l a s a m e n t u l e x i s t e n t , a r e r e t e a d e d r u m u r i
b e t o n a t e , a m e n a j a t e . N o i l e c o n s t r u c t i i s e v o r r a c o r d a l a r e t e a u a e x i s t e n t a . . A c c e s u l a u t o n fabric este
c o m p l e t a t p r i n p o a r t a uzinal i s e leag d i r e c t c u p l a t f o r m a betonat p e c a r e s e realizeaz f l u x u r i l e .
S i s t e m u l rutier, d r u m u r i i platforme, v o r permite aprovizionarea cu d o l o m i t a d i n cariera pe d r u m u l
existent s i accesul m a s i n i l o r p e n t r u descarcare p e buncarele d i n beton. D r u m u l v a p e r m i t e accesul d i n
poarta existenta a m a s i n i l o r cu cocs m a c i n a t si a m a s i n i l o r p e n t r u incarcare produse f i n i t e . A c e s t d r u m
este l e g a t l a c a n t a r u l a u t o . D r u m u l v a c r e e a s i l e g a t u r a b u n c a r u l u i d e f r a c t i e 0 - 4 0 m m c u p l a t f o r m a d e
depozitare a acestei f r a c t i i pe p l a t f o r m a betonata amenajata la l i n i a de m a c i n a r e d o l o m i t a .
Alegerea sistemelor de transporturi. S i s t e m e l e d e t r a n s p o r t p r o m o v a t e n p r o i e c t s - a u i m p u s
datorit condiiilor l o c a l e p e c a r e U z i n a l e are. A m p l a s a m e n t u l f a b r i c i i fa d e c a r i e r a d e d o l o m i t a i d e
cile d e comunicaii e x t e r i o a r e , c u a c c e s l a d r u m u l d i n zon, f i i n d u t i l i z a t a c e l a s i t r a s e u d e t r a n s p o r t
e x i s t e n t . P o r n i n d d e l a aceste d a t e s - a u i m p u s u r m a t o a r e l e s i s t e m e d e t r a n s p o r t :
-

t r a n s p o r t u l cu m a s i n i bascula p e n t r u d o l o m i t a a p r o v i z i o n a t de la cariera, adus cu transport auto,


depozitat pe platforma cu buncare betonate a fractiei 4 0 - 8 0 m m ;

transportul cu m a s i n i bascula pentru d o l o m i t a fractia 0 - 4 0 m m ce rezulta d i n sortarea d o l o m i t e i in


fabrica p e n t r u cuptoare la sectia de m a c i n a r e d o l o m i t a ;

aprovizionat de la cariera cu fractie 0 - 4 0 m m , adusa cu transport auto, depozitat pe p l a t f o r m a


betonata a d e p o z i t u l u i sectiei de macinare d o l o m i t a (in functie de necesitati);

t r a n s p o r t u l m a s i n i bascula p e n t r u cocsul m a c i n a t a p r o v i z i o n a t d i n exterior, descarcat in buncare


de preluare care se va c o n s t r u i pe p l a t f o r m a existenta;

t r a n s p o r t u l pe cale ferata, in functie de cererea b e n e f i c i a r i l o r , p r i n u t i l i z a r e a acestei i n f r a s t r u c t u r i


care e x i s t a ;

61

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Mijloace de cntrire. Cntrirea a u t o v e h i c u l e l o r ncrcate, p r e c u m i v e r i f i c a r e a t a r e i a c e s t o r a


s e realizeaz p e o bascul p o d rutier, ce s e v a m o n t a i n f a b r i c a . B a s c u l a p o d este amplasat p e f l u x u l d e
i n t r a r e - ieire a a u t o v e h i c u l e l o r n/din incint.
6.2.6 Anexa administrativa
a) B l o c c o m a n d a
Este conceput ca un bloc unitar, format P + 1 , constructie din beton si caramida, izolata, cu usi si
ferestre d i n P V C , i m p a r t i t a astfel:
L a parter a v e m :
-

Camera pentru instalatia hidraulica;

Vestiare;

G r u p sanitar;

Sala suflante
L a etaj a v e m :

C a m e r a comanda cuptor si toate f l u x u r i l e ;

B i r o u personal tehnic;

C a m e r a energetica si de a u t o m a t i z a r e .

Grup social;
A c c e s u l s e f a c e p e s c a r a m e t a l i c a l a e x t e r i o r , a c o p e r i t a . Construcia st p e o fundaie d i n b e t o n ,

pardoseala f i i n d d i n beton sclivisit.


Tmplrie P V C ui i f e r e s t r e .
A u f o s t prevzute t r o t u a r e n j u r u l construciei.
F i e c a r e c a m e r a este d o t a t a c o r e s p u n z a t o r d e s t i n a t i e i .
b) Laborator analize c h i m i c a var.
Se va realiza un laborator, completat echipat, c o n f o r m S t a n d a r d u l u i de produs.
6.2.7 Retele exterioare. T o a t e r e t e l e e x t e r i o a r e n e c e s a r e p e n t r u f u n c t i o n a r e a u t i l a j e l o r s i
e c h i p a m e n t e l o r d i n fabrica, se v o r executa p r i n conectarea acestora la retelele d i n U z i n a , adica: telefonie,
retea de calculatoare, retea termotehnica, retea hidrotehnica.

Fabrica va fi alimentata cu energie electrica d i n U z i n a , intrarea in fabrica de var f i i n d printr-o Statie


trafo proprie, cu contorizare. Putere solicitata 2500 k w . Se va construi o camera energetica pentru
aceasta destinatie.

Staia d e a e r c o m p r i m a t i n s t r u m e n t a l
-

Construcie c u s t r u c t u r a d i n b e t o n , p e r e t i c a r a m i d a , nchideri i nvelitoare s i t a m p l a r i e P V C l a


usi si ferestre.

Pardoseal d i n b e t o n s c l i v i s i t .

62

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Trotuar din beton simplu.

R e t e a de apa potabila; se va aplica s o l u t i a existenta a c u m in u z i n a ;


R e t e a de apa i n d u s t r i a l a p e n t r u l i n i a de hidratare, grup social, P S I si spalare p l a t f o r m a , se va aduce
tot d i n reteaua uzinei.
R e t e a ape p l u v i a l e , s e v a r e a l i z a r i g o l e s i c a p t a r i p e n t r u t o t a m p l a s a m e n t u l c u d i r i j a r e i n c o l e c t o r i i
existenti la uzina.
Retea termica pentru B l o c comanda si sectiile de productie.

6.2.8 Laborator analize dolomita i var


A. Analize chimice de dolomita si var
L a b o r a t o r u l d i n F a b r i c a d e v a r , v a f a c e a n a l i z e c h i m i c e s i d e g r a n u l o m e t r i e l a m a t e r i a p r i m e , cat
s i a n a l i z e c o n f o r m s t a n d a r d e l o r p e p r o d u s e l e f i n a l e d e v a r a t a t b u l g a r i cat s i s u b p r o d u s e .
V a r u l b u l g a r i d o l o m i t i c p r o d u s i n c u p t o a r e este s u p u s g r a n u l a r i i , m a c i n a r i i s i h i d r a t a r i i s i s o r t a r i i
inainte de a fi depozitat in silozuri pentru vanzare.
T o a t e aceste t r a n s f o r m a r i f i z i c e s i c h i m i c e a t a t a l e d o l o m i t e i cat s i a l e v a r u l u i s u n t m o n i t o r i z a t e
d p d v c a l i t a t i v d e L a b o r a t o r . M o n i t o r i z a r e a s i c o n t r o l u l c a l i t a t i v , s e face d e p e r s o n a l u l l a b o r a t o r u l u i i n
m o d c o n t i n u u pe toate s c h i m b u r i l e de lucru.
R e z u l t a t e l e s u n t i n r e g i s t r a t e a t a t e l e c t r o n i c cat s i i n r e g i s t r e c u d e s t i n a t i e s p e c i a l a , p e n t r u f i e c a r e
produs.
T o t laboratorul controleaza si inregistreaza, e m i s i i l e de noxe, deseurile, calitatea apelor reziduale,
c o n f o r m reglementarilor legale existente si A u t o r i z a t i e i integrate de m e d i u .
B. Descrierea ansamblului lucrarilor de realizare - dotare si functionare a Laboratorului de
analize var
P e n t r u obtinerea u n u i v a r d o l o m i t i c de calitate si desfasurarea in c o n d i t i i n o r m a l e a f l u x u l u i
t e h n o l o g i c d e a r d e r e a d o l o m i t e i , este n e c e s a r a u r m a r i r e a p e r m a n e n t a a c a l i t a t i i m a t e r i e i p r i m e - a
d o l o m i t e i i n t r o d u s a i n cuptor s i a c a l i t a t i i v a r u l u i b u l g a r i evacuat d i n cuptor. P e n t r u aceasta s e u r m a r e s c
si se analizeaza caracteristicile prevazute in n o r m a t i v e l e pentru calcarul-dolomitic si v a r u l d o l o m i t i c .

Prelevarea probelor elementare de dolomita


Pentru verificarea calitatii d o l o m i t e i se v o r preleva si analiza:
-

p r o b e z i l n i c e d i n f i e c a r e l o t d i n care s e v o r d e t e r m i n a p i e r d e r e a l a c a l c i n a r e ( P C ) ,
C a O + M g O sau C a C O M g C O , A l O , Fe O ,SiO;
3

probe m e d i i decadale f o r m a t e d i n probele z i l n i c e , determinandu-se caracteristicile


fizico-chimice prevazute in standard.

63

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

P r o b e l e e l e m e n t a r e p e n t r u aceste a n a l i z e s e v o r l u a d i n d i f e r i t e m a s i n i ( l o t u r i ) i n a i n t e d e a
bascula d o l o m i t a in buncarele d i n fabrica, repartizate egal pe toata l u n g i m e a c o n v o i u l u i , avand grija ca
e l e s a r e p r e z i n t e cat m a i f i d e l m a t e r i a l u l d i n z a c a m a n t .
S e p r e l e v e a z a p r o b e s i d i n c a r i e r a . P r o b e l e s e v o r p r e l e v a d e l a o a d a n c i m e d e 0,5 - 1 m , f o l o s i n d
o s o n d a de p r e l e v a r e sau lopata.
Probele zilnice se concaseaza la granulatia de 5 m m , se amesteca si se reduc p r i n m e t o d a
s f e r t u r i l o r l a cca. 0 , 5 k g , c a r e s e p a s t r e a z a p a n a l a s f a r s i t u l d e c a d e i i n t r - o l a d a i n c h i s a . L a s f a r s i t u l
d e c a d e i c a n t i t a t e a a d u n a t a s e a m e s t e c a s i s e r e d u c e p r i n s f e r t u i r e ( l a cca. 1-2 k g ) , s e m a c i n a ( l a
g r a n u l a t i a < 1 m m ) , se amesteca si se reduce d i n n o u p r i n m e t o d a s f e r t u r i l o r (la cca 0,5 k g ) , l u a n d u - s e
d o u a s f e r t u r i opuse (proba si c o n t r a p r o b a - 2 0 0 g), d i n care se v o r face o a n a l i z a f i z i c o - c h i m i c a
completa.

Prelevarea probelor elementare de var


Pentru verificarea calitatii v a r u l u i bulgari, se v o r preleva si analiza:
-

p r o b e z i l n i c e d i n f i e c a r e arj e v a c u a t a d i n c u p t o r d i n c a r e s e v o r d e t e r m i n a C a O ,
M g O sau C a O + M g O activi si durata de stingere;

proba

medie

zilnica

formata

din

probele

zilnice

(sarjele

evacuate

intr-o

zi),determinandu-se caracteristicile fizico-chimice relevante prevazute in standard.


P r o b e l e e l e m e n t a r e p e n t r u aceste a n a l i z e s e v o r l u a d i n f i e c a r e s a r j a e v a c u a t a d i n c u p t o r , d i n 3 - 4
z o n e a l e s a r j e i , a v a n d g r i j a c a e l e s a r e p r e z i n t e cat m a i f i d e l m a t e r i a l u l e v a c u a t d i n c u p t o r .
Probele zilnice se concaseaza la granulatia de sub 1 m m , se amesteca si se reduc p r i n m e t o d a
s f e r t u r i l o r , l a cca. 2 0 0 g s i s e p a s t r e a z a p a n a a d o u a z i i n t r - o l a d a i n c h i s a . A d o u a z i ( i n s c h i m b u l d e
d i m i n e a t a ) c a n t i t a t e a a d u n a t a s e a m e s t e c a s i s e r e d u c e p r i n s f e r t u i r e ( l a c c a 0,5 k g ) , l u a n d u - s e d o u a
s f e r t u r i opuse (proba si c o n t r a p r o b a - 2 0 0 g), d i n care se v o r face o a n a l i z a f i z i c o - c h i m i c a c o m p l e t a
c o n f o r m caracteristicilor prevazute in standard.

Descrierea ansamblului lucrrilor din cadrul Laboratorului de analize


Laboratorul va trebui autorizat la n i v e l u l de Laborator grad 1.
Se va m o n i t o r i z a calitatea materiei p r i m e si calitatea v a r u l u i d o l o m i t i c bulgari, pentru a se

asigura incadrarea continutului indicatorilor fizico-chimici/caracteristicilor fizico-chimice in v a l o r i l e


admise de normativele in vigoare ( S T A S 1426/1-7 si S T A S 1136/76 dolomite pentru var, SR 254/98
s i / s a u S R E N 4 5 9 / 2 0 1 1 - v a r d o l o m i t i c b u l g a r i S R E N 4 5 9 - 1 / 2 0 1 1 D L 8 5 ) , dup u n p r o g r a m s t a b i l i t s i
aprobat p r i n " P l a n u l de i n c e r c a r i " si care se a p l i c a p r i n A u t o r i z a t i a de f u n c t i o n a r e a L a b o r a t o r u l u i .
Toate evenimentele, masurile luate in functionarea si exploatarea tehnologica a l i n i i l o r de
p r o d u c t i e , observaiile i r e z u l t a t e l e monitorizrii calitii d o l o m i t e i s i v a r u l u i v o r f i c o n s e m n a t e d e
p e r s o a n u l d i n l a b o r a t o r i n t r - u n R e g i s t r u l d e evident.

64

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Se v o r efectua urmatoarele lucrari, analize, z i l n i c pe fiecare s c h i m b , decadal, t r i m e s t r i a l , astfel:


- analiza unei probe m e d i i zilnice de var, pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice prevazute
i n standard: C a O , ( C a O + M g O ) , M g O , C O , S O
2

(sau s u l f ) , A l O + F e O , S i O , durata d e stingere, s e


2

v o r face i n t r - u n l a b o r a t o r de specialitate - e x t e r n , acreditat; t r i m e s t r i a l ;


- c o n s e m n a r e a n r e g i s t r u l R e g i s t r u l d e evident a L a b o r a t o r u l u i , a r e z u l t a t e l o r obinute l a a n a l i z e l e
efectuate in l a b o r a t o r u l extern, de specialitate - acreditat.
C. Standarde, normatice si prescriptii tehnice
Pentru functionarea Laboratorului de analize d o l o m i t a si var si monitorizarea calitatii materiei
p r i m e si a produselor f i n i t e , se v o r respecta urmatoarele standarde, n o r m a t i v e si prescriptii tehnice:
-

Legea Protectiei M u n c i i nr. 319 / 2 0 0 6 ;

O r d . N r . 3 3 9 / 1 6 . 0 8 . 1 9 9 6 - p r i v i n d eprobarea N o r m e l o r specifice de securitate a m u n c i i pentru


laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice;

L e g e a Proteciei M e d i u l u i a p r o b a t a p r i n O U G n r . 1 9 5 / 2 0 0 5 ;

Legea A p e l o r nr. 107/1996;

O r d i n M . A . P . P . M . n r . 7 5 6 / 1 9 9 7 - Reglementri p r i v i n d e v a l u a r e a polurii m e d i u l u i ;

Standardele specifice de prelevare a p r o b e l o r de d o l o m i t a si var;

Standardele specifice p e n t r u analiza f i z i c o - c h i m i c a a i n d i c a t o r i l o r f i z i c i si c h i m i c i analizati C a C O , M g C O , C a O , M g O , pierderea l a calcinare (PC), A l O , Fe O , S i O , trioxid d e sulf (SO ),
3

s u l f (S), reziduu la stingere, durata/viteza de stingere (reactivitate v a r ) .


A n a l i z e l e chimice pentru d o l o m i t a (produse m i n i e r e nemetalifere cu continut de carbonati), se v o r
efectua c o n f o r m u r m a t o a r e l o r standarde:
-

S T A S 4605/1-72 - Indicatii generale pentru efectuarea analizei;

S T A S 4605/3-80 - determinarea pierderii la calcinare;

S T A S 4605/4-72 - determinarea b i o x i d u l u i de siliciu;

S T A S 4605/5-72 - determinarea t r i o x i d u l u i de fier;

S T A S 4605/6-88 - determinarea t r i o x i d u l u i de a l u m i n i u ;

S T A S 4605/9-88 - determinarea o x i d u l u i de calciu

S T A S 4605/10-80 - determinarea o x i d u l u i de magneziu;

S T A S 4 6 0 5 / 1 3 - 7 2 - determinarea i o n u l u i sulfat si a s u l f u l u i total.

A n a l i z e l e chimice pentru var (produse m i n i e r e nemetalifere cu continut de carbonati), se v o r efectua


conform standardului:SR EN 196-2/2006 - analiza chimica a cimenturilor si varului.

65

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

D Interpretarea rezultatelor din laborator.


a) Interpretarea rezultatelor analizelor chimice.

Rezultatele obtinute pentru parametrii de calitate ai d o l o m i t e i , v o r fi comparate cu


v a l o r i l e admise de standardele in vigoare;

Rezultatele obtinute pentru indicatorii de calitate ai v a r u l u i bulgari, v o r fi comparate


cu v a l o r i l e admise de standardele in vigoare, pentru v a r d o l o m i t i c , v a r macinat d o l o m i t i c
si var hidratat dolomitic.

b) Evidenta rezultatelor analizelor chimice ale apelor evacuate.


R e z u l t a t e l e obinute n u r m a a n a l i z e l o r c h i m i c e i o s e r i e d e observaiile e f e c t u a t e n t i m p u l
prelevrii p r o b e l o r d e a p e ( s t a r e a v r e m i i , d a t a prelevrii, etc) v o r f i c o n s e m n a t e i n R e g i s t r u l d e evident
p e n t r u e x p l o a t a r e i funcionare a s t a t i e i d e e p u r a r e .
c) Evidenta rezultatelor monitorizarii si masuratorilor emisiilor de gaze arse in atmosfera.
Pe c o s u r i l e de evacuare in a t m o s f e r a , s u n t m o n t a t e e c h i p a m e n t e de a n a l i z e gaz, a u t o r i z a t e de A g e n t i a de
m e d i u , care t r a n s m i t d a t e l e i n t i m p r e a l , d a t e c a r e s u n t i n r e g i s t r a t e a u t o m a t .

7. Suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat


7.1 Situatia juridica a terenurilor
T e r e n u r i l e aferente carierei V o s l a b a n i c a s i cele d i n u z i n a actuala a a p a r t i n l u i M i h o c V a s i l e s i
Mihoc Maria.
Caracteristicile g e o m e c a n i c e ale d o l o m i t e i recoltate d i n C a r i e r a V o s l a b a n i , au fost d e t e r m i n a t e n
c o n f o r m i t a t e cu standardele n vigoare.
C o n f o r m N o r m a t i v u l u i p e n t r u p r o i e c t a r e a antiseismic, i n d i c a t i v P 1 0 0 - 2 0 1 3 , p e n t r u z o n a
cercetat p e r i o a d a d e col T

= 0 , 7 s e c . i v a l o a r e a a c c e l e r a t i e i t e r e n u l u i p e n t r u p r o i e c t a r e a = 0 , 2 0 g
g

( I M R = 2 2 5 ani)
O b i e c t i v u l de i n v e s t i t i i cuprinde lucrari pentru :
-

realizare p l a t f o r m a pentru m o n t a r e a instalatiei de sortare;

montaj utilaje si echipamente pentru l i n i a de obtinere sorturi de d o l o m i t a ;

realizare platforma de depozitare produse finite sort 40 - 80 mm si 0 - 4 0 m m

7.2 Descrierea fluxului de utilitati necesare


7.2.1 Staia de concasare

D o l o m i t a e x t r a s a d i n zcmnt v a f i t r a n s p o r t a t p e p l a t f o r m a d e p r e l u c r a r e n v e d e r e a r e d u c e r i i
granulatiei d e l a 3 0 0 m m l a m a x i m 8 0 m m c u basculante d e 4 0 to. U n incarcator frontal c u cupa v a
incarca autobasculantele. D i n concasorul cu falci, d o l o m i t a va iesi cu o granulometrie m a i m i c a de 80
m m . D o l o m i t a concasata i n front, v a f i preluata d e transportor c u banda, s i transportata l a sortator c u sita

66

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

c u d i m e n s i u n e a o c h i u r i l o r d e 4 0 x 4 0 m m d e u n d e v o r r e z u l t a d o u a s o r t u r i . S o r t u l 0 - 4 0 m m este t r a n s p o r t a t
c u u n transportor c u banda m o b i l , v a f i depozitat p e p l a t f o r m a d i n cariera i n halda. S o r t u l 4 0 - 8 0 m m v a f i
preluat cu ajutorul u n u i transportoar cu banda m o b i l si va fi depozitat pe platforma d i n cariera in alta
halda. D i n aceasta halda, c u a j u t o r u l u n u i i n c a r c a t o r f r o n t a l s e v o r incarca autobasculantele, p e n t r u a f i
transportat la Instalatia de producere a v a r u l u i bulgari, din incinta uzinei.
7.2.2 Platformele staiei de concasare
P e n t r u organizarea p u n c t u l u i de l u c r u va fi necesar amenajarea a t r e i p l a t f o r m e : p l a t f o r m a de
p r e l u a r e a d o l o m i t e i d i n carier, p l a t f o r m a d e a m p l a s a r e a u t i l a j e l o r d e s o r t a r e s i t r a n s p o r t c u b e n z i s i
p l a t f o r m a d e d e p o z i t a r e a c e l o r 2 s o r t u r i d e d o l o m i t a obinut n u r m a concasrii. C e l e t r e i p l a t f o r m e v o r
f i a s t f e l a m e n a j a t e p e n t r u a a s i g u r a c a p a c i t a t e a d e producie necesar att p e n t r u a l i m e n t a r e a
c o n c a s o r u l u i ct i p e n t r u a l i m e n t a r e a I n s t a l a t i e i de p r o d u c e r e a v a r u l u i b u l g a r i , p r e c u m i p e n t r u a
asigura un f l u x tehnologic eficient, tinand cont de gabaritul utilajelor.
7.2.3 Platforma din Fabrica de var
D o l o m i t a d i n c a r i e r a este t r a n s p o r t a t a c u b a s c u l a n t e p e d r u m u l e x i s t e n t l a p l a t f o r m a c u b u n c a r e
de extractie construita in marginea Fabricii de var, la l i m i t a amplasamentului construit pe platforma
uzinei existenta.
7.2.4 Energie electrica
A l i m e n t a r e a cu energie electrica a fabricii de var va fi realizata de la un post de transformare
c o m p a c t 6 / 0 , 4 k V 2 x 6 3 0 k V A , r a c o r d a t l a L E A 6 k V d i n z o n a P T 1 , care c u p r i n d e :
-

racord 6 k V

LES6kV

reea electric distribuie 0 , 4 k V

iluminat exterior

post T r a n s f o r m a r e compact 6 / 0 , 4 k V 2 x 6 3 0 k V A .

Statia electrica p e n t r u fabrica de v a r va avea contor de m a s u r a ; la f e l , fiecare sectie de productie


v a f i contorizata.
7.2.5 Alimentarea cu ap
Datorit f a p t u l u i c F a b r i c a d e v a r s e v a a m p l a s a i n t e g r a l n a c t u a l a incint, v o r f i u t i l i z a t e reele
e x i s t e n t e d e a l i m e n t a r e c u ap industrial, ap potabil.
Fabrica de v a r va u t i l i z a apa i n d u s t r i a l a d i n reteaua existenta pentru:
a) sectia de hidratare, p e n t r u reactia de hidratare( 5 0 0 - 6 0 0 l i t r i i apa calda/to v a r ) ;
b) u t i l i z a r i anexe;
A p a potabil v a f i folosit p e n t r u s a t i s f a c e r e a n e v o i l o r f i z i o l o g i c e a l e p e r s o n a l u l u i a n g a j a t . A p a
potabil e s t e captat d i n L u n c a Mureului ( l a u n d e b i t m a x i m d e 5 l/s) p r i n t r - u n s i s t e m l i n i a r d e dou

67

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

puuri, s i t u a t e l a 1 0 0 m d e m a l u l rului i l a 7 0 m u n u l fa d e a l t u l . Puurile a u d i a m e t r u l d e 3 , 0 m i


adncime d e 7 , 0 m , asigurnd f i e c a r e u n d e b i t d e 2,5 l / s .
Puurile s u n t l e g a t e ntre e l e p r i n t r - o conduct d e D n 8 0 m m , s u n t p r o t e j a t e c o n t r a v i i t u r i l o r d e
ap, de umplutur de pmnt.
C a p t a r e a d e ap e s t e mprejmuit, asigurnd p e r i m e t r u l d e restricie sanitar. A c c e s u l l a c a p t a r e
s e realizeaz p e u n d r u m r a c o r d a t l a d r u m u l e x i s t e n t n vecintate.
C o n d u c t e l e d e r e f u l a r e d e D n 8 0 m m d e l a c e l e dou puuri s u n t r e u n i t e ntr-un cmin d e van i
continu c u o conduct d e D n 1 0 0 m m ngropat l a 1,4 m adncime, pn l a r e z e r v o r u l d e ap potabil.
P e n t r u a c o p e r i r e a variaiei c o n s u m u l u i d e ap i a r e z e r v e i d e i n c e n d i u l a c o t a + 8 5 0 m e s t e
r e a l i z a t u n r e z e r v o r c u c a p a c i t a t e a d e 3 0 0 m c , semingropat, mprejmuit c u g a r d d e srm ghimpat p e
stlpi d e b e t o n , asigurnd t e r i t o r i u l d e restricie sanitar.
D e l a r e z e r v o r u l d e ap potabil, a p a este transportat gravitaional s p r e l o c u r i l e d e c o n s u m .
C o n d u c t a D n 1 5 0 m m a r e o l u n g i m e d e 3 6 0 m pn n incint, i a r a c o l o s - a r e a l i z a t o reea
inelar, mprit n dou s e c t o a r e , p r i n v a n e m o n t a t e l a cmine.
Reeaua e s t e izolat a n t i c o r o z i v i montat l a adncimea d e 1,3 m .
Reelele i n t e r i o a r e s u n t r e a l i z a t e d i n c o n d u c t e D n 2 5 m m i D n 5 0 m m , i asigur c o n s u m u l d e
ap a s t f e l : p e n t r u but - 0,5 l/s, s c o p u r i i g i e n i c e - 3 , 0 l / s , n e v o i t e h n o l o g i c e - 1,5 l / s .
A l i m e n t a r e a F a b r i c i i d e v a r c u ap industrial s e realizeaz l a u n d e b i t d e cca. 7 l / s p r i n c a p t a r e
d i n rul Mure.
C a p t a r e a a p e i s e f a c e p r i n t r - u n p r a g d e f u n d c u l u n g i m e d e 6 m d i n rul Mure. n v e d e r e a
realizrii p r a g u l u i a f o s t n e v o i e d e o m o d i f i c a r e local a r e g i m u l u i d e c u r g e r e a rului, p e o l u n g i m e d e
1 5 0 m ; p r o f i l u l a l b i e i e s t e f o r m a t d i n t r - u n c a n a l t r a p e z o i d a l c u 2 m lime l a baz i 1,4 m nlime, c u
p a n t e a l e t a l u z e l o r d e 1:1,5. n z o n a p r a g u l u i t a l u z e l e a l b i e i s u n t f o r m a t e c u b o l o v a n i p e o distan d e 5 0
m , i a r r e s t u l s - a e x e c u t a t obinuit d i n pmnt.
P r a g u l d e d e v e r s a r e este r e a l i z a t d i n b e t o n i a r e o nlime d e 0,5 m i o l u n g i m e d e 6 m l a c o t a
c o r o n a m e n t u l u i . D e b i t e l e m a x i m e s e s c u r g p e s t e p r a g . P e n t r u splarea a l u v i u n i l o r d i n s p a t e l e p r a g u l u i s
a prevzut o stavil d e l e m n t i p b a t a r d o u - manevrabil m a n u a l . P r i z a p r o p r i u zis e s t e format d i n t r - u n
c a n a l , l u n g d e 6 7 m , p r o t e j a t c u grtar d i n oel b e t o n n s p a t e l e p r a g u l u i lng m a l u l d r e p t . U l t e r i o r
c a n a l u l a f o s t prevzut c u u n d e v e r s o r t r i u n g h i u l a r d e s t i n a t determinrii d e b i t e l o r c a p t a t e .
A p a industrial sosete ntr-un b a z i n d e 7 , 0 x 3 , 0 m . A c c e s u l n b a z i n d i n s p r e rul Mure s e face
p r i n t r - o treapt d e 1,0 x 1,0 m , a p a v e n i n d p r i n t r - u n c a n a l d e s c h i s .
A p a d i n b a z i n a j u n g e ntr-un a l t b a z i n d e 9 , 0 x 2 , 0 m . A c c e s u l a p e i l a staia d e p o m p a r e s e face
p r i n s o r b u r i c u v e n t i l e d e reinere i v a n e d e nchidere D n 2 0 0 m m i n d i v i d u a l p e n t r u f i e c a r e pomp n
parte.

68

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Staia e s t e echipat c u 4 p o m p e c e n t r i f u g e t i p S A D U - 1 0 0 . D e l a staia d e p o m p a r e pn l a


r e z e r v o r u l d e nmagazinare a p a este pompat p r i n t r - o conduct d e oel D n 3 0 0 m m , montat ngropat l a
adncimea d e 1,4 m . C o n d u c t a a r e o pant continu, ascendent, s p r e r e z e r v o r ; c o n d u c t a subtraverseaz
d r u m u l naional M i e r c u r e a C i u c - G h e o r g h i e n i c u t u b d e protecie, i a r c a l e a ferat p r i n t r - u n pode.
P e n t r u a c o p e r i r e a variaiei c o n s u m u l u i d e ap industrial, l a c o t a + 8 3 0 m e s t e a m p l a s a t u n
r e z e r v o r c u c a p a c i t a t e a d e 5 0 0 m . T i p u l d e r e z e r v o r e s t e ngropat i e s t e r e a l i z a t d i n b e t o n a r m a t . A p a
industrial d e l a r e z e r v o r este condus p r i n t - o reea d e distribuie l a incint, format d i n t r - o conduct d e
oel D n 1 5 0 m m .
n c a d r u l F a b r i c i i d e v a r a p a r urmtoarele t i p u r i d e s i s t e m e a p o a s e n e p o l u a n t e p e n t r u m e d i u l
nconjurtor:
- ape u z a t e m e n a j e r e - a c e s t e a s u n t c o l e c t a t e n f o s e s e p t i c e v i d a n j a b i l e , d e u n d e m a i a p o i s u n t
evacuate d i n amplasamentul o b i e c t i v u l u i industrial;
- infiltraii d i n s i s t e m u l d e d e p o z i t a r e a m a t e r i i l o r p r i m e ( d o l o m i t a ) - r e z u l t a t e l a c o n t a c t u l a p e l o r
p l u v i a l e c u a c e s t m a t e r i a l i c a r e datorit compoziiei m i n e r a l o g i c e i c h i m i c e a a c e s t u i a , s u n t i n e r t e d i n
p u n c t d e v e d e r e b i o c h i m i c ( a p e l e s u n t d i r i j a t e n e m i s i i d e l a suprafa - dup o prealabil d e c a n t a r e n
v e d e r e a r e d u c e r i i coninutului d e p a r t i c u l e s o l i d e n s u s p e n s i e i n u necesit o alt t r a t a r e p r i n operaiuni
m e c a n i c e , c h i m i c e i/sau b i o l o g i c e ) .
D i n c a d r u l n o i i i n v e s t i t i i , n u s u n t e v a c u a t e n e m i s a r i i d e suprafa ape u z a t e i n d u s t r i a l e p r o v e n i t e
d i n f l u x u l d e p r o c e s a r e i d i n a c t i v i t a t e a d e d e p o z i t a r e controlat a p r o d u s e l o r f i n i t e obinute.
A p a l a i n s t a l a t i a d e h i d r a t a r e este r e c i r c u i t a t a .
n c e e a ce privete e v i t a r e a f e n o m e n e l o r d e bltire i d e iroire a a p e l o r p l u v i a l e n c a d r u l i n c i n t e i
t e h n o l o g i c e s u n t prevzute lucrri d e gospodrire a a p e l o r ( c a n a l e c o l e c t o a r e , j o m p u r i , b a z i n e d e
linitire, etc.) c a r e s c o l e c t e z e a p e l e p l u v i a l e , r e s p e c t i v lucrri d e a m e n a j a r e i ntreinere p e toat d u r a t a
f a z e i operaionale.
7.2.6 Alimentarea cu ap potabil a carierei
A p a potabil necesar p e n t r u c o n s u m u l angajailor d i n carier s e v a a d u c e n recipieni.
7.2.7 Alimentarea cu combustibil de ardere
Cocs m a c i n a t p u l v e r u l e n t se aduce in fabrica d i n diverse surse fie auto, fie pe cale ferata, in
r e c i p i e n t i speciali cu sisteme de descarcare securizate. Se va depozita in s i l o z u r i l e m e t a l i c e dotate cu
instalatii specifice de fluidizare, desprafuire, extractie, securizare.
7.2.8 Alimentarea cu aer comprimat
D i n statia d e aer c o m p r i m a t , p e c o n d u c t a s e aduce aer c o m p r i m a t i n t r - u n r e z e r v o r t a m p o n , p e n t r u
a se asigura o a l i m e n t a r e constanta a e c h i p a m e n t e l o r , p e n t r u un c o n s u m de 9 0 0 N m c / h si presiune de 7
bar. S e v a m o n t a u n r e z e r v o r t a m p o n d e m i n 3 0 0 0 l .

69

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

7.3 Concluziile evalurii impactului asupra mediului


n u r m a exploatrii r e z e r v e i d e d o l o m i t a d i n c a r i e r a V o s l a b a n i v o r f i afectai i n m i c a m a s u r a
factori de mediu.
7.3.1 Masuri de protectie a solului si subsolului
- e x p l o a t a r e a n carier s e v a desfura n l i m i t e l e p e r i m e t r u l u i a p r o b a t , fr a f e c t a r e a a l t o r
suprafee,
-

d i m i n u a r e a degradrii t e r e n u l u i p r i n deplasri p e vertical i orizontal a suprafeei, p r i n


r e s p e c t a r e a m e t o d e i d e e x p l o a t a r e , a t e h n o l o g i e i d e pucare i ncrcare,

stropirea m i n e r e u l u i derocat i umectarea d r u m u r i l o r , d i n cariera si p l a t f o r m a de la


i n s t a l a t i a d e c o n c a s a r e , p e n t r u r e d u c e r e a p u l b e r i l o r d i n atmosfer,

a m e n a j a r e a b e r m e l o r c a r i e r e i a s t f e l nct s s e scurg fr d i f i c u l t a t e toat a p a pluvial


czut pe a c e s t e a ,

l u b r i f i a n t i i u t i l i z a t i p e n t r u u t i l a j e l e d i n d o t a r e , s u n t att s u b f o r m a d e u l e i u r i , c a t s i d e
u n s o r i c o n s i s t e n t e . P e n t r u e v i t a r e a contaminrii s e p r e v e d e p l a t f o r m a i m p e r m e a b i l a , c u
d i r i j a r e a apelor catre separtoare de h i d r o c a r b u r i si deversarea in statia p r o p r i e de
e p u r a r e ape u z a t e , p o s i b i l i t a t e a d e c o n t a m i n a r e a s o l u l u i f i i n d i n e x i s t e n t a .

- urmrirea n t i m p a e v e n t u a l e l o r f i s u r i aprute n t e r e n u l l i m i t r o f c a u r m a r e a e x p l o z i i l o r
d i n carier,
- i n t e r z i c e r e a defririi pdurilor d i n z o n a limitrof p e n t r u a n u declana e r o z i u n e a d e
suprafa,
-

r e d u c e r e a p e cat p o s i b i l a e m i s i i l o r d e p r a f l a c o n c a s a r e a s i d e s c a r c a r e a r o c i i d o l o m i t i c e

7.3.2 Protecia ecosistemelor terestre i acvatice


A c t i v i t a t e a care s e v a d e s f a s u r a i n c a d r u l

Carierei Voslabeni,

nu influenteaza negativ

ecosistemul terestru.
I n g e n e r a l a m p l a s a m e n t u l p e care s e v a d e z v o l t a c a r i e r a este d e s t u l d e s t e r p i n c e p r i v e s t e f l o r a
sau peisajul adiacent.
n t i m p u l lucrrilor d e e x p l o a t a r e s i p r e l u c r a r e a d o l o m i t e i e m i s i i l e d e poluani c a r e p o t a f e c t a I N
m i c a m a s u r a vegetaia i f a u n a d i n zon s u n t :
-

g a z e l e d e c o m b u s t i e d e l a u t i l a j e l e t e r a s i e r e , d e ncrcare s i t r a n s p o r t c a r e f u n c t i o n e a z a p e
p e r i m e t r u l carierei, si anume: S O 2 , N O 2 , CO ;

p r a f u l ( p u l b e r i n s u s p e n s i e ) r e z u l t a t e n u r m a e x p l o a t a r i i , t r a n s p o r t u l u i , depozitrii s i
prelucrarii dolomitei ;

70

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

7.3.3 Modul de manifestare a emisiilor de poluanti asupra vegetaiei i faunei terestre


P e n t r u d i m i n u a r e a polurii p e t i m p u l exploatrii s i p r e l u c r a r i i s e v o r l u a urmtoarele msuri:
-

r e d u c e r e a cantitilor d e g a z e t o x i c e , c a r e s e p o a t e r e a l i z a p r i n perfecionarea reelei


e x p l o z i v i l o r nct s s e obin u n e x p l o z i v c u bilan d e o x i g e n ct m a i m i c ,

u t i l i z a r e a de utilaje terasiere si de transport echipate cu m o t o a r e diesel i dotate cu


s i s t e m e de f i l t r a r e a gazelor,

msuri t e h n i c e d e r e d u c e r e a cantitii d e p r a f p r i n u t i l i z a r e a s t r o p i r i i c u ap a
m a t e r i a l u l u i derocat sau descarcat si a cailor de rulare,

a l e g e r e a e x p l o z i v u l u i A M - 1 s - a fcut p e n t r u r e d u c e r e a influenei n o r u l u i d e p r a f ,
d e o a r e c e a c e s t e x p l o z i v p e baz d e a z o t a t d e a m o n i u n a m e s t e c s i m p l u determin o
acceleraie m a i mic d e 4 - 6 o r i dect c e a realizat d e ali e x p l o z i v i ( t r o t i l ,
dinamit),

7.3.4 Clima si calitatea aerului


P r i n c i p a l i i poluani care p o t a v e a e f e c t e s e m n i f i c a t i v e a s u p r a a e r u l u i n c a d r u l P r o i e c t u l u i
industrial sunt:
- poluanii s u b form d e p u l b e r i d e p r a f ( p u l b e r i s e d i m e n t a b i l e ) , generai d e urmtoarele s u r s e
staionare: p r o c e s e l e t e h n o l o g i c e d e obinere a v a r u l u i d o l o m i t i c i p r o d u s e l o r d e r i v a t e , lucrrile d e
d e p o z i t a r e i d e v e r s a r e a m a t e r i a l e l o r p u l v e r u l e n t e d e p e u n u t i l a j p e a l t u l , etc.;
- poluanii s u b form d e g a z e d e c o m b u s t i e ( a r d e r e a g a z u l u i m e t a n ) i g a z e l e d e l a
decarbonatarea d o l o m i t e i ;
- e m i s i i f u g i t i v e d e p r a f d e l a operaiunile d e ncrcare n a u t o b a s c u l a n t e , d e l a d e p o z i t a r e
(poteniala e r o z i u n e eolian) i t r a n s p o r t c u a u t o b a s c u l a n t e p e d r u m u r i l e t e h n o l o g i c e .
n p r o c e s u l d e obinere a v a r u l u i d o l o m i t i c e f e c t e l e s e m n i f i c a t i v e a s u p r a f a c t o r u l u i d e m e d i u a e r
s u n t l e g a t e d e e m i s i i l e coninnd p u l b e r i d e p r a f s e d i m e n t a b i l i r e s p e c t i v e m i s i i l e d e C O .
2

Fa d e a c e s t e a s p e c t e potenial n e g a t i v e s - a o p t a t p e n t r u a l e g e r e a u n u i c u p t o r c a r e funcioneaz
p e p r i n c i p i u l e n e r g i e i r e g e n e r a t i v e , r e s p e c t i v t o a t e l i n i i l e d e fabricaie c e intr n componena seciilor d e
producie primar i a u x i l i a r e s u n t d o t a t e c u s i s t e m e l o c a l e i/sau c e n t r a l i z a t e d e c a p t a r e i c o m b a t e r e a
p r a f u l u i i n d u s t r i a l . D i n a c e s t p u n c t d e v e d e r e menionm f a p t u l c:
-

instalaiile d e desprfuire a l e s e a u f o s t d i m e n s i o n a t e a s t f e l nct s a s i g u r e e m i s i i c u


p u l b e r i d e p r a f c u coninuturi m a i m i c i d e 2 0 m g / N m ;
3

c o n s u m u r i l e d e e n e r g i e caloric i electric p e n t r u obinerea u n e i uniti d e p r o d u s f i n i t

sunt m a i m i c i cu circa 20 - 2 2 % .

71

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

P u l b e r i l e s e d i m e n t a b i l e , avnd concentraii ce s e ncadreaz n l i m i t e l e s t a b i l i t e innd c o n t i d e


predominana curenilor d e aer, n u a u i m p a c t n e g a t i v m e d i u / m a j o r a s u p r a populaiei localitii Volbeni
s a u a s u p r a a e r u l u i i s o l u l u i d i n z o n e l e nvecinate.
E m i s i i l e s u b form d e g a z e d e a r d e r e (avnd d r e p t c o m b u s t i b i l g a z u l m e t a n s a u c o c s m a c i n a t ) i
g a z e l e r e z u l t a t e d e l a d e c a r b o n a t a r e a d o l o m i t e i s u n t e v a c u a t e n atmosfer dup o prealabil t r e c e r e p r i n
filtrul cuptorului.
E f e c t e l e g a z e l o r d e a r d e r e i d e d e c a r b o n a t a r e e v a c u a t e s e concretizeaz p r i n creterea local a
concentraiilor substanelor c h i m i c e a s o c i a t e a c e s t o r a . P e n t r u e s t i m a r e a n i v e l u l u i d e n o x e s - a u a v u t n
vedere amplasamente industriale unde sunt utilizate t e h n o l o g i i i utilaje s i m l a r e . n cazul acestora n i v e l u l
concentraiilor d e p u l b e r i i n o x e n a e r e s t e s u b c e l m a x i m a d m i s i b i l n t o a t e p u n c t e l e d e p r e l e v a r e a
probelor.
P e n t r u d i m i n u a r e a e f e c t e l o r n e g a t i v e d e t e r m i n a t e d e creterea concentraiilor d e p u l b e r i n
atmosfer s e v o r l u a o s e r i e d e msuri c u m a r f i :
- u m e c t a r e a d r u m u r i l o r t e h n o l o g i c e d e t r a n s p o r t o r i d e cte o r i situaia o i m p u n e , funcie d e
frecvena t r a f i c u l u i , condiiile a t m o s f e r i c e , etc.;
- s t r o p i r e a z o n e l o r d e s c h i s e de m a n i p u l a r e i d e p o z i t a r e a m a t e r i a l e l o r g e n e r a t o a r e de p r a f ;
- p r o c e d u r i d e o p e r a r e s t a n d a r d p r i v i n d o p r i r e a activitilor g e n e r a t o a r e d e p r a f n situaii c u vnt
puternic;
- p r o c e d u r i d e o p e r a r e s t a n d a r d p r i v i n d m i n i m i z a r e a degajrilor d e g a z e d i n operaiunile c u
combustie;
- r e d u c e r e a nlimilor d e descrcare/ncrcare a m a t e r i a l e l o r g e n e r a t o a r e d e p r a f .
L a a m p l a s a r e a n zon a P r o i e c t u l u i i n d u s t r i a l este d e r e m a r c a t f a p t u l c n u v o r f i a f e c t a t e
suprafee n o i d e t e r e n v e g e t a l p e n t r u c r e e a r e a z o n e i i n d u s t r i a l e p r o p r i u - z i s e , a c e a s t a f i i n d localizat n
c a d r u l i n c i n t e i a c t u a l e a o b i e c t i v u l u i m i n i e r Volbeni.
A p l i c a r e a t e h n o l o g i i l o r d e producie n u v a d e t e r m i n a u n i m p a c t n e g a t i v s e m n i f i c a t i v a s u p r a
e l e m e n t e l o r d e e c o l o g i e terestr.
O b i e c t i v u l n u este s i t u a t n a r e a l c u e l e m e n t e d e faun acvatic.

Filtrele din Fabrica de var sunt descrise in tabelul 11.


Tabel 11 F i l t r e l e d i n F a b r i c a d e v a r
Nr.
Material filtrant
Aplicabilitate
crt
1
2
3

Cuptor
Macinare var
Hidratare var

Sintetic; polyester
Sintetic polyester
a)Sintetic;polyester

Supratafata
filtrare
[m3]
720
219
160

72

Debit aer
[Nm3/h]
45.000
15.000
12.000

Temperatura
gaze
[oC]
150
50
50

Nr
Filtru
[Buc]
2
1
1

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

4
5
6
7
8
9

Silozuri
depozitare
Sortar var
Extractie var din
cuptoare
Incarcare var
Transport
var;locale
Insacuire
paletizare

Contract

80
50

1
9

120
60

18.000
3000
12.000
12000
3000

50
100

2
2

Sintetic polyester
Sintetic polyester

72
72

3000
3000

40
40

5
6

Sintetic polyester

220

16.000

50

b)PPS(Ryton)
Sintetic polyester

230
120

Sintetic polyester
Sintetic polyester

7.3.5 Asezarile umane si alte obiective de interes public


C e a m a i apropiat l o c a l i t a t e d e z o n a d e d e z v o l t a r e a unitii i n d u s t r i a l e este c o m u n a Volbeni situat l a o ndeprtare d e cca. 1,5 k m , distan l a c a r e a c t i v i t a t e a d e producie n u are u n i m p a c t n e g a t i v
m a j o r a s u p r a localitii s a u a l o c u i t o r i l o r a c e s t e i a .
Z g o m o t e l e i vibraiile p r o d u s e n t i m p u l t i m p u l funcionrii u t i l a j e l o r p o t p r o d u c e u n i m p a c t
n e g a t i v (senzaie d e d i s c o n f o r t s a u iritaie) a s u p r a angajailor n c a z u l n c a r e acetia n u poart cti
antifonice.
P r i n c i p a l e l e s u r s e d e z g o m o t i vibraii s u n t u t i l a j e l e s p e c i f i c e activitii staiilor d e c o n c a s a r e sortare (alimentatoare, concasoare, c i u r u r i , b e n z i transportoare, etc.), sistemele sonore de avertizare,
p r e c u m i m i j l o a c e l e de transport auto.
N i v e l u l d e z g o m o t m a x i m a d m i s i b i l prevzut n S T A S 1 0 0 0 9 / 1 9 8 8 p o a t e f i depit l a staia d e
c o n c a s a r e - s o r t a r e n a m p l a s a m e n t u l entitii e x t r a c t i v e .
n c e e a c e privete l o c a l i t a t e a Volbeni n i v e l u l d e z g o m o t s e v a s i t u a s u b n i v e l u l m a x i m
admisibil.
D e menionat c, a s u p r a aezrilor u m a n e i a o b i e c t i v e l o r d e i n t e r e s p u b l i c , r e a l i z a r e a investiiei v a
a v e a efecte p o z i t i v e s e m n i f i c a t i v e , astfel: v o r f i c r e a t e 4 4 n o i l o c u r i d e munc n m e s e r i i s p e c i f i c e activitii
d e producie; v a crete s e m n i f i c a t i v v o l u m u l ncasrilor l a b u g e t u l l o c a l a l c o m u n e i Volbeni;
A c t i v i t a t e a desfurat n c a d r u l P r o i e c t u l u i i n d u s t r i a l n u v a m o d i f i c a n n i c i u n f e l v a l o a r e a
f o n d u l u i n a t u r a l d e radiaii.
7.3.6 Gospodarirea deseurilor si substantelor periculoase generate pe amplasament

Gospodrirea s u b s t a n t e l o r t o x i c e s i p e r i c u l o a s e
Pe a m p l a s a m e n t u l d i n cariera, nu se utilizeaza substante toxice.
Procesele tehnologice d i n cadrul a m p l a s a m e n t u l u i , v o r necesita, lucrari de puscare cu e x p l o z i v i a

g a u r i l o r de s o n d a perforate, l u c r a r i care se v o r e x e c u t a sub f o r m a u n o r prestari de s e r v i c i i de catre


p e r s o n a l specializat s i a u t o r i z a t , care asigura s i e x p l o z i b i l u l necesar, astfel c a i n i n c i n t a c a r i e r e i n u s e

73

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

d e p o z i t e a z a e x p l o z i b i l . A c e a s t a a c t i v i t a t e este i n d e s f a s u r a r e i n p r e z e n t , n o u l p r o i e c t v a m o d i f i c a i n
cariera f l u x u l de sortare al d o l o m i t e i .
C o m b u s t i b i l u l n e c e s a r p e n t r u f u n c t i o n a r e a u t i l a j e l o r care d e s e r v e s c c a r i e r a v a f i s t o c a t i n b a z i n
metalic, m o n t a t pe o p l a t f o r m a betonata, inchisa si protejata i m p o t r i v a vandalizarii, prevazuta cu sistem
de c o l e c t a r e a s c u r g e r i l o r a c c i d e n t a l e .
M a t e r i a l e l e de intretinere a utilajelor, u l e i u r i si u n s o r i se pastreaza in bidoane metalice i n t r - o
magazie metalica, avand p l a t f o r m a betonata si sistem de colectare a scurgerilor accidentale. M a t e r i a l e l e
recuperate se v o r pastra in bidoane metalice, pana la predarea la unitati autorizate.
A l t e materiale rezultate d i n intretinerea si repararea utilajelor de transport si utilajelor mecanice
d i n l i n i a d e c o n c a s a r e s u n t a n v e l o p e , c a u c i u c d e b a n d a u z a t a s i f i e r v e c h i , care s e d e p o z i t e a z a p r o v i z o r i u
i n t r - u n l o c a m e n a j a t pana l a predarea catre u n i t a t i a u t o r i z a t e .

Deseuri tehnologice
In u r m a desfasurarii activitatii, v o r rezultat urmatoarele t i p u r i de deseuri tehnologice:
-

m a t e r i a l u l d i n coperta, rezultat in u r m a pregatirii f r o n t u r i l o r de l u c r u n cariera si


intercalatiile sterile,

deseuri metalice, constituite d i n piese de s c h i m b si c o n s u m a b i l e p r o v e n i t e d i n activitatea


de i n t r e t i n e r e a u t i l a j e l o r ,

deseuri d i n cauciuc, provenite in u r m a lucrarilor de intretinere a utilajelor m o b i l e d i n


cariera echipate cu pneuri.

u l e i u r i uzate, provenite in u r m a a c t i v i t a t i i de intretinere a utilajelor;


ambalaje

Deseuri din cauciuc


Aceste deseuri sunt

constituite d i n anvelope uzate, provenite de la utilajele m o b i l e folosite. In

t i m p u l e x p l o a t a r i i n u o s e x i s t e a s t f e l d e d e s e u r i p e platform, a c e s t e a o s s e p r e d e a l a f i r m e d e
colectare.

U l e i u r i uzate
S c h i m b u l de u l e i pentru utilajele se va

f a c e p e o p l a t f o r m a s p e c i a l a m e n a j a t a i n acest s e n s ,

colectarea lor facindu-se in recipienti speciali.


D e p o z i t a r e a u l e i u r i l o r u z a t e s e v a f a c e i n r e c i p i e n t i m e t a l i c i c u c a p a c i t a t e a d e 2 0 0 l ,care s e v o r
t r i m i t e la unitati specializate in colectarea si reciclarea uleiurilor.

Ambalaje
A m b a l a j e l e d i n c a r t o n s a u h a r t i e , p r o v e n i t e d e l a p i e s e l e d e s c h i m b s i m a t e r i a l e l e c u care s e v a

aproviziona se v o r depozitata impreuna cu deseurile menajere.

Gospodarirea substantelor toxice

74

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

N u este c a z u l p e n t r u l i n i i l e d e p r o d u c t i e . I n l a b o r a t o r , s u b s t a n t e l e p e n t r u a n a l i z e c u r e g i m s p e c i a l
s u n t d e p o z i t a t e s i m a n i p u l a t e s u b r e g l e m e n t a r i l e l e g a l e d e s e c u r i t a t e p e n t r u acest t i p d e s u b s t a n t e .

Deseuri menajere
C a n t i t a t e a d e d e s e u r i m e n a j e r e c a r e a r e z u l t a t i n u r m a d e s f a s u r a r i i a c t i v i t a t i i este m i c a ,

c o r e s p u n z a t o r m u n c i t o r i l o r c a r e i d e s f a s o a r a a c t i v i t a t e a a i c i .
Deseurile menajere v o r fi colectate i n t r - u n recipient m e t a l i c si sunt transportate si depozitate la
g r o a p a de g u n o i a l o c a l i t a t i i .

M a t e r i a l u l d i n coperta
M a t e r i a l u l d i n c o p e r t a este c o n s t i t u i t d i n s o l s i r o c a a l t e r a t a s i f i s u r a t a , c a r e a r e o g r o s i m e d e

0,20-0,5 m . S t e r i l u l depus v a f i n e t e z i t s i tasat c u a j u t o r u l u n u i b u l d o z e r i n t r - o m i n i h a l d a , u n g h i u l d e


taluz al acesteia m e n t i n i n d u - s e constant sub 3 0 .
0

D u p a terminarea exploatarii,se va proceda la depunerea acestuia pe treapta de baza a carierei si se


va trece la refacerea m o r f o l o g i e i t e r e n u l u i p r i n refacerea p a t u r i i de s o l pe treptele ,bermele si t a l u z u r i l e
carierei, terenul f i i n d redat in circuitul natural.

Deseuri metalice
Societatea

are in v e d e r e executarea l u c r a r i l o r de i n t r e t i n e r e si reparatie a u t i l a j e l o r la ateliere

s p e c i a l i z a t e , u n e l e d i n a c e s t e l u c r a r i , n s p e c i a l c e l e d e ntretinere curent s i d e r e p a r a t i i a c c i d e n t a l e , s e
v o r efectua i n i n c i n t a f a b r i c i i . I n u r m a acestor lucrari, v o r r e z u l t a deseuri metalice, i n general piese d e
d i m e n s i u n i s i c a n t i t a t i m i c i , care s e v o r preda l a u n i t a t i specializate i n colectarea f i e r u l u i v e c h i .

75

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Capitol 3. C O S T U R I L E E S T I M A T I V E A L E INVESTIIEI
3.1 Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
D e v i z u l g e n e r a l a l investiiei s - a ntocmit c o n f o r m H G 2 8 / 2 0 0 8 , f i i n d p r e z e n t a t i n A n e x a 1 .
P r i n c i p a l e l e c h e l t u i e l i s u n t c u p r i n s e n urmtoarele o b i e c t e a l e investiiei:

Cariera de dolomita
Sectia cuptoare var d o l o m i t i c
Sectia de var dolomitic hidratat
Sectia de paletizare si infoliere
Sectia de var dolomitic macinat
Laborator analize
Cheltuieli conexe
Cheltuieli neprevazute

In D e v i z u l general sunt centralizate costurile pe capitole m a r i , specific fiecarei sectii si activitati


c o m p o n e n t e ale p r o i e c t u l u i industrial.

Costul total, estimativ al investitiei este de 10.332.299 Euro( fara TVA)

3.2 Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei


Ealonarea investiiei d i n p u n c t d e v e d e r e t i m p e s t e p r e z e n t a t a i n A n e x a 2 s i este u r m a t o a r e a :
a) anul I ; 1 2 l u n i , i n c h e i e r e d e c o n t r a c t e , o b t i n e r e A v i z e l e g a l e ; P r o i e c t t e h n i c c u D D E , P r o i e c t
tehnologic, Executare fundatii; Executare confectii in ateliere; Incepere m o n t a j pe santiere;
b) anul I I ; 6 l u n i ( 1 - 6 ) , p e n t r u m o n t a j c u p t o r u l 1 s i m o n t a j e c h i p a m e n t e l i n i i l e d e p r o d u c t i e ; P r o i e c t
m a t e r i a l refractar si m o n t a j ; A n g a j a r e si Pregatire personal de deservire; finalizare lucrari m o n t a j ; Probe
de rodaj; Pornire cuptor;montaj urilaje sectiile de hidratare si macinare.
c) anul I I ; 6 l u n i ( 7 - 1 2 ) ; i n c h i d e r i ; i n c e p e r e a m o n t a j l i n i a 2 c u p t o r ;
d) anul I I I ; 4 l u n i m o n t a j r e s t u l d e e c h i p a m e n t e l i n i a 2 , f i n a l i z a r e l u c r a r i a n e x e f a b r i c a , a m e n a j a r i
exterioare; Probe rodaj; pornire cuptor 2.
E s a l o n a r e a c h e l t u i e l i l o r i n a c e a s t a p e r i o a d a , este u r m a t o a r e a :
Valoarea cheltuielilor in an1

= 4.690.000 euro

V a l o a r e cheltuielilor in anul 2

= 4.554.185 euro

V a l o a r e a cheltuielilor in anul 3( 4 luni) = 1.088.114 euro

76

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Capitolul 4. ANALIZA COST - B E N E F I C I U


R e a l i z a r e a investiiei l a V o s l a b e n i , este v i a b i l a d a c a p r e t u l d e c o s t c u c a r e s e v a p r o d u c e v a r u l
bulgari d o l o m i t i c si pretul subproduselor de v a r sunt compatibile pe piata.
S - a u l u a t i n c a l c u l v a l o r i a l e e l e m e n t e l o r c e c o m p u n p r e t u l d e cost, p r e t u r i a p l i c a t e s i l a c e i l a l t i
producatori de v a r d i n tara.
V o m s t a b i l i p r e t u l d e cost l a care s e o b t i n e v a r u l b u l g a r i ; i n t r e a g a i n v e s t i t i e v a l o r i c a o i n t r o d u c e m i n
acest cost, s i c a l c u l a m o a m o r t i z a r e p e 1 0 a n i .
a)

Cantitate de cocs necesara la un cuptor = 2 4 , 1 t o / z i c u p t o r = 4 8 , 2 t o / z i p e n t r u 4 0 0 t o v a r


C o n s u m specific de c o m b u s t i b i l = 120,5 kg cocs m a c i n a t / t o v a r

b)

Cantitatea de gaz natural necesara la un cuptor = 1 1 0 m c / t o v a r


Calculul costurilor fixe si variabile.
I n c e l e c e u r m e a z a s u n t p r e z e n t a t e e l e m e n t e l e d e c a l c u l , m a r i m i l e care c o m p u n P r e t u l d e c o s t a l

v a r u l u i b u l g a r i asa c u m r e z u l t a d e l a c u p t o r .
In tabelul u r m a t o r 12, sunt trecute c o n s u m u r i l e n o r m a t e p r i n proiect, de fapt p e r f o r m a t e l e
tehnologice ale instalatiei.
Tabel 12 Consumurile normate
Nr
crt

Element intrare

Valori proiect

1
2
3
4
5

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum

900[kcal/kg/var]
120,5kg/to
120 m c / z i
1,75 t o / t o v a r
30 kwh/to var
bulgari

C o n s u m d e aer c o m p r i m a t

specific
de cocs
specific de apa
de dolomita
specific energie

Cantitate ptr 1
cuptor/zi
Ptr 200 to var

Cantitate ptr
cuptoare/zi
Ptr. 400 to var

24.100 kg/zi
0,6 m c / t o
350 to/zi

48200 kg/zi

450 Nmc/h

900 N m c / h

700 to/zi

I n t a b e l u l 1 3 sunt cuprinse p r e t u r i l e u n i t a r e ale u t i l i t a t i l o r care c o n c u r a l a proces.


Tabel 13 Valori acceptate
Nr crt I Element
| RON
1
Pret var bulgari calcic 300 lei/to
in piata
2

Pret
extracie
+
concasare+
transport
c a r i e r a - uzin
Pret cocs

Pret transport cocs

EURO
68,2 euro/to

3 euro/to
117,8 E u r o / t o cocs
macinat
16,5 e u r o / t o cocs

72,6 lei/to

77

Comenterii

Inclus transport in
uzina
Producatori ciment
Distanta =456 km
22to/masina

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

5
6
7
8
9

Pret eng. electrica


Pret apa
Chelt. manageriale
Ch.finance,amortizari
C h e l t u i e l i salariale

10

Chelt mentenanta

11
12

Cheltuieli mediu
Curs valutar

13
14
15
16

N o r m a c o n s u m apa i n d
Factor dolomita/var
C o n s u m specific cocs
C.
specific
energie
cuptor
Csp energ hidratare
Csp energ
isacuire,paletizare
Csp energ
macinare, granulare

17
18
19

0,264 l e i / k w h
2,2 l e i / m c
8800 lei /luna

0,06 e u r o / k w h
0,5 e u r o / m c
10.000
86.102,5 euro/luna
950 euro/salariat

4180
lei/salariat

6000 euro/luna

Contract

10.000
A m o r t i z a r i 10 ani
44 salariati
Program
saptamanal

3000 euro/luna
1 euro =
lei
0,6 m c / t o
1,75 t o / t o
120 kg/to
30kwh/to

4,44
var
var
var;

Pc = 8.100 k c a l / k g

14 k w h / t o
4 kwh/to
paletizat
42,5 k w h / t o

Tabel 14 Costuri fixe si variabile


Nr crt

Element

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5
6

Productia de var
T i m p functionare an
Consum dolomita
Costuri variabile
D o l o m i t a pentru var
Cocs petrol adus in fabrica
Energie electrica
Total costuri variabile
Costuri fixe
Salarii
Cheltuieli manageriale
Intretinere, mentenanta
Reparatie zidarie
Materiale auxiliare
Costuri finance-amortizari
Costuri de mediu
Alte cheltuieli
Total costuri fixe
Total costuri
Pret cost var cu cocs
Pret cost var cu gaz
1 euro =4,44 lei

Cantitati
2 cuptoare/an
132.000to var/an
330 zile
231.000 to

Valoare
[ Ron ]

231.000 to
15.905 to/an
3.960 M w h

693.000 euro/an
2.136.176 euro/an
237.600 euro/an
3.066.776euro/an

164 lei/to
203,7 lei/to

78

Valoare
[ Euro ]

501.600 euro/an
10.000 euro
72.000 euro
49.886 euro
85.000
1.033.230 euro/an
36.000 euro
66.500
1.854.216
4.920.992
37,28 euro/to
45,88euro/to

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

* Indicele extensiv; S - a p l e c a t de l a i n d i c e l e e x t e n s i v l a c u p t o r , s i s-a l u a t i n c a l c u l f u n c t i o n a r e a


t i m p de 330 zile pe an a cuptorului, restul de 35 de zile f i i n d pentru reparatie zidarie si o p r i r i de
mentenanta.
* D a c a se arde gaz natural rezulta u r m a t o a r e a valoare:
C o s t cu g a z u l n a t u r a l = 1 4 . 5 2 0 . 0 0 0 mc an x 1000 l e i / 1 0 0 0 mc = 3.270.270 euro ptr. 132.000 to de var;
I n a c e s t c a z i n s e u t i l i z e a z a l a a r d e r e g a z n a t u r a l i n l o c d e cocs m a c i n a t , c o s t u r i l e v a r i a b i l e t o t a l e v o r
i n s e m n a = c o s t cu d o l o m i t a + c o s t cu e n e r g i e e l e c t r i c a +

c o s t cu g a z = 6 9 3 . 0 0 0 e u r o / a n + 2 3 7 . 6 0 0

euro/an + 3.270.270 euro/an = 4.200.870 Euro/an


C o s t t o t a l in v a r i a n t a gaz = 4 . 2 0 0 . 8 7 0 + 1.854.216 = 6.055.086 euro/an
Pret de cost v a r b u l g a r i cu gaz = 6 . 0 5 5 . 0 8 6 / 1 3 2 . 0 0 0 = 4 5 , 8 8 euro/to v a r
Diferenta de profit intre carbune si gaz este = 45,88 euro/to - 37,28 euro/to = 8,6 euro/to var =
1.135.200 euro/an
P o n d e r e a e l e m e n t e l o r d e c o s t i n c o s t u l v a r u l u i n e s t i n s , este p r e z e n t a t a i n t a b e l u l u r m a t o r ( 1 5 ) ,
u n d e s-a c a l c u l a t c o t a f i e c a r u i e l e m e n t d e c o s t i n v a l o a r e a t o t a l a a c o s t u l u i v a r u l u i .
Tabel 15

Ponderea costurilor in var bulgari

Nr.crt

E l e m e n t cost

1.1
1.2
1.3

Dolomita
Cocs macinat
Energie electrica
Total cost variabil euro/to
Munca vie
Financiar-Amortizare
Rest costuri fixe
Total cost fixe euro/to

2.1
2.2
2.3

Valoare
euro/to var
5,25
13,74
2,1
21,1
3,8
7,83
4,55
16,18

S1

[%]

14
43,4
4,92
62,32
10,2
21
6,48
37,68

P r e t u l a c t u a l d e v a n z a r e , m e d i u , l a p r o d u c a t o r i p e n t r u v a r u l b u l g a r i v r a c este = 6 8 , 2 e u r o / t o .
Se utilizeaza o f o r m u l a de calcul aplicabila in fabricile de var.
Pret cost = Pcalcar+Penerg+Pmunca +Amortizare+Alte chelt
P r e t de cost la care se o b t i n e v a r u l p r i n n o u a i n v e s t i t i e = 3 7 , 2 8 e u r o / t o
Se prezinta in tabelul 16 un centralizator cu preturile de cost ale t i p u r i l o r de v a r analizate, adica:
P1 = pret de vanzare la producatori pentru v a r bulgari calcic;
P 2 = p r e t d e p r o d u c t i e p e n t r u v a r b u l g a r i d o l o m i t i c o b t i n u t c u cocs m a c i n a t o b t i n u t l a V o s l a b e n i ;
P3 = pret de productie var bulgari d o l o m i t i c obtinut cu gaz natural la V o s l a b e n i .

79

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Tabel 16 C e n t r a l i z a t o r
VARIANTA

Nr.crt

[euro/to var]

P1

Pretul var bulgari producatori

68,2

P2

Pret cost var varianta cocs

37,28

P3

Pret cost cu gaz

46,1

Varianta propusa

Produs in fabrica

Prezentam in tabelul urmator (17), v a l o r i l e cu puterea calorifica pentru combustibilii luati in discutie.
Tabel 17 P r e t u r i c o m b u s t i b i l i
Nr.crt

COMBUSTIBIL

Putere calorifica

Cantitate utilizata

Pret cost [ lei/to


var]

Cocs petrol

8.100 kcal/kg

120,1 kg/to var

60,46

Gaz natural

8.500 k c a l / N m c

110 mc/to var

110

CONCLUZII:
1 . V a r i a n t a u t i l i z a r i i d e cocs m a c i n a t l a a r d e r e a d o l o m i t e i este m a i r e n t a b i l a . C h i a r d a c a s e v a u t i l i z a
g a z n a t u r a l , v a r u l d o l o m i t i c r e z u l t a t a r e u n p r e t d e cost s u b c e l d i n p i a t a , d i f e r e n t a f i i n d c h i a r
foarte m a r e , de cca 3 0 , 9 2 euro/to de v a r b u l g a r i !
2 . A v a n t a j u l i n s t a l a t i e i este c a s e p o t u t i l i z a s i a m e s t e c u r i m i x t e , d e g a z c u c a r b u n e m a c i n a t . S t u d i u l
realizat cu I n s t i t u t u l P o l i t e h n i c B u c u r e s t i , arata ca se pot u t i l i z a d i f e r i t i c o m b u s t i b i l i la ardere,
c h i a r d e p u t e r i c a l o r i f i c e m a i m i c i , c u m este a n t r a c i t u l , care a r e i n j u r d e 7 1 0 0 k c a l / k g . N u m a i c a
a c e s t i a a u u n d e z a v a n t a j , i n s e n s u l c a c u cat p u t e r e a c a l o r i f i c a este m a i m i c a , c u atat c a n t i t a t e a
u t i l i z a t a c r e s t e i a r c a n t i t a t e a d e c e n u s a r e z u l t a t a d i n a r d e r e este m a r e , a j u n g a n d l a c c a 3 5 - 4 0 % .
3 . D i f e r e n t a i n t r e p r e t u l d i n piata a l v a r u l u i b u l g a r i , s i p r e t u l l a care s e o b t i n e v a r u l d o l o m i t i c l a
V o s l a b a n i este s e m n i f i c a t i v a ( 3 0 , 9 2 e u r o / t o v a r ) , s i j u s t i f i c a r e a l i z a r e a u n e i a s e m e n e a i n v e s t i t i i .
4 . A c e s t pret transpus l a v a r u l hidratat d o l o m i t i c s i l a v a r u l m a c i n a t d o l o m i t i c , v o r aduce aceleasi
diferente fata de pretul acestor subproduse la p r o d u c a t o r i i de var.
Pret la subproduse la vanzare in piata:
-

V a r hidratat v r a c = 69 euro/to

V a r macinat = 72,5 euro/to

Pret l a v a r subproduse l a V o s l a b e n i este:


-

V a r hidratat vrac= Pvar bulg+C apa+C energie =37,28+0,3+0,84 = 38,42 euro/to

V a r macinat = Pcvar bulg + Cost energie = 37,28+ 2,55= 39,83 euro/to

80

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

In Tabel 18 sunt centralizate preturile;


Tabel 18
Element

Nr.crt

Pret in piata

Pret in fabrica

Difereta pret

Euro/to

Euro/to

Euro/to

V a r bulgari

68,2

37,28

30,92

V a r macinat

72,5

39,83

32,67

V a r hidratat vrac

69

38,42

30,58

Repartizarea productiei; Scenarii orientative.


S1: I n s c e n a r i u , c o n s i d e r a m c a p r o d u c t i a d e 4 0 0 t o / z i , s e d i s t r i b u i e a s t f e l :
-

200 to/zi var bulgari;

100 to m a c i n a t ;

1 3 0 t o h i d r a t a t ; d i n 1 t o v a r b u l g a r i s e v a o b t i n e , i n m e d i e , 1,3 t o v a r h i d r a t a t .

P r o f i t u l realizat p r i n vanzare va fi = 200 x 30,92 = + 6.184 euro/zi d i n var bulgari


= 100 x 32,67 = + 3.267 euro/zi din var macinat;
= 100 x 30,58 = + 3.058 euro/zi d i n var hidratat;
30 to v a r hidratat costuri 0

= 30 x 69 = +2 0 7 0 e u r o / z i d i n v a r hidratat;

T o t a l = +14.579 euro/zi; Pentru toata productia = 200 x 330 zile x 30,92 = 2.040.720 euro/an
= 100 x 330 zile x 32,67 = 1.078.110 euro/an
= 100 x 330 zile x 30,58 = 1.009.140 euro/an
= 30 x 3 3 0 z i l e x 69 = 6 8 3 . 1 0 0 e u r o / a n
Total profit pe acest scenariu S1 = 4.811.070 euro/an
S 2 I n a c e s t s c e n a r i u s-ar v i n d e n u m a i v a r b u l g a r i d o l o m i t i c
Profit realizat = 400 x 330 zile x 30,92 = 4.081.440 euro/an
Concluzii:
1 . i n s c e n a r i u l S 1 , a v a n t a j u l este a t a t a l u n u i p r o f i t s u p l i m e n t a r p e a n d e
729.630 euro;
2.

s e a c o p e r a c u aceste p r o d u s e t o a t a g a m a d e d o m e n i i d e a p l i c a r e ;

3 . acest s c e n a r i u a r e a v a n t a j u l u n e i p i e t e l a r g i d e d e s f a c e r e a p r o d u s u l u i
4. Intr-un an diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cost este de
+ 4.811.070 euro/an. Acesta este profitul ce se obtine.
A c e s t s c e n a r i u este m i n i m , d e o a r e c e n u s-a p r i n s d i f e r e n t a m a i m a r e d e l a v a r d o l o m i t i c h i d r a t a t
p a l e t i z a t , c a t s i p r e t u l d e v a n z a r e m a i m a r e p e care t e o r e t i c t r e b u i e s a - l a i b a a c e s t t i p d e v a r d o l o m i t i c ,
datorita calitatii superioare.

81

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

6 Analiza indicatorilor financiari


I n t a b e l u l urmtor c e n t r a l i z a m t o a t e c a l c u l e l e , c o s t u r i l e s i p r e t u r i l e , i n v a r i a n t a s c e n a r i i l o r de m a i s u s .

Tabel 19
Nr
crt
1
2
3
4
5

ELEMENT

Valoare

PRODUCTIE
T o t a l cheltuieli ptr var produs
Incasari vanzare var bulgari=
P R O F I T n u m a i cu vanzare
v.bulg
Profit pe an din vb si
subproduse

Valoare
[euro]

132.000 to/an
1 3 2 . 0 0 0 to x 68,2 euro/to
30,92 eur/to x 1 3 2 0 0 0 to

4.920.992
9.002.400
4.081.408

200+100+130 to

4.811.070

7 Analiza pragului de rentabilitate, perioada de recuperare a investitiei


R e c a p i t u l a m v a l o r i l e exprimate m a i sus( fara T V A ) , adica:
Cost total investitie, estimativ
Profit intr-un a n de functionare

= 10.332.299 euro( fara TVA)


= 4.811.070 euro( fara TVA)

I n v e s t i t i a n u p r e z i n t a r i s c o p e r a t i o n a l d e o a r e c e este o a c t i v i t a t e c u n o s c u t a , i a r e c h i p a m e n t e l e c e
c o m p u n f l u x u l sunt uzuale, cu grad ridicat de siguranta in exploatare si n i v e l ridicat de fiabilitate.
I n t r e g p r o c e s u l este a u t o m a t i z a t , c o n d u s d e S O F T - u l , p r o g r a m , p r a c t i c o s i n g u r a p e r s o a n a o p e r e a z a d i n
camera de comanda toate f l u x u r i l e de productie.
E c h i p a m e n t u l c h e i e a l u n e i a s e m e n e a a f a c e r i este c u p t o r u l d e v a r . E s t e o v a r i a n t a d e c u p t o r
s i m p l u de operat, un proces de calcinare usor de inteles si de condus.

Capitol 5 Resurse financiare necesare investitiei


S u n t m a i m u l t e posibilitati de finantare,
- a t r a g e r e a de i n v e s t i t o r i ;
- i m p r u m u t u r i bancare pe baza s t u d i u l u i de fezabilitate;
- fonduri europene;
- fonduri proprii

Capitol 6. E S T I M R I PRIVIND F O R A DE MUNC OCUPAT PRIN


REALIZAREA INVESTIIEI
6.1 N E C E S A R FORA DE MUNCA PENTRU F A B R I C A DE V A R
I n v e s t i t i a creeaza n o i l o c u r i de m u n c a .
In n o u a fabrica a v e m nevoie de urmatoarele meserii:
-

Inginer tehnolog; specializare silicatist/chimist;

82

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Inginer energetician/automatist;

Inginer mecanic;

Lacatus;

Electrician;

Operator tehnologic: cuptoare, macinare, hidratare;

Lacatus hidraulica;

Motostivuitorist

Masinist benzi

Laboranta

Contract

In faza de proiect, recomandam ca i n g i n e r i i energetician si mecanic sa fie prezenti.


O p e r a t o r i i t e h n o l o g i , v o r f i i n s t r u i t i p r i n c u r s u r i p e n t r u aceasta m e s e r i e d e conducere a p r o c e s u l u i
tehnologic al cuptorului. A c e s t i a trebuie sa fie prezenti cu cel p u t i n 6 l u n i inainte de pornirea fabricii.
Pentru n o u a fabrica sunt necesari 44 persoane.
Se va lucra in foc continuu, pe schimburi.
-

sef fabrica

Inginer tehnolog, productie

Inginer automatist

Inginer mecanic, mentenanta

Lacatus hidraulica

Operatori cuptoare

Lacatusi mentenanta

Electricieni tura

Operatori hidratare

Masinisti benzi

Operatori macinare

Paletizare-insacuire

S e f laborator, mediu,calitate

Laborante

Capitol 7 PRINCIPALII INDICATORI T E H N I C O - E C O N O M I C I AI


INVESTIIEI
7.1 Valoarea totala a investitiei
V a l o a r e a i n v e s t i t i e i este c o m p u s a d i n v a l o r i p e c a p i t o l e d e c h e l t u i e l i , c a r e s u n t d e s c r i s e m a i j o s .

83

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

A. Concasare, sortare, transport, depozitare dolomita


C a r i e r a este d e s c h i s a s i e x p l o a t e a z a d o l o m i t a i n p r e z e n t . A m l u a t i n c o n s i d e r a r e , c a p e n t r u n o u a
i n v e s t i t i e s u n t necesare u n e l e e c h i p a m e n t e i n cariera care s a asigure realizarea s o r t u l u i 4 0 - 8 0 m m necesar
p e n t r u f a b r i c a d e v a r . I n f a b r i c a s e d e p o z i t e a z a s o r t u l 4 0 - 8 0 m m , a t a t p e p l a t f o r m a c u b u n c a r e , cat s i i n
silozurile de dolomita.
V a l o a r e a total a investiiei este d e 1 . 1 9 6 . 6 5 6 e u r o , d i n care:
Echipamente = 926.376 euro;
Constructii, m o n t a j = 270.280 euro;
Intreaga investitie se va realiza in p r i m u l an, l i n i a incepand sa produca cu cel p u t i n 2 l u n i inainte de
pornirea p r i m u l u i cuptor.
B. Sectia calcinare dolomita
Capacitate de productie = 4 0 0 to de v a r bulgari/zi;
V a l o a r e a total a i n v e s t i t i e i = 4 . 0 7 4 . 1 4 0 e u r o , d i n care:
-

Echipamente = 1.996.240 euro;

Constructii, confectii, montaj = 2.077.900 euro

V a l o a r e a i n v e s t i t i e i s e v a d e f a l c a p e i n t r e a g a d u r a t a d e r e a l i z a r e a i n v e s t i t i e i , e s t i m a t a l a 2,4 a n i p e
fiecare an, si corelata cu graficul de realizare al lucrarilor.
C. Sectia de granulare si sortare var bulgari
V a l o a r e a t o t a l a a i n v e s t i t i e i = 4 3 5 . 4 2 0 E u r o , d i n care:
-

Echipamente = 213.630 euro

Constructii, confectii, m o n t a j = 221.790 euro.

A c h i z i t i i l e d e v o r face i n p r i m u l an, pana l a p o r n i r e a c u p t o r u l u i .


D Sectia macinare var
V a l o a r e a t o t a l a a i n v e s t i t i e i = 1 . 0 5 2 . 8 6 9 e u r o , d i n care:
-

Echipamente = 689.180 euro

L u c r a r i de constructii, confectii si m o n t a j = 3 6 3 . 6 8 9 euro.

E Sectia hidratare
V a l o a r e t o t a l a a i n v e s t i t i e i = 1 . 7 8 4 . 8 3 2 e u r o , d i n care:
-

Echipamente = 1.204.700 euro;

Constructii, confectii, montaj = 580.132 euro.

F Sectia insacuire, paletizare


V a l o a r e a t o t a l a a i n v e s t i t i e i = 7 8 1 . 9 8 0 e u r o , d i n care:
-

Echipamente = 433.780 euro;

Constructii, confectii, montaj = 348.200 euro.

84

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

G Anexa administrativa si laborator;


V a l o a r e t o t a l a i n v e s t i t i e = 1 5 4 . 4 1 0 e u r o , d i n care:
-

Constructii = 130.140 euro;

Aparatura laborator, dotari, echipamente = 24.270 euro.

H Drumuri, retele exterioare


V a l o a r e a t o t a l a a i n v e s t i t i e i = 3 6 4 . 5 8 2 e u r o , d i n care:
-

Constructii = 209.062 euro;

Echipamente, utilaje, m o n t a j = 155.520 euro.

I Proiectare, know-haw, asistenta tehnica, pregatire personal, management proiect


Valoarea totala = 492.500 euro
7.2 Esalonarea investitiei
A. Ealonarea investiiei din punct de vedere timp este urmatoarea:
a) anul I ; 1 2 l u n i , i n c h e i e r e d e c o n t r a c t e , o b t i n e r e A v i z e l e g a l e ; P r o i e c t t e h n i c c u D D E , P r o i e c t
tehnologic, Executare fundatii; Executare confectii in ateliere; Incepere m o n t a j pe santiere;
b) anul I I ; 6 l u n i ( 1 - 6 ) , p e n t r u m o n t a j c u p t o r u l 1 s i m o n t a j e c h i p a m e n t e l i n i i l e d e p r o d u c t i e ; P r o i e c t
m a t e r i a l refractar si m o n t a j ; A n g a j a r e si Pregatire personal de deservire; finalizare lucrari m o n t a j ; Probe
de rodaj; Pornire cuptor;
c) anul I I ; 6 l u n i ( 7 - 1 2 ) ; i n c e p e r e a m o n t a j l i n i a 2 c u p t o r ;
d) anul I I I ; 4 l u n i m o n t a j r e s t u l d e e c h i p a m e n t e l i n i a 2 , f i n a l i z a r e l u c r a r i a n e x e f a b r i c a , a m e n a j a r i
exterioare; Probe rodaj; pornire cuptor 2.
B. Esalonarea cheltuielilor in aceasta perioada, este urmatoarea:
Valoarea cheltuielilor in an1

= 4.690.022 euro

V a l o a r e cheltuielilor in a n u l 2

= 4.054.163 euro

V a l o a r e a cheltuielilor in anul 3( 4 luni) = 1.588.114 euro


Total = 10.332.299 euro ( fara T V A )
P r e z e n t a m etapele r e a l i z a r i i i n v e s t i t i e i sub f o r m a u n u i G r a f i c d e t i m p ( A n e x a 2 )
P r o i e c t u l c a r e s t a l a b a z a I n v e s t i t i e i c u p r i n d e m a i m u l t e etape, c a r e este n e c e s a r a s e d e s f a s u r a
i n t r - o suscesiune de o p e r a t i i . A c e s t e a au fost gandite in functie de etapele logice ale p r o i e c t u l u i
t e h n o l o g i c . S-a ales v a r i a n t a cu sapaturi si f u n d a t i i s y s t e m bloc, c o m u n celor 2 l u n i i , a p o i c o n f e c t i i l e si
m o n t a j u l pentru L i n i a C 1 , u r m a t a d e pornirea acestui cuptor. D u p a pornirea l u i C 1 , s e v a continua
m o n t a j u l L C 2 , u r m a t a d e p o r n i r e a acestuia.
Un astfel de proiect dureaza, in medie intre 18 si 20 l u n i pentru o linie, f i i n d un v o l u m foarte
m a r e d e l u c r a r i . E s t i m a m c a i n 2,5 a n i s e p o a t e r e a l i z a a t a t l i n i a u n u i c u p t o r , cat s i l i n i i l e d e m a c i n a r e v a r ,
hidratare v a r cu echipamentele pentru expeditie aferente.

85

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

D u p a p o r n i r e a l i n i e i , s e v a trece l a m o n t a j l i n i a 2 c u p t o r s i l u c r a r i d e finisare s i e x t e r i o a r e , care


dureaza i n c a 6 l u n i . In t o t a l e s t i m a n durata i n v e s t i t i e i la cca 30 l u n i . In plus, i n v e s t i t i a necesita o serie de
a p r o b a r i legale, fara de care l u c r a r e a nu poate incepe, care t i n de o b t i n e r e a A u t o r i z a t i e i de c o n s t r u i r e .
Cel mai importat lucru este ca societatea are Autorizatie integrata de mediu, pentru realizarea
acestei investitii.
Durata de amortizare a costurilor cu investitia
Luand in calcul valoarea totala a investitiei de 10.332.299 euro si profitul brut obtinut pe an,
rezulta ca o astfel de investitie este recuperata in cca 2,13 ani!

Capitol 8 Sectia macinare dolomita


R e a l i z a r e a acestei s e c t i i o t r a t a m separat, nu face parte d i n abordarea t e h n i c o - e c o n o m i c a a
i n v e s t i t i e i F a b r i c a de v a r si subproduse. S u n t doua procese t e h n o l o g i c e absolut separate si nu se
i n f l u e n t e a z a p r e t u r i l e d e cost.
8.1 Materia prima.
In procesul tehnologic de obtinere a v a r u l u i , d o l o m i t a , sortul 4 0 - 8 0 m m , adusa in fabrica d i n
c a r i e r a , i n a i n t e d e a s e a l i m e n t a c u p t o r u l , d o l o m i t a este t r e c u t a p r i n t r - u n c i u r v i b r a t o r c u o c h i u r i d e
4 0 x 4 0 m m . C e este s u b 4 0 m m , este c o n s i d e r a t r e f u z p e n t r u c u p t o r . E s t i m a m c a este v o r b a d e c c 1 5 % , d i n
total material trecut pe sita.
Beneficiarul a cerut sa prezentam un f l u x tehnologic de macinare a acestui material( 0 - 4 0 m m ) la
o granulometrie finala de m a x 1 m m .
8.2 Fluxul tehnologic dolomita macinata
S o r t u l c e r e z u l t a s u b 4 0 m m , a t a t i n f a b r i c a cat s i i n c a r i e r a , s e v o r m a c i n a p a n a l a 1 m m . c u o
i n s t a l a t i e a d e c v a t a , a c a r e i i n v e s t i t i e o e s t i m a n l a o v a l o a r e d e cca. 1 5 0 . 0 0 0 d e e u r o . M e n t i o n a m c a p r e t u l
d e c o s t a l a c e s t u i s o r t d e d o l o m i t a m a c i n a t l a 1 m m , n u v a d e p a s i 5 e u r o / t o n a . M o m e n t a n e l este
comercializat pe piata cu 45 euro/tona. Se va propune un pret de vanzare de 15 euro/to.
D a t o r i t a c o m p o z i t i e i c h i m i c e d e o s e b i t a p e c a r e d o l o m i t a m a c i n a t a o a r e , s t u d i i l e a u a r a t a t c a este
foarte bun pentru tratarea terenurile agricole ca amendament.
C a n t i t a t e a t o t a l a c e v a r e z u l t a p e n t r u s o r t u l 0 - 4 0 m m , o e s t i m a m l a cca 2 0 0 . 0 0 0 t o p e a n .
C e n t r a l i z a m datele i n tabelul u r m a t o r n r . 2 0
Tabel 20 Cost - profit dolomita macinata
Nr.crt

Element

Valoare

Cantitate dolomita macinata

200.000 to/an

Cost de productie

5 euro/to

Pret de vanzare

15 euro/to

Profit

2.000.000 euro/an

86

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

Capitol 9 A V I Z E I ACORDURI
P e n t r u d e m a r a r e a lucrrilor p e a m p l a s a m e n t u l d i n U z i n a , b e n e f i c i a r u l v a f i o b l i g a t s obin
urmtoarele a v i z e i a c o r d u r i :
-

C e r t i f i c a t de U r b a n i s m ;

A u t o r i z a t i e de C o n s t r u c t i e ;

a l t e a v i z e i a c o r d u r i d e p r i n c i p i u s p e c i f i c e investiiei c e r u t e p r i n C e r t i f i c a t u l d e
U r b a n i s m ( electric, p o m p i e r i , S S M ) ;

f i i n d o i n v e s t i t i e n o u a c u d e g a j a r e d e C O 2 , este n e c e s a r s i o b t i n e r e a d e c o t a d e l a
M i n i s t e r u l M e d i u l u i , respectiv de certificate certificatele v e r z i . Acestea sunt evaluate
la bursa si comercializate.

87

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic Ia Vosiabeni

Contract

FOAIA FINAL

Lucrarea: STUDIU D E F E Z A B I L I T A T E R E A L I Z A R E INSTALAIE D E P R O D U C E R E A


V A R U L U I D O L O M 1 T I C S I SUBPRODUSE D E V A R DIN C A L C A R D O L O M I T I C L A
VOSLABENI

Contract:

4/440/2015

Etapa:

Studiu de fezabilitate

Simbol:
Beneficiar:

SF-IOR-Ex.M.H.
S.C. Exploatarea Miniera Harghita S A .

L u c r a r e a conine u n numr t o t a l d e 1 0 4 p a g i n i s c r i s e , 1 5 p a g i n i d i f e r i t e i 3 p i e s e d e s e n a t e .
L u c r a r e a a f o s t multiplicat ntr-un numr d e 2 ( d o u a ) e x e m p l a r e , a cror destinaie e s t e
urmtoarea:
exemplarul nr. 1:

S.C. Exploatarea M i n i e r a Harghita S . A .

e x e m p l a r u l nr. 2:

S.C. Iorec S . R . L .

88

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

ANALIZE LABORATOR

89

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

90

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

Contract

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE IN


L A B O R A T O A R E L E CIMPROGETTI - ITALIA

91

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

92

Contract

93

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

94

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

95

Contract

LABORATORY TEST REPORT

08/04/08

TECHNICAL DEPARTMENT
Technological Tests Laboratory

96

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

97

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

98

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

99

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

100

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

101

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

102

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

103

Contract

Studiu de fezabilitate realizare instalaie de producere a varului bulgri din calcar


dolomitic la Voslabeni

104

Contract