Sunteți pe pagina 1din 247

SERGIULUCIANRAIU

ADULTULEMERGENTNROMNIA:

TRANZIIADELACOALLAMUNC

Referenitiinifici:
Prof.univ.dr.MariaRoth
Conf.univ.dr.BogdanNadolu

ISBN9786063700378

2016 Autorul volumului. Toate drepturile rezervate.


Reproducerea integral sau parial a textului, prin orice mij
loace, fr acordul autorului, este interzis i se pedepsete
conformlegii.

Autorulfotografieidepecopert:RaduAfrim

Tehnoredactarecomputerizat:AlexandruCobza

UniversitateaBabeBolyai
PresaUniversitarClujean
Director:CodruaScelean
Str.Hasdeunr.51
400371ClujNapoca,Romnia
Tel./fax:(+40)264597.401
Email:editura@editura.ubbcluj.ro
http://www.editura.ubbcluj.ro/

SERGIULUCIANRAIU

ADULTULEMERGENT
NROMNIA

TRANZIIADELACOALLAMUNC

PRESAUNIVERSITARCLUJEAN
2016

Finanator:CNCSUEFISCDI

Carteacuprindelucrribazatepecercetarea:
Rezultanteleadolescenei.Oviziunelongitudinalprivindinfluenele
contextuluisocialasupratranziiilordesuccessctreviaaadult.

Codproiect:PNIIIDPCE201130543;Codcontract:233/5.10.2011

Coordonatortiinific:Prof.univ.dr.MariaRoth

Managerproiect:Lect.univ.dr.TeodorPaulHrgu

CUPRINS
LISTATABELELOR...........................................................................................................9
LISTACASETELOR.........................................................................................................10
LISTAFIGURILOR..........................................................................................................11
ACRONIMEIABREVIERI..............................................................................................13
MULUMIRI.................................................................................................................15
INTRODUCERE.............................................................................................................21
CAPITOLUL1TINERIIOPROBLEMSOCIAL?...............................................................27
1.2. Conceptul de tinerete, maturitate s i integrare n munca ........................................... 28
1.3. Caracteristicile perioadei adolescentei s i a tineretii ................................................... 32
1.4. Tinerii s i teoria generatiilor ................................................................................................... 38
1.5. Tinerii o categorie sociodemografica importanta ................................................... 39
CAPITOLUL2INCLUZIUNEASOCIALATINERILOR........................................................43
2.1. Tinerii, educatia s i piata muncii ........................................................................................... 43
2.2. Participarea la educatie a tinerilor s i Tinerii NEET sau TPTS ................................. 50
2.3. Facultatea ca etapa parcursa n procesul spre maturizare a tinerilor ............. 50
2.4. Prega tirea tinerilor pentru integrarea pe piata muncii ............................................. 53
2.5. Perspective asupra carierei s i s omajul n ra ndul tinerilor ........................................ 55
2.6. Legislatia privind munca n cazul tinerilor ...................................................................... 59
2.7. Voluntariatul, stagiile de practica s i antreprenoriatul ................................................ 60
2.8. Semnificatia muncii pentru adulti s i tineri ...................................................................... 62
2.9. Efectele experientei muncii asupra tinerilor .................................................................. 65
CAPITOLUL3SISTEMECONCEPTUALEALETRANZIIEISPREMATURITATE......................69
3.1. Teorii sociologice ......................................................................................................................... 69
3.1.1. Functionalismul ............................................................................................................. 69
3.1.2. Perspectiva structuralistfunctionalista .............................................................. 69
3.1.3. Coleman s i capitalul social ........................................................................................ 74
5

3.1.4. Teoria mentinerii la maxim a inegalita tii


(Theory of Maximally Maintained Inequality, MMI) ...................................... 75
3.1.5. Teoria punctelor turnante ale mobilita tii
(Theory of Tournament Track Mobility) ............................................................. 76
3.1.6. Teoria mentinerii efective a inegalita tii
(Theory of Effectively Maintained Inequality, EMI) ....................................... 77
3.2. Teoriile developmentaliste ..................................................................................................... 77
3.2.1. Teoria dezvolta rii psihosociale (a identita tii) .................................................. 78
3.2.2. Teoria dezvolta rii egouului a lui Jane Loevinger ........................................... 79
3.2.3. Cadrul ciclului de viata al familiei .......................................................................... 79
3.2.4. Teoria distresului psihologic a lui Leonard Pearlin ....................................... 79
3.2.5. Teoria Anotimpurilor vietii (Levinson D. J.) ................................................... 80
3.2.6. Teoria dezvolta rii morale........................................................................................... 81
3.2.7. Teoria dimensiunilor dezvolta rii
a psihologului american Klaus Riegel .................................................................. 82
3.2.8. Teoria rezilientei ............................................................................................................ 82
3.2.9. Teoria alegerii rationale (Rational Choice Theory) ........................................ 84
3.3. Teorii integrative ......................................................................................................................... 85
3.3.1. Teoria interactionistecologica developmentalista ....................................... 85
3.3.2. Teoria sistemelor ecologice ...................................................................................... 85
3.3.3. Abordarea cursului vietii ........................................................................................... 87
3.4. Alte teorii utilizate pe parcursul lucra rii .......................................................................... 90
3.4.1. Teorii privind tranzitia de la s coala la viata activa ......................................... 90
3.4.2. Teoria carierei (Careership) ..................................................................................... 91
CAPITOLUL4CERCETRIPRIVINDTRANZIIADELAADOLESCENLASTADIULDE
ADULTTNR.......................................................................................................95
4.1. Metodologia cerceta rii .............................................................................................................. 95
4.2. Obiective, ntreba rile de cercetare s i ipoteze ................................................................. 97
4.3. Conditiile realiza rii cerceta rii s i aspecte deontologice ............................................ 100
4.4. CERCETARE I. Criteriile maturita tii n opinia liceenilor .......................................... 102
4.4.1. Obiective .......................................................................................................................... 102
4.4.2. Metoda, instrumentul s i lotul cerceta rii ............................................................ 104
4.4.3. Analiza criteriilor maturita tii n opinia liceenilor. Rezultatele
obtinute n urma CERCETARII I ............................................................................ 104
4.4.4. Concluziile CERCETARII I ......................................................................................... 107
4.5.CERCETARE II Criteriile maturita tii n opinia studentilor ..................................... 109
4.5.1. Obiective .......................................................................................................................... 109
4.5.2. Metoda, instrumentul s i lotul cerceta rii ............................................................ 111
4.5.3. Analiza criteriilor maturita tii n opinia studentilor. Rezultatele
obtinute n urma CERCETARII II ........................................................................... 112
4.5.4. Concluziile CERCETARII II ....................................................................................... 115
4.6. CERCETARE III Criteriile maturita tii, studii comparative .................................... 116
6

4.6.1. Obiective .......................................................................................................................... 116


4.6.2. Metoda, instrumentul s i loturile studiilor.......................................................... 129
4.6.3. Rezultatele obtinute n urma cerceta rii III ....................................................... 131
4.6.4. Concluziile CERCETARII III ..................................................................................... 134
4.7. CERCETAREA IV O perspectiva longitudinala asupra succesului
tranzitiei spre maturitate a tinerilor roma ni ................................................................ 137
4.7.1. Factorii sociali ai tranzitiei ...................................................................................... 137
4.7.2. Metoda, instrumentul s i es antionul celor doua valuri ale
studiului IV ..................................................................................................................... 141
4.7.3. Intreba ri, obiective s i ipoteze de cercetare ...................................................... 146
4.7.4. Rezultatele obtinute n urma cerceta rii IV ....................................................... 159
4.7.5. Concluzii .......................................................................................................................... 174
CONCLUZIIIRECOMANDRI.....................................................................................179
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................185
ANEXE.......................................................................................................................197

LISTATABELELOR
Tabelul 1.1: Definitii ale conceptului de ta na r ............................................................................ 36
Tabelul 2.1: Efectivele de elevi cuprinse n sistemul de nva tama nt
preuniversitar .......................................................................................................................................... 47
Tabelul 2.2: Rata de participare la examenul de bacalaureat a absolventilor
de liceu ........................................................................................................................................................ 49
Tabelul 4.1: Tabloul cerceta rilor prezentate n aceasta lucrare ............................................. 97
Tabelul 4.2: Aprobarea criterilor privind trecerea spre maturitate
la liceeni s i studenti (cifrele exprima %, iar cele dintre paranteze
rangul criteriului ales). ..................................................................................................................... 128
Tabelul 4.3: Corelatiile dintre subscalele privind criteriile maturita tii ........................... 131
Tabelul 4.4: Analiza semnificatiei diferentelor de grup n es antionul total ................... 132
Tabelul 4.5: Analiza semnificatiei diferentelor dupa gen n es antionul total ................ 133
Tabelul 4.6: Media s i abaterea standard a aproba rii criteriilor
privind trecerea spre maturitate, pe subscale n functie de gen s i grup .................... 133
Tabelul 4.7: Dimensiuni s i indicatori ai succesului
n evolutia adultilor emergenti ..................................................................................................... 139
Tabelul 4.8: Absolvirea liceului n functie de gen,
rezidenta, deprivare materiala , profil liceu. ............................................................................ 149
Tabelul 4.9: Promovarea BACului n functie de gen,
rezidenta, deprivare materiala , profil liceu ............................................................................. 150
Tabelul 4.10: Continuarea studiilor n functie de gen,
rezidenta, deprivare materiala , profil liceu ............................................................................. 150
Tabelul 4.11: Rezultate s colare n functie de gen,
rezidenta, deprivare materiala , profil liceu ............................................................................. 150
Tabelul 4.12: Dorinta de continuare a studiilor nfunctie de gen,
rezidenta, deprivare materiala , profil liceu ............................................................................. 150
Tabelul 4.13: Stima de sine .................................................................................................................. 152
Tabelul 4.14: Anxietate .......................................................................................................................... 152
Tabelul 4.15: Depresia ........................................................................................................................... 152
Tabelul 4.16: Starea de sa na tate n functie de gen,
rezidenta, deprivare materiala ...................................................................................................... 153
Tabelul 4.17: Experienta n munca n functie de gen,
mediul liceului, deprivare materiala s i profil liceu .............................................................. 154
9

Tabelul 4.18: Experienta n munca n functie de reus ita la BAC ......................................... 154
Tabelul 4.19: Tinerii deprivati material n functie de gen,
rezidenta, reus ita BAC s i continuarea studiilor ..................................................................... 156
Tabelul 4.20: Frecventa tinerilor pentru care a avut loc,
n ultimele 12 luni, fiecare eveniment notat n prima coloana ....................................... 158
Tabelul 4.21: Media s i abaterea standard
pentru variabilele din modelele de regresie ........................................................................... 159
Tabelul 4.22: Caracteristici sociodemografice
ale es antioanelor n cele doua valuri ale studiului ............................................................... 160
Tabelul 4.23: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru succces educaional ............................................................................................................. 168
Tabelul 4.24: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru bunstare psihologic ........................................................................................................ 169
Tabelul 4.25: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru evitarea angajrii n comportamente de risc ............................................................ 170
Tabelul 4.26: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru percepia strii de sntate .............................................................................................. 171
Tabelul 4.27: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru angajarea n munc ............................................................................................................. 172
Tabelul 4.28: S anse relative a debutului n munca al tinerilor
(0 nu are experienta n munca , 1 are experienta n munca ) ..................................... 173

LISTACASETELOR
Caseta 1: S tii ca es ti un adult atunci ca nd .................................................................................. 105
Caseta 2: Te opres ti sa fii un copil atunci ca nd ........................................................................ 105
Caseta 3: Pa rintii ta i te trateaza ca pe un adult atunci ca nd .............................................. 106
Caseta 4: Societatea te trateaza ca pe un adult atunci ca nd ............................................... 106
Caseta 5: Care sunt lucrurile bune despre maturizare? .......................................................... 107
Caseta 6: Care sunt lucrurile rele despre maturizare? ............................................................. 107
Caseta 7: Es ti matur atunci ca nd .................................................................................................... 114
Caseta 8: Maturitatea nseamna ..................................................................................................... 114
10

LISTAFIGURILOR
Figura 2.1: Unita ti de nva tama nt superior n Roma nia
din 1990 pa na n 2013 ......................................................................................................................... 52
Figura 2.2: Numa rul de studenti s i absolventi n Roma nia din 1990
pa na n 2013 ............................................................................................................................................ 52
Figura 3.1: Perioadele dezvolta rii umane dupa Levinson (1986: 8) .................................... 81
Figura 3.2: Patru elemente cheie ale paradigmei cursului vietii
(dupa Giele s i Elder, 1998) ................................................................................................................. 89
Figura 4.1: Modelul factorilor generatori ai tranzitiei de la s coala
la munca s i influenta asupra altor tranzitii ................................................................................ 99
Figura 4.2: Comparatie ntre tari privind procentul persoanelor
care NU se considera adulte ........................................................................................................... 110
Figura 4.3: Ra spunsurile la ntrebarea Simti ca es ti adult? ................................................ 112
Figura 4.4: Comparatie ntre tari privind procentul persoanelor
care NU se considera adulte ........................................................................................................... 117
Figura 4.5: Schema empirica a influentei factorilor de control
asupra tranzitiilor de succes spre maturitate ........................................................................ 176

11

ACRONIMEIABREVIERI
NEET
TPTS
SPO
PNATR
FSE
FPC
BAS
WHO
UNFPA
ONU
UNESCO
ILO
INS
doc
COM
ANOFM
CV
UE
CE
MFE
BIM
NUTS
MAI
ANAF
SPOFM
CDI
RCT
P1, P2, P3, P4
GRT
AFB
PIB
SAM
BAC
APM
ARACIS
POSDRU

Not in Education, Employment or Training


Tineri care Pa ra sesc Timpuriu S coala
Serviciul Public de Ocupare
Planul National de Actiune pentru Tineret Roma nia
Fondul Social European
Formare Profesionala Continua
Programul de finantare a consultantei n afaceri
World Health Organization
United Nations Population Found
United Nations
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
International Labour Organization
Institutul National de Statistica
document
Comunicarea Comisiei Europene
Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca
Curriculum Vitae
Uniunea Europeana
Comisia Europeana
Ministerul Fondurilor Europene

Biroului International al Muncii
Nomenclatura Unita tilor Teritoriale pentru Statistica
Ministerul Afacerilor Interne
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Serviciul Public de Ocupare a Fortei de Munca
Centre Dezvoltare Inovare
Rational Choice Theory
Premise
General Rational Theory
Ancheta Bugetelor de Familie
Produsul Intern Brut
S coala de Arte s i Meserii
Bacalaureat
Absolventi pe Piata Muncii
Agentia Roma na de Asigurare a Calita tii n Inva tama ntul Superior
Programul Operational Social Dezvoltarea Resurselor Umane

13

MULUMIRI
Aceasta carte a fost scrisa pe baza lucra rii de doctorat a
autorului ce a urmat cursurile S colii Doctorale de Sociologie
a Universita tii Babes Bolyai, ClujNapoca, Roma nia. Cartea
Adultul emergent n Romnia Tranziia de la coal la munc
este realizata pe baza documenta rii literaturii de specialitate
s i a culegerii datelor n perioada (20122015) ca nd autorul
era asistent de cercetare n cadrul Proiectului PNIIIDPCE
201130543 Rezultantele adolescenei. O viziune longitudi
nal privind influenele contextului social asupra tranziiilor
de succes ctre viaa adult (http://www.viitoradult.ro/), finantat de Unitatea Execu
tiva pentru Finantarea Inva tama ntului Superior, a Cerceta rii, Dezvolta rii s i Inova rii
(CNCSUEFISCDI) (http://uefiscdi.gov.ro).
Multumesc doamnei Prof. Univ. Dr. Maria Roth, coordonatoarea tezei de doctorat pe
baza ca reia am scris aceasta carte, pentru includerea mea n acest proiect de cercetare
s i pentru ndrumarea oferita pe parcursul cerceta rii. Multumesc de asemenea pentru
ndrumarea oferita de Lect. Univ. Dr. TeodorPaul Ha ra gus , Conf. Univ. Dr. La szlo Csaba
De gi s i Prof. Dr. Cornelia Mures an precum s i altor cadre didactice de la Facultatea de
Sociologie s i Asistenta Sociala , n special domnului Conf. Univ. Dr. Mezei Eleme r s i cole
gilor din proiectul IDEI: Lect. Univ. Dr. Cristina Faludi, Lect. Univ. Dr. David Ka cso Agnes,
Lect. Univ. Dr. MihaiBogdan Iovu, Lect. Univ. Dr. Anna Bernath Vincze ala turi de care am
nva tat cum se face cercetare s i se prelucreaza date statistice pe parcursul acestor ani.
Definitivarea tezei s i publicatiile realizate pe parcursul acestor ani de studiu au fost
posibile cu sprijinul familiei, ca reia vreau sa i multumesc n mod deosebit, ca t s i cu spri
jinul financiar oferit n cadrul bursei Ministerului Educatiei s i Cerceta rii S tiintifice
(M.E.C.S ) din Roma nia (a ca rui bursier am fost 2 ani) s i a bursei Programului Operatio
nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, cofinantat prin Fondul Social
European, n cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400, cu titlul Tineri cercet
tori de succes dezvoltare profesional n context interdisciplinar i internaional (al ca
rui bursier am fost de asemenea pe parcursul altor 2 ani).

15

Am urma rit cu atentie evolutia modului n care sociologul


SergiuLucian Raiu s ia prega tit lucrarea de doctorat s i am
constatat seriozitatea demersului sa u s tiintific. Cartea Adul
tul emergent n Romnia Tranziia de la coal la munc a
domnului SergiuLucian Raiu este rezultatul unei munci de
cercetare intensive de peste patru ani, perioada care a fost
fructificata din plin s i pusa n slujba proiectului Rezultantele
adolescenei la care a lucrat ca cerceta tor din anul 2012 s i n
cadrul ca ruia a participat din plin la adunarea datelor s i fruc
tificarea lor. In aces ti ani a participat la numeroase conferinte nationale s i internationale
(17) s i a scris 11 articole publicate n literatura de specialitate n calitate de autor prin
cipal sau secundar.
Cartea domnului SergiuLucian Raiu urma res te aspectele sociale ale tematicii tran
zitiei de la adolescenta la va rsta adulta , perioada de va rsta conceptualizata recent de J. J.
Arnett ca fiind cea a adultului emergent. Autorul a ga sit caracteristici bine conturate ale
acestei perioade de va rsta , ale cohortei pe care a studiato, anume tinerii na scuti n
19941995, fiind generatia de absolventi de clasa a XIIa sau a XIIIa n 2012. Odata cu
el ne ntrebam s i noi, cadrele didactice ale Departamentului de Asistenta Sociala a Uni
versita tii Babes Bolyai de aceea am s i initiat acest proiect n ce ma sura problemele
tinerilor din ziua de azi sunt specifice acestei generatii, ce anume este unic la tinerii de
azi, care nu a existat n perioada ca nd noi, dasca lii am fost tineri, sau ca nd tinerii cerce
ta tori de azi au fot la va rsta respectiva . Pentru a ga si ra spunsuri la ntreba rile sale, pe
care sociologul SergiuLucian Raiu le formuleaza cu ajutorul termenilor de maturitate
emergent, incluziune i excluziune social, succes al vrstei de tranziie autorul ne rea
mintes te de Mannheim, care n Teoria Generaiilor sugera ca devenim ceea ce suntem
datorita contextului n care sa format propria noastra generatie s i neam format con
s tiinta, respectiv valorile generatiei. Importanta acestei ca rti consta din demersul ei
bine nserat teoretic, de a surprinde orientarea spre educatie, munca , familie, responsa
bilitate s i alte succese ale tranzitiei spre stadiul de adult al cohortei celor care au acum
2022 de ani, cunosca nd noi foarte bine ca valorile formate pa na la aceasta va rsta vor
continua sa influenteze comportamentul persoanelor dea lungul ntregii lor vieti.
Cartea este organizata n 4 capitole, precedate de un capitol introductiv s i ncheiata
cu concluzii s i recomanda ri.
Capitolul 1. Tinerii o problem social? In aceasta parte a lucra rii autorul ca rtii ana
lizeaza situatia sociala s i problemele pe care le nta mpina tinerii din Roma nia privind
tranzitia de la adolescenta la viata adulta s i de la educatie la munca . Dintre concluziile
care se desprinde din analiza datelor, dar neformulata de autor, este ca nu tinerii con
stituie o problema sociala , ci dificulta tile pe care ei le nta mpina n ga sirea resurselor
pentru continuarea cu succes a studiilor s i respectiv ga sirea de locuri de munca stabile,
n domeniul de interes sau n cel al prega tirii profesionale, pentru pa strarea sa na ta tii
lor fizice s i psihice n domeniul de interes sau n cel al prega tirii profesionale.
Capitolul 2. Incluziunea social. Acest capitol continua sa contextualizeze situatia ti
nerilor din ziua de azi, puna nd accentul pe aspectele care favorizeaza integrarea sociala ,
respectiv asupra acelora care o ngreuneaza . Sunt trecute n revista aspecte precum ra
poartele europene privind accesul tinerilor din Europa, respectiv din Roma nia la locuri
de munca , aspecte legate de pa ra sirea timpurie a educatiei s i consecintele acesteia, s o
majul, implicarea tinerilor n viata comunita tii s i altele.
16

Capitolul 3. Sisteme conceptuale ale tranziiei la maturitate. Cartea se bazeaza pe par


curgerea literaturii de specialitate privind principalele perspective teoretice psihosoci
ologice s i sociologice care explica dezvoltarea umana n context social. Prezinta modul
n care cerceta torii nteleg sa mparta cursul vietii n etape, care sunt factorii unei tran
zitii de succes la maturitate s i implicit de la s coala la viata independenta . Dintre teorii
retinem, printre altele, notiunea de individualizare structurata (structured individua
lisation) care se refera la faptul ca oamenii au acces la diferite resurse s i oportunita ti n
viata, dar inegalita tile sociale sunt reproduse de deciziile individuale, cum ar fi de exem
plu, n cazul unui adolescent daca sa continue studiile sau sa pa ra seasca sistemul de
educatie (Schoon s i Silbereisen, 2009).
n Capitolul 4. Cercetri privind tranziia de la adolescen la stadiul de adult tnr
autorul pornes te de la analiza modului n care adolescentii s i tinerii din Roma nia con
ceptualizeaza propria lor identitate s i urma res te evolutia acestei conceptualiza ri, ca
apoi, folosind instrumente de lucru din literatura internationala sa compare imaginea
obtinuta de adolescentii s i studentii din Roma nia. Ava nd ca s i preocupare centrala defi
nirea succesului tranzitiei, studiul este continuat cu analiza statistica a bazei de date a
proiectului mentionat pe dimensiunile care influenteaza prega tirea pentru debutul n
munca .
Studiul se bazeaza pe o documentatie nu doar vasta , ci s i sistematica , din care au
rezultat cele trei capitole de fundamentare teoretica .
Cartea analizata este una ngrijit scrisa s i redactata , folosinduse corect referintele
ca si aranjarea datelor n tabele s i grafice. Spre deosebire de constructiile mai s cola res ti
ale altor lucra ri de doctorat, cercetarea prezentata n acest volum mbina cu ma iestrie
analiza literaturii de specialitate, a datelor obtinute de predecesori cu datele, judeca tile
s i concluziile proprii.
Date fiind complexitatea aborda rii temei, originalitatea metodelor folosite, amploa
rea s i profunzimea analizei, boga tia documenta rii, ntrun cuva nt meritele s tiintifice ale
lucra rii de doctorat pe baza ca reia sa scris aceasta carte recomand cu ca ldura sa fie
citita ata t de specialis ti din domeniu ca t s i de publicul larg, cei care doresc sa s i faca o
imagine a ceea ce nseamna sa fi ta na r n Roma nia de asta zi.
Profesor Dr. Maria Roth
Departamentul de Asistenta Sociala a UBB,
coordonator al tezei de doctorat elaborata de sociologul SergiuLucian Raiu

17

Dintro perspectiva generala , cartea este deosebit de consis


tenta , coerenta s i foarte bine elaborata , sintetiza nd pe par
cursul acestei ca rti, o lucrare de reala valoare s tiintifica pri
vind tranziia de la coal la viaa activ. Tema abordata
prezinta un pronuntat caracter aplicativ, ncerca nd sa contu
reze o descriere pertinenta a tendintelor actuale, ata t pozi
tive ca t s i negative privind orientarea s i integrarea tinerilor
pe piata fortei de munca . Intregul demers este structurat n
4 capitole armonios alca tuite: 1. Tinerii o problem social?
2. Incluziunea social a tinerilor; 3. Sisteme conceptuale ale tranziiei la maturitate; 4.
Cercetri privind tranziia de la adolescen la stadiul de adult tnr. Acestea acopera cu
prisosinta arealul problematic specific temei abordate, asigura nd totodata s i o distribu
tie echilibrata ntre partea teoretica s i partea aplicativa , ambele ocupa nd, cu aproxima
tie, ca te o juma tate din carte. Cercetarea practica este foarte bine sustinuta de sinteza
teoretica elaborata .
Modelul teoretic este dezvoltat pe parcursul primelor 3 capitole, ala turi de o foarte
pertinenta descriere a realita tii sociale investigate. Utiliza nd un volum considerabil de
surse bibliografice la care se face n permanenta referinta, autorul contureaza un model
teoretic deosebit de consistent care legitimeaza pe deplin ntregul demers investigativ.
Astfel, n primul capitol (Tinerii, o problem social?) este realizata operationalizarea
conceptului de generaie, marca nd principalele diferente dintre generatia X (na scuti n
tre 19651980) s i generatia Y (na scuti ntre 19802000). Caracterizarea generatiei X
din Roma nia este adecvat completata cu o serie de date statistice obtinute din diverse
studii sociologice de profil: individualis ti, radicali, putin toleranti, cu o identitate natio
nala sca zuta , preocupati de cum arata , dezinteresati de massmedia clasica , nemultu
miti de calitatea societa tii n care tra iesc s i interesati sa emigreze. Orica t de controversat
ar pa rea titlul acestui capitol Tinerii, o problem social? , autorul aduce o serie de
argumente coerente n sprijinul afirmatiei sale: de la dificulta tile de integrare n munca
s i de la mentinerea autonomiei fata de familia de origine pa na la problemele psihologice
de autoidentitate s i de accesare a unui status integrat n spatiul social de referinta.
Cel deal doilea capitol abordeaza o tema direct legata de aceste probleme s i anume
Integrarea social a tinerilor. In lega tura cu acest proces autorul evidentiaza ca teva di
mensiuni implicite: abandonul s colar s i rentabilitatea sociala a educat iei, insert ia pro
fesionala , reprezenta rile tinerilor asupra carierei, muncii s i s omajului, legislatia pri
vind accesul tinerilor la munca , voluntariatul s i stagiile de practica . Toate aceste teme
sunt din plin corelate cu date s i statistici oficiale privind rate de ocupare, s omajul n
ra ndul tinerilor, programe nat ionale de reconversie profesionala implementate n Ro
ma nia. In acest sens retinem ca rata europeana a s omajului n ra ndul tinerilor a ajuns
n 2014 la 24% fapt care legitimeaza incontestabil importanta s i relevanta tranzitiei
spre viata activa .
Capitolul al treilea este dedicat teoriilor privind tranzit ia tinerilor la viata activa
unde autorul realizeaza sinteza extensiva cu (1) teorii sociologice: structuralistfunc
t ionalismul Merton, Parsons, Spencer, perspectiva conflictualista Cote s i Allahar, capi
talul social al lui Coleman, teoria ment inerii la maxim a inegalita t ii, teoria punctelor
turnante ale mobilita t ii (Rosenbaum) s i teoria ment inerii efective a inegalita t ii; (2)
teorii developmentaliste: teoria dezvolta rii psihosociale (E. Erikson), teoria dezvol
ta rii egoului (J. Loevinger), cadrul ciclului de viata al familiei, teoria distresului psi
hologic (L. Pearlin), teoria anotimpurilor viet ii (Levinson), teoria dezvolta rii morale
18

(L. Kohlberg), teoria dimensiunilor dezvolta ri (K. Riegel), teoria rezilientei, s i teoria
alegerii rat ionale; (3) teorii integrative: teoria interact ionistecologica developmen
talista , teoria sistemelor ecologice, abordarea cursului viet ii. Toate aceste cont inuturi
definesc un model teoretic deosebit de consistent care reflecta ata t foarte buna docu
mentare a autorului ca t s i fundamentarea mai mult deca t suficienta a demersului in
vestigativ realizat.
Din punct de vedere metodologic, cartea de fata include un demers complex, cu un
design mixt calitativcantitativ, armonios elaborat prin derularea a 4 cerceta ri sociolo
gice, n conformitate cu standardele s tiintifice contemporane asumate n domeniul s ti
intelor socioumane. Primele doua studii ntreprinse sunt reprezentate de doua cerce
ta ri sociologice despre criteriile maturita tii, una realizata n ra ndul liceenilor s i alta n
ra ndul studentilor. Utiliza nd un instrument de cercetare cu ntreba ri deschise (asimila
bil ata t interviului ca t s i chestionarului) autorul a surprins n detaliu autopozitionarea
sociala a liceenilor s i studentilor n dinamica de status spre viata adulta . Cel deal treilea
studiu realizat este o cercetare pilot comparativa derulata pe un es antion total de 1240
de tineri cu un chestionar aplicat online. Se remarca s i n acest caz atentia pentru pre
testarea chestionarului, pentru difuzarea sa s i apelarea subiectilor inclusiv prin telefon,
dar mai ales pentru filtrarea finala s i eliminarea chestionarelor cu un volum prea mare
de nonra spunsuri. Al patrulea studiu prezentat este o cercetare longitudinala deosebit
de complexa s i extensiva , elaborata n 2 valuri pe un es antion de 3509 elevi din 70 de
liceele din 33 de localita ti din Roma nia, investigat n 20122013.
Un alt aspect cu totul remarcabil al acestei ca rti consta n acuratetea, finetea s i pro
funzimea procesa rilor statistice. Toate datele obtinute n urma studiilor de teren reali
zate au fost procesate riguros, cu foarte multa atentie s i ntro viziune integrativa care a
permis conturarea unui tablou detaliat asupra fenomenului studiat. Practic aceasta
etapa a interpreta rii rezultatelor este secventa cea mai valoroasa din orice demers in
vestigativ, iar autorul a acordat toata atentia necesara acestui capitol. Mai mult, folosind
o metodologie complexa , cuantificarea statistica a rezultatelor obtinute la cele 4 studii
realizate a permis s i o analiza comparativa , fapt ce confera evident un plus de valoare
s tiintifica ntregului demers. Remarca m aici Schema empiric a influenei factorilor de
control asupra tranziiilor de succes spre maturitate realizata de autor prin agregarea
unor rezultate desprinse n urma cerceta rilor de teren desfa s urate. Se remarca de ase
menea, coerenta, consistenta s i extensiunea concluziilor elaborate, acestea reitera nd
ntro maniera detaliata ata t cele mai importante outputuri ale demersului de fata,
precum s i principalele directii de aprofundare s i continuare a sa. Acest capitol aduce un
important plus de valoare epistemica ntregii ca rti s i reflecta pe deplin maturitatea s ti
intifica a autorului.
Pentru elaborarea acestei ca rt i a fost utilizata o bibliografie extinsa , pe deplin adec
vata pentru tema abordata . Cele peste 240 de titluri acopera ntro maniera corespun
za toare contribut iile relevante pentru acest domeniu, fiind incluse tratate de speciali
tate, jurnale de profil, comunica ri publice oficiale, statistici s i rapoarte nat ionale s i
internationale, n format tipa rit s i n versiune digitala . Nu n ultimul ra nd remarca m
atentia deosebita acordata pentru detalii n redactarea ntregii ca rti, ata t n privinta
tehnoredacta rii s i ncadra rii n pagina ca t mai ales n privinta edita rii s tiint ifice: cita ri,
numerotare tabele, figuri s i referinte. Cartea reflecta un nivel s tiintific s i metodologic
foarte ridicat, o buna cunoas tere a teoriilor specifice precum s i a realita t ii sociale abor
date, abilita ti avansate de cercetare sociologica , n special n arealul metodologiei can
titative, precum s i un potent ial cognitiv deosebit de valoros s i de pertinent, cu reale
19

posibilita t i de continua ri s i dezvolta ri ulterioare. Remarca m de asemenea pertinenta


domeniului abordat s i relevant a sa sociala mai ales prin complexitatea consecintelor
directe ale es ecului procesului de integrare profesionala , sociala , culturala s i econo
mica a tinerilor din societatea contemporana .
In concluzie, pentru acuratetea, consistenta s i nivelul s tiintific ridicat al ntregului
demers, pentru documentarea temeinica ntro bibliografie vasta s i foarte variata , pen
tru foarte interesanta analiza a insertiei profesionale a tinerilor, pentru foarte consis
tentele analize efectuate, pentru designul metodologic complex utilizat, ca s i pentru fi
netea interpreta rilor s i elabora rii concluziilor, considerm c prin publicarea acestei
cri dl. dr. SergiuLucian RAIU a dus la bun sfrit ntregul proces ce a condus la acorda
rea meritat cu prisosin a titlului de doctor n sociologie.
Conf. Univ. Dr. Bogdan NADOLU
Departamentul de Sociologie din cadrul Faculta tii de Sociologie s i Psihologie,
Universitatea de Vest din Timis oara

20

INTRODUCERE
Cartea de fata trateaza tema maturita tii emergente a tinerilor din Roma nia precum s i
debutul primei experiente n munca . Cartea se bazeaza pe literatura de specialitate pri
vind principalele perspective teoretice psihosociologice care explica dezvoltarea
umana pentru a vedea diferite modele a modului n care oamenii nteleg sa mparta
cursul vietii n etape s i care sunt factorii unui succes al tranzitiei la maturitate s i implicit
de la s coala la viata independenta . Pe de alta parte, cartea cuprinde aportul practic adus
de ca tre autor pentru ntelegerea fenomenului tranzitiei de la adolescenta la maturitate
s i al tranzitiei de la s coala la prima experienta n munca a tinerilor din Roma nia. Acesta
consta ntrun design mixt de cercetare. Cartea cuprinde patru cerceta ri dintre care
doua studii calitative (unul pe liceeni din ani terminali s i altul pe studenti), un studiu
pilot (pe un lot de liceeni de an terminal s i pe un lot de studenti de anul I de la diverse
specializa ri) s i o cercetare panel (de tip longitudinal, primul val al studiului realizat n
2012 pe un es antion de elevi de clasa a XIIa s i a XIIIa reprezentativ la nivel national s i
al doilea val al studiului la doi ani distanta). Toate aceste studii empirice sunt parte a
participa rii autorului ca asistent de cercetare nca de la nceputul stagiului doctoral din
2012 ntrun amplu proiect de cercetare Rezultantele adolescenei. O viziune longitudi
nal privind influenele contextului social asupra tranziiilor de succes ctre viaa
adult1. Proiectul este, dupa cunos tintele noastre, primul studiu de acest tip din Roma
nia privind tranzitia adolescentilor spre statutul de adult ta na r s i are ca scop identifica
rea s i analiza factorilor demografici, legati de vecina tate s i venituri, analiza relatiilor cu
pa rintii, prietenii s i profesorii s i a acelor contexte sociale (educationale, familiale, ser
vicii) care aduc beneficii n tranzitia cu succes a adolescentilor spre statutul de adult
ta na r. Cele patru tipuri de studii empirice sunt structurate conform setului de ntreba ri
generale la care ne propunem sa formula m ra spunsuri n aceasta carte:
Cum definesc maturitatea tinerii (liceeni) care se ndreapta spre aceasta etapa a vietii?
Dar tinerii (studenti), cum privesc maturitatea?
Putem vorbi despre fenomenul adolescentei emergente n Roma nia? Exista simili
tudini/diferente n criteriile prin care definesc maturitatea liceenii s i studentii ro
ma ni pe deo parte, iar pe de alta parte tinerii roma ni comparativ cu tinerii din alte
tari s i culturi?
Care sunt factorii care determina prima experienta n munca a tinerilor s i cum arata
aceasta?

Este vorba despre Proiectul PNIIIDPCE201130543 finantat de Consiliul National al Cer


ceta rii S tiintifice s i implementat de o echipa mixta de cadre didactice s i cerceta tori ai Depar
tamentului de Asistenta Sociala a Universita tii Babes Bolyai, ClujNapoca n perioada 2012
2016. Baza de date pentru CERCETAREA IV este utilizata cu acordul coordonatorului s tiintific
al proiectului de cercetare Prof. Univ. Dr. Maria Roth s i al managerului de proiect Lect. Univ. Dr.
TeodorPaul Ha ra gus . Mai multe informatii despre proiect pe http://www.viitoradult.ro s i
https://www.facebook.com/sergiu.viitoradult.

21

Datedemograficedespretinerilanivelglobal,nEuropainRomnia
In 2012, populatia lumii a depa s it 7 miliarde de locuitori s i continua sa creasca . Putin
peste juma tate din populatia lumii (51,8%) sunt persoane pa na n 30 de ani. Ponderea
populatiei G202 din populatia lumii este mai mica , atunci ca nd se limiteaza la persoane
sub 30 de ani, 58,1%, comparativ cu 64,5% ca nd se ia n calcul ntreaga populatie. UE
28 (33,8%), China (42,9%) s i Statele Unite (40,4%) au ponderi relativ sca zute a copiilor
s i tinerilor n populatiile lor, lucru valabil s i n cazul Japoniei (28,6%), Coreei de Sud
(36%), Canada (36,5%), Rusia (37,5%) s i Australia (40,2%). In schimb, copiii s i tinerii
au o proportie relativ mare n cazul populatiilor din Indonezia (54,3%), Mexic (55,4%),
Arabia Saudita (55,5%), India (56,8%) s i Africa de Sud (58,4%) (Eurostat, 2014).
La nivelul UE28 proportia persoanelor tinere (1529 ani) a fost n 2012 de 18,1%
din populatia totala . T arile UE n care proportia tinerilor (1529 ani) este mica sunt Ita
lia (15,5%), Spania (16,6%), Grecia (17,3%) s i Germania (17,1%), iar cele mai mari rate
ale tinerilor sunt n Cipru (24,3%), Polonia (21,6%) s i Slovenia (21,5%). In Roma nia
rata persoanelor tinere n totalul populatiei a fost de 18,6% (Eurostat, 2014), iar a celor
pa na n 30 de ani (029 de ani) a fost de 34,5% din populatia totala la 1 ianuarie 2012
(INS, 2015).
La 1 ianuarie 1990 Roma nia depa s ea 23 de milioane de locuitori (reprezenta nd mo
mentul de maximum demografic pentru teritoriul Roma niei), dar urma toarele doua re
censa minte, efectuate dupa schimbarea regimului politic din tara noastra arata o modi
ficare de trend, sca derea numa rului de locuitori fiind un proces inedit n anii de pace
din perioada contemporana . De la 22,8 milioane n 1992 se ajunge la 21,7 milioane n
2002, (Rotariu s i Voineagu, 2012), iar conform recensa ma ntului din 2011 suntem
20.121.641 milioane de locuitori (INS3), cu o us oara feminizare a populatiei Roma niei
(51,3% din total) (Rotariu s i Voineagu, 2012).
Deoarece informat iile din aceasta carte se refera la opinia tinerilor cu va rsta cu
prinsa ntre 18 s i 23 de ani, facem referire aici la datele statistice demografice care se
refera la persoanele sub 25 de ani. Potrivit statisticilor nationale (INS, 2015) la 1 ianu
arie 2012 n Roma nia erau 5.808.189 de tineri cu va rsta cuprinsa ntre 1435 de ani,
2.835.806 fete, 3.291.306 locuiau n mediul urban, iar 2.516.883 aveau domiciliul n
mediul rural. Numa rul tinerilor a sca zut n Roma nia din 2007 ca nd erau peste 6 mili
oane (6.125.972) la 5.275.347 n 2012 (INS, 2013). In 2012 numa rul tinerilor cu va rsta
cuprinsa ntre 1525 de ani era de 2.735.849, dintre care 1.328.972 fete, 1.497.940

2

G20 (sau mai formal, Grupul celor douzeci de minitri ai finanelor i ai guvernatorilor bncilor
centrale, conform originalului din engleza , [the] Group of Twenty Finance Ministers and Central
Bank Governors) este un forum creat n 1999, dupa crizele din Asia s i Rusia, pentru a reuni
economiile dezvoltate s i marile economii emergente: pe de o parte, Marea Britanie, Germania,
Franta, Italia, Statele Unite, Canada, Japonia s i, cu multa indulgenta, Rusia, care compun zona
dezvoltata a economiei mondiale, iar pe de alta parte, Argentina, Brazilia, Mexic, China, India,
Australia, Indonezia, Arabia Saudita , Africa de Sud, Coreea de Sud s i Turcia, care compun zona
emergenta a economiei mondiale, ala turi de reprezentanti ai Uniunii Europene, ai Fondului
Monetar International s i ai Ba ncii Mondiale. Este un grup de minis tri de finante s i guvernatori
ai ba ncilor centrale din 20 de economii 19 ale celor mai mari economii nationale, plus al
Uniunii Europene. T arile G20 reprezinta doua treimi din populatia planetei s i aproape 90% din
Produsul Intern Brut al acesteia, conform https://ro.wikipedia.org/wiki/G20, accesat la data
de 15.07.2016
3
http://www.recensamantromania.ro/, accesat la 12.03.2015.

22

locuiau n mediul urban, iar 1.237.909 n mediul rural (INS, 2012). In 1994, anul nas
terii n cazul subiect ilor studiului longitudinal, prezentat n Cercetarea IV a acestei
ca rt i, n Roma nia sau na scut 246.736 nou na scuti dintre care 127.136 sunt ba iet i, cu
7.538 mai multi deca t fete. O generat ie cu 68.010 mai putini copii fata de 1990, numa
rul generat iilor de nouna scut i n Roma nia sca za nd treptat pa na n 1996. Doi ani mai
ta rziu numa rul copiilor a crescut pentru ca apoi sa scada pa na n 2013 ca nd sa nre
gistrat cel mai mic numa r de copii na scut i din ultimii 23 de ani s i de dupa cel deal
Doilea Ra zboi Mondial, de 178.000 de nou na scuti (INS, 2015).
Tinerii sunt o resursa importanta pentru viitorul orica rei societa ti. Comunitatea s ti
intifica a nceput sa priveasca tranzitia adolescentilor spre maturitate ca reprezenta nd
o problema sociala n momentul n care au sesizat tendinta acestora de a atinge criteriile
care definesc maturitatea mult mai ta rziu ca cei din generatiile anterioare. Tranzitia la
va rsta adulta este poate cea mai complexa etapa a cursului vietii. Este o perioada densa
n care tinerii trec prin evenimente de viata importante precum nscrierea la facultate
(la cursuri de zi sau cu frecventa redusa ), obtinerea unui loc de munca (cu norma n
treaga sau redusa ), tranzitia ca tre independenta fata de familia de origine, debutul vietii
sexuale, ca sa toria s i nas terea copiilor. Atingerea acestor obiective ia asta zi mai mult
timp s i urmeaza trasee mult mai variate deca t n trecut (Papalia et al. 2010). Ordinea s i
momentul producerii acestor tranzitii variaza , nu mai au un caracter standard, au deve
nit chiar reversibile, fiind influentate de conditiile economice, politice s i culturale spe
cifice societa tilor n care se dezvolta tinerii. Fata de acum doua trei decenii, perioada de
tranzitie spre maturitate a devenit mai lunga (extinsa ), complexa , riscanta , individuali
zata , polarizata s i se atinge mai greu un echilibru n viata. Tinerii termina s coala, se an
gajeaza n munca , devin independenti, se ca sa toresc s i devin pa rinti mult mai ta rziu de
ca t va rsta la care obis nuiau generatiile precedente. Putem vorbi ala turi de existenta
unei adolescente nta rziate s i de o maturitate ta rzie (Kehily, 2007).
Des i procesul de maturizare ncepe tot mai devreme, maturitatea se atinge tot mai
ta rziu. Tinerii de asta zi tra iesc o adolescenta prelungita s i asta se nta mpla peste tot n
lume. Tinerii nu pot sau nu vor sa s i asume responsabilita ti specifice unei persoane
adulte. S i totus i cei ntre 1830 de ani care doresc sau sunt nevoiti sa tra iasca experienta
muncii nca din perioada liceului sau imediat dupa finalizarea studiilor medii si schimba
jobul tot mai des deoarece sunt mult mai instabili n privinta locurilor de munca n
aceasta perioada deca t la oricare alta va rsta . Unii tineri odata mutati din casa pa rinteasca
revin s i penduleaza ntre dependenta s i independenta datorita schimba rii joburilor mai
des sau a situatiei de viata prin care trec, ca sa torinduse s i devenind pa rinti mai ta rziu
deca t au fa cuto spre exemplu pa rintii lor. De ca teva decenii n multe culturi ale lumii se
observa un fenomen al schimba rii orarului de maturizare, atinga nduse mult mai ta rziu
criteriile traditionale ale maturiza rii: finalizarea studiilor, independenta financiara , ple
carea din ca minul pa rintesc, ca sa toria s i asumarea statutului de pa rinte. S i aceasta poate
pentru ca as a cum afirma Arnett (2001) asta zi tot mai multi tineri pa na la va rsta de 30
de ani experimenteaza un sens al posibilitilor, adica exploreaza propria identitate mai
profund deca t o fa ceau n perioada adolescentei lor. Fenomenul adolescenei prelungite
are efecte asupra serviciilor sociale oferite de guvernele statelor as a cum sa nta mplat s i
n cazul adolescentei4, atunci ca nd sa constatat ca este o etapa distincta din viata tot mai
multor persoane din diverse culturi s i societa ti. Institutiile de nva tama nt, cele medicale,

4

Inca de la publicarea celebrului studiu a lui Mead (1928) Coming of Age in Samoa, oamenii de
s tiinta din diferite discipline nu au fost de acord ca adolescena, ca o etapa a vietii sau ca o etapa
de dezvoltare, este programata biologic.

23

dar s i legile au fost schimbate astfel nca t nevoile tinerilor ntre 12 s i 18 ani sa fie prote
jate. In orice societate momentul intra rii n viata adulta a tinerilor este reglementat prin
legi ce variaza de la o societate la alta, nsa acest moment are o importanta majora deoa
rece odata atins ofera drepturi s i liberta ti ceta tenes ti depline. Astfel exista va rsta de vot5,
va rsta la care se poate ca sa torii sau la care se pot ntretine raporturi sexuale consensuale,
la care se poate consuma alcool6 s i tutun sau va rsta la care se poate conduce pe drumurile
publice. Necesitatea unei prega tiri educationale tot mai mari a determinat ca tinerii sa s i
petreaca tot mai multi ani n sistemul educational, nsa acest fapt (care nu este valabil,
spre exemplu s i pentru tinerii care provin din familii deprivate material sau n care eve
nimentele negative din viata familiei lor i pot afecta) este doar unul din factorii care au
condus la aparitia fenomenului adolescenei prelungite ala turi de schimba rile culturale.
Tinerii de asta zi tra iesc un sentiment de stare duala considera nduse adulti s i nu prea.
Daca Arnett (2001) considera ca maturitatea prelungita este un stadiu de viata distinct,
altii precum Co te s i Byner (2008) considera ca maturitatea emergenta este doar un fe
nomen social care apare n anumite conditii economice.
Pentru tineri posibilita tile de explorare a identita tii s i de experimentare a unor tra iri
sunt mai accesibile asta zi ca orica nd, exista nd o destandardizare, o dezinstitutionali
zare, o individualizare a cursului vietii s i aces tia au asta zi posibilitatea de as i crea bio
grafia (Buchmann 1989) s i a nu mai urma un tipar al evenimentelor cursului vietii. Ti
nerii din tarile industrializate moderne variaza n functie de va rsta la care preiau unele
responsabilita ti specifice adultilor (de exemplu, momentul n care aleg sa se ca sa to
reasca , sa devina pa rinti sau sa se angajeze cu norma ntreaga ), prin felul n care si pri
vesc viitorul (cu optimism sau ngrijorare), prin modul lor de viata (tra ind cu pa rintii,
cu colegi de camera , parteneri romantici sau singuri), prin preocupa rile educationale s i
profesionale, precum s i prin comportamentul lor (se pot angaja n comportamente de
risc specifice va rstei cum ar consumul de droguri, alcool sau comportamente sexuale
neprotejate). Influentati de mediul social n care se dezvolta , pentru unii tineri tranzitia
poate fi fa ra dificulta ti, n timp ce altora le poate provoca crize ale va rstei. Crizele sunt
cauzate de viitorul imprevizibil, de conflictul ntre as tepta ri s i realitate, de lipsa de ex
perienta sau a planurilor clare precum s i a sprijinului din partea semenilor s i a guver
nelor prin politicile sociale pentru tineret evaluate adeseori ca insuficiente s i/sau lipsite
de finalitate (Robbins s i Wilner, 2001).
Sarcinile cele mai importante ale viet ii pe care tinerii inevitabil vor trebui sa le
rezolve s i le vor parcurge n aces ti ani pentru a ajunge n perioada de adult sunt schim
barea relat iei fat a de pa rint i, incluza nd separarea part iala a ta na rului de familie, o

Este de 16 ani n tari precum Austria, Bosnia, Brazilia, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Nicaragua
(Germania, Elvetia pentru alegeri locale), la 17 ani n East Timor, Indonezia, Sudan, Seychelles
(n Israel pentru alegeri locale) s i n unele state din SUA. Sursa: http://youthrights.org/issues/
votingage/votingagestatusreport/, accesat la 6.11.2015.
6
In majoritatea statelor va rsta este ntre 1819 ani, dar variaza de la state care interzic consumul
de alcool la orice va rsta (Afganistan, Iran, Kuwait, Libia, Maldive, Mauritania, Pakistan, Qatar,
Arabia Saudita , Somalia, Sudan, Emiratele Arabe Unite, Yemen), altele care nu impun o va rsta
minima legala (Bolivia, Cambodia, Cameroon, China, Indonezia, Kosovo, Sierra Leone s .a.) la
state n care va rsta variaza de la pragul de 1015 ani (Antigua s i Barbuda, Republica Africa de
Centru), de 1617 ani (Austria, Belgia, Cipru, Germania, Maroc, Portugalia, Spania, Elvetia, Do
minica, s .a.) pa na la state n care va rsta minima este de 21 de ani (Irak, Mongolia, Guinea Ecu
atoriala , Samoa, Sri Lanka, SUA), sursa: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1145?
lang = en?showonly = GISAH, accesat la 6.11.2015.

24

incluziune sociala noua n viat a, independent a, schimbarea atitudinii fata de trup, for
marea identita t ii sexuale s i a unei relat ii intime precum s i schimbarea atitudinii fata
de rolurile de adult. Tranzit ia prelungita este caracterizata de alternarea codepen
dent ei s i a autonomiei, tinerii nu mai sunt adolescent i, dar sunt s i tineri s i adult i n
acelas i timp, nendeplinind pe deplin criteriile maturita tii. Tinerii nu mai asociaza
statutul de adult cu niciunul dintre cele cinci evenimente ale rolurilor tradit ionale.
Des i ca sa toria, locuirea separat de pa rint i, faptul de a deveni ei ns is i pa rint i, sunt
va zute de cei mai mult i dintre tineri ca realiza ri ce trebuie urmate, pentru majoritatea
tinerilor de astzi aceste angajamente pot fi evitate, cel puin pn la o anumit vrst.
Atingerea cu succes a acestor evenimente se realizeaza n societa t ile actuale cu difi
cultate, ceea ce determina ca tinerii s dobndeasc statutul de autonomie i indepen
den din ce n ce mai trziu n via. Asta zi oamenii si construiesc propriul curs al
viet ii, prin alegerile pe care le fac s i prin act iunile lor, n funct ie de oportunita t ile s i
constra ngerile istorice s i circumstant ele sociale. Experienta tranzit iei depinde ata t de
luarea propriilor decizii, de abilita t i s i motivat ie ca t s i de resursele economice, opor
tunita t ile s i constra ngerile contextului familial, socioistoric s i macroeconomic
(Schoon s i Silbereisen, 2009).
Acestea sunt motivele pentru care am ales sa ne pleca m atentia asupra categoriei de
tineri 1825 de ani s i mai cu seama a tinerilor din Roma nia, pentru a vedea daca ten
dintele descrise mai sus sunt valabile s i n cazul lor.
In Capitolul 1 al acestei ca rti veti descoperi de ce tinerii sunt o categorie sociode
mografica importanta ce beneficiaza asta zi tot mai multa atentie din partea cerceta tori
lor s i a factorilor decidenti. Definim conceptul de tineree, maturitate s i integrare n
munc (principalele fenomene analizate n carte). Descriem caracteristicile distinctive
ale perioadei adolescentei emergente s i influenta contextului social asupra tranzitiei ti
nerilor spre maturitate din diverse societa ti s i din Roma nia. Astfel prin prezentarea spe
cificului perioadei de tranzitie de la adolescenta la maturitate tot mai diferita s i dificil
de traversat s i a modului n care tinerii o nteleg s i ajung sa adopte viziuni, optiuni s i
comportamente diferite fata de generatiile precedente, optiunea noastra este aceea de
a ncadra tranzitia tinerilor spre maturitate ca fiind o problema sociala .
In sprijinul acestei optiuni aducem argumente n Capitolul 2 al ca rtii, unde analiza m
factorii care sunt responsabili de evolutiile recente ale tendintelor comportamentului
demografic al tinerilor (inclusiv al tinerilor din Roma nia) privind prelungirea termina rii
educatiei, obtinerea unui loc de munca stabil, formarea propriei familii s i a parentalita
tii, ceea ce face ca momentul tranzitiei la statutul de adult sa fie ama nat. Veti ga si date
statistice (nationale s i europene) care arata dificulta tile cu care se confrunta tinerii pre
cum participarea sca zuta la educatie s i abandonul s colar, cei aflati n afara orica rei
forme de educatie, formare sau ocupare, date privind dificulta tile n prega tirea s i inser
tia tinerilor pe piata muncii, al s omajului cronicizat, al insuficientelor programe care ar
facilita accesul tinerilor la un loc de munca (programe de voluntariat, stagii de practica ,
internshipuri s .a.). Aceste fenomene sunt tra ite de o categorie parca tot mai numeroasa
de tineri care datorita diverselor cauze (optiuni personale, situatie socioeconomica fa
miliala precara , context social dificil n care se dezvolta ta na rul s .a.) nu traverseaza cu
succes aceasta perioada a vietii spre maturitate. Situatia dificila este reflectata s i n do
cumentele oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, care des i n ultimii ani au adoptat
o serie de ma suri, programe s i proiecte pentru incluziunea sociala a tinerilor, eficienta
acestora nca nu a fost dovedita suficient.
25

In Capitolul 3 expunem modul n care divers i teoreticieni apartina nd diferitelor cu


rente psihologice s i sociologice explica factorii care influenteaza tranzitia de la adoles
centa la stadiul de adult ta na r. Am luat n considerare perspectivele teoretice clasice de
la cele traditionale, generale precum structuralistfunctionalismul, interactionalismul,
teoriile privind inegalita tile sociale, ale rezilientei pa na la cele mai recente perspective
integrative care sintetizeaza puncte de vedere din diverse teorii clasice precum teoria
interactionistecologica developmentalista , teoria sistemelor ecologice, teoria cursului
vietii sau cea a alegerilor rationale. Toate aceste teorii vorbesc despre rolul socializator
al familiei, al s colii s i n general influenta mediului socioeconomic, cultural s i contextual
asupra dezvolta rii unei persoane, referinduse s i la importanta rolului personal al oa
menilor n as i directiona viata as a cum considera prin alegerile pe care le fac s i prin
prisma propriilor capacita ti de a face fata situatiilor vietii. Lua m n considerare s i per
spectiva teoriilor privind tranzitia de la s coala la viata activa precum teoria carierei.
Capitolul 4 al acestei ca rti prezinta date sociologice concrete pentru a nta ri afirmatia
ca trecerea tinerilor roma ni spre maturitate reprezinta o problema sociala dar s i pentru
ntelegerea fenomenului tranzitiei spre maturitate cu specific pe debutul n munca al
tinerilor. Prin intermediul a patru cerceta ri n care am utilizat ata t tehnici cantitative ca t
s i calitative am ncercat sa explorez latura subiectiva s i obiectiva ale celor doua feno
mene (prezenta perioadei caracteristice adultului emergent la tinerii roma ni s i debutul
n munca ), prin mijloacele descriptive (ce nseamna pentru tinerii roma ni maturitatea)
s i prin cele explicative (prin analizele statistice pentru identificarea factorilor care de
termina un debut n munca ). Prin expunerea modului n care si va d liceenii s i studentii
statutul de va rsta s i se raporteaza la maturitate, demonstra m ca etapa emergenta spre
maturitate pare sa se constituie ca o etapa distincta a vietii s i n cazul tinerilor din Ro
ma nia. Tindem sa credem ca mediul economic, social s i cultural actual, cu numeroasele
schimba ri care pot fi va zute n Roma nia inclusiv n mbuna ta tirea standardului de viata
s i adoptarea valorilor s i ideologiilor individualiste specifice societa tilor din Vest apropie
conceptia tinerilor din Roma nia cu cei din SUA s i alte state n care a fost testata s i con
firmata teoria lui Arnett.
Cartea se ncheie cu principalele concluzii, limite ale celor patru studii precum s i re
comanda rile pentru directiile viitoare de cercetare privind acest subiect: tineri care par
curg procesul tranzitiei de la adolescenta spre stadiul de adult ta na r. Ultimele doua pa rti
ale ca rtii cuprind sursele bibliografice care au dus la conturarea ideilor exprimate n
aceasta carte precum s i anexele n care se ga sesc instrumentele de cercetare utilizate n
cele doua valuri ale studiului Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal.

26

CAPITOLUL1

TINERIIOPROBLEMSOCIAL?
In aceasta prima parte a ca rtii ncepem prin a prezenta contextual social al tranzitiei
tinerilor spre maturitate, caracterul distinctiv al perioadei de tranzitie de la adolescenta
spre maturitate observat n ultimele decenii n tot mai multe societa ti s i modul n care
dezvoltarea tehnologica a determinat schimbarea de viziune s i optiuni n ra ndul tineri
lor care parcurg aceasta etapa a vietii. Prezenta m succint teoria generatiilor a lui Man
nheim s i tra sa turile comune observate la tinerii americani care par a se rega si tot mai
des s i printre tinerii roma ni. Definim conceptul de tineree s i maturitate as a cum este
definit de ca tre diferite organizatii regionale s i institutii internationale prin intermediul
instrumentelor s i al documentelor legislative, dar prezenta m s i ca teva concepte privind
integrarea n munca . Prin datele statistice ara ta m tendinta tinerilor de a ama na eveni
mentele demografice precum ra ma nerea n educatie, a constituirii familiei, asuma rii ro
lului de pa rinte sau accesa rii locurilor de munca . Incheiem capitolul cu mentionarea
faptului ca fiecare ta na r e dator sa nteleaga ca n societate e nevoit sa joace roluri soci
ale, are obligatii s i responsabilita ti pe care mai devreme sau mai ta rziu va ajunge sa s i
le asume.

1.1.

CONTEXTULSOCIALALTRANZIIEITINERILORSPREMATURITATE

Vom ncepe prin a definii termenii utilizati mai frecvent n carte: adolescen, tineree,
perioad adult emergent mentiona nd ca aces ti termeni sunt utilizati n carte conform
definitiilor date de divers i autori s i/sau institutii/organizatii.
Modul n care oamenii nteleg sa mparta cursul vietii lua nd n considerare aspecte
biologice, psihologice, sociale, contextuale variaza , exista nd diverse perspective prin care
este privit parcursul vietii unei persoane. Modul cum definesc tinerii maturitatea, ce n
seamna pentru ei a fi adult s i comportamentul acestora de a ama na asumarea unor
responsabilita ti specifice adultilor, adopta nd mai degraba comportamente specifice ado
lescentilor, lau determinat pe cerceta torul J. J. Arnett (2000) sa vorbeasca de o noua
etapa de parcurgere n ciclul vietii, numindui pe tinerii ntre 1825 de ani adulti n curs
de devenire (emerging adults). Potrivit modelului, tinerii de azi ntre 1825 (30) de ani
nu se considera nici adolescenti, nici adulti, ci mai degraba adulti n curs de devenire.
Perioada din cursul vietii cuprinsa ntre 1825 (30) de ani este considerata o perioada
distincta de dezvoltare, numita perioada adult emergent. Conform teoriei lui Arnett,
J. J. (2000) pe care o utiliza m n aceasta carte pentru explicarea perceptiei tinerilor pri
vind propriul statut de va rsta , a criteriilor prin care definesc maturitatea precum s i a
factorilor de succes ai tranzitiei spre stadiul adult, demonstra m ca etapa adulta n curs
de dezvoltare spre maturitate pare sa se constituie ca o etapa distincta a vietii s i n cazul
tinerilor din Roma nia. Caracteristicile perioadei adulte emergente includ: senzaie de tr
ire ntre dou perioade (adultii n curs de dezvoltare nu se va d nici adolescenti, nici
adulti); explorarea identitii (n special n munca , n dragoste s i viziuni asupra lumii);
27

concentrarea pe sine (nu egocentrica ci pur s i simplu lipsit de obligatii fata de altii); in
stabilitate (evidentiata prin schimbarea statutului rezidential, al relatiilor n munca s i
educatie); vrsta posibilitilor (optimismul n as i conduce viata n orice directie do
resc).
Maturitatea emergent despre care face referire Arnett (2000) este un stadiu nou de
viata, intercalat ntre adolescenta s i maturitate, suprapus perioadei ntre 1825 (30) de
ani, n care tinerii nu se definesc nici adolescenti, dar nici adulti, definind maturitatea
ca un proces caracterizat prin criterii individualiste mai degraba deca t prin realizarea
unor tranzitii de rol (definitivarea studiilor, plecarea din ca minul pa rintesc, atingerea
independentei financiare, ca sa toria, parentalitatea). Maturitatea emergenta nu este nu
mai o etap de tranziie de la adolescenta la maturitate ca t un stadiu de via distinct n
care tinerii adopta o atitudine de neasumare a rolurilor sociale clasice s i implicit a as
tepta rilor societa tii. In aceasta perioada tinerii sunt preocupati pentru descoperirea si
nelui, trec printro perioada instabila , sunt centrati mai mult pe sine, au un sentiment
de neapartenenta la vreo categorie de va rsta s i o perceptie a posibilita tilor nelimitate.
Exploreaza diverse tipuri de asocieri identitare, personale, profesionale, religioase, ro
mantice, sexuale, si construiesc s i consolideaza multiple fatete ale propriei personali
ta ti. Ama na volitiv experimentarea unora dintre tranzitiile de rol mentionate s i nu au
perceptia parcurgerii unui drum iterativ n sensul atingerii acestor tranzitii care ar de
limita clar etapele vietii (din punct de vedere social, nus i asuma responsabilita ti de rol,
iar din punct de vedere psihologic nu trec prin transforma rile atitudinalidentitare aso
ciate acestor tranzitii de rol). Perioada adulta emergenta este o perioada n care tinerii
sunt mai liberi fata de controlul parental s i este o perioada independenta de explorare
a vietii. Ofera tinerilor posibilitatea de as i formula ntrun timp mai lung cele mai im
portante optiuni de viata (alegerea parcursului educational s i profesional).
Chiar daca aceasta perioada ar trebui sa fie axata pe explorarea oportunita tilor, con
textul social n schimbare, cerintele ridicate, nva tarea pe tot parcursul vietii, dificulta
tea de angajare pe piata muncii, stabilirea relatiilor s i diferentierea de adulti sunt doar
ca teva dintre aspectele nta mpinate n tranzitia tinerilor spre maturitate. Aceasta tran
zitie provoaca tinerilor s i o nelinis te cu ata t mai mult cu ca t aceasta perioada de tranzitie
nu este doar mai lunga , dar s ia pierdut s i natura standard, devenind nesigura s i rever
sibila . Sarcinile cele mai importante pe care un ta na r trebuie sa le rezolve pentru a
ajunge n perioada de adult sunt schimbarea relatiei fata de pa rinti, incluza nd separarea
partiala a ta na rului de familie, o incluziune sociala noua n viata, independenta, schim
barea atitudinii fata de trup, formarea identita tii sexuale s i a unei relatii intime precum
s i schimbarea atitudinii fata de rolurile de adult (Ka da r, 2013). Daca tranzitia traditio
nala a fost caracterizata de trecerea de la statutul de dependenta din adolescenta la au
tonomia adultului, tranzitia prelungita este caracterizata de alternarea codependentei
s i a autonomiei, tinerii nu mai sunt adolescenti, dar sunt s i tineri s i adulti n acelas i timp,
nendeplinind pe deplin criteriile maturita tii.

1.2. CONCEPTULDETINEREE,MATURITATEIINTEGRARENMUNC
Sensul notiunii de ta na r variaza n diferitele societa ti din ntreaga lume. Tineretea este
cel mai bine nteleasa ca o perioada de tranzitie de la dependenta din copila rie la inde
pendenta specifica perioadei adulte. Organizatia Natiunilor Unite, pentru scopuri sta
tistice, defines te ta na rul ca fiind acele persoane cu va rsta cuprinsa ntre 15 s i 24 de
28

ani, fa ra a aduce atingere altor definitii ale statelor membre, iar Carta Tinerilor Africani
i defines te pe tineri ca fiind persoanele cu va rsta cuprinsa ntre 1535 de ani. Conform
legislatiei nationale din Roma nia tinerii sunt ceta tenii activi cu va rsta cuprinsa ntre 14
35 de ani (Legea Tinerilor 350/21/7/2006, Art. 2, Alin. (2) lit. a.). Ca nd ne referim la
tineri n aceasta carte folosim definitia din legislatia noastra .
In timp ce limita inferioara a adolescentei se apropie de maturitatea biologica , limita
superioara se leaga de nivelul implica rii sociale (Ka da r, 2013). Obiceiurile culturale s i
normele sociale difera de la o tara la alta s i pot afecta sensurile s i modelul de dezvoltare
al tinerilor, aces tia ava nd diferite cerinte s i modele de dezvoltare s i n acelas i timp opor
tunita ti diferite. Perioada din cursul vietii cuprinsa ntre 1825 (30) de ani este consi
derata o perioada distincta de dezvoltare, numita perioada adult emergent. O serie de
studii (Macek et al., 2007; Nelson, 2009; Sirsch et al., 2007; Petrogiannis, 2011; Nelson
et al., 2004) care au investigat opiniile tinerilor despre maturitate, n diferite tari s i cul
turi arata ca tinerii ntre 1835 de ani se simt a fi ntre doua perioade ale vietii, nu se
considera adolescenti dar nici pe deplin adulti, tra ind o perioada pe care nu s tiu cum
so numeasca . Aceleas i studii arata ca pentru tineri criteriile cele mai importante care
marcheaza trecerea spre maturitate sau schimbat de la evenimente exterioare, la stan
darde interne, care se ating n general treptat s i individual precum acceptarea respon
sabilita tilor, a lua decizii independent de pa rinti sau alte influente s i a devenii indepen
dent financiar. Prin teoria adultului emergent ara ta m ca s i pentru tinerii din Roma nia,
ca s i n cazul tinerilor din alte societa ti occidentale (Cehia, Austria, Grecia, China, SUA),
etapa adulta n curs de dezvoltare spre maturitate pare sa se constituie ca o etapa dis
tincta a vietii.
Schimba rile demografice din ultimii 25 de ani sunt vizibile s i n categoria tinerilor
roma ni din mai multe puncte de vedere mentiona ndule succint n cele ce urmeaza , nsa
fa ra a avea pretentia unei enumera ri exhaustive a schimba rilor s i situatiilor dificile cu
care se confrunta tinerii roma ni din ziua de azi. Acestea afecteaza tinerii din punctul de
vedere al constituirii familiei, ra ma nerii n educatie sau n privinta accesa rii locurilor de
munca :
1. tinerii evit preluarea unor responsabiliti ale adulilor sau evit exercitarea rolului
lor social, economic i familial, astfel ca , de exemplu, va rsta medie la prima ca sa torie
a crescut progresiv n Roma nia ultimului sfert de secol, de la 25 de ani ca t era n 1990
ajunga nd n anul 2013 la 29,9 ani (n cazul ba ietilor de la 26,9, ca t era n 1990 la 31,9
ani n 2013, iar n cazul fetelor de la 23,7 ani ca t era n 1990 la 28,5 ani n 2013), iar
va rsta medie a mamei la prima nas tere a crescut s i ea progresiv de la 22,3 ani, ca t
era n 1990 ajunga nd la 26,5 ani n 2013 (INS, 2015). Juma tate din ba rbatii care au
pa ra sit casa pa rinteasca n perioada socialista erau sub 24 de ani, asta zi procentul
fiind atins doar la va rsta de 26 de ani (Mures an, 2012). In cazul tinerilor inactivi sau
s omeri care nu detin mijloacele pentru a locui independent exista probabilitatea mai
mare sa continue sa locuiasca cu familiile lor, ama na nd ntemeierea unei familii pro
prii (CE, 2012, SWD 409 final).
2. des i facultatea a devenit pentru multi tineri un pas important pentru accederea la
statutul de adult, tinerii considera ca numa rul mic al s colilor profesionale s i a celor
de arte s i meserii limiteaza oportunita tile de angajare deoarece aceste s coli ofereau
oportunitatea obtinerii unei specializa ri timpurii s i implicit intrarea pe piata muncii
mai devreme (Pop et al., 2010), exista nd statistici care arata ca aproape unul din
cinci tineri din grupa de va rsta 1824 de ani nu termina nva tama ntul obligatoriu
29

(17%) s i ca peste juma tate dintre elevii din aceeas i categorie de va rsta nu reus esc
sa termine clasa a XIIa s i sa treaca examenul de Bacalaureat (UNICEF, 2014).
3. tinerii care pa ra sesc timpuriu orice forma de s coala s i formare profesionala prezinta
un risc mare de s omaj s i excludere sociala sau chiar de speranta de viata mai redusa
s i cu timpul genereaza costuri (monetare sau nemonetare) nu numai pentru ei, dar
s i pentru societate (Costache et al., 2014). Printre beneficiile unei prega tiri educati
onale ca t mai nalte cifrele arata ca fiecare an de s coala n plus reduce cu 8,2% riscul
de a deveni s omer s i fiecare an n plus de s coala cres te veniturile salariale cu 8,5%
(Costache et al., 2014). Des i, n 2014 rata s omajului n ra ndul tinerilor (1524 ani)
la nivelul UE28 era de 21,9% cu 1,6 puncte procentuale mai mica fata de cea din
2013 s i n sca dere pentru prima data n ultimii 6 ani de la nceperea crizei financiare
din 2008, la nivelul UE, 15 tari se confrunta cu rate ale s omajului care depa s esc me
dia UE printre care s i Roma nia (24%), situatia ngrijora toare fiind n tari precum
Spania s i Grecia, unde peste 50% dintre tinerii cu va rsta cuprinsa ntre 1524 de ani
sunt fa ra un loc de munca (53,2% respectiv 52,4%) (EUROSTAT, 2015).
4. lipsa competentelor profesionale i mpiedica adesea pe tineri sa ga seasca o nca
drare adecvata n munca , iar lipsa experientei profesionale constituie un obstacol
important pentru intrarea pe piata muncii. Spre exemplu, 9 din 10 tineri declara ca
lipsa experientei impusa de angajator este problema cu care se confrunta atunci
ca nd vor sa se angajeze. Mai mult, 4 din 10 tineri considera ca piata muncii nu pre
zinta o corelare cu prega tirea lor s i doar 21,8% dintre tinerii participanti al unui
studiu recent7 muncesc n domeniul n care sau prega tit la s coala sau facultate, res
tul de 78,1% nu lucreaza n domeniul studiat. Datele Barometrului de Tineret 2012
indica faptul ca pe ansamblul populatiei de tineri doar 18% considera ca s coala ra s
punde nevoilor pietei muncii (MTS, 2013).
5. tinerii care provin din categorii dezavantajate au s anse limitate de as i dezvolta com
petentele necesare supravietuirii pe o piata a muncii globalizata s i aceasta datorita
absentei unor sisteme flexibile de educatie permanenta (Costache et al., 2014). La
ntrebarea: Ce cred ca ar fi necesar sa se nta mple pentru ca tinerii sa s i ga seasca
mai us or locuri de munca ?, 29,1% dintre tineri considera ca un sistem educational
performant s i adaptat pietei muncii este ra spunsul n facilitarea ga sirii unui loc de
munca . Dintre tineri, 24% considera ca aceasta sarcina cade n ma inile angajatorilor
care ar trebui sa aiba o mai mare deschidere ca tre tinerii neexperimentati sau n
politica statului care ar trebui sa ncurajeze companiile sa lucreze cu tinerii (iVox,
2015).
6. tinerii se confrunta cu provoca ri n tranzitia de la sistemul de nva tama nt s i/sau de
la s omaj la viata profesionala s i de la ncadrarea n munca temporara sau cu fractiune
de norma la ncadrarea n munca cu norma ntreaga . In Roma nia, rigiditatea este ca
racteristica principala a programului de lucru al salariatilor, doar 9,4% dintre aces tia
ava nd posibilitatea de as i organiza n mod flexibil programul de lucru (Traian s i Vo
ineagu, 2012). Daca la nivel european este mai probabil ca tinerii sa fie cuprins i n

7

Studiul online Tinerii i locul de munc realizat n 2015 pe 2276 tineri ntre 1825 de ani,
rezultatele puta nd fi extrapolate la populatia utilizatorilor de internet din Roma nia, peste 18
ani, din mediul urban. Studiul a fost realizat in cadrul campaniei Garania pentru Tineret,
www.garantiapentrutineret.ro

30

forme de angajare temporara sau cu contracte de munca parttime, ceea ce repre


zinta n acelas i timp o oportunitate dar s i o vulnerabilitate ocupationala , tinerii ro
ma ni se confrunta cu o piata a muncii rigida , fa ra forme flexibile de angajare dispo
nibile, care sa permita continuarea studiilor n paralel cu angajarea. S i des i, tinerii
roma ni lucreaza mai mult deca t ansamblul populatiei ocupate din Roma nia s i deca t
tinerii europeni n zone orare neconventionale, cum ar fi munca n schimburi s i n
zilele nelucra toare (MTS, 2013), aproape 7 din 10 tineri prefera locurile de munca
fulltime, iar 2 din 10 prefera un loc de munca parttime (iVox, 2015).
7. n Roma nia tinerii care pa ra sesc timpuriu s coala adesea nu fac obiectul unor cerce
ta ri sistematice pentru ca sunt o categorie greu de identificat ne mai fiind cuprins i
n sistemele de formare s i nici ntro alta forma de protectie sociala . 7,5 milioane de
tineri ntre 1524 de ani din UE nu aveau un loc de munca s i nu urmau studii sau
cursuri de formare profesionala , n 2010 (CE, 2015) s i aproape 5,5 milioane de tineri
ntre 1824 ani din ntreaga Europa nu terminasera nva tama ntul secundar superior
s i nu mai urmasera vreun program de educatie s i prega tire profesionala formala sau
nonformala n 2012 (MTS, 2013). Procentul tinerilor NEET este ridicat, de 17% din
populatia ntre 1524 de ani, iar peste 60% din aces tia sunt inactivi economic, re
prezenta nd a treia cea mai mare proportie din UE (CE, 2015: SWD 42 final). Unele
date arata ca n Roma nia ponderea tinerilor NEET a crescut de la 13,3% n 2007 la
17,4% n 2011, procentul pa stra nduse s i n 2012, media UE fiind de 12,7% (MTS,
2013). In lipsa unor evidente sau studii sistematice asupra tinerilor NEET, statisticile
sunt ambigue, n 2012 estima nduse n Roma nia 450.000 de tinerii NEET (INS Ro
ma nia). Inregistrarea lor a nceput prin cele 27 de centre pilot ale programului Ga
rantia pentru tineret, identifica nduse pa na la 31 ianuarie 2015 putin peste 3500 de
tineri (Guvernul Roma niei, 2015). Roma nia a demarat o serie de programe pentru
prevenirea s i combaterea pa ra sirii timpurii a s colii nsa eficacitatea acestora nu a
fost suficient dovedita . Abandonul s colar se datoreaza evenimentelor din viata per
sonala a celui n cauza (mutarea dintro localitate n alta, separarea pa rintilor,
pierderea slujbei de ca tre pa rinti) sau evenimentelor s colare (repetentia, absenteis
mul regulat), adesea fiind aprobat chiar de pa rinti, va za nd n ta na r o solutie de su
pravietuire a familiei (Balica et al., 2010). Tinerii NEET 1529 ani nencadrati profe
sional s i care nu urmeaza vreun program de educatie sau formare produc statului
roma n un cost de 1.624 Euro, ca urmare a nerealiza rii de venituri. In Roma nia cos
turile generate de TPTS pe durata unei vieti este echivalent cu 0,9% din PIB (pa na la
1,6% din PIB n Ungaria s i 1,4% n Letonia) (Costache et al., 2013).
8. n lipsa unor oportunita ti corespunza toare de ncadrare n munca , n anumite state
membre tinerii accepta oferte precare de ncadrare n munca precum stagii nepla
tite sau sunt expus i fenomenelor de subocupare a fortei de munca sau de munca
nedeclarata , adesea dispus i sa plece la munca n afara tarii. Cei expus i riscului de
excluziune de pe piata fortei de munca sunt persoanele cu un nivel sca zut de califi
care, cele cu handicap, cele care abandoneaza timpuriu studiile, care nu sunt nca
drate n munca , nici nu urmeaza un program de educat ie sau formare s i tinerii din
comunita t ile marginalizate s i defavorizate, cum ar fi populat ia roma sau migrant ii
legali tineri (CUE, 2011). Tinerii care pa ra sesc timpuriu s coala sunt la debutul viet ii
active s i ar putea fi o resursa umana importanta n economie, dar n absenta unor
diplome sau certificate care sa le ateste competentele nu pot fi ncadrati n munca
legal, muncind la negru doar pe perioada de proba , n slujbe temporare, n general
31

necalificate. Juma tate dintre tinerii ntre 1824 de ani cu nivel sca zut de educat ie
erau angajat i ca muncitori necalificat i (55%), cei mai multi n domeniile comert s i
reparatii (31%) n companii private (68%), iar aproape 42% afirmau ca intentio
neaza sa plece n stra ina tate pentru as i ga si de munca n viitorul apropiat (Balica
et al., 2010). De altfel, un alt studiu arata ca mai bine de juma tate (55,2%) dintre
tinerii care si cauta un loc de munca n Roma nia ar fi dispus i sa lucreze n afara
tarii, 26,7% sunt indecis i n aceasta privinta, iar 18,0% nu ar pleca sa studieze n
afara t arii. Dintre cei care ar alege sa munceasca n tara 72,6% ar faceo de dragul
familiei s i a prietenilor, iar 36,0% considera ca un job n tara lear oferi posibilitatea
de a face o schimbare n tara (iVox, 2015).
As adar perioada de trecere de la adolescenta la stadiul de ta na r este o perioada ce
presupune schimba ri majore n viata orica rei persoane. In traversarea acestei perioade
schimba rile pot genera dificulta ti, iar depa s irea lor este o sarcina ce presupune un efort
ata t din partea tinerilor, dar ar putea fi s i o sarcina de ga sire a unei rezolva ri din partea
ntregii societa ti. Am ara tat ca n ciuda acestor schimba ri s i dificulta ti tinerii de asta zi
tra iesc ntro lume a posibilita tilor nengra dite, puta ndus i tra i s i directiona viata as a
cum considera s i tocmai poate pentru ca nu s tiu ce sa faca cu aceasta libertate mult i
ajung nempliniti la maturitate.
In limba roma na exista doi termeni care fac referire la dezvoltarea umana deplina ,
cel de matur s i adult. Conform Dicionar Explicativ al Limbii Romne, (Academia Ro
ma na , 1998) s i Noului Dicionar Explicativ al Limbii Romne (Litera International, 2002)
termenii de matur s i adult sunt definiti prin aceeas i expresie stare de dezvoltare
deplina , nsa unii studenti au fa cut diferenta ntre a fi matur s i a fi adult. Unii spun ca
sunt adulti dar nu s i maturi, iar altii invers. Argumentele pentru care se considera ma
turi sunt pentru ca au un sistem de principii, valori s i responsabilita ti pe care s i le
asuma , nsa nu sunt adulti pentru ca nu au independenta financiara , sunt o persoana
adulta (am toate drepturile pe care societatea le confera persoanelor de acest tip), dar
nu sunt matura (nu cons tientizez va rsta pe care o am).
Ca nd devine o persoana cineva cine poate fi numit adulta ? Exista diferite definit ii
ale va rstei adulte din punct de vedere legal: la 18 ani tinerii au drept de vot s i n majo
ritatea statelor se pot ca sa tori fa ra acordul pa rint ilor (Art. 36, alin 1, Constitutia Ro
ma niei), la 18 sau 21 de ani (n funct ie de stat, de exemplu n SUA) s i pot ncheia con
tracte cu caracter obligatoriu. Folosind definit ii sociologice, oamenii pot fi considerat i
adulti atunci ca nd se ntret in singuri ori s iau ales o cariera , sau ca sa torit ori au legat
un parteneriat de dragoste important sau s iau ntemeiat o familie. Daca maturitatea
sexuala survine n adolescenta, maturitatea cognitiva poate apa rea mai ta rziu. Maturi
tatea psihica poate depinde de realiza ri cum ar fi descoperirea identita tii proprii, obt i
nerea independentei fata de pa rinti, construirea unui sistem de valori s i formarea de
relatii (Papalia, 2010).

1.3. CARACTERISTICILEPERIOADEIADOLESCENEIIATINEREII
Orice societate acorda va rstei o important a deosebita organiza nduse n temeiul structu
ra rii pe criterii de va rsta . Vrsta este definita ca interval de timp prin care fiecare om se
localizeaza pe sine s i este localizat de ceilalti n societate. Cele doua proprieta ti ale va rstei
cea biologica s i cea sociala determina stadiile cursului vietii umane. Vrsta biologic este
32

numa rul de ani pe care i are un om, iar vrsta social, n culturile din care facem parte,
defines te cea mai buna va rsta pentru ba rbat s i pentru femeie privind terminarea s colii,
cariera, ca sa toria, nas terea copiilor, pensionarea, statutul de bunic etc. (Schifirnet , 2002).
Aceasta dubla proprietate a va rstei i determina pe oameni sa s i interiorizeze o structura
temporala , ca reia i se conformeaza , ceea ce duce la o instituionalizare a cursului vieii
(Otovescu, 2010). Tinza nd sa s i alinieze va rsta biologica cu cea sociala , oamenii sunt con
s tienti ca sunt n avans sau n nta rziere cu privire la evenimente familiale s i ocupationale
majore. Daca la va rsta copila riei s i la cea a adolescentei se manifesta dorinta de a ajunge
ca t mai repede adult, pe ma sura ce nainta m n va rsta unii oameni doresc prelungirea
tineretii s i ama narea atingerii etapei ba tra netii (Schifirnet, 2002). Societatea din ce n
ce mai divizata s i marcata de instabilitate s i incertitudine fac ca organizarea cursului
vietii sa fie afectata de fragilizarea statusului de adult ceea ce duce la o flexibilitate tem
porala s i dezinstituionalizarea cursului vieii puna nd sub semnul ntreba rii modelul cul
tural al timpului industrial s i modelul cursului vietii care i corespunde (Otovescu,
2010). Prelungirea s colarita tii, cres terea ponderii serviciilor s i interesului puternic
pentru nva tama ntul superior, impactul cu massmedia (televiziunea, internetul) i de
termina pe unii oameni sa s i prelungeasca starea de adolescent astfel ca n societatea
actuala exista s i o perioada postadolescenta () identificabila n multe privinte cu tine
retea (Schifirnet, 2002).
Fiecare om traverseaza dea lungul vietii anumite etape (stadii de dezvoltare), iar
fiecare dintre acestea este corelata cu un anumit interval de timp n care oamenii dispun
de un set de disponibilita ti diferite calitativ de acelea manifestate n alta faza de evolutie.
Cele mai cunoscute reflectii teoretice asupra stadiilor de dezvoltare sunt: teoria dezvol
ta rii maturita tii (Arnold Gesell), teoria despre dezvoltarea psihosexuala (Sigmund
Freud), teoria despre dezvoltarea psihosociala (Erik Erikson), teoria dezvolta rii cogni
tive (Jean Piaget), teoria despre dezvoltarea morala (Lawrence Konhlberg) s .a. Erikson
(1953) discuta dezvoltarea individului prin evolutia n opt stadii (pruncia, copila ria tim
purie, perioada de la 4 la 5 ani, perioada de la 6 ani pa na la manifestarea puberta tii,
adolescenta, prematuritatea, perioada adulta , ba tra netea), orientarea de la o etapa la
alta fa ca nduse prin procesul de generativitate. Fiecare dintre cele opt stadii se remarca
prin criza produsa n acel interval de timp, desfa s urata ntrun cadru social dominant s i
finalizata ntro mutatie semnificativa . Din aceasta perspectiva teoretica individul apare
ca o fiinta care procreeaza , produce s i creeaza . Conform teoriei dezvolta rii morale
(L. Kohlberg), dezvoltarea individului are loc printro succesiune de stadii n raport cu
trei niveluri n ceea ce prives te evolutia judeca tilor sale morale: nivelul preconventional
ca nd interpreteaza notiunea de bine s i de ra u prin raportarea la forta fizica a autorita tii
sau a pedepsei (recompensei), nivelul conventional n care conformarea copilului se
face n functie de as tepta rile familiei, grupului sau societa tii, datorita cons tientiza rii de
ca tre el a necesita tii ordinii sociale s i a implica rii active n sustinerea ei s i nivelul al tre
ilea, postconventional, faza maturita tii individului ca nd acesta defines te valorile s i prin
cipiile morale validate social s i pe care le aplica independent de orice alta influenta.
Niciun copil nus i poate dezvolta o moralitate pa na nu trece prin faza dezvolta rii morale
a constra ngerii, iar prin exercitarea rolurilor sociale i se clarifica notiunea de moral s i
imoral. Teoria lui Kohlberg pune accentul mai nta i pe evolutia judeca tilor morale dea
lungul vietii pe raportarea proceselor morale cunoscute de individ n contextul social s i
de grup, care sanctioneaza comportamentul acestuia (Schifirnet, 2002).
Adolescena este perioada de va rsta cuprinsa ntre 1418 ani. Este perceputa ca o
faza critica fiindca oamenii n acest stadiu cauta sa se raporteze permanent la ceilalti ca
33

o persoana autonoma , cu cons tiinta propriei identita ti, dar nu li se recunosc aceasta po
zitie de ca tre familie sau cei din jurul lor, datorita ca rora apar s i probleme specifice va r
stei precum tensiunea dintre ta na r s i societate, ca s tigarea independentei fata de pa rinti;
alegerea carierei s i a stilului de viata, viata sexuala (Schifirnet, 2002). Unii autori men
tioneaza 24 de tipuri ale crizei adolescentei printre ele rega sinduse precipitarea n a
pa rea adult s i prima nostalgie a copila riei, ama ra ciunea provocata de priza de cons ti
inta a ireversibilita tii vietii sau contradictia ntre dorinta de as i hota r de timpuriu ca
riera s i as teptarea continua a ceva nou, nepreva zut (Dumitrescu s i Andrei, 1983).
Perioada ntre 1825 de ani este un timp de realiza ri s i riscuri, schimba ri interne s i
externe, inclusiv modifica ri ale creierului cei propulseaza pe adolescent i spre maturi
tatea deplina . Teoriile s i cerceta rile surprind secventele de schimba ri de dezvoltare
care apar, mpa rt ind aceasta perioada n trei: adolescenta (delimitata n general de la
pubertate pa na la 18 ani), stadiul de adult ta na r (definit ntre 18 s i 22 de ani sau ntre
18 s i 25 de ani) s i stadiul adolescentei ta rzii (definit de la mijlocul va rstei de 20 de ani
s i peste). Modifica rile n tranzit ia tinerilor spre va rsta adulta se bazeaza pe schimba ri
care au loc n adolescenta: ga ndirea abstracta , un cadrul prielnic/ostil, relatii instru
mentale, intensitatea emotiilor, ca utarea senzat iilor. Schimba rile din perioada adulta
ta na ra se refera la o ga ndire mai complexa , aprecierea pentru diverse puncte de vedere,
reciprocitate n relat ii, stabilitate emot ionala , asumarea riscurilor s i a deciziilor luate,
prudent a. Schimba rile din perioada adulta ta rzie se refera la noi niveluri de analiza
abstracta , capacitate mai complexa de rezolvare a problemelor, capacitate sporita de
conducere, capacitate mai mare de autoevaluare, angajamente interne n munca s i re
latii (Simpson, 2005).
Mitchell (2006) utilizeaza termenul vrsta de bumerang (boomerang age), con
centra nduse asupra tinerilor care n ncercarea de as i tra i independent viata, se n
torc regulat la pa rinti, iar detas area este atinsa n mai multe faze. Se vorbes te despre
efectul yoyo (Gaudet, 2007), cu referire la starea n care tinerii alterneaza ntre de
pendenta s i independenta, ca urmare a s omajului care urmeaza angaja rii sau a ruperii
unei relatii, dupa o perioada de parteneriat. Dependenta s i independenta tinerilor fata
de adulti nu depinde doar de o decizie luata ci s i de statutul de angajat, existenta unei
relatii romantice s i formarea unor atitudini s i valori stabile. Daca pe parcursul anilor
de studiu, tinerii sau orientat dupa obiective, cerinte s i feedbackuri clare, odata cu
intrarea pe piata muncii s i cu pasul spre maturitate apar alegeri serioase n procesul
decizional legate de cariera , stil de viata s i probleme financiare. In unele cazuri, exista
s i o presiune venita dinspre dorintele pa rintilor, care accentueaza criza, deoarece tine
rii oscileaza n deciziile pe care le iau, pe deo parte ntre ceea ces i doresc ei sa faca ,
iar pe de alta parte sa i s i multumeasca pe pa rint i. In aceasta etapa tinerii si planifica
activ cariera, si cauta traseul potrivit n sistemul de nva tama nt, iar unii devin devotat i
fata de studii (Ka da r, 2013).
Tinereea este perioada cuprinsa ntre 1925 de ani, ca nd preocuparea individului
este depa s irea momentului critic al adolescentei. Unii oameni ncearca sa s i prelun
geasca starea de adolescent, n special acei tineri care urmeaza studii superioare, iar
unii autori numesc aceasta perioada postadolescena, identificabila n multe privinte
cu tineretea. In aceasta perioada oamenii sunt maturizati fizic, au putere s i multa ener
gie, sunt capabili de eforturi sustinute, iar capacitatea mintala este la nivelul maxim de
ntelegere s i productivitate intelectuala . In comparatie cu adolescentii, tinerii acorda
atent ie planifica rii viitorului lor ntrun mod mai concret s i mai lucid. Acum individul
decide asupra carierei sale s i n lega tura cu orienta rile sale sociale. Problemele sociale
34

ale tineretii sunt rezultatul fie al continua rii unor comportamente deviante din adoles
cent a, fie al dificulta t ilor nta mpinate n realizarea idealurilor s i aspirat iilor. La aceasta
va rsta se manifesta puternic s omajul, lipsa de locuinta, venituri insuficiente, locuri de
munca inadecvate nivelului de prega tire, bariere birocratice n ascensiunea sociala s i
profesionala , ntemeierea familiei. Stresul este prezent la un numa r tot mai mare de
tineri din cauza solicita rii intense n activita t ile depuse n mai multe locuri de munca
sau ca urmare a nerezolva rii unora dintre problemele elementare ale existentei cotidi
ene (Schifirnet, 2002). Mai mult deca t condit ia biologica a unui om, n sociologie tine
retea este privita ca status atribuit sau ca eticheta construita social (Marshall, 2003).
S i aceasta pentru ca tineretea este analizata sau privita n contexte sociale s i culturale.
Tineretea este faza din ciclul de viata ca nd oamenii si formeaza orienta rile valorice
prin care vor percepe s i interpreta evenimentele pe parcursul ntregii vieti. Caracteris
ticile dezvolta rii ciclului de viata al tineretii (energie, capacitate de asimilare a cunos
tintelor, ca utarea propriei identita ti, autonomie) le stimuleaza nevoia de schimbare a
oamenilor aflati la aceasta va rsta (Schifirnet, 2002). In comparatie cu perioada copila
riei n tinerete oamenii cons tientizeaza evolutia rapida din faza lor de dezvoltare. Tine
rii sunt cei care se diferentiaza de restul categoriilor de va rsta ale oamenilor prin com
portamente, atitudini s i moduri de a actiona. Societatea delimiteaza tineretea ca una
dintre fazele cele mai importante ale evolutiei individuale, iar tineretul ca un grup cu o
mare forta de schimbare. Orice societate ncearca sa l orienteze pe ta na r ca tre idealurile
s i scopurile ei (Schifirnet, 2002). Sensul notiunii de tnr variaza n diferite societa ti din
ntreaga lume. Tineretea este cel mai bine nteleasa ca o perioada de tranzitie de la de
pendenta din copila rie la independenta specifica perioadei adulte. De aceea, ca o cate
gorie, tineretea este o notiune mai mult fluida comparativ cu alte grupuri de va rsta fixe.
Cu toate acestea va rsta este cel mai simplu mod de a defini acest grup, n special, n ceea
ce prives te relatia cu educatia s i locul de munca , deoarece tineretea se refera la per
soanele care au va rsta cuprinsa ntre absolvirea nva tama ntului obligatoriu s i ga sirea
primului loc de munca . Organizatia Natiunilor Unite, pentru scopuri statistice, defines te
tineretul acele persoane ntre 15 s i 24 de ani, fa ra a aduce atingere altor definitii ale
statelor membre (UN, 2015). Ca teva institutii nationale, instrumente s i organizatii regi
onale definesc diferit ta na rul s i pe care Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite le
ia n considerare. Tabelul 1.1 sumarizeaza aceste definitii.
Vrsta adolescenei nu este numai perioada n care se petrece tranzitia de la copila rie
la starea adulta ci s i cap de pod, s i a doua nas tere s i ra scruce a vietii s i epoca fur
tunilor s i a pasiunilor s i va rsta de aur dar s i va rsta primejdioasa , va rsta ingrata
(Dumitrescu s i Nicolae, 1983) sau va rsta marilor experiente s i experimente cruciale,
initiate s i tra ite pentru prima oara de ca tre individ (Schifirnet, 2002). Adolescenta este
va rsta idealurilor, a na zuintelor, a croirii drumului n viata dupa anumite modele
mai nta i (pa rinti, profesori, oameni de seama , eroi din opere literare etc.) s i apoi dupa
imagini create de fiecare (Dumitrescu s i Nicolae, 1983). Lipsita de echilibru, turmen
tata de tendinte contrarii, strivita de pofte s i de renuntari, epoca de criza s i de tranzitie,
adolescenta atrage prin bizareria ei enigmatica , prin secretul sa u impenetrabil, prin im
previzibilitatea s i violenta ei, prin spontaneitatea s i fecunditatea sa cheltuita din bels ug,
steril s i inutil (Stoian, 1968). Adolescenta a fost definita s i ca o achizitie a unei maturi
ta ti, ca o perioada n timpul ca reia responsabilita tile reale sunt exersate ntrun fel sau
altul n colectivitate s i pentru colectivitate (Dumitrescu s i Nicolae, 1983). As a caracteri
zeaza metaforic diferiti autori perioada adolescentei.
35

Tabelul 1.1: Definitii ale conceptului de ta na r


Entitate/ Instrument/ Organizaie

Vrsta

Referin

Secretariat ONU/UNESCO/ILO

Tineret: 1524 de ani

Instrumentele ONU,
Statistici

ONU Habitat (Fondul de Tineret)

Tineret: 1532 de ani

Agenda 21

UNICEF/WHO/UNFPA

Adolescent: 1019 ani,


Tineri adolescenti: 1024,
Tineri: 1524 de ani

UNFPA

UNICEF/
Conventia privind Drepturile Copilului

Copil pa na la 18 ani

UNICEF

Carta Tinerilor Africani

Tineri: 1535 de ani

Uniunea Africana , 2006

Sursa: ONU,
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/factsheets/youthdefinition.pdf, p. 2.
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID = 3393
http://www.unfpa.org/emergencies/manual/8.htm
http://www.unicef.org/adolescence/index_66834.html
http://www.africaunion.org/root/ua/conferences/mai/hrst/charter%20english.pdf

Tinereea poate fi asema nata cu maturitatea. Occidentul ntelege prin maturitate ca


nu mai es ti inocent, ca experientele vietii teau copt, ca nu mai poti fi ns elat cu us urinta,
ca nu mai poti fi exploatat, ca ai n tine ceva ca o sta nca solida care ti ofera protectie,
siguranta () A fi matur nseamna sa ti tra ies ti viata n libertate deplina , fa ra sa iei n
seama ce spun altii. Oamenii care tin seama de altii s i de pa rerile lor sunt imaturi (Raj
neesh Chandra Mohan Jain, 2006: 24). Pentru ca durata s colarita tii obligatorii era mult
redusa fata de cea de asta zi8, iar nevoia unei califica ri nalte prin nva tama ntul superior
s i mai putin nta lnita , la nceputul secolului XX s i chiar n perioada dintre cele doua ra z
boaie mondiale, tinerii intrau n productie de la 1618 ani (chiar 14 ani) prelua nd s i
exercita nd responsabilita ti sociale (pe plan profesional), iar prin ca sa torie (adesea la
aceeas i va rsta , datorita independentei economice, fiind salariati) preluau s i responsa
bilita ti sociale (fata de familie, copii etc.). In mediul rural, acest proces era s i mai pro
nuntat. Durata s colarita tii obligatorii s i nevoia prega tirii continue a crescut. Aceasta n
seamna ca independenta economica a tinerilor, prin intrarea n productie, se ama na
pa na la 2325 ani, dar, n felul acesta s i exercitarea rolului lor social, pe planurile econo
mic s i familial (Dumitrescu s i Nicolae, 1983). Una dintre cauzele pentru care tinerii evita
sa preia unele responsabilita ti ale adultilor este prelungirea perioadei de s colarizare s i
implicit ama narea de a intra pe piata muncii, pa na dupa finalizarea studiilor. Integrarea
sociala reprezinta un proces care se desfa s oara n timp, pe etape, fiecare din ele ava nd

De la domnitorul Alexandru Ioan Cuza care a promulgat n anul 1864 nva tama ntul primar
obligatoriu, numa rul anilor obligatorii de nva tama nt sau tot schimbat n Roma nia. Legea din
anul 1948 a redus durata nva tama ntului general obligatoriu de la 7 ani (ca t era n perioada
interbelica ) la 4 ani, iar Hota ra rea Consiliului de Minis tri din 1958 generaliza din nou nva ta
ma ntul obligatoriu la 7 ani. Legea nr. 11 privind Inva tama ntul n Republica Socialista Roma nia
adoptata n 1968 a extins nva tama ntul obligatoriu, stabilit n 1965 la 8 ani, prelungindul la
10 ani. In prezent nva tama ntul general obligatoriu este de 11 clase s i cuprinde nva tama ntul
primar, nva tama ntul gimnazial s i primii 2 ani ai nva tama ntului secundar superior, nva ta
ma ntul liceal va deveni obligatoriu pa na cel mai ta rziu n anul 2020 (conform OUG 117 din 23
decembrie 2013 Art. 16 Alin (1) la Legea Educatiei 1/2011).

36

obiective specifice: tinerii trebuie sa aiba contiina ca fiecare individ este dator sa par
ticipe, pe ma sura capacita tii, a puterilor sale, a statutului sa u, la dezvoltarea s i progresul
societa tii n care tra ies te; tinerii trebuie sa nteleaga ca fieca rui membru al societa tii i
revin nu numai drepturi ci s i obligaii, responsabiliti, care trebuie preluate s i exercitate
la nivelul posibilita tilor ce i le confera statutul, va rsta s i profesiunea s i tinerilor trebuie
sa le acorda m posibilitatea sa s i joace rolul corespunza tor, nva tandui s i cum so faca
ca t mai bine (Dumitrescu s i Nicolae, 1983).
Dumitrescu s i Nicolae (1983) afirmau ca profesorii sunt ra spunza tori fata de socie
tate, de ma sura n care tinerii si formeaza sau nu cons tiinta ra spunderii sociale, de ma
sura n care s tiu cum sa preia s i cum sa exercite responsabilita tile sociale. Responsabi
litatea forma rii unei cons tiinte a ra spunderii sociale la tineri poate fi a profesorilor, nsa
ala turi de aces tia responsabilitatea revine n primul ra nd familiei, unde copilul ncepe
sa se dezvolte s i chiar ta na rului nsus i din momentul ca nd acesta ajunge sa cons tienti
zeze ca deciziile s i faptele sale au consecinte. Preluarea s i exercitarea de responsabilita ti
nu este un simplu act, ci un proces ce se desfa s oara pe durata ntregii existente, ea nu
este nna scuta ci se nvata (Dumitrescu s i Nicolae, 1983).
Activitatea de orientare profesionala a tinerilor trebuie sa actioneze pe trei planuri:
motivaional: orientarea activita tii educationale (exercitata de familie, opinia pu
blica etc.) n directia forma rii unei motivatii puternice s i superioare, care sa stea la
baza optiunii profesionale a fieca rui ta na r s i sa l ajute n actiunea de adaptare la pro
fesia aleasa s i de depa s ire a dificulta tilor;
activitatea educationala trebuie sa actioneze n directia forma rii capacita tii de a face
fata schimba rii s i a cres terii gradului de receptivitate al tinerilor fata de nou;
pentru a realiza optimizarea optiunilor s i a vietii profesionale a tinerilor, educatia
trebuie sa actioneze n vederea formrii unei personaliti puternice, rezistenta la
schimba ri, la insecuritate, ta na rul demonstra nd initiativa s i spirit creator (Dumi
trescu s i Nicolae, 1983).
Aparitia cons tiintei s i a capacita tii de autocunoas tere care apar la 1112 ani s i se
dezvolta treptat pe la 1618 ani stau la baza unei optiuni profesionale lucide s i cons ti
ente, sunt de pa rere Dumitrescu s i Nicolae (1983). Un ta na r poate avea ca ideal exerci
tarea unei profesii (inginer, medic, mecanic, chimist, cerceta tor ntrun anumit dome
niu, economist etc.) pentru renumele pe care la doba ndit cineva prin exercitarea
profesiei respective, pentru actualitatea profesiei, semnificatia ei sociala , convingerea
ca este calea cea mai buna de realizare s i afirmare a personalita tii sau de valorificare a
unor capacita ti.
Conceptul de ta na r poate fi definit ca o trecere de la dependenta privata la depen
denta n sfera publica , dar independenta economica este atinsa n timp s i ntro varie
tate de moduri (Schoon s i Silbereisen, 2009). Arnett a subliniat ca perioada adulta
emergenta exista numai n culturile care ama na intrarea n rolurile s i preluarea res
ponsabilita tilor specifice adultilor, pa na dupa adolescenta ta rzie (Arnett, 2000). Pre
lungirea perioadei de tinerete depinde de clasa sociala , exista o anume diferenta ntre
cei care provin din clasele sociale superioare s i reprezentantii claselor inferioare. Cu ca t
pa rintii provin dintro categorie sociala mai buna , cu ata t copiii lor au s ansa de a avea o
tinerete mai lunga , mai bogata n evenimente (Veres , 2000). Tra irea tineretii este o ca
racteristica a grupului de tineri. Pe ma sura depa s irii unora dintre dificulta tile determi
nate de conditia de ta na r (prega tirea profesionala , integrare n munca etc.), tinerii cauta
37

sa prelungeasca aceasta stare, cons tienti de forta s i capacitatea date de tinerete, neasu
ma ndus i integral ndatoririle caracteristice adultului, n unele cazuri observa nduse o
aparenta dependenta de adulti, dar, de fapt, un mod subtil de ai antrena pe adulti la
solutionarea propriilor probleme (Schifirnet, 2002).

1.4. TINERIIITEORIAGENERAIILOR
Una dintre teoriile care explica conceptul de generatie este teoria generatiilor a lui Karl
Mannheim (1927) care pornes te de la premisa ca oamenii se dezvolta prin experientele
tra ite personal ntrun context social diferit de al altor generatii. Mannheim afirma ca
tinerii cresc, experimenteaza s i proceseaza tot ceea cei nconjoara prin ei ns is i, mai
degraba deca t prin ochii pa rintilor. Tinerii se adapteaza sistemelor de valori ale realita
tilor pe care le tra iesc. Mannheim a explicat ca o generatie tra ies te ntrun spatiu social
ce influenteaza cons tiinta unei persoane la fel de mult ca s i clasa sociala sau cultura.
Mannheim afirma ca persoanele care fac parte din aceeas i generaie (care sunt na scute
n acelas i interval de timp, tra iesc ntrun spatiu social s i temporal comun) motivati de
necesita tile biologice s i influentati de contextul social si formeaza o cons tiinta a gene
ratiei. Valorile formate colectiv de un grup generational vor continua sa influenteze
comportamentul persoanelor dea lungul ntregii lor vieti. Teoria generatiilor ne ajuta
la explicarea modului cum o generaie apare s i este definita de generatiile anterioare
dar s i de contextul istoric. Generatiile se schimba rapid ca ra spuns la evenimente ma
jore, iar tinerii se adapteaza sistemelor de valori din realita tile pe care le tra iesc. Teoria
Generaiilor postulata de Mannheim sugereaza ca generatiile se schimba rapid ca ra s
puns la evenimente majore. Daca apare un eveniment major n viata unui grup de oa
meni la aproximativ aceeas i perioada a adolescentei ta rzii, este foarte probabil de a in
tra n cons tiinta colectiva . Generatiile au fost conceptualizate ca fiind una dintre fortele
motrice de schimbare sociala s i al progresului, prin acest concept cresca nd posibilitatea
de a prezice directia de schimbare sociala (Mannheim, 1927/28).
Definim s i termenul de cohort care conform Marelui Dictionar de neologisme
(Marcu, 2000) are ca un al patrulea nteles s i totalitatea de indivizi care a tra it acelas i
eveniment demografic n cursul aceleias i perioade de timp.
Dea lungul timpului sau scris despre generatii, fiecare ava nd un anumit specific. In
literatura ga sim denumiri date s i caracteristici definitorii pentru unele generatii recente
n functie de anul nas terii fa ca nduse referire de exemplu la Generaia Baby Boom, Ge
neraia X, Generaia Y sau mai recent Generaia Z, formata din persoanele na scute n
perioada 19952000. Inca din anii 60 specificita tile unei generatii de tineri dintro anu
mita perioada s i loc au fost caracterizate, iar dea lungul anilor au existat tinerii mods,
rockeri, hippies, punk, yuppies, hipsterii sau recent yuccies. Puternic influentata de tehno
logie s i internet din Generatia Y fac parte tinerii de asta zi din America, dar s i din alte
societa ti, definiti ca un grup de consum ce au evoluat diferit fata de generatiile anteri
oare. Fiind cel mai mare grup de consumatori din istoria SUA, din Generatia Y sau Gene
ratia Mileniului sau Boomers Echo, cum mai sunt numiti, fac parte ntre 56 s i 83 de
milioane de oameni n SUA, fiind cei na scuti ntre 1977 s i 1996, des i datele exacte vari
aza n ra ndul cerceta torilor, unii folosind intervalul de timp 19811995 sau 19772000
(Maxwell s i Broadbridge, 2014). Tinerii din Generatia Y sunt diferiti n multe privinte
de Generatia X sau a copiilor Baby Boom, de exemplu. Datele arata ca Generatia Y este
de trei ori mai mare deca t Generatia X s i tra iesc pe cea mai mare piata de consum din
38

America de la Baby Boom ncoace. Diferenta dintre Generatia Y s i generatiile anterioare


se refera la o schimbare a valorilor. Va rsta sau etapa de viata a acestei generatii i face
unici fata de orice alte cohorte (Dawn s i Powers, 2013). Membrii Generatiei Y au fost
descris i ca fiind mai preocupati deca t generatiile anterioare tinere de relatia dintre
munca s i viata de calitate deca t de veniturile ca s tigate, fiind mai responsabili, indepen
denti s i sceptici. Pentru membrii Generatiei Y importanta este dezvoltarea carierei per
sonale, aces tia tind sa aiba as tepta ri mai mari de la locurile de munca , a forma rii profe
sionale, a dezvolta rii carierei s i a recompenselor financiare. Cea mai mare importanta o
au aspectele individualiste ale locului de munca , au as tepta ri realiste de la primul loc de
munca s i salariu, cauta sa se dezvolte rapid s i sa s i dezvolte noi competente, asigu
ra nduse n acelas i timp de o viata plina de sens s i satisfa ca toare n afara muncii (Max
well s i Broadbridge, 2014). Membrii Generatiei Y sunt de ncredere, mai toleranti s i au
abilita ti de a ca la torii mai bune deca t multi dintre pa rintii lor. Au fost descris i ca fiind
individualis ti, bine educati, sta pa ni pe tehnologie, sofisticati, maturi s i ordonati. Aces tia
sunt un grup bine orientati s i se considera a fi cool, cu un puternic simt al identita tii.
Sustin cauzele sociale s i companiile care se implica n responsabilitatea sociala . Fiind
tineri, au priorita ti diferite comparativ cu generatiile mai n va rsta . Des i Generatia Y este
similara cu cea a pa rintilor lor (Baby Boomers) ca dimensiuni, tinerii din aceasta gene
ratie difera , de exemplu, prin faptul ca n timp ce Baby Boomers abia sta pa nesc sof
twarurile de calculator, copiii lor sunt familiarizati de mici cu calculatoarele. Inarmati
cu o varietate de tehnologii electronice, au crescut ntro epoca de comunicare instant
la nivel mondial, de saturatie media s i exces material. Generatia Y este atrasa de o mare
varietate de massmedia, folosind n mod regulat emailul, blogurile, comentariile pe
retelele de socializare pentru as i exprima n mod deschis interesele s i sentimentele lor,
utiliza nd mesajele text trimise ca un mod regulat de comunicare. Mai mult deca t gene
ratiile anterioare acest grup este caracterizat printro acumulare materialista s i au o
cultura de consum, care este un rezultat al inovatiei tehnologice. Pa na la ncetinirea
cres terii economice din ultimii ani, s iau tra it viata ntro perioada de prosperitate. In
ciuda puterii de consum de neegalat de ca tre orice generatie anterioara , Generatia Y nu
este la fel de loiala brandurilor sau condusa de acelas i tip de cons tiinta a etichetei de
brand precum a fost Generatia X la aceeas i va rsta , prefera nd ma rcile distinctive, cu tra
sa turi proprii, care le servesc ca o forma de autoexprimare. Majoritatea achizitiilor lor
sunt fa cute pe haine, pantofi, bijuterii, echipamente sportive s i de divertisment, produse
de sa na tate s i frumusete s i binenteles alimente (Dawn s i Powers, 2013).

1.5. TINERIIOCATEGORIESOCIODEMOGRAFICIMPORTANT
Studiile despre cultura s i subcultura tinerilor au nceput n S coala de la Chicago, explo
ra nd n special actele de delicventa ale tinerilor, privite ca un set de comportamente
colective (collective set of behaviours) organizate n s i prin valorile subculturale de clasa
(subcultural class values) (Barker, 2008). Incepa nd cu anul 1892 ca nd la Chicago se nfi
inta primul Departament de Sociologie s i Antropologie din lume, subculturile au devenit
unul dintre subiectele de cercetare, cerceta torii s i sociologii fiind interesati de teoreti
zarea s i studiul grupurilor marginale printre care s i comportamentul social deviant al
39

tinerilor. Cerceta rile din anii 709 au semnalat la tineri, pe la nga tra sa turile specifice unei
subculturi evidente s i recognoscibile pe strada precum hainele, limbajul argotic sau tun
soare s i un specific la nivel ideologic prin principii, valori, credinte, conceptii asupra
vietii, atitudini fata de institutii (s coala , politie), comportamente sociale deviante pre
cum actele de violenta, ilegalita ti s i forme de dependenta (droguri, alcool) pe care tinerii
le adoptau sub presiunea anturajului. Astfel criminologii anilor 1945 au asociat subcul
turile tinerilor cu infractorii juvenili, delicventi s i alti intrus i (outsiders). In prezent, cer
ceta tori precum Bennett A., Muggleton D., KahnHarris, K.10 sustin ca n postmodernism
trebuie rega ndite paradigmele s i elementele subculturale definitorii precum rasa , etni
citate, gen, muzica , productie s i politici postsubculturale deoarece sau diminuat im
portanta lor s i e nevoie de noi teoretiza ri s i cerceta ri privind impactul noilor tehnologii
asupra membrilor subculturilor. S i asta pentru ca asta zi membrii subculturilor nu mai
au aceeas i aparitie vizuala izbitoare (striking visual appearance), iar dupa anii 90 sub
culturile au devenit din ce n ce mai greu de identificat pe strada s i un habitus tineresc
nu mai este apanajul adolescentilor (Milestone s i Meyer, 2012). Tinerii zilelor noastre
si petrec cea mai mare parte a timpului liber n casa , conectati la internet s i la realitatea
retelelor sociale s i mai putin la realitatea cotidiana . Gimfus (2013) e de pa rere ca n cy
bercultures ar trebui ca utate discursurile rezistente, luptele dintre genuri, sau de
clasa s i origine etnica s i chiar gusturile muzicale, controverse care sunt specifice sub
culturilor de tineri.
Cele mai multe dintre cerceta rile efectuate n ra ndul populatiei tinere din Roma nia,
au obiective diferite s i multe dintre ele sunt realizate de ca tre companii private care se
ocupa cu studii de piata. Des i aceste studii au fost fa cute pe loturi restra nse s i caracte
risticile descrise nu pot fi generalizate la ntreaga populatie a tinerilor, acestea semna
leaza caracteristici similare ale tinerilor roma ni cu cele ale Generatiei Y s i Z observate
n alte societa ti. Studiile GFK Roma nia (2009) spun despre tinerii roma ni ca pun mare
pret pe felul cum arata s i nu se simt bine daca nu sunt multumiti de aspectul/imaginea
lor exterioara . Se considera mai trecuti prin viata, cu mult mai multe experiente acumu
late comparativ cu pa rintii lor la aceeas i va rsta s i n virtutea acestei maturiza ri, vor sa
fie tratati ca adulti, sa li se acorde ncredere, libertate de a decide, generatia adulta nes
prijinindui s i inhiba ndule orice entuziasm de a face lucrurile diferit. Folosesc tehno
logia ca facilitator al unui stil de viata, ca indicator de status, ca mijloc de petrecere a
timpului liber s i chiar modalitate de a scoate bani. Sunt dependenti de lumea virtuala
neglija nd activita tile din planul socialcultural (vizitele la muzee, galerii de arta , specta
cole de muzica , balet sau teatru, poate cinematograful fiind o optiune aleasa mai des)
(Luca, 2013). Nu consuma media clasica (televizor, radio) s i au o atitudine critica la

9

din Marea Britanie care prin Centrul de Studii Culturale Contemporane de la Universitatea din
Birmingham (CCCS The Centre for Contemporary Cultural Studies) sau dezvoltat asupra sub
culturii tinerilor, sub egida acestui institut apa ra nd primele lucra ri precum The Subculture of
Violence (1967) de Marvin B. Wolfgang s i Franco Ferracuti, Gang Delinquency and Delinquent
Subcultures (1968) de James F., Short, Jr., Subcultures (1970) editata de David O. Arnold, Re
sistance Through Rituals: Youth Subcultures in PostWar Britain (1975), de Stuart Hall s i Tony
Jefferson, The sociology of youth culture and youth subcultures, Sex drugs and rocknroll? (1980)
de Mike Brake, Ethnic drinking subcultures (1980) de Anrew M. Greeley, William C., McCready
s i Gary Theisen sau Adolescent subcultures and delinquency (1985) de Herman Schwendinger
s i Julia Siegel Schwendinger.
10
n lucra ri precum Inside Subculture (2000) Muggleton D. sau After Subculture: Critical Studies
in Contemporary Youth Culture (2004) de Bennett A. s i KahnHarris, K.

40

adresa calita tii continutului oferit de acestea. Sunt blazati, dezama giti de ce le ofera so
cietatea, ga sindus i tot mai putine modele pe care sa le admire n jur s i se ga ndesc ade
sea sa pa ra seasca tara (GFK Roma nia, 2009). De altfel, nu se identifica ca fiind roma ni,
practic neexista nd un sentiment de identitate s i ma ndrie nationala n ra ndul tinerilor
roma ni (Preda, 2013). Sunt mai individualis ti, putini dispus i sa s i asume responsabili
ta ti sociale, mai radicali s i mai putini dispus i la toleranta (GFK Roma nia, 2009). In func
tie de stilul de viata, unii iau definit diferit, n cinci categorii fiind de mod veche
(30%), pesimiti confuzi (17%), ambiioi calculai (19%), oportuniti (16%) s i re
beli ai cartierelor (18%) (Burnnett s i D&D Research, 2008). Despre tineri, cei care iau
cercetat spun ca sunt inteligenti, creativi, cu spirit civic, chiar ntelepti, fiind prima ge
neratie de copii care i nvata pe adulti sa supravietuiasca ntro lume a tehnologiei
(pa na nu demult procesul a fost invers). Unii i va d maidegraba rapizi (uneori superfi
ciali din cauza asta), maidegraba sceptici (ce nu se vede nu exista ) s i maidegraba in
dependenti (sunt unicul copil al familiei s i cresc aproape singuri, pa rintii fiind obligati
dupa 1989 sa se adapteze la societatea de tranzitie). Aceasta generatie vrea feedback
s i rezultate imediate, palpabile, dialog real. Nu vor sa faca rabat de la calitatea vieti, nu
vor sa ndure sta nd cuminti abuzuri sau ama na ri. Este prima generatie de roma ni cu
adeva rat liberi, na scuti s i crescuti ntro tara libera , dupa aproape un secol de lipsa de
libertate de expresie (ra zboaie, comunism, mineriade) (Tra nca , 2015). Schimba rile so
ciale din Roma nia de dupa Revolutie ia fa cut pe tineri avizi dupa consum s i tinta multor
strategii de va nza ri, lucru evident s i prin multitudinea de centre comerciale mari apa
rute n perioada postdecembrista (Ghimfus, 2013). Tinerii roma ni considera democra
tia foarte buna , resping ideea conducerii militare s i au respect pentru legi s i institutiile
democratice (Gherghina, 2013), nsa au putina ncredere n spatiul social, n ceilalti s i
n institutii (Gheorghita, 2013). Des i implicarea lor civica ra ma ne redusa , se mobili
zeaza , atunci ca nd li se cere n conditii de stres politic11 (Dragoman, 2013). Egocentris
mul s i drepturile pe care s i le aroga sunt cele mai mari obstacole n as i ga si un loc de
munca , au fost descris i ca fiind centrati doar asupra lor, neajutorati s i cu as tepta ri ne
realiste de lucru, prefera nd un loc de munca pla cut s i flexibil (Dima, 2015).
Cum sunt tinerii de astzi? Putem identifica, prin comparaii cu datele altor studii ac
tuale, un specific al tinerilor romni? In spiritul acestui cadru s i caracteristici vom pre
zenta n aceasta carte cum arata tranzitia tinerilor roma ni spre maturitate. Studiul panel
longitudinal se axeaza asupra cohortei de tineri na scuti n 19941995, fiind generatia
de absolventi de clasa a XIIa sau a XIIIa n 2012. Sunt aces tia altfel deca t generatiile
precedente? Au tra sa turi s i caracteristici carei definesc?
Am va zut n acest subcapitol ca tinerii sunt o categorie sociodemografica de impor
tanta mare pentru viitorul orica rei societa ti, de aceea n aceasta carte, pe baza unor stu
dii sociologice cantitative s i calitative transversale s i a unui studiu panel longitudinal
analiza m situatia sociala s i problemele pe care le nta mpina tinerii din Roma nia privind
trecerea de la adolescenta la viata adulta s i de la educatie la munca . Des i tinerii adesea
sunt priviti ca o responsabilitate mpova ra toare pentru societate, nsa sunt s i o resursa

11

cum a fost n cazul protestelor antiguvernamentale s i antiprezidentiale din ianuarie 2012 sau
n cazul protestelor ecologice mpotriva exploata rilor de la Ros ia Montana , mobilizarea lor pu
ta nd fi va zuta s i n revoltele din tarile exsovietice des i nu ntotdeauna cu succes, cum a fost
cazul mis ca rilor de protest controlate s i na bus ite din Rusia, dar n alte tari s iau atins scopul,
cum a fost cazul revolutiilor colorate din Ucraina, Georgia s i Moldova, toti acei tineri fiind
nemultumiti de situatia tarilor lor s i ava nd speranta unui viitor mai bun.

41

ce poate fi mobilizata pentru realizarea obiectivelor sociale ambitioase. S i totus i statis


ticile sunt ngrijora toare pentru o categorie parca tot mai numeroasa de tineri dezavan
tajati. Munca a fost s i este activitatea esentiala n orice societate, iar a avea un loc de
munca este aproape ntotdeauna o cerinta pentru o viata independenta . Relatia omului
cu munca ridica numeroase probleme de la exploatarea copiilor n munca la dificulta tile
pe care le nta mpina tinerii privind intrarea lor pe piata muncii, de la disponibiliza rile
oamenilor apti de munca datorita retehnologiza rii s i robotiza rii muncii la s omajul ge
neralizat, rega sit n ra ndul persoanelor din diverse motive. Conform Organizatiei Inter
nationale a Muncii, 168 milioane de copii sunt exploatati pe o piata a muncii, n timp ce
75 de milioane de tineri ntre 1524 de ani sunt s omeri, iar multi alti oameni care au
nevoie de un loc de munca , nu reus esc sa aiba un venit echitabil, siguranta locului de
munca , sa beneficieze de protectie sociala sau alte beneficii de baza ale unei munci de
cente (ILO, 2015).

42

CAPITOLUL2

INCLUZIUNEASOCIALATINERILOR
In acest capitol trecem n revista problemele tinerilor as a cum apar ele mentionate n
statisticile oficiale, dar s i n documentele programatice s i rapoartele globale, europene
s i nationale. In prima parte a capitolului prezenta m rolul educatiei n prega tirea tineri
lor pentru viata de adult s i scoatem n evidenta situatia participa rii tinerilor la educatie
fa ca nd referire la amplitudinea fenomenului de abandon s colar ca problema sociala fun
damentala n ra ndul tinerilor. Veti ga si date statistice referitoare la procentele elevilor
s i absolventilor diferitelor forme de nva tama nt preuniversitar din Roma nia, n peri
oada 20072012. Tot n prima parte aducem n discutie procesul de masificare a studi
ilor superioare fiind un traseu spre maturitate tot mai des nta lnit n ra ndul multor ti
neri. Vom prezenta apoi relatia tinerilor cu munca fa ca nd referire la perspectivele
asupra carierei, la insertia pe piata muncii, dar s i la problema s omajului n ra ndul tine
rilor. Ce spune legislatia privind munca n cazul tinerilor? Ca t de importante sunt volun
tariatul, stagiile de practica s i antreprenoriatul pentru tineri? Ce semnificatie are munca
pentru tineri s i care sunt efectele experientei muncii asupra lor? sunt ntreba rile la care
da m un ra spuns n aceasta parte a ca rtii.

2.1. TINERII,EDUCAIAIPIAAMUNCII
In aceasta parte ne propunem sa analiza m participarea tinerilor la educatie s i pe piata
muncii. Ca o prima parte a analizei vom privi retrospectiv asupra fenomenului emanci
pa rii tinerilor n perioada comunista . Datorita industrializa rii masive a tarii, Roma nia a
cunoscut un adeva rat fenomen al emancipa rii tinerilor prin implicarea n educatie s i
participarea activa n sectorul industrial al tarii n anii comunismului. In a doua parte a
subcapitolului prezenta m criteriile de care depinde alegerea profesiei, ce nseamna o
tranzitie de succes de la s coala la piata muncii s i efectele ei asupra tinerilor, ce as tepta ri
au angajatorii de la tineri s i cum influenteaza globalizarea n bine destinul tinerilor cu
un nivel educational nalt s i mpiedica dezvoltarea celor cu mai putine s anse. Ne propu
nem, de asemenea ca, pe baza recenza rii celor mai recente studii din Roma nia privind
relatia tinerilor cu munca, sa surprindem ntregul proces al raporta rii tinerilor la feno
menul muncii.
Roma nia anilor 50 nregistra schimba ri demografice datorita progreselor econo
mice s i a investitilor din industrie, succeselor din agricultura s i n mecanizarea proce
selor de productie ce au dus la o masiva implicare a tinerilor n munca s i a participa rii
lor n educatie. Migratia masiva a populatiei rurale spre oras e a crescut numa rul tineri
lor (1519 ani) din ntreprinderi s i a celor s colarizati. Ba ietii indiferent de mediu, se
ndreptau n mai mare ma sura spre s coli, n timp ce fetele din mediul rural munceau
frecvent n agricultura (Ba dina, 1972). Locurile de munca din sectorul industrial nu ne
cesitau prega tire universitara , majoritatea intrau n productie la 1618 ani (sau chiar
de la 14 ani), dar concomitent urmau diferite forme de calificare sau s colarizare. Un
43

studiu din anii 70 (Ba dina, 1972) arata ca juma tate dintre ba ieti (50,6%) s i 33,7% din
tre fete continuau studiile des i erau angajati, cea mai frecventa forma de prega tire fiind
liceul seral (Ba dina, 1972).
Tinerii acelor vremuri preluau s i exercitau responsabilita ti profesionale s i sociale
nca din perioada adolescentei. Stimulati de independenta economica (fiind salariati),
adesea se ca sa toreau asuma ndus i s i alte responsabilita ti sociale (fata de familie, copii);
n mediul rural, procesul fiind mai des nta lnit (Dumitrescu s i Andrei, 1983). Cea mai
mare parte a tinerilor erau muncitori, ba ietii n mai mare ma sura deca t fetele (85,5%
fata de 64.5%) aces tia lucra nd n industrie s i erau angajati permanent (99,8% fata de
96% fete), frecventa celor angajati temporar sau sezonier fiind redusa (Ba dina, 1972).
Decizia individuala a ta na rului era factorul determinant n alegerea meseriei, decizie
nta lnita mult mai des la ba ieti deca t la fete. Influenta pa rintilor n alegerea meseriei,
pentru ambele sexe era pe locul trei dupa decizia individuala s i nta mplare. Rezultatele
au ara tat ca 1 din 4 ba ieti s i 4 din 10 fete ajungeau sa practice o anumita meserie dato
rita nta mpla rii. Majoritatea tinerilor lucrau n meseria pentru care sau prega tit, ceea
ce nseamna ca ntre locul nva tarii meseriei s i integrarea profesionala exista o corelatie
directa , nsa pentru juma tate dintre tineri meseria practicata nu era cea pe care s iau
dorito s i aceasta deoarece: 55,8% invocau lipsa unor s coli de specialitate n localitatea
de domiciliu, opozitia pa rintilor sau a rudelor, existenta unor greuta ti materiale; 20,6%
invocau lipsa prega tirii profesionale necesare, ntreruperea studiilor; 10,4% lipsa de n
telegere din partea conducerii ntreprinderii, repartizare necorespunza toare, lipsa de
posturi; 10,3% lipsa de vointa s i de ndrumare, neglijenta, motive personale, lipsa unor
relatii; 2,9% au invocat existenta mai multor motive (Ba dina, 1972). Cele mai recente
studii privind insertia absolventilor, pe piata muncii arata ca pentru absolventii cohortei
2010, spre exemplu, domeniul propriu de studii este potrivit locului de munca actual
(35,2%), 32,9% declara ca domeniul propriu sau un domeniu conex ra spund continu
tului muncii lor, 20% au un loc de munca n cu totul alt domeniu, iar 11,9% activeaza n
ocupatii care nu necesita un domeniu de studiu anume (UEFISCDI, 20062010).
In SUA nainte de 1925, atunci ca nd urmarea unui liceu era o exceptie nu regula, ma
joritatea tinerilor ntre 1215 ani munceau cu norma ntreaga imediat dupa finalizarea
nva tama ntului obligatoriu, iar odata cu cres terea economica de dupa al Doilea Ra zboi
Mondial tinerii au fost cei dispus i sa lucreze n va nza ri s i industria serviciilor (n comert,
n restaurante fastfood) cu juma tate de norma pentru salarii relativ mici s i n schimburi
de lucru scurte. Des i n majoritatea tarilor europene (de ex. Franta, Ungaria, Elvetia sau
Rusia) a avea un loc de munca n timpul liceului este mai rar s i chiar inexistent, iar acei
liceeni angajati n timpul studiilor lucreaza de obicei ca teva ore pe sa pta ma na s i n lo
curi de munca mai mult informale (babysitting sau mpa rtind flyere), n SUA nca din
anii 80 aproape juma tate din liceeni lucrau cu juma tate de norma , iar proportia lor a
ra mas constanta pa na asta zi. Daca n trecut tinerii din familii mai putin privilegiate lu
crau n timpul studiilor, asta zi lucreaza s i tinerii din familii cu o situatie financiara buna .
S i asta poate pentru ca n SUA nu exista programe educationale de a face practica , astfel
nca t singura modalitate a adolescentilor americani de a ca s tiga experienta de munca
este de a se angaja cu juma tate de norma . In general studentii din ani mai mari au locuri
de munca n economia formala (n va nza ri s i n restaurante), iar studentii juniori au lo
curi de munca n economia informala (au grija de copii sau n gra dina rit). Chiar s i as a
Steinberg (2008) e de pa rere ca tranzitia de la s coala la locul de munca este mult mai
sistematica s i mult mai eficienta n cele mai multe tari europene deca t n SUA, des i a
avea un loc de munca cu juma tate de norma n timpul s colii ca s i impact pozitiv asupra
angaja rii de mai ta rziu a adultului ta na r, are un efect foarte mic (Steinberg, 2008).
44

Asta zi, n Roma nia, durata medie de frecventare a sistemului de educatie (de la n
va tama ntul pres colar la cel superior) este de 16,1 ani (prin raportare la durata teoretica
de 21 ani, n intervalul 323 ani) (Apostu et al., 2015). Media anilor de s colarizare n
Roma nia este 10,4 ani, comparativ cu Franta (10,6 ani), dar mult mai sca zuta deca t n
SUA (13,3 ani) (Costache et al., 2014).
Exista doi termeni care definesc tinerii ce pa ra sesc sistemul educational, early school
leavers s i tinerii NEET. Diferenta dintre cei doi termeni este aceea ca daca primul ter
men, early school leavers se refera la o categorie mai restra nsa a tinerilor (1824 ani),
tinerii NEET cuprind tinerii dintro categorie de va rsta mai larga (1529 ani). Termenul
de Early School Leavers sau Tinerii care Prsesc Timpuriu coala (TPTS) se refera la
rata de pa ra sire timpurie a sistemului de educatie a tinerilor ntre 1824 de ani, cei care
au finalizat cel mult nva tama ntul gimnazial s i care nu se afla n prezent n nicio forma
de educatie sau formare profesionala , dar care sunt la granita dintre responsabilita tile
a doua sisteme, cel de formare initiala s i cel de formare continua (ISE, 2009). De altfel,
n termeni statistici, ratele europene privind TPTS sunt calculate ca procent al tinerilor
din grupa de va rsta 1824 ani (Comisia Europeana , 2013a). Conform UE, NEET (Not in
Employment, Education or Training) este termenul ce defines te tinerii aflati n afara
unei forme de educatie, formare sau ocupare. Din punct de vedere statistic, rata NEET
reprezinta procentul populatiei dintro anumita grupa de va rsta (de regula , 1529 ani),
ba rbati sau femei, nencadrati profesional s i care nu urmeaza vreun program de educa
tie sau formare (Costache et al., 2014).
Un factor ngrijora tor este reprezentat de cres terea numa rului de tineri (1529 ani),
care nu sunt n educatie sau formare s i nici ocupati, as anumitii NEETs fapt care indica
dificulta ti n tranzitia de la sistemul de educatie la piata muncii s i reprezinta una dintre
categoriile ca rora ar trebui sa li se acorde o atentie deosebita (MMFPS, Strategia Naio
nal pentru ocuparea forei de munc 20142020). Pentru ca aces ti tinerii nu urmeaza
vreo activitate de formare educationala sau activitate economica s i nici nu sunt inclus i
ntro forma de protectie sociala , adesea nu fac obiectul unor cerceta ri sistematice pen
tru ca sunt o categorie greu de identificat. Astfel, n lipsa unor baze de date sau a unor
studii sistematice asupra acestor tineri NEET, statisticile actuale sunt ambigue s i se ba
zeaza doar pe estima ri, astfel ca , de exemplu, n Roma nia numa rul tinerilor NEET nen
registrati era estimat la 450.000 n ultimul trimestru al anului 2012, conform Institutu
lui National de Statistica al Roma niei (INS). Insa INS nu justifica de unde vine aceasta
cifra . Un raport din 2010 (Pop et al., 2010) ara ta ca niciuna dintre institutiile de la nivel
local nu monitoriza, la nivelul anului 2010 tinerii care au abandonat prematur s coala
sau nu au fost cuprins i n nicio forma de instruire. Parteneriatele locale ntre diferite
institutii cum ar fi Prima ria, centrele de formare, s colile, directiile de ocupare s i asis
tenta sociala lipseau, astfel ca aces ti tineri par a sca pa orica ror sisteme de monitorizare
s i interventie s i nici programe speciale destinate acestora nu existau pa na de cura nd.
Odata cu implementarea programului Garantia pentru tineri n 2013, la nivelul Roma
niei sau creat 27 de centre pilot cu rol de a identifica tinerii NEET.
In 2011, 12,9% dintre tinerii din UE27 erau clasificat i ca NEETs (tineri din grupa
de va rsta 1524 ani care nu sunt nici ocupat i, nici n vreo forma de educat ie sau trai
ning), cu cele mai severe situat ii nregistrate n Roma nia, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spa
nia s i Italia, arata EU Youth Report. Dupa mai multi ani de declin la nivel european,
ponderea NEET sa stabilizat n 2007, dar a crescut abrupt ncepa nd cu 2008. Aceasta
dinamica demonstreaza o lega tura cu criza financiara din 2008, deoarece NEET sunt
suprareprezentat i n familiile cu o intensitate sca zuta a muncii s i n gospoda riile cu
45

venit sca zut (MTS, 2013). In 2012, aproape 5,5 milioane de tineri cu va rste cuprinse
ntre 1824 ani din ntreaga Europa nu terminasera nva tama ntul secundar superior
s i nu mai urmasera vreun program de educat ie s i prega tire profesionala formala sau
nonformala (Comisia Europeana , 2013). T ina nd cont de cele mai recente estima ri ale
Organizatiei Internat ionale a Muncii (OIM, 2012), de numa rul ngrijora tor de la nivel
european, de peste 7,5 milioane de tineri (NEET) cu va rsta mai mica de 25 de ani, care
nu sunt ncadrat i profesional s i care nu urmeaza niciun program educat ional sau de
formare, o garant ie pentru tineret poate contribui la reducerea acestor cifre s i la opri
rea la rgirii acestui grup (CE, 2012, SWD 409 final).
S i n Roma nia a avut loc o cres tere a ponderii tinerilor care nu sunt ncadrati profe
sional s i nu urmeaza niciun program de educatie sau de formare, de la 13,3% n 2007 la
17,4% n 2011, iar n 2013 valoarea tinerilor (1524 ani) NEETs era de 17,2% (MFE,
2014). In 2009 la nivelul UE, Roma nia se afla la coada clasamentului, era prima dintre
ultimele cinci tari cu o rata a populatiei care pa ra ses te prematur s coala de 16,6%, iar
tinta UE este ca n 2020 rata sa fie de maxim 10% (ISE, 2009). In 2012 se profileaza o
cres tere n continuare semnificativa , a tinerilor care pa ra sesc s coala, nivelul fiind de
20,3% n trimestrul IV (MTS, 2013). In Roma nia rata tinerilor care nu sunt ncadrati
profesional s i nu urmeaza niciun program educational sau de formare (NEET) este con
siderabil peste media din UE s i nregistreaza o tendinta de cres tere. Dupa unele docu
mente (CE, 2014, SWD 424 final) rata NEET a fost de 16,8% n 2012, iar altele cifrau
proportia tinerilor care au pa ra sit timpuriu s coala la 17,4% n Roma nia, comparativ cu
12,7% media UE (Comisia Europeana , 2013). Ponderea tinerilor care nu sunt ncadrati
profesional s i nici nu urmeaza un program de educatie sau de formare era mai mare n
cadrul absolventilor de nva tama nt superior n doar 7 tari, printre care s i Roma nia
(MTS, 2013). Un raport din 2010 ara ta ca rata de pa ra sire timpurie a sistemului educa
tional de ca tre tinerii de 1824 de ani a crescut n Roma nia n intervalul 19972009 de
la valoarea de 19,7%, ca t era n 1997, atinga nd cea mai mare valoare de 23% n 2002,
an de la care a tot sca zut, atinga nd valoarea de 15,9% n 2008, iar pentru anul 2009, cei
de la INS estimau o rata de 16,6%.
Proportia tinerilor care pa ra sesc timpuriu s coala a nregistrat o us oara sca dere din
1997 s i pa na n 2008 ca nd a nceput sa creasca iar ca urmare a crizei economice (Cos
tache et al., 2014). Numa rul absolventilor de liceu au tot sca zut n ultimii ani des i nu
ma rul elevilor nscris i n liceu a nregistrat o us oara cres tere an de an, de la 218.205
tineri absolventi de liceu n anul s colar 20072008, ajunga nd la 187.521 de tineri ab
solventi de liceu n anul s colar 20112012. Astfel ca s i rata absolventilor de liceu a sca
zut n aces ti ani la care facem referire (20072012), de la o rata a absolventilor de liceu
de 27,5% n anul s colar 20072008 ajunga nd n anul s colar 20112012 la o rata de
21,0% absolventi de liceu. Rata absolventilor s colilor postliceale a ra mas aproximativ la
acelas i nivel, cu us oare sca deri de ca teva sutimi de la un procent de 30% al absolventilor
(n 20072008), n urma torii 3 ani valoarea situa nduse n jurul a 28%, fiind de 28,3%
n anul s colar 20112012. Rata abandonului n nva tama ntul preuniversitar a crescut
an de an pentru nva tama ntul postliceal s i de mais tri de la 4,8% ca t a fost n anul s colar
20072008 la 6,1% n anul 20112012, iar pentru nva tama ntul liceal s i profesional a
ra mas acelas i n ultimii doi ani s colari de referinta 20102011, respectiv 20112012,
valoarea fiind de 4,2%.
In ultimii ani gradul de cuprindere n nvmnt a persoanelor ntre 1518 ani a
sca zut, de la 88,8% n anul s colar 20092010 la 81,9% n anul s colar 20122013 (INS,
2013). Ratele de cuprindere n nva tama nt pentru intervalul de va rsta 1923 de ani s i
46

peste au sca zut s i mai mult n ultimii ani de la o rata de cuprindere de 78,3% n 2008
2009 la 53,7% n 20122013 (INS, 2013). Rata absolvenilor a sca zut s i ea, de la an la
an, n anul s colar 20112012 fiind de 21,0% n cazul liceenilor, 15,9% n cazul absol
ventilor de s coli profesionale, de 28,3% a absolventilor de s coli postliceale s i de 40,9%
a absolventilor s colilor de mais tri. In ultimii ani efectivele de elevi cuprinse n sistemul
roma nesc de nva tama nt preuniversitar sunt n sca dere de la un an la altul datorita evo
lutiilor demografice, rata bruta a natalita tii sca za nd n ultimii ani (Apostu et al., 2015).
In nva tama ntul liceal se identifica cea mai accentuata tendinta de sca dere a efectivelor
de elevi fata de anul anterior 20122013 (774,3 mii elevi n 20132014, cu 55 mii mai
putin fata de anul anterior) (Apostu et al., 2015). Incepa nd cu anul s colar 2009/2010
datorita ma surii de intrare n lichidare a SAMurilor, rata de cuprindere n nva tama ntul
secundar superior a sca zut de la un an la altul, chiar s i dupa reintroducerea nva tama n
tului profesional ncepa nd cu anul s colar 2012/2013 (Apostu et al., 2015). La nivelul
liceului, rata de cuprindere a crescut de la un an la altul ajunga nd la valoarea maxima
de 95% n 2011/2012 (momentul n care a intrat n clasa a IXa generatia ce a avut de
butul s colar n 2003/2004, la 6/7 ani concomitent). Valoarea a fost determinata s i de
desfiintarea nva tama ntului profesional (ncepa nd cu anul 2009/2010) care a orientat
ca tre liceu pe toti absolventii de gimnaziu. Din 2012/2013, anul reintroducerii nva ta
ma ntului profesional, rata de cuprindere n liceu scade ajunga nd la 88,2% n 2013/2014
o parte dintre absolventii de gimnaziu orienta nduse ca tre nva tama ntul profesional
(Apostu et al., 2015). Populatia feminina nregistreaza valori us or mai ridicate deca t cea
masculina n liceu, de exemplu n anul s colar 2012/2013 a fost de 93,1% fata de 92,4%,
iar n anul s colar 2012/2013 a fost de 89,7% fata de 86,7% (Apostu et al., 2015).
Tabelul 2.1: Efectivele de elevi cuprinse n sistemul de nva tama nt preuniversitar
Nivel de
nvmnt Total
Liceu

Total

835343

864271

886521

829517

774335

Urban

501650

492920

484086

445081

410197

Rural

333693

371351

402435

384436

364138

115432

54531

12382

19732

26484

51747

25348

6990

7064

8057

Rural

63685

29183

5392

12668

18427

Total

62538

69928

79396

92784

102555

Urban

45835

52017

58326

64696

71341

Profesional/ Total
SAM
Urban
Postliceal

TOTAL

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Rural

16703

17911

21060

28088

31214

Total

3399112

3353907

3281336

3267369

3214845

Urban

1818069

1789807

1749815

1744390

1723430

Rural

1581043

1564100

1531521

1522979

1491415

Sursa: Date calculate pe baza informatiilor INS, 20102014, n (Apostu et al., 2015: 1718).

In 2012, rata absolvirii liceului a fost de 89,6% conform numa rului de locuri ocupate
n licee n 2008 de 209.201 (MEN, 2008) s i a numa rului de absolventi de 187.521 (INS,
47

2013), deci rata abandonului a fost de 11,3%. In 2012 se anunta cea mai mica rata de
promovabilitate la BAC din ultimii ani, de aproximativ 43% de la 86,7% ca t a fost n
2002. Dupa introducerea supravegherii video n sa lile de examinare n 2011, rata de
promovabilitate la BAC a ra mas la un nivel sca zut, n 2013 fiind de 55,4%.
Ca urmare a desfiintarii SAMurilor n nva tama ntul profesional rata de cuprindere
a tinerilor n intervalul 20092011 a sca zut de la 15,8% la 1,8%. Dupa reintroducerea
acestora valoarea indicatorului a crescut ajunga nd la 4% n anul s colar 2013/2014
(Apostu et al., 2015). Intrarea n lichidare a SAMurilor s i preluarea locurilor la liceu a
determinat o cres tere a procentului elevilor ce au abandonat studiile liceale: o parte
dintre elevii care n mod traditional ar fi optat pentru ruta profesionala au intrat n liceu,
dar au abandonat studiile pe parcurs. Ca urmare a revigora rii rutei profesionale se ob
serva o ameliorare a ratei abandonului la nivelul liceului, nsa datele arata faptul ca ba
ietii abandoneaza liceul n proportie mai mare comparativ cu fetele (n anul s colar
2012/2013 rata abandonului n cazul ba ietilor a fost de 3,2% comparativ cu 2,3% n
cazul fetelor) (Apostu et al., 2015). In ultimii ani se constata o cres tere a efectivelor de
elevi care frecventeaza nva tama ntul postliceal s i de mais tri, explicabil prin faptul ca
pentru absolventii fa ra diploma de bacalaureat insertia pe piata muncii este dificila ,
cons tientiza nd nevoia de completare a forma rii profesionale prin rentoarcerea n sis
temul de educatie, alternativa fiind cea a s colilor postliceale s i de mais tri (Apostu et al.,
2015). Rata de absolvire a nva tama ntului liceal, cu s i fa ra examen de Bacalaureat (cal
culata prin raportare la populatia n va rsta teoretica de absolvire 18 ani) pa streaza
tendinta de cres tere din ultimii ani, ata t pe total, ca t s i pe sexe. Incepa nd cu 2009/2010
participarea absolventilor de liceu (din anul curent) la examenul de Bacalaureat a sca
zut constant ca urmare a ma surilor de control implementate n sistem, dar s i perceptiei
ca examenul de Bacalaureat este dificil (Apostu et al., 2015).
La finalul clasei a XIIa liceenii pot opta pentru obtinerea unui atestat profesional pe
care l primesc n urma unui examen teoretic s i practic certifica ndule cunos tintele s i
competentele doba ndite pe parcursul celor 4 ani de studiu. In functie de profilul liceului,
fie el vocational sau tehnologic tinerii pot dovedii prega tirea medie pe care o au n acti
vitatea de proiectare s i executie a unei tehnici n domenii precum: artistic, pedagogic,
financiarcomercial, administratie publica , turism, agricultura s i silvicultura , industria
chimica s i alimentara , mecanica s i automatiza ri, electronica s i telecomunicatii, con
structii s i protectia mediului, industria textila s i transporturi sau roboti industriali s i
tehnica de calcul. Ma surile de supraveghere (inclusiv video) precum s i exigentele pro
fesorilor la examenul de Bacalaureat tot mai mari din ultimii ani iau descurajat pe elevii
neprega titi, numa rul celor care sustin Bacalaureatul imediat dupa absolvirea celor 12
clase precum s i rata de promovabilitate a sca zut an de an n ultimii 5 ani, asta arata
statisticile Ministerului Educatiei. Daca n 2009 se nscrisesera la Bacalaureat 192.438
de candidati, n 2013 numa rul elevilor de clasa a XIIa nscris i la BAC a fost de numai
147.830, n conditiile n care cohorta elevilor de clasa a XIIa a ra mas constanta , iar rata
de promovabilitate a sca zut de la 83,9% n 2009 la 51,5% n 2013. Insa cei mai multi
angajatori cer ca atestatul sa fie nsotit s i de diploma de Bacalaureat, iar un astfel de
atestat poate fi o oportunitate pentru adolescentii care nu mai doresc sa stea pe banii
pa rintilor, nsa nu i ajuta sa faca fata pe o piata a muncii concurentiala s i globalizata
unde e nevoie de tot mai multe cunos tinte s i specializare continua .
In anul 2012/2013 este cea mai sca zuta rata de participare la examenul de Bacalau
reat, peste 20% dintre absolventii de liceu neprezenta nduse la examen, participarea
fiind mai mare n ra ndul fetelor deca t a ba ietilor.
48

Tabelul 2.2: Rata de participare la examenul de bacalaureat a absolventilor de liceu


2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Total

98,1

97,7

94,2

87,8

79,9

Feminin

98,5

98,1

95,4

90,7

84,6

Masculin

97,7

97,3

93,1

84,7

75,3

Sursa: Date calculate pe baza informatiilor INS, 20092014, n (Apostu et al., 2015: 49)

Institutul de S tiinte ale Educatiei a prognozat evolutia ratei de pa ra sire timpurie a


sistemului educational al tinerilor cu va rsta cuprinsa ntre 1824 de ani, pe o perioada
de 10 ani, cifrele ara ta nd ca analis tii institutului sunt optimis ti s i va d n urma torii ani o
sca dere a ratei de abandon s colar, aceasta sca za nd de la 17,3% n 2010 la 13,4% n 2020.
In concordanta cu obiectivele Strategiei Europa 2020 n ce prives te educatia, Roma
nia urma res te ca, pa na n 2020, sa reduca la 11,3% procentul de tineri care pa ra sesc
timpuriu s coala (TPTS) s i sa creasca rata absolvirii nva tama ntului tertiar la 26,7%.
Aceste tinte vor fi greu de atins daca ne raporta m la procentul ridicat de TPTS nregis
trat n mod constant n ultimii ani (aproape 17%) (Costache et al., 2014). In ciuda pro
gramelor guvernamentale sau din fonduri europene care au vizat reducerea ratei de pa
ra sire timpurie a educatiei, Roma nia are dificulta ti n a recupera efectele produse de
criza economica s i financiara din perioada 20082010 asupra pa ra sirii timpurii a s colii.
Printre programele anuale de asistenta sociala adresate elevilor din medii dezavanta
jate, amintim acordarea de rechizite s colare, Programul Bani de liceu, Euro 200, pro
gramul Cornul s i laptele, precum s i alte programe menite sa asigure transportul elevi
lor s i studentilor la s coala , cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport sau
microbuzele s colare (CE, 2013). Lipsa unei evalua ri de impact a acestor programe nu
permite o apreciere a eficacita tii lor (Costache et al., 2014). Roma nia se afla printre ta
rile Europene n care efectele situatiei economice a familiilor au avut un impact direct
asupra participa rii la educatie, precum n Spania, Portugalia sau Italia. Rata de pa ra sire
timpurie a sistemului de educatie s i formare profesionala a sca zut lent de la 18,4% ca t
era n 2010 la 17,3% n 2013, dar chiar s i as a Roma nia mai are la dispozitie 5 ani pentru
a ajunge la tinta pentru 2020 de 11,7% preconizata n Planul National de Reforma
(Apostu et al., 2015). In situatie dezavantajata sunt s i adolescentii romi, tinerii cu
dezabilita ti s i cei care locuiesc n mediul rural. Numai 33% dintre tinerii romi ntre 15
s i 18 ani se afla nca n sistemul de educatie fata de aproape 79% din celelalte categorii
de tineri (Costache et al., 2014). Un ta na r cu dezabilita ti, care provine din chintila de
venit cea mai sa raca s i care tra ies te n mediul rural are s anse mult mai mici de a fi nscris
la s coala sau de a ga si un loc de munca deca t o persoana fa ra dezabilita ti, care provine
din chintila cea mai bogata s i care tra ies te n mediul urban (Costache et al., 2014). Elevii
din mediul rural sunt ntro situatie de dezavantaj datorita retelei sca zute de licee; o
cincime dintre tinerii (1518 ani) din mediul rural nu acced la nivelul secundar de edu
catie (Apostu et al., 2015). Unei persoane care locuies te ntrun oras i revin n medie cu
aproape 70% mai multe resurse deca t unei persoane care locuies te n mediul rural (Cos
tache et al., 2014).

49

2.2. PARTICIPAREALAEDUCAIEATINERILORITINERIINEETSAUTPTS
Printre dificulta tile pe care tinerii le nta mpina n tranzitia lor spre maturitate, se nu
ma ra s i greuta tile cu care se confrunta ei n parcurgerea sistemului educational. Facem
referire la tinerii care din diverse motive ajung sa nu mai finalizeze ciclurile sistemului
de nva tama nt, vom prezenta situatia tinerilor care pa ra sesc sistemul educational, chiar
daca datele statistice despre aces ti tineri lipsesc pentru ca aces ti tineri sunt greu de
identificat. Vom prezenta modul n care autorita tile europene i definesc, posibile cauze
ale abandonului s colar, dar s i beneficiile pentru cei care reus esc sa acumuleze ca t mai
multi ani de s coala .
Potrivit studiilor privind abandonul s colar (UNICEF, 2010 s i 2011), adesea familiile
care se confrunta cu anumite dificulta ti economice nu sunt cons tiente de importanta
educatiei s i nu au ncredere n utilitatea frecventa rii s colii, considera nd ca beneficiile
individuale ale educatiei sunt un lucru de care se pot lipsi (Costache et al., 2014). Pentru
tinerii provenind din familii deprivate material, s coala nu este aproape deloc valorizata
n ce prives te importanta ei pentru educatia familiala s i i se acorda un procent destul de
sca zut s i n raport cu prega tirea profesionala , de unde rezulta s i discontinuitatea ntre
ceea ce se nvata n s coala s i problemele cu care se confrunta omul n viata (Ionescu s i
Bunescu, 2007). Chiar daca exista diferente ale valorii pe care o dau tinerii educatiei, o
serie de factori contribuie la abandonul s colar al tinerilor. Eurofond a identificat opt fac
tori ce determina ca tinerii sa intre n categoria NEET: i) sufera de un handicap, ii) sunt
de origine imigranta , iii) au un nivel sca zut de instruire, iv) sunt locuitori ai unei zone
ndepa rtate, v) provin din familii cu venituri mici, vi) pa rintii lor au fost s omeri, vii) pa
rintii lor au un nivel sca zut de instruire s i viii) provin din familii destra mate (CE, 2012,
SWD 409 final). Printre alte cauze ale abandonului s colar studiile mentioneaza eveni
mente din viata personala precum mutarea dintro localitate n alta, separarea pa rinti
lor, pierderea slujbei de ca tre unul dintre pa rinti sau ambii, aparitia unui nou membru
al familiei, nsa decizia de a nu mai frecventa s coala este asociata s i cu anumite eveni
mente s colare cum ar fi repetentia sau absenteismul regulat s i este adesea aprobata sau
chiar solicitata de pa rinti, aces tia va za nd n abandonul s colar al ta na rului o solutie de
supravietuire a familiei pe termen scurt, fa ra a lua n considerare efectele pe termen
lung ale acestei decizii (ISE, 2009: 38). Cei cu es ec s colar au s anse mai putine sa mai
participe n vreo forma de educatie sau formare (nva tarea pe tot parcursul vietii) (Cos
tache et al., 2014).

2.3. FACULTATEACAETAPPARCURS
NPROCESULSPREMATURIZAREATINERILOR
Universita tile au un rol important pentru crearea s i distribuirea cunoas terii, dar s i pen
tru alocarea oamenilor n pozitii sociale. Indiferent de forma de guverna ma nt sau de
gradul de dezvoltare a unei tari organizarea nva tama ntului pe cicluri s i continuturi
pare a fi omogen la nivel planetar, fenomenul observat n ultimii ani fiind acela al cres
terii continue a participa rii oamenilor la toate nivelurile de nva tama nt, inclusiv cel ter
tiar. Fenomenul de a prelungii durata dedicata instruirii s colare, n contextul progresu
lui s tiintific s i tehnologic este unul firesc. Asta zi n aproape toate societa tile umane, a
urma nva tama ntul superior este un fenomen de masa . Una dintre cauze care permite
50

tinerelor generatii de a ama na intrarea pe piata muncii se datoreaza cres terii producti
vita tii care determina o cerere mai sca zuta de forta de munca . S i astfel productivitatea
crescuta creeaza la nivelul societa tii premisele pentru finantarea mai multor oameni de
a urma forme de educatie mai nalta . De ca teva decenii n statele occidentale s i n cele
din Europa de est are loc o expansiune continua a educatiei superioare, un fenomen de
masificare a acesteia.
In anii de dupa Revolutia din 1989 s i n Roma nia sa nregistrat o cres tere a numa
rului de studenti, ceea ce a creat premisele ca educatia universitara sa si piarda carac
terul elitist s i sa se masifice. Discuta nd despre tranzitia de la s coala la munca , au fost
identificate trei niveluri care explica traiectoria pozitiva a oamenilor, ala turi de caracte
risticile oamenilor acesta include: (a) standardizarea educaiei, stratificarea oportunit
ilor educaionale i inflaia de diplome (prima se refer la calitatea educaiei pentru a
ndeplinii anumite standarde, iar a doua se refer la structura sistemului educaional i la
procedurile de selecie care i mpart pe elevi n cei buni i cei mai puin buni); (b) procesul
prin care absolvenii dobndesc informaii valoroase despre locuri de munc i angajatori
s i (c) disponibilitatea slujbelor cu anumite caracteristici (depinde de productivitatea unei
ri i de strategiile de pia i organizaionale ale firmelor naionale) (Hatos s i Sa veanu,
2009).
Asta zi, durata s colarita tii obligatorii a crescut considerabil, iar nevoia prega tirii n
continuare, prin nva tama ntul superior a crescut s i ea proportional. In economia globala
de azi, o diploma de facultate a devenit o cerinta standard pentru ocuparea fortei de
munca , sta pa nirea abilita tilor de lucru cu calculatorul s i a internetului, cunoas terea unei
limbi stra ine, s i alte abilita ti predate la niveluri avansate de s colarizare devin o necesi
tate, nu numai pentru mobilitatea sociala dar s i pentru supravietuirea economica
(Schoon s i Silbereisen, 2009). Daca dupa finalizarea nva tama ntului obligatoriu, tinerii
pot alege mai multe trasee de viata posibile: fie continua prega tirea educationala , fie
intra pe piata muncii sau o combinare ntre cele doua , fie ajung sa tra iasca o perioada
de stagnare, nes tiind ce sa faca cu viata lor (de cele mai multe ori resemna nduse cu
statutul de s omer, necalificati n cazul unora sau ntretinuti de pa rinti), intrarea la facul
tate este pentru multi tineri un pas important n accederea la statutul de adult. Mediul
de afaceri vrea angajati motivati, societatea are nevoie de ceta teni dedicati, pa rintii
spera ca facultatea va mbuna ta tii nivelul de fericire s i multumire al copiilor lor, iar stu
dentii aspira sa s i mbuna ta teasca abilita tile personale s i profesionale prin prega tirea
universitara . Gold et al. (2015) afirma ca n America sau schimbat normele care sunt
necesare pentru a face parte din clasa de mijloc, de exemplu, a avea liceul nu e suficient.
Nu toti oamenii ar trebui sa se ndrepte spre educatia dupa liceu (spre colegii, s coli pos
tliceale sau universita ti), dar educatia superioara devine din ce n ce mai importanta
pentru a putea obtine un loc de munca s i un venit care sa te ncadreze n clasa de mijloc
s i tot mai putine locuri de munca vor fi pentru cei care se limiteaza doar la liceu.
Aproape toti tinerii, participanti la un studiu au inclus n planurile de viitor urmarea
unei forme de nva tama nt universitare (Pop et al., 2010). Datele studiilor din ultimii ani
(studiile APM12) din Roma nia arata ca tinerii tind sa depa s easca nivelul de educatie al
pa rintilor. Daca dintre absolventii nva tama ntului superior ai promotiei 2005 42,8% au
cel putin un pa rinte cu studii superioare, dintre absolventii promotiei 2009, 34,6% au
cel putin un pa rinte cu studii superioare (UEFISCDI, 20052009).

12

Este acronimul pentru proiectul Absolventi pe Piata Muncii. Detalii despre proiect se ga sesc la
adresa http://www.absolventuniv.ro/.

51

Din 1990 numa rul unita tilor de nva tama nt superior a tot crescut de la 186 (1990)
ajunga nd la cel mai mare numa r de 770 de unita ti existente n 2005. De atunci numa rul
faculta tilor a sca zut ajunga nd n 2013 la 590 de unita ti (INS, conform siteului accesat
n iunie 2015).
Figura 2.1: Unita ti de nva tama nt superior n Roma nia din 1990 pa na n 2013


Sursa: INS, http://www.insse.ro/cms/ accesat n iunie 2015

S i numa rul studentilor din Roma nia a crescut an de an de la 192.810 (1990) ajun
ga nd la un maxim de 907.353 (2007), n 2013 nregistra nduse 433.234 studenti, al ab
solventilor fiind mai mic (INS, conform siteului accesat n iunie 2015). 46,8% dintre
absolventii de liceu si continua educatia dupa finalizarea studiilor universitare, marea
majoritate (34,7% din numa rul total) si continua studiile cu programe masterale, 6,5%
se reorienteaza ca tre alte faculta ti unde ncep alte programe de studii universitare (sau
le finalizeaza pe cele realizate n paralel), iar 2,6% continua educatia de tip universitar
cu programe de tip doctoral. Absolventele de licenta au tendinta us or mai ridicata de a
continua studiile universitare cu programe masterale, iar absolventii au o probabilitate
us or mai ridicata de as i continua studiile universitare cu studii doctorale (UEFISCDI,
20052009).
Figura 2.2: Numa rul de studenti s i absolventi n Roma nia din 1990 pa na n 2013


Sursa: INS, http://www.insse.ro/cms/ accesat n iunie 2015

52

Ca s tigurile absolventilor de facultate le depa s esc cu 66,5% pe cele ale elevilor care
au terminat ciclul superior al liceului, respectiv cu 67,0% n cazul utiliza rii datelor ABF
(Ancheta Bugetelor de Familie) (UNICEF, 2014). Cres terea investitiilor n nivelurile in
ferioare de nva tama nt aduce beneficii unei proportii mai mari a populatiei, dat fiind
faptul ca , n general, tinerii cei mai sa raci s i cei din ra ndul minorita tilor etnice au putine
s anse sa ajunga la nivelul tertiar. Aceasta nseamna ca un an n plus de s coala cres te
veniturile salariale cu 8,5%. In medie, o persoana cu studii superioare se poate as tepta
sa ca s tige de 1,36 ori mai mult deca t o persoana cu studii medii, care la ra ndul sa u poate
ca s tiga de 1,17 ori mai mult deca t o persoana fa ra studii medii. Beneficiile studiilor
superioare cresc odata cu va rsta, n timp ce beneficiile studiilor medii ra ma n constante
la nivelul tuturor grupelor de va rsta (Costache et al., 2014).
S i totus i parcurgerea unei experiente educationale ntro universitate nu asigura
neapa rat s i succesul insertiei pe piata muncii. Universita tile nu ofera studentilor cunos
tinte s i competente tehnice sau specifice profesiilor la nivelul cerut pe piata muncii. Ti
nerii spun ca sistemul de nva tama nt superior este insuficient adaptat la nevoile dina
mice ale pietii muncii deoarece curricula este mai mult teoretica , fa ca ndui sa se simta
neprega titi s i lipsiti de abilita tile practice necesare pe piata muncii (UNYWR, 2011), ma
joritatea absolventilor apreciaza ca necesara dezvoltarea competentelor profesionale
prin educatie s i formare continua s i dupa finalizarea programului de studii (UEFISCDI
20052009). Vom vedea ca des i stagiile de practica sunt obligatorii procentul studenti
lor care spun ca lea fost de ajutor un astfel de stagiu este destul de mic. Un studiu recent
arata ca n ceea ce prives te succesul profesional adus de o universitate pentru 51,2%
dintre tineri este important ca studentii acelei universita ti sa aiba s anse mari sa se an
gajeze imediat dupa absolvire, iar 40,8% spun ca ar alege o universitate care sa aiba
parteneriate cu firme care ofera studentilor internshipuri (D&D Research, 2015).

2.4. PREGTIREATINERILORPENTRUINTEGRAREAPEPIAAMUNCII
Integrarea sociala a tinerilor este un proces ce se desfa s oara n timp, pe etape, fiecare
din ele ava nd obiective specifice:
tinerii trebuie sa aiba contiina ca fiecare persoana dintro societate este dator sa
participe, pe ma sura capacita tii, a puterilor sale, a statutului sa u, la dezvoltarea s i
progresul societa tii n care tra ies te;
tinerii trebuie sa nteleaga ca fieca rui membru al societa tii i revin nu numai drepturi
ci s i obligaii, responsabiliti, care trebuie preluate s i exercitate la nivelul posibilita
tilor ce i le confera statutul, va rsta s i profesiunea;
tinerilor trebuie sa li se acorde posibilitatea sa s i joace rolul corespunza tor, nva
tandui s i cum so faca ca t mai bine (Dumitrescu s i Andrei, 1983).
O tranziie de succes la locul de munc i drumul spre o carier nseamna ca locul de
munca sa fie caracterizat de:
1. markeri extrinseci: relatii de munca stabile s i sa nu existe perioade de s omaj ntre ter
minarea s colii s i intrarea pe piata muncii sau daca acestea sunt inevitabile, sa fie o
perioada scurta de timp; parcurgerea unei educatii conexe (perfectionarea personala
s i profesionala continua ); aspirarea spre un statut ocupational ca t mai nalt; existenta
pachetelor salariale extrafinanciare s i venituri mari;
53

2. criterii intrinsece includ caracteristici personale cum ar fi satisfactia mare la locul de


munca .
Caracteristicile extrinseci s i intrinseci al carierelor profesionale sunt interdepen
dente cum ar fi locul de munca de succes s i satisfactia locului de munca . Abilita tile care
i fac pe oameni sa aiba o tranzitie de succes la va rsta adulta cuprind a avea o orientare
buna asupra lumii ca loc al incertitudinilor, unde fiecare trebuie sa s i dezvolte abilita ti
pentru a face fata provoca rilor. Cei care au aceste abilita ti sunt persoanele mai confor
tabile cu ei ns is i pentru ca n mod rezonabil si pot evalua propriile lor forte s i puncte
slabe. Aces ti adulti pot vizualiza viata lor s i sa s i cristalizeze planurile de viata n optiuni
concrete care se bazeaza pe setul propriu de forte personale s i limita ri, iar aceasta ca
pacitate de a face acest lucru este format din lumile n care tra iesc s i de resursele s i
oportunita tile care le sunt oferite (Schoon s i Silbereisen, 2009).
O tranzitie cu succes ca tre un loc de munca s i o cariera are ca efect asupra tinerilor
pe termen lung o adaptare psihosociala s i o sa na tate mai buna , precum s i o buna stare.
Dar deschiderea pietelor fortei de munca (deci concurenta mai mare ntre oameni n
ceea ce prives te angajarea), cres terea nesigurantei s i reducerea locurilor de munca
(deci rata ridicata a s omajului), precum s i limitarea oportunita tilor de formare, a deter
minat ca tranzitia sigura s i de succes de la s coala la locul de munca sa fie tot mai dificila
pentru tinerii de asta zi.
Alegerea viitoarei profesii este un proces complex compus din mai multi factori:
vocaia: se manifesta ca o nclinare spre un anumit domeniu de activitate (arta , s ti
inta, tehnica etc.), ca o pla cere deosebita : chemarea nu vine din locuri misterioase
s i nici nu se nas te din nimic. Este vorba de existenta prealabila a unor aptitudini
pentru un anumit domeniu de activitate (nu profesie, deci), de care fiecare om, ntro
ma sura sau alta, este cons tient ceea ce se manifesta mai nta i este pla cerea de a des
fa s ura o activitate. Insa lucrurile se pot petrece s i invers, cineva sa fie cons tient ca
are reale aptitudini pentru un anumit domeniu de activitate s i, de aceea, sa i placa
sa desfa s oare o activitate n acest domeniu, fa ca nd chiar eforturi pentru dezvoltarea
aptitudinilor. Vocatia presupune nu numai chemare, aptitudini i plcere ci s i exis
tenta unui el. Interactiunea tuturor acestor elemente face ca o persoana , un ta na r,
sa s i orienteze ntreaga fiinta ca tre respectivul domeniu de activitate s i, n felul
acesta, se formeaza interesul pentru acesta; exercitarea unei activita ti concrete, n
domeniul preferat, devine o adeva rata nevoie, o trebuinta, care le domina pe celelalte
s i pentru satisfacerea ca reia se fac eforturi, uneori chiar sacrificii (totul cu pla cere,
nsa ). Vocatia se manifesta ca o adeva rata chemare, un factor cu rol important, ade
sea hota ra tor, n scoaterea la lumina , valorificarea s i dezvoltarea aptitudinilor.
aptitudinile sunt capacita tile unui om de a desfa s ura o activitate (sau mai multe) la
un nivel superior calitativ, cu rezultate foarte bune, performantiale. Aceste capacita ti
nu sunt nna scute, ci se bazeaza doar pe elemente nna scute, transmise ereditar, de
natura neurofiziologica , n special, cum ar fi particularita tile analizatorilor (auditiv,
vizual etc.) sau cele de tip nervos (Dumitrescu s i Andrei, 1983).
Angajatorii s i companiile de asta zi cauta tineri orientati spre servicii cu competente
s i abilita ti clar definite care nteleg cerintele s i as tepta rile angajatorului, tineri care au
conduite etice profesionale, o dorinta mare de a lucra, au ambitie de a nva ta, sunt punc
tuali s i cinstiti s i au comportamente adecvate. Angajatorii se as teapta de la tineri sa aiba
competente de baza (alfabetizare, aritmetica , munca n echipa , abilita ti de comunicare,
54

de rezolvare a problemelor) s i capacitate de a folosi echipamente tehnologice. Vor oa


meni tineri care sa arate initiativa , maturitate, prega tire permanenta (trainabilitate),
cura tenie, bune maniere, un interes pentru locul de munca s i respect pentru autoritate.
Muncitorii ncepa tori au deficiente n aceste abilita ti, iar industria s i viitorii angajatori
se as teapta la o mai buna prega tire s i instruire oferite de s coli tinerilor pentru accesarea
locurilor de munca . Angajatorii prefera sa ofere competente profesionale specifice prin
formarea la locul de munca , dar promovarea competentelor de insertie profesionala , as a
cum par ele sa fie percepute de angajatori pot fi abordate s i n s coli, fiind nevoie de mai
multa educatie profesionala (Schoon s i Silbereisen, 2009).
Factorii precum oportunita tile, relatiile, nivelul socioeconomic al pa rintilor contri
buie cel mai putin la dezvoltarea carierei, importante fiind calita tile s i aptitudinile pro
prii, asta arata rezultatele obtinute n urma chestiona rii oamenilor care au reus it sa s i
faca o cariera .
Intro societate a cunoas terii globalizate, educatia s i experienta pe piata fortei de
munca devin cele mai importante tipuri de capital uman. Nivelul de studii i locul de munc
devin parte a capitalului uman, care ar putea cres te odata cu cres terea experientei pe piata
fortei de munca s i cu va rsta. O ipoteza este ca cei ca rora le lipsesc capitalul uman cum ar
fi tinerii cu un nivel sca zut al studiilor s i/sau lipsiti de experienta simt impactul globaliza
rii mai intens n societa tile moderne; aces tia ava nd parte de o situatie a angaja rii precara ,
flexibila s i incerta (de exemplu, contract pe perioada determinata , locuri de munca cu ju
ma tate de norma , sau ore neregulate de munca ). In schimb, cei cu studii superioare, sau
lucra torii cu cunos tinte au experiente mai favorabile. Globalizarea accentueaza sau chiar
determina inegalitatea oferind oportunita ti mai bune pentru tinerii mai bine educati s i
constra nge s ansele tinerilor mai putin educati (Schoon s i Silbereisen, 2009).

2.5. PERSPECTIVEASUPRACARIEREIIOMAJULNRNDULTINERILOR
La nceput de cariera tinerii din Roma nia pun mai mare pret pe perspectiva unei dez
volta ri profesionale deca t pe ca s tigul salarial, des i nici pe acesta nu l neglijeaza atunci
ca nd vine vorba de preferinte. Daca nainte de 1990, n perioada regimului comunist
s omajul nu era as a de cunoscut s i permis, populatia activa fiind egala cu populatia ocu
pata , dupa 1990 Roma nia a parcurs un drum anevoios de tranzitie de la economia pla
nificata la cea de piata, iar inegalita tile sociale sau amplificat, ada ncinduse elementele
diferentiatoare ale stratifica rii sociale. Ca urmare a procesului de privatizare s i a refor
melor economice piata muncii din Roma nia a fost invadata de masa salariala disponibi
lizata , iar dupa 2004, ca nd sa desfiintat sistemul vizelor (s i sa permis libera circulatie)
sa nregistrat un deficit de forta de munca specializata s i calificata , piata muncii fiind
afectata de trei forme majore: refugiul n agricultura , instalarea ocupa rii informale, emi
grarea (Rotariu s i Voineagu, 2012). Pe scurt s i fa ra a exemplifica cu cifre exacte, piata
muncii n Roma nia a ara tat astfel: la 1 ianuarie 1990, populatia activa civila s i cea ocu
pata aveau aceeas i valoare, la 1 ianuarie 2011, populatia activa s i cea ocupata civila sca
zuse cu aproape 2,5 milioane de persoane comparativ cu 1 ianuarie 1990. Se remarca
explozia s omajului, acesta debuta nd n 1990 cu valori mici atinga nd va rful n 1994 s i
cobora nd la sfa rs itul anului 2010 (Rotaru s i Voineagu, 2012). S omajul de lunga durata 13

13

S omajul de lunga durata e considerat de la 6 luni sau mai mult pentru categoria de va rsta 1524
de ani, iar s omajul de foarte lunga perioada fiind considerat de la 24 de luni n sus, n Roma nia.

55

afecteaza n mai mare ma sura tinerii, n anul 2003 s apte din zece tineri se aflau n s omaj
pentru o perioada mai mare de s ase luni, sca za nd la 49,5% n 2009, dar reprezenta nd
58,8% n 2010. Numa rul salariatilor a sca zut drastic ca urmare a desfiintarii locurilor
de munca , dar au apa rut noi forme de ocupare (patroni, lucra tori pe cont propriu, lucra
tori familiali neremunerati), care au ajuns sa reprezinte circa o treime din totalul popu
latiei ocupate. Sca derea populatiei cauzata de reducerea sporului natural s i de fenome
nul de emigrare masiva , mba tra nirea demografica , pensiona rile n masa de la nceputul
anilor 90, participarea din ce n ce mai mare a tinerilor n educatia superioara au con
tribuit substantial la reducerea severa a participa rii populatiei la piata muncii. In 2010
numa rul persoanelor ocupate a fost estimat ca fiind mai putin cu 1,4 milioane de per
soane comparativ cu 1996, populatia de gen masculin a detinut o pondere superioara
(55,0% n ultimii ani ai perioadei) celei de gen feminin n ntreaga perioada 19962000,
iar cea mai mare parte a populatiei ocupate avea studii medii. In intervalul 19962010
proportia tinerilor (1524 de ani) n totalul populatiei ocupate a pierdut 5,3 puncte pro
centuale (7,8% n 2010, fata de 13,1% n 1996). Tendinta ratei de ocupare a populatiei
tinere (1524 de ani) a fost una de sca dere, de la 30,5% n 2002 la 24,3% n 2010 (cea
mai mica valoare din ntregul interval 19962010), sensibil mai mica fata de 34,0% la
nivelul UE27 (Rotaru s i Voineagu, 2012).
Oportunita tile de ocupare a unui loc de munca limitate, perioada tranzitorie din vi
ata pe care o traverseaza , lipsa de experienta profesionala , nivelul redus de educatie sau
formare profesionala sporesc riscul excluziunii tinerilor de pe piata muncii. Prima pri
oritate a tinerilor (aproape o treime) n viitorul apropiat, conform datelor din Barome
trul de opinie publica de tineret, este ga sirea unui loc de munca mai bun; nsa 14,0% au
ca principal obiectiv sa s i mbuna ta teasca calificarea profesionala . Majoritatea tinerilor,
respectiv 62,0%, considera ca sprijinul pentru tineret al autorita tilor publice ar trebui
sa fie acordat n primul ra nd n vederea accesului la un loc de munca (MTS, 2013). De
asemenea e nevoie ca guvernele din toate tarile sa investeasca financiar s i social n tineri
pentru as i putea dovedi potentialul lor n tranzitia spre maturitate s i pentru a deveni
ceta teni activi s i implicati n societate (UNYWR, 2012). Fata de o rata totala a s omajului
la nivel mondial de 6,3%, rata s omajului n ra ndul tinerilor la nivel mondial a fost de
12,7%, n 2009, reprezenta nd 75,8 milioane de s omeri, fiind cea mai mare cres tere anu
ala din ultimii 20 de ani de ca nd exista estima ri globale (UNWYR, 2013). In 2010 n UE,
aproximativ 5,5 milioane de tineri erau s omeri, ceea ce nsemna ca 1 din 5 ceta teni eu
ropeni sub va rsta de 25 de ani, nu si putea ga si un loc de munca , des i s iar fi dorit. Rata
s omajului n ra ndul tinerilor era de peste 20,0%, dublu ca t pentru toate grupurile de
va rsta la un loc s i de aproape 3 ori mai ridicata deca t n cazul celor de peste 25 de ani.
S omajul n ra ndul tinerilor a atins 24,0% n 2014 (72.300 mii conform Serviciul Public
de Ocupare (SPO) (CE, 2014, SWD 424 final), situa nduse astfel cu mult peste nivelul
s omajului total s i prezenta nd variatii regionale (CE, 2015, SWD 42 final). Cu 8,4% rata
de ocupare, tinerii de 1519 ani sunt aproximativ la juma tatea nivelului european doar
ceva mai mult de 1 din 3 tineri roma ni de 2024 de ani sunt ocupati fata de aproximativ
juma tate dintre tinerii europeni; 67,5% dintre tinerii roma ni de 2529 de ani sunt ocu
pati fata de 72,1% dintre tinerii europeni. Tinerii din Roma nia au acces mai ta rziu s i n
ma sura mai mica la piata muncii iar veniturile obtinute sunt mai sca zute. Astfel, Roma
nia are cel mai ridicat nivel de sa ra cie a tinerilor ntre 1824 care lucreaza : 30,7% dintre
aces tia erau sa raci n 2011 (pe ansamblul populatiei angajate nivelul este de 19,0%)
des i aveau un loc de munca , n timp ce n UE28 valoarea este de 11,2% (MTS, 2013).
Chiar s i daca muncesc tinerii tot sunt expus i riscului de sa ra cie, sunt date (COM, 2010
56

758: 4) care arata ca unu din zece tineri care lucreaza continua sa tra iasca n sa ra cie,
ceea ce ilustreaza faptul ca s i calitatea integra rii tinerilor pe piata muncii trebuie sa fie
mbuna ta tita . O mare parte a s omajului n ra ndul tinerilor este cronicizat, prelun
ginduse pentru mai mult de 1 an 43,3% din totalul s omerilor ntre 15 s i 24 de ani sunt
s omeri pe termen lung. Rata s omajului de lunga durata n ra ndul tinerilor de 1524 ani
era de 13,3%, fata de 3,2% pe ansamblul populatiei active. Un numa r considerabil de
tineri neocupati, ata t din grupa de va rsta 1524 ani ca t s i din grupa de va rsta 2534 ani,
au renuntat sa mai caute un loc de munca (fie cred ca nu exista locuri libere sau nu s tiu
unde sa caute, fie nu se simt prega titi profesional sau cred ca nu vor ga si din cauza va r
stei, sau au fost descurajati de es ecul la ca uta rile anterioare) (MTS, 2013). Conform unui
studiu recent, durata medie de ga sire a unui loc de munca este ntre 1 s i 4 luni n opinia
a 5 din 10 tineri, pentru 13,4% dintre tineri aceasta perioada nu depa s es te o luna , n
timp ce pentru 2 din 10 tineri acest proces se poate ntinde pe o perioada de peste 6
luni (iVox, 2015).
In octombrie 2013, peste 5 milioane s i juma tate (5.657.000) de tineri (sub 25 de ani)
erau s omeri n UE28, rata s omajului fiind de 23,7%, asta arata datele Eurostat. Cele mai
mici rate sau nregistrat n Germania (7,8%), Austria (9,4%) s i Olanda (11,6%), iar cele
mai ridicate n Grecia (58,0%), Spania (57,4%) s i Croatia (52,4%). In Roma nia a fost de
23,3% (EUROSTAT, 2013). Conform definitiei Eurostat doi factori explica cum este ma
surat s omajul n ra ndul tinerilor n Uniunea Europeana s i cum ratele de s omaj n ra ndul
tinerilor sunt afectate de tranzitia tinerilor de la s coala la piata fortei de munca . Primul
se refera la cres terea abrupta a participa rii pe piata muncii ntre va rsta de 1524 de ani.
Al doilea factor se refera la faptul ca tinerii din aceasta categorie de va rsta care sunt n
educatie pot fi angajati sau neangajati, deci este o suprapunere ntre piata muncii s i edu
catie.
Daca analiza m rata s omajului n ra ndul populatiei cu va rste ntre 20 s i 34 ani, con
stata m ca situatia Roma niei este frapanta comparativ cu alte tari ale UE. Rata s omajului
la grupa de va rsta 2034 ani n Roma nia este mai mica deca t media UE, indiferent de
nivelul de educatie, valoarea puta nd fi motivata de existenta unui sector public impuna
tor, dar s i de aspecte ce tin de colectarea datelor s i metodologia utilizata n anchete. O
alta explicatie (s i cea mai substantiala ) se refera la fenomenul migratiei internationale,
fiindca , la ora actuala , peste 3 milioane de roma ni tra iesc sau lucreaza n stra ina tate (n
special n spatiul UE) (Costache et al., 2014).
Toate statele UE ar trebui sa se asigure ca tinerii beneficiaza de o oferta de munca de
calitate, de un program de formare continua , de o oferta de ucenicie sau de un stagiu, n
termen de patru luni de la ies irea din sistemul de nva tama nt sau de la pierderea locului
de munca . Conceptul de garanie pentru tineret, a fost folosit de Consiliul Nordic nca
din 1981 s i este definit ca o situaie social n care tuturor tinerilor li se garanteaz
oportuniti reale de nvare, de formare i de ncadrare n munc, n conformitate cu
aspiraiile, cu capacitile i cu interesele lor personale i cu nevoile i cu obiectivele soci
etii (CE, 2012, SWD 409 final). Scopul garantiei este acela ca niciun ta na r sa nu fie
la sat la voia nta mpla rii, iar cei care nu au reus it sa obtina o oferta prin fortele proprii,
sa poata beneficia de o oferta de munca , de formare continua , de ucenicie sau de stagiu
(CE, 2012, SWD 409 final). Des i e nevoie de o monitorizare a acestor tineri s i de inter
ventie generala , tinerii nu formeaza un grup omogen deoarece provin din medii sociale
diferite s i n plus e nevoie de o atentie speciala acordata tinerilor expus i riscului de a
intra sau de a ra ma ne n categoria NEET. Experienta Suediei demonstreaza ca plasarea
tinerilor ntrun timp scurt ar putea sa nu ofere solutii pe termen lung s i ca trebuie luate
57

n considerare problemele de ordin structural precum cele legate de competente s i ca


lifica ri (CE, 2012, SWD 409 final). Sunt tineri care nu prefera sa se nregistreze ca s i
s omeri datorita stigmatiza rii, iar pentru ncurajarea lor de a face acest pas o posibila
solutie ar fi sensibilizarea lor prin mediatizarea avantajelor n urma nregistra rii la o
agentie pentru ocuparea fortei de munca (CE, 2012, SWD 409 final). Printre beneficiile
evita rii s omajului n ra ndul tinerilor ar fi evitarea deteriora rii competentelor, venituri
mari, venituri fiscale mai mari s i contributii mai mari la asigura rile sociale s i mai putine
probleme sociale s i de sa na tate (CE, 2012, SWD 409 final). Exista estima ri care arata ca
probabilitatea ca tinerii afectati de s omaj sa cunoasca penaliza ri la nivelul salariului, de
exemplu, s ase luni de s omaj la va rsta de 22 ani au drept urmare o remuneratie mai mica
cu 8,0% la va rsta de 23 ani, precum s i o remuneratie cu 23% mai mica la va rsta de 30
31 de ani (CE, 2012, SWD 409 final).
De la nceputul anului s i pa na la sfa rs itul lunii august 2013 58.099 de absolventi erau
n evidentele AJOFM dintre care 1776 de tineri primeau indemnizatie. Cei mai multi sau
nscris n luna iulie, 39.038 din care 35.875 sunt proaspa t absolventi care imediat dupa
examenul maturita tii au ales acest drum, iar n august sau nscris 14.861, din care 8.943
absolventi de liceu. In ceea ce prives te s omajul de lunga durata la finele lunii noiembrie
2013 se aflau nregistrati n evidentele ANOFM 17.403 tineri sub 25 de ani aflati n s o
maj de peste 6 luni (ceea ce reprezinta 18,5% din totalul de 93.639 s omeri sub 25 de
ani (ANOFM, 2013). In ultimii 5 ani n Roma nia rata s omajului a avut cel mai ridicat
nivel n ra ndul tinerilor (1524 ani) aceasta situa nduse n intervalul 19,2% (n trimes
trul II n 2009) s i 25,4% (n trimestrul IV din 2011). In 2013 n primele 2 trimestre rata
s omajului n ra ndul tinerilor sub 25 de ani a fost de 23,8% respectiv de 23,3%.
Roma nia s ia propus prin Planul National de Dezvoltare, o tinta pentru 2015, a s o
majului n ra ndul tinerilor ntre 1524 ani de 19,5% care nu putea recupera diferenta
substantiala fata de media Uniunii Europene (EU 27, 2004 18,6%; RO, 2004 21,0%)
(Pop et al., 2010). Indeplinirea obiectivelor cuprinse n PND referitoare la integrarea
tinerilor pe piata muncii a fost nta rziata de continua reforma a sistemului de nva ta
ma nt roma nesc s i de criza economica (Pop et al., 2010). In 2012, tinerii ntre 1824 de
ani au nregistrat o rata ridicata a sa ra ciei de 31,4%, rata sa ra ciei cresca nd semnificativ
n timp, cu 7 puncte procentuale n perioada 20082012 de la 24.4% n 2008 la 31,4%
n 2012 (MMFPS, 2014). In anul 2012 rata persoanelor active ocupate ntre 1524 de
ani era de 23,9% (69,1% persoane inactive), iar a s omerilor cu va rsta cuprinsa ntre 15
24 de ani era 7,0%. In grupa de va rsta 1524 de ani o rata mai mare a persoanelor active
ocupate era n ra ndul ba ietilor (35,3% fata de 26,2%), mai mare n ra ndul persoanelor
din mediul rural (37,0% fata de 25,3% n mediul urban) (INS, 2013). In timpul crizei
economice, situatia tinerilor de pe piata fortei de munca sa deteriorat s i a condus la o
cres tere a ratei s omajului cu 5,0% ntre 2008 s i 2013, ajunga nd la 23,6% (MFE, 2014).
In 2014 rata s omajului n ra ndul tinerilor (1524 ani) la nivelul UE 28 era de 21,9% cu
1,6 puncte procentuale mai mica fata de cea din 2013 s i n sca dere pentru prima data n
ultimii 6 ani de la nceperea crizei financiare din 2008. La nivelul UE, 15 tari se confrunta
cu rate ale s omajului care depa s esc media UE printre care s i Roma nia (24,0%), situatia
ngrijora toare fiind n tari precum Spania s i Grecia, unde peste 50% dintre tinerii cu
va rsta cuprinsa ntre 1524 de ani sunt fa ra un loc de munca (53,2% respectiv 52,4%)
(Eurostat, 2015). In ceea ce prives te s omajul n ra ndul tinerilor (15 24 ani), daca n
anul 2000 acesta era de 18,3% s i se afla sub media UE 27 (18,4%) n anul 2010 nivelul
s omajului n ra ndul tinerilor din Roma nia (22,1%) depa s ea media europeana (20,9%).
Dupa anul 2008, se observa o cres tere accentuata a ratei s omajului n ra ndul tinerilor
58

de la 18,6% (2008) la 23,7% (2011), o cres tere comparabila cu cea nregistrata la nivel
UE 27 (de 5,1 pp.). In anul 2012, rata s omajului n ra ndul tinerilor avea valoarea de
22,7%, n sca dere cu 1 punct procentual fata de anul anterior s i foarte apropiata de me
dia europeana 22,8%, dar mult sub nivelul nregistrat n state membre precum Grecia
(55,3%), Spania (53,2%), Portugalia (37,7%) s i Italia (35,3%) (MMFPS, Strategia Nai
onal pentru ocuparea forei de munc 20142020).

2.6. LEGISLAIAPRIVINDMUNCANCAZULTINERILOR
Conform legislatiei nationale tineri sunt ceta tenii activi cu va rsta cuprinsa ntre 1435
de ani (Legea Tinerilor 350/21/7/2006, Art. 2, Alin. 2 lit. a). Des i pentru tinerii sub 18
ani, dar peste va rsta de absolvire a s colii, angajati temporar, la sfa rs it de sa pta ma na sau
pe durata vacantei s colare sau care urmeaza cursuri de formare profesionala s i ucenicie
la locul de munca , dar s i pentru tinerii care efectueaza o munca ocazionala pe durata
s colariza rii exista o Directiva a Consiliului 94/33/EC (Jurnalul Oficial al Comunita tii Eu
ropene, 1994), care stabiles te cerintele minime privind expunerea la pericole s i progra
mul de lucru, n cadrul statelor membre UE care permit copiilor aflati sub va rsta minima
nationala de absolvire a s colii sa munceasca , pentru multi dintre ei e necesara cunoas
terea legislatiei nationale.
In Roma nia, ncadrarea n munca a persoanelor sub va rsta de 15 ani este interzisa
(Art. 13 alin. 3). Orice persoana doba ndes te capacitate de munca la mplinirea va rstei
de 16 ani (Art. 13 alin. 1), dar poate ncheia un contract de munca n calitate de salariat
s i la mplinirea va rstei de 15 ani, cu acordul pa rintilor sau al reprezentantilor legali,
pentru activita ti potrivite cu dezvoltarea fizica , aptitudinile s i cunos tintele sale, daca
astfel nu i sunt periclitate sa na tatea, dezvoltarea s i prega tirea profesionala (Art. 13 alin.
2), iar ncadrarea n munca n locuri de munca grele, va ta ma toare sau periculoase14 se
poate face dupa mplinirea va rstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin
hota ra re a Guvernului (Art. 13 alin. 5) (Conf. Codului Muncii din 18/5/2011). Exista ,
nsa s i alte articole care vizeaza tinerii sub 18 ani: art. 112 (cu privire la durata timpului
de munca ), art. 114 (despre timpul de lucru suplimentar), art. 134 (referitor la pauza
de masa ) s i art. 147 (despre concediul de odihna suplimentar) din Codul Muncii actua
lizat n anul 2015. Nu lipsesc cerceta rile care au dovedit faptul ca exista adolescenti care
muncesc de la va rste fragede, astfel ca ntrun studiu pe 1720 de elevi de clasa a VIIa,
cu va rste de 1314 ani 47 de copii au declarat ca muncesc sa aduca bani n casa . Autorii
studiului au venit s i cu o explicatie a acestor rezultate argumenta nd ca astfel de cazuri
provin din familii dezavantajate social sau cu o situaie special, pentru c majoritatea
acestor rspunsuri sunt ale unor elevi din familii din mediul rural, familii cu mai muli
copii, familii n care nu este angajat niciunul dintre prini, familii n care prinii au un
nivel primar de studii, sau din familii cu probleme de sntate, sau cu o dotare slab cu
bunuri i faciliti culturale (Negreanu s i Ionescu, 2006).

14

Sunt acele locuri de munca ce implica existenta unor factori nocivi fizici, chimici, biologici ce
au un efect asupra organismului (Art. 2, alin a.), locuri de munca ce implica o solicitare ner
voasa deosebita , atentie foarte ncordata s i multilaterala sau concentrare intensa s i un ritm de
lucru intens (Art. 2 alin. e) s i locuri de munca ce implica o solicitare nervoasa , determinata de
un risc de accidentare sau de mbolna vire(Art. 2 alin. f) conform Legii 31/1991 privind stabi
lirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza n conditii deo
sebite, grele sau periculoase.

59

Rezultatele obtinute n urma chestiona rii oamenilor care au reus it sa s i faca o cari
era demonstreaza ca factorii externi precum oportunita tile, relatiile, nivelul socioeco
nomic al pa rintilor au contribuit cel mai putin la dezvoltarea carierei lor, esentiale fiind
cele care tin de propriile calita ti s i aptitudini. Calificarea s i competenta au ra mas ele
mente determinante pentru reus ita ocupa rii unui loc de munca , dar au apa rut s i ele
mente noi: initiativa, creativitatea, flexibilitatea, autonomia, dinamismul, responsabili
tatea etc. (Brigitte, 2005). Stagiile de practica s i voluntariatul, inclusiv antreprenoriatul,
sunt oportunita ti pe care tinerii le iau n calcul pentru as i dezvolta abilita tile de viata
s i as i mbuna ta tii perspectivele de angajare. Atitudinea lor este aceea de a fi activi, mai
degraba deca t a sta locului. Cons tientizeaza ca perseverenta, experienta s i entuzias
mul par a fi calita tile de pe urma ca rora vor avea beneficii n viitor (UNYWR, 2011).

2.7. VOLUNTARIATUL,STAGIILEDEPRACTICIANTREPRENORIATUL
Voluntariatul s i stagiile de practica , inclusiv antreprenoriatul, sunt oportunita ti pe care
tinerii le iau n calcul pentru as i dezvolta abilita tile de viata s i as i mbuna ta tii perspec
tivele de angajare. Conform unui studiu recent, doar 26,2% dintre tineri au participat la
un internship pe o perioada determinata n cadrul unei companii, iar 7 din 10 tineri
declara ca pe viitor ar fi interesati de deschiderea propriei afaceri, 22,6% se declara ne
siguri de abilita tile antreprenoriale, fiind nehota ra ti, iar 7,0% nu doresc sau nu au n
plan deschiderea propriei afaceri (iVox, 2015).
Fie ca e privit ca munca nepla tita , ca s i comportament activist sau ca mod de petre
cere a timpului liber, voluntariatul a fa cut s i face parte din toate societa tile umane. Din
2014, n Roma nia voluntariatul este reglementat prin Legea nr. 78/2014 s i este definit
ca activitate de interes public (Art.3, alin. b), desfa s urata din proprie vointa ce le poate
fi de folos tinerilor ca mod util de petrecere a timpului liber, dar pentru a fi certificat
(Art. 9 alin. 3) ca s i experienta n munca (profesionala s i/sau de specialitate) e nevoie
ca activitatea realizata sa fie n domeniul studiilor absolvite (Art. 9, alin. 4 din Legea
Voluntariatului). Prin implicarea ntro activitate de voluntariat, tinerii si pot dezvolta
abilita ti personale, pot simti un sentiment de responsabilitate civica s i altruism, au
oportunitatea de a nva ta lucruri noi, de a dezvolta lega turi sociale s i a fi mai bine ori
entati n alegerea motivatiilor privind cariera profesionala (Smith et al., 2010).
In ntreaga UE se acorda important a tot mai mare stagiilor s i experientei practice
la locul de munca fiind instrumente carei ajuta pe tinerii s omeri sau absolventi n tran
zit ia ca tre un loc de munca . In prezent n Roma nia exista o penurie de stagii pe de o
parte ca urmare a put inelor parteneriate ntre ntreprinderi s i institut iile de nva ta
ma nt, iar pe de alta parte datorita faptului ca angajatorii sunt sceptici n privinta asi
gura rii competentelor profesionale de ca tre institut iile de nva tama nt acordate stu
dentilor, o ma sura fiind aceea a consolida rii parteneriatelor s i a includerii stagiilor n
programele de studiu. Daca stagiile din programele de nva tama nt (superior) benefici
aza de o mai buna reglementare, cele oferite ocazional de angajatori tinerilor dupa ab
solvire, tind sa fie mai put in reglementate. In sudul s i estul Europei stagiile sunt spriji
nite prin Fondul Social European, fiind stimulate prin subvent iile acordate
angajatorilor, prin contributii la plata asigura rilor sociale sau prin acordarea de com
pensa ri s i indemnizat ii direct ca tre stagiari (SWD,2012 99 final). Des i stagiile ar pu
tea determina cres terea accesului tinerilor pe piata muncii prin tranzit ia de la cunos
tintele teoretice doba ndite pe parcursul educatiei, la aptitudinile s i competentele
60

necesare la locul de munca , tari precum Austria s i Franta au raportat utilizarea abuziva
a stagiilor ca fiind o sursa ieftina sau gratuita de munca de ca tre angajatori, stagiarii
fiind solicitat i sa preia sarcini care nu contribuie la evolutia dezvolta rii lor profesionale
(CE, 2012). Poate cele mai preferate stagii pentru tineri sunt cele n stra ina tate. Con
form eurobarometrului Tineretul n micare (CE, 2011) printre avantajele enumerate
de tineri n urma efectua rii unui stagiu n stra ina tate, pe la nga mbuna ta tirea compe
tentelor lingvistice s i a celor profesionale s i de formare specifice, aces tia mentioneaza
s i competentele sociale cum ar fi munca n echipa , ncrederea n sine s i adaptabilitatea,
care sunt considerate esent iale pentru reus ita tranzitiei ntre educatie s i un loc de
munca (SWD,2012 99). In prezent exista o carta europeana a stagiilor (CE, 2015b). S i
totus i mobilita tile n stra ina tate nu sunt as a de obis nuite printre studenti, doar 11,7%
dintre absolvent ii promotiilor 2005 s i 2009 au beneficiat de mobilita ti n stra ina tate
(12,5% din student ii promot iei 2005 s i 11,5% din student ii promotiei 2009), procen
tele fiind similare s i pentru promot iile 2006 s i 2010 (12,4% din student ii cohortei
2006 s i 12,1% dintre studentii cohortei 2010). Aproximativ 1 din 9 absolventi, fie ca
vorbim de promot iile 2005 sau 2006, fie ca vorbim de promotiile 2009 s i 2010 au par
ticipat la mobilita t i n stra ina tate (UEFISCDI, 20062010).
In continuare vom definii notiunea de stagiu as a cum este el reglementat n docu
mentele oficiale. In prezent exista o confuzie ntre termenii stagiu, practic profesional
s i ucenicie. Stagiul este o practica profesionala care include o componenta didactica (ca
parte a programei de studiu sau nu) s i care este limitata n timp. Scopul acestor stagii
este de a ajuta tranzitia stagiarului ntre educatie s i un loc de munca prin asigurarea
experientei practice, a cunos tintelor s i competentelor care completeaza educatia sa te
oretica . Stagiile fac parte din programele de nva tama nt superior, iar ucenicia des i are
obiective similare cu cele descrise mai sus, este o formare sistematica , pe termen lung,
pentru o ocupatie tehnica cu perioade alternative la locul de munca s i ntro institutie
de nva tama nt sau un centru de formare (CE, 2012, SWD 99 final). Stagiile de practica
sunt tot mai des urmate de ca tre studenti, nsa nu au devenit o obis nuinta n Roma nia.
Mai mult de juma tate (56,6%) dintre absolventii anului 2005 au fost implicati obligato
riu n stagii de practica pe parcursul studiilor comparativ cu doar 48,3% dintre absol
ventii anului 2009, dar procentul a sca zut la un sfert n cazul absolventilor anului 2006
(25,3%) s i 25,6% dintre absolventii anului 2010 declara ca pe parcursul studiilor au
fost implicati obligatoriu n stagii de practica (UEFISCDI, 20062010).
Pentru tineri mai exista s i varianta stagiului de internship. Prin stagiul de internship
(USR, 2015), sar elimina problema legata de experienta atunci ca nd vine vorba de
tineri, acestora cera ndulise la angajare experienta pe care angajatorii pun mare
pret . Persoanele ntre 16 s i 35 de ani ar urma ca n cadrul unei organizat ii gazda , prin
stagiul de internship, sa aprofundeze cunos tintele teoretice s i sa s i mbuna ta teasca ap
titudinile practice. Stagiul de internship ar trebui remunerat cu salariul minim pe eco
nomie, perioada ar trebui considerata ata t vechime n munca ca t s i vechime n specia
litate. Legea Internshipului, ce urmeaza a fi adoptata n Roma nia are ca implicatii
sociale s i economice incluziunea tinerilor pe piata muncii n domeniul n care doba n
desc cunos tinte teoretice, sca derea s omajului prin sporirea ratei angajabilita t ii n ra n
dul tinerilor, prega tirea tinerilor n conformitate cu cererile s i rigorile pietei muncii,
sporirea gradului de competitivitate pe piata muncii. Prin efectuarea unui stagiu are
loc facilitarea s i stimularea accesului studentilor s i absolventilor pe piata muncii, astfel
ca un ta na r si poate dezvolta aptitudinile profesionale, are ocazia de a presta o munca
s i de a se familiariza cu cerintele piet ii, are posibilitatea de a cunoas te specificul unei
61

organizat ii pentru a s ti n viitor n ce direct ie sa s i creeze o cariera , poate doba ndi ex


perienta s i vechime n munca . In baza unui contract de internship ce poate dura maxim
12 luni, internul poate fi remunerat (dar nu obligatoriu) cu cel put in valoarea salariului
de baza minim brut pe tara , programul fiind de maxim 8 h/zi, 40 h/sa pta ma na , iar la
sfa rs itul perioadei va primii un certificat care atesta perioada, activita t ile s i va fi eva
luat printro nota (MMFPSPV, Garania pentru tineret). Cerceta rile care au investigat
pa rerea tinerilor privind solutiile de reducere a ratei s omajului au constatat ca aces tia
au identificat crearea de IMMuri ca un mijloc eficace pentru a depa s i ratele ridicate
ale s omajului s i condit iile precare de munca , dar au mentionat ca adesea sunt dificil de
accesat informat iile cu privire la init iativele antreprenoriale sau oportunita t ile de fi
nantare a unor idei de afaceri (UNYWR, 2012).

2.8. SEMNIFICAIAMUNCIIPENTRUADULIITINERI
Am extras din literatura de specialitate ca teva dintre semnificatiile muncii pentru adulti
s i tineri pe care le prezenta m mai jos, astfel ca munca reprezinta :
principalul mijloc al autoexprima rii (Schoon s i Silbereisen, 2009);
sursa de satisfactie a vietii (Schoon s i Silbereisen, 2009);
reprezinta un pas mare spre independenta, autonomie s i maturitate (Adams s i Ber
zonsky, 2006).
ndeplines te o necesitate psihologica ;
sursa prin care oamenii si pot ga si sensul n viata lor;
a fi flexibil, ati construi un CV variat, ati asuma riscuri s i ati construi o calificare,
necesare pentru a fi capabil de a schimba locul de munca s i de a avea competente de
transfer (Henderson et al., 2007);
o modalitate de a nva ta despre modul n care sa te integrezi n lumea adultilor (Hen
derson et al., 2007);
un mijloc de ncredere personala s i autoritate (Henderson et al., 2007);
de a reduce dependenta de pa rinti (Henderson et al., 2007);
ntelegerea ierarhiilor sociale (Henderson et al., 2007);
a sca pa de necazuri (Henderson et al., 2007);
un punct de reper important spre maturitate (Henderson et al., 2007);
un mijloc de a lega noi prietenii (Henderson et al., 2007);
o forma de petrecere a timpului liber (Henderson et al., 2007);
procesul de a deveni mai ncreza tor, ca s tiga nd un venit independent, a nva ta cum sa
vorbes ti cu oamenii (Henderson et al., 2007);
i ajuta pe adolescenti sa devina mai responsabili atunci ca nd muncind aduc o con
tributie la buna starea familiei lor (Steinberg, 2008);
62

a nva ta lucruri precum punctualitatea sau moduri cum sa lucrezi efectiv cu stra inii
(Steinberg, 2008);
a nva ta valoarea banilor: ofera oportunita ti de a nva ta cum sa mparti, salvezi s i
cheltui banii n mod responsabil (Steinberg, 2008).
In societa tile vestice, ntelesul muncii se face n functie de diviziunea sociala precum
gen, clasa sociala sau etnie. Fetele au tendinta de a lucra mai multa munca interna deca t
ba ietii. Tinerii din clasa muncitoare contribuie cu ca s tigul lor salarial din munca la bu
getul familiei n timp ce tinerii din clasa de mijloc cheltuie banii pe activita ti de petre
cere a timpului liber. In alte comunita ti tinerii se as teapta sa lucreze multe ore la aface
rea familiei nca din copila rie. Locul de munca se ncadreaza n cursul vietii
contemporane: copiii se joaca , apoi muncesc la s coala s i apoi ca nd ajung mai mari si
iau locuri de munca cu juma tate sau norma ntreaga . Statutul de adult este asociat cu un
fel de independenta financiara posibila prin munca pla tita . Dar acest punct de vedere
este eurocentric s i unul care nu se aplica la o mare parte a lumii istorice sau contempo
raneita tii (Kehily, 2007).
Des i, experientele de munca timpurii ale ta na rului apar de multe ori n cadrul fami
liei, ca nd a face treburile n casa s i a primii o reactie din partea pa rintilor pot fi primele
experiente de munca ale tinerilor, a avea o slujba adeva rata s i a primii bani pentru
munca prestata reprezinta un pas mare spre independenta, autonomie s i maturitate
(Adams s i Berzonsky, 2006).
Tinerii exploreaza informal lumea muncii prin activita ti vocationale, cum ar fi
hobbyurile s i activita tile recreative s i doba ndesc cunos tinte despre profesii prin temele
pe care le studiaza la s coala , iar activita tile de petrecere a timpului liber sunt alese pe
baza aceloras i factori de personalitate s i a intereselor care determina o eventuala selec
tare a unei ocupatii (Adams s i Berzonsky, 2006).
Preocuparea pentru alegerea unei optiuni profesionale lucide s i cons tiente ncepe
pe la 1112 ani s i se dezvolta treptat, pe la 1618 ani ca nd apare cons tiinta s i capacita
tea de autocunoas tere, ca nd ta na rul si poate construi un ideal de viata, mbina nd s i sin
tetiza nd calita tile mai multor modele. Modelul sau idealul a cine s i ceea ce vrea sa fie
poate fi, pentru un ta na r, dominat de aspectul profesional. Un ta na r poate avea ca ideal
exercitarea unei anumite profesii (inginer, medic, mecanic, chimist, economist, cerceta
tor ntrun anumit domeniu etc.) pentru motive precum: renumele pe care la doba ndit
un savant prin exercitarea profesiei respective, actualitatea profesiei, semnificatia ei so
ciala , viitorul ei, convingerea ca este calea cea mai buna de realizare s i afirmare a per
sonalita tii, de valorificare a unor capacita ti, de satisfacere a unor interese superioare
(Dumitrescu s i Andrei, 1983). S i totus i un loc de munc ideal pare ca nu exista , n opinia
tinerilor. Locul de munca ideal? Poate ntro lume ideala , unii tineri considera nd ca nici
la nivel imaginar nu poate fi construit un loc de munca ideal (Pop et al., 2010).
Des i majoritatea tinerilor considera cariera ca fiind cel mai important lucru n viata,
putini sunt cei care au un plan al carierei lor s i s tiu care le va fi urma torul pas n dezvol
tarea ei. Caracteristica este ama narea deciziilor referitoare la cariera s i existenta unui
mare procent de incertitudine pentru actiunile viitoare (Brigitte, 2005). Sondajele efec
tuate n ra ndul elevilor de liceu arata ca aces tia pot enumera un numa r relativ mic de
profesii, functii sau meserii s i au putine informatii despre continutul muncii presupus
de exercitarea acestor activita ti. In astfel de situatii s i aria optiunilor lor profesionale
(realiste s i justificate) este restra nsa , fapt care are implicatii nefaste asupra carierei pro
fesionale ulterioare, care va fi marcata de alegeri gres ite, es ecuri, insatisfactii, frecvente
schimba ri ale slujbelor etc. (Brigitte, 2005).
63

Munca poate fi un reper important spre statutul de adult deoarece contribuie la sen
timentul de competenta s i de maturitate. Statutul de adult este asociat cu un fel de in
dependenta financiara posibil prin munca pla tita .
Prin experimentarea unei munci pla tite, tinerii iau n considerare n mod serios, de
multe ori pentru prima data , cine ar dori sa fie (sau sa nu fie), sau cine ar putea fi pe
piata muncii (Adams s i Berzonsky, 2006), iar deciziile de cariera ulterioare sunt influ
entate de expunerea la activita ti de munca pe care tinerii leau avut anterior (Schoon s i
Silbereisen, 2009).
Valorile s i comportamentele profesionale ale pa rintilor sunt transmise n multe mo
duri urmas ilor lor n timpul copila riei s i adolescentei, aceasta este ipoteza de lega tura
ocupationala (occupational linkage hypothesis), care a fost formulata pentru a examina
modul n care copiii s i adolescentii acorda valoare muncii. De exemplu, pa rintii ncura
jeaza s i au influenta asupra suportului aspiratiilor profesionale ale adolescentilor s i a
realiza rilor lor, n directii care sa reflecte valorile de lucru ale pa rintilor. Cerceta rile re
cente au sugerat ca procesul de transmitere a valorilor de la pa rinti la copii implica re
latii complexe, care pot fi diferite de la mama fiica s i diada tata fiu (Adams s i Berzonsky,
2006). Fetele s i ba ietii detin valori diferite asupra muncii. Ba ietii prefera valorile extrin
seci s i instrumentale cum ar fi siguranta locului de munca , asumarea de riscuri s i re
compense financiare ridicate, n timp ce fetele au tendinta de a prefera valori expresive
s i sociale, cum ar fi prietenia s i altruismul (Adams s i Berzonsky, 2006). Valorificarea pe
care tinerii o dau diferitelor aspecte ale muncii arata ca aces tia acorda o valoare mai
mica aspectelor periferice ale muncii (statut, putere, prestigiu) s i pun mai multa valoare
pe aspecte centrale ale muncii cum ar fi creativitatea, realizarea s i autodezvoltarea
(Adams s i Berzonsky, 2006).
Munca ndeplines te o necesitate psihologica , iar persoanele care nu percep ca
munca lor are sens s i un scop pentru viata lor nu vor muncii pa na nu vor fi la capacitatea
deplina de a muncii. Munca poate fi o sursa prin care oamenii si pot ga si sensul n viata.
Munca prin obiective s i prin finalizarea lor le insufla oamenilor un sentiment de satis
factie s i valoare. Fa ra munca oamenii pot simti ca au o existenta fa ra rost. In ceea ce
prives te sensul vietii s i a muncii adultii emergenti au as tepta ri mai mari de la munca
deca t au avuto pa rintii lor s i tind sa s i schimbe locurile de munca pentru a ga si acel loc
de munca care i mplines te pentru ca n societa tile industrializate tinerii sunt ncurajati
de as i alege locul de munca dintro varietate de posibilita ti ocupationale, acest lucru i
face pe tineri sa si doreasca acel loc de munca care este conform evalua rii lor n ceea ce
prives te talentele s i intereselor lor (Mayseless s i Keren, 2014). Pe de alta parte tinerii
considera ca este mai greu pentru a obtine un loc de munca , chiar s i n munci necalifi
cate, deca t a fost pentru pa rintii s i bunicii lor, ceea ce determina s omaj extins s i inacti
vitate. Experienta n munca rar are un efect de transformare, cei cu un capital social
potrivit (retele familiale/s colare, profesori) au reus it sa obtina cele mai bune locuri de
munca n termeni de acumulare a cunos tintelor pe piata fortei de munca , dezvolta nd
noi retele s i mboga tindus i CVul. In schimb cei cu mai putine resurse s i cu mai putine
retele tind sa ajunga n acele locuri de munca parttime care sunt disponibile pentru ei
la nivel local (Henderson et al., 2007).
Tinerii atas eaza o serie de semnificatii diferite pentru munca pla tita : unii vorbesc n
termeni de a fi flexibili, de as i construi un CV variat, de as i asuma riscuri s i as i construi
o calificare, necesitatea de a fi capabili de a schimba locul de munca s i de a avea compe
tente de transfer. Experienta muncii ar putea fi o modalitate de a nva ta despre modul
n care sa se integreze n lumea adultilor, un mijloc de ncredere personala s i autoritate,
64

de a reduce dependenta de pa rinti, ntelegerea ierarhiilor sociale, a sca pa de necazuri,


un punct de reper important spre maturitate sau un mijloc de a lega noi prietenii (Hen
derson et al., 2007). Munca ar putea fi va zuta de asemenea ca o forma de petrecere a
timpului liber. Procesul de a deveni mai ncreza tori, ca s tiga nd un venit independent, a
nva ta cum sa vorbeasca cu oamenii sunt atribute mentionate de tineri s i pe care leau
folosit extinza ndule n viata lor sociala . Aceste elemente ar putea fi va zute ca o contri
butie la sentimentul de competenta s i de maturitate, astfel forma ndus i identitatea de
adulti (Henderson et al., 2007).
Luca (2009) identifica trei tipuri de indivizi sau trei profiluri psihologice ale celor
care tra iesc n Roma nia sub raportul atitudinii, respectiv expectantelor pe care le au fata
de o slujba , astfel cele trei atitudini fata de o slujba sunt atitudini de devotament sau
atas ament fata de slujba , atitudini de detas are fata de slujba s i atitudini de nehota ra re,
iar persoanele sunt:
1. Persoane devotate muncii pentru care este importanta o slujba interesanta s i potri
vita cu propriile capacita ti, n care simti ca poti realiza ceva, care presupune respon
sabilita ti s i posibilitatea de a avea initiativa , utila societa tii s i respectata de oameni,
sa presupuna sa nta lnes ti oameni s i sa ai s anse de promovare, cu un program con
venabil s i siguranta.
2. Persoane detaate de munc: pentru care munca nu are o valoare deosebita , priori
tare fiind interesele personale s i care as teapta de la o munca doar sa fie bine pla tita ,
sa nu presupuna prea multa solicitare s i sa aiba acces la mai multe zile de concediu.
3. Persoane nehotrte care nu s iau format nca o conceptie despre munca , respectiv
despre slujba pe care s io doresc.
Tinerii se raporteaza la locul de munca ideal, mentiona nd cantitatea de munca de
pusa , remuneratia s i motivatia intrinseca . Astfel Pop et al. (2010) identifica patru tipo
logii ale locului de munc ideal:
1. tipul locului de munca , cu pla cere a face ceva ce ti place indiferent de volumul de
munca depus sau de remuneratia primita ;
2. loc de munca fa ra munca unde tinerii mizeaza pe lipsa de responsabilitate, volum
redus de munca s i bani multi;
3. loc de munca pe bani multi tipic pentru tinerii pentru care cel mai important factor
atunci ca nd iau n considerare un loc de munca sunt banii (Pop et al., 2010).

2.9. EFECTELEEXPERIENEIMUNCIIASUPRATINERILOR
Experienta unei munci, i ajuta pe adolescenti sa s i dezvolte un sens al responsabilita tii?
In cazul n care munca interfereaza cu alte activita ti precum s coala, ce efecte are asupra
rezultatelor s colare? Determina munca dezvoltarea unor comportamente negative pre
cum consumul de droguri sau alcool? Ra spunsul la aceste ntreba ri depind de multi fac
tori, incluza nd natura muncii sau numa rul de ore lucrate pe sa pta ma na . In doze mici
(mai putin de 20 de ore pe sa pta ma na ) munca pare sa nu aiba niciun efect, nici pozitiv,
nici negativ, asupra dezvolta rii psihologice a adolescentilor (Steinberg, 2008).
65

Des i, declarativ, adolescentii descriu locurile lor de munca n termeni favorabili, spu
na nd ca au nva tat lucruri noi, le place de oamenii cu care lucreaza , au oportunitatea
sa s i exerseze responsabilitatea s i sunt multumiti de salariu sunt s i tineri care ma rturi
sesc ca au putine relatii apropiate cu adultii de la locurile lor de munca , ca nu le place
sa i vada pe supervizorii lor adulti sau alti colegi de lucru n afara programului, sunt
reticenti n a le ma rturisii problemele personale s i ca se simt mai putin apropiati de
adultii de la locul de munca deca t oricare alte persoane din viata lor.
Des i sunt studii care arata ca adolescentii care au locuri de munca bune, locuri de
munca n care pot nva ta abilita ti cu adeva rat utile, le aduce un beneficiu, studii longitu
dinale (Steinberg, 2008) arata ca locurile de munca unde tinerii sa aiba oportunitatea
de a nva ta mereu ceva nou s i de as i dezvolta abilita tile sunt n general putine. Putine
locuri de munca permit tinerilor de a avea s i a lua decizii independente, primind n ge
neral instructiuni de la supervizorii lor s i rar le sunt solicitate abilita tile pe care leau
nva tat n timpul s colii. Locurile de munca ale tinerilor sunt repetitive, monotone s i nes
timulative intelectual. Unele provoaca un grad ridicat de stres, expuna ndui la potenti
ale prejudicii sau accidente (Steinberg, 2008). Stresul este prezent la un numa r tot mai
mare de tineri din cauza solicita rii intense n activita tile depuse n mai multe locuri de
munca sau ca urmare a nerezolva rii unora dintre problemele elementare ale existentei
cotidiene (Schifirnet, 2002). Singurul lucru bun care se poate spune despre stresul de la
locul de munca n adolescenta este ca i poate ajuta pe tineri de a face fata stresului de
la locul de munca din perioada adulta ta na ra (Steinberg, 2008). 52,0% dintre tinerii cu
va rsta cuprinsa ntre 1834 de ani, afirma ca sunt des nta lnite cazurile de stres la locul
de munca , pentru 67,0% numa rul de ore s i cantitatea de munca este o cauza a stresului,
pentru 46,0% reorganizarea sau nesiguranta slujbei este o cauza a stresului, iar pentru
31,0% lipsa de claritate cu privire la rolurile s i responsabilita tile de la locul de munca
(AESSM, 2013). S omajul la tineri are efecte negative de lunga durata asupra veniturilor,
dar s i asupra riscului pierderii locului de munca n viitor, iar experienta n munca , n
cazul tinerilor, ma res te probabilitatea ga sirii unui loc de munca s i n viitor (CE, 2012,
SWD 409 final). A avea un loc de munca chiar s i pentru o perioada scurta este important,
iar tinerii care au un loc de munca si pot ga si mai us or o slujba n viitor deoarece pot
valorifica retelele de contacte s i alte aptitudini, dar s i pentru ca angajatorii ar manifesta
o dispozitie mai mare de a angaja persoane care au detinut slujbe anterior, indiferent de
durata (CE, 2012, SWD 409 final). Impactul s omajului sau a inactivita tii tinerilor are
consecinte negative asupra tinerilor care nu detin mijloacele necesare pentru a locui
singuri, exista nd probabilitatea ca aces tia sa continue sa locuiasca cu familiile lor, ama
na nd ntemeierea unei familii proprii (CE, 2012, SWD 409 final).
Efectele muncii asupra relaiei tinerilor cu prinii. Locul de munca din perioada ado
lescentei poate diminua capacitatea pa rintilor de a monitoriza as i controla copiii, sau
poate duce la o apropiere a pa rintilor de copiii lor; activitatea desfa s urata de adolescenti
n timpul Marii Depresiuni, a fost un factor important care a contribuit la coeziunea s i
chiar supravietuirea multor familii (Adams s i Berzonsky, 2006).
Dezvoltarea responsabilitii. Suntem tentati sa credem ca munca i ajuta pe adoles
centi sa s i formeze caracterul, i nvata despre lumea reala s i i ajuta sa se prega teasca
pentru viata de adult, dar sunt studii care arata ca munca nu i determina pe adolescenti
sa devina mai responsabili. Des i munca i ajuta pe adolescenti sa devina mai responsa
bili atunci ca nd muncind aduc o contributie la buna starea familiei lor, aceasta conditie
nu este o caracteristica contemporana a adolescentilor din clasa de mijloc, care lucreaza
66

mai mult pentru a avea bani de cheltuit (Steinberg, 2008). In general oamenii spun ca
locurile lor de munca ca nd erau tineri iau nva tat lucruri precum punctualitatea sau
moduri cum sa lucreze efectiv cu stra inii (Steinberg, 2008), dar a avea un loc de munca
ofera s i oportunita ti de a nva ta cum sa mparti, salvezi s i cheltui banii n mod respon
sabil (Steinberg, 2008). Majoritatea tinerilor care muncesc cheltuiesc banii pe propriile
nevoi s i activita ti. Sunt adolescenti care lucreaza s i stra ng banii pentru propria lor edu
catie sau si ajuta familia la cheltuielile casei, dar studiile arata ca tinerii contemporani
care lucreaza cheltuiesc banii ca s tigati prin munca lor pe haine de firma , echipamente
IT, filme sau a ma nca n oras (Steinberg, 2008). Impactul experientei muncii asupra dez
volta rii responsabilita tii la adolescenti depinde de natura muncii. In locurile de munca
n care adolescentilor li se dau responsabilita ti, iau decizii importante s i au parte de
sarcini provocatoare, i poate determina sa se simta mai maturi, competenti s i ncreza
tori. In locurile de munca repetitive, stresante s i neprovocatoare se pot simti lezati de
experienta (Steinberg, 2008).
Impactul asupra colii. Impactul asupra s colii nu se refera daca tinerii muncesc, ci ca t
de mult muncesc. Nu exista studii care sa arate ca angajarea adolescentilor pe timpul
verii ar avea un impact asupra performantelor s colare, dar sunt studii care arata ca
munca n timpul anului s colar n cazul adolescentilor le afecteaza performanta (Stein
berg, 2008). Tinerii care muncesc mai mult de 20 de ore pe sa pta ma na sunt absenti mai
mult de la s coala , nu participa la activita tile extras colare, raporteaza ca le place s coala
n mai mica ma sura fata de cei care nu lucreaza , si petrec mai putin timp fa ca ndus i
temele sau iau note mai mici (Steinberg, 2008). Acest lucru se nta mpla pentru ca tinerii
care sunt mai putin interesati de s coala aleg sa munceasca mai multe ore s i muncind
mai multe ore le determina un comportament dezangajat fata de s coala . Pentru cei care
muncesc n adolescenta timpurie i poate determina sa aiba senzatia ca s coala sa li se
para mai putin importanta , n timp ce pentru cei care muncesc n adolescenta ta rzie,
ca nd tranzitia la rolurile de muncitor adult este mai lenta , i poate face pe tineri sa li se
para s coala mai importanta . Pentru liceenii deprivati material care muncesc n timpul
s colii iar putea determina sa pa ra seasca s coala sau sa se angajeze n comportamente
de risc (Steinberg, 2008). Tinerii care au un loc de munca bun au avut planuri mai putin
ambitioase de continuare a studiilor n timpul liceului, s i au finalizat mai putini ani de
s coala , datorita faptului ca elevii cu aspiratii sca zute pentru viitor aleg sa lucreze mai
multe ore deca t colegii lor (Steinberg, 2008). Locul de munca pare a avea efecte asupra
duratei de parcurgere a unui ciclu de nva tama nt superior. Des i marea majoritate a ab
solventilor termina studiile fa ra a apela la prelungiri, restantele la examene (3,8%) s i
faptul ca au un loc de munca (2,1%) sunt dintre cele mai frecvente motive pentru care
studentii aleg sa s i ntrerupa /prelungeasca studiile (UEFISCDI 20052009).
Promovarea problemelor de comportament. Sunt studii care de asemenea au ara tat
rate mai mari ale consumului de droguri, alcool s i tutun n ra ndul tinerilor care muncesc
fata de cei care nu muncesc, mai ales la studentii care muncesc mai multe ore. Adoles
centii care muncesc multe ore, ntrerup relatiile cu pa rintii, ceea ce este asociat cu pro
bleme de comportament (Steinberg, 2008).
Problemele sociale ale tineretii sunt rezultatul fie al continua rii unor comporta
mente deviante din adolescenta, fie al dificulta tilor nta mpinate n realizarea idealurilor
s i aspiratiilor. La aceasta va rsta se manifesta puternic s omajul, lipsa de locuinta, venituri
insuficiente, locuri de munca inadecvate nivelului de prega tire, bariere birocratice n
ascensiunea sociala s i profesionala , ntemeierea familiei.
67

CAPITOLUL3

SISTEMECONCEPTUALEALETRANZIIEISPREMATURITATE
In acest capitol ara ta m ca procesul de tranzitie de la adolescenta la tinerete, de la preo
cupa rile specifice copila riei la cele ale adultului este explicat n mod diferit de variatele
teorii apa rute dea lungul timpului, de la cele traditionale, generale precum teoriile so
ciologice structuraliste i funcionaliste, teoria interacionistecologicdevelopmenta
list s i pa na la teoriile mai recente precum teoria cursului vieii sau cea a alegerilor ra
ionale. Toate aceste teorii vorbesc despre rolul socializator al familiei, al s colii s i n
general influenta mediului asupra dezvolta rii unei persoane, dar teoriile aduc n discu
tie s i importanta rolului personal al oamenilor n as i directiona viata as a cum considera
prin alegerile pe care le fac s i prin prisma propriilor capacita ti de a face fata situatiilor
vietii.

3.1. TEORIISOCIOLOGICE
3.1.1. Funcionalismul
Primele teorii despre societate elaborate de Herbert Spencer, Emile Durkheim, Talcott
Parsons s i Robert Merton, au fost preocupate sa identifice functiile sociale pe care le
ndeplinesc diferitele institutii ale societa tii. Doua versiuni ale functionalismului sau
dezvoltat ntre 1910 s i 1930: functionalismul biocultural (sau psihologic) s i structural
functionalismul. Funcionalismul este ata t o perspectiva teoretica n ga ndirea sociolo
gica s i antropologica ce sa ra spa ndit de la mijlocul secolului al XIXlea s i pa na n anii
1980, dar s i un mod de ga ndire care a influentat ideologii s i decizii politice.
3.1.2. Perspectivastructuralistfunctionalist
Aceasta perspectiva este adesea numita structuralist functionalista deoarece se con
centreaza pe de o parte pe nevoile sistemului social care trebuie ndeplinite pentru ca
sistemul sa supravietuiasca , iar pe de alta parte se concentreaza pe structurile ce nde
plinesc aceste nevoi. Sistemele sociale ndeplinesc anumite functii necesare pentru su
pravietuirea lor. Merton a folosit termenul de analize functionale, iar Parson a abando
nat termenul de structuralfunctionalismul. Functionalismul analizeaza fenomenele
sociale s i culturale prin functiile pe care le ndeplinesc ntrun sistem sociocultural. In
functionalism societatea este conceputa ca un sistem de piese interdependente n care
nicio parte nu poate fi nteleasa separat de ntreg. Orice schimbare ntro parte a siste
mului provoaca schimba ri altor pa rti ale sistemului. Dezvoltarea functionalismului sa
bazat pe modelul sistemului organic din s tiintele biologice. Principiul cel mai important
al functionalismului este ca ntotdeauna va exista o tendinta de reorganizare care va
restabili echilibrul unui sistem social. In analizarea modului n care sistemele sociale
mentin s i restabilesc echilibrul, functionalis tii utilizeaza conceptul de valori comune
69

sau standarde generale, dezirabile, acceptate social. Daca functionalis tii subliniaza uni
tatea societa tii prin ceea ce membrii sa i mpa rta s esc, promotorii teoriei conflictului su
bliniaza diviziunea din societate s i luptele care apar din preocupa rile oamenilor pentru
diferitele interese materiale. Cei mai importanti precursori ai functionalismului sunt so
ciologii Compte A., Spencer H., Pareto V., Durkheim E. s i antropologii RadcliffeBrown
A. R. s i Malinowski B.
Compte, Spencer s i Pareto au accentuat integrarea s i solidaritatea, care iau inspirat
n analizele functiilor institutiilor sociale pe RadcliffeBrown s i Malinowski. Auguste
Compte analiza nd fundamentele stabilita tii sociale a fa cut diferenta ntre ordinea sta
tica s i dinamica progresului. Herbert Spencer a vorbit despre importanta dependentei
reciproce a pa rtilor dintrun sistem social care se realizeaza tot mai mult odata cu cres
terea ma rimii societa tii. Factorul determinant al progresului social la Durkheim este ne
voia oamenilor pentru o mai mare fericire. Pareto preciza ca moleculele sistemului
social sunt persoanele prin interesele, unita tile s i sentimentele lor (Ruth s i Wolf, 1995).
Settersten; Furstenberg s i Rumbaut (2005) adopta o perspectiva functionalista suge
ra nd ca adultii emergenti as teapta sa intre n rolurile de adulti pa na ca nd sunt prega titi
sa le ndeplineasca . Functionalis tii privesc n mod pozitiv tranzitia nta rziata a tinerilor
spre maturitate deoarece n aceasta perioada sunt satisfa cute nevoile adultilor emer
genti. Educatia variata s i extensiva este necesara pentru a socializa oamenii pentru di
versele roluri pe care le vor avea n perioada adulta . Anumite roluri specifice adultilor
precum cel de a pleca din casa pa rinteasca sau de a deveni pa rinte nu sunt accesibile
pentru tinerii care nu au un venit stabil. Multi dintre tinerii de asta zi nus i asuma astfel
de roluri pa na nu finalizeaza studiile s i au un venit stabil (Holloway et al., 2010). Criticii
functionalismului se ntreaba n ce ma sura functionalismul pune suficient accent pe ro
lul individului n influentarea propriei traiectorii de viata (Holmwood, 2005). Din punc
tul de vedere al traiectoriilor de viata al tinerilor ne punem problema n ce ma sura func
tionalismul lasa loc rolului individului n influentarea propriei traiectorii. Bronislaw
Malinowski (18841942) s i Arthur RadcliffeBrown (18811955), cei doi antropologi
care au adoptat viziunea lui Durkheim asupra analizei functionale a sistemului social au
adoptat perspective diferite. Malinowski a fost preocupat de nevoile psihologice, de
functii s i de modalita tile prin care el a crezut ca societa tile le dezvolta pentru a le nde
plini, iar RadcliffeBrown a fost preocupat de partea sociologica , functiile institutiilor n
sistemul social.
Un alt functionalist a fost s i Talcot Parsons (19021979). Prin teoria aciunii acesta
ofera o imagine holistica despre cum sunt societa tile structurate fiind compuse din pa
tru sisteme: sistemul cultural, sistemul social, sistemul de personalitate i comportamen
tul organismului ca un sistem. Parsons spunea ca oamenii internalizeaza valorile unei
societa ti, adica internalizeaza valorile sociale ale sistemului cultural nva tand de la alti
actori sociali ceea ce se as teapta de la ei. Cu alte cuvinte ei nvata as tepta rile de roluri
sociale s i astfel devin participanti deplini n societate. Daca valorile vin din sistemul
cultural, as tepta rile de rol sunt nva tate n sistemul social, identitatea individuala vine
din sistemul personal s i echipamentul biologic vine din comportamentul organismului.
Parsons vede actorul social motivat pentru as i depune energia pentru atingerea unui
obiectiv final definit de sistemul cultural. Aceasta actiune are loc ntro situatie, care
include mijloace (facilita ti, instrumente s i resurse) s i conditii (obstacole care apar n
urma rirea obiectivelor). Toate aceste elemente sunt reglementate de standarde norma
tive ale sistemului social) (Ruth s i Wolf, 1995). Parsons a postulat ca stratificarea sociala
este prima structura menita sa creasca diferentierea dintre oameni. De aceea clasifica nd
70

ocupatiile lea etichetat ca fiind superioare s i joase ca prestigiu. Parsons a prezentat


s i o teorie a stratificrii prin care a spus ca unele locuri de munca au un prestigiu mare
s i sunt bine pla tite datorita talentului s i abilita tilor pe care le solicita , a banilor, timpului
s i energiei depuse n prega tirea oamenilor pentru aceste profesii s i nevoia de a atrage
spre aceste ocupatii acei oameni capabili sa le realizeze. De aceea Parsons credea ca
s colile au o functie vitala pentru societate, nu numai pentru ca transmit valori dar s i
pentru ca n calitate de agenti identifica abilita tile copiilor pentru ai ndrepta spre ocu
patiile viitoare. Argumentul lui Parsons pentru sistemul de stratificare sociala este de
zirabil s i necesar pentru industria complexa a societa tii, puna nd n ocupatii oamenii ca
pabili s i mentina nd ntregul sistem social pentru a functiona fa ra probleme (Ruth s i
Wolf, 1995).
Unii teoreticieni ai teoriei conflictului privesc sistemul de stratificare (cel despre
care a scris Talcot Parsons) ca fiind n antiteza cu clasele sociale din societate n care
cred s i le considera posibile. Teoreticienii teoriei conflictului privesc stratificarea soci
ala ca pe un aspect al distribuirii inegale a puterii n societate, prin aceea ca acei oameni
care au mai multa putere, din orice motiv, se folosesc de putere pentru as i asigura un
prestigiu s i o sa na tate mai buna . Unii sociologi privesc functionalismul ca oferind mai
degraba una dintre fatetele explicatiei mai mult deca t una complet gres ita . Functiona
lismul tinde sa implice o meritocratie perfecta s i sa ignore faptul ca oamenii talentati
se pot nas te s i n grupuri cu un statut social mai sca zut, precum cei sa raci, femeile, gru
purile minoritare etnic s .a. Parsons a privit diferentierea ca un aspect cheie pentru evo
lutia sistemelor sociale. Fa ra diferentierea de alocare a rolurilor nsotita de stratificarea
sociala , specializarea s i dezvoltarea tehnologica ar fi imposibile, credea Parsons (Ruth
s i Wolf, 1995).
Folosind perspectiva conflictualist, Co te s i Allahar (1994) explica faptul ca tinerii de
asta zi necesita mai multa educatie pentru unele locuri de munca deca t a fost necesar
pentru aceleas i locuri de munca n trecut, referinduse la aceasta tendinta prin termenul
de credenialism. De exemplu, o diploma universitara a devenit o cerinta pentru profe
sorii nva tama ntului elementar n anii 1970. Aces tia sustin de asemenea ca tranzitia
prelungita a tinerilor are scopul de ai exploata pe adultii emergenti. Tinerii sunt exclus i
din societatea adulta fiind tinuti ca s i consumatori sau eventual lucra tori cu un venit
salarial minim ntro cultura a tinerilor. Tinerii petrec mai multi ani n s coala deoarece
o reorientare a economiei nseamna mai putine locuri de munca disponibile n zonele
traditionale de angajare pentru tinerii. Pentru ca va rsta de pensionare a tot crescut, oa
menii n va rsta si pa streaza locurile de munca pentru o perioada tot mai mare, limita nd
posibilita tile tinerilor de a avea locuri de munca cu norma ntreaga . Teoreticienii teoriei
conflictului sustin ca societatea exploateaza tinerii prin a le refuza dorinta de a muncii
n detrimentul adultilor, astfel nca t nu pot obtine independenta financiara fata de fami
lia lor s i nici nu au acces la toate beneficiile societa tii (Holloway et al., 2010).
Un alt funct ionalist este Robert K. Merton. Nu toate contributiile din sociologie ale
lui sunt structuraliste, dar conceptul de teorie de rang mediu, clasificarea i reorienta
rea spre analiza funcional, teoria despre devian precum i conceptul de seturi de rol
(rolesets), toate acestea se ncadreaza n perspective funct ionalista . Merton publica n
1957 un articol (The RoleSet: Problems in Sociological Theory n British Journal of
Sociology) n care si expune conceptul de seturi de roluri. Pleca nd de la modul de de
finire a statusului s i a rolului unei persoane ntro societate as a cum la definit Ralph
Linton, Merton afirma ca fieca rui status i corespunde nu un rol ci un set de roluri. Fi
ecare persoana ocupa o varietate de statusuri, fiecare status cuprinza nd propriul sa u
71

set de roluri, Merton numindule statusset. Merton expune ce mecanisme determina


instabilitatea seturilor de rol s i n ce circumstante mecanismele de control social nu
funct ioneaza . Pentru fiecare set de roluri exista un potential conflict, iar Merton iden
tifica patru factori care ar reduce conflictele: n timp ce n relat ia rolurilorset ale fie
ca rei persoane unii sunt implicat i n relatie altii nu sunt as a de implicati; un alt factor
atenuant al conflictului ntre roluri este acela ca cei implicat i n rolurileset pot concura
unii cu alt ii pentru putere; al treilea mecanism este izolarea activita t ilor de rol de la
respectarea de ca tre membrii setului de rol; iar al patrulea factor atenuant al conflic
tului de rol este gradul n care cererile contradictorii de ca tre membrii unui set de rol
pot fi observate. Merton aduce n discut ie s i suportul social mutual care ajuta la rezol
varea conflictelor s i as tepta rilor ntre membrii unui set de roluri (Ruth s i Wolf, 1995).
Structuralismul explica societatea ca fiind compusa dintrun ansamblu de pozitii cu
functii asociate, ocupate de membrii societa tii. Aceste pozitii se diferentiaza ata t prin
importanta pe care o au n societate, prin talentul s i prega tirea de care e nevoie pentru
a realiza activita tile pozitiei s i pla cerea rezultata omului n urma rolului exercitat n acea
pozitie ca t s i prin recompensele obtinute (economice bani, estetice pla cere, confort,
divertisment s i simbolice prestigiul pe care l induce pozitia) determina nd astfel, la
nivelul societa tii, o stratificare sociala . Cele mai mari pozitii din societate sunt cele din
care se pot extrage cele mai mari cantita ti din toate cele trei recompense (economice,
estetice, simbolice). Notiunea de individualizare structurata (structured individualisa
tion) se refera la faptul ca oamenii au acces la diferite resurse s i oportunita ti n viata,
dar inegalita tile sociale sunt reproduse de luarea deciziilor individuale, cum ar fi de
exemplu, n cazul unui adolescent daca sa continue studiile sau sa pa ra seasca sistemul
de educatie (Schoon s i Silbereisen, 2009). Daca n familiile adolescentilor din clasa de
mijloc exista tendinta de a oferi sprijin economic copiilor pa na aproape de va rsta adulta ,
pa rintii din clasa muncitoare nu ofera ata t de mult sprijin financiar copiilor s i asta pen
tru ca n general copiii ncep sa munceasca nca din perioada adolescentei mijlocii, tin
za nd ulterior n a le oferi sprijin n cres terea copilului sau a n alte lucruri din viata de
zi cu zi (Schoon s i Silbereisen, 2009). De altfel, n functie de volumul s i sursele de capital
aflate la dispozitie n cadrul fieca rei clase sociale se formeaza diferite obiceiuri s i stiluri
de viata specifice tinerilor. Etapa s colara prelungita a tineretii devine posibila pentru
tinerii din straturile sociale de sus ce dispun de capital economic s i cultural, aces tia
experimenta nd mai multe forme de exprimare culturala , ca la toresc s i acumuleaza expe
riente pentru ca dispun de resurse materiale s i timp necesar. Pentru tinerii din clasa de
mijloc etapa tineretii se limiteaza la formarea carierei, tra ind etapa autonoma , plina de
aventuri, extinsa n timp s i de experimentare a multor lucruri legate de tinerete n mod
limitat datorita capitalului mediu de care dispun. Pentru tinerii din straturile de jos (din
clasa muncitoare sau din clasa celor deprivati), etapa tineretii este o simpla prelungire
a copila riei n care are loc identificarea cu o subcultura muncitoare, tinerii treca nd ra
pid la forma de viata adulta , dupa care ajung pe planul al doilea datorita muncii s i sar
cinilor legate de viata de familie (Ercsei et al., 2013).
Mediului familial are efect asupra forma rii valorilor s i o influenta asupra traseului
spre maturitate. Prinii i pregtesc copiii pentru acelai tip de ocupaie i pentru ace
eai poziie social cu a lor? Care sunt valorile pe care prinii le transmit copiilor? sau n
ce fel se implic prinii n formarea unei opinii i eventual luarea deciziei cu privire la
traseul pe care urmeaz s l parcurg copilul lor, dup finalizarea celor 12 clase? i n ce
msur adolescentul ine cont de opinia prinilor visavis de decizia pe care urmeaz s
o ia? Pa rintii au fost cei care au avut un cuva nt de spus n traseul urmat n viata de copiii
72

lor. In Roma nia nceputului de secol XX, pa rintii si ndemnau copiii (ba ietii) sa nvete o
meserie, mai ales daca familia nu detinea pa ma nt. Fetele urmau o educatie prega
tinduse pentru rolul de sotie fiind trimise la S coala de Menaj, unde nva tau sa ga teasca
sau la licee unde doba ndeau maniere elegante. Mama medita copilul sau l ndruma spre
alegerea unei s coli (n nva tama ntul primar), nsa n cazul nva tama ntului secundar sau
liceal, precum s i n alegerea profesiei tata l hota ra s i daca copilul continua s coala sau se
ntorcea acasa , sa munceasca pa ma ntul. El decidea viitorul copiilor, le asigura un mijloc
de trai, indiferent daca e vorba de fete sau ba ieti s i indiferent de statutul material pe
care l aveau (Branc, 2008).
Des i familia a pierdut din importanta socializatoare ra ma ne primul s i principalul
agent al socializa rii ala turi de grupurile de similitudine (de egali), de s coala sau mass
media. Socializarea se realizeaza n familie pe trei dimensiuni: normativ (se transmit
copilului norme s i reguli sociale); cognitiv (copilul doba ndes te cunos tinte s i deprin
deri); creativ (se dezvolta ga ndirea creatoare pentru a da ra spunsuri adecvate la situatii
noi); psihoafectiv (se dezvolta afectivitatea necesara relationa rii cu pa rintii, cu viitorul
partener, cu proprii copii s i cu alte persoane) (Negreanu s i Ionescu, 2006). Originile soci
ale au impact asupra poziiei sociale a copilului prin transmiterea valorilor parentale, ca
pitalului financiar, cultural s i social pe care familia l poate investi n copil. Conform defi
nitiei sociologice valorile sunt interioare unei persoane s i se formeaza nainte de a ajunge
la maturitate (n copila rie s i tinerete) ra ma na nd relativ stabile dupa aceasta perioada
(perspectiva psihologica ) (Voicu s i Voicu, 2007), nsa sociologii s i politologii considera ca
sistemul atitudinal este permanent reconstruit ca rezultat al experientelor individuale,
determina nd alegerile din viata s i servind oamenilor n ordonarea priorita tilor s i a pro
priei viet i. Daca e sa accepta m premisa ca atitudinile formate n anii de adolescenta au o
inertie mare s i nu se schimba foarte us or putem prevede cum va ara ta viitorul unei per
soane peste 20 de ani (Ba descu et al., 2010).
Ilut et al., 2005 identifica patru stiluri ale implica rii pa rintilor n educatia copiilor:
stilul activ i constant, stilul limitat (parial), stilul excesiv (autoritar) i stilul redus (al
respingerii parentale). Negreanu s i Ionescu, 2006 clasifica tot patru stiluri: stilul auto
ritar sau de autoritate, de magistru; stilul permisiv sau indulgent; laisserfaire, libertin
s i stilul de neglijare sau de respingere la care mai adauga trei stiluri: directiv nonautori
tar, stilul democratic, stilul pa rintilor suficient de buni. Des i nu exista o coerenta a sti
lurilor parentale se pot observa efectele n timp asupra personalita tii tinerilor, asupra
nivelului s i a calita tii aspiratiilor, a eforturilor s i rezultatelor tinerilor (Negreanu s i Io
nescu, 2006). Ala turi de aceste stiluri parentale, prinii ajung s adopte valorile, atitu
dinile i comportamentele tipului lor de ocupaie, considernd c este benefic ca i copiii
lor s adopte aceleai valori, atitudini i comportamente. Pa rintii care apartin clasei mun
citoare tind s pun accentul pe conformism i respectarea regulilor impuse extern n so
cializarea copiilor, transmit un sindrom al es ecului (nu orienteaza aspiratiile ca tre ni
veluri s colare s i sociale superioare), valorizeaza abilitatea copiilor de a se conforma la
reguli externe. Cei din clasa sociala de mijloc tind s pun accentul pe dezvoltarea auto
nomiei, autocontrolului i a unui set de reguli de ghidare a comportamentului copiilor,
transmit copiilor sindromul de reus ita (valoriza nd reus ita s colara ca factor de ascen
siune sociala , orienta nd aspiratiile ca tre niveluri s colare s i sociale superioare) (Ne
greanu s i Ionescu, 2006), tind sa puna accentul pe dezvoltarea autocontrolului s i mai
putin pe dezvoltarea conformismului n socializarea copiilor s i a unui set intern de re
guli de ghidare a comportamentelor.
73

Exista valori parentale de dezvoltare (copiii sa fie sa na tos i s i fericiti, sa fie capabili sa
coopereze cu altii s i sa mpa rta s easca lucrurile cu altii, sa i iubeasca pe pa rinti s i sa fie
capabili sa se desta inuiasca pa rintilor, sa fie dornici sa nvete, sa fie capabili sa se con
troleze s i sa se descurce singuri n diferite situatii) s i valori parentale tradiionale (copii
sa fie aranjati s i curati, sa i asculte s i sa i respecte pe adulti, sa i multumeasca pe adulti,
sa aiba grija de lucrurile lor, sa fie religios i, harnici s i cons tiincios i s i sa ajute n gospo
da rie). Exista preferine parentale pentru autonomie intelectual (copilul sa decida pen
tru el nsus i) s i preferine pentru heteronomie intelectual (copilul sa se supuna cerinte
lor altora). Exista valori care indic autocontrolul sau autodirecie (copiii sa se poarte cu
considerare n relatiile cu altii, sa fie interesati de modurile n care se nta mpla lucrurile,
sa fie responsabili, sa se poata autocontrola) s i conformism (sa fie manierati, curati s i
ngrijiti, sa fie buni la s coala , ones ti s i asculta tori). Independenta, perseverenta s i ima
ginatia sunt ma suri ale preferintei parentale pentru autonomie, iar obedienta, bunele
maniere s i credinta religioasa sunt ma suri ale preferintei parentale pentru conformism.
Preferinta pentru valori din familia autocontrolului (independenta, imaginatia s i
perseverenta) presupune construirea unui set intern de reguli de ghidare a comporta
mentului copiilor, iar preferinta pentru valori din familia conformismului (ha rnicia, su
punerea, credinta religioasa s i cumpa tarea) presupune respectarea regulilor impuse ex
tern. Pa rintii pot prefera o combinatie ntre acestea, dar cu ca t preferinta pentru
autocontrol este mai ridicata , cu ata t cea pentru conformism este mai sca zuta . Exista
argumente ca pa rintii si construiesc strategiile de socializare a copiilor bazate pe pro
pria lor experienta ocupationala s i de viata, dar faptul ca pa rintii si prega tesc copiii,
cons tient sau incons tient, pentru acelas i tip de ocupatie s i acelas i tip de pozitie sociala
ca s i a lor pare a fi similar cu rolul s colilor n reproducerea inegalita tilor s i are un grad
ridicat de reproducere sociala (Voicu s i Voicu, 2007). Des i stratificarea universala s i om
niprezenta se ga ses te de la societa tile cele mai simple s i omogene pa na la sistemele cele
mai diferentiate s i eterogene deoarece toate sunt alca tuite din diviziuni verticale, nte
meiate fie pe gen, va rsta sau structura de rudenie, fie pe boga tie materiala , putere sau
prestigiu (Boudon, 2006), n Roma nia structura de clasa nu este stabila , diferentierea n
clase sociale superioare, inferioare s i mijlocii s i identificarea unor stiluri educative
adecvate acestor distinctii este dificila (Negreanu s i Ionescu, 2006). De asemenea, dife
renele dintre clasele sociale nu mai sunt att de mari i n interiorul fiecrei clase sociale
exist variaii n termeni de valori parentale. De nivelul de studii al mamei depinde aspi
raia copiilor de a continua educaia colar i mamele sunt cele care particip n raport
nsemnat la realizarea educaiei copiilor i stilurile educative sunt dependente de acest
fapt (Negreanu s i Ionescu, 2006) nsa e nevoie de a studia raporturile educative ale co
pilului cu sistemul familial n calitate de unitate educativa .
Intreba rile de cercetare care se pot desprinde din perspectiva functionalista sunt:
Care sunt contributiile institutiilor sociale n tranzitia tinerilor spre maturitate? s i Cine
beneficiaza de aceste structuri?
3.1.3. Colemanicapitalulsocial
Increderea interpersonala , obligatiile s i as tepta rile dintre oameni, a normelor, a relatii
lor de autoritate s i a accesului la informatiile mpa rta s ite sunt forme ale capitalului so
cial. Coleman afirma ca performantele s colare ale copiilor sunt influentate de capitalul
social intrafamilial s i de capitalul social extrafamilial. Capitalul social intrafamilial se re
fera la relatiile dintre membrii familiei, la relatiile dintre pa rinti s i copii. Cu ca t petrec
74

mai mult timp cu copiii pa rintii se implica mai mult n educatia lor, le ofera modele po
zitive de nva tare, le solicita rezultate s colare, astfel capitalul cultural de la o generatie
la alta se transfera mai us or s i vor fi compensate alte lipsuri din familia de origine. Fa
miliile monoparentale sau cu ambii pa rinti absenti au deficiente ale capitalului social
intrafamilial, ava nd repercusiuni asupra rezultatelor s colare. Capitalul social extrafami
lial se refera la relatiile dintre pa rinti, la nchiderea relatiilor dintre pa rinti s i copii
pa rintii unor copii care sunt prieteni sunt prieteni la ra ndul lor s i n relatiile dintre pa
rinti s i institutiile comunita tii. Capitalul extrafamilial este influentat negativ de mobili
tatea geografica ma surata prin numa rul schimba rilor de domiciliu s i a schimba rii frec
vente a s colii (Coleman, 1988).
Pentru functionalis tii tehnologici s i pentru teoreticienii capitalului uman (precum
Becker s i Schulz) persoanele mai putin educate pot primi doar locuri de munca mai
prost pla tite sau de prestigiu sca zut, deoarece pozitiile mai bine apreciate necesita ap
titudini s i prega tire speciala (Hatos s i Sa veanu, 2009).
Compara nd modelele de mobilitate sociala din Statele Unite s i Anglia, Ralph Turner,
n anii 60 vorbea de doua tipuri de mobilitate educationala : mobilitate competitiv
(competitive) s i mobilitate clientelar sau sponsorizat (sponsored). In mobilitatea com
petitiv competitia este deschisa pentru fiecare membru al societa tii, fiecare ava nd o
s ansa sa ca s tige, iar succesul depinde de efortul individual. Prin mobilitatea competitiva
se atribuie locuri n elita celor care merita , selectia prematura a favoritilor fiind dez
aprobata , distributia n rute diferentiate se face ca t mai ta rziu pentru ca fiecare educabil
sa s i poata valorifica talentele s i abilita tile. Educatia este va zuta ca o cale de progres
individual. Elevii buni nu sunt separati de restul claselor normale, fiecare trebuie sa aiba
o s ansa corecta de succes pa na la finalul competitiei. In mobilitatea clientelar, aparte
nenta la elita nu poate fi obtinuta indiferent de cantitatea de efort depusa sau de strate
gia folosita . Cei recrutati pentru elita sunt ales i de ca tre membrii elitei nca de timpuriu
pentru a avea timpul necesar unei bune prega tiri, ideea fiind ca talentele unei societa t i
sa fie ca t mai bine folosite prin distribuirea lor n nis e potrivite. Selectia timpurie pentru
rute s colare diferentiaza ireversibil persoanele ntre cei cu destinatii spre pozitii de elita
s i cei care vor face parte din clasele sociale de jos, iar educatia este apreciata pentru ca
transmite cultura elitei. Mark Blaug, reprezentant al criticii tehnofunctionalismului s i
a s colii capitalului uman mentiona la mijlocul anilor 60 erorile modelului capitalului
uman: 1). O parte a diferentelor de venit nu se datoreaza nivelului de instructie al oa
menilor ci al altor calita ti precum aptitudini, motivatii, stil de viata pe care angajatorii
le iau n considerare s i 2). Datele statistice privind relatia dintre venit s i educatie indica
un efect puternic de diploma , infirma nduse ipoteza acumula rii capitalului uman n ani
de s coala , oamenii ava nd beneficii mai ales de pe urma diplomelor (Vla sceanu, 2011).
3.1.4. Teoriamenineriilamaximainegalitii
(TheoryofMaximallyMaintainedInequality,MMI)
Nivelul de educat ie al elevilor este determinat de realizare, intrarea la liceu s i eficaci
tatea politica ca un rezultat de sine sta ta tor, iar o alta directie a literaturii de speciali
tate este aceea care prives te nivelul de educat ie ca fiind un proces ce finalizeaza o sec
venta a tranzit iilor. Tranzit iile educat ionale traditionale au loc fie atunci ca nd elevii din
oricare clasa continua educat ia/nivel educat ional n clasa/nivelul imediat urma tor/are
sau alege sa finalizeze educatia formala . De aceea nivelul de studiu este analizat ca un
cumul de secvente al unor decizii. Cerceta torii discern ntre doua tipuri de tranzitii:
75

unde efectele mediului social sunt mari s i unde efectele mediului social par a fi mai
mici pentru tranzitiile de nva t ama nt de mai ta rziu comparativ cu cele de mai devreme
(Lucas, 2001).
Studiile din literatura de specialitate se intereseaza daca efectul mediului social asu
pra nivelului de educatie difera n timp s i ntre societa ti. O cale de a cerceta nivelul de
educatie este de a explica anii de s coala absolviti printrun set de variabile explicative.
Analis tii trateaza educatia ca o serie de tranzitii sau de decizii de continuare a educatiei.
Numa rul total de ani de s coala absolviti este un rezultat al unor serii de decizii de a
nceta sau de a continua s coala. Procesul nivelului de educatie este privit ca tranzitii
traditionale ale educatiei prin faptul ca elevul poate decide daca sa nceteze sau sa con
tinue educatia formala cu fiecare an care trece. Muller s i Karle (1993) au sugerat ca
schimba rile n relatia dintre copil s i pa rinti poate sta la baza modelului explicativ al ni
velului educational pe care l atinge un copil. Caracteristicile parentale scad n valoare
deoarece elevii mai mari, cu fiecare tranzitie educationala sunt tot mai putin dependenti
economic s i social fata de pa rintii lor. Daca elevii sunt tot mai putin dependenti de pa
rintii lor cu fiecare tranzitie s colara pe care o realizeaza , atunci nseamna ca mediul so
cial este mai putin important pentru a explica cine primes te educatie suplimentara . Raf
tery s i Hout (1993) argumenteaza ca modelul efectelor mediului social asupra
cohortelor poate fi explicat de teoria meninerii la maxim a inegalitii (Theory of Ma
ximally Maintained Inequality, MMI). Teoria MMI a fost conceputa pentru a explica va
riatia efectelor mediului social ntre cohorte. Teoria MMI este relevanta pentru a nte
lege modelul efectelor mediului social asupra tranzitiilor. Astfel daca suportul public
pentru atingerea unui anumit nivel de educatie se schimba , impactul mediului social
pentru atingerea acelui nivel educational se schimba s i el. S i invers, daca suportul pen
tru atingerea unui anumit nivel educational scade, atunci mediul social devine mai im
portant pentru a realiza acea tranzitie. Teoria MMI sugereaza ca mediul social ar putea
fi mai important pentru tranzitiile educationale de mai ta rziu deca t pentru cele de mai
devreme. Aceasta este diferenta dintre Teoria meninerii la maxim a inegalitii s i per
spectiva cursului vietii. Daca teoria cursului vietii subliniaza faptul ca de mici elevii de
vin din ce n ce mai independenti de pa rinti, teoria MMI subliniaza ca independenta
adolescentilor depinde de contextul sociopolitic s i de suportul social pentru atingerea
anumitor nivele de educatie (Lucas, 2001).
3.1.5. Teoriapunctelorturnantealemobilitii
(TheoryofTournamentTrackMobility)
Prin teoria punctelor turnante ale mobilitii (Rosenbaum, 1976) explica s ansele foarte
mici de mobilitate ale elevilor, evident iind suporturile ideatice s i institut ionale pentru
a urma un anumit traseu. Ideatic, mobilitatea ar putea pune sub semnul ntreba rii le
gitimitatea pozitiona rilor anterioare s i astfel a fost subtil descurajata . Elevii nu sunt
alocati pe un traseu care guverneaza s colarizarea lor pentru mai mult i ani, ci elevii se
confrunta cu numeroase puncte de decizie separate carei aloca n curriculumuri di
ferite. Elevii iau decizia de a se nscrie ntro anumita forma de nva tama nt apela nd
mai put in la consilier, rolul pro activ al consilierului pe care la avut anterior sa dimi
nuat. Diminua nduse rolul consilierilor n alegerile pe care le fac elevii privind educatia
formala pe care sa o urmeze, cerceta rile arata ca mediul social conteaza tot mai mult
n traseul educat ional urmat de tineri. Pa rint ii din clasa de mijloc par a fi proactivi,
urma resc traseul s colar s i asigura pentru copiii lor cele mai bune pozit ii din structura
76

traseului s colar. Pa rintii dezavantajat i economic i pot ncuraja pe copiii lor n efortu
rile de a ajunge la facultate, dar pa rint ii avantajati socioeconomic nu numai ca si n
curajeaza copiii sa urmeze o facultate, dar devin chiar ndruma tori. Diferenta ntre n
curajare s i ndrumare se refera la informat iile care conteaza pentru universitate
(Lucas, 2001).
3.1.6. Teoriamenineriiefectiveainegalitii
(TheoryofEffectivelyMaintainedInequality,EMI)
Lucas (2001) a propus teoria meninerii efective a inegalitii (theory of effectively ma
intained inequality, EMI) pentru a explica ambele procese de continuare a s colii s i a tra
seului de mobilitate. Teoria postuleaza ca familiile avantajate economic asigura pentru
ei s i copiilor un avantaj ori de ca te ori avantajele sunt posibile. Ata t timp ca t atingerea
unui anumit nivel de s colarizare nu este universal obligatoriu, familiile avantajate socio
economic folosesc resursele lor pentru as i asigura acel nivel de s colarizare. Odata ce
acel nivel de s colarizare devine aproape universal, familiile avantajate socioeconomic
cauta orice diferenta calitativa care este la acel nivel s i si folosesc resursele lor pentru
a asigura o educatie cantitativ similara , dar s i calitativ mai buna copiilor lor.
Ideea centrala a teoriei EMI pentru atingerea unui anumit nivel de s colarizare este
aceea ca atunci ca nd aproape se universalizeaza nivelele educationale, mediul social va
face diferente ntre clasele sociale (Lucas, 2001). Teoria EMI s i teoria cursului vietii nu
se exclud, dar explica n mod diferit procesele. Teoria cursului vietii postuleaza ca relatia
dintre copil s i pa rinti se schimba dea lungul timpului pe ma sura ce copilul se maturi
zeaza . Datorita modifica rilor n relatia pa rinticopil caracteristicile de statut parentale
sunt de as teptat sa scada ca importanta n timp. Teoria EMI postuleaza faptul ca ata ta
timp ca t caracteristicile de statut ale pa rintilor sunt caracteristicile de statul al elevilor,
copiii din familiile avantajate socioeconomic vor fi alocati n pozitiile cantitative s i ca
litative mai avantajate. Teoria EMI postuleaza ca odata ce caracteristicile de statut ale
pa rintilor sunt nlocuite de caracteristicile de statut al copiilor lor, caracteristicile de
statut al copilului matur vor avea acelas i scop pe care la avut n trecut s i caracteristicile
de statut al pa rintilor. Ata t teoria EMI ca t s i teoria MMI explica competitia de clasa dintre
familii, dar teoria MMI sugereaza ca n momentul n care orice nivel de educatie devine
universal, competitia nu va mai exista (Lucas, 2001). Prin contrast, teoria EMI postu
leaza ca pentru acele niveluri de educatie care devin universale competitia va avea loc
pentru tipul de educaie ce se dores te a fi atins. De aceea pentru anumite niveluri edu
cationale, teoria MMI postuleaza ca valoarea maxima de inegalitate a mediului social
este practic zero, n timp ce teoria EMI postuleaza ca inegalita tile pentru aceleas i nive
luri educationale nu numai ca sunt zero, dar sunt s i neobis nuite, pentru ca inegalita tile
datorate mediului social sunt chiar consecinta.
Ambele teorii prezic efectul mediului social ca fiind obis nuit pentru atingerea anu
mitor niveluri educationale care nu sunt universale.

3.2. TEORIILEDEVELOPMENTALISTE
Denumite teorii de dezvoltare teoriile cursului vietii apar n anii 50 analiza nd com
portamentul unor grupuri mari de oameni dea lungul unei mari perioade s i explica nd
77

dezvoltarea psihologica n context familial, comunitar s i social. Promotorii (precum


Erikson; Loevinger; Lenvinson; Arnett) pornesc de la premisa conform ca reia compor
tamentul oamenilor rezulta din modifica rile psihologice interioare datorate situatiilor
de viata. Daca unele teorii precum cea a lui Erik Erikson, Jane Loevinger sau Jeffrey Ar
nett sugereaza ca procesul de maturizare apare ca un progres al oamenilor de la o etapa
la alta, alte teorii precum cea a Anotimpurilor vieii a lui Levinson D. postuleaza ca
exista etape n care oamenii se schimba pentru a deveni diferiti, dar nu neapa rat n bine,
iar altele precum teoria lui Riegel K. s i Pearlin L. sustin ca nu exista etape, dar ca dez
voltarea reflecta schimba rile constante ale oamenilor ca ra spuns la influentele mediului
n care se dezvolta . Studiile privind tranzitia la va rsta adulta n Europa adopta n general
o abordare a cursului vietii. A devenii adult este privit ca o trecere la un statut instituti
onalizat al cursului vietii ce implica adoptarea unor roluri s i modifica ri de statut, deter
minate informal de va rsta , norme s i reguli. Fiecare rol s i status schimba caracteristicile
intra rii ntro noua etapa a vietii s i solicita adoptarea unor strategii pentru cei care rea
lizeaza tranzitiile. Rezultatele tranzitiei depinde de oportunita tile s i constra ngerile
structurale, dar s i de resursele individuale. Tranziia la vrsta adult e descrisa ca fiind
compusa dinto serie de evenimente de tranzitie precum finalizarea s colariza rii initiale,
intrarea n ca mpul muncii, plecarea din casa pa rinteasca , formarea unei relatii roman
tice s i a parentalita tii, procesul tranzitiei fiind complet ca nd o persoana experimenteaza
toate aceste evenimente. Fiind un stadiu de dezvoltare care necesita capacita ti psiholo
gice, abilita ti sociale s i activism, tranzitia la va rsta adulta marcheaza o perioada a vietii
densa , cu evenimente ale tranzitiei care se acumuleaza s i partial se suprapun, cu efecte
pe termen lung ce au o importanta majora pentru viitorul cursului vietii (Buchmann s i
Kriesi, 2011).
Reda m n continuare pe scurt ca teva perspective care fac parte din teoriile develop
mentaliste:
3.2.1. Teoriadezvoltriipsihosociale(aidentitii)
In 1959 Erik Erikson a publicat teoria identitii (n cartea Identity and the Life Cycle:
Selected Papers) descriind opt etape (fa ra a atas a s i va rste) n care identitatea unei per
soane apare s i se maturizeaza , trecerea de la o etapa la alta realiza nduse datorita unei
dileme cu care se confrunta persoana. De exemplu dilema de la adolescenta ca tre peri
oada adulta ta na ra numita identitate versus confuzia de rol apare deoarece oamenii
iau multe decizii n aceasta perioada a viet ii, de la ce studii sa urmeze, n ce loc de
munca sa lucreze, cum sa fie ca s i ba rbat sau femeie s i care sa le fie credintele. Pa na sa
decida cine sa fie ra ma n confuzi n ceea ce prives te rolul pe care l vor juca la va rsta
adulta . Pentru a rezolva aceasta dilema oamenii doba ndesc fidelitatea, capacitatea de
a tra i dupa standardele societa t ii (Erikson s i Erikson, 1997). Cea dea s asea etapa de
dezvoltare descrisa de Erikson este etapa maturita t ii tinere n care rezultatul favorabil
dezvolta rii l reprezinta acela ca persoana dezvolta capacitatea de a lucra ntrun do
meniu specific s i tot n aceasta etapa de dezvoltare persoana se implica ntro relatie
intima de lunga durata . Identitatea as a cum este definita n teoria lui Erik Erikson a
dezvolta rii psihosociale se bazeaza pe individualism, o teorie sociala care pune accen
tul pe independenta s i ncrederea n sine s i care ncurajeaza actiunea libera a persoa
nelor. Individualismul este o prima motivat ie pentru competitie pe o piata economica
libera . Dezvoltarea individualismului dea lungul celei dea doua juma ta t i a secolului
XX a schimbat modul n care oamenii si percep stilul de viata s i rolurile lor n familie
78

s i societate. In multe culturi orientale, teoria sociala a colectivismului subliniaza inter


dependenta oamenilor. In societa t ile colectiviste, familia s i nevoile societa tii au priori
tate fata de nevoile individuale. Colectivismul ncurajeaza cooperarea mai mult deca t
concurenta. Daca n culturile islamice identitatea se bazeaza pe datoria s i obligat ia n
primul ra nd pentru familie s i apoi pentru societate, un cod moral ncurajeaza persoa
nele sa tina cont n mai mare ma sura de as tepta rile familiei s i societa t ii deca t de con
siderentele personale atunci ca nd iau decizii importante. Aceste teorii socioculturale
demonstreaza diversitatea mediilor socioculturale n care adult ii emergent i se prega
tesc pentru viata de adult (Holloway et al., 2010).
3.2.2. TeoriadezvoltriiegouuluialuiJaneLoevinger
Teoria dezvolta rii egouului a lui Jane Loevinger (Jane Loevingers Theory of Ego Deve
lopment) publicata n anii 70 identifica zece stadii ale forma rii egoului, esential pentru
autonomie, care ncepe n copila rie ca nd ajungem sa ntelegem ca suntem o persoana
separata de mama s i devine complet dezvoltat ca nd se ajunge la sinele autonom, ca nd o
persoana devine de sine sta ta toare, se accepta pe sine s i pe altii ca persoane diferite s i
unice n acelas i timp. Loevinger concluzioneaza ca putine persoane ajung la o dezvoltare
completa a egoului, dar depun eforturi spre acest obiectiv pe toata durata vietii. In ace
eas i societate modelul de dezvoltare este comun pentru toti, dar ritmul variaza foarte
mult. Conform teoriei progresul de la o etapa la alta este determinata de ceasul psiho
logic al persoanelor s i nu de va rsta cronologica sau de mediul social. Teoria lui Jane Lo
evinger de Dezvoltare a Egoului explica faptul ca oamenii ncep sa aprecieze gama larga
a comportamentelor de rol adecvate care i face pe fiecare unici n aceasta perioada a
adolescentei emergente (Holloway et al., 2010).
3.2.3. Cadrulcicluluideviaalfamiliei
(The family lifecycle framework), teorie dezvoltata la mijlocul secolului XX postuleaza
ca tinerii pa ra sesc familia de origine, devin independenti s i apoi formeaza propria fami
lie pentru procreare. Conform cadrului ciclului de viata al familiei odata ce indepen
denta este atinsa tinerii adopta alte trei sarcini: si formeaza o identitate separata de cea
a familiei de origine, si iau angajamentul unei cariere sau a unui rol la locul de munca
s i dezvolta relatii intime cu altii de aceeas i va rsta din afara familiei pentru a doba ndi
suportul emotional s i social de care au nevoie. Aceste trei sarcini permit tinerilor sa de
vina adulti autonomi n prega tirea pentru formarea unei noi familii prin ca sa torie s i a
avea copii. Familia are un rol important, relatia dintre pa rinte s i copil tinde sa devina
mai putin ierarhica de ndata ce tinerii si asuma responsabilita tile deciziilor pe care le
iau. Ca s i teoria sistemelor ecologice, cadrul ciclului de viata al familie, se centreaza pe
interactiunea dintre membrii familiei, pe nevoile lor ce se schimba . Aceasta teorie este
utilizata frecvent n terapiile de familie (Holloway et al., 2010).
3.2.4. TeoriadistresuluipsihologicaluiLeonardPearlin
(Leonard Pearlins Theory of Psychological Distress) este teoria prin care n anii 70 Pear
lin a descris cursul vietii ca fiind o serie de schimba ri continue datorita distresului,
acesta fiind definit ca un stimul ce necesita un ra spuns psihologic. Oamenii tind sa ex
perimenteze perioade de stabilitate n viata lor daca nu au avut parte de un distres n
79

acea perioada . Conform teoriei distresului psihologic drumul de viata pe care oamenii
l vor lua este determinat de patru elemente: caracteristici individuale precum gen, et
nie, inteligenta, statut familial, personalitate s i educatie; gama competentelor persoa
nele pentru a face fata stresului; disponibilitatea retelelor sociale de sprijin; natura s i
perioadele de stres care necesita ra spuns. Teoria distresului psihologic a lui Leonard
Pearlin explica cum factori precum personalitatea, statutul familial s i gradul de rezili
enta al unei persoane (capacitatea unei persoane de a face fata stresului) va determina
modul n care o persoana face fata provoca rilor. El explica ca daca o persoana antici
peaza o provocare, numita stres este un factor al capacita tii de ai face fata. Este im
portant s i modul n care este organizata o societate pentru a oferi sprijin social ceea ce
ar contribui la ca t de bine i face fata persoana. El explica ca daca o persoana anticipeaza
o provocare, numita stres este un factor al capacita tii de ai face fata. Este important
s i modul n care este organizata o societate pentru a oferi sprijin social ceea ce ar con
tribui la ca t de bine i face fata persoana. In general caracteristici precum etnia sau sta
tutul sociofamilial influenteaza directia pe care oamenii o iau n viata. El sugereaza de
asemenea ca disponibilitatea sprijinului din partea retelelor sociale, precum s coala ar
putea ajuta tinerii n a face fata tranzitiei. Familiile de imigranti s i copiii lor adulti se
confrunta cu provoca ri suplimentare n trecerea lor spre maturitate. Adultii emergenti
care exploreaza o varietate de valori culturale, credinte s i as tepta ri de rol si formeaza
identita ti unice care reflecta trecutul lor (Holloway et al., 2010).
3.2.5. TeoriaAnotimpurilorvieii(LevinsonD.J.)
Daniel J. Levinson (1978) este cel are a dezvoltat una dintre teoriile etapei vietii s i a
dezvolta rii umane. Teoria sa se refera la dezvoltarea din perioada adulta . El sugereaza
ca dezvoltarea s i cres terea se nta mpla chiar s i anii perioadei adulte. In centrul teoriei
sale se afla structura vietii care este modelata de mediul social s i fizic s i implica familia
s i locul de munca , dar sunt importante s i alte variabile precum religia, etnia s i statutul.
Cele doua concepte ale teoriei sale se refera la perioada stabil fiind timpul ca nd o per
soana face alegerile cruciale n viata s i perioada de tranziie fiind sfa rs itul unei perioade
din viata cuiva s i nceputul uneia noi. Teoria lui Levinson concepe dezvoltarea umana
ca fiind caracterizata printro succesiune de s ase etape numite Anotimpurile din viaa
unui brbat15. Fiecare etapa impune restructurarea de aspecte critice ale ipotezelor
unui om cu privire la el nsus i s i n lume. Tranziia spre maturitatea timpurie (1722
ani) are loc la sfa rs itul adolescentei atunci ca nd se fac primele alegeri pentru viata
adulta . In a doua etapa intrarea n lumea adulilor (2228 ani) se fac primele alegeri n
dragoste, munca , relatii de prietenie, valori s i stil de viata. Tranziia la 30 de ani (2833
ani) apar modifica ri n structura vietii, fie o schimbare moderata sau cel mai adesea o
criza severa s i stresanta . Debarcarea (3340), caracteristici ale acestei etape fiind a se
stabili pe o nis a n societate, realiza ri de familie s i cariera , este de as teptat a se ga ndi s i
a se comporta ca un pa rinte, se confrunta cu as tepta ri s i roluri mai exigente. Tranziia
spre maturizarea mijlocie (4045 ani) etapa ca nd revine n discutie structura vietii, exis
tenta unui moment de criza privind sensul, directia s i valoarea vietii fieca rei persoane,
pa rtile neglijate ale sinelui (talente, dorinte, aspiratii) cauta exprimare, ba rbatii sunt
priviti de ca tre alti ba rbati care sunt mai tineri deca t ei, mai mult ca pa rinti deca t ca frati
s i acest mesaj i irita pe primii. In acest moment ba rbatii sunt cons tienti din ce n ce mai

15

Levinson D., a vrut sa scrie s i o carte intitulata Anotimpurile din viaa unei femei.

80

mai mult de moarte s i si reamintesc ca t de scurta este viata ntradeva r; se implica n a


ncerca sa lase o mos tenire s i de obicei formeaza nucleu din a doua juma tate a vietii lor.
In etapa intra rii n maturitatea mijlocie (4045 ani) noi alegeri trebuie fa cute, o noua
structura de viata sa format, iar persoana trebuie sa se angajeze la noi sarcini. Levinson
a colectat date pentru studiul sa u multe decenii la ra nd la scurt timp dupa ce a luat sfa r
s it Marea Depresiune. In acea perioada ba rbatii din studiul sa u aveau trei lucruri n co
mun: proveneau din familii stabile, aveau obiective realiste ale vietii lor s i au devenit
adulti ntro economie n expansiune. Dar ba rbatii din ultimile patru sau cinci decenii
au crescut n familii mai putin stabile cu rate ridicate ale divortului, au tins sa aiba obi
ective care se atingeau mai dificil. Au avut dea face cu o economie fluctuanta s i din ca
uza acestor diferente este greu de crezut ca studiile lui Levinson sunt valabile s i n cazul
generatiilor de asta zi (Levinson, 1978).
Figura 3.1: Perioadele dezvolta rii umane dupa Levinson (1986: 8)

(Perioadaadulttrzie)

Tranziiaspreperioadaadulttrzie

65

Punctulculminatalmaturitiimijlocii

55

Tranziiala50deani

50

Intrareanmaturitateamijlocie

45

40

Debarcarea

33

Tranziiala30deani

28

Intrareanlumeaadulilor

22

Tranziiasprematuritateamijlocie

Maturitatea
timpurie

Tranziiasprematuritateatimpurie

17 (Copilrieiadolescen)

Maturitatea
mijlocie

Sursa: Levinson, D. J. A Conception of Adult Development


http://www.unc.edu/~eajordan/Levinson1986.pdf, accesat la 5.11.2015

3.2.6. Teoriadezvoltriimorale
Lawrence Kohlberg (19271987) a subliniat ca fiintele umane se dezvolta filozofic s i
psihologic n mod progresiv, n s ase etape clasificate pe trei nivele; ca te doua etape pen
tru nivelul preconventional, doua etape pentru nivelul conventional s i alte doua etape
pentru nivelul postconventional. Primul nivel corespunde nivelului din s coala elemen
tara , etapa n care oamenii se comporta n conformitate cu normele acceptate social
deoarece aces tia se supun unei figuri autoritare (pa rinte sau profesor). Ascultarea se
face prin amenintare sau aplicarea pedepsei. Al doilea nivel se ga ses te n societate s i
urma toarele doua etape se caracterizeaza prin faptul de ati da seama ca un comporta
ment corect nseamna a actiona pe baza celor mai bune interese ale tale. A treia etapa
se caracterizeaza printro atitudine care urma res te ca tot ceea ce se realizeaza sa se faca
prin ca s tigarea aproba rii celorlalti. A patra etapa este orientata spre respectarea legii s i
a ra spunde obligatiilor financiare. Al treilea nivel a lui Kohlberg nu este atins de majo
ritatea adultilor. A cincea etapa se refera la ntelegerea reciprocita tii sociale s i a unui
interes real pentru buna starea altora. A s asea etapa se bazeaza pe respectarea principi
ului univers s i cerintele de cons tiinta individuala . Kohlberg a crezut ca putem progresa
doar printro etapa la un moment dat s i nu putem sa ri etapele s i ca dezvoltarea morala
are loc prin interactiunea sociala (Kohleberg s i Hersh, 1977).
81

3.2.7. TeoriadimensiunilordezvoltriiapsihologuluiamericanKlausRiegel
(Klaus Riegels Dimensions of Development Theory) publicata n anii 60 sugereaza ca
dezvoltarea spre va rsta adulta nu are loc prin etape previzibile ci este o adaptare a oa
menilor ca ra spuns la interactiunea dintre schimba rile interne s i externe. Teoria este o
aplicatie primara a teoriei sistemelor ecologice. Riegel a identificat patru dimensiuni ale
dezvolta rii interconectate intern s i extern:
1. dimensiunea psihologica interna descrie maturitatea emotionala s i independenta
precum s i maturitatea proceselor mentale.
2. dimensiunea biologic interna descrie maturitatea fizica s i sexuala .
3. dimensiunea culturalsociologica externa descrie as tepta rile s i oportunita tile defi
nite de fiecare societate.
4. dimensiunea mediului extern descrie mediul fizic, economic s i politic n care oame
nii tra iesc (Holloway et al., 2010).
3.2.8. Teoriarezilienei
Teoria rezilientei a prins contur prin dezvoltarea psihopatologiei s i a perspectivelor
ecosistemelor, fiind influentata de teoriile privind stresul s i adaptarea la stres. Multe
dintre cerceta rile asupra rezilientei au nceput la mijlocul anilor 50. De exemplu Wer
ner s i Smith s iau nceput studiul n 1955, dar primele descoperiri au fost raportate n
anii 80, multe din constructele teoriei rezilientei fiind dezvoltate din perspectiva eco
logica (SmithOsborne, 2007). Printre pionierii acestei teorii se numa ra Wolkind s i Ru
ter (1973), iar mai ta rziu cerceta ri asupra factorilor care contribuie la rezilienta au fa cut
s i Werner s i Smith (1982). Reziliena este capacitatea persoanelor afectate de adversi
ta ti (boli, dezastre naturale, accidente, sa ra cie s i conditii vitrege de viata) sau care au
suferit rele tratamente de a depa s i aceste momente s i as i mentine sa na tatea datorita
propriului efort s i capacita ti adaptative. Altfel spus, rezilienta este definita ca un proces,
sau capacitate de, sau rezultatul adapta rii reus ite n ciuda circumstantelor dificile s i
amenintatoare. Manciaux (2001) da o definitie umanista rezilientei, rezilienta fiind
capacitatea unei persoane sau a unui grup de a se dezvolta bine s i a continua de a se
proteja n viitor de prezenta evenimentelor destabilizante, conditiilor de viata dificile s i
traumelor severe. Boris Cyrulnik (2005) afirma ca rezilienta este capacitatea de a fi ca
pabil de a depa s i traumele s i cele mai severe leziuni emotionale precum boli, doliu, viol,
tortura , atentat cu bomba , deportare, ra zboi etc. Se poate vorbi de rezilienta n domeni
ile s tiintific, social, economic s i chiar politic exista nd mai multe tipuri de rezilienta, psi
hologica , rezilienta biologica , rezilienta urbana , organizationala , institutionala , rezili
enta n afaceri, economica , financiara , politica , informationala , sociala etc. (Rezilienta,
2013).
Exista mai multe scale de ma surare a capacita tii de adaptare la adversita ti, de exem
plu scala de rezilienta (RS) (Wagnild s i Young, 1993) ncearca sa evalueze capacitatea
unei persoane de a tra i o viata ce merita tra ita . Scala de rezilienta (RS) ma soara cinci
concepte personale precum calmul, perseverena, mplinirea, ncrederea n sine i singu
rtatea existenial. In scala CDRISC (ConnorDavidson RISC) (Connor s i Davidson,
2003) rezilienta este definita de punctele forte selective sau abilita tile necesare pentru
a ajuta o persoana sa supravietuiasca adversita tilor. CDRISC ma soara conceptele de
82

control, angajament, orientarea spre obiective, stima de sine, adaptabilitatea, abiliti so


ciale, umor, ntrirea prin stres i rezistena la durere. Scala rezilientei pentru adulti
(RSA) (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge s i Martinussen, 2003) ma soara factori despre care
se crede ca ar promova capacitatea de adaptare la adulti. RSA ma soara cinci factori care
pot favoriza rezilienta precum competena personal, competena social, coerena fa
miliei, sprijinul social i structura personal.
Calita ti precum inteligena, temperamentul, rezistena la stres sau existena unor per
soane de sprijin i prezena unor figuri de ataament n jurul victimelor afectate de ad
versita ti sau rele tratamente sunt factori care contribuie la rezilienta. Tie t s i Huizinga
(2002) mentioneaza ca factori protectivi inteligena, temperamentul, cogniile pozitive
privind sinele, strategiile de adaptare (coping styles), pe care le considera la fel de impor
tante ca s i experiena cu persoanele de referin, suportul i climatul social. In lega tura cu
raportul dintre factorii de risc s i factorii rezilientei, Perkins s i Jones (2004) au scos n
evidenta ca la adolescentii din SUA care au suferit abuzuri fizice ponderea comporta
mentelor de risc (consumul de alcool, de tutun, de droguri, angajarea n activitate sexu
ala precoce, comportamentul antisocial, ncerca rile de suicid s i voma) a fost mai mare
deca t la cei care nu au suferit rele tratamente, iar ponderea factorilor specifici rezilientei
a fost mai mica n aceasta comparatie. OMS (WHO, 2006) arata ca factorii de rezilienta
includ relaiile pozitive precum ataamentul fa de cel puin un membru adult al familiei,
existena unui adult care s ofere suport copilului n conditii de adversitate, relaii de
susinere cu prieteni care nu sunt dependenti de substante s i care nu au un comporta
ment delincvent. Intro cercetare pe adolescenti din Olanda s i Italia, Ciairano, Kliewer,
s i Rabaglietti (2009) au ara tat ca adaptarea adolescentilor la cerintele mediului social
este cel mai mult facilitata de factori protectori cu rol de control. Factori protectivi au
fost modelele pozitive i existena persoanelor care ofer sprijin. Mediul de acasa , de la
s coala s i din comunitate sunt parte integranta a rezilientei n ma sura n care servesc
drept bariere de protectie s i amelioreaza conditiile nefavorabile. De exemplu, progra
mele s colare s i comunitare ofera adesea servicii care dezvolta competente sociale s i
emotionale, de rezolvare a problemelor s i abilita ti de conducere, care servesc ca factori
de protectie asociate cu rezilienta (Elliott et al., 2013). Werner s i Smith (1982) s i Werner
(1993) a folosit rezilienta pentru a descrie acei copii s i adolescenti care fac fata cu suc
ces unei serii de factori de risc social s i biologic. Werner s i Smith (1982) au pus n evi
denta capacitatea de relaionare, sociabilitatea i moralitatea ca fiind factori definitori
ai rezilientei. Intrun studiu longitudinal aces tia au constatat ca prezenta unui profesor
influent care a servit ca un consilier, confident s i model a fost critic pentru rezilienta la
copii s i adolescenti. Prezenta unui adult grijuliu este vitala pentru dezvoltarea rezilien
tei, deoarece o astfel de relatie de sustinere poate insufla empatie pentru altii, un senti
ment de ncredere s i stima de sine la adolescenti. Adolescenta s i tineretea sunt perioade
de tranzitie care sunt foarte importante pentru dezvoltarea abilita tilor de adaptare sa
na toase, dar exista o serie de dificulta ti, cum ar fi utilizarea substantelor narcotice, ex
periente sexuale precoce, violenta, traume emotionale s i alte probleme, care pot avea
efecte periculoase asupra acestei perioade a vietii. Adolescentii rezistenti se adapteaza
la un mediu periculos datorita ncrederii n ei, abilita tilor lor de depa s ire a dificulta tilor
s i a capacita tilor de a evita situatii periculoase, ei fiind capabili de a rezista pericolelor
pe care le nta lnesc sau sa se recupereze ulterior. Aceasta rezistenta nu este universala ,
neconditionata sau o calitate permanenta a vietii (inclusiv a adolescentilor). Se schimba
n functie de tipul de stres, de context s i de alti factori. Unii adolescenti pot fi rezistenti
la un anumit tip de stres, dar nu s i fata de alte tipuri. Rezistenta se poate schimba cu
83

timpul s i cu modificarea conditiilor de viata. Adolescentii rezistenti sunt cei care se bu


cura de o triad de protecie a resurselor s i circumstantelor care determina o sa na tate
psihica ce implica punctele forte ale copilului, familia s i mediul s colar/comunitar
(Luthar, 2006). Factorii care pot afecta rezistenta adolescentilor sunt: relaiile cu ali
membrii ai familiei, cu colegii i prietenii, comunitatea i cultura n care se dezvolt per
soanele. De exemplu, relatia cu familia s i colegii sunt cele mai importante resurse pentru
adolescentii din Rusia (Makhnach, 2014).
3.2.9. Teoriaalegeriiraionale(RationalChoiceTheory)
Orice fenomen colectiv este efectul actiunilor individuale s i actiunea unui actor obser
vat este ntotdeauna us or de nteles cu conditia ca observatorul sa dispuna de informatii
suficiente s i n final cauzele actiunii actorului sunt motivele pentru care trebuie sa l rea
lizeze.
Teoria general a raionalitii (GRT) ofera o explicatie mai acceptabila la multe fe
nomene deca t solutia ra spa ndita eclectic care ncearca sa explice comportamentul
printrun amestec de rationalitate instrumentala s i forte irationale. Solutia eclectica
pornes te de la ideea ca alegerea poate fi considerata rationala , dar comportamentul
poate fi considerat ca incluza nd componente inevitabil irationale, care este cauzat par
tial de forte socioculturale, anonime fa ra niciun control din partea persoanei. Decalajul
dintre credintele prescriptive s i descriptive nu este la fel de mare precum cred oamenii.
Rationalitatea axiologica s i rationalitatea instrumentala sunt n prezent combinate n
actiunile sociale, des i acestea sunt n ntregime distincte una de alta. As a cum sugereaza
modelul teoriei generale a rationalita tii motivele cognitive cuprind convingeri prescrip
tive precum s i descriptive din mintea oamenilor. In general actiunea sociala depinde de
convingeri. Convingerile, actiunile s i atitudinile ar trebui pe ca t posibil tratate ca fiind
rationale, ca efect al motivelor percepute de actorii sociali ca valide. Rationalitatea este
importanta deoarece actorii sociali ncearca sa actioneze n congruenta cu motivele pe
care ei le percep ca fiind valide. Aceasta explica de ce comportamentul lor este n mod
normal semnificativ pentru ei. In unele cazuri contextul face ca aceste motive sa fie de
tipul costbeneficiu. In alte cazuri acestea nu sunt, chiar daca am accepta ca ar trebui
sa interpreta m notiunile n termeni de costbeneficiu. In cazurile de interes pentru so
ciologi, actiunile oamenilor sunt de nteles, deoarece acestea sunt realizate dintrun mo
tiv. Dar aceste motive pot fi de mai multe tipuri. Actiunile se pot baza pe convingeri sau
nu, convingerile pot fi obis nuite sau nu, ele pot fi descriptive sau prescriptive. Modelul
teoriei generale a rationalita tii, postuleaza ca actiunea trebuie explicata prin sensul pe
care l are pentru individ s i se presupune ca este ntemeiata n ochii individului pe un
sistem de motive pe care el le percepe ca fiind valabile (Boudon, 2009).
Cele trei principii de baza ale teoriei alegerii rationale (RCT) sunt:
1. explica nd un fenomen social nseamna a lua n considerare un set de afirmatii care
ar trebui sa fie us or acceptabile;
2. o teorie sociologica buna este o teorie care interpreteaza orice fenomen social ca
rezultat al actiunilor individuale;
3. actiunile ar trebui analizate ca rationale.
Postulatele teoriei sunt mult mai multe s i pentru ca teoria RCT face parte dintro
categorie de teorii cu mai multe versiuni Boudon expune s i alte postulate (P):
84

P.1 orice fenomen social este efectul deciziilor, actiunilor s i atitudinilor individuale;
P.2 prevede ca n principiu, cel putin, o actiune poate fi nteleasa ;
P.3 prevede ca orice actiune este cauzata de motive existente n mintea indivizilor;
P.4 postuleaza ca aceste motive deriva din examinarea de ca tre actorul social a conse
cintelor actiunilor sale pe care el le vede;
P.5 actorii sunt implicati n principal n consecintele propriilor lor decizii;
P.6 sustine ca actorii sunt capabili sa distinga ntre costurile s i beneficiile alternative de
actiune s i aleg actiunea care le asigura echilibrul cel mai favorabil (Boudon, 2009).
Din teoria alegerii rationale prelua m pentru cercetarea noastra ideea alegerilor pe
care le au de fa cut tinerii n ca utarea drumului lor profesional, n alegerea institutiei de
nva tama nt n care sa se formeze vocational. Cu ocazia fieca rui eveniment de viata ei au
de fa cut alegeri care n functie de nivelul lor de maturitate pot fi mai mult sau mai putin
rationale sau emotionale.

3.3. TEORIIINTEGRATIVE
Perspectivele integrative sunt actualele teorii n cadrul ca rora teoreticienii contempo
rani ncearca sa combine puncte de vedere din diferite grupe de teorii clasice sau mai
recente.
3.3.1. Teoriainteracionistecologicdevelopmentalist
Interactionismul ca s i curent sociologic a apa rut la nceputul secolului XX n Statele
Unite n cadrul S colii de la Chicago. Initiatorii interactionismului Cooley C. H., Dewey J.,
Thomas W. I, Mead G. H., Blumer H. propun o alternativa functionalismului care domina
acea perioada sociologia americana , centra ndus i analizele pe relatiile microsociale, pe
interactiunile dintre persoane s i pe studiul motivatiilor lor. Interactionis tii arata ca per
sonalitatea unei persoane se formeaza s i se modifica prin contactul cu ceilalti. Pentru
interactionis ti oamenii sunt subiecti cons tienti care dau un sens lumii, iar lumea sociala
este o realitate construita . Interactionis tii propun sa se explice socialul prin actiunile
individuale.
3.3.2. Teoriasistemelorecologice
Bronfenbrenner Urie (1979) precizeaza ca asupra dezvolta rii umane are o mare influ
enta cinci sisteme (de la cel mai apropiat la cel mai distant). Cunoscuta ca teoria uman
ecologic sau teoria sistemelor ecologice, teoria arata influenta microsistemului, mezosis
temului, exosistemului, macrosistemului i cronosistemului asupra comportamentului oa
menilor. Microsistemul este mediul proxim n care ne tra im viata (familia, prietenii, cole
gii, profesorii s i alte persoane cu care intra m n contact zilnic) n care socializa m s i
contribuim deopotriva la construirea acestui sistem. Mezosistemul cuprinde relatiile din
tre microsisteme, exosistemul este mediul care presupune lega tura ntre contextul n care
o persoana nu are niciun rol s i contextul n care o persoana participa activ. Macrosistemul
include cultura unei persoane (statutul socioeconomic al persoanei sau a familiei sale,
85

etnia, faptul ca tra ies te ntro tara dezvoltata sau n una n curs de dezvoltare). Cronosis
temul, cel mai complex sistem include tranzitiile s i schimba rile din durata vietii cuiva.
Acesta include s i contextele socioistorice care pot avea influenta asupra unei persoane
(Bronfenbrenner, 1979).
Adultii n curs de dezvoltare trec spre maturitate ntro lume n curs de schimbare
continua . Teoria sistemelor ecologice sugereaza ca blocajul dintre mai multe niveluri ale
societa tii este influentat de locurile de munca . Cres terea as tepta rilor pentru nva tama n
tul postsecundar n ntreaga lume a pus o presiune mare asupra oamenilor determi
na ndui sa urmeze astfel de studii. Globalizarea s i resursele externe au schimbat piata
fortei de munca . Dezvoltarea tehnologica afecteaza toate aspectele vietii (Holloway et
al., 2010). Trecerea la maturitate este motivata de nevoile de dezvoltare ale adultilor
emergenti, de microsistem. Nevoile de dezvoltare de baza sunt aceleas i pentru toti adul
tii emergenti. Adultii n curs de dezvoltare sunt socializati n moduri unice de ca tre fa
miliile lor s i de ca tre grupul de prieteni, de mezosistem. Oamenii si dezvolta identita ti
unice, viziuni asupra lumii s i structuri de viata. Ritmul de dezvoltare este determinat de
cerintele educationale s i de oportunita tile privind locurile de munca din mediul socio
economic, de exosistem. Mediul sociocultural, macrosistemul limiteaza dezvoltarea prin
credintele din societate. Diversitatea ideologiilor politice, religioase s i economice poate
duce la un conflict, oamenii forma ndus i propria identitate, structuri de viata s i viziuni
asupra lumii. Influenta acestor sisteme determina ce identitate si dezvolta persoanele,
n ceea ce cred ei s i ce tip de viata va d pentru ei ns is i n viitor (Ruth s i Wolf, 1995). In
Roma nia nemultumirea tinerilor despre viata pe care o duc s i s ansele pe care le va d
pentru ei n viitor au ajuns sa fie fa cute publice s i citite de milioane de roma ni prin scri
sorile publicate n spatiul virtual, cum sunt scrisorile trimise ca tre pres edintele tarii de
ca tre ca tiva tineri care datorita coruptiei din tara au ales sa s i justifice gesturile: al unui
ta na r inginer hota ra t sa pa ra seasca tara16, al unei rezidente la medicina nevoita sa re
cunoasca ca a luat s paga 17 sau al unor elevi care au atras atentia opiniei publice asupra
nedrepta tilor din sistemul de nva tama nt18.
Teoria sistemelor ecologice sugereaza ca schimba rile n as tepta rile de comportament
al ta na rului reflecta o noua organizare economica s i sociala . Teoria explica cum familiile
influenteaza formarea identita tii adultului n curs de dezvoltare. Potrivit teoriei sisteme
lor ecologice as tepta rile individuale s i de familie, mezosistemul sunt sustinute de ideo
logiile s i politicile macrosistemului, dar sunt constra nse de resursele exosistemului. As
ta zi se crede ca nva tama ntul postsecundar este necesar pentru a avea succes n viata.
In acord cu politicile sociale, nva tama ntul postsecundar, la fel ca s i nva tama ntul pri
mar s i secundar este finantat de guvern, dar nu este gratuit. Liceenii s i studentii trebuie
sa s i pla teasca s colarizarea, sa s i cumpere ca rti s i cu exceptia cazului n care locuiesc la
o distanta relativ mica fata de liceu sau universitate trebuie sa s i pla teasca camera, masa
s i transportul. In aceste conditii tinerii din familii cu venituri sca zute spre medii au mai
putine resurse s i implicit s anse de a urma o educatie postsecundara sau universitara
(Ruth s i Wolf, 1995).

16

http://www.dcnews.ro/scrisoareaunuitanarcaredivoreazaderomaniamaitransformat
intruneternmetermanole_455925.html, accesat la 6.11.2015.
17
https://alexandramariadinica.wordpress.com/, accesat la 6.11.2015.
18
http://bloguluhosu.blogspot.ro/ s i http://www.voceatransilvaniei.ro/mesajulemotionants itrist
postatpefacebookdefatacu10labacimicerscuzecanuammerspelamajoratesa
maimbatimicerscuzecanuamcopiat/, accesat la 6.11.2015.

86

Daca pentru unii tineri familia este un factor de sprijin, n care are loc dezvoltarea
armonioasa , pentru alti tineri tocmai violentele tra ite n familie s i abuzurile din copila
rie iau fa cut sa perceapa tra itul pe stra zi ca o alternativa de la traiul de acasa . Hair et
al., (2009) pe baza modelului teoriei ecologice a lui Bronfenbrenner au examinat factorii
protectori s i de risc pornind de la cel mai proxim mediu sistemic (individual, prieteni,
familie s i comunitate) pentru a afla cum prezic profilele adolescentilor comportamen
tele de risc. Pe termen scurt, relatiile sexuale neprotejate cresc riscul transmiterii infec
tiilor sexuale la tineri s i a sarcinilor la adolescente, abuzul consumului de alcool s i ne
purtarea centurii de siguranta duc la accidente rutiere, adeseori mortale. Pe termen
lung, comportamentul sedentar din adolescenta ce tinde sa continue s i n stadiul de
adult ta na r contribuie la excesul de greutate din perioada adulta ce conduc la boli de
inima sau diabet. Consumul de substante interzise din adolescenta a fost asociat cu abu
zul de substante din perioada adulta ta na ra , cu ncarcera ri, obezitate s i nivele ridicate
ale tensiunii. Studiul a identificat patru profile ale comportamentelor de risc sau a pro
filurilor de risc. Grupul adolescenilor cu risc sczut care n general se abtin de la com
portamente de risc s i se angajeaza n comportamente sa na toase (de exemplu fac sport),
aces tia tind sa fie distribuiti n termeni de gen s i provin predominant din familii cu ve
nituri mari. Adolescenii din grupul care se angajeaz n comportamente cu risc moderat
cuprinde persoanele de gen masculin s i care nu sunt de culoare, din familii cu venituri
mari s i ava nd ambii pa rinti biologici, tineri care beau s i se angajeaza n relatii sexuale
neprotejate, dar care de asemenea practica frecvent sportul (grupul celor care beau/se
angajeaza n relatii sexuale neprotejate). Al doilea grup care se implica n comporta
mente de risc moderate este caracterizat prin consum ridicat de tutun s i angajarea n
relatii sexuale neprotejate, este compus n mod disproportionat din persoane de gen
feminin din familie cu ambii pa rinti biologici (grupul celor care fumeaza , se angajeaza
n comportamente sexuale neprotejate s i nu practica sportul). Grupul care se angajeaz
n comportamente cu risc ridicat este alca tuit mai mult din ba ieti deca t fete, de persoane
care nu sunt de culoare, nonhispanici s i doar juma tate dintre ei provin din familii cu
ambii pa rinti biologici. Caracteristicile pozitive (factorii protectivi) precum monitoriza
rea pa rintilor, mai multe rutine familiale s i vecini mai educati a fost asociat cu membrii
grupului cu comportamente de risc sca zut, n timp ce caracteristici negative ale micro
sistemului, precum comportamente negative n grupul de prieteni au fost asociati cu
membrii grupului angajat n comportamente cu risc crescut (Hair et al., 2009).
3.3.3. Abordareacursuluivieii
Cunoscuta ca perspectiva cursului vieii sau teoria cursului vieii este o abordare apa
ruta n anii 60 pentru a analiza viata oamenilor n contexte structurale, culturale s i
sociale. Prin perspectiva cursului viet ii ntelegem relat ia ntre timp s i comportamentul
uman. Aplicatiile timpurii ale teoriei cursului viet ii pot fi ga site la nceputul secolului
XX la autori precum Bengtson V. L. s i Allen, K. R. (1993); Clausen, J. A. (1991); Riley,
M. W. (1987); Hagestad, G. O. s i Neugarten, B. L. (1985); Rodgers, R. H. s i White, J. M.
(1993), pa na la sfa rs itul secolului XX abordarea cursului vietii fiind considerata o pa
radigma n curs de dezvoltare ata t ca teorie ca t s i ca metoda . Cel care a avansat prin
cipiile de baza ale teoriei este Glen Elder (1993). Tot i aces ti autorii s iau directionat
atent ia asupra lega turii ntre viata individuala s i contextul istoric s i socioeconomic n
care se desfa s oara viet ile umane. Mare parte din analiza cursului vietii se concentreaza
pe detectarea s i documentarea unei structuri a drumurilor n viata (pathways of life)
87

(Willekens, 1999). Perspectiva cursului viet ii se uita cum va rsta cronologica , relat iile,
tranzitiile comune de viata s i schimba rile sociale dau forma viet ii oamenilor de la nas
tere pa na la moarte (Hutchison, 2007).
Cursul vieii este o orientare teoretica sau o paradigma orientata spre studierea dez
volta rii umane s i a nainta rii n va rsta . Des i se folosesc termeni precum durata vieii (life
span), povestea vieii (life history) s i ciclul vieii (life cycle) niciunul nu este sinonim s i
fiecare are alt sens. Studiile cursului vietii s i cerceta rile longitudinale sunt tot mai des
folosite din a doua juma tate a secolului XX, des i au fost utilizate pentru prima data acum
mai bine de 90 de ani, de exemplu n studiul ranul polonez n Europa i America de
W. I. Thomas i F. Znaniecki 19181920. Acestea studiaza biografiile s i traiectoriile de
viata ale persoanelor s i grupurilor umane prin cercetarea continua a experientelor prin
care trec, n prezent exista nd studii longitudinale ale istoriei vietii. Diversitatea vietilor
individuale sunt legate de schimba rile sociale s i istorice, structurate de institutii sociale,
iar normele sociale directioneaza traiectoriile educationale, de munca , de familie s i re
zidenta urmate de oameni sau grupuri. Notiuni precum calendar normativ sau ceas
social se refera la as teptarea va rstelor proprii potrivite pentru diverse tranzitii de vi
ata. Studiile din categoria duratei vieii au caracter temporal, lega nd doua sau mai multe
etape de viata. Povestea vieii este o colectie cronologica cantitativa sau calitativa a acti
vita tilor, evenimentelor s i a datelor importante din cursul vietii unei persoane sau grup.
Ciclul vieii descrie o succesiune de evenimente din viata axa nduse pe schimbarea pro
cesului de reproducere de la o generatie la alta (Mortimer s i Shanahan, 2002). Traiecto
riile sunt alca tuite din tranzitii care modifica statutul, identitatea sau rolul unei per
soane. Tranzitiile timpurii s i punctele de cotitura pot avea implicatii pentru traiectoriile
de mai ta rziu (nas terile adolescentine au efect asupra ntregii vieti sau ntoarcerea la
s coala la o va rsta adulta , adesea se refera la nesiguranta s i schimbarea locului de
munca ). Va rsta ca s i construct social structureaza cursul vietii prin as tepta rile specifice
va rstei (mersul la s coala , ca sa toria, nas terea, pensionarea) ara ta nd care sunt tranzitiile
relativ timpurii s i care sunt tranzitiile relativ ta rzii. Semnificatiile timpului (istoric, so
cial, individual) este operationalizat n paradigma cursului vietii prin conceptul de sin
cronizare sau adaptare pe parcurs (timing). Elder (1998) afirma ca exista cinci principii
paradigmatice ale cursului vietii: principiul dezvolta rii pe toata durata vietii, principiul
activismului, principiul timpului s i locului, principiul sincroniza rii s i principiul vietilor
legate:
1. dupa va rsta de 18 ani continua dezvoltarea biologica , psihologica s i sociala , oamenii
tra ind experiente de schimbare s i dupa aceasta va rsta , iar studierea vietilor pe peri
oade lungi surprinde interactiunea dintre schimbarea sociala s i dezvoltarea umana
(principiul dezvoltrii umane i al mbtrnirii);
2. oamenii sunt influentati de contextul istoric s i de locul n care tra iesc, unul s i acelas i
eveniment istoric poate nsemna s i avea consecinte diferite pentru regiuni sau gene
ratii diferite s i poate afecta persoanele n moduri diferite n functie de momentul n
care acestea apar n cursul vietii deoarece semnificatia evenimentului variaza n
functie de etapa de dezvoltare umana (principiul tririi n context temporal istoric i
local);
3. influentele sau constra ngerile sociale i determina pe oamenii sa faca alegeri din mai
multe alternative posibile, construindus i propriul curs al vietii, iar planifica rile s i
deciziile luate au consecinte asupra traiectoriilor de viata (principiul activismului);
88

4. marile schimba ri sociale afecteaza indivizii prin impactul lor asupra contextelor in
terpersonale ale indivizilor. Vietile sunt tra ite interdependent s i influentele socio
istorice sunt exprimate prin intermediul retelei de relatii interpersonale (principiul
vieilor interdependente, legate);
5. antecedentele s i consecintele tranzitiilor, evenimentelor s i modelelor comporta
mentale variaza n functie de sincronizarea lor n cursul vietii (principiul sincroniz
rii) (Elder, 1998).
Figura 3.2: Patru elemente cheie ale paradigmei cursului vietii (dupa Giele s i Elder, 1998)
Dezvoltareindividual
ACTIVISMUMAN
(HumanAgency)

Istorieicultur
LOCALIZARENTIMPISPAIU

Relaiisociale
VIEILEGATE

Interseciadintrevrst,
perioadicohort
SINCRONIZARE(Timing)

Diversetraiectoriiale
CURSULUIVIEII


Sursa: Mures an, C. (2012). Schimba rile comportamentului familial n Roma nia.
O abordare din perspectiva cursului vietii, p. 23

In cerceta ri, atunci ca nd se evalueaza tranzitia la va rsta adulta se folosesc concepte


ale teoriei cursului vietii, precum prevalen, momentultimp (timing), sincronizare s i
derularea evenimentelor. Momentul se refera la va rsta la care au loc tranzitiile, varianta
va rstei s i durata ntre evenimentele de tranzitie. Sincronizarea denota ma sura n care
este asociata aparitia a doua evenimente. Secvenierea surprinde ordinea evenimente
lor ntro traiectorie, de multe ori presupuna nd ca exista o ordine normativa a eveni
mentelor. Evenimentele de tranziie sunt de multe ori analizate grupa nd indivizii n co
horta de nas tere. Membrii unei cohorte de nas tere experimenteaza evenimente de
tranzitie n acelas i timp istoric, caracterizat de un specific al resurselor socioculturale,
constra ngeri s i oportunita ti. Compara nd cohortele de nas tere putem observa schimba
rea sociala prin corelarea va rstei cu timpul istoric. Pentru a surprinde schimba rile re
cente ale tranzitiei la va rsta adulta n Europa, conceptul de destandardizare a primit o
atentie speciala . Destandardizarea se refera la faptul ca evenimentele de tranzitie s i sec
ventele evenimentelor de tranzitie sunt experimentate de o parte din ce n ce mai mica
de tineri, se petrec la va rste mai disparate s i prezinta mari variatii n durata . Finalizarea
educatiei s i intrarea pe piata muncii sunt nca destul de puternic cuplate s i legate de
va rsta (Buchmann s i Kriesi, 2011). Cursul vietii unui individ este ncorporat s i format
89

de timpul istoric s i locurile n care tra ies te pe parcursul vietii. Psihologia dezvolta rii
umane a nceput sa acorde importanta contextului social s i variatiilor individuale, ada
uga nd la cunoas tere ntelegerea sociologica a dezvolta rii umane s i a nainta rii n va rsta .
Anul nas terii localizeaza indivizii n contextul istoric, iar va rsta i plaseaza ntro anu
mita etapa a vietii. Va rsta indica s i daca o tranzitie are loc relativ devreme sau ta rziu.
Pa ra sirea casei pa rintes ti este considerata n literatura de specialitate evenimentul
care declans eaza tranzitia ca tre viata de adult, des i modelul functioneaza pentru tarile
vesteuropene pentru ca n Europa de Est parteneriatele deseori ncep chiar n casa pa
rinteasca s i se poate nta mpla ca unul din copii (ca sa torit sau nu) sa ra ma na n casa pa
rinteasca pentru a avea grija de pa rinti la ba tra nete, iar evenimentul intra rii n viata de
adult trebuie sa fie considerat mpreuna cu evenimentul forma rii unui parteneriat de vi
ata. La nceputul anilor 1990 ba rbatii s i femeile din tarile Europei Centrale s i de Est pa
ra seau casa pa rinteasca mai ta rziu deca t omologii lor din alte tari europene. Datele arata
ca n Roma nia 71,0% dintre ba rbati s i 89,0% dintre femei pa ra seau n 19901994 casa
pa rinteasca nainte de a mplini 30 de ani. La toate celelalte popoare, femeile pa ra sesc cu
3 ani mai devreme casa pa rinteasca deca t conationalii lor de sex masculin. Femeile pa ra
sesc casa pa rinteasca mai devreme deca t ba rbatii. Pa ra sirea casei pa rintes ti trebuie sa
aiba ca motiv principal formarea parteneriatului de viata (unde de regula femeile sunt
mai tinere deca t ba rbatii) s i alte cauze cum ar fi plecarea la studii ntro alta localitate
(unde femeile s i ba rbatii au aceeas i va rsta ) sau plecarea n armata (unde ba rbatii pleaca
mai devreme, iar femeile nu pleaca deloc) sunt secundare. Adolescentii cu competente
de planificare, cei cu ncredere n sine, care investesc intelectual s i sunt independenti si
influenteaza realiza rile educationale s i profesionale de mai ta rziu puta nd fi prega titi mai
mult sau mai putin bine pentru rolurile viitoare de adulti (Mures an, 2012).

3.4. ALTETEORIIUTILIZATEPEPARCURSULLUCRRII
3.4.1. Teoriiprivindtranziiadelacoallaviaaactiv
Teoriile privind tranzit ia de la s coala la locul de munca se refera la rolul variabilelor
sociocognitive (n special autoeficacitatea) s i influentele lor asupra efortului s i inte
resului pentru obtinerea unui anumit loc de munca . In teoria socialcognitiva privind
cariera (Social Cognitive Career Theory) Lent; Hackett s i Brown (1999) ipoteza de baza
este ca tranziia de la coal la locul de munc este un proces, mai degrab dect un
eveniment care se desfa s oara treptat n timpul anilor de s coala s i continua apoi s i care
este ncorporat n fenomenul mai mare al procesului de dezvoltare a carierei. Un succes
al tranzit iei prin urmare, depinde ca t de bine fac fata tinerii diferitelor sarcini profesi
onale. Se disting s ase procese interdependente: (1) nsuirea unor rezultate pozitive i
realiste ale ateptrilor, (2) dezvoltarea intereselor academice i de carier, (3) forma
rea interconexiunilor ntre interesele i obiectivele legate de carier, (4) transformarea
scopurilor n aciune, (5) dezvoltarea unor competene i (6) negocierea pentru sprijinul
social i obstacolele care afecteaz atingerea obiectivelor preferate de carier. Aceste
procese se desfa s oara n timpul anilor de s coala dar s i dupa (Schoon s i Silbereisen,
2009). Caracteristicile personale (sex, predispozitii s i starea de sa na tate) s i cele de
baza cum ar fi posibilita t ile contextuale influenteaza sursele autoeficacita t ii (experi
entele de ma iestrie s i experientele de performanta), care, la ra ndul lor, afecteaza auto
eficacitatea s i rezultatele as tepta rilor. Ambele concepte sunt va zute ca esent iale pentru
90

cultivarea intereselor, formarea scopurilor s i act iunilor asociate, care sunt, de aseme
nea, modelate de influentele contextuale (suporturi din partea mediului s i obstacole)
(Lent et al., 1999). Pe baza acestei teorii, a dezvolta rii interventiilor adecvate pentru a
promova drumurile spre o cariera de succes ar putea fi cel mai bine puse n aplicare
dea lungul anilor de s coala . De asemenea, autorii subliniaza importanta dezvolta rii
autoeficacita t ii s i a competentei n domeniile de calificare cele mai generice (abilita t i
de angajare, de munca n echipa , leadership), care sunt necesare pentru a traduce obi
ectivele n actiuni s i de a negocia obstacolele s i suporturile (Schoon s i Silbereisen,
2009).
O alta teorie se refera la definirea personalita tii n munca (Strauser et al., 1999) s i se
concentreaza pe relatia dintre interesele ocupationale, caracteristicile de personalitate
s i posibilele medii ale locului de munca (Holland, 1997). Se disting s ase tipuri de indivizi
cu diferite caracteristici de personalitate s i interese (interesele specifice ale domeniului,
autoeficacita tii s i abilita tilor) ce au fost diferentiate s i adaptate la mediile profesionale
(conventionale, sociale sau de tip artistic). Munca ntrun mediu profesional bine stabi
lit n functie de aptitudini s i interese a prezis o cariera stabila s i o mai mare satisfactie
a locului de munca (Spokane et al., 2000). Pe baza acestei teorii, identificarea s i promo
varea intereselor s i abilita tilor devine importanta pentru dezvoltarea programelor de
cariera s i pentru asistenta n a face alegeri privind cariera (Schoon s i Silbereisen, 2009).
3.4.2. Teoriacarierei(Careership)
In cadrul comunita tii s tiintifice ce se ocupa de studierea orienta rii n cariera exista trei
teorii dominante cu privire la luarea deciziilor privind cariera conform lui Osipow s i
McNeill (1990):
teoria potrivirii sinelui cu ocupaia sau locul de munc (identificarea tra sa turilor de
personalitate, al aptitudinilor s i al interesului necesare n anumite locuri de munca
s i a vedea n ce ma sura tinerii poseda aceste calita ti);
modelul de dezvoltare a lui Ginsberg i colaboratorii (1951) i Super (1953, 1957,
1980) conform ca rora exista stagii de dezvoltare al procesului de luare a deciziilor
de cariera , iar cele bune (conform unui expert extern) pot fi fa cute ca nd persoana
ta na ra s ia dezvoltat propriile abilita ti s i a ajuns la maturizarea complet. Ambele
perspective minimalizeaza impactul factorilor sociali s i contextuali ca parte a proce
sului de luare a deciziilor.
teoria nvrii sociale, al treilea model postuleaza ca factorii sociali s i culturali se
recunosc n identitatea unui individ pe ma sura ce se dezvolta s i acumuleaza experi
ente. Experientele sunt va zute ca influente externe asupra deciziilor pe ca nd ele fac
parte din procesul decizional al carierei (Hodkinson s i Sparkes, 1997).
La sfa rs itul secolului XX, Hutton a dezvoltat o teorie sociologica de luare a deciziilor
privind cariera. Hutton (1995) vorbes te despre societatea britanica 403030, unde
doar 40,0% din forta de munca lucreaza cu norma ntreaga , alti 30,0% sunt lucra torii
nesiguri cei care desfa s oara activita ti independente s i lucreaza cu juma tate de norma
sau lucra torii ocazionali, n timp ce alti 30,0% sunt cei marginalizati, cei inactivi sau cei
care lucreaza pe salarii mici. Des i societa tile se schimba , teoria a ra mas valabila s i asta zi.
Aceasta ierarhizare se refera la locuri de munca unde poti face cariera pe termen lung
dominate de clasa de mijloc, locuri de munca manuale ce necesita califica ri care includ
91

ocupatii manualtehnice s i locuri de munca cu o calificare sca zuta ce includ munca


manuala necalificata . Intrarea n diferite traiectorii de cariera este influentata de clasa
sociala , care este un factor major n explicarea traseului profesional (Bates s i Riseboro
ugh, 1993). Griffin (1985) a introdus genul n explicarea tipului locului de munca ales,
iar studii precum cele ale lui Blackman (1987), Cros s i Wrench (1991) au ara tat ca ori
ginea etnica restrictioneaza oportunita ti pentru anumite grupuri. Banks s i colab. (1992)
au ara tat ca localizarea geografica este un factor important, ca urmare a variatiilor de
s omaj s i a oportunita tilor de angajare (Hodkinson s i Sparkes, 1997).
Procesul de luare a deciziilor privind cariera are mai multe caracteristici, astfel ca de
ciziile sunt:
reacii la oportuniti ntmpltoare, astfel ca n realitate oamenii nu le planifica ;
determinate de structurile de oportunitate de pe piata fortei de munca , care sunt
influentate la ra ndul lor de organizarea industriala , reglementa rile guvernamentale
s i clasa sociala s i nu de ca tre individ;
parial raionale (deoarece oamenii sunt influentati de emotii s i sentimente), ac
cepta sau resping un loc de munca pe baza experientelor personale anterioare sau
datorita sfaturilor primite de la rude, prieteni sau vecini;
pragmatice, se bazeaza pe informatiile situate n imediata vecina tate a persoanelor
familiare s i pe cele ale cunoscutilor;
luate n mod contextual, neputa nd fi separate de fondul familial, cultural s i al istorii
lor de viata al tinerilor.
oportuniste fiind reactii la oportunita ti percepute s i nta lnite.
implic acceptarea unei opiuni deca t alegerea ntre mai multe.
se iau ntrun context socialcultural, pot fi ntelese doar n termeni de istorii de via
ale celor care le fac, n care identitatea a evoluat prin interactiunea cu ceilalti s i prin
cultura din care persoana face parte. Convingerile, ideile s i preferintele unei per
soane sunt subiective, dar sunt influentate s i de retelele sociale obiective s i de tradi
tiile culturale n care acea persoana tra ies te, purta nd numele de habitus, concept
definit de Bourdieu. Din copila rie, tinerii aduna structuri conceptuale (scheme) care
servesc ca instrumente pentru ntelegerea experientelor lor. De exemplu fetele mu
sulmane au mai multe s anse de a vedea deciziile luate ca o decizie colectiva , de ca tre
s i pentru familie, deca t fetele a ca ror credinte sunt nonmusulmane;
depind de un model complex al relaiilor cu prile interesate (tinerii, angajatorii, fur
nizorii de formare, formatorii centrelor de carier) i al diverselor lor percepii i reac
ii la regulamentele oficiale. Pentru Bourdieu, fiecare parte interesata aduce capital
(economic, social, cultural sau simbolic) influentand regulile jocului. Okano (1993)
vorbes te despre resurse. Aceeas i resursa poate fi pozitiva , negativa sau neutra , n
functie de contextul n care aceasta este folosita . In tranzitia ca tre piata fortei de
munca , ceilalti juca tori detin adesea mai mult capital s i pot exercita mai multa putere
deca t tinerii s i sunt juca torii care au resursele pentru a determina regulile jocului.
De exemplu, angajatorii au puterea de a angaja s i a concedia, n timp ce furnizorii de
formare profesionala s i educationala nteleg sistemele mai bine deca t tinerii s i au
contacte s i acces la retele pe care tinerii nu le au. Unii pa rinti au acces la locuri de
92

munca prin propriile retele, n timp ce altii nu au. S i tinerii, au de asemenea resurse,
s i pot exercita o influenta considerabila asupra propriului lor viitor.
Toate aceste caracteristici ale deciziilor sunt parte a unei interactiuni complexe situ
ata n contexte diferite (locale, nationale, globale) implica nd culturi institutionale s i
norme diferite situate la ra ndul lor n mediul economic, social s i cultural s i ntro di
mensiune istorica . Astfel totii juca torii (tinerii, angajatorii, furnizorii de formare) iau
decizii rational pragmatice, din punctul lor de vedere diferit, n cadrul propriilor orizon
turi diferite s i cu propriile obiective diferite. Ce rezulta este un amestec fluid de aliante,
negocieri, acorduri s i conflicte (Hodkinson s i Sparkes, 1997).
In literatura de specialitate actuala privind trecerea la munca , un concept comun este
acela de traiectorie de cariera (Furlong, 1992). Banks s i colab. (1992) sustin ca exista
modele de avansare n cariera pe care le descriu ca traiectorii. Acestea depind n mare
ma sura de caracteristicile a ceea ce au n spate tinerii, precum clasa sociala , genul, etnia,
localizarea geografica s i nivelul educational. Traiectoriile sunt cognoscibile deoarece
ncepa nd de la deciziile timpurii ale tranzitiei spre munca s i pe ma sura ce vietile noastre
se dezvolta , urca m treptat ntro directie care este clara s i previzibila pentru cunos tintele
unui om din afara . Des i planul s i traseul se pot schimba, acestea sunt va zute ca aberatii
ocazionale atunci ca nd o persoana si schimba traseul sau renunta de la o treapta sociala
la alta. Schimbarea traseului este numit n studii ca s i punct de cotitura ala turi de care
exista perioade de rutina . Denzin (1989) le numes te epifanii. Lucra nd n Finlanda,
Antikainen s i colab. (1996) le numes te evenimente ale vieii care schimba nva tarea, n
timp ce Alheit (1994) scriind despre s omajul n ra ndul tinerilor n Germania, vorbes te
despre discontinuitatea biografic. Ca nd o decizie se face n termen de punct de coti
tura , habitusul persoanei este schimbat. Uneori aceasta schimbare seama na cu o schim
bare progresiva alteori un rezultat al unui punct de cotitura poate determina transfor
ma ri mult mai dramatice. Punctele de cotitura sunt inseparabile de rutina care le
urmeaza s i le preced, iar aceste rutine au o importanta mare pentru transformarea cari
erei. Exista cinci tipuri de rutina : de confirmare (ele consolideaza o decizie de cariera deja
fa cuta astfel nca t noua identitate se dezvolta n as a cum subiectul spera s i intentiona),
contradictorii (experientele pot duce la regrete ale schimba rii realizate s i pot determina
ntoarcerea la treapta anterioara , o schimbare a locului de munca sau dezvoltarea unor
strategii de a face fata situatiei acorda nd, spre exemplu un interes mai mare casei s i tim
pului liber pentru a abate atentia de la nemultumirea locului de munca ), rutine de socia
lizare (ele confirma identitatea care nu a fost dorita initial), dislocarea (persoana tra ies te
cu o identitate care nui place, nu o accepta , nici nu o transforma , ta njind dupa identitatea
anterioara care nu i mai este accesibila ; se poate nta mpla datorita unei boli traumatice
sau a unui accident, persoana continua nd sa vada activitatea anterioara ca una de dorit,
des i este acum imposibil de atins) s i rutine evolutive (persoana si schimba treptat locul
de munca , devenind prea mare identitatea lor de cariera initiala , dar ntrun mod care nu
este neapa rat contradictoriu sau dureros, puta nd duce la o eventuala transformare cu
sau fa ra un punct de cotitura de ntoarcere). In aceste puncte de cotitura oamenii iau
decizii rational pragmatice conform orizontului lor cultural. Aceste puncte de cotitura
sunt ata t precedate ca t s i urmate de perioade de rutina , care se afla n domeniul macro
social. Perioadele de rutina s i punctele de cotitura sunt interdependente, astfel nca t nu
pot fi ntelese unul fa ra cela lalt, iar separarea dintre ele este de multe ori arbitrara . Calea
de la un punct de cotitura la un alt punct de cotitura poate fi previzibila s i neteda sau
neregulata s i idiosincratica (Hodkinson s i Sparkes, 1997).
93

Adaptabilitile de carier se refera la resursele de adaptare s i strategiile pe care oa


menii le folosesc n procesul de constructie a carierei lor profesionale. Tinerii cu nivele
ridicate ale adaptabilitii la carier, adica cei preocupai (orientati s i implicati spre vi
itorul lor), care au un bun control (autodisciplina , autonomie s i ra spundere pentru de
ciziile profesionale), sunt curioi (exploreaza lumea muncii) s i au ncredere n ei (n pro
priile abilita ti de rezolvare/depa s ire a problemelor/obstacolelor) se proiecteaza mai
mult n viitor, percep mai putine obstacole n cariera s i sunt mai competenti n transpu
nerea intentiilor lor de cariera n comportamente. Adaptabilitatea carierei faciliteaza
tranzitia de la s coala la munca , are efect asupra sentimentului de putere personala s i
asupra satisfactiei cu viata s i n realizarea unei dezvolta ri armonioase pentru tineri. Fe
tele din Roma nia comparativ cu ba ietii au un nivel mai ridicat al adaptabilita tii carierei
(sunt mai preocupate, mai curioase) poate pentru ca sunt nevoite sa depuna un efort
suplimentar pentru a avansa profesional pe o piata a muncii dominata de ba rbati. Elevii
liceelor teoretice din Roma nia comparativ cu elevii liceelor profesionale sunt mai preo
cupati, mai curios i, mai ncreza tori n privinta carierei lor poate pentru ca n timp ce
unele culturi ofera perspective mai bune s i mai rapide de angajare a absolventilor s co
lilor profesionale, alte culturi, cum este cea din Roma nia ofera protectie sociala crescuta
absolventilor liceelor teoretice. Daca n unele culturi, n adolescenta este momentul re
considera rii angajamentelor profesionale, conditiile economice fluctuante s i piata mun
cii instabila din Roma nia i determina pe adolescenti sa aiba acces redus privind explo
rarea profesionala s i perspective limitate de integrare profesionala n viitor. Dezvoltarea
identita tii profesionale se ntinde pe perioade mai lungi de timp n adolescenta, tinerii
roma ni ava nd experiente de lucru foarte limitate, deoarece o mare parte dintre ei con
tinua educatia cu studii superioare dupa absolvire (NegruSubtirica et al., 2015).

94

CAPITOLUL4

CERCETRIPRIVINDTRANZIIADELAADOLESCENLA
STADIULDEADULTTNR
4.1. METODOLOGIACERCETRII
Procesele economice, politice s i culturale din societa tile postindustriale bazate pe ca
pitalism au schimbat nu numai criteriile sociale de maturitate, ci sau transformat s i
drumurile parcurse n viata. Datorita schimba rii mentalita tii oamenilor putem vorbi
ala turi de existenta unei adolescente nta rziate s i de o maturitate ta rzie, dar s i despre
disparitia stadiilor concrete de viata, care nu mai au un caracter standard s i au devenit
chiar reversibile (Ka da r, 2013). De exemplu, tinerii nu privesc tranzitia prin care trec
spre statutul de adult asociat cu ca sa toria s i faptul de a deveni pa rinte. Cei mai multi
dintre ei simt ca nu au ajuns la maturitate. Va rsta tipica a ca sa toriei s i cea a nas terii
primului copil au crescut mult, ntruca t s i femeile s i ba rbatii urma resc sa faca studii su
perioare sau sa s i ga seasca oportunita ti vocationale (Papalia, 2010). Tinerii de asta zi
va d maturitatea s i obligatiile sale diferit. Devenirea unei persoane adulte este marcata
de repere interne, psihologice, legate de sentimentul de identitate de sine, responsabi
litate s i autonomie (Horowitz s i Bromnick, 2007). O serie de studii (Macek et al., 2007;
Nelson, 2009; Sirsch et al., 2007; Petrogiannis, 2011; Nelson et al., 2004) care au inves
tigat opiniile tinerilor despre maturitate, n diferite tari s i culturi arata ca tinerii ntre
1824 de ani nu se simt adulti. Aceleas i studii arata ca pentru tineri criteriile cele mai
importante care marcheaza trecerea spre maturitate sau schimbat de la evenimente
exterioare, la standarde interne, care se ating n general treptat s i individual precum
acceptarea responsabilita tilor, a lua decizii independent de pa rinti sau alte influente s i
a devenii independent financiar.
Cerceta rile pe tinerii din America (Arnett J., 2001), China (Nelson, 2004), Israel
(Mayseless s i Scharf, 2003) sau tari din Europa de Vest precum Grecia (Petrogiannis, K.,
2011), Austria (Sirsch, U. et al., 2007), dar s i din Europa de Est precum Cehia (Macek et
al., 2007) sau Roma nia (Nelson, 2009) arata aceleas i caracteristici prin care tinerii de
finesc maturitatea (cel putin n anumite segmente ale acestor populatii, cum ar fi stu
dentii). Rezultatele arata ca tinerii ntre 1825 de ani se simt a fi ntre doua perioade
ale vietii, nu se considera adolescenti dar nici pe deplin adulti, tra ind o perioada pe care
nu s tiu cum so numeasca .
Pe baza teoriei lui Arnett, J. J., pe care o utiliza m n aceste studii pilot pentru a evi
dentia caracteristicile distincte ale acestei perioade de timp, ca parte a perioadei de dez
voltare diferita s i fata de adolescenta s i fata de perioada adulta explica m criteriile tran
zitiei spre maturitate a tinerilor din Roma nia. Modul cum definesc tinerii maturitatea,
ce nseamna pentru ei a fi adult s i comportamentul acestora de a ama na asumarea
unor responsabilita ti specifice adultilor, adopta nd mai degraba comportamente speci
fice adolescentilor, iau determinat pe cerceta tori (Arnett, 2000) sa vorbeasca de o noua
etapa de parcurgere n ciclul vietii, numindui pe tinerii ntre 1825 de ani adulti n
95

curs de devenire (emerging adults), iar perioada din cursul vietii cuprinsa ntre 1825
de ani este considerata o perioada distincta de dezvoltare, numita perioada adult emer
gent. Potrivit modelului, tinerii de azi ntre 1825 de ani nu se considera nici adoles
centi, nici adulti, ci mai degraba adulti n curs de devenire. Perioada adulta emergenta
este diferita de perioada adolescentei deoarece tinerii sunt mai liberi fata de controlul
parental s i este o perioada independenta de explorare a vietii.
Prin expunerea modului n care si va d liceenii s i studentii statutul de va rsta s i se
raporteaza la maturitate, demonstra m ca etapa adulta n curs de dezvoltare spre matu
ritate pare sa se constituie ca o etapa distincta a vietii s i n cazul tinerilor din Roma nia.
Tindem sa credem ca mediul economic, social s i cultural actual, cu numeroasele schim
ba ri care pot fi va zute n Roma nia inclusiv n mbuna ta tirea standardului de viata s i
adoptarea valorilor s i ideologiilor individualiste specifice societa tilor din Vest apropie
conceptia tinerilor din Roma nia cu cei din SUA s i alte state n care a fost testata s i con
firmata teoria lui Arnett.
Pornind pe de o parte de la conceptiile teoretice prezentate care expun nta rzierile
maturiza rii tinerilor s i pe de alta parte de la as tepta rile societa tilor moderne fata de
tineri, care n mod programatic si propun sa accentueze integrarea tinerilor pe piata
muncii s i accentueaza importanta tinerilor ca forta de munca , cele doua obiective gene
rale de cercetare asumate sunt:
1. Cercetarea perceptiei tinerilor din Roma nia despre ei ns is i, n doua ipostaze na
inte s i dupa absolvirea liceului, s i compararea acestei perceptii cu cea a tinerilor din
alte tari.
2. Cunoas terea factorilor sociali care influenteaza tinerii n insertia s i evolutia lor pe
piata muncii.
Pentru realizarea obiectivului cunoas terii perceptiei tinerilor am recurs la 2 cerce
ta ri pilor de tip calitativ s i la 2 cerceta ri pilot cantitative. Studiile realizate n 2012 au
fost (un studiu calitativ pe un lot de liceeni s i un studiu cantitativ tot pe liceeni realizat
n cadrul proiectului de cercetare Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudi
nal19. In 2013 am realizat alte doua studii, de aceasta data pe studenti, unul calitativ
pe un lot de 100 de studenti, realizat n cadrul Bibliotecii Central Universitare Lucian
Blaga ClujNapoca s i unul cantitativ pe un lot de studenti din primul an de la diverse

19

Studiul sociologic longitudinal Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal privind


efectul contextului social asupra succesului tranziiilor de via este implementat de Departa
mentul de Asistenta Sociala din cadrul Universita tii Babes Bolyai, ClujNapoca. Proiectul PN
IIIDPCE201130543 este finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Inva tama ntului
Superior, a Cerceta rii, Dezvolta rii s i Inova rii (UEFISCDI) (http://uefiscdi.gov.ro). Colectarea
datelor a avut loc n prima vara anului 2012 (N = 3509 elevi de liceu din clase terminale), iar al
doilea val a fost realizat la doi dupa finalizarea liceului, n perioada octombriefebruarie 2015
(N = 1509 din primul val al studiului). Obiectivul general al proiectului este surprinderea tran
zitiei adolescentilor roma ni spre statutul de adult ta na r, precum s i identificarea s i analiza fac
torilor demografici, legati de vecina tate s i venituri, analiza relatiilor cu pa rintii, prietenii s i
profesorii s i a acelor contexte sociale (educationale, familiale, servicii) care aduc beneficii n
tranzitia cu succes a adolescentilor spre statutul de adult ta na r. Detalii suplimentare despre
proiect pot fi ga site pe pagina web a proiectului: http://www.viitoradult.ro/. Coordonatorul
s tiintific s i managerul de proiect au permis utilizarea bazei de date n scopul cerceta rii.

96

faculta ti s i specializa ri din cadrul mai multor universita ti din tara , realizat n cadrul pro
iectului deja mentionat (pentru testarea instrumentului valului II).
Pentru realizarea celui deal doilea obiectiv al cunoas terii factorilor sociali care in
fluenteaza tinerii n evolutia lor ca tre piata muncii am utilizat datele culese n cele doua
valuri ale cerceta rii cantitative de tip longitudinal n care lucrez ca asistent de cercetare
n colaborare cu membrii echipei de proiect (valul I realizat n 20122013 s i al doilea
val din 20142015). Datele din studiul longitudinal au fost culese n teren s i telefonic n
cele doua studii cantitative pe liceeni s i studenti, dar s i n cele doua valuri ale studiului
sociologic longitudinal.
Ava nd n vedere cele s ase serii de date culese pe baza ca rora am fa cut analizele pre
zenta m separat mai jos tipul cerceta rilor, loturile, respectiv es antioanele s i instrumen
tele de cercetare. Reda m sintetic tabloul studiilor realizate:
Tabelul 4.1: Tabloul cerceta rilor prezentate n aceasta lucrare
Denumire

Tip
cercetare

Cercetare I

Metod (instrumentar)

Lot/ Eantion

calitativ

chestionar cu ntreba ri
deschise

Total: 80 liceeni de clasa a XIIa


(F:50, B:30)

Cercetare II

calitativ

chestionar cu ntreba ri
deschise

Total: 100 studenti


(F:80, B:20)

Cercetare
pilot III

cantitativ
cantitativ

chestionar online
chestionar online

897 liceeni clasa a XIIa


343 studenti an I
Total 1240 tineri

Cercetare
Panel

cantitativ

chestionar online s i/sau


chestionar pen and paper
la interval de 2 ani

Total: 3509 liceeni, valul I (2012)


es antion reprezentativ
Total: 1509 valul II (2014)
respondentii din primul val

4.2. OBIECTIVE,NTREBRILEDECERCETAREIIPOTEZE
Pornind de la datele prezentate n partea teoretica , ne punem ntreba rile:
1. Care este opinia adolescentilor din Roma nia privind propriul statut de va rsta (ado
lescent vs. adult emergent?). Ne intereseaza cum se raporteaza la propria categorie
de va rsta (care e legata de maturitate s i de responsabilitate).
2. Exista diferente n modul n care liceenii s i studentii se raporteaza la procesul matu
riza rii s i care sunt criteriile maturita tii pentru a se autocaracteriza?
3. Cerceta rile urmeaza sa verifice daca se aplica s i la tinerii din Roma nia faza de dez
voltare a adultului emergent as a cum a fost ea descrisa de Arnett (2001) s i care este
specificul acestui stadiu de dezvoltare n comparatie cu rezultate altor cerceta ri si
milare realizate de ca tre cerceta torul J. J. Arnett prin Scala markerilor vrstei adulte
(s i preluata n studii din diverse tari).
4. In ce ma sura sfa rs itul statutului de elev conduce la implicarea tinerilor n munca s i
care sunt factorii (sociali, psihologici, demografici) care influenteaza atitudinea s i
angajarea lor n munca ?
97

5. Cum influenteaza munca viata tinerilor: care sunt efectele experientei n munca asu
pra rezultatelor s colare s i a vietii personale implicarea n mai mare ma sura a tine
rilor n comportamente de risc?
6. Influenteaza experienta n munca a tinerilor planificarea n mai mare ma sura a asu
ma rii unor responsabilita ti specifice persoanelor adulte (as i ntemeia propria gos
poda rie s i familie, a devenii pa rinte) comparativ cu cei care nu au experienta n
munca ?
Cartea abordeaza una dintre temele actuale n s tiintele sociale, studiata n psiholo
gie, sociologie, antropologie, filosofie s i anume tranzitia de la adolescenta la stadiul de
adult ta na r. Des ii exista diferite teorii, legislatii s i organizatii internationale care privesc
s i definesc adolescentii s i/sau tinerii n moduri diferite, toate sunt de acord ca trecerea
de la un stadiu al dezvolta rii umane la altul presupune schimba ri de ordin cognitiv, emo
tional s i comportamental.
In studiul de fata ne ocupa m de analizarea factorilor uneia dintre schimba rile care
are loc n tranzitia de la adolescenta la maturitate s i anume tranzitia de la s coala la locul
de munca sau trecerea de la perioada de dependenta la cea de independenta. Setul de
obiective s i ntreba ri de cercetare au fost testate prin mai multe microcerceta ri, cerce
ta ri pilot s i cerceta ri longitudinale, fiind mboga tite cu noi ntreba ri de cercetare s i con
cretizate n ipoteze acolo unde designul cerceta rii a permis formularea de ipoteze. A
avut o parte deontologica comuna , adolescentii fiind abordati din mai multe perspec
tive: s i cei vulnerabili s i cei din s coli s i cei din universita ti.
Prin cerceta rile realizate neam propus urma toarele obiective:
1. Sa identifica m perceptia propriului statut de va rsta al tinerilor ntre 1825 de ani
din Roma nia;
2. Sa identifica m criteriile de maturitate pe care tinerii din Roma nia le utilizeaza n de
limitarea maturita tii, prin compararea modului n care elevii s i studentii nteleg pro
cesul de a devenii adult n Roma nia fata de tinerii de va rsta similara din alte tari.
3. Sa explora m modul n care factorii sociali s i de risc influenteaza alegerea criteriilor
maturita tii.
4. Sa descriem factorii cauzali care pot explica succesul tranzitiei (finalizarea liceului
prin examenul de BAC s i continuarea studiilor dupa finalizarea liceului prin urmarea
cursurilor de specializare, a unei s coli postliceale sau ntro forma de nva tama nt
superior s i/sau angajarea n munca ), factorii individuali s i familiali (gradul de ocu
pare a pa rintilor, aprecierea nivelului de trai, statutul socioeconomic, deprivare ma
teriala , nivelul de educatie al pa rintilor, genul, mediul urban/ rural);
5. Sa urma rim modul n care unii tineri reus esc sa mbine studiile cu munca.
6. Sa examina m modul de viata al adultilor emergenti din Roma nia prin prisma lansa rii
lor n prima experienta n munca . Sa ara ta m daca n cazul adultilor emergenti expe
rienta n munca determina o planificare n mai mare ma sura a asuma rii responsabi
lita tilor unei persoane adulte (as i ntemeia propria gospoda rie, a se ca sa tori s i a
deveni pa rinte) comparativ cu cei care nu au o experienta n munca .
Pentru atingerea obiectivelor propuse s i a ra spunde ntreba rilor de cercetare, am
recurs la un design de cercetare mixt, calitativ s i cantitativ, cerceta rile fiind realizate pe
parcursul studiilor doctorale:
98

doua cerceta ri de tip calitativ: una pe un lot de liceeni s i una pe un lot de studenti
(pentru a identifica perceptia tinerilor din Roma nia despre ei ns is i s i a criteriilor
prin care adultii emergenti privesc maturitatea);
doua cerceta ri pilot de tip cantitativ (pentru a compara criteriile maturita tii alese de
adultii emergenti din Roma nia (liceeni s i studenti), utiliza nd acelas i instrument de
cercetare validat s i n alte societa ti);
alte doua cerceta ri realizate la un interval de doi ani pe acelas i es antion al tinerilor
(n primul val ava nd 3509 tineri, iar al doilea val 1509 de tineri din primul val), da
tele fiind culese n teren s i telefonic sau prin intermediul retelei de socializare Face
book (n 2012 s i 2014 n cadrul proiectului amintit (pentru a descrie rutele urmate
de tineri dupa finalizarea liceului, pentru a descrie profilul celor care muncesc com
parativ cu cei care nu s iau asumat un astfel de rol s i pentru a explica care sunt fac
torii care determina o implicare n munca a tinerilor);
realizarea a 39 interviuri structurate filmate s i realizarea unui testimonial video care
surprinde opiniile unor tineri din ClujNapoca despre perceptia proprie asupra sta
tutului de va rsta s i al criteriilor maturita tii.
Tinerii din tarile industrializate variaza n functie de va rsta la care preiau unele res
ponsabilita ti specifice adultilor (de exemplu momentul n care aleg sa tra iasca indepen
dent de pa rinti, sa se angajeze, sa se ca sa toreasca sau sa devina pa rinti), prin felul n care
si privesc viitorul (cu optimism sau ngrijorare), prin modul lor de viata (tra ind cu pa
rintii, colegi de camera , parteneri romantici sau singuri), prin preocupa rile educationale
sau profesionale, precum s i prin comportamentul lor (se pot angaja n comportamente
de risc specifice va rstei cum ar fi consumul de droguri, alcool sau comportamente sexu
ale neprotejate) (Nelson, 2009). Una dintre cele mai importante tranzitii din viata orica
rei persoane, care adesea are loc ntre perioada de dupa finalizare a nva tama ntului obli
gatoriu s i continuarea studiilor superioare este tranzitia de la s coala la viata activa (la
locul de munca , fie ca este cu juma tate de norma sau program normal) s i aceasta pentru
ca odata realizata aceasta trecere implica s i alte decizii ce determina realizarea altor
tranzitii, cum ar fi continuarea n paralel a studiilor (tinerii fiind cons tienti de necesitatea
unor abilita ti cognitive), ntemeierea unei gospoda rii proprii, a unei ca sa torii sau a deve
nii pa rinte. La va rsta de 18 ani, n cazul Roma niei, dupa finalizarea celor doisprezece ani
de prega tire educationala (pa na la finalizarea liceului) majoritatea tinerilor sunt pus i n
situatia de a face o alegere care ar putea avea consecinte pe termen lung asupra traiecto
riei lor spre va rsta adulta . Ce s fac cu viaa mea? este ntrebarea la care trebuie sa ra s
punda fiecare ta na r individual, tina nd cont sau nu de influenta celor din jur.
Ne propunem sa testa m acest model explicativ (Figura 4.1) pentru a vedea:
care sunt factorii care au o mai mare influenta asupra tranzitiei de la s coala la locul
de munca (gradul de ocupare a pa rintilor, aprecierea nivelului de trai, statutul socio
economic, deprivare materiala , nivelul de educatie al pa rintilor, genul, mediul ur
ban/ rural);
n ce ma sura realizarea acestei tranzitii, n cazul tinerilor cu va rsta cuprinsa ntre
1825 de ani care au realizato deja, determina planificarea ntro mai mare ma sura
a realiza rii altor tranzitii (a se muta independent de pa rinti, a se muta cu iubitul/iu
bita, a se ca sa tori sau a deveni pa rinte, a avea un loc de munca , sau a porni o afacere
proprie).
99

Figura 4.1: Modelul factorilor generatori ai tranzitiei


de la s coala la munca s i influenta asupra altor tranzitii
Genul

Cstorirea

Mediul
urban/rural

Parentalitatea
Tranziia
coalmunc

Deprivare
material

Mediulabsolvirii
urban/rural

Tranziia
preuniversitar/
postliceal/universitar

nceperea
uneiafaceri

Mutareadinlocuina
prinilor

4.3. CONDIIILEREALIZRIICERCETRIIIASPECTEDEONTOLOGICE
Parte din cercetarea realizata , publicarea articolelor s i a participa rii la conferinte nati
onale s i internationale leam realizat cu sprijinul financiar al bursei de la MEC (Ministe
rul Educatiei s i Cerceta rii S tiintifice) s i al bursei POSDRU/159/1.5/S/132400 Tineri
cercettori de succes dezvoltare profesional n context interdisciplinar i internaional,
al ca rui beneficiar am fost (2 ani n cadrul primei burse s i alti 2 ani n cadrul celei de a
doua burse) precum s i al proiectului national de cercetare sociologic IDEI, PNIIID
PCE201130543 intitulat Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal pri
vind influenele contextului social asupra tranziiilor de succes ctre viaa adult finantat
de UEFISCDI, n care lucrez (din 2012 s i pa na n prezent) ca asistent de cercetare, ala turi
de o echipa de cadre didactice ale Departamentului de Asistenta Sociala a Universita tii
Babes Bolyai. Proiectul urma res te surprinderea factorilor sociali, psihologici, demogra
fici care determina o tranzitie de succes de la adolescenta la stadiul de adult ta na r n
Roma nia, fiind primul studiu longitudinal de acest tip din Roma nia, dupa cunos tintele
noastre.
Mentionez ca primele doua microcerceta ri au fost cerceta ri individuale realizate din
proprie initiativa , consulta nduma cu profesorul conduca tor al tezei de doctorat, iar cu
legerea datelor din celelalte cerceta ri, cele din primul val al studiului longitudinal din
2012, studiul pilot din 2013 pe studenti s i cel din al doilea val din 20142015 au fost
realizate datorita implica rii mele n calitate de asistent de cercetare ala turi de echipa de
implementare a proiectului20. Datele analizate n aceasta carte sunt doar o mica parte a
datelor culese n ntregul proiect n care lucrez ca asistent de cercetare, aici analiza nd
prima experienta n munca s i relatia acesteia cu factorii demografici s i psihosociali

20

Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal privind efectul contextului social asupra


succesului tranziiilor de via, proiect nr. PNIIIDPCE201130543, finantat de Unitatea
Executiva pentru Finantarea Inva tama ntului Superior, a Cerceta rii, Dezvolta rii s i Inova rii
(UEFISCDI). Mai multe detalii pe http://www.viitoradult.ro/.

100

(stima de sine, optimismul, depresia, etc.). Studiul fiind unul amplu s i longitudinal, sur
prinde tranzitia adolescentilor spre statutul de adult ta na r, precum s i identificarea s i
analiza factorilor demografici, legati de vecina tate s i venituri, analiza relatiilor cu pa rin
tii, prietenii s i profesorii s i a acelor contexte sociale (educationale, familiale, servicii)
care aduc beneficii n tranzitia cu succes a adolescentilor spre statutul de adult ta na r.
De asemenea, se are n vedere surprinderea modului n care aces ti determinanti sociali
interactioneaza cu tra sa turile individuale s i evenimentele de viata mai importante (dra
gostea, schimbarea s colii, absolvirea s colii, nceperea muncii, voluntariatul, gravidita
tea, etc.). Acest studiu a fost preva zut a se desfa s ura n doua etape: ca nd tinerii sunt n
ultimul an de s coala s i la doi ani dupa ce au pa ra sit s coala. Rezultatele acestei cerceta ri
nationale vor contribui la cunoas terea modului n care tinerii si va d s ansele s i proble
mele de viata.
In toate cerceta rile am respectat confidentialitatea s i anonimitatea respondentilor.
In cadrul microcerceta rilor realizate pe liceeni s i studenti, acestora li sa explicat n scris
(la nceputul chestionarului) s i verbal scopul s i contextul n care are loc microcerceta
rea, fiind parte a lucra rii mele de doctorat, asigura ndule anonimatul s i confidentialita
tea datelor. Acelas i lucru sa nta mplat s i n cazul celor 39 de interviuri video realizate,
primind acordul verbal de principiu din partea tinerilor intervievati de a face publice
ma rturiile lor. S i n cadrul chestionarelor de feedback primite de la elevii claselor a XIa
n urma prezenta rii teoriei adultului emergent s i a criteriilor maturita tii n urma vizio
na rii clipului video, acestora li sa asigurat anonimatul s i confidentialitatea celor expri
mate n scris. Pentru realizarea primului val al studiului longitudinal, reprezentativ la
nivel national (asupra liceenilor din clase terminale, a XIIa s i a XIIIa) pentru accesul n
s colile din toate judetele tarii21, unde a avut loc studiul am avut acordul Inspectoratelor
S colare Judetene precum s i acordul directorilor de s coala s i a dirigintilor. Elevilor li sa
asigurat posibilitatea de a refuza completarea chestionarului, iar datele din chestiona
rele completate au fost tratate respecta nd confidentialitatea acestora. Cadrele didactice
s i pa rintii nu au avut acces la datele elevilor. Aceleas i principii ale confidentialita tii au
fost respectate s i n cadrul cerceta rii pilot pe studenti. Pentru testarea instrumentului
de cercetare a valului doi ce sa desfa s urat pe un lot de studenti am primit acordul de
canatului din partea fieca rei faculta ti din cele patru centre universitare din tara unde
am prezentat proiectul s i de unde am adunat date de contact din ra ndul studentilor pen
tru ai invita sa completeze chestionarul online pe platforma electronica a proiectului.
Datele de contact primite din partea studentilor precum s i ra spunsurile la chestionarul
online au fost confidentiale, ava nd acces la ele doar echipa de implementare a proiectu
lui, fiind pa strate n arhivele Departamentului de Asistenta Sociala din cadrul Faculta tii
de Sociologie s i Asistenta Sociala doi ani, conform prevederilor legale. Principiile de
confidentialitate a ra spunsurilor au fost respectate s i n valul doi al studiului, respon
dentilor nos tri asigura ndule anonimatul ra spunsurilor. Des i majoritatea lor au fost
contactati prin intermediul retelei de socializare Facebook s i des i respondentii se pot
vedea ntre ei pe pagina de Facebook a proiectului, accesul la conturile lor de Facebook
s i implicit n lista prietenilor de pe pagina de Facebook a proiectului (adica ca tre pagi
nile de Facebook a respondentilor) fiind privata , ava nd posibilitatea de ai vedea doar
membrii proiectului, care au acces la contul paginii pe reteaua de socializare.

21

Lista unita tilor de nva tama nt partenere n proiectul IDEI poate fi consultata accesa nd acest
link http://www.viitoradult.ro/colaborari/.

101

4.4. CERCETAREI.CRITERIILEMATURITIINOPINIALICEENILOR
4.4.1. Obiective
Scopul acestui studiu calitativ pe un lot de liceeni de ani terminali a fost acela de a sonda
conceptiile tinerilor despre avansarea n va rsta , adica de a identifica criteriile sau ter
menii n care ga ndesc s i definesc tinerii caracteristicile maturita tii pentru a vedea daca
putem face categorii sau factori similari cu cei evidentiati n alte societa tii. Aceasta teh
nica permite o trecere rapida n revista a categoriilor conceptuale folosite de ca tre ado
lescenti ca s i criterii de definire a maturita tii.
In viata adolescentilor care se apropie de va rsta maturita tii (1718 ani) se petrec
schimba ri semnificative de natura biologica , psihica s i sociala , acestea fiind obis nuite n
perioada de tranzitie pe care indivizii le parcurg de la adolescenta la va rsta adulta . Daca
tinerii din anii 50 erau dornici de a devenii ca t mai repede maturi, de a se as eza, tinerii
de asta zi va d n schimb maturitatea s i obligatiile sale, ntro lumina diferita . In perioada
adolescentei s i n al doilea deceniu de viata, ca sa toria, locuirea separat de pa rinti, faptul
de a deveni ei ns is i pa rinti, sunt va zute de cei mai multi dintre tineri ca realiza ri ce
trebuie urmate, dar n acelas i timp s i ca angajamente ce pot fi evitate, cel putin pa na la
o va rsta .
In studiile sale J. J. Arnett a considerat ca maturitatea s i obligatiile acestei perioade
a vietii ofera securitate s i stabilitate, dar ele reprezinta de asemenea o nchidere a us ilor,
sfa rs itul perioadei de dependenta, al spontaneita tii s i sfa rs itul unui spectru larg de po
sibilita ti pentru cei care traverseaza n viata spre acest stadiu (Arnett, 2004).
Tra irea unor experiente precum: absolvirea unei s coli, intrarea pe piata muncii, lo
cuirea separat de pa rinti, ca sa toria s i eventual conceperea unui copil reprezinta eveni
mente demografice care marcheaza maturizarea generatiilor tinere. Trecerea de la ado
lescenta la statutul de adult presupune atingerea unor repere demografice precum
accesul la formele de nva tama nt superior sau de calificare dorite, ga sirea unui loc de
munca , posibilitatea de a avea o locuinta proprie s i conditii adecvate pentru ntemeierea
unei familii, repere a ca ror satisfacere cu succes se realizeaza n societa tile actuale cu
dificultate, ceea ce determina ca tinerii sa doba ndeasca statutul de autonomie s i inde
pendenta din ce n ce mai ta rziu n viata. Literatura de specialitate contemporana indica
o schimbare clara privind indicatorii va rstei adulte la nivelul evenimentelor demogra
fice (tinerii adulti se ca sa toresc, devin independenti, devin pa rinti s i termina s coala, res
pectiv se angajeaza mult mai ta rziu deca t va rsta la care obis nuiau generatiile prece
dente), iar tranzitia de la adolescenta la va rsta adulta este caracterizata de o mai mare
variabilitate a ordinii s i sincroniza rii evenimentelor de viata.
Tinerii de azi sunt priviti ca reprezenta nd o problema sociala s i datorita faptului ca
ating criteriile care definesc maturitatea mult mai ta rziu ca cei din generatiile anteri
oare. As a cum prezinta Horowitz s i Bromnick (2007) devenirea unei persoane adulte
este marcata nu doar de repere externe, dar s i de repere interne, psihologice, legate de
sentimentul de identitate de sine, responsabilitate s i autonomie. Modul cum definesc
tinerii maturitatea, ce nseamna pentru ei a fi adult s i comportamentul acestora de a
ama na asumarea unor responsabilita ti specifice adultilor, adopta nd mai degraba com
portamente specifice adolescentilor, iau determinat pe cerceta tori sa vorbeasca de o
noua etapa de parcurgere n ciclul vietii, numindui pe tinerii ntre 1825 de ani adulti
n curs de devenire (emerging adults). Ca urmare Arnett (2000) a propus o redefinire
a etapelor vietii s i introducerea unei noi etape de va rsta ntre adolescenta s i stadiul de
102

adult, denumita emerging adulthood (tradus etapa va rstei de dinainte de adult sau
va rsta adulta precoce), situata n intervalul de va rsta 1825 de ani (Arnett, 2000). Po
trivit modelului, tinerii de azi ntre 1825 de ani nu sunt nici adolescenti, nici adulti, ci
mai degraba adulti n curs de devenire. Doba ndirea maturita tii presupune atingerea
celor cinci criterii centrale ale maturita tii (denumiti indicatori traditionali ai va rstei
adulte): (1) absolvirea unei coli; (2) angajarea cu norm ntreag; (3) prsirea casei
printeti; (4) stabilirea unei gospodrii independente; (5) cstoria i procrearea (a se
cstori i a deveni printe). Markerii va rstei adulte sau schimbat, accentul muta nduse
dinspre factorii demografici spre factorii individuali. Conform lui Arnett (2000), aceasta
etapa , a adultului emergent, se caracterizeaza prin: (1) senzaie intermediar privind
calitatea de adult; (2) explorarea identitii posibile (n special n dimensiunile de relatii
s i cariera ); (3) egocentrismul (focusarea pe sine, nu pe responsabilita tile s i obligatiile
fata de altii); (4) instabilitatea (care se manifesta prin schimbarea frecventa a domicili
ului, a s colii, a locului de munca s i a partenerilor de viata); (5) vrsta posibilitilor (ca
racterizata de un optimism aparte, respectiv de orienta ri multidirectionale).
In acceptiunea lui Arnett (2004) indicatorii maturita tii sunt aces tia: (1) a fi indepen
dent i autonom (de exemplu, asumarea consecintelor comportamentelor proprii, a de
veni independent din punct de vedere financiar; (2) a fi capabil de a ntreine relaii in
time de durat, (3) a fi capabil de a se conforma la normele sociale (de exemplu, a fi
responsabil n trafic, a evita actele de delicventa); (4) a fi capabil de a ntemeia o familie.
Arnett afirma ca perioada adulta emergenta nu este o perioada universala a dezvolta rii
umane, sugera nd ca aceasta perioada exista numai n anumite conditii care au avut loc
destul de recent s i numai n unele culturi n culturile care ama na intrarea n rolurile
adultilor s i a responsabilita tilor, mult dupa perioada adolescentei (Arnett, 2004: 3).
Tindem sa credem ca mediul economic, social s i cultural actual, cu numeroasele
schimba ri care pot fi va zute n Roma nia inclusiv n mbuna ta tirea standardului de viata
s i adoptarea valorilor s i ideologiilor individualiste specifice societa tilor din Vest apropie
conceptia tinerilor din Roma nia cu cei din SUA s i alte state n care a fost testata s i con
firmata teoria lui Arnett. Presupunem as adar, ca multele oportunita ti de continuare a
educatiei (la nivel de nva tama nt preuniversitar sau universitar), deschideri sociale (de
exemplu, liberalizarea rolurilor de gen, liberalizarea relatiilor sexuale s i a controlului
nas terilor, expunerea la massmedia occidentala , la internet s i globalizarea formelor de
activitate a tinerilor), dar s i de migratie conduce la o maturizare nta rziata a tinerilor
din perioada actuala . Presupunem, pe de o parte, ca tinerii simt ca le sunt deschise mai
multe us i, care nainte nu existau pentru pa rintii lor, de exemplu, ceea ce le poate da un
sentiment de optimism, pe de alta parte cres terea oportunita tilor poate sa conduca la
nta rzieri n preluarea rolurilor de adult, prelungirea statutului de persoana ntro
forma de educatie, nta rzieri n preluarea unor responsabilita ti familiale, n mod similar
cu cele observate de Arnett.
Aceste schimba ri s i alti factori asociati cu aceste schimba ri au determinat ca prezena
caracteristicilor definitorii ale perioadei adulte emergente s fie i n cazul tinerilor din
Romnia (Nelson, 2009). Acest studiu pilot calitativ lam realizat pentru a atinge primul
obiectiv al tezei, acela de a identifica perceptia propriului statut de va rsta al tinerilor
ntre 1825 de ani din Roma nia (aici fiind vorba de un lot de liceeni) ca t s i de a ra spunde
la ntrebarea de cercetare Care este opinia adolescenilor din Romnia privind propriul
statut de vrst (adolescent vs. adult emergent)? Ne intereseaza cum se raporteaza la
propria categorie de va rsta (care e legata de maturitate s i de responsabilitate) liceeni
din clasele terminale.
103

4.4.2. Metoda,instrumentulilotulcercetrii
Pentru a surprinde modul n care tinerii se ga ndesc la perioada maturita tii s i a devenirii
lor ca adulti, am cerut opinia unor tineri, liceeni din clase terminale, care sunt la debutul
perioadei adulte, la va rsta majoratului as a cum este considerata la nivel societal n Ro
ma nia aceasta perioada a vietii, deoarece marea majoritate a tinerilor care neau ra s
puns la chestionar au 18 ani, doar ca tiva ndrepta nduse spre aceasta va rsta (au 17 ani),
iar ca tiva depa s ind va rsta de 18 ani (cu un an). Pentru identificarea criteriilor maturi
ta tii, am recurs la un chestionar cu s ase ntreba ri deschise, aplicat pe un es antion de
convenienta, pe un lot de 80 de liceeni de clasa a XIIa, n ultimul an de studiu, de la doua
licee din ClujNapoca alese n mod aleator. Liceeni au va rsta cuprinsa ntre 17 s i 19 ani,
juma tate din es antion (43 dintre tineri) au ajuns la va rsta majoratului, au 18 ani, cele
mai multe persoane respondente fiind de gen feminin, 50, iar restul de 30 sunt ba ieti.
Pe baza unui chestionar autoadministrat unor liceeni aces tia s iau spus opinia cu
privire la perioada de la care ncep sa i considere adulti trei entita ti diferite: ei ns is i,
pa rintii lor s i societatea. De asemenea chestionarul cuprinde s i doua ntreba ri, prin care
elevii au enumerat, n viziunea lor, aspectele bune s i rele privind maturizarea. Afirmati
ile s i cele doua interogatii care au alca tuit chestionarul au fost preluate dintrun alt stu
diu (Horowitz; Bromnick, 2007) s i sunt urma toarele:
1. S tii ca es ti un adult atunci ca nd
2. Te opres ti sa fii un copil atunci ca nd
3. Pa rintii ta i te trateaza ca pe un adult atunci ca nd
4. Societatea te trateaza ca pe un adult atunci ca nd
5. Care sunt lucrurile bune despre maturizare?
6. Care sunt lucrurile rele despre maturizare?
4.4.3. Analizacriteriilormaturitiinopinialiceenilor.
RezultateleobinutenurmaCERCETRIII
Analiza ra spunsurilor primite de la liceeni a fost realizata prin numa rarea ra spunsurilor
similare alega nd sa exemplifica m acele ra spunsuri care au fost mentionate cel mai frec
vent. Astfel am ales sa evidentiem ra spunsurile liceenilor prin casete pentru fiecare
din cele s ase ntreba ri, analiza ra spunsurilor fa ca ndo dupa fiecare dintre aceste casete.
Afirmatiile pe care am ales sa le prezenta m n cadrul fieca rei casete au fost cam egal
repartizate n ra spunsurile tinerilor, neava nd o ordine logica anume s i am ales sa nu
facem categorii considera nd ca nu este un es antion reprezentativ.
Des i n urma cerceta rii am constatat o mare diversitate n ra spunsurile liceenilor,
datele obtinute neau condus spre identificarea criteriilor pe care liceenii din clasele
terminale le considera definitorii pentru statutul de adult. Astfel adolescentii definesc
maturitatea, prin atribute ca: asumarea responsabilita tilor s i a deciziilor luate, obtine
rea independentei, atingerea va rstei biologice de 18 ani s i nsus irea unei ga ndiri mature
(profunde). Sporadic amintesc ca s i criteriu de definire a maturita tii ntemeierea unei
familii s i terminarea unei faculta ti, nsa nu cu aceeas i frecventa cu care enumera crite
riile amintite, ceea ce denota ca n viziunea adolescentilor, trecerea prin experienta unei
faculta ti sau a ca sa toriei nu sunt modalita ti predominante sau evenimente importante
de a accede la stadiul de adult (caseta 1).
104

Caseta 1: S tii ca es ti un adult atunci ca nd


tii c eti un adult atunci cnd
mplines ti 18 ani
ai responsabilita ti ce trebuie sa le nfrunti singur s i es ti capabil sa ti asumi responsabilita
tea pentru ceea ce faci
ncepi sa iei decizii ntelepte n ceea ce prives te viata ta s i crezi n ele
poti sa ti porti singur de grija , sa ti administrezi singur timpul s i resursele personale
ncepi sa prives ti viata cu totala seriozitate, ntelegi s i interpretezi lucrurile mult mai pro
fund
constati ca nimic nu e simplu n viata, nimic nu e numai alb sau numai negru s i vezi ca nu
totul se bazeaza pe egoismul idealurilor tale
ti ntemeiezi propria familie s i decizi sa cres ti la ra ndul ta u copii
termini o facultate

Liceenii delimiteaza perioada adolescentei de cea a maturiza rii prin atribute psiho
logice, considera nd ca devin maturi n urma unui proces de contientizare. Afirmatia Te
opreti s fii un copil atunci cnd a fost continuata prin verbe precum i dai seama,
realizezi, nelegi, judeci raportate la fapte, lume, viata. Liceenii afirma ca depa s esc etapa
adolescentei s i se maturizeaza pe ma sura ce reus esc sa trateze aspectele vietii cu mai
multa seriozitate, devin mai realis ti, mai precauti, mai atenti cu ceea ce se nta mpla n
jurul lor. Considera ca maturitatea nseamna sa ti iei viata n propriile ma ini, sa ncepi
sa actionezi pe proprie ra spundere s i sa ntelegi ca faptele tale pot avea consecinte (ca
seta 2). Iata ca teva dintre ra spunsurile lor:
Caseta 2: Te opres ti sa fii un copil atunci ca nd
Te opreti s fii un copil atunci cnd
ncepi sa ntelegi viata altfel, es ti mai realist deca t visa tor, mai precaut, mai atent, poti face
diferenta ntre bine s i ra u
judeci rational
reus es ti sa vezi cu alti ochi, mai serios ceea ce se nta mpla n jurul ta u
ncepi sa ai anumite ntreba ri esentiale pentru existenta, ti dai seama ca trebuie sa faci
ceva
ntelegi ca nu trebuie sa tot pui ntreba ri s i sa cauti sa ti ndeplines ti tu scopurile, pentru ca
universul nu e doar sa te asculte pe tine
realizezi ca te eforturi trebuie sa depui n viata s i greuta tile pe care le nta mpina pa rintii
ntelegi ca faptele tale au consecinte
ncepi sa actionezi pe proprie ra spundere

Adolescentii simt ca pa rintii i trateaza tot ca pe nis te copii, n pofida faptului ca as


teapta de la ei un comportament matur s i responsabil. Din ra spunsurile primite obser
va m ca n relatia cu pa rintii, adolescentii au constatat ca sunt tratati ca un adult, atunci
ca nd participa la discutii despre familie sau propriul lor viitor, ca nd li se ncredinteaza
gestionarea unor sarcini s i dovedesc ca se pot descurca singuri n acele situatii. De altfel
Dobson, (1999) sustine ca e nevoie de prega tirea adolescentilor pentru stadiul vietii
caracteristic unei persoane adulte, iar aceasta prega tire trebuie nceputa de ca tre pa
rinti nca din copila rie. Dobson e de pa rere ca pa rintii trebuie sa ofere progresiv inde
pendenta copiilor nca din copila rie. Unui copil n fiecare an trebuie sa i se dea mai multa
libertate s i responsabilitate (acestea trebuie sa mearga ma na n ma na ) astfel nca t pasul
105

final spre starea de adult sa fie mic. Pentru ca pa rintii sa i trateze ca pe nis te adulti,
adolescentii au afirmat ca n primul ra nd ei trebuie sa le dovedeasca pa rintilor ca merita
acest statut s i numai dupa ce pa rintii observ, simt, consider, sunt convini numai
atunci adolescentii au certitudinea ca ncep treptat sa fie tratati ca un adult. Dovedesc
asumarea responsabilita tilor similare unui adult prin ndeplinirea cu succes a unor res
ponsabilita ti ca rora li se ncredinteaza (cel mai adesea realizarea unor treburi casnice)
s i prin tratarea cu seriozitate a unor subiecte importante (caseta 3).
Caseta 3: Pa rintii ta i te trateaza ca pe un adult atunci ca nd
Prinii ti te trateaz ca pe un adult atunci cnd
simt ca pot avea ncredere n tine s i te va d responsabil s i serios
dovedes ti ca es ti responsabil s i astfel ei pot avea ncredere n tine
mi vorbesc despre probleme importante
ma va d capabila sa iau unele decizii
va d ca ai reus it sa faci ceva ce ei nu pot
dau dovada ca pot actiona ca unul matur
te bazezi mai mult pe propriile forte deca t pe ale altora, ca nd tratezi lucrurile cu mai multa
seriozitate
au ncredere ca pot rezolva s i pot trece cu bine peste ncerca rile vietii

A fi adult n societate nseamna pentru adolescenti a face ceva n folosul ei, adica
pentru adolescenti dezvoltarea deplina a personalita tii implica un proces de reciproci
tate, n sensul de a ti oferi s i tu, ca individ aptitudinile, de a demonstra ca ai abilita tile
necesare de a face parte din ea prin ada ugarea unui plus economiei ca s i produca tor, nu
numai ca s i consumator, dar mai nseamna s i a te comporta respectabil (caseta 4).
Caseta 4: Societatea te trateaza ca pe un adult atunci ca nd
Societatea te trateaz ca pe un adult atunci cnd
ai peste 18 ani
demonstrezi ca poti face parte din ea s i ca ai toate abilita tile necesare
interpretezi cu seriozitate o problema , ca nd te comporti respectabil n societate
te comporti ca un adult, ai responsabilita ti, solutii, es ti pe picioarele tale
ai un job, atunci ca nd nu mai es ti un consumator ci s i un produca tor, aduci un plus econo
miei
depa s es ti va rsta de aproximativ 25 de ani, te ntretii, te ga ndes ti la o posibila ntemeiere de
familie
termini s coala s i nu mai primes ti alocatie
faci ceva n folosul ei

In caseta 5 ara ta m ca pentru adolescenti, maturitatea nseamna n primul ra nd ajun


gerea la o va rsta care le confera drepturi de adult, libertate fizica s i libertate n a decide
ceea ce e mai bine pentru ei (posibilitatea de a face orice fa ra sa depinda n deciziile s i
comportamentul lor de membrii familiei sau de altii pentru ncuviintarea deciziilor, de
as i gestiona singuri proprii bani, de a decide pentru ei, de a face unele lucruri fa ra sa
ceara voie sau a da explicatii, a locui singuri). Maturizarea este privita de ca tre adoles
centi s i ca o libertate de exprimare, des i ntro societate democratica poate pa rea firesc
sa poti sa ti exprimi propria pa rere, nsa adolescentii afirma ca numai odata acceptati
ca fiind adulti oamenii i asculta s i tin cont de pa rerea lor.
106

Cons tientizeaza ca trebuie sa devina mai responsabili (sa priveasca viata cu seriozi
tate, sa fie sta pa ni pe ei s i pe actiunile lor, sa ga ndeasca rational, mai lucid, mai cons tient,
sa fie mai precauti, mai grijulii, mai echilibrati) s i afirma ca maturizarea i dezvolta ca
persoana (realizezi rolul ta u n aceasta lume, ai perspective asupra vietii, ti dai seama
de ceea ce e cu adeva rat important, es ti mai prega tit sa faci fata problemelor).
Caseta 5: Care sunt lucrurile bune despre maturizare?
Care sunt lucrurile bune despre maturizare?
libertatea de a face ceea ce crezi tu ca este corect fa ra a da explicatii cuiva;
poti lua decizii mai ntelepte, ti poti asuma responsabilita ti pe care sa le duci la ndeplinire,
es ti mai realist, mai responsabil;
oamenii te asculta s i ti iau pa rerea n serios, ai mai multa ncredere n tine s i n abilita tile
tale;
maturizarea te dezvolta ca persoana , o persoana matura este mai prega tita sa faca fata
problemelor care intervin dea lungul vietii;
devii mai responsabil, mai stabil n relatiile cu cei din jur: colegi, familie, prieteni;
atentia este mai dezvoltata , oamenii devin mai precauti, mai grijulii, mai echilibrati;
s tii sa accepti sfaturile constructive ale altora, realizezi ca ai multe de nva tat de la altii;
es ti capabil sa iei decizii de unul singur s i astfel poti sa ti croies ti o viata care sa fie as a cum
ti dores ti.

In caseta 6 ara ta m ra spunsurile liceenilor referitoare la lucrurile rele pe care le ga n


desc ei despre maturizare. Astfel liceeni privesc va rsta adulta ca pe un ra u nedorit: ei
regreta ca se pierd tra sa turile specifice copila riei, se tem de greuta tile pe care le vor
nta mpina s i de faptul ca lumea n care vor intra are alte as tepta ri s i comportamente
fata de ei. Apare s i anxietatea fata de rolurile de adult s i responsabilita tile aferente. Un
model de adult care nu poate sa si permita sa se distreze, poate similar pa rintilor lor.
Caseta 6: Care sunt lucrurile rele despre maturizare?
Care sunt lucrurile rele despre maturizare?
pierderea inocentei s i a naivita tii caracteristice va rstei copila riei;
ca nu mai poti tra i momentele copila riei, adolescentei;
ai foarte multe responsabilita ti (job, pla titul facturilor, taxe, apoi apare s i familia) nu mai ai
ata t de mult timp liber;
mult mai multe responsabilita ti, es ti responsabil total pentru tine s i actiunile tale, trebuie
sa te descurci s i singur;
nu mai ai la fel de mult sprijin moral s i financiar;
lumea are alte as tepta ri de la tine s i accepta mai greu faptul ca poti gres i;
pierderea imaginatiei, lipsa capacita tii de a te distra cu adeva rat fa ra a fi influentat de
stigmat social/conceptiile altora;
daca faci ceva gres it es ti criticat mai aspru s i nevoit sa ra spunzi pentru tot ce faci.

4.4.4. ConcluziileCERCETRIII
In urma prelucra rii ra spunsurilor tinerilor am observat o eterogenitate a perspectivelor
prin care privesc maturitatea aces ti tineri aflati la va rsta majoratului. Toate aceste n
treba ri de cercetare au fost puse n jurul ideii de criteriu formal al va rstei adulte, cea de
18 ani, astfel am observat cum ga ndesc criteriile maturita tii tinerii n functie de acest
107

prag de va rsta , de 18 ani. Adica cum privesc maturitatea tinerii, pa rintii s i societatea din
perspectiva tinerilor raportat la perioada vietii nainte de mplinirea va rstei de 18 ani
dar s i dupa mplinirea acestei va rste.
Liceenii roma ni definesc procesul maturiza rii prin schimba ri interne, psihologice,
legate de sentimentul de identitate de sine, responsabilitate s i autonomie as a cum pre
cizau Horowitz s i Bromnick (2007). Pornind de la opinia liceenilor din clase terminale
(clasa a XIIa) privind statutul de a fi adult s i a viziunii lor fata de perioada adulta , am
identificat tendinta tinerilor de a aprecia trecerea de la adolescenta la maturitate prin
dezvoltarea unor calita ti interne s i atingerea unor factori psihologici.
In urma studiului realizat, n care am examinat care sunt criteriile prin care definesc
adolescentii maturitatea, liceenii chestionati au delimitat perioada adolescentei de cea
a maturiza rii prin atribute psihologice, considera nd ca devin maturi n urma unui pro
ces de cons tientizare. Aces tia afirma ca depa s esc etapa adolescentei s i se maturizeaza
pe ma sura ce reus esc sa trateze aspectele vietii cu mai multa seriozitate, devin mai rea
lis ti, mai precauti, mai atenti cu ceea ce se nta mpla n jurul lor. Considera ca maturitatea
nseamna sa ti iei viata n propriile ma ini, sa ncepi sa actionezi pe proprie ra spundere
s i sa ntelegi ca faptele tale pot avea consecinte.
Tinerii n curs de dezvoltare se simt adulti n momentul n care ating va rsta de 18
ani sau depa s esc aceasta va rsta . Nu se simt complet adulti pa na nu sunt siguri ca au
ajuns la un punct n care accepta sa s i asume responsabilita ti, sa ia decizii proprii s i
devin independenti financiar. In timpul procesului de dezvoltare a acestor calita ti simt
ca tra iesc ntro perioada a vietii lor situata ntre perioada adolescentei s i maturitatea
deplina , dar pe care nu s tiu cum sa o denumeasca .
Cerceta rile asupra acestei perioade din viata tinerilor sau intensificat n ultimii ani,
n care dezvoltarea s i comportamentul acestora sunt surprinse n diferite contexte ale
realita tii sociale, oferind astfel o macrontelegere a experientei adolescentului, va zuta
din diferite perspective ale societa tilor s i contextelor sociale s i culturale n care tra iesc.
Prezenta cercetare confirma rezultatele altor studii (Horowitz; Bromnick, 2007) care au
avut acelas i obiectiv, de a prezenta opinia tinerilor cu privire la maturitate i ceea ce n
seamn a fi adult, liceenii romni considernd c a devenii adult presupune n primul rnd
dezvoltarea unor caliti interne, psihologice i mai puin ndeplinirea unor criterii pre
cum ntemeierea unei familii sau conceperea unui copil.
Am putut lista termenii n care ga ndesc despre maturitate un lot al liceenilor roma ni,
dar feriti poate de mediul vietii sociale din afara vietii s colare e posibil ca aces tia sa nu
aiba o imagine completa a ceea ce nseamna a fi adult ntro societate pentru ca nca nu
au avut ocazia de a experimenta diferite situatii pe care le nta mpina adultii. Tehnica
folosita a permis trecerea n revista a categoriilor conceptuale folosite de ca tre adoles
centi ca s i criterii de definire a maturita tii, categorii care de fapt se rega sesc s i n litera
tura de specialitate vom ara ta n cercetarea pilot III ce spune literatura de specialitate
despre responsabilitatea va zuta de adolescenti s i ca de fapt una dintre cele mai impor
tante criterii ale maturita tii n opinia tinerilor este tocmai asumarea responsabilita tii
pentru deciziile s i actiunile pe care ajunge la un moment dat sa le ia o persoana .

108

4.5.CERCETAREIICRITERIILEMATURITIINOPINIASTUDENILOR
Continua m studierea privind valabilitatea teoriei adultului emergent propusa de J. J. Ar
nett s i vom ara ta n aceasta cercetare pilot viziunea studentilor roma ni asupra propriu
lui statut identitar s i a perceptiei lor asupra caracteristicilor maturita tii s i a perioadei
adulte n general. Deoarece studiile pentru testarea teoriei adultului emergent au fost
realizate n diverse societa ti cu preca dere asupra tinerilor care si continua studiile n
nva tama ntul tertiar am ales sa vedem cum se raporteaza la maturitate studentii din
Roma nia. Obiectivul acestei cerceta ri pilot este identificarea perceptiei propriului statut
de va rsta al tinerilor studenti s i n ce ma sura urmarea unei faculta ti (ca experienta so
ciala institutionala ) influenteaza perceptia tinerilor asupra criteriilor pentru definirea
maturita tii. Studiile (Arnett, 2000, 2001, 2003, 2004; Mayseless s i Scharf, 2003; Petro
giannis, 2011; Nelson et al., 2004; Cheah s i Nelson, 2004; Sirsch et al., 2007; Nelson,
2009; Macek et al., 2007) arata ca va rsta adulta este definita de trei criterii: acceptarea
responsabilita tii proprii, luarea independenta a deciziilor s i obtinerea independentei
financiare. Aceleas i criterii au fost evidentiate s i de ca tre tinerii studenti roma ni ai aces
tei microcerceta ri.
4.5.1. Obiective
Pentru a identifica perceptia propriului statut de va rsta al tinerilor ntre 1825 de ani
din Roma nia s i a criteriilor de maturitate pe care tinerii din Roma nia le utilizeaza n
delimitarea maturita tii, prin compararea modului n care elevii s i studentii nteleg pro
cesul de a devenii adult, aceasta cercetare pilot sa concentrat pe categoria tinerilor stu
denti. Continua nd explorarea perceptiei asupra perioadei maturita tii n general, dar mai
ales a perceptiei asupra propriului statut de va rsta , n a doua cercetare pilot am adunat
ma rturiile unui lot de tineri dintro categorie de va rsta mai mare cu ca tiva ani deca t
elevii de liceu de clase terminale, acei tineri care au trecut de examenul maturita tii,
deci au finalizat o etapa importanta a vietii s i anume absolvirea studiilor liceale (majo
ritatea tinerilor din Roma nia realizeaza acest eveniment n jurul va rstei de 18 ani), care
am presupus noi, experimenteaza sentimente de libertate s i decizie n mai mare ma sura
s i care au trecut ntro alta etapa a vietii lor, aceea de student.
Pentru a putea demonstra ca s i tinerii din Roma nia prezinta caracteristici ale adul
tului emergent, precum cele definite de Arnett, neam ntrebat daca rolul de student
determina schimbarea perceptiei asupra propriului statut? Are vreo influenta finaliza
rea unei etape a vietii (etapa s colariza rii liceale) asupra perceptiei propriului statut de
va rsta s i asupra perceptiei maturita tii n general? Vom ra spunde la aceste ntreba ri n
descrierea microcerceta rii II pe care am realizato pe studenti.
Etapa de viata, dupa adolescenta pe care o traverseaza tinerii spre maturitate cores
punde pentru multi cu anii petrecuti nca la studiu deoarece tot mai multi tinerii ur
meaza studii superioare. Inainte de mijlocul secolului XX, ba rbatul ta na r proaspa t ab
solvent de liceu, si ca uta de regula un serviciu stabil, se ca sa torea s i si ntemeia o
familie. Pentru femeia ta na ra , calea obis nuita spre va rsta adulta era ca sa toria, care avea
loc imediat ces i ga sea un partener potrivit. Incepa nd cu anii 1950, revolutia tehnolo
gica a fa cut ca studiile superioare sau formarea specializata sa fie esentiale n tot mai
mare ma sura . Va rsta tipica a ca sa toriei s i cea a nas terii primului copil au crescut mult,
ntruca t s i femeile s i ba rbatii urma resc sa faca studii superioare sau sa s i ga seasca opor
tunita ti vocationale (Papalia, 2010).
109

J. J. Arnett afirma ca perioada adult emergent este diferita de perioada adolescen


tei, tinerii sunt mult mai liberi fata de controlul parental, este o perioada independenta
de explorare a vietii, iar cei mai multi tineri nu privesc tranzitia prin care trec spre sta
tutul de adult asociat cu ca sa toria s i faptul de a deveni pa rinte; cei mai multi dintre ei
simt ca nu au ajuns nca la maturitate. Este o perioada noua s i istorica , fa ra precedent a
parcursului vietii, astfel nca t a fost nevoie de un termen nou s i un nou mod de ga ndire.
Maturitatea n curs de dezvoltare (emerging adulthood) este o perioada de tranzitie ca
orice alta perioada a vietii, dar aceasta nu este doar o simpla tranzitie s i ar trebui studi
ata ca o perioada separata de viata (Arnett, 2004: 20). Printre schimba rile ce au loc n
etapa de va rsta 1825 de ani putem mentiona ca tinerii ncep sa se concentreze mai
mult pe ei ns is i, si dezvolta abilita tile necesare vietii de zi cu zi, au o mai buna ntele
gere a cine sunt s i ce vor de la viata s i ncep sa construiasca un fundament pentru viata
lor de adulti.
Se spune ca indiferent de tara sau context cultural perioada adulta emergenta este o
perioada mare de timp n care tinerii (n special cei care si continua studiile) nu se simt
nca adulti. In ultimii ani, o serie de studii (Arnett, 2000, 2001, 2003, 2004; Mayseless
s i Scharf, 2003; Petrogiannis, 2011; Nelson et al., 2004; Cheah s i Nelson, 2004; Sirsch et
al., 2007; Nelson, 2009; Macek et al., 2007) pe care le vom detalia n cercetarea pilot III,
au investigat opiniile tinerilor despre maturitate, n diferite tari s i culturi, precum Ame
rica, Asia, Australia, Israel sau tari din Europa de Vest precum Grecia, Austria, dar s i din
Europa de Est precum Cehia sau Roma nia. Des i tinerii pot prezenta caracteristici unice
pentru o anumita tara , caracteristicile observate n cele mai multe tari sunt aceleas i (cel
putin n anumite segmente ale acestor populatii, cum ar fi studentii). Principalele rezul
tate ale studiilor despre perioada adulta emergenta s i criteriile maturita tii, arata ca ti
nerii ntre 1825 de ani se simt a fi ntre doua perioade ale vietii, nu se considera ado
lescenti dar nici pe deplin adulti, tra ind o perioada pe care nu s tiu cum so numeasca .
Pornim de la datele din aceste societa ti (inclusiv de la cele ale unui studiu realizat pe
studentii din Roma nia de ca tre Nelson n 2009, date care arata un procent mare al tine
rilor din alte societa ti, dar s i roma ni, ce nu se considera adulti (Figura 4.2). Datele aces
tea sunt confirmate s i de cele descoperite n prezenta microcercetare, prin expunerea
modului n care si va d studentii statutul de va rsta s i se raporteaza la maturitate. De
monstra m ca etapa adulta n curs de dezvoltare spre maturitate pare sa se constituie ca
o etapa distincta a vietii s i n cazul tinerilor studenti din Roma nia.
In Figura 4.2 sunt prezentate rezultatele studiilor din tari precum America (Arnett
J., 2001), China (Nelson, 2004), Cehia (Macek et al., 2007), Austria (Sirsch, U. et al.,
2007), Grecia (Petrogiannis, K., 2011) s i Roma nia (Nelson, 2009) privind proportia ti
nerilor care nu se considera adulti, aces tia afirma nd ca n unele privinte se comporta ca
un adult, nsa din punctul de vedere al altor aspecte nu se considera adulti. In toate
aceste studii din diferite societa ti s i culturi pentru a evalua sentimentul subiectiv de a fi
adult, toti participantii (n general adolescenti, adulti emergenti s i tineri adulti) au fost
ntrebati daca ei cred ca au ajuns la maturitate, ava nd ca s i variante de ra spuns da, nu
s i o a treia varianta n unele privinte da, n alte privinte nu. Perceptia tinerilor din Ro
ma nia care nu se considera adulti, provine dintrun studiu realizat de Nelson n 2009
pe un es antion de 230 de studenti din Ias i.
In acest studiu pilot neam propus sa identifica m perceptia propriului statut de va r
sta al tinerilor ntre 1825 de ani din Roma nia (tinerii care au un alt statut, cel de stu
dent comparativ cu tinerii din precedenta cercetare, liceeni) s i sa identifica m criteriile
de maturitate pe care tinerii din Roma nia (ce au statutul de student) le utilizeaza n
110

delimitarea maturita tii, prin compararea modului n care liceenii s i studentii nteleg
procesul de a devenii adult n Roma nia fata de tinerii de va rsta similara din alte tari.
Figura 4.2: Comparatie ntre tari privind procentul persoanelor care NU se considera adulte


Note:
Studiul din Cehia a fost realizat pe un es antion de 436 de studenti (1827 de ani) (Macek P. et
al., 2007: 444475).
Studiul din Roma nia a fost realizat pe un es antion de 230 de studenti (1827 de ani) (Nelson L.,
J., 2009: 402411).
Studiul din Austria a fost realizat pe un es antion de 226 de studenti (Sirsch, U., Dreher, E., Mayr,
E., Willinger, U., 2007: 275292.
Studiul din America a fost realizat pe un es antion de 171 de adolescenti (Arnett J., J., 2001: 133
143).
Studiul din Grecia a fost realizat pe un es antion de 183 de studenti (1825 de ani) (Petrogiannis,
K., 2011:121137).
Studiul din China a fost realizat pe un es antion de 207 studenti (Nelson, L., J., Badger, S., Wu, B.,
2004: 2636).

Intreba rile de cercetare care neau ghidat demersul de cercetare sunt care e opinia
studentilor din Roma nia privind propriul statut de va rsta adolescent vs. adult emer
gent? Ne intereseaza cum se raporteaza la propria categorie de va rsta (care e legata de
maturitate s i de responsabilitate) tinerii care au statutul de student s i de asemenea cer
cetarea urmeaza sa verifice daca exista diferente n modul n care liceenii s i studentii se
raporteaza la procesul maturiza rii s i care sunt criteriile maturita tii pentru a se autoca
racteriza?
4.5.2. Metoda,instrumentulilotulcercetrii
In acest studiu pilot realizat n 2013 grupul tinta au fost 100 de tineri cu va rsta cuprinsa
ntre 18 s i 25 de ani (M = 21,49 ani), majoritatea fete (80 persoane), toti studenti la dife
rite specializa ri s i n diferiti ani de studiu de la Universitatea Babes Bolyai din ClujNa
poca. Chestionarul a fost administrat ntro singura zi studentilor care studiau la Biblio
teca Central Universitara Lucian Blaga din ClujNapoca. Am ales un segment al tinerilor
studios i s i anume tinerii care frecventeaza biblioteca, pentru a ntelege cum privesc
trecerea de la adolescenta la maturitate acei tineri care, am presupus noi, citesc s i se in
formeaza continuu, forma ndus i o viziune asupra vietii mai complexa . De aceea es antio
nul nostru nu este reprezentativ pentru toata populatia de tineri, a ca ror caracteristici
sunt mult mai variate s i dinamice, ci ofera o imagine partiala a unui segment de tineri ca
rezultat al unei etape de viata la un moment dat. Perceptia tinerilor despre statutul de
adult a fost ma surata cu ajutorul unui chestionar autoadministrat cu ntreba ri deschise:
Simi c eti o persoan adult, matur?, respondentii puta nd ra spunde prin da, n
111

unele privine da, n altele nu s i o a treia varianta nu, cera ndulise sa argumenteze ra s
punsul prin ntrebarea De ce? Chestionarul a mai cuprins doi itemi: Care crezi c este
principala caracteristic a perioadei, vrstei adulte?, respondentii nominaliza nd tra sa
turi caracteristice definirii adultului, iar ultimul item este o afirmatie pe care tinerii tre
buiau sa o continue Eti adult atunci cnd, s i des i ntreba rile sunt puse sub forma di
ferita , toate au scopul de a scoate la lumina modul n care este privita maturitatea, de a
obtine ca t mai multe criterii ale maturita tii, nsa sub o forma de exprimare diferita .
4.5.3. Analizacriteriilormaturitiinopiniastudenilor.
RezultateleobinutenurmaCERCETRIIII
As a cum a fost ara tat n alte societa ti occidentale din America (Arnett J., 2001), China
(Nelson, 2004), Cehia (Macek et al., 2007), Austria (Sirsch, U. et al., 2007), Grecia (Pe
trogiannis, K., 2011) etapa adulta n curs de dezvoltare spre maturitate pare sa se con
stituie ca o etapa distincta a vietii s i n Roma nia. Rezultatele studiului anterior (Nelson,
2009), dar s i ale acestei cerceta ri pilot arata ca cei mai multi adulti n curs de dezvoltare
din Roma nia simt ca tra iesc o perioada ntre adolescenta s i maturitate, pe care nu s tiu
cum so numeasca .
Figura 4.3: Ra spunsurile la ntrebarea Simti ca es ti adult?


Note: Rezultatele provin din prezentul studiu, 75% dintre tinerii participanti la studiu NU se con
sidera adulti, dintre aces tia 6% au ra spuns categoric nu. Un sfert dintre tinerii roma ni partici
panti la studiu se considera adulti.

Majoritatea tinerilor lotului nostru cu va rsta cuprinsa ntre 1825 de ani (69%) au
ra spuns la ntrebarea Simi c eti adult? alega nd varianta n unele privine da, n altele
nu. Un procent de 25% dintre tinerii roma ni considera ca sunt adulti, iar 6 studenti au
spus categoric nu, astfel ca procentul studentilor roma ni, cu va rsta cuprinsa ntre 18
25 de ani care nu se considera adulti este de 75%.
Pornind de la rezultatele studiului realizat de Nelson n 2009, n Roma nia, care con
cluziona ca 63% din tinerii roma ni nu se considera adulti, precum s i de la rezultatul
acestui studiu pilot, care de asemenea arata un procent mare al studentilor roma ni ce
nu se considera adulti, am fost curios i sa afla m dupa ce criterii ga ndesc studentii clujeni
etapa matura a vietii unui om.
Indiferent de ra spunsul pe care lau dat la ntrebarea Simti ca es ti adult?, subiectii
au fost rugati sa s i argumenteze opinia privind perceptia propriului statut. Astfel cei
care au ra spuns ca se simt categoric adulti, au argumentat ca se percep astfel datorita
experientei de viata acumulata pa na la aceasta va rsta , datorita modului de a ga ndi (au
o ga ndire conceptuala asumata total, profunda s i lucida , orientata spre cariera s i fami
lie), datorita independentei financiare, a asuma rii deciziilor s i a responsabilita tilor spe
cifice unui adult.
112

Motivul pentru care tinerii roma ni au ra spuns categoric ca nu se considera adulti


este exact opusul motivelor persoanelor care se simt adulti, adica datorita lipsei de ex
perienta, a dependentei financiare fata de pa rinti s i a incapabilita tii de a lua decizii im
portante fa ra a apela la opinia pa rintilor sau a persoanelor din jur.
Din ra spunsul celor care afirma ca n unele privinte sunt adulti, nsa din punctul de
vedere al altor aspecte nu se considera adulti a reies it ca motivele pentru care se percep
adulti sunt pentru ca , spun ei, au o ga ndire matura (un sistem propriu de valori s i prin
cipii, personalitatea lor a ajuns la un nivel maxim de evolutie, judeca cu ntelepciune
lucrurile s i situatiile cu adeva rat importante din viata), au s i si asuma responsabilita ti,
iau decizii independent de pa rerea celor din jur s i suporta consecintele deciziilor luate
simtind ca se pot descurca singuri n ceea ce prives te rezolvarea unor probleme.
Motivele pentru care nu se considera pe deplin maturi, rega site n cele mai multe
ra spunsuri se refera la faptul ca nu au independenta financiara (nu am niciun fel de
stabilitate materiala , depind financiar de familie, nu ma pot descurca singur ava nd
ajutor de la pa rinti, nu am un loc de munca , nu pot sa lucrez din cauza faculta tii).
Sentimentul de ambivalenta tinde sa fie cauzat de refuzul de a renunta la unele compor
tamente din perioada copila riei sau a adolescentei (sunt situatii n care ma comport ca
un copil capricios, mi e greu sa renunt la obiceiurile adolescentine, n suflet voi fi me
reu un copil, mi place sa ma joc, sa glumesc s i sa ma prostesc, sunt un copil naiv care
mai crede n idealisme, nu trec peste anumite temeri, nca se vede copilul din mine,
tratez unele lucruri cu puerilitate, nca am reactii imature, copila roase s i mie teama
de necunoscut). De altfel se poate sesiza, din ra spunsurile tinerilor ca poate datorita
unei copila rii armonioase s i a unei relatii pozitive cu pa rintii n timpul adolescentei, le
este greu sa renunte la unele sentimente care decurg din pozitia unui copil aflat n n
tretinere. Odata cu cons tientizarea maturiza rii, unii tind sa aiba un sentiment nostalgic
privind perioada copila riei s i a adolescentei, afirma nd ca Es ti matur atunci ca nd
cons tientizezi ca maturitatea nu este cel mai frumos lucru pe care til poti dori, s i nu
mai ai momente n care zici ca ai vrea sa te faci mare ci ti aduci aminte cu drag toate
momentele copila riei, cu bune s i rele.
Principalele caracteristici ale perioadei adulte sau a va rstei maturita tii sunt perce
pute n primul ra nd a fi capacitatea de ai asuma deciziile ce implica intuitia de ati n
telege propria existenta (cons tiinta), n aceasta tra sa tura fiind incluse aspecte mentio
nate de respondenti precum: ntelepciunea, discerna ma ntul, rationalitatea, seriozitatea,
realismul, persoana cerebrala ; a fi responsabil i ai asuma responsabiliti, a fi indepen
dent financiar s i a avea un bun control (stabilitate emotionala , echilibru, ra bdare, tole
ranta, adaptabilitate, puterea de a rezolva problemele fa ra a te stresa).
De asemenea s i la urma torul item ce presupunea continuarea afirmatiei es ti matur
atunci ca nd tinerii roma ni au mentionat cel mai des ca fiind definitorii pentru statutul
de adult a avea capacitatea de ai asuma deciziile (ai o opinie s i o voce proprie, infor
matii s i experienta care ti permit sa le argumentezi, nveti sa asculti s i pa rerile altora
s i iei decizii conforme cu starea ta de spirit, ai pa reri personale, crezi n ele s i ti sustii
punctul de vedere, s ti sa faci alegeri cumpa tate, ga ndes ti s i judeci obiectiv s i subiectiv,
detii ra spunsuri s i mecanisme de actiune n tot ceea ce ti se nta mpla ). A fi responsabil
a fost urma torul criteriu cel mai mentionat (de 34 de ori) (nu intri n panica s i nu fugi
ca nd apar probleme, chiar daca ai nevoie de ajutor ca sa le rezolvi, es ti responsabil nu
numai de tine ci s i de alte persoane, poti ies i dintro situatie dificila de unul singur,
reus es ti sa faci fata situatiilor cu care te nta lnes ti, faptele s i ga ndirea ma rturisesc
aceasta), iar a fi independent a fost mentionat de 16 ori, ca fiind un criteriu necesar pen
tru a fi considerat adult. In caseta nr. 7 sunt redate ca teva dintre ra spunsurile primite:
113

Caseta 7: Es ti matur atunci ca nd


Eti matur atunci cnd
es ti responsabil pentru actiunile tale, independent s i mplinit din toate punctele de vedere.
detii capacitatea de ati controla cons tient, responsabil s i singur viata, dar s i atunci ca nd
ajungi sa detii un numa r ca t mai mare de ra spunsuri s i mecanisme de actiune n tot ceea
ce ti se nta mpla .
ti s tii scopul s i te mentii pe calea buna pentru al ndeplinii.
es ti independent financiar, reprioritizezi valorile s i te focalizezi pe dezvoltare n domeniul
de expertiza .
ncepi sa contribui n societate s i sa dai napoi ceea ce ai primit, de exemplu sa ti ajuti tu
pa rintii s i nu invers.
ncepi sa faci o diferenta ntre a actiona s i a nu actiona s i atunci ca nd ncerci sa ntelegi
persoanele din jur fa ra prejudeca ti.
maturitatea nu ncepe la o anumita va rsta este o stare psihica pe care n anumite situatii o
ai sau nu. Es ti matur atunci ca nd ai coloana vertebrala s i ti asumi consecintele actiunilor
tale.
viata ta, tot ce nseamna aceasta e strict n ma inile tale, atunci ca nd es ti capabil sa urmezi
nis te principii s i nu te las i condus de ispite s i pla ceri copila res ti.

Specialis tii n dezvoltare umana sugereaza ca , pentru majoritatea tinerilor din soci
eta tile industrializate, intervalul de timp de la sfa rs itul adolescentei s i pa na la 2529 de
ani a devenit o etapa distincta a vietii, anume va rsta adulta emergenta . Este o perioada
a explora rii, a posibilita tilor, un prilej de a ncerca moduri de viata noi s i diferite o
perioada ca nd tinerii nu mai sunt adolescenti, dar nca nu s iau luat n primire pe deplin
rolurile de adulti (Papalia, 2010). Rezultatele prezentului studiu au ara tat ca cei mai
multi adulti n curs de dezvoltare din Roma nia se simt a fi ntre adolescenta s i maturi
tate, puta nd afirma ca s i n Roma nia exista o perioada distincta ntre adolescenta s i ma
turitate, perioada pe care tinerii roma ni o traverseaza pa na n momentul n care decid
as i asuma deplin rolul de adult.
In caseta nr. 8 se rega sesc ca teva din ra spunsurile primite la cei trei itemi ai chestio
narului despre ceea ce nseamna maturitatea pentru tinerii roma ni:
Caseta 8: Maturitatea nseamna
Maturitatea nseamn
Maturitatea e o iluzie estompata dupa fiecare experienta, care te mai nvata ceva esential,
care tia sca pat din vedere pa na atunci.
Nu exista persoana matura , doar persoana care nvata sa se comporte n societate, care
nvata sa s i controleze comportamentul s i atitudinea. De fapt toata viata ra ma nem nis te
copii mai mult sau mai putin educati.
Cred ca sa fii matur nseamna sa fii doba ndit capacitatea de a te adapta n cele mai diverse
situatii. Cred ca este bine sa s tii la ce sa te as tepti de la tine, sa nu mai fi surprins de tine n
situatiile noi n care ajungi sa fii pus.
Es ti cons tient s i ntru totul responsabil de actiunile tale s i ti asumi consecintele acestora.
Procesul de maturizare consider ca se desfa s oara pe toata durata vietii s i ca nu exista un
punct critic n care ne putem considera 100% maturi/adulti. S i la urma urmei cine
stabiles te criteriile de maturitate? Fiecare are alt etalon s i aspiratii. E ca s i cum ntrebi pe
cineva daca e inteligent ti va spune ca da, pentru ca el vede inteligenta n felul sa u des i
din punct de vedere social e considerata altfel (are propriul etalon s i propriile valori
filtrate prin obiceiurile, traditiile s i educatia primita ).

114

Discuii:
Totus i intra nd n roluri de adulti (de ex. loc de munca , ca sa torie s i a deveni pa rinti) nu
nseamna neapa rat ca o persoana simte ca are abilita ti s i competente pentru a fi un adult
(Nelson, 2009). Unii psihologi sugereaza ca debutul va rstei adulte nu este marcat de
criterii externe, ci de indicatori interni, cum ar fi sentimentul autonomiei, al autocon
trolului s i al responsabilita tii personale, ca este mai mult o stare de spirit deca t un eve
niment concret. Din acest punct de vedere unii oameni nu ajung niciodata adulti, indi
ferent de va rsta lor cronologica (Papalia, 2010).
Rezultatele studiilor arata ca trecerea la maturitate este multidimensionala s i n
orice moment al adolescentei sau dupa va rsta de 20 de ani pot fi oameni care simt ca au
atins maturitatea prin atingerea anumitor criterii, dar n privinta altora nu. Motivul pen
tru care exista aceasta ambiguitate ntre da sau nu comun n ra spunsurile tinerilor
reiese din criteriile cele mai probabile a fi considerate importante pentru trecerea la
maturitate. Criteriile care sau aflat n topul optiunii ca fiind necesare pentru trecerea
spre maturitate se refera la calita ti de caracter care se obtin gradual (se dezvolta trep
tat), sunt intangibile s i dificil de evaluat n mod explicit s i expres: acceptarea s i asuma
rea de responsabilita ti, a lua decizii independent de pa rinti sau influenta celor din jur,
a deveni independent financiar. Cu exceptia ultimului, acestea nu sunt evenimente ci
procese care se obtin parcurga nd o perioada lunga de timp. In consecinta este de nteles
ca multi adulti emergenti simt ca se afla n cursul acestui proces, dar pe care nu lau
finalizat nca , pe calea spre maturitate, dar neatinga nduo nca . A se simti matura o per
soana , afirma Arnett (2001) se nta mpla numai dupa va rsta de 30 de ani, majoritatea
oamenilor creza nd ca atunci devin pe deplin maturi.
Unele persoane prefera sa se priveasca ca fiind ntrun proces de dezvoltare care
continua pe tot parcursul vietii, ca parte a unei dezvolta ri personale continue fa ra nicio
destinatie finala (Arnett, 2001), este s i cazul unui ra spuns al unuia dintre studentii ro
ma ni, participant la aceasta cercetare, care afirma : consider c procesul de maturizare
se desfoar pe toat durata vieii i c nu exist un punct critic n care ne putem consi
dera 100% maturi/aduli.
4.5.4. ConcluziileCERCETRIIII
Putem concluziona ca perioada adulta emergenta este specifica s i tinerilor roma ni care
urmeaza studii superioare. De fapt majoritatea studiilor despre perceptia propriului
statut au fost realizate n special asupra tinerilor studenti, afirma nduse ca perioada
adulta emergenta este o perioada de timp n care tinerii (n special cei care si continua
studiile) nu se simt nca adulti.
Ca o concluzie de importanta majora pentru cele doua cerceta ri descrise pa na acum
putem afirma ca n urma analiza rii modului de exprimare prin care liceenii definesc
maturizarea am observat ca aces tia se axeaza pe momentul declans arii s i anume,
afirma aces tia devenim maturi n momentul n care o persoana devine mai realista s i
si pune ntreba ri esentiale despre existenta sau ntelege ca trebuie sa depuna eforturi
n viata s i ca faptele au consecinte. Studentii, n schimb se axeaza n exprima rile lor pen
tru definirea maturiza rii, pe ideea ca procesul maturiza rii este unul continuu s i care se
atinge n urma experientelor prin care trecem ajunga nd sa ne controla m comportamen
tul s i atitudinea, astfel nca t ne putem adapta celor mai diverse situatii.
115

Tranzitia de la adolescenta la maturitate nu este numai un proces biologic, ci mai


degraba n conformitate cu studiile privind conceptiile tinerilor asupra maturita tii, este
s i un proces social, psihologic s i cultural. Rezultatele acestei microcerceta ri realizata n
2013 pe es antionul de convenienta compus din studenti studios i confirma ca tinerii
roma ni cu va rsta cuprinsa ntre 1825 de ani nu se considera pe deplin adulti, tra ind o
etapa emergenta spre maturitate. Des i conform studiilor psihologice ei au o capacitate
de ga ndire logica ajunsa la maturitate s i multe din ra spunsuri denota ca se ghideaza
dupa principii s i valori, multi dintre ei ga ndesc nca n mod contradictoriu despre ma
turitatea proprie s i ama na sa se declare maturi. Din ma rturiile lor tinerii au s i si asuma
responsabilita ti, iau decizii independent de pa rerea celor din jur s i suporta consecintele
deciziilor luate simtind ca se pot descurca singuri n ceea ce prives te rezolvarea unor
probleme, nsa sentimentul ambivalenei adult emergent adult pare a fi provocat dato
rit dependenei financiare fa de prini, determinndui s nu se considere pe deplin
aduli.
As adar predictorii perceptiei subiective individuale cu privire la statutul de adult
sunt ata t sentimente s i perceptii individuale precum a fi capabil de asumare, a avea cu
rajul de lua decizii singur s i a suporta consecintele deciziilor, ca t s i un eveniment obiec
tiv acela de a reus ii obtinerea s i pa strarea independentei financiare. E posibil ca schim
barea statutului educational (trecerea de la liceu la facultate) coroborat cu schimba ri n
ceea ce prives te eventual statutul locativ s i schimbarea indicatorului n ceea ce prives te
independenta financiara (obtinerea unui loc de munca ) ar putea avea efect semnificativ
n sensul genera rii sentimentului de atingere a stadiului de adult des i maturitatea n
seamna nva tarea continua din toate experientele prin care trecem. Vom ncheia expu
nerea cu una din afirmatiile tinerilor roma ni: Maturitatea e o iluzie estompat dup fi
ecare experien, care te mai nva ceva esenial, care ia scpat din vedere pn atunci.

4.6. CERCETAREIIICRITERIILEMATURITII,STUDIICOMPARATIVE
4.6.1. Obiective
Am ara tat pa na n acest moment cum si privesc propriu statut identitar pe de o parte
liceenii care sunt la nceputul perioadei adulte din punct de vedere legal (va rsta majo
ratului, la 18 ani n Roma nia), iar pe de alta parte studentii din Roma nia, s i cum se ra
porteaza la maturitate fiecare dintre cele doua categorii de tinerii. In cele ce urmeaza
vom face referire la perspectiva internationala a modelului adultului emergent ara ta nd
cum este privita maturitatea de ca tre tinerii din diverse societa ti s i cum se percep fie
care dintre ei (n functie de societate, cultura ), iar pe baza unui instrument testat inter
national (Inventarul de dimensiuni ale adulilor emergeni propus de Arnett, 2001) pe
care lam utilizat s i n Roma nia pe liceeni s i studenti, vom compara care sunt criteriile
pe care le aleg ata t liceenii ca t s i studentii din Roma nia pentru a definii maturitatea.
Intrebarea de cercetare o formula m s i de aceasta data n jurul conceptiei lui Arnett
privind existenta la generatia actuala de tineri din Roma nia a acelei fazei specifice de
dezvoltare a adultului emergent (Arnett, 2001), ca uta nd specificul acestui stadiu de
dezvoltare n comparatie cu rezultate altor cerceta ri similare realizate de ca tre cerceta
torul J. J. Arnett prin Inventarul de dimensiuni ale adulilor emergeni (s i preluata n alte
studii din diverse tari)? In continuarea cerceta rilor prezentate anterior aici urmeaza sa
116

urma rim modul n care adolescentii s i studentii formuleaza criteriile prin care definesc
maturitatea n raport cu urma toarele categorii: individualism, responsabiliti familiale,
conformare la norm, tranziii biologice, tranziii cronologice i tranziii de rol.
Scopul e urma rirea rezultatelor n mod comparativ: descrierea caracteristicilor ob
tinute n diferitele tari s i apoi compararea opiniilor liceenilorstudentilor din Roma nia
cu cele din alte tari.
Indiferent de tara sau context cultural perioada adulta emergenta sa extins pa na
spre va rsta de 30 de ani, iar tinerii (n special cei care si continua studiile) au un senti
ment ambivalent, nu se considera adolescenti, dar nici adulti. Momentan exista dovezi
ca pentru studentii din America, Canada, Cehia, Grecia s i alte tari printre care s i Roma
nia este un timp de incertitudine. Una dintre cele mai convinga toare dovezi ca perioada
adultilor emergenti este o perioada distincta de dezvoltare este ambivalenta adultilor
emergenti cu privire la statutul lor de adulti (Nelson, Badger; Wu, 2004).
Figura 4.4: Comparatie ntre tari privind procentul persoanelor care NU se considera adulte


Note: In studiile din:
China (Nelson; Badger; Wu, 2004), numa rul respondentilor a fost 207 studenti din care 94
ba ieti s i 113 fete.
America 2 (Arnett, 2003), numa rul respondentilor a fost de 574, din care 109 albi, 122 afro
americani, 96 latini s i 247 americani asiatici.
Canada (Cheah; Nelson, 2004), numa rul respondentilor a fost de 201 din care 69 aborigeni s i
132 europeni din care 85 ba ieti s i 126 fete.
Roma nia (Nelson, 2009), numa rul total al respondentilor a fost 230 studenti (1827 ani) din
care 94 ba ieti s i 136 fete;
Grecia (Petrogiannis, 2011), numa rul respondentilor a fost 183 studenti (1825 ani) din care 49
ba ieti s i 134 fete.
Cehia (Macek al., 2007), numa rul respondentilor a fost de 436 studenti (1827 ani) din care 196
ba ieti s i 246 fete;
America 1 (Arnett, 2001), numa rul total al respondentilor a fost 519 din care 171 adolescenti,
179 adulti emergenti s i 165 de adulti;
Israel (Mayseless; Scharf, 2003), numa rul respondentilor a fost 546, din care 188 adolescenti,
218 adulti emergenti s i 140 adulti.
Austria (Sirsch et al., 2007), numa rul respondentilor a fost de 775 din care 226 adolescenti, 317
adulti emergenti s i 232 adulti.

Pentru a evalua statutul de adult participantii din toate aceste studiile, indiferent de
tara sau context cultural au fost rugati sa ra spunda la ntrebarea: Simti ca ai ajuns la
maturitate?. Optiunile de ra spuns au inclus da, nu, n unele privinte da, n altele nu.
Majoritatea dintre tinerii roma ni 63% nu se considera a fi adulti (Nelson, 2009). Acest
117

procent este similar cu cele ga site n alte studii efectuate n diferite tari cu diferite cul
turi, incluza nd americani asiatici 61%, americani europeni sau greci 50% respectiv
52%; cel mai mare procentaj fiind de 72% n ra ndul tinerilor chinezi s i de 71% n ra ndul
tinerilor afroamericani.
In es antionul din Cehia nu au fost cuprins i numai tineri studenti ci s i tineri care lu
creaza . Dupa cum reiese din cercetare s i din alte comparatii cu generatiile anterioare,
cei mai multi tineri cehi nu doresc sa devina pa rinti nainte de va rsta de 30 de ani, iar
studiile fac referire la aceeas i tendinta s i n cazul ca sa toriei (nuntii) sau acceptarea ro
lului de pa rinte (Macek; Bejc ek; Vanckova , 2007).
In Grecia proportional mai multi ba rbati deca t femei se considera ca ajunga nd la sta
tutul de adult 57,5% versus 32,8%, ceea ce nseamna ca o proportie semnificativa de
femei nu simt ca au ajuns la statutul de adult. Participantii mai n va rsta au fost mult
mai probabil sa simta ca sunt adulti (t = 2,49, p < 0,01), n plus, nivelul educational al
tata lui a fost asociat cu autoperceptia maturita tii. Acei studenti cu pa rinti mai putin
educati au fost mult mai probabil sa se considere adulti deca t cei cu pa rinti mai educati.
Studentii cu pa rinti mai educati au fost mai ambigui fata de starea lor de maturitate
(c2 = 6,95, p < 0,03) (Petrogiannis, 2011).
In China rezultatele arata ca majoritatea tinerilor cred ca au ajuns la maturitate, n
timp ce peste o treime dintre participanti au sentimente de ambivalenta despre statutul
lor de adult: 59% au ra spuns da, 6% au ra spuns nu s i 35% au ra spuns n unele pri
vinte da, n altele nu (Nelson; Badger; Wu, 2004).
In Canada rezultatele au ara tat ca 35% dintre participanti au indicat da, 5% au spus
nu s i 60% au ra spuns n unele privinte da, n alte privinte nu. Pentru canadienii eu
ropeni 28% dintre participanti au spus da, 6% au ra spuns nu, iar 66% au ra spuns n
unele privinte da, n alte privinte nu (Cheah; Nelson, 2004).
In Austria cele mai multe persoane din grupa de va rsta 2029 de ani nu se simt
adulti, afirma nd ca tra iesc ntro perioada care se afla ntre adolescenta s i perioada
adulta . Comparatia ntre proportiile statutului de adult percepute n America s i Austria
n viziunea celor trei grupe de va rsta (adolescenti, adulti n curs de dezvoltare, adulti)
nu releva diferente semnificative, puta nduse afirma ca s i n Austria exista o perioada
distincta ntre adolescenta s i maturitate, numita perioada adult emergent. Rezultatele
obtinute privind perceptiile subiective de a fi ajuns la maturitate, ale respondentilor din
cele trei grupe de va rsta , studiate n es antionul din Austria, au fost: 16% dintre adoles
centi, 38% dintre adultii n curs de dezvoltare s i 80% dintre adulti considera ca sunt
maturi, 21% dintre adolescenti, 7% dintre adultii n curs de dezvoltare s i 2% dintre
adulti simt ca nca nu sunt adulti. Cele mai multe ra spunsuri de n unele privinte da, n
alte privinte nu leau dat adolescentii s i adultii n curs de dezvoltare, 63%, respectiv
55% s i numai 18% dintre adulti nu se simt complet adulti (Sirsch; Dreher; Mayr; Wil
linger, 2007).
In America n ceea ce prives te pa rerile subiective asupra tranzitiei spre maturitate,
majoritatea afroamericanilor 59% s i aproape juma tate dintre latini 48% au ra spuns
afirmativ. Un mic procent dintre albi 36% s i americani asiatici 38% au ra spuns afirma
tiv. Majoritatea albilor 60% s i americani asiatici 54% au ra spuns n unele privinte da,
n alte privinte nu. Mai putin de juma tate din afroamericani 34% s i latini 44% au dat
acest ra spuns. Relativ putine persoane din fiecare grup etnic au ra spuns nu: 7% dintre
afroamericani, 8% dintre latini, 9% dintre americanii asiatici s i 4% dintre albi. De ce
exista diferente ntre afroamericani s i latini? Arnett afirma ca aceste diferente ar putea
fi explicate prin nivelul relativ mic al indicelui SES (statut socioeconomic) al acestor
118

doua grupuri s i o mai mare probabilitate de a devenii pa rinti la 20 de ani. Cresca nd n


familii care au un indice SES relativ mic ar fi putut avea responsabilita ti familiale n co
pila rie s i adolescenta ntro ma sura mai mare deca t au avuto albii, ceea ce poate con
tribui la a avea un sentiment de a fi ajuns la maturitate mai devreme (Arnett, 2003).
Intrun alt studiu realizat n America pe un es antion de adolescenti (1319 ani, N =
171), adulti emergenti (2029 ani, N = 179) s i pe adulti (3055 ani, N = 165) pe un total
de 519 persoane dintro comunitate de dimensiuni mijlocii din Midwestern (dintre ei
84% albi, 10% negri, 6% de alte etnii) 86% dintre adulti se simt adulti, comparativ cu
46% dintre adulti emergenti s i numai 19% dintre adolescenti. 1 din 3 adolescenti au
ra spuns nu comparativ cu doar 4% dintre adultii emergenti s i 2% dintre adulti. Pentru
adolescenti s i adulti emergenti cele mai mari proportii au fost la ra spunsul n unele
privinte da, n altele nu, 48% respectiv 50% au dat acest ra spuns, n timp ce doar 12%
dintre adulti au dat acest ra spuns (Arnett, 2001).
Motivul pentru care exista aceasta ambiguitate ntre da sau nu comun n ra spun
surile tinerilor reiese din criteriile cele mai probabile a fi considerate importante pentru
trecerea la maturitate. Criteriile care sau aflat n topul optiunii ca fiind necesare pentru
trecerea spre maturitate se refera la calita ti de caracter care se obtin gradual (se dez
volta treptat), sunt intangibile s i dificil de evaluat n mod explicit s i expres: acceptarea
responsabilita tilor consecintelor actiunilor tale, a lua decizii personale asupra credin
telor s i valorilor, a devenii mai putin autoorientat. Acestea nu sunt evenimente ci
procese care se obtin parcurga nd o perioada lunga de timp. In consecinta este de nteles
ca multi adulti emergenti simt ca se afla n cursul acestui proces, dar pe care nu lau
finalizat nca , pe calea spre maturitate, dar neatinga nduo nca . Aceasta se nta mpla nu
mai dupa va rsta de 30 de ani, as a cum o majoritate clara de oameni cred ca au ajuns pe
deplin la maturitate (Arnett, 2001).
Explorarea identitii, n domenii precum munca , dragoste s i viziuni asupra lumii
este o caracteristica importanta a adultilor emergenti (Arnett, 2000). In aceasta etapa a
vietii, pentru tineri sunt s anse mari de a avea mai multe relatii sexuale s i sa locuiasca cu
unul sau mai multi parteneri nainte de ca sa torie. Experientele n relatiile de dragoste
tind sa dureze mai mult deca t n adolescenta (dar nca nu au tendinta de a devenii relatii
pe termen lung sau sa determine ca sa toria), sunt de natura sa includa actul sexual s i pot
include s i coabitarea.
Zona muncii este s i ea explorata de tineri ncerca nd sa descopere cariera sau drumul
profesional s i educational pe care ar vrea sa l urmeze n viitor. Tind sa schimbe specia
liza ri n s coala , sa ncerce sa doba ndeasca experienta ntro varietate de locuri de munca
s i sa caute ocazii posibile numai n acest interval de timp al vietii (de exemplu, stagii de
practica , faculta ti n domenii diverse, programe de studiu n stra ina tate). Cerceta rile
arata ca n aceasta perioada , tinerii exploreaza viziuni asupra lumii s i credinte religi
oase, puna ndus i ntreba ri despre credintele s i valorile cu care au fost crescuti. Tipurile
de comportament pe care tinerii le practica sunt definite caracteristici ale acestei peri
oade. Tinerii se pot angaja n comportamente de risc, cum ar fi sexul neprotejat, abuz
de multe tipuri de substante, comportamente riscate de conducere la viteze mari sau n
stare de ebrietate. Arnett sugereaza ca experimentarea unor comportamente pentru
adultii emergenti pot fi ntelese ca parte a explora rii identita tii lor, reflecta nd dorinta de
a obtine o gama larga de experiente nainte de a prelua rolurile s i responsabilita tile vi
etii de adult (Nelson; Badger; Wu, 2004).
Aceasta perioada densa de tranzitie spre maturitate s i de autonomie pe care o pre
supune, se reflecta n:
119

capacitatea de reproducere (biologic);


capacitatea de motivare s i actiune sociala s i de asumare a unor responsabilita ti (cul
tural);
independenta economica s i productivitate (social);
calitatea de a fi matur n identitatea personala (psihologic).
De fapt, aceasta este compusa dintro serie de fapte relative, sociodemografic s i
structurale cum ar fi va rsta de s colarizare, va rsta ca sa toriei s i/sau de a deveni pa rinte,
obtinerea unui loc de munca s i facilita ti de intrare pe piata muncii, educatie s i formare
profesionala , oferta de locuinte la preturi accesibile pentru tineri, va rsta legala pe baza
criteriilor care definesc drepturile s i responsabilita tile, conditiile s i valorile care permit
sau restrictioneaza coabitarea, reglementa rile individuale de acces la buna stare etc. Un
al doilea grup se refera la circumstante psihologice s i ar putea fi numite componente
subiective cuprinza nd o serie de domenii relevante n viata: trecerea la locul de munca ,
tranzitiile ca tre independenta fata de familia de origine, sexualitatea, relatiile sociale s i
rolul de pa rinte, stilul de viata s i rolul de ceta tean, toate urma nd logica lor proprie s i
progresele nregistrate n conformitate cu ritmuri proprii s i cu obligatii specifice. Totus i,
n acelas i timp ele interactioneaza cu altele, iar consecintele lor afecteaza ntreaga viata
(Petrogiannis, 2011).
Criteriile tranziiei de la adolescen la maturitate, folosite n aceste studii despre
adultii emergenti sunt din literatura antropologica , sociologica s i psihologica . Potrivit
antropologilor cstoria este aproape universal valabila ca trecere definitiva la maturi
tate n culturile traditionale din ntreaga lume. Studiile sociologice privesc ca fiind im
portante pentru tranzitia spre viata adulta , experimentarea unor tranzitii de rol: finali
zarea studiilor, angajarea cu norm ntreag sau a devenii printe. Din studiile
psihologice privind conceptia tinerilor asupra tranzitiei la maturitate, a reies it ca fiind
importante calita ti ale caracterului care pun accent pe individualism: acceptarea res
ponsabilitilor, a lua decizii independent de prini sau alte influene, de a stabilii o rela
ie egal cu prinii, ca ntre aduli i a devenii independent financiar (Nelson; Badger;
Wu, 2004).
Intro serie de studii realizate pe americani n 1994, 1997, 1998 s i 2000 Arnett J. J. a
identificat ca teva domenii majore ai markerilor de maturitate. Au fost identificate ca
relevante pentru a atribui cuiva statutul de adult:
atribute biologice sau legate de va rsta : atingerea unei va rste, capacitatea biologica
de a avea copii s i a ajunge la na ltimea completa . Atributele legate de va rsta pot in
clude trecerea peste restrictiile, n functie de va rsta impuse de societate cum ar fi
va rsta legala pentru a obtine permis de conducere sau a bea alcool.
pe baza observatiilor sociologice tranziiile de rol: a fi ca sa torit, a locui independent,
a fi angajat cu norma ntreaga s i a devenii pa rinte, au fost identificate ca posibile cri
terii ale maturita tii. Acestea includ acele capacita ti oferite familiei: protejarea pro
priei familii, a gestiona o gospoda rie s i a avea grija de copii (Mayseless s i Scharf,
2003). Potrivit antropologilor ca sa toria este aproape universal valabila ca trecere de
finitiva la maturitate n culturile traditionale din ntreaga lume. In aceste culturi, nu
mai dupa ca sa torie, o persoana este considerata a fi atins statutul de adult s i i se da
responsabilita ti de adult. In culturile traditionale ca sa toria implica capacita ti de asu
mare a anumitor responsabilita ti, chiar specifice pentru fiecare gen n parte. Pentru
120

ba rbati nseamna ntretinerea familiei din punct de vedere economic s i oferirea pro
tectiei sau sa mentina psihic n siguranta familia, iar adolescentele dezvolta capacita ti
precum a ntretine o gospoda rie prin grija pentru treburile casnice s i grija fata de co
pii (Nelson; Badger, Wu, 2004).
Cei apte indicatori sau variabile dependente, caracteristice pentru definirea statu
tului de adult sunt: individualism, responsabiliti familiale, respectarea normei, tranziii
biologice, tranziii cronologice/legale, tranziii de rol (Sirsch; Dreher; Mayr; Willinger,
2007). In studiile anterioare efectuate n SUA, criteriile maturita tii au fost grupate n 5
categorii:
independena (de ex. a deveni independent fata de pa rinti),
interdependena (de ex. a deveni mai putin autoorientat s i a dezvolta o mai mare
consideratie pentru altii),
tranziii de rol (de ex. a te ca sa torii),
respectarea normei (de ex. a evita sa te mbeti)
responsabiliti familiale (de ex. a deveni capabil sa ngrijes ti copii).
Cele 5 subscale reflecta diferite domenii n care statutul de adult poate fi demonstrat.
Pentru a compara subscalele, sa realizat testul ANOVA care a condus la obtinerea unor
diferente semnificative n relatie cu genul, educatia tata lui s i va rsta (adolescenti, adulti
emergenti s i adulti), acestea fiind selectate ca s i covariabile. Genul a fost o covariabila
pentru ca unele afirmatii din cele 38 (n unele studii au fost 41, 43 sau 47) au fost spe
cifice pentru fiecare gen, spre exemplu a fi capabil sa ntretii financiar o familie a fost
un item separat specific pentru masculin s i feminin. Similar educatia tata lui a fost inclus
ca s i covariabila , pentru ca perioada n care se petrec unele evenimente (finalizarea stu
diilor, ca sa toria etc.) variaza n functie de clasa sociala (clasa sociala buna fiind asociata
cu medii mari ale va rstei la care are loc tranzitia (Arnett, 2001).
Subscala responsabilitilor familiale a fost preluata din literatura antropologica care
a identificat criterii specifice de gen pentru unii itemi folositi n majoritatea culturilor
traditionale ca s i criterii ale trecerii spre maturitate. Itemii din subscala tranziiilor de
rol au fost preluati din literatura sociologica care a folosit mult timp tranzitiile de rol
specifice, ca s i criterii pentru tranzitia spre maturitate. Itemii din subscala Independen
ei au fost abordati n studii anterioare ca forma nd o conceptie distincta pentru ameri
canii din clasa de mijloc pentru tranzitia spre maturitate (Arnett, 2003).
Datele unor cerceta ri din diferite tari (America, China, Canada, Roma nia (Nelson,
2009), Grecia, Austria, Israel s i Cehia) despre perioada adulta emergenta au fost culese
folosind un design similar (cu mici adapta ri n unele tari), aceeas i metoda ce cercetare
cea a interviului pe baza de chestionar autoadministrat, participantii fiind studenti, (cu
exceptia ca torva studii n care sau fa cut comparatii ale perceptiilor privind statutul s i
criteriile maturita tii ntre adolescenti, persoane cu va rsta cuprinsa ntre 1929 ani s i
pa rinti ai adolescentilor 3055 de ani, n Israel s i Austria). Tinerii au indicat conceptia
lor despre tranzitia spre maturitate completa nd un chestionar cu o serie de criterii pen
tru definirea maturita tii (n unele tari sau mai ada ugat la criteriile initiale, stabilite de
Arnett s i utilizat n cerceta rile din America, criterii specifice societa tii respective, de
exemplu n Cehia s i Grecia), respondentii trebuind sa indice care dintre criterii trebuie
ndeplinite pentru ca o persoana sa fie considerata adulta . Chestionarul a fost conceput
121

pentru a include o gama larga de criterii posibile n trecerea spre maturitate, criterii
selectate din literatura antropologica , sociologica s i psihologica . Itemii (afirmatiile) au
fost mpa rtiti n domenii precum: individualism, responsabiliti familiale, conformare la
norm, tranziii biologice, tranziii cronologice i tranziii de rol (a se vedea Tabelul 4.2).
pentru criterile cuprinse n fiecare domeniu), iar pentru a evalua perceptia subiectiva a
tinerilor privind atingerea maturita tii au fost ntrebati daca simt ca au ajuns adulti.
In toate cerceta rile prezentate n acest studiu comparativ sa utilizat Inventarul de
dimensiuni ale adulilor emergeni (Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood,
IDEA), un chestionar utilizat de Arnett, fiind adaptat n functie de specificul tarii unde
sa aplicat. In Cehia chestionarului adaptat dupa cel utilizat de Arnett (IDEA), de ma su
rare a cinci variabile ale adultilor emergenti: explorarea identitii, experimentare/posi
biliti, negativitate/instabilitate, altele/autoconcentrat i senzaie de ntre autorii au
ada ugat elemente relevante pentru mediul cultural ceh, astfel ajunga nduse la 31 de
itemi (Macek; Bejc ek; Vanckova , 2007). In Israel chestionarul era compus din 47 de
itemi fiind o adaptare dupa modelul conceput de Arnett n 1994 cu elemente relevante
pentru tinerii israelieni privind maturitatea emotionala s i elemente n ceea ce prives te
finalizarea serviciului militar (Mayseless s i Scharf, 2003). Cei 43 de itemi ai instrumen
tului folosit n Grecia este o adaptare a markerilor conceputi n chestionarul lui Arnett
(1994, 1997, 1998, 2000) s i utilizat n America s i n alte tari (Petrogiannis, 2011). In
Canada, studentii au completat un chestionar cu criterile maturita tii ce avea 41 de itemi
grupate apoi pe s ase categorii (Cheah; Nelson, 2004). In Austria sa utilizat versiunea
germana a IDEAG cu 7 scale bazate pe 38 de afirmatii (Sirsch, Dreher, Mayr, Willinger,
2007). In China chestionarul avea 43 de itemi cu criteriile maturita tii plus itemi cu as
pecte demografice (de ex. va rsta , gen, educatie), mediul familial (ex. starea civila a pa
rintilor), perceptia propriului statutul, itemi privind problemele identitare, probleme
religioase, incluza nd credinte s i practici religioase, despre propriul viitor s i buna starea
financiara (Nelson; Badger, Wu, 2004).
Ara ta m n continuare cum aleg tinerii aceste criterii ale maturita tii n functie de ta
rile din care provin.
In conceptia adolescentilor, adultilor emergenti s i adultilor de va rsta mijlocie din
America criteriul individualist, a reprezentat markerul cel mai important al tranzitiei
la va rsta adulta (la toate grupele de va rsta ) acesta nsemna nd acceptarea responsabili
tilor aciunilor tale, a decide singur care sunt credinele i valorile care te definesc, a
stabili o relaie de egalitate cu prinii s i independena financiar.
Adultii considera mai putin importante tranzitiile biologice deca t adolescentii s i
acorda o importanta mai mare conforma rii la normele sociale (sa nu conduci ca nd es ti
beat) ca s i criteriile ce definesc adultul. Pentru tinerii americani, a devenii adult n
seamna respectarea normelor sociale, prin abtinerea de la comportamente precum:
conducerea sub influenta alcoolului, furt din magazine s i experimentarea unor droguri
ilegale. A devenii adult, pentru majoritatea oamenilor din cultura americana nseamna
a nva ta sa stai singur. Individualismul a fost criteriu ales n proportie mare privind
tranzitia la maturitate. Clasat pe locul cel mai nalt la toate grupele de va rsta au fost s i
criteriile din domeniul responsabiliti familiale i conformare la norm. Tranziiile de
rol i tranziiile cronologice au fost alese n mica ma sura de cele trei grupe de va rsta .
Dintre cele 5 roluri ale tranzitiei (cstoria, a devenii printe, finalizarea studiilor, anga
jarea cu norm ntreag i stabilirea n carier) niciuna nu a fost mentionata de mai mult
de o treime dintre participanti: ca sa toria 13%, a devenii pa rinte 9% au fost cel mai putin
selectate elemente din cele 38 incluse n studiu (Arnett, 2001).
122

In Israel itemul a fi independent financiar fata de pa rinti a fost aprobat de 83%


dintre tineri. In studiul din Israel (Mayseless s i Scharf, 2003) a fost introdus un grup de
itemi care indica maturitatea emotionala , fiind perceput important de 8090% dintre
tinerii israelieni s i des i n chestionarul respondentilor americani nu a fost inclus grupul
itemiilor maturita tii emotionale, n urma unor interviuri cu respondentii americani
aces tia raportau importanta acestor aspecte s i n SUA. Pentru respondentii israelieni
comportamentele care respect normele sociale (cum ar fi conducerea n conditii de si
guranta, a evita conducerea sub influenta alcoolului) s i tranziiile de rol (a fi angajat
cu norma ntreaga sau a te ca sa tori) sunt mai importante deca t cei din SUA. Itemul a
nva ta mereu sa ai un bun control al emotiilor care cuprinde acest grup de criterii ai
respecta rii normei s i care necesita un control al impulsurilor a fost aprobat de 80% din
tre israelieni n comparatie cu cei 57% din SUA. Ca s i n es antioanele din SUA, criteriile
care denota responsabiliti familiale au fost aprobati ntrun grad ridicat, 65% fata de
medie, n Israel acest domeniu situa nduse pe locul 4, n urma itemilor din subscalele
individualismului, maturita tii emotionale s i respecta rii normei. 8090% au aprobat cri
terii din domeniul cu consecinte pentru alte persoane, cum ar fi utilizarea contracep
tiei s i 5573% au aprobat criterii din domeniul care reflecta n mare parte comporta
mentul personal cum ar fi sa eviti sa conduci n stare de ebrietate. Pentru israelieni
tranzitiile de rol au o importanta moderata , aproba nd cel mai putin ca sa toria 37% s i cel
mai mult finalizarea studiilor 68%. Israelienii va d tranzitiile de rol ca fiind mai impor
tante deca t omologii lor din SUA, cu un decalaj de 2530%. Au fost aprobati ntre 26
41% de respondentii israelieni s i 3250% de respondentii din SUA. Individualismul,
responsabilita ti familiale, tranzitiile biologice/legate de va rsta , au fost percepute ca fi
ind similare n cele doua culturi n ceea ce prives te importanta lor. Tranzitiile de rol s i
respectarea normei au fost considerate ca fiind mai importante n Israel deca t n SUA.
Diferente mari sunt ntre importanta mare atribuita tranzitiilor de rol n Israel spre de
osebire de importanta sca zuta aprobata n SUA. In Israel ba rbatii au atribuit o impor
tanta mai mare tranzitiilor biologice/legate de va rsta F(1,536) = 5,31, p < 0,05, n timp
ce femeile acorda o importanta mai mare deca t ba rbatii adopta rii unui comportament
responsabil, respecta rii normei F(1,532) = 29,59, p < 0,001 s i maturita tii emotionale
F(1,532) = 5,21; p < 0,05. Respondentii privesc atributele interne, psihologice ca fiind
cei mai importanti markeri ai maturita tii. In schimb criteriile externe cum ar fi tranziti
ile biologice/legate de va rsta , tranzitiile de rol precum ca sa toria s i faptul de a deveni
pa rinte au fost privite ca ava nd o importanta mai mica (Mayseless s i Scharf, 2003).
In Grecia independenta a obt inut cel mai mare scor, urmat de responsabilita t i fami
liale, s i de conformarea la norma . Pe locul 4 sa situat interdependenta, pe 5 tranzitiile
biologice, pe 6 tranzit iile de rol, pe 7 tranzit iile legale/cronologice. Tinerii greci privesc
atributele psihologice, interne, ca fiind cei mai important i markeri spre maturitate s i
care reflecta aspecte individualiste reflecta nd tendinta tinerilor greci de a deveni inde
pendent i fata de pa rint i s i a nva ta sa stea singuri. Except ie a fa cut itemul a nu fi legat
profund emotional de pa rint i care a primit aprobarea doar a unui procent de 20,6%
dintre respondenti. Importanta criteriilor individualiste ale trecerii la maturitate,
schimbul de concept ii comune cu alte grupuri culturale, anii de explorare s i variatele
direct ii de viata n dragoste, munca s i viziuni asupra lumii influenteaza conceptiile ti
nerilor greci n definirea a ceea ce este un adult observa nduse s i n Grecia influenta
tot mai mare a culturii americane s i a culturii din Europa de NV. Petrogiannis, (2011)
se as tepta ca tinerii greci sa sprijine criteriile de maturitate specifice genului s i sa aiba
123

opinii mai traditionaliste despre rolurile de gen ca o consecinta a ment inerii valorilor
colectiviste ale societa t ii greces ti. Subscala conformarea la norma cont ine itemi care
se refera la respectarea normelor sociale, cum ar fi evitarea de a conduce beat s i n
limita de viteza , pentru a putea fi n condit ii de siguranta. A fost emisa ipoteza ca stu
dent ii greci ar favoriza aces ti itemi ca s i criterii de maturitate ca o reflectare a criterii
lor colectiviste, puna nd accentul pe consideratia pentru ceilalti. Rezultatele reflecta
aceasta ipoteza . De exemplu doar 19% dintre albii americani sprijina criteriul de a nu
conduce beat, ca un criteriu de maturitate, comparativ cu 50% dintre greci. Cu toate
acestea, specificul acestui comportament (de a evita sa conduci beat) a evidentiat o
diferenta mai mica (60% pentru albii americani fata de 74,9% pentru tinerii greci).
Tranzitiile legale/cronologice au primit o aprobare mica . Trei din cei s ase itemi inclus i
n studiu au primit cele mai put ine aproba ri (a avea voie sa bea alcool, a i se permite sa
fumeze s i a obt ine permis de conducere). Aces ti itemi au fost sustinuti de mai putin de
10% dintre participanti. Markerii cronologici cum ar fi atingerea va rstei de 18 ani s i
evenimentele de tranzit ie cum ar fi ca sa torirea sau finalizarea studiilor au o impor
tant a redusa ca markeri ai statutului de adult pentru multi adulti emergent i din Grecia.
In procente de peste 80% au fost aprobate criteriile din domeniul responsabilita t i fa
miliale cum ar fi: sa devii capabil sa ment ii familia fizic n conditii de siguranta (de
88,9% dintre fete s i 85,8% dintre ba iet i). Intre 50% s i 78,3% din respondent i au sus
tinut domeniul respecta rii normei ca reflecta nd maturitatea. Acest grup de itemi re
prezinta consecinte ca tre alte persoane (de ex. a utiliza mijloacele contraceptive daca
es ti activ sexual n cazul n care nu dores ti un copil 76% s i a evita sa conduci n stare
de ebrietate de 74,6%). Tinerii din Grecia va d criteriile care denota interdependenta
ca ava nd o important a moderata , urmata de tranzitiile legale/cronologice. Studentii
greci nu sust in cu ta rie criteriile din subscala tranzit iilor de rol exceptie fa ca nd itemul
a te stabili ntro cariera pe termen lung 88%. Privind la analizele separate, se poate
afirma ca n grupul elen a existat un consens ridicat n ceea ce prives te criteriile cele
mai avizate pentru trecerea la maturitate. Nu sau ga sit diferente de gen, cu exceptia
aproba rii puternice a studentelor elene n scala independentei s i anume studentele
elene (n medie 3,1) au dat mai multa importanta pentru independenta deca t student ii
eleni (medie 2,9). Diferenta cea mai importanta a fost ga sita cu privire la religiozitate,
indica nd ca acei tineri cu credinta s i practici religioase puternice aproba markeri tra
dit ionalis ti, colectivis ti pentru trecerea la maturitate cum ar fi responsabilita ti famili
ale, respectarea normei s i interdependenta (Petrogiannis, 2011).
In Canada criteriile maturita tii au fost grupate pe s ase categorii conform studiilor pe
aceasta tema . Categoriile includ independena ( = 0,35), interdependen ( = 0,64),
tranziii de rol ( = 0,86), conformarea la norm ( = 0,83), tranziii biologice ( = 0,80)
s i responsabiliti familiale ( = 0,90). Cel mai important criteriu pentru toate cele trei
grupe (grupul de canadieni aborigeni cu aculturatie mare (GAM), grupul de aborigeni
canadieni cu aculturatie mica (GAm) s i grupul de canadieni europeni) au fost a accepta
responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni, iar a evita sa conduci beat a
fost cel deal doilea cel mai important criteriu. Problema consumului de alcool este una
semnificativa pentru multe comunita ti de aborigeni din Canada, datorita ncerca rilor
dea lungul istoriei de asimilare de ca tre guvern s i datorita problemelor rasismului. Au
existat tentative puternice ale popoarelor indigene pentru a reca s tiga ma ndria etnica s i
o renas tere n cons tientizarea culturala s i implicare n practicile traditionale. Cu aceasta
tendinta, exista de asemenea o cons tientizare puternica n ra ndul tinerilor aborigeni cu
124

privire la pericolele potentiale ale consumului de alcool, ceea ce este evident n convin
gerile lor cu privire la va rsta adulta . De asemenea a nva ta sa ai ntotdeauna un bun
control al emotiilor tale s i a fi capabil sa sprijini financiar pa rintii au fost evaluate ca
fiind importante pentru grupul cu aculturatie mare. Ba rbatii au acordat o importanta
mai mare tranzitiilor biologice deca t femeile, iar femeile au acordat o importanta mai
mare respecta rii normei deca t ba rbatii. Sa constat ca GAM acorda o importanta mai
mare interdependentei deca t cultura majoritara ; ata t GAM ca t s i GAm acorda o impor
tanta mai mare tranzitiilor de rol, deca t cultura majoritara ; GAM acorda o importanta
mai mare respecta rii normei deca t cultura majoritara ; ata t GAM ca t s i GAm acorda o
importanta mai mare tranzitiilor biologice deca t cultura majoritara s i n sfa rs it GAM
acorda o importanta mai mare capacita tilor de familie deca t GAm s i deca t cultura majo
ritara (Cheah s i Nelson, 2004).
In Austria pe primele locuri sau situat criterii precum: a accepta responsabilitatea
pentru consecintele actiunilor tale (98%), a decide care sunt convingerile s i valorile
personale independent de pa rinti sau alte influente (98%), a utiliza metode de con
traceptie daca es ti activ sexual pentru a nu concepe un copil (85%), n vreme ce criterii
precum: a fi ca sa torit (9%), a avea cel putin un copil (9%) s i a cumpa ra o casa (8%)
primind cele mai mici scoruri pe ansamblul es antionului. Cele mai mari valori sau ob
tinut pentru individualism, urmata de responsabiliti familiale, conformare la norm,
pentru ntregul es antion, mult mai importante deca t criteriile biologic, legal/cronologic,
al tranzitiilor de rol sau al altor criterii de tranzitie, ceea ce indica faptul ca aceste trei
criterii sunt cele mai importante pentru a ajunge la maturitate n Austria. Diferente sunt
s i pe grupele de va rsta specifice, spre exemplu pentru adolescenti individualismul este
criteriul cel mai important, urmat de respectarea normei s i apoi responsabilita ti famili
ale. Pentru adultii n curs de dezvoltare s i pentru adulti tot individualismul este cel mai
important criteriu, dar n aceste doua grupe de va rsta pe locul doi sunt responsabilita ti
familiale s i apoi conformarea la norma . In ceea ce prives te comparatiile ntre va rste,
adolescentii afirma ca respectarea normei este mult mai importanta deca t o considera
adultii emergenti. Adultii emergenti privesc criteriul individualismului, al responsabili
ta tii familiale s i al conforma rii la norma ca fiind mai putin important pentru a fi adult
deca t le considera adultii. Adolescentii comparativ cu adultii indica o importanta sem
nificativ mai mica individualismului, dar atribuie o importanta similara responsabilita
tilor familiale s i conforma rii la norma . Conform caracteristicilor propuse de Arnett pen
tru a fi considerat adult, s i n cazul studiului din Austria cele mai importante au reies it
criteriile precum individualismul, urmat de responsabilita ti familiale s i conformare la
norma . (Sirsch et al., 2007).
In studiile asupra tinerilor americani, aces tia privesc tranzitia spre maturitate ca fi
ind n principal marcate de criteriul individualist ce cuprinde tra sa turi de caracter pre
cum: ati asuma responsabilita ti, a lua decizii independent s i a devenii independent fi
nanciar. (Arnett, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001; Crockett, 2000; Greene, Wheatley s i
Aldova, 1992; Scheer s i Palkovitz, 1994). Sa pus ipoteza ca adultii emergenti din gru
purile etnice minoritare ar fi mult mai probabil deca t albii sa sprijine criteriile de matu
ritate referitoare la interdependenta (mai degraba deca t independenta), a se conforma
la normele sociale (prin evitarea comportamentelor deviante), implicarea n tranzitii de
roluri (ca sa torirea) s i capacitatea de a ndeplinii roluri familiale (ntretinerea financiara
a unei familii). Din cei 39 de itemi din chestionar, rezultatele au ara tat ca opinia adultilor
emergenti din grupurile minoritare etnic privind tranzitia spre maturitate sunt similare
125

cu opinia albilor, dar cu ca teva diferente. Asema narea ntre grupuri a fost la importanta
acordata criteriilor care reflecta independenta: a accepta responsabilitatea pentru con
secintele actiunilor tale, a decide asupra relatiilor de egalitate cu pa rintii. In cele trei
grupuri etnice minoritare la fel ca s i n grupul albilor 70% dintre adultii emergenti pri
vesc aceste criterii ca fiind necesare a fi realizate pentru ca o persoana sa fie considerata
adulta . In subscalele responsabiliti familiale, conformarea la norm, i tranziiile de rol
toate cele trei minorita ti etnice leau aprobat n mai mare ma sura deca t albii. Sprijinul
pentru criteriul responsabilita tilor familiale, de ca tre adultii emergenti din grupurile
etnic minoritare din America pare sa se bazeze pe valori care conduc spre obligatiile
familiale mai degraba deca t pe opinii traditionale a rolurilor de gen. Un alt item aprobat
de cel putin de 70% din respondenti din cele patru grupe etnice a fost un item din sub
scala interdependenei: a devenii mai putin orientat spre sine s i de a dezvolta o mai
mare consideratie pentru ceilalti. O alta notabila caracteristica a frecventelor a fost
aprobarea relativ mica pentru subscala tranzitiilor de rol. Intre 1432% dintre partici
pantii grupurilor etnice au aprobat finalizarea studiilor, ca s i criteriu pentru a devenii
adult, doar ntre 532% pentru a fi ca sa torit s i doar ntre 532% pentru criteriul a
avea cel putin un copil. Adultii emergenti din cele trei grupuri etnice au aprobat ntro
ma sura mai mare deca t albii criteriile din subscala conformare la norma . Markeri cro
nologici precum a atinge va rsta de 18 sau 21 de ani, sau evenimente ale tranzitiei pre
cum a te ca sa torii, ati finaliza studiile, nu reprezinta conotatii pentru a ajunge la statu
tul de adult pentru majoritatea tinerilor, fie n ra ndul albilor sau printre afroamericani,
latini s i americani asiatici. Multi tineri americani ntre care s i grupurile etnice, sunt de
acord ca tranzitia la maturitate este definita mai mult prin tranzitii individuale, echili
brata de criterii care reflecta preocuparea pentru altii. Des i acest punct de vedere al
trecerii spre maturitate se aplica s i la grupurile etnice, exista diferente ntre albi s i afro
americani, ntre latini s i americani asiatici. Tinerii din aceste grupuri etnice minoritare
sunt mai susceptibili de a favoriza criterii ale maturita tii care sa reflecte obligatiile ca tre
altii. Balanta ntre criteriile individualiste s i orientarea spre altii ca s i criterii de maturi
tate, pare sa ncline spre orientarea spre ceilalti n ra ndurile tinerilor din grupurile etnic
minoritare deca t n ra ndul albilor (Arnett, 2003).
In China cele mai alese criterii au fost: a accepta responsabilita ti pentru consecin
tele actiunilor tale, a nva ta mereu sa ai un bun control al emotiilor, a deveni inde
pendent financiar fata de pa rinti, a deveni mai putin autoorientat s i a dezvolta o mai
mare atentie pentru altii. Aceste rezultate reflecta markeri interni ai statutului de adult
ca fiind criteriile necesare pentru maturitate mai degraba deca t evenimente tranzitorii
(spre ex. ca sa toria). Tranzitiile de rol a te stabili ntro cariera pe termen lung, a ab
solvi o facultate, a te ca sa tori s i a deveni pa rinte sau clasat pe locuri foarte sca zute
pe lista . De asemenea rezultatele au ara tat ca tinerii chinezi aproba s i alte criterii care
par legate direct de ideologia colectivismului. Criteriile a devenii mai putin autoorien
tat s i a dezvolta o mai mare preocupare pentru altii s i a devenii capabil sa sprijini fi
nanciar pa rintii sau clasat de asemenea pe locuri ridicate n topul criteriilor. Spre
exemplu n studiul realizat de Arnett, 2003, doar 16% au aprobat a fi capabil sa sustii
financiar pa rintii ca o conditie pentru a fi adult comparativ cu 89% din es antionul chi
nez. Doctrina confucianista acorda o importanta deosebita punerii nevoilor s i interese
lor altora naintea propriilor nevoi s i interese. A devenii capabil sa sustii pa rintii finan
ciar este o modalitate n care tinerii chinezi si pot ndeplinii responsabilita tile s i
angajamentele familiale. Confucianismul a nva tat ca a fi capabil sa sustii pa rintii s i sa ai
126

grija de propria familie sunt din punct de vedere moral semnificative s i indica maturi
tate. Intradeva r indivizii sunt considerati a fi imaturi daca aces tia nu au grija de familie,
care n general consta dintrun sot, copii s i pa rintii n va rsta . Rezultatele au evidentiat
de asemenea ca majoritatea tinerilor chinezi simt o responsabilitate de a avea o grija de
pa rinti n viitor s i cred ca pa rintii lor sau pa rintii sotului vor tra i pa na la urma cu ei. De
altfel legislatia chineza arata ca una din functiile familiei este de a avea grija de pa rintii
n va rsta , n special atunci ca nd aces tia sunt prea slabi pentru a mai muncii s i nu au
mijloace pentru as i ca s tiga traiul. Rezultatele acestui studiu au ara tat de asemenea ca
o conduita personala adecvata s i conformarea la normele sociale sunt aspecte impor
tante pentru tinerii chinezi. S i n acest caz sistemul juridic din China poate avea un im
pact asupra comportamentului adultilor emergenti. In China exista pedepse mai aspre
pentru nca lcarea anumitor legi comparativ cu SUA. Acest fapt poate descuraja anumite
comportamente de risc. De exemplu n China detinerea s i traficul de droguri poate duce
la nchisoare pe viata, s i chiar n cantita ti mici poate duce la pedeapsa cu moartea. Acest
lucru poate face accesul la droguri mai dificil, reduca nd astfel prevalenta consumului de
droguri ilegale (Nelson; Badger; Wu, 2004).
Incheiem expunerea criteriilor alese de tinerii din diverse tari prin prezentarea re
zultatelor obtinute n Roma nia. In studiul din 2009 rezultatele sunt prezentate n func
tie de 4 categorii de tineri cei care au ra spuns afirmativ s i au preluat roluri specifice
adultilor (au devenit pa rinti, sau ca sa torit sau ambele) au fost numiti aduli (n = 27);
tinerii care nu se simt adulti (fie au ra spuns negativ sau au ales varianta n unele pri
vinte da, n alte privinte nu), dar care au preluat roluri de adulti au fost numiti aduli
nepregtii (n = 36); tineri care sau declarat adulti, dar care nu au preluat roluri speci
fice adultilor au fost numiti aduli autopercepui (n = 64) s i tineri care nu sau perceput
adulti s i care nu au preluat roluri de adulti au fost numiti aduli n curs de dezvoltare
(n = 103) (Nelson, 2009). Criteriile maturita tii au fost grupate n 5 categorii, incluza nd
independena (de ex. a deveni independent fata de pa rinti), interdependena (de ex. a
deveni mai putin autoorientat s i a dezvolta o mai mare consideratie pentru altii), tran
ziii de rol (de ex. a te ca sa tori), respectarea normei (de ex. a evita sa te mbeti) s i respon
sabiliti familiale (de ex. a deveni capabil sa ngrijes ti copii) (Nelson, 2009). Aspecte
privind maturitatea relationala , independenta financiara s i respectarea normei, au fost
cotate ca fiind cele mai importante criterii ale maturita tii s i sa constat ca nu exista un
optimism omniprezent despre viitor incluza nd cariera, relatiile, finantele sau calitatea
generala a vietii. Au fost diferente n functie de gen, studentele din Roma nia au pus mai
mare accent pe responsabilita ti familiale, respectarea normei, tranzitiile de rol s i matu
ritatea relationala . 4 itemi au fost cotati ca fiind cei mai importanti: a accepta respon
sabilitatea pentru consecintele actiunilor tale (M = 3,78), a evita drogurile ilegale
(M = 3,62), a decide personal asupra credintelor/valorilor, independent de pa rinti sau
alte influente (M = 3,56) s i a evita comiterea de infractiuni minore cum ar fi actele de
vandalism s i furtul din magazine (M = 3,46). Rezultatele reflecta markeri interni ai sta
tutului de adult ca fiind criteriile importante de maturitate, mai degraba deca t eveni
mente de tranzitie (de ex. a te ca sa tori sau a deveni pa rinte), care sau clasat pe locuri
foarte joase n lista . Cei mai importanti factori sunt tranziiile de rol, factorul indepen
dena financiar i factorul maturitate relaional. Primii trei factori au fost numiti astfel
pentru ca ei apar conceptual s i structural similar cu cei ai lui.

127

Tabelul 4.2: Aprobarea criterilor privind trecerea spre maturitate la liceeni s i studenti
(cifrele exprima %, iar cele dintre paranteze rangul criteriului ales).
Caracteristici:

Toi

Liceeni

Studeni

Fete

Biei

Independen

a)

Sa ti asumi responsabilitatea pentru consecintele


faptelor tale

94.03 (1)

96,99 (1)

86,30 (1)

93,22 95,29

b)

Sa iei decizii n functie de credintele s i valorile


78,23 (2)
personale independent de pa rinti sau de alte influente

77,70 (6)

79,59 (3)

79,65 76,02

c)

Sa stabiles ti o relatie de egalitate cu pa rintii ta i

d)

Sa fii independent financiar de pa rintii ta i

78,15 (3)

e)

Sa nu mai locuies ti mpreuna cu pa rintii ta i

53,47 (29) 47,94 (35) 67,93 (11) 53,86 52,87

67,74 (13) 71,35 (11) 58,31 (17) 65,43 71,31


75,14 (9)

86,01 (2)

81,52 72,95

hh) Sa nu fi foarte legat emotional de pa rintii ta i

38,47 (39) 41,47 (39) 30,61 (37) 35,37 43,24

Responsabiliti familiale

j)

Sa poti sustine financiar o familie (ba rbat)

64,60 (18) 68,78 (13) 53,64 (22) 54,39 80,33

k)

Sa poti ngriji copiii (femeie)

70,56 (10) 68,67 (14) 75,51 (4)

m) Sa poti sustine financiar o familie (femeie)

86,04 46,72

65,24 (15) 63,99 (19) 68,51 (10) 78,19 45,29

l)

Sa poti ngriji copiii (ba rbat)

59,35 (21) 62,21 (22) 51,90 (24) 51,20 71,93

g)

Sa poti conduce o gospoda rie (femeie)

65,81 (14) 62,21 (21) 75,22 (5)

h)

Sa poti conduce o gospoda rie (ba rbat)

58,79 (24) 61,87 (24) 50,73 (27) 49,87 72,54

f)

Sa poti oferi familiei siguranta fizica (ba rbat)

64,68 (16) 68,23 (15) 55,39 (20) 54.26 80,74

i)

Sa poti oferi familiei siguranta fizica (femeie)

56,94 (27) 54,96 (30) 62,10 (14) 69,68 37,30

Conformarea la norme

t)

Sa nu ajungi n stare de ebrietate (sa nu te mbeti)

59,19 (22) 61,87 (25) 52,19 (23) 63,70 52,25

q)

Sa nu foloses ti droguri ilicite

76,37 (6)

s)

Sa nu ai mai mult de un partener sexual


(n acelas i timp)

64.68 (17) 66,89 (17) 58,89 (16) 69,95 56,56

r)

Sa conduci mas ina n siguranta,


n limita vitezei maxime admise

71,53 (9)

u)

Sa nu njuri (sa nu foloses ti un limbaj vulgar)

59,19 (23) 61,98 (23) 51,90 (25) 60,77 56,76

o)

Daca es ti activ sexual sa foloses ti contraceptia


pentru a evita o sarcina nedorita

76,29 (7)

79,04 (4)

69,10 (8)

79,26 71,72

p)

Sa nu conduci mas ina sub influenta alcoolului

77,42 (4)

78,37 (5)

74,93 (6)

80,85 72,13

n)

Sa nu sa va rs es ti infractiuni minore
(furt din magazin, vandalism)

69,52 (12) 69,34 (12) 69,97 (7)

71,94 65,78

Interdependena

kk) Sa te fi angajat ntro relatie emotionala


pe termen lung

52,74 (30) 56,86 (28) 41,98 (31) 50,00 56,97

gg) Sa ai angajamente de durata fata de altii

52,66 (31) 54,07 (31) 48,98 (28) 52,53 52,87

ll)

72,42 (8)

Sa nveti sa ai tot timpul un bun control al emotiilor


79,15 (3)

81,12 42,21

69,10 (9)

79,26 71,93

74.47 (10) 63,85 (12) 73,94 67,83

77,03 (7)

60,35 (15) 71,94 73,16

mm) Sa devii mai putin egoist, sa te raportezi


mai atent la ceilalti

64,60 (19) 67,78 (16) 56,27 (18) 65,82 62,70

nn) Sa poti sa i sustii financiar pe pa rintii ta i

58,31 (25) 60,87 (26) 51,60 (26) 56,25 61,48

Tranziii biologice

x)

Sa atingi na ltimea maxima

29,92 (40) 31,10 (40) 26,82 (40) 26,86 34,63

z)

Sa fii capabila sa concepi un copil (femeie)

54,60 (28) 56,97 (27) 48,40 (29) 63,43 40,98

v)

Sa fii capabil sa concepi un copil (ba rbat)

50,40 (32) 56,30 (29) 34,99 (34) 41,22 64,55

ii)

Sa fi nceput viata sexuala

43,39 (36) 48,38 (34) 30,32 (38) 33,24 59,02

128

Tranziii de rol

dd) Sa fi terminat educatia

69,60 (11) 75,47 (8)

54,23 (21) 69,15 70,29

ee) Sa fii ca sa torit/a

44,84 (35) 46,15 (37) 41,40 (32) 43,22 47,34

ff) Sa ai ma car un copil

39,76 (38) 42,36 (38) 32,94 (36) 37,23 43,65

cc) Sa te orientezi ca tre o cariera de durata

76,77 (5)

jj)

62,74 (20) 65,44 (18) 55,69 (19) 61,84 64,14

Sa ai o casa a ta

bb) Sa fii angajat/a cu norma ntreaga

63,85 (13) 78,72 73,77

58,06 (26) 62,54 (20) 46,36 (30) 55,45 62,09

Tranziii legale/cronologice
y)

81,72 (2)

Sa mplines ti 18 ani

45,32 (34) 49,39 (33) 34,69 (35) 40,82 52,25

w) Sa mplines ti 21 ani

48,06 (33) 52,84 (32) 35,57 (33) 44,41 53,69

aa) Sa obtii carnetul de s ofer

41,69 (37) 46,71 (36) 28,57 (39) 36,70 49,39

Arnett (2003), constructii ai capacita tilor familiale, conformare la norma s i tranzitii


de rol. Al patrulea factor a apa rut ca o constructie similara cu notiunea de independenta
a lui Arnett, dar pentru ca sau concentrat exclusiv pe notiunea de independenta finan
ciara a fost numit astfel. Ultimul factor a fost izbitor de asema na tor cu cel al lui Badger,
Nelson s i Barry (2006), constructia maturita tii relationale s i prin urmare a fost numita
astfel. Rezultatele acestui studiu sugereaza faptul ca aceste criterii sunt similare cu cele
identificate n numeroase tari, incluza nd nevoia de a deveni independent financiar, ma
turitate relationala , persoane care sunt capabile sa respecte normele sociale sau as tep
ta rile societa tii. Pentru acest es antion, este de remarcat accentul pus pe respectarea
normei, mai cu seama pe probleme precum a evita sa intri n stare de ebrietate, a utiliza
metode contraceptive, ava nd tendinta de a evalua ca fiind mai necesare s i mai impor
tante deca t este observata de obicei n studiile din SUA (Nelson, 2009).
4.6.2.Metoda,instrumentuliloturilestudiilor
Pentru a compara modul n care liceenii s i studentii nteleg procesul de a devenii adult
n Roma nia, n cadrul proiectului Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal
am organizat dou studii pilot22 pe liceeni (n toamna anului 2012) s i pe studenti (n
vara anului 2013). Astfel a fost alca tuita o baza de date cu acei itemi care erau identici
n chestionarul liceenilor s i n cel al studentilor, pentru a putea descrie modul n care
liceenii s i studentii nteleg procesul de a devenii adult n Roma nia, daca exista diferente
n criteriile pe care ei le aleg s i pentru a explora modul n care factorii sociali s i de risc
influenteaza alegerea criteriilor maturita tii. Un alt obiectiv al studiului a fost acela de a
compara criteriile alese de tinerii roma ni cu criteriile alese de tinerii din alte tari s i pe
care leam prezentat mai devreme n lucrare.
Baza de date pentru aceasta analiza cuprinde un numa r de 1240 de adolescent i cu
va rsta cuprinsa ntre 1625 de ani (M = 18,87, SD = 1,05), majoritatea fete 60,6% s i
este compusa din doua es antioane de respondent i: 897 liceeni de clasa a XIIa (F =
52,8%) s i 343 de student i de anul I (F = 81%). Datele din ama ndoua loturi au fost cu
lese cu ocazia cerceta rilor pilot realizate n cadrul proiectului mai sus mentionat, cer
ceta rile pilot de testare a instrumentelor de cercetare (cele doua chestionare din ca
drul proiectului IDEI din Anexa ) realiza nduse pe liceeni s i un studiu pilot pe studenti.

22

Scopul studiului pilot a fost testarea instrumentului de cercetare pentru liceeni, respectiv pen
tru studenti.

129

In elaborarea es antionului sa t inut cont de reprezentativitate n functie de ruralur


ban, s coli marginale s coli centrale. Liceenii din clase terminale (a XIIa s i/sau a XIIIa)
provin de la licee cu profil teoretic, tehnologic s i vocat ional, preponderent din judetele
Arges , Covasna, Ilfov, Timis s i Va lcea, iar studentii provin de la diverse specializa ri din
centrele universitare Cluj, Timis oara, Bucures ti s i Petros ani. Pentru ambele es antioane
am folosit aceeas i metoda de cercetare metoda interviului pe baza de chestionar s i
acelas i instrument de cercetare (Scala markerilor maturita tii propusa de Arnett,
2001), nsa n timp ce liceenii au completat chestionarul n clasa n timpul unei ore de
curs prin tehnica pen and paper, student ilor li sa prezentat proiectul de cercetare
naintea unui curs sau seminar, cera ndulise datele de contact (o adresa de email s i
un numa r de telefon), urma nd a completa chestionarul online pe siteul proiectului23.
In perioada iunieiulie 2013 a fost realizata cercetarea pilot pentru testarea instrumen
tului, n scopul prega tirii celui deal doilea val al studiului mai amplu Rezultantele ado
lescenei. O perspectiv longitudinal, ce urma sa aiba loc la sfa rs itul anului 2014n
ceputul anului 2015. Instrumentul de cercetare a fost testat, folosind un es antion de
convenienta pe un lot restra ns de student i de anul I, de la diverse specializa ri din patru
centre universitare din tara : Timis oara, Cluj, Bucures ti s i Petros ani. In urma promova
rii proiectului de cercetare am adunat n total un numa r de 2256 date de contact de la
student ii grupului nostru t inta (numa r de telefon s i adresa de email) astfel: Timis oara
(496 contacte), Cluj (966), Bucures ti (524), Petros ani (270). Promovarea proiectului
sa fa cut n 8 universita ti: n Timis oara la Universitatea Politehnica, Universitatea de
Vest, Universitatea de Medicina s i Farmacie Victor Babes ; n ClujNapoca la Universi
tatea Tehnica , Universitatea Babes Bolyai; n Bucures ti la Academia de Studii Econo
mice (ASE), Universitatea din Bucures ti s i la Universitatea din Petros ani, n toate aceste
universita t i student ii provenind de la faculta t i cu diverse specializa ri: Matematica In
formatica s i s tiinte exacte: Geografie, Fizica , Chimie, Litere, S tiinte Politice s i Socio
Umane, Teologie, Sport, Medicina precum s i de la specializa ri tehnice: Ingineria Medi
ului, Civila , Electrica s i Constructii. Modul de lucru a fost asema na tor cu cel folosit n
valul I al cerceta rii. Pentru a obt ine un numa r mai mare de chestionare completate n
mod corespunza tor, dupa ncheierea sesiunii de examene studentii au fost contactat i
prin telefon. La finalul perioadei de completare a chestionarului online exporta nd baza
de date online am constatat ca avem 859 de ra spunsuri, iar n urma cura tarii bazei de
date s i a elimina rii cazurilor care aveau multe ra spunsuri missing a ra mas un numa r
de 277 de respondent i. Rata mare de pierdere nregistrata a impus eficientizarea mo
dalita tii de colectare a datelor s i mbuna ta t irea strategiei de administrare a es antionu
lui n valul doi al studiului.
In cadrul studiului pilot de testare a instrumentului pentru valul II al cerceta rii lon
gitudinale a fost inclusa s i scala markerilor maturita tii. Participantii au indicat concep
tia lor despre tranzitia spre maturitate n cadrul chestionarului bifa nd un ra spuns de
da sau nu unui item cu 40 de criterii pentru definirea maturita tii, criterii care trebu
iesc ndeplinite pentru ca o persoana sa fie considerata adulta s i tradus din Inventarul
de dimensiuni ale adulilor emergeni (Arnett, 2001). Acest item a fost conceput pentru
a include o gama larga de criterii posibile n trecerea spre maturitate, criterii selectate
din literatura antropologica , sociologica s i psihologica . Criteriile (afirmatiile) au fost m

23

Siteul proiectului este http://www.viitoradult.ro/, chestionarul puta nd fi accesat la urma to


rul link: http://www.viitoradult.ro/sondaj/

130

pa rtiti n domenii precum: individualism (independen i interdependen), responsabi


liti familiale, conformare la norm, tranziii biologice, tranziii cronologice/legale i
tranziii de rol (Tabelul 4.3).
4.6.3. RezultateleobinutenurmacercetriiIII
La nivelul ntregului lot (liceeni s i studenti) primele trei criterii care au fost aprobate n
cea mai mare proportie au fost sa ti asumi responsabilitatea pentru consecintele fapte
lor tale (94.0%), sa iei decizii n functie de credintele s i valorile personale independent
de pa rinti sau de alte influente (78,2%), sa fii independent financiar de pa rintii ta i
(78,1%). Pentru fete primele trei criterii ale maturita tii au fost sa ti asumi responsabi
litatea pentru consecintele faptelor tale (93,2%), urmat de criteriul sa poti ngriji copiii
(femeie) (86,0%) s i sa fii independent financiar fata de pa rintii ta i (81,5%). Pentru ba
ieti cele mai importante trei criterii ale maturita tii sunt sa ti asumi responsabilitatea
pentru consecintele faptelor tale (95,2%), sa poti oferi familiei siguranta fizica (ba rbat)
(80,7%) s i sa poti sustine financiar o familie (ba rbat) (80,3%).
Pentru liceeni primele trei cele mai importante criterii ale maturita tii sunt sa ti
asumi responsabilitatea pentru consecintele faptelor tale (96,9%), sa te orientezi ca tre
o cariera de durata (81,7%) s i sa nu foloses ti droguri ilicite (79,1%). Pentru studenti
primele trei cele mai importante criterii ale maturita tii sunt sa ti asumi responsabili
tatea pentru consecintele faptelor tale (86,3%), sa fii independent financiar de pa rintii
ta i (86,0%) s i sa iei decizii n functie de credintele s i valorile personale independent de
pa rinti sau de alte influente (79,5%) (vezi tabelul 4.2.) Sau ara tat diferente n criteriile
maturita tii percepute de liceeni s i studenti, des i criteriul ales cel mai frecvent de liceeni
(96,9%) este acelas i cu cel ales cel mai frecvent de studenti (86,3%): sa ti asumi res
ponsabilitatea pentru consecintele faptelor tale, nsa pe ca nd n ra ndul liceenilor acest
criteriu este urmat de sa te orientezi ca tre o cariera de durata (81,7%) s i sa nu folo
ses ti droguri ilicite (79,1%), studentii au ales pe locul secund s i al treilea criteriile sa
fii independent financiar fata de pa rintii ta i (86,0%) s i sa iei decizii n functie de cre
dintele s i valorile personale independent de pa rinti sau de alte influente (79,5%), ceea
ce sugereaza importanta valoriza rii independentei s i autonomiei n cazul studentilor,
comparativ cu liceenii.
Tabelul 4.3: Corelatiile dintre subscalele privind criteriile maturita tii

II

III

IV

VI

VII

Independenta

Responsabilita ti familiale

0,25**

Conformarea la norme

0,32**

0,31**

Interdependenta

0,34**

0,24**

0,33**

Tranzitii biologice

0,28**

0,30**

0,27**

0,43**

Tranzitii de rol

0,36**

0,23**

0,32**

0,60**

0,49**

Tranzitii legale/cronologice

0,25**

0,14**

0,20**

0,38**

0,54**

0,52**

**Corelatia semnificativa la un p < .01

131

In urma corelatiei putem afirma ca exista o lega tura ntre aceste s apte subscale, deci
s i n cazul es antionului nostru acest model al mpa rtirii criteriilor maturita tii n s apte
subscale este valabil.
La nivelul ntregului eantion diferente statistic semnificative n funcie de grup (lice
enistudeni) sunt la subscalele conformarea la norme (t1238 = 4.25, p < .01), interdepen
denta (t1238 = 5.86, p < .01), tranzitii biologice (t1238 = 6.43, p < .01), tranzitii de rol
(t595.772 = 6.60, p < .01) s i tranzitii cronologice (t1238 = 7.06, p < .01), liceenii acorda nd o
mai mare importanta criteriilor din toate aceste subscale: conformarea la norme (ML =
.62, MS = .54), interdependenta (ML = .63, MS = .52), tranzitii biologice (ML = .48, MS =
.35), tranzitii de rol (ML = .62, MS = .49) s i tranzitii cronologice (ML = .50, MS = .33) (vezi
Tabelul 4.4).
Tabelul 4.4: Analiza semnificatiei diferentelor de grup n es antionul total
Subscale:

Grup

Media

Abaterea standard

Independenta

liceeni

897

.68

.21

studenti

343

.68

.21

Responsabilita ti familiale

liceeni

897

.64

.27

studenti

343

.62

.28

Conformarea la norme

liceeni

897

.62

.25

studenti

343

.54

.29

Interdependenta

liceeni

897

.63

.30

studenti

343

.52

.33

Tranzitii biologice

liceeni

897

.48

.31

studenti

343

.35

.32

Tranzitii de rol

liceeni

897

.62

.30

studenti

343

.49

.31

Tranzitii cronologice

liceeni

897

.50

.37

studenti

343

.33

.36

NS

NS

NS

NS

4,252

.001

5,863

.001

6,430

.001

6,600

.001

7,067

.001

Nota : NS = diferente nesemnificative.

Pe ntregul eantion diferente statistic semnificative n funcie de gen exista pentru


subscalele responsabilita ti familiale (t123824 = 3.76, p < .01), conformarea la norme
(t1053.119 = 4.52, p < .01), tranzitii biologice (t1238 = 4.59, p < .01) s i tranzitii cronologice
(t1064.229 = 5.130, p < .01). Ba ietii acorda o mai mare importanta criteriilor maturita tii
care compun subscalele tranzitii cronologice (MB = .52, MF = .41) s i tranzitii biologice
(MB = .50, MF = .41), iar fetele considera mai importante pentru a definii maturitatea,
criteriile ce fac parte din subscalele Responsabilita ti familiale (MF = .66, MB = .60), s i
conformarea la norme (MF = .62, MB = .55) (vezi Tabelul 4.5).

24

Cifra nseamna numa rul de subiecti pentru care sa calculat analiza statistica .

132

Tabelul 4.5: Analiza semnificatiei diferentelor dupa gen n es antionul total


Subscale:

Gen

Media

Abaterea standard

Independenta

fete

752

.68

.20

ba ieti

488

.69

.22

Responsabilita ti familiale

fete

752

.66

.27

ba ieti

488

.60

.26

Conformarea la norme

fete

752

.62

.26

ba ieti

488

.55

.26

Interdependenta

fete

752

.59

.30

ba ieti

488

.61

.32

Tranzitii biologice

fete

752

.41

.32

ba ieti

488

.50

.32

Tranzitii de rol

fete

752

.58

.31

ba ieti

488

.60

.32

Tranzitii cronologice

fete

752

.41

.38

ba ieti

488

.52

.36

NS

NS

3,768

.001

4,520

.001

NS

NS

4,591

.001

NS

NS

5,130

.001

Nota : NS = diferente nesemnificative.


Tabelul 4.6: Media s i abaterea standard a aproba rii criteriilor
privind trecerea spre maturitate, pe subscale n functie de gen s i grup
SUBSCALE:

GEN

Ba iat

GRUP
Fata
SD

TOTAL

Elevi
SD

Studenti
SD

SD

SD

Independenta

.69

.22

.68

.20

.68

.21

.68

.21

.68

.21

Responsabilita ti familiale

.60

.26

.66

.28

.64

.27

.62

.28

.63

.27

Conformarea la norme

.55

.26

.62

.27

.62

.25

.54

.30

.60

.27

Interdependenta

.61

.32

.59

.31

.63

.30

.52

.33

.60

.31

Tranzitii biologice

.50

.32

.41

.32

.48

.32

.35

.32

.45

.33

Tranzitii de rol

.60

.32

.58

.31

.62

.31

.49

.32

.59

.31

Tranzitii cronologice

.52

.37

.41

.38

.50

.38

.33

.36

.45

.38

TOTAL RESPONDENT I

752

488

897

343

1240

La nivelul ntregului es antion, diferente statistic semnificative de gen sunt pentru


subscalele responsabiliti familiale (t1238 = 3.76, p < 0,01), respectarea normei
(t1053.119 = 4.52 p < 0.01), tranziii biologice (t1238 = 4.59, p < 0,01) s i tranziii legale/cro
nologice (t1064.229 = 5.130, p < 0.01). Ba ietii acorda mai multa importanta criteriilor din
subscalele tranzitiilor cronologice (MB = 0.52, MF = 0.41) s i tranzitiilor biologice (MB =
0.50, MF = 0.41), iar fetele considera ca cele mai importante criterii pentru a defini ma
turitatea pe cele din subscala responsabilita ti familiale (MF = 0.66, MF = 0.60), s i respec
tarea normelor (MF = 0.62, MB = 0.55). In ntreg es antion, diferente statistic semnificative
pe grup (liceeni a XIIa s i studenti) sunt la scalele conformarea la norma (t1238 = 4.25,
p < 0.01), interdependenta (t1238 = 5.86, p < 0.01, tranzitii biologice (t1238 = 6.43, p <
133

0.01), tranzitiile de rol (t595.772 = 6.60, p < 0.01) s i tranzitii legale/cronologice (t1238 =
7.06, p < 0.01), liceenii de clasa a XIIa acorda nd o importanta mai mare criteriilor din
aceste subscale: respectarea normelor (ML = 0.62, MS = 0.54), interdependenta (ML =
0.63, MS = 0.52), tranzitii biologice (ML = 0.48, MS = 0.35), tranzitii de rol (ML = 0.62, MS =
0.49) s i tranzitii cronologice (ML = 0.50, MS = 0.33). Datele noastre sunt similare cu re
zultatele studiilor anterioare (Arnett, 2001; Mayseless s i Scharf, 2003; Kirsch, Dreher,
Mayr, Willinger, 2007, Petrogiannis, 2011, Cheah, Nelson, 2004 Seiter, 2011), n care
atributele psihologice interne sunt markeri mult mai importanti ai maturita tii, n per
ceptia adolescentilor s i tinerilor adulti din noile generatii deca t markeri externi identi
ficati de literatura de specialitate clasica . Este necesar sa se cerceteze perceptia tinerilor
care nu urmeaza facultatea, deoarece aces tia ar putea fi constra ns i din cauza situatiei
economice sa s i asume roluri carei determina sa se simta adulti la o va rsta mai precoce,
comparativ cu cei de va rsta similara , care urmeaza studii superioare s i pe care pa rintii
i sustin financiar25.
4.6.4. ConcluziileCERCETRIIIII
Adultii emergenti din Roma nia au experimentat s i experimenteaza n continuare ceea
ce nseamna libertatea. Inla turarea regimului comunist, n decembrie 1989 s i tranzitia
societa tii roma nes ti spre o economie de piata, a determinat ca tinerii sa simta ca le sunt
deschise multe us i, care nainte nu existau pentru pa rintii lor, rezulta nd un sentiment
de optimism. Numeroasele schimba ri pot fi va zute n Roma nia inclusiv n mbuna ta tirea
standardului de viata s i adoptarea valorilor s i ideologiilor individualiste specifice soci
eta tilor din Vest. Aceste schimba ri s i alti factori asociati cu aceste schimba ri (de ex. con
trolul nas terilor, rolurile de gen, expunerea mai mare la massmedia occidentala ) au
afectat caracteristicile definitorii pentru perioada adulta emergenta , n special pentru
studenti, acest fapt ara ta nd s i Nelson (2009), n studiul pe tinerii din Roma nia. Arnett
afirma ca perioada adulta emergenta nu este o perioada universala a dezvolta rii umane,
sugera nd ca aceasta perioada exista numai n anumite conditii care au avut loc destul
de recent s i numai n unele culturi n culturile care ama na intrarea n rolurile adultilor
s i a responsabilita tilor, mult dupa perioada adolescentei (Arnett, 2004: 21). Poate de
aceea pa na acum cele mai multe dintre studiile care examineaza perceptia tinerilor des
pre maturitate, au fost realizate pe studenti. Studiile au concluzionat ca tinerii variaza
n domenii precum va rsta la care preiau unele responsabilita ti specifice adultilor (de
exemplu, de a se ca sa tori, de a devenii pa rinti), prin felul n care si privesc viitorul (cu
optimism sau ngrijorare), prin modul lor de viata (tra ind cu pa rintii, colegi de camera ,
parteneri romantici), prin preocupa rile educationale s i profesionale precum s i prin
comportamentul lor (de exemplu se pot angaja n comportamente de risc specifice va r
stei lor cum ar fi droguri, alcool sau sex neprotejat) (Nelson, 2009).
In comparatie cu perioada precedenta a adolescentei, majoritatea tinerilor experi
menteaza sentimente de libertate s i de independenta ntrun grad mult mai mare. Ei nu
se confrunta cu o presiune mare pentru a lua decizii importante legate de problemele
vietii, sunt liberi sa se ra zga ndeasca s i de a explora alte posibilita ti (n relatii, n dra
goste, n studii, n munca etc.). S i totus i sunt cons tienti ca nu vor ra ma ne la acest stadiu

25

Datele prezentate aici precum s i o parte a textului au fost publicate n Raiu, S. (2014). Adoles
cena emergent n Romnia: Comparaie ntre percepia elevilor de clasa a XIIa i studeni de
anul I, n volumul Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 149.

134

incomplet al statutului de adult s i ca mai devreme sau mai ta rziu vor deveni pe deplin
adulti. Insa nu este ntotdeauna clar pentru ei ca nd vor devenii adulti s i ce ma suri initi
ale i vor conduce n starea de maturitate deplina (Macek; Bejc ek; Vanckova , 2007).
Tranzitia de la adolescenta la maturitate nu este numai un proces biologic, ci mai
degraba n conformitate cu conceptiile unor studii, este s i un proces social, psihologic s i
cultural. In societa ti diferite pot diferii criteriile care sunt considerate a fi cele mai im
portante n marcajul trecerii la maturitate.
Indiferent ca vorbim despre studii care fac comparatie ntre grupurile de va rsta : ado
lescenti, adulti emergenti, adulti (Arnett, 2001; Mayseless s i Scharf, 2003; Sirsch et al.,
2007) sau studiile care fac comparatie ntre grupurile etnice (Arnett, 2003; Cheah s i
Nelson, 2004) privind perceptia criteriilor necesare pentru ca cineva sa fie considerat
adult, n toate aceste studii, respondentii privesc atributele interne, psihologice ca fiind
cei mai importanti markeri ai maturita tii. In aceste studii, itemii care fac parte din cri
teriul individualist au obtinut cele mai multe aproba ri, astfel ca cel mai important mar
ker al tranzitiei la va rsta adulta , n functie de procentul aproba rilor au fost itemii din
scala individualismului (asumarea responsabilita tii pentru consecintele propriilor
fapte, sa decizi fa ra influenta cuiva, sa stabiles ti o relatie egala cu pa rintii, sa locuies ti
independent, sa nu fi foarte legat emotional de pa rinti).
Rezultatele studiilor privind opiniile tinerilor ntre 1825 de ani despre perceptia
propriului statut de va rsta n diferite tari s i culturi arata ca aces tia se simt a fi ntre doua
perioade ale vietii, nu se considera adolescenti dar nici pe deplin adulti, tra ind o peri
oada pe care nu s tiu cum so numeasca . Nelson, 2009 ara ta ca majoritatea dintre tinerii
roma ni (63%) nu se considera a fi adulti. Rezultatele lotului nostru de 100 de studenti
arata un procent de 69% care n unele privine se simt aduli, dar n altele nu, iar daca
lua m n calcul s i pe cei care ra spund categoric nu procentul tinerilor roma ni care nu
se considera adulti este de 75%. Aceste procente sunt similare cu cele ga site s i n alte
studii efectuate n diferite tari s i culturi, incluza nd americani asiatici 61% (Arnett,
2001), americani europeni 50% (Arnett, 2001), greci 52% (Petrogiannis, 2011); cel mai
mare procentaj fiind de 72% n ra ndul tinerilor chinezi (Nelson; Badger s i Wu, 2004) s i
de 71% n ra ndul tinerilor afroamericani (Arnett, 2001). In China 35% dintre tineri au
ra spuns ca n unele privinte se simt maturi, dar n altele nu (Nelson; Badger; Wu,
2004), n Canada 66% au un sentiment de tra ire a unei perioade ntre adolescenta s
maturitate (Cheah; Nelson, 2004), n Austria 63% dintre adolescentii s i 55% dintre
adultii n curs de dezvoltare nu se simt complet adulti (Sirsch; Dreher; Mayr; Willinger,
2007). In America majoritatea albilor 60% s i americani asiatici 54% au ra spuns ca n
unele privinte se simt adulti, dar n alte privinte nu. Mai putin de juma tate din afro
americani 34% s i latini 44% au dat acest ra spuns. Relativ putine persoane din fiecare
grup etnic au ra spuns nu: 7% dintre afroamericani, 8% dintre latini, 9% dintre ame
ricanii asiatici s i 4% dintre albi (Arnett, 2001). Rezultatele studiului realizat de Nelson,
(2009), dar s i ale noastre arata ca cei mai multi adulti n curs de dezvoltare din Roma nia
simt ca tra iesc o perioada ntre adolescenta s i maturitate, pe care nu s tiu cum so nu
measca . Dintre tinerii roma ni n studiul anterior din 2009 69% nu se considerau adulti,
n studiul nostru 75% dintre tinerii ntre 1825 de ani nu se considera adulti.
Aceasta ambiguitate a sentimentului de a se simti matur n ra spunsurile tinerilor
poate fi explicata prin criteriile prin care aces tia definesc trecerea la maturitate, refe
rinduse la calita ti de caracter ce se obtin gradual (se dezvolta treptat), sunt intangibile
s i dificil de evaluat n mod explicit s i expres precum asumarea responsabilita tii conse
cintelor faptelor proprii, luarea deciziilor fa ra influenta altora s i a devenirii mai putin
135

autoorientat. Acestea sunt procese care se obtin parcurga nd o perioada lunga de timp.
In toate aceste studii, rezultatele reflecta markeri interni ai statutului de adult ca fiind
criteriile importante de maturitate pentru tinerii din societa tile de asta zi, mai degraba
deca t evenimente de tranzitie (de ex. a te ca sa tori sau a deveni pa rinte), care sau clasat
pe locuri foarte joase n lista . Rezultatele sugereaza criterii similare pentru definirea
maturita tii identificate n diverse tari, din categoria independentei incluza nd nevoia de
a deveni independent financiar, maturitate relationala , persoane care sunt capabile sa
respecte normele sociale sau as tepta rile societa tii.
In general toate studiile privind criteriile maturita tii arata ca importante aspectele
privind maturitatea relationala , independenta financiara s i respectarea normei. Acestea
au fost cotate ca fiind cele mai importante criterii ale maturita tii s i sa constat ca n ge
neral printre tineri nu exista un optimism omniprezent despre viitor incluza nd cariera,
relatiile, finantele sau calitatea generala a vietii. La nivelul ntregului lot (liceeni s i stu
denti) al tinerilor din Roma nia criteriile alese de aces tia sunt similare cu cele observate
n studiile din SUA sau alte societa ti. Primele trei criterii care au fost aprobate n cea mai
mare proportie au fost asumarea responsabilita tilor, luarea deciziilor fa ra influenta al
tcuiva s i independenta financiara . Sau ara tat diferente n criteriile maturita tii perce
pute de liceeni s i studenti, des i criteriul ales cel mai frecvent de liceeni este acelas i cu
cel ales cel mai frecvent de studenti asumarea responsabilitii faptelor proprii, nsa pe
ca nd n ra ndul liceenilor acest criteriu este urmat de orientarea ca tre o cariera s i evita
rea drogurilor ilicite, studentii au ales pe locul secund s i al treilea criteriile indepen
denta financiara s i luarea deciziilor fa ra influenta altcuiva, ceea ce sugereaza importanta
valoriza rii independentei s i autonomiei n cazul studentilor, comparativ cu liceenii. Pen
tru fete primele trei criterii ale maturita tii au fost asumarea responsabilita tilor faptelor
proprii, urmat de criteriul sa poti ngriji copiii (femeie) s i independenta financiara , iar
pentru ba ieti cel mai important criteriu al maturita tii este tot asumarea responsabilita
tii faptelor proprii urmat de oferirea sigurantei fizice s i sustinerea financiara propriei
familii (ba rbat). Studiile pe tinerii americani (Arnett, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001) au
ara tat ca aces tia privesc tranzitia spre maturitate ca fiind n principal marcate de crite
riul individualist ce cuprinde tra sa turi de caracter precum: ati asuma responsabilita ti,
a lua decizii fa ra influenta altora s i a devenii independent financiar. Multi tineri ameri
cani ntre care s i grupurile etnice, sunt de acord ca tranzitia la maturitate este definita
mai mult prin tranzitii individuale, echilibrata de criterii care reflecta preocuparea pen
tru altii. In cultura americana pe locuri nalte sau clasat, la toate grupele de va rsta s i
criteriile din domeniul Responsabiliti familiale i conformare la norm (Arnett, 2001).
Similare sunt s i rezultatele din Austria, unde tot cele mai importante criterii au reies it
cele din domeniul individualismuluiindependenei, urmat de responsabilita ti familiale
s i conformare la norma (Sirsch; Dreher; Mayr; Willinger, 2007) sau n Grecia unde ordi
nea domeniilor este aceeas i criteriile din subscala independenei a obtinut cel mai mare
scor, urmat de responsabiliti familiale, i de conformarea la norm (Petrogiannis,
2011). In Israel independenta financiara fata de pa rinti a fost aprobata de 83% dintre
tineri (Mayseless s i Scharf, 2003). In Canada cel mai important criteriu au fost a accepta
responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni, iar a evita sa conduci beat a
fost cel deal doilea cel mai important criteriu (Cheah; Nelson, 2004). In China cele mai
alese criterii au fost: a accepta responsabilita ti pentru consecintele actiunilor tale, a
nva ta mereu sa ai un bun control al emotiilor, a devenii independent financiar fata de
pa rinti, a deveni mai putin autoorientat s i a dezvolta o mai mare atentie pentru altii.
Tranzitiile de rol a te stabili ntro cariera pe termen lung, a absolvi o facultate, a te
136

ca sa torii s i a devenii pa rinte sau clasat pe locuri foarte sca zute pe lista tinerilor chi
nezi (Nelson; Badger; Wu, 2004). S i adultii emergenti roma ni apreciaza criteriile din
scala individualismului ca marker ai maturita tii, primele trei criterii care au fost apro
bate n cea mai mare proportie au fost sa ti asumi responsabilitatea pentru consecintele
faptelor tale (94,03%), sa iei decizii n functie de credintele s i valorile personale inde
pendent de pa rinti sau de alte influente (78,23%), sa fii independent financiar de pa rin
tii ta i (78,15%).

4.7. CERCETAREAIVOPERSPECTIVLONGITUDINALASUPRA
SUCCESULUITRANZIIEISPREMATURITATEATINERILORROMNI
Procesul analizei succesului tranzitiei spre maturitate este structurat dupa cum ur
meaza : descrierea pe scurt a tipurilor de analize statistice utilizate, enumerarea s i des
crierea succinta a variabilelor folosite n analizele statistice, urma nd ca la final sa inter
preta m relatia dintre rezultantele tranzitiei de succes spre maturitate s i debutul n
munca al tinerilor prin diverse variabile explicative, comenta nd rezultatele obtinute. In
cadrul acestui subcapitol ncerca m sa ra spundem la urma toarele doua ntreba ri de cer
cetare:
1. Care sunt rezultantele unei tranzitii de succes spre maturitate s i cum sunt explicate
ele de factori demografici, ai excluziunii sociale s i de evenimentele negative de viata?
2. Care sunt factorii care influenteaza debutul tinerilor n munca ?
4.7.1. Factoriisocialiaitranziiei
Cele mai multe cerceta ri care surprind fenomenul tranzitiei la va rsta adulta au demarat
la sfa rs itul anilor 9026. In general cerceta rile se centreaza pe doua directii ale tranzitiei
la va rsta adulta : (a) pe tranzitia de la s coala la locul de munca pe deo parte (Kogan
2007; Muller s i Gangl 2003a,b; Shavit s i Muller 1998) s i pe de alta parte pe (b) formarea
familiei, incluza nd plecarea din ca minul pa rintesc. Cerceta rile (Baizan et al. 2004; Billari
s i Philipov 2004a,b; Fussell s i Gauthier 2005; Kiernan 2001; Andersson s i Philipov,
2002) pe formarea parteneriatelor s i prima nas tere sunt limitate n analize cu referire
doar la persoanele de gen feminin (Buchmann s i Kriesi, 2011).
In ultimele decenii, n ntreaga Europa pentru ca sa extins perioada de s colarizare,
a crescut media de va rsta pentru finalizarea nva tama ntului initial, aceasta fiind la 16
17 ani pentru cohortele na scute n diferiti ani (ntre 1948 s i 1957 s i ntre 1968 s i 1978)
n Marea Britanie s i Germania s i aproape la 20 de ani n Italia. Ratele de finalizare a
nva tama ntului superior sunt mari n tarile scandinave, n 2007 fiind aproape de 50%,
dar n Germania, Austria s i Grecia sau observat rate mai sca zute cu valori ntre 1823%
conform OECD, 2009. Cres terea mediei de va rsta la finalizarea educatiei initiale ama na

26

Cercetarea Pietei Fortei de Munca la nivelul Uniunii Europene (The European Union Labor
Force Survey EU LFS), 2000 Ad Hoc Module on SchooltoWork Transitions, Carierele dupa
nva tama ntul superior (the Careers After Higher Education: A European Research Study, The
European Community Household Panel, The Fertility and Family Survey, European Social Sur
vey s i mai recent Programul Generatii s i Gen (Generations and Gender Program) n care sau
realizat studii n ca teva tari din Europa de Est.

137

intrarea pe piata muncii n majoritatea tarilor europene. In Italia s i Marea Britanie me


dia va rstei la primul loc de munca e n jurul va rstei de 16 ani s i de 19 ani n Suedia
(pentru cohortele na scute ntre 1948 s i 1957), cresca nd la 19 ani n Marea Britanie s i
ntre 22 s i 24 de ani n Italia (pentru cei na scuti ntre 1968 s i 1978). Prelungirea intra rii
pe piata fortei de munca se datoreaza perioadei extinse a s colariza rii, dar s i datorita
dificulta tilor tot mai mari de a ga si un loc de munca sau a unui loc de munca stabil. In
Europa de Sud, abandonul s colar duce la a experimenta, indiferent de nivelul de educa
tie, o perioada prelungita de instabilitate a carierei, marcata de insecuritate n munca s i
niveluri ridicate de s omaj sau inactivitate. Intrarea pe piata muncii este comparativ ra
pida n Germania, Austria, Danemarca s i Olanda. Alte tari din Europa de Nord Vest pre
cum Marea Britanie, Irlanda, Belgia, ocupa rate medii. Rate mari ale neangaja rii s i inse
curita tii n munca imediat dupa finalizarea s colii sunt n tari din Europa de Sud
(Buchmann s i Kriesi, 2011).
Procesul de a deveni independent social ncepe imediat dupa plecarea din ca minul
pa rintesc. Acesta este singurul criteriul al tranzitiei care arata o cres tere modesta a me
diei de va rsta n cele mai multe tari. Exceptie fac tarile din Europa de Sud, unde acesta
a crescut considerabil dea lungul cohortelor. Scandinavii pleaca din ca minul pa rintesc
cel mai devreme. In Suedia media va rstei a fost de 19 ani pentru cohortele celor na scuti
ntre 19611965. Aceleas i cohorte, dar din tarile din Europa de Sud, se afla la cealalta
extrema , n Italia, ba rbatii pleaca din ca minul pa rintesc la o va rsta medie de 27 de ani,
iar femeile la 24 de ani. Studiile din Europa conceptualizeaza plecarea din ca minul pa
rintesc ca fiind un eveniment nerecurent, nsa unii tineri, din diferite motive, se pot n
toarce sa tra iasca cu pa rintii dupa ce sau mutat prima data . Domeniul de viata pentru
care cerceta torii observa o ama nare din ce n ce mai mare este formarea familiei. Pentru
cohorta celor na scuti ntre 1940 s i 1960, media va rstei la prima ca sa torie a crescut n
cele mai multe din tarile din Europa de Vest. Pentru va rsta medie la prima nas tere sa
observat o cres tere cu 35 ani ncepa nd cu anii 1970 pentru cele mai multe dintre tari.
In ciuda tendintei destul de uniforme de ama nare a forma rii parteneriatelor romantice
s i a va rstei la prima nas tere, diferentele nationale au ra mas mari s i destul de stabile dea
lungul timpului. In tarile scandinave, formarea parteneriatelor are loc mai repede s i ma
rea majoritate sunt consensuale, dar concretizarea lor n ca sa torii are loc ta rziu sau de
loc. Parteneriatele romantice se nta mpla mai ta rziu n tarile din Europa de Sud, unde
prevalenta ca sa toriei este destul de ridicata . In tarile din Europa de Est, ama narea ca sa
toriei, a avut loc frecvent dupa anii 1990 s i va rsta medie a forma rii parteneriatelor ro
mantice este mica n cele mai multe tari. In contrast cu formarea parteneriatelor roman
tice, timpul (s i prevalenta) parentalita tii nu a ara tat tendinte clare ntre tari. Pa na n
2005 timpul cel mai ta rziu al primei nas teri a fost cel mai pronuntat n Olanda, Suedia,
Italia s i Spania s i cel mai devreme n tarile foste comuniste precum Roma nia, Ungaria s i
Bulgaria (Buchmann s i Kriesi, 2011).
Studiile comparative la nivel micro privind tranzitia de la s coala la locul de munca ,
au ara tat, dea lungul ntregii Europe, ca tinerii cu un statut socioeconomic mai sca zut
obtin un nivel mai sca zut al educatiei s i intra mai devreme pe piata muncii. O educatie
mai sca zuta favorizeaza , dar nu neapa rat, parteneriate romantice mai instabile s i a pa
rentalita tii mai devreme, ceea ce determina n viitor o cres tere a riscului de neangajare
s i sa ra cie, n mod special pentru femei. Studii (Blossfeld et al. 2005; Wiik, 2009) din
Norvegia, Marea Britanie, Finlanda s i Italia au ara tat ca un statut socioeconomic mai
sca zut duce la o formare a parteneriatelor romantice mai devreme s i a parentalita tii
chiar s i n cazul acelor tineri educati (Buchmann s i Kriesi, 2011).
138

Studiile asupra prevalentei, evenimentelor de tranzitie s i a diversita tii lor n Europa


au ara tat trei descoperiri importante:
1. perioada de tranzitie la va rsta adulta a fost extinsa considerabil de ca tre cohortele
tinere s i se observa o ama nare a majorita tii markerilor de tranzitie.
2. Pentru evenimente precum ncadrarea n munca , relatii intime, prima nas tere, fina
lizarea studiilor predomina variatia mare a va rstei. Daca conform lui Buchmann s i
Kriesi (2011) diferentele dintre tari sunt mari n jurul va rstei de 25 de ani, dar com
parative n mica ma sura nainte de va rsta de 20 de ani s i dupa va rsta de 35 de ani.
Ava nd n vedere ca studiile noastre au fost fa cute pe doua paneluri nu ne as tepta m
ca diferentele de va rsta sa fie mari.
3. Tendintele sunt similare s i pentru ba rbati s i pentru femei. Plecarea din ca minul pa
rintesc s i formarea familiei, n mod general au loc la va rste mai naintate n cazul
ba rbatilor (Buchmann s i Kriesi, 2011).
Intrun studiu care a ncercat sa afle de ce americanii de culoare sunt sa racii, Gold A.
et al. (2015) au testat daca probabilitatea de succes economic este conditionata de rea
lizarea a trei norme realizate de americanii din clasa de mijloc s i pe care cei doi cerce
ta tori le numesc secvene de succes acestea fiind absolvirea nvmntului superior, a
fi stabil ntrun loc de munc cu norm ntreag, tu sau partenerul/a i a avea copii n
timp ce eti cstorit/ i dup vrsta de 21 de ani.
Trecerea cu succes la va rsta adulta presupune o combinatie de factori printre care
existenta unui echilibru interior, competente interpersonale, capacitate de autocontrol,
de a ntelege cum sa faci fata contextelor multiple s i complexe s i ostilita tilor sau indife
rentei venite din partea institutiilor, capacitate de rezilienta atunci ca nd exista adversi
ta ti. Tinerii trebuie sa fie prega titi pentru a ga ndi rapid, sa aiba veleita ti de inventatori
s i sa rezolve probleme apela nd la cunos tinte profunde, sa fie creativi, flexibili s i sa utili
zeze cunos tintele n situatii noi. A prega ti adolescentii pentru maturitate nseamna cul
tivarea abilita tilor de a ga ndi critic, de a le cultiva cunos tinte despre institutii s i procese
democratice s i un sentiment de a servi comunita tii lor s i sa se implice n procesele so
ciale sau politice (Nagaoka et al., 2014).
Benson et al. (2004) arata un profil al tinerilor compus din opt dimensiuni ai tranzi
tiei de success spre va rsta adulta , tabelul de mai jos sumariza nd aceste dimensiuni (Ta
belul 4.7).
Tabelul 4.7: Dimensiuni s i indicatori ai succesului n evolutia adultilor emergenti
Dimensiuni i indicatori ai succesului n evoluia adulilor emergeni
Sntatea fizic:
o alimentatie buna , exercitii fizice regulate, fa ra abuz de substante s i dependenta,
comportament sexual sigur, evitarea violentei s i a conducerii sub influenta alcoolului
Bunstarea psihologic i emoional
identitate de sine pozitiva , satisfactie cu viata, un aspect fizic pla cut, sentiment al unui scop,
orientare prosociala
Abiliti de via
luarea deciziilor, reglare emotionala , abilita ti interpersonale, autoeficacitate,
responsabilitate financiara

139

Comportament etic
a spune adeva rul, respectarea promisiunilor, evitarea criminalita tii, respectarea legii, a spune
ca es ti bolnav ca nd chiar te simti ra u, a demonstra grija s i preocupare pentru altii, asumarea
propriilor responsabilita ti
Familie sntoas i relaii sociale
a tine lega tura s i interactiuni frecvente cu pa rintii, cu un partener intim s i cu grupul de egali,
implicarea n grupuri cum ar fi echipe sportive comunitare, grupuri de biserica , grupuri de
muzica , cursuri de dans,
Nivel de educaie
finalizarea liceului, finalizarea unei forme de educatie postsecundara sau a unui certificate
de atestat profesional,
Angajament constructiv
peste 35 de ore pe sa pta ma na n s coala , angajarea n ca mpul muncii sau n gospoda rie,
Angajament civic
munca de voluntariat, participare politica , acte de caritate
Sursa: Benson et al., 2004: 6.
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/SuccessfulDevelopment.pdf

Succesul adolescentei e definit de literatura de specialitate prin competente s i efi


cacitatea personala , achizitii de deprinderi sociale, sentiment de buna stare, capacitate
de relat ionare s i de intimitate, angajare fata de valori prosociale, judeca t i s i act iuni
morale, precum s i un stil de viata sa na tos s i evitarea comportamentelor deviante. Di
ficulta t ile s i nesigurantele din societatea roma neasca actuala afecteaza s ansele adoles
cent ilor s i ma resc presiunile exercitate asupra lor de a atinge nivele ridicate de com
petente sociale. Majoritatea tinerilor europeni de asta zi se bucura de conditii de viata
bune, nsa aces tia nta mpina dificulta ti n educat ie, ocuparea fortei de munca s i inclu
ziune, care combinate cu problemele de ordin financiar, n materie de locuinte sau tran
sport, i mpiedica sa devina independent i, sa beneficieze de resurse s i oportunita ti
suficiente pentru as i gestiona propriile viet i, a participa n societate s i a lua decizii n
mod independent.
Succesul trecerii la va rsta adulta depinde de cunos tinte, aptitudini, abilita ti s i carac
teristici transmise oamenilor prin procesul de educatie. Un adult ta na r bine prega tit
este unul cu un sentiment al identita tii integrate, un activism s i motivatie de as i utiliza
cunos tintele s i strategiile fata de dorintele finale. A avea o identitate integrata n
seamna nu numai de ai prega ti pe tineri pentru a face fata unei experiente n universi
tate sau n munca , dar s i de ai ndruma spre as i dezvolta activismul pentru a avea suc
ces n functie de ceea ce nteleg ei prin succes s i a avea posibilitatea de a experimenta
mai multe contexte. Tinerii au nevoie de cunos tinte, abilita ti, formarea unor mentalita ti,
strategii s i sa s i formeze o cons tiinta pentru a gestiona provoca rile maturita tii, nefiind
vorba doar de dezvoltarea cunos tintelor s i a abilita tilor, ca t mai ales de implicarea lor
n viata de zi cu zi, ntrun mod carei va ajuta sa s i conduca viata n viitor as a cum do
resc (Nagaoka et al., 2014).
Nagaoka et al. (2014) recunosc rolul esential pe care contextul l are asupra unui
adult capabil de as i valorifica talentele s i as i atinge scopurile. Obstacolele care stau n
calea drumului spre maturitate s i oportunita tile disponibile pentru tinerii adulti variaza
foarte mult de contextul n care locuiesc. Sa ra cia are influenta asupra perspectivelor de
140

viitor ale tinerilor: copiii din familii sa race au mai putine s anse deca t colegii lor bogati
de a finaliza liceul sau de a urma studii universitare (Rouse s i Barrrow, 2006) sau de a
se bucura de o sa na tate buna la va rsta adulta . Copiii s i adolescentii din SUA au parte de
oportunita ti s i experiente diferite n afara s colii care depind n mare parte de resursele
familiale. Diferentele de venituri din investitia n educatia informala , de exemplu, n clu
burile sportive, tabere de vara , ca la torii, computere s i ca rtile de acasa , contribuie la di
ferente n realizarea academica care pot fi observate nca din intrarea n s coala formala
s i se extind pe ma sura ce elevul trece prin s coala . Experienta faculta tii unui ta na r a ca rui
familie are venituri mici este descrisa ca fiind pentru ei un bilet pentru a sca pa dintro
comunitate sa raca mai degraba deca t ca o modalitate de as i dezvolta mintea s i talentele
artistice sau pentru a schimba conditiile din comunita tile lor.
Comportamentul individual este conditionat de diverse constra ngeri sociale, ce de
termina optiunile disponibile pentru fiecare actor individual. Fiecare comportament la
nivel microsocial este influentat de un anumit context. Cu toate acestea, structura ma
crosociala nu determina n ntregime cursul vietii oamenilor, aces tia l remodeleaza ac
tiv, fiind agenti activi ai biografiilor lor (Sobotka, 2004).
Deciziile referitoare la evenimentele majore de pe parcursul vietii sunt influentate
de experientele trecute ale unei persoane s i de evenimentele prin care aceasta a trecut.
Se poate spune ca evenimentele anterioare prega tesc drumul pentru unele roluri s i le
mpiedica pe altele, modifica nd s ansele s i perspectivele vieti (Dykstra, van Wissen,
1999).
Des i asta zi, n Roma nia se observa tendinta unui debut n munca abia dupa absolvi
rea nva tama ntului superior exista tineri care experimenteaza munca nca din timpul
liceului (munca sezoniera , chiar s i pe perioada vacantelor) sau imediat dupa absolvirea
liceului. Aceasta categorie de tineri se diferentiaza de cei care aleg sa fie dependenti
financiar de pa rinti pa na dupa absolvirea studiilor superioare. Scopurile studiului nos
tru sunt acelea de ai observa pe tinerii care au ales sa continue educatia dupa absolvi
rea liceului, dar reus esc sa s i mbine studiile cu munca s i care sunt factorii sociali care
influenteaza debutul n munca al tinerilor? Prin astfel de studii dorim ca factorii politici
sa ga seasca modalita tile prin care tinerii din primele trei categorii sa poate avea o pre
ga tire educationala ca t mai mare (pentru a putea face fata pe o piata a muncii tot mai
concurentiala ) s i a avea o experienta n munca (pentru ca insertia lor pe piata muncii sa
fie ca t mai repede s i eficienta ).
4.7.2. Metoda,instrumentulieantionulcelordouvalurialestudiuluiIV
Datele statistice prin care analiza m n aceasta parte a ca rtii succesul tranzitiei spre ma
turitate s i a debutului n munca a tinerilor roma ni provin din studiul longitudinal al pro
iectului mentionat deja n aceasta carte Rezultantele adolescenei. O perspectiv longi
tudinal27. Subiectii studiului sunt cohorta de tineri na scuti n 19941995, fiind
generatia de absolventi de clasa a XIIa sau a XIIIa n 2012 care au participat n primul

27

Proiect PNIIIDPCE201130543, finantat de Consiliul National al Cerceta rii S tiintifice s i im


plementat de o echipa mixta de cadre didactice s i cerceta tori ai Departamentului de Asistenta
Sociala a Universita tii Babes Bolyai. Datele au fost utilizate cu acordul coordonatorului s tiinti
fic Prof. Univ. Dr. Maria Roth s i al managerului de proiect Lect. Univ. Dr. TeodorPaul Ha ra gus .
Mai multe detalii despre proiect pe www.viitoradult.ro.

141

val al studiului. Aceeas i tineri au fost recontactati pentru a completa un alt chestionar
n al doilea val al studiului la doi ani dupa absolvirea liceului.
Aspectemetodologicealeanalizelorstatistice
Investiga m influenta factorilor privind succesul tranzitiei la maturitate precum s i facto
rii influentatori asupra debutului n munca al tinerilor folosind n primul caz regresia
liniara multipla (ierarhica ), iar n cel deal doilea regresia logistica binara . Ala turi de
regresia liniara bivariata exista un alt tip de regresie liniara , aceea multipla (ierarhica )
pe care am ales sa o utiliza m n analizele noastre pentru explicarea factorilor care au
determina rezultantele de succes al unui ta na r n tranzitia lui de la adolescenta la ma
turitate. In regresia liniara multipla , se construiesc modele ierarhice n care variabilele
independente sunt introduse pe ra nd. Astfel am recurs la o analiza de tip bloc de regre
sie pentru a observa efectul succesiunilor de factori asupra variabilelor dependente.
Ada uga nd factorii (variabilele independente) pe etape am putut observa ca t de bine ex
plica modelul variabilele dependente. Ceea ce ma soara coeficientul de corelaie multipl
(ierarhic) este asocierea dintre o variabila independenta s i doua sau mai multe varia
bile dependente, coeficientul fiind notat cu R s i ne arata tocmai ca t de mult putem noi
sa prezicem rezultatele variabilei dependente cunosca nd pe cele ale variabilelor predic
tori (independente). Valoarea lui R2 arata care este variatia din variabila Y (variabila
dependenta ) explicata de variatia din variabila (variabilele) X (variabilele predictori
sau independente). R square change arata ca t de mult se schimba valoarea lui R2 de la
un model la altul, permitand astfel sa estima m daca introducerea unei variabile sau a
unui bloc de variabile independente mbuna ta tes te puterea de predictie a modelului
(Lungu, 2001). Daca este negativ explica efectul variantei de ra spuns codata cu 0 a
variabilei independente, iar daca este pozitiv explica efectul variantei de ra spuns co
data cu 1 a variabilei independente introdusa n modelul de regresie.
Pentru a analiza factorii care au influenta asupra deciziei tinerilor de a ncepe o ex
perienta n munca , al doilea tip de regresie pe care lam utilizat este regresia logistica
binara (Binomial/binary logistic regression), o forma de regresie n care variabila depen
denta este dihotomica , iar variabilele independente pot fi ata t cantitative ca t s i calitative
(categoriale). Regresia este utilizata atunci ca nd variabila dependenta se exprima n ter
meni de aparitie sau nonaparitie a unui eveniment ava nd cod 1 pentru aparitia eveni
mentului s i cod 0 pentru neaparitia acestuia. Regresia logistica se bazeaza pe estimarea
verosimilita tii maxime (maximum likelihood estimation) transforma nd variabila depen
denta ntro variabila logit logaritmul natural al s ansei (odds) ca evenimentul (varia
bila dependenta ) sa apara sau nu. Astfel se estimeaza prin regresia logistica s ansa ca
evenimentul sa apara . Estima nd verosimilitatea maxima se reflecta s ansele (odds) ca
valorile variabile dependente sa fie prezise din valorile variabilelor independente. Din
model se folosesc coeficientii pentru interpretarea s anselor relative (odds ratio) s ansa
unui eveniment nseamna probabilitatea ca evenimentul sa apara mpa rtit la probabili
tatea ca acesta sa nu apara . S ansa relativa reprezinta cantitatea prin care s ansa ca eve
nimentul sa apara cres te (s ansa relativa mai mare ca 1) sau scade (s ansa relativa mai
mica deca t 1) atunci ca nd valoarea predictorului cres te cu o unitate. Pentru variabilele
independente categoriale ne raporta m la o categorie de referinta. S ansa relativa mai
mare deca t 1 nseamna ca s ansa ca evenimentul (debutul n munca al tinerilor) sa apara
(variabila dependenta sa aiba valoarea 1) este mai mare deca t cea pentru categoria de
referinta s i invers o s ansa relativa mai mica deca t 1 nseamna ca s ansa ca evenimentul
sa apara este mai mica deca t cea pentru categoria de referinta (Ha ra gus , 2006).
142

InstrumentuldecercetarealprimuluivalalstudiuluiIV
Prega tirea primului val al cerceta rii a presupus trecerea n revista a literaturii de speci
alitate n scopul prega tirii instrumentului de cercetare s i dezvoltarea propriuzisa a in
strumentului de cercetare. Astfel echipa de cerceta tori compusa din cadre didactice ale
Departamentului de Asistenta Sociala a UBB au participat la elaborarea chestionarului
ce urma a fi aplicat elevilor de liceu din clasele terminale din Roma nia. Astfel chestiona
rul a cuprins ntreba ri din toate spectrele vietii unui adolescent, ntreba ri despre relatia
tinerilor cu pa rintii, profesorii, prieteni, rezultate s colare, intentia de continuare a stu
diilor s i specializarea, angajarea n comportamente de risc (consum de alcool, tutun,
droguri), nceperea vietii sexuale precum s i modalita ti de petrecere a timpului liber s i
planuri de viitor (vezi anexa 2 cu chestionarul din primul val al studiului). Ava nd n ve
dere importanta tematicii prega tirii profesionale s i a orienta rii academice pentru pre
zenta cercetare, n elaborarea instrumentului echipa a pornit de la chestionarul SSP
(School Success Profile, elaborat de G. Bowen s i J. Richman), tradus ca Scala Social a
Succesului colar (Roth et al., 2009), adaptat n cadrul proiectului Diagnosticul social al
performanei colare. Din chestionarul amintit au fost preluate s i adaptate sectiunile
din chestionarul primului val al studiului IDEI: (A) Despre coal, (B) Despre vecintate,
(C) Despre prieteni, (D) Despre familie, (F) Despre sntate (F1F9, F14, 15). Am ada ugat
sectiunea de activita ti extras colare (H) Munc, voluntariat, alte activiti. Sectiunea
factorilor de risc (G) Alcool, droguri, a cuprins itemi preluati s i adaptati din chestiona
rele ESPAD28 s i Barometrul Adolescentei (2009)29, respectiv din studii anterioare pe ti
neri s i adolescenti ale ANA (Agentiei Nationale Antidrog, 20042015)30. In elaborarea
sectiunii (E) Sexualitate i contracepie am sintetizat itemi preluati s i adaptati din urma
toarele chestionare s i scale: Chestionarul privind comportamentul sexual al studentilor
(2002)31; Chestionarul Absolventii de liceu valori s i stil de viata (2009); Chestionarul
Sa na ta tii Reproducerii (2005)32; Maryland Adolescent Development In Context Study
(MADICS) sectiunea Romantic Relationships (1998)33; The Triangular Love Scale
(Overbeek et al., 2007)34; Relationship Assessment Scale (Hendrick, Dicke, & Hendrick,

28

Preluat dupa chestionarul The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ES
PAD), http://espad.org/, accesat la data de 30.10.2013.
29
https://cultresearch.wordpress.com/2009/12/10/barometruladolescentei2009/, accesat
la data de 30.10.2013.
30
Agentiei Nationale Antidrog. (20042015). Raport National privind situatia drogurilor din Ro
ma nia, http://www.ana.gov.ro/rapoarte_nationale.php, accesat la 30.10.2013.
31
Preluat dupa Chestionarul privind comportamentul sexual al studentilor (2002),
http://www.medfam.ro/...comportament_sexual/CHEST_COMPORT_SEXUAL, accesat la data
de 30.10.2013.
32
Ministerul Sa na ta tii, Banca Mondiala , UNFPA, USAID, UNICEF Buza u: Alpha MDN (2005). Stu
diul sntii reproducerii, http://www.unicef.org/romania/ro/Studiul_Sanatati_Reproduce
rii.pdf, accesat la data de 30.10.2013.
33
Preluat dupa Maryland Adolescent Development In Context Study (MADICS) (2008).
http://www.rcgd.isr.umich.edu/pgc/home.htm, accesat la data de 30.10.2013
34
Preluat din The Triangular Love Scale elaborat de Overbeek et al., 2007, http://www.ccam
ascor.nl/researchmeasures/166engels/researchmeasures/312shorttriangularlove
scaleforadolescentsandadults, accesat la data de 30.10.2013.

143

1998)35. In elaborarea sectiunii (F) Sntate, care aduna informatii despre sa na tatea
fizica s i mintala , scalele existente n SSP au fost completate cu o lista de evenimente
semnificative care influenteaza nivelul de stres tra it de o persoana (F11) preluate din
chestionarul Generations and Gender Survey (GGS, 2004). Pentru ma surarea optimis
mului (F13.2) au fost utilizati 10 itemi din Scala de optimism LOTR36. Cele doua scale
sunt deja validate s i adaptate la populatia roma na 37. Cele doua scale pentru ma surarea
resurselor pozitive au fost alese pentru ca au o larga ra spa ndire s i au proprieta ti psiho
metrice foarte bune (Schmitt s i Allik, 2005; Carver, Scheier s i Segerstrom, 2010). Afec
tivitatea negativa ca s i factor de risc este evaluata prin scala simptomelor depresive
(F9.2), anume varianta scurta a Scalei de depresie BDI (Beck Depression Inventory, ela
borata de Kopp s i Foris, 1993). Pentru ma surarea anxieta tii (F9.3) a fost utilizata scala
HADS adaptata pe populatia roma na de Ladea (2005)38. Aceste scale au fost alese fiindca
au o larga ra spa ndire, au bune proprieta ti psihometrice, identifica aspectele multiple
ale depresiei s i ale anxieta tii, respectiv gradul de severitate a componentelor afective,
cognitive, comportamentale, motivationale s i vegetative, dovedinduse a avea bune per
formante n depistarea s i evaluarea simptomatologiei anxioase s i depresive la pacientii
cu afectiuni somatice, psihiatrice, precum s i n populatia generala de adolescenti s i
adulti tineri (Storch, Roberti, Roth, 2004; Bjelland, 2002; GralinskiBakker, 2003 s i
2004). Itemii referitori la datele demografice incluse n sectiunea (I) Locuin, Gospod
rie au fost preluati din chestionarul Generations and Gender Survey (GGS, 2004). Ches
tionarul a fost conceput pentru a aduna date privind evolutia demografica s i factorii so
ciali explicativi. Sectiunea (J) Date personale a fost conceputa pe baza unor ntreba ri
standard folosite n Barometrele de Opinie Publica .
InstrumentuldecercetarealceluidealdoileavalalCercetriiIV
In scopul realiza rii celui de al doilea val al cerceta rii cantitative a avut loc revizuirea
instrumentului de cercetare (a chestionarului initial), pentru a fi utilizat n aceasta faza
la persoanele din es antion care, dupa doi ani de la prima evaluare, se rega sesc ntro
situatie de viata noua : studiaza la universitate, sunt ncadrati n munca , eventual s iau
ntemeiat o familie proprie, au emigrat sau alte situatii. Instrumentul de cercetare nou
realizat cuprinde 8 sectiuni: (A) Date personale, (B) Familia de origine, (C) Educaie, (D)
Piaa forei de munc, (E) Sntate i personalitate, (F) Familie, relaii intime, mediul so
cial, (G) Despre viitor s i (H) Hobby, voluntariat i alte activiti (vezi n anexa ntreba rile
din chestionarul celui deal doilea val al studiului). Am ada ugat s i alte ntreba ri specifice

35

Preluat dupa Relationship Assessment Scale s i elaborat de Hendrick, Dicke s i Hendrick, (1998),
http://www.midss.org/relationshipassessmentscaleras, accesat la 30.10.2013.
36
Preluat dupa chestionarul Life Orientation Test Revised, elaborat de Scheier, Carver s i Bridges,
1994, http://fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/Self_Measures_
for_Love_and_Compassion_Research_OPTIMISM.pdf, accesat la data de 30.10.2013.
37
Preluat dupa Sistemul de Evaluare Clinic, SEC, http://rtscluj.ro/content/view/45/19/ adap
tare de ca tre Prof. Univ. Dr. Daniel David s i colab., accesat la 30.10.2013.
38
Preluat din chestionarul Hospital Anxiety and Depression Scale, elaborat de Snaith s i Zigamond,
1994; s i adaptat de Ladea, M. 2005, http://www.romjpsychiat.ro/article/validareascalei
deanxietates idepresiehadspeopopulatiedepacientipsihiatricidintaranoastrmaria
ladea, accesat la data de 30.10.2013.

144

celor care au ales sa s i continue studiile pentru a identifica factorii motivationali ai con
tinua rii studiilor s i alegerii specializa rii, intentia de continuare a studiilor n celelalte
cicluri de nva tama nt superior sau de participare la cursuri de calificare, specializare
sau perfectionare (pentru dezvoltarea competentelor), despre experienta profesionala
(domeniul, venitul, timpul lucrat, forma de angajare), perceptia asupra viitoarei cariere,
analiza factorilor psihologici (stima de sine, anxietate, depresie, optimism) n urma ex
perientei vietii de student s i a primei experiente pe piata muncii, analiza comportamen
telor de risc (droguri, alcool, tutun), a modalita tilor de petrecere a timpului liber s i im
plicare n activita ti de voluntariat. Au fost eliminate ntreba rile referitoare la rezultatele
s colare, iar ntreba rile legate de familia de provenienta au fost modificate n as a fel nca t
sa fie relevante pentru situatia celor care au ales sa tra iasca independent (studenti
s i/sau cei care lucreaza n alta parte deca t locul de domiciliu).
Eantionarea. Subiectii primului val al cerceta rii care a avut loc imediat dupa nce
perea s colii, n perioada 15 septembrie 1 decembrie 2012 sunt liceeni din clasa a XIIa
s i a XIIIa din s colile din Roma nia din anul s colar 20122013. Cercetarea de teren a im
pus deplasarea ala turi de alti membrii ai echipei de cercetare s i studenti de la Departa
mentul de Asistenta Sociala din cadrul Faculta tii de Sociologie s i Asistenta Sociala a Uni
versita tii Babes Bolyai n 33 de localita ti din tara (n cele 18 judete alese), populatia
finala fiind constituita din 70 de s coli, aproximativ 219 clase s i 5102 elevi (4587 elevi
din mediul urban s i 413 elevi din mediul rural).
Metoda de colectare a datelor primului val de cercetare. Ava nd n vedere dificulta tile
pe care leau nta mpinat ca tiva dintre membrii echipei de cerceta tori ntrun studiu an
terior privind recontactarea subiectilor, actuala echipa de cercetare a hota ra t realizarea
formei online a chestionarului, care permite contactarea directa a respondentilor ata t
n prezent ca t s i n al 2lea val al studiului. As adar, cercetarea sa desfa s urat n mare
parte prin completarea chestionarelor online, liceenii fiind conditionati de participare
la studiu prin crearea unui cont pe siteul proiectului (www.viitoradult.ro/sondaj).
Modul de lucru pentru valul I a fost urma torul: In primul val al studiului, pentru fie
care s coala am avut acordul Inspectoratului S colar Judetean, precum s i acordul directo
rului s colii s i a dirigintilor. Liceenilor li sa asigurat posibilitatea de a refuza completarea
chestionarului, iar datele din chestionarele completate au fost tratate respecta nd confi
dentialitatea acestora. Cadrele didactice s i pa rintii nu au avut acces la datele licenilor.
Liceenilor din es antion li sa prezentat proiectul de cercetare (n 1015 minute), apoi
au primit o foaie cu prezentarea proiectului s i cu datele de contact ale directorului de
proiect s i un pix (material promotional), pe care era trecuta adresa siteului online unde
urmau sa completeze chestionarul, dupa care s iau dat acceptul sa participe la cerce
tare, completa nd o foaie cu adresa de email s i numa rul de telefon. Liceenii au fost rugati
sa acceseze pagina online a proiectului pentru accesarea instrumentului de cercetare,
sa si faca un cont s i sa completeze online chestionarul (www.viitoradult.ro). 132 de li
ceeni au ales sa completeze chestionarul pe loc n varianta clasica (foaie s i pix) din dife
rite motive (lipsa accesului la internet, lipsa adresei de email, alte motive). Au fost con
tactati telefonic aproximativ 1800 de liceeni, modalitate prin care sa urma rit nta rirea
invitatiei pentru completarea chestionarului, liceenilor fiindule atrasa atentia asupra
detaliilor tehnice privind completarea variantei online a chestionarului. La finalul peri
oadei de culegere a datelor, dupa cura tarea bazei de date s i a elimina rii cazurilor care
aveau multe ra spunsuri lipsa (missing) a ra mas un numa r de 3509 respondenti.
145

Modul de lucru pentru al doilea val a fost urma torul: cei 3509 respondenti ai es anti
onului initial au fost contactati telefonic, reamintindulise angajarea prealabila pentru
a participa n acest studiu longitudinal. Ei au fost invitati sa completeze noul chestionar.
Neam asigurat ca aces tia folosesc acelas i email s i se pot conecta la baza de date, res
pectiv, n cazul celor care aveau o noua adresa de email, am actualizato n baza noastra
de date, urma nd a le trimite, doar celor care au ra spuns efectiv la telefon, pe adresa
personala de email linkul cu noul chestionar. In convorbirea telefonica sau eventual
fizica (n localita tile cu rata mica de ra spuns neam deplasat pe teren), leam solicitat
numele contului de pe reteaua de socializare Facebook, astfel nca t sa putem comunica
acolo s i transmite linkul pentru completarea chestionarului, pentru ca multora dintre
ei le este mai la ndema na acest mod de comunicare, dar s i pentru cres terea ratei de
contactare a respondentilor, deoarece, pe cei care nu au ra spuns la telefon, iam putut
ga si pe reteaua de socializare, fie ca uta ndui dupa numele s i prenumele lor, fie prin in
termediul colegilor de clasa care i aveau printre prieteni pe reteaua de socializare Fa
cebook. Pentru diseminarea rezultatelor proiectului, dar s i n vederea utiliza rii unui ca
nal de comunicare tot mai des folosit de ca tre segmentul de populatie ta na ra , am
realizat pe reteaua de socializare Facebook o pagina a proiectului (www.face
book.com/viitoradult), pe care am promovato n ra ndul tinerilor es antionului nostru.
Valul al doilea al cerceta rii sa realizat pe doua canale principale: calea contacta rii tele
fonice directe s i pe calea invitatiei transmise prin Facebook s i prin intermediul pos tei
electronice (email). In urma convorbirilor telefonice notam n foaia de calcul (de pe
adresa proiectului de gmail) situatia respondentului (daca e dispus sa completeze, daca
are aceeas i adresa de email s i daca utilizeaza Facebook, iar pentru cei care nu au ra s
puns la telefon am notat motivul pentru care nu au putut fi contactati).
4.7.3. ntrebri,obiectiveiipotezedecercetare
In aceasta a IVa parte a studiului tranzitiei spre maturitate a tinerilor roma ni neam
propus sa ra spundem la urma toarele ntrebri de cercetare:
1. Care este traseul pe care l urmeaza tinerii imediat dupa absolvirea liceului? In ce
ma sura sfa rs itul statutului de elev conduce la decizia tinerilor de a continua studiile
s i/sau ca nd ncep sa lucreze?
2. Cum mbina tinerii studiile universitare cu primele experiente de munca ?
3. Ce influenta au factorii demografici, sociali s i evenimentele negative din viata indi
viduala s i de familie n succesul tranzitiei tinerilor spre maturitate s i asupra atitudi
nii de angajare a lor n munca ?
4. Ce efect au factorii excluziunii sociale asupra succesului tranzitiei de la adolescenta
la maturitate?
Pe baza acestor ntreba ri de cercetare am formulat urma toarele obiective:
1. Sa examina m modul de viata al adultilor emergenti din Roma nia ava nd n centrul
atentiei continuarea sau ntreruperea studiilor dupa finalizarea liceului s i debutul
experientei n munca .
2. Sa urma rim modul n care unii tineri reus esc sa mbine studiile cu munca.
3. Sa descriem factorii cauzali care pot explica succesul tranzitiei la maturitate s i al de
butului n munca , precum finalizarea liceului prin examenul de BAC s i continuarea
studiilor dupa absolvirea liceului prin studii universitare si cursuri postliceal s i/sau
146

angajarea n munca ; sa ntelegem relatia dintre factorii sociali s i familiali (gradul de


ocupare a pa rintilor, aprecierea nivelului de trai, statutul socioeconomic, deprivare
materiala , nivelul de educatie al pa rintilor, genul, mediul urban/rural) s i factorii psi
hologici (stima de sine, optimism, satisfactia cu viata, depresie etc);
4. Sa analiza m daca factorii excluziunii sociale deprivarea materiala , sa ra cia financi
ara , intensitatea sca zuta a muncii n gospoda rie (conform definitiei EUROSTAT) in
fluenteaza realizarea cu succes a unei tranzitii spre maturitate.
Rezultatele tranzitiei depind de oportunita tile s i constra ngerile structurale, dar s i de
resursele individuale. Tranzitia la va rsta adulta necesita capacita ti psihologice, abilita ti
sociale s i activism (Buchmann s i Kriesi, 2011). Des i oamenii au acces diferit la resurse
s i oportunita ti n viata inegalita tile sociale sunt reproduse s i de luarea deciziilor indivi
duale (Schoon s i Silbereisen, 2009). Tinerii si formeaza obiceiuri s i stiluri de viata n
functie de volumul s i sursele de capital din familie. Una dintre premisele acestei cerce
ta ri este ca n procesul dezvolta rii umane etapele nu se pot separa, dezvoltarea e conti
nua ca efect al interactiunilor dintre individ s i mediul extern, dintre sistemul psihic s i
biologic s i mediul nconjura tor, la care individul se adapteaza continuu (Holloway et al.,
2010). O alta premisa a preyentei cerceta ri pornes te de la teoria sistemelor ecologice
(Bronfenbrenner, 1979) care explica trecerea la maturitate ca fiind motivata de nevoile
de dezvoltare (care sunt aceleas i) pentru toti adultii emergenti, de microsistem. Adultii
n curs de dezvoltare sunt socializati n moduri unice de ca tre familiile lor s i de ca tre
grupul de prieteni, de mezosistem. Ritmul de dezvoltare este determinat de cerintele
educationale s i de oportunita tile, resursele din mediul socioeconomic, de exosistem.
Mediul sociocultural, macrosistemul limiteaza dezvoltarea prin credintele din societate
(Bronfenbrenner, 1979). Nagaoka et al. (2014) spune ca obstacolele care stau n calea
drumului spre maturitate s i oportunita tile disponibile pentru tinerii adulti variaza
foarte mult de contextul n care locuiesc. Sa ra cia are influenta asupra perspectivelor de
viitor ale tinerilor: copiii din familii sa race au mai putine s anse deca t colegii lor bogati
de a finaliza liceul sau de a urma studii universitare. S colarizarea prelungita e posibila
pentru tinerii care dispun de capital economic s i cultural. Tinerii din clasa de mijloc ex
perimenteaza lucruri legate de tinerete n mod limitat datorita capitalului mediu de care
dispun, iar tinerii din straturile de jos se identifica cu o cultura muncitoare treca nd
repede la o forma de viata adulta (Ercsei et al., 2013). Efectul mediului social asupra
succesului educational este explicat de Lucas (2001) prin teoria meninerii efective a
inegalitii (theory of effectively maintained inequality EMI). Familiile avantajate socio
economic folosesc resursele lor pentru a asigura copiilor un nivel de s colarizare care nu
e universal obligatoriu, dar pe la nga asigurarea unei educatii cantitativ similara cu a lor,
pa rintii cauta sa ofere copiilor s i una calitativ mai buna . Ata t teoria mentinerii la maxim
a inegalita tii ca t s i teoria mentinerii efective a inegalita tii prezic efectul mediului social
ca fiind important pentru atingerea anumitor niveluri educationale care nu sunt univer
sale. Teoria EMI (Lucas, 2001) postuleaza ca pentru acele niveluri de educatie care de
vin universale competitia va avea loc pentru tipul de educaie ce se dores te a fi atins.
Pe baza criteriilor maturita tii propuse de Arnett (Tabelul 4.2) am compus factori de
succes ai tranzitiei pe care apoi iam introdus n ca teva modele explicative ca variabile
dependente. Factorii iam compus din ntreba rile preluate din baza de date longitudinala
a proiectului IDEI. Astfel am selectat din chestionarului aplicat tinerilor n primul val al
studiului longitudinal corespondentul criteriilor descrise de Arnett prin Inventarul de di
mensiuni ale adulilor emergeni (IDEA) pentru a crea variabilele dependente (rezultan
tele) care definesc tranziia de succes la maturitate, acestea fiind: succesul educaional,
147

bunstarea psihologic, evitarea comportamentelor de risc s i sntatea. Cum au fost ma


surate aceste variabile prezenta m pe larg n analiza descriptiva .
In categoria evenimentelor negative de via am inclus acele evenimente asupra ca
rora ta na rul nu are nicio influenta, dintre aceste amintim mbolnvirea sau decesul n
familie, asistarea la scene de violen, pierderea locuinei, ncarcerarea unui membru al
familie, s .a. In elaborarea celei dea doua ipoteze am avut n vedere conceptia lui Elder
(1998); Mortimer s i Shanahan (2002) s i teoria perspectivei cursului vietii.
Factorii excluziunii sociale la care neam uitat sunt deprivarea materiala , sa ra cia fa
miliala , intensitatea sca zuta a muncii (conform Eurostat39), iar pentru a avea o imagine
mai fidela , riguroasa a excluziunii sociale am luat n considerare s i nivelul de educatie
al pa rintilor s i perceptia asupra propriului statut al familiei. Modelul explicativ al tran
zitiilor de succes poate fi mbuna ta tit prin ada ugarea unor factori care tin de evenimen
tele de viata.
Ipotezeledecercetare
Operationaliza nd factorii demografici, familiali, sociali s i psihologici urma riti, am for
mulat urma toarele doua ipoteze n termeni de relatii ntre variabile. Ava nd la baza con
ceptia lui Schoon s i Silbereisen (2009) dupa care experienta tranzitiei depinde de re
sursele economice, oportunita tile s i constra ngerile contextului familial s i a lui Lent et
al. (1999) am presupus ca formarea scopurilor s i actiunile tinerilor sunt modelate de
influentele contextuale sociale precum obstacolele datorate excluziunii sociale, respec
tiv suportul social. Astfel am formulat ipotezele:
Ipoteza 1. Excluziunea sociala influenteaza negativ succesul educational, operationali
zat prin finalizarea cu succes a liceului, reus ita la BAC, continuarea studiilor, rezul
tate bune la nva tatura , evitarea comportamentelor de risc, buna starea psihologica ,
perceptia sa na ta tii s i angajarea n munca .
Ipoteza 2. Evenimentele negative de viata, exprimate prin variabile precum evenimente
din viata personala s i familiala (mbolna virea grava a unui membru al familiei, nra
uta tirea statutului financiar al pa rintilor, moartea unui membru a familiei s .a) repre
zinta piedici n calea tranzitiei de succes a tinerilor spre maturitate.
Strategia analizei. In prima parte vom prezenta analizele descriptive, urma nd ca n
a doua parte sa trecem la analiza inferent iala pe baza modelelor de regresie. Pentru
nceput descriem cum am ma surat tranzit iile de succes, descriind variabilele depen
dente: succesul educaional, bunstarea psihologic, evitarea angajrii n comporta
mente de risc, percepia strii de sntate i angajarea n munc, urma nd ca apoi sa
descriem variabilele de control ca n final sa descriem factorii sau indicatorii excluziu
nii sociale. Prin comparat ie am analizat ceea ce sa nta mplat concret dupa doi ani de
la absolvirea liceului cu aces ti tineri, ca rora le cerusem n 2012 ra spunsuri la ntreba
rile privind reus ita lor s colara s i ceea ce intentionau sa faca dupa absolvirea liceului.
Descriem factorii cauzali care pot explica succesul tranzitiei (finalizarea liceului prin
examenul de BAC s i continuarea studiilor dupa finalizarea liceului prin urmarea cursu
rilor de specializare, a unei s coli postliceale sau ntro forma de nva tama nt superior

39

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/People_at_risk_of_po
verty_or_social_exclusion, accesat la 13.08.2015

148

s i/sau angajarea n munca ) prin factorii demografici (genul, mediul urban/rural), fac
torii ai excluziunii sociale (deprivare materiala , sa ra cie financiara , intensitate sca zuta
a muncii n gospoda rie s i nivelul de educat ie al pa rint ilor), dar s i incidenta evenimen
telor negative de viata asupra tranzit iei de succes.
Analiza descriptiv. Pentru a forma factorii compoziti care definesc succesul tranziiei
spre maturitate am selectat din chestionar urma toarele caracteristici: factorul succes
educational40, evitarea comportamentelor de risc, buna starea psihologica , perceptia sa
na ta tii s i angajarea n munca . Analizele descriptive sunt prezentate n tabelele de mai jos.
Tabelul 4.8: Absolvirea liceului n functie de gen, rezidenta, deprivare materiala , profil liceu.
1.Gen

2.Mediu de 3.Deprivare
reziden
material
R

4.Profilul
liceului

NU

DA

54,5
1,3

65
1,1

35
3

45,5
1,1

45,5
2

Am absolvit liceul

40,8 59,2 38
62
98,1 98,9 98,3 98,7

83,6
98,9

16,4
97

61,9
98,9

Total

618

1184

236

930

NU am absolvit* liceul 54,5 45,5 45,5


1,9 1,1 1,7

891

575

922

TEO** TEH VOC Total 1 Total 2 Total 3 Total 4


9,1
2,3

22

22

20

22

32,5 5,6
98 97,7

1487

1487

1400

1487

493

1509

1509

1420

1509

86

* cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a IIIa linie procentele
se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare,profil liceu). A doua s i a IVa linie
procentele se aduna pe coloana pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).
** TEO, TEH s i VOC sunt prescurta rile de la profilul liceelor: teoretic, tehnologic s i vocational.


40

Factorul succes educaional am selectat urma toarele ntreba ri: Sa fi terminat educatia finali
zarea liceului ma surat prin ntrebarea C1. Ai absolvit liceul? Ra spunsul posibil la aceasta ntre
bare fiind da (cod 1) s i nu (cod 2). Aceasta variabila a fost recodata astfel nca t sa aiba codul 1
(da) s i 0 (nu); Reus ita la examenul de BAC ma surat prin ntrebarea C3. Care a fost rezultatul
tu la examenul de BAC? Intrebarea ava nd ca ra spunsuri posibile am luat examenul cu media...
(cod 1) s i nu am luat examenul (cod 2). Aceasta variabila a fost recodata astfel nca t fie variabila
dummy (cu 2 ra spunsuri) am luat BACul (cod1) s i nu am luat BACul (cod 2); Sa fi continuat
prega tirea postliceu ma surat prin ntrebarea C4. i continui educaia? ntrebarea ava nd ca
ra spunsuri posibile: Nu (cod 1), Da (cod 2) urmez/am urmat studii postliceale s i da, sunt stu
dent la universitate (cod 3). Aceasta variabila a fost recodata astfel nca t sa aiba codul 1 s i 0,
continua educatia (cod 1) s i NU continua educatia (cod 0); Sa fie nscris la nva tama ntul su
perior, aceasta variabila a fost recodata din ntrebarea C4. i continui educaia? Ra spunsurile
1 s i 2 devenind 0 = nu continua educatia dupa finalizarea liceului s i codul 3 al ntreba rii initiale
devenind 1 = continua educatia la universitate.
Sa aiba rezultate bune la nva tatura , ma surata prin ntrebarea C12. n comparaie cu colegii
ti de an, mediile tale din ultimul semestru sunt? ra spunsurile posibile la aceasta ntrebare sunt:
1 = mult mai bune deca t ale celor mai multi colegi, 2 = mai bune deca t ale celor mai multi co
legi, 3 = la fel ca ale celor mai multi colegi, 4 = mai slabe deca t ale celor mai multi colegi, 5 =
mult mai slabe deca t ale celor mai multi. Intrebarea a fost recodata astfel nca t codurile 1 s i 2
au devenit codul 1 = rezultate mai bune/mult mai bune deca t ale celor mai multi colegi, iar
codurile 3, 4 s i 5 au devenit codul 0 = rezultate la fel/sau mai slabe; Sa vrea sa continue s coala,
sa nu renunte la studiu, ma surata prin ntrebarea C16. Ce crezi c vei face n urmtorul an uni
versitar/colar? (bifeaza ce ti se potrives te), ava nd urma toarele ra spunsuri posibile: 1 = voi
continua la specializarea la care sunt nscris/a ; 2 = Ma voi nscrie s i la o alta specializare, dar
voi continua s i specializarea curenta ; 3 = voi renunta la specializarea curenta s i ma voi nscrie
n anul I la un alt profil; 4 = voi ngheta anul (voi face ntrerupere de studii); 5 = voi renunta
la studii definitiv. Aceasta variabila a fost recodata astfel, codurile 1, 2 s i 3 au devenit codul 1 =
voi continua s coala, iar codurile 4 s i 5 au devenit codul 0 = voi renunta la studii.

149

Tabelul 4.9: Promovarea BACului n functie de gen, rezidenta, deprivare materiala , profil liceu

2. Mediu
de reziden

1. Gen

3. Deprivare
material

4. Profilul
liceului

NU

DA

TEO

TEH

VOC

Total
1

Total Total Total


2
3
4

Am luat BACul*

38,7
86,1

61,3
94

35,1
87

64,9
93

85,3
93,5

14,7
81,9

66,7
95,6

27,8
81,4

5,5
88,5

1262

1262

NU am luat BACul

61,7
13,9

38,3
6

51,6
13

48,4
7

64,5
6,5

35,5
18,1

30,5
4,4

62,5
18,6

7
11,5

128

128

110

128

Total

568

822

509

881

1099

216

881

431

78

1390

1390

1315

1390

1205

1262

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta,
deprivare,profil liceu). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare
criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).
Tabelul 4.10: Continuarea studiilor n functie de gen, rezidenta, deprivare materiala , profil liceu

2. Mediu
de reziden

1. Gen

3. Deprivare
material

4. Profilul
liceului

NU

DA

TEO

TEH

VOC

Total
1

Total Total Total


2
3
4

Da, urmeaza studii*

36,8
73,9

63,2
88,4

34,2
74

65,8
87,6

86,1
86,3

13,9
70,1

67,8
90,7

26,9
67,8

5,3
76,7

1238

1238 1182 1238

NU urmeaza studii

61
26,1

39
11,6

56,4
26

43,6
12,4

69,7
13,7

30,3
29,9

32,6
9,3

59,8
32,2

7,6
23,3

264

264

Total

616

886

573

929

1179

234

925

491

86

1502

1502 1413 1502

231

264

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta,
deprivare,profil liceu). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare
criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).
Tabelul 4.11: Rezultate s colare n functie de gen, rezidenta, deprivare materiala , profil liceu

1. Gen
M

DA

51 40,7
46,9 58,1

59,3
52

81,5
51,9

18,5 54 39,5 6,5


59,3 47,6 65,7 61,6 820

820

755

820

Rezultate s colare mai bune/mult mai 31,3 68,7 35


bune deca t ale celor mai multi colegi 35 53,1 41,9

65
48

85,6
48,1

14,4 70,7 24,5 4,8


40,7 52,4 34,3 38,4 689

689

665

689

Total

486

1184

236

618 891

334

TEO TEH VOC

Total Total Total Total


1
2
3
4

NU

49
65

4. Profilul
liceului

Rezultate s colare la fel/mai slabe


deca t ale celor mai multi colegi*

2. Mediu de 3. Deprivare
reziden
material

930 493

86

1509 1509 1420 1509

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare,
profil liceu). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare criteriu n parte
(gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).
Tabelul 4.12: Dorinta de continuare a studiilor n functie
de gen, rezidenta, deprivare materiala , profil liceu

NU doresc continuarea
studiilor*

1. Gen

2. Mediu de
reziden

3. Deprivare
material

NU

DA

TEO TEH VOC

54,1
27,7

45,9
14,5

71,2
15,6

28,8
31,8

36,7 56,5 6,8 294


11,6 33,7 23,3

58,8 41,2
28 13,6

150

4. Profilul
liceului

Total Total Total Total


1
2
3
4
294 260 294

Doresc continuarea
studiilor

36,6 63,4
72 86,4

34,2
72,3

65,8
85,5

86,1
84,4

13,9
68,2

67,7 26,9 5,4 1215 1215 1160 1215


88,4 66,3 76,7

Total

618 891

575

934

1184

236

930

493

86

1509 1509 1420 1509

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta,
deprivare,profil liceu). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare
criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).

A doua variabila dependenta ce are influenta asupra rezultantelor de succes asupra


maturita tii este factorul bunstare psihologic (psychological wellbeing), un factor com
pozit calculat prin media urma torilor indicatori: stima de sine41 (scor mare), percepia
fericirii42 (scor mare), anxietate43 (scor mic) s i depresie44 (scor mic). La ra ndul lor fiecare
dintre aces ti factori au fost compus i din mai multi itemi.

41

Intrebarea care ma soara factorul stima de sine este E4: Ca t de bine te descriu urma toarele pro
pozitii? Scala itemilor este de la 1 la 3, ma sura nd nivelul n care itemul este caracteristic res
pondentului: deloc (cod 1), puin (cod 2), mult (cod 3). In loc sa analiza m separat aces ti cinci
itemi, optiunea este de a face analize asupra unei variabile nou create prin combinarea acestor
itemi (nsumarea codurilor ra spunsurilor s i mpa rtirea lor la numa rul de ra spunsuri valide)
genera nd un scor al stimei de sine din intervalul [1, 3]. Am decis calculul scorului pentru toti
subiectii cu cel putin 3 ra spunsuri valide la acest grup de itemi E4. In final sa trecut la stan
dardizarea scalei pe intervalul de la 0 la 100. Cu ca t scorul este mai mare cu ata t stima de sine
este mai mare. Coeficientul Alpha Cronbach = 0,815 ceea ce arata un nivel ridicat de consis
tenta a indexului.
42
Scala itemilor care ma soara percepia fericirii este de la 1 la 7, ma sura nd nivelul n care ite
mul este caracteristic respondentului, cu trepte (coduri) din 1 n 1 de la nu m caracterizeaz
(cod 1), pn la m caracterizeaz mult (cod 7). In loc sa analiza m separat aces ti patru itemi,
optiunea este de a face analize asupra unei variabile nou create prin combinarea acestor itemi
(nsumarea codurilor ra spunsurilor s i mpa rtirea lor la numa rul de ra spunsuri valide) gene
ra nd un scor al percepiei fericirii din intervalul [1, 7]. Am decis calculul scorului pentru toti
subiectii cu cel putin 3 ra spunsuri valide la acest grup de itemi E6. In final sa trecut la stan
dardizarea scalei pe intervalul de la 0 la 100. Cu ca t scorul este mai mare cu ata t perceptia
fericirii este mai mare. Coeficientul Alpha Cronbach = 0,688 ceea ce arata un nivel acceptabil
de consistenta a indexului (o fidelitate ridicata ).
43
Scala itemilor pentru anxietate este de la 1 la 4, ma sura nd nivelul n care itemul este caracte
ristic respondentului cu trepte (coduri) din 1 n 1, de la absolut deloc (cod 1), cteva zile (cod
2), mai mult de jumtate din zile (cod 3), (cod 4). In loc sa analiza m separat aces ti s apte itemi,
optiunea este de a face analize asupra unei variabile nou create prin combinarea acestor itemi
(nsumarea codurilor ra spunsurilor s i mpa rtirea lor la numa rul de ra spunsuri valide) gene
ra nd un scor al anxietii din intervalul [1, 4]. Am decis calculul scorului pentru toti subiectii
cu cel putin 4 ra spunsuri valide la acest grup de itemi E7. In final sa trecut la standardizarea
scalei pe intervalul de la 0 la 100. Cu ca t scorul este mai mare cu ata t nivelul anxieta tii este mai
mare. Coeficientul Alpha Cronbach = 0,887 ceea ce arata un nivel ridicat de consistenta a inde
xului (o fidelitate ridicata ).
44
Scala itemilor pentru depresie este de la 1 la 4, ma sura nd nivelul n care itemul este caracte
ristic respondentului: deloc (cod 1), puin (cod 2), mult (cod 3), foarte mult (cod 4). In loc sa
analiza m separat aces ti noua itemi, optiunea este de a face analize asupra unei variabile nou
create prin combinarea acestor itemi (nsumarea codurilor ra spunsurilor s i mpa rtirea lor la
numa rul de ra spunsuri valide) genera nd un scor al depresiei din intervalul [1, 4]. Am decis
calculul scorului pentru toti subiectii cu cel putin 5 ra spunsuri valide la acest grup de itemi E3.
In final sa trecut la standardizarea scalei pe intervalul de la 0 la 100. Coeficientul Alpha Cron
bach = 0,811 ceea ce arata un nivel ridicat de consistenta a indexului.

151

Intrebarea care ma soara factorul stima de sine este E4: Ca t de bine te descriu urma
toarele propozitii? cu urma toarele variante de ra spuns:
Tabelul 4.13: Stima de sine

Deloc

Puin

Mult

a. Ma simt bine as a cum sunt;

4,3*

33,6

62,1

b. Imi place de mine as a cum sunt;

4,2

36,6

59,2

c. Sunt capabil/a sa fac lucrurile


la fel de bine ca cei mai multi oameni;

1,5

20,1

78,4

d. Am multe calita ti;

2,3

30,1

67,6

e. Am ncredere n mine.

3,8

28,5

67,6

* cifrele exprima procente

Intrebarea care ma soara anxietatea este E7: In ultimele 2 sa pta ma ni, ca t de des ai
fost deranjat/a de urma toarele probleme:
Tabelul 4.14: Anxietate

Absolut
deloc

Cteva
zile

Mai mult de
jumtate din zile

Aproape
n fiecare zi

a. Mam simtit nervos/nervoasa ;

20,3*

61,2

11,9

6,7

b. Nam putut sa mi opresc sau


sa mi controlez ngrijora rile;

44,8

38,9

10,9

5,4

28

44,4

18,6

9,1

d. Mia fost greu sa ma relaxez;

37

42,1

14,6

6,2

e. Am fost ata t de nelinis tit/a ,


nca t nu puteam sta pe loc;

63,1

25,9

7,5

3,5

f. Ma enervam us or sau deveneam


iritabil/a ;

38,1

39,8

14,1

7,9

g. Miera teama , ca s i cum ceva ra u


urma sa se nta mple.

59,5

26,9

8,1

5,5

c. Mam ngrijorat prea mult legat


de unele lucruri;

* cifrele exprima procente

Intrebarea care ma soara factorul depresie este E3 cu 9 itemi: In ultimele doua sa pta
ma ni, ca t de des ai fost deranjat/a de urma toarele probleme:
Tabelul 4.15: Depresia

Deloc

Puin

Mult

Foarte mult

a. Miam pierdut interesul fata de altii;

46,6*

38,6

10,7

4,1

b. Nu mai pot sa ma hota ra sc la nimic;

54,8

33,3

9,2

2,7

c. Ma trezesc cu multe ore mai devreme


deca t obis nuiam s i nu pot adormi din nou;

67,6

21,7

7,7

2,9

d. Sunt prea obosit/a sa mai fac ceva;

34,3

43,2

16,9

5,6

e. Ma preocupa ata t de mult problemele


corporale, nca t nu ma pot ga ndi la altceva;

68,8

26

4,1

f. Nu sunt n stare sa desfa s or niciun fel de munca ;

81,2

15,9

2,3

0,7

152

Deloc

Puin

Mult

Foarte mult

g. Va d ca viitorul este fa ra speranta s i ca situatia


mea nu se va schimba;

73,9

18,9

5,1

2,1

h. Sunt nemult umit/a cu toate s i sunt


nepa sa tor/nepa sa toare;

69,7

22,9

5,8

1,6

i. Ma nvinova tesc mereu.

57,4

30,8

8,3

3,4

*cifrele exprima procente

A treia variabila dependenta s i ea o rezultanta a unei tranzitii de succes la maturitate


am denumito sntate s i se refera la perceperea propriei sa na ta ti. Intrebarea care ma
soara aceasta variabila conform criteriilor Organizatiei Mondiale a Sa na ta tii (WHO)
este: E1. Cum iai descrie starea ta de sntate? cu variantele de ra spuns proast, am
multe probleme (cod 1), am ceva probleme, dar nu grave (cod 2), bun (cod 3), foarte
bun (cod 4), excelent (cod 5).
Tabelul 4.16: Starea de sa na tate n functie de gen, rezidenta, deprivare materiala
1. Gen

2. Mediu de reziden 3. Deprivare material

NU

DA

Total 1 Total 2 Total 3

Proasta , am multe
probleme*

30
1

70
1,6

50
1,8

50
1,1

73,7
1,2

26,3
2,2

20

20

19

Am ceva probleme, 30,3 69,7


dar nu grave
14,2 22,7

35,6
18

64,4
20

78,2
18,3

21,8
25,5

284

284

271

Buna

33,6 66,4
26,5 36,2

42,4
36

57,6
29,9

81,8
31,4

18,2
35,1

476

476

446

Foarte buna

43,2 56,8
35,4 32,2

37,2
32,8

62,8
33,9

85,5
34,5

14,5
29,4

495

495

468

Excelenta

68 32
22,8 7,4

31,5
11,4

68,5
15,2

90,4
14,6

9,6
7,8

230

203

188

Total

604 874

561

917

1161

231

1478

1478

1392

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru Ia, a IIia, a
Va, a VIIa s i a IXa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen,
rezidenta, deprivare). A IIa, a IVa, a VIa s i a VIIa linie procentele se aduna pe coloana pentru
fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare).

A patra variabila dependenta este angajarea n munc, fiind unul dintre rezultantele
de succes al tranzitiei tinerilor spre maturitate s i a fost compusa din doi itemi45.

45

D0.2. Pn acum ai avut un loc de munc? lua nd n considerare variantele de ra spuns aferente
codului 1 s i 2 am i acum un loc de munc s i am avut un loc de munc, dar nu am n prezent.
Varianta de ra spuns nu am avut pn acum nici un loc de munc (cod 3) am transformato n
codul 0, iar primele doua variante leam transformat n codul 1 nsemna nd ca tnrul lucreaz
i acest fapt i asigur, cel puin parial independena financiar, cei ce se ncadrau n aceasta
categorie fiind tinerii care ne intereseaza pe noi. A doua ntrebare care a intrat n componenta
variabilei independente munc este B9. Cum i acoperi cheltuielile n prezent? recoda nd vari
antele de ra spuns 3 n mare parte mi le acopr eu s i varianta n totalitate mi le acopr eu s i
transforma ndule din codul 4 n codul 1 nsemna nd ca tnrul lucreaz i acest fapt i asigur,
cel puin parial independena financiar, iar variantele de ra spuns 1, 2, 5 s i 6 leam transformat
n codul 0, cei ce se ncadreaza n categoria 1 fiind tinerii care ne intereseaza .

153

Tabelul 4.17: Experienta n munca n functie de gen, mediul liceului, deprivare materiala s i profil
liceu

1. Gen
M

2. Mediu de
reziden

3. Deprivare
material

4. Profilul
liceului

Total Total Total Total


1
2
3
4

NU

DA

TEO TEH VOC

FARA experienta 36 64
n munca *
43,9 54,1

35,5
46,4

64,5
52

86,8
52

13,2
39,8

72 23,8 4,2
58,3 36,3 37,2 753

753 710 753

CU experienta
n munca

45,9 54,1
56,1 45,9

40,7
53,6

59,3
48

80
48

20
60,2

51,3 41,5 7,1


41,7 63,7 62,8 756

756 710 756

Total

618 891

575

934

1184

236

930 493

86 1509 1509 1420 1509

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta,
deprivare,profil liceu). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare
criteriu n parte (gen, rezidenta, deprivare, profil liceu).

Pentru a ne forma o imagine a cine sunt tinerii care au sau nu o experienta n munca ,
prin intermediul analizei de crosstabulare am pus n relatie experienta sau nu n munca
n functie de mai multe variabile: rezultatul de la examenul de Bacalaureat (cu BAC/fa ra
BAC), continuarea studiilor dupa absolvirea liceului (s coala postliceala , profesionala
sau studii superioare), genul s i mediul liceului absolvit (urban, rural).
Tabelul 4.18: Experienta n munca n functie de reus ita la BAC
FR experien n munc

Cu experien n munc

Am luat BACul*
NU am luat BACul

53,5
24,2

46,5
75,8

Total

706

684

* cifrele exprima procente, totalul numere brute

A cincea variabila dependenta considerata s i ea una dintre rezultantele de succes ale


tranzitiei spre maturitate se refera la evitarea comportamentelor de risc din partea ti
nerilor46.

46

Evitarea comportamentelor de risc (risk avoid). Acest factor este compus din nsumarea urma
torilor itemi (ntreba ri din chestionarul valului II de cercetare): de la ntrebarea E10. n ulti
mele 12 luni au avut loc n viaa ta urmtoarele evenimente? am selectat din lista evenimente
lor: nas tere (eu sau partenera); ai picat un examen important; sarcina (eu sau partenera); din
ntrebarea E14. Fumezi? cu variantele de ra spuns: nu am fumat niciodat (cod 1), am fumat mai
demult, dar mam lsat (cod 2), fumez i acum (cod 3). Intrebarea a fost recodata n doua vari
ante de ra spuns, codul 1 s i 2 fiind recodata astfel n codul 0 (nu fumez) s i codul 3 a fost recodat
n codul 1 (fumez); ntrebarea E12. Ai fost vreodat n stare avansat de ebrietate? cu 4 ra spun
suri posibile: niciodat (codul 1), de cteva ori (codul 2), de multe ori (codul 3), de foarte multe
ori (codul 4). Aceasta ntrebare fiind codata n doua variante de ra spuns, niciodat (codul 0) s i
da, am fost n stare avansat de ebrietate (codul 1); ntrebarea E13. Ai consumat sau ai ncercat
vreodat un drog ilegal (chiar i etnobotanice)? Cu variantele de ra spuns nu (codul 1) s i da
(codul 2) fiind recodata n variante de ra spuns binare (dummy) adica nu (codul 0) s i da (codul
1); de asemenea din ntrebarea E10. n ultimele 12 luni au avut loc n viaa ta urmtoarele eve
nimente? Sau utilizat urma torii itemi din lista evenimentelor: am avut probleme cu politia,
legea; ai ncercat sa te sinucizi; avort (eu sau partenera).

154

Fiecare din aceste 5 variabile dependente au fost puse n relatie cu alti factori sau
variabile explicative pe care leam clasificat n mai multe categorii, astfel: 1. variabile
care tin de caracteristici demografice (genul, mediul de rezidenta), 2. variabile care tin
de excluziunea sociala (conform definitiei EUROSTAT), se refera la caracteristici ale fa
miliei pentru a ntelege impactul contextului familial s i al resurselor indirecte, al valori
lor s i stilului de viata prezent n familie (deprivarea materiala , sa ra cia financiara , inten
sitate sca zuta a muncii, perceptia statutului familiei), 3. variabile care tin de contextul
social (evenimente negative de viata separarea/divortul sau moartea pa rintilor, pre
zenta fratilor/surorilor mai mari); 4. variabile care se refera la grupul de prieteni, la
s coala s i comunitate (din T0 A. S coala , B. Comunitate, C. Prieteni, D. Familie, E. Sexuali
tate, F. Sa na tate, H. Consum de alcool, droguri, tutun, H. Munca /munca voluntara ).
Descriem mai jos variabilele explicative (independente):
Deprivarea material (lipsa material sever) sau rata de srcie47 este un factor/in
dicator utilizat de EUROSTAT (2015) pentru a ma sura numa rul de persoane ale ca
ror conditii de trai sunt grav afectate de lipsa resurselor. Rata lipsurilor materiale
severe reprezinta proportia persoanelor care tra iesc n gospoda rii s i care nu si pot
permite cel putin 4 din urma toarele 9 resurse:
1. plata ratei la chirie, al creditului ipotecar sau al diverselor cumpa ra turi fa cute pe
credit sau la alte mprumuturi;
2. plecare n concediu cel putin o sa pta ma na pe an;
3. consum de carne, pui sau pes te, sau echivalentul vegetarian odata la doua zile;
4. cheltuieli financiare neas teptate;
5. telefon mobil (inclusiv cel de serviciu) s i sau telefon fix;

47

Pentru factorul deprivare material, am calculat o medie a scorurilor date de respondentii n


primul val de cercetare la aces ti 9 itemi (cu mentiunea ca n loc de factorul patru mentionat de
cei de la EUROSTAT pentru ca n chestionarul nostru acest factor a fost omis din gres eala ,
acesta a fost nlocuit cu itemii din chestionarul primului val al cerceta rii: plata facturilor la
lumina , apa , gaze, telefon, internet, TV, cablu. De asemenea trebuie mentionat faptul ca n ches
tionarul nostru consumul de carne, pui sau pes te era mentionat ca fiind necesar n fiecare zi s i
nu odata la doua zile, as a cum l mentioneaza cei de la EUROSTAT); de la ntrebarea I13 (din
primul chestionar): n ultimele 12 luni ai ntrziat cu plile, adic ai fost n incapacitatea de
a face vreuna dintre urmtoarele pli pn la termenul de scaden al facturii? cu variantele de
ra spuns 1 = da, 2 = nu, 3 = nu s tiu, (varianta 3 am declarato missing s i am pa strat doar cele
doua variante de ra spuns) am utilizat itemul: Facturile la lumina , apa , gaze, telefon, internet,
TV, cablu s i itemii recodati ntrun singur item: Ratele la creditul ipotecar s i Ratele la diverse
cumpa ra turi fa cute pe credit sau la alte mprumuturi; de la ntrebarea I12 (din primul chesti
onar): Exist unele lucruri pe care muli oameni nu i le pot permite, chiar dac i lear dori. n
gospodria ta vai putea permite aceste lucruri, dac i leai dori? am utilizat itemul Cldur
suficient n cas, itemul Plecare n concediu cel puin o sptmn pe an s i itemul Consumul de
carne, pui sau pete n fiecare zi (s i la aces ti itemi respondentii puta nd ra spunde cu variante
1 = da s i 2 = nu); De la ntrebarea I14. Avei n gospodrie n stare de funcionare...? am ales
urma rii itemi autoturism, un alt item televizor LED, LCD, plasm de mari dimensiuni, itemul te
lefon mobil (inclusiv de la firm) i/sau telefon fix s i itemul main de splat neautomat i/sau
main de splat automat.

155

6. televizor, LED, LCD, plasma de mari dimensiuni;


7. mas ina de spa lat neautomata /automata ;
8. autoturism;
9. ca ldura suficienta n casa .
Tabelul 4.19: Tinerii deprivati material n functie de gen,
rezidenta, reus ita BAC s i continuarea studiilor

1. Gen
M

2. Mediu de 3. Reuit 4. Continuarea


reziden
la BAC
Studiilor
Total Total Total Total
R
U
DA NU
NU
DA
1
2
3
4

NU e n situatie
41,1 58,9 36,3
de deprivare materiala * 85 82,3 79,3

63,7
85,9

93,5 6,5
85,3 64,5

13,7
69,7

86,3
86,1

1184 1184 1099 1179

DA, e n situatie
de deprivare materiala

36,4 63,6 47,5


15 17,7 20,7

52,5
14,1

81,9 18,1
14,7 35,5

29,9
30,3

70,1
13,9

236

Total

573 847

878 1205 110

231

1182

1420 1420 1315 1413

542

236

216

234

*cifrele exprima procente, cu exceptia totalurilor, unde sunt numere brute. Pentru prima s i a
IIIa linie procentele se aduna pe linie, pentru fiecare criteriu n parte (gen, rezidenta, reus ita la
BAC, continuarea studiilor). A doua s i a IVa linie procentele se aduna pe coloana pentru fiecare
criteriu n parte (gen, rezidenta, reus ita la BAC, continuarea studiilor).

Srcie financiar (financial poverty). Este definita ca fiind considerata de la 450


RON, ca t este pragul sa ra ciei relative48.
Intensitate sczut a muncii (low work intensity): intensitatea muncii este raportul
dintre numa rul de luni n care membrii unei gospoda rii n va rsta de munca (per
soane ntre 1859 de ani, cu exceptia copiilor aflati n ntretinere cu va rsta ntre 18
24 de ani) au lucrat s i au obtinut un venit n timpul anului de referinta s i numa rul
total de luni pe care teoretic leau lucrat de ca tre aceeas i membrii ai casei. Pentru
persoanele care au lucrat parttime, numa rul de luni muncite cu norma ntreaga
echivalente este estimat pe baza numa rului de ore lucrate de obicei la momentul in
terviului. Persoanele care tra iesc n gospoda rii cu o intensitate de lucru foarte sca
zuta sunt definiti ca oameni de toate va rstele (059) care tra iesc n gospoda rii n
care membrii n va rsta de munca au lucrat mai putin de 20% din potentialul total al
acestora n cursul celor 12 luni anterioare49.

48

Variabila luata n considerare prin care am ma surat sa ra cia financiara este ntrebarea din pri
mul val al studiului I8. Neai putea indica n care din categoriile de mai jos se situeaza venitul
realizat n gospoda ria ta n luna martieaprilie 2012? cu variantele de ra spuns maxim 500 RON
(cod 1), ntre 5011000 RON (cod 2), ntre 10011500 RON (cod 3), ntre 15002000 RON
(cod 4), ntre 20013000 RON (cod 5), ntre 30015000 RON (cod 6), ntre 500110000 RON
(cod 7), peste 10000 RON (cod 8). Am recodat variabila n variabila dummy cu variantele 0 s i
1 (sa rac).
49
Variabila este reflectata n chestionarul din primul val al studiului la J8. Care este n prezent
statutul ocupaional al prinilor ti? cu variante similare ata t pentru mama ca t s i pentru tata
de la angajat la stat (cod 1), angajat la privat (cod 2), ntreprinza tor particular (cod 3), agricul
tor individual (cod 3), munci ocazionale (cod 5), casnic (cod 6), s omer nregistrat (cod 7), pen
sionar de boala (cod 8), pensionar de va rsta (cod 9) s i nu s tiu (cod 10).

156

Percepia subiectiv asupra statutului familiei50


Educaia prinilor51
Chestionarul a cuprins o list cu 26 de evenimente de via (ntrebarea E10. n ulti
mele 12 luni au avut loc n viaa ta urmtoarele evenimente?52 din chestionarul valului
II al cerceta rii) pe care leam supus evalua rii de a fi avut loc n ultimele 12 luni n
viata fieca ruia dintre tinerii participanti n studiul longitudinal. Pentru analizele de
regresie liniare s i logistice am mpa rtit aceasta lista a evenimentelor n doua catego
rii n functie de rolul activ sau pasiv al ta na rului (adica n timp ce unele evenimente
pot avea loc datorita controlului, actiunii venite din partea ta na rului altele pot avea
loc fa ra o influenta sau control din partea ta na rului). Fiecare respondent avea posi
bilitatea sa bifeze daca evenimentul a avut loc n viata sa. Reda m mai jos lista eveni
mentelor n functie de cele doua categorii:
Evenimente pasive (ta na rul nu are un rol activ n ceea ce prives te existenta eveni
mentului n viata sa): mbolna virea grava a unui membru al familiei;
probleme cu politia;
moartea unui membru al familiei;
s omajul pa rintilor;
furtul bunurilor personale;
un membru al familiei a consumat excesiv alcool, droguri sau medicamente;
ai avut o accidentare grava sau boala grava ;
o ruda apropiata a ajuns n nchisoare (pa rinti, frati sau surori);
ai ra mas fa ra locuinta;
ai fost despa rtit/a de familie;
nra uta tirea statutului financiar al pa rintilor;
ai fost jefuit sub amenintarea fortei;

50

am ma surato prin ntrebarea din chestionarul valului II de cercetare, aceasta fiind B2. n orice
societate unii oameni se consider bogai, alii se consider sraci. Unde situezi familia ta pe o
scal de la 1 la 10, 1 = foarte srac i 10 = foarte bogat? Am calculat o medie astfel ca cu ca t
scorul este mai mic cu ata t ta na rul are o percepere a familiei ca fiind sa raca , iar cu ca t scorul e
mai mare cu ata t ta na rul are o percepere a familiei ca fiind bogata .
51
ntrebarea care ma soara educatia pa rintilor este J7. Care este ultima coal absolvit a prini
lor ti? cu variantele de ra spuns similare pentru tata s i mama : fa ra s coala absolvita (cod 1),
s coala primara (cod 14 clase) (cod 2), gimnaziu (58 clase) (cod 3), treapta Ia de liceu (10
clase) (cod 4), s coala profesionala (cod 5), liceu (1213 clase) (cod 6), s coala de mais tri (cod
7), s coala postliceala (cod 8), universitate (cod 9), studii postuniversitare (cod 10), s i nu s tiu
(cod 11). Intrebarea a fost recodata ntro variabila cu trei variante de ra spuns: educatie sca
zuta , medie s i superioara .
52
Am compus doua variabile, denumite even_pasiv s i even_activ prin nsumarea codurilor eve
nimentelor care compun aceste doua variabile.

157

ai asistat la scene de violenta grava ;


calamita ti naturale ce tiau pus n pericol viata.
Evenimente active (ta na rul are un rol activ n ceea ce prives te existenta evenimentu
lui n viata sa): despa rtirea de iubit/a ;
cearta serioasa cu un/o prieten/a ;
am avut probleme cu politia, legea;
nas tere (eu sau partenera);
ai picat un examen important;
sarcina (eu sau partenera);
ai ncercat sa te sinucizi;
avort (eu sau partenera).
Tabelul 4.20: Frecventa tinerilor pentru care a avut loc,
n ultimele 12 luni, fiecare eveniment notat n prima coloana
E10. n ultimele 12 luni au avut loc n viaa ta
urmtoarele evenimente:
Despa rtirea de iubit/a
Cearta serioasa cu un/o prieten/a
Probleme cu pa rintii
Ai picat un examen important
Imbolna virea grava a unui membru al familiei
Imbuna ta tirea statutului financiar al pa rintilor
Inra uta tirea statutului financiar al pa rintilor
Moartea unui membru al familiei
Un membru al familiei a consumat excesiv alcool, droguri sau medicamente
S omajul pa rintilor
Ai fost despa rtit/a de familie
Furtul bunurilor personale
Ca sa toria unui frate/unei surori de care es ti apropiat/a sufletes te
Moartea unui prieten apropiat
Ai asistat la scene de violenta grava
Ai avut o accidentare grava sau boala grava
Am avut probleme cu politia, legea
Aparitia unui nou membru al familiei (frate/sora )
Ai incercat sa te sinucizi
Calamita ti naturale ce tiau pus n pericol viata
Ai ra mas fa ra locuinta
O ruda apropiata a ajuns n nchisoare (pa rinti, frati, surori)
Sarcina (eu sau partenera)
Nas tere (eu sau partenera)
Ai fost jefuit sub amenintarea fortei
Avort (eu sau partenera)

*cifrele exprima procente

158

A avut
loc*
30,4
27,5
25,5
22,2
19,4
18,3
17,3
13,3
7,3
6,6
6,1
5,4
5
4
3,9
3,3
2,6
1,3
1,3
1,1
0,9
0,9
0,7
0,7
0,4
0,5

N
458
415
385
335
292
276
261
201
110
99
92
82
75
61
59
50
39
19
19
17
14
14
11
10
6
8

Tabelul 4.21: Media s i abaterea standard pentru variabilele din modelele de regresie

Media

Abaterea
standard

Gen 0 = ba iat, 1 = fata )

1509

.59

.492

Mediu de rezidenta (1 = urban, 0 = rural)

1509

.62

.486

Deprivare materiala (1 = da, 0 = nu)

1420

.17

.372

Sa ra cia financiara

1509

.22

.415

Intensitatea muncii

1509

.05

.208

Perceptia statutului familiei (0 = sa rac pna la 10 = bogat)

1421

5,88

1,375

Educatia pa rintilor (educatie medie)

1509

.56

.496

Educatia pa rintilor (educatia superioara )

1509

.30

.460

Evenimente pasive, nu rol activ

1509

1,11

1,401

Depresia (e3ind)

1473

82,82

15,22

Stima de sine (e4ind)

1462

81,87

20,38

Satisfactia cu viata (e5ind)

1472

64,05

21,30

Perceptia fericirii (e6ind)

1466

68,20

18,92

Anxietatea (e7ind)

1468

72,22

21,84

Optimismul (e8ind)

1457

57,71

14,03

Rezilienta (e9ind)

1454

62,63

17,99

4.7.4. RezultateleobinutenurmaCERCETRIIIV
In prima parte vom prezenta profilul tinerilor care compun cele doua valuri ale studiu
lui longitudinal, apoi prezenta m succint date descriptive privind traseul educational al
tinerilor s i aspecte ale primei lor experiente n munca , urma nd ca n partea a doua, pe
baza unor analize de regresie liniara s i logistica , sa observa m factorii care influenteaza
rezultantele unei tranzitii de succes la maturitate precum s i debutul n munca al tineri
lor. Pentru nceput prezenta m datele sociodemografice ale celor doua valuri ale studi
ului cu scopul de a avea o privire de ansamblu asupra tinerilor, Tabelul 4.22 sintetiza nd
profilul participantilor la studiu comparativ n ambele valuri ale cerceta rii n functie de
gen, mediul liceului absolvit s i situatia depriva rii materiale a familiei.
Primul val (T0) 2012 e format din 3509 liceeni, es antion reprezentativ la nivel nati
onal (liceeni din clase terminale de liceu, va rsta medie 18,06 ani), 58,1% fete, 58,4%
fiind tineri din mediul urban. Majoritatea roma ni (91,6%), etnicii maghiari fiind a doua
categorie n proportie de 6,5%, restul etnicilor fiind sub 1%. Mare parte ortodocs i
(79%), urmati de romanocatolici (7,4%), apoi singura confesiune care depa s es te 100
de pers. fiind cea a neoprotestantilor (3,6%).
Al doilea val (T1) dec.2014feb.2015 are o rata a ra spunsurilor de 43% dintre tinerii
primului val, va rsta medie 20,04 ani, 59% fete, 61,9% din mediul urban, 97,1% neca sa
toriti, 99,1% au absolvit liceul, 90,8% au reus it la BAC, 0,7% sunt pa rinti (11 pers.),
82,4% continua studiile dupa liceu, majoritatea studii universitare (74,8%), 49,4% nu
au avut nici un loc de munca pa na la momentul completa rii chestionarului, la doi ani
dupa absolvirea liceului.
Majoritatea celor din valul doi sunt roma ni (93,8%), etnici maghiari 5,2%, 0,7%
romi, 0,3% alta etnie. Mare parte ortodocs i (80,9%), 7,1% romanocatolici, confesiunea
159

protestanta s i neoprotestanta ava nd procente similare (3,6% respectiv 3,8%), 3% de


clara nduse fa ra religie sau atei.
Tabelul 4.22: Caracteristici sociodemografice ale es antioanelor n cele doua valuri ale studiului

Gen

Val I
20122013 (nr)

Val I
%

Val II
20142015 (nr*)

Val II
%

Procente
Val II/Val I (%**)

Fete

2043

58,1

891 (1152)

59

43,6

Ba ieti

1466

41,9

618 (848)

41

42,1

Mediul de
Urban
rezidenta*** Rural

2030

58,4

934 (1096)

61,9

46,0

1445

41,6

575 (870)

38,1

39,7

Liceu
din mediul

urban

2962

85,7

1389 (1573)

92,4

46,8

rural

493

14,3

114 (379)

7,6

23,1

610

19,5

236 (374)

16,6

38,6

Familie deprivata
material
Total

3509

1509

43

Note: * nr. tinerilor mai putini deca t n primul val al studiului.** procentul tinerilor din totalul es antionului initial care au completat chestionarul n al
doilea val al studiului.

*** am utilizat variabila xj11_cod din baza de date BD2015_curat_3.09.2015

Vom descrie traseul urmat de tinerii din Roma nia dupa finalizarea studiilor liceale,
prima experienta n munca , precum s i planurile de viitor. Analizele din primul val al
studiului sau referit n primul ra nd la modul n care elevii din clasele terminale, chiar
n ultimele sa pta ma ni ale liceului, se raporteaza la viitor. Modul n care elevii din clasele
terminale se raporteaza la viitor a fost operationalizat prin: dorinta lor de a ca uta un loc
de munca n urma torii 23 ani s i prin s ansele pe care cred ca le au pentru a ga si un loc
de munca . Analizele din valul doi sau axat pe locul primei experiente n munca , moti
vatia de a lucra, modalita ti de ca utare a unui loc de munca , durata ca uta rii unui loc de
munca , tipul contractului de munca precum s i imaginea viitoarei cariere.
Analizele descriptive succinte pe care le vom face n continuare se refera la cei 1509
tineri care au ra spuns n ambele valuri ale studiului. Pe de o parte analizele se vor referi
n primul ra nd la modul n care elevii din clasele terminale se raporteaza la viitor. Modul
n care elevii din clasele terminale se raporteaza la viitor a fost operationalizat prin per
ceptia asupra reus itei de a finaliza liceul; de a se nscrie la examenul de BAC; de a conti
nua studiile; dorinta lor de a ca uta un loc de munca , prin s ansele pe care cred ca le au
pentru a ga si un loc de munca .
Variabilele sociodemografice pe care leam folosit n analizele descriptive sunt: ge
nul53 n valul 2 59% sunt fete, 41% ba ieti; mediul de reziden54 61,9% dintre tineri

53

n primul val al studiului ntrebarea care ma sura genul tinerilor e J1. Eu sunt cu variantele de
ra spuns fata (codul 1) s i ba iat (codul 2). In chestionarul valului II e ntrebarea A1. Eu sunt
fata (codul 1) s i ba iat (codul 2).
54
ntrebarea care ma soara mediul de rezidenta al respondentului n primul val al studiului e J11.
Unde ai locuit n cea mai mare parte a timpului pn la vrsta de 15 ani? cu variantele de ra s
puns predefinite n Romnia, n mediul urban (cod 1), n Romnia, n mediul rural (cod 2) s i n
strintate (ara?) (cod 3).

160

au tra it pa na la va rsta de 14 n mediul urban, 38,1% n mediul rural; mediul unde a fost
absolvit liceul55 92,4% au absolvit un liceu din urban, 7,6% n rural; vrsta56 va rsta
minima este 19 ani, cea maxima 21 ani, iar media de va rsta a tinerilor celor din al doilea
val al studiului este de 20.04 ani s i deprivare material.
In continuare sintetiza m principalele rezultate privind traseul urmat de tineri dupa
finalizarea liceului. Majoritatea tinerilor erau ncreza tori n s ansele lor de reus ita pri
vind absolvirea liceului, ceea ce sa s i nta mplat peste 99% au absolvit cu succes liceul.
Cei mai optimis ti n privinta absolvirii cu succes fiind elevii liceelor vocationale, urmati
de cei ai liceelor teoretice s i de cei ai liceelor tehnologice. Majoritatea spuneau ca se vor
nscrie la BAC, cei din mediul urban s i fetele sau prezentat la BAC s i au avut un procent
de reus ita mai mare comparativ cu cei din mediul rural s i ba ietii. Dintre tineri peste 90%
au promovat BACul s i tot ata tia si doreau continuarea studiilor, nsa la doi ani distanta
procentul celor care si continua studiile dupa liceu este mai mic (82,4%). Semnificativ
mai putini tineri provenind din medii deprivate au reus it la BAC s i este semnificativ mai
redus procentul tinerilor deprivati care si continua educatia la universitate comparativ
cu cei nedeprivati. Absolventii liceelor din urban s i fetele si doresc continuarea studii
lor n mai mare ma sura comparativ cu absolventii liceelor din rural s i ba ietii.
Majoritatea care continua studiile la doi ani dupa absolvirea liceului sunt studenti,
sub 10% urma nd studii postliceale. Mare parte provin de la licee teoretice, iar dintre cei
care nu continua studiile juma tate sunt de la licee tehnologice. Motivul pentru care un
sfert dintre tinerii care nu continua studiile motiveaza ca au vrut sa nceapa sa mun
ceasca , cam tot ata tia pentru ca au picat examene, putini peste 20% au invocat motive
economice (lipsa banilor). Fetele urmeaza n mai mare ma sura studii universitare. Din
tre tinerii de la zi majoritatea sunt la buget, iar un sfert si pla tesc studiile. Mare parte
dintre cei care si pla tesc educatia sunt tineri a ca ror pa rinti le acopera cheltuielile s i
aproximativ 20% si acopera singuri cheltuielile. De altfel, cei mai multi tineri sunt spri
jiniti de pa rinti, nu neapa rat financiar, pentru a se descurca n viata de zi cu zi. Majori
tatea tinerilor sunt ntretinuti de pa rinti s i numai 23% si acopera singuri cheltuielile.
Pa rintii le acorda sume de bani s i de asemenea le ofera sprijin financiar pentru as i aco
peri cheltuielile, pa rintii sunt cei care le pla tesc taxele pentru studii s i putin peste juma
tate spun ca pa rintii i ajuta cu plata spatiului unde locuiesc.
Putin peste juma tate dintre cei care studiaza cu plata au experienta n munca (fie
lucreaza , fie au lucrat), iar un sfert au s i n prezent un loc de munca . In ra ndul absolven
tilor din rural este mai ridicat procentul celor care sunt nscris i pe locuri cu plata com
parativ cu cei care au absolvit n urban. S i totus i, dintre cei care studiaza cu plata , majo
ritatea au absolvit n urban s i au absolvit un liceu teoretic. Aproape exclusiv cei de la
buget au absolvit un liceu din urban s i unul teoretic, sunt fa ra experienta n munca , ma
joritatea spun ca pa rintii le acopera cheltuielile s i numai aproape un sfert spun ca si
acopera ei ns is i cheltuielile. Majoritatea tinerilor au ales sa studieze dupa finalizarea
liceului un domeniu care i pasioneaza . Principalul motiv al alegerii continua rii studiilor
difera la fete s i ba ieti, ba ieti afirma ca si continua educatia pentru a studia un domeniu

55

aceasta variabila am creato prin corespondenta cu numele liceului pe care l cunoas tem din
fis ele cu datele de contact (adresa email s i numa r telefon) primite n primul val al studiului,
n 2012.
56
a fost ma surata identic n ambele faze ale studiului, n primul val ntrebarea care ma soara va r
sta tinerilor este J2. Vrsta mea este: (ani mplinii), iar n al doilea chestionar este A2. Vrsta
mea este: (ani mplinii).

161

care i pasioneaza n mai mare ma sura comparativ cu fetele, iar fetele ra spund ntrun
procent mai mare deca t ba ietii ca doresc sa se prega teasca pentru o profesie anume.
Dorina de a avea un venit mare n viitor a avut un rol mai important n alegerea specia
liza rii n cazul ba ietilor deca t n cel al fetelor s i mai important pentru tinerii din liceele
urbane comparativ cu cei din liceele rurale. In alegerea specializa rii sfaturile pa rintilor
au contat pentru tineri, nsa cele ale colegilor s i profesorilor nu constituie puncte de
reper. Sfaturile prietenilor privind alegerea specializa rii a contat mult pentru tinerii din
liceele rurale comparativ cu cei din liceele urbane s i fetele au fost influentate ntro ma
sura mai mica de alegerile colegilor de clasa . Numa rul locurilor finantate de la buget nu
constituie o forta atractiva pentru tineri, nsa acestea au fost mai importante pentru cei
deprivati comparativ cu cei nedeprivati s i a contat mai mult pentru ba ieti deca t pentru
fete.
Putin peste 30% dintre tineri studiaza n domeniul ingineriei, un sfert urmeaza stu
dii din domeniul s tiintelor socioumane s i politice, aproximativ 20% urmeaza studii de
medicina generala (asistenta medicala sau farmacie), aproximativ 15% studiaza s tiinte
economice, 5,3% matematica s i s tiintele naturii, iar 3,5% agronomie s i medicina vete
rinara . In toate aceste specializa ri fetele sunt cele care le studiaza ntro proportie mai
mare comparativ cu ba ietii, mai putin n domeniul ingineriei. Cei mai multi dintre ab
solventii liceelor tehnologice urmeaza studii ingineres ti, la fel ca s i cei mai multi dintre
absolventii liceelor teoretice, printre aces tia procentul fiind asema na tor s i pentru cei
care studiaza s tiinte socioumane s i politice, iar cei mai multi dintre absolventii liceelor
vocationale sau ndreptat spre specializa ri din domeniul s tiintelor socioumane s i po
litice. Aproximativ juma tate dintre tineri spun ca specializarea/calificarea urmata dupa
absolvirea liceului este asema na toare cu cea studiata n timpul liceului, s i tot aproape
juma tate spun ca specializarea/calificarea urmata nu este asema na toare cu cea studiata
n liceu. Aproximativ juma tate dintre absolventii liceelor teoretice s i juma tate dintre ab
solventii liceelor vocationale spun ca specializarea urmata este asema na toare cu cea
studiata n timpul liceului s i 40% dintre absolventii liceelor tehnologice se prega tesc
ntro specializare asema na toare cu cea din liceu.
Perspectivele de angajare s i de cariera sunt printre factorii care influenteaza cel mai
mult alegerea specializa rii, acestea fiind la fel de importante pentru fete s i ba ieti. Pentru
majoritatea tinerilor apropierea de domiciliu nu este un factor cu influenta asupra ale
gerii specializa rii; apropierea fata de domiciliu a fost un argument mai important n ale
gerea specializa rii pentru ba ieti deca t pentru fete. In cazul bursei de studiu, diferentele
sunt semnificative n favoarea fetelor. Tinerii care sunt la universitate pe locuri bugetate
sunt absolventii liceelor care n general au nva tat s i nvata mai bine deca t cei care sunt
pe locuri cu taxa . Fetele sunt cele care iau orice tip de bursa n mai mare ma sura deca t
ba ietii s i absolventii unui liceu din urban n mai mare ma sura deca t cei din rural s i cei
din licee teoretice mai mult deca t cei din licee tehnologice s i vocationale s i tot elevii din
aceste medii s i licee studiaza n mai mare ma sura pe locuri bugetate. Aproape juma tate
dintre tineri spun ca au medii mai bune deca t ale colegilor. Dintre cei cu medii mai bune
s i la fel cu cele ale colegilor fetele declara ntrun procent semnificativ mai ridicat deca t
ba ietii ca mediile lor sunt mai bune deca t ale colegilor s i mai multe fete se ga ndesc la
studii doctorale deca t ba ieti, aces tia declara nd n mai mare ma sura comparativ cu fetele
ca au medii mai slabe deca t ale colegilor.
In general tinerii sunt multumiti cu specializarea pe care o urmeaza , majoritatea do
resc sa continue studiile universitare s i dupa licenta des i juma tate considera ca primesc
parial prega tirea necesara pentru angajare s i numai 33% sunt optimis ti considera nd
162

ca studiile le ofera prega tirea necesara pentru angajare. Fetele spun n mai mare ma sura
comparativ cu ba ietii ca s coala i prega tes te pentru angajare s i cei care absolvit un liceu
n urban comparativ cu cei care au absolvit un liceu n rural.
In planurile educationale pe termen lung ga sim diferente semnificative, fiind mai ri
dicat procentul tinerilor deprivati, care indica obtinerea licentei ca s i scopul maxim al
educatiei. Procentul celor care vor sa obtina doar licenta este mai mare n ra ndul tine
rilor care au absolvit un liceu din rural s i este mic procentul acestora care si propun
obtinerea doctoratului s i nimeni nus i propune studii postdoctorale comparativ cu cei
care au absolvit un liceu din urban. Mai mult de juma tate dintre cei care ar dori sa con
tinue studiile cu un master ar dori sa urmeze masteratul n afara tarii, fetele n mai mare
ma sura deca t ba ietii, absolventii unui liceu din urban n mai mare ma sura comparativ
cu absolventii unui liceu din rural, dintre cei pe locuri bugetate n mai mare ma sura de
ca t cei pe locuri cu taxa . Daca ba ietii vor sa si caute un (alt) loc de munca dupa finaliza
rea licentei n mai mare ma sura comparativ cu fetele, acestea vor sa continue educatia
dupa terminarea actualului program educational (licenta) n mai mare ma sura compa
rativ cu ba ietii. 40% dintre tineri au nceput sa s i caute de lucru, fetele n mai mare ma
sura comparativ cu ba ietii, absolventii liceelor din urban n mai mare ma sura compara
tiv cu absolventii liceelor din rural.
Am va zut pa na n acest moment cum arata profilul tinerilor care au ales ca ruta spre
maturitate parcurgerea unei experiente universitare, alega nd sa studieze, sa se prega
teasca pentru o piata muncii care le tot solicita o prega tire educationala ca t mai mare
ca t s i care sunt perspectivele tinerilor n ceea ce prives te prega tirea educationala con
tinua dupa finalizarea actualului stagiu de prega tire universitara . In continuare prezen
ta m rezultatele analizelor privind prima experienta n munca a tinerilor.
Participareatinerilorpepiaaforeidemunc
Chestionarul a inclus n sectiunea Piaa Forei de Munc ntreba ri pentru obtinerea da
telor s i informatiilor necesare observa rii primei experiente n munca a tinerilor. Intre
ba rile au vizat statutul ocupational, experienta muncii n timpul studiilor, tipul primei
experiente n munca (practica , voluntar sau munca n economia formala sau informala ),
modalitatea de angajare la primul loc de munca , remunerarea muncii sau nu, gradul de
multumire asupra salariului primit, numa rul de ore lucrate pe sa pta ma na , disponibili
tatea angajatorului de a accepta programul de lucru flexibil, tipul contractului de munca ,
compatibilitatea locului de munca cu prega tirea educationala , valoarea salariului, inten
tia de a se angaja n urma torul an, perioada de ca utare a locului de munca , participarea
la interviuri, motivele pentru care tinerii nu au un loc de munca .
Sintetiza m situatia tinerilor din studiul nostru n ceea ce prives te relatia lor cu piata
fortei de munca s i implicit experienta lor n munca . Dintre tineri 17% au beneficiat de
indemnizatie de s omaj, n aceeas i ma sura ata t fetele ca t s i ba ietii, cei care au absolvit un
liceu n urban n mai mare ma sura comparativ cu cei care au absolvit un liceu n rural.
Juma tate dintre tineri au experienta n munca , un sfert lucra nd s i n prezent. Fetele lu
creaza n mai mare ma sura comparativ cu ba ietii, cei din urban lucreaza n mai mare
ma sura deca t cei din rural s i dintre absolventii din urban muncesc n mai mare ma sura
comparativ cu absolventii din rural.
Procente mici de tineri declara ca prima experienta voluntariatul n comunitate sau
munca n economia informala . Mai mult de juma tate dintre tineri descriu prima experi
enta n munca ca fiind n economia formala , fetele n mai mare ma sura deca t ba ietii, cei
163

din mediul urban n mai mare ma sura deca t cei din mediul rural, cei care au absolvit n
mediul urban n mai mare ma sura deca t cei care au absolvit n mediul rural s i absolven
tii liceelor teoretice s i vocationale n mai mare ma sura comparativ cu absolventii licee
lor tehnologice. Ca prima experienta n munca aproximativ 30% mentioneaza practica,
proportia fetelor fiind similara cu cea a ba ietilor, juma tate fete, juma tate ba ieti; cei din
urban afirma nd acest lucru n mai mare ma sura comparativ cu cei din rural s i cei care
au absolvit un liceu n urban comparativ cu cei care au absolvit n rural, cei din liceele
tehnologice n mai mare ma sura deca t cei din liceele teoretice s i vocationale. Putin peste
10% dintre tineri au muncit/muncesc pe perioada studiilor, procentul fiind similar ata t
n cazul fetelor ca t s i al ba ietilor, cei din rural muncind n mai mare ma sura deca t cei din
urban s i la fel cei ce au absolvit n rural n mai mare ma sura deca t cei ce au absolvit n
urban. Aproape juma tate dintre tineri sau angajat n primul loc de munca printrun
interviu/concurs, mai mult fetele deca t ba ietii, cei din urban comparativ cu cei din rural.
O alta modalitate de angajare a tinerilor fiind cea cu ajutorul recomanda rii din partea
unei cunos tinte/prieteni, procentul fiind aproape egal ntre fete s i ba ieti, mai mare n
ra ndul celor din urban comparativ cu cei din rural s i putin peste 10% dintre tineri pa
rintii leau ga sit un loc de munca , mai mult n cazul ba ietilor s i a celor din mediul urban
comparativ cu fetele s i cei din mediul rural. Putin peste 40% dintre tineri spun ca sala
riul a fost/este bun, fetele spun acest lucru n mai mare ma sura comparativ cu ba ietii,
cei din mediul rural n mai mare ma sura comparativ cu cei din mediul urban s i cei care
au absolvit n urban n mai mare ma sura deca t cei care au absolvit n rural. Media orelor
lucrate pe sa pta ma na de tineri se apropie de limita legala de 40h pe sa pta ma na , ba ietii
lucra nd n medie cu 5h ore mai mult deca t fetele s i cei din rural mai multe ore pe sa pta
ma na comparativ cu cei din urban. Cei mai multi tineri au lucrat/lucreaza pentru a ca s
tiga bani, fetele spun acest lucru n mai mare ma sura comparativ cu ba ietii, cei din me
diul urban n mai mare ma sura deca t cei din mediul rural. Putin peste 20% dintre tineri
spun ca au lucrat/lucreaza pentru a ca s tiga experienta, fetele n mai mare ma sura com
parativ cu ba ietii s i cei din mediul urban n mai mare ma sura . Cei mai multi dintre tineri
spun ca angajatorul accepta /a programul de lucru flexibil din motive personale, cum ar
fi, de exemplu, program de mers la cursuri, la examene.
Aproape juma tate dintre cei care au lucrat/lucreaza spun ca au avut/au contract pe
perioada nedeterminata , fetele n mai mare ma sura comparativ cu ba ietii, procentul
este mai ridicat n ra ndul tinerilor de la oras comparativ cu cei din rural. 35% dintre
tineri au lucrat/lucreaza cu contract pe perioada determinata , fetele n mai mare ma
sura comparativ cu ba ietii, procentul este mai ridicat n ra ndul tinerilor de la oras com
parativ cu cei din rural s i cei care au absolvit n urban n mai mare ma sura comparativ
cu cei care au absolvit n rural.
16,3% au lucrat/lucreaza fa ra contract, fetele n mai mare ma sura comparativ cu ba
ietii, procentul este mai ridicat n ra ndul tinerilor de la oras comparativ cu cei din rural
s i cei care au absolvit n rural n mai mare ma sura comparativ cu cei care au absolvit n
urban. Cei mai multi spun ca domeniul de activitate al locului de munca nu este legat de
specializarea urmata , cei din urban au lucrat/lucreaza n mai mare ma sura comparativ
cu cei din rural ntrun domeniu legat de specializarea urmata , aceeas i situatie fiind s i
n cazul celor care au absolvit n urban comparativ cu cei care au absolvit n rural. Cei
mai multi tineri spun ca locul de munca nu ia ajutat/ajuta n realizarea planurilor legate
de cariera . Dintre cei care spun ca locul de munca i ajuta n realizarea planurilor legate
de cariera mai multe sunt fetele s i cei din urban. Fetele declara n mai mare ma sura
comparativ cu ba ietii ca programul de lucru lea afectat moderat performanta s colara s i
164

cei din urban declara n mai mare ma sura comparativ cu cei din rural ca programul de
lucru lea afectat moderat performanta s colara . Un procent cu putin peste 20% dintre
tineri spun ca au decis sa plece de la locul de munca pentru ca nu era directia n care
vreau sa mearga n cariera , aproximativ 15% spun ca programul de lucru nu era avan
tajos pentru ei, iar 13,4% spun ca salariul era prea mic comparativ cu munca depusa .
Fetele comparativ cu ba ietii spun n mai mare ma sura ca au plecat de la primul loc de
munca din cauza programului de lucru sau au plecat din cauza ca nu era/este directia
n care vor sa mearga .
Putin peste 40% dintre tineri vor sa se angajeze n urma torul an, fetele n mai mare
ma sura deca t ba ietii, cei din urban n mai mare ma sura deca t cei din rural, cei care au
absolvit n urban n mai mare ma sura deca t cei care au absolvit n rural. Tinerii din rural
vor sa se angajeze n mai mare ma sura deca t tinerii din urban. 8,3% au fost la un interviu
n ultima luna , fetele n mai mare ma sura comparativ cu ba ietii, cei din urban n mai
mare ma sura comparativ cu cei din rural, cei care au absolvit n urban n mai mare ma
sura comparativ cu cei care au absolvit n rural s i un sfert sunt tineri care se afla n situ
atie de deprivare materiala . Tinerii cauta n medie de lucru de aproximativ 5 luni. Cei
din mediul rural cauta de lucru n medie cu o luna mai mult comparativ cu cei din mediul
urban s i fetele cauta de lucru n medie cu o luna mai mult deca t ba ietii. Cei mai multi
dintre tineri nu au un loc de munca pentru ca nu doresc un loc de munca acum, un pro
cent ridicat de asemenea motiveaza ca nu lucreaza pentru ca frecventeaza s coala sau
sunt ntrun program de formare/instruire s i ca angajatorii considera ca sunt o per
soana ta na ra s i fa ra experienta.
4.7.4.1. Rezultanteletranziieidesuccessprematuritateifactoriicareinflueneaz
debutulnmuncaltinerilor
Am descris pe scurt tipul de analize statistice pe care le vom utiliza, am enumerat s i
descris succint variabilele dependente s i independente folosite n analizele statistice,
am prezentat analizele descriptive urma nd ca n continuare sa interpreta m relatia din
tre rezultantele tranzitiei spre maturitate s i variabilele explicative comenta nd totodata
rezultatele obtinute.
Reamintim ca din categoria variabilelor demografice fac parte genul s i mediul de re
zidenta al ta na rului. Din categoria variabilelor excluziunii sociale fac parte deprivarea
materiala , sa ra cia financiara , intensitate sca zuta a muncii s i nivelul educatiei pa rintilor
ta na rului (cu doua sta ri prima educatie medie s i a doua educatie nalta prin raportare
la educatia sca zuta ) s i perceptia propriului statut social al familiei. Variabila indepen
denta ce tine de evenimentele negative de viata se refera la urma toarele evenimente
asupra ca rora ta na rul nu are niciun control sau influenta: accidentare, mbolna vire
grava sau deces n familie, s omaj sau nra uta tire financiara a pa rintilor, jefuirea bunuri
lor personale, consum excesiv de tutun, alcool, droguri n familie, ruda n nchisoare,
pierderea locuintei, despa rtirea de familie, asistarea la violenta grava sau calamita ti ce
au pus viata n pericol.
Pentru fiecare dintre cele cinci variabile dependente prin care am ma surat tranzitiile
de succes am realizat ca te trei modele de regresie liniara (ierarhica ) introduca nd pe
ra nd n blocuri n fiecare dintre pas i (model) variabilele de control. Astfel pentru a ve
dea ca t din varianta variabilei dependente (adica pe ra nd dintre cele cinci tranzitii de
succes) este explicata de variabilele (factorii de control, indicatorii) demografici, ai ex
cluziunii sociale s i ai influentei evenimentelor negative de viata, leam introdus pe ra nd
165

n cele trei modele de regresie. In cazul tuturor celor cinci variabile dependente, n pri
mul model am introdus variabile demografice (gen, mediu de rezidenta) pentru a vedea
influenta efectului acestora asupra succesului educational, al buna sta rii psihologice, al
evita rii angaja rii n comportamente de risc, al perceptiei propriei sa na ta ti s i al angaja rii
n munca . In pasul doi, am introdus un al doilea grup de factori pentru a vedea ca ta pu
tere explicativa au indicatorii excluziunii sociale, tina nd sub control variabilele demo
grafice. In ultimul pas am introdus factorul compozit care cuprinde acele evenimente de
viata negative asupra ca rora ta na rul nu are nici un control, dar care am presupus noi,
pot influenta (negativ) succesul tranzitiei spre maturitate. Introduca nd s i acest factor
putem vedea, n modelul trei ca t din varianta succesului educational, al evita rii angaja rii
n comportamente de risc, al buna sta rii psihologice, al perceptiei propriei sa na ta ti s i al
angaja rii n munca al tinerilor este explicata prin intermediul acestor trei grupe de fac
tori (demografici, ai excluziunii sociale s i al evenimentelor negative de viata). Prezen
ta m mai jos cum sunt explicati fiecare dintre factorii de succes ai tranzitiei la maturitate:
Succesul educaional este explicat de ca tre gen s i mediu de rezidenta n proportie de
6%, de ca tre factorii excluziunii sociale n proportie de 7% s i de ca tre evenimentele ne
gative n proportie de 1%. Toti aces ti factori explica mpreuna 14,4% din varianta suc
cesului educational al unui ta na r.
Bunstarea psihologic este explicata n proportie de 0,6% de ca tre gen s i mediu de
rezidenta, n proportie de 3,4% de ca tre factorul excluziunii sociale s i de 10% de ca tre
factorul evenimente negative de viata. Toti aces ti factori explica mpreuna 13,3% din
varianta buna sta rii psihologice a unui ta na r.
Evitarea angajrii n comportamente de risc este explicata de 8% de ca tre factorii
demografici (gen, mediu de rezidenta), de 1% de ca tre factorul excluziunii sociale (de
privare materiala , sa ra cie financiara , intensitate sca zuta a muncii, nivel educational al
pa rintilor) s i n proportie de 5% de ca tre factorul ce tine de evenimentele negative de
viata. Toti aces ti factori explica mpreuna aproximativ 15% (14,9%) din varianta evita rii
de a se angaja n comportamente de risc al ta na rului.
Percepia asupra strii de sntate este explicata 5% de ca tre gen s i mediu de rezi
denta, 3% din varianta sta rii de sa na tate este explicata de factorul excluziunii sociale s i
4% de ca tre factorul ce tine de evenimentele negative de viata. Toti aces ti factori mpre
una explica 12% din varianta sta rii de sa na tate a ta na rului.
Angajarea n munc este explicata 1% de ca tre gen s i mediu de rezidenta, 4% de
ca tre factorii excluziunii sociale s i 1% de ca tre factorul ce tine de evenimentele negative
de viata. Toti aces ti factori explica 6% din varianta angaja rii n munca a tinerilor.
Genul i mediul de reziden explica 6% din succesul educational, 0,6% din buna sta
rea psihologica , 8% din evitarea angaja rii n comportamente de risc, 5% din starea de
sa na tate s i 1% din angajarea n munca . Variabilele demografice (gen, mediu de rezi
denta) au cea mai mare contributie n explicarea evita rii angaja rii ta na rului n compor
tamente de risc (8%), apoi n explicarea succesului educational (6%), urmata de 5% n
explicarea sta rii de sa na tate. Variabilele demografice explica cel mai putin buna starea
psihologica s i angajarea n munca a tinerilor (0,6% respectiv 1%).
Factorii excluziunii sociale explica 6% succesul educat ional, 3,4% buna starea psi
hologica , 1% evitarea angaja rii n comportamente de risc, 3% din perceptia propriei
sa na ta ti s i 4% angajarea n munca a ta na rului. Cea mai mare contribut ie a factorilor
166

excluziunii sociale o au n explicarea succesului educat ional al ta na rului, explica 4%


din angajarea n munca , 3,4% din buna starea psihologica , 3% din perceptia propriei
sa na ta t i a ta na rului s i cea mai mica putere explicativa a factorilor excluziunii sociale
este n varianta evita rii angaja rii n comportamente de risc a ta na rului.
Factorii ce in de existena evenimentelor negative explica 1% din succesul educatio
nal, 10% din buna starea psihologica , 5% din evitarea angaja rii n comportamente de
risc, 4% din perceptia propriei sa na ta ti s i 1% din angajarea n munca a tinerilor. Factorii
ce tin de evenimentele negative de viata au cea mai mare contributie n explicarea bu
na sta rii psihologice a ta na rului (10% din varianta buna sta rii psihologice este explicata
prin intermediul factorilor ce tin de evenimentele negative de viata), 5% explica pentru
evitarea angaja rii n comportamente de risc al ta na rului, 4% din perceptia propriei sa
na ta ti s i cel mai putin 1% explica din angajarea n munca a ta na rului.
Efectul cel mai mare asupra succesului educaional l au variabilele ce tin de factorii
excluziunii sociale, 7% din varianta succesului educational este explicata de ca tre facto
rii excluziunii sociale.
Efectul cel mai mare asupra bunstrii psihologice a ta na rului l au factorii ce tin de
evenimentele negative de viata, 10% din varianta buna sta rii psihologice a ta na rului este
explicata de ca tre factorii evenimentelor negative de via.
Efectul cel mai mare asupra evitrii angajrii n comportamente de risc l au factorii
demografici, 8% din varianta evita rii angaja rii n comportamente de risc este explicata
de gen i mediul de reziden al tnrului.
Efectul cel mai mare asupra percepiei strii de sntate l au factorii demografici, 5%
din varianta perceptiei asupra sta rii de sa na tate a ta na rului este explicata de ca tre gen
i mediul de reziden.
Efectul cel mai mare asupra angajrii n munc al tinerilor l au factorii excluziunii
sociale, 4% din varianta angaja rii n munca este explicata de ca tre factorii excluziunii
sociale.
Influenta cea mai mare a acestor trei factori (variabile demografice, factorii excluzi
unii sociale s i cei ce tin de evenimentele negative de viata) o au asupra evitrii angajrii
n comportamente de risc (explica 14,9% din varianta), urmata de efectul asupra succe
sului educaional, explica nd 14,4% din varianta succesului educational, 12% din per
ceptia asupra sta rii de sa na tate este explicata de aces ti trei factori s i 6% din varianta
angaja rii n munca a ta na rului.
Factorii excluziunii sociale au cel mai mare efect asupra succesului educational al
ta na rului s i asupra angaja rii n munca (7% respectiv 4% din varianta succesului educa
tional, respectiv angaja rii n munca este explicata de ca tre factorii excluziunii sociale).
Factorii demografici (gen, mediu de rezidenta) au cel mai mare efect asupra evita rii
angaja rii n comportamente de risc al tinerilor s i asupra perceptiei sta rii de sa na tate (8%
respectiv 5% din varianta evita rii angaja rii n comportamente de risc, respectiv a per
ceptiei asupra sta ri de sa na tate a ta na rului este explicata de ca tre factorii demografici).
Factorii ce tin de evenimentele negative de viata au cel mai mare efect n cazul unei
singure tranzitii de succes spre maturitate s i anume n cazul buna sta rii psihologice a
ta na rului, explica nd 10% din varianta buna sta rii psihologice, de altfel ava nd cel mai
167

mare efect dintre toate variabilele de control. Al doilea cel mai mare efect al unei varia
bile de control este cel al variabilei independente ce tine de factorii demografici (gen,
mediu de rezidenta) pe care l are asupra evita rii angaja rii n comportamente de risc s i
anume 8% din varianta evita rii angaja rii n comportamente de risc este explicata prin
intermediul factorilor demografici.
Tabelul 4.23 prezinta rezultatele obtinute n urma prezicerii succesului educational.
In prima etapa variabilele demografice (gen, mediu de rezidenta) au avut un efect sem
nificativ asupra succesului educational explica nd 6% din varianta. Datele din pasul 2
sunt obtinute n urma introducerii n modelul explicativ a variabilelor ce tin de excluzi
unea sociala (deprivare materiala , educatia pa rintilor, sa ra cia financiara , intensitate
sca zuta a muncii, perceptia statutului familiei). Se obtine astfel un plus de 7% n expli
carea variantei, iar n ultimul pas, n modelul 3 introduca nd s i o variabila ce tine de con
textul social (evenimente negative, pasive) ntregul model explica 14% din succesul
educational al tinerilor. Au un succes educational tinerii a ca ror pa rinti au cel putin fa
cultate fata de cei ai ca ror pa rinti au cel mult liceul absolvit, fata de ba ieti fetele, s i cei a
ca ror pa rinti au cel putin studii medii fata de cei care au cel mult studii medii. Cu alte
cuvinte tinerii a ca ror pa rinti au mai multi ani de educatie au s i un succes educational
mai mare (sa finalizeze un liceu, sa aiba o reus ita la examenul de BAC, sa continue pre
ga tirea postliceu, sa se nscrie la nva tama ntul superior, sa aiba rezultate bune la nva
tatura s i sa vrea sa continue prega tirea educationala ).
Tabelul 4.23: Analiza de regresie liniara (ierarhica ) pentru succces educaional

Model 1
B

Model 2

Er. std sig.

Model 3

Er. std sig.

Er. Std sig.

(Constant)

4,009 0,087 0,000 3,653 0,235 0,000 3,778 0,237 0,000

Gen (0 = ba iat)

0,636 0,087 0,000 0,642 0,084 0,000 0,645 0,084 0,000

Mediu de rezidenta (0 = rural)

0,547 0,088 0,000 0,269 0,090 0,003 0,297 0,090 0,001

Deprivare materiala severa (0 = nu)

0,477 0,117 0,000 0,456 0,116 0,000

Nivel de educatie (liceu absolvit)

0,603 0,162 0,000 0,627 0,162 0,000

Nivel de educatie (facultate)

1,013 0,172 0,000 1,034 0,172 0,000

Sa ra cie financiara (0 = nu)

0,393 0,105 0,000 0,374 0,104 0,000

Intensitate sca zuta a muncii 0 = nu

0,634 0,197 0,001 0,598 0,197 0,002

Perceptia statutului familiei

0,006 0,024 0,814 0,005 0,024 0,852

Evenimente neg., ta na rul NU are rol activ

0,100 0,030 0,001

1376

1376

1376

R2

0,062

0,137

0,144

Sig. R change

0,062

0,075

0,007

Tabelul 4.24 prezinta analiza de regresie pentru buna starea psihologica . In primul
pas, variabilele demografice (gen, mediu de rezidenta) des i au un efect semnificativ asu
pra buna sta rii psihologice explica sub 1% din varianta buna sta rii psihologice, nsa pa na
168

n pasul final dupa introducerea variabilelor ce tin de excluziunea sociala (deprivare ma


teriala , educatia pa rintilor, sa ra cia financiara , intensitate sca zuta a muncii, perceptia sta
tutului familiei) s i a contextului social (evenimente negative, pasive), ca variabile expli
cative, puterea explicativa cres te la 13%. Variabilele cu un efect semnificativ n model
sunt variabilele demografice: genul (ba ietii au o buna stare psihologica mai buna deca t
fetele) (B = 1,813), tinerii din mediul urban au o buna stare mai buna comparativ cu cei
din mediul rural (B = 1,733) s i din variabilele ce tin de excluziunea sociala , factorul per
ceptiei subiective asupra familiei, cei care au o perceptie subiectiva mai buna asupra fa
miliei au s i o buna stare psihologica mai mare (B = 1,013). Cea mai mare influenta asupra
explica rii buna sta rii psihologice a tinerilor o are factorul ce tine de evenimentele nega
tive de viata (accidentarea sau o boala grava , probleme cu politia, mbolna virea grava sau
moartea unui membru al familiei; s omajul sau nra uta tirea statutului financiar al pa rin
tilor, asistarea la scene de violenta grava n familie, consum excesiv de alcool, droguri al
unui membru al familiei, jefuirea sub amenintarea fortei, despa rtirea de familie, trecerea
printro calamitate naturala cu punerea vietii n pericol) asupra ca rora ta na rul nu are
nici un control (B = 3,258), ce nseamna ca acei tineri care nu au trecut prin evenimente
negative n viata raporteaza o sa na tate psihologica n mai mare ma sura .
Tabelul 4.24: Analiza de regresie liniara (ierarhica ) pentru bunstare psihologic

Model 1
B

Model 2

Er. std sig.

Model 3

Er.std sig.

Er. std sig.

(Constant)

76,177 0,820 0,000 68,136 2,270 0,000 72,257 2,187 0,000

Gen (0 = ba iat)

1,711 0,820 0,037 1,869 0,809 0,021 1,813 0,769 0,019

Mediu de rezidenta (0 = rural)

1,706 0,828 0,040 0,867 0,867 0,317 1,733 0,828 0,037

Deprivare materiala severa (0 = nu)

0,503 1,121 0,654 0,190 1,068 0,859

Nivel de educatie (liceu absolvit)

1,416 1,568 0,367 2,235 1,494 0,135

Nivel de educatie (facultate)

0,827 1,664 0,619 1,562 1,584 0,324

Sa ra cie financiara (0 = nu)

1,709 1,007 0,090 1,131 0,960 0,239

Intensitate sca zuta a muncii (0 = nu)

3,837 1,924 0,046 2,479 1,834 0,177

Perceptia statutului familiei

1,346 0,235 0,000 1,013 0,226 0,000

Evenimente neg., ta na rul NU are rol activ

3,258 0,274 0,000

1354

1354

1354

R2

0,006

0,041

0,133

Sig. R change

0,006

0,035

0,091

Tabelul 4.25 prezinta rezultatele analizei de regresie pentru explicarea influentelor


variabilelor demografice, a celor ce tin de excluziunea sociala s i a celei ce tine de eveni
mentele negative de viata asupra riscului tinerilor de a se angaja in comportamente de
risc. Pe parcursul celor trei modele pe ma sura introducerii tuturor variabilelor explica
tive, puterea explicativa scade de la 8% (R2 = 0,82) n cazul modelului n care sunt in
troduse doar variabilele demografice la 0,9% (R2 = 0,09) ca nd n model sunt s i variabi
lele ce tin de factorii excluziunii sociale s i ajunge la o putere explicativa de 14% (R2 =
169

0,14) n modelul 3 atunci ca nd ala turi de aceste doua categorii de variabile (demogra
fice s i cele ce tin de excluziunea sociala ) introducem s i variabila ce tine de evenimentele
negative de viata. Astfel fetele evita angajarea n munca n mai mare ma sura comparativ
cu ba ietii (B = 0,597), tinerii din mediul rural evita angajarea n comportamente de risc
n mai mare ma sura deca t cei din mediul urban (B = 0,228), cei ai ca ror pa rinti nu au
studii superioare evita angajarea n comportamente de risc n mai mare ma sura com
parativ cu tinerii ai ca ror pa rinti au studii superioare (B = 0,304) s i n cazul tinerilor
n viata ca rora nu au avut loc evenimente negative aces tia evita nd n mai mare ma sura
angajarea n comportamente de risc comparativ cu tinerii care au trecut n viata prin
evenimente negative, aces tia din urma angaja nduse n mai mare ma sura n comporta
mente de risc (B = 0,201). Cel mai mare efect asupra evita rii comportamentelor de risc
l are genul s i educatia pa rintilor n sensul ca , fetele s i tinerii a ca ror pa rinti au un nivel
educational mai mare sunt s i cei care se angajeaza mai putin n comportamente de risc.
Tabelul 4.25: Analiza de regresie liniara (ierarhica )
pentru evitarea angajrii n comportamente de risc

Model 1
B

Model 2

Er. std sig.

Er. std

Model 3
sig.

Er. std sig.

(Constant)

7,743 0,061 0,000 7,664

0,171 0,000 7,916 0,168 0,000

Gen (0 = ba iat)

0,588 0,061 0,000 0,588

0,061 0,000 0,597 0,059 0,000

Mediu de rezidenta (0 = rural)

0,319 0,062 0,000 0,280 0,065 0,000 0,228 0,063 0,000

Deprivare materiala severa (0 = nu)

0,016 0,085 0,853 0,028 0,082 0,730

Nivel de educatie (liceu absolvit)

0,152 0,119 0,201 0,103 0,115 0,369

Nivel de educatie (facultate)

0,344 0,126 0,006 0,304 0,122 0,013

Sa ra cie financiara (0 = nu)

0,024

Intensitate sca zuta a muncii (0 = nu)

0,182 0,144 0,206 0,100 0,140 0,473

Perceptia statutului familiei

0,043

Evenimente neg., ta na rul NU are rol activ

0,075 0,752 0,060 0,073 0,409

0,018 0,015 0,023 0,017 0,185


0,201 0,022 0,000

1343

1343

1343

R2

0,082

0,094

0,149

Sig. R change

0,082

0,012

0,055

In Tabelul 4.26 n care am introdus n 3 modele de regresie liniara ierarhica aceleas i


variabile explicative, puterea explicativa a ultimului model cres te de la 0,5% (R2 = 0,05)
la 12% (R2 = 0,12) pentru a explica sa na tatea tinerilor. Variabilele cu efect semnificativ
asupra explica rii unei sa na ta ti a tinerilor n ultimul model, care explica 12% din vari
anta sunt genul (B = 0,450; p < 0,0001), mediul de rezidenta (B = 0,118; p < 0,0001),
deprivarea materiala (B = 0,146; p < 0,05), perceptia statutului familiei (B = 0,068; p <
0,0001) s i existenta evenimentelor negative de viata (B = 0,144; p < 0,0001). Fetele,
tinerii din urban, cei care nu sunt n situatie de deprivare materiala , cei care au o per
ceptie buna asupra statutului financiar al familiei s i tinerii care nu au trecut prin eveni
mente negative n viata lor se percep mai sa na tos i comparativ cu ba ietii, tinerii din rural,
170

cei care sunt n situatie de deprivare materiala s i care au o perceptie mai putin buna
asupra statutului financiar al familiei sau au tra it n viata lor evenimente negative n
care nu ei au avut un rol activ.
Tabelul 4.26: Analiza de regresie liniara (ierarhica ) pentru percepia strii de sntate

Model 1
B

Model 2

Er. std sig.

Model 3

Er. std sig.

Er. std sig.

(Constant)

3,587 0,053 0,000 3,317 0,148 0,000 3,498 0,147 0,000

Gen (0 = ba iat)

0,454 0,053 0,000 0,456 0,053 0,000 0,450 0,052 0,000

Mediu de rezidenta (0 = rural)

0,109 0,054 0,043 0,082 0,057 0,147 0,118 0,056 0,034

Deprivare materiala severa (0 = nu)

0,176 0,073 0,016 0,146 0,072 0,042

Nivel de educatie (liceu absolvit)

0,224 0,102 0,028 0,191 0,100 0,056

Nivel de educatie (facultate)

0,196 0,108 0,070 0,167 0,106 0,114

Sa ra cie financiara (0 = nu)

0,078 0,066 0,236 0,107 0,065 0,099

Intensitate sca zuta a muncii (0 = nu)

0,156 0,124 0,210 0,110 0,122 0,366

Perceptia statutului familiei

0,083 0,015 0,000 0,068 0,015 0,000

Evenimente neg., ta na rul NU are rol activ

0,144 0,019 0,000

1349

1349

1349

R2

0,054

0,087

0,125

Sig. R change

0,054

0,034

0,38

Tabelul 4.27 arata cum se comporta variabilele explicative introduse n modelele de


regresie liniara ierarhica pentru explicarea experientei n munca a tinerilor, puterea
efectului explicativ fiind mica de 0,1% (R2 = 0,01) s i cresca nd putin pa na n pasul final
al modelului 3 la 0,6%, (R2 = 0,06) ca nd au fost introduse n analiza toate variabilele.
Efecte semnificative asupra angaja rii n munca a tinerilor au variabile precum genul,
nivelul educational mare al pa rintilor, sa ra cia financiara , perceptia subiectiva asupra
statutului familiei s i existenta evenimentelor negative, fa ra rol activ din partea ta na ru
lui. Cea mai mare influenta asupra angaja rii n munca a tinerilor o are factorul nivelul
de educatie al pa rintilor (B = 0,184). Intensitatea sca zuta a muncii n familie are efect
semnificativ n modelul de regresie 2 (B = 0,218; p < 0,05), dar odata cu introducerea
variabilei existenta evenimentelor negative, fa ra influenta ta na rului, efectul semnifica
tiv al acestei variabile dispare. Ba ietii, cei ai ca ror pa rinti nu au studii superioare, tinerii
care se afla n situatie de sa ra cie financiara , cei care au o perceptie mai putin buna asu
pra statutului financiar familial s i cei care au tra it evenimente negative n viata lor (pro
babil s omajul sau nra uta tirea statutului financiar al pa rintilor, dar s i celelalte eveni
mente negative) sunt cei care tind sa aiba o experienta n munca nca de la nceputul
perioadei adulte tinere.
171

Tabelul 4.27: Analiza de regresie liniara (ierarhica ) pentru angajarea n munc


Model 1

Model 2

B Er. std sig.

Model 3

Er. std sig.

Er. std sig.

(Constant)

1,755 0,046 0,000 1,916 0,127 0,000 1,830 0,128 0,000

Gen (0 = ba iat)

,146 0,046 0,002 0,141 0,045 0,002 0,143 0,045 0,002

Mediu de rezidenta (0 = rural)

,143 0,046 0,002 0,035 0,049 0,468 0,054 0,048 0,267


0,050 0,063 0,424 0,036 0,063 0,567

Deprivare severa (0 = nu)

Nivel de educatie (liceu absolvit)

0,029 0,088 0,742 0,012 0,087 0,887

Nivel de educatie (facultate)

0,169 0,093 0,068 0,184 0,092 0,047

Sa ra cie financiara (0 = nu)

0,136 0,056 0,016 0,123 0,056 0,029

Intensitate sca zuta a muncii (0 = nu)

0,218 0,106 0,041 0,193 0,106 0,068

Perceptia statutului familiei

0,040 0,013 0,002 0,033 0,013 0,012

Evenimente neg., ta na rul NU are rol activ

0,068 0,016 0,000

1376

1376

1376

R2

0,014

0,052

0,064

Sig. R change

0,014

0,038

0,012

Am realizat s i analize de regresie liniare ierarhice pentru aceleas i variabile depen


dente succes educational, buna stare psihologica , sa na tate, comportamente de risc s i
munca , introduca nd n modele de aceasta data variabila deprivare materiala cu 4 nuante
n functie de intensitatea depriva rii. Puterea explicativa a acestor noi modele este simi
lara cu cele prezentate anterior, cele patru nivele ale depriva rii materiale ala turi de ce
lelalte variabile individuale (demografice), variabile ce tin de excluziunea sociala s i cea
care tine contextul social explica nd 13% din succesului educational, 14% din buna sta
rea psihologica , 15% din evitarea comportamentelor de risc, 11% din sa na tate s i sub
1% din experienta n munca (0,6%). Puterea explicativa a acestor nivele sau trepte ale
depriva rii materiale este semnificativa n cazul succesului educational (deprivare mate
riala nivel 4; B = 0,482; p < 0,05), al buna sta rii psihologice (deprivare materiala , nivel
4; B = 3,006; p < 0,05) s i al sa na ta tii (deprivare materiala , nivel 1, B = 0,264; p < 0,05) s i
nu este semnificativa n cazul evita rii comportamentelor de risc s i al debutului n
munca .
Debutulnmuncaltinerilorifactoriicarelinflueneaz
Intrarea n diferite traiectorii de cariera este dependenta n mare ma sura de nivelul de
calificare obtinut n cei 16 ani de educatie s i puternic influentata de clasa sociala , care
este un factor major n explicarea traseului profesional (Bates s i Riseborough, 1993).
Banks s i colab. (1992) au ara tat ca localizarea geografica este un factor important, ca
urmare a variatiilor de s omaj s i a oportunita tilor de angajare. Traseul spre maturitate
poate fi schimbata prin puncte de cotitura pe care Denzin (1989) le numes te epifanii,
Antikainen s i colab. (1996) le numes te evenimente ale vieii, Alheit (1994) vorbes te des
pre discontinuitatea biografic.
172

Variabila dependenta este debutul n munca al tinerilor cu doua sta ri: nu are experi
enta n munca (cod 0) s i are experienta n munca (cod 1), evenimentul de interes fiind
debutul experientei n munca (de aceea atas am valoarea 1). Ne intereseaza tinerii pen
tru care valoarea variabilei dependente este 1 s i modul n care divers i factori influen
teaza aparitia acestei sta ri a variabilei dependente. Pentru fiecare variabila indepen
denta alegem o categorie de referinta n raport cu care vom avea s anse relative pentru
celelalte categorii s anse ca variabila dependenta sa fie debutul experientei n munca
al tinerilor.
Tabelul 4.28: S anse relative a debutului n munca al tinerilor
(0 nu are experienta n munca , 1 are experienta n munca )

Constant
Genul (ref. fata )
Mediul de rezidenta (ref. urban)
Deprivare materiala (ref. nu e n situatie de deprivare materiala )
Sa ra cie financiara (ref. nu e sa rac)
Intensitatea muncii (ref. n familie nu exista situatie sca zuta a muncii)

Exp (B)

Sig.

3,05
1,47
1,07
0,71
0,59
0,52

0,00
0,00
0,51
0,02
0,00
0,01

Regresia logistica face referire la probabilita tile s i la s ansele ca un eveniment sa se


nta mple.
Coeficientii de regresie logistica standardizati (Exp B beta exponential) exprima
riscul ca un anumit factor sa produca evenimentul. Atunci ca nd coeficientul factorului
este peste 1 riscul cres te riscul ca un anumit factor sa produca evenimentul cres te, iar
atunci ca nd coeficientul factorului este sub 1 riscul scade riscul ca un anumit factor sa
produca evenimentul scade.
Pentru debutul n munca al tinerilor, uita ndune la coeficientul de determinatie mul
tipla R2 Nagelkerke, modelul explica 0,4% din variatia variabilei dependente (debutul
n munca al tinerilor), un procent destul de mic. Modelul ne ajuta sa elimina m variabile
nesemnificative. Uita ndune la coeficientii beta exponentiali, putem afirma urma toa
rele:
s ansa ca o persoana de gen feminin sa prefere un debut n munca fata de s ansa ca o
persoana de gen masculin sa nu prefere experimentarea muncii de la aceasta etapa
a vietii cres te cu un factor de 1,47 atunci ca nd indicele de gen cres te cu o unitate,
tina nd sub control celelalte variabile.
n ceea ce prives te deprivarea materiala , s ansa ca un ta na r sa prefere un debut n
munca de la aceasta va rsta comparativ cu unul care sa nu prefere un astfel de debut
scade cu un factor de 0,71. Prin urmare tinerii a ca ror familie nu se afla n situatie de
deprivare materiala au s anse mai mici sa prefere un debut n munca de la aceasta
va rsta .
aceeas i situatie e s i n cazul tinerilor care nu sunt n situatie de sa ra cie financiara ,
s ansa de a prefera un debut n munca n cazul lor scade cu 0,59, astfel ca tinerii care
nu sunt n situatie de sa ra cie financiara au s anse mai mici sa prefere un debut n
munca .
s ansa ca un ta na r care tra ies te ntro familie n care nu exista o situatie sca zuta a
muncii de a prefera un debut n munca scade cu un factor de 0,52. Tinerii care tra iesc
173

n familii cu o intensitate sca zuta a muncii au s anse mai mari de a prefera sa lucreze
imediat dupa finalizarea liceului sau chiar din timpul liceului.
4.7.5. Concluzii
In aceasta a patra cercetare am urma rit efectul factorilor de excluziune sociala care in
fluenteaza succesul tranzitiei spre maturitate precum deciziile ta na rului de a avea ex
periente de munca n primii ani ai perioadei adulte. Am descoperit care sunt rezultan
tele unui succes al tranzitiei spre maturitate s i n ce ma sura succesul tranzitiei se
datoreaza unor factori demografici, excluziunii sociale s i unor evenimente negative de
viata, dar s i care sunt factorii care determina un debut n munca al tinerilor. Conform lui
Arnett (2011) fenomenul maturita tii emergente este determinat n principal de fac
tori culturali s i demografici, dar n acelas i timp este s i un fenomen volitiv (depinza nd de
personalitatea tinerilor adulti, care la un moment dat aleg experimentarea unui anume
traseu spre va rsta adulta ).
Conform testa rii ipotezei ca tranzitiile de succes sunt influentate negativ de factorii
excluziunii sociale, iar efectul evenimentelor negative din viata unui ta na r diminueaza
s ansele unui succes al tranzitiei spre maturitate n urma analiza rii datelor provenite de
la 1509 tineri, am ajuns la concluzia ca factori demografici precum genul s i mediul de
rezidenta, factori ai excluziunii sociale (deprivare materiala severa , sa ra cia financiara ,
intensitatea sca zuta a muncii n gospoda rie, nivelul de educatie al pa rintilor s i perceptia
asupra propriului statut socioeconomic al familiei), dar s i evenimentele negative de vi
ata au influenta asupra succesului unei tranzitii spre maturitate (succes educational,
evitarea comportamentelor de risc, buna stare psihologica s i starea de sa na tate, anga
jare n munca ). Astfel influenta cea mai mare a acestor trei factori (variabile demogra
fice, factorii excluziunii sociale s i cei ce tin de evenimentele negative de viata) asupra
tranzitiilor de succes spre maturitate o au asupra evitrii angajrii n comportamente de
risc (explica 14,9% din varianta), urmata de efectul asupra succesului educaional, expli
ca nd 14,4% din varianta succesului educational, 12% din perceptia asupra sta rii de sa
na tate este explicata de aces ti trei factori s i 6% din varianta angaja rii n munca a ta na
rului (a se vedea Figura 4.5 pentru influenta fieca rui factor n parte).
Genul s i mediul de rezidenta au un efect semnificativ asupra succesului educatio
nal, al buna sta rii psihologice, al neangaja rii n comportamente de risc, asupra percep
tiei pozitive a sa na ta tii s i a angaja rii n munca a tinerilor. Fetele au un succes educat i
onal mai mare, o buna stare psihologica mai buna , au o percept ie asupra sta rii de
sa na tate, n cazul lor sunt s anse mai mici de a se angaja n comportamente de risc s i
s anse mai mari de a avea un debut n munca comparativ cu ba ietii. Tinerii care au cres
cut pa na la 14 ani s i au beneficiat de avantajele mediului urban au s anse mai mari de
succes educational, au o buna stare psihologica mai buna , au s anse mai mici de a se
angaja n comportamente de risc, au o percept ie asupra sa na ta t ii s i s anse mai mari de
a avea o experienta n munca comparativ cu tinerii din mediul rural. Mediul familial
prielnic are un efect semnificativ n explicarea succesului educational al ta na rului, al
buna sta rii sale psihologice, al neimplica rii n comportamente de risc, asupra percept iei
pozitive a sa na ta t ii s i a angaja rii n munca . Tinerii care provin din familii deprivate
material au s anse mai mici de succes educat ional, s anse mai mici de a avea o perceptie
buna asupra propriei sa na ta t i s i s anse mai mari de a avea o experienta n munca la
aceasta va rsta . Nivelul crescut de educat ie al pa rint ilor (studii medii s i superioare) se
asociaza cu un succes educational mai mare al tinerilor, s anse mai mici ca tinerii sa se
174

angajeze n comportamente de risc, tinerii ava nd o perceptie buna a propriei sa na ta tii,


dar s anse mai mici de a avea o experienta n munca la aceasta va rsta . Tinerii care pro
vin din familii aflate n situatie de sa ra cie au s anse mai mici de a avea un succes edu
cational, au o buna stare psihologica mai sca zuta , dar s anse mai mari de a avea un debut
n munca la aceasta va rsta o ga sim n cazul lor comparativ cu tinerii care provin din
familii care nu se afla n situatie de sa ra cie. Tinerii care provin din familii cu o intensi
tate sca zuta a muncii pa rintilor au s anse mai mici de succes educational s i de a avea o
experienta n munca la aceasta va rsta . Tinerii care se percep ca ava nd un statut socio
economic bun au un succes educational mai mare, o buna stare psihologica s i o percep
tie a propriei sa na ta ti, n cazul lor fiind s anse mai mari de a evita angajarea n compor
tamente de risc s i s anse mai mari de a raporta un debut n munca la aceasta va rsta .
Tinerii care au experimentat n ultimul an mai putine evenimente negative de viata au
un succes educational mai mare, o buna stare psihologica mai buna , o implicare mai
mica (deloc) n comportamente de risc, o perceptie asupra sa na ta tii s i n cazul lor sunt
s anse mai mari de a avea o experienta n munca .
Figura 4.5: Schema empirica a influentei factorilor de control
asupra tranzitiilor de succes spre maturitate
FACTORIDESUCCESAITRANZIIEI

Variabile
demografice

FACTORIDECONTROL
.64

Gen

.29

Mediudereziden

.59

Succeseducaional
.62

1.81

1.73 1.03

Deprivarematerial

.11
.10

Variabileprivind
excluziuneasocial

Nivelulmediudeeducaie
(liceufinalizat)

.14
.22
.37
.59

nvmntsuperior
alprinilor

Evitareaangajriin
comportamentederisc

.30
.45
.14

.18

Srciefinanciar
.12

.20

Percepiapropriei
snti

Intensitatesczutamuncii
1.01

Variabileceinde
ev.negativedevia

Bunstarepsihologic

.06

3,25

Percepiastatutuluifamiliei

.14
.03

Evenimentenegative,
tnrulNUrolactiv

Angajareanmunc

.06

Facultatea a devenit pentru multi tineri un pas important pentru accederea la statu
tul de adult. Dintre tinerii studiului nostru peste 99% au absolvit cu succes liceul. In
175

Roma nia accesul n sistemul de nva tama nt superior nu mai este rezervat unui numa r
mic de persoane. Asta zi, n special n mediul urban, urmarea cursurilor unei faculta ti
dupa terminarea liceului intra n logica parcursului educational natural s i al traseului
spre maturitate urmat de cei mai multi dintre tineri. Exista o apetenta n cres tere a po
pulatiei tinere din Roma nia pentru parcurgerea unui ciclu academic de studii. Dintre
tinerii nos tri 82,4% continua studiile dupa liceu, majoritatea studii universitare
(74,8%), cei din urban s i fetele si doresc continuarea studiilor n mai mare ma sura com
parativ cu absolventii liceelor din rural s i ba ietii. Mai mult de juma tate dintre tineri do
resc sa urmeze s i un master. Un sfert dintre tineri nus i continua studiile datorita faptu
lui ca au nceput o experienta n munca . Majoritatea tinerilor sunt ntretinuti de pa rinti
s i aleg sa se specializeze ntrun domeniu carei pasioneaza , dar s i din dorinta de a avea
un venit mare n viitor alega nd specializa ri cu perspective mari de angajare s i cariera .
Daca ba ietii vor sa s i caute un loc de munca dupa finalizarea licentei fetele ar dori con
tinuarea studiilor dupa finalizarea primului ciclu de studii universitare. Chiar s i as a sur
prinza tor este faptul ca juma tate dintre tinerii studiului nostru declara ca au experienta
n munca s i putin peste 10% dintre tineri muncesc chiar pe perioada studiilor, nsa
ntrun domeniu care nu este legat de specializarea urmata . Cei mai multi au lucrat/lu
creaza pentru a ca s tiga bani s i putin peste 20% pentru a ca s tiga experienta. Fetele au
s anse mai mari de a prefera un debut n munca comparativ cu ba ietii, iar tinerii care
tra iesc n familii deprivate material au s anse mai mari sa debuteze n munca de la
aceasta va rsta comparativ cu cei care nu tra iesc n astfel de familii. De asemenea s i cei
care tra iesc n familii cu o situatie sca zuta a muncii au s anse mai mari de a prefera sa
lucreze imediat dupa finalizarea liceului sau chiar din timpul liceului.

176

CONCLUZIIIRECOMANDRI
Conform teoriei lui Arnett, J. J. (2000) pe care am utilizato n aceasta lucrare pentru
explicarea perceptiei propriului statut de va rsta al tinerilor, a modului cum definesc ma
turitatea s i a influentei factorilor excluziunii sociale s i a evenimentelor negative de viata
asupra tranzitiilor de succes spre maturitate, am demonstrat ca etapa adulta n curs de
dezvoltare spre maturitate pare sa se constituie ca o etapa distincta a vietii s i n cazul
tinerilor din Roma nia.
Motivele pentru care nu se considera pe deplin maturi, rega site n cele mai multe
ra spunsuri se refera la faptul ca nu au independenta financiara . Des i nu este singura
cauza care afecteaza autoperceptia cu privire la maturitate, independenta are un efect
semnificativ asupra genera rii sentimentului de atingere a stadiului de adult. Atingerea
independentei financiare tot mai ta rziu, pentru o perioada determinata de timp sau re
venirea ulterioara la traiul sustinut de pa rinti reprezinta una dintre cauzele principale
pentru care tinerii roma ni nu se considera adulti. Sentimentul ambivalentei adult emer
gent adult pare a fi provocat datorita dependentei financiare fata de pa rinti, determi
na ndui sa nu se considere pe deplin adulti. Din cercetarea I s i II a reies it ca adultii emer
genti as teapta sa intre n rolurile de adulti pa na ca nd se simt prega titi sa le
ndeplineasca (Settersten; Furstenberg s i Rumbaut, 2005). Interpreta nd datele cerceta
rii IV am putut remarca de asemeena, ca multi tineri nus i asuma rolurile unui adult
pa na nu finalizeaza studiile s i au un venit stabil (Holloway et al., 2010). Des i indepen
denta adolescentilor depinde de contextul sociopolitic s i de suportul social pentru atin
gerea anumitor nivele de educatie (Lucas, 2001), conform cadrului ciclului de via al
familiei (The family lifecycle framework) odata atinsa independenta financiara tinerii
si formeaza o identitate separat de cea a familiei, si iau angajamentul unui rol n munca
s i dezvolta relatii intime pentru suport emotional s i social. In 1959 Erik Erikson a pu
blicat teoria identitii prin care spunea ca tranzitia de la adolescenta la perioada adulta
ta na ra presupune rezolvarea unei dileme identitate versus confuzia de rol, tinerii sunt
confuzi privind rolurile pe care le vor avea la va rsta adulta (Erikson s i Erikson, 1997).
Iata , ca asta zi tinerii nu sunt confuzi numai asupra rolurilor pe care sa s i le asume, asu
pra ceea ce vor s i cum vor sa fie, ci sunt confuzi s i n privinta propriul statut de va rsta .
Tineretea emergenta este specifica tinerilor n a doua decada de viata fiind o peri
oada de explorare a diferitelor modele de viata cu cvasiama narea asuma rii responsa
bilita tilor vietii adulte. In timp ce unii aleg sa ama ne asumarea responsabilita tilor vietii
adulte, bucura nduse de privilegiile acestei perioade a vietii (libertate s i timp pentru
explorarea identita tii), altii sunt nevoiti sa treaca prin dificulta ti (risc de abandon s colar,
fa ra loc de munca s i perspective de viitor) n aceasta perioada a vietii, incapabili sa de
buteze n viata adulta din considerente economice.
Ca s i o specificitate a acestei perioade de viata este s i perceptia imaginii de sine
privind propria maturitate, care nu este clara n mintea tinerilor. In cele doua studii
pilot calitative (optzeci de liceeni de clase terminale s i o suta de studenti de la diverse
specializa ri, cercetarea I s i II) am adunat dovezi ca , asema na tor cu datele din America
(Arnett, 2001), China (Nelson, 2004), Cehia (Macek et al., 2007), Austria (Sirsch et al.,
2007), Grecia (Petrogiannis, 2011) s i alte tari printre care s i Roma nia (Nelson, 2009)
perioada tranzit iei spre maturitate este un timp de incertitudine. Tabloul percept iei
maturita t ii care sumarizeaza rezultatele din tari s i culturi diferite arata ca procentul
177

tinerilor roma ni e similar cu cel al altor tineri privind sentimentul ambivalent al statu
tului de va rsta . Majoritatea tinerilor lotului nostru de studenti ntre 1825 de ani
(69%) au ra spuns la ntrebarea Simi c eti adult? alega nd varianta n unele privine
da, n altele nu. Un procent de 25% dintre tinerii roma ni considera ca sunt adult i, dar
daca i lua m n calcul s i pe cei care au spus categoric nu procentul tinerilor roma ni
care nu se considera adult i ajunge la 75%. Ambiguitatea sentimentului de a se simt i
maturi n ra spunsurile tinerilor poate fi explicata prin criteriile prin care aces tia defi
nesc trecerea la maturitate, referinduse la calita t i de caracter ce se obt in gradual (se
dezvolta treptat), sunt intangibile s i dificil de evaluat n mod explicit s i expres precum
asumarea responsabilita t ii consecintelor faptelor proprii, luarea deciziilor fa ra influ
enta altora s i a devenirii mai put in autoorientat. Acestea sunt procese care se obt in
parcurga nd o perioada lunga de timp.
Specificul perioadei emergente de tranzitie a fost confirmat s i de studiile din cadrul
proiectului Rezultantele adolescenei. O perspectiv longitudinal (pe doua loturi nsu
ma nd opiniile a 1240 liceeni s i studenti) (n carte cercetarea III), folosind un instrument
de cercetare testat international (Inventarul de dimensiuni ale adulilor emergeni) pro
pus de Arnett (2001). Rezultatele reflecta criterii interne ai statutului de adult ca fiind
criteriile importante de maturitate pentru tinerii din societa tile de asta zi, mai degraba
deca t evenimente de tranzitie (de ex. a te ca sa tori sau a deveni pa rinte), care sau clasat
pe locuri foarte joase n optiunile tinerilor. In ciuda faptului ca rezultatele au demonstrat
diferente culturale ntre diferitele tari, datele din Roma nia sunt similare cu cele ale ti
nerilor americani, austrieci, greci, canadieni, istraelieni, chinezi care arata ca tranzitia
la maturitate este definita mai mult prin tranzitii individuale, echilibrate n parte de cri
terii care reflecta preocuparea pentru altii. O posibila explicatie a apropierii conceptiei
tinerilor roma ni de cei din alte societa ti ar putea fi mediul economic, social s i cultural
actual, cu numeroasele schimba ri care pot fi va zute n Roma nia inclusiv n mbuna ta ti
rea standardului de viata s i adoptarea valorilor s i ideologiilor individualiste specifice
societa tilor din Vest.
Coleman spunea ca succesul s colar este influentat de capitalul social intrafamilial s i
extrafamilial (Coleman, 1988). Co te s i Allahar (1994) explica faptul ca tinerii de asta zi
au nevoie de mai multa educatie pentru unele locuri de munca deca t a fost necesar pen
tru aceleas i locuri de munca n trecut. In urma analizelor realizate pe es antioanele din
studiile panel, am studiat lega tura dintre factorii excluziunii sociale s i variabilele care
caracterizeaza succesul perioadei de tranzitie. Recurga nd la analizele de regresie am
constatat ca des i puterea explicativa a acestor factori luati mpreuna asupra celor cinci
tranzitii de succes spre maturitate (succes educational, buna stare psihologica , percep
tia sa na ta tii, evitarea angaja rii n comportamente de risc, angajarea n munca ) este
mica , efectul cel mai mare al fieca ruia dintre cele trei grupuri de factori (demografici, ai
excluziunii sociale, ce tin de evenimente negative de viata) este diferit pentru explicarea
celor cinci tranzitii de succes n parte. Astfel, excluziunea sociala are cel mai mare efect
asupra succesului educational s i asupra angaja rii n munca . De altfel s i Nagaoka et al.
(2014) spun ca sa ra cia are influenta asupra perspectivelor de viitor ale tinerilor: copiii
din familii sa race au mai putine s anse deca t colegii lor bogati de a finaliza liceul sau de
a urma studii universitare. Efectul mediului social asupra succesului educational este
explicat de Lucas (2001) prin teoria meninerii efective a inegalitii (theory of effectively
maintained inequality EMI). Pe de alta parte Jane Loevinger prin teoria dezvoltrii
egoului spunea ca progresul de la o etapa la alta este determinat de ceasul psihologic
nu de va rsta sau mediul social. Teoria explica ca tinerii n perioada adolescentei emer
gente ncep sa aprecieze diversitatea comportamentelor de rol care i face unici.
178

Din teoriile cursului vietii afla m despre comportamentul oamenilor ca el se dato


reaza modifica rilor psihologice interioare care la ra ndul lor sunt determinate de situa
tiile de viata. Factorii ce tin de evenimentele negative de viata au cel mai mare efect
asupra buna sta rii psihologice. Factorii demografici au cel mai mare efect asupra evita rii
comportamentelor de risc s i asupra perceptiei sta rii de sa na tate. Conform aborda rilor
teoretice am pornit de la ipoteza ca succesul tranzitiei sta sub influenta excluziunii so
ciale (Elder, 1991), iar efectul evenimentelor negative din viata unui ta na r diminueaza
s ansele unui succes al tranzitiei spre maturitate (Dykstra, van Wissen, 1999).
In urma testa rii ipotezei pe datele longitudinale ale celor 1509 tineri participanti la
ambele valuri ale cerceta rii (cercetarea IV), am ajuns la concluzia ca factori demografici,
cei ai excluziunii sociale s i cei ce tin de evenimente negative de viata influenteaza statu
tul social s i succesul perioadei de tranzitie. Mai precis, factorii excluziunii influenteaza
semnificativ traseul educational, evitarea comportamentelor de risc, angajarea n
munca a tinerilor respondenti s i contribuie la cres terea nivelului de buna stare psiholo
gica s i a perceptiei calita tii bune a propriei sa na ta ti. Din testarea modelelor de regresie
a reies it de asemenea, ca traseele s i rezultantele educationale s i de debut n cariera pro
fesionala , dar mai ales angajarea n comportamente de risc sunt influentate semnificativ
de existenta unor evenimente negative de viata. Astfel influenta cea mai mare a mode
lelor care cuprind 1. variabile demografice (gen, mediu de rezidenta), 2. excluziunea so
cial (deprivare materiala severa , sa ra cia financiara , intensitatea sca zuta a muncii n
gospoda rie, educatia pa rintilor s i perceptia asupra propriului statut socioeconomic al
familiei) s i 3. evenimentele negative de via se exercita asupra evitrii angajrii n com
portamente de risc (explica 14,9% din varianta), urmata de efectul asupra succesului
educaional (explica 14,4% din varianta), 12% din perceptia asupra sta rii de sa na tate s i
6% din varianta angaja rii n munca a ta na rului (a se vedea Figura 4.5 pentru influenta
fieca rui factor n parte).
Dintre tinerii care nus i mai continua studiile, majoritatea (61,3%) nu au resurse s i
nu cred ca pot mbina studiile cu munca, aces tia spuna nd ca au trebuit/au vrut sa mun
ceasca , sa se ntretina invoca nd motive economice (nu au avut resurse, bani), aproape
un sfert (23,4%) au picat examenele, iar 5,9% spun ca le este suficienta ata ta s coala .
Dintre cei care si continua educatia majoritatea sunt studenti s i aproximativ 60% vor
sa urmeze un master n stra ina tate.
Juma tate dintre tineri au experienta n munca , un sfert lucra nd s i n prezent, chiar
daca nu au o experienta ntrun domeniu legat de specializarea urmata sau ntrun loc
de munca care sa i ajute n realizarea planurilor de cariera . Sau angajat fie printrun
interviu/concurs, prin recomandarea din partea unei cunos tinte/prieteni, putin peste
10% dintre ei fiind ajutati chiar de pa rinti sa s i ga seasca un loc de munca . De altfel cei
mai multi sunt sprijiniti de pa rinti, nu neapa rat financiar, pentru a se descurca n viata
de zi cu zi. Majoritatea au lucrat/lucreaza pentru a ca s tiga bani s i 20% pentru a ca s tiga
experienta. Majoritatea nu muncesc pentru ca spun ei, studiaza (deci vor sa se dedice
studiului, nu va d cum ar face fata s i prega tirii educationale s i muncii). Pe locul doi se
situeaza lipsa de experienta s i a tineretii pe care o invoca angajatorii. Un procent sem
nificativ spun ca ei sau familia lor nu dores te ca ei sa munceasca , iar altii nu sunt inte
resati de locurile de munca pentru ca nu ga sesc n domeniul n care ei se specializeaza
sau ca nu ia ajutat nimeni sa ga seasca un loc de munca .
Ca atare, cercetarea panel a diferentiat parcursuri diferite de tranzit ie ale tinerilor n
perioada de dupa absolvirea liceului ca tre nceputul unei cariere profesionale. Chiar daca
n es antionul cerceta rii noastre din valul doi acesta nu s ia mai pa strat reprezentativitatea
179

nationala , as a cum a fost n valul I, la nivelul studiului pe liceeni, totus i sa putut pune n
evidenta s ansele diferite ale tinerilor respondenti care pot conduce la debuturi de cariera
profesionala s i viata familiala foarte diferite.

Limiteleprezentuluistudiuidireciileviitoaredecercetare
Majoritatea cova rs itoare a tinerilor es antionului din valul 2 al cerceta rii panel au absol
vit liceul, sau prezentat la BAC s i lau promovat. Cum sa putut vedea din Tabelul 4.22
(cu datele demografice ale es antionului), cei din valul 2 provin n mai mare ma sura din
mediul urban s i sunt studenti n diferite centre universitare din tara . Tinerii cu es ec la
examenul de Bacalaureat, cei din mediul rural, cei care au absolvit licee profesionale, cei
care sunt plecati n stra ina tate, etnicii romi, cei cu dizabilita ti, sau tinerii din sistemul
de protectie a copilului sunt subreprezentati n acest studiu. Parte din aceste grupuri
vulnerabile au fost investigate n cadrul proiectului de cercetare Rezultantele adoles
cenei. O perspectiv longitudinal de ca tre alti colegi de cercetare (Pop, Roth, 2015),
alta parte va trebui sa fie investigata de acum ncolo.
Totus i, chiar cu aceste limite, sa putut pune n evidenta faptul ca dupa absolvirea
liceului tinerii pot urma diverse trasee de viata. Fie continua prega tirea educationala ,
fie intra pe piata muncii (nevoiti sa se ntretina pe ei s i/sau familiile lor), o combinare
ntre cele doua sau ajung sa tra iasca o perioada de stagnare, nes tiind ce sa faca cu viata
lor, neava nd resursele necesare pentru a continua prega tirea educationala (de cele mai
multe ori resemna nduse cu statutul de s omer, necalificati n cazul unora sau ntretinuti
de pa rinti, n cazul altora). In cerceta rile viitoare sar putea continua investigatiile de
tip cantitativ s i calitativ pe linia descrierii diferitelor trasee de evolutie spre statutul de
adult matur (similar celor descrise de Roth et al., 2009) n functie de cele doua genuri,
n mediul rural, la etnicii romi, la absolventii de liceele profesionale, la tinerii delincvent i
s i la alte categorii.
Pe baza datelor de pa na acum se prefigureaza patru tipologii de tineri: cei hota ra t i
a se opri cu prega tirea educationala , tineri care sunt nevoit i sa ntrerupa pentru mo
ment studiile datorita unor factori externi (economici de cele mai multe ori, pentru a
se ntret ine pe ei s i/sau familia lor, din motive de ca sa torie, sarcina , pentru a ngriji un
membru al familiei s .a.), tineri cu risc de abandon care des i continua studiile au s anse
ridicate de abandon (fie ca lucreaza , mbina studiile cu rolul de pa rinte, nu au o moti
vat ie suficienta sau si pierd motivatia pe parcursul studiilor datorita sistemului) s i ti
neri de succes care reus esc sa mbine studiile cu munca. Daca pentru cei din prima
categorie continuarea studiilor este o chestiune de vointa s i opt iune proprie, pentru
cei din categoria a doua s i a treia categorie, daca sunt sprijiniti s i ncurajati (prin poli
tici s i ma suri care sa faciliteze accesul s i continuarea studiilor postliceale sau superi
oare) tinerii din aceste grupuri se pot ntoarce la s coala sau pot continua prega tirea
pentru as i completa studiile. Interesanti sunt tinerii din a patra categorie pe care noi
i numim de succes, ambit ios i, ma nat i de un activism propriu, care adesea reus esc pe
de o parte sa obt ina o prega tire educat ionala ca t mai nalta (cons tienti de nevoia pre
ga tirii continue pentru a face fat a unei piete a muncii tot mai concurent iale, dezvol
ta ndus i cunos tintele s i aptitudinile), iar pe de alta parte au trecut printrun debut n
munca , au experienta muncii, fiind independenti, reus ind sa se ntretina singuri s i sa
acumuleze experienta n munca (indiferent daca lucreaza sau nu ntro profesie n care
sa faca cariera ). Factorii politici ar putea ga si modalita t ile prin care tinerii din primele
180

trei categorii sa poata trece cu succes n tranzitia spre maturitate (prega tire educatio
nala ca t mai mare pentru a putea face fata pe o piata a muncii tot mai concurentiale) s i
experienta n munca (pentru ca insertia lor pe piata muncii sa fie ca t mai repede s i
eficienta ). Perioada emergenta spre maturitate poate fi ata t benefica pentru tinerii ce
provin din ra ndul categoriilor privilegiate economic, dar s i ostila celor lipsit i de re
surse financiare s i sociale necesare parcurgerii acestui start al vietii.
Alte limite ale cerceta rii rezulta din perspectiva teoretica la care am recurs, care este
oarecum limitativa . Des i modelul nostru de a explica succesul tranzitiei spre maturitate
a acelor tineri cu risc de excluziune sociala s i a celor care au trecut prin evenimente
negative de viata ne arata ca factorii psihologici (stima de sine, optimismul, satisfactia
cu viata) pot contrabalansa reus ita unei tranzitii de succes a tinerilor din aceste catego
rii. Nu am operationalizat datele conform teoriei rezilientei, care ar putea explica suc
cesul educational s i debutul carierei profesionale al unor tineri cu background de exclu
ziune. Analizele viitoare ar putea lua n considerare s i factorul rezilientei tinerilor
pentru a vedea n ce ma sura acesta are un rol n succesul tranzitiei spre maturitate.
Limitele acestor studii exista s i n cazul cerceta rilor calitative, dar s i n cercetarea
panel, n studiul longitudinal. In privinta testa rii perceptiei asupra statului de va rsta s i
al criteriilor prin care definesc maturitatea tinerii, n cele doua studii calitative, acestea
acopera opiniile unor tineri dintrun spatiu geografic limitat (oras ul ClujNapoca), iar
n cazul opiniei tinerilor de peste 18 ani acestea se limiteaza doar la acei tineri care sunt
studenti. Insa ar putea fi de as teptat ca acei tineri care nu merg la facultate sa fie mai
putin probabil sa aiba o perceptie duala asupra statului de va rsta . Tinerii care nu merg
la s coala , n special cei din mediul rural din Roma nia, dar nu exclusiv, ar putea fi fortati
datorita situatiei economice de a prelua unele roluri (de ex. loc de munca ) fa ca ndui sa
se simta ca un membru adult al comunita tii de la o va rsta mai mica . Limita n cazul cer
ceta rii panel longitudinale se refera la dezechilibrul es antionului din cel deal doilea val
(unde sunt slab reprezentati tinerii care nus i continua studiile, cei din mediul rural s i
care probabil nu au absolvit liceul). Pentru a ajunge la aces tia pe viitor metoda de cer
cetare ar putea fi alta deca t cea online s i n combinare cu un stimulent financiar sau
recompensati cumva pentru implicare n studiu, am putea obtine mai multe informatii
s i de la tinerii din aceste categorii.
De asemenea o limita a primelor doua studii calitative rezulta s i din utilizarea ter
menilor adult s i matur cu acelas i nteles. Conform definitiilor din Dictionarul expli
cativ al limbii roma ne s i din Noul dictionar al limbii roma ne, ei au acelas i nteles, cel de
stare de dezvoltare deplina . Pe aceasta baza , n chestionarele administrate celor doua
loturi elevi/studenti, termenii adult s i matur au fost folositi ca ava nd acelas i sens.
Des i am observat ca unii studenti au fa cut diferenta ntre a fi matur s i a fi adult, unii
spuna nd ca sunt adulti, dar nu s i maturi s i invers; noi am tratat ra spunsurile lor ca s i
ca nd sar referi la acelas i lucru (ava nd n vedere ca numa rul studentilor care fac dife
renta ntre aces ti termeni este mic). In cerceta ri viitoare aces ti termeni este bine sa fie
folositi n ntreba ri distincte.
Este esential sa cunoas tem modul n care oamenii si tra iesc viata din copila rie pa na
la ba tra nete, despre modul n care parcursurile anterioare ale vietii influenteaza ulterior
cursul dezvolta rii s i mba tra nirii s i despre contextele istorice s i geografice n care are loc
dezvoltarea umana . E nevoie ca guvernele din toate tarile sa investeasca financiar s i so
cial n tineri pentru as i putea dovedi potentialul lor n tranzitia spre maturitate s i pentru
a deveni ceta teni activi s i implicati n societate. Este necesar ca autorita tile locale n par
teneriat cu actorii responsabili n domeniul educatiei s i forma rii profesionale initiale s i
181

continue (s coli, universita ti, furnizori de formare continua , parteneri sociali) sa contri
buie la organizarea s i dezvoltarea unor centre de nva tare permanenta la nivel local, pe
baza unor oferte adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri tinta interesate sau pot
revigora activitatea celor deja existente.

182

BIBLIOGRAFIE
Academia Roma na (1998). Dicionar explicativ al limbii romne, Institutul de Lingvistica Iorgu
Iordan, Editura Univers Enciclopedic, pe www.dexonline.ro accesat la 7.08.2012.
Adams, G., R., Berzonsky, M., D. (2006). Blackwell Handbook of Adolescence, USA: Blackwell Publis
hing Ltd.
AESSM, (Agentia Europeana pentru Securitate s i Sa na tate n Munca ) (2013) la https://osha.eu
ropa.eu/ro/safetyhealthinfigures, accesat la data de 10.10.2014.
Agabrian, M. (2005). Parteneriatul coalfamilie: perspectiva adolescenilor n Romnia social
Drumul schimbrii i al integrrii europene, (coord.) Petru Ilut, Laura Nistor, Traian Rotariu,
Ed. Eikon: ClujNapoca, Vol. II, pp. 167184.
Agentia pentru strategii Guvernamentale, (2008). Sistemul universitar romnesc realiti, cauze,
soluii, http://www.telegrafonline.ro/pdf/22699e744bea9049c8d23544fae826c0.pdf, acce
sat la 20.12.2014.
Alheit, P. (1994). Taking the Knocks: Youth Unemployment and Biography A Qualitative Analysis,
(London, Cassell).
Andersson, G., Philipov D. (2002). Lifetable representations of family dynamics in Sweden, Hun
gary, and 14 other FFS countries: a project of descriptions of demographic behavior, n Demogr.
Res. 7(4): 67144.
ANOFM, (2013). Situatia s omajului n noiembrie 2013 http://www.anofm.ro/files/Situa
tia%20somajului%20nov%202013.PDF, accesat la data de 10.12.2013.
ANPCDEFP, (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare n domeniul educatiei s i forma rii
profesionale) (2015). Despre strategia Lisabona 2020, http://www.anpcdefp.ro/userfiles/
Anexa_3_TiM_Strategia_Europa_2020.pdf, accesat 23.03.2015.
Apostu O., Balica M., Fartus nic C., Florian B., Horga I., Novak C., Voinea L. (2015). Analiza sistemului
de nvmt preuniversitar din Romnia din perspectiva unor indicatori statistici. Politici edu
caionale bazate pe date, http://www.ise.ro/wpcontent/uploads/2015/03/PUBLICATIE
Sistemuldeinvatamant2014.pdf, accesat la data de 29.05.2015.
Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the Transition to Adulthood: Perspectives from Adolescence
Through Midlife, Journal of Adult Development, 8 (2), 133143, http://www.jeffreyar
nett.com/articles/ARNETT_conceptions_of_the_transition_to_adulthood.pdf, accesat la
28.06.2012.
Arnett, J. J. (2003). Conceptions Of The Transition To Adulthood Among Emerging Adults In Ameri
can Ethnic Groups, New Directions For Child And Adolescent Development, No. 100.
Arnett, J. (2011). Emerging Adulthood(s). The Cultural Psychology of a New Life Stage (cap. 12), n
Arnett J., Lene (ed.), 2011, Bridging Cultural and Developmental Approaches to Psychology. New
Syntheses in Theory, Research and Policy, New York: Oxford University Press.
Archer, M. (1995). Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach, Cambridge University
Press, Cambridge.
Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J., Huotelin, H. (1996). Using in a Learning Society: Life
Histories, Identities and Education, (London, Falmer).
Baizan, P., Aassave, A., Billari, FC. (2004). The interrelations between cohabitation, marriage and
first birth in Germany and Sweden. Popul. Environ. 25(6): 53161.
Balica M. (coord.), M., Fartus nic C., Horga I., Apostu O., Florian B., Voinea L., Novak C., Olaru C.
(2010). Abandonul timpuriu i perspectivele tinerilor pe piaa muncii, Bucures ti: INS, Institutul
de S tiinte ale Educatiei, http://nou2.ise.ro/wpcontent/uploads/2012/08/raport_aban
don_timpuriu_final.pdf, accesat n mai 2015.
Banca Mondiala s i UNICEF (2010). Rapid Assessment of the Social and Poverty Impacts of the Eco
nomic Crisis in Romania, http://www.unicef.org/romania/Rapid_Assesment_of_the_so
cial_and_poverty_impacts_Final_Report.pdf, accesat la data de 20.12.2014.

183

Banks, M., Bates, I., Breakwell, G., Bynner, J., Elmer, N.,Jamieson, L. & Roberts, K. (1992) Careers
and Identities: Adolescent Attitudes to Employment, Training and Education, Their Home Life,
Leisure and Politics (Milton Keynes, Open University Press).
Barker, C. (2008). Cultural Studies: Theory and Practice. London, Sage Publications.
Bazac D., Cinca E., Cristea D., Mahler F., Neacs u I., Potolea D., Toma S ., Vla sceanu L. (1985). Tineret,
munc, integrare, Bucures ti: Editura Politica .
Ba dina, O. (1972). Tineret industrial. Aciune i integrare social, Editura Academiei Republicii So
cialiste Roma nia, Bucures ti.
Benson P. L., Scales P. C., Hawkins J. D., Oesterle S., Hill, K. G. (2004). Successful Young Adult Devel
opment, https://docs.gatesfoundation.org/Documents/SuccessfulDevelopment.pdf, accesat
la 4.11.2015.
Bengtson, V. L., Allen, K. R. (1993). The Life Course Perspective Applied To Families Over Time, n
Sourcebook Of Family Theories And Methods: A Contextual Approach, Ed. P. Boss, W. Doherty,
R. Larossa, W. Schumm, s i S. Steinmetz. New York: Plenum.
Billari, FC; Philipov, D. (2004a). Education and the transition to motherhood: a comparative analy
sis of Western Europe. Eur. Demogr. Work. Pap. 3, Vienna Inst. Demogr.
Billari, FC; Philipov, D. (2004b). Womens education and entry into a first union. A simultaneous
hazard comparative analysis of Central and Eastern Europe. Vienna Yearb. Popul. Res. 2004:
91110.
Blossfeld, HP., Klijzing, E., Mills, M., Kurz, K., (editori) (2005). Globalization, Uncertainty and Youth
in Society. London/New York: Routledge.
Bo Yee Chau, S. (2006). The effects of exposure to violence on the health and wellbeing of homeless
youth in inner city Toronto: an ecological approach.
Boudon, R. (2006). Tratat de Sociologie, Editura Humanitas: Bucures ti.
Boudon, R.(2009).Rational Choice Theory in The New Blackwell companion to social theory, ed.
Turner, S. B.
Branc, S. (2005). Rolul istoriei orale n descoperirea modelelor de educaie familial, n Romnia
social Drumul schimbrii i al integrrii europene, (coord) Petru Ilut, Laura Nistor, Traian
Rotariu, Ed. Eikon: ClujNapoca, Vol. II, pp.184190.
Brigitte, I. (2005). Despre Tendine pe piaa muncii i modaliti de percepere a carierei, n Roma nia
sociala Drumul schimba rii s i al integra rii europene, (coord) Petru Ilut, Laura Nistor, Traian
Rotariu, Ed. Eikon: ClujNapoca, Vol. II, pp. 1219
Bra ndus a, F. (2008). http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV342008/05.pdf, accesat la
data de 12.12.2013.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and De
sign, Cambridge: Harvard University Press.
Buchmann C., Marlis; Kriesi I. (2011). Transition to Adulthood in Europe n Annual Review of So
ciology, 37:481503.
Burnnett, L. s i D&D Research (2008). Leo Youth II, http://www.slideshare.net/manafu/leoyo
uthii, accesat pe 17.09.2015.
Camera deputatilor, (2003). Constituia Romnniei, http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id =
339, accesat la 14.05.2013.
CE, Comisia Europeana (2010). Europa 2020. O strategie european pentru o cretere inteligent,
ecologic i favorabil incluziunii,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = COM:2010:2020:FIN:RO:PDF accesat
n mai 2015.
CE, (2011). Eurobarometrul Flash privind Tineretul n micare, http://europa.eu/rapid/press
release_MEMO11292_ro.htm, accesat n data de 23.05.2015.
CE, (2012), SWD 99 final, Cadru de calitate pentru stagii care nsoete documentul Comunicare
Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comi
tetul Regiunilor, Ctre o redresare generatoare de locuri de munc,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 333&langId = ro&consultId = 10&visib = 0
&furtherConsult = yes, accesat n 23.05.2015.

184

C UE (Consiliul Uniunii Europene) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId = ro&catId = 958,


site accesat n 23.04.2015.
C UE (2010). Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i
Social European i Comitetul Regiunilor. O agend pentru noi competene i locuri de munc. O
contribuie european la ocuparea integral a forei de munc,
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/O_agenda_pentru_noi_competente
_si_locuri_de_munca.pdf, accesat n 23.05.2015.
CE (2013). Employment and Social Developments in Europe,
accesat
la
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05571ad09.en13.pdf,
20.10.2015.
C UE (2014). Propunere de recomandare a Consiliului privind un Cadru de calitate pentru stagii.
Adoptare, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?t = PDF&gc = true&sc = false&f = ST+
7029+2014+REV+1&l = ro, accesat n 23.05.2015.
CE, (2015a). Tineretul n micare, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 950&langId = ro,
accesat n mai 2015.
CE, (2015b). The charter. Towards quality internships and apprenticeships, www.qualityin
ternships.eu, accesat la data de 23.05.2015.
CE, (2015) SWD 42 final, Raportul de ar al Romniei pentru 2015 Inclusiv un bilan aprofundat
privind prevenirea i corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Document de lucru al Servici
ilor Comisiei, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_ro.pdf, acce
sat n mai 2015.
CE (2014). SWD 424 final. Evaluarea programului naional de reform pentru 2014 i a Programului
de convergen pentru 2014 pentru Romnia care nsoete documentul Recomandare de reco
mandare a Consiliului privind Programul naional de reform al Romniei pentru 2014 i care in
clude un aviz al Consiliului privind Programul de convergen al Romniei pentru 2014,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_romania_ro.pdf, accesat n mai 2015.
CE, Iniiativa oportuniti pentru tineret, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 1006&lan
gId = ro, accesat n mai 2015.
CE (a), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 1006&langId = ro accesat n 23.05.2015.
CE (b), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId = 101&langId = ro accesat n 23.05.2015.
Ciairano, S., Kliewer, W., Rabaglietti, E. (2009). Adolescent risk behavior in Italy and The Nether
lands. A CrossNational Study of Psychosocial protective Factors n European Psychologist,
14(3), 180192.
Cheah, C. S. L., Nelson, L. J. (2004). The Role Of Acculturation In The Emerging Adiulthood Of Abori
ginal College Students, n International Journal of Behavioral Development, 28 (5), 495507.
Clausen, J. A. (1991). Adolescent Competence And The Shaping Of The Life Course n American Jo
urnal Of Sociology 96:805842.
Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital n The American Journal of So
ciology, Vol.94, http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/forchina/readings/coleman%20
1988%20social%20capital.pdf, accesat la 12.07.2015.
Connor, K. M., Davidson J. R. T. (2003). Development of a new Resilience Scale: the ConnorDavidson
Resilience Scale (CDRISC). Depresssion and Anxiety 18: 7682.
COM (2009) 200 final Comunicare a Comisiei ctre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Eco
nomic i Social European i Comitetul Regiunilor. O strategie a UE pentru tineret investiie i
mobilizare. O metod deschis de coordonare rennoit pentru abordarea provocrilor i opor
tunitilor tineretului, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri = CELEX:
52009DC0200&from = RO, accesat n 23.05.2015.
COM (2012) 173, Comunicarea a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Econo
mic i Social i Comitetul Regiunilor. Ctre o redresare generatoare de locuri de munc,
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId = 7619&langId = ro, accesat n 23.05.2015.
COM (2011) 933 final. Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eco
nomic i Social i Comitetul Regiunilor. Iniiativa privind oportunitile pentru tineri,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/com_com
(2011)0933_/com_com(2011)0933_ro.pdf, accesat la data de 23.05.2015.

185

COM (2010) 758, Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic
i Social European i Comitetul Regiunilor, Platforma European de Combatere a Srciei i a
Excluziunii Sociale: Un Cadru European pentru Coeziunea Social i Teritorial,
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri = CELEX:52010DC0758&from = RO,
accesat la 13.05.2015.
COM E (2012). SWD 409 final. Document de lucru al serviciilor comisiei care nsoete documentul
Propunere de recomandare a Consiliulului privind nfiinarea unei garanii pentru tineret (COM,
2012, 729 final), file:///C:/Documents%20and%20Settings/ealbert.ASOC/Desktop/SWD%
20Youth%20GuaranteeRO.pdf, accesat n iunie 2015.
COM (2013) 447 final, Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eco
nomic i Social European i Comitetul Regiunilor. mpreun pentru tinerii Europei. Apel la aci
une pentru combaterea omajului n rndul tinerilor, http://ec.europa.eu/eu
rope2020/pdf/youth_ro.pdf, accesat la 23.05.2015.
Costache L. (coord.), Varly P., Iosifescu S ., C., Fartus nic C., Andrei T., Herteliu C. (2014). Costul in
vestiiei n insuficiente n educaie n Romnia. Raport final pentru UNICEF, Bucures ti: UNICEF,
http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/Costulinvestitieiinsuficienteinedu
catie_2014.pdf, accesat n mai 2015.
Co te , J. E., Allahar, A. L. (1994). Generation on Hold: Coming of Age in the Late Twentieth Century.
Toronto: Stoddart.
Co te , J. E., Bynner, J. M. (2008). Changes in the Transition to Adulthood in the UK and Canada: The
Role of Structure and Agency in Emerging Adulthood, in Journal of Youth Studies 11 (3): 251
268,
http://www.researchgate.net/publication/249006562_Changes_in_the_Transi
tion_to_Adulthood_in_the_UK_and_Canada_The_Role_of_Structure_and_Agency_in_Emer
ging_Adulthood, accesat la 14.10.2015.
Crockett, L. (2000). What Makes an Adult? Straight from the Horses Mouths. Paper presented at
the biennial meeting of the Society for Research on Adolescence, Chicago.
C UE, Consiliul Uniunii Europene (2011). Promovarea ncadrrii n munc a tinerilor pentru reali
zarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Concluziile Consiliului, http://register.consilium.eu
ropa.eu/doc/srv?l = RO&f = ST%2011838%202011%20INIT, accesat n mai 2015.
Cyrulnik, B. (2005). Murmurul fantomelor, Bucures ti: Editura Curtea Veche, http://ceruldin
noi.ro/pages/Boris_Cyrulnik_Murmur_fantome.htm, accesat la data de 10.09.2015.
Dawn B., V., Powers, Th., L. (2013).Generation Y values and lifestyle segments
Denzin, N. (1989). Interpretive Biography, Qualitative Research Methods Series, 17. (London,
Sage).
Dima Doru, (2015). De ce noua generaie de angajai, Generaia Mileniului, nu poate gsi locuri
de munc? http://dorudima.ro/decenouageneratiedeangajatigeneratiamileniuluinu
poategasilocuridemunca/, accesat la 19.09.2015.
Dobson J. (1999), Viaa pe marginea prpastiei cluza tnrului spre o via mplinit, Noua
Speranta: Timis oara, p. 149.
Dykstra, P., van Wissen, L. (1999). Introduction: The Life Course Approach as an Interdisciplinary
Framework for Population Studies, n van Wiessen, L., Dykstra, P. (editori) Population issues. An
interdisciplinary focus, New York: Kluwer Academic, Plumen Publishers.
Dumitrescu I., Andrei, N. (1983). Aspiraii i atitudini n adolescen, Editura Albatros: Bucures ti.
Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support,
coping strategies, selfesteem, and social activities on experience of stress, and depression.
Journal of Youth and Adolescence, 28, 343363.
D&D Research, (2015). Msurarea structurat a percepiilor, nevoilor, atitudinilor i elementelor
decizionale privind Educaia Universitar,
http://www.luju.ro/static/files/2015/iulie/01/Raport_cantitativ_MPAD_iunie_2015_V1.2p.pdf,
accesat la data de 18.09.2015.
EC (2014). Flash Eurobarometer of the European Parliament (EP EB395). European Youth in 2014
Analytical Synthesis, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/youth/eb_
395_synthesis_youth_en.pdf, accesat n 11.03.2015.

186

Elder, G., H., Jr. (1998). The Life Course as Developmental Theory n Child Development, Vol. 69, Nr.
1, pp. 112.
Elliott, D., C., Kaliski, P., Burrus, J., Roberts, R., D. (2013). Exploring Adolescent Resilience Through
the Lens of Core SelfEvaluationsn PrinceEmbury, S., Saklofske, D., H., Resilience in Children,
Adolescents, and Adults. Translating Research into Practice, http://www.springer.com/se
ries/6450, accesat la 11.03.2015.
Ercsei, K., Kiss, Z., Plugor, R., Szabo , J., Veres, V. (2013). Obiceiuri de petrecere ale timpului liber ale
tinerilor participani la Festivalul Peninsula din Trgu Mure, n Ta na r n Roma nia. Noi valori,
noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul European.
Erikson, E. H., Erikson, J. M. (1997). The life cycle completed. New York: Norton.
Eurostat (2014). The EU in the world 2014. A statistical portrait,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786625/KSEX14001EN.PDF, accesat n
mai 2015.
Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset = yth_demo_020&lang = en,
accesat la data de 11.03.205
Eurostat (2009). Youth in Europe. A statistical portrait.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5716032/KS7809920
EN.PDF/1e9dd98714714a05b44946c81bc1766c, accesat n 11.03.2015.
Eurostat, (2015). School to Work Transition Statistics,
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Schooltowork_transi
tion_statistics, accesat n 11.03.2015
Eurostat, (2013). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemploy
ment_statistics#Youth_unemployment_trends, accesat la data de 8.12.2013.
Eurostat, (2015). http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Material_depri
vation_statistics__early_results accesat la data de 14.09.2015.
European Communities (2003). General indicators on transition from school to work, Youth transi
tions from education to working life in Europe, Part I, http://ec.europa.eu/eurostat/docu
ments/3433488/5547728/KSNK03004EN.PDF/bc1fee03c96147ae
8876a8f0dacda700?version = 1.0, accesat n 11.03.2015
European Communities (2003). School leavers in Europe and the labour market effects of job mis
matches, Youth transitions from education to working life in Europe Part II, http://ec.eu
ropa.eu/eurostat/documents/3433488/5548032/KSNK03005EN.PDF/622f5f2c2d21
43128c96930e450bad1c?version = 1.0, accesat n 11.03.2015.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., Martinussen, M. (2003). A new Scale for Adolescent Re
silience: Grasping the Central Protective Resources Behind Healthy Development. Measurement
and Evaluation in Counseling and Development, 39(2), 8496.
Furlong, A. (1992). Growing Up in a Classless Society? School to Work Transitions (Edinburgh, Edin
burgh University Press).
Fussell, E., Gauthier, AH. (2005). American womens transition to adulthood in comparative per
spective n On the Frontier of Adulthood. Theory, Research and Public Policy, (editori) RA., Set
tersten; Jr., FF, Furstenberg; RG., Rumbaut, pp. 76109. Chicago: Univ. Chicago Press.
Gaudet S. (2007). Emerging Adulthood: A New Stage in the Life Course Implications for Policy De
velopment, http://www.researchgate.net/profile/Stephanie_Gaudet2/publication/2412459
03_Emerging_Adulthood_A_New_Stage_in_the_Life_Course_Implications_for_Policy_Develop
ment/links/54feed2a0cf2741b69f1d0cd.pdf, accesat la 20.09.2015.
Generations and Gender Programme (2004). Generations and Gender Survey la
http://www.ggpi.org, accesat la data de 12.10.2013.
GFK Roma nia (2009). Generaia Converse un portret al generaiei 1520 de ani n Romnia, pri
mit pe mail raportul de la Raluca.Ungureanu@gfk.com.
Gheorghita, B. (2013). Tinerii, manelele i spaiul public. Valori sociale dominante i mobilizare po
litic, n Ta na r n Roma nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul Euro
pean.
Gherghina, S. (2013). Iluzia democraiei? Atitudinile politice ale tinerilor din Europa Central i de
Est, n Ta na r n Roma nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul European.

187

Ghimfus, L. (2013). Subculturi muzicale ale tinerilor n Romnia postcomunist, n Ta na r n Roma


nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul European.
Giele, JA., Elder GH. Jr. (editori) (1998). Methods of life course research: Qualitative and quantitative
approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Gold A., Rodrigue E., Reeves R. V. (2015). Following the success sequence? Success is more likely if
youre white, https://www.brookings.edu/blog/socialmobilitymemos/2015/08/06/follo
wingthesuccesssequencesuccessismorelikelyifyourewhite/, accesat la data de
11.08.2015.
Greene, A. L., Wheatley, S. M., Aldava, J. F. (1992). Stages on Lifes Way: Adolescents Implicit The
ories of the Life Course n Journal of Adolescent Research, 1992, 7, 364381.
Guvernul Roma niei (2013). Programul de guvernare 20132016, http://gov.ro/fisiere/pagini_fi
siere/130802104852programdeguvernare201320161.pdf, accesat n data de
13.05.2015.
Guvernul Roma niei (2015). Programul naional de reform, Bucures ti,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_romania_ro.pdf accesat n iunie 2015.
Hagestad, G. O., s i Neugarten, B. L. (1985). Age And The Life Course n Handbook Of Aging And The
Social Sciences, Ed. R. H. Binstock s i E. Shanas. New York: Van Nostrand Reinhold.
Hair, E., C., Park, M. J., Ling, Th., J., Moore K., A. (2009). Risky Behaviors in Late Adolescence: Co
occurrence, Predictors, and Consequences n Journal of Adolescent Health 45 (2009) 253261,
http://ac.elscdn.com/S1054139X09001116/1s2.0S1054139X09001116main.pdf?_tid =
6fe3693a5b9e11e5880600000aacb35d&acdnat =
1442317354_2797d5d965b29aa73fccdc8ee7eb4fe7, accesat la 15.09.2015.
Hatos A., Sa veanu S. (2009). Educaia i excluziunea social a adolescenilor din Romnia, Oradea:
Editura Universita tii din Oradea.
Henderson, S., Holland, J., McGrellis, S., Sharpe, S., Thomson R. (2007). Inventing adulthoods: a
biographical approach to youth transitions, Sage Publications Ltd.: London.
Hodkinson, P., Sparkes, A. C. (1997) Careership: A sociological theory of career decision making n
British Journal of Sociology of Education, 18:1, 2944.
Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work
environments (3rd ed.). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Holloway, M., Holloway G., Witte J. (2010). Individuals and Families: Diverse Perspectives, http://hi
ghered.mheducation.com/sites/0070738769/information_center_view0/sample_mate
rial.html, accesat la 6.11.2015.
Holmwood, J. (2005). Functionalism and its Critics n Modern Social Theory: an introduction, Har
rington A. (editor), Oxford University Press, Oxford, pp. 87109.
Horowitz; A., D., Bromnick, R. D. (2007). Contestable Adulthood: Variability and Disparity in Mar
kers for Negotiating the Transition to Adulthood, n Youth & Society, 39: 209231.
Hutchison, E. D. (2007). A Life Course Perspective, http://www.corwin.com/upm
data/16295_Chapter_1.pdf, accesat la 6.11.2015.
International Labour Organization (ILO) (2015).World report on child labour 2015: Paving the way
to decent work for young people, International Labour Office, Geneva: ILO.
International Labour Organization (ILO) (2014). Global Employment trends 2014. Risc or jobless
recovery,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/documents/publi
cation/wcms_234107.pdf, accesat n 11.03.2015
Ilut, P., Nistor, L., Rotariu, T. (2005). Romnia social Drumul schimbrii i al integrrii europene,
Ed. Eikon: ClujNapoca, Vol. II, pp. 1219.
IMAS (2010). Ce vor tinerii romni?, http://www.erd.ro/cevortineriiromani s i
http://www.edituradigest.ro/IMAStineri.pdf accesat in data de 9.03.2013
Institutul National de Statistica (2013). Anuarul Statistic al Romniei, Editura S tiintifica : Bucu
res ti.
Institutul National de Statistica , (2015). Baza de date statistice TEMPOOnline, http://statis
tici.insse.ro/shop/?page = info, accesat la data de 14.05.2015.

188

INSSE,Institutul National de Statistica , http://www.insse.ro/cms/, Baza de date Tempo, accesat


n mai 2015.
Institutul National de Statistica , (2015). http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul/,
accesat n iunie 2015.
Institutul National de Statistica , (2014). https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page = tempo2
&lang = ro&context = 11, accesat la data de 18.07.2014.
Institutul National de Statistica , http://www.insse.ro/cms/ accesat la data de 10.03.2015.
Ionescu, I. I. (1997). Sociologia colii, Ias i: Polirom.
Ionescu, M., Bunescu, G. (coord.) (2007). Raporturile ntre generaii. Aspecte educaionale,
http://nou2.ise.ro/wpcontent/uploads/2006/08/2007_Raporturi_generatii.pdf accesat la
data de 13.10.2014
iVox, (2015). Tinerii i locul de munc,studiu a fost realizat in cadrul campaniei Garantia pentru
Tineret www.garatiapentrutineret.ro, (raportul primit pe mail).
JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) (2009). Rezoluia Consiliului din 27 noiembrie 2009
privind un cadru rennoit pentru cooperarea european n domeniul tineretului (20102018),
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri = CELEX:32009G1219(01)&from =
RO, accesat la 23.04.2015.
JOUE (2011). Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a prsirii
timpurii a colii, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri = CELEX:32011H
0701(01)&from = RO, accesat n 23.05.2015.
JOUE (2014). Recomandarea Consiliului din 8 iulie 2014 privind Programul naional de reform al
Romniei pentru 2014 i care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergen
al Romniei pentru 2014, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_
romania_ro.pdf, accesat n 23.05.2015.
Jurnalul Oficial al Comunita tilor Europene (1994). Directiva 94/33/CE a Consiliulului din 22 iunie
1994
privind protecia tinerilor la locul de munc, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/
PDF/?uri = CELEX:31994L0033&from = EN, accesat la data de 09.10.2014.
Ka da r, A. (2013). Construcia identitii psihosociale i semnele crizei sfertului de via la tinerii
ntre 2135 ani, n Ta na r n Roma nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institu
tul European.
Kehily M., J. (2007). Understanding youth: perspectives, identities and practices, The Open Univer
sity: London.
Kiernan, KE. (2001). The rise of cohabitation and childbearing outside marriage in Western Europe
n Int. J. Law Policy Fam. 15(1): 121,
Kogan, I. (2007). Youth unemployment in the enlarged European Union n From Origin to Destina
tion. Trends and Mechanisms in Social Stratification Research, (editori) S., Scherer; R. Pollak;
G., Otte; M., Gangl, Frankfurt/New York: Campus, pp. 182213.
Kohlberg, L., Hersh, R. H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory, in Theory into Prac
tice, Vol. 16, No 2., pp. 5359, http://academic.udayton.edu/jackbauer/Readings%20
595/Kohlberg%2077%20his%20theory%20copy.pdf, accesat la 19.09.2015.
Lent, R. W., Hackett, G., & Brown, S. (1999). A socialcognitive view of schooltowork transition.
The Career Development Quarterly, 47, 297311.
Legea Tinerilor 350/21/7/2006, http://uniunea.ro/wpcontent/uploads/2015/01/126559868
LegeaTinerilor.pdf, accesat la 03.05.2015.
Levinson, D., J. (1978). The seasons of a mans life. New York: Knopf,
http://humangrowth.tripod.com/id3.html, accesat la 26.10.2015.
Litera International (2002). Noul dicionar explicativ al limbii romne, Editura Litera International
pe www.dexonline.ro accesat la 7.08.2012.
Luca, S. A. (2013). Autismul social i civic al tinerilor n contextul consumului de manele, n Ta na r
n Roma nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul European.
Luca, S., A. (2009). Identitatea sociocultural a tinerilor: repere n contextul globalizrii i al schim
brii sociale, Ias i: Institutul European.

189

Lucas, S., R. (2001). Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and
Social Background Effects, n The American Journal of Sociology, Vol. 106, Nr. 6, pp. 16421690,
pe https://campus.fsu.edu/bbcswebdav/institution/academic/social_sciences/sociology/
Reading%20Lists/Stratification%20%28Gender%2C%20Race%2C%20and%20Class%29%
20Copies%20of%20Articles%20from%202009/LucasAJS2001.pdf, accesat la 18.09.2015.
Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades n D.
Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation
(pp. 740795). New York: Wiley.
Macek, P., Bejc ek, J., Vanckova , J. (2007). Contemporary Czech Emerging Adults, GenerationGro
wing Up In The Period Of Social Changes, Journal of Adolescent Research, Volume 22 (5), 444
475.
Mayseless O., Keren E. (2014). Finding a Meaningful Life as a Developmental Task in Emerging
Adulthood: The Domains of Love and Work Across Cultures, Emerging Adulthood, 2: 63.
Mayseless, O., Scharf M. (2003). What Does It Mean to Be an Adult? The Israeli Experience n New
Directions For Child And Adolescent Development, Nr.100.
Makhnach, A., V. (2014). Resilience in Russian youth n International Journal of Adolescence and
Youth, http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2013.815116, accesat la 15.09.2015.
Manciaux, M. (2001). La resilience. Un regard qui fait vivre, 395(10), 321330.
Mannheim, K. (1927/28). The problem of generations. How the problem stands at the moment, re
publicat 1952, n Kecskemeti P., Mannheim, K. Essays (Routledge, 1952, republicat 1972).
Marcu, F. (2000). Marele dicionar de neologisme, Editura Saeculum: Bucures ti.
Marshall, G. (2003). Dicionar de Sociologie, Ed. Univers Enciclopedic: Bucures ti, p. 653.
Maxwell, G., A., Broadbridge, A. (2014). Generation Y graduates and career transition: Perspecti
ves by gender n European Management Journal 32, p. 547553.
Mihail, R. (2009). Teorii sociologice contemporane, Galati: University Press.
Mitchell A., B. (2006). The Boomerang Age from Childhood: Emergent Trend and Issues for Aging
Families, Canadian Studies in Population, Vol. 33.2, pp. 155178, http://citese
erx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi = 10.1.1.215.2267&rep = rep1&type = pdf, accesat la
data de 20.09.2015.
MEN, (2008). Admiterea n licee i coli de Arte i Meserii
http://static.admitere.edu.ro/2008/staticRepI/n/index.html accesat 13.10.2014
MEN, (2014). Istoric pe 10 ani a promovabilitii la Bacalaureat,
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/21815, accesat n ianuarie 2015.
MEN, (2014). Ministerul Educatiei Nationale, Raport final Bacalaureat,
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22114, accesat n ianuarie 2015.
MEN, (2008). Raport asupra strii sistemului naional de nvmnt 2008,
http://www.edu.ro/index.php/articles/10913 accesat in data de 8.03.2013.
MFE (Ministerul Fondurilor Europene), Programul Operaional Capital Uman,
http://www.fonduriue.ro/po20142020, accesat n mai 2015.
MFE, (2014). Operational Programme under the Investment for Growth and Jobs Goal,
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/20142020/po/pocu/
Programme_2014RO05M9OP001_1_3_en.pdf, accesat n ianuarie 2015.
MFE (2014). Programul operaional ajutorarea persoanelor defavorizate,
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/20142020/po/VO.POAD.
2014202029.10.2014.pdf, accesat n ianuarie 2015.
MO, Ordonan de urgen, nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea i
completarea Legii educaiei naionale nr. 1/2011 i pentru luarea unor msuri n domeniul nv
mntului, http://www.cnfis.ro/wpcontent/uploads/2014/10/OUGnr.11723.12.2013pri
vindmodificareas icompletareaLEN.pdf, accesat n martie 2015.
Mortimer, J., T., Shanahan, M., J. (2002). Handbook of the Life Course, New York, Boston, Dordrecht,
London, Moscow: Kluwer Academic Publishers.
MMFPSPV, (2014b). Proiect de plan de aciune privind incluziunea social i reducerea srciei
(20142020), Anexa 2,http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezba
tere/2014/20141229_HG_SIncluziune_Anexa2.pdf, accesat n ianuarie 2015.

190

MMFPSPV, Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 20142020,


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014DOES/201401 31_Anexa1_
Strategia_de_Ocupare.pdf, accesat n 11.03.2015
MMFPSPV, (2014a). Strategia naional privind incluziunea social i reducerea srciei (2014
2020), Anexa 1, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/
2014/20141229_HG_SIncluziuneAnexa1.pdf, accesat n ianuarie 2015.
MMFPSPV, Proiectul Investiia n tineri, investiia n viitorul nostru!, http://www.garantiipentru
tineri.ro/, accesat n ianuarie 2015. Despre acest studiu am ga sit s i pe
http://www.dailybusiness.ro/stiricariere/tineriis ipiatamunciidoar18arramanesalu
crezeintara107113/, dar s i pe
http://www.mediafax.ro/social/studiuputinitinerimuncescindomeniulincareaustudiat
7din10vorsaaibapropriaafacere14222342
MMFPSPV, Proiect de Hotrre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naionale privind Inclu
ziunea Social i Reducerea Srciei 20142020,
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecteindezbatere/36542014
12 29proiecthgincluziunesociala, accesat n ianuarie 2015.
MMFPSPV, Strategia Naional pentru ocuparea forei de munc 20142020,
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014DOES/201401
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf, accesat n mai 2015.
MMFPSPV, Garania pentru tineret cel mai amplu program de combatere a omajului n rndul
tinerilor, http://garantiapentrutineret.ro/garantiapentrutineretcelmaiampluprogram
decombatereasomajuluiinrandultinerilordinultimii25ani/, siteul proiectului accesat
n 23.05.2015.
MTS, (2013). Ministerul Tineretului s i Sportului (2013). Strategia Naional n domeniul tineretu
lui 20142020, http://www.youthpolicy.org/national/Romania_2014_2020_Draft_Youth_
Strategy.pdf, accesat n mai 2015.
MTS, (2014a). Participarea tinerilor la activiti sportive. Stdiu sociologic cantitativ reprezentativ
la nivelul tinerilor din Romnia. http://mts.ro/wpcontent/uploads/2014/11/RAPORTCER
CETARESPORTAVANGARDESEPTEMBRIE2014.pdf, accesat n martie 2015.
MTS, (2014b). Situaia Tineretului i ateptrile sale. Diagnoz. Barometrul de Opinie Public Ti
neret, http://mts.ro/wpcontent/uploads/2014/11/RAPORTBAROMETRUTINERETAVAN
GARDESEPTEMBRIE.pdf, accesat n martie 2015.
Muller, W. s i Wolfgang K. (1993). Social Selection in Educational Systems in Europe n European
Sociological Review 9:123.
Muller W., Gangl M. (2003a). The transition from school to work: a European perspective. A se
vedea s i Muller s i Gangl 2003b, pp. 119.
Muller, W., Gangl, M. (eds.) (2003b). Transitions from Education to Work in Europe: The Integration
of Youth into EU Labour Markets, Oxford: Oxford University Press.
Mures an, C. (2012). Schimbrile comportamentului familial n Romnia. O abordare din perspec
tiva cursului vieii, ClujNapoca: Presa Universitara Clujeana .
Nagaoka, J., Farrington, C. A., Ehrlich S. B., Johnson D. W., Dickson, S., Heath R., Mayo A. (2014).
A Framework for Developing Young Adult Success in the 21st Century, https://ccsr.uchicago.edu/si
tes/default/files/publications/Wallace%20Framework%20White%20Paper.pdf accesat la
data de 7.10.2015.
Nelson, L. J. (2009). An Examination of Emerging Adulthood In Romania College Students, Interna
tional Journal of Behavioral Development, 33 (5), 402411.
Nelson L., J., Badger, S., Wu, B. (2004). The Influence of Culture in Emerging Adulthood: Perspectives
of Chinese College Students, International Journal of Behavioral Development, 28 (1), 2636.
Negreanu, E., Ionescu, M. (2006). Educaia n familie. Repere i practici actuale, Institutul de S tiinte
ale Educatiei: Bucures ti.
NegruSubtirica ; O., Pop, E., I; Crocetti, E. (2015). Developmental trajectories and reciprocal asso
ciations between career adaptability and vocational identity: A threewave longitudinal study
with adolescents in Journal of Vocational Behavior 88, 131142, http://www.resear
chgate.net/publication/273705440, accesat la data de 8.09.2015.

191

Notaro, Vicki (2015). Goodbye hipsters hello yuccies: Young, urban creatives are the latest tribe
to take over our cities, n Irish Independent [Dublin] 30 July: 34.
Organizatia Internationala a Muncii (OIM), (2012). The youth employment crises: a call for action,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocu
ment/wcms_185950.pdf, http://www.ilo.org/global/abouttheilo/newsroom/news/
WCMS_189461/langen/index.htm, accesat n 25.06.2015.
Osipow, S. (1990). Convergence in theories of career choice and development: review and prospect
n Journal of Vocational Behaviour, 36, pp. 122131.
Otovescu D. (coord.) (2010). Tratat de Sociologie General, Editura Beladi: Craiova.
Papalia, D. E., Wendkos, O. S., Duskin, F. (2010). Dezvoltarea uman, Editura Trei: Bucures ti.
Parlamentul Roma niei (2014). Lege privind reglementarea activita tilor de voluntariat n Roma
nia, http://develawp.ro/legeavoluntariatului.pdf, accesat n 6.07.2015.
Perkins D. F., Jones K. R. (2004). Risk behaviors and resiliency within physically abused adolescents
n Child Abuse & Neglect, vol. 28, p. 547563.
Petrogiannis, K. (2011). Conceptions Of The Transition To Adulthood In A Sample Og Greek Higher
Education Students, International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11, 1,
121137.
Petrus , A. (2002). Orientarea colar i profesional a tinerei generaiin Revista Roma na de Soci
ologie Anul XIII, Nr. 34, Tineret Norme Valori Participare Sociala http://www.revistade
sociologie.ro/index.php?lgg = ro, accesta n ianuarie 2014.
Pop, F., Roth, M. (2015). Ethnic divisions and social capital described in the narratives of young
romanian roma in Todays Children, Tomorrows Parents, Vol. No 40.
Pop A., Ta nase I., Daragiu M.,, Corad, B., Iamandi, C., Neculau, G., Anton, S. (2010). Tinerii i inclu
ziunea pe piaa muncii: nevoi, ateptri, soluii, obstacole, http://www.robcc.ro/media/di
verse/FINAL_Studiu%20ANBCC%20%20Tinerii%20si%20incluziunea%20sociala%20
pe%20piata%20muncii%20ARIAL%20MARE.pdf, accesat n 12.03.2015.
Population reference bureau (2013). The worlds youth, 2013 data sheet,
http://www.prb.org/pdf13/youthdatasheet2013.pdf, accesat n 11.03.2015.
Preda, O. G. (2013). Cetenie i identitate naional repere identitare ale studenilor romni, n
Ta na r n Roma nia. Noi valori, noi identita ti (coord. Luca, S. A.), Ias i: Institutul European.
Raftery, A. E. s i Hout, M. (1993). Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Oppor
tunity in Irish Education, 192175 n Sociology of Education 66:4162.
Raiu, S. L., Roth, M. (2012). Youth in Transition: Adolescents Opinion on Being an Adult,in Applied
Social Sciences: Sociology (Editors: Runcan, P., Rata, G., Iovu, M. B.), UK: Cambridge Scholars
Publishing, Volume 2.
Raiu, S., L., Roth, M. (2013). The perception of Romanian youth about maturity in Todays Children
Tomorrows Parents, Vol. 35, p. 3037; [Perceptia tinerilor roma ni despre maturitate, Revista
Copiii de azi, pa rintii de ma ine, Universitatea de Vest din Timis oara, Centrul de Cercetare a
Interactiunii CopilPa rinte, Vol. 35, martie, p. 2734].
Rajneesh Chandra Mohan Jain (2006). Maturitatea, responsabilitatea de a fi tu nsui, Pro Editura
Tipografie, p. 24.
Ranta, M., R., Dietrich, J., SalmetaAro, K. (2014). Career and Romantic Relationship Goals and Con
cerns During Emerging Adulthood, Emerging Adulthood, 2: 17.
Rezilienta, (2013). http://rezilienta.ro/rezilienta/descriererezilienta, accesat la 10.09.2015.
Riley, M. W. (1987). On The Significance Of Age In Sociology n American Sociological Review 52:1
14.
Rodgers, R. H., White, J. M. (1993). Family Development Theory n Sourcebook Of Family Theories
And Methods: A Contextual Approach, Ed. P. Boss, W. Doherty, R. Larossa, W. Schumm, s i S.
Steinmetz. New York: Plenum.
Rosenbaum, J. E. (1976). Making Inequality. New York: Wiley.
Rotariu, T., Voineagu, V. (2012). Inerie i schimbare. Dimensiuni sociale ale tranziiei n Romnia,
Polirom: Ias i.
Roth, M., Da mean D., Iovu, M., B. (2009). Succesul colar la intersecia factorilor sociali, ClujNa
poca: Presa Universitara Clujeana .

192

Rouse, C. E., Barrow, L. (2006). U.S. elementary and secondary schools: Equalizing opportunity or
replicating the status quo? n The Future of Children, 16(2), 99123.
Ruth, W. A., Wolf A. (1995). Contemporary sociological theory: continuing the classical tradition,
USA: PrenticeHall, Inc.
Scheer, S. D., Palkovitz, R. (1994). AdolescenttoAdult Transitions: Social Status and Cognitive Fac
tors n Sociological Studies of Children, 6, 125140.
Schifirnet C. (2002). Sociologie, comunicare.ro: Bucures ti.
Schifirnet, C.(2002). Sociologie, Editura comunicare.ro: Bucures ti.
Schoon, I., Silbereisen, R., K. (2009). Transitions from School to Work: Globalization, Individualiza
tion, and Patterns of Diversity, New York, NY: Cambridge University Press.
Settersten R. A. Jr., Fustenberg F. F., Rumbaut R. G. (2005). On the Frontier of Adulthood Theory,
Research and Public Policy, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Shavit, Y., Muller, W. (1998). From School to Work.AComparative Study of EducationalQualifications
and Occupational Destinations. Oxford: Clarendon.
Simpson, R. (2005). Young adult development project, http://hrweb.mit.edu/worklife/youn
gadult/youngadult.pdf, accesat la data de 8.10.2015.
Sirsch, U., Dreher, E., Mayr, E., Willinger U. (2007). What Does It Take To Be An Adult In Austria?
Views of Adulthood in Austrian Adolescent, Emerging Adults and Adults, Journal of Adolescent
Research, Volume 24, No. 3: 275292.
Smith, K., Holmes, K., HaskiLeventhal, D., Cnaan, R. A., Handy, F., & Brudney, J. L. (2010). Motivati
ons and benefits of student volunteering: comparing regular, occasional, and nonvolunteers in
five countries n Canadian journal of nonprofit and social economy research, 1(1), accesat la
data de 6.07.2015 de pehttp://www.anserj.ca/anser/index.php/cjnser/article/view/2.
Sobotka, T. (2004). Postponement of childbearing and low fertility in Europe, Dutch University
Press, Amsterdam.
Spokane, A. R., Meir, E. I., & Catalano, M. (2000). Personenvironment congruence and Hollands
theory: A review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior, 57(2), 137187.
Stan, P. M. (2011). Probleme actuale ale orientrii colare i profesionale ale adolescenilor din Ro
mnia, Rezumatul tezei de doctorat, http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezu
mate/2011/sociologie/stan_popa_mariana_ro.pdf, accesat in data de 8.03.2013.
Sta nciulescu E. (2007). Ideologii educative, teorii sociologice ale educaiei i politici educative,
http://elisabetastanciulescu.ro/wpcontent/uploads/2011/03/Modulul2_Ideologii_teorii
sociologice_politicieducative.pdf, accesat la data de 16.10.2015.
Steinberg, L., D. (2008). Adolescence. New York: McGrawHill.
Stoian, M. (1968). Adolescena, o primejdie?, Ed. Didactica s i Pedagogica : Bucures ti.
Strauser, D. R., Waldrop, D. G., & Ketz, K. (1999). Reconceptualizing the work personality. Rehabi
litation Counseling Bulletin, 42(4), 290301.
Sursa online: https://explorable.com/ecologicalsystemstheory
Tama s K., Gergo B., Gyula K. (2011). Tinerii maghiari din Romnia. Dimensiuni comparative, Ed.
Kriterion: ClujNapoca.
Tie t, Q. Q., Huizinga D. (2002). Dimensions of the Construct of Resilience and Adaptation among
InnerCity Youth n Journal of Adolescent Research; 17; 260.
Tudosoiu, S. N. (2010). Educaia n sistemul comunist din Romnia (anii 19651989), Rezumatul
tezei de doctorat http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2011Februarie/Tudosoiu
%20SilviaNicoleta%20%20Educatia%20in%20sistemul%20comunist%20din%20
Romania%20%28anii%2019651989%29/Educatia%20in%20sistemul%20comunist%20
din%20Romania%20%28anii%2019651989%29%20Tudosoiu%20SilviaNicoleta.pdf
UEFISCDI, (20062010). Raport Implementarea studiului de monitorizare a inseriei pe piaa mun
cii a absolvenilor din nvmntul superior (promoiile 2006 i 2010), http://www.absolvent
univ.ro/UserFiles/File/rezultate/APMRaport20062010final.pdf, accesat la data de
6.07.2015.
UEFISCDI, (20052009). Raport final Rezultatele implementrii studiului de monitorizare a in
seriei pe piaa muncii a absolvenilor din nvmntul superior (promoiile 2005 i 2009),
http://www.absolventuniv.ro/UserFiles/File/rezultate/APMRaport_final2005_2009.pdf
accesat la data de 5.07.2015.

193

United Nation Organisation (ONU), http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/factshe


ets/youthdefinition.pdf, accesat la data de 8.08.2014.
UNYWR, (United Nation World Youth Report) (2011). Youth Employment: Youth Perspectives on
the Pursuit of Decent Work in Changing Times
http://unworldyouthreport.org/media/pdfs/WYR2012_SummaryReport_EN.pdf, accesat la
14.10.2014.
UNICEF, (2012). Progress for Children. A report card on adolescents,
http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/Progresepentrucopii2011.pdf, accesat n iu
nie2015.
UNICEF, (2014). Rezumat studiu Costurile Investiiei Insuficiente n Educaie n Romnia,
http://www.unicef.ro/wpcontent/uploads/Rezumatstudiu%E2%80%9CCosturileinves
titieiinsuficienteineducatieinRomania%E2%80%9D2014.pdf, accesat n iunie 2015.
USR, (Uniunea Studentilor din Roma nia) (2015). Legea internshipului, http://internship.uniu
nea.ro/proiectuldelege/, accesat la data de 23.05.2015.
United Nations World Report, (UNWYR) (2013). http://www.unworldyouthreport.org/, accesat
la 13.05.2015.
Veres , V. (2000). Liceeni ardeleni n Tranziie. Integrare naional vs. Generaional?, ED. Limes:
Cluj.
Vla sceanu, L. (coord.) (2011). Sociologie, Editura Polirom: Ias i.
Voicu B., Voicu M. (coord) (2007). Valori ale romnilor: 19932006. O perspectiv sociologic, In
stitutul European: Ias i.
Werner, E. E., Smith, R. S. (1982). Vulnerable but invincible: A longitudinal study of resilient children
and youth. New York: McGraw Hill.
Werner, E. (1993). Risk, resilience and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study n
Development and psychopathology (5), pp. 503515.
Wiik, KA. (2009). Youd better wait!socioeconomic background and timing of first marriage ver
sus first cohabitation n Eur. Sociol. Rev. 25(2): 13953.
Willekens, F. (1999). The life course: Models and analysis n van Wissen, L., Dykstra, P. (editori)
Ppopulation issues. An interdisciplinary focus, Kluwer Academic, Plumen Publishers, New
York.
Wolkind, S. N., Rutter, M. (1973). Children who have been in care an epidemiological study n
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 14, 97106.
Zamfir et al. (2011). Raport ICCV, Editura Academiei Roma ne: Bucures ti.
Zamfir C. (2004). O anliz critic a tranziiei. Ce va fi dup, Ed. Polirom: Ias i.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05571ad09.en13.pdf

194

ANEXE
ANEXA1

GraficealentrebrilordinseciuneaD.
Piaaforeidemunc,dinchestionarulceluidealIIleavalalstudiului

www.viitoradult.ro


195


196


197


198


199


200


201


202


203

204

ANEXA2

ChestionarprimulvalalstudiuluiRezultanteleadolescenei.
Operspectivlongitudinal,2012.


http://www.viitoradult.ro/

UNIVERSITATEABABEBOLYAICLUJNAPOCA
FACULTATEADESOCIOLOGIEIASISTENSOCIAL

CHESTIONARINDIVIDUAL

Terugmsrspunzilantrebriledinacestchestionar.
Dureaza aproximativ 3045 minute.
Nu trebuie sa ti fie teama ca nu s tii sau ca gres es ti.
Acesta nu e un test de cunos tinte, aici toate ra spunsurile sunt bune. Trebuie doar sa scrii
ce crezi sau ce simti tu.
Etiobligatsparticipi?
Nu. Participi numai daca vrei.
Totus i, noi te ruga m sa completezi chestionarul, acest lucru ne va ajuta foarte mult. Spe
ra m sa fie interesant s i pentru tine.
Cinevavedearspunsurile?
Numai echipa de cerceta tori va vedea chestionarul completat de tine.
NIMENI din S COALA ta (directorul, dirigintele, profesorii, colegii) NU va vedea chestio
narul completat de tine.
De asemenea NICIUN membru al FAMILIEI tale nu va vedea ra spunsurile la ntreba ri.
ClujNapoca, 2012

205

(A)COALA
A1. Ct de des i sa ntmplat vreunul
dintre urmtoarele lucruri n ultima lun?
a) Nu miam fa cut tema.
b) Am nta rziat la ore (nemotivat).
c) Am chiulit de la cel putin o ora .
d) Nu mam dus la s coala nemotivat.
e) Am fost indisciplinat/a .
f) Un profesor mia fa cut observatie din cauza absentelor
sau a comportamentului la ora .
g) A trebuit sa merg n biroul directorului sau la comisia
de disciplina din cauza comportamentului meu la s coala .
h) Pa rintii mei sau persoanele care au grija de mine
au fost anuntati despre comportamentul meu la s coala .
i) Pa rintii mei sau persoanele care au grija de mine (de ex.,
daca pa rintii sunt plecati n stra ina tate) au fost anuntati
ca am note mici sau ca numi fac temele.
j) Mam certat cu unul dintre profesorii mei.
k) Mam ba tut cu un alt elev.

12 De mai
Niciodat ori multe ori
A2. Sa ntmplat ca vreunul din fraii sau surorile tale (inclusiv fraii vitregi sau surorile
vitrege) s renune la coal?
1. Nu am frati sau surori

2. Nu

3. Da

4. Nu s tiu

A3. Crezi c vei termina liceul?


1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

A4. Dup terminarea liceului doreti s te nscrii la examenul de Bacalaureat?


1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

A5. Doreti si continui studiile?


1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

Dac NU doreti continuarea studiilor: Dac doreti continuarea studiilor:


A6b. Doresc s urmez:
A6a. A dori continuarea studiilor,
1. O facultate 2. Un colegiu
dar nu cred c pot s mi permit/
3. O s coala postliceala
familia nu i permite.
A7b. Doresc s urmez:
1. Da
2. Nu
3. Nu ra spund
1. Cursuri la zi
A7a. Nu doresc continuarea
2. Frecventa redusa
studiilor deoarece:
3. Inva tama nt la distanta
1. Am deja o meserie
A8b. Ce profil de studii doreti s urmezi?
2. Doresc sa ncep munca
___________________________________________________
3. Ma voi duce la munca n stra ina tate
A8c. Doresc s urmez cursurile unei faculti:
4. Nu merita sa mai faci s coala
1. din Roma nia
5. Alt motiv. Care?
2. din stra ina tate
A8d. Facultatea va fi:
1. pla tita de pa rinti (sau alte rude)
2. voi primi o bursa (sau va fi la buget)
3. Nu s tiu sigur

206

A9. Ce crezi c vei face peste un an?


1. Voi fi student/a

2. Voi fi salariat

3. Student/a dar voi avea s i loc de munca

4. Voi fi s omer/a

A9b. Peste un an, cred c locul de munc (meseria/ocupaia) va fi: ____________________________


A9c. Ce meserie (ocupaie) crezi vei avea la 30 de ani? ___________________________________________
Foarte
Foarte
puin Puin Mult mult

A10. Ct de mult eti de acord cu afirmaiile de mai jos:


a) Trebuie sa nva t bine la s coala daca vreau
sa reus esc n viata.
c) O educatie buna este cel mai bun lucru n a reus i
n viata pentru copiii din cartierul/zona unde locuiesc
d) S coala este importanta pentru cei/cele ca mine.
e) Educatia primita la aceasta s coala ma va ajuta
sa mi ga sesc locul de munca dorit.


A10.2 Ct de mult li se potrivesc profesorilor ti
urmtoarele afirmaii?
a) Profesorilor mei le pasa de mine.
b) Profesorii mei asculta ce am eu de spus.
c) Profesorilor mei le pasa daca vin sau nu la s coala .
d) Primesc multe ncuraja ri de la profesorii mei.
e) Sunt respectat s i apreciat de profesorii mei.
f) Profesorii s tiu care sunt calita tile mele.
g) Profesorii mi lauda eforturile atunci ca nd muncesc serios.
h) Profesorilor mei le pasa de notele pe care le primesc.

Foarte
Deloc Puin Mult multA11. Te rugm s ne spui mediile generale obinute de tine n ultimul an colar, la


1. Limba s i literatura roma na (materna ) ______

2. Matematica ______

3. MEDIA GENERALA ______


A12. Cte medii sub 5 ai avut n ultimul semestru ncheiat?
1. Niciuna

2. Una

3. Doua

4. Trei sau mai multe

A13. n comparaie cu colegii ti de clas, mediile tale din acest an sunt?


1. Mult mai bune deca t ale celor mai multi

2. Mai bune deca t ale celor mai multi

3. La fel ca ale celor mai multi

4. Mai slabe deca t ale celor mai multi

5. Mult mai slabe deca t ale celor mai multi


A14. Beneficiez de (bifeaz tot ce se potrivete):
a) Bursa sociala

b) Bursa de studiu

c) Alte ajutoare de la s coala

d) Alte ajutoare de la prima rie, fundatii

A15. Beneficiez de meditaii colare:


1. Nu

2. Da

207

A15.2 Dac da, materiile la care am meditaii sunt:


____________________ , ____________________ , ___________________ , ____________________ , ___________________

(B)DESPREVECINTATEATA
B3. Ct de des i faci griji c cineva sar putea s i fac ru sau s se lege de tine n zona
n care locuieti?
1. Niciodata

2. Ca teodata

3. Deseori

B4. Din cte tii tu, ct de des se ntmpl ca tinerii


din zona n care locuieti tu s fac urmtoarele?
a) Sa ia note mari la s coala .
b) Sa aiba probleme cu politia.
c) Sa consume droguri ilicite.
d) Sa ia Bacalaureatul.
e) Sa s i ga seasca o slujba sau sa s i continue educatia
dupa terminarea liceului.

4. Tot timpul
Foarte
Foarte
rar Rar Des des


B5. n zona n care locuieti tu, ct de des sa ntmplat
Nicio O dat, De 3 ori
n ultima lun vreunul dintre lucrurile enumerate mai jos? dat de 2 ori sau mai des
a) Cineva a fost jefuit.

b) Ai va zut pe cineva va nza nd droguri.

c) Cineva a ncercat sa ti va nda droguri.

d) Cineva a ncercat sa te convinga sa ncalci legea

(sa furi din magazin de ex.).
e) Ai va zut pe cineva sub influenta drogurilor.

f) Cineva tia oferit ba uturi alcoolice.

g) Ai va zut pe cineva amenintat cu o arma .

h) A avut loc o descindere a politiei

sau a trupelor DIAS (mascatii).

(C)DESPREPRIETENI
C1. Ct de mult i se potrivete fiecare dintre afirmaiile urmtoare?
a) Pot sa am ncredere n prietenii mei.
b) Pot sa le povestesc prietenilor mei problemele mele.
c) Ma simt apropiat/a de prietenii mei.
d) Pot sa ma bazez pe ajutorul prietenilor mei.
e) Pot sa discut cu prietenii mei despre lucrurile care ma supa ra .
C2. Adulii din familia ta i cunosc pe cei mai muli dintre prietenii ti?
1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

208

Deloc Puin MultC3. Adulii din familia ta i cunosc pe prinii celor mai muli dintre prietenii ti sau pe
adulii cu care ei locuiesc?
1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu
Nici acord,
Acord nici dezacord Dezacord

C5. Pot s spun despre mine c:


b) Imi este us or sa mi fac prieteni noi.

c) In grupul meu sunt popular (apreciat s i bine va zut).

d) In grupul meu sunt lider, am influenta asupra celorlalti.


C4. Ct de mult i se potrivete fiecare dintre afirmaiile urmtoare?

Deloc Puin Mult

a) Fac anumite lucruri doar pentru a fi pe placul prietenilor mei.

b) Ma las convins/a de prieteni sa fac lucruri pe care


chiar nas vrea sa le fac.

c) Prietenii mei fac glume pe seama mea.

d) Prietenii mei se leaga de mine.

e) Mie greu sa fiu eu nsumi/nsa mi ca nd sunt cu prietenii.

f) Ma stra duiesc sa i impresionez pe prietenii mei.

g) De obicei, fac s i eu ce fac ceilalti prieteni.

h) As dori ca prietenii mei sa mi arate mai mult respect.

C6. Majoritatea prietenilor mei apropiai:


1. Sunt de acelas i sex cu mine

2. Sunt s i fete, s i ba ieti

3. Sunt de sex diferit de al meu

C7. Ct de bine te descrie fiecare dintre propoziiile urmtoare?


Am prieteni care

Deloc Puin Mult

a) au probleme cu politia.

b) se drogheaza .

c) sunt membri ntro banda .

d) consuma alcool.

e) chiulesc de la ore.

f) poarta asupra lor o arma .

g) au note mici la s coala .

h) intra n ncurca turi la s coala .

i) probabil ca nu si vor lua Bacalaureatul.

C8. Cei mai muli dintre prietenii ti vor termina liceul?


1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

C9. Cei mai muli dintre prietenii ti doresc s urmeze o facultate dup ncheierea liceului?
1. Nu

2. Da

3. Nu s tiu

209

(D)DESPREFAMILIATA
D1. Ct de bine e descris familia ta n fiecare dintre
afirmaiile urmtoare?
a) Se sprijina s i se ajuta unii pe altii.
b) Is i acorda unii altora mult timp s i multa atentie.
c) Discuta deschis s i se asculta unii pe altii.
d) Simt ca membrii familiei mele se iubesc s i ca au grija unii de altii.
e) Desfa s oara mpreuna multe activita ti.
f) Se distreaza s i ra d mpreuna .
g) Cauta mpreuna solutii pentru rezolvarea problemelor care apar.

Deloc Puin MultD4. Cnd nu eti nici acas nici la coal, i spui vreunuia dintre adulii cu care locuieti
unde te duci?
1. Nu

2. Uneori

3. Aproape ntotdeauna

4. Intotdeauna

D2. n ultima lun, ct de des ai discutat despre urmtoarele Nicio O dat, De 3 ori
lucruri cu oricare dintre adulii cu care locuieti?
dat de 2 ori sau mai des
a) Preferintele mele pentru materiile s colare.

b) Activita ti s colare sau nta mpla ri de la s coala ,

care te intereseaza pe tine.
c) Aspecte studiate n clasa , la ore.

d) Evenimente actuale.

e) Politica .

f) Planurile tale de viitor.

g) Ce cariera tiar pla cea tie sa urmezi.

h) Planurile tale n lega tura cu continuarea studiilor.


O dat/ Nicio

D3. n familia ta sa ntmplat:


Adesea Uneori de dou ori dat
a) Sa iei ba taie de la pa rintii ta i?


b) Pa rintii sa te loveasca cu ma na, piciorul,


astfel nca t sa ti produca ra ni?
c) Pa rintii ta i teau insultat folosind cuvinte ura te, porecle?


d) Pa rintii ta i teau umilit n mod intentionat n fata


altora?
e) Sa nta mplat sa nu primes ti ngrijire medicala


atunci ca nd ai avut nevoie?
f) Sa nta mplat sa simti ca celor din familia


ta nu le pasa de tine?
g) Un adult sa se apropie de tine cu intentie sexuala


(atingeri nedorite, propuneri indecente)?
h) Ai fost obligat/a de cineva sa ntretii relatii sexuale?


i) Tata l ta u sa o insulte sau njure pe mama ta?


j) Tata l ta u sa o loveasca pe mama ta?

210

(E)SEXUALITATE,CONTRACEPIE
E1. Ai un iubit/o iubit?
1. Nu (sari la E9)

2. Da (continua cu E2)

Dac DA:
E2. De ct timp suntei mpreun?
1.

Mai putin de 3 luni

2. 36 luni
3. 712 luni
4. Peste 1 an
E3. Ct de des v ntlnii?
1. O data pe luna
2. O data pe sa pta ma na
3. De 34 ori pe sa pta ma na
4. In fiecare zi
E4. Unde lai cunoscut?
1. La s coala
2. La o petrecere, la un club
3. Prin prieteni comuni
4. Prin familia mea
E5. Ce vrst (n ani mplinii) are iubitul/iubita ta? __________ ani
E8. Gndindute la iubitul/iubita ta, te rog s ne spui dac eti de acord cu urmtoarele
afirmaii: (rspunsurile pot s varieze de la 1 = Dezacord total la7 = Acord total)
a) Ne mpa rta s im unul altuia informatii personale
1 2 3 4 5 6 7
b) Ii pot spune orice
1 2 3 4 5 6 7
c) Ne spunem unul altuia ga nduri s i sentimente intime
1 2 3 4 5 6 7
d) Unele lucruri i le pot spune doar lui/ei s i nima nui altcuiva
1 2 3 4 5 6 7
e) El/ea ntelege ceea ce simt
1 2 3 4 5 6 7
f) Ga ndim la fel despre multe lucruri
1 2 3 4 5 6 7
g) In cea mai mare parte a timpului ma simt foarte apropiat/a de el/ea
1 2 3 4 5 6 7
h) Simt o mare atractie fata de el/ea
1 2 3 4 5 6 7

211

E9. Care crezi c ar fi vrst potrivit pentru ai ncepe viaa sexual? ________ ani
E10. Ct de mult i se potrivesc urmtoarele afirmaii:
a) Majoritatea prietenilor mei/prietenelor mele
s iau nceput viata sexuala .
b) Pa rintii mei sunt de acord cu nceperea vietii sexuale
la va rsta mea.
c) In grupul meu de prieteni se fac glume
pe seama persoanelor virgine.

Foarte
Foarte
puin Puin Mult mult


E11. Tu iai nceput deja viaa sexual?


1. Nu (sari la E21)

2. Da (continua cu E12)

Dac DA:
E12. La ce vrst ai avut primul raport sexual? ________ ani
E13. La primul tu raport sexual, care era relaia cu partenerul tu/partenera ta?
1. Partener/a stabil/a (relatie care dureaza de cel putin 3 luni)
2. Cunos tinta, dar nu aveam o relatie stabila
3. Deabia o/l cunoscusem
E14. Pn acum cu cte persoane ai avut raporturi sexuale? ________ persoane
E15. Ct de des ai ntreinut raporturi sexuale n ultimele trei luni?
1. Niciodata 2. O data
4. De 35 ori 5. De 610 ori

3. De doua ori
6. De peste 10 ori

E16. Gndindute la primul tu raport sexual, eti de acord cu urmtoarele afirmaii?


a) Consider ca eram prega tit/a sa fac acest lucru
1. Da
2. Nu
b) Partenerul/a ma presat sa facem sex, iar eu am acceptat
1. Da
2. Nu
c) Partenerul/a ma obligat sa facem sex
1. Da
2. Nu
E17. La primul tu raport sexual, ai luat vreo msur, tu sau partenerul/a, pentru a evita
o eventual sarcin sau riscul transmiterii unor boli? Alege o singur variant
1. Nici o ma sura
2. Retragerea (coitus intrerruptus)
3. Prezervativul
4. Pilula contraceptiva
5. Alta, specifico ..
6. Nu s tiu, numi amintesc
E18. La ultimul tu raport sexual, ai luat vreo msur, tu sau partenerul/a, pentru a evita
o eventual sarcin sau riscul transmiterii unor boli? Alege o singur variant
1. Nici o ma sura
2. Retragerea (coitus intrerruptus)
3. Prezervativul
4. Pilula contraceptiva
5. Alta, specifico ..
6. Nu s tiu, numi amintesc

212

E19. Ct de frecvent foloseti metode contraceptive i de protecie cnd ntreii raporturi


sexuale?
1. Intotdeauna
2. De cele mai multe ori
3. Ca teodata
4. Niciodata
E20. Ai contactat vreodat vreo infecie cu transmitere sexual?
1. Da

2. Nu

(F)DESPRESNTATEATA
F1. Ct de mulumit/ eti de felul n care ari?
1. Nemultumit/a
2. Mai degraba nemultumit/a
3. Mai degraba multumit/a
4. Multumit/a
F2. Eti mulumit/ de greutatea ta corporal?
1. Sunt prea slab/a
2. Sunt multumit/a
3. Sunt prea gras/a
F3. Cum iai descrie starea ta de sntate?
1. Proasta , am multe probleme
2. Am ceva probleme, dar nu grave
3. Buna
4. Foarte buna
5. Excelenta
F4. Ai vreo boal cronic (care nu se vindec sau se vindec greu) sau vreo dezabilitate
care te mpiedic s mergi n fiecare zi la coal?
1. Da

2. Nu

F5. n ultima sptmn, n cte zile ai mncat ceva dimineaa?


1. In nicio zi

2. Intro zi sau doua

3. In 3 sau 4 zile

4. In 5, 6 sau 7 zile

F6. n ultima sptmn, de cte ori teai culcat flmnd/?


1. In nicio zi

2. Intro zi sau doua

3. In 3 sau 4 zile

4. In 5, 6 sau 7 zile

F7. n ultima sptmn, n cte zile ai fcut exerciii fizice (un sport ce presupune micare
fizic)?
1. In nicio zi

2. Intro zi sau doua

3. In 3 sau 4 zile

213

4. In 5, 6 sau 7 zile

F9.2. Cum vai simit n ultimele dou sptmni?


a. Miam pierdut interesul fata de altii.
b. Nu mai pot hota r nimic.
c. Ma trezesc cu multe ore mai devreme, deca t obis nuiam,
s i nu pot adormi din nou.
d. Sunt prea obosit/a sa mai fac ceva.
e. Ma preocupa ata t de mult problemele corporale,
nca t nu ma pot ga ndi la altceva.
f. Nu sunt n stare sa desfa s or nici un fel de munca .
g.Va d ca viitorul este fa ra speranta s i ca situatia mea
nu se va schimba.
h. Sunt nemultumit/a cu toate s i sunt nepa sa tor/
nepa sa toare.
i. Ma nvinova tesc mereu.

M caracterizeaz:
Foarte
Deloc Puin Bine bine
F9.3. n ultimele dou sptmni
am observat c:

Da,
intotdeauna

Da,
Nu, nu
Nu,
cateoadata prea niciodata

a. Devin foarte tensionat s i panicat fa ra motiv

b Am un sentiment ra u ca nd
ies singur din casa

c Am palpitatii sau senzatie de nod n stomac

d. Ma simt speriat s i nervos

e. Sunt nelinis tit, nu am stare.

f. Sunt mai iritabil deca t de obicei.

g Ga nduri ngrijora toare mi trec qprin minte


F11. n ultimii 3 ani n viaa ta au avut loc urmtoarele evenimente?
Dac da, n ce msur tea afectat evenimentul? (rspunsurile
pot s varieze de la 1 = ma afectat foarte neplcut la 7 = ma
afectat foarte plcut)

A
NU a
avut avut
loc
loc

Dac a avut loc,


n ce msur
tea afectat
evenimentul

a) Schimbarea s colii

b) Imbolna virea unui membru al familiei

c) Despa rtirea de iubit/a

d) Cearta serioasa cu un/o prieten/a

e) Modificarea statutului financiar al pa rintilor

f) Probleme cu pa rintii

g) Moartea unui membru al familiei

h) Moartea unui prieten apropiat

i) Am avut probleme cu politia, legea

j) S omajul pa rintilor

k) Aparitia unui nou membru al familiei (frate/sora )

l) Schimbarea locuintei

m) Furtul bunurilor personale

n) Un membru al familiei a consumat excesiv alcool,


droguri sau medicamente

214

o) Accidentare sau boala grava

p) Probleme sexuale

q) Ca sa toria unui frate/unei surori de care es ti


apropiat sufletes te

r) Ai fost ha rt uit sau agresat la s coala

s) Divortul pa rintilor

t) Sarcina (eu sau partenera)

u) Corigenta la o materie importanta /


picarea unui examen important

v) Inchisoarea rudelor apropiate (pa rinti, frati, surori)

x) Avort (eu sau partenera)

y) Ai ra mas fa ra locuinta

z) Ai fost despa rtit de familie

w) Nas tere (eu sau partenera)

aa) Moartea unui animal de companie ndra git

ab) Un membru al familiei mele a fost/este bolnav


de scabie (ra ie) sau pediculoza (pa duchi)


F12. Ct de bine te descriu urmtoarele propoziii?
a) Ma simt bine as a cum sunt.
b) Imi place de mine as a cum sunt.
c) Sunt capabil/a sa fac lucrurilela fel de bine ca cei mai multi oameni.
d) Am multe calita ti.
e) Am ncredere n mine.

Deloc Puin Mult
F13.2 Ct de mult eti de acord
Dezacord
Acord
cu urmtoarele afirmaii?
puternic Dezacord Neutru Acord puternic
a. In vremuri grele, eu ma as tept sa mi


mearga foarte bine.
b. Este us or sa ma relaxez.


c. Daca ceva poate sa mi mearga ra u, va


merge ra u.
d. Intotdeauna sunt optimist despre viitorul


meu.
e. Ma simt bine mpreauna cu prietenii mei


f. Este important sa fiu ocupat tot timpul.


g. Nu ma as tept ca lucrurile sa mearga bine


pentru mine.
h. Nu ma supa r foarte us or.


i. Rareori ma as tept sa mi se nta mple


lucruri bune.
j. Pe ansamblu, ma as tept sa mi se nta mple


mai multe lucruri bune deca t rele.
F14. Teai gndit vreodat s te sinucizi?
1. Nu

2. Da

3. Nu ra spund

215

F15. Ai ncercat vreodat s pui n practic aceste gnduri?


1. . Nu

2. Da

3. Nu ra spund

(G)ALCOOL,DROGURI
G1. Ct de des consumi alcool?
1. Niciodata

2. De ca teva ori pe an

4. De ca teva ori pe sa pta ma na

3. De ca teva ori pe luna

5. Nu doresc sa ra spund

G2. Ai fost vreodat n stare avansat de ebrietate?


1. Niciodata

2. De ca teva ori

4. De foarte multe ori

3. De multe ori

5. Nu doresc sa ra spund

G3. n grupul tu de prieteni ci consum alcool?


1. Toti/majoritatea

2. Destul de multi

4. Foarte putini/nimeni

3. Destul de putini

5. Nu doresc sa ra spund

G4. Cunoti persoane care consum droguri ilicite?


1. Da

2. Nu

G5. Dac ai avea posibilitatea, crezi c ai ncerca s consumi vreun drog ilegale?
1. Da

2. Nu

G6. Ai consumat sau ai ncercat vreodat un drog ilegal (chiar i etnobotanice)?


1. Nu (sari la G10)

2. Da (continua cu G7)

Dac Da:
G7. Ce fel de droguri ai ncercat?
G8. n ultimele 7 zile ai consumat vreun drog ilegal?
1. Da

2. Nu

G9. Crezi c ai nevoie de ajutor specializat pentru a renuna la consumul de droguri?


1. Da

2. Nu


G10. Evalueaz care sunt ansele ca evenimentele
anse anse Destule anse
enumerate mai jos s i se ntmple?
minime slabe anse maxime
a) Sa devii dependent de droguri.

b) Sa devii alcoolic.

c) Sa te las i orica nd de droguri n caz de consum.

d) Sa te las i orica nd de alcool n caz de consum.

e) Sa ajungi la spital din cauza drogurilor sau a alcoolului.

G11. Ct de des bei mai mult de 5 halbe de bere (la fete 4 halbe), sau 5 (4) pahare de vin ori
5 (4) de trie, la o singur ocazie?

216

1. Niciodata
2. Lunar sau mai rar
3. De 23 ori pe luna
4. De 23 ori pe sa pta ma na
5. De 4 sau de mai multe ori pe sa pta ma na
G12. Cum stai cu fumatul?
1. Nu am fumat niciodata
2. Am fumat mai demult, dar mam la sat
3. Fumez s i acum

(H)MUNC,VOLUNTARIAT,ALTEACTIVITI
H1. Ct de important este religia n viaa ta de zi cu zi?
1. Deloc

2. Foarte putin

3. Putin

4. Mult

5. Foarte mult

H2. Ct de des mergi la biseric sau alte servicii religioase?


1. Zilnic

2. Sa pta ma nal

3. Lunar

4. De pas te sau de Cra ciun

H3. n ce mod i practici religia?


1. Nu sunt religios

2. Nu mi practic religia

4. Rar, dar n cadrul bisericii

3. O practic n felul meu

5. Des, ntotdeauna n cadrul bisericii

H4. n ultima lun, ai lucrat cel puin o or voluntar (fr s atepi s fii pltit/) ca s
ajui pe cineva din comunitate (de exemplu, oameni bolnavi, btrni, colegi cu dezabi
liti ori care nva mai greu sau alte persoane)?
1. Nu

2. Da

H4.1. n ultima lun, ai lucrat cel puin o or(pentru care s fii pltit/)?
1. Nu

2. Da

H5. n ultima lun, ai lucrat cel puin o or voluntar (fr s atepi s fii pltit/) n cadrul
unui grup politic sau ecologic?
1. Nu

2. Da

H6. Ct de mulumit/ eti de timpul liber de care dispui?


1. Foarte multumit/a
4. Foarte nemultumit/a

2. Multumit/a

3. Nu prea multumit/a

5. Nu s tiu

H7. Cte ore pe zi poi spune c ai timp liber? ________ ore.


H8. ntro zi normal din sptmn, (n medie) cte ore pe zi petreci zilnic
a) ________ ore pe zi pentru Internet/comunicare online (mail, Facebook, messenger etc.)
b) ________ ore pe zi juca nd jocuri PC/console/video
c) ________ ore pe zi n fata televizorului

217

d) ________ ore pe zi citind (nu doar pentru s coala )


e) ________ ore pe zi practica nd un sport
e1) ________ ore pe zi ca nta nd (de ex. la un instrument)
f) ________ ore pe zi nta lniri cu prietenii
g) ________ ore pe zi nva tand
h) ________ ore pe zi muncind n casa /gospoda ria proprie fa ra sa fii pla tit/a
i) ________ ore pe zi muncind pentru bani
H9. n afar de activitile de la coal, exist o activitate (un hobby, o pasiune) pe care o
faci sptmnal?
1. Nu

2. Da, care: .........................................................................................................................................

H10. (n medie) cte ore pe zi petreci zilnic pentru aceast activititate: ________

(I)LOCUIN,GOSPODRIE
I1. Locuiesc acas cu (bifeaz n dreptul tuturor persoanelor cu care locuieti):
a) Mama biologica
b) Mama vitrega
c) Tata l biologic
d) Tata l vitreg
e) Frate/ sora mai mic/a
f) Frate/ sora mai mare

g) Frate geama n/sora geama na


h) Bunici
i) Alte rude
j) Altcineva
k) Alta situatie:

I2. Pe perioada colii locuiesc (bifeaz doar o csu):


1. Acasa

2. La bunici

5. La internat

3. La alte rude

4. In gazda

6. Alta situatie: ................................................................................................................

I3. Locuina n care stai n prezent este


1. Proprietatea pa rintilor (rudelor)

2. Inchiriata de la stat

3. Inchiriata de la o persoana /firma

4. Locuinta sociala

5. Locuinta de serviciu

6. Nu s tiu

I4. n gospodria ta exist cineva care se ocup de munca agricol?


1. Nu
2. Da, dar numai pentru consumul familiei
3. Da, din ca nd n ca nd s i pentru va nzare
4. Da, asigura un venit regulat prin va nzarea de produse
I5. Care sunt sursele de venit ale gospodriei? (bifeaz mai multe dac se potrivesc!)
a) Salarii s i pensii

b) Venituri din activita ti agricole

c) Venituri din firme, chirii, dividente

d) Munca n stra ina tate

218

e) Ajutoare sociale

g) Alta. Care: ...................................................................

f) Nu s tiu
I6. Prinii ti sunt plecai, n prezent, la munc n strintate?
1. Nu sunt plecati

2. Numai mama

3. Numai tata

4. Ama ndoi

I7. De ct timp a/au plecat la munc n strintate?


a) Mama, de ________ ani s i ________ luni
b) Tata, de ________ ani s i ________ luni
I8. Neai putea indica n care din categoriile de mai jos se situeaz venitul realizat n gos
podria ta n luna august (sau septembrie) 2012?
1. Maxim 500 RON

2. Intre 5011000 RON

3. Intre 10011500 RON

4. Intre 15002000 RON

5. Intre 20013000 RON

6. Intre 30015000 RON

7. Intre 500110000 RON

8. Peste 10000 RON

9. Nu s tiu

I9. Cum apreciezi veniturile actuale ale gospodriei tale?


1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar
3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpa rarea unor bunuri mai scumpe
4. Reus im sa cumpa ra m s i unele bunuri mai scumpe, dar cu restra ngeri n alte domenii
5. Reus im sa avem tot ceea ce ne trebuie, fa ra sa ne restra ngem de la ceva anume
6. Nu s tiu
I10. n orice societate unii oameni se consider bogai, alii se consider sraci. Unde situ
ezi familia ta pe o scal de la 1 la 10, unde 1 = Foarte srac i 10 = Foarte bogat?
1

10

Nu s tiu

I11. Exist cineva n familia ta care este asociat/ sau are n proprietate o ntreprindere
particular sau o afacere, o firm?
1. Da

2. Nu

I12. Exist unele lucruri pe care muli oameni nu i le pot permite,


chiar dac i lear dori. n gospodria ta vai putea permite aceste lucruri,
dac vi leai dori?
a) Ca ldura suficienta n casa

Da Nu

b) Plecare n concediu cel putin o sa pta ma na pe an

c) Inlocuirea mobilei uzate

d) Cumpa rarea unor haine noi, s i nu la ma na a doua

e) Consumul de carne, pui sau pes te n fiecare zi


I14. Avei n gospodrie n stare de funcionare?

219

Da Nu

a) Autoturism

b) Telefon mobil (nicl. de la firma )

c) Telefon fix

d) Computer, laptop

e) Acces la Internet

f) Televizor color

h TV Cablu/antena parabolica

i) DVD player sau recorder

j) Frigider

k) Congelator/lada frigorifica

l) Mas ina de spa lat (neautomata )

m) Mas ina de spa lat automata

n) Cuptor cu microunde

o) Geamuri de termopan

p) Aer conditionat


I15. Pentru urmtorii doitrei ani ai n plan

Da

Nu

Nu tiu

a) Sa te muti mpreuna cu iubitul/ iubita?


b) Sa te ca sa tores ti?

c) Sa ai un copil?

d) Sa ai un loc de munca ?

e) Sa pornes ti o afacere proprie?

NUMAI URBAN f) Sa te muti din oras la tara ?

g) Sa te muti din oras ntrun alt oras ?

NUMAI RURAL h) Sa te muti de la sat la oras ?

i) Sa te muti din sat ntrun alt sat?


I13. n ultimele 12 luni ai ntrziat cu plile, adic ai fost n
incapacitatea de a face vreuna dintre urmtoarele pli pn
la termenul de scaden al facturii?
a) Chiria pentru locuinta

Da Nu Nu tiu

c) Facturile la lumina , apa , gaze, telefon, internet, TV cablu

b) Ratele la creditul ipotecar

d) Ratele la diverse cumpa ra turi fa cute pe credit sau la alte mprumuturi

220

(J)DATEPERSONALE
J1. Eu sunt:
1. Fata

2. Ba iat

J2. Vrsta mea este: ________ ani mplinii.


J3. Care este etnia ta?
1. Roma na

2. Maghiara

3. Roma

4. Germana

5. Alta etnie, care? ..............................................................................................................

6. Nu ra spund
J4. Care este religia ta?
1. Ortodoxa 2. Grecocatolica 3. Romanocatolica
4. Protestanta (reformata , evanghelica , unitariana )
5. Neoprotestanta (penticostala , adventista , baptista , evanghelista )
6. Alta religie, care? ..................................................................................................................................................
7. Fa ra religie, ateu
8. Nu ra spund
J5. Din ci membri este alctuit gospodria ta? (incluzndute pe tine)__________ persoane
J6. Ci frai i surori ai?
a) Frati: . . . . . . . . . . .

b) Surori: . . . . . . . . . . .

J7. Care este ultima coal absolvit a prinilor ti?


a) Tata

b) Mama

1. Fa ra s coala absolvita

1. Fa ra s coala absolvita

2. S coala primara (14 clase)

2. S coala primara (14 clase)

3. Gimnaziu (58 clase)

3. Gimnaziu (58 clase)

4. Treapta ia de liceu (10 clase)

4. Treapta ia de liceu (10 clase)

5. S coala profesionala

5. S coala profesionala

6. Liceu (1213 clase)

6. Liceu (1213 clase)

7. S coala de mais tri

7. S coala de mais tri

8. S coala postliceala

8. S coala postliceala

9. Universitate

9. Universitate

10. Studii postuniversitare

10. Studii postuniversitare

11. Nu s tiu

11. Nu s tiu

221

J8. Care este n prezent statutul ocupaional al prinilor ti?


a) Tata

b) Mama

1. Angajat la stat

1. Angajata la stat

2. Angajat la privat

2. Angajata la privat

3. Intreprinza tor particular

3. Intreprinza tor particular

4. Agricultor individual

4. Agricultor individual

5. Munci ocazionale

5. Munci ocazionale

6. Casnic

6. Casnica

7. S omer nregistrat

7. S omera nregistrata

8. Pensionar de boala

8. Pensionara de boala

9. Pensionar de va rsta

9. Pensionara de va rsta

10. Nu s tiu

10. Nu s tiu

J9. Ce funcii au n prezent prinii ti?


a) Tata

b) Mama

1. Angajat conduca tor de unitate

1. Angajat conduca tor de unitate

2. Angajat subordonat

2. Angajat subordonat

3. Lucreaza pe cont propriu

3. Lucreaza pe cont propriu

4. Nu lucreaza

4. Nu lucreaza

5. Nu s tiu

5. Nu s tiu

J10. Prinii ti biologici sau desprit vreodat?


1. Nu, nu sau despa rtit niciodata
2. Nu, nu au locuit niciodata mpreuna
3. Nu, alta situatie, s i anume: .............................................................................................................
4. Da, n anul ..............................
J11. Unde ai locuit n cea mai mare parte a timpului pn la vrsta de 15 ani?
1. In Roma nia, n mediul urban
2. In Roma nia, n mediul rural
3. In stra ina tate (tara: .......................................................................................................................................... )
J12. Ai locuit pn la vrsta de 15 ani cu amndoi prinii biologici?
1. Da, tot timpul

2. Da, o perioada

222

3. Nu

J13. Care era, n general, relaia dintre prinii ti nainte ca s mplineti vrsta de 15 ani?
(0 = Foarte proast, 5 = Aa i aa, 10 = Absolut perfect)
0

10

J14. Intenionezi s te mui ntro locuin separat de prinii ti n urmtorii 3 ani?


1. Sigur nu

2. Probabil nu

3. Probabil da

4. Sigur da

J15. Dac ar fi s te mui separat de prinii ti


n urmtorii 3 ani, crezi c ar fi mai bine
mult mai nici mai bine,
mult
sau mai ru n ceea ce privete
mai bine bine nici mai ru mai ru mai ru
a) libertatea ta de a face ce vrei
b) libertatea de a lucra

c) situatia ta financiara
d) viata ta sexuala

e) pa rerea oamenilor despre tine

f) bucuria s i satisfactiile pe care le poti obtine


de la viata


J16. n ce msur ar depinde decizia ta de a te muta
separat de prinii ti n urmtorii 3 ani de

deloc puin

destul de foarte nu e
mult
mult cazul

a) situatia ta financiara
b) munca

c) universitatea la care vei merge


c) conditiile de locuit

d) sa na tatea ta
e) sa na tatea pa rintilor ta i

f) faptul ca vei avea un partener/a

Locuiesc n:
Judetul: ...........................................................................................................................................................
Oras ul: .............................................................................................................................................................
Comuna: .........................................................................................................................................................
Satul: ................................................................................................................................................................
Am ajuns la sfa rs itul chestionarului. Iti multumim foarte mult pentru timpul pe care
ni lai acordat s i pentru ra bdare. Neai fost de mare ajutor la realizarea acestei cerceta ri.
Printre altele, ne intereseaza foarte mult s i modul n care lucrurile evolueaza n timp, prin
urmare avem de ga nd sa revenim peste 12 ani pentru un nou interviu. Pentru situatia
n care teai muta din aceasta localitate, ai putea sa ne dai anumite date personale s i sa
ne indici o persoana de contact care near putea ajuta sa lua m lega tura cu tine mai ta rziu?
Numa rul de telefon fix:

Numa rul de telefon mobil: ...............................................................


Adresa de mail: .....................................................................................
223

ANEXA3

ChestionaralIIleavalalstudiuluiRezultanteleadolescenei.
Operspectivlongitudinal20142015.


http://www.viitoradult.ro/

UNIVERSITATEABABEBOLYAICLUJNAPOCA
FACULTATEADESOCIOLOGIEIASISTENSOCIAL

CHESTIONARINDIVIDUAL
Stimate ta na r/ta na ra ,
In continuarea cerceta rii din 2012 la care ai participat s i ai fost de acord sa ne dai adresa
de contact, te ruga m sa ra spunzi la ntreba rile din acest chestionar.
Dureaza aproximativ 25 minute.
Nu trebuie sa ti fie teama ca nu s tii sau ca gres es ti ra spunsurile; acesta nu este un test
de cunos tinte; aici toate ra spunsurile sunt bune. Trebuie doar sa scrii ceea ce crezi sau
simti tu.
Eobligatoriu?
Nu es ti obligat/a sa participi. Decizia de a participa e a ta. Totus i, noi te ruga m sa com
pletezi chestionarul; acest lucru ne va ajuta foarte mult sa i cunoas tem mai bine pe cei
de va rsta ta.
Spera m ca ceea ce urmeaza va fi interesant s i pentru tine.
Cinevavedearspunsurile?
Numai echipa de cerceta tori va vedea chestionarul completat de tine. Datele vor fi pre
lucrate statistic; nu ne intereseaza individul, ci cum ra spund tinerii, n general, la ntre
ba rile noastre.
Iti multumim!
ClujNapoca, 2014

224

(A)DATEPERSONALE
A1. Eu sunt:
1. Fata

2. Ba iat

A2. Vrsta mea este: . . . . . . . (ani mplinii).


A3. Care este etnia ta?
1. Roma na

2. Maghiara

3. Roma

4. Alta etnie, s i anume? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


A4. Care este religia ta?
1. Ortodoxa
2. Grecocatolica
3. Romanocatolica
4. Protestanta (reformata , evanghelica , unitariana )
5. Neoprotestanta (penticostala , adventista , baptista , evanghelista )
6. Alta religie, care? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Fa ra religie, ateu
8. Nu ra spund
A4.1. Statutul meu marital este:
1. Neca sa torit/a

2. Ca sa torit/a

3. Divortat/separat/a

4. Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A4.2. La ce vrst teai cstorit? ...........


A4.3. Ai copii?
1. Da

2. Nu

A5. Domiciliul tu este:


1. In Roma nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. In stra ina tate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A6. Forma de proprietate a locului unde stai n prezent:


1. Proprietatea ta personala

2. Proprietatea pa rintilor sau a rudelor

3. In gazda / chirie

4. Ca minul universa tii/liceului

5. Locuinta de stat

6. Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A7. Locuiesc cu (bifeaz ce i se potrivete):


a. Pa rinti

b. Bunici sau unchi, ma tus i

e. Partener/a

f. Prieteni

c. Frati/surori

g. locuiesc singur

A8. Aceast locaie este n:


1. Ca tun

2. Sat

5. Capitala de judet

3. Comuna
6. Bucures ti

225

4. Oras mic

d. Colegi

h. Alte persoane

A9. Din ci membri (incluzndute pe tine)este alctuit gospodria unde locuieti acum
. . . . . . . persoane

(B)FAMILIADEORIGINE
B1. Neai putea indica n care dintre categoriile de mai jos se situeaz venitul realizat n
familia ta n luna octombrie 2014?
1. Maxim 500 RON

2. Intre 5011000 RON

3. Intre 10011500 RON

4. Intre 15002000 RON

5. Intre 20013000 RON

6. Intre 30015000 RON

7. Intre 500110000 RON

8. Peste 10000 RON

9. Nu s tiu

B2. n orice societate unii oameni se consider bogai, alii se consider sraci. Unde situezi
familia ta pe o scal de la 1 la 10, unde 1 = foarte srac i 10 = foarte bogat?
1

10

Nu s tiu

B3. Exist unele lucruri pe care muli oameni nu i le pot permite, chiar dac i le ar dori.
n familia ta v ai putea permite aceste lucruri, dac vi le ai dori?

Da

Nu

a) Ca ldura suficienta n casa

b) Plecarea n concediu cel putin o sa pta ma na pe an

c) Inlocuirea mobilei uzate

d) Cumpa rarea unor haine noi s i nu la ma na a doua (secondhand)

e) Consumul de carne, pui sau pes te (cel putin o data la doua zile)

f) Cheltuieli nepreva zute


(de exemplu, pentru probleme medicale sau reparatii)

g) Plata la zi a chiriei sau a utilita tilor (ca ldura , curent etc.)

B4. Care este ultima coal absolvit a prinilor ti?


Tata

Mama

Fa ra s coala absolvita

S coala primara (14 clase)

Gimnaziu (58 clase)

Treapa ta I de liceu (clasele 910)

S coala profesionala

Liceu (1213 clase)

S coala de mais tri

S coala postliceala

Universitar

Studii postuniversitare

Nu s tiu

226

B5. Care este n prezent statutul ocupaional al prinilor ti? (bifeaz o singur variant
pe coloan)

Tata Mama

Salariai (inclusiv ucenic cu contract):


a) salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata
b) salariat cu contract de munca pe perioada determinata

a) patron (avea/are salariati)

b) pe cont propriu n activita ti neagricole sau liber profesionist

c) pe cont propriu n agricultura

a) n activita ti neagricole (industrie sau servicii)

b) n activita ti agricole

Lucrtor pe cont propriu:

Lucrtor familial neremunerat

Membru al unei cooperative agricole sau neagricole

a) membru al unei cooperative agricole (inclusiv CAP)

b) membru al unei cooperative neagricole

Lucrtor fr contract (zilier, lucrtor sezonier sau la negru)


a) lucra tor fa ra contract

a) pensionar

b) persoana casnica

c) student/elev

d) alte categorii inactive

omer
a) s omer (nregistrat sau nenregistrat)
Persoane inactive

B6. Denumirea ocupaiei principale. Notai n clar meseria sau funcia cu specialitatea
efectiv exercitat (ex. mecanic auto, referent)
B6a) Tata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B6b) Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B7. Poziia parintilor la acest loc de munc este/a fost


Tata

Mama

a) patron

b) lucra tor pe cont propriu sau liber profesionist

c) pozitie manageriala de top (ex. director general, director executiv etc.)

d) pozitie manageriala de mijloc (ex. s ef sectie, s ef departament etc.)

e) supervizor (s ef de echipa , divizie, laborator etc.)

f) angajat fa ra pozitie de conducere

227

B8.Ce fel de ajutor ai primit/primeti din partea prinilor sau a altor rude? (acest lucru
ar putea fi sub form de bani sau bunuri)

Da
a. T ia cumpa rat un apartament sau orice alta proprietate.
b. Te ajuta la plata chiriei sau a ratei pentru spatiul unde locuies ti.
c. T ia oferit un vehicul personal, cum ar fi o mas ina .
d. Iti pla tesc taxele pentru s coala .
e. Iti ofera sprijin financiar n fiecare luna pentru ati acoperi
cheltuielile sau facturile.
f. T ia acordat o suma de bani.
g. Iti ofera orice alt tip de ajutor, nu neapa rat financiar
(de exemplu, ti trimite ma ncare).

Nu

B9. Cum i acoperi cheltuielile n prezent?


1. In totalitate mi le acopera pa rintii.
2. In mare parte mi le acopera pa rintii.
3. In mare parte mi le acopa r eu.
4. In totalitate mi le acopa r eu.
5. In mare parte altcineva (cine?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. In totalitate altcineva (cine?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B10. Cu aproximaie, ci lei (RON) cheltui lunar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B11. Ct primeti lunar de la prini/susintori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B12. Care este venitul tu personal (salariu, burs etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(C)EDUCAIE
C0. Ce profil avea clasa n care ai studiat:
1. teoretic real
2. teoretic uman
3. tehnologictehnic
4. tehnologicservicii
5. tehnologicresurse
6. vocational: militar
7. vocational: teologic
8. vocational: sportiv
9. vocational: artistic
10. vocational: pedagogic
11. vocational: nva tama nt profesional s i postliceal

228

C1. Ai absolvit liceul?


1. Da

2. Nu SARI LA INTREBAREA C3

C2. Teai prezentat la examenul de BAC?


1. Da

2. Nu SARI LA INTREBAREA C3.1

C3. Care a fost rezultatul tu la examenul de BAC?


1. Am luat examenul cu media (daca nu ti mai aduci aminte, atunci aproximativ!) . . . . . . . . . .
2. Nu am luat examenul
C.3.1 Daca nu iai luat examenul de BAC: Doreti s dai acest examen?
1. Da

2. Nu

3. Nu s tiu

C4. i continui educaia?


1. Nu SARI LA INTREBAREA C 5.1
2. Da, urmez/am urmat studii postliceale CONTINUA CU C5
3. Da, sunt student la universitate
C5. Care este motivul principal pentru care ai ales s continui studiile?
(alege o singur variant, cea mai important pentru tine!)
1. Pentru a studia un domeniu care ma pasioneaza .
2. Pentru a ma prega ti pentru o profesie anume.
3. Pentru a mi cres te s ansele de angajare.
4. Nu am dorit sa ma angajez imediat dupa liceu.
5. Profesorii m au sfa tuit sa continui.
6. Familia mea a vrut sa continui sa studiez.
7. Toti prietenii mei studiaza .
8. Imi face pla cere sa nva t s i sa studiez.
9. Vreau sa am o specializare.
10. Altul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C6. Sunt nscris la:
1. Cursuri de zi
2. Cursuri serale
3. Cursuri cu frecventa redusa
4. Cursuri la distanta
C7. Sunt nscris pe
1. Locuri subventionate de la buget
2. Locuri cu plata
C8. Care este specializarea pe care o urmezi acum?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

C9. Calificarea/specializarea este n continuarea (asemntoare) calificrii obinute


n urma absolvirii liceului?
1. Da

2. Nu

3. Nu s tiu

C10. Mai jos sunt cteva afirmaii despre ceea ce ar fi putut influena decizia ta de a urma
aceast specializare:
n alegerea specializrii mau influenat:

Deloc Puin Mediu Mult Foarte mult

a) interesele mele profesionale

b) hobbyurile mele

c) dorinta de a avea un venit mare n viitor

d) alegerile colegilor de clasa

e) sfatul prietenilor

f) sfatul pa rintilor

g) sfatul profesorilor

h) apropierea de domiciliu

i) prestigiul institutiei

j) perspectivele de angajare dupa absolvire

k) posibilita tile de cariera n viitorul ndepa rtat

l) existau mai multe locuri disponibile la buget

C11. Beneficiezi de

Da

Nu

a) Bursa de merit

b) Bursa de studiu

c) Bursa sociala

d) Alte tipuri de bursa de studiu

C12. n comparaie cu colegii ti de an, mediile tale din ultimul semestru sunt?
1. Mult mai bune deca t ale celor mai multi
2. Mai bune deca t ale celor mai multi
3. La fel ca ale celor mai multi
4. Mai slabe deca t ale celor mai multi
5. Mult mai slabe deca t ale celor mai multi
C13. Ct de departe iai dori s mergi cu pregtirea colar?
1. sa obtin certificat de absolvire
2. sa obtin licenta
3. sa continui cu un program de master
4. sa fac doctoratul
5. sa urmez s i studii postdoctorale

230

C14. Eti interesat/ de un masterat n strintate?


1. Da

2. Nu

C15. Dup finalizarea liceului, ai terminat vreun curs de calificare, specializare sau perfec
ionare finalizat cu o diplom?
1. Da

2. Nu

C16. Ce crezi c vei face n urmtorul an universitar/colar? (bifeaz ce i se potrivete)


1. Voi continua la specializarea la care sunt nscris/a .
2. Ma voi nscrie s i la o alta specializare, dar voi continua s i specializarea curenta .
3. Voi renunta la specializarea curenta s i ma voi nscrie n anul I la un alt profil.
4. Voi ngheta anul (voi face ntrerupere de studii).
5. Voi renunta la studii definitiv.
C17. Consideri c dea lungul studiilor primeti o pregtire care te va ajuta la angajare?
1. Da

2. Partial

3. Nu

C18. Care sunt planurile tale dup terminarea actualului program educaional:
1. Sa mi caut un [alt] loc de munca .
2. Sa stau acasa .
3. Sa mi continui educatia.
4. Altceva
C19. Ai nceput s i caui un loc de munc?
1. Da

2. Nu

C20. Care a fost principalul motiv pentru care NU iai continuat educaia:
1. Am terminat s coala.
2. Am picat examene.
3. Nu mia pla cut s coala.
4. Am vrut sa ncep sa muncesc.
5. Am vrut sa ma ca sa toresc.
6. Pa rintii nu au vrut sa continui s coala.
7. Motive economice (nu am avut resurse: bani).
8. A trebuit sa muncesc ca sa ma ntretin.
9. Altul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(D)PIAAFOREIDEMUNC
D0.1. Ai primit indemnizaie de omaj?
1. Da, miam depus dosarul de s omaj s i am beneficiat de indemnizatia de s omaj.
2. Da, miam depus dosarul de s omaj, dar NU am fost acceptat.
3. Urmeaza sa depun actele pentru s omaj.
4. Nu.

231

D0.2. Pn acum ai avut vreun loc de munc?


1. Am s i acum un loc de munca .
2. Am avut un loc de munca , dar nu am n prezent.
3. Nu am avut pa na acum nici un loc de munca . !!!!! SARI LA D14
D1. n acest moment statutul tu ocupaional este?
1. ocupat/a (angajat, patron, ocupat pe cont propriu)
2. urmez cursuri de formare profesionala continua
3. student/a
4. concediu de cres tere copil
5. s omer/a
6. casnic/a
7. alta, care? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D1.1. Ai muncit/munceti pe perioada studiilor?
1. Da

2. Nu

D2. Te rog descrie PRIMA TA experien de munc:


1. Practica ntro companie privata
2. Practica n sectorul de stat
3. Practica ntro organizatie nonprofit
4. Munca n afacerea familiei
5. Munca la o ferma
6. Munca n sectorul privat
7. Munca n sectorul public
8. Voluntar n comunitate
9. Munca n economia informala (fa ra forme legale)
10. Alta, ce fel de experienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D2.1. Cum ai reuit s te angajezi la PRIMUL tu loc de munc:
1. Am fost la interviu/concurs
2. Am primit o oferta la absolvire
3. Pa rintii miau ga sit un loc de munca
4. Cu ajutorul recomanda rilor din partea unei cunos tinte/prieten
5. Alta modalitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D3. A fost/este munca pltit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Nu (SARI LA D4)

2. Da

D.3.1. Consideri c pentru primul loc de munc salariul a fost:


1. Foarte bun

2. Bun

3. Potrivit

232

4. Mic

5. Foarte mic

D4. Cte ore pe sptmn ai lucrat? (n general) . . . . . . . . . . . . . . (ore pe sptmn)


D5. Care a fost principalul motiv pentru care lucrezi/ ai lucrat?
1. Pentru a ca s tiga bani
2. Pentru a ca s tiga experienta
3. Pentru ami face relatii pentru angajare
4. Alt motiv, care? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D6. Angajatorul accept/a programul de lucru flexibil din motive personale,
cum ar fi, de exemplu, program pentru mers la cursuri, la examene?
1. Da

2. Nu

3. Nu s tiu

D7. Contractul de munc este/a fost pe perioad nedeterminat


sau pe perioad determinat?
1. Durata nederminata
2. Durata determinata
3. Fa ra contract
4. Sunt/Eram liber profesionist
5. Miam deschis propria afacere
6. Altele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D8. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine locul de munc?
1. De obicei lucrez/lucram ntrun sediu al firmei/companiei.
2. Specificul muncii este/era n aer liber.
3. De obicei lucrez/lucram de la domiciliu.
4. De obicei lucrez/lucram o parte din sa pta ma na acasa , iar cealalta parte ntrun alt loc.
5. De obicei lucrez/lucram n diferite locuri.
D9. Domeniul de activitate al locului de munc este legat de specializarea pe care o urmezi?
1. Da

2. Nu

D10. Te ajut/a acest loc de munc n realizarea planurilor tale legate de carier?
1. Da

2. Nu

D11. Crezi c programul de lucru ia afectat performana colar?


1. Da, foarte mult
2. Da, ntro oarecare ma sura
3. Da, dar nu foarte mult
4. Nu, deloc
5. Nu e cazul, nu mi continui educatia
D12.Cu aproximaie, care este/era salariul tu lunar (n RON):
1. Maxim 500
5. Intre 12511500
9. Peste 2500

2. Intre 501750
6. Intre 15011750
10. Nu s tiu

3. Intre 7511000
7. Intre 17512000

233

4. Intre 10011250
8. Intre 20012500

D13. De ce ai plecat de la PRIMUL loc de munc?


1. Nu am plecat, lucrez tot acolo.
2. Erau conditii grele de munca .
3. Salariul era prea mic comparativ cu munca depusa .
4. Programul de lucru nu era avantajos pentru mine.
5. Nu oferea posibilita ti de avansare.
6. Am fost concediat/a .
7. Am decis ca nu este directia n care vreau sa merg n carierea mea profesionala .
SARI LA NTREBAREAde la seciunea E1!!!
!!! NTREBRI PENTRU CEI CE NU AU AVUT UN LOC DE MUNC
D14. Ai dori s te angajezi n urmtorul an?
1. Da

2. Nu

3. Nu s tiu

D15. n ultima lun ai fost la vreun interviu?


1. Da

2. Nu

D16. De ct timp caui de lucru? Numr de luni . . . . . . . . . . . . . .


D17. De ce crezi c nu ai de lucru? (bifeaz mai multe dac i se potrivesc)

Da
a. Nu doresc un loc de munca chiar acum.

b. Frecventez s coala sau sunt ntrun program de formare/instruire.

c. Nu s tiu cum sa ga sesc un loc de munca .

d. Familia mea nu dores te sa lucrez.

e. Nu sunt interesat/a de locurile de munca pe care le pot obtine.

f. Angajatorii considera ca sunt o persoana ta na ra s i fara experienta.

g. As pierde beneficiile de la stat n cazul n care as lucra.

h. Datorita problemelor de transport. Inta mpin probleme legate de transport.
i. Am renuntat la ca utare, ca ci nimeni nu ma angajat atunci ca nd am ncercat
sa ga sesc un loc de munca .
j. Nu exista niciun loc de munca disponibil pentru specializarea mea.

(E)SNTATEIPERSONALITATE
E1. Cum iai descrie starea ta de sntate?
1. Proasta , am multe probleme
4. Foarte buna

2. Am ceva probleme, dar nu grave

3. Buna

5. Excelenta

E2. Ai vreo boal cronic (care nu se vindec sau se vindec greu) sau vreo dizabilitate care
te mpiedic s fii activ?
1. Da

2. Nu

3. Nu s tiu

234

E3.n ultimele 2 sptmni, ct de des aifost deranjat/ de urmtoarele probleme:


M caracterizeaz:

Deloc Puin Mult Foarte Mult

a. Miam pierdut interesul fata de altii.

b. Nu mai pot sa ma hota resc la nimic.

c. Ma trezesc cu multe ore mai devreme


deca t obis nuiam s i nu pot adormi din nou.

d Sunt prea obosit/a sa mai fac ceva.

e. Ma preocupa ata t de mult problemele corporale,


nca t nu ma pot ga ndi la altceva.

f. Nu sunt n stare sa desfa s or niciun fel de munca .

g. Va d ca viitorul este fa ra speranta s i ca situatia mea


nu se va schimba.

h. Sunt nemultumit/a cu toate s i sunt nepa sa tor/nepa sa toare.

i. Ma nvinova tesc mereu.

E4. Ct de bine te descriu urmtoarele propoziii?a) Ma simt bine as a cum sunt.
b) Imi place de mine as a cum sunt.
c) Sunt capabil/a sa fac lucrurile la fel de bine ca cei mai multi oameni.
d) Am multe calita ti.
e) DAm ncredere n mine.

Deloc Puin MultE5. Ct de mult i se potrivete fiecare dintre afirmaiile urmtoare?


1 Dezacord total
la 7 Acord total:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7


a. In mare parte viata mea este as a cum miam imaginato.
b. Conditiile mele de viata sunt excelente.
c Sunt multumit/a de viata mea.
d. Pa na acum am obtinut lucrurile importante
pe care mi le doresc de la viata.
e. Daca ar fi sa mi retra iesc viata, nu as schimba aproape nimic.

4 5 6 7

4 5 6 7

E6. Pentru fiecare dintre urmtoarele afirmaii te rugm s marchezi


o cifr care i se potrivete mai mult.
de la 1 NU m caracterizeaz
la 7 m caracterizeaz MULT


a. In general, ma consider o persoana fericita .

b. Comparativ cu cei mai multi dintre colegii mei, ma consider fericit/a .

c. Unii oameni se bucura de viata, indiferent de ceea ce se nta mpla .

d. Des i nu sunt deprimat/a , nu par la fel de fericit/a ca altii.

E.7 n ultimele 2 sptmni, ct de des ai fost deranjat/ de urmtoarele probleme:

235

M caracterizeaz:
Absolut Cteva Mai mult de Aproape
deloc zile jumate din zile zilnic


Mam simtit nervos/ nervoasa .

Nam putut sa mi opresc sau sa mi controlez ngrijora rile.

4
4

Mam ngrijorat prea mult legat de unele lucruri.

Mia fost greu sa ma relaxez.

Am fost ata t de nelinis tit/a , nca t nu puteam sta pe loc.

Ma enervam us or sau deveneam iritabil/a .

Miera teama , ca s i cum ceva ra u urma sa se nta mple.

E8. Ct de mult eti de acord cu urmtoarele afirmaii?


Dezacord
Acord
puternic Dezacord Neutru Acord puternic


In vremuri grele, eu ma as tept sa mi mearga foarte bine.

Daca ceva poate sa mi mearga ra u, va merge ra u.

Intotdeauna sunt optimist/a despre viitorul meu.

Este important sa fiu ocupat/a tot timpul.

Rareori ma as tept sa mi se nta mple lucruri bune.

E9. Mai jos sunt date 10 afirmaii reprezentnd atitudini pe care este posibil s le adoptai
cnd te confruni cu o situaie dificil. Citete cu atenie fiecare afirmaie i marcheaz
cifra care crezi c indic cel mai bine modul tu de a aciona n general. Nu exist rs
punsuri corecte sau greite, deci te rugm s rspunzi sincer.

Niciodat Cteodat Adeseori ntotdeauna

Daca insist reus esc sa mi rezolv problemele dificile.

Chiar daca cineva mi se opune, ga sesc mijloacele pentru


a obtine ceea ce vreau.

Este us or pentru mine sa persist n ndeplinirea


scopurilor mele.

Am ncredere ca ma pot descurca eficient n situatii


neas teptate.

Datorita abilita t ilor mele, s tiu cum sa ies din situatii


imprevizibile.

Pot sa rezolv cele mai multe dintre probleme daca


investesc efortul necesar.

Ra ma n calm/a ca nd ma confrunt cu dificulta ti, deoarece


ma pot baza pe capacita tile mele de solutionare.

Ca nd ma confrunt cu o problema ga sesc, de obicei, mai


multe solutii de rezolvare.

Ca nd sunt ntro situatie dificila s tiu ce am de fa cut.

Orice sar nta mpla sunt, de obicei, prega tit/a sa fac fata
situatiei.

E10. n ultimele 12 luni au avut loc n viaa ta urmtoarele evenimente?


(bifeaz cu dac evenimentele au avut loc)

236


A avut loc
Imbolna virea grava a unui membru al familiei

Despa rtirea de iubit/a

Cearta serioasa cu un/o prieten/a

Probleme cu pa rintii

Moartea unui membru al familiei

Moartea unui prieten apropiat

Am avut probleme cu politia, legea

S omajul pa rintilor

Aparitia unui nou membru al familiei (frate/sora )

Furtul bunurilor personale

Un membru al familiei a consumat excesiv alcool, droguri sau medicamente

Ai avut o accidentare grava sau boala grava

Nas tere (eu sau partenera)

Ca sa toria unui frate/unei surori de care es ti apropiat/a sufletes te

Ai picat un examen important

O ruda apropiata a ajuns n nchisoare (pa rinti, frati, surori)

Sarcina (eu sau partenera)

Ai ra mas fa ra locuinta

Ai fost despa rtit/a de familie

Imbuna ta tirea statutului financiar al pa rintilor

Inra uta tirea statutului financiar al pa rintilor

Ai incercat sa te sinucizi

Ai fost jefuit sub amenintarea fortei

Avort (eu sau partenera)

Ai asistat la scene de violenta grava

Calamita ti naturale ce tiau pus n pericol viata

E11. Ct de des consumi alcool?
1. Niciodata

2. De ca teva ori pe an

3. De ca teva ori pe luna

4. De ca teva ori pe sa pta ma na

E12. Ai fost vreodat n stare avansat de ebrietate?


1. Niciodata

2. De ca teva ori

3. De multe ori

4. De foarte multe ori

E13. Ai consumat sau ai ncercat vreodat un drog ilegal (chiar i etnobotanice)?


1. Nu

2. Da

E14. Fumezi?
1. Nu am fumat niciodata .
2. Am fumat mai demult, dar mam la sat.
3. Fumez s i acum.

237

(F)FAMILIE,RELAIIINTIME,MEDIULSOCIAL
F0. iai nceput viaa sexual?
1. Da

2) Nu miam nceput viata sexuala (SARI LA INTREBAREA F4)

F1. La ce vrst ai avut primul contact sexual?


1. La . . . . . . . ani
F2. Ai luat vreo msur, tu sau partenerul/a, pentru a evita o eventual sarcin sau riscul
transmiterii unor boli la ultimul tu raport sexual? Alege o singur variant.
1. Nici o ma sura
2. Am ales perioada n care credeam ca nu eram fertili (metoda calendarului)
3. Retragerea (coitus intrerruptus)
4. Prezervativul
5. Pilula contraceptiva
6. Contraceptia de urgenta (pilula de a doua zi)
7. Alta, specifico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Nu s tiu, numi amintesc
F3. Ct de frecvent foloseti metode contraceptive i de protecie
cnd ntreii raporturi sexuale?
1. Intotdeauna
2. De cele mai multe ori
3. Ca teodata
4. Niciodata
F4. Ai trit vreodat experiene sexuale, nu neaprat relaii intime, mpotriva voinei tale?
1. Da

2. Nu

F5. Ct de des ai trit experiene sexuale, nu neaprat relaii intime


(pot fi sruturi, mngieri etc.), cu o persoan de acelai sex cu tine?
1. Niciodata

2. Uneori

3. Adesea

4. Foarte des

F6. Ct de des accesezi siteuri pornografice sau vizionezi filme porno?


1. Niciodata

2. Uneori

3. Adesea

F7. Ai un partener/partener (iubit/o iubit?)


1. Nu (SARI LA INTREBAREA F13)

2. Da

F8. De ct timp suntei mpreun?


1. Mai putin de 3 luni
2. 36 luni
3. 712 luni
4. Mai mult de 1 an

238

4. Foarte des

F9. Unde lai cunoscut/ ai cunoscuto?


1. La s coala
2. La o petrecere/la un club
3. Prin prieteni comuni
4. Prin familia mea
F10. Ce vrst (n ani mplinii) are iubitul/iubita ta? . . . . . . . ani
F11. Gndindute la iubitul/iubita ta, te rog s ne spui dac eti de acord cu urmtoarele
afirmaii: (rspunsurile pot s varieze de la 1 = Dezacord total la 7 = Acord total)
a) Ii pot spune orice.

1 2 3 4 5 6 7

b) Unele lucruri i le pot spune doar lui/ei s i nima nui altcuiva.

1 2 3 4 5 6 7

c) El/ea ntelege ceea ce simt.

1 2 3 4 5 6 7

d) In cea mai mare parte a timpului ma simt foarte apropiat/a de el/ea. 1 2 3 4 5 6 7


F12. Gndindute la iubitul/iubita ta, te rugm s ne rspunzi la urmtoarele ntrebri:
(rspunsurile pot s varieze de la 1 la 7, unde 1 = Deloc, iar 7 = Foarte des)
a) In relatia voastra de cuplu vi se nta mpla sa va adresati
cuvinte sau nume jignitoare sau degradante ori sa va umiliti 1
reciproc?

b) Es ti tu sau partenerul/a extrem de gelos/oasa ?

c) La voi n cuplu sa nta mplat vreodata sa fi fost fortat/a sa


ai relatii sexuale/ sa faci sex?

d) Ai fost vreodata ra nit/a sau va ta mat/a de actualul/a ta u/ta


1
partener/a ?

F13.Ct de mult i se potrivete fiecare dintre afirmaiile urmtoare?


Deloc

Puin

Mult

a) Pot sa am ncredere n pa rintii mei.

b) Pot sa le povestesc pa rintilor mei problemele pe care le am.

c) Ma simt apropiat/a de pa rintii mei.

d) Pot sa ma bazez pe ajutorul pa rintilor mei.

e) Pot sa discut cu pa rintii mei despre lucrurile care ma supa ra .

F14. Gndindute la relaia cu printele, de care te simi mai apropiat/:


a. Ca t de apropiat(a ) te simti de el/ea?

1. Deloc

2. Putin 3. Destul de 4. Foarte

b. Ca nd te confrunti cu probleme personale sau 1. Niciodata 2. Uneori 3. Adesea


ai de luat decizii vorbes ti despre ele cu
pa rintii ta i?

4. Intotdeauna

c. Ca t de des vorbesc ei cu tine despre deciziile 1. Niciodata 2. Uneori 3. Adesea


importante pe care trebuie sa le ia?

4. Intotdeauna

d. Ca t de des asculta ei argumentele tale?

4. Intotdeauna

1. Niciodata 2. Uneori 3. Adesea

239

F15.Ct de mult i se potrivete fiecare dintre afirmaiile urmtoare?


Deloc

Puin

Mult

a) Pot sa am ncredere n prietenii mei.

b) Pot sa le povestesc prietenilor mei problemele mele.

c) Ma simt apropiat/a de prietenii mei.

d) Pot sa ma bazez pe ajutorul prietenilor mei.

e) Pot sa discut cu prietenii mei despre lucrurile care ma supa ra .

(G)DESPREVIITOR
G1. Pentru urmtorii doitrei ani ai n plan

Da Nu Nu tiu Nu e cazul

a. Sa te muti mpreuna cu iubitul/ iubita?

b. [Daca ai iubit/iubita ] Sa te desparti de iubitul/iubita ta?

c. Sa te ca sa tores ti?

d. Sa ai un copil?

e. Sa ai un loc de munca ?

f. Sa pornes ti o afacere proprie?

g. Sa te muti din locuinta pa rintilor?

G2. Intenionezi s pleci n strintate pentru


Da

Nu

a. Turism?

b. A lucra temporar?

c. A studia ?

d. A te stabili definitiv?

G3. n ct timp doreti s pleci n strintate?


1. Anul acesta
2. In doitrei ani
3. Peste vreo 34 ani
4. Nu e cazul
5. Nu s tiu

240

G4. Evalueaz ce anse ai n comparaie cu o persoan de aceeai vrst,


sex i statut social ca tine?

Foarte mici Mici Egale Mari Foarte mari
a. Sa termini facultatea cu succes.

b. Sa ga ses ti un loc de munca

as a cum ti dores ti.
c. Sa ai propria ta familie pa na la 30 de ani.

d. Sa te ntretii financiar la 30 de ani.

e. Sa ai dificulta ti financiare.

f. Sa ai o viata mai grea deca t pa rintii ta i.

g. Sa ai propria ta casa pa na la 30 de ani.

h. Sa ai o sa na tate excelenta .

i. Sa fii condamnat/a pentru o fapta

penala comisa .
j. Sa ai un accident rutier.

k. Sa te mbolna ves ti grav.

l. Sa fii concediat/a de la locul de munca .

G5. Ct de mult eti de acord cu urmtoarele afirmaii:
Total
Parial Nici acord, Parial Total
dezacord dezacord nici dezacord acord acord


a. O persoana poate sa tra iasca bine n Roma nia.

b. Realiza rile din viata ta nu mai depind de familia


ta, ci de abilita t ile tale s i de educatia ta.

c. Pozit ia sociala a unei persoane depinde de aparte


nent a la clasa superioara sau la clasa muncitoare.

d. Diferentele de pozitie sociala sunt acceptabile


n Roma nia, deoarece se bazeaza pe ce au fa cut
oamenii s i pe ce oportunita ti au avut.

e. Cred ca diferentele sociale din Roma nia


sunt justificate.

f. Cei ce au pozit ii sociale nalte au calita ti


extraordinare sau au avut realiza ri extraordinare.

g. Ceea ce vei face n viata va depinde de familia ta.

G6. Cum apreciezi situaia prezent n ara noastr, n ceea ce privete:


O problem O problem Nu este


Nu este
foarte serioas serioas aa de grav o problem N/NR

a) s ansa tinerilor de a avea un loc de munca

b) s ansa tinerilor de a avea o locuinta proprie

c) accesul la formele de nva tama nt dorite

d) conditii necesare pentru ntemeierea


unei familii

e) conditiile bune de trai ale tinerilor

f) coruptia n societate

g) inegalita tile din societate

241

G.7. Dac te gndeti la prinii ti, crezi c poziia ta social va fi:


1. mult mai rea deca t a pa rintilor
2. mai rea deca t a pa rintilor
3. cam la fel cu a pa rintilor
4. mai buna deca t a pa rintilor
5. mult mai buna deca t a pa rintilor
6. Nu s tiu
G.8. Pe o scar de la 1 la 7, unde 1 nseamn deloc important i 7 nseamn foarte im
portant, ct de important este ca LOCUL TAU DE MUNC

1 2

3 4 5 6 7

a. Sa ti ofere un statut mai bun s i prestigios.

b. Sa ti permita sa participi la procesul de luare a deciziilor.

c. Sa ti permita sa ai s ansa de a lucra pe probleme dificile


s i provocatoare.

d. Sa ti ofere o multime de oportunita ti de a fi de folos altora.

e. Sa ti ofere prilejul de a lua contactul cu o multime de oameni.

f. Sa presupuna lucrul cu copiii.

g. Sa fie stabil, cu foarte putine s anse de a fi concediat/a .

h. Sa permita un program de lucru ca t mai flexibil.

i. Sa ti lase destul timp pentru alte lucruri n viata ta.

j. Sa ti permita sa devii celebru/cunoscut.

k. Sa constituie o parte centrala a vietii s i identita tii tale.

G.9. Cum i imaginezi c va fi viitoarea ta carier?


Total
dezacord

Parial
Parial Total
dezacord acord acord

a. S tiu care este profesia s i domeniul n care


vreau sa lucrez.

b. Vreau sa fiu capabil/a sa lucrez n diferite


domenii.

c. Una dintre cele mai importante lucruri din


viata mea profesionala va fi construirea unei
cariere (a urca pe scara profesionala ).

d. Daca mi doresc locul de munca la care visez,


trebuie sa ma specializez.

242

G.10. ct de bun ai fi nro carier sau loc de munc n care se cere s... (pe o scar de la 1
la 7, unde 1 nseamn Nu sunt bun deloc i 7 nseamn Foarte bun).
1

Deloc bun

2 3 4 5 6

Foarte bun

a. utilizezi cunos tinte de fizica sau tehnologie?


b. cites ti s i sa scrii mult?
c. interactionezi mult cu alte persoane?
d. ajuti mult alte persoane?
e. fii creativ/a ?
f. foloses ti matematica?
g. ai grija de copii mici?
h. nveti copii mai mari?


(H)HOBBY,VOLUNTARIAT,ALTEACTIVITI
H1. Anul acesta ai mers la vot pentru alegerea preedintelui Romniei?
1. Sigur da

2. Probabil da

3. Probabil nu

4. Sigur nu

H2. n ultimele 12 luni, ai fcut parte sau faci parte dintro organizaie studeneasc sau
eti membru n vreun comitet (din locul unde studiezi sau unde lucrezi)
1. Da, care? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H3. Ct de mulumit/ eti de timpul liber de care dispui?
1. Foarte multumit/a

2. Multumit/a

4. Foarte nemultumit/a

5. Nu s tiu

3. Nu prea multumit/a

H4. Cte ore pe zi poi spune c ai timp liber? . . . . . . . ore


H5. ntro zi normal din sptmn, (n medie) cte ore pe zi petreci zilnic
(suma total s nu depeasc 1618 ore pe zi)
a) . . . . . . . ore pe zi pentru Internet/comunicare online (mail, Facebook etc.)
b) . . . . . . . ore pe zi juca nd jocuri PC/console/video
c) . . . . . . . ore pe zi n fata televizorului
d) . . . . . . . ore pe zi citind (nu doar pentru s coala )
e) . . . . . . . ore pe zi practica nd un sport
f) . . . . . . . ore pe zi ca nta nd (de ex. la un instrument)
g) . . . . . . . ore pe zi nta lniri cu prietenii
h) . . . . . . . ore pe zi nva tand
i) . . . . . . . ore pe zi muncind n casa / gospoda ria proprie fa ra sa fii pla tit/a
j) . . . . . . . ore pe zi muncind pentru bani
k) . . . . . . . ore pe zi muncind voluntar (fa ra sa fii pla tit/a )

243

2. Nu

H6. n afar de activitile de studiu, exist o activitate (un hobby, o pasiune) pe care o faci
sptmnal?
1. Nu

2. Da, care: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H7. (n medie) cte ore pe zi petreci zilnic pentru aceast activititate: . . . . . . .

Ai ajuns la sfa rs itul chestionarului. Iti multumim foarte mult pentru timpul pe care
ni lai acordat s i pentru ra bdare. Neai fost de mare ajutor la realizarea acestei cerceta ri.
Deoarece ne intereseaza foarte mult modul n care lucrurile evolueaza n timp, avem de
ga nd sa te contacta m peste 23 ani pentru un nou interviu.
Daca es ti de acord sa te contacta m s i n viitor, te ruga m sa ne dai anumite date per
sonale s i sa ne indici o persoana de contact (un pa rinte, frate sau sora ) care near putea
ajuta sa lua m lega tura cu tine mai ta rziu.
Date personale:
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Judetul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oras ul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Satul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numa rul de telefon fix: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numa rul de telefon mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa de mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datele de contact a persoanei de legtura (printe, sor/frate etc.)
Nume si prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numa rul de telefon fix: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numa rul de telefon mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa de mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

ANEXA4

Factorianalizai
Situaia personal:
gen, etnie, statut marital, parentalitate, mediu reziden, mod
de locuire (cu prini, colegi, parteneri romanci, singur), venit,
acoperirea cheltuielilor

TRANZIIA DE LA ADOLESCEN
LA MATURITATE N ROMNIA

Familia de origine:
venit, percepie asupra statutului social al familiei, statut
educaional i ocupaional al prinilor, sprijin primit din partea
prinilor sau a rudelor
Educaie:
prol clas liceu, absolvirea liceului, promovarea bac-ului,
connuarea sau nu a educaiei i movaie pentru aceasta,
pul formei de educaie, specializarea urmat, rezultate
colare, perspecve de connuare a studiilor pe nivele n ar
sau strintate

ASPECTE
ANALIZATE

Munca:
experiena omajului, intenia de a lucra, modalitate de cutare
loc de munc, a praccii, pul muncii, perioad, p contract
de munc, domeniu de acvitate, numr de ore lucrate, locul
job-ului, grad mulumire privind programul i recompense
Sntate mental:
percepia sntii, oprimism, sm de sine, depresie,
anxietate, percepia fericirii, sasfacia cu viaa, reziliena,
consum tutun, alcool, droguri, existena sau nu a unor
evenimente marcante de via

VARIABILE
INDEPENDENTE
FACTORI
DE CONTROL

VARIABILE
DEPENDENTE
TRANZIIILE DE
SUCCES SPRE
MATURITATE

Relaii inme, mediul social:


relaie romanc, debut sexual, msuri cntracepie, relaie de
cuplu, relaia cu prinii, relaia cu prietenii
Planuri de viitor:
intenii pentru urmtorii 23 ani, de a lucra, emigra, percepia
anselor de reuit n via, a poziiei sociale, a locului de
munc n viitor, a carierei
Hobby-uri, voluntariat, mp liber:
acvism civic, petrecerea mpuluiliber, grad mulumire a
mpului liber, hobby, pasiuni, mp alocat

Gen (masculin-feminin)
Mediu de reziden (urban-rural)
1. Factori demograci
Deprivare material sever: lipsa a 4 din 9 resurse - plat
chirie, credite, concediu o sptmn pe an, consum carne
sau echivalent vegetarian o dat la dou zile, acoperirea
cheltuielilor neateptate, telefon mobil i/sau x, televizor
(LED, LCD, plasm), main de splat, automat, autoturism,
cldur n cas.
Srcie nanciar n funcie de pragul srciei relave.
Intensitate sczut a muncii: membrii n vrst de munc din
gospodrie au lucrat <20% din potenial ntr-un an.
Percepia subiecv a statutului familiei (srac-bogat pe o scal
de la 1 la 10).
Educaia prinilor (sczut, medie, superioar)

1. Succes educaional
absolvirea liceului, promovarea bac-ului, connuarea pregrii
post-liceu, urmarea nvmntului superior, rezultate bune
la nvtur, dorina de a connua ciclurile nvmntului
superior, a nu renuna la studii
2. Bunstarea psihologic
sma de sine (scor mare), percepia fericirii (scor mare),
anxietate (scor mic), depresie (scor mic)
3. Sntate
percepia strii proprii de sntate (oms-who) cu 5 trepte de la
proast, am multe probleme la excelent

2. Factori ai excluziunii sociale (Eurostat)


mbolnvire grav sau deces n familie, omaj sau nrutire
nanciar a prinilor, jefuirea bunurilor personale, consum
excesiv de tutun, alcool, droguri n familie, rud n nchisoare,
pierderea locuinei, desprirea de familie, asistarea la violen,
calamiti cu punerea vieii n pericol.

4. Evitarea comportamentelor de risc


(tnrul are rol acv)
evitarea consumului n mod abuziv de tutun, alcool, droguri,
evitarea sarcinii, naterii, avortului, nepromovarea unui examen
important, probleme cu poliia legea sau tentava suicidului

3. Factor al evenimentelor negave de via

245

S-ar putea să vă placă și