Sunteți pe pagina 1din 128

A celui ntru snT printelui nostru

I 0 A N CHRISOSTOM
A rchieciscopul Constanlinopolel

iducere din lijjnba elin, ediia de Oxonia, 1852.


<Je

^ r c h im i '{h eo d o sie ^ t h a n a s i u
Esjjmemi! Bis. Sf. Spindon

I A I
BGRAFIA ELUTOARli DACIA11 P. IUESCU & B. GROSSU
1901
C 01C B S T ABIZLSC
SATJ

EXPLICAREA EPISTOLEI CTR GALATENJ


A colni lutru $&ul printelui nostru
IOAT C H & ISO S T O M
Ar oiii episcopul Constantinopole

Pavel. Apostol, nu de la omeni, nici prin


Smenl, ci prin Iisus Cbristos i Dumneleti Ta
:al, carele l*a nviat din mori, i. toi fraii cel
mpreuna cu mine, Bisericilor Galatief, char
v6ufi_i pace de la DumneleO Tatl nostru i
de la Domaul Iisus Christos".
(Cap. I, 13).

Exordul acestei epistole e plin de suparare, n ace


lai timp i de nelepciune, i nu numai exordul, ci,
cum sar dice, chiar ntreaga epistol'. A discuta n
tot-deauna cu blndee fa de discipull, cnd pote e
nevoe i de asprime,* nu este fapt al unul adevrat
invetoria; ci al unui vtmtorii! i duman. Pentru
aceia i Mntuitorul, discutnd de multe ori cu disci
polii, cte odat cu mult nelepciune ntrebuina i
asprime n cuvnt ; acum fericesce, ear alt da t
mustr. Aa bun-or dicend lui P e tru : Fericit e?tj
Simoue, fiul iul Iona (Matheiu 16, 17. 23) i fgdu-
4

ind a aeija temelia b i s e n t e l p e mr.urisirea fcut


de el, nu dup mult timp de la aceste cuvinte dice:
^Fugf n dosul meii, Satan, c-mi eti scandal. I
alt loc e a r a l: nc i voi suntei nepricepui (Mat.
15, 16), i n fine bgase n ii atta team, n ct
ve<Jndu-I vorbind cu femeia Samariteanc n u aO
c u t e z a t a -1 n t r e b a , c e caui,^ saQ ce v o r b e s c r.
c u d n s a ? <f (Ioan 4, 27), ci~i-au amintit despre mn
care. Acestea sdindu-le Pa vel i clcnd pe urmele
nvtorului, i varia cuvntul dup trebuina disd-
pulilor; acum deci taie i'rde, ear alt dat cu
mult abilitate aplic medicamentele cuvenite. Corin-
tenilor bun-or li dicea: D a r c e v o ii? cu to-
ia g s v in la voi, .saQ cu d u c h u l b l n d e e i i
al iu b ire ! ? (I Corinth. 4, 21), ear Galatenilor :
O , G a l a t e n f r d e m in te " (Gal. 3, 1. 6, 17.
4, 19), i aceasta nu o dat numai, ci i a doua or
i a treia or ntrebuineaz ast-feliii de mustrare. La
finele epistolei earal certndu- li dicea : N im e n i
s n u -m l fac v re -o s u p r a r e " , pe cnd in a lt
loc earl o ndreapt, picnd: Fiii m e, p e ca rit
e a r l cu d u r e r e v n a s c " i multe de acestea.
Cum c epistola e plin de suprare, se pote vedea
din prima lectur. Dar trebue a spune, ce anume
l-a putui ntrit contra discipulilor sfii; i aceasta
nu e o chestiune mic sail de despreuit, cci n a-
semenea casn ici el nu ar fi ntrebuinat o ast-febtl de
mustrare. A se irita pentru lucruri ntmpitore t
de puin va!6re, pote fi fapta unor brbai mici de
suflet* greoi i ticloi, n tocmar cum i a nu se n
griji de lucrurile mari e fapta unor molatici i som-
rflTroL Tuse Pavel nu este dintracetia. Aa dar care
pale fi* pacatul care l-a -micat pe dnsul att de
muit? Menta eu adevrat si * covritorii* era, cci a-
_ 5

ices, pcat 1T nstrgin pe toi de Christos, dup cum


nsut mai la vale dice: Ia c eti P a v e i vS dic v 6 u
c d e v vei c irc u m c id e , C h r is to s n u v v a
folosi c u n im ic " (Cap. 5,2. 4), i earl: CT
c u t a i a ve ju s tific a p rin le g e , ai c lu t d in
c h a r (Ibidem, v^rs 45). Dar ce este aceasta? E
necesar deci a desfura faptul mal clar. Oare-caril
hrestinl dintre lu.deT, stpnii .nc de prejndiiile
Iudaismului, iriibi tai tot-odat i de slav deart,
voind a- apropii loru-l demnitatea nvtorilor,
^fi venit ntre Glatenl, unde invati c trebue a se
circumcide, a. pi!i'Smbetele, i lunile nou i a nu
ngdui pe Pavel;: care combatea aceste obiceiuri. Cci
<diceau ii, c dis :ipuli luTf Petru, Iacob i Ioan, cei
nfgt Apostoli a|]lui Christos i petrectorl cu el, nu ,
mpedecaQ aceste^ obiceiuri. i a adever c nu Smpe-
decaO, nsg aceasta nu-o fceai! -fiind- c o credea-
ca dogm, ci mal mult ca concesie la slbciunile
Iudeilor carif credeai; ne cnd Pavel predicnd e-
vanghoiia giniior, nu avea necesitate de ast-feliii de
concesiuni. neltorii aceia, Insg, fr a spune cu
ele pentru care ce-1 ali conced au, amgiaG pe cel
simpli dintre Galaten, dic6ndu-Ii, c nu trebuie a
ngdui pe Pa vei, cci acesta de abia eH i ast-dl
s a artat, pe cnd cel de pe lng Petru sunt cel
nlei ; acesta (Pavel) a fost discipul al Apostolilor,
pe cnd aceia au fost'al iul Christos; acesta (Pavel)
-e singur, pe cnd cel de pe lng Petru sunt mul,
i stlpii bisericeT. Pe lng aceasta 1 defimai! ca
ipocrit, dicnd c chiar el care combate circumcisiu-
nea acum, alt dat se vede fcnd us de ea, i alt-
feliQ v8 predic voug, altfeliu predic altora.
Deci cnd el (Pavel) a vedut o naiune i n t r e a ^ n
ferii ere, i un foc puternic aprins n biserica Gala te
rnilor i ntreaga cldire ameninat a crtea, a est
eupmiisj de & iiemqUemire i o mnie dreapt. Acea
sta 0 j nvedereaz el lic^nd: A i v o i sa fiu a-
e u m ia voi i sa-rni s c h im b v o c e a m e a * (CapiL
4, Sub aslfeliil de nemulumire deci, el scria a-
xieast epistol, justificndu-se pentru tote. De Ja n
ceput ds&I, el se adresa za drect-la faptul care-i spa
consideraia Iu), adec la aceia despre care vorbiaft
dumanii lut, c ceM-al (Petru, Iacob i loan) a fost
discipull aMuT Christos, ear el (Pavei) a fost discipul
#1 Apostolilor. De aceia i ncepe epistola astfeli :
Pavel Apostol, nu de la omeni, nici prin omeni".
neltorii aceia, cum arn spus deja, (Jiceau c el (Pa-
ve) ete cel mal de pe urm dintre toi apostolii,,
si c& de acetia a fost nvat. Petru nsfi, Iacob i
loan afl fost chemai i mal nteti i corifei sunt ai
apostolilor; pe lng aceasta i credina o aO primit
de la Christos, i deci i o r mal cu sam trebue a crede
de ct lui Pavel; aceia nu rapedec circumcisiunea,.
i nici de a nu pzi legea. Acestea deci i altele ca
acestea spun6ndu-li, spre a njosi pe Pavel pe de o
parte, ear pe de alta spre a nla slava celor-1-alV
nu dor spre a- luda, ci spre a amgi pe Galaten.
-a convins de a fi ateni la prescripiunile Iegel
fr nie un folos. Cu drept cuvnt deci ncepe in aa
mod epistola. Fiind c i ii batjocuread nvetura
lui, dicend c a luat-o de la 6mmi, pe cnd nv
tura lui Petru era de Ia Christos, chiar de la nce
putul epistolei se ridic contra acestei aewsahml, di*
cnd c el este Apostol n u de la omeni, nici.
p r i n 6 n ie n l .
Jia botezat cu adevSrat Anania, dar nu el l-a sc
pat din rtcire i nici c el l-a atras la credin, ci
JB&u] Christos de sus l-a vorbit cu acea voce, prin
cEfi a fost atras. Pe Petru i pe fratele Iul, pe
oau si ne im tele lu -a chemat Mntuitorul, pe cnd
7

sumbla pe lng marea Galileil, ear pe Pavet l-a r i


dicat la c e r i u l i dup cum aeeia nu a Ci fost chemai
de a doua or, ci imediat prsindu- mrejele i ce!e-
1-alte, l-a urmat, to t aa i ei, de ia ntfiia chemare
a fost ridicat Ia cea mal mare nlime, si odat cu
botezul i resboitt ne 'mpcat contra Iudeilor a nce
put, i a covrit pe cel-l-all Apostoli. A m m u n
cit mal m u lt de c t d n ii" (I Corinth. 15,10). In
!aceasta epistol ns nu dice aa, ci-I place de a se
pune pe aceiai linie. Ceia ce-1 preocupa era, nu d e
a se arta pe sine ma pre sus de cel-l-all, ci de a
nimici scopu! nelciune!. Ceia ce dice mal nt6iu,
j,nu de la 6m enl, era comun tuturor Apostolilor,
cci predica are nceputul i rdcina de s u s ; e ar
cnd dice: nici p r in 6m enl, aceasta este p a rti
cular al Apostolilor, cci nu prin 6menl l-a chemat,
ci nsui Mntuitorul prin sine. Dar de ce nu a a-
mintit el despre chemarea sa i s ^ic: Pavel c h e
mat nu de la omeni", ei a amintit de apostolie ?
Fiind c despre aceasta era vorba. Dumanii lui di-
ceaii. c i sa ncredinat nvetura de omen, de a-
postoll, i deel lor trebuia s urmeze. Dar cum c
nu de ctr 6meni i sa ncredinat nvetura i a*
postolatul, o declar Luca dicnd: mplinind ii
s e r v ic iu l Domnului i p o s tin d , a d is s p ir itu l
s n t, osebii-ml pe Barnaba i pe Pavel" (Fapt.
13, 2), de unde se nvedereaz c autoritatea fiului
i a sntului Duch este una i aceiai. Deci cnd dice
c era trimis de Duchul snt, se nelege c de Fiul
a fost trimis. Aceasta o nvedereaz el i n alte lo
curi, atribuind-o spiritului lu Duinnedeu. Aa de pild
discutnd cu presviteril Miletului dice: L u a a m in te
de v o i ni-v i de t u r m a la c a r e s p ir itu l s n i
v 'a p u s p a s t o r i i e p i s c o p ! (Fapt. 20, 28), de
8

n alt epistol ic e : Pe c a r ii f-a pus Dumne-


eLetf n biseric, ntei pe Apostoli, al doilea
pe P ro tetl, apoi .pe Pstori i Dascli" (1 Co-
iflttEla, 12,28). Avstffsiiu deci;el cu indeferen ntrebu
inar. cuvgntuUi cte odat aciunile Iul Dumnedeu
l(! crmnesce ale sntului Dach, ear alt dat acele
a l e sutuu Ducii le ia ca ale lui DumrtedeO. De alt-
feliQ, i gurile ereticilor le astup cnd dice: P r i n
Iisus Christos Dumnezeu ;Tatl Dac Pavel
a r fi mencionat numai de Tatl prin acea particul,
p r i n , pote c il ar fi nscocit sofisme, dicGnd c
acel prin se potrivesce Tatlui, la care se rapor
teaz aciunea fiului; dr acum el mencionnd de
Fiul i de Tatl Ia un loc, i ntrebuinnd cuvntul
n comun, o astfeli de suposiiune nu-l mal are lo
tu l de a fi. A cum el face aceasta nu ca cum a r
.atribui- tatlui tote aciunile fiului, ci arat c a-
cest cuvnt nu introduce nici o deosebire esen
ial. Ce vor dice deci acel ce-l nchipuesc ore-
care mpuinare/ cnd la botez se pronun acele cu-
winte: n numele Tatlui al Fiului i al Sn-
ituluff Duch. s e b o t e a z , e t c . ? cci dac prin
ifaiplul c Fiul se pune dup tai l at* presupune infe
rioritatea Jiului, iat aici Apostolul ncepe tu Fiul i
vine Ia T a t l? ce am putea $ice deci? Dar s
mu -pronunm nimic defimatoriG. Nu trebue a nt
trevolta certndu-ne cu dnii pentru adevgr, ci chiai
de "a-r nfuria ii de o mie *de ori, este totui nece
sar ca noi s pzim msurile evseviel. i dup c-an
nu am numi pe fiul mal mare de ct tatl, prin fap
iu l e Pavel nencioueaz mal ntgifi pe Christos, cc
aceasta ar fi cea mal de pe urm nebnnse i exageraie d
-ori ce impietate ; ast-feliu i n acel ioc unde Fiul e pu
dup Tatl, nu trebue a considera pe Fiul inferior Tatlu
9

Inelul ce l-aj n v ia t d in m o r i" . Dar ce faci,


Pavele ? Vroind a introduce n credin o.i^enl carii
ludaisaz nu adtiei 3a mijloc nimic din acele a rg u
mente strlucite, }ca de pild cnd serial Filipenilor
dicend, c In 'chipul lui D u m n e d e u fiind, n u
a s o c o tit a fi c a o r p i r e n to c m a i c u D u m -
$ e t i (Filip. % 6.), ceia ce dup aceasta scriind E -
breilor strigai c E s te s t r l u c i r e a s la v e i, i c h a -
r a c te r iu l ip o s ta s u lu l Iul (Ebr. 1, 3.), ceia ce nc
din nceput fiui tunetului (loan) striga, c L a n c e
p u t e r a c u v n tu l, i c u v n tu l e r a la D u m n e -
<^ea, i D u m n e Ie Q e r a c u v n tu l " (loan 1, 1. 5.
19 etc.), ceia ce nsui Iisus vorbind de multe ori
Iudeilor dicea, c aceleai lucruri le pote svri ca i
Tatl, i c are aceeai putere ; nimic din acestea nu
spui, ci lsnd la a parte tote acestea l amintesc!
numaT.de economia corporal a; lui, i aduci la mij
loc crucea i m ortea? Da, respunde el, cci de ar fi
fost vorba de nisce omen,^, cari! nu-l nchipuiai lu
cruri mari de Cliristos, pote c era bine de a li spu
ne acelea; dar acum fiind vorba de omeni carii tre-
bue a fi pedepsii i carit dac s-ar deprta de leg-e
se vor rescula contra nostr, de aceia deci am in
tesc de un fapt, prin care e desfiinat ori ce
necesitate de lege, voiu s dic de bine-f'acerea c ru
cii i a nvieri), accesibil tuturor. Cci a dice : la
nceput era cuventul, i c n chipul lui Dumnezeii
sei*a, i a se face egal lui DumnedeQ, i altele de a-
'cest i'eliti, artaQ de sigur Dumnedeirea cuvntului,
iis aceasta nu ar fi contribuit cu nimic n caul de
fa; pe cnd dicjid: ce lu i ce P a n v ia t d in
m o r i , se amintesce prin aceste cuvinte capitalul
bine-faceri lor lui pentru noT, ceia ce nu puin con
trib u ia n chestiunea ce-1 preocupa. Cci muli dintre
IU

omeni cbiciauesc o da ateniune nu cuvintelor cari


represint pireia Iul DumnedeUr ci acelor cari a ra
t bme-facerea lui ctr omeni. ' Pentru aceia deci
trecnd acelea cu vederea, vorbesce despre bineface
rea fcut nou6. Dar ereticii dai asalt nefolositori*
<*.nd dic : iat c Tatl nvieal' din mori pe Fiul.
Dup *ce dnil s-aii fost inbolnvit odat* eu voiajor
asurdesc, cod e vorba de cele mal nalte dintre
d o g m e ; ear cnd e vorba de cele njosite, care sunt
dise n scriptur. apt-feJi, fie cu privire la corp, fie
pentru respectul ctr Ttl, fie pentru alti ore-care
economie, ii acestea le prefer : pe care exaininn-
du-le prin ele nsei, vom vedea c tocmai pe deuii
i vatin. i, iu adever eti cu plcere i-al ntreba :
din ce caus vorbesc aa ?=4re voiesc a arta pe fiul
slab i neputincios de nvia un c o rp ? i cu tote
acestea credina in el, ba chiar i umbrele credin
cioilor n el fceai de a nvia morii. Apoi cei cre-
dincio$t, dei erau i dnii muritori, dac numai
cu umbra acelor corpuri de lut, sati cu umbra haine
lor cu cari erau mbrcate acele corpuri, i totui
nviiai pe cel, mori, ore el pe sine nsui nu a pu
tut s. se ridice diri mor ? i cum ore, nu este a-
cea sta'o nebunie pe fa i o sporire de dem en?
Ce ? nu l-a! audit pe densul dicgnd : R isip ii t e m
plul acesta, n trei lile l voia ridica" ?'
(loan % 19, 10, 18), i earl; putere am d e am
pune sufletul mea, i patere am eari de a-1
l u a " ? i pentru ce se dice c tatl l-a nviat din
mori ? Pentru aceia c i tatl face to ce i el (fiul)
f a c e : i mal dice aceasta apoi n respectul tatlui,
i din causa slbiciune! auditorilor.
i toi fraii ce! mpreun cu mine".
De ce 6re nici ntro epistol na adaos el aceste vor
bei-ei sau cl pune numai numele se, saCt doufi
ii

i trei nume de ale discipuliior Iul? pe cnd a ie f


pune o mulime, i nici nu-I mencionead pe num e;
din ce caus face el aceasta ? Dumanii lui il defi
mai, c el singur predic contra lege! mosaice, i
c numai el introduce inovaiunl n dogme. Voind deci
de a reslurna bnuiala lor, a intercalat n epistol i
pe frai, probnd c ceia ce scrie, o face dup prerea
eomun a tuturor. B is e ric ilo r G a i a t i e l , Nu n u
mai un singur ora, nici dou saii trei, ci tu ntrea
ga naiune a Ga Ia tenii or se ntinsese acest foc a l
nleiune, Privesce i de aiil indignarea lui, cci
el nu dice: iubiilor sati celor sani cum obiclnuesce
pe aiurea, ci simplu B is e ric ilo r G a la tie l" . Aeeas-
ia-1 arat pe dnsul ca avnd durere mare i profund
mniat asupra lor, ne numindu- dup numele lor
saG si salute cu acea iubire obicinuit lui, ci c a -
dresaz tuturor bisericilor; i nic mcar nu adauge
bisericilor lui Dumnezeii, ci simplu :, B is e ric ilo r G a -
l a t i e l . Aa dar ehiar din nceput se grbesce de
a atinge starea lor revoluionar; pentru care pune
i numele biserice, ruinndn-1, i punendu-I pe td^
Ia un Ioc. De alt-feliti ii ca desbinal n multe pri
nici c a r fi putut a fi numii eu aceast denumire,,
pentru c numele de biseric este nume, ce nsam n
concordana i conglsuire, C h a r v 6 uS i p a c e d e
,1a D o m n u l n o s t r u Iisu s C h r is to s i d e Ia D u m
n e z e u t a t 5 l . Peste tot locul pune de necesitate
aceast formul, ear mal-cu sam scriind Galate-
nilor; fiind c dnii erail primejduii a cdea din
char, de aceia se rog lui Dumnedeu pentru dn
ii de a -1 rectiga e a r l; i tot-o-dat fiind c ii
se resboiaQ contra lui DmnedeQ, l r 6g de a- ren-
torce spre pace. D um neJeQ t a t l" (0 eo> aa-cp
i de aice earl se dovedesc ereticii vinovai. Cci
12

lie i, c loan- de aceia dice n exordul evangheliei:


;i .Dumnedeft era cuventul (x-xt Oso? rjv6 X<ivoc), pu-
ieud pe Diimnedett nearticulat, pe cnd cuvntul (o
vrift#) este articulat, pentru c introduce dumnedeirea
HS( ca mal mic de ct a t a t l u i ; i earl c a-
s s te unde Pavel vorbesce de fiul ca fiind n chipul
lan )>uninedeil (ev fJLop'f) 6aoo uTipXe'.v), nu vorbesce
despre tatl, pentru ea i aici numele lui Dumnezeii
se gasesee nearticulat. Dar aici ce vor putea spune,
$tod Pavel "di.ee uu numai de la Dumnedeu, ci de
te Dumnedeu ' T a t l ? Tat numesee aici pe Dum-
ireng; nu ca s-I colacheze, c certndu-i forte aspru
imntesoe causa pentru care ii au devenit fii; cci
l prin lege, ci, prin baea re nas cer el saO Invredni-
ef: de aceast cinste. De aceia peste to t locul i
oMTt de la. nceput tace a se ntrevedea urmele bine
facere! Jj Dumnedeii, i numai ct nu d ic e : vot, robi
h4 liil, dumani i nstreina.1 de dnsul) cum aa fr
d, veste numii tat pe DumnedeO? nu cumva ore
\4a acordat legea aceast nrudire ? de ce d a r pr-
s*ttd -pe acel ce va adus in aceast nrudire, alergai
ea r a t spre pedagog? Dar nu numai numele de tat,
ci i' u urnele, fiului este suficient d e a arta bineface
rea^ cci Iisus de aceia se va numi: c el va mn
tui pe poporul seu de pcatele lor (Math. 1, 21).
-eai:a denumirea de Christos nseamn ungerea Sf
Duch.
G elul c e s a d a t p e s in e p e n t r u p c a te lf
nost r e " (vers. 4), Vecii aa dar, c nu a pu rtat vre
un serviciu de sclav sati forsat, i nici c sa preda
de cineva, ci singur sa dat pe sin e? aa c, en
tu audt pe loan dicSnd, c pe fiul sefl cel unul ns
e ut l-a dat tatl pentru n o ,, s nu mpuinezi pec
tru aceasta demnitatea tulu, i nici sU nchipuest
ceva omenesc. Cci dei se dice c tatl l-a dat, n
- 13 -

se spune aceasta pentru ca tu s neleg" vruc ser*


vicift de sclav, ci ca s afli c aceasta fost i p
rerea tatlui, ceea ce de ait.feliu i Pavel a a r ta t
dicfind: dup v o in lui Dumnedeu i tatl
n o s tr u ^ J nu dup ordin, ci dupa voin. i fiind c
una i aceeai este voina tatlui i a fiului, apoi ceia
ce a voit fiul, aceasta i tatl a voit. Pentru pa-
catele n o s t r e . In mii i nenumrate rele am petre
cut, i el-am vinovai de cea mal grea p edeaps;
legea nu numai c nu ne-a scapat, ci ne-a i con
damnat, pe de o parte scofind mai n eviden p
ctui, ear pe de alt parte ne-putend a ne ^ lib e r a
sati a nceta urgia lui Dumnedeti. Fiul Iul Dumnedeti
nse, chiar i acest imposibil -a fcut posibil, desle-
gnd pacatele,_pe dumani punndu-I n rndul prie
tinilor, i druindu-ni i alte mii de bunti. Apoi
lice : ca s n e s c 6 t d i n t r 'a c e s t s e c u l v i c l e a n .
Unii eretici se aca de aceast vorb, defimnd
viaa present, i pentru aceasta aduc chiar m rtu
ria lui Pavel. Iat, lic i, c el a numit secuiul pre-
sent viclean. Dar, spunem!, ce ore este seeul? timp
d dile i ore. Dar ce ? intervalul dilelor este v i
clean, sati pote i drumul sorelul? I)ar aceasta n i
meni nn ar dice-o vre-o-dat, chiar de ar cde n
cea mal de pe urm rtcire. Ins, dic ereticii, nu a
vorbiL de timp, ci a numit viclean viaa present.
i cu tote aceste vorbele mencionate nu spun aa
c ev a ; ns6 voi nu insistai asupra cuvintelor, din care
de alt-feiiu singuri v-al mpletit acusaiuniie, ci ni-ve
v6 deschidei calea erminiel (explicrel). Deci n ive
permite i nou6 a explica cele dise, i aceasta cu a-
t t mal mult, cu ct interpretrile nostre sunt i ev-
seviose i au raiunea de a fi. Deci, ce am dice n o i:
c nici un rM nu ar deveni vre-odat causa vre unul
bine, pe cnd viaa present este motiv de mit de
- 14

cununi i de attea recompense. Chiar nsui Pavel o


laud Sn mod iperbolic, cnd dice: wear d a c tr
iesc n corp, este fructullucrului, i ce voii
alege, nu s c ii (Filip. 1/22). Dar alegerea el i-o
propune n a tri aici, pentru care prefer traiul de
aici, de ct a e descompune i a fi cu Christos. Dac
ar fi viclean, nu ar fi spus el acestea despre dnsul.
-Nici odat nu a ntrebuinat cineva r 6ul spre a ajuge Ia
bine, dup cum se scie, c nu desfr&narea ne va duce
ia nelepciune, safl invidia la familiaritate i priete
nie. i chiar Pavel cnd Yorbesce despre corp c :
Iegel lui nu se supune, cci nici nu pote"
(Rom. 8, 7), Jas a nelege, c rfiutatea rgm-
nnd rutate nu pote s fie virtute. Aa dar c'nd
audi clicendu;se s e c u l viclean, tu s nelegi faptele
ceie viclene, inteniunea cea stricat. Cci dor n'a
venit Cbristos ca s ne oicore i s ne scot din
viaa present, ci ca tasndu-ne n lume, s ne pre
gteasc dfe a ne face vrednici de viaa cea din ce-
riurl. De aceia i dice el, pe cnd conversa cu t a t l :
s i acetia remn in lume, ear, eu vin la tine.
Nu m rog c a s-l ridici pe d e n ii din lu m e ,
ci ca s-I pazescl cel viclean" (loan 17, 11/
15), adec de rfiutate. Dar dac nu te mulumesc! cu
acestea clise, i inc struiescl a nunii viclean viaa
present, atunci nu condamna pe cel ce se sinucid.
Cci precum nu merit acusaiun cel ce se scap pe
sine din vr'un rgsi, ei din contra e vrednic de cununi,
to t asemenea i cel re prin o morte forsat, prin
treang saft in* a lt mod, ncetnd de a tri, nu ar fi
-drept de a fi acusat, dup vot. Dar pe unii ca ace
tia i Dumnedeti ii pedepsesce mal mult ca pe uci-
g.aV i noi cu toii l detestm, cu drept c u v n t:
cci dac a omori pe alii este un fapt ru, cu atl
nai , mult ioc a se omori pe sine. Dac, dee, viaf
_ 15

present. este viclean, ar trebui s ncununm pe cel


ce ne omor, fiind c oe scap de viclenie. Afar de
acestea, chiar din cele ce dic ii, se prind n vorbe.
Aa bun-or dic, c s6rele este Dumnedeu, ear dup
sore i pe lun o numesc DumnetJeG, ncbinndu-li-se
ca unor cause a multor b u n t i; inse acestea ie $ic
btndu-se n capete. i In adevr, dac trebuina a-
cestora .cum i a tuturor stelelor spre nimic alt nu
contribuie, de ct numai spre pstrarea viee pre-
sente, pe care ii o numesc viclean, hrnind corpu
rile i iuminndu-le i producnd fructe, cum atunci
aceti $el, dup prerea vostr, ntrebuinaz a tta
osteneal n coriQpunerea i susinerea unei viei vi
clene? Inse nici sleitele nu sunt Du m ne del, Domne
pzesce, ci lucruri fcute de Dumnezeu spre trebuina
nostr, i nici lumea nu este viclean. Dac tu ns
mi spui pote de ucigai, de desfrnai i de profana
torii mormintelor, apo tote acestea nu ati a face ni
mic cn viaa present, cci aceste pcate nu su n t
resultatul viee corporale, ci resultatul inteniunilor
corupte. Pentru c dac acestea ar fi resultate ale
viee presente, nimeni nu a r putea fi liber i curat,
pe resonul c ea (via|a| le clironomisesce n totul.
Acum privesce la acele nsuiri ale viee corporale,
de care nimeni nu se pote dispensa. i care sunt a -
Vestea ? a mnca, a bea, a dormi, a cresce, a simi
fomea, setea, a se nasce, a nceta din via, i n fine
tote de acest felia. De acestea nimeni nu scap, nici
pctosul, nici dreptul, niel imperatul, nici prostul,
ci toi suntem supui acelei necesiti a nature. T ot
aa i a face rele ; dac ar fi aceasta motenit de
viaa de la natur, nimeni de sigur nu le-ar putea
evita, dup cum nu se pot evita nici acelea. S nu-mi
spui nse, c sunt rari cel ce fac fapte bune, pentru
c de necesitile corporale nu vel gsi nici odat
vre-unul scpat. Ast-felifl c ntru ct se va gsi m-
16

:ar unul'fcnd fapt bun, ntru uimic nu se va v


tma chestiunea. Ce spu, nenorocitule i nemernicu
le ? este vicleana viaa present, in care am cunos
cut pe Dumnedeu, n care filosofm asupra viee vii-
tore, n care am devenit din 6menl ngeri, i dnuim
cu puterile cele de su s? Care alt dovad vom mai
cuta, spre a ne ncredina despre prerea vostr,cea
viclean i corupta? Pentru ce Pavel a numit cofupt
secolul present ? A usat i el de obiceiul com un;
cci i noi obiclnuim a dice: ast-d am avut o di
rea, criticnd prin acfeasta nu timpul, ci fapta i m
prejurarea. Tot asemenea i Pavel, criticnd inteniu-
nile cele viclene, se conform obiceiului ; arat tot
odat nsfi, c Christos ne-a mntuit de pcatele cele
dnainte i ne-a asigurat de viitoriu. Cci cnd el dice:
cel c e s a d a t pe s in e p e n t r u p e c a t e l e n o s tr e "
aceia a a r ta t; ear cnd adaoge: p e n t r u ca s
n e s c o t d i n t r a c e s t s e c o l v i c l e a n , nvedereaz
sigurana pentru viitoriu. Pe cnd Jegea a fost nepu
tincios chiar ctr una din acestea, charul a fost
puternic ctr amndou. Dup v o in a Iul Dum
nezeu i t a t l n o s t r u 1'. Fiind c dnii (Galatenil)
credeai c nu ascult de Dumnedeu, dttorul lege,.
daca prsind vechiul testament vor intra n noul
testament, i pentru aceasta se temeaO, vine Pavel i
li ndrepteaz aceast bnuial a or, dicnd c a-
ceasta e i prerea tatlui. i nici c dice simplu
ta t lu i* ci ta t lu i n o s t r u c e i a ce pune ncon
tinuu, ruinndu.I pe dnii i artndu-li c Christos
e acel ce pe tatl s6G la fcut tat i a) nostru.
C r u i a se c u v in e s la v a n v e c i a m i n
(vers. 5). i aceasta e ceva~noQ n scrierile lui Pa
vela cci vorba amin nu o gsim nici ntro epis
tol >e la nceput, ci dup multe altele.
Aici inse, artnd c cele vorbite erai suficiente
17 -

ih acusarea Galatenilor, i c cuventul era desvr


it, pune pe a m i n chiar in exord, de vreme ce
crimele vdife nici c afl nev oe1de multa osteneal.
Amintind de cruce, de nviere, de rescump6rarea de
pcate, de sigurana de viitoria, de prerea tatlui,
de voina fiului, de char, de pace, de tot darul lui,
sfresce cuvntul cu doxologie. i nu numai din a-
ceast caus a fcut aceasta, ci i spre a se minuna
de mrimea cliarulul eelui revrsat n cel mal nalt
grad, i spre a nelege cine era& ii i ce atl fcut
Dumnedeti pentru denil, fr veste i n clipeala ochiu
lui, ceea ce de alt-felitt neputnd a representa cu cuvn
tul a i terminat iii doxologie, nlnd lu Dumnezeii nu
valorea el, ci lauda cuvenit lui pentra lumea ntrea
ga. Pentru aceia deci imediat dup aceasta i ntre
buineaz cuvinte forte aspre, ntocmai ca i cum ar fi
fost nflcrat grozav de ideea binefacerilor* Iul Dum-
netlea. >ic&nd Cruia e s te slava n veci amin",
ncepe cu cele mai aspre mustrri, scriindu-Ii: M e
m ir c a t t d e c u r n d v<S a b a te i d e la C hris-
-tos, carele v-a chemat p rin char, la alta evan-
g h e l i e (vers. 6), Aa dar, fiind c prin pzire le-
gel credeai c vor putea mulemi pe tatl, ntocmai
cum credeai! i Iudeii cnd persecutai pe Christos,
tocmai acest fapt l arat mal ntei, c adic nu
numai pe Christos ci i pe tatl l n t r ta i il f
cnd aceasta. Nu v 6 abatei numai de la Christos,
dice, ci i de la tatl, cnd facei aa. Cci dup'cum
vechiul testam ent nu este lucrare numai a tatlui,
ci i a fiului, ast-felifi i charul nu este numai al fi
ului, ci i al tatlui, i deci tote sunt comune T o -
te a le ta t lu i m e u , ale mele s u n t . (loan Isl.
15). Deci cnd dice, c se abat i de la tatl kwho
aici doufi crime de odat, adec, abaterea. cea
mai grabnic abatere. i cu tote acestea tcuenr con
18 -

t rariul era demn de a cu sa re, adec dac dup un


timp mal ndelungat s-ar fi abtut. Cel ce cade de
la ntiul atac, d prob de cea mal mare slbeiune.
t e a t r u aceia l i acus di c n d : dar ce ? nic nu au
nevoe de timp nletoril votri, ci de la ntiul atac,
sunt in stare de a v6 nimici ? i care scuz o vet!
putea avea ?; cci dac n afaceri amicaleast-feliCt. de
fapte sunt o crim, i demn de condamnat este cel
ce prsesce pe unul djntre prietinii sei cel mal princi
pali i mal folositori, nelegi de ct pedeaps nu
pote fi vinovat cel ce se deprteaz de DuinnedeO,
care l chiam la densul. Cnd deci apostolul <Jice
m S r n ir , nu o spune aceasta numai ca s-l rui
neze, c dup atta dar, dup iertarea pcatelor i
dup acea filantropie iperbolic aii dezertat spre ju
gul sclvief, ci in acelai timp arat i ce fditi de
idee avea despre dnii,mare i bine form at; cci
dac i-ar fi credul pe dnii att de simpli i lesne
de amgit, nici c s a r fi mal mirat de faptul ntm
plat. Dar fiind c v-am credul dintre cel curai, d i
ce el, i dintre cel ctigai cu mult trud, de aceia
m6 m ir; ceia ce de alt-feliO era de ajuns de a - r re
ctiga i a-I readuce la starea dinainte. Aceasta o
nvedereaz i pe la mijlocul epistolei, cnd d ic e :
. A t ta a- s u fe rit In z a d a r , d a c c u a d e v r t
n z a d a r " (Cap. 3, 4). V e a b a t e i " . Nu a dis
v -a l a b tu t " ,c i vS a b a te i" , a d e c : nu cred nc
i nici c consider amgirea vostr ca eomplect, i suni
convins c ceia ce a-l perdut, se pote earl recti
ga. Aceasta o i dice el mal departe cu mal mult
c la r ita te : E u a m n c r e d e r e n voi c nimic
a l t n u v e ! c u g e t a '1 (Cap. 5, 10).
Cel c e v*a c h e m a t p e v o i p r in h a r u l lu
Christos*'. Chemarea este a tatlui, ns motivu
chemrii este fiul; el este cel ce ne-a mpcat i ne-;
19

d a t d a ru l cc nu ne-am salvat din faptele lege.


^'Totc ale mele, a le ta le s u n t, dice, i a le ta le
a l e m e le " (loan 17, 10). Aa dar i acestea unt
ale tatlui, i acelea supt ale fiului, comune adec
la amndoi. Nu dice: v6 a b a t e i d e la evan-
g h e l i e ci de la Dumnezeii, cel c e va c h e
m a t p e voi", adec pune aici tocmai aceia ce
este mal nfricoat i mal .-suficient de a-T speria.
Cci cei ce voiau a-i amgi pe dnii, nu o fceau
fr de veste i imediat, ci abtendu-I de la fapte cu
ncetul, fr a se ncerca pentru moment a-l abate i
de la persone. De alt-feliG aa e amgirea diavolului,
-ca s nu-l ntind cursele g6le ; cci de a r fi dis :
-deprtai-vS' de Christos, de sigur c s'ar fi pdit de
ii ca de nisce neltori i vtm tori ; acum inse,
lsnd'u-l n credina lor, cu viclenie atac numele
evangheliei, surpnd ast-felitt n libertate, prin cele
artate, ntreaga cldire, iascundend ca dup nisce
cortine, prin numels acestea, pe drrmtoril de zidiurl.
Deci, fiind c nelciunea lor il o nu miau evan
ghelie, cu drept cuvnt apostolul se lupt contra a-
cestul nume, dicnd : La a lta e v a n g h e lie , c a r e
n u e s te a l t a (vers. 7) : i bine $ice, pentru c nici
hu este alta. Dar dup cum ptimesc cel bolnavi,
carii se va trn prin mncri vrtose i tari, aceasta
pit-o i Marcion n caul de fa. Acndu-se
de vorbele apostolului, lice: iat c i Apostolul a
$is. c nu este alt evanghelie; i st-feliu discipulil
iul nici c primesc pe toi evangheliti, ei numai pe
jmul, pe care-1 forfec dup cum voiesc. Dar ce to
a m n cnd el <Jice: D u p e v a n g h e l i a m e a i
p r e d i c a lui Iisus C h r i s t o s ? " (Rom. 16,25). Cu a-
&ev6ra t c sunt de ris cele ce spun i ; ns6 ori ct
de ridicole sunt theoriile lor, totui este necesar de
- 20

a le; censura pentru cel ce se amgesc uor. Ce d-


fcehi nse noi ?: ca chiar mit de persone de ar scrie-
evanghelii, inse scria aceleai fapte, tote la uri loc
compun o singur evanghelie, i nimic din mulimea
celor scrise nu ar putea vtm a pe una din ele; pre
cum earl, daca chiar unul singur ar fi scriitorul t
totui ai spune lucruri contrare, cele scrise nu pot fi
un tot complect. Cnd noi dieem u n a e v a n g h e l i e
saQ mat multe, aceasta nu st n numgrul scriitorilor, ci
se judec identitatea saO deosebirea celor dise. De
unde urmeaz cu certitudine, i: i cele patru evan
ghelii sunt una singur evanghelie. Cnd cte-l pa
tru spun aceleai fapte, nu pote fkdeosebire ntre ele
din caii sa deosebire! dintre persane, ci este una i
aceiai, pentru concordana celor spuse prin ele. Nici
Pavel nu dice ucuni cu privire la numrul lor, ci a-
supra deosebirel celor vorbite. Dac, inse, alta este
'evanghelia lui Matheia, i alta a lu Luca, n ce pri-
yesce puterea celor scrise i exactitatea dogmelor,,
apoi atunci bine fac c se acaa de vorba lui P av el;
dar dac sunt una i aceiai, conteneasc vorbind-
prostii i, prefcndu-se a nu sci aceasta, ce de alt-
felia pote fi priceput i de copiii cel mici. Sunt u-
n ia c a r ii v tu l b u r i voiesc sa strice e v a n
g h e lia lui Christos" ; adec, pe ct timp vei fi s:
ntol Ia mnte, pe ct timp vei vedea lucrurile^
drept i nu ncruciat, inchipuindu-v6 lucruri ce nu
exist,nu vei cun6sce alta evanghelie. Cci dupre
cum un ochiQ tulburat, vede alt-ceva in locul reali-
tel, tot ast-feliu i o minte tulburat n desordinea
raionamentelor viclene, ptimesce acelai lucru, a-
teaa f&tocmat ca i nebunii, carii i nchipuiesc cu
faffeai aTi&e^a. de ct realitatea. Ins aceast nebunie
(sci rtrut!" frua grozav, cci lucread vtm are nu
n efe sorpurale.* ci .n cele spirituale, nu n lumina o-
- 21

muiui trupesc aduce vatamare, ci n a celot* sufletesc!.


i voiesc s strice evanghelia lu i Christos.".
De i i nu introdusese de ct o singur porunc, saQ
Cei mult dou. din lege, adec circumcisiunea i i
nerea Smbetelor i a lunilor no)6, totui apostolul
I mustr, probnd c dac se falsific ceva ct de
mic, se vatm chiar ntregul, cci prin aceasta se
tric evanghelia. ntocmai ca i cu monedele mpu
ii tesc : cnd cineva taie sa i distruge ceva ct de
mic din characteristica lor, atunci ntregile monede
sunt considerate de fa le ; tot asemenea i acel ce
stric chiar cea mal mic parte din credina sn-
tos, singur se vatm i chiar din nceput merge
spre mal retl. Unde sunt acum cel cu ne judec pe
noi, cum c o ceart zdarmc ne povuiesce de a
ae desbitia de i ? Unde sunt acel ce dic, c nu este
aici-o deosebire ntre noi i aceia, i c deosebirea
iu provine de ct din iubirea de utfeietate ? Aud
ie ^ice Pavel: c cel ce introduc ioovaiun ct de
micf, stric evanghelia. Acetia ns6 nu introduc ceva
mic, cnd dic c fiul lui Dumnezeii este creatur. Nu
al audit c i n vechiul testament .se scrie, c cel
ce adu r lemne n diua Smbetei este pedepsit, de i
au se calc de ct una din porunci, i nc nu din cele
foari ? Nu al audit cum. Oza, pe cnd sprijinea chivo
tul legef, ce urma a cdea, a murit imediat, pentru
; s a atins de el, fapt ce nu aparinea serviciului
ui? Apoi dac clcarea Smbetei i atingerea de
invotul ce cdea la pmfint a adus* pe Dumnedeti
n tratta indignare, c nici mear de cea mal mic
ertre nu a nvrednicit pe cuteztorii, ore cel ce va-
m dogmele cele nfricoate i nespuse, se va bu-
ura de iertare saft justificare ? De sigur c nu. i
tfusa tuturor relelor este chiar aceasta, c noi nu ne
adignm pentru faptele cele mici. De aceia s aO in-
rodus cele ma mari pcate, pentru c nu se d cu-
22 ~

veuita ateniune spre cercetarea celor mal mici. Ccf


ntocmai ca i la corp, cnd ce ee despreuitsc ra-
joele las a se nasce friguri, putredire i n fine morte,,
tot aa se ntmpl i cu spiritele, cnd trecnd cu
vederea cele mic, las a se introduce cele mal m ari
pgcate, Cutare, $ice, greesce c postesce, de i nu
este vrun lucru mave sati pcat de a nu posti;,; ui>
altul e sntos cu credina cea dreapt, nsg la un
moment, fcnd pe ipocritul, a t r a d a t- o ; nici aceasta
nu e v ro greal m a r e ; un altul mniat a ameninat
a se departa de credina cea dreapt, dar nici ace*
sta nu este vrednic de pedeaps, cci, dice, a greit,,
din suprare i mnie. Mii de picate fie asemenea
natur ar gsi cineva pe fie-care di introduse n bi
serici. De aceea ne-am fcut de r*s naintea ginilor
i a Ebreilor, fcndu-se mif de schisme in biseric-
Dac ce ee s a ti ncercat a se deprta de aedm in-
tele dumnedeesc, sati a mica din ele >ceva ct d&
mic, ar fi tost pedepsii dup dreptate, nu sa r fi ns
cut molima de fa, i nu ar fi e$ut asupra biserici
lor atta furtun/V edl cum Pavel numesce circumci-
siunea desfiinare a evangheliei. Acum ns6 sunt mut
printre noi carii postesc aceiai di cu Iudeii, i Sm
betele Ie in mpreun cu dnii, ear noi rbdrcv
cu generozitate, sati mal bine dis ntrun mod mie-
lesc. i ee dic do Iudei, cnd multe obiceiuri i de-
ale ginilor se pstreaz de ctr ai uotri; ghiciri t
preghicirl dup sborul paserilor, simbole i semnale*
filelor, barurile de la naseere, i acele hrtiul pline
de tot impietatea, pe care la nascerea copiilor le
compun imediat sjjre rul capului lor, nvndu-i
de la inceput de a suprima ostenelele i d u re ri
le spre ctigarea virtue, i punendu-i * ast-feliti-
sub tira n ia ' rtcit a norocului. Dar dac celor
circumcil Christos cu nimic nu li va folosi, celor ee-
i a tra g attea re?e* cu ce- va folosi spre m ntuire
23

credina lor ? De i circumcisiunea a fost dat de


Dumnedeti, totui fiind-e prin evanghelie a fost desfiin
at ca uesevrit la timp, tote midl6cele le ntrebuina
Pavel spre a o dssrdcina. Dar apoi Pavel punea
a tta interes q desfiinarea obiceiurilor Iudaice, e.e
se pzau fr vrun folos, i noi s nu desrdciom
obiceiuri de ale ginilor ? i care justificare o vom
a v e a ? De aceia ast^d! interesele nostre chretinescl
le facem cu vuet i tu lb u ra re ; nvceii notri plini
de trufie a rsturnat ordinea i tote atl devenit pe
dos. Ct de puin de i-ar admonesta cineva, I necin
stesc pe mal marii lor, fiind-c noi l educm rt.
Ori ct de nesuferii a r fi mal marii lor, i chiar de
a r fi ncrcai de mii de rele, tottil nici atunci nu^f
este permis discipululu a fi insubordonat. Dac Mn
tuitorul vorbind de nvtorii Iudeilor ice, c de
vreme ce sta a pe scaunul lui Moisi, e drept de a fi
ascultai de nvcel, de i aveaa fapte viclene, pe
care ordon de a nu le imita nvceii, de ce iertare
pot fi vrednici cel ce necinstesc i dispreuiesc pe
mal marii biserice, carii vieuiesc cu blndee i du p
charul lui Dumnedeu ? Deci dac nu e permis de a
ne judeca unii p e a lti, cu att mal mult pe invte-
tori notri.
Dar dac chiar eQ / saCt nger din ceriG
var predica alt evanghelie afar de ceea ce
a primit-o, anathema sa fie" (vers 8).
Privcsce nelepciunea apostolului. Ca s nu die.
cineva, c pentru sav deart sprijine propriile
ale credini, se d anathemel i pe, sine nsui. i
fiind c ii se refugia a dese-orl la demnitatea i a u
toritatea lui Iacob i loan, de aceia a menciouat i
pe ngeri. S nu-mi spui, dice, de Iacob i de loan ;
chiar unul dintre cpiteniie ngerilor din ceria de a r
corupe predica, anathem a s fie. El nu dice simplu
d in ceriQ ", fiind c de alt-feliu i preoii se numiafl
24

ngeri : B u z e le p r e o t u l u i s p z a s c c u n o s c tn a
i gura lui legea s o c a u te , c c i el este n
g e r u l lui D u m n e d e u a t o t - s t p n i t o r i u l u l (Mala-
ehia 2, 7), ci ca s nu cre<^l c bl vorbesce acum de
acetia, a adaos din c e r iti , fcend alusiune la pu--
terie cele de sus. i tiu dice: dac vor vesti ceva
contrar, saG vor resturna totul, ci dac ar evanghe-
liza ceva ct de mic, pe lng cele ce ani evanghe-
lizat noi, chiar de ar mica ceva ct de nensemnat,
anathem a s fie.
C u m a m lis d e ja , a a i a c u m e a r l lic <
(vers. 9), Pentru ca s nu. creii c vorbeie acestea
sunt spuse din mnie, sati iperbolic, saG fr chib-
zuire, le pune earl de a doun or. Cel ce vorbesce
ceva de la mnie, iute i retracteaz ; dar cel ce
de a doua or spune acelai lucru, probeaz c ju
decnd serios a spus aa ; c a aprobat mal nainte
in mintea sa, i ast-felih a pronunat vorba. Cnd
Abraam a fost rugat de bogatul din evanghelie ca
.s trimit pe Lazr, a rsp u n s: A ti p e M oisi i
p e P r o f e i ; d a c ' n u a s c u l t d e a c e ia , n ici d e
m o r i i n v ia i n u v o r a s c u l t a (Luca 16. 29. 31}.
Aici Christos introduce pe Abraam vorbind, artn-
-du-ni c sntele scripturi trebue a f: mal demne de
credin, de ct chiar morii nviai. Dar Pavel ce
dice ? i cnd eu vorbesc de Pavel, earl de Chris
tos spun, pentru c el a fost care i-a micat sufletul :
c h i a r n g e r d in ceria pogorndu-se adaoge, i
cu drept cuvnt. Cci ngerii ori ct de mari ar fi,
nu sunt de ct servitori i supui, pe cnd tote sn
tele scripturi aG fost trimise nu de servitori, ci de
nsui stpnul a tote. Pentru aceia dice: D a c vfe
v a p r e d ic a c in e v a , p e l n g c e ia c e v a m p r e
d ic a t " . EI nu d ic e : cutare sad cutare, pentru c de
25 -

ce ar f,trebuit s mencioneze nume proprii, el care


face us de aa iperbol, c pune la un loc pe toi,
i pe cel de sus,,i pe cel de jo s ? Prin faptul c d
anathemel pe evanghelist! i ngeri, el circumscrie
or te demnitate, ear prin faptul c se d singur
anatheme, el circumscrie or ce familiaritate i legiti
mitate, S nu-mi spui, dice, c vorbesc acestea cona-
postolil i tovarii tei/ cci nici pe mine nu mg cru
predicnd ast-felih de idei. T6e acestea le face el*
nu ca cum ar denuna pe Apostoli ca pe unia ee
calc predica evangheliei, du, Domne pzesee, cci
tot el spune: O r i ed, o ri a c e ia , a a p r e d i c a m "
(I Corinth. 15, 11), ci voind a arta, c, cnd e vorba
de adevr, nu ngduie a i se spune de demnitatea
personelor.
O r e a c u m c a u t f a v o r e a o m e n ilo r , s a d a
lui D u m n e z e u ? O r e c a u t a p l c e a 6 m e n ilo r ?
d a r d a c ai p l c e a d m e n ilo r , n u a i fi s e r v
a l lui C h r i s t o s " . (vers. 10).Ue v-aT amgi pe voi,
dice el, spunndu-vg aeestea, nu cumva ore a p u
tea s mistific pe DumoedeO, care scie i cele as
cunse a le cugetului, i tu care ml pun to tsina
de a I plcea ? AI vdut nelepciune apostolic? ai
vgdut nlime evanghelic? Acestea Ie scrie i Co-
-inthenilor dicend : N u c a s n e ju s tific m , ci
c a s ve d a m n le s n ir e d e la u d (II Corinlh. 5
12), i in alt loc earl: M ie p r e a p u in m l e s
t e a fi j u d e c a t d e v o i, s a d d e j u d e c a t a o m e -
n e s c * (l Corinth. 4, 3). Fiind c el ca invgtoria
se vede forsat a se justifica naintea discipulilor, o
sufere aceasta, pe de-o-parte, ear pe de alta se mh-
nesce, nu dor din disperare, s nu fie una ca asta,
ci pentru uurina judece celor amgii, i-pentru
c nu era crezut de deni. Pentru care i dice a-
- 26 -

cestea, ca i cum ar spune: nu cumva ore vorba m


este ctr voi? nu cumva omenii ati a m 6 judeca ?
Cuvntul rneti este ctr Dumnedeti i pentru res
ponsabilitile cele de acolo fac t o t u l ; nu am ajuns
la atta ticloie a falsifica dogmele, pe cnd urmed
a ne justifica naintea stpnului a tote pentru tote
cele ce predicm, Ast-feliO c in acelai timp jus-
tificndu-se i tot in acelai timp i ridicndu-se con-,
tra lor, a scris acestea. Nu se cuvine nvceilor de
a judeca pe dascali l o r ; dar fiind c sa* resturnat
ordinea lucrurilor, diee, i slai ca judectori at me;
aflai c mult vor^ ctr voi n justificarea me nu
voii fa c e ; totul noi facem pentru Dumnedeti, i lui -
ne vom justifica asupra acestor dogme. Cel ce voe-
sce a ctiga favorea omenilor, face multe fapte b
nuite i perverse, tace us de nlciune i minciun
ea s ctige f vor ea i s atrag buna voin a
auditorilor; pe cnd cel ce cauf favorea lui Dum
nedeti i se silesce a-I plcea, are nevoe de o jude
cat simpl i curat, pentru c Dumnedeti nu pote
fi nelat. De unde deci rees n mod cert, e i noi,
(Jice, nu din caus c iubim ntietatea, v8 scri
em acestea, cu dorina de a avea slav din partea
vostr, sati de a avea discipui, cci nu ne-am ocu
pat de a plcea omenilor, ci lu Dumnedeti. Dac
ai fi voit a plcea omenilor, ai fi tost nc prin tre
Iudei, ai fi persecutat nc biserica lui Dumnedeti.
Cel ce despreuesce naiunea intreg, pe familiari, a-
mici i rude, i se lipsesce de atta slav, schim
bnd -le tote pentru persecuiun, dumnii, resboe
i atacuri dilnice, este invederat c i acestea pe ca
re le dice acum, nu le dice cu dorina de a aves
slava 6meniIor. Aceasta o a spus el, fiind c urm?
' a povesti viaa lui de mal nainte, cum i transfor
marea fr de veste, i a arta cu probe evidente
c cu adev6rat el s*a schimbat, pentru ca s nu ere
~ 27

d, c face aceasta justi(icn.du-se lor. De aceia a


dis mal nainte: Ore aeum caut favorea otne-
n l o r ? Cunoscea el forte bice cnd pote fi tim p u l
oportun pentru corectarea discipulilor, i prin u rm a
re. scia cnel tiebue a vorbi" ceva nalt i mare. De
i ar fi putut ca s aduc din alt parte dovedi spre
a proba, c el predic cu dreptate, dovedi din sem
ne, dic, din minuni, din pericolele prin care* trecea, din
nchisori, din atacurile dilnice, din fome, din sete,,
din goltate i din altele de acestea, dar fiind d
cuvntul iul nu era acum ctr apostolii ce! minci
nos!, ci ctr adeve^ait apostol, carii eraO compartat
ia tote acelea, voit s die ia primejdii, de aceia din a lt -
parte ncepe vorba. Cnd se adreseaz apostolilor ce
lor mincinoi, el pune pe fa comparaiunea, aduce
la mijloc rabdarea lui n primejdii i in fine d i c e :
Servitori al lui Christos sunt ? (ca un nebun
vorbesc) mal mult eCt ; n ostenele mai mult,
n b t i p e s t e m s u r , n n c h is o ri m a l m u lt,
n- m o F F d e m t i l t e - o r l -- (H -G^rinth. 4 l r 3)r acui
ns el vorbesce de traiul lui de mal naiote, i dicer
V fac cunoscut, frailor, c evanghelia pre
dicat de mine nu este~dujr 'onrrcrl'rrici nu-
a r a primit-o i nici nu m-am nvat de la om.
ci prin descoperirea lui Iisus Christos" (Vers.
11, 12). Privesce cum aceasta o susine cu tot pu*
terea, c adic a fost discipul al lui Christos, ne in
tervenind v run om, ci el prin.sine nsui nvredni-
cindu*l a -1 descoperi intreaga cunocin. i care do
vad a-I putea da necredincioi]or, c Dum nedei-a
descoperit prin sine nsui, i nu prin intermediul
cui-va, acele misterii negrite ? Viaa me de m al
nainte, tlice ; cci nu m*a fi schimbat fr veste,
dac nu ar fi fost DumneleO care s-mi descopere.
28

Gel ce se nva de omeni, cnd sunt violeni i n


focai n chestiunile contrare, au nevoe de timp i
de mult art,:spre a se convinge; dar acesta schim
bat fr de veste i tocmai pe cnd furia lui a tin
sese punctul culminant, nvederat c sa nvrednicit
unei vedenii i nvaeturl dumnedeescf, pentru ca
astfeliu fr de veste s se ntorc la mintea sn-
tos. Pentru aceia se vede forsat de a povesti des*
pre viaa sa de mal nainte, ear de m artini invoc
faptele petrecute. Cum c ma nvrednicit unul ns
cut fiul lui Dumnedeti a m6 chema prin sine nsui
din ceriurl, voi n u sci: i cum s scii, dac nai
fost fa ? dar cum c ani fost un persecutor aprig,
aceasta o scii. Vestea despre asprimea me s-a pro
pagat pn la vo), de i distana dintre Palestina i
Galatia este m a r e ; a a c de sigur nu s-ar fi im pr-
sciat Intratta vestea, dac nu era din parte-mi un
exces de nesuferit a toi* De aceia si dice: A-T a*
ulit d e s p r e petrecerea me In Iu d a is m , c p e s
te m fisu r p e r s e c u t a m b is e r ic a lui Dumne^eQ
i o p u s t i a m (Vers J3). VedI cum vorbesce de fie
care fapt i'l pune nc cu intensitate, i nu se ru-
inead? Nu persecuta biserica aa cum sar ntm -
pla, ci ncel mai nalt grad p e s te m S s u r w, i n u -
numal persecuta, ci o i pustia, adic se ncerca s
o tearg de pe faa pmntului, s o nimiceasc,
s o drme, s fac a disprea, cci aceasta e tre a
ba pustiitorului. i p r o g r e s a m n I u d a is m m a l
m u l t de ct cei d e a c e ia i v r s t c u m in e n
n a i u n e a me, forte r v n ito riG iind d e prin-
tescele m e l e t r a d i i u n l 0 (Vers. 14), i pentru ea
s nu cred c faptul provenea din firea lui cea a-
prins, a ra t c totul lcea micat de zel, de i nu
dup o exact cunocin, i nu persecuta spre a
- 29

resbuna vre*o dumnie ore*care, safi pentru slava


deart/ ci fo rte r v n i t o r i t t f i i n d d e p r i n t e s c e -
le m e le t r a d i i u n l . ^ Ceia^el spune, aa i este;
cc dac cele ce fceam contra bisericei, dice, nu le f
ceam pentru om, ci pentru ^el dumnecjeesc. greit
de sigur, ns zel nfocat, cum deci acum, alergnd
pentru biseric i cunoscnd cu exactitate adevrul,.
l face aceasta pentru slav deart ? Dac chiar pe
cnd gream i totui nu m stpnea o astfel de
patim, ci numai zelul dumne^eesc mg aducea la a-
eeasta, cu att ma! mult acum, cnd am cunoscut a*
deverul, a r fi drept de a fi scutit de orl-ce bnuial
de felul acesta. Odat cu trecerea me n credina i
dogmele bisericel, am departat orl-ce prejudicii! Iu
daic, artnd un mal mare zei de ast dat. ceia ce
probeaz c cu adevrat e am trecut la credina
cretin, fiind stpnit de zel dumnedeescn Pentru c
dac n ar fi fost aceasta, ce alta ar fi putut, spune-mi,
ca s contribue la o ast-fel de transformare, i s-1 d e
cid de a schimba cinstea cu insulta, linitea cu p rim ej
diile i odihna cu sbuciumarea ? Nimic absolut, de
ct numai amorul nflcrat pentru adevr. ,
C n d a b in e -v o it D u m n e d e o , cel c e m-a a -
Jes d in p n t e c e l e m a ic e l m e le i m -a c h e m a t
p r i n c h a r u l s u , ca s d e s c o p e r e p e fiul s e u In
m in e , s p r e a -1 p r e d ic a p r i n t r e ginr, nu m -a m
lip it d e c a r n e i s n g e . " (Vers 15,16).
Privece ce voece el a arata a ic i: adec c i timpul1
n care el a prsit credina Iudaic a fost hotrt de
Dumneled, i c dup o ore-care iconomie Dumnede-
easc el a fcut aceasta. Cci dac nc din pntecele
maicel sale a fost ales a fi apostol, i a fi chemat la
acest serviciu, i dac a fost chemat atunci, ear el
a ascultat imediat, e cert c Dumnedeu, pentru o ca-
30 -

us ore-care nesciut i necuprins de mintea ome-'


e a s t , a annat pn alunei'chemarea. i care a r
putea fi ore acea caus ? Pote c aceptal cu nerb
dare de a audi nceputul istoriei, i de ce nu a fost
chemat odat cu ce doi-spre-dece; de ct ca s nu me
deprtez de ceea ee e mal urgent, lungind prea mult
vorba, rog dragostea voastr de a nu a cep ta ca s a-
-flat totul de la mine, ci a cerceta i prin vo ni-v6,
i pe Dumnedeu al ruga ca s vfi descopere. i noug
ni-a dis dne-va, pe cnd vorbeam ctr voi despre
transformarea lui, c. din ce caus ore din Saul, cum
se chema, l-a numit Pavel? Dar dac pote art uitat,
apoi cetind n acea carte vei sci tote. De acum uof
vom continua in irul curtatului, i avem de gnd s
artm , cum earl nimic omenesc--nu^a-fost din cele
.petrecute eu dnsul, ei tote au fost de la Dumnedeti,
carele cu mult pronie a iconomisit tote cele ating-
tore de deoul. M| m -a c h e m a t prin C h a r u l s6&".
Dumuedeu, ns, dice c pentru virtutea lut l-a chemat:
Vas al a le g e r e ! "ml e s te m ie " (Fapt. 9 15.), ear
ctr Anania <Jicea: Ca s p o r t e n u m e l e m ett
n a in te a g in ilo r i a m p r a i l o r , adic, c este
-destoinic de a servi i a face lucruri mari.
Aceasta se pune ca caus a chemrel Iul. El, ns8,
pesle tot Jocul dice, c totul datoresce charulu i fi
lantropiei lut cele! negrite, cum bun-or n urm-
toriul loc unde dice: D a r a m fo st m ilu it," nu c
-dor am fost destoinc, sau apt, ci ca s a r a t e n
m in e to t n d e lu n g a r b d a r e , c a e x e m p l u c e
l o r c e v o r c r e d e in tr ^ n s u l, s p r e v ia a v e d n i c a
;(I TimotheiO 1, 16), AI ve$ut umilin iperbolic? P en
tru aceia, dice, eti am fost miluit, pentru ca nimeni
s nu s6 de sndjduiasc, ecl eti cel mal rM dintre
itoi omenii, i nc m-am nvrednicit de filantropia iul.
_ 31

Aceasta o i declar cnd dice: c tn mine s a-


rate tot ndelunga rbdare^ ca exemplu celor
ce vor crede ntrensul."
C a s d e s c o p e r e p e fiul seci n m i n e / ' Aiu
rea, inse, Christos $ ic e : N im e n i n u c u n 6 s c e p e
fiu], f r n u m a ta t l, i n im e n i n u c u n d s c e p e
t a t l f r n u m a i fiul, i c r u i a v a voi fiul s-I
d e s c o p e r e " (Luca 10, ). Ai vgdut c i tatl des
copere' pe fiul, i fiul descopere pe tatl ? Tot ast-feM
i cu s la v a : i fiul slvesce pe tat], tatl slvesce
pe fiul: S l v e s c e - m p e m in e , p r e c u m i e u
te -a m s l v it p e tin e " (loan 17, 1. 4.). C a s d e s
c o p e r e p e fiul s 6 Q In m in e ," Dar de ce ore nu
a dis: s descopere pe fiul s6Q mie, ci n m i n e w?
Pentru ca s arate, c nu uumal prin cuvinte a audit
cele ale credinei, ci c s-a i . umplut de Duchul snt;
descoperirea T-a luminat spiritul, ear pe Christos *\
avea In el vorbind. Pentru a*l p r e d i c a pe el p r i n
tre g in i." Nu numai faptul c a crezut, ci i acela
c a fost desemnat de apostol al ginilor, a provenit
de la Dumnedeu. Ast-feliil mi s-a descoperit, lice, pentru
ca nu numai s-l vd, ci i altora s-l art. El nu
^ice, altora, n mod simplu, ci ca s-I p r e d ic p e
el p r i n t r e g in i ^ De aici deja el ineepe exordul a-
pologiel lu, n faa-disci puii lor. Nu era necesar de a
predica i Judeilor i ginilor n acelai feliti. Nu
m - a m lipit d e c a r n e i s n g e / ' Aici face alusi-
une la apostoli, numindu- dup natura lucrurilor. Dar
dac pote se ii ce i despre toi 6roeni!, nici noi nu
contrariem. N ic i c m -a m s u it la Ierusalim, c-
tra a p o s to l ii cei m a l n a in te d e m i n e (Vers. 17).
Aceste cuvinte dac le-ar examina cine-va, aa lasu-
82

^prafa, s-ar prea c sunt pline de o mare emf'as,


i deprtate cu totul de nelepciunea apostolic. A
vota cine-.va pentru sine nsui i a nu lua nici urt
companion la prerea lui, pare a fi lips de minte'.
A m v lu t tice o m ce s e c r e d e p e s in e d e
n e le p t, Inse m a l m u lt s p e r a n a r e d e c t el
c e l n e b u n , " {Proverbe26, 12), i aiurea: V a t d e
c e i n e le p i n o c h ii lo r i n v a i n p r e r e a
l o r . (Isaia 5, 21), i earT: N u v<5 fa c ei n e
le p i n a i n t e a v 6 s t r . Deci nu cine-va, care a au-
^it attea de la alii, i pe care nsui le-a recoman
dat altora, ar fi putut s cad n asemenea g re a l ;
aceasta nu numai Pavel, dar nici cel mal de pe urm
' otn nu ar fi pututo face. Dar, dup cum am spus, aceas
t dicere luat i examinat^ aa pe de asupra, ar putea
cine-va dintre "auditori s se* re voi teze, eu drept cu
vnt ; dac nse vom adoga i causa pentru care el
a pro nu nata, de sigur c to vor aplauda i,ad-
m ira pe apostol. Aceasta o vom lace deci acum.
Nu trebuie a examina cuvintele numai la supra
fa, fiind-c atunci vor resulta multe inconveni
ente; dar nici de a le tortura nu e bine, ci lucrul
cel mal prudent este de a fi cu ateniune la cugetul
scriitorului. Chiar n conversaiunile nostre dac nu
vom avea n vedere aceast norm, i de nu vom
examina inteniunea vorbitorului, vom suferi multe ne
mulumiri, i tote se vor resturna. i de ce s vor
bim de cuvinte, cnd chiar n fapte dac nu pzeee
cineva aceast regula, tote se vor ntorce pe dos ?
Aa bun-or doctorul taie i desparte unul din ose,
dar. aceasta o fac de multe-orl i tlharii. Apoi ct
prostie nu a r fi, dac nu am putea distinge tlhariul de
doctor ? i earl: ucigaii i mrturii ptimesc ace
leai dureri, fiind schingiuii n timpul ct se cer
ceteaz crima; dar este mare distan intre unit i
- 33 -

alii. Dac, decT, nu vom pzi aceast regul, nu vom


putea pricepe asemenea lucruri, i vom considera pe
Ilie, pe Samuil i Feuees.de ucigai, ear pe Abraam
de orportorifl de copT, dac, clic, vom examina lucrurile
la suprafa, i nu vom avea n vedere i scopul lp-
iuitoriloiv Aa dar s examinm i inteniunea iul
Pavel, cu care a scris acestea; s vedem deci scopul
Iul, i care era n general,intentiunea lin fa de a*
postol*, i atunci vom pricepe cp ce anume plan e
vorbea el acestea. Nu a dis. el aceste vorbe spre a
despreui pe Apostoli, sati spre a se nalta pe tlfeti
ul. NicT acum nu a avut asemenea gnd i nici maf
'nainte. i cum o putea face aceasta, cnd i pe dan
sul s-a dat atiathemel? Nu, ci peste lot locul n e-
vanghelie pzeee statornicia. F iin d c ce ce pustieau
biserica diceaii, c trebuie a urma apostolilor, 'cari!
nu mpedec acestea, ear nu Iul Pavel, care mpe-
dec, din care caus se i introducea cte puin re-
tcirea Iudaic, se vede nevoit a resista cu brbie
contra lor, nu dor c voia a vorbi ceva de rgfi con
tra apostolilor, ci ,a ndui absurditatea, celor c e'e u
nedreptate se nalaQ pe el' singur. t)e aceia dice :
Nu m'-am lip it de carne snge". Era, cua-
devgrat, cea ma de pe urm absurditate de a pune
sub dependena omenilor pe cel nvat de nsut
Dumnedeti, Cel ce nva de la omeni, cu drept cu
vfeut ia de tovari tot o m en i; dar acel ce s-a
nvrednicit de acea voce fericit, i a fost nvat tote
de ctr cel ce are tesaurul nelepciune!, pentru ce
s-ar fi pus sub dependena omenilor? Umil ca acesta
e demn ca el s nvee pe omen, ear nu e s n
vee de la omeni. Deci nu a dis el acestea din uu
rin, ci ca s arate demnitatea predicel lui. N ici
'n u m -a m su it, dice, la Ie r u s a lim c tr A p o s
tolii cei m a l n a i n t e d e m in e " . O dice aceasta
3
34 ~

fiindc, spuneau dumnit Iul, c apostolii ati fost


chemai mal nainte de ct densul la apostolat: dar
dac trebuia a comunica eu dfenif, negreit ca cel
ce l-a descoperit lui predica l-ar* fi ordonat a fi ce i
aceasta. Dar ce ? Nu s-a suit el ore la Ierusalim ?
Ba da, sa suit, i nc nu n zadar, ci i folosindn-se
cu ceva de la dnii. Cnd anum e? Atunci cnd n
oraul Antiochiea, care mal 'nainte artase mult zel,
s-a fost fcut o ntrunire de credineiol tocmai asupra
caului de fa, i se disputai! dac trebuie a fi cir-
cumcil credincioii dintre ginii, saQ c s nu fie si
lii de a se circumeide; atunci s-a suit Pavel m pre
un cu Sila. Dar acum cum zice el n u m -a m su it,
nici n u m -a m Iip it ? Mal ntti pentru aceia c
el nu s-a suit din propria sa voin, ci a fost trimis
de alii, i al doilea c nu s-a dus ca s nvee ceva
de la denil, ci ca s-i conving. El a avut de Ia n
ceput aceast prere, pe carea i apostolii o ati a-
probst du p .ac e asta : 'aceea adec c nu trebuie a se
circumcide. Dar fiind c Anliochenilor nu li se p
rea a fi demn de credul, i dati ateniune mal mult
celor1din Ierusalim, s-a suil, nu c dor avea nevoe
de a cuuosce ceva mal mult, ci c a s conving pe cel
ce contraziceau, i di ce ati c i cel din Ierusalim sunt de
aceiai prere. st-fellu deci, din nceput el tote Ie
cunoscea, i nu avea nevoe de dascal, i ceia ce du
p mult disputare trebuiaCl a aproba apostolii, el
mal Jnainte nc de acea disput le avea deja n
el nestrmutat. Chiar i Luca exprimnd aceast p
rere dice, c timp ndelungat a vorbit cu dnii (An-
liochenil) mal nainte de a se duce la Ierusalim. Da
r fiind-c i prerea frailor era de a afla i pe a-
celor din Ierusalim, sa suit pentru dnii, ear nu
pentru vr'un interes al Iu l Deci dac acum el dice :
n u m -am s u i t este ca cum ar fi dis, c nu s-a
35 -

suit la nceputul predice! Iul, i nie cnd s-asuit n 'a


facuto aceasta spre a nva ceva de !a apostol!.
Ambele acestea le i nsamn el cnd^ice: n u r a 'a m
lipit n d a t d e c a r n e i s n g e " ; i ved! c nu
dice simplu n u m - a m lip it" ci dice n d a t "
Dar dac dup aceasta s-a suit, nu a fcuto spre
a lua ceva de acolo,
C i m-am d u s in A r a b i a " . Privesce suflet in-
fe rb n ta t! Ei voia s cucereasc de la uceput tocmai
acele locui1! necultivate pn atunc i n starea cea
mai slbatic. Dac ar fi asceptat pe lng apostol!
<ie la cari! nu avea nimic de aflat, predica sar fi>
Impedecat, i atunc a r ti trebuit ca apostoli! s m-
prscie cuvntul credinei peste tot locul. De aceia
fericitul acesta, fiind cu sufletul jnferbntat, imediat
-a apucat de nvtura barbarilor i a elbaticilor,
alegendU' singur o via agitat i plin de dureri.
i privesce nc i umilina IuT; * cci dup ce dice:
JSM -am d u s n A r a b i a tt adaoge imediat i e a -
ra i m-am n to r s in D a m a s c , El uu spune de
faptele lui de acolo, nici pe cine i ci a cateehisat,
de i se scie c ndat ce s-a botezaL a rtat atta
zel, c ntraita a confundat pe Iude! i i-a adus la
aa iriiaie, n ct i Iudeii tElinif H ntinsese curse
spre a -1 omor, ceia ce nu s-ar fi petrecut dac el
nu a r fi sporit numrul credincioilor. Find-e con
trari! lui era ii biruii cu nvtura, de aceia alergai
la omor, i tocmai faptul acesta era un semn clar
de biruina lui Pavel. Ins Christos nu l-a lsat s
mora, ci i-a pstrat n interesul cel mare al predi
ce!. i cu tote acestea el nimic nu spune de aseme
nea tapte, aa c ceia ce spune, ou le vorbesce din
ambiiune, nicl spre a fi credut ca cel mal mare din
tre apostol!, i nici ca cum ar fi fost mhnit pentru
l despreuia, ci numai c se temea ca nu cum-va
36

s provin de aici vro vtmare predice!. Se nu


mea dese*orl pe sine l e p d t u r i cel n t u
d i n t r e p c to i,c e l d e p e u r m d i n tr e a p o s to l i
i n e v r e d n i c d e a s e m e n e a n u m ir e ; i acestea
tote cine'le dicea? El care a muncit mal mult de
ct toi, ceia ce denot marea lui umilin. Cel ce
nu cunsce nici un bun n sine, ns vorbesce cu f;u~
milin despre sine, se pote numi nelept, nici n-
tr'un cas ns um ilit; pe cnd cel ce vorbesce ast-
feliti, dup attea cununi, acela este cu adevfirat ea*
re scie a se modera.
earl m-am n to r s , dice, n Damasc",,
de i cte nu era acolo plnuite aupra lui?! Cc
despre acest ora dice el, ca gubernatoriul regelui
A reta l p^ia voind a prinde pe acest fericit apos-
toi, ceia ce era cea mal mare prob de gona ntre
prins contra Iudeilor. Dar nimic de acestea nu spu
ne aid, i nici acolo nu ar fi foftt mencionate, daci
nu ar fi vedut timpul oportun de a fi trecute n in
teresul istoriei, ci ar fi tcut, ca i aici, unde dice
simplu, -o s a dus i s-a ntors, fr a menciona de
cele petrecute acolo.
Apoi dup trei a n i n v a m suit Sn Ierusa
lim ca s cercetez pe Petru (Vers. 18).
Ce ar fi putut a fi mal umilit de ct acest suflet,
nobil? Gnd dup attea succese, fr s aib nevoe
de Petru, safl s alb nevoe al asculta asupra p re
dice!, cci era n aceiai condiiune ca i dnsul...,,
dar nimic mat muH nu voit} mal dice,i cu tote
acestea se suie la el, ca ctr cel mal mare i m a
btrn ? VedI cum li d el respectul cuvenit, i nu>
numai c nu se credea de cel ma mare, ci nic ehiav
ca e^al al lor ? Aceasta se nvedereaz din cltoria
de, fa. ntocmai dup cum muli dintre fraii notri
se duc spre a vedea pe barbai sni, cu ast-feliQ de
37
!
sentiment s-a dus i Pavel la Petru, i nc pote cu
mal mult umilin. Uni cltoresc spre a sefolo
si, pe cnd fericitul Pavel ne avnd neces de a n
v a ceva de la' el, saQ a primi v ro ndreptare n
predic, sa d u s1numai eu scopul de a-1 vedea i a -1
onora cu presena. Ca s cercetez pe Petru
El nu dice, s v 6d pe Petru, ci s-1 cercetez",
dup cum fac, cel ce se duc prin orae mari i
frumose, spre a cerceta de vrun prietin saO cunos
cut. Ast-felTu se credea el demn de mult cinste, nu
m ai chiar de ar vedea pe Petru,
Aceasta se nvedereaz i din Faptele Apostolilor,
unde se spune, c dup ce a vtnit Ia Ierusalim,
-deja ntorcnd l credin pe muli dintre gini, i
fcnd attea, pe care nici unul din cei-l-aUl nu a
ifcut, ;n Panfilia, Licaonia i n naiunea t-ilicenilor
unde a corectat pe toi din acea parte i l-a ntors
la Christos, mal ntl a Intrat la Iacob cu mult u-
milin, ca ctr un mal mare i mai de respectat.
.Apoi fiind sftuit ascult, de i era contra celor din
casnl de fa. V e^I, frate, dice Iacob, cte
miriade de Iudei sunt, carii aii creidt?... deci
curesce-te i cheltuesce p e n t r u ii. s p r e a l
rade c a p u l etc'. - i i-a ras prui capului, i a
^6vrit tote cele prescrise de lege. Unde nu se v
tm a evanghelia, el era cel mal umilit dintre to i;
unde vedea ns nedreptii din causa umilinei, e l !
apoi atunci el nu mal fcea us de asemenea calitate,
cci atunci nu mai nsemna a se umili, ci a vtma
i corupe pe discipull. a m rS m a s p e l n g
el cincl-spre-lece $ile. A se sui la Ierusalim nu
mai n scopul de a vedea pe Petru, nseamn m ul
tu l respect ce i-1 da, ear a i sta pe lng dnsul
timp de attea dile, e semn de prietenie i dragoste
- 38

mare. Pe a lt apostol n-am v d u t, fra n u m a


p e Iacob, fratele Domnului". (Vers. 19). Prive-
sce prietinia cea mare, ce o avea ctr Petru, de
vreme ce anume pentru dnsul sa dus la Ierusalim,
i pe lng dnsul a stat. Acestea Ie dic necontenit
i pretind a le inea in minte, pentru ca astfelM cnd
vei aucjli c se vorbesce ceva, ce se pare a fi con
tra lui Petru, nimeni s nu bnueasc pe Apostol.
Pentru aceasta nsui el, corectnd pare-c mal di
nainte nisce asemenea bnueli, dice cele de mas sus,
ca ast-feM cnd se dice, c el s a mpotrivit lui P e
tru, s nu cred! c vorbele lui sunt resultatul vre
unei certe, sah dum nii; cci respect pe barbat
il iubesce mal mult ca pe cei-l-all, i pentru ni
meni din i nu s-a suit, de ct numai pentru Petru.
Pe a lt a p o s t o l n -a m v d u t, dice, fr n u m a i
pe Iacob. L-am vgdut, dice, dar nu am fost n
vat de dnsul. Privesce cu ct cinste '1 numesce
i pe acesta, cci nu dice simplu, Iacob, ci adauge
i characteristica respectabil a Iul, ast-fellti c i cu
aceasta el este dispensat de orl-ce bnuial de "invi
die.Cci dac ar fi voit a-1 menciona dup nume
le cu cre era cunoscut, a r fi putut s o fac aceas
ta din ceia-I-alt particularitate, i s dic : al lut
Cleopa, dup cum dice i Evanghelistul; ins nu a dis
aceasta, fiind c credea c semnele charactenstice ale
apostolrlor sunt aceleai, i c entusiasir.ndu-se pe
sine nsui, i acela se va mndri. De aceia au l-a
numit ast-feld, cum am dis, ci fra te le Domnului^,
de i nu era frate dup trup al Domnulu, ci numalf
se credea aa, i cu tote acestea el n-a editat de a.
pune demnitatea barbatului. De alt-felia se i pro
beaz din multe locuri din Sf. Scriptura cum * el s=
gsea fa de apostoli i tcuni i se cuvenea de a fi..
Cele-ce v scria v ou, ia t n a in te a lui Dum-
39

nelett o spun, c nu mnesc. (Vers, 20). AI


vSdut umilina acestui sutiet, cum strlucesce de-o-
potriv n to te ? ntocmai ca i naintea tribunalului
cnd el se lupt ca s scape de responsabiliti, ast-
felia a cutat i In caul de fa de a se justifica.
Apoi am venit n prile Siriei i a le Cili-
ciel, adec dup ce a vfidut pel Petru. De aici nce
pe earl a se atinge de chestiunea cel preocupa,
adec c n-a fost n acel timp prin Iudeea, c el a
fost trimis ctr gini, i c nu s'a ncercat a cldi
pe temelii streine. Pentru care dice, e nic m ra r
ntmpltoria nu I-a v g d u t; ear aceasta se nvede
reaz din cele urmtore : Eram, dice, necu n os
cut in person bisericilor Iudeel, i numai a-
u ^ is e , c ce ce ne p e r s e c u t a a lt - d a t , a c u m
evanghelizaz c r e d in a , pe c a r e a t u n c i o co m
batea". {Vers. 22. 23). Ce ar li putut a fi mat cum
p tat ca ucest suflet? Cnd discuta cele ce tocmai
l acuzaO, ea de exemplu, cum persecuta biserica i o
pustiea, el tocmai acestele trece ntr'un mod exage
ra t i desvSlesce viaa lui de mat nainte, ear a-
cele ce trebuiau a l arta n tot strlucirea lui, le
trece cu vederea. Putnd, dac voia, ca sa spuu to
te succesele lui de prin acele locuri, nimic din tote
acestea nu $ice, ci cu un cuvent numai, pare-c
trecnd un noian nemrginit, <Jice: Am v e n it n
p r ile Siriei i a ie Ciliciei" i c a u d is e c cel
ce ne p e r s e c u t a alt-dat, a c u m predica c r e d i n
a pe care a tu n c o combatea", i alt nimic n a
mal adaos.Dar ce voiesce el s spun cnd dice :
eram n e c u n o s c u t bisericilor I u d e e l H? Pentru ea
s afli, c att era de departe de a li predica lor
circumciderea, n ct nici macar faa lui nu era cu
40

noscuta lor. i sl v ia ii pe Dumne^ea, n mine"


(Vers. 24). Judec i in acest loc regula lui de umi
lin, cum o pzesee cu exactitate; cci nu dice: c
1x16 admirai, me ludai, saG se minunau, ci totul a*
tribuie Charulu Iul Dumnedeti. Slvi ati, dice. pe
Dumnelefi n m ine.
A p o i d u p p a tru -s p re -c le c e a n l 'e a r l m -a m
s u it la I e r u s a l im c u B a r n a b a , l u n d c u m in e
i p e T i t ; m -a m s u it n u r m a u n e i d e s c o p e
r i r i " . Causa nte suiri dice c a fost Petru i
cum c s-a suit spre al cerceta, ear causa suire!
de a doua or dice, c a fost revelaiunea Duchulul
Snt. i li-am s p u s lo r e v a n g h e l i a p e c a r e o
p r e d i c g in ilo r, e a r n s p e c ia l c e lo r c r e d u
d e m a r n s e m n a i, c a n u c u m v a s a le r g , saQ
s a fi a l e r g a t n z a d a r " . {Cap. II. 1. 2.). Dar ce
spui Pavele ? Tu, care n nceput nu ai gsit cu cale
a o spune, i nici macar dup trei an, ei tocmai
acum dup trecere de patru-spre-^ece ani trecui, i
o spui, nu cumva s alergi n zadar? Ct de bine
era ca imediat dup nceperea predice! s o fi fcut
aceasta, de ct dup afa am ! De ce, deci, al aler
gat, dac nu erai ncredinat c nu n. deert a-
lergi? Dar cine e att de timpit, n ct s predice
timp de aa ani,' fr s scie c predic bine?
i ceia ce e mai surprinztorii! nc, c sa suit la
Ierusalim dup revelaiune. Aceasta, cum am dis, e
m al surprindtoriti ca faptul, c dup patru-spre-^ece
ani s a s u itla Ierusalim ca s vad dac nu predic
in zadar, ns:e suficient a ni da deslegarea acestei
chestiuni. Cci de sJar fi suit din propria Iul voin,
nic c ar fi s p u s ; nu a r fi cdut de sigur aces-t su
flet fericit ntr-atta uurin, fiind c el este, care
zice n alt l o e : Eu a a alerg, nu c a nesigur*
41

a a m lu p t, n u c a u n u l ce b a te n a e r " (I Co-
^rinth. 9, SsG). Dar dac alergi nu ca nesigur,cum zici:
N u c u m v a a l e r g n d e e r t, saQ a m a l e r g a t ?
De unde e cert, c dac sar fi suit fr revela iu neT
a r fi dovedit c este uurel Ja minte. Dar faptul nu
a fost att de prostesc, pentru c, dac Charul Sn
tului Duch l-a micat n castil de fa, cine ar putea
ndrsni ca m a ca r's bnuiasc aa ceva? P e n tru
aceasta a i adogat el: d u p a d e s c o p e r i r e " , pen-
;tru ca mal nainte de deslegarea chestiune! s nu-t
impui vre-o ignoran, cunoscnd c faptul nu e
omenesc; ci iconomie d um n ^eease, ce prevede multe
-din cele preseDte i viitore. Deci, care e causa aces
tei cltorit? Precum cnd m a l,nainte s-a suit din
Antiocbia Ja Ierusalim, nu a fcuto pentru dg&sul,
cci el cunoscea t trebue a urina nvaturilor lut
Christos, ci voia a uni pe cel desbina, ast-feliu i
acum nu el avea nevoe de a sci dac nu alerg in za
dar, ci ca s se conving cel c-l acuzai. Fiind-cA
acetia aveai o mal mare idee despre Petru i loan,
credeau c PaveJ se desbinase de dnii predicnd
evanghelia fr circumcisiune, pe cud aceia o per-
miteQ, i ast-feliQ credeafl c el sev^rsce fapte
contra legel i prin urmare alearg n zdar, M -am
"suit, dice, i li-a m s p u s e v a n g h e lia m e , nu ca
s nv. eO ceva, ceia-ce i spune mat departe, ci
ca s art celor ce bnuiau acestea, c nu n z
d a r alerg. Spiritul previdnd o ast-feliQ de dispui!
ntre dnii, a regulat ca el s se suie la Ierusalim
;:i s comunice apostolilor evanghelia ce o predic.
De aceia i dice: d u p d e s c o p e r i r e m -a m suit*
i a luat ca martuii la aceasta pe Barnaba i pe Tit.
i li-am c o m u n ic a t lo r e v a n g h e lia , ce o p r e
d i c p r i n t r e g in i" adec acea fr circumcisiune,
^si n d e o s e b i c e lo r p r u i ca c e l n te i" . Dar
42

ee voiesee s spun e! prin cuvintele ; n d e o s e b i%


de i de alt-feliil cel ce se ocup a corecta cre
dini comune, nu o tace aceasta n deosebi, ci iu pu
blic ? Pavei ns nu face a a ; el nu avea nevoe de a
inva ceva sati a corecta, ci voia a resturua pre
textul celor ce se neercau a amgi. Deci fiind-ca
toi sar fi scandalizat n Ierusalim, dac a r fi coti-
travenit cineva legei, sau ar fi mpedicat circumci-
siuuea, ceia ce i dice Iacob ctr Pavel: V e z i frate
c t e m ir ia d e s u n t d i n tr e Iu d e n ii c a rii a u ere*
l u t ? t to a c e tia aQ a u lit d e s p r e tin e, c
n v e i a s e l e p a d a d e le g e " (Fapt 21,20.22). de
aceia nu a primit de a descoperi predica lui Sn faa
tuturor, ci n deosebi a spuso celor prui ca mai
mari, fa cu Barnaba i Tit, carii urmau a- servi
de marturi contra celor cel acusa, e niti apostolilor
nu li s-a prut a fi contrar evanghelia l u i ; i deci
ii ca marturi demni de credin s adevereasc a-
ceasta. Cnd zice: c e lo r p r u i d e m a l m a r i
nu o spune dor spre a contesta c sunt mai mari,
fiind-e i despre densul <Jicd: m i s e p a r e c i
eii a m s p iritu l lui Dumnezeii" (I Corinth 7 ,4 0 ).
ceia ce e atitudine de om cumptat, ci voesce a a-
rata c aceasta era prerea tuturor i prin urmare
i a lui. i nici Tit c e e r a cu m in e , Elin fiind
n u lo s t silit a s e c i r c u m c i d e " (Vers 3.). Ceeste,
Elin fiin d "? ; adec c era dintre Elini, i era
necircumcis. Nu numa t u predicam ast-feliQ, ci i
Tit o fcea aceasta, i de i era necircumcis, totui
nu 1-afl forsat apostolii a se circumcide. Ceia ce era
o dovad forte mare c vorbele i faptele lui Pavel
u a fost nebagate n sam. i ce este mai mult
c nici nu erafi de faa contradiclorii lui, cnd aii
poruncit apostolii aceasta, ceia ce i el invedereaz
43

cnd dice: P e n t r u fraii c e l m in c in o i c e se-


f u r i a r {Vers 4). Dar cine sunt acel frai min
cinoi ? cci aceasta e o chestiune nu puin nsem
nat. In adevih, dac apostolii aG permis a se cir-
eumeide, pentru ce acum numesc! frai mincinoi pe
cei ce poruncesc a face acelai lucru, dup cum a
fost si prerea apostolilor? Mai ntitt nu este ace
lai lucru a ordona s se fac ceva, i a ierta un
fapt deja svrit. Cel ce ordon, o face aceasta cu
meditaie, ca fiind n e ce sar; ear cel ce nu ordon,,
i nici nu mpedec pe cel ce voesce, nu c dor
iart, ca i cum ar trebui s o fac aceasta, ci fnde-
plinesce ceva cu iconomie. Ast-feliG acelai Pavep
seriind Corintlienilor, dicea: i e a r l s v<5 n.
t r u n i ([ Corinlh. 7, 5, 7), vorbind ctr barbat i
ctr fem ei; apoi ca s nu crez! e zice acestea ca
cum ar legifera, a d ao g e : E a r a c e a s t a o zic din
sfa t i n u d u p p o r u n c " , Nu era aceasta con
vingerea lui precedent, ci numai iertare a neinfr-
nrel lor, pentru care i zice; P e n t r u n e in frn a -
rea v o str Dar dac voiesci a afla prerea lui,,
ascult ce sp u ne: V o ie s c c a toi 6 m e n il s
fie a b s tin e n i c a m i n e . Ast-feliu i aici; a-
postoli! permiteafl nu ca cum ar satisfaee legea, ci
consimend slbciunel Iudaice. Dac ar fi cutat ?
satisfac legea, nu ar fi predicat Iudeilor intrun feliil
i ginilor n alt feliu. Dac circumcis'unea era ne
cesar a se observa de cei necredincioi, nvederat
este c trebuia a se ndeplini i de toi credincioii-
Dac, dec, legiferau ca ginile s nu fie suprate din
causa aceasta, ar fi a r tat c prin concesiuni permi
tea 0 i Iudeilor. Nu aa ns6 se purtau fraii cel min
cinoi, ci voiau a-i scote de sub char i a-l bga ea-
ri sub jugul robiei. i aceasta e prima diferen,.
44

forte nsemnat de alt-feliu. A doua deosebire este,


apostolii fceafi aceasta in Iudeea, unde i legea
,mosaic stpnea, pe cnd fraii ce mincinoi peste
4ot locul, de vreme ce irirurise asupra tuturor Gala-
tenilor. De aici se vede cu certitudine, c ceia ee
i fceaii nu era spre edificarea, ci pentru distruge
rea lor moral. Alt-feliu se permitea de apostoli, f i
in alt mod lucrau fraii cel mincinoi. Carii s-au
furiat spre a s p io n a libertatea n6stre, -pe ca-
rea o avem Sn Christos Iisus (Vers 4.). Vezi
cum prin denumirea de spioni a dat pe fa lupta
acelora ? Cci spionii nu ntr pentru alt-ceva, de
ct ca informndu-se de cele a le contrarilor sl
prepare uurina n a-i jefui i a-i nimici, ntocmai
dup cum fceau atunci fraii cei mincinoi, ce voiau
a-i baga sub jugul robiei. Aa c i de aici se nve
dereaz c alta era inteniunea apostolilor i alta a
acelor frai mincinoi, cu totul contrara celei dintSL
Aceia de sigur permiteatt, ca ast-feliu cte puin
s-i scot de sub robie, pe cnd cei din urm p re
parau ast-felift lucrurile ca mal mult s- supun ro-
iiel. Pentru aceia i spiouaft cu exactitate i se in-
terfesaO carii anume sunt ce necireumcil, dup cum
i Pavel nvedernd aceasta, dicea; s-aQ furiat
c a s iscodeasc libertatea n o s t r e , artod cu
-aceasta nu numai numele lor, ci i modul intrrei
4or pe furi, cum i viclenia,,ior.
Crora nu ne-am plecat cu supunere nicF
un moment* (vers. 5). Privesce noble i emfasa
vorbei. El nu dice cu cuventul ci cu supunere"
cci neltorii nu fceai aceasta ca s nvee ceva
folositoriu, ci ca s supun i s robeasc. De aceia
i dice, Apostolilor ne-am plecat, ear acestora ctu
de puiu. Pentru ca adevrul evangheliei si
45

r o m n n tr e v o " (vers. 5), pentru ca ast-feliu:


ceia ce anticipat am dis, sa o adeverim prin fapte,,
cci: C e le v e c h i a u tre c u t, i t6 te s aQ f c u t
n o u (II Corinth. 5, 17), i D e e ste c in e v a Iii
C h r is to s , f p tu r n o u e s t e i P e cei c ir c u m
cis! C h r is to s nu-l v a folosi c u -n im 'ic (Galat. 5, ).
Acest adevfsr seiindu-1 noi, dice, nu ne-ain plecat nici un
moment. Dar fiind c fraii cel mincinoi I puneai*
n fa atitudinea celor-l-all apostoli i diceati : cum
apostoli! poruncesc a se pzi aceasta ? privesce cu
ct .nelepciune desleag acest contrast. Ei nu n u -
mesce adevrata cau, cil adec'apostolii concednd,
fceau aceasta din iconomie, pentru c n asemenea
cas sar fi fcut un r6u auditorilor. Era absolut ne
cesar, c cel ce urmau a se folosi de aie, s nu cu-
nosc causa iconomie!, pentru c dac sar fi nvede
rat aceasta, totul sar fi nimicit. Pentru aceia numai
cel ce realisa aceast iconomie trebuia s cunosc a-
devgrata caus, nu ns6 i ce ce urmau a se folosi
de aici. i centru ca mal clar s fac ceia ce dic, mg
voi folosi de un exemplu luat cbiar din materia ce
ne preocup. nsui fericitul Pavel, carele a desfiinat
circumcisiunea, urmnd a trimite dascal Iudeilor pe
Timolheiu, mal nt&iti l a circumcis i dup aceia t-a
trimis. Afcut aceasta ca s fie bine primit de au
ditori, i ast-feliu a intrat intre dnii cu cir<umeisi~-
une, pentru ca s desfiineze circumcisiunea. Dar a-
devgrata caus numai el o cunoscea i cu TimotheiGf.
pe cnd discipulilor nu li-a spus nimic ; pentru c
dac a r fi cunoscut ii c de aceia l-a circumcis, ca
s desfiineze circumcisiunea, chiar de la nceput nu
l-ar fi putut suferi ca s vorbeasc de aceasta, i deci
ntregul folos sar fi nimicit; pe cnd acum ignorana
ior li-a folosit f6rte mult. Cred6ndu-1 de pzitoriu al
lege! mosaice, i deci ceia ce et fcea era n armonie,
46

cu legea, lQ primit cu mult bun voin, a tt pe


1, ct i nvtura lui. Dup aceia apo cte puin
fiind nvaa, ii s'au depa tat de obiceiurile-* vecht,
fant ce nu s-ar fi putut realisa dac ar fi sciut de la
nceput. Dac i de la nceput ar ii sciut de aceasta,
l-ar fi respins, respingndu-1 nu ar fi audit nvtura
lui, i neaudindu-1 ar fi rSmas a rStcirea cea dina
inte; dar ca s nu se ntmple aa, nu li-a desco
perit causa. De aceia i aici el nu spune cau^a ico*
nomiel, ci 'i ndrept cuventul in alt parte dicend :
E a r d e s p r e ce p r u i a fi m a l m a ri, cin e
a u fost, n u m e in te r e s a z , D u m n e d e ti n u c a
u t n faa o m e n ilo r* (vers. 6). A id nu numai ca
nu se justific pentru Apostoli, ci chiar I apas ore
cum, ca s folosasc pe ce slabi. Ceia ce dice, aa
si e s t e ; dac aceia permit circumcisiunea, tot ii vor
-da sam naintea lui Dumnedea pentru aceasta ; rci
nu dor pentru c sunt mari saG exarchi, Dumnedeft
*va cuta n faa lor. Dar aceasta el nu o face pe
fa, ci iconomicos. Nu dice: dac aceia tulbur predi
ca, sa predic alturea cu cele ordonate,vor fi r6s-
pundetor i 'l. vor lua pedeapsa meritat. Nimic diu
iote acestea nu dice, ci crede a se atinge de deni
mai cu demnitate, spunnd: D e s p r e cel p r u i a
fi m a i m a r i, cin e ati fo s t n u m e i n te r e s a z ^ .
i nu dice, cine sunt, ci c in e afl f o s t , artnd ci
aceasta, c i ii contenise deja a predica circumcisi
unea, n timp ce predica lu strbtuse peste tot locul
^ C i n e afl i o s t carii au predicat ast-feliO, ii singur
voc da respuns, cc nu oamenilor ci lui Dumnezeii
se vor justifica. Acestea le spunea el, nu c doar s6
ndoia, sa c nu scia atitudinea lor, ni cuin am dis,
ast-feliQ a credut el c e mal interesant a atinge ches
tiunea. Apoi ca s nu se par c-i acus, i de aici
s se presupun vre-o bnuial de lupt, adaoge i-
47 -
/ .
mediat corectarea celor dise: M ie c e p r u i d e
rnai m a r i n u ml-aO c o m u n i c a t n im ic m a l m u l t
j(Vers. 6). Dar ce voiesce s dic aici? Ceia ce voi
sspunei, dice, eO nu s d G ; im lucru ] cunosc clar, c
nu m i s-au mpotrivit apostolii, ci chiar ati convenit^
i aG fost de acord cu mine, pentru c vorba : mi-ati
dat dreapta mprtire! (Sdji? IScoxav) aceasta pro
beaz. De ct acum nu spune aceasta, ci n u m a i c
nu lati nvat ceva ma mu!t de ct scia el deja,
c nu au corectat i ni ci naO adogat ceva. M i e
n s e cei p r u i a fi m a l m a ri, dice nu m i-au
c o m u n i c a t n im ic a l t , adec, aflnd de atitudinea
i predica me, nimic n'ati adogat, mc au corectat,
ciind ii c de aceia m-am dus acolo, ca s li comu
nic lor, i c dup descoperirea spiritului m-am dus,
i c de i aveam pe ling mine pe Tit necircumcis,
totui nici mie nu mi-au spus ceva ma mult de ct
jsriam, i nici pe Tit nu 1aO circumcis. ,,Ci din c o n
t r a (Vers. 7). Dar te este aceasta, d i n c o n t r a 1*?
Uni lic c ei a ?pus aceasta artnd, c nu nu
mai nu l-ai nvat nimic, ci c chiar ii, apostolii,
ar fi nvat de la dnsul; de ct e nu ai lice aa
ceva. i n adev6r ce ar fi' putut ca s atle mal mult
de la dnsul ? de vreme ce fie-care dintre apostoli
era deja desvrit in lucrul apostoliel. Deci, cnd
"el dice : din c o n t r a nu voiesce s spun aceasta
ci c nu numai nu 1-ati admonestat, ba nc cbiar
H-ati l u d a t; cci contrariul dojenirel este lauda. Dar
jaici ar putea cine-va o b je c ta : dac 1-afi ludat, cum
de n-au desfiinat circumcisiunea? Dar dac ar fi
lis c afi desfiinat'o o credea aceasta ca forte rui
nos, i tot-odat a r fi ntrodus o lupt fi ctr
cele m rtu risite ; i earl, de m rturisa ngduirea
circumcisiuneT, vedea bine c prin fora lucrurilor va
48

cdea n ceia-l-alt extremitate. Dac deci aceia aft


ludat predica ta, i totui i permiteau circumcisiu-
nea apoi atunci i se luptau intre doif. Aa dar
care p6te fi desJegarea aeestei chestiuni ? Ar fi pu
tut $ice, c tceau aceasta din concesie ctr Iudei
ns6 spunnd aa ceva sar fi cltinat ntreaga teme
lie a iconomiei. i tocmai pentru aceia nu spune ni
m ic, ci las lucrul n nedumerire i ndoial, ado-
gfead: Ear despre cei prui ca mal mari...
nu m<5 interesaz, ca i cum ar fi dis; nu acus
pe nimeni i nici c hulesc pe acel sni; sciu i bi
ne ce aQ fcut, cci vor da sam Iul Dumnedeti. Lu
crul cel interesant pentru mine este, c predica me
n-ati combluto, nici n aO corejato i nici c aii a-
dogat ceva, ci ati i Judato i au consimit, pen
tru care am marturi pe Tit i Barnaba*. Apoi adauge :
Deci vidnd ii c mi s-a ncredinat evan
ghelia la ce nechcumeii, precum lui Petru
la^ cei circumcif, mi-au d a t d r e a p t a mprt
ire! ($s|io!c s'Swnav) mie i lui Barnaba, nele
gnd prin vorbele circumcisiune i neeircumcisiune
nu faptul n sine, ci naiunile cunoscute ca confor-
mndu-se sau nu acestui ohiceO. Pentru care i d ic e :
Ear cel ce a lucrat in Petru spre aposto
latul circumcisiune, acela a lucrat i n mine
la gini" (Vers. 8). Deci precum prin cuvntul ne-
eircumcisiuue el numesee pe gini, tot aa i prin
cuvntul drcumcisiune numesee pe Iudei, Dup ace
ia arat c este egal lor, i nu se compar cu ce-
l-ali ci de-a-dreptul cu corifeul apostolilor, artnd
tot o dat c fie-care din ii se bucurai de aceiai
valore. Deci fiind-c a adus proba de concordia din
tre dnii, Jundu-l curaj discut dup sceia maf pe
fa, i nu se mginesce numa la apostoli, ci s ri
I
49

dic cu cuvntul pn !a Christos i Ia Charul acor


dat lui de acela; ear marturi la aceasta ia pe apos*
toii, dicend: D e c i Ia c o b , C hifa pi lo a n c u n o s
c n d c h a r u l Iul DumnegleO ce mi s a fost d a t"
(vers. 9). Nu a $ i s : audind, c c u n o s c 6 n d , adec
convingndu-se din fapte, M-aQ d a t d r e a p t a m
p r t ir e ! m ie i lui B a r n a b a " . Al vedut cum
cte puin el a artat, ca aceasta a fost prerea i
a Iuf Christos i a apostolilor? Dac predica lui nar
fi fost aprobat de Christos, nu, i sar fi acordat i
nic! c ar fi lucrat charul n ef. Apoi, unde trebuia
a se compara pe sine. pune in f^i numai pe Petru,
ear uude era nevoe de a invoca mrlur'I, pe cfel
trei, ba nc cu mari laude: C hifa, dice, Ia c o b i
lo a n , cel ce e r a u c r e z u i d e s t l p ] E a r l re
pet cuventul ce l p ru i, cel c r e z u i" (oE So*oovw),
nu ca cum ar voi s conteste actasta, ci lund pe ln
g prerea s a i pe a altora, ca i cum ar fi dis : cel
mari i nsemnai, pe cari! toi I cunosc i-I ati n
cugetul lor, aceia ml sunt marturi al celor ce spun,
c aceasta s*a prut i lut Christos, i il sau convins
din fapte i din chiar propria lor experiena. Pentru
care m t-at dat i dreapta (Ssjiic 2Swxav), i nu nu
mai mi*1, f*i i lui Barnaba, C a ast*felitl no i S
m e r g e m la g ini, e a r ii la cel c ir c u m c i lH.
O! ct nelepciune, i ce prob incontestabil de
.^concordan! Prin aceasta se arat c aceleai ve
deri 'i cluzati pe foi fr excepiune, c tu
turor Ii saQ prut a fi nimerit ca aceia s pre
dice Iudeilor, ear el ginilor, dup cum i dice :
ca no! s m e r g e m la g in i, e a r a i Ia r ir c u m -
c is i u n e (arVcot Si ec r.spiTojjojv). VedJ cum el i aicT
numesee circumcisiune nu faptul in sine, ci pe ludei.
Cnd voesce a spune de faptul circumcisiune, atunci *
50 -

pune alturea cuvntul circ u nicicum?, ca in pasag:ul


urmatovifi: C i r c u m c is iu n e a fo lo se se e , d a c n
d e p lin e s c ! l e g e a ; e a r d a c al fo st c a lc to riti
d e le g e , c ir c u m c is iu n e a ta s a f c u t n e c ir c u m -
c i s i u n e (Romam 2, 25), i ear: nici c ir c u m c i
s iu n e a p o te c e v a , nici n e c ir c u m c is iu n e a * (Gatat.
5, 6). Cnd inse prin acest cuvnt numesee pe .ludei
i nu faptul n sine, atunci pune n faa nu cireuni
ci siunea, ci ginile, ca antithes. Ginile se disting de
Iudei, precum i circumcisiunea de necircumcisiune,
dup cum dice i mai sus: Cel ce a lu c r a t n Pe
tr u s p r e a p o s to l a tu l c irc u m c is iu n e l, a lu c r a t i
Jn m in e la g in i" , i aici earl, c : no! la ginf,
e a r a . i l -la c irc u m c is iu n e " ; aa c prin acest cu
vnt nu se nelege faptul n sine, ci poporul Iudeii,
spre deosebire de gini. Numai c a s n e a d u c e m
a m in te d e cei s a r a c l, ceia c e n e -a m i silit a
f a c e (vers. 10). Ce este ins ceia ce dice el aici ?
In lucrul predicel, dice, am mprit lumea ; ett la
gini, ear aceia la *Iudei, dup prerea Iul Dum
nezeii ; ns pentru ngrijirea saracilor celor dintre
TudeTt eu prin min am strins de pre la alii pentru
dnii. Dar cine sunt acel saracl ? Muli dintre Iudeii
din Palestina, carii creduse, eraS persecutai i alun
gai, rpindu-li-se tote averile loiv dup cum o iuve-
dereaz prin epistola ctr Ebre^, dicnd: C c j e
fu ir e a a v e r i l o r v o s tr e a prim it-o cu b u c u r ie "
(Ebr. 10, 34}; de asemenea scrie i Thesalonicenilor,
proclamnd brbia lor : Cci i vo i ai imitat
b is e r ic e le lu Dumnedeti din I u d e e a , c c i i voi
a i s u fe rit a c e le a i d e la c o n n a io n a li v o tri,
d u p c u m i a c e ia de la Iudei" (i ThesaJ. % 14}.
Prin tote acestea de<*,l arat, c nu erau persecutai
51

il!-. de mult credincioii dintre Elini de ctr cet de


S e st neam, remal in necredin, pe ct erau de per
s e c u t a i alungai cel dintre Iudei de ctr eonna-
|iionaiil lor; i aceasta fiind c naiunea Ebraic e
'cea mal crud dintre tote naiunile. Pentru aceasta
<lecl el pune mult interes, ca acel saraci s se bucure
<le ot ngrijirea, pentru care i Romanilor, ca i
yCorinthenilor, li scrie asupra acestei chestiuni. i nu
Smirna! c strnge bani, ci chiar el 'I i duce la des-
l i n a i e : Acum deci plec !a Ierusalim, ca s
servesc pe S n i {Rom. 15, 25), carii avea ii nece
s i t a t e pn i de hrana ddnic. Aceasta o aral i
flid dictind, c prgndu-li se lor de a da eO ajutoriO
I r csul de fa, am primit cu mulemire i nam
lipsit de la ndatorire. Prin Iote acestea probnd con
c o r d i a i conglsuirea fal de dnii, la urm se vede
:ilit de a m eniona despre conversaia petrecut in
tAntiochia ntre densul i P e trii: Ear cnd Petru
-a venit n Antiochia, mam npotrivit lui pe
:-fa, pentru c era vrednic de nfruntare. Cc
mai nainte de a veni 6re-caril de la Iacob,
'ci m n c a cu g in ile , ' ear
dup ce aQ venit,
s e retrse se i se deosebi-se,, temndu-se de
cei circumcil (vers. 11. 12).
^ Muli din cel ce citesc acest pasaj n mod superfi
c ia l. cred c Pavel a acusat atunci, xe Petru de ipo-
^ l is ie ; ns nu este aa, Domne pzesce ! Din contra
iinc; vom afla aic mull nelepciune i din par
tea lui Petru, ca i din partea luT Pavel, mult n
elepciune, dic, ascuns, spre folosul auditorilor. Mal
ii161u e necesar a spune despre curajul lui Petru,
-cum adec el n tote ocasiunele apuca vorba naintea
elor-l-all apostol*. De aceia Ji-a cptat i denumi
re a de aici, pentru ne-incovoiarea i statornicia n
52

credin. Cnd bun-or ati fost ntrebai apostolii de


ctr Christos, el apucnd nainte pe cei-l-al res-
'punde: nTu esc! Christos, fiul lui Dumnedeti
c e lu i yfta (Matli. it>, 16. 22), cnd i s-au ncredin
a t i cheile mpriei cerurilor. De asemenea i t
munte se vede singur vorbind, i cnd conversa Mn-
:tuitoriul despre cruce i despre mortea Iui, pe cnd
-toi cei-l-ali tceafl, el dice : Fie-l rnil de t i n e *
Cuvintele acestea de i nu erau resultate din o seri-
os mediaie, totui isvoraO din o dragoste ferbin-
te. i cu un cuvnt peste tot locui vedem pe dn
sul mai ioferbntat ca cei-l-ail i asvrlindu-se n
primejdii. Cnd bun-or a vdut c corabia se a-
propia de mal, fiind tras de ce-l-all, el nu a pu
tu t rbda ea s nu se duc pe mare spre corabie.
Dup nvierea Domnului, pe cnd Iudeii erau ca ne
buni, ucideaO i cutau pe Iote cile ca s im prscie
i s desbine pe apostoli, el cel nteu ieind n fala
tuturor a slobodit vocea i a dis : c cel rstignit sa
(nlat, i c este Sn ceruri. Nu este tot u n a : de a
deschide ua ncuiat i a face nceput unul lucru,
cu aceia de a fi cu curaj dup svrirea faptului. .
Deci, cel ce se expuno in faa unei asemenea pri-'
mejdil i n faa glotelor, cum ar fi putut s fie ipo
c rit? Cel ce a fost biciuit i legat, i totui n a tr
dat nimic din sinceritatea i curajul ce-1 avea, i a-
ceast la nceputul predice!, n mijlocul metropolei*
unde era atla primejdie, cum ar fi fost posibil, ca
dup trecere de a tta timp, n Antiochia, unde el a
devenit f6'rte remarcat, unde nu era nic o primejdie
unde el avea mrturia faptelor, s se team de
credincioif dintre Iudei ? Cel ce nu sa tem ut de Iu
dei ia nceputul predice! i n metropol, cum dup
atta timp, n loc strin, *s se teani de ci va re
voltai dintre dnii ? Deci Pavel nu dice aceste eu
vinte contra lui Petru, ci pornind de la ideia pro
~ 53 -

s u m a t d e j a : E a r d e s p r e cei p ru i d e m a
m a r i, i cine e ra tt a c e ia , n u m e in te re sa z -V
Vorbesce acestea. Dar pentru c s nu mal stm n
nedo merite asupra acestor mprejurrl, e absolut-ne
cesar de a desvolta causa vorbelor .pronunate. A-
postolil, dup cum am fost dis, periniteaO n Ierusa
lim a se circumcide, fiind-c nu era bine ca fr ves
te s-I ndeprteze de la lege. Venind, inss, in An-
tiochia nu mal observai! aceasta, ci triati indeferent
n mijlocul credincioilor dintre gini, ceia ce fcea
i Petru. Dai dup ce ati venit cel din Ierusalim
i 1-ati ve^ut acolo predicnd ast-feliQ, el a neetat
mal predica aa,, de teama ca nu cumva aceia s se
scandaliseze, i s-a schimbat, iconomisnd cu aceasta
doufi lu c ru ri: nteiti, s nu scandaliseze pe cel din
tre Iudei, al doilea, s procure lui Pavel un pre
te x t bine-euventat de dojan. Dac el, care predica
n Ierusalim circumcisiunea, s-ar fi schimbat cu to
ntul venind n Aritiochia, cretinii dintre Iudsl ar fi
credut negreit c a fcut aceasta de frica lui Pa
vel, i discipulii l-ar fi judecat de om forte uor, ce-
3a ce nu puin scandal ar fi putut aduce. Dac el
s ar fi npotrivit i ar fi rspuns lui Pavel, carele de
aU-feliQ scia clar mprejurrile, nu l-ar fi procurat o
a st fel iti de bnuial; ns el scia bine sensul idei
lor lui Pavel. De aceia, deci, Pavel admonesteaz,
car Petru rabd i tace, ca ast-feli dascalul fiind
acusat i tcnd n faa acusatoriulul, discipulii ma
uor s se schimbe. Dac nu s-ar fi petrecut nimic
din tote acestea, ear Pavel ar fi ncurajat, nu a r fi
fcut vre-o treab m a re ; acum Insfi avnd un mo
tiv puternic de dojan, a bagat in al mult groza n
discipulii lui Petru. Dac Petru a r fi contrariat pe
Pavel, cu dreptul a r fi putut cineva a-1 blama, ca u-
nul ce restorn planul iconomie!; acum, ns, acela
-dojenind i acesta tcnd, mare fric ati luat chre-
54

linii dintre Iudei. Pentru aceia cu mult asprime tra


teaz pe Petru. i nchipuesce-l cu ct exactitate
usaz de.cuvfent, dud a nelege celor nelepi, ci
nu din vre-o lupt ore-rare provin aceste cuvinte, ci
numai avnd n vedere iconomia, despre care am spus.
Ear cnd Petru a venit, dice, n Antiochia
m-am mpotrivit lui pe faa, pentru c era.
vrednic de nfruntare". Nu dice c era vrednicde
nfruntat de ctr mine, ci de etr m -l-alti. Da
c el cu adeverat l-ar fi nfruntat nar fi pregetat, a
o spune i aceasta. Cnd dice: m -a m m p o tr iv it
lui p e fa", face aici mal mult. o figur ritoric..
Dac cu adevrat s a r fi luptat intre dSnii, nu ar I
fcuto aceasta n faa discipulilor, ca s nu- scan
daliseze; acum n$6 a fost prielnic lupta lor pe fa.
Dup cum Pavel le-a concedat lor n Ierusalim, ast-
feli aii fcut i ii in Antiochia. Care a fost nfrun
tarea ? Ma nainte de a veni ore*cari de l a
Iacob Petru era dascal in Ierusalim mnca,
cu ginile, ear d u p ce a venit, se retrgea
i se osebia de d en i, temendu*se de cei cir-
cumcil. Dar nu se temea, ca s nu se primejdu
iasc,pentru-c cel ce nu s a temut la nceput, cu>
a t t mal mult nu s-a tim u t atunci,ci se temea ca.
s nu se deprteze de credin. De alt-feliu i Pavei
dice Corinthenilor: Me tem ca nu cum-va er-
pele ce a a m g i t pe Eva, s v 6 corupa cu
g etele v6stre (L Corinth. 11, 3.), i ctr Galateni:
Me tem ca n u cumva n zadar sa fi osteni
(Galat. 4;, 11). Nu aveaO i fric de morte, ci fric d
perderea disciptililor, care li sguduia spiritul lor.
En ct i Barnaba s-a ademenit de ipocrisa
lorw (Vers. 13), S nu te miri, dac numesee aceast
55

fapt ipocrisie. Nu voesce s descopere planul, dup


c * m am dis, ca ast-felift aceia s se ndrepte. i fi
ind c denit erai forte pironit! Ia prescripiunife le-
geT, de aceia numesee faptul ipocrisie. i mustr cn
asprime, ca cu acest chip s restorne prejudiciul din
rdcin. Ear Petru ascultnd acea mustrare nu
respunde nimic, ci se preface c a greit, ca ast-feliu
prin dojana adresat lut s se ndrepteze cel*l-alY.
Dac Pavel a r fi dojenit pe ce dintre Iudei, acetia
s ar fi alarmat asupra hil i l-ar fi insultat, fiind-cA
nu avea mare consideraie pentru densul ; acum
lns vfidend pe dascalul lor certat aspru i UcGnd,
nu puteau s contradicii vorbele fui Pavei i nici s-l
dispreuiasc.
D a r c n d a m v e d u t c n u m e r g e d r e p t
p e c a le a a d e v r u l u i 1* (Vers. 14). Nici acest cuvnt
s nu vg tulbure, cci nu-t pronun dor ca s des-
preuiasc pe Petru, ci characterisaz ast-felifl vorba,
pentru ca ce ce ascultau dojana adresat lui Pei.ru
s se fac mai buni. A m ^ is Iul P e t r u n a i n t e a
tutu ror* '. Vedf cum corei tead pe alii? De aceia
deci a dis in faa tuturor, ca andind ii s se corec-
tede. Dar ce anume al d is? spune-m : D a c tu,
l u d e a fiind, t r a e s c l c a e th n ic il, i n u ca Iudeii,
p e n t r u c e fo rse z t pe g in i ca s tr i a s c c a
Iu d e ii" ? de i nu gin Li le au fost adimenite de dfin-
suf, ci Iudeii. Dar atunci de ce*l acusl de un fapt
ce nu s-a ntm plat? de ce nu te adresezi celor din
tre Iude!, ci ginilor ? i de ce acui nqno il pe Petru,
pe ct vreme si cei-l-alf de pe lng dnsul aQ f
cut pe ipocriii in caul de la ? Dar s ma vedem
nc de ceI acuz. D a c tu, dice, lu d e d fiind,
tr a e s c l ca i g ini le, ia r nu ca Iudeii, p e n
tr u ce fo rse zi p e g in i s tr ia s c ca I u d e i i " ?
- 56 -

Dar ce voesce e! s spun? Voesce de sigur ca


s fac a nu fi bnuit dojana lui. Cci dac a r fi
dis rM faci de pzesc1 legea, l-ar fi m ustrat cel din
tre Iudei, pentru c a ndrznit contra dascalulul lor,
dar acum cnd el *1 acu- tocmai din causa discipu-
lilor s6, acelor dintre giol, dic, cu aceasta face a fi
bine primit cuvntul l u i ; i nu numai cu aceasta, ci
i cu aceia c dojana nu o adresaz tuturor, ci nu
mai apostolului. D a c tu , dice, IudeQ fiind, t r
iesc! c a e thn icil, i n u c a Iudeii*, adec, c nu
mai ct nu $ice de-a d re p tu l: imitai pe dascalul vos
tru , cci iat el, IudeQ fiind, triesce ca i ginile.
Dar nu o dice aceasta, pentru c nar fi primit sfa
tul lui, ei sub forma dojanei el d pe fa prerea
lui Petru pentru gini. i earl, dac a r fi dis: pen
tru ce forsez pe cel dintre ludei, ca s triasc ca
Iudeii ?... cuventnl ar fi fost forte violent; acum ins$
el nu st inpotriva discipuUlor dintre Iudei, ci opo-
triva celor diutre gini, i cu chipul acesta corecteaz
pe cel dtntfil. Dojanele cnd nu sunt prea aspre i
grele, atunci mal cu sam >unt bine primite. Dar
apoi nici dintre gini nu ar fi putut nimeni s acuse
pe Pavel, carele vorbise pentru Iudei. In fine, ntre
gul plan al lut Pavel a reuit. Petru a tcut i a pri
mit epitetul de ipocrit i ipocrisie pentru ca ast-felitt
s scape pe Iudei de adevrata ipocrisie.
Cnd Pavel dice: Dac tu lu d e ti fiind de la
nceput vorba se raport la Petru, maf departe ias
generalisaz acest cuvnt, cci premimerndu-se i el
printre Iudei, ^ ic e : N o i d in fire I u d e i, e a r n u
p c to i" (vers. 15). Vorbele acestea, pe de-o parte
sunt o mngiere, ear pe de alta se cuprinde In ele
i o dojan pentru Iudei. Aceasta o face el i alt
dat, cnd altul e nelesul vorbelor lui, de ct acela
ce sar prea. Romanilor, bun-or, sc^iindu-li, dice:
51

Acum ns plec la Ierusalim, spre a servi p e :


sni" (Rom. 15, 2526); de c t'n u voiesce el prin
aceasta s Ii spun pentru ce anume se ducea la I e
rusalim, c avea inteniunea ca s l descepte zelul loiv
pentru eleimosin. Pentru c dac ar fi voit s Ii
spun causa, era de ajuns s d c : m6 duc la Ieru
salim, ca s servesc pe snf, nsg el, privesce, ce
a-laoge: Cc Macedonia i Achaia ati bine
voit a face contribuiune peni.ru sracii snilor
din Ierusalim. A o bine-voit ii, ?i li sunt datori".
i ear : Caci dac gnile s afi mprtit de
cele spirituale ale lor, sunt datore a li servi
lor i n cele corporale". Privesce, cum i aiul
iinitesee gndurile Iudeilor, construind frasa ntrim
mod att de nelept. NoI, dice, din fire Iudei,
ear nu p c t o l . Privesce, cu ct autoritate
vorbesce. Dar cine sunt ore Iudeii din fire" ?
Nu proseliil, ci cel crescui n lege din frageda co
pilrie, cari! prsind viaa de mal 'nainte, saQ re
fugiat Ja-credina n Christos, Sciind c omul nu
se ndrepteaz din fapte de' ale legel, ci prin
credina In Itsus Christos ; i noi am credut
n Iisus Christos". Observ i aici cu ct sigu
ran vorbesce. Nu am prsit, legea, dtceT ca fiind
rea, ci pentru c era n ep u tin cio s i slb ; cci elacii
ea nu procur justificarea, apoi circumcisiunea e de
prisos. Aici nu spune de ct atta ; ma departe ins6
arat, c nu numai e de prisos, ci chiar e-primejdios.
S se observe i aceasta, c pe cnd la nceput dice:
Nu se ndrepteaza omul din faptele . legel
cu ct nainteaz, vorbesce tot ma apsat. Ear
dac c u t n d s ne ndreptam n Christos,
- 58

ne-am aflat pectoi, ore Christos a fost serv


a l picatului ? Dac credina n el, dice, nu are pu
tere de a ndrepta, ci este necesar earl a ne ocupa
de lege, atunci noi ce ce am prsit legea pentru
Christos i nu ne justificm, ci suntem condemna,
vom gsi causa condemnrel n el, pentru care pr
sind legea, am alergat la credina.A vdut ct de
departe a Iui ins el vorba i cu ct putere sa lup
ta t ? Dac, dice, nu trebue prsi legea, am pr
sit-o pentru Chrislos n?6, de care vom fi judecai.
D ar de ce spui acestea lut Petru i-l mngi, pe
cnd e! le eunosee mai exact ca toi ce-l-aitl? Nu
ore lui -a artat Dumne^tti, c nu trebuie a judeca
pe cel neeircumcis ? Nu el ore, vorbind ctr lude
asu pra acestor lucrur, sa mpotrivit cu curaj in a-
ceast cbestiuneV Nu el a trimis din Ierusalim ordine-
desluite in aceast privin? Dar Pavel nu dice a-
cestea ca s corecteze pe P e t r u ; se prea numai c
vorba era adresat Iul, in realitate ns6 el critica pe
di^cipulJ. i acestea le dice el nu ctr Ga'atenT, ci
ctr cel ce suferiail de aceiai boia ca dnif. Cci
dac acum de i p6le muli nu se ma circumcid, inse-
postesc, sau pzesc Smbetele, le practic acestea cu
d*ni mpreun, i ast-felifi se sustrag singuri de sub
Char. Dac pe ce ce fac us de circumcisiune numai,
Christos cu nimic nu Ii va folosi, cnd vor mal a d a
oge nc i postul si inerea Smbetelor, i ast-
feli n loc de una vor pzi dou6 porunc, bag,
bine sama primejdia, care cu timpul va deveni i ma
deticil. Aceia pzaQ la nceput t6te cele ordonate de
lege, fiind c exista pe atunci i cetatea Ierusalimu
lui, i templul, i n fine tote cele-l-alte; acetia ns6,
vMe'nd i pedeapsa pe care afi primiSo Iudeii, i dis
trugerea cete, cum i altele multe, ce ndreptare
vor avea pzind legea, in timp ce chiar Iudeii nu pot
face aceasta, de i ar voi mult ? Te-a mbrcat ia
59 -

Christos, i te-ai fcut membru al stpenuluT, te-a


nscris cefan al cetel cel de sus, i tu inc te
trscT pe lng lege? i cum e posibil ca tu s te
bucuri de mprMia cea de sus ? Ascult pe Pavel,
care dice, c prin' pzirea lege se rstorn ev an
ghelia. i de vei voi, afl modul cum se ntmpl
aceasta, i atunc nfricoaz-te i fugi de prpastie.
Pentru ce dar pzesc Smbta i postesc! cu cein?
Pentru c Jti-a fost. fric de lege i de litera el ?
dar nu te-a fi Umut a prsi legea, dac nu al fi
dispreuit credina, considernd-o de slab i neputin-
cios e a mntui prin ea s6T. Dac te tem de nu
vel pzi Smbta, e cert c te temi de lege, pe care
o ere dl c nc stpn esc e. Dac este ear necesi-
tale de lege, apo nu numai de o parte a ei, nicT n u
mai de o singur porunc, ci e necesitate de legea
ntreag. Dar dac e trebuin de ntreaga lege, a-
poi cte puin s'a sustras ideea jus ti fi crei prin c re
din. Dac pzesc Smbetele, de ce nu te i circum-
dd l ? Dac fe circumcid, de ce s nu i sacrifici?
Dac trebuie a pzi, apoi ntreaga lege trebue s u
pzesc!, i dac nu trebue a pzi legea ntreag, apo
nici o parte din ea numai. Da< te nfricoezi pentru
clcarea unei pri i te temi ca nu cumva s ff
condamnat ca clctorii, cu ct mai mult trebuie ca
s te temi pentru clcarea lege ntregi. Dar dac.
contravenind lege! ntregi, nu pedepsesce, e cert c
nici cnd se contravine unei pri din lege nu pedep
sesce. Dac e necesar a pzi ntreaga lege, e necesar
i de a nu asculta pe Christos, sau c ascultnd p e
Christos, ne vom face clctori de lege. Deci dacft
trebuie a o pzi cel ce nu o pzesc sunt clctori
de legenegreit c causa acestei.clcri din p a rte a
postrS este Christos. El este care a desfiinat legea
asupra acestor prescripiun, i a ordonat a o desfiina.
Vedt ce fceai cei ce rudaizau ? Pe Christos,eau-
, 60

sa justificrelnostre,pe. acesta ) declar de causa


pgcatului, dup cum dice i Pavel: Deci Christos
este servitor pecatului? Apo fiind-c a ntins
vorba pn la absurditate, nici c a mal fost nevoe
pe urm de contradicere, ci s a mulemit numai i-u ne
garea: S nu fie". Fa de ideile impertinente
i neruinate nici c e nevoe macar d^ a respunde
cu vorbe, ci ajunge numai de a tgdui sCcl da
ca zidesc earl ceia ce am drmat, singur
me art de clctoriu al lege" {Vers. 18). Pri-
vesce nelepciunea Iul Pavel ! Aceia voiafi a arta
c cel ce nu pSzesce legea, este clcforiu; el ns6
a ntors cuvntul cu totul din contra, probnd c
cel ce pzesce Jegea este clctorifl, i nu numii al
credinei ci chiar i al lege. Dac zidesc earl
ceia ce am drm atf, adec legea. Ceia ce dice,
a a -i este. Legea a contenit; ear aceasta am mr
turisi Lo prin faptul c am prsito, i ne-ara refu
giat la mntuirea prin credin. Dac deci ne certam
acum spre a stabili legea, cbiar el (lege) ne tcem cl
ctori, pentru c ne certm dea inea aceia ce Dum
nedeu a desfiinat. Apoi arat i modul cum s'a des
fiinai. Cac ea prin iege am murit lege",
(vers. 19). Acest pasaj are un ndoit aspect. Sati c
vorbesce aici de legea Charulul, pentru c obiclnu-
esce i aceasta a o numi lege, cumbun-or: Cacl
legea spiritului vieii m-a eliberat... etc.'( (Rom.
8, 2), saG c vorbesce de legea veche* artnd c
prin nsei aceast lege a murit lege, adic c chiar
aceast lege m-a povuit de a nu- mal da nic o
ateniune, i dac I-ai da ateniune, ai clca-o
Cum i n ce mod? Moisi dice: Profet va ridica
voe Domnul Dumnedeu dintre fraii votri, ca
61

i m i n e ; p e a c e la s-I a s c u l t a i 4' (Deut. 18, 15),


vorbim! de Christos ; aa c ce! ce nu asculta de
densul, contravin leget, Ma putem nelege i n alt
mod vorbele : p rin le g e a m m u r i t le g e " . Ina-
dfevfir, legea poruncesee a ndeplini (6te cele scrise
n ea, ear pe cei ce nu ascult 1 pedepsete; deci
cum nimeni nu a mplinit legea, toi am murit prin
ea. Privesce cum i aici el cu cumptare atae le
g e a ; nu dice : legea a murit pentru mine, ci etj a m
m u r i t l e g e i tt. Ceia ce dice, aa i este. Precum ce
lui mort nu i se pote pretinde' de a se supune po
runcilor lege, tot aa nu mi se pote pretinde i mie,
celuT ce am murit i m-am eliberat de blestemai ei.
Decf sa nu se ordone ceiu mort, pe care l-a omo-
rt legea, nu numai corporalminle, ci i spiritual-
minte, prin care a intrat n lume m6rtea corporal.
Cum c aceasta o dice, o a nvederat prin cele ce
urmead : C a s v iez lui Dumnedeti, dice, m-am
restignit mpreun cu Christos" (Vers. 20). Deci
find-c a $is : a m m u r i t , ,ca s nu- spun ci
neva : dara cum de triesc! ?, a adaos i causa vierii
i a a rtat c pe de-o-parte legea l-a omort fiind
vi, ear pe de alta c mort, cum era, Christos Iu-
ndu-1 l-a nviat prin mortea lut, t prin morte a d
ruit lume! viat. Aceast via el o numesee nemu-
ritore, pentru c aceasta probeaz vorbele: C.a s
viez lui Dumnedeti" i mpreuna cu Christos
m -a m restignit". Dar cum dic, c cel ce este
viQ i respir nc, sa restignit mpreun cu el ?
C Christos s-a restignit, e c e r t ; dar tu cum te-a
restignit, si triesc! nc ? Privesce cu ct nelepciu
ne explic el i aceasta, cci d ic e : Viez, dic*i nu
e u . ci veaza n mine Christos11. Cnd el dice,
62

M-am rstignit mpreuna cu Christos", face a-


lusiune la botez, ear cnd dice : viez nu eQa ,
da a nelege viaa dup botez, prin care ni se mor
tific tote mdularele,
Viaz n mine Christos*, adec nimic nu Fae
<!in acelea pe care Christos nu ie voesce. Dup cum
prin cuvgatul morte el nu nelege marea comun-,
t i mortea de pScate, ast-feliti i viat* o nelege ca
scpare de pgcate. Nu e posibil in alt.m od a via Iul
Dumnedeti, de ct numai mort ovi | ficatul. Precum
Christos a rbdat mortea corporal, aa i ei am
suferit mortea p la tu lu i . O m o rI d e c i m e m b r e
l e v o s t r e c e le d e p e p m e n t , c a r e s u n t : cu r-
via, n e c u r e n ia , p r e c u r v i a " {Colloseni 3, 5), si
e a r l: Omul n o s tr u cel v e c h ia s-a r e s t i g n i t
(Rom. 6, 6.), ceia ce s~a i iu t prin baea Xenascerel.
Dup aceasta apo dac reml mort cu pcatul, vieii
hu Dumnecl^i; dar dac earl nviez cu pgcatul,
ii-at vtmal viaa. Pavel ns nu a fcut aa, ci a
reinas mort cu lotul. De viez, dice, l-l Dumnedeti,
o alt vial, de ct acea din lege, am murit lege,
i nu ma pot pzi nimic din aie lege.
Privesce acum si * curenia
fc vietel lu,m' si
* admir a-
cel fericit suflet. El nu dice: viez efl, ci v ia z n
mine C h r is to s 14. Cine ar putea s scot o ast-felii
<]e voce ? Fiind-c el s-a dat supus lu Christos, cci
a ndeprtat tote cele lumescT, i totul fcea dup
voina aceluia, nu a clis: viez in Christos, ci ma!
mult n c : v ia z n mine Christos''. Preeum p
catul, cnd stapenesce, el este care viaz i port
spiritul unde voesce, ast-ieliil i cnd el es!e mort,
iote cele plcule Iul Christos se ndeplinesc; aa c
o ast-feliu de viea nici nu ma este pmenteasc,
fiindc el este acel ce viaz n no, lucreaz i st-
- 63 -

penesce. Find-c d ic e a : m -a m r e s tig n it m p r e u


n a c u e l" , i n u m a v ie z eGw, ei am murit,ce
ia ce multora Ii se prea neprobabil, adauge: D a
ca a c u m v ie z n c o r p , v ie z p r in c r e d in a in
fiul lui D u m n e d e u " . i acestea, dice, sunt cu pri
vi re la viaa intelectual; ear dac 'mi-ar examina
cineva i viaa sensuaf, ar gsi c i aceasta o da-
toresc credinei n Christos. Pe ct eram vrednic de
cea mal marn pedeaps pe cnd mg aflam n viaa
veche i sub lege, i de mult in c aT fi fost perdut,
c c i : T o i a u p e c t u i t i s u n t lip sii d e s l a
v a Iul D u m n e ^ e Q " (Rom. 3, 23)] find-c toi e-
ram sub hotrre, i de aceia toi au murit, dac nu
n realitate, cel puin in hotrre, pe atta acum,
cud a venit Christos i s-a predat pe sine morii,
de la care ne-a smult pe toi, sunt vrednic de mn
giere. Ast'feliO c: D a c a a c u m v ie z n c o rp ,
p rin c r e d in a v i e z , adec, prin credina u el. Fi-
ind-c dac nu era aa, nimic n-ar fi mpedecat de
a fi nimicii cu ioi, dup cum s-a ntmplat la
potop. Inse presena IuT Christos dmolind urgia
Iul Dumnedeti, a fcut ca s vieuim prin credin
. Cum c aceasta dice, ascult cele ee urmeaz,
picnd el c; D a c a a c u m v ie z n c o r p , v i
e z p rin c r e d i n a , adauge: In fiul Iul D u m -
nedefl, care m -a iu b it i s*a dat p e s in e
p e n t r u m in e " . Dar ce faci, Pavele, de usurpezi uu
fapt comun, svrit pentru lumea inlreag, i i-i
nsuesc! c propriii a] teu ? Nu al d i s : celui ce ne-a
iubit pe no, ci Celui c e m -a iu b it pe m i n e ,
i cu tote acestea evanghelistul dice: Aa a iu
bit D u m n e z e i i l u m e a , (Ion 3, 16), i chiar tu
nsu-l clici: C a r e l e n a c r u a t nici p e p r o p r i
_ 6 4 -

u l sfcG'fiQ, cil:*a d a t pe dfinsu!" nu numai pen


tru tine, ci pentru toi* (Rom. 8, 32), i earl"in
uit loc dici: ca sa- pregteasc lui popor a-
le sw (Tit. 2. 14).Deci ce este ceia ce el dir.e aici ?
Pricepnd descurajarea naturel omenesc*, cum i n
grijirea nepovestita a lui C.hristos, fie ce anume I-a
seapat i ce li-a druit, i fiind aprins de dorul de
el, vorbesce ast-feMii, ceia ce de alt-feliO fceaft i
profeii, cci i ii ' insuiau de multe ori pe Dum
nedeti ca al lor propria, precum : Dumnezeul m eti.
Dumnezeul meu, catra tine mnec11 (Psalm. 63.
1). Afara de aceasta el mal arat prin cuvintele de
mal sus, ca fie-care dintre noi datorim atta recu-
noscin i mulemire JuT Christos cta ar datora
dac ar fi venit numai pentru el. Nu s-ar fi dat in
ltur? de a arta chiar pentru unul numai o ast-feliQ
de iconomie, pentru c n tratta iubesee el pe fie
care om, intru ct ar iubi lumea ntreaga. Sacrificiul
lui sa proadus pentru ntreaga natur, fiind suficient
de a elibera pe t o i ; nsa cel ce tac us de bine-fa-
cerea Iul, numai aceia sunt adevraii credincioi.
i cu tote acestea el nu s'a dat n laturi de la a-
ceasl iconomie, de a chema, adec, la sine pe totf
fr osebire. Precum cina din evanghelie a fost pre
gtit pentru toi, ear dac nu aft voit cel chemai!
s vin, el ii-a strins bucatele de pe mas, ci a che
m at pe alii, aa a tcut i in caul de fa. i oaea.
cea rtcit, dintre cele nou-decl i nou, una-sin
gur era, i totui n -a dispreuil'o. Despre acest fapt
discutnd Pavel aU-dat eu Iudeii face aluviune la
dansul i dice: Dara ce, i daca nu au c r e d u t
6re-carif ? nu cumva dre necredina lor va
nimici credina lui Dumnedeti ? s nu fie ! Fie
Dumnedeti adevrat, i tot omul mincinos"
- 65 -

-.{Rom, 3, 3. 4). Deci el te-a iubit pe tine ast-feliu,


n ct s-a predat pe sine, i tu care nu aveai r i d o
speran de mntuire a fost adus la o ast-feliQ de
via; i acum dup attea bunti ce al primit, l;e
ntorci earl la cele vechi ? Dup ce deci a expus
precis cele isvorte din raionament, la urm decla
r cu voce puternic, i dice: ,,N u d e sfiin e z c h a
rul lui D u m n e le O " (Vers. 21). Aud aceasta cel
ce ludaiseaz i daQ ateniune nc i acum lege,
cci ctr dnii vorbesce el acestea. C c i d a c
n d r e p t a r e a e s te p rin le g e , a tu n c i C h ris to s a
m u r it n z a d a r 11. Ce pote fi mal grozav ca p i
catul acesta ? Ce pote fi mal ruinos de ct asemenea
vorbe ? Dac deci Christos a murit, e cert c legea
nu avea puterea de a ne ndrepta ; dar dac legea
ne ndreapt, mortea lui Christos a fost prisoselnk.
i cum s-ar putea aceasta, cnd fptui iotruprel lui
Christos ntrece ori-ce raionament omenesc, i in
spir atta fric ? cnd misterul acesta negrit, pe
care Profeii l-a ti dorit, Patriarchi l-au predis, nge
rii se spimntaii vdndmisteriu ce.aii fost m r
turisit de toi ca culmea ngrijire! lui Dumnedeu pen-
stru neamul omenesc, cum s-ar putea, dic, ca s se
spun c acest misteriQ s-a fcut in zadar i fr
scop ? nelegnd el deci exageraia absurditei, da
c s-ar dice de cineva c asemenea fapt a fost de
.prisos,cci aceasta resulta din cele ce i fceau,
ntrebuinar vorbe forte aspre asupra lor, i dice :
O Galatenl f r d e minte! Dar cine v-a
'fermecat p e vo, ca s nu a s c u lta i de a d e v e r ;
pe vo i n och ii crora Iisus Christos a fost
d escris a a , ca c u m a r fi fost r s tig n it p r i n
tre vo i ? (Capit. 3, 1|. De ic el trece n alt ca
pitul- In cele dinti el a aratat, -c nu era apostol
66 -

de la omen, i nic prin omeni, i nici c a avut


nevoe de nvtura apostolilor ; aici nsg dudu-se
pe sine de dascal demn de credin, vorbesce cu mai
mult ndrsneal i face comparaiune ntre credin
lege* La nceputul epistolei el di>e: m ir
ca a a d e c u r n d v S a b a t e " , ear aici dice : O
Galatenl fa ra d e minte". De sigur c era mult
indignat contra lor, fiind-c dup ce s a justificat a-
supra atitudine! sale, indignarea lui a isbucnit cu to
t puterea i cu dovada cerut- Dac t numesee
lipsii de minte, s nu te mir!, cci nu face aceasta
ca clctoriu al lege! i al lui Christos, care ordon
de a nu dice fratelui n e b u n e c i mal ales nc
ca aprig pzitorii! al aceste! ordinaiun. Nu e dice
n u m a i: cel ce numesee pe fratele setit nebun, ci*cel
ce f r c a u s " 1 numesee aa. Dar ore, care din
i ar fi meritat ma dup dreptate aceast denumire,
de ct cel ce Sn urma attor mprejurri, ca i cum ni
mic uu sar fi petrecut, s-ati dedat faptelor de mat
nainte? Dac, deci, numesc! pe Pavel din aceast
caus insulttorii*. apoi i pe Petru l ve numi omo-
rtoriul lut Anania i al* Sap firet. Deci dac a dice
asemenea vorbe este o nebunie, cu att mal mult n
caul de fa. Tu ns judec, c el uu useaz de la
nceput de aceast asprime, ci dup dojanele ce te-a
dat, aa c ii orimiaO acum certarea nu de la dan
sul direct, ci de la nsei probele culpabilitate! lor.
Cci numa dup ce a a r tat cum ii ndeprteaz
credina, ear mortea lui Christos o considerai dt
priso, adauge i certarea lor, i nc nu dup c
meritau, cci erau "vrednici de cuvinte nc i ma
aspre. Privesce acum cum din capul locului el S'
dmolesce, de i atacase. Nu $ice : cine v-a amgit
sau cine a abusat de vo ? saQ cine v-a nucit
ci: cine v-a fermecat?1* ceia ce nseamn o ac
_ 67-

monestare demn de laude. Aceasta probeaz c ceia


ee i fceau mal nainte era vrednic de invidiat, da
r c faptul svrit acuma era bntuirea diavolului,
ce mugea nfricoat pentru fericirea lor. Cnd audi
aiei de invidie, cum i in evanghelie de ochii vi
clean, ceia ce nsamn acelai lucru, s nu cred cum
c razele optice ale ochilor sunt acele ce vatm
pe cel ce privesc. Nu pote fi rM ochiul n sine, ci a-
icl Christos ast-feiiQ numesee invidia. Aciunea ochi
lor este de a vedea lucrurile aa cum s u n t ; nsg a
Tedea ceva cu invidie, provine dintro inteniune l
untric corupt. Fiind-e prin acest sim ntr o spi
ritul nostru forma lucrurilor vgdute ; fiind c n ee-
e ma multe cauri invidia s zimislesce din causa
ftogiei, i fiind c bogia se vede cu ochii ceti
trupesc!, deasemenea i stp^niile, apo din aceast
caus a numit ochii viclean i invidios nu ochiul in
sine, ci pe acela ce privescecu invidie i viclenie,
picnd el: cine v-a fermecat?", arat c ii o
l'ac aceasta, nu ca cum sar ngriji ca s complecte-
ze lipsurile (defectele) ce le aveaQ, ci ciuntind nc
autoritatea fiinei supreme. Pentru c aciunea invi
diei e nu de a complecta defectele, ci chiar de a
sustrage ceva din cele complecte, i a vtma ntre
gul. Acestea Ie dice, nu ca cum invidia ar avea vre-o
putere prin sine ns6-, ci ca s probeze, c ce ce
vineau si nvai n acest sens, o fceau aceasta din
invidie. In ochii crora Iisus Christos a fost
d e s c ris a a , ca cum ar fi fost restignit p r i n t r e
v o l . i cu tote acestea el a fost. restignit nu n a*
ra Galatenilor, ci n Ierusalim. Cum dec! dice : p r i n
tre v o i" ? Arat prin aceasta puterea credine, ca
re pote s vad i de departe. De alt-feliu nic c
g ic e : s-a restignit, ci a fost descris a a , ca c u m
- 68

a r fi fost .restignit'*, artnd c eu o<hti credine?


aii vdut ma exact chiar, de ct unia din cel ce au*
privit faptul fiind presenf. MulU din aceia privind, nu
.s-a folosit cu nimic; acetia, ns, nu aQ v&dul cu
ochit trupesc!, dar prin credin au vedufc mal exact.
Acestea le dice i cerlndu-i n acelai timp, i l-
udndu-T; lu'dndu-l pentru c au primit faptul cu>
atta convingere ; certndu-t ns6, pentru c pe cel
re 1-a vedut gol pentru denif, restignit1, insultat,,
batjocorit, adpat cu oet, acusat de tlhari, mpuns-
cu sulia in cost,ccl aceasta nvedereaz prin cu
vintele : a fost d e s c ris c a c u m s -a r H r e s tig
n i t " , pe acela prsindu-1, aft alergat ear la le
ge, neruinndu-se macar de patimile lui. f u , ns,
gndesee-te i la aceasta, cum el pretutindenea, l
snd Ja o parte i ceriul, i pmntul, marea, i
tote cele-l-alte, predic numai puterea iul Christos,
purtnd peste tot locul crucea hif. Aceasta era ma
cu sam principalul ngrijire! lui pentru noi.
A c e a s t a n u m a i v o ie sc sa aflu d e la v o i :
P r in fa p te d e a le le g e a-f p rim it s p iritu l,
s a a p rin a u d i r e a c r e d i n e i ? (Vers. 2.). Fiind-c
nu pricepei cuvintele lung!, dice, i nici nu voii s
observai cu scumptate mreia iconomie, eil voi
esc a v6 convinge prin o vorba scurt i prin o pro
b imediat, de vreme ce vfid din parte-v cea mal
mare nerecunoscin. Mal sus, din cele spuse, a con
vins pe Petru, aici ns6 se ridic asupra lor i li pu
ne n fa nu mprejurri petrecute aiurea, ci de
acelea petrecute chiar printre denif; proba o scote
nu numai din cele date lor n comun, ci i din ce
le chrzite lor n particular. Pentru care i dice :
A c e a s t a n u m a i v o ie s c s aflu d e la v o i:
p rin fa p te d e a le le g e a-i p rim it s p iritu l saC
69

p r i n a u r i r e a c r e d in e ] ? A-l primit spiritul snt.


dice, a-l sverit m imnl i semne multe, nviind
morii, vindecnd pe cel leproi, profetiznd i vor
bind n litnb strine. Dar ore' aceast putere v-a
dat* o legea ? Dar ma nainte nimic n-ai fcut din
acestea. Aa dar credina v-a dat aceasl putere?
Apoi atunci nu este ore cea mal mare nebunie, ca
voi care v-a( nvrednicit de atta binefacere de Ia
credin, s o lasat i earl. s v6 rentorcel Ia le
ge, care nu v-a procurat nimic din acestea? A a
d e fa r d e m in te s u n te i ? n c e p n d in spirit,
a c u m in c o rp s f r ii? " Earl iatim p ntrebuina-
;z dojana- Trebuia, dice, ca cu trecerea timpului cel
puin, s fi primit vre-un adaos la credina vostrfi,
dar voi nu numai c n-ai progresat, ci nc v-al
r e ntors la cele de mai nainte. Cel cari ncep de la
lucruri mici, cu trecerea timpului se ridic i la mal
arl; voi, ns6, ncepnd de la cele mari, a- ajuns
Ia cele mici. Deci dac a-l nceput de la cele cor
porale, trebuia s naintai la cele spirituale, ns a-
cum voi incepend de la cele spirituale, a-l poposit
bi cele corporale. A face minuni, e ceva sp iritu al;
ear a se circumcide, e ceva corporal. Voi dup mi
nuni a-i ajuns la cim im eisiune; dup ce v-al folo
sit de adevgr, a-l mbroat tipurile ; dup ce a-
privit sorele, acum cutai sfenicul; dup ce v-al
hrnit cu bucate vrtose, a-f alergat la lapte. El nu
dice: a- ajuns n corp, ci a c u m n c o r p sf rii" ?
-artnd prin aceasta, c acel amgitori al lor punnd
m na pe i, l-au mbucit ca si nutreul ce se d
minimalelor, i i aU adus la aceia, de a suferi tot ceia
ce deni voiau ; ntocmai ca si cum cineva dintre
generalii cel mal renumii, dup nnilte biruinl i
trofee se da pe sine de desertoritt i presint corpul
Iul celor ce voiesc a-1 tatua (puncta) Attea a-l
70

s u f e r it n z a d a r ? d a c i n z a d a r . Aceasta e-
cu mult mat atingtorifi ca cele dinainte. Amintirea
minunilor nu ar fi putut avea atta nrlurire asupra
lor, ca aratarea luptelor i rbdarea iu patimile ee
it le-au suferit pentru Christos. De tote aceste, dice,
ce le a- suferit, aceia voiesc a ve pgubi, i a v&
rpi cununa, Apo ca nu cumva s li sguduie spiri
tul, i s li se slbeasc corda simitore, nu a ma
asceptat hotrrea, ci adauge: d a c i n z a d a r " .
De a-l fi voit, dice, sg v6 trezii i s v6 reculegei
aceasta nu ar fi fost in zadar. Unde sunt acum ce
ce contradic i resping pocina ? Iat c acetia
spirit a& primit, i minuni aO fcut, i mrturisitori
a credinei s-at fcut, mit de primejdii i de perse-
cuiunt suferind pentru Christos, i cu tote acestea,,
dup attea succese ii ati cdut din char, Dar, dice
el, d<j voii putei s v6 reculegei i s recapatal
ceia ce ai perdut. Deci cel c e v a c o r d sp i
ritu l, i l u c r e a z m in u n i p r i n t r e voi, din fa p
te le le g e t o r e , s a u din a u d u l c r e d in e i lucrea*
z ? Dac deci v-al nvrednicit de atta dar, i
a- svrit attea minun, ore vi sa acordat aceas
ta pentru c ai pzit legea, sau pentru c ai pzit
credina? E cert c pentru c ai pzit credina^Fi-
ind-c aceia tote le resturnau pe dos i trmbiu di-
cnd c credina nu are putere, dac legea nu e n
vigore, el a rat contrariul: c ne-adogndu-se nimic-
din poruncile lege, uumat atunci va folosi credina.
Credina numai atunci, dice, are putere, cnd nu i
se vor adoga cele ale lege. Ci v o ii vS n
d r e p t i p rin le g e , dice, ai c iu t d in c h a r '1'
(Galat 5, 4.). De ct aceasta o dice el mal la vale,,
cnd usaz i de mal mult curaj, avnd i ocasia
bine venit, din cele deja demonstrate, pe cnd aic
71 -

el l prepar motivul din faptele petrecute. Cnd,


dice, nu dai ateniune lege, ci ,credinei, atunc a i
primit spiritul, i ai svrit minuni.
Apo fiind-c era vorba de lege, e duce chestiunea
pe un alt teren mult mai ndrsne, aducend ta mij
loc pe Abraam, i dicSnd : Precum Abraam a
credut lu i Dumneteu i i sa socotit Iui spre
d re p ta te * 1 (Vers. 6). Desigur, dice el, c puterea
credine se nvedereaz i din minunile fcute de vo;
dar de voii, eQ me voiti ncerca a ve convinge i
din exemple vechi. i fiind-c mult vorb se fcea
de eatiM denil pentru Abraam, 'I aduce i pe acesta
la mijloc, i arat c ,i el sa justificat prin credin
. Dar dac s-a justificat prin credin cel mal
'nainte de char, de i in fapte era de admirat, cu a -
tt ma mu}t ne vom justifica noi. Cu ce a fost v
tm at acela, dac nu a fost sub lege ? Cu mnK ; ei
credina-I-a fost suficient spre justificarea Iul, Atunci
dice, nu era legea. Dar nici acum nu ma este le
ge, precurn nu era nic atunci. De aceia el comb
tnd necesilatea legel, pentru ca s nu primeasc
vre-o objeciune, introduce la mijloc pe Abraam,
justificat mal nainte de lege. Precum atunci legea
nu era dat, ast-felil i acum, fiind dat, a contenit
cu desvrire, a fost suspendat. Apoi de vreme ce
cugetati lucruri mart despre, denif, fiind c eraO ns
cui din Abraam, si se temeau ca |nu cumva prsind
legea s se nstrineze de nrudirea cu el, i aceas
ta team o nimicesce Pavel, artnd ca mal ales n
rudirea cu densul o lucreaz credina. Aceast idee
mal clar o desfura in epistola ctr Rom ani; ns6
nu maf puin o clarific i aici, dicfind: S scii
d a r a c cel d in c r e d in a , aceia sunt fii lu A-
braam" (Ver^. 7), ear aceasta o certific cu m r
turie din vechime: Cad prevSdfend, dice, Scl'ip-
72

t u r a c D u m n e d e u p r in c r e d in va n d r e p t a
p e g in i, a p r e v e s tit lu A b r a a m : c p rin ti
n e s e v o r b in e - c u v e n ta to te naiunile.** {Vers.
8). Deci, dac fii al lui Abraam nu sunt acel ce ati
nrudire natural cu dfensul. ci acel ce imiteaz cre
dina lu,cci aceasta nvedereaz: p rin tin e se
v o r b in e - c u v e n ta to t e n a iu n ile " , e cert c el
I introduce n aceast nemurire.
Dar prin aceste cuvinte el mal arat alt fapt
destul de nsemnat. Fiind-c i fceaQ mult vuet i di
ctai c legea e mal veche de ct credina, i c cre
dina a venit n urma lege, el li restorn. i aceast
nscocire, probnd c credina e mai veche de ct
legea, ceia ce e cert prin faptul cu Abraam, care s-a
ndreptit ma nainte de artarea lege. Arat to t
o d a t c i cee petrecute acum s-afl fcut o urma
profeiilor. P r e v e d n d , dice, s c r i p t u r a c D u m
n e d e ti v a n d r e p ta i g in ile p rin c r e d i n a " ,
ear nu prin lege, wa p r e v e s t i t lu! A b r a a m u.
Dara ce este aceasta ? Aceasta insamn, dice, c
chiar el care a dat legea, ma 'nainte nc de a da
legea a hotrt ca ginile s se justifice prin credina.
i nu dice: a descoperit, ci a p r e v e s t i t " , pentru
ca s afli c i Patriarchul s-a bucurat de modul a-
<-esla de justificare, i dorea mult ca s se realiseze.
Dar fiind-c if ma erau stpnii i de o alt fric,
cci s-a fost scris: B l e s te m a t e s te to t cel c e
n u v a m p lin i to te c e le s c r is e n c a r t e a le g e
a c e tia , i n ici n u le v a f a c e (Deuter. 27 26),
de ac^ia li mprseie i aceast fric, ntorcend ra
ionamentul invers i probnd, c nu numai nu sunt
blestemai ce ce prsesc legea, ci chiar bine-cuvn-
ta, pe cnd cel ce remn in lege, nu numa c nu
sunt biue-cuvnta, ci chiar sunt blestemai. Aceia
- 73 -

-diceau ca cel ce nu pzesce legea este blestemat, el


tns probeaz c cel ce o pzesce este blestemat,
ear cel ce nu o pzesce bine-cuventat. Aceia earl
dicea, c cel ce d ateniune numai credine!, este
blestemat, pe cnd el arat c cel ce d ateniune
credinei este bine-cuvntat. Dar cum probeaz^ el
tote acestea? Nu am avansat dor ceva ntmpl
tor ia prin cele de ma s u s ; de aceia trebuie a da
ateniune ncordat celor urmtoare. El a artat a*
ceasta mal nainte dieftnd, c scriptura a dis P a tr ia r
hului: ca p r n tin e se v o r b in e - c u v e n ta t 6 t e
n a iu n ile 1*. Dar atunci nu era lege, ci numai c re
dina. De aceia prin silogism el adaoge : P e n t r u a -
c e a cel din c r e d in se b in e - c u v in te a z m
p r e u n cu c re d in c io s u l A b r a a m (Vers. 9.) Dar
ca nu cum-va ii s iee aceasta ca o objeciune i s
d i c : cu drept cuvnt s-a justificat el prin credina,
cci pe atunci legea nu e x ista ; tu inse arat-ni c r e
dina justificnd dup darea lege,tomnai asupra a -
cestora vine, i li probeaz mal mult chiar de ct
it cer; li probeaz, adec, nu numai c credina j u s
tific, ci nc ca legea blestem pe cel ce o n tre
buinar, t ea s afli aceasta, ascult cuvintele
apostolice C i s u n t din fa p te d e a le g e .
s u n t s u b b le s t e m " (Vers. 10). Dar aceasta, dicl,
e numai o hotr re, care nu are nici o prob. Aa
dar care e proba? Iat-o, ea se gsece chiar n lege:
Blestemat e s te tot cel-ce nu va m p lini to te
c e le scrise n c a r t e a le g e acetia, i nici nu
le va fa c e" (Deuter. 27, 26). Cum c nimen nu
se ndrepteaza prin le g e , e s te n to tu l nve
d e r a t " (Vers. II). Aa dar tor aO pgctuit, i prin
urmare sunt sub blestem. Dar aceasta el n-o dice
nc, ca s nu se cread c el decide, ci aearg ea-
rl la marturi), scurte de alt-feliti, ca s dovedeasc,
c nimeni n*a mplinit legea, i c dec tof sunt sub
blestem, i c singur credina justific. i care e
mrturia ce o inv6c ? De la Profetul Abacum, ca
rele dice : Ear d r e p tu l din credin va fi viQ.
Aceasta, ins6, nu probeaz numai c justificarea e nu
mai prin credin, ci nc cft prin lege nu e cu pu
tin a se justifica. Fiind-c nimeni, dice, n-a pzit le
gea*. ci toi ati fost sub blestem pentru clcarea el,
de aceia s-a gsit o cale mal lesnicios, aceea, adec
prin credin, ceia ce este o mare prob, c nimeni
nu se poe ndrepta prin lege. Cci dor n-a dis Pro*
fetul, c dreptul prin lege va fi viu, ci p rin cre
d in " .
Ear legea n u e s te din c r e d in , ci cel ce
va fa c e a c e s te a , v a tr i n tr u e l e (Vers. 12),
Legea, dice, nu cere numai credin, ci i fapte, pe
cnd Charul mntuece i justific prin credin. Ai
v6dut cum a probat, c cel ce dau ateniune lege,
din causa imposibilitii de a o mplini, sunt sub
blestem ? i cum credina are aceast putere de a
justifica ? De ct aceast chestiune o a desfurat
ma sus, i a presentato cu mult putere, Fiind-c
legea era neputincioii, de a aduce pe om Ia justifi
care, s-a descoperit. un leac nu mic,credina,- care
a fcut prin sine posibil, ceia ce era imposibil lege?
Dac dec! i scriptura dice c dreptul prin credin
va fi viu, ne-accepfnd mntuirea prin lege, i Abraam
prin credin s-a justificat, e cert c puterea credin
ei e mare. Cum c cel ce nu mplmeee legea e
blestemai, ear cel ce d ateniune credinei e drept,
faptul e n v ed erat; dar c acel blestem nu mal
exist, acum, de unde poi, dice, a ni proba aceasla?
Abraam a tost mal 'nainte de lege, noi nsfi o-dat
intrai sub jugul sclaviei, ne-am constituit vinovai
75

blestemului. Deci cine e acel ce a deslegat bleste


m u l? La acestea iat ct de repede respunde. Erai
suficiente cele dise mal s u s; cci cel o-dat justificat
i mort legeT, i acat de o via nou, cum a r m a i
putea fi vinovat blestemului.3 Dar el nu se multe*
mece numai cu acestea, ci discut chestiunea i din
alt punct de vedere, dic6nd: C h ris to s ne-a re s -
c u m p a r a t din b le s te m u l ie g e , f c e n d u - s e p e n t r u
noi b le s te m , cc i s c ris e s t e : b l e s t e m a t e to t c e l
s p n z u r a t p e lemn" (Vers. 13) i cu tote acestea p o
porul era vinovatde alt blestem, caredice : B l e s t e m a t
e s te to t cel ce nu v a m p lin i c e le s c r is e n c a r t e a
le g e t a c e tia " (Deuter. 27, 26.). Dar ce este a ce a
sta ? Poporul de sigur c era vinovat, cci nu a stat n
lege i niel c a mplinit'o tot; dar Christos din a lt
blestem l-a eliberat. Blestemat e s te cel spndurat
p e l e m n , - DecT fiind-c i e el^ p i^ rttt^ e b J e s te m a t,
i cel ce calc legea earl e blestemat, el ca cel ce urm a
a deslega acel blestem, fr a se face vinovat Iul, n
locul aceluia a luat asupra sa pe acest din urm, ca
prin acesta s deslege pe cela-lalt. ntocmai ca i
cu Un condamnat la mort*-1, cnd un altul irespon
sabil prefer de a muri in locul lui, cu care oca-
sie l scap de pedeaps, tot ast-feliO a fcut i
Christos.Fiind c el nu era sub blestemul clcrel
legel, a primit pe acesta n locul celui din tei, ca
ast-feliu s'l deslege. Pecat n-a fcut, si nic v i
c l e u g nu s-a aflat n g u r a Iu l (Isaia 53,9). Deci
precum prin mortea lui cel ce urmeaz a muri s-afl
izbvit de ni6rti*, tot aa i prin blestemul pe care
l-a primit i-a izbvit de blestem. Pentru ca b i n e
c u v n t a r e a lui Abraam s v in p e s te g in i"
(Vers, 14). Cum s vin peste gini? In s e m n a
7G

t a , dice, s e v o r b in e * c u v 6 n ta to te n a iu n ile "


(Gentsa. 22, 18), adera in Iisus Christos. Dac aceste
cuvinte| s-ar fi dis pentru Iudei, ce raiune ar fi fost
ca tocmai ce vinovai blestemului pentru clcarea
lege, tocmai i s devin motiv de bine-cuventare?
Cci nimeni din ce blestemai nu pote mprti pe
altul de bine-cuventarea, de care chiar ei este lipsit.
De aici, deci, e cert, c pentru Christos s-afi dis tote
Hcestea, cci el a fost smna la! Abraam, prin el
naiunile se vor biue-cuvnta, i ast-feliO la densul
se raport promisiunea spiritului, ceia ce i Pavel
artnd $ice: P e n t r u ca p rin c r e d in sa p r i
m e a s c p r o m i s iu n e a s p iritu lu i" . Dar fiind-c Cha
rul spiritului nu se pogor asupra celor nerecunos
ctori i respingtori, de aceia mal ntiu se bine-
cuvinteaz i li se ridic blestemul, apo fiind justi
ficai prin credin 'l atrag asupra-i Charul spiri
tului. Ast-felift c crucea a deslegat blestemul, cre
dina a introdus justificarea, i justificarea a atras
Charul sntului spirit.
F r a ilo r , d u p r e o m v o r b e s c : a e z m n t u l
( te s ta m e n tu l) u n u i o m , d a c e s te n t rit, ni
m e n i nu-1 d e s fiin a z , s a d a d a o g e c e v a n o a "
(Vers. 15). Ce nsamn aici: d u p r e o m v o r b e s c " ?
Adec din exemple omeneti. Cci de oare ce a vor
bit de scripturi, de minunile svrite printre ii, de
cele ce ptimit Christos i de Pariarch, era nece
sar a da exemple i din viaa comun. Acesta era
obicinuina Iul Pavel, ca vorbind s ndulceasc cu
vntul i s-l fac a fi bine primit de auditori i mal
bine priceput de ce greoi la minte. Ast-feliQ bun
oar ctr Corinthenl, dice: C in e n g r i ja s c e d e
t u r m , i d in l a p te le el n u m n n c " ? (I. Co
rinth. 9, 7), i c lr E b r e l: A e z m n t u l ( t e s t a m e n
77 ~

tul) a re p u te r e n u m a i a s u p r a celor m o r; n tru c t


ns t r ie s c e te s ta to r iu l el nu a r e nicl-o p u t e r e "
(Ebrel 9, 17). i n multe locurT ar gsi cineva introduse
ast-feliO de silogisme. Acelai lutru i Dumnedeu V
face dese-ori n Vechiul T estam en t; aa bun-ora zice:
.Ati d o r a v a u ita fe m e e a p e p r u n c u l s 6 d ?
(isaia 49. 15), i earl: N u c u m v a v a d ic e o
Pariului ( c r e a t u r a lui) o la: ce faci" ? {ibid. 29,
6). i la Profetul Osia (cap. 2) imiteaz pe brbatul
despreuit de femee. Deasemenea i n tipuri ar putea
vedea cineva multe exemple luate din viaa ome
neasc, ca de exemplu cnd protetul pune cing-
torea i intr n csua olarj;iIuT. i ce voesce el
(Pavel). cu acest exemplu ? Voiesce s arate c cre
dina era mai veche, ear legea mal nou i tempo
ral, i dat ca s pregteasc credina. Pentru aceia
dice: Frailor, d u p r e o m v o r b e s c " , Mai sus i
numesee lipsii de minte, ear aici frai, atrggndu-I
cu vorbele, n acelai timp i mngindu-I. N im e n i
n u d e s f iin a z a e z m n tu l u n u l om , d a r e s te
n t r i t . Dac, dice, un om ore-care dispune de a-
verea sa prin testament, nu cumva va ndrzni cineva
a strica disposiia luf, sau a maT adaoge ceva? Deci
dac aceasta se petrece cu omenii, cu a tt ma mult
fiind vorba de Dumnedei. i cui a lsat Dumnedeu
prin testam ent? Lui Abraam, dice, i s e m in ie i
lui s-aD d a t f g d u in e le . Nu l i c e : s e m in iilo r
lui, c a d e m u lte , ci ca d e u n a s i n g u r i n
s e m n a t a , c a r e e s te Christos. A c e a s t a d ic
n s : a e z m n t u l cel n t r it de Dumnedeu
n Christos, nu-1 p o te desfiina le g e a , c a r e s-a
d a t cu p a tr u s u te tre-d ecl d e an m a l trdiQ,
78 -

c a s desfiineze f g d u in a . Cci moscenirea


d a c este din lege, nu mal e s te din f g d u
in; eara lui Abraam Dumnedeu a fost ch-
razito prin f g d u i n / ' (Vers 1 6 -18 ). Iat, der,
cum nsu-l DumnedeQ a dispus lui Ahraam, i prin
semna Iul a regulat ca % ajung bine , cuvntrile
iul ?a gini; deci, dar, cum e cu putin ca legea s
le restorne tote acestea? Dar fiind-c exemplul a-
cesta mi avea putere in totul de a atrage auditoriul
ctr subjectul cel preocupa, de aceia a i dis mal
dinainte: Dupre om v o r b e s c . Din acest exem
plu s nu-l nchipui ceva r6ti despre magnificena lui
Dumnedeti. Observ exemplul de ,1a inceput. A promis
lui Abraam c prin semna lui se vor bine-cuvnta
naiunile, dar semna lu dup trup este Cliristos,
Legea a venit dup patru sute tre-dec de ani. D a'
dac legea chrzece bine-cuvetitrile, viaa i n
dreptarea, promisiunea aceea este desfiinat. Apoi ni
meni nu desfiinaz ir i testament al unul om, ntrit
n regul, i testamentul Iul Dumnedeti dup patru
sute trel*zec de ani se desfiinaz? Dac ceia ce a
promis prin acel aezmnt nu implinesce, ci at-ci
neva intervine n locul lui, apo acela se desfiinaz.
i cum s'ar putea ntmpla aceasta? Din ce caus,
^i ce, s-a dat legea? Pentru clcriie de l e g e
(Vers. 19). Aa dar nici legea nu e de prisos. Vetj
cum el pe tote le observ de o d a t ? Cum ntrebu-
inaz mii de ochi? Dup ce el a ridicat credina ia
loeul et i a a ratato de mai veche, ca nu cumva sl
nchipui c legea este de prisos, vine i ndreapt i
^ceast parte, artud c nu n zadar a fost dat, ci
spre o mare folosin, Pentru clcrile de l e g e ,
adec ca nu cumva Iudeii s vieuiasc fr sfial,
i alunecnd n relele cele mal mari, i ast-feliQ u
79

loc fie frifi legea Ji st de fa certnd, ndreptnd,


impedecnd contravenirile la ordinile Iul D-deu, de
i nu tote, cel puin o parte din ele. Aa c nu pu
in este ctigul resu'tat din lege. Inse pn cn d ?
P a n c e va v e n i semna, cariea r s a d a t
f g d u i n " (Vers 19), adec pn va veni Chri.sto.
Deci dac legea a fost dat pn a Christos nu
mai, de ce acum o lreel mal de parte fr tim p?
Rnduit prin ngeri in mna unu mijloci-
to riQ . A id prin cuvntul de Ingler nelege sau. pe
preoi, sau chiar pe ngeri, carii afl servit Ia da
rea lege. Mijlocitorii! numesee aici pe Cbristos,
artnd c a existat mai nainte de lege, i c le
gea el a dat'o.
Mijlocitoriul nu este al unuia, ear Dum-
nedea u n ul e ste (Vers. 20). Ce a r putea diceaie
ereticii? C ad dac pasagiul de la loan (cap. 17, 3)
singur a d e v r a t nu Ias pe fiul a fi Dumnezeii
adeverat, apo nici pe Dumnedeti, prin aceia c se dice ;
ear Dumnedeti unul este. Dac inse se dice
de 1Dumnedefl" Tatl i de Dumnedeii Fiul, e cert c
vorbiudu-se de Dumnedeii Tatl i numindu-l adeve
rat, adevrat este, i Fiul. Esr mijlocitoriul, dice, se
face mijlocitorii ntre doi. Dara al cui mijlocitoriti
a fost Ctiristos ? A^a dar e cert e a fost mijloci
torii! intre Dumnezeu i omeni* ? Vedl cuui arat, c
i legea ei a dato ? Dar dac el a dato, tot el era
stpn de a o i desfiina. Deci 6re le g e a este
contra f g d u i n e l o r lui Dumne^eQ? (Vers. 21),
cci dac bine-cuventrile s-ail'fost dat seminii lui
Abraam, ear legea introduce blestemul, apoi legea
a fost contra fgduinelor lui Dumnezeii, Cum re-
solv el objeciunea ? Mal 'ntfiiO tgduiesee dhcend :
s n u fie, apoi continund dice: e c l d a c s -a r
80 -

fi d a t le g e a care s p o la v iu -faee (vvifica), d e


s ig u r c n d r e p t a r e a a r fi fost din le g e " . Ceia
ce dice, aa i ese. Daca in lege, (lire, aveam spe
rana viee, i legea ar fi avut puterea mntuire!
nostre, 'pote c bine aT fi v o r b i t ; dar dac te mn-
tuiesc prin credina, chiar dac erai sub blestem, cu
nimic nu ai fost vtm at venind credina, care Iote
le spal. Dac . fgduina e data prin lege, dup
dreplate ie temi ca nu cSdfind de Ia lege sca^l din
justificare; dar dac pentru aceasta a fost dat, ca
s ngrdeasc pe toi, adec s mustre i s arate
propriile lor greale, nu numa c nu te mpedec
de a te folosi de fgduin, ci chiar conlucreaz spre
a reui. Aceasta invederndo, dicea : D a r s c r ip
t u r a a n c h is t6 te s u b p c a t, ca ast-falifi fga-
,d u in a s s e d e e p r in c re d in a lui Iisus C h r is
to s, c e lo r ce c r e d {Vers. 22.). Fitntl c Iudeii nic
macar c simiaCt greutatea picatelor lor, car. ne
simind nic iertarea nu o doreau, a dat legea, ca s
scot la lumin ranele, i ast-feliil s doreasc me
dicul. Cnd el dice: a n c h is " , insamn c le-a do
vedit, le-a dat la lumin, c dovedinru-se a fost
cuprini de groz. Ai vedut, deci. c nu numa c
nu este contra fgduinelor lui D-deti, ci c chiar
a fost dat pentru aceste fagduinll? Dac legea
a r fi cutat numai s- resbune contra omului i
s-i menin autoritatea, pote c bine sar fi dis
aa ; dar cnd se ntmpl cu totul alt-ceva, cnd
t6te le fcea pentru, om, cum de dic, c a fost
contra promisiunilor lui Dumnedeu? Dac legea nu
a r fi fost dat, toi s-ar fi abtut la pScate, i nn a r
fi mal remas nic un ludefl, care s asculte de Chris
tos. Acum, ns, legea fiind dat, doue lucruri a re
uit de-o dat ; nteiu nvnd pe ce! bgtori de sam
- 8.1

de a practica virtutea, i al doilea, eonvingendu-f de


a-i cunosce propriile greale, ceia ce mal ales i
fcea pe dnif ma bine-voitor n a cuta pe fiul
Iul Dumnedeu. Deci cel ce nu att cred ut in el, causa
a fost, c nu i-ati cunoscut propriile lor-p&cate.
Ear. aceasta nvedernd-o, dice: C a cl nesciind
d r e p t a t e a Iul Dumneclea, i c u t n d sa-l sta*
bileasc dreptatea lor, nu s-afi supus drepta-
el lut Dumnedea (Rom. 10, 3.).
Mal 'nainte de a veni credina, eram p
zii s u b lege, nchii fiind spre credina care
era s ni se deschid* (Vers.. 23.). Ai vedut ct
de clar a presentat ceia ce am fost dis? Eram p-
zil i nchii" nimic alta nu nvedereaz, d e c t
sigurana resultat din poruncile lege. Ca cum pare-
c fiind ngrdii cu un zidii mare stpnii de jur
mprejur, aa era i slpnil de lege, careT inea
n credin. In c t legea ne-a fost nvtori Ci
(pedagog) n Christos, ca s ne ndreptam prin
credina (Vers. 24). Dar pedagogul nu lucreaz
contra dascaluluf, ci chiar conlucreaz, scpnd pe t6-
ngr de or-ce rgutate, i primesce cu tot rvna dea l
prepara la leeiunile date de d a sc a l; cnd nse t&n6-
rul ajunge n stare de destoinicie, pedagogul se de
prteaz.'De aceia dice: E a r a venind credina
cave duce la barbit desvrit, n u mal suntem
s u b pedagog. Cci toi s u n te i fit af lui Dum
nezeu p rin credina n Christos Iisus" (Vers.
25. 26). Uer, dac legea a fost pedagog, i sub dn-
sa eram pzii i nchii, tiu era contra charulu, ci
chiar conlucrtore ; dar acum cnd charul a venit,
i legea nc stpnesce, de sigur e e contra. Da^
noi suntem datori de a iei ntru ntimpinarea chy-
82 -

rului i a-1 primi, ear legea ne ngrdesce, atunci de


sigur c este vtmat mntuirea nostr. Precum lu
minarea lumineaz d timpul nopel, ear dac se lumi
neaz de diu ne face a nu vedea sorele, i in ase
menea cas nu numai c nu ni folosesce, ci nc ne
i vatm, tot ast-feliu i legea, care ni opune mal
mari obstacule. Deci tocmaT cei ce o pzesc acum,
aceia sunt carii o clevetesc. Dar apoi i pedagogul
se face ridicol n ochi; tenorului, cnd sosind timpul
de a se departa de el nu nelege, i se ncearc n
c de a-1 stpni. De aceia i dice Pavel: Dara
v e n in d c r e d in a , n u m a s u n t e m s u b p e d a g o g "
aa c acum nu mal suntem ctui de puin sub pe*
pagogi C c i to i fii af Iul D u m n e d e ti s u n te i" .
V a l! ct putere are credina, i ct de bine o des
copere, cu ct nainteaz mal mult! Mal nainte el a
a r tat c ii erai fiii Iul Avraam : cl, d a r , c
cel ce sunt din credin, aceia sunt fiii lui A-
v r a a m " , acum, ns8, el arat c i al Iul Dumnedeu.
C c i toi fii aT lui D u m n e z e u su n te i, dice,
prin c r e d in a lui lisus Christos. Apoi fiind-c a
pronunat ceva mare i minunat, arat modul n*
fierei.' C c i ci n Christos v-a botezat, n
Christos v-al m b r c a t " (Vers. 27). i de ce n-a
dis o re : ci n Christos v-al botezat, din Dumnedeti
v-a nscut? cci aceasta era resultatul firesc al
idee. Ceia ce el pune aice e forte infricotori.
Dac Christos este fiul lui DumnedeQ, ear tu te-al
mbrcat io el av6ndu-l n sine-l i identifieadu-te
cu el, te-al ridicat Ja o afinitate cu el i te-al fcut
la felifi. N u este ludea saQ E lin, nu este rob
sau slobod, nu este parte brbteasc sati fe-
meeasc' ; cci to unul suntei n lisus Chris-
83

M<>s (Vers. 28). Al vg^ut suflet nesios? picnd c


prin credina ne-am fcut fiii lut PumnedeG, tiu st
numai aici, ci caut s afle ceva m a lm u lt, care ar
putea s presinte mal clar unirea cea mat strlns cu
isus Christos, i dicend, c n el v-al mbrcat, nici
cu acest cuvnt nu se mulemesce, ci explicndu-1
ptrunde mal nuntrul acestei uniri, i dice ; T o i
u n u l s u n te i in lis u s C h r is to s " , adec, avei toi
aceiai form i a cela'l tip ca i al lui Christos, i
ce a r putea fi mal nfricoat ca vorbele acestea ? E-
Jinul, Iudeul i sclavul de mal nainte, nu are forma
vre-unul nger saG archanghel, ci a nsui stpnu
lui a Iote ; cu faa vesel el pesce nainte, artnd
in el pe Christos. Ear d e s u n te i al lui C h ris
tos, semna 3u Abraam s u n te i, i m o sce n i-
to r l d u p i e f g d u i n (Vers 29).Al vgdut cum,
eeia-ce dicea mal nainle despre semna lui Abraam,
a probaio acum, c Iul i seminiei lui ati fost date
bir.e-cuvntrile ?
D e c i iic, c a n tr u c t v r e m e m o s c e n ito -
riu l e s te p r u n c , n tr u n im ic n u se d e o s e b e s c e
d e s e r v , d e i e s te s t p n a to te , ci e s te su b
e p i t r o p l i ic o n o m i, p n la d a ta p u s d e ta-
tal seQ. AstfeliO i noi, r n d e r a m p r u n c i, e-
ra m a s e r v i i s u b e l e m e n t e l e l u m e i (Cap. 4 ,1
3). Sub cuvntul de prunc el nu nelege aici virsta,
ci judecata, artnd c Dumne^eQ din nceput voia
s ni druiasc '-harurile sale, dar fiud-c ne g-
siam n ftare de pruncie, ne-a li>at sub stpnirea
-elementelor lumel, adec novolnniile i smbetele.
Deci dac acestea vC pun i acum sub lege, dice, nimic
alta nu fae de c! c vg napoiaz earl Ia timpul
prunciei, de i de alt-feliQ suntei in virsta brbteas
ca acum, Vedl la ce duce observarea dilelor ? Pe
_ 84 -

Domnul i stpnul a tote l pune n rndul servituti


Cnd, inse, a venit plinirea timpului, a tri
mis Dumnezeii pe fiul seu cel nscut din fe-
mee, nscut sub lege, ca pe cei de sub lege
sa-l rescumpere, pentru ca s primim nfierea*
(Vers. 4. o). Aici el pune doug cause, cum i dou&
succese resultate din ntrupate : isbvirea de rele i
acordarea bun urilo r; ceia ce nu era posibil nimnui a
realisa, de ct numa luT. i care afl fost acele bu
nuri ? A ne scote de sub blestemul leget, i a ne a-
duce la nfiere. Pentru ca pe ce de sub lege
s-i rescumpere", dice, i ,, ca s primim nfierea"'
Bine a dis ,,ca S primim", cci prin aceasta arat,
c nfierea ni era datorit noufi. Dumnedeti de la n
ceput a fgduit lui Abraam, ear acele fgduinU
s-a realisat dup cum a probato aceasta prin mul
te fapte i citate din scriptur. i de unde e cert c
noi ne-am fcut fiii lui ? Mal ntfii a dis, c ne-am
Im lira cat in Christos, fiul 1uf, t apo c am primit
spiritul nfierei. Ku am fi putut'a-1 numi tat, dac,
mal nteiu uain fi fost fiii lui. Deci, dac charul ne-a
fcut liberi, n loc de robi, n loc de prunci ne-a f
cut barba(i, i Sri loc de streini clironOTJ, cum nu a r
fi cea mai pros i cea ma grozav nerecunoscin
din parte*ne, de a-i prsi i de a ne ren'orce la ce
le. dint&i ? Atunci, nse, ne-cunoscend pe Dum-
nedeO, serveai celor ce din fire nu s i n t Dum
neaei; acum, nse, c u n o s c n d pe Dumnedeti, sati
mai bine dup ce a-U fost cunoscui de Dumne
deu, cum vS ntorcef earl la elementele cele
slabe i srace, crora earl din nou voii a
servi" ? (Vers. 8. 9). Aici el se adreseaz ctr ce
dintre gini, i dice c idololatri este i observarea
- 85 -

dilelor, i ci a turn o mat mare pedeaps aduce. Pen


tru cana a i numit elementele dmnnedel nu din fire,
voind a prepara acelai lumi, i a- pune pe dnii
iSn mal mare agonie. Ceia ce dice, aa i este. Atunc
dice, fiind ntunecai i trind n rtcire, v , Urai
pe p m n t; acum, inse, dup ce ai cunoscut pe Dua>-
nedefi, sati ma bine dis, a fost cunoscui de den
sul, rum nu ve ve atrage o mai mare osnd, c*
dend dup atta ngrijire earl n boia de ma na
inte? Cci nu dor ostenindu-vg voi a-U aliat pe Dum
nedeu, ci pe cnd nc trfliaf n rtcire, el nsui
v-a smuls din ea i v-a atras la dnsul. Numesee e-
^einentele lume! slabe i .srace, pentru c nu pot a-
vea nic o putere asupra bunurilor ce ni stai de fa:
' D i l e l e p z ii' i lunile, i tim p u r ile i a n i l
*4Vers. 10). Din acestea se nvedereaz ca nu numa
circumcisiunea li predicau aceia, ci m paza srbto
rilor i a lunilor nou. te m d e voi, c a nu
cumva sa fi o s te n i t n z a d a r la v o w (Vers. Ii)
Ai vfidut ngrijirea apostolic ? Aceia se cltinaQ d
credin, ear el tremur i- este fric. Pentru care
cu mull sfiial i dice: an i o s te n i t la v o i
ca i cum ar fi zis, nu m lipsii de attea sudori,
ce am vrsat pentru voi. icm i: m 6 t e m , ear
apoi adognd i n u cumva**, i-a bagat n lupt
i i-a adus la bune sperane. Nu a dis, n zadar m-am
ostenit, ci n u c u m v a n z a d a r m -a m o s te n i t" .
Un ast-feliu denaufragi, dice, nu s-a ntmplat pa
n acum, dar deja pievfid" furtuna i me dore. De
aceia m tem, inse nu m-am descurajat; voi suntei
stpni de a ndrepta totul, i a ve re'nlorce la li-
niscea de ma 'nainte.
Apoi intindnd pare-c mna unor naufragiai, se
pune pe sine la mijloc i dice: ca mine,
- 86 -

cc i i eQ s u n t c a v o i" (Vers. 12). Aceasta el o


dice ctr cel dintre Iutief, i de aceia se pune pe
densul la mijloc, ca astfel s-I pot convinge a se
departa de la cele vechi. Chiar dac nu ai fi mal
avut alt exemplu, dice, ajunge totui a ve uita la mine
In urma unei ast-feliO do transformri, i a v6 ncu
raja. Ia privii, dice, )a m ine; i eCt dor 'am pti
mit de acestea ma de mult, cod ardeam de zelufc
cel mare pentru Uge, i cu tote acestea nu m-am
temut mal in urm de a prsi legea i viata Iuda
ic de pe atunci. i voi cunosce acestea clar, cu ce-
exageraie chiar me ineam pironit de luciaism, i
cum dup aceia l-am prsit cu ma mult, ardore*
Deci bine a fcut el, de a spus vorbele de mal sus
cci muli dintre omeni, chiar de li s-ar arta mii
de resone i juste chiar, totui mal curnd sunt atrai
de un conaional al l o r ; i cnd vgd pe un altul f
cnd aceleai lucruri, fac i i aa. F r a i l o r rogu*
v, i n t r u n im ic n u m -a i n e d r e p t i t " . Privesce-
cum earl Ji salut cu numele de on6re ; acelai lu
cru 1 face i cu amintirea charulul. Deci tiind-c i-a
m ustrat cu mult asprime i peste tot locul li-a con
fruntat faptele, i i-a artat ca clctori de lege, fc
n multe locuri i-a rnit cu cuvintele, earl se d-
molesce i- eurtenesce, usnd de cuvinte mult mai
blnde. Cci preeum a curteni pe cineva n truna este
a-1 molei cu totul, tot aa i a vorbi ntruna bos
este a*f ndrtnici. De aceia tocmai acest bun!
Intrt'buinaz el peste tot Socul cu msur. Ia pnvesee
acum, cum li se justific de cele vorbite, artnd
c el du a spus acelea, ca cum l-ar uri fr resoti.
ci a fcuto micat de grija cea mare, ce o are pen
tru deni. i fiind c el li-a dat o lovitur puternici
care a pricinuit o ran adnc, vine acum prin a
ceasta mngere a li astupa rana, ca cu nisce unt
- 87

de-lemn. Arlnd el c vorbele pronunate nu erau


isvorite nici din ur i nici din dumnie, li amin-
tesce de dragostea lor ctr densul, i ast-feliii p u
ne apologia sa la un loc cu laudele adresate lor.
R o g u - v e frailo r, n tr u nimic n u n v a l n e
d r e p t i t " , Sci ca fiind s la b cu c o r p u l v - a m
p r e d i c a t e v a n g h e lia , i p e n t r u ispita ce e r a in
c o r p u l m eti n u m-al d e b p r e u i t (Vers. 13, 14).
Dar nu e lucru mare de a nu nedrepti pe un a l
tul. cci chiar cel mal ordinar om nu ar primi ca
s valme pe unul, care cu nimic nu la nedrept
it, i numa s caute al supara n zadar. Voi, nsg
nu numai c tu nimic nu m-al nedreptit, ci nc
ini-al artat o favore nespus. Dec s nu*U nchi
pui cit el care s-a bucurat de lta ngrijire din
parte-li, le spune acestea din dumnie. Deci dac, dice,
nu ie vorbesc acestea din dumnie, urmeaz c din
iubire ctr voi, din grija ce o port pentru vot.
R o g u - v e , cu r j m i c nu m -al n e d r e p t i t 11. N i
mic nu pote fi mal blnd, nici mal plcut i ma a-
fectos, ca acel suflet snt! Aa dar nitl vorbele de
mal nainte nu erai resultate din vro mnie n e r a i
onat, nicf c erai isvorite din vr-o patim a sufle
tului 3u, ci din prea marea ngrijire ce o avea pen
tru ii. i ce dic : nu m ai nedreptit? cci voi ai,
a r tat **el mal mare interes i preocupaiune pentru
noi. Cci scii, dice, c fiind s la b cu c o r p u l
v -a m p r e d i c a t e v a n g h e l i a , p e n t r u ispita ce
era In c o rp u l meQ, n u m -a l despreuit*. Dara
ce voesce el s spun prin aceste cuvinte? Am fost
alungat, dice, am fost biciuit, am suferit mii de pri
mejdii predicndu-v6 vouS, i totui voi nu m-al des-
preuit. Aceasta e ceia ce lice: p e n t r u ispita c e
era n c o rp u l m e u , n u m -a l d e s p r e u i t . Al
vM ut nelepciune? Continund apoi cu ordinea apo-
88

Sogiel iul earl se ntoree ctr dnii, i aral cte


a ptimit pentru . Dat, dice, rtimx din tote aces
tea nu v-a scandalizat, i nic au m-af despreuit
pentru patimi i perseeuiuni tote acestea el le
num esee: slbciune i is p it ,ci m -a p rim it
ca p e ngerul lus DumnedeO11. Deci, cum
nu pole fi ab'U rd, c fiind persecufat i alungat'voi
m6 prim ia i ca pe ngerul lui DuoinedeO, ear a-
cum cnd v6 ndemn i vS povfluesc la cele ne
cesare, s nu m6 primii ?
Care, deci, era fericirea vostre ? Me mr
turisesc v6ue, c de e r a posibil ai fi scos o-
chil votri i l-af fi dat mie. Dec duman
facutu-m-am vou, pentru c ve vorbesc a de
verul1'? (Vers. 15. 16). Aici el esit i ore cum se
ulmesce, i raui a afla de la deuil causa schimba
re! lor. Cine v a amgit, dce, i v-a fcut ca n alt-
ielift s vg artai clr noi? Nu voi suntei ce ce
ne urmai i ne serveai, i ni aduceai ce era mai
respectat de ct o^hil ?Ce s-a ntmplat deci ? De
unde e dum nia? De unde e bnuiala? C v-am
vorbit cele adevrate? Dar pentru aceasta trebuia
nc ca mai mult s ne respectai i s ne s e r v ii;
a c u m n s : Duman facutu-m-am voue, pen
tru c ve vorbesc adeverul? Eu, dice nu cu-
nos^ alt caus, de ct c v-am vorbit cele adev
rate. Privesce acum, cu cl unciiJinA se justific el,
cc nu a cutat a proba imposibilitatea de a li v or
bi lor aa, din spirit de dumnie,ca resultat din
aprecierile ce el le avea pentru dfinit, ci din acele
pe care ii le aveaO fa de dnsul. Nici macar n-a
d i s : i cum voi mat putei suferi pe cel biciuit, pe
cel alungat, pe cel ce a ptimit a l 'a pentru voi.
ear acum vft invidiaz? ci tocmai de Ia acelea cu
<i\re ii se fleau l trage resonmintele, jiefind
89 -

cum de rbdai ca cel respectat de voi, cel pe care-i


primial ca pe un nger, s fie recompensat ast-feliQ ?
' Ve rvnesc i, dara nu spre bine, ci voiesc
sa ve sco de la noi, pentru ca voi s-l rv-
nil pe i (Vers. 17).Rvna, ns6, este i bun,
este si* rea ;7 rvna bun e cnd cineva rvnesce de a
"imita virtutea, ear rvna rea cnd se silesce a a-
trage de la virtute pe cel ce o face. Dar toc
mai aceasta se i ncearc acum acei amgitori de
a f a c e ; al scote de la cu no sein la desvrit i
al aduce la acea ciunit i fal, nu cu alt in
tenii] ne, de ct ca pe de-o-parte ii s se aeze
n rndul dasclilor, ear pe vo, carii suntei cu mult
mal superiori lor, s v6 pun n rndul discipolilor.
Cad aceasta se nvedereaz prin dicerea : ca voi
:sa-l rv n il p e d e n il" . Ea, dice, voiesc cu totul
din contra: ca voi s fii regula xavtov) lor i exem
plul celor ma perfeci; ceia ce i fost, pe cnd
eram la voi. Pentru care i adaoge dicend : B in e
e s te a fi r v n ito r n to t tim p u l, e a r nu nu
m a i c n d s u n t la v o i (Vers. 18). Aici el da a
nelege, c lipsa lui de acolo a provocat acele scan-
dale, i c principatul st tocmaf, ca nu numai fa
cu dascalul s aib discipulii cuvenita judecat, ci i
n li| sa lui. Deci, fiind-c ii nu ajunsese nc la de-
sverire, apo el face totul, numai ca s-I introduc
n ea. C o p iii mei, pe c a rii e a r l cu durere
ve nasc, pana ce s i v a forma Christos n tr e
v o i u (Vers. 19). Privesce-I, ct e de tulburat, ct e
-de alarm at! F ra ii mei, rogu*me v o u e , copiii
m ei, pe carii earai cu durere v e n a s c . limi
teaz pe muma, care tremur pentru copiii el. Pana
ce se v a forma Christos ntre v o i" . Ai vedut
90 -

afeciune prinasc ? A vgdut iristea demn de


apostol ? A vgdut ce ipet de jale a scos, m a i a m a r
chiar de ct a femeilor care nasc .? Ai corupt, dicer
chipul iui Dumnedeu, ai perdut nrudirea, i ai al
terat faa v ostrg; avei nevoe acum de renatere i
de reformare total, i cu Iote acestea ed nc v*6
rurnesc : copiii m ei,- de i voi suntei avorturi i mon
tri, De ct nu vorbesce el aa, ci maieu ncunjur,
fiind-c nu voiesce a rni. i nici a adaoga rni peste
rnf, ci-i cru. Precum doctorii cm nelepi nu de-o
da vindec pe cel cdul in vre-o boia ndelungat,
ci-i prsesc p m tm moment, ca nu cumva prin pre-
seu a lor ^ se mpuineze bolnavii, i s se peard,
tot aa i acest fericit apostol. Durerile ce le sima
erau destul de grele, afeciunea-I era destul de mare,
fncS i picatul lor nu era mai pe jos. Ceia ce dic
tot-deauna i nu voiti nceta de a dice, este c chiar
o mic eontraveniune schimb faa ntreag a lucru^
lui i o vat m. Ai fi v o it ca acum sa fia L;
voi, i s*ml schimb vocea" (Vers. 20). Ia prive
sce-] ct e de nerbdtorii i de nferbntat, i cum
nu pote s-l ndue aceste sentimente. Dar ast-felift
este iubirea ; nu se mulmesee numai cu vorbe, ci
caut i realisarea .donailor el. i de ce doresce el
a fi present printre denit? s-ml schimb vocea",
dice, adec s plng i s verse lacrim, i tote s
le prefac n jale. Prin epistol nu putea s ar te
lacrimile i jalea, i de aceia e aprins i caut pre-
sena lor. C a n u m e p r ic e p d e v o l . Nu am ce
s dic, nu scii ce s judec. Cum sg face c vot carii
v-a ridicat la nlimea ceriurilor,prin periculele
pe care le-ai rbdat pentru credin, prin minunile-
pe care le-ai fcut tot prin credina,fr de veste
s ve pogoril la atta micime, s fii trai la cir-
cumcisiune i la serbarea Smbetelor, i s v6 lipii
91

de cel ce Iudaisaz ? Pentru aceasta la nceputul e -


pistulef dicea: Me mir, ca a a de c u r n d v e
a b a t e i d e la evanghelie", ear aicT: Nu m e
pricep d e v o i, ca cum ar fi. dis : ce voui spune ?'
ce void vorbi ? ce s neleg? nu n pricep. Pentru
care sima nevoea de a plnge cu suspine, cum f
ceau i profeii fa de Iudeii abtui. i aceasta
este o specie de ndreptare, adec nu numa a sftui,
ci a i je!i pe cineva. De alt*feliu i ctr Milet*;ni
dicea: Trei am. d e -a .rndul,, nu. ..a m ncetat
cu lacrimi d e a ve sf tu i pe voi" (Fapt. 20, 31)..
Aceasta o dice i aic prin cuvintele: sa-mlschimb
vocea . Cnd noi ne gsim n vre-o incertitudine
saO in ve-o strmtorare, venit asupr-ne, in contra
asceptrilor nostre, sfrim prin a ne cufunda io lacrim
amare.
Deci, fiind-c a certat, a dojenit, i earl a mn*
geat, i earl a suspinat, bo -.etele Iul, ns, nu aft.
fost numa spre mustrarea lor, ci i spre mngere ;
cci ele nic nu ndrtnicesc ca certarea, i nici nu
moleaz ca mngerea, ci este un medicament, a-
mestecat., care are mult putere n s f tu irl;deci
fiind-c a plns cu jale i ast-feliQ li-a imbindit cu
getele lor, i mal mult l-a atras ctr el, eart. se
intorce la luptele Iul, artnd c inse-l legea nu mal
voiesce a fi pzit. Mal sus ei a adus exemplul cu,
Abraam, ear acum pune nainte legea, carea ndeam n
du numa de a nu mal ft pzit, ci chiar de a fi nde
prtat, ceia ce este i mal grozav. Aac, de voii
a vfi supune JegeT, dice, deprtai-ve de e a ; a-
ceasta o pretinde nse- ea. Dar nu dice chiar n
aa felifi, ci o apuc din alt parte, amestecnd tot--
o-dat i o istorie veche: Spunei-mi, lice, c e l
c e voii s fi fi sub-lege, ati nu ascultai de
92

l e g e " ? (Vers. 21). Bine dice el: ce c e v o ii" ,


*ci- dac vorbele acestea na sunt continuarea idei
lor de mal nainte, sunt inse cu privire la disputa lor
nefolositore. Lege el numesee aici c a r t e a facere?,
ceia ce de multe ori o repet, numind ast-felifi n
tregul Vechio Testament. C scris e ste , c a A-
b r a a m a a v u t doi fi, u nu l din s e r v ito r e , i
altul din c e a l i b t f 11 (Vers, 22). Earl se ridic
la Abraam, nu dor c face cu aceasta vre-o repe
tare de ideT, ci pentru c mare pvti printre Iudei cre
dina despre acest Patrjarch, artnd tot o dat c de
acolo tipurile T aveai nceputul, si c cele presente
in el se prenchipuiau. i mal nteiu artndu-i ca
fiind fi( al lu) Abraam,-fiind-c fiii Patria rchulul nu e-
raG n acelai grad de demnitate, cci unul era ns
cut din servitore, ear ceia-l-alt din cea liber,pro
b eaz c ii nu nu mal c sunt fii, dar nc c sunt
tot aa ca i cel liber i nobil. Att de mare este
puterea credinei. D a r cel din serv it.6 re s a
n s c u t d u p r e c o r p , e a r cel d in c ea lib e ra
d u p r e f g d u i n " . (Vers. 23). i ce nseam n:
d u p r e C o rp ? Fiind-c ii diceaii, c credina ne
unesce cu Ahraam, i se prea auditorilor ca impro
babil, ca ce ce nu erau nscui din el s se nu
measc fii al lui, de aceia el dovedece c lucrul a-
cesta de necretlnl s-a fcut de sus. Cci Isaac nu s'a
nscut dupre regula naturef, nici dupre legea maria
jului i nici dupre puterea corpului, i totu! a fost fifi
adtevCrat, de i s-a nscut din corpuri morte i din
.mitra Sar el de3 semen ea mort. Nu corpul a lucrat
concepia, i nic sperma a fcut pe prunc, cci mi
tra era mort, att din causa vrsteT, ct i din st-
birfi,ci- cuventul Iul DumnedeU 1-a creat. Ct pen
tru cel din servitore, inse, lucrurile nu s-afi petrecut
aa, ci acesta este nscut si dup obiceiul mariaju-
- 93 -

IuT, i dup legele na turei. i totui cel ce nu s-a-


nscut dupre corp, a fost mal respectat ca cel ns
cut dupre corp, cci nascerea dupre corp, nu face pe-
cineva ma de respectat, ci din contra. Naseerea ca rea-
nu este dupre corp, e i mal miracut6s i mal spi
ritual ; dovada o avem din ce?e dou6 na^cerl ar
tate ma sus. Ismail s-a nscut dupre corp, cu) a--
devrat, nse a fost s e r v ; i nu numa atta, d ar.a
fost i scos din casa printeasc; pe cnd Isaac, ceL
nscut dupre fgduin, ca fiii i liber, era stpn al
tuturor. C a r e s u n t a le g o rii" (Vers. 24). Abusiv a
numit el alegorie, n Ioc de tip. Ceia ce dice, aa si
este. Aceast istorie nu re p re siv numai aceasta,
dup cum se pare, ci si altele proclam ; fapt pen
tru care s-a numit alegorie. Dar ce anume pro
clam ? Nimic alta, de ct tote cele presente. A-
c e s te a , dice, sunt cele dou a e z m in te , unul'
din muntele Sinal, ce nasce s p r e servitute,
c a r e este A gar (Vers. 24). i cine sunt aces
t e a " ? Mumele acelor copil, Sara i Agar, Ce s u n t ?
Ceie doifi testamente, cele douS aezminte, cele don-
leg. Dar, fiind-c n istoria aceasta a fost ameste
cate nnme de temei, el a persistat n denumirea ge
nului, artnd din numele acestea o mare continui
tate de idei i o mare asemnare. i cum arat a -
cestea din nume ? Cci Agar semnific muntele
Sinal, c a r e e s te n A r a b i a . (Vers. 25) Servitoarea se-
numea Agar, ear muntele Sinal ast-feli se traduce
n limba Tocului. Ast-feliti c foi cel nscui sub im
periul Vechiului Testament, lorsamente sunt sclavi,.
Cci muntele .acela, pe care s-a dat vechiul aez
mnt, fiind omonim cu servitorea, cuprinde i Ierusa
limul. Aceasta este, ceia-ce el dice: E s te alturea
c u Ierusalimul de acum", adec, se megieesc,.
_ 94

se atinge. i ce result de aici? C nu numai aceea


a fost sclav, i sclavi a i nscut, dar i acesta,
-adec Vechiul Testament, al cria lip a fost servi
torea. Cci i Ierusalimul se 'gsesc#? megie cu mun
tele acela omonim cu sclava, i c n acest munte
s-a dat i aezmntul. i acum unde este i tipul
Sarei ? Ascult : Ear. Ie ru s a lim u l de su s e s te
liber* ' (Vp.rs. 26); aa dar i cel nscui din el nu
sunt sclavi. Tipul Ierusalimului de jos a fost Agar,
ceia ee e cert de la numele muntelui; ear tipul Ie
rusalimului de sus este biserica. i cu tote acestea
ei nu se mulmesce numai cu tipurile, ci pune de
fa i p< Profet, carele i d aceeai prere. Ve-,
s e le c e -te c e a s t e a r p c a r e a n u n a sc i, s c 6 te
v o c e i s trig , c e e a c e nu al d u re ri, c m a i m u li
s u n t fiii p u stiu lu i, d e c t ai a c e le i ce a r e b a r b a t ;
(Vers. 27), Dar cine ore e cea stearp, i care e pustiul ?
Ore nu e nvederat c este biserica celor dintre gini,
care a fost lipsit fie cunocin lui Dumnedeti ? Ci
ne e aceea care avea bai b a t? Nu e cert c era si
nagoga?- i cu tote acestea a biruito cea stearp,
prin nascerea de fii muli. Aceea avea o singur na
iune, cea Iudaic, pe cnd fiii bisericei au umplut
EJada, erile barbare, pmntul, marea i ntreaga
lume. i vgzut cum ni-ad prescris cele viitore, Sara
prin fapte, ear Profetul prin vorbe ? Ju d ec: fsaia
o a numit stearp, t tot el a a r tato ca nscnd
muli fii. Aceasta s-a ntmplat cu Sara in mod ti
pic, cci dei ea a fost stearp, totui a devenit
mum a unei mari mulimi de nepoi. Lui Pave!,
ns, nici aceasta nu- e de ajuns, ci inc insist a
cerceta i cum a devenit ea mum, pentru ca i de
aici sa pot trage conduiunea i s pot apropia ti-
.pul de adever. Pentru care i adauge, dicfend : N o i
In se , frailor, ca ii Is a a c suntem fii f g d u
in e i" (Vers. 28). Deci biserica nu numai c a fost
stearp )a nceput ca i Sara, i dup aceia na nu
mai c a nscut muli fii, dar nc c a nscut ast-
feliti, dup cum a nscut Sara. Precum pe aceea nu
a f c u t'o m u m natura ci fgduina lui Dumnedeti;
cuventul lui DumnedeQ pronunat a fost: EQ Ia a-
n u l, to t p e tim p u l a c e s t a voia v eni, i S a r a
jjV.i avea fiQrt (Genesa 18, 10),care cuvent intrnd
ia miti'a ei a conceput pruncul,tot aa i la renas-
cerea nostr nu conlucreaz natura, ci numai cuvin
tele lui Dumnedefi, pronunate prin gura preotului,
pe c.are !e sciG credincioii; aceste cuvinte renasc pe
cel ce se boteaz in eolimvitra cu ap, i-l tomneaz,
ca i n mitra femee. Aa dar suntem fii nscui
din cea stearp, ns6 liber!. i care e aceast libertate,
a r dice cine-va, pe cnd Iudeii stpnesc i bat pe
cel ce cred, aa c ce ce sunt credui ca liberi sunt
persecutai ? De acestea se ntmplat! pe acel timp,
pe cnd credincioi? erau persecutai. - Inse, nici a-
ceasta s nu vS tulbure; dice, cci i aceasta a anti
ci p a f o prin tip, de vreme ce i Isaac fiind liber, a
fost persecutat de Ismail. Pentru care i adauge di-
efind: D a r p r e c u m a tu n c i cel n s c u t d u p r e
c o r p p e r s e c u t a p e c e l n s c u t d u p r e spirit, ast-
feliQ i a c u m . Inse ce $ ic e s c r i p t u r a ? A is-
g o n it p e fiul servitoreT, p e n t r u c n u va cliro-
nomisi fiul s e r v e i cu fiul c e le i l ib e r e " . (Vers.
29, 30). Dar ce ? Aceasta e tot mgerea, ca s ni
ari c cel liberi vor fi persecutai de ctr cel
sclavi? Nu, dice, nu m6 mrginesc aici numai, ci as
cult i cele ce urmeaz, i atunci vei capa ta mn-
gere n-deajuns, ca s nu te mpuinezi n persecu-
iun. i care sunt acestea? A isgOnit p e fiul ser-
vit6reT, p e n t r u c n u v a c liro n o m isi cu fiul;
c e le i l i b e r e 14. Ai vgdut resplata firnie temporala
i a indrsnelel necuviinciose ? Cade ropilul din bu-,.
n u rile . printesd, i devine fugariil rtcind mpreun '
cu muma lui. Tu nsg gndesce-te la nelepciunea
celor spuse. Nu dice, c fiind c persecuta, a fost
numa isgonit, ci ncc nu va clironomisi. Nua cutat
numa s-1 pedepsasc pentru persecutarea Iul tem
poral,cci aceasta e puin lucru.ci nc nu l-a
lsat a se mprti de cele pregtite copilului, ar
tnd c. si fr persecutare, aceasta i-a fost prescri
s de s u s ; c desmoscenirea nu i-a avut nceputul
din persecuiune, ci din hotrrea Iul Dumnedett. i
nu a d i s : nu va elironomisi fiul lui Abraam, ci fiul
s e r v i t 6 r e i , numindu-l aa, din causa nascefel lu
njosi!e. Sara a fost stearp ; dar i biserica celor
dintre gini a fost stearp. Vezi cura prin tote aces
tea se pstreaz tipul? Cci precum aceea n toi a-
ni dinainte n-a nscut, i tocmai la btrnee a-
dncl a devenit mum, tot aa i aceasta; cnd a
sosit plinirea timpurilor, atunci nasce. Aceasta i pro
feii o spuneau mal nainte, dic&nd: V e se le sc e -te
cea s t e a r p , carea n u nasc, s c o te v o c e i s tr i
g a c e a f r d u r e r i d e n a s c e r e , c m a muli
s u n t fiii p ustiiu lu i, d e ct al c e le i ce a r e b a r-
b a t " , numind ast-feliO biserica. Nu cunoscea atunc
pe Dumnedeu; cnd ns l-a cunoscut, a biruit pe cea
<\i muli copil, adec sinagoga. D r e p t ace ia , fra
ilo r, n u s u n t e m fit al c elei s e r v e , ci ai c e
lei lib e r e " (Vers. 31.). Tote acestea el le sucesee
n Iote prile i le mic, voind a arta, c faptul
na fost nlmpitoriii, ci a fost prescris de sus cti
muli ani mal 'naitite. DecT, cum nu e absurd, ca cel
97

iciuuuiLi uc (ai ijninte de Dumnedeu s se bucure de


iibertate, ai'um de bun voea lor sii bage capul
sub jugul sclvie ?
Apo maT pune i o. alt caus, ca rea s-I conving
de a remnea in credina, S ta i in lib e rta te a , cu
c a r e a C h r is to s ne-a r e s c u m p a i'a t" (Cap. 5. 1). Nu
cumva pote v-al eliberat ini-v&, ca s alergai earl
la stpnirea dnfgiQ ? Altul este care v-a rscumprat,
altui este care a pltit pentru voi preul rescumprrei.
VedI, prin cte idei-I ntorce de !a rtcirea Iudaic? MaT
nteiu arat, c este cea mai de pe urm prostie de
a dori ca din libert s devin sclav i; al doilea, c
se vor arata nerecunosctori ctr binefctoriul lor,
despreuind pe binef-Actoriu, i imbrond pe cel ce-
face sclav i; al treilea, c u u e cu putin aceasta, cci
legea, dice, nu mal are nicl-o stpnire asupra vustrfi,
pe ct vreme o alt lege v-a cumparat odat de Ia
ceadintei, picnd s ta f , arat ct de mare era
frmntarea lor sufleteasc. i n u v n c u rc a i
erl n j u g u l s c l v ie . Sub numele de jug se
arat lor insuportabilul, la care se expun: cnd ris6
dice, erl", arat marea lor nesimire. Dac,
cjice, ai fi fr experien de greutatea acelui jug,
nu ai fi vrednici de atta osnd; dar dac voi cu*
noscel din experien greutatea jugului, i totui
bgai de bun voe n el earl, de ce iertare ver
putea ore s fii vrednici ? Ia t efl, P a v e l, v&
clic voue, c de v6 vei circumcide, Christos
n u v va fo lo si". (Vers. 2). Privesce, ct ame
ninare! Cu drept cuvent, deci, a dat anathemel i
pe ngeri. Dar 6e cum nu-1 va folosi cu nimic Chris
tos ? Nu a inventat ei dor aceast prere, ci a de
cis n mod botrtoriti; fiind de-ajuns credincioia per
sanei in toc de or-ce alt prob. Pentru aceia an-
7
98 -

ticipod el $iee: Ia t eu, P a v e l, v& Jii.* v o u e ",


ceia ce arat pe omul convins de cele ce spune.
Dar noi vom mal adoga nc pe lng cele d is v
Cnra nu va foiosi ore Christos, pe ce) ce se circumcide ?
In adev8r, faptul e cert, c cel ce se circumcide o face
aceasta fiind-c se teme de le g e ; cel ce se teme de lege,
inse, nu crede n puterea charului, ear cel ce nu crede,
nu va ctiga nimic de la eel in care n-a credut. i
e a r l: cel ce se circumcide, face legea stpn; dac
ns6 o consider de stpn, apoi de ar contraveni
chiar la cele m a l miel oi dir-ftiuni i pe cele mal
m ari le ar pzi, e totui cade sub b le stem ; supu-
[rndu-se pe sine blestemului i respingnd libertatea
acordat de credin, cum se va putea mntui ? Dar
dac trebuie a v6 spune i ceva paradox, apoi adaog:
c un ast-feliQ de om nu crede nici n Christos i nici
in lege, ci st Ia mijlocul drumului, voind a ctiga
i diutro parte i din ceea-l alt, pentru care nici-o-
dat, i nic din vre-o parte se va folosi cu ceva. A-
pol dicSnd c eu nimic nu se va folosi, o nvederea
z aceasta prin probe scurte i enigmatice, dicud:
Mrturisesc fie-crui o m c irc u m c is, c d a
toriei e s te d e a m p lin i n t r e a g a l e g e . (Vers.
3). Pentru ca s nu credlc eQ vorbesc acestea din
spirit de dumnie, dce, iat c ve spun nu numai
voug, ci i tuturor celor circumscil, c datorit!
e s te d e a m p lin i n t r e a g a I e g e , adec de a v e
inea de cele legiuite. Cci, precum cel ce din liber,
rum era, s-a fcut singur sclav, nu mai pole face
ce voiesce, ci se gsesce sub stpnirea tuturor le-
gelor sclvie, ast-feliQ e i cu legea : cnd te-al n
srcinat de a face ceva ct de mic din lege, tu sin
gur te-ai bagat sub jug, i i-al atras asupr*l n
tregul despotism. Tot ast-feliQ se ntmpl i cumos-
cenirile bunurilor pmfintene: cel ce nu se atinge de
99

nimic din averea lsat de reposat, este n totui dis


pensat de boclucuri i de procese; ear cel ce ar
pune mna pe ceva ct de cuie, chiar dac nu ar
rpi ntreaga avere, sa fcut responsabil de tot, de
i el n-a luat de ct o parte din avere. Ast-felift se
ntmpl i cu legea, nu rrjinal pentru ceia ce ani
di* mal sus, dar i pentru alt-ceva; tre b u ie a se
p z i t6 te c e le le g iu ite . De exemplu : circumcisiu
nea are de d6nsa legat sacrificiul i pzirea filelor;
sacrificiul ear este legat de paza dilelor i a lo
cului rnduit; locul earl mit de moduri de curire
(sacrificii de expaiune), ear sacrificiile de expia-
iune, care preced pe cel dintSiu, introduc earl o
puzderie de alte i variate observri. Nu e p e rm is a
aduce sacri fieift cel necurat; nu e permis a calea
n templu, i n fine multe de acestea. Prin o sin
gur porunc, deci, legea trce dup sine o mul
ime
# de alte ordinatriu nT. Dac te ercnmcidl, * 1 si
* nu
n diua a opta ; dac al fcuto aceasta n diua a
opta, nsfi na a fost sacrificiCi, sau c de a fost sa
crificii, nu a fost la locul rnduit, sati c de i sa
fcut la locul, ornduit, nu s-ati observat Iote cele
legale, sa l c tote cele legiuite s-a ti observat, inse
individul n-a fost curat, sau c la curirea lui n'a
observat tote cele prescrise, apoi atunci tote sunt a-
nulate i fr vre-o putere. De aceia i fiice apostolul:
d a to rii! e s te a m p lin i n t r e a g a le g e * .
Dac legea este stpn, mplinesce nu numai
parle din ea, dice, ci ntreag, ear de nn este st
pn , atunci nici parte din ea nu ecl inut a ndeplini,
V -a d e p r t a t d e C h r is to s ; vof, carii v 6 j u s
tificai p rin le g e , din c h a r a-l cclut". {Vers.
4). Deci, dup ce mal nainte a pregtit pe auditori,
la urm se pronun, i arat perie ului cel mal grozav.
Pentru c, n definitiv, cu ce se va alege la urm
id o -

cel ce i legea o calc, cci nu pote s se mntuias


c de acolo, i cade i din Char? Ce alt va culege
de ct o pedeaps indispensabila, cea dinteiu nepu
tnd a-1 ajuta, ear cei de al doilea (charul) neputen-
d u l suferi?
Mrind, deci, frica lor, i sguduindu-li cugetele, i
artandu-li complectul nautraghl pe care-1 vor suferi,
deschide n apropierea ior limanul cel mntuitorii! al
c h aru lul; ceia ce face peste tot locul, declarnd mn
tuirea prin char mai uor i maT sigur. CClnoT
p rin c r e d in a s c e p t m s p e r a n a ju s tific re i !n
s p ir it" (Vers. 5). Nu avem nevoe de nimic din acele
legiuite, dic e ; cci ajunge numai credina a ni pro
cura spiritul, ear prin spirit justificarea, cum i alte
multe bunti, C a c l in lisu s C h r is to s n ici c ir1'
c u m c is iu n e a p 6 te c e v a , nici n e -c irc u m c is iu n e a ,
ci c r e d in a c a r e a se l u c r e a d p rin iubire**'1
(Vers.: 6). VedI cum la urm ei se asvrle n lupt
cu mal mult curaj ? Cel ce s-a mbracat tn Christos,
dice, s nu se mal preocupe de acestea. Mai sus el
aicea, c circumcisiunea este vtmtore ; dar cum
aice el o pune ca indeferent ? Indeferent este peii-
tru cei ce au avhto mai nainte de credin, nu ns
i pentru cei ce ati primito dup credin. Privesce,
cum a scos'o el, i a puso la un loc cu ne-circumci
s iu n e a ; ear credina este aceea, carea face diferen
a ntre densele. Precum cel ce adun lupttori pen
tru circ, nu se uit dac sunt grbovi, sat crnl, ne
gri saQ albi, cci tote acestea nu-1 intereseaz cu n i
mic la ncercrile lui, ci caut numai ca s fie vn-
joi, puternici i cunosctori de aceast art, tot aa
i cel ce voiesce a se nscrie n testamentul noti;
lipsurile corporale nu-I vatm cu nimic, i nic nu-1
lolosesc, dac nu le ar avea. Dar ce nseamn dice-
rea : c a r e s e l u c r e a z p r in i u b i r e ? Aici i-a
101

rnit cu o ran adnc, probndu-li c dac iubirea


lor n Cliristos nu este nrdcinat bine, apoi aceast
iubire s-a transformat n o porti ascuns, pe unde
se pot furia n sufletele lor tote patimile. Ceia ce
se cere, nu este numai a crede, ei a i sta n cre
din iubind. Ca i cum pare-c Ii-ar fi dis: dac iu
bea h pe Christos dupre cum trebuia, nu ati fi deer
tat din libertate la seivie, nu ai fi prsit pe cel
ce va eliberat, t nal fi insultat'pe eliberatorul vo
stru. Mal face lusiune aici i la cel ce-l invidiau pe
dnii, artnd c i aceia n-ar fi cutezat a face a-
ceasta, dac ar fi avut iubire ctr dfinit. Mal vo
esce nc prin aceste cuvinte, a li corecta viaa lor.
Alergai bine; cine v-a oprit ca s nu as
c u lta i d e a d e v f i r ? {Vers. 7). Cuvintele aceste nu
sunt a le unul om care ntreab, ci a Ie unul om
care nu mai scie ce s dic, i care se bocesce n
tru n a . Cum, diee, vi s-a ntrerupt un drum att de lung ?
Cine a putut s fac aceasta ? Voi carii erai supe
riori tuturor i v8 gseai n rndul dascalilor, nu
ai rgms acum nici n rndul disci puii lor macar.
Ce s-a petrecut? Cine a fcut aceasta? Tote acestea
sunt vorbele unul acusatorii a unuia care j&lesce
mal ales, dup cum dicea i mal nainte : Cine va
fermecat"?
Aceasta nduplecare nu este de la cel ce
v-a chemat" (Vers. 8). Nu pentru aceasta va clnr
mat pe voi Christos, ca s v6 cltinai n aa tnod >
nu a legiferat el acestea ca voi s trii ca "Iu*
deii. Dar ca s nu dic cineva pote : de ce m
resc! lucrul ntr'atta i-l ngreuiedl cu vorba? O
singur porunc din lege am pdit i noi, i nen-
spimnl cu attea ? Asculta, cum el nfricoeaz
nu cu cele presente, ci cu cele viitore, diceod astfeliO:
P u in aluat dospesce tota frmnttura (vers.
102

1)}. Tot astfeliii e i cu voi, dice; un reti ct de mic


dac nu e corectat, va avea o mare putere asupra
vostrg, i ve va rentorce earl Ja Iudaism, precum alua
tul dospesce frmntarea. Eu am ncredere d e voi
n Domnul, c alt*nimic n u v ei cugeta (Vers. 9]
Nu tlice: nu cugetai, ci nu vei cugeta", adec
c ve vei corecta ; nici nu dice : sciG, ci am n
credere". Cred in Dumnedeti, dice, i invocnd de
la el ajutoria, am ncredere c v6 vei indrepta. Nu
dice apoi: am ncredere n Domnul, ci am n c r e
dere de voi n Domnul"; aa c peste tot locul
el amestec acusiunile la un loc cu laudele. Ca cum
pare c ar fi dis: e& cunosc discipulii mei, scii a-
pol i uurina de, a ve corecta ; deci am ncredere
pe de-o-parte in Domnul nostru lisus Christos, carele
nu las pe nimeni s se peard, ear pe de-alta n
voi; carii iute v6 vei putea reculege i rectiga ce
a-l perdut. In acelai timp i i ndeamn de a pu
ne i if sirguin, pentru c nu e posibil de a c
tiga ceva de la DumnedeG, dac nu vom conlucra
i noi. E a r cel ce vfi tu lb u r , v a p u r ta p e
d e a p s a , or-care va fi . Din amndoue prile-)
mnge, i din acelea cu care-I ncuraja, i din ace
lea cu care aceia-1 amgea, sau li profetizat!. Tu, nse
te gndesce, cum el nicirl n-a pus numele iceloi
intrigani, ca nu prin aceasta s devin in c .i m
insoleni. Ceia ce el dice, aa i este. Nu pentru ci
voi nu vei cugeta nimic alt, aceia car<#I pont cau
sele amgire! vostre, vor fi scutii de osnd, nu, c
vor fi pedepsii; cci nu e drept ca sirguin unor;
s devin ncurajare de rele obiceiuri pentru alii
Ear aceasta se face, pentru ca s nu mal tulburi
i pe alii. El nu a (jlis simplu : cel ce vfi tulbur, c
ridicndu-! vocea, a adaos : o r-c a re ar fi".
108 -

E a nse, frailo r, d a c p r e d ic c irc u m c is iu


n e a , p e n tr u ce m ai s u n t p e r s e c u ta t ? (Vers, 11)
Fiind-c l defmau c n multe el Iudaiza, i ca un
ipocrit prefcea predica, privesce curai el I in-
timpin cu curaj, invocndu-I pe denil chiar de mar-
tur, Scii i voi, dice, c pretextul persecuiunilor
mele acesta este, c adec ordon a se deprta da
lege; dar dac predic circumcisiunea, pentru ce mal
sunt persecutat ? Pentru nimic alta nu pot s m a-
cuse cel dintre Iudei, de ct pentru aceasta. Daca
li-al fi permis ca s cread mpreun cu obiceiurile
lor printesc!, de sigur c nici ce ce ati credut i
nici cel ce n-aii <.redut n-ar fi defimat, pe cel ce cu
nimic nu U.-a sguduit moravurile lor. Dar ce? N-a
predicat el ore circumcisiunea? N-a circumcis insu-l
el pe Timotheiu? Ba da, l-a circumcis. Apoi atunci
cnni de dice, nu predic? i de aici tu poi afla exac
titatea lui Pavel. Et n-a iis: circumcisiune nu svr
esc, ci ; tiu p r e d i c " , adec, nu ordon a crede in
ea, S nu o iei aceasta, lice,'ca certificarea din par-
te-ml a vre-unei dogme; am circumcis, nsS nu oin
predicat circumcisiunea. Atunci a ncetat scan*
d alu l c r u c e l , adec, se ridic pedeea, obstacolul,
dac este aa cum dicel voi. Nu atta scandaliza
pe ludei crucea, ct M scandaliza predica, c nu tre-
bue a se ma supune legilor pa rin es ci. Ast-feliQ bu-
n o r cnd ii aQ trit pe Stef.tn naintea sinedriu-
luT nu au d i s : c acesta se nchin celui crucificat.,
ci, <* vofbesce contra lege i contra locului celui
snt. i pe lisus pentru acea.^ta-l acusaft, c stric
legea. De aceia i dice P a v e l: dac s-a fost permis
de a se circumcide, iat c nu mal pote fi nici o
inimiciie contra crucel i a predieei. Dar dac in
fie-care di strig contr-ne, cum de ne acus pentru
aceasta? Contra me tocmai de aceasta s-aQ revoltat,
104

fiind-c am introdus in templu pe un necircumeis.:


(Tit). Deci ore aa de prost sunt, dice, c pfermien-
du-se circumcisiunea, eu totui ml causez atta va-
tam are zadarnic, i pun atta pedic crucel lut
Christos ? Privil.1, deci, i vedei c noi pentru nimic
alt nu suntem resboil n aa mod, de ct pentru
circumcisiune. Aa de prost am fost ore, ca s mS
scrbesc pentru un lucru de nimic i pe alii s scan-
dalisez ? A numit scandal p e d e c a crueei, fiind-c i
cuvntul crucel aceasta ordona, i aceasta ma ales
era care scandaliza pe Iudei, i impedica de a
primi crucea, c adec se ordona a se departa
de obiceiurile printesc!. F ie ca s d is p a r
to i cei ce ve s tr ic " {Vers. 12). Privesce, ct
e de amrt contra neltorilor ! Pe la nceputul e-
pistolei el arunca acusaiunea contra celor nelai,
numindu-l fara d e m in te , de doueorl n ir: acum,
insg, dup ce i-a certat bine i i-a corectat, se ntor-
ce contra neltorilor. De aici se cuvine a vedea
voi i nelepciunea lui, cum ndeamn i cumioesce
pe c etia ca pe fiii lu, carii sunt n posibilitate de
a se corecta; pe cnd pe neltori i laie din rd
cin, ca pe nisce strini i cuprini de bole incura
bile. Aceasta o are n vedere, cnd dice : V a p u r
ta pedeapsa, ori-cine a r li ; aceasta de asem e
nea, cnd ridicndu-se cu tol puterea asupra lor,
i blestemndu-l dice F ie c a s dispar to cel
c e v s t r i c " , i bine rlice el acest cu v g n t : V6
strica, c d a ce nu nseamn nimic aii, de ct c v
revolteaz. Cel ce au prsit eara lor, i libertatea
i nrudirea de mal 'nainte, i ati fost silii de a c
uta erl strine, singuri s-aCi expatriat i s-aQ lipsit
de Ierusalimul cel de sus, de cetatea cea liber, fi
ind forsal de a rtci ca nisce prisonierl i bejenarl.
Pentru aceia i blestem el. Ceia ce dice aa i este.
105 -

Nimic numf pas ele acei;); D e o m u l e re tic , d u


p u n a i a d o u a sfa tu ire , d e p r te a z - te *
(Tit. 3, 10); dac voiesc, apoi nu numa circumcid-
sef ci chiar .suprime-se cu totul. Dar unde sunt acei
ce aii curajul de a se suprima pe sine, atrgndii l
blestemul asupr-li, defimnd creai unea lu Dum
nedeti, i n acelai timp conlucrnd mpreun cu
Manichei? Cci acetia dic c corpul este viclean i
din materie viclean ; acetia prin faptele lor dai
motiv unor astfeliti de uriciose c re d in i; acetia sunt
carii 'l taie membrul genital, cci T cred de du
man i viclean. De ct cu mal mult cuvnt trebuiaQ i
ca ochii s-i vatme, cci prin ochi intr pofta n
spiritul omului. Ins nic ochii nu sunt causa i nici
vre-un alt membru corporal, ci numa reaua inteni-
une. Mal mult nc. Dac nu poi tolera rutatea cor
pului, de ce nu tal limba din causa blasfimie, ma
nile din causa rpirilor, piciorele pentru c calc pe
drumul vicleniei i al rgute, i cu un cuvent ntre
gul corp? Cci i audul desftndu-se, de multe-orl
a moleit spiritul, i nrile tiind atinse de un miros
plcut, ati fermecat cugetul, i 1-aO aiat spre pl
ceri. Aa dar tote s Ie tiem, i mnile, i pi
ciorele, i urechile, i nasul. Dar aceasta e cea
ma grozav nelegiuire i smintire sataniceasc.
Deci trebuie a corecta numa apucturile cele ru n
rvite ale spiritului. Numai vicleanul demon, carele
veci ni c se bucur de vrsri de snge, l-a momit de
a-l sfrma organele trupului, ca cum creatoriul a
greit fcndu-le. Dar, dic ii, curn se face c corpul
ngrindu-se, pofta se aprinde? Dar i n acest cas
pecatul e tot al sufletului; cci dac corpul se ngra
nu e din cauzalul, ci din causa spiritului; eldac ar
voi ca corpul si slbeasc, are tot puterea pentru
aceasta. Tu, nse, faci ntocmai ca i cel ce vede o
cas ore care ardend n flcri i n Ioc s acus pe cel
106

ce a dat foc, nvinovesc! llaerelej c din causa,


multor lemne asvrlite pe foc, sau ridicat la nlime;
nsi3 vina nu este a focului, ci a celui ce a dat foc.
Focul ni este dat pentru iluminat, nclzit i hran,
cum i pentru alte servicii de acest feliG, *nu nse
pentru ca s ard A casele. Deaseminea i pofta spre
viaa coDjugal i facerea de copil ni s-a dat nu spre
desfrnare i c u rv ie ; sa dat ca tu sa d<;vil tat, i nu
curvarifi ; ca s viefueti legitim cu femeia ta, ear
nu s o corupi n mod nelegiuit; pentru ca s lai
dup line ?emna ta, ear nu s vafm pe a altuia,
A curvi nu este rezultatul vre-unel pofte naturale, ci
e o insult contra na turei; pentru c pofta caut nu
mai promiscuitate, inse nu de acest f'eliu, Acestea nu
le-am spus acum fr vre-un scop, ci spre a le avea
ca exord In luptele ce le vom desfura dup aceasta;
tcl-odat spre a ne apara de la nceput contra ceoi
ce $ic c creaiunea lui Dumnedeu este rea i viclean;
contra celor carii lsnd la o parte trndvia spiri
tului se nfuriad contra corpului nostru i-l defaim,
lapt, despre care vorbesce i Apostolul Pavel, acusnd
nu trupul, ci cugetele cele drceti.
Voi, insa, frailo r, ai fost c h e m a p e n tr u
lib e rta te , n u m a i sa n u n tr e b u in a i l ib e r ta te a de
p r e t e x t p e n t r u corp" (Vers. 13). De aici in colo
se pare c ntr cu cuvSntul n partea mural, nse
face o inovaiune, cft n-a fcuto n nici una din epis
tolele sale. In adevr, tote epistolele lui sunt mpr
ite n dou pri, din care partea ntfil trateaz ches
tiuni dogmatice, ear a doua trateaz despre traiO i
chestiuni morale; aici ns ajungend la partea moral
earl amestec chestiuni dogmatice; earl s aca
de acea parte n lupta lui contra Manicheilor. Dara
ee nseamn: Numai s nu n t r e b u i n a i lib e r
ta te a d e p r e t e x t p e n t r u ^ e l " ? V a eliberatChris-
107 -

tos, dice, de jugul sclaviei,-i v-a lsat slpn! de a


face ceia ce voii, nu ca s usal de putere spre rele,
ci s v ridicai la o mal mare filosofie, pentru ca sa.
dobndii un mal mare motiv de recompens. Fiird-c
peste tot locul el numesee legea j u g a s c l v ie i
atragere de biestem, pentru ca s nu bnueasc eine-va
c de aceia ordon deprtarea de lege, spre a i se
permite ca s triasc nelegiuit, ndreapt aceast b
nuial, dicud: c nu purtarea s devin nelegiuit,
ci iubirea lor de nelepciune s devin mal pre sus
de lege. Legturile (ctuele) lege sati deslegat, ear
eQ'dic aceasta, ca noi s devpnini nu numa! umilii,
ci chiar mal nlai. i cel ce curvesce, i cel ce triesce
in feciorie, ambii au ieit din msurele lege, ns nu
n acelai feliii; ci unui sa pogorit la ma rti, ear
cela-l-lalt sa ridicat la ma b in e ; unul a calcat iar
cela-l-alt a ntrecut legea. Aceasta dice i Pavdl, c a
deslegat jugul de asupra vostr, nu ca s srii in sus
de bucurie, nu ca s da cu piciorul, ti pentru ca
fr de jug s pii in al frumos *. Apoi arat i modul
prin care s ar putea reui aceasta mal cu nlesnire. i
care e acel m od? P r in iu b ir e s s e r v ii u n u l a l
tu ia " , dice. Aici earl face alusiune la aceia, c cearta,
revolta, iubirea de nietate i uurina ati fost causa
rtcire! lor; cci muma eresurilor i a iubire! de st
pnire este pofta. )icend : s s e r v ii u n u l a ltu ia " ,
a artat c rul de care erau bntuii -a luat nce
putul din prostie i ngmfare, pentru care i d me
dicamentul potrivit. Voind a stpni pe alii v-a) im-
perechiat intre voi; el bine, servii unul altuia, cci
cu chipul acesta v vei reuni. Dar acest pcat el
nu-1 spune pe fal, ci pe fa arat numa doctoria,
ca ast feliii s cunosc i pe acela. ntocmai ca i
cum procedeaz cine-va cu cel desfrnat, c nu-l vor
besce nimica de d e stin a re , ei ndeamn necontenit Ja
f
108

cumptare i nelepciune. Cel ce ubesce, cum se cu


vine, pe apropele, nu nceteaz, de a-I servi mal umi
lit ea fie ce serv. Cci precum focul moie ceara, tot
ast-felil i cldura dragostei imprscie or ce ngm
fare i uurtate ma iute chiar ca focul. Pentru aceia
nici nu dice el n mod simplu : iubii-ve unul pe altul,
ci se rv ii u n u l a l t u i a , artnd prin aceasta o pri
etenie mal ntinsa. Dup ee a desfiinat jugul lege,
pentru ca s nu sar n sus de bucurie i se apuce
peste cmp!, li pune n gt un alt jug mal puternic
de ct acela, inse mal uor n acelai timp i mult
mal plcut. Apoi artnd i succesele acestuia, dice:
Pentru ca ntreaga lege n un singur cuvent
se mplinesce, adec Intr-aceasta: s iubesc! pe
aprpele tea ca pe tine n s u i" {Vers, 14), Fiind
c a nvrtit legea n tote prile, ncheie la urm :
e bine, dac voiesc!. diee,a mplini legea, nu te cil'-
eumcide, cci nu n circumcisiune se ndeplinesce, ei n
iubire. Privesce cum i ascunde durerea lui, cnre-l
mic necontenit! Dup aceasta ntr n partea mo
ral. wIara daca ve mucai ntre voi i ve mncai,
vedei s nu v6 nimicii unul pe a l t u l 1* (Vers. 15).
Nu afirm faptul ca s nuM ngreueze, ns<3-l eunosce
petrecndu-se, se vede,i de aceia vorbesce cu ore-
care ndoial. El nu <jlice: fiind-c ve mucai i ve
mncai ntre voi, ci ear dac v m u c a i i
cele-l-alte ; i nici nu afirm, c se nimicesc uni! pe
alii; ci vedei sa nu v& n im ic ii unul pe altu l",
ceia ce este sfatul unu! om, care se teme i se asigur,
ear nu a unuia ce acus. nc i de cuvinte ei a fcut
us ntrun mod semnificativ, cci nu a (jh's numai vS
mucai", ceia ce denot pe o n n l nfuriat de mnie,
ci i v m n c a i " , adec persistai n reutate. Cel
ee muc -a mplinit patima mniei Iul, ear cel ce
- 109

si mnnc, da prob de cea mal grozav slbtcie.


Prin votba de mucturi i mncii el nu nelege pe
cele corporale, ci pe cele spirituale, cave sunt cu mult
mal grozave. Nu a vtmat nic-odat atil de mult cel
ce a mncat trup omenesc, pe ct a vtmat cel ce
a nfipt mucturile lui n sufletul a ltu ia ; cci pe ct
sufletul e ma respectat de ct corpul, pe att i
muctura lu e mai grozav. V e d e i s n u v n i
micii u nu! p e a ltu l" . Acestea le <Jice, pentru c
discordia i lupta sunt fapte destructive i ni m ici tor e
att pentru ce ce Ie introduc, rt i pentru cel cele
primesc ; aceste fapte sfie totul, ma rea chiar de cum
sfie molia hainele.
Deci v6 d ic : u m b ia l d u p r e s p irit i pofta
c o r p u lu i nu o v e m p lin iw (Vers. 16). Iat c
rat i o alt cale, care face uor mpliuirea vir-
tuel, i reuesce n totul Ia cele dise, cale, care nasce
iubirea. In adevgr, nimic in lume nu pote face pe om
de a fi iubitorii!, ca aceia d e a tri spirituahninte, i
nimic nu pote convinge spiritul nostru de a persista
n virtute, ca puterea cea mare a iubirei. Pentru a-
ceia i dice: u m b la i d u p r e sp irit, i p ofta c o r
pu lui n u o v ei m p lin i . Dup ce el a spus aceia
ce provic bota, acum spune i doctoria care dru-
iesee sntatea. Care este aceasta doctorie i care e
deslegarea de relele mencionate, de ct numa de a
vieui dupre spirit ? De aceia a i dis e l : u m b la i d u
p r e spirit, i p o fta c o rp u lu i nu o v e i m p lin i".
Cci c o r p u l p o fte s c e m p o tr iv a s p iritu lu i i s p iri
tul m p o tr iv a c o r p u lu i; i a c e tia se m p o tr iv e s c
u n u l a ltu ia , c s nu facei ceia ce ai voi" (vers. 17).
Aic un ia se arunc asupra apostolului i dic, c el
a mprit omul in doue prj ca i cum omul ar fi
fcut din dou6 substante contrare, si cu modul acesta
introduce lupta corpului cu spiritul. Ins6 nu esleaa
ctui de puin. Aici prin cuvntul Idpxa (aap4k q =
carne, trup) el nu nuntete corpul (swtjwx), cci de ar
fi fost aa, apoi ce raiune ar avea di c e re a : c c i
p o fte s c e m p o tr iv a s p iritu lu i" ? Pofta nu este a
corpului, ei a spiritului. i aiurea dice S c rip tu ra :
Doresce i se s f r a s c e su fle tu l m eu {Psalm.
84, a), i Ce p o fte s c e sufletu l teo i-i voiQ fa c e " ?
.i earl n u m e r g e d u p po fta su fletu lui tfifl"..
i e a r l: ast-feliQ d o r e s c e sufletu l m e a " . Deci
cura dice Pavel ca c o r p u l (adLp4) p o fte s c e c o n tra
spiritului** ? El obiclnuia a numi corp (sipica) nu na
tura corpului, ci reaua intehiums, precum cnd dice:-
V o i nu s u n te i n c o r p , ci n s p irit" i earl:
e a r a cei ce s u n t n c o rp , n u p o t s p ia c lui
D u m n e d e u " (Rom. 8, 9.8). Dar ce vrea el s spun
aici ? c trebue a omori corpul ? dar chiar el care
dice aceste cuvinte, ore nu era mbrcat cu corp ?
De sigur c inveturile i aplecrile cele rele nu
provin de Ja corp, ci de Ja diavol, dup. cum i $ice
loan, cap. 8,; 44. A c e la a fo st ucidetorQ d e o-
m e n d e la n c e p u t " . Aa dar ce spune ei? Prin
acest cuvnt (aapxa) el numesee gndul cel pmn
tesc, trndav i nepston'G, ceia ce nu pote fi acu-
saliune asupra corpului, ci vinovia spiritului le
nevit. Corpul este organ numai al spiritului, i nu
sa aulit ca cineva s despreniasc i s urasc or
ganul, ci pe cel ce-1 ntrebuinaz rgii. Noi nu urm
ferul in sine, ci urina i pedepsim pe cel ce usaz de
fer .spre a ucide omeni. Dar i aceasta este o acu-
sauine contra corpului, dice, cnd el numesee grea-
lele spiritului cu numele de aipxa. Ct pentru mine,
mrturisesc c corpul (op4) este inferior spiritului,
I i i

ns6 este i bun n acelai timp, cci inferiorul unul


lucru bun nu pote fi r6Q, pe cnd rgul nu este infe
riorul binelui, ci cu fotul contrar. Tu, insS, dac poi
a arta vre-mi reu svrit de corp numai, apoi acu*
s-l ; ear dac te ncerci a-1 defaima nu;r.al din ca*
usa denumire!, apo vetll c vel acusa i spiritul.
Pentru c i om psichicse numesee acel ce e lipsit de a-
devgr, cum i spirite viclene i rele se numesee n gene
ral mulimea cea mare a dracilor. Pe lng aceasta scrip
tura obicnuiesce a numi cu numele de ap chiar mis-
teriile, ear ntreaga biseric este numit corpul lui
Christos. Dac voiesc! apoi a vedea i faptele ce se
svresc prin corp, stinge simurile cu cugetul tgfl,
i vei vedea spiritul pustiii de ori ce cunocin,; i
nimic ne mal cunoscend, din cele ce scie- Cci dac
puterea lui Dumnedeti de Ia crearea lumel se vede
n creaturi, cum vom vedea fr ochT ? Dac apoi
credina este din cele audite, cum vom audi fr u-
rechl ? De asemenea i predicarea cuventulu evan
gheliei sa fcut cu ajutoriul limbel i a picici6reloi\
Cum vor p r e d ic a , d a c nu se vor t r i m i t e ?
(Rom. 10, 5) Vei! cum serviciul corpului este causa
a mil.de bu n ti? Dac nsS <^ice : Corpul pof
te s c e c o n tr a s p iritu lu i" , el vorbesce aici despre
cele douS idei, despre bine i r6U, cci acestea sqnt
care se mpotrivesc, ear ou spiritul i corpul. Dac
corpul i spiritul a r fi contrare, sa r nimici unul pe
altul, dup cura apa nimicesee focul, i lumina pe
ntuneric. Dac ins6 spiritul se ngrijesce de corp, i
mii de neajunsuri sufere din causa }u!, numai ca s
nu se despart de e l ; dc apo i corpul la rndul
lui servesce spiritului, i prin cele cinci simuri l in
troduce mult cunocin de lumea exterior, i a
fost creat tocmai spre a servi de organ al energiei
spiritului, cum ar putea ele s fie contrare i s se
- 112

lupte unul contra celul-l-alt? Eti, nse, le vgd nu nu


mai c nu sunt contrare, ci nc ntrun mare acord i
concediid unul altuia. Aa dar apostolul mi vor--
besce despre acestea, c adec se opun unul altuia,
ci despre lupta dintre gndurile cele bune i cefe rele;
cc a voi satt a nu voi, este aciunea spirituluT, De
aceia dice: acestea se m p o t r i v e s c adec s nu
permil spiritului de a purcede spre poftele JuT cee
rele i viclene. Acestea le-a dis apostolul, ntocmai
cum face pedagogul saii dascalul, care se teme de
progresul discipulilor.
Dar'de suntei condui de spirit, nu sun*
tel s u b l e g e (vers. 18). Care pote fi aief conti
nuitatea ordinel de idei ? Forte mare i clar. Ce
ce are spirit, dup cum trebuie, stinge prin el ur-ce
poft rea i viclean ; ear cel ce a scpat de pofte,
nu are nevoe de ajutorul lege, fiind-c a devenit cu
mult mal superior ordinaiunlor lege. In adevgr,cel
ce nu se mnie, de ce are nevoe s aud: s nu
u c id f" ? Cel ce nu se uit cu ochi deslrnaf, ce ne
voe are s i se spu n: s nu precurvescl ?
cine ore vorbesce despre fructul pgcatului, cetul ce a scos
din el pn i rdcina rfiulu ? Mnia este rdcina
omorului, ear privirea urios este rdcina precur-
viel. De aceia dice: Suntei condui d e spirit,
n u s u n te i s u b le g e , A id mi se pare c i adu
ce legeT o mare i admirabil laud, adec c legea
a fost,mal nainte de pogorrea Sf. Dueh,de ace
iai trie si n aceiai ordine cu a sntului Ducb;
insfi'pentru aceasta nu mal e nevoe de a remnea
nc sub pedagog. Atunci de sigur c eram sub lege,
pentru ca de fric s alungm poftele, ne-artndu-
se nc Sf. Ducb ; dar acum charul fiind dat noue,
i poruneindu-ni nu numa a ne departa de ele, ci
113
chiar a le vesteji cu desvrire i a ne nla la o
via ma bun, unde mal este necesitate de lege ?
Ce necesitate ma are, acel ce de la sine sveresce
chiar cele mal mari lucruri ? Filosoful de sigur c nu
are nevoe de dascal. Deci, de ce> dice, ve batjocorii
ni-v6 pe voi, cci pe cnd mal nainie v6 predasel
spiritului, acum v6 punei alturea cu legea ?
E a r fa p te le c o rp u lu i s u n t n v e d e r a t e , i
s u n t a c e s t e a ; c u rv ia , p r e c u r v ia , n e c u r ia ,
d e s f r n a r e a , id o lo la tria , fe rm e c to r iile , d u m
n iile , c e r e le , g eto siile, m n iile , g lc e v ile , desbi-
n r ile , e r e s u r i le , p is m e le , u c id e r ile , beiile, m
b u ib rile i c e le a s e m e n e a a c e s to r a , d e c a r e v
s p u n m a i d in a in te , p r e c u m arn i sp u s, c cei ce
fac u n e le ca a c e s te a , n u v o r m o s c e n i m p
r ia lui D u m fr e ^ e u " (Vers. 1921). Aici st- i
se reazm cel ce acuz corpul tM, i crede c sunt
dise acestea cu privire la dumnia i lupta dintre
corp i spirit. Fie, decT, dup prerea vostre, curvia
i precurvia faptele trupului; dar dumniile, certe
le, gelosiile, glcevile, eresurile, fermectoriile i ce-
le-l-alte, sunt resultatul relei inteniun numai, i deci
cum ar putea s resulte din corp ? Ved, dar, c
prin aceste cuvinte nu vorbesce de corp, ci de gn
durile pmSntesci, care atrag pe om Ia pment? De
aceia i dice : c c e l c e fac u n e e ca a c e s te a ,
n u v o r m o s c e n i m p r ia u D u m n e d e u " .
Dac aceste fapte ar fi resultatul naturel celei rele i
viclene, ear nu al unei inteniunl rele, n zadar a
d is: f a c , pentru c nu fac, ci' p tim e s c ^ , ade
c sunt silii de natur a face aa. De ce apoi cad
i din mpria lui Dumnedeti? Eat dar c cunu
nile i pedepsele sunt resultatul inteniuuilor bune
sau rele. Pentru aceasta adauge P a v e l: e a r fr u c
114 -

tu l D u h u lu i e s te ; d r a g o s t e a , b u c u r i a i p a c e a ,,.
El nu $ice, lucrul Duchulul, ci fru c tu l Aa dar
spiritul nostru este de prisos ? Dac e vorba numai
de duch i de eorp, unae este spiritul nostru ? Aa
dar vorbesce pentru fiinele nensufleite P Cnd fap
tele cele rele sunt numai a le trupului i cele bune
a le duchulul snt, e ore sufletul omului de prisos ?
Ctui de p u in ; cci abstinena de patimi depinde
de dansul. Chiar n mijlocul rului sa al binelui de
se gsesce, dae face us de corp dup cum se cu
vine, l-a fcut, pe acesta spiritual; dar dac se de
prteaz de Duchul Snt i se ded poftelor rele i
viclene, s-a transformat singur in spirit pmentesc.
Privesce, cum el peste tot locul nu vorbesce despre
eseda corpului, ci de inteniune rea, sati vice-versa.
i pentru ce'l numesee fructul spiritului ? Pentru a-
aceia, c faptele cele rele provin numai de la noi i
din reaua inteniune, pentru care le i numesee lu
cruri, pe cnd faptele cele bune, pe care le numesee
fru ct, nu numa de sirguin nosti6 au nevoe, ci
i de iubirea de omeni a lui Duinne<JeC. Apoi urmnd
le povesti pe acestea, pune mal nteiQ rdcina
buntilor, picnd: Iu b ire a , b u c u ria , p a c e a , n
d e l u n g a r b d a r e , b u n t a t e a , f a c e r e a d e b in e ,
c r e d in a , b l n d e a , I n f r n a r e a p o fte lo r. C o n
t r a a c e s t o r a n u e s te le g e " (vers. 22, 23). Ce ar
putea cineva ordona unuia, care are pe lng sine
totul, cnd are un dascal att de desverit n filo-
sofie ca d r a g o s t e a ? Precum vizitiii cel buni nu aii
nevoe s ntrebuineze biciul end mn caii, tot ast-
feliQ i spiritul reuind in virtui, nu are nevoe de
ndemnul lege. i aici el cu o forte mare iscusin
i ntrun mod admirabil a scos legea, nu ca fiind
rea, ci ca inferidr filosofici sntului Duch. C e i ce
- 115

s u n t al lu C h r is to s c o r p u l *i-l*ati r s tig n it m
p r e u n cu p a tim ile i c u p o fte le " (Vers. 24) Pentru
ca s nu dic i i : i cine este unul ca acesta ? arat pt=
cel ce reuesc a se ridica prin fapte la ast-feliQ de
perfeciune morala. : aici prin cuventul of4=corp,
el arat faptele cele rele i viclene. tJni ca acetia
nu i-att omort corpul, pentru c iu asemenea cas
cum ar fi putut trai ? ci nvedereaz prin asemenea
cuvinte adevrata filosofie. In asemenea cas poftele
chiar de ni-ar nelinisci ntru ct-va, h zadar ns6
turbeaz, cci nu ati nici o putere. Deci fiind-c pu
terea Duchulu Snt e att de mare, noi n el vieu
im i cu el ne mulemim; Ceia ce nvedernd ada
oge : D e tr im n- S p ir it, s i u m b l m d u p r e
s p i r i t {Vers. 25), adec s ne purtm dupre legile
lui. Aceasta insamn s u m b l m " , adec, s ne
mulemim cu puterea Duchulu, i s mi ma cutm
vrun adaos ore-care de la lege. Apo artnd c ce
ce introduc circumcisiunea o fac aceasta numa din
ambiiune, dice: S n u n e f a c e m iu b ito r i d e
s la v d e a r t c e i a ce este caqsa tuturor relelor,
p r o v o c n d u - n e u n u l p e a ltu l" la sfez i certe,
p is m u in d u n u l p e a ltu l" pentru c pisma pro
vine diti iubirea de-slav deart, i din pism isvo-
rgsc t6te relele.
Frailor de va cdea vre-un o m {Cap. 6, 1).
Fiind-c sub form de dojan 'r acusa pentru patimi
le lor, i voia a ndeprta de la dnii spiritul de
filarchie (iubire de stpnire), dice: Frailor de va
Cdea vre un o m , Privesce, c el nu dice : d e v a
face, ci de va c dea adec, de se va ntmpla
se fie rpit de vre-o fapt rea. Voi ce duchov-
nicescl ndreptai-! pe unul ca acela". De ase
116

menea i aici, nu dice : pedepsii-) sati condemnai-i;:


ci corijai-!. i nu *se mrginesce nici aici, ci artnd
c i trebue s fie forte blnd! cu cel cduT, ast-feliu
se p ro n u n ; C u d u c h u l . b l n d e e i" . Nu a dis:
cu blnde, ci cu d u c h u l b l n d e e l" , artnd c1
Duchulul i se pare a fi aa, i c putina de a n
drepta pe ce* pctoi cu blnde, este un char du^
chovnicesc. Apo ca nu cumva cel ce ndreapt pe
altul s se ngmfe, sub aceiai groz-l pune i pe
dansul diend : P z i n d u - t e c a s n u c a d i tu
in isp it u . Precum cel mbogii dafl ajut6re b
nesc! celor ce ati nevoe, gndindu-se ca nu cumva
s cad i ii n srcie i s ptimeasc ca dnii,
to t aa trebuie a face i noi. Pentru care el i dice
punnd chiar causa ; P z in d u - te ca s n u cad
t u n ispita V Ma 'ntSii ia apararea celui gre
it, dicendr d e v a c d e a v r e - u n o m " , al doilea
pune pe fie-cine n faa celui greit i-l povuesce1
de a se purta cu duchul blndee! ctr densul,
amintindu-l c i el este supus gresalelor; p z in d u -
te dice, c a sa n u caz i i tu in is p it " , nvinov
ind, adec, mal mult pe diavolul, de ct trndvia sufle
tului teu, P u r t a i s a r c i n a u n u l a ltu ia " . Fiind-c nu
este om fr de defecte, sftuesce de a nu ne face
controlator aspri al gresalelor altora, ci a purta de
fectele apropelul, pentru* ca i alii s le porte i s
le uiere pe a le nostre* Cc precum Ja o cldire
petrele nu ati cu totele acelai loc, ci unele se potri
vesc i sunt proprii pentru colare, ear nici de cum
la temelie, altele sunt potrivite pentru temelie, i nu
pentru colare, tot aa i la corpul bisericel. Aceasta
o pote vedea cineva petrecendu-se i cu corpul nos
tru ; fie-care membru 'l are funciunea s a ; unul pe
altul se ngduie, i nu cerem totul de la fie-care n
- 117

parte, sail i de Ja tote la un loc. Numa concursul


comun al tuturor susin i ntresc corpul, ca i cl
direa. i ast-feliQ veT m p lin i le g e a lui C hris-
to s " , adec, cu toii vei mplini, prin ngduina
ce o vei avea unul ctr altul. Aa de pild, cutare
este iritabil, ear tu molatic i somnoros; e bine,
port, sufere infurierea lui cea grozav, pentru ca
el s'l sufere molciunea i somnolena t a ; i ast-
feliQ nici acela nu va grei purtat de tine, i nici tu
nu vel adauge o greutate mal mult pe lng cele ce
al, ngduind pe fratele tu. Ast-feliQ deci ntirujen-
du-vS mna unul altuia, cnd suntei pe cale de a
cdea, unii prin alii n comun vei mplini legea,
ear restul 1 va mplini fie-care cu apropele, prin
propria sa rabdare. Dar dac nu facei ast-fetifi, ci
fie-care se va arunca asupra apropelul i asupra de
fectelor lui, nicl-odat nu vei reui cu ceva n ce
rinele vostre. Cci dupre cum rnd e vorba de cor
pul nostru, nu putem a cere acelai servieiG de la tote
membrele lui, cci nici corpul nu pote exista atunci, tot
ast-feliu i cnd e vorba de frai; mare va .fi tul
burarea i iupta, cnd vom cere totul de la fie-care
n parte, sau i n general de la to!. C c i de so-
c o te s c e c in e v a c e s te c e v a , se n a l p e s i n e
(Vers. 3). Aici earl ridiculisaz uurina. Cel ce cre
de c este ceva, nimic nu e ste ; aceasta singur o pro
beaz prin o ast-feliQ de neiozie ce o d pe fa.
F ie - c a r e s-i c e r c e t e z e fa p ta s a . A id arat
c e necesar de a fi controlori al viee nostre, i
a cerceta cu scum ptate faptrie ce le sverim zil
nic, ear nu numai Ia suprafa. Aa bun-or : ai
fcut vrun bine? gndesce-te dac nu cumva I-af
fcut pentru vre-o slav deart sau pentru c a
fost l'orsat, saQ din antipatie ctr alt-eine-va, sau
din ipocrisie, saft din vre-o alt caus ore-care ome
118

neasc. Precum aurul mal 'nainte de a fi pus n to-


pitore se pare a fi strlucit,, ns6 numa dup ce Iaf
scos din foc i l-ai examinat cu exactitate se pro
beaz dac. cu adevgrat e aur veritabil sau fal, asfc
feliii se petrece i cu faptele nostre. Cnd noi le vom
examina eu seu m pta te, numa atunci se vor deseo-
peri n t6t golciunea lor, i ne vom vedea respon
sabili de multe fapte rele. i a tu n c va a v e a (au
d n sin e nsu-l, e a r n u n a ltu l" . Acestea le di
ce nu ca cum le-ar legifera, ci eoncednd ore-cum sJ-
bciune omenescl. E ca cum ar fi dis: este absurd
de sigur, de a te luda ; dara dac Voiesc! s o fa el
f-o, nsS nu te luda contra apropelui, ca Fariseul
din Evanghelie. Cel nvat a nu tace aa, iute se va
departa de a se luda singur. Cel obicinuit a se lu
da singur pe sine, fiii s vatme pe ali), iute se
va coreeta de acest defect. Cel ce nu se crede pe
sine mai bun ca ali!,cci aceasta n sm n : e a
r n u n a l t u l " ci singur examinudu-se, de i
pote pentru moment se mndresee, va nceta cu tim
pul a rrai face aceasta. i ca s afli c aceasta vo
iesce el s o dea la iveal, privesce, cum mai sus
el umilesce pe auditorii! dicend ; H e - c .ir e s-l
c e r c e t e z e fa p ta s a " , aici, inse, adauge: c c i fie-
c a re - l v a p u r t a s a r c i n a s a (Vers. 5). Aici du
p ct se pare a pus acest raionament, ca s m-
pedice de a se luda contra apropelui, i n acelai
timp de a corija pe cel ce se laud, ca s nu gn
deasc de densul lucruri mari, i ca s*l aduc a se
gndi la propriile sale greale, apsnd ast-feliCi a-
supra consciine lui neJncetat dicerea : ,/l va p u r
ta s a r c in a s a .
Cel nvat in cuvent s comunice celui ce
nva tote cele bune" (vers. 6). Aic e vorba de
119 -

nvtori, c adec trebue a se bucura de m ult n


grijire din partea discipulilor. i din ce caus ore a
legiferat Christos a a ? Cci i n N. T. ast-feliu e
hot ii t, ca cel ce predic evanghelia, din evanghelie
s triasc ; i n V. Testam ent se gsesc de aseme
nea multe disposiiunl, dup care Levii se bucurau
de multe venituri din partea Ebreilor. Din ce caus
dec saO ordonat acestea? Nimic alt, de ct c aici
e pus mal dinainte temelia umilini i a iubirel.
Demnitatea didactic de multe ori ngnf pe cel ce
o posed ; de aceia el reprimnd ast-feliu de apuc*
turl, pune n posiiune pe dascal de a avea nevoe de
ajutorul discipulilor, ear pe acetia-I motiveaz de
a se face mal sprinteri spre binefacere, exercitndu-I
ast-felifl de a deveni bindl ctr alii, precum sunt
blnd! i ndatoritori ctr dascalif lor* Pentru c dac
na r fi aa, cum am dis, de ce pe Iudeii cel nerecu
nosctori fI hrnesce cu man n pustitt, ear pe A-
postol! i-a lsat ca ceritorl ? Nu este nvederat c
de aic pregtind buntile cele m ari,umilina i iu
birea,a nvat pe discip u lldea nu se ruina de ds
clii lor, ce erai batjocuril ? A cere de la ali pen*
tru hrana dilnic, se paie a fi ruinos; ns6 nu se
pole dice tot aa i pentru dascli, cnd i cer de la
discipuli lor, cu tot sinceritatea; aa c i de aici
nu puin ctig discipulii, nvndu-se de a despre-
Lui ori ce slav. De aeeia i <lice: Cel n v a t s
m p r t a s c p e cel ee n v a n tote c e le b u n e "
adec, s-l arate tot drnicia ctr el. Cnd el $ice
n tote cele b u n e " , la aceasta face alusiune. Ni
mic s nu fie propriu a discipululul, ri tote s fie
comune, pentru c mal mari va lua de ct d, i nc
cu att ma mari, cu ct sunt mal bune rele cerescl
de ct cele pmntesci. Aceasta invedernd-o i n
alt parte, dicea: Dac n o i a m s e m n a t vo u
120

c e le s p iritu a le , aQ e s te m a r e lu c ru d e v o m
s e c e r a d e Ia voi cele c o r p o r a l e ? (I Corinth. 9,
11). Pentru aceasta i numesee faptul mencionat
m p r t ir e , artnd c aic e un feliii de schimb
reciproc, cu care ocasie i iubirea devine cu mult
mal ferbinte i mal statornic. Dac dascalul caut
sobrietatea, ei romne statornic in aeela loc, pri
mind ajutore dup. demnitatea lui. A strui n cuvnt,-
a se afla n srcie permanent, a dispreui tote cele
pmfentescl, ca la urm s al nevoe de ali, inc este
o (laud mare. Dac, ns6, dascalul ntrece msura ce
rut, apoi singur l vatm demnitatea, nu pentru
c primesce ajutore, ci pentru c primesce tr mg-
sur. Apoi, pentru ca viclenia dascalulul s nu fac
mai lene pe discipul la mplinirea unor ast-feliti de
fapte bune, i de multe ori treac cu vederea pe
un ceritoriQ, sub pretext c el ajut deja pe dascalul
lui, dice ma d e p a r te : In f a c e r e a d e b in e s n u
ne o b o s im " . Aic arat i mijlocul, prin care vom
reui in facerea de bine, cum t msura generosit-
e, diegnd ast-feliQ: Nu v a m g i i ; Dum ne
deti nu se b a t j o c u r e s c e ; c c ceia ce s e a m n
o m u l, a c e ia v a i s e c e r a . Cel ce s e a m n in
c o r p u l seo, din c o rp u l sQ va s e c e r a s t r i c
c iu n e , e a r cel c e s e a m n n s p irit, d in spi-
ri v a s e c e r a v ia v ecT n ic (vers.8.9). Precum
se ntmpl la semnturi, c cel ce seamn linte,
nu p6te s secere grti, fiind c e absolut necesar
ca i sSmna s fie de aceiai specie ca i planta
secerat, tot aa se ntmpl i cu faptele omenescl;
n ct cel ce introduce n corpul s6u mndrie, beie
sad plceri dobitocescl, va secera consecinele aces
tora. i care sunt ? Osnda, pedeapsa, ruinarea,1risul
i altele de acest felia. Sfritul meselor luxose i a
bucatelor deliciose nu e altui, de ct ru in a ; cci dup
- 121

cum i ele putredesc n stomach i se distrug, ast-


felifi distrug i deterioreaz i corpul. Nu aa, ns6,
sunt cele spirituale, ei cu totul contrare celor corpo
rale. Gndesce-te: a( semnat milostenie, te ateapt
in ceriur tesaure nepreuite i slav veclnic; a se
mnat nelepciune, ve primi cinste i recompens,
laude din partea ngerilor i cununi nevetejite din
partea Celui ce recompensaz.
S n u n e o b o s im n f a c e re a d e bin e, cci
Ia tim p u l sfiti v o m s e c e ra , d a c n u n e v o m
m o le i. A a d a r , p n c n d avem . tim p , sa
fa c e m b in e le c t r toi, i m a l cu s a m c tr
cei d e o c r e d in c u noi" (vers. 9. 10). Pentru ca
s nu cread cineva c numai de dscli trebuie a
ngriji i a-i hrni, ear de cel-I-al a neglija, aduce
vorba n general, i aa deschide tuturor ua Unei
ast-feliti de ambiiuni nobile, i att de mult exage
reaz, n ct ordon de a milui i pe ludeti i pe E-
lin, n ordinea cuvenit, de sigur, ns6 a- milui. i
care e acea ordine ? De a arta o maT mare ngrijire
pentru ce de aceiai credin. Ceia ce face i prin
alte epistole, face i prin aceasta, adec c nu vor
besce numa d e a milui, ci i a tace aceasta nentre
rupt i cu ambiiune nobil; cci vorbele s m n
i s nu n e o b o s im " aceasta semnific. Tot*odat
fiind c a cerut un lucru mare, mencionnd de un
seceri curios, pune premiul ca posibil de ctigat
imediat. Cnd e vorba de muncitorii de pment, apoi
nu numai cel ce seamn sufere osteneal, ci i cel
ce secer, ca unul ce lupt cu praful, necurenia i
ob osala; atunc, nse, nu va fi nimic din a c e s te a ;
ceia ce represintnd prin cuvinte, dice : la tim p u l
se ti v o m s e c e r a , d a c n u n e v o m molei*1.
Aici, el 'I ndeamn i-I atrage la sine, in alt parte
nse, I silesce a face aceasta curnd i- mpinge dicend:
122

Deci pn cnd avem timp, s facem binele.


Dupre cum nu suntem stpni de a s&mna ori cnd,
de asemenea nic de a milui. Cnd va sosi timpul s
ne ducem de aic, chiar de am voi m> de mii de ori
s miluim pe cel srac, nimic nu vom folosi. Despre
aceasta ni mrturisesc cele cinci feciore nebune, care
d e i doriaUca saib unt-de-lemn in candelele lor, totui
fiind c nu aveai eu densele milostenie abondent,
ati ieit,
' ear usa t camerei de nunt sa n ch is:7 de
asemenea ni mrturisesee i bogatul nemilostiv, care
nu a bgat n sam pe Lazar. Fiind c i acela, a
i feciorele, rmsese strein de ajutorul milosteniei,
nu a fost nici el miluit, pe cnd se afla n iad,nic
de Patriarchul Abraam i nici de alt-cineva, de i
plngea i se ruga mult,ci a remas acolo, in acel
foc grozav, fr a se bucura de iertare. Pentru aceia
si <Jice apostolul: P n c n d a v e m tim p , s fa
c e m b in e le c t r t o l , scpndu-l cu aceasta i
de umilina iudaic. Pentru Iudei tote faptele resu-
tate din filantropie se mrgineau ctr ce de un neam
cu d e ni/ dar filosofia charulul chiam Ia ospul
milosteniei pmSutul la un loc cu marea, de i arat
o mal mare ngrijire pentru cei de aceiai credin.
V e d e i ce e p isto l v a m s c ris cu m n a m e.
C i v o r s p la c cu c o rp u l, a c e ia v<5 s ile s c
s v e c irc u m c id e l* (vers. 11. 12). nelegi ce du
rere mare apsa asupra acelui fericit suflet ! Precum
end cade cineva ntrun doliO safl n vre-o suprare
mare, perdend pe vre-un membru din familie, safi c
a euferit ceva neateptat, nu se linitesce nici nop-
tea, nici diua, din causa jale ce i-a cucerit sufletul,
tot aa i fericitul P a v e l; spunnd cte-va vorbe des
pre moravuri, el earl se int6rce la cele de mal na
inte, caro ma ales l tulburai spiritul, diegnd ast-feliQ:
V e d e i ce e p isto l va r a s c r i s A id el nimic
alta nu d a nelege, de ct c ntreaga epistol a
123

scris-o singur, ceia ce,e o mare dovad de autentici


tatea epistolei. Pentru cele-i-alte epistole e sciut c
el numai dicta, i un nitul scria, cum bun-or o a-
rat n epistola ctr Romani, n care pe la fine dice:
-Ve s a l u t p e voi eO T e riti, c a r e a m i scris a-
c e a s t e p is to l " , ear epistola acefcsta ctr Ga-
latenl a scris-o ntreag iosul el. Aceasta1a fcut-o
fiind silit pe de o parte de iubirea sa ctr dnii,
ear pe de alta pentru mprscierea bnuieleor celor
viclene. Fiind c dumanii lu l clevetiaQ de lucruri
la care el nu participase, i diceati c el de lapt pre
dic circumcisiunea, n form nsg se preface c nu
o predic, de aceia sa vgdut forsat a li trimite o
epistol scris cu propria sa mn, depositnd ast-
feliQ mal dinainte mrturie nscris* Prin vorba ;
ce, ce feliii" mi se pare c nu nelege mrimea
epistolei, ci a ra t diformitatea literilor, ca i cum ar
fi dis:
* de si nu sunt scriitoriO eminent,I totus m am
vg^iit forsat a v6 scrie nsu-m eil, ca s astup gu
rile clevetitorilor. C i v o r s p la c cu c o rp u l,
a c e ia ve silesc s ve c ir c u m c id e l, n u m a i ca
s n u s u f e r e p e r s e c u i u n t p e n t r u c r u c e a lu
C h r is to s " (vers. 12). Aic arat c ii nu de bun voe
o sufgr aceasta, ci l'orsal: pentru care cliiar se pare
c li ia aprarea, proctirndu-li ocasiune de a fugi de
acel neltori i a-i prsi nc grabnic. Ce nseamn
s p la c c u c o r p u l " ? A s e bucura de cinstea o-
menilor, a prospera naintea lor. Fiind c i erau luai
n rs de Iudei, c safl lepdat de moravurile prin
tesc!, apo pentru ca s nu fie acusai de aceasta,
dice, voiesc a ve vtma, a v6 ciunti corpul vos
tru, ca ast-feliQ prin corpul vostru s v6 justifi
cai naintea lor. Acestea le plicea apostolul, artnd
c il nu Ii fceau pentru slava lui DurnnedftQ, ea i
cum p a rc a r fi d i s : nu este aic vorba oe pietate,
124

ci tote le fac dia ambiiune omeneasc, ca s plac


necredincioilor, i s li arate c de i credincioi,
ii cu tote acestea l ciuntesc corpul, i prefer a res
pinge pe Dumnedeti, ca s plac omenilor. Aceasta
e semnificaia cuvintelor: a p l c e a cu c o rp u l
Apoi artniu-li c i pentru o alt caus sunt lipsii
de ort ce iertare, earl mustr i dice c i ordon
a face aceasta nu numai pentru plcerea altora, ci
i pentru satisfacerea slavei lor celei dearte. Pentru
care adaoge: c a s se la u d e n c o rp u l v o s t r u
ca unia ce se cred de dascal, ear vo discipulii lor.
i care e proba ? i n ic i ii n u p z e s c le g e a " ,
)ice, Cu adevrat ; ns8 chiar de ar fi pzit-o, totui
eraQ demni de osnd, dar acum insu-l scopul lor
e c o ru p t Mie, n se, s n u -m i fie a l u d a ,
cea Domnului nostru lisus
Acest fapt se pare a fi batjo-
eoritbritl in faa lume! i la ce necredincioi; n ce-
riur, nsfi, i naintea credincioilor e o slav nespus
de mare. i srcia n lume e ba)jocorit6re, pentru
noi, ins6, e o mndi'ie; de asem enea i a fi cineva
njosit multora se pare de rs, noi, ins6, ne flim cu
aceasta. Tot ast-feliQ i crucea Domnului e pentru rol
o laud mare. i nu dice, eu nu mg laud, sau nu
voiesc a mS luda, ci m ie s n u fie , ca i cum
pare c ar alunga una din absurditi, i a .c e ru t a-
jutorul lui DumnedeQ pentru ca s reuasc. Dar ce
anume este lauda crucel? C adec Christos a luat
pentru , mjne chip de rob, i a ptimit tote pentru
mine robul, dumanul i nerecunoscfitoriul; nse, atta
ma iubit, in ct a primit a se preda pe sine bleste
mului. Sar putea ore egala ceva cu acest act mre?
Cci dac servitorii gndes , de denii lucruri mari,
cnd sunt ludai de stpnii lor, cum nu trebue a ne
luda noi, cnd stpnul i Dumnezeul cel adevrat
nu se ruineaz a fi erucificat pentru no ? Dect nic
no! nu ne ruinm de ngrijirea lu cea nespus pen*
tru noi* EI nu sa ruinat de a se crucifica pentru
tine, i tu te ruinezi de ngrijirea Iul cea nemrgi
nit ? Dar aceasta e cea mai mare nebunie; tocmai
pentru aceasta trebue a te mndri mal ales. P r in
c a r e lu m e a sa r e s tig n it m ie i ett lu m e l" . Prin
cuvSutul I u m e Cf el nelege aici nu ceriul, nici p
mntul, ci lucrurile pmntesc!, lauda de la omeni,
pompa, slava, bogia i tote cele-l-alte ce se cred
strlucite. Acestea tote, dice, sunt morte pentru mine.
Ast-feliu trebue s fie chretinul i o ast-feliQ de voce
trebue s pronune tot-deauna. i nc nu se mulu-
mesce cu modul de mortificaiune de ma nainte, ci
adaoge si un altul dscfind: i e u lu rp e l fcnd a-
lusiune ia o ndoit mortificare, ca cum ar fi d i s : i
acele^ sunt pentru mine morte, i eQ pentru dengele,
i nici c pot a me birui sau a me lua in s t p q re ;
i ele sunt morte, i nic eu n ul e doresc. Nimic bu
este mal fericit ca aceast mortificatiune. si numai
7

ea este temelia viee fericite. Nici circumcisiunea


pte ceva i nic necircumcisiunea, ci f p tu r a
cea nou ; i ci vor umbla dupre regula a-
ceasta, pace preste denn i mil, i preste
Israilul Iul Dumnedeu" (vers. 15. 16). A vglut pu
terea crucel, Ia ct nlime la ridicat? Nu numai c
lucrurile lumel ati murit n el tote, ci sa artat nc cu
mult ma superior viee celei vech. i ce se pote egala
cu aceasta? Cel ce alt dat era n stare s se sfie pe el
din causa circumcisiune!, ba chiar s sfie i pe alii, pe
acela tocmai l-a convins crucea lui Christos de a p
rsi circumcisiunea,, i a o pune pe aceia treapt
cu ne-circurticisiunea, i a cuta s afle lucruri stre
ine si uaradoxe si ma Dre sus de ceri ur. F p tu r
m -

n o u " el numesee purtarea nostrfe a tt asupra iap*


telor fcute deja, ct i asupra celor viitore. In pri;
vina faptelor sverite se explic prin aceia, c spi
ritul nostru nvechit i mbtrnit n pcate, prin bo
tez s-a renoit fr de veste, ca i cum s-ar fi creat
din noQ, pentru care i dorim viaa cereasc ; n
privina celor viitore, ns, prin aceia c i ceriul, i
pmntul i ntreaga fptur se va preface n nestri-
ceiune, mpreun cu corpurile nostre. S nu-m vor
besc! (ie circumcisiune, dice, care la urm nu pote
influena cu nimic ; cum se va ma putea destinge
ea cnd tote vor fi prefcute? Caut, ins, cele no
u a le charul u. Cel-ce caut cele a le charulu, se
vor bucura i de pace i de filantropie, i i prio-
cpalmente vor fi numii cu numele de israilul lu
Dumnedeti; pe cnd cel ce vor cugeta cele contrare,
chiar de ar fi nscui din Israil i ar purta pe buze
aceast denumire, totui au cdut din tote acestea,
diu afinitatea cu Israil voiu s dic. Prin ci pal mente
aceia se pot numi Israilii, carii pzesc aceast re
gul, carii n fine se deprteaz de cele vechi, i ur
mresc cele a le charului.
E a r ^ m a l m u lt n im e n i s n u m e s u p e r e " ,
(Vers. 17) Nu vorbesce acestea ca un om necjit i abtut
desuprjre, cci cel ce prefer a face i a rbda totul
pentru djscipull, cum ar fi fost posibil de ast-dat
de a se molei i a cdea? Cel ce dice: s t r u e s -
c e rla tim p i far t i m p K (II Timoth. 4, % i
Pote c li v a d a D u m n e ^ e d c u n o c in a d e
v r u l u i i-l v a s c p a d in c u rs a d ia v o lu lu i" .
(Ibidem % 25. 26), pentru ce ore dice a cestea? Pentru a
reprima cugetul lor cel trndvit ; pentru a- bga n
m a i'm are fric, aa c nepenind bine legile puse
de el, s nu ii fie permis nicl-odat de a le mica
din locul lor. C a d eti p o r t p e c o r p u l meG sem -
127 -

i e l e D o m n u lu i l is u s " . Nu dice : Ie am, ci le


3o r t , ca i cum se ngnf ce ce au luat trofee
n r&sboiu, sail ce ce port decoraiunl mprtesei,
le i aceasta nc. se pare a fi batjocur in fa o-
inenilor- EI, inse, se mndresce de ranele ce le avea,
i tocmai ca soldaii purttori de stiodard, aa i el
se bucura purtnd pe corpul lui rane. i de ce ore
dice el aceste vorbe? E c cum ar ftd is: iat c
prin aceste semne ei mS justific ma strlucit de ct
ar face or-ce voce, sati or-ce cuvnt. Aceste rane
slobod din ele o voce mal ascuit ca a trmbiei la
urechele acelor ce mg contrariaz i dic c e ti,yml
ascund credina, i c ie vorbesc acestea numa ca
s plac omenilor. Cnd cineva vede un soldat ieind
din rod, plin de snge i1 cu mi de rane pe corp,
de sigur c nu*l va judeca ca fricos sati trdtorii!
cci el port pe corpul lu semnele i proba bravu-
rei. i n privina me, dice, tot aa s judecai. Da
c cineva voiesce ca s aud apologia me i s cu-
nosc prerea me, apoi vad ranele de pe corpul
meu, care constituesc proba cea mal evident i mal
superior de ct orl-ce alt prob sati vorbe. nce
pnd u-^l epistola cu transformarea Iul fr de veste,
a artat eu tot claritatea convingerea Iul sincer,
er acum cnd termin epistola a artat perieilele
resultate din aceast credin. i pentru ca s nu
tjlic cineva, c el n adevr s-a transformat n ijrma
unei cugetri seriose i drepte, dar c nu a re mas
n aceleai convingeri, apo ca s probeze c cu adevrat
a remas statornic n convingerile sale, aduce ca mr
turii ispitele, primejdiile i ranele Iul. Dup aceia
justificndu-se cu claritate pentru tote, i artnd c
cele dise pn acum nu aii provenit din vre-o mnie
saO dispre ctr ii, ci are ctr denil iubire prin-
asc statornic, l nchee cuvntul cu o rugciune
plin de inii de bunti i dice: C h a r u l D o m n u
- 128

lui .nostru lisus Christos fie cu spiritul vo


fra ilo r, Amin." (Vers. 18). Cu acest cuvnt t
urm el a sigilat tote cele dinainte. Nu dice nu
eu voi, ei cu s p iritu l v o s t r u 11, atrgnd- di
tete corporale, pretutindenea aratnd! -li bine-fai
liil^Dumriedeti, i amintndu-li charul t care s*a;
vrednicit i care ati fost suficient a-I; :ote din ;
cirea Iudai ceasc. Precum a primi s r i t ul n-ai
djn caus srciei legei mosaice, ci pentru just
rea prin credin, tot aa i a stpni spiritul n
face prin1circumcisiune, ci tot prin ajutorul char
Pentru afceea a ncheiat sftuirea pr 1 rugciun<
minind i de char i de spirit, numindu-I tot-o
i frai, i rugnd pe Dumnedeti de a se bucura
contenit de aceste bunti. Cuvintele acestea sui
o rugciune cum i o nvetur complect, ntbi
ca un zdiu duplu primprejurul lor. i o nvg
care s li aminteasc tote buntile de care sau
curat, i putea s- in n eredioile biserice, <
i o rugciune care invoc charul i insist de a
mnea cij dnii, nu- lsa ca spiritul lor s se ah
Acest spirit fiind cu deni, ori ce nelciune \
pare1 naintea unor ast-feliu de credini drepte, (
dispare pralul n faa vntului.