Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristica

Pe parcursul perioadei de practică masteranda stagiar, Pîslaru Ion a


manifestat un set de cunoştinţe ample atît în domeniul jurisprudenței cît și privind
funcţia publică și domeniul achizițiilor publice.
Abilităţile manifestate au demonstrat un nivel de înaltă pregătire pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, astfel masterandul a dat dovadă de organizare,
lucru cu informaţia, comunicare eficientă și utilizarea mijloacelor tehnice de birou.
Ion a manifestat următoarele atitudini: responsabilitate, respect faţă de
oameni, receptivitate la idei noi, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională
continuă, abnegaţie, etc.
La fel, studentul stagiar a manifestat o conduită conformă cu normele legale
prevăzute de Codul ce conduită a funcționarului public. A respectat cu stricteţe
principiile legalităţii, imparţialităţii, independenţei şi profesionalismului şi a avut
un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile
sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii și colegii.
La fel studentul stagiar a participat la activități de asigurare a implementării
actelor normative ce reglementează achiziţiile publice; asigurarea acordării
autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor
publice; asigurarea transparenţei şi publicităţii procesului realizării achiziţiilor
publice; coordonarea şi asigurarea utilizării Registrului de stat automatizat al
achiziţiilor publice; asigurarea regimului secret al documentelor intrate/ieşite şi
asigurarea respectării stricte a acestuia, asigurarea schimbului de informaţii cu
organele competente în problemele achiziţiilor publice, gestionate de Direcţia
reglementare şi control; înaintarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei şi
documentaţiei standard, aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice.
În concluzie aș putea menționa că, perioada de stagiu şi activităţile
desfăşurate în cadrul acestei perioade au avut un impact pozitiv asupra studentului
stagiar, formând cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile nesesare îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu. Astfel, perioada de stagiu a fost finalizată cu succes şi
studentul stagiar are un nivel de pregătire înalt.

Conducătorul stagiului de practică Gheorghe Ghidora


din partea autorității publice

S-ar putea să vă placă și