Sunteți pe pagina 1din 11

Standarde generale de redactare.

I. Reguli de tehnoredactare şi aranjare în pagină a documentului.

Documentul se redactează pe o pagină de tip A4 standard (portret, lăţime 21 centimetri


şi lungime 29,7 centimetri), cu margine de 2,5 centimetri pe toate laturile paginii : stânga,
dreapta, sus, jos. Paginile şi paragrafele nu se numerotează.

Toate paragrafele se aliniază pe cele două margini (“justified”). Primul alineat este
situat la 1, 27 centimetri în interiorul textului. Între rânduri se păstrează un spaţiu de 1,5. Între
paragrafe şi citatele sub formă de paragrafe se introduce un rând gol de separare (“citate în
bloc”).

Fontul care trebuie utilizat este Times New Roman, numai negru. Pentru titlu se
foloseşte un font de 14, pentru subtitluri si corpul de text se foloseşte Times New Roman, 12.
Notele de subsol şi citatele în bloc se redactează în Times New Roman, 10.

Toate trimiterile bibliografice trebuie să fie redate în notele de subsol, fără aliniat.
Numerotarea notelor de subsol se face de regulă de la 1 la…X în întreaga lucrare (1,2,3,…),
iar numerele trebuie să fie îngroşate şi suprascrise.

Inserarea notei de subsol în frază trebuie să aibă loc, pe cât posibil, exact acolo unde
este citat documentul. Ca alternativă nota de subsol ar putea fi inserată la sfârşitul frazei
respective. Notele de subsol se introduc în text după semnele de punctuaţie, ca de exemplu
virgulele sau punctele, şi în afara ghilimelelor sau parantezelor. Numerele notelor de subsol
nu sunt nici precedate nici urmate de spaţii, linii, paranteze sau alte semne.

Toate titlurile şi subtitlurile trebuie să fie îngroşate, subliniate şi de regulă aşezate la


1,27 centimetri în interiorul textului. Pentru titluri ar fi de preferat să nu se utilizeze o
clasificare de mai mult de 5 grade (incluzând titlul principal).

În vederea unui aspect cât mai uniform al diferitelor contribuţii la Jurnal, vă


recomandăm respectarea modelului de mai jos:

0
Titlul, cu Caractere Italice cu Majuscule pentru Substantive, Verbe şi
Adjective
I. Prima parte, majusculă la început de frază
A. Prima secţiune, majusculă la început de frază
1. Prima subsecţiune, cu caractere italice, majusculă la început de frază
a. Primul paragraf,cu caractere italice, majusculă la început de frază

În cazul ortografiei şi a punctuaţiei se vor respecta regulile diferitelor limbi europene.


Astfel, în engleză sunt preferate terminaţiile în “-ise” şi “-isation”, celor în “-ize” şi “-
ization”. Cuvintele, expresiile şi frazele în limbi străine se vor redacta în italice; de exemplu:
“ius in bello”.

Datorită caracterului european al Jurnalului, în cazul în care redactarea se face în


limba engleză, este preferată engleza britanică (and to set default language to “English U.K.”
or the other relevant European language setting). Ortografia articolelor trebuie corectată
înainte de trimitere.

Notele de subsol trebuie să fie tehnoredactate în acelaşi mod cu textul. Cu toate


acestea, titlurile de cărţi, working papers, şi articole trebuie să fie citate în limba originală (pot
fi eventual însoţite de o traducere în limba principală de redactare a documentului dacă este
considerat util pentru cititori).

Prescurtările şi acronimele trebuie să fie explicate atunci când sunt folosite prima dată.
Excepţie fac prescurtările uzuale (“i.e.”, “e.g.”, “etc.” care trebuie să fie urmate de un punct şi
redactate în italice). Acronimele trebuie să fie scrise cu majuscule; de exemplu : Organizaţia
Internaţională a Muncii (adică, “OIM”).

Pentru acronimul este facultativă folosirea punctului (“ONU” sau “O.N.U.”). Celelalte
acronime conţin un punct după fiecare majusculă, cu diferite excepţii; de exemplu: “PhD” sau
“Ph.D.”, “BSc” sau “B.Sc.”. E de preferat folosirea standardelor de redactare a limbii folosite.

Cuvintele şi frazele scoase în evidenţă se scriu în italice sau se subliniază. Pentru a


scoate în evidenţă nu se vor folosi caractere îngroşate. În cazul în care într-un citat anumite

1
cuvinte sau fraze scoase în evidenţă nu fac parte din textul original, acestea se pun între
paranteze drepte; de exemplu: [evidenţiat de către autor] or [subliniat de către autor]. De
asemenea trebuie menţionat când un anumit cuvânt sau frază lipseşte din textul original; de
exemplu: [omisiunea noastră]. Trebuie indicate cuvintele sau frazele care au fost scoase în
evidenţă în textul original; de exemplu: [originalul va fi scos în evindenţă prin caractere
italice].

Trimiterile la doctrină sau la jurisprudenţă trebuie să fie subliniate, atât în notele de


subsol cât şi în textul principal. Numele speţelor şi titlurile cărţilor sau revistelor vor fi scrise
cu caractere italice; de exemplu: speţa Lawless; On Liberty de John Stuart Mill; European
Journal of Legal Studies. Titlurile articolelor sunt puse între duble ghilimele (“ ”).

Se pun între duble ghilimele (“ ”) citatele din cadrul textului principal şi a notelor de
subsol. Se folosesc simple ghilimele (‘ ’) numai pentru citatele în interiorul altui citat sau
pentru termeni aparţinând unei terminologii noi; de exemplu, “‘războiul’ contra terorismului”.
Omisiunile din cadrul pasajelor vor fi indicate prin trei puncte încadrate de paranteze drepte,
adică [...]. Toate modificările şi explicaţiile din citate vor fi de asemenea introduse în
paranteze drepte.

II. Trimiterile bibliografice.

Numele de autori, editori, organizaţii, legi şi instanţe trebuie să fie îngroşate. Titlurile
de documente, working papers, reviste şi jurnale, documente oficiale şi decizii se scot în
evidenţă prin utilizarea caracterelor italice sau prin subliniere. Titlurile de articole, capitole de
cărţi şi contribuţii la conferinţe se pun între ghilimele.

În limba engleză şi germană, substantivele, verbele şi adjectivele din titluri încep cu


majusculă. În franceză, italiană, spaniolă şi în celelalte limbi doar prima literă a titlului se
scrie cu majusculă.

Informaţiile bibliografice se citează complet prima dată când sunt menţionate şi de


manieră mai concisă în notele de subsol. Atunci când trimiterea bibliografică conţine un
subtitlu, acesta va fi separat de titlul principal prin două puncte (“:”) la sfârşitul titlului
principal.

2
“Ibid.” se foloseşte în cazul unor trimiteri consecutive la aceeaşi sursă. Locul exact al
trimiterii, ca şi numărul de pagină sau paragraf trebuie să fie precizate atunci când se schimbă
de la o notă de subsol la alta. Se recomandă folosirea “o.c.” pentru trimiterile repetate în mod
succesiv.

Trimiterile la doctrină se clasifică de obicei în ordine alfabetică şi apoi în ordine


cronologică pentru lucrările aceluiaşi autor sau ale aceleiaşi organizaţii. În cazul notelor de
subsol, se vor cita mai întâi legislaţia, apoi jurisprudenţa şi la urmă doctrina.

Pentru o prezentare pe cât posibil unitară a tuturor contribuţiilor la jurnal vă rugăm să


respectaţi forma şi stilul citatelor conform modelului următor:

A. Citarea doctrinei.

1. Cărţi şi working papers

În momentul citării pentru prima dată a unei cărţi se vor indica (în ordinea
următoare): iniţialele şi numele autorului cu majuscule; titlul complet al cărţii, numărul
ediţiei, locul publicării, editura, şi data publicării; urmate de volum, pagina sau paginile citate.
Citatele din working papers vor conţine în plus numele seriei şi numărul lucrării citate. Se va
face referire la tezele de doctorat sau la disertaţiile de masterat utilizate de autor dar care nu
sunt publicate.

În cazul în care sunt mai mult de trei autori e indicat să fie menţionat doar numele
primului autor urmat de “et al.”. Deşi este admisă enunţarea succesivă a numelor autorilor se
preferă să fie folosite convenţiile utilizate.

Câteva exemple:

J. FITZPATRICK, Human Rights in Crisis: The International System for Protecting


Human Rights during States of Emergency, Philadelphia, University of Philadelphia Press,
1994, p. 101.

3
O. D. NGUYEN et al., Droit international public, ed. 4-a., Paris, Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence, 1993, p. 33.
H. Mc COUBREY, The Idea of War and Crimes against Peace since 1945,
Nottingham, Nottingham University, Research Papers in Law, 1992, No 2, p. 18.
D. Mc GOLDRICK, The Practice and Procedure of the Human Rights Committee
under the International Covenant on Civil and Political Rights, Teză de doctorat, Nottingham,
Nottingham University, 1988, Vol. I, p. 55.
K. FITZGERALD, The International Response to Rape and other Sexual Assaults
Perpetrated during Armed Conflict, Teză LLM, Florenţa, Institutul Universitar European,
1995, p. 69.

Trimiterile ulterioare la aceeaşi lucrare vor menţiona doar iniţialele şi numele


autorului, titlul principal al cărţii, working paper sau al tezei.

Câteva exemple:

J. FITZPATRICK, Human Rights in Crisis: The International System for Protecting


Human Rights during States of Emergency, Philadelphia, University of Philadelphia Press,
1994, p. 101; în notele de subsol următoare: J. FITZPATRICK, Human Rights in Crisis,
supra nota 2, pp. 56-57; sau: J. FITZPATRICK, Human Rights in Crisis, o.c., pp. 56-57.

O. D. NGUYEN et al., Droit international public, ed. 4-a, Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, 1993, p. 33; în notele de subsol următoare: O. D. NGUYEN et al.,
Droit international public, ed. 4-a, supra nota 2, p. 14; sau: O. D. NGUYEN et al., Droit
international public, ed. 4-a, o.c., p. 14.

2. Citarea articolelor.

În momentul citării pentru prima dată a unui articol se vor indica (în ordinea
următoare): iniţialele şi numele autorului cu majuscule; titlul complet al articolului. Titlul
revistei; data publicării; volumul sau numărul revistei; paginile articolului. Citatele din
articole, capitole sau alte contribuţii în lucrări includ referinţa completă a cărţii, şi paginile
respective din care acestea au fost extrase. Trimiterile la procesele-verbale ale conferinţelor

4
vor indica locul şi data conferinţei. Locul exact al fiecărui citat (pagină, notă, etc.) trebuie să
fie precizat prin “aici”.

Câteva exemple:

J. FITZPATRICK, “Speaking Law to Power: The War against Terrorism and Human
Rights”, European Journal of International Law, 2003, pp. 241-264, aici p. 242.
C. LOPEZ-HURTADO, “The Rights of the Defence in the Law and Practice of the
International Criminal Tribunals”, ICJ-The Review, 1999, No 61, pp. 83-108, aici p. 97.
M.S. Mc DOUGAL, “The Comparative Study of Law for Policy Purposes: Value
Clarification as an Instrument of Democratic World Order”, în M.S. Mc DOUGAL et al.,
Studies in World Public Order, New Haven, New Haven Press, 1987, pp. 947-986, aici p. 948.
D.F. ORENTLICHER, “From Nuremberg to The Hague: Developments in
Substantive Jurisprudence”, în Humanitarian Law Centre, Spotlight on War Crimes Trials:
Proceedings of the International Conference on War Crimes Trials (Belgrade, Novembre
1998), Belgrad, Humanitarian Law Centre, 2000, pp. 72-83, aici p. 77.

Trimiterile ulterioare la acelaşi document vor conţine doar iniţialele şi numele


autorului, titlul principal al articolului sau al contribuţiei respective.

De exemplu:

J. FITZPATRICK, “Speaking Law to Power: The War against Terrorism and Human
Rights”, European Journal of International Law, 2003, pp. 241-264, aici p. 242; în notele de
subsol următoare: J. FITZPATRICK, “Speaking Law to Power”, supra nota 2, p. 245; sau: J.
FITZPATRICK, “Speaking Law to Power”, o.c., p. 245.

Citatele din contribuţiile în diferite cărţi sau procese-verbale ale conferinţelor trebuie
să includă referinţa completă a lucrării în care acestea au fost publicate, pentru prima dată
când lucrarea a fost citată. Trimiterile ulterioare vor indica doar editorul şi titlul principal.

De exemplu:

5
M.S. Mc DOUGAL, “The Comparative Study of Law for Policy Purposes: Value
Clarification as an Instrument of Democratic World Order”, în M.S. Mc DOUGAL et al.,
Studies in World Public Order, New Haven, New Haven Press, 1987, pp. 947-986, aici p. 948;
în notele de subsol următoare: M.S. Mc DOUGAL, “Perspectives of an International Law of
Human Dignity”, în M.S. Mc DOUGAL et al., Studies in World Public Order, supra nota 2,
pp. 987-1019, aici p. 999; sau: M.S. Mc DOUGAL, “Perspectives of an International Law of
Human Dignity”, în M.S. Mc DOUGAL et al., Studies in World Public Order, o.c., pp. 987-
1019, aici p. 999.

Citatele din articolele publicate în jurnale vor indica ziua exactă a publicării şi paginile
sau numărul coloanei articolului.
De exemplu:

J. CARTER, “The Troubling New Face of America”, Washington Post, 5 Sept. 2002,
A 31.

Trimiterile la publicaţii on-line şi la revistele electronice trebuie să conţină URL-ul sau


adresa de internet exactă. Vă rugăm să aveţi grijă să indicaţi corect adresa. Un URL corect
este o adresă internet pe care se poate naviga şi care apare ca un text continuu subliniat.

Microsoft Word converteşte în mod automat URL-urile în hiperlinkuri din momentul


când sunt introduse în text. Acestea vor fi afişate în culoarea fixată pentru hiperlinkuri. Dacă
se va folosi hiperlinkul (CTRL + Click), culoarea afişată va fi diferită. Culorile nu vor fi luate
în considerare în cazul publicării, iar contribuţiile vor fi imprimate în negru.

Câteva exemple:

A.-M. SLAUGHTER, “The Future of International Law: Ending the Europe-US


Divide”, Crimes of War Project, Sept. 2002, http://www.crimesofwar.org/sept-mag/sept-
slaughter.html

L. DOUGLAS, “Oregon Law Would Jail War Protesters as Terrorists”, Reuters, 2


aprilie 2003, http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=topNews&storyID=2498528

B. Citarea legislaţiei, a documentelor oficiale şi a jurisprudenţei

6
1. Citarea legislaţiei şi altor documente oficiale

Trimiterile la normele internaţionale şi naţionale trebuie să includă data şi numele


complet al tratatelor şi al legilor dacă acestea nu au fost deja menţionate în textul principal.
După prima menţionare completă a titlului se poate folosi o formă prescurtată. Trimiterile la
legile naţionale conţin data de publicare oficială şi titlul acestora care trebuie să fie tradus în
limba oficială a documentului. În cadrul trimiterilor ulterioare se va putea folosi o versiune
prescurtată a titlului. Sunt permise prescurtările folosite în mod uzual pentru convenţiile
internaţionale.

Câteva exemple:

Carta ONU, Articolul 1 § 3.


1949 Convenţia de la Geneva IV, Articolul 27.
Lege belgiană privind represiunea violenţelor grave din dreptul internaţional
umanitar, 10 Feb. 1999, Moniteur Belge, 23 Mar. 1999, pp. 9286-ff.
.
Trimiterile la documente oficiale internaţionale şi europene trebuie să menţioneze
instituţia sau organul care a emis documentul, titlul integral, data de adoptare, şi numărul de
referinţă.

Câteva exemple:

Adunarea Generală ONU, Resolution 56/83, 12 Dec. 2001, Responsibility of States


for Internationally Wrongful Acts, UN Doc., A/RES/56/83.
ECOSOC, Resolution 1989/65, 24 May 1989, Principles on the Effective Prevention
and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, UN Doc.,
ST/CSDHA/16.
International Law Commission, 2001 Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts Adopted by the Drafting Committee on Second Reading, UN
Doc., A/CN.4/L.620/Rev.1.

7
Consiliul CEE, Directiva pentru implementarea principiului egalităţii de tratament
pentru bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare şi
condiţii de muncă, No 76/207/EEC, 9 Feb. 1976, Jurnalul Oficial, 14 Feb. 1976, L39.
Parlamentul European, Rezoluţia privind statutul constituţional al pqrtidelor
politice europene, 10 Dec. 1996, Jurnalul Oficial, 20 Ian. 1997, C020.

2. Jurisprudenţa instanţelor şi a altor organe de control

În cazul trimiterilor la jurisprudenţa instanţelor şi a organelor de control internaţionale


se vor utiliza formele standard pentru aceste organe. În toate cazurile vor fi indicate numele
complet al speţei şi data. Se vor indica, la alegere, numărul de referinţă şi informaţiile
privitoare la publicarea speţei. În toate cazurile în care numele reclamantului nu este divulgat
se indică numărul plângerii.

Câteva exemple:

Curtea internaţională de justiţie:

I.C.J., Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Adv. Op., 8 July 1996.
I.C.J., Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide [Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia], Preliminary Objections, 11 July 1996.

Tribunalul penal internaţional pentru fosta Iugoslavie şi Rwanda:

I.C.T.Y., Tadic Case (Prijedor), IT-94-1-T, Decision on the Prosecutor’s Motion


Requesting Protective Measures for Victims and Witnesses, 10 Aug. 1995.
I.C.T.Y., Appeals Chamber, Erdemovic Case (Pilica Farm), IT-96-22-A, Judgement,
7 Oct. 1997.
I.C.T.R., Akayesu Case, ICTR-96-4-I, Initial Indictment, 16 Feb. 1996.

United Nations Human Rights Supervisory Committees:

H.R. Committee, General Comment No 6 (16) on the Right to Life (Article 6), 27 July
1982, UN Doc., A/37/40, Annex 5.

8
H.R. Committee, Celiberti v. Uruguay, req. No 56/1979, 29 July 1981, UN Doc.,
A/36/40; CCPR/C/OP/1, pp. 92-94.

European Court and Commission of Human Rights:

E.C.H.R., De Becker v. Belgium, 27 Mar. 1962, Series A, Vol. 4.


E.C.H.R., Akdivar et al. v. Turkey, 16 Sept. 1996, Reports, 1996, IV.
E.C.H.R., Engel et al. v. Netherlands, Public Hearings, Oct. 1975, Series B, Vol. 20,
pp. 197-292.
E.Com.H.R., X v. Italy, req. No 6741/74, 21 May 1976, D.R., Vol. 5, pp. 83-85.

Inter-American Court and Commission of Human Rights:

A.C.H.R., Legal Status and Rights of Undocumented Migrants, Adv. Op. OC-18/03,
17 Sept. 2003, Series A, Vol. 18.
A.C.H.R., Velásquez Rodriguez v. Honduras, 29 July 1988, Series C, Vol. 4.
I.-A.C.H.R., Fernando and Raquel Mejia v. Peru, req. No 10970, 1 Mar. 1996, 1995
Annual Report, No 5/96, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7, pp. 157-ff.

În cazul trimiterilor la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene se va


utiliza de preferinţă forma standard folosită de către Uniunea Europeană. Este indicat a se cita
numele speţei în forma completă sau conform prescurtărilor uzuale.

Câteva exemple:

C..E.J, Defrenne v. Sabena, C-43/75, 8 Apr. 1976, Recueil, 1976, I, pp. 455-494.
C..E.J, Commission v. Council, C-170/96, 12 May 1998, Recueil, 1998, I, pp. 2763-ff.
T.P.I., Panagiotopolou v. Parlamentul european, T-16/90, 11 Feb. 1992, Recueil,
1992, II, pp. 89-ff.

În cazul trimiterilor la jurisprudenţa naţională se va folosi forma standard utilizată de


către ţările respective. Acestea vor include o traducere a numelui instanţei în limba principală
de redactare a documentului, numele speţei, numele referinţei, data şi alte informaţii

9
referitoare la publicare. Trimiterile prescurtate la culegerile de jurisprudenţă nu vor fi
niciodată scrise cu caractere italice.

Câteva exemple:

Tribunalul de primă instanţă Bruxelles, Ordonanţa Pinochet, 6 Nov. 1998, Journal


des Tribunaux, 1999, pp. 308-315; Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1999, pp. 278-
291.
Curtea Supremă a Israelului, People v. Eichmann, No 336/61, 29 May 1962, 36
I.L.R. 277.
House of Lords, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis
and Others Ex Parte Pinochet, Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and
Others Ex Parte Pinochet, Regina v. Evans and Another and the Commissioner of Police and
Others Ex Parte Pinochet [Pinochet Case], 25 Nov. 1998, 4 All ER 897; 3 WLR 1456.
Curtea Supremă a Statelor Unite, Ex parte Quirin, 1942, 317 US 1.

III. Adresă şi contacte

Contribuţiile se trimit pe adresa jurnalului.

Pe cale electronică:

ejls@eui.eu

Prin poştă:

European Journal of Legal Studies


European University Institute - Law Department
Via dei Roccettini, 9
50016 San Domenico di Fiesole (FI)
Italia

Pentru orice întrebări referitoare la cerinţele generale de redactare puteţi contacta pe


Axelle Reiter-Korkmaz, Asistenţă tehnică: reiter@eui.eu

10

S-ar putea să vă placă și