Sunteți pe pagina 1din 64

EDITlIRA.

jrJl£(~llQEfl®@
-1991....
Copc:rta

Adriana Popescu.
~

Liviu Tilic(l
Arta PumouJui

Copyright © 1990-Editura FLAlviENGO


SPORT?. ARTA? "\

'"Gong (K~"g)Fu nu este un joc.


£.ste,o '8rUdemare indeminare
care,fo'os;t~'ln mod gril~it de
cMreo.pers()ana neantrenstalpoate
/imorfala",
PETER TANG

PotJ;ivit unol' a:firm.a.tii.reii».da.cultul'islInu!.sau


artele marliale.au' fost in afara '"legH pc Vll"cmea
di~tatU:'Cii eomuniste. Ma.l"tjra.jul. ce diii::eu~-ge din tot
m&imulte ~iolllenii lUlU' praebcieare aT Ii ~:n/ut , in
tf'~utulapropi&t. tt.n ca,racter prohibitiv . este 0
.•te'hmea
••. 'specu
, 'J" ~u:va .loartCna
e "9" ~~oQa
..~" " '1II. "~apt •
d.omeniilemen~i(jljlatemai $US, de~i :on au a~'ut un
cadrulegpJ, sau. t'ond.urile neees~re , au fost:, tCOltu~i
prezente :io y~atanoastra: . fHnd' chiaJ' sprijinit'c parlin!.
, Voh.l.mui' def?!ta va introduce ~natnlosfera (Iura a
~lo[' mardifi~ile' practici ~i antrenamcnte.Luptatorld
~e Gong Futrebuie sa. "iriteleaga , deiabuninceput ,
inC'ompatibiHtatea posturii de, agresor .en ~eeasta
ade"'arat~. ,l.lrta, ~ EL fin trehuie sa b.ca ri;iu altora
pentru pr9priile-iav.ultaje. considera~ia ~i respcll:\tul
deosebit fa~a de l'adn~i,pr()f~sor;i ;trebuiescimbinate
en Qcrolite •." copiil()t'~d a ~lor ,slaM bl general . Gata
de l'upta in situalHlc. de infclfiOl\itate .•.singurele 1n care
CodulMoral a,l Gong Fu ii permite si. ripostcze -
fl.uldamcntal pI'(~gatit l'~cntrup'~)sturade autoaparare ,
elevsau ma,cstnt ; aba sa.UlJut.~rnie, este, preferabil sa
se situc1)c nmnai de J.,a.J;'tea dt'cptatii .(~i'ci ~tunci dnd

,
,It:villt~ iJlr1"a(~lo'"va fi gl"e'~ de contraearat
si iufinlt
mai gJ"CU - de neutralizat. Toemai d.e Deeca.abordarea
'H.'.CStOJ" anU'enamcnte, estc bine sa se faea sub
l'ndr'un"larea un or inslruclori.
ExcrcitiHe indi'\'iduale pot tta rezull.ate Coane bune.
da •.. numai in cazul oanu~nilor if1.t·uitivi. si a caror
mOliva~ie plliil.;i(~ain.,iala (:ste menlinuta in spirilul
a'\'enismentelor dale nlai sus.
Majoril1uca cxerdtiilo.· au in ,:ederc 0 rC:l.istcnta
deosebita a organismuiui. .
Paradoxal - "ARTA t·UMNULUI" - ItU cste 0 carte a
violcn~ci.ca n;u oferl c,'cntua!ilor "brllau~i". Inclode
~iguf'(~de a~ll)i.«nbori adv('I"sarii. ci ilustn:an\. in pdmul
rind. antrerUinlC.~nte prin (~are p.'opriul organisul po::.ne
rCCt'I)~ionn cele loa; puternice lovituri. fadi ea aec';{ca
sa fie cauzatOare de IC7.iuni.
Rczuhatdc finale sint dtmUlc de "CARTEA
RECORDlJRILOR". Cine '\'a a'\'ea t.enacitatea sa pr-actice.
isi va cali enorm organismul. iar pentru cei neinitiati
perCorman,clc ':or p!tr'ea uluitoare. ' ,
R(~Vl;nind fa llliTcbarilc ptl C,3H'. ni Ie-anl propu~; <140<
la ~nccput: [ Ceeste Kung Fu? 1Sport? A!"i:a'? en chinez
v-al' raspuude ~irnpl\l: "lJn trlOtl dc ·viata" .

.?

u"a0iCeoctt
CVPRlNS

PARTEA a I-a : ABILITATEATARUSUL1J1 IN POZITIA


·CALARETULUI DIN SHAOLIN •..••.••• pag.l
PARTEA II II-a: ANTRENAMENTULTARUS\JLUI DIN
SHAOLIN DE SUO ••••.•.••••••••.• P-2.'
11.1.T,,"uswell pietre.· •••••••••.•••••.••••••••.••••. paR'?
IL2. TAru~ul triunghi .•••••••••••••• _ •••••••••••• _pag.S
11.3. ·Tli,1"Uf11I Met Ilua ••••••••••••..•••.•••••••.•• pag.8
n.4. Tl.ru~ Pisica-Tigru. ~••••.••.•••.•..•••.••••• pa.g.9
PARTE A anI-a: METODEDE INTARIRE A REZISTENTEI
CORPULUI LA LOVITURI .•••••• , ••.. j)$.g.n '
IfI.I. Metoda Sllnd Uni"it ••••••• ~• '.•••••••••.••••• _p~g.a
111.2. Corp· de diQIJUUIl ••••••• ,••••••••••••••••••••• p<llg.lS

111.3.C4ma,a
. m.3.1; de flli!i-
Lovitwi brat•••••••••••••••••••••••••••••.
tn bral- ••••••••••.•••••.••... pag-.26
j}lIg.26
IILJ.2. Lovitun gambA tntamblL •••••••••••.•••.••. flag.:!8
111.3.3.Ciocnirea ~erilor •••••••••••••••• '•••.••.. pag.29
,111.3.4. Cioenirea .pieptului•••• '•• ~ •••••••••••••••••• pag.29
IIl.J.5. Ext!rciti1 pentru a suporta lovituri de picior in c(\ast<--pi<~.J()
III.3.6. Exerdtil.~ntru a suporta, lovitUli"i in pi"pt ~j Ilbdom •.•n ' 1".]1
III.3-1. Exerd,iipentru a suporta lovituri tn spate ...••••. p!1g.31
111.3.8. Lo ••itwi de ?idor In gambA. ~i coapsL ••••••••••. pa.g.33
11l.J.9. Exenarea peMru a suporta lovituri in parte a antet'i~'RrA
a coapselor •••••••••••••••. ' •••••••.••••.. p3g.34
III.J.IO.Exercitit pentru stJporta. lovituri fa c,ap••••••••.. ,pll.g.14
111.3.11.Exercitii pentru a3iuporta lovlturi \0 coate ~j genuncbi p.J;;
In.J.ll. PQlma nisip dte ffe-r ••••••••••••••••.•••.. fUl.g31
PARTEA II IV-a: METODE DE EXERSARE A ABILITATII PALMELOR
IV.I. PAl ••'-1A N1SJP DE FIER ••••••.•••••••••.••••• ,plig.3<1
IV.2. lrrllNA FRUNZA DE !3A"~fBUS •••••••••••••••••.. p,,~.44
IV.3. Mtml ca.re rupe ~o1.r·amid:J, .•.•••••••••••••••• , ••• p••g.45
PARTEA a V-a : METODA DE; EXERSARF A ABILITATU Df'GETELOR
V.I. Flot:lrt in degete. ••.••••••••••••••.•••••.•••.•••• ~.g.46
V.2, Apucarea ulciorului ••••••.•.••••••••••••••••••..• ,pll.g.41
VS. Degetul lan('e. Q.urie •••••••••••••••••• ; ••••••••••• pag.4?'
'\'.4. InserVIii. mlinii. , ••••••••••••••••.•.••••••••••.•.. pag.48
PAR"rEA a VI-a: METODA DE EXERSARE A ABILITATII BRATELOR
VI.l. Rostogolirea lemnului pe brale •••••••••••••••.•..•. p:ag.50
VI.2. Braful de fier .•. ' • '.' •••••.•..•••••.. '......•••. pag.SO
I
I

1\

I
I

"
I
I

_-__ ~- __ ......l
-
.. ' .....'. 'PARTEA ~tNttI'
Abilitatea. .. taru$'ului"'in p~n.ifia.eat~.'lCetu!u.i
din
.....'.' '... Sllaoiin, , .'
(~aoliri l\'la.Bu Zhuang Go~g)
de Zou Qingfeng
~Stit1dtii.rusne$te una dinLr.e metodele de baza din 'rVushu.
Exist! [oarte multe pozitii. dar efecte!i3S1nt aproape identice, Laate
urmlirind reglarea funer-iilor orga.nisrimbi, imbuniitiitirea. condit-iei
fince. mlirirea bapRdt~~ii dE.' rczistf:mj:!'t In. imboln11viri ~~i,prin
aceasta,ajungind Ia mentilwrea san::lt~tiii: ~iecare.in funct;ie d(~soo-
'''iPlll nrmil.r; t l5."ltrenamenl. de
1-,r~h t t

.~~- I
j'j t;~·'i f=;"'~
r,"\'" .-1" 1 i"~)
.' ~ 'dv!"d,,,, .z'~<"'. !"V" C ,,- e,sE, 0
:""lo

posturIt potrrvtta.

I.. \¥~:\.~~) ~
I~
~'~r::::> A.iciin special
II jYJtri\'ii
antremUneUtl.ll voni prezentaV,
adolescenliilor
va... l'U$t!lH.'iin·MAB. ;;i
I
tt.".i.
adul~iilorcl! unfizlc puter11ie.
~\4 V'cl\ ~. Trlw;mlfi~i?are.~Go;aHt
ln pozitia dlH1.re~ului
r:J
"""_.-~"""",,,,,,,,=.,,,, .,J~i.~t1ini.t
.•• Shaohn, In In, Dluna. ~e tip~l
ca a1e
C<1.racteristicile de dezvoltare a stabilitatii po:z.itiilor, a soIiditrtJ:ii §i
puterii tttacurilor, darmni ales constit~lie u:rH~l din exercitiile de
baza pentru amp1.ificarea puterii picioarelor. In $haolin exista 0
'.,~v.
'llC1l{LL' .
care Sp1.11W t.•
:
c~ .... ,-
me n-lt practlc;u, Sit steil. mal .mtll -A'"v,
oJ
taruJ.
- '.I> "'l"I

In exersarea taru.~Hll.i.i in " poziria' caH1.retului ", 1a iIiceput pute~i


tine picioa·re1e llj:or deptlnrtt0. Jnpozitie ma.illlaltK. Dupa "lrltiirirea
. fo.qei in picioare, exerslc1ti " antrenamentuI Jani~·alu.i In pozi~ia
cala.re~ul11ieu pa.tru orizontale".

l.po:s:tura ; in pozitia " clUareiului en patru Ol.·lzontale ", so


executa gherHl.lirea.,plni:\. ce coapseb ajung)a orizontam, paralele ell
soint ." i
ARTA PUMNULUI

Talpile pe aceea~i linie.dep~.rtate,la 0 distanli aproximativ egala eu


trei lungimi de talp~. genunchii indoiti incr-o pozitie semighemuitrL,
coapsele orizontale, vrrfurile piciorelor u~or 'rasucite spre interior~
degetelepreseazll in sol, centrul degreutate trebuie sa. cad[ 1n
mijlocul dist..~nlei dintre ta.lpile picioarelor.Genunchii se desfac in
afara,pentru ea proiee~ia lor sa fie perpendiculara pe vi'rfUli Capu1
drept, gitulvertical pieptul 'ln~unti'u (adieaeste cawt tlatum!. ilU
bombat ), zona lonibara dreapta. bazinul impins inainw, umerii
ca.zu~i. Bra~ele eu caatele indoite sint trase in fa~a pieptului, en
palmele oblic in ;os, degetele l1lijlocii unul spre c.ela.lalt, celelalte
degete u~or desflicute. m1i11ilesint fa aeela~i nivel ell llmerii.
Ochii privesc virfurile degetelor mijlocii.
2. Metode de relaxuf'e a lnu!}chilor : inainte de a lncepe
exersarea. nu numai ca trehuie sa va relaxa!i la maximum
musculatura Intregului corp, dar spiritui trebuie sa fie interioritat.
La incepiitori, apare fo~rte .u)ior oboseala ~i, de aceea. spiritul ~i
mu~chii intra intr-o stare de tensivne deiavorabillL Puteti folosii
metoda de relaxare pe poqiuni de Ia cre~tetul capu1ui spre git.
urneri,brale. mlini. apoi piept,t.alje,~oIduri, coapse, gambe ~i,1n final,
iabele' picioarelor, ajungind 1a starea cea mai.: minunatlt de·
antrenarnent - relaxat. cufundat, stabiI $i ferm. In acela~i timp,
trebuie ca .spiritul sli fie concentrat sa nuprimeasca nici-·o
influen~a din lumea exterioant. 0 stare buna de spirit va. face en
rezultatele sa fie remarcabile. De aceea. -relaxarea este lucrul
pregatitor pentru a sta ~am$~i de asemenea este chaiR acestei
metade.

3. Gindirea ~i rcspiratia : in timpul exersarii, gindurile


trebuie s1 fie concentrate pe Da.ntian ...:CtlJlpul piluiei longeviUtfii
(Dantian-ul indica regiunea de In. intersecria liniiIor din punctele
Huiyin - Perineu si Qihai :..i\b.rea de Energie. situata la doua degete -
sub ombilic). La inceput, gindire?- ~i respinqia pot fi rnenJ;inute
intr-o stare de lini~te interioara., in stare de veghe, realizind Iini§tea
profundel. vidul mental. spiriwl de pazel in hl.terior. Respit'a~ia este
AR T.t\ PUMNULUI -- 3

naturaHl. la inceput.apoi,dupa () pcrioada. detimp,se trece In.


respira\ia. abd()minal~ . Acest tip de respirarie este foarte
avantajoasa pentru cre~terea volumului pulmonar.
Odam ajun~ aid I puteti trece In· exersarea gindirii prin
conducerea. Qi-ului (a aerulul, a energici vitale,.1t suflului vital).
Gnd inspira,i, imagina~i-vfi dI. aeml din· nas trece pini'\. in
parten. subombilicaHi a abdomenului ( adica 'in DRtltian ), iar dupa. (I
scurta 6prire este expirat natural ~i este condus inapoi spre nas
afara.. f1). timpul. efectulirii respiratiilor. trebuie sa: fi~i aten~i sa
respjn},~i lent ~i fin, profund ~iprelung,continuu 5i uniform.
4-. PostUl-a ~i timpul : pute~iexersain odce loe lini$tit cu
aer proa.spat, nepoiuat Timpul de practica, eel mai bine este sa· fie
stabilit diminea~a .~upasculare ~i saara., toainte de eu1care. La
inceputul exersam p05tU1';apoate .fi pu\in mai inaltK, pute~i exersa
trei minute .apoi sa,. va odihni~i pu~in. r~cindu-va I in ac~ln.;;i· timp;
masajulintre~uluicorp ~imi~cl1ri pentru a va relaxli.. Dupa ~\.Ceea,
pe masura ce aprofundafi metoda, puteri cobor! progresiv postura
mlirind ;;iintervahll de timp al~ederii In' pozitie. Toate acestea
depind de condi~ia fizictt ~i de felul cum se simte fiecare.
5. Puncte de rCJinut : Prima data., trebuie . Sri. sl1l.plnij.i
pozi~ia corecta ~i sa va relaxafi intreaga musculatura. !nainte de II
lncepe sa st~qi ~an.l,S',nutrebuie slt va mi9caJ.i ;;i vl.'i Incalzifi prell
tare, nu citiJ:i iiare sau ca,r~i. nu,ilt 1ll1braca~i prea gros. centum §i
nasturii ,care va string, trebuie desf5.cuti. mergefi Ia toaleta ~i
uTina~i. Da.ca a~i luat masa, eel mai bine este s~ a~teptafi 0 ora ~i
jumiitaL6, a.poi exersafi. 1n timpul Gxersarii, capul trebuie Impins in
:5U5(pllClctul B:iihui), guru. Inchisu.. dinfii in contact, limba pe cerul
:?;urii. biirbia trasa lnauntru, talia ~i spatele relax ate, tIar in poziric
corect5.; Iesele pu trebliie scoaseino.poi, ci trebuie Impinse 'inainte,
bustul trebuiesa fie vertical, umerii nu trebuie ridica~i, l'egiunea
~;enita.1a (punctul Huiyill) ridicata (adieU. trebuie jncorda~i mu~chij
rididitori ana.li, sfincLerii amdi ~i mu~chiul cre11lasterian, care l'idica
u~()r testiculele sau ovarele 1a femei), spiritul. c.oncentrat. da,r elt
I
I

;1

mai' natural. Pe" mlhmra 'aprofundaxii. coa.p~le:'Vo( ajunge la


orizontaM.. La lncep2Hori. din c:auia ter~ion'lirii ~u~chilor piciore1ot,
apar trenmraturi.in aooS1:mom"'n.t~rehuie sa.:oprtti. s~ yli odihniti
putin; apoisapemcepet!, .oar totul cumasl:Jr:\:~;~unctele'de re~inut
pentru postur:i smt; cmd cre~tetule impins in' SUS,' atunei . capul e
drept. cindup:lerii 'sipt orizontaJi, atunci ®rpul J!ste;:;lrept. dnd
eoapsele slntorizn~tale,a:tullci forta 'aste maximn, iar dud inima
(mintea) estelini~tita~respira1ra estenorll1alli.' .' '..
6. '1tez\llt:a;tele': exers.md abilitatea ~ul}ului- 'tnpozitia
callre~lui, se -antren~ a-tit.interiorul clt ~i exterionilintregului
corp. Nu.Jl.uma,i:·c'lt ,sedezyoltl\. putereapicioarelor~mlir~~efoi-la de
a efectuasarituri fdete1ita}~i puten~a.de agli~area degetelor de sol,
cultiva abilita,tea (Gong Fl.l) trenului i'nferior,cum sint numite
picioarele InWl;lshu, d:a:r,l!l acela~i'ti:mp,fortificli'bra~ele, spatele §i
zona lombarYl., ~oldurile ~i fiecare inch{!ietu:rli,m~'e~te puterea §i
agilitateam~~hilo1'; _ . _ -
,Din caUZll Cenrne! ' "spiritul c\>ncentraf'. 1ht(m~ia paze~te
Dantitw ..ul", s~ mtare~w capacitatea decontr<>1asu.PfJi. scoarJ;ei
eerebraJe,:fadnd e.tice!alnl sli sa odih-neascM. .. _ . '
De aceea, fmlfte multi suferinzi de boli _ale -sistemului nervos,
gI'eu ..iQ:~ "i~deoatt:.u. ~jlttorul a;iJ.-?t:t~ill\l'tavanta;j9
luecicarnent(;l19f,
im_eq.se.de~p.euNna ~x~islii'ii fdtu§ului.;ce car~'p.juus-la<Un timp de
practidi -mai mare, dvpa ,exersafe, l~i shut o()rpul·u~or., caput
1i~pede,·se simt bille. cHspu$i, toate aoestea_iiin<linl1i~ii .ale
'lmbut,lfttatirii fmib.~mOl·sistemului nervos c.entrallnacea~tli· metodit
se inibhm ·reS'pir~(tacubon~tiin1ja,. lucr,li de mare:ajutor pentiti
lntlirireafun~iilor organelor .interne. De acesa, exersarea lliru~ului
in Mabu; nunumai ca este 0 foarte buna metodlide ant(enl.lre a
intregului.corp.ci,maiales,o metodaeficace irimen;.inerea ~:antttafii.
~ vindecare;t unor alectiuni. . , ,.' - .
Folosireaunei posturi mai lnalte.llH\:i u~oare. are·{!fe,';;te benefice,
in vindecarea unorboli cronic..e, ea; bolide inima, hi?ertensiune.
neura~tenie, traheita cronicli, boli de stomac .~i intestin-e. hepatitii.
cronicll, ,reumatisr~e ~Lahe boliale.iricheietudlorapiinne
, - ea
urmare a expunerilor 10. umiditaw si racoare.

7. Seleetie·: metoda: tntdi\ionaHi de €:\:(~n~are abiHUi.~ii ;<\

~itru~ului sa imparte III doua: postum fixu. ;,i r'\"~fnr:' raslJcit(l\.


.Postura fixa include pOSW1·(t ';1' mli,li;e pe $olduri. elk
palmele verticale in lateral. cu pUOIIllii in lat:eral. eM {rwituri de
coate, cu palmde impill.<.:€ !lwinrc, Clt palmele s ':'re c.;ec ell palmele
impreunate in .fat;a P~(~:f'tulu.i :;;1 altele. Ace::' (!&1 nu numan ell.
antreneaza ioqa. picio:"reJQr,dri.l' ~iprivirea. ~ua(l;'s( ';.tuplitudinea de
rasucire a trunchiului. (i)facttcantul se pO:;'m fdosi "~~ uste.nile
pentm a face amrenamenmO ...
De exemplu : munile \1110 b-d.f':\ mCl:dh~7\ C~j h•.a~d'e Jrltinse,
disucesc un ciomag, apuea d~ gum UHm ukit.:;{iru care s-n iatrodm;
apa sat! nisip), ridicti "lacttte de piMl'ii" (:;.n fel de piRtri\. C1.\ miner).
5i altele.
, Pentru a progresa ~ mai mult in Gong Fu ~i pentt"U R ajunge ~a
o mai mare profunzime, uflii stau pe. riiru:'i je l8WH (fr.1ru;; $(lpte
stele. t<1nl$ Hoare depnl:t) ~; exerSCitZrr. ai~i; },tm pe umeri saci en
nisip, imbmcli. vesta Cat nisip. sauimpirlg pl1id d·~ l..liatra ell capuL
Aii;ii pun separat pe pUinni. pe brate, fli0 cre~ktui (~:!pului, pe lime!'!
5i ;;enunchi, ce~ti pline cu apa, iar in tilUp ce exer&, •.tza rla,~~ po,.ilia
nu e ferma, imedial: apil se \'arstl.. 10 fclul aCt'SL,! eii~~ pot pune b.
Incerc<i.re stabilitatea in ,lcest Gong Fu. In, exersarea gindirii. m.ai
slut uni.i citre scot In evidfmta. p'f17;iu,<'t (:1'; ';I;nouk (coi~centranm.) l\
inimii piciovrelor (puncteleYongquan) $1 a inimi! palill/.~lor
(punctde LtI.cgong-) mu a. puncteior Huiyill1. l\lingmen ~i Baihu~.
Oricutn, mewdelo ;;int atit ~<:.' i tl'm€'r()~se, h·;:;it rm vi Ie putem
prezentape tonte aid ..
8. {1'a;:ntru ioebcicre . c·;ers<\.l'ea i·~nl,ului in P07.l!l,
jcaH\;re~ului, fnee panedio mewtJde. de llHucmuuent ale fO~'r"ii
sHttice (izometric0) cti 111greuieri. D(~'.l(;eea mUSGUlaH.tra pici~"u'f\L'r
~i inchcieturiI0 sim (oarte soHcitare !ji ~ nt'CeS;\.f c~dnaintf~ ~id~f1}ii.
exersam,sa. va mi~cati pu~in picioarele. talia ~i ~oldm"iJ~ tn special
adolescenfii ,dupa exersare, trebuie neapil.1'at sK facll. n~te mi~diri
pentru relaxare. tn acestea fiind incluse : mas.'tjulmu~chilor;
mi~carea incheieturilor. $i scuturarea sau balansar(:!i\ picioarelor.
Toate a6esteaau .ca seop inIrtturaren t£msion11riimu8Dulaturii ~i 11
incheieturilor. 11ldepartarea. oboselii, pentru a eviuL knfelul acesta,
deformarea genunchilor san intinderile muscular(>~De:;:i copacul stU.
fix. nemi!icat, totu~i .el tra.ie~te,
. Acum peste doua milenii. "Tratatul . de ;Vtedicina Interna. -
IntreM.rt elementare", en unnarea revelatiei illOduse de acest
i'enomen al Naturii, s-a scris urmatoarea licaUl: "Ridicn.t h1tl'e eel'
~i Pllmint. stApinind energiileYIN~ YANG. resp;:ra energin. vitalrt
esentiaHt stlt. drept eu spiritul de veghe. eu t·(,ti mUl1chii en l.lfiul
singur". "Stai dreptcu spiritul de veghe", est(~ vhiar metoda ,~stind
\3.ruf intr-o forml primitiv~.
, ..~'..:...

(,

;.,
.'

..- .
.,- PARTEAA -11- A
~trenamentol T~ru,uhti din Shaolin de Sud
" .. "
"
'--' . " ,- ': ," ,,> -.'" - ~~~ -.: - '," "

n':ai practica.t"boxul, mai tntii exerseaZll f(1rUfw


.'. "oaciL.
.""."A exerSa,tehnici de box fttdl. pa~i Cermi ca ~(1rupi, este 1a fel
ca 0 ca:siiflrl piJoni" . '.. " ,',"', '.. ·c· ..

" ': Sl1dai cu pumnuleste u~or.sa te deplasezi.este3ificil" .


Maiintii fii atentcum
•OJ.,. raei' pasul dupll aceea. fii at~nt cum
lov~ti cu mma... ",
" .. - ,

.Aici'\/:,t>rfi·.prezentate unele metode tradilionll-le deexersare a


f<'1rlL$U1ui din~co~la, de. oox Shaoijnde Sud, ..
.1).1.T~r~uleupietre, .. '
60xul Shaolin acorda cea mai mare importan~l'i~7respira.~iei§i
Calului V-ertical (este vorba de a st~ in Mabu "7,:Pa:suICalului).'
Controhd respir~ieieste necesar pentru arntllri enetgia ~i.
prin aceasta,se,.mlre~e implicit ~i forfa ; ~ederea in Mabu este
'''leces.ar~~ntn~ i~t.iirirea~Lpentruere~t~rea puterii trenului
tnferlor.· .·>.....':,.c" ..... '. ' ,-
. Pra'Oticai1iiide' Arre' 1'\'lartiale acordl-eea mai mare imPortan¢ ..•
fermiUltiipoZiJiei datoratll soliditt\.fii ~renului inferior ;;i de aceea
~e~ere~ in Mabu·.este extrem de import<'\.ntlt (f.('u~ul ell pietre se
incep&'~riri a s.ta.in Mabu, dimineafa ~i seara, cite<>datil.,cu coapsele
r
oriz9J.ltale, capul drE!pt,coloana vertekrala -verticall1, miinile puse pe
genullchi sau stfin~. in pumni ~i ridicate la orizontal~ pentru a
forma "Marele Cal.patru orizont.ale"., " ' .
. 'La inceput sta.~i un minut. apoi)n'fie<.-are zi sta~i mai m,ult ,cu
lOsec. fa~ll de ziua preceden.ta pina eEl annrgeFi sn.,sm~i 5 min clhd
IIl'\W- AR TA PUMNU.tt01
1.11 __ •••

va aparea a~a-zisa "a do~a' c~l'ldllieh<'respirati~"-r~Piratia d~vi~e


agitata, inima bate mai puternic,se produce transpiraliaputerriic'ri,
in piept se si111te bsenza~ie de sufocare.Acull1,trebuiel'leapU:l'at sa'
t)ersevera~i eu atenJiie,pina ee depti;>iJi,Gu aproxilharieun minut.,?i
inlediat ve"isim~iicum respirariase lini~te»~e, ~nima iucepesa batK ,.
mai u;>or.. , ". ' " " "I." d , .,."" '.'

Astf el cre~tei'i ."prt>&Tesiv ,.plna' cepute~ii stao' juni'iitate 'de orl't


fadi 11fiagjtat~i fara. a transpir'L AcumplJtEhi mtrerupe aCest
exerci~ill.Batefidoi tKru~iin pa~lllnt,·~taiifn,Ma.b~l,p~n~.ce ajl;~ngeJi
In acela~i timp ea peso1.apbitnb~pe1i,·§i ptl1ieyi':'dl. pietre ptf,coapsrl;
e biue Cll 'piatrele sa aibam'echi pentl'll afiaptlCli~edu~,lli;na ~
ridicate. Buca~iile de piatra sa a-iba, laigcGPuL tgueci Jin (15J(g), 11:).."
fiecar'e trei luniadliug8.Ji' 10 Jin(5Kg;), plna.ce p:uteti.iSt.t\.ojut-nfttMe
de oril eu f:>ietre ,de 200 Jin, dhdpute~ispune dl.a.ti!obfj,rmt.o
mareabilitate. Acum Ioqa picioarelor este foarte mare, iar dfid
sta\i lntr-o pozirie,slntefi ca un" pilon de Ole!".

I n.2. Ttiru..:ull.dunghi
J ' J: .
,

Desenati pe sol trei patrate cu latumdea;pioxirnati,,/30 GIn.


(eam cttlaba,picioruIUi} Ia ,0 d~stantl1, tOMeele,dedoi oht(66tm)
~fu~: .' ,

Efectull~i .lot felul.,de 'pa~i 'ca, Shuang Gongbu'(Pasdllblu'arc);


Mabu' (PasulCalului), XU fiL) (Pasul Gol) schimbitride pozil~e it
deplasM.ri In tdunghi. ' .

II.3.T~"~ru~aJ Mei Hua(floaredepi'lin)


, , .
. ,
Dupa ce lnva~tqi bine ~<'irll~nl tr/unghi; puwffi prcigresa 13.l'vlei
Hua Zhuang. " . ,
9

Bate~dn pamrnt 5 mru~;ide lemn,fixlndu-:-i binesa nu Se mi~te ,


c:tpetele ie~ite din. pamlntsa ficde 1-2 chi (33-66 cm.),diametrul de
2 cun (6,6 cm),capetele plateinvelite cu. fieI', pentru a fi mai
rezistente; 4 ~aru$ii a~ezati 'in forma de patlit 10. distanta de 2 clli
Intre ei,ial' celde-a} cincilea in centru.
i\1ai tntti,sta~ipe ~i1ru~iin Mabu ,Shuang Gong Bu; Xu Bu. La
lnceput cu inima. piciorului. apoi ell crtldiele. iar 1n·final cu virf urile.
in tOtallOO,zile.Dupa aceea. efectmqi sarituri :-;i diferite deplasari
schimbll1d pozi~ia ·picioareJor .;..~tc()asta metoda mare9te soliditatea
picioan3~or. de a.semenea, poate antn::na ill~eala corpului ~i a
tlliinilor .. motivpentru care, este .un Jibengong (ant.renamem de
bazil) (oarte impo~·tant dia boxul.~ha()ljn .

U.4.Taru~ulPisica -'figru
. , '" ,"

'Alegefi.unloc'cucopaci , eu diametI'ul de aproximativ 20 em ..


celmai bine este sa fie apropiari 1.l11ul decebtlalt; sta~i in pozi~je,'in
locul dintre copaci, piciQrul dt;.ept(stlllg) face uopas ~i sare. sting'll!
(dreptul). pli~e~tepe tulpina unui copac, apoi 5e urcl1.~i drepmi
(sti'ngul). Corput lipit 4e trunchiulcopacului (en. 0 pisica 111 timp ce
se urcii intr-uncopac). lmediat, pieiorul drept (sting) impinge 1n
copac, corpul se . l11toarce spre stfnga(dreapta) 180 grade. pk;iorul
stlng (drep~)se .punepes?I; <tpoi drepwl(stfngul) 1nt1'--o amimita
pozitie. Contii1ua~i rtli~carile pe un alt capac, dacll. .1n aeet loc flU (;,
dedt un copac, lntoarce~i--vii ~i Jace}iacelea.;>i mii'ciiri.

Urcarealll copactrebuie sa !'i!',;:apida, iute (en. 0 p.isi(:a ageraJ-


pi~ copa.c trebuiesKva opriti, purin. Impingerea. In co pac trebuie sa
lie flicutacll 0 pl,ltel'e mare. Dupa desprinc1~re3de cOp'ae,'corpul
,robn;o sa aibllo <.bp1u.srrre {lrin aer. stabiHi ~i fennlt. tn general
iJ'ebuie s~t aterizrtt,l pe sol,camIn 11'ei metri de co pac. aterizarea sa
rie neapi'l.rat .fiE' un picior, lJnuat scur t de cela.la.l~, :fi1.r~.zgomot. u~or
.;ao co~Ofanf1.,Gal'l.'~a ateri'l.ft1: pe sol; dup~ luareil poziriei ,1:rebuie srI
va g '1~ennHp (l~ I Q'.i"Ui.. plCtOre._e
. ' l SCU1UOC!Jn(. '. 1 ~
sa f' ca.,ale
118 I uum •.• tlgru ,
ARTA?UMNULCI

ghemuircu 0 deosebiHt
putet--e '..
Tet.r:UfUl Pisicli- T igy '-lmprumut3 puterea ~:i stabilitatea.
. tjg~ului ; agilitatea 5i u;;urinfa pisicii ...
L:ersat nlul~ timp, f.'Oa.te fa;Ge s'll creu;sca ·ror~a Iritlschilor
membrelor inferioare ~i. &e asemenea,are avantajasupra agiEtalii ~)
lllQbiljtil.(~italiei, a fntreguluicorp ....•
Pe baza exers:1,rii asiduee. abilita.tea 'fdru~ui r»ate !ice corpul ~j.
pa:;:ii sa fie bine antnmaJi ell a \"antaje pentnJ c(mdi~ia fizica ~l
pentrusttl,pinirf;>.a ~i aprofundarea mi:?car:i!or ,din V\i'ushu. Dad\. eSt's
exersat bille, tilrufuJ. ave~i condi)ia necesadC.tll.pl·nirii tehnicilor ~i
tacticii, puti~d lncepe 11}\'~ilarea de: T~oln (seturi complete de
mi~cru~i) pi'nli., Ia stabilirea anurnitor arD'n ~j a exereiJiil01< ell
panener. Din toa\e timpurih. fifJcll.r~ ~co,<~n.de lupte aacordat 0
foane mare impoftanla. rUltrenamentulni rdm';Hlui. "Abilitatea
Uirusului" c..1.metoda este consideraHi 1:emelia celorzeeemii' dl"~ .
forme.~!n renumitul· winj::lu S-h:wlindin. Songsh~n CMuntii '-Song)
I
provincia Henao. iG~ Sal'a Ce!or I,) \116,de Budha" jJe pardos~ala sint
I· 48 de- adlncituri earn de 20 em .. ~cest€a siot chiar unneie depa~i
ale c.itlugarilor. lupUitori care exersau antrenatl1entul taru~Hlui:. '.
eu dt d!dir~a est:emai fna'1tli. ell adt trebuie yfi funda~ia sa fie"
mai adind1.; dacli: baza ~aru~ului este l'nfiptrt. superiiGiaI. oiei pumm
nu pot fi profunzi. Daca exersali bo~xul ~ pori-viJi eu aezinteres
antrenameIitul laru~ului. 'lQseamn:r-- cann' cUl1oa~teJi teoria' care
spune dl: in practiea boxului trebui~~st'i ~xer'sari Kung (abilititti).
Aproape toate $colile de bqx au zicala: "Dactt.~~~li Kung(Gong)
plott In batrille~e terennl rtl.mlnegol". Aceast-a este 0 zicala renumita,
a:paru~ din expel'reo!a 1Jlu1tis€?'Cular~ a practican!i1or 4e Arte
lvlartiale.
J
· ARTA PUMNULUI 11

PAR TEA A - HI .: A
Mdode de ~riu(rire a re~istcnrci eorpulai la lovilUd
I1ll. Metoda "Stind Hn.i~tit"

'Pozitia'; stati :Ctl piciorele hlcnH>i§H]:e' natural. stlugul 'i'n


afadi( in special zona lombari't) vertical, ca'pld tl.rept,lirnba pe cerul
gurii.ochiiu~or lnchi~i (dupK propria. exp<3r:1enra.,tmte\:i apdnde un
befi~oc parfumatJn fatil la RpfOX. 1m. ~i-iputeJ:i privi mpatul
apriils,iar, dupa mai mult t.i:np~OGhii vor devel~ii str~i1ucitorj. VOl'
uvea spidr) .. Umeriisl:ntrchxaJ!. piepml cazut na.tural. pu~in tr{lS
Inauntru, miiniie supru.pUSG in fa-1ft abdomonului. stinga deasupm,
{'lrfurile dcgetclor m:ini (b:'pt<, apa<;fi In. hnr. d;~getC'lot :niinii stin;:
degetele m~tri au vi'duri1e ;0 contact.
Rcspinl~ia : dupa. luarea poziriei corect{~. respira,ti mai intii
~ 0_' ~ ~-- ~--~--~ ------------------------
ARTA PUMNULUI 12

profund de trai ori, punltldatcentul pee}:piratJE~Jcare trebuie Sa Jie


completa, respiraj:iiIe stnt prelullgi, uniforme~i -c,ontinue. DJ!pa aceea
ll1cep respiraJiile abdominaJe, adica., fn t~tl1PJJl'itis[.linlJ;jei, bombafi
partea de jos a abdomel1ului, iar,dnd expirll_j)i,trageri-o j'ni1u:fJtru.
Dupa ce ali InviHat bine acest tipderespiralie, treceli Ia exersarea
respira~iei inverse, adica.odata eu expira~ia,g.(>mbariaJJdomenul ~i
odata eu inspira~ia trageFiabdomemll. P~'il1a,surli ceaprofundaJi
practica, prelungiti eu masura'2e'xpir~:~ijJe I ia,v';IYi final trebuie SEt
reu~iti ca adt inspinitia.;dt, ~iJ',~xr'd~fi,fiasa. "se rea.lizeze in '.egaJa
masura(temporalii).Energia. inMi"na ajungesa fie abundentrl., fn
Dantian. adica ~niiuntru abdomenultti. Ia trei em; sub ombilic (l cun oc ,

3,33 em).. ' ','


, lnspirind pe nas ~i"expirtrid pe gurtt, dupit multo timp de practica,
energiava umple tntreg corpul~i vii ya Iaee sa nu va temej:i de
lovituri, energia va treee in, membre~ji ve}i ridica'grelltaTi deparca.
ar Ii u~oara ea {ulgul ..

Gtndirca : In timpul expin1:~iei, imaginafi-va eii .energia


reziduala (dioxid de carbon ~i altegaze n,ocive), este, elimina trt 111
alara corpuIui,odata. eu expiralia, iar dndinspiraj.i,imaginati-vrl. crt
energia, sunul din atm,osferaeste absorbitpe '.nas si intra j)lufl 1'n
Dantian. Vii. pute~i imagina cit din Baihui intra ~iajnnge in Dantian.
Exers1nd tn felul aeesta trei luni;vaaparepercepfiaenergiei
vitale. La unii poate apa.tea chiar1:n dotiazile.,AsteptatLsa obtineti
senzaria, care indien. prezenra energiei in Dantian,osenzllJie de
caldur~, mereu.
senzafle apoi veliI'n deveni plinide VOl'
Ielul acesJa,se entuziasm ~i
deslllnda vde
eri lacul~ivall,::eastr~
sme. Ivhcul ~l
Marele Zhou Tian (eel' "rotunc!), respirafiile v.or devenii fine;cil ale
udui prune, corptil se' vailmple tie energie yital11 si nu vn:,VOl' speria
loviturile ..
AR TA PUMNULUI 13

Incbeiere : Desfaee~i miinile lent ~i pune~i-le pe genunehi.


pronun~a}i mental cuvintele " trebuie sli inchei antrenamentul " de
dteva ori. apoi ridica}i u~or mlinile. aplecati capulJ:nainte.
Inclim.',~i-vaIn ia~a. -pentru a intoarce energia vitala -'1n Dantian.
Face}:!astfel de trei ori ~i eu aeeasta ant1'8namentul s-a tncheiat.

Tilnpul <teexersare:
in fiecare seara,in jurul orei 23 ~i dimineara,ln jurul orei 5.
Seara staj.i ell fa~a spre sud. dimineap.' spre rasarit. De fiecare data.,
intervalul detimp acordat practicii nu trebuie sa fie mai mic de 0
jumatate de orK. iax, duplt ce aprofundari. puteri mtl.ri intervalul
progresiv. -Exerslnd aceasU'1.- metoda. simpHt va. puteri -tntari
capacitatea corpului'de a rezista la lovituri.dar uumai dacit veri
persevera in acea::,.:apractica,peste 0 jumatate de an. se VOl' vedea
rezultatele.
_ Aeeasta metoda. mai poatefi folositoare in prelungirea vie~ii.
dezvoltarea inteligenfei ;;i de asemenea pot aparea unele capacitnJi
paranorIllale. existente-latent in creierul. - omenese.
U~or de Inva.~at ~i exersat. poate fi accesibilll. attt tinerilor cit ;;i
batrinilor,barbari ~i femei. - -

JIN GANG TI NEI GONG

----- -- ~ --~--
'\

li\
\
.IIU.Abilitatea ,..hiterioara '..:"Corp <ie Diamant"
.

'Metoda de lo"i~ebl to~ac~ ~i ahdO!~en


(Universitateade
... InginerieT
, ehnologica diil Shanghai)
. de Wang Bin
. Autorul. tntimpul ..celor ,:zece .ani de haos CRevolutia
Culturala" dezastruoasa).a CUllOscut un. p1'ofeso1' de Ia care a
oblinut valorosul Antrenament intern. "Corp de Diamant". Dupa cum
se spune. aceastlt metodlt este transillisadingeneratie in gene1'aTie
de fa: maesti-uLfonclatorDamo (Bodhidhama.ra). Maestrul mell, in
copilarie, aveao (01)stitu!ie fizica.<deficitara; Ia 16 ani a lDceput sa
. se antreneze, iardupa7-,8Juni constitu~iaj sC'a iortificat, a-a mai
contract.:'tt nici-o boaHi, ia:r dliptl ..: citiva ani tt obtiriut rezultate
t.:emarcabilein don:~eniul'''Qigong dui·... ,' ...
. La lnstituiul de Dreptdin Shanghai, cmd lnergea Ia cursuri,
raspunzmd numeroaselor ,cerinte ale colegilor,.a demonstrat peste
10 probe,printre care:"Spa.rgerea pietrei stlnd pe ollie", "Rasucirca
barei de o~el'in jlirul gitului", "Rasllcirea fierului pe. braf," tndo.irea
.piroanelor de otel cumina"· etc. , cretnel senza~ie in i'ntrea.ga :jeon HL
etnd renumilii mae~trii de "Qi gong dur" din Guifang - disrrictul
Guangdong,au dat reprezentatii in Shanghai, I-au iinritat ~i pe ei s~.
raca. odemonstra~ie pe aceea;.>i scenn.. Dupa eliberore, a mHt etaiat ;,;
;dte posibilitari din acest clomeniu, Acum, 1a.74 de anial's un cOlV
sanatos ....
Respeettnd dorinta sa, ii
tin secret nnmele.Re.cel1t,atito1'ul a
dat peste valoroasa publica!.i.;OJ "MetoJe e!emental'e de 10vi1'e" -
AntrenamcntuI fortei illterioat·c pentni tnt<lrirea corpuIlli - artieol
mre j"':a trezit interes, ~i solicitlfld permisiurien. ma.estnwii, dore;;te
sa prezims l'ezuhatul st:udiilor sale, materializat in Antrel1Wnentl1 I
interior "Corp de Diamanf'. huH aiei pentru dumneRvoastra!
Vi-1 preZ811t:1.mintegml in paginile ca.re urmeaza.: .

.o..c. • ~ __ ._ -- ~-~'-'----- -'~- ~- ~- - -.-----. ~-_.


ARTA rIjM~~ULlJl 16

Mcl.uda de antu;na.,ncnt cle la 0 zi Ja 2J de zile


In fiecan:: dirni1l!~a.~a. face}i
~lxf~rcjtji de resp;ra~ie profunda ell
lnghi~jrr~a aorului intr-un Joe
pJ{)a~p;h 5i pur. Dllpa. terminarea
e>:crci~iilor . dt; f(~spira~ie.
jIiHm.rCJ.;~j-vl1 in ..cr:.m(~1iL aSljzal,i-va
pe un scaUll. ill(;hide~i (>chjj ~i staJi
conCtmtrat.
l 1'1&.1I Rt!~;pjrati rilmic, iar eu 0 palmfi.
:lpn.sati pc abdomen dmtsllpra omhilic:ului, la 0 dist:illJa de 0
jUIJl~t~1.~ de ell/I (figura. I). fJ~ timp Ct.! faceli masaj. milHl s.e r()te~te:
~,(:ndlCl.t sprr~ drcapta.s(~ ullpm~;e III SU$. se JIll.oarCf! spre stUlga. apol
111 lOS, fI:vf!llind 13. jJoJ.i\ia ,j'l plecam. dupif ce acxecl.Itat 0 rotim
cOJnvleta., in ~;(~n~;ulaCfjlor de cea~;(!lnic. La 'inct:lput, estebine sa.
hl(;f;~i mirG:lfi:a. ltmt )i uj'()J'. rr~gl}h\.t. llU dczordonat, menJ,in/lHI
ll(:;(~.lali dirt:qie. Duptt W 1Il1n:l dre-.lpt:"l a. obosit, 0 pULe}i schimha cu
iitinga. E Jrll.lj biJH: sil. schimb:q,i wiiniJe, pentru anu ajunge Ia
I.:Atl!JlU:lf(~.1n r:llIpul tnllsajului, g:lIdirt:a este conccotrat:1. pc locul
masal, siJllJind en'!ff;ia dill CHlllnll l1hdomcuului ~i unMnd' rotjrea
palmei, aslrC) illdl spiriwl, e~;(m,a \'ltal[1 ~i enerl;ill sa se string! 1n
mod nnlUraJ sub palm:l., iar Pi} JllrlSlua ce progn~sa!j este 'leCl~sar sll.
(~X(~clJtll~imi~f~'tlrr:il. mai rapid. In cele 21 de zite de inceput, masa~i
(;Il.m ]0 miuuw. J)UIJii. tr~flllinaJI:a JlIas ••jllJui cJ:rn\i1.ni~idin!ji Ot} 36 de
ori. Apoi ill~hi~i~i saliva (;u foq.:I :;;i conduce}i-o ell gindul 10
J)iHlli;u}. iar dUjJ:1 ce n:spir:l,t/ dr: 5 ori. lllai inghiJil"o odar:! . Dup~
co :;iUllili saliva, illtl'lnd III Danr/;U1, c{)lItinlla~j rotirea. paJnwi, in
S(~llsu) aedo!' de u:asofllic. Dllp;), fi(!c.ue t.f(!i rot/,i. llIarili progresiv
ra~a. ill LOtal de 7 ori, Ljillita finaJii fjind in stJs: aproapc de
:.lavjeoUi, iar In j()s.ap,.oap(~ Iii! olflbilic. Dnpli Cf~tenlijna~i de masilt
)ntn~a&a j}()J'~jUJl(~, fiidlld mi;;cnn!a de 36 ori. sta~i Iini~tit un timp
<CUrl ~i rt~spiraJi de 20 d(! orl ~i ell ucen.sla antrenamenllll nosl.ru

-----------------.-----.---
AR TA PUr"INULUI 17

dE! dimineata s.,.aterminat.


La aotrenamentul de seara, nu trebuiesli Caceti inghitirea
:.terului $i clan~anirea dio~ilor. 10 rest, metoda de antrenament este
identic:i..
, Metoda de antrenamcnt de la 21 la 30 de zile
Exersind pin! la cell. de-a 21- a zi,
acumulind gradat mai multi energie.
efectul a;;teptat este sa sim~i~i "Marea
de Energie" - Qihai din ce in ce mai
$pa~ios . ~i s~ sim~iti locnl masatdin
ce in ce mai putemic. Acntn, in aCara
de masttj, .trebuie sa Cace~i ~i
antrenamentulde lovire.
Pentru aceasta metodij.,luati un
I
Pi,. 2 kg. deCasole, stringe~i-o 1ntr-o bucam
de material (negru sau kaki rezistent.
dar totoaata catifelat) in forma. de minge. apuCa~i-o sU'ins ~i lovi~i
foarte u~ori.,or~iunea masata., Ill. inceput de 200 de ori(figura 2).
rlli~iaI,cu c1t sint mai U))ORreloviturile, eu atit mai bine, evitiud sa.
cauz.ati durere, lucrucare impiedid1. progresul in antt~enament. Fiti
loarte atenti! Pe Ihlga. antrenamentul de 10vi1'e, restulmetodei de
antrenament . este Ill. fel ell mn.i lnaiute. Desta~urarea
antri:mamentului de seara. se face In ac.ela~i mod.

" "l\:fetoda de .antrenament de la 30 la 45 tte zile


S5: .. ~..

:::A,~~:ngii.~d lac~.a de~a 30:a ,zi;eJec.tul ~~tePr:at este ca locul


ma.~;~t.t.lOvlt, U()I~sU1dQl-uI) sa. f~'(!-ere~l~ ?~Ja inat dur.Latel ca 18:.
md ,/if ant.0.l'lOar3.. put~t'ea energlel, ,sohdl{lcmdu-se, {or~adema,~J
~i~'f~~ife .
pqhtc fi amplificata prcg-l~si\;, diLl' fa.raexce~ .. .

Metoda de antl'cnamcnt de la 4-5in 65 zile

~. __ . --- ~._- --- ---


ART A PUMNULUI 18

Ajungind l~ cea de-a 45-a zi. energ'ia zo~ei~aSa.te ~i lovite s~a


solidificat deja, folosind Qi-ul loou! devine ~i mai dur decit 1nainte.
Masali circular de 300 de ori loqul masat ~i lovit prima data,
apoi masaJi eu mtna stinga de 60 de ori ihpartea dreapt'f:i.,dupa
care'masati de 60' de' ori, eu mina ,dreapta in partea sting~. metoda
de masaj fiind hi. fel ca tnainte(figura 1).Fiti atenti la profunzimea
loviturilor. adduga\i cite zece mi~cari 4e masaj pe fiecate zi,Plllli
ajungeJi la 200 de mi~ri. ,' ,', ", ' "
Dupli. terminarea masajuluL lovi~i cu sacule!ul de fasole,in
centml locului mtarit de 200 de ori. avind in vedere, puterea de
rezistenfa. Dupa. terminarea, loviturilot, reincf.lpeti masajul circular.
In rest,metoda de antrenamellt est*":a{el C8 :naint~.. ' " "
Me. 'ia de antrenament de 13. 611a 75 de zile
...
Centrul abdomenului a fost masat, ~i lovitmult timp, deja.;
mu~chii ,sint mai :rezistenti, moment In care exista impresia ','ca'
loviturile cu saculeful de fasole sint prea u~oare. dae'introducrnd
125 g de pietricele rotunde, loviturilevor maici~tiga, for¥-".LoviJ:i
fegulat de 0 sum de' ori in centru. loviti in a!Jlbele pitrJi de cite 50
de ori. apoi incepe~i inasajulcircular! extiiizindu-va' in lateral pe
zonele periferice (figura 1). Metodade.masajelafel ca inainte,tn
fieeare parte de cite 60 de ori. adl1ugind zilnic"Cite 10 mi~cllri. p1nll
ce ajungeJi Ia. 200 de ori. tn rest, metoda' eSteidentica., eu cea
anterioad ..

Metoda de antrenain~nt <l~la 76 Ill, 90dezile'


, . , ,

Exersind pina la cea de-a 75-a ii,cela tt:eizone centralesint


masate $i lovite marind gradat forJa ~i profunzimea, fibrele
musculare s-au mai ciinentat, energia este deja.· din plin;
crescfndu-va, entuziasmul.' , '
~lasali cele 5 zone din centru ~i din parti. pe fiecare de cite 200
l,]e ori, apoi apasati cu<> palma pe<;avitateagastrica (cu centrul in

/
19

.,punci1.1l'Z4ongwa~figuml),'·ril~~fi<:u~or.' de 60 'de' o~:i. adauglnd


. zilnic cite lO~clt<r de~~~i ; ptnl:ajll;ngeli la' 200 deori.'
, Dupl tenninarea, maSajulii~ irteepe~i lovituri, pe cele 5 zone de
ineeput;adllugtnd irisacul~~,in'c! 125:'g de :pietricelerotunde.
incepeli din centru ~i lovW fegulat pi9a'~n pa.rtea dreaptii a taliei.
"earn dq 20-30 de'ori)mr-'o se:r1e;in total-IO serii.lnrest, metoda
; este identicl1..' "

"Met~da de aritrenament (Ie la,91,la 105 zile


.•:-.<

;Cele ;:51~cti~i'de dea,.supra,OIUhiliGlllui' s-a.u facut2;>i inai:tad,


'fibrele inusculatEf-dinzonaci\iitit~ii gastriceau inceput sa, se
dezvolte: Dupa ce masa~i cete 5 locuri de 'lainceputde 'cite, 100 de
ori, adaugafila masaj cite un loc din ,al11bele pal1ialecavita.}ii
abdominale : metoda e~te identidl eu masajul deasupra ombilicului,
fnfiecai-elocde cite SO de ori, adaugind zilnie cite 5 mi:jdl.ri de
masa; pma ce aiun&e~i lal00~ ",'" , '
" Jncepefi lO'\Titurile' de deasupraoinbilicului,' din centru spre
'~oldul sting ~i spre;>oldul drept, in totttl zece serii; apoi loviti in loeul
'Gavitatii~ gastricede
.. SO de Oli fn rest, metoda; este identiea.
... '
~.
' .' -'
;. '- . "
- .

I\-Ic;t~dad~~riti~nalllent ~teia l061a120 de zile


, C~le" 5 .locuri 'd~'d~asup;a::-onibilicufui din '.centru' sp~e ' sting a,
spredreapta. ~iiar~i hi stiriga ~i1n dreiptit, lliasa~i':'va de cite 60
de ori; Apoi masa}icele,3 10cUl'idindreptul, ca,Tita!ii gastrice
plecirid dincentruisprestillga' ~i spr:e dreapta de cite 50 de ori,
apoi Inai extinde~i-:-vala: cele doua locuri cal~e au ramas :;;imasaFi-le
de cite 30 de or!. Dupa aeeea:~a:dauga~i cite doua mi~crtri de masaj
pefioare zi pfnaajungeriJa 50. Dup1imasaj,lncepeti loviturile, eele
5 locuri de deasupra.ombilicului, loviri7le dupa metoda anterioara,
lueru valabiI ~i pentl'ucelelalte 5 lacmi din dreptul eavitaFii
gastrice. ,pe 'fiecare dedte 200, de ori, crescind progresiv fOrfa
lovitutilor: Introduooti In sacu}e!ul eu fasole Inca 125 g pietricele
j)\
II

ART A PUMNULUI 20

rotunde pen~ru a a ve~ .in total 375 g.1n restmetoda,'este la fel ea


inainte. '.' ','.

Metoda de antcenafnent de la 1211a 150 de zile


Ajungind eU antrenamentulla ceade-a 120-a zi,eriergia intet'na,
de sub iniina ~i de, deasupra ombilicului, se adunadin ce in c(\
·fibrele museulare se cimente~l.Za, pipaindcu, .minave~i sil11}ii (,
u~oara ingro~area pielii. da •. totodata ea rKuline netedli ~i moale.
Acum eu tonte ea energia organelor eavitare Fu(vezica urimtra,
intestine, stomac, tre£ f6car~~ipericard) este din abundertpi,energia.
organelor Zang (inimlL rinichi, ficat, splina, plamin) est~ inca slaM,
trebuie sa fiti aten~i sa conduce}i 'enetght in oase,;:;i in organele
Zang. De aeum inainte metoda difera.,in ~ funetie
'., -'- ~ de sex. '
' , :

Metoda,de exersace.pentru·bilrbali
Masa~i cele 5 locuri. care au fost anterior lovite d,edeasupra
ombilicului ~ieele 5 10cu1'i din dreptul' etlvitatii gastrice de' cite 40
de ori, apoi masa# centrul pieptului (punctul Shangzhong)~i cele
doua. loc,uri de 0 parte ~i de emtlalta (in total 5 loeuri}de cite 20 de
od. Dupa' masaj, fneepeti loviiurile. adauga~iI25. g de pietricele
rotunde in sactdeFul ell fasole, ajungind la 500 g. 1\'1a1intii 10viJi
cele S locuri de deasupra ombilicului, in zeee serii, apoi lovi}i cele 5
10euri din dreptul cavit{tI;ii gastrice, tot in· 10 se1'ii. 1n rest metoda
este la fel ca inainte .

. Metoda de exersare pentru fCIUei·


Difedi de eea a barbariilor, doar 111 dreptul s1niilor. Clnd
ajungeJi la strti, masa~i mameleoanele ~i sinii foa1'te u?o1'. apoi p8
masura ce progresati, cre~teJi greutatea apil.sarii. Duplt masaj, loviJi
u901' eu palma. Dupa 0 luna. ap1'ofundi'nd masajul. ~i plesniturile
progresiv, loviti foarte u~or ell un siiculet,l'ncare afi introdus 500 g

I!
,:1

1\.1
ART A PUMNlJLUI 21

de fasole, loviturile tt~buie sa. fie dese ~i regulate, Corla irebuie


erescutll1n funclie de progres.,. ," .
Metoda de antrenament de la ISlla 180 de rile

AjunglIld la ceade-:-a 1S1~a zi " deja. vi !i-a creat un aCC(:lS


spre
conducerea energiei in onse ~i o.-ganele Zang,. darnu in mod
liber,nestinjeniL Acurn se face 0 sepanire lntre antrenarnentul
.interior ~i eel exterior '; nu trebuie sa. ridica~i lucruri excesiv de
grele., saus! stali in fa~a:unor lovituri de pumn sau de picior .Clnd
exerslili ,masali locurile de deasupra ombilicului de cite 30 de od'.
Cele 10'locuri din dreptul cavitiilii gastrice ~i din'dreptul siillior i
masalHe de cite 20 de ori. Apoi dUCBti inima palmei in sus sub git ~i
masali din eentru Ia st1n~'a~i Ia dreapta tbatecele 5 locuri de cite
30 de ori. pup! terminarea masajului,in.cepeli.10viturile. deasupra
ombilicului. cavitatea gastrica; centrul pieptului~i subgtt , dupl1.
metoda.anterioara. pe fiecare portiune orizontala loviti cite 10 serii .
Forlu, de masaj~i lovifl~trebuie sa fie in concordanta cn puterea de
re~istenta.Evitati exee~le, 10virea prea puterniclreste Periculoasa.
dar aten~ie! 0 lovirea.. prea lenta~i lipsitade forJa· va intirzia
pi'ogresulantremimentelor dvs.Deci, cumpli.tare, dar nupruden~a
excesivlL Lafernei, antrenamentul din dreptul sinilor nu este direrit
fata de cum a fost explicat mai inalnte ..
_0"' .,,;' , " ..

Mctodade antre~ament
.. <tupa 180 de.zile
and ali ajuns 9U antrename,ntele la cea. de-a 180-:-azi,energia'
antrenatli. este' condusa progresivin case, acell.sta fEnd·.baza
antrenamentului duriti1}ii lnterioai'e, in zileleincare germineaza
puterea extraqrdinara, 1lU riumai crt nutrebuie sa beti alcool sausa
aveJi rapor-turisexuale. dar ~i loviwrile de pumni, palma sau picior
slnt printre exemplele interzise; Dup'tt 363 de zile,alcoolul nu mai
impi!3dicafolosirea fortei. Durn 0 jum~tate de an de exersare, 1n
AR TA PUMNULUl··.·

sacul de lovu'e, la fieeare jumlttatede Itmn."adl1.ugaJi109 g


v»trieele "rotundepina Ia' 1009 g",Cind.adltugaJi· pietricelele ..
seoateJi fiiina ~i p~ne~i.aeeea§i"eantitate (leJas()ale. Dup~r5,seriide:'
Iovituri, Jua~i 1j11 bii~ de~onnaunei:stiole~i 10viti marunt pe 'oele20 •.••
de loeuri,in doua serii. Dupit aeeeapvteJi conduceent;lrgialll sus,in
umed,cealiL extinz1nd-o progresivct); •.antrenamentulsj)atelui.
antrenamentul. gi~lllui.. antrename1,).tuliea,pu1ui. ~i> a,;n.treul,unentlll
abdomenului ..mip (partea sllbolnbiHcal~aabd0lrtenllllli}~Maipute}i'
exersa simultao. ~i altolllf;ltode·:antfenamentul~epuP~~'eln~lii~care ..••
a forJei. explosive.•. ·.antrenameqtul •. ···· asculta,rii"i respiratiei,
antrenamentul de punere io 111i~careaep.ergiei cUmarefMl~",;;i\'
Dupa630dezile.pietricelele pentru 'lovi.1'oJnpieptpQtajunge::
Ia 1500g. Duplt720 dezile;"enenda'din:afara~i din intel~iorul'
vi5cerelor.este abundenta ~isolida ..Dupa ce .pieptuI,§i .·.abdoll1enlll
'I slnt pHne de energie, cind lovi~i violent cusaculeJulcupietticele;;i
fasole, nu veti sim~i durereea; dincontra,vi~a yor pare:il,l~oa.re.·
loviturile " .. " '.' ...• 'i' '.•. "i','"
Atunoi, pute~lsc()ate .125 g de pietricele;;iadaUgati250gde:
bile din orel,apol .Ia fieare hm'ii faceJiaceasta schimbare: Cl'ndin
saculeJ sfntnumai bile din otel. in. total. 3500g ~i)ovi!iyiolelit
pieptul 5i abdomenul,simtind camaiavetidestularezistenHi Ia
lovire, atunci .antrenamentul· •.pieptului>';;i iabdomenului'este
indeplinit: Daeil.'va"pute~iantrena .1ncontinuare .c01])ul.i~i fonneaz~
oase de fiE)r §i tendoane de oteL- fara VClf,be goale!... ·i,:' .c-· .'
~ ',.' .'." - ... '. :;".
.' .,' .'," :'. ",
_
"
Cuno~tinle necesare 'penirti.~fitre.fl~ment.
1.1n fiecare zi exersali diilliIl,eapl ~.iseara. cite 6~data.;cel mal
bine fiind la ore fixe... ' <," ..•...•..........• c .. ' •...••.•..• :.

2. Zgomoteleprodusedelovituri slntJoartepl,lternice §i .pentt:u


a nu cauza neln~elegeri en ceilaWn'lembriiai}amiliai san pailicii.
trebuiemaiintiisaducetimimdi.delamurirecuei./ •..•....•......
,...
3. Antrenamentul. trebuie sa lie fKcut progresiy ~i .CN masuriL
evitind graba deaob~ine rezultate rapide.Loviturile. trebllio

11\
"-'
.' ,·:·f

.• , .. - .1.. ' :.•

aplica.temai taresa.u mai incet.tJl' funClie de'puter~de re7.iten~'\a


fieclruia;da.clloviturilesint' excesiv de tan (violente) va vefi
ca.uza.lezi~ale orpnelor interne. A,aep~liaPJ:ofundarea acestei
abili~ti ca. slputeti suport8. lo\'ituri dure.:< ," 'j " ' ,

,4. 10 timpul practicii, pentru a p[O$resa ~. Jlecesa.r ~opriii


activitatea seXuall. "., "",>,,':;',',' ", .','.' .. '
, ,5. Suferinzii de boll croniee Ca' i' bepa.tita. tuberculo1.l
pulmonarl. trebuie sl, evite exersarea 'acestei. abilitlJi in fazele'
acute ale holii. Rlnile pielii unpiedicl. de .asemenea continuarea
exersArii antremunentelor tn zona respectivil··.." ' " " ,
6. Pe vreme urit! suspendap exercifiile.
. . . '.. -

:';:Altepunete ,de retmut;: .


" ..",' .- .'<'

. L Cum se face respiratia. cu inghiJirea. l.erWui? ..


, Riispuns:Dimineata lasculare. dupl igiena corporal}!, sta~i
intr-un loc CD aer proaspat $i pur, cu picioarele depa.rl;a.te at
latimea umerilor, naturnl,miinile pe~olduri capul vertical, privirea
orizontaUL Dup'l aceea inspirati lentpe, nas. ridicind cl11ciiele.iar
dud ari inspirat suficient. ex.pirati aerul rezidual (Zhuoqi '- Qi
tulbure). coborind lent dU..:a.ielepe sol. Dupa 3 inspiratii 3 expira~ii. ;i
la a 4-a inspim}ie,inghi\i~i aerul ea ~i cum atibea 'apa, eu zgomot.
conduclndu-lln Dantian-ul inferior. Aceasta este prima inghi~ire a
a.erului. 1n cominuare !acefi respinqiile po nas ~i inghiii~i aend de
15 ori, dupa metoda de mai sus. Cindinhalati aeruL treb.uie sa,--l
conduceti en gindul in Damirtn-ul' interior ( interiorul abdomerilllui.
~ub ombilic), este imarzis:i folosirea fortei.
,- CAlm se f a.cemasaju.
£. . 11' , . • ' '..
Raspun~ : 10 timpul masajului, patina dreapL.:>teste Iipita ell
toadi suprafa~a de pieiea k'cului In tuen) ~i se rote~te 'in sensu I
r.:.celOl· do:: ccnsornic. fa:,di ~. se ridica ~i a se face masajul prin
ah.lHeCar'3r.tpe supra!ata pichi. 1n timpul masajuiui trebuie ca limbrt
sri. impinga centl gueii. trebuie ca, gindurile sa fie concentrate pc
locul nV.l.sat. Viteza de masare nu tre.buie sa fie mare(aproA. ·;0-60
ARTAPUMNULUI 24

m~c.!ldl1iliu..). ' p , ,:,'

Dupa (',(3. a obosit. mina dteapti,:o puteJi' sehimb8.. cu' stU:l~a,dar


mentinind
~ ."8.ool.asi sen.~d~masa.j.' ., .. '.. I' , ••

3. CIh'n se fa,ce Roat(.t Destinului $.e 'fnvfrte,fte' sin,gltrl&r ,. ,


Rbpu.tMil : J{oota Destihului se invirtefte singurl! <:ste de
doua tip'llri: metoda masaiulfii in s€ns arar~' m.etoda r~las4jului
in seilS antioraz\ Limita..este; lp suspina. 1a cIa vicule (sub punctul .
Til'.ntu. ), 'in r:;s p'lM deasupra ombilicului, iar in paT{~ pmli ~
dn~pt[llcoastelo.r. C"md masa~i~n s~ns oral', 'palmi! dreapi:\J ...rlp~l pe
pieptlfi ckeptul apendicelulxifoid (de' unde sa despa.rt' l::J..>astele ~i
i'ncepe abdomenul),avmd en. centru acest punet se bGe ffiasajul
oral", m~ind S'a:la 'Ia fiecan~ 5 rotiri, de 7 ori Dupll. terminarea.
masajuluiintregii regiun..i,afi f~c;ut 36derot~iMasai~~I, e~'te 111 fel.
doat OO~1.11eiite inversltt .. - - -' -. -•.

4. Ce este CMnUinirea dimiilor


-, , • 'J,
de 36 de on"?

Ra~pun~ : CMnJanireaditttilotde 36 {)ril,nse~1:~m.~;


lovirea din~iilOt· irderiori cu eei superior! de 36 de o.ri. -. -- ,
La antren!lmentul de searli, spre deosebire 1:'<eel a1 dimine~iL
IlU trebuie si( fapeti inghifirea aerului ~i cUinfanh' ~(.i:dinJ:iilor~
• ~'., '
- •. I.••

d~vine ;;i mai


5. Cum semtelege expresia: "folosind Qi-uJ, 1.z~cul
dw- ca mainte"? -

'll<1ispn:!%u; : ".Folosirea Qi-ului'" presuput;.,~ utilizare8. energiei


interne. ' , ;.
In timpul inspirntiei., pieptul 5i abdomenul se bombeaza din
ce in ce, devenind mai solid:' .. ' -
.
Blocd.rea Qi-wui Yf(?(~'I,.iOO (')ontractii
-
mUSculare puternice.
6. lama; cmd v~~emea este rc",:€, cum. se exerseazlt Abilitatea
inrenoarlf Corp de Diamant"?

.. ~~.~
ARTA PUMNULUJ .

. Raspuns : C"w,d,exersati antreuamentul de ma,saj ~i Roata


Destinului se invfrref£e singuri1, palma,trebuie' neap'ltrat sl fie ill .
contact au pielea. cmd vremea eme rea. puteli face ma.sa.jul.·
introducmd mtna sub ·imbradimime. Cmd face~i anttenamentul 00
lovire. trebuie sa.' fiti imbra.ca~i clt mai sub\ire, dad. hamele sfut
groase .. rezultatele 'antrenamentului de lovire sa di.minueazl1.
.A~t.epta~i pUll ce sa inca.1ze~tevremea ~ exersayi direct pe pielea.
descoperiti. -

.7., Liceenii pot exersa Abilitatea· interiC!«t(f "Corp de


Diq.mant"?- '.

Raspuns : Toti eei care au depa:~it Vl1'sta de 15 uni. fete ~i


baie}i, pot exersa aceastlf metodIL Cei mai micl 'nu' .trebule 5-0
practice.

8, Cei en ? eonstitu!ie fizica slaM. sa'll ceicare efectueaz!


munei grete, pot exersa?
~ '"

Ri,lspuns
: Cei oo..au fi~icul slab, dupa ce exerseaza aceasm
abilitate (Gong),ob}in electe vizibile de menfinere a sanM-a.fii ~i de
vindecare. ,Dupa 8 h:mi de practic~, constituJia fizicit va. cu:noa~te \)
Cortificare vizibila. Fac excep~iecei Cc1.re au un corp sla.b C"d. urmaiE~
a unoI' boli orgallice. Cei care efectueaza munei grale pot exersa,
dar trebuie sfi. .fie atenJi ca atunci clnd corpul este {oarte oOOsitsa
mic~oreze JOffa de lovire~i.numarul1ovituri1or"",·" .
\ .
9. Abilitatea intetio(lra,'~Cdrp de Diamant" poat~ Ii exersata
simul~~n cualte. met~e din Qisong?' , . \.
•• ~. -":,' ~ ~. :1.: J., /.;. " ',:, ,., .. ' '.' :'", ,:' \ :.;

Riispuns : AcestluCl"U' iJebuie cautat de fiecare:


> ,

prin
,evru.rienta
~,r-, J", .propn.
'_. "e.;' ,
-------.--
AR TA PUMNULUI 26

UI.3.Meto<la de exersa •.e' ca c.~m~~ii de fie •.

de Tong Qing t
f
"Daca v~ gfnditi s~ bateJii pe cineva, mai intii antrena}i~va
!asindu-i pe a1tii s:( vl1 baHt".

Unii sportivi exerseazii In luptalibera doar capacitatea de


rezisten~i11a10vituri a unorpuncte, daracest luctueste insuficient.
DacttdoriFi s~ ob}inefi un adevaratGong Fudur, trebuie sa
va eX(1rsa~i regulat capacitatea. de rezistenFa lalovituri. Rezisull,ta
fa lovicuri reprezinta capacitatea uneianumitepar~i a corpulni de n.
suporta Iovituri din exteriOl~ (inclusivcapaciw.tea de a .suporta
cltzlituri).Cu cit lovltu1'l1e s10t mai puternice ~i Irecvenfalor este
mai mare. eu ath capacitatea de rezisten}:rt cre~tf~.Dcsigur; In timpuI
antrenamentelor trebuie stapinita roarte' biue Corta loviturilor,
pentru ea metoda sa fie cit mai stiinl.ifica. ,~.' ...
. Exista foartf:l n:J,ulte metode p~ntru dezvoltarea. capacita~ii dH
a suporta lovituri, en lo'.'iturile bra~ i'n braf Ceil un parwner).
exersarea ,capacitaj;ii de a suport.a lovit.uri 'in cap. coaste. abdomen
~i spate .. ~i exersareacajJacita1ii miinilor ~i picioarelor de a suportu.
lovituri ..

'\

I"'ostllra ..pregatitoare : Doua


pet'sonne
sta.n faut in fattt. natural, Ia distant;t
do 1m,' cupi~ioarele departate Clt
ll1.timea timerilor '
; Mi~cari : Ambii parteneri ell
! .• bnnele
' 1ntinse. " l!'i
'f due hratuJ
, &t1nK
-- ,-----' balanslndu - I 1fi interior spn.> dreapta
27

cil inima miinii in interior (pronatie )~i-llovesc de pal·tea interioara


a amebra\ului parteneruiui.' Dupa
aceea ritlic1 braWl indoind cotulla
90 grade in fata pieptului ~i-l
lovesc spre stfnga in sus de partea
exterioara antebra~ul1.li parterteru-
Iui. Dupa aceea. ridicli
brawl1ndoind coml la 90 grade;in
'far-l{ piepmlui. ~i-l lovesc spre
stinga in sus,de partea exterioara a

l..
antebrarului
brdanseaza
J'.",
Dupa aceea,bra~ul
,
'fig. 1B). '
sting lA~H
part.eneruluiCfig.
de Ia dreapta
~i
spre
st,i:nga :in acecati pozitie ell inima, 1111ini,tnliuntru. ~i-1 lovesc co
parten. ex.terioar1\ aantebraJului de partea exterioara antebra.~uhii
pal'tenentlui (fig. 2). ,
Se poatelovicu brapll1nfelul acesta ~i inu··un copac.
r--' ambele
Se exersea,za alternativ
bra~e. Tineli corpul <lrept.
limon. impinsa' in cerul
pe-,

gurii.
1mbina}i .mi~earile eu respira Jia,
~~.
dud lovi}i braJete unul de ceHilalt
e~pinqi bruse. gtndindu-vn. ia
~\ anteura\. cu ajutorul expira~iei sa
amplificati ~ona.. trageJ~ umltrul
din §ale SI brarul dm umtl.r.
Loviturile trebuie sl1' fie eCectuate
.
-I .~[J
.. li\,
,.'
~"' •
'~~
J," ,..
!
en' ,tot antebratul de ta· cot la
I....•_""'f __ . '·.~
•••
~__ Fit;:. 2,,,,
. .incheietura fi11ini. Loviturile eu
, bratul <1re1'tStht la numai ca se
Cel.
•Jrectllcaza 11li~carile po paru;;a opusYt.

f>u:nctc de re~inut : Lo\'iturile slnt u;-oare. apoi CorJa este


.--bR TA PYMN:lJLUI 28

maritA progresiv, 1a fel si frecven}a este mai mici ini~ial. Nu cauta.lj


ell ,orice pre~ r.calizarea. depetrorma.n~ rapide.'

nlJ~.Lev~~uragMftbat~lgambi.
'Postura: Ambii p-art~neri se SPfijin~ de un p~ete, de un
reazem recipr?C. peulnl.n:ll celuilalt. '

~~ - 'J,t ' 1 baJa:nseaza


Mi$ood) , :
piciorul 'sting
Fiecare
spre
dreapta cu vidul t1'l ~ata pentru a-I
ciocmi ell partea. intetioarl1. a tibiei
de piciorul celuilalt (fig. 3). Dup~
aceeapici(;lwl sa balanseatil inapoi
spre stinga pentru a-I cioerui de eel
a1 parte.nerului ell parma
exterioaiit 'a. gambei.' Loviturile
trebuie efectuate pe toate
poI1iunile .tibiai de la genunehi la
glezn[ (fig. 4) . '
,Mentineti-vid. echilibrul.
,--> Impingeti
Imbina~i
'limb. carul guru.
eu respira~ja.
mi~ca:rile
in

, , Amp1iiica~i forta eu
ajutorul energiei vitale (Qi),
trage~i~oldurik) din' ' ~le :;i
picioarele 4in ~olduri "

De retinut: 1ncepatorii pot ~


purt.a protec~ie 'pentru tibie
(paratibie). Loviturile sint ~oare
•~poi mai tad ..

l.. _' _
.' '
. ~
... ' ..

": ID.33.CiOeftirc::a
.~l1·: ' ,-,
'.:_0;' ••.... ~ ..
umedior .,'

r- .,....
" ,4 A
'-"--~7'"""l ~~. .· .. 1 .~a~tenerii'
. .•t P<Olsmra
u.j
H •• 11a 0 ~.~upregatitoan;~';
natural,
.1uma.tate de fa~a
mett ~n,
,piciorul dr.ept at· unuia est€:
intre pi.ciorele .' c",iuila1t ~;i.
inVflrs .. 'Pleloi:'eli1' lJ.e~j!j.r'l.ate dt
la~imei'i. rJ.meri1or.
Mi.~~~d 'Al1~bi\
. part.-80er1 lsi tr~.r. l,m~.rul drept
.1~.~~g clcC11e?:c. uml1nd. ~1Jo.g.
(r,.~~.JJ
.••...
) ' .. ,.
• '" 'in ilmp.1\J\1 t;icm.1i:rii tJID.lrul
eSt(~traS din mucire1\ 'l:alie~ thnb~.'e~te lmphwa 1n cer'ul glJrii
M' ., ''I smt
I.• ~carhe •••. "lmr.n.nMecu
~. , ,', m mOme\il:.ll!
resp!f~.tj~B.., .. t CiJocmm
.' •. , •••~~:"I,ura:~I.
brusc .. Conceritra#-'Vi .gmdil'ei" pe mch,1?ie~iJti~ uma:rului. Ctild
. " ' . e:xer::..';.;qi de um.il l$.lngm.., pute~i
" ,.' '.,~, ."~ '.mociu umliru e ce·pac sau
r----...........,..~-=-~oo",.l ..
<

1d
I \ '" D~ rc§:an1l1lt De In. u~or lit

1! -'. ,t, I
< ,,' • tare, g:radat, de Ia ptij:in lit
~ ",.,,I ·d.$alte?bi,~te.
m"j~ trepm"ml1rili !reevenl"-
I <

··'l1<.~
" t •. I nil 'C'~(!lCnltlrjj;~a
i!!:.l\~....)"Il-.
,.,'..:! •• ~,
l}lcptUl-aU

,:.'
" .;{
"1\ . '.J\~
"'1' 61
~~), .I
"':"~.
~ ~faj;ele
L.'l.fel casint
la C.i~'c~rea
Pcti'tur,a",:
in lateral.
ndtcate un~et'Jor.
J.lI~egatito~:i"e:
onzontal
'~-~~~'~-"
!•.•
. ~ /1;. lIIAI"';".· ! d~
!'i;d~("-<4n:l..a f 1 ca 'la
..
ciocnire~t umsrilor (iig.6)., In
timpul ciOCllidi pi(~ptul (;Il !c'r~1.d~n ~ile. l.imba
pi.eptuli:;,l. trag;elk
impi~e,'1:ru1.'gu,~ii.
, ... e.xpirali bruscpe nas. gmdi~i~va tn. piept ~i '
ARTA ptiMNuLm "30

bombap-l in afarl.

~ . reJinut:' ForJatrebuie
progrestv.
'sl'" fie ·.potx;ivitA fi drill
'.

1ILJ.5. Exercifii' pentru a suporta lovituri· de


picior tn coaste
Postura pregittitoare:'
•Panenerul it· cu energia
cu(undatl in Dan:tian ~i braJele
. ridicate . pelD.~·U a descoperi
depirtate at
coastele. pif,,'1!orele
l!Jimea. um®dlor. PartenerulB
'.in faJ3.Iui A· ....' .
Mi~~t1ri:. B Iovefte pe
rind C'U ambele picioare.
coastele din stinga ~i din
dreapta de jos In sus. La
Inceput loveste' earn 20 de
picioarc illtr-o serie (fig. 7)

Cel care suporta loviu.1.riJe: Lill::.ba impiusa In cerul


guru. in momentul primirii loviturii i~i ~ine."espiralia sa:u bomben.za
abdomenuL

Cd ee lovefte : In funclie de Cerlilt:a pa1"teneru!ui ampiificli


Cona. loviturilor de picioare. Loviturile slntap1icate ell lab~.
pidorului(~iretul). .,
De relmui( : Nu trebuie sa va grabi\i a. ob;ine rezuim.re
rapide. Loviturile sir 1 da.te ell picioruI gol. apoi en piciorul ·inclll~at.
Se mai pot apuca lovituri cu prJmele sau cu pumnii
.31

, ' ..• -. '-0."

iIl3.6.· Exerci!ii pent~fi~suportal()vit'iri i~ piept. Ji


abdomen.' ." ."
·Posturapregatitoare : B
· ell bra~ele dizute pe Ifnga corp
~i· picioarele dep:1rtate cit
laSimea •. umerilor.·' spatele
sprijinit .de~n( zidsau un
copac.A.stA.tn fatalui B in
· pozi!ie de luptll,.,· .'
. Misei\ri: A Joveste cu
direote de' punmi 'in' pieptul Iu!
. B. de Ill. stinga Ill. dreaptil §i de
.'sU$ in. jos, . pina.· in dreptu!
· abdomenului (fig.8) .
'A love~te cupumnii
cirlig(cro~eu. sau'upercut) pe
abdomenul lui fide la st'inga la
dreapta: ..

Cel care suport~ ioviturile: Sta eu limba tntinsa in eerui


guriisicoboar8.· centrulde greuta.te, cufundaQi-ul in Dantian. iar
cind prim~t,j lovitui~jle; dilatlt Qi-ul in arara. La inceputprime$te
cite 20 de pl..lm.niintt-oserie, apoi mar~te numarul progfesiv;
Cd . can; ,.love9te: Aplidi .1oviturile 10 ,ordine cuo forta
po~rivj~,ade la y~or la tare, \.'.'inal"i'ndfor~a progresiv .
. De re\inut: De 1a. u~or la rapid. nu trebuie s~ v!L grabiti a
cb~ine rezultate rapide
AR TA PUMNULUI 32.

111.3.7.
Exercilii pentru a suporta lovituri ~nspate
Posturapregadtoare: A ·~intr--o parte fa~ de.B care·
Incruci~eaza bra.~le tn fa~ pieptului. cufundaQi-uI1nDantian~i
coboara cantrul de greutate. piciorele departate dt H{\imeaumerilor.
Mi~cari : A Joveste spatele lui B cu laba picioruluilIltinsa de
la stinga la drea,pta ~ide sus in )os (fig.9)
eel care primeste loviturile: Limbalffipinsain. cerul
gurii; mud pritneste lovitnrile trebuie sa dilate Qi-til (energia vitala)
in exterior expirind brusc simultao, La ·inceputse primesc 20 de
picioare 1ntr-o serie, apoi se mare~te numarul '

Cel care love~te: Aplicli loviturile 1'oordine .. lar dnd


ajqnge in dreptul ~alelor (in dreptulrinichilor), mic~oreaz~ pu~in
lrona. Glezna piciorului care love~te irebuie.saJie pUj:inlntinsa, iar
fort.a modern.ta.
Dercrinut: Nu trebui~sa va gra.bi~ia.obrin~ rezultate
rapide. loviturile sint U$oareapoimai tad. Dupa 0 jumatate dean sa
poate ca 10vitu1'ilesa fie clnd mai u~oare clod mai puternice.

J
33

111.3.8.Lovitu.ride piciorbi gamba ~i coapsil .


. (1) Lovituri'in interiorul fi exteriorul coapsei.
.PQstura pregih:itoarc
A sta in pas a.TO sting-a
(dreapta)B staCH fata spre A.
Mi:!jcari: B love;;toeu
piciorul drept (sting) lateral
circular 1n partea exterioarl't ~i
inte:rioara a. coa,pselo:r Iu! A,

Cd care prime~te:
L' Cite 30 de. picioare 1nt1'-o
serie,spoi se mi1r',:ste num}irul progresiv .. Degetele picioarelor S8
;?,gata
.i. de sol ,pentru ~sta ferm.

Gd.coi.re lovc1>te: Aplicaloviturile de jos 111S11S, de Ia lJ,Pl'

,--
la taftl, en l;leznalntinsa ji ell for~a potrivira"de 1::1.
lent la rapid,

l!I
, Mi~e.Jini: A love;;te gamba
I lu1 B en r}icim'ul din fa~a (lig.11)
C ..
. e!.\ •. :\:';are ~ 'H~J~ne§t\t~
lOV'1i.lO.lT,tie: St,.l, CD plCl0a,rele
ART A PUMNULUI

departate. unul faJ3. de altu1 in Spa.te.picioruldin.ra~a agl.t~ateu.


degetele de sol. centrwde greutate proiectat. inainte;,
'. : ' ..

Celcare .·Iove~te: Aplica.lovituri 1!lCete apoi mai tad ~1


poate.lovi' ~i eu labapiciorului (partea ~iretului) de sus '1n jos.

111.3,9.Exersarea pentru a.suporta lovituritn'


par-tea antedoarti a coapselor: ..
Postu.ra. l>regatitoare: La fei catn fig7
.:' ""'. ,

Mi~c~ri·. A"'love~te partea


anterioara a. coapse! luiBc1.l cantul
exterior allabeipigiorului (fig. 12)

Cel earepriilfl.C~tejovitura:
Trebuie sa lllcordezemusculatura
piciorului.

eel care love~te: Trebuie sa


aplice "loviturile incet, '.apoi ma.i
" ,.~-
"
tare, de jos 1fi SUE.
De relin.ut: Nu trebuie sa va grti.bij;i !.

111.3.10.Exercilii pentf'U a SUlporta !ovitnri1ncap .


.Postu~a preg~titoare: Ambiiparteneri stan faj:a in fa!;:t
in pozifie de lupta.
,, J\t~carj: B' trage l:mrbia ffi
'piept, stringe dinJii, iar A ell
.mKnui de box''in miini il loveste
pe B tn fata .elldil'ecte,swing-uri
.~ ¢ro~e (fig.13).
Dupa .3 lurn.in lupta libera,
se lasa brusc deseoperitTeel care
. vrea sase antreneze PetItru a Ii
lovitde adversar ..

". '., 'Cel care prime~te


lovituriJe :, Piciorul din spa.te fixat bine ill sol. nu trebuie .,s:i
intoarea caput nu,ttebuie slt seretraga, ci din contra sa sa duca
mainte.'nu ttebuie sa vorbeasca. nu trebuie sa eschiveze.Nu'trebuie
sa ,deschida "gum:,iar imediat, dupa ce pumnuladversarului s-a
indepartat, ttel?,tiies! priveascltimediat spreacesta ..
, ' ,' . ' - . -, .", .;.. ~
.', Cel care lO'Te~te:'Trebtjie sl1. 0 laea u~or,apoi mai tare, ~e
lovituri la ineeput intr-:o serie succinta, apoi cr~te progresiv
nmnarul. se poate sa dea §i 2-3 lovituri, apoi dup~ o,scu1't3.oprire
sa:1'e1n~ap!' ',' ' .
•... .Aten~ie : / Nu tiebui~; s~ v~ g~abiji, ia,i, c1nd sim~iJi'ca a~i
alM!lt sau c,ava ~oar.~caput trebUlesa va Opn}L

" 111.311; ExerciJii pentru a suporta lovituri in coate


~ genuncbi ;.

(I) Exerd~ii pentru asuport~ l~vitUri tn ~oate


. ~os~llCa . p •.eg~tiioare:· Cn' {afa"spre sac' sau copac, III
picioare.
ARTA PUMNULlJl 36

Miscllci: Folositi once lovitura. de cot pentru a ataca sacul


S3.U copacuL incepind' cu mi~cari u~oare. apoi mai tari: Qi-ul este .
cufunelat in Dantian. tn momentul loviturii expira;.i bnlf.C pe Das
pentru a amplifica forJ:a, cuenergia. Gindurile trebuie sa conc.€3pa
existen~ rinei mase solide (fig.14)

Pl-egatire: Luati un sac cu


boabe de fasole 5i nisi!) de fier.
lung de un' metru ~i "lat de I)
"jumatate de met.-u~i pnneJi-1 p8
omasa solida,

Mi~cari : Lovifi pe rind


eu coat~~le desus in jos succesiv
cu miscari de sfarlma.re ~:u sac.
50 d~ mi?citri he 0 se:-ie.
f' . ' ~ .. ~, "
b
..JeCal~·I~
~1 .rn_ar~Jl. nU!}1ar:~i,en c;t.e
4 nllSCar1. cxerSt1.tl ZH.fHG cite
odatii dimineara ~i seara. pitia ce ajungeti la. 10008 rei)!~1:;lri.
in nlomentul loviturii de cot Qi-ul este cufunoat in D<J.m.;,~n,
centt ul de greutate este cobor1c tlnbina}i mir-drile cu n:spir1J tia.
inspirind dnd ridicar,i cotul §i expirtnd dnd lo\'i~i. Explmria treb'uie
sa fie $Curta si puternicii. Puteti l ori sa str:gati, on sa Expira.ti brusc
J J .J .J

pe nas.

(2) Exercitii
• pentin a suporta lovituri in gt~n1.H1.cbi

POStur.a, pregatitoare : Pune}i sacul ell nisip pe sol ~;i ~;w.:;i


, 'f'
m::aFa ,., m ple1Oare.'CU
1m .. " '\' ,ptCIOare
... ' '1
e",'dep1':.t'tate
", . ' , elt-. <v'
HI.Jnnea ' \!nlC:riJOr
, ., ' ~:l

eM' miiniJe sprijinite ..'4ea,supra; genunchilor. Qi-ul esw CUf:il}cl:'_t J'1I
1,:'¥ntian, centru de greilm.te coboiit.
Picioarele logeuuf1cheaz..:tt alternativ pe sicule~,
\

\
j.i..RTA Pl.'\tNULUI 37

fiecare piClor de cite 50 01'1. ill total 100 de repetfni lntr-o serie.
\Hiri~i numarul de m~eari cu cite 4 pe zi, pina ce ajungeti La 100
de mi?cari eu fiecare pieioT.
Aten~ie : inainte ~idupa exersare. masafi-;:a. coatele ~i
:.;enunchii.Vi. mai putefi spalacoateJe S1 genunchii en soluria pentru
spalarea miinilor la metoda palmei nisi p de tier.
De rer-inut : lncerca;i. pe elt. posibil, sa TIU va juli!i pielea sau
sa. singerati penteu ca asteptind sa S8 I.'indece rana, va trebui sa 0
llla~j de la capal .' ..

111.3.12.
Palma nisip defier
Pregatifi iIi primele trei luni un sac cu boabe de fasole, in
urmiitoarele trei luni un sac eu jumatatl~ din eantitate. iar cealalta
jumatate cu nisip ce fieI'. Dupa 6 luni urnpleri sacul numai eu nisip
de fier. Sacul este lung de 2 chi (1 c11i = 33,3 em.) S1 lat de 1 chi.
PuneJi sacul pe masa ~iexersafi cite odata dimineaFa 5i seara..
Miscad : Intindeti degetele de
la miila dreapta' (stinga) . si
'.desface!.i-le apoi loviJi cu palma 5i
>

dosul miini de e~te 100 de ori


(fig.15).
~·letoda eresterii numarului
este1:1 leI ea 1a ~oate si genunchi.

l~ I
71g.:> ~~!
~ (ae:ul).
1n
J- est.e euCundat
ffiomentul in. Da?tia~.
loviturilor Qi-ul
-lovtlunle S1l1f u~oare. apm mal tan
::;indil-i-vacii. sacul ell nisip de riel' esw un sac de bumbae, imbina~i
:~lJrespiratia.
,
inspir'ind
.
dno ridicati\ milia. si expir10d
.
cind loviti.
1,

Dc rerinut :' Nu trebuie sft vii grabiJi!


. ,.;' ",.- . "',:: ,"': ":::"::>.:: "';'.,~".:.

Atentie: Daca va imbolnavifi si,opri~i,exersarea; dlipaCeVa'


vindeca~i incepeti de la capat., Dadiv~dini~miinile trebuiesa va
opriti• Daca dupa expiratie simtiti 'dureri '.in ,oasele, miinilor, '
inseamnii ca afiexersatprea,violent.) Dupa,6 luni verI"simJi
furniciituri~i am0.nealii in degete,:acestea:Jiindun lucru notrrial.ln
timpul exeI'ci,iilor este interziss~av~fi:raporturi,sexuale.
,("" , "' . ,,' .

. ,', ,', •.

IV.!.Palma
. , nisip de lier (Tie ShaZhang)
,,' ,- ",',

Orice Om este inlpresionat de putereapecareo poseda mina de


fier : ruperea~L sfarimarea de obiecte"suprema~iasa'in Jupta.
Aceasta puters este demonstr~ta frecvent' in filme, spectacole,
revistesi dirti. Aceastii maretie, a miinifde fier e5te mult mai bine
conJirmata iii- demonstratii 'pe viu, ,[acute de catre' mae§trii 'si
studentii din Gong Eu. ,> , ' " , '

R~ceptivitatea de a. privi 0 astre! di3pe1"!ormantlt':sesitueaza


de obicei intre emoFie,'pl5.cere, admiraJie. invidie' si.lncredibilitate.
eu toate acestea, un lueru este cert: oricirie 8ste impresionat de ea,
. Influen~a>aceea c~ vedem, auzim sau,citim despre mil1a de fier
poateconduce' la 0 concemie ineollipleta ~i chiat amagitoare.
Aeeasta particularitateeste' pusa in .general·' pe saama· copiiloi,
a.dolscenfiilor~i pe seama celol; care~tiu pu~in 'c..lespreGong Fu.
Exista 0 intrebare eu care studentul se confrunta inevital si seva.
simJ:ii nu tocmai· bine cllld,vatrebui sa. raspunda. la ea.Cuf1nd,
cineva vii poate intreba:"Polirupe ° diramidii?" .. "Pofi ~parge 0
ARTAPOMNULUI 39

bucatii d~ leinn?","PoJi sa. rupiasta?", ....


o astfel de inttebare ne pune adesea in incurea.tura. deorece
instirictul .va spune ca daca veti raspunde negativ. inCluenta
dumneavoastra va ~ferii in eonseein}i. ....
Printreexperfi exista direrite Qpinii despre mtna de fier,
Studentul trebuie sa 'analizeze atent, apoi sa. deeidii eit de departe
va merge.
Motive pentru antrenamentulmiinii
La.sind In 0 parte invingerea 5i inrIuenfarea oamenilor, exist.'i
ino.tive serioase pentru eare mina trebuie antrenata. ;
1. Fara foqa,' tehnicile de lovire eu palmele sint lipsite de
aplieaJie. Pot fi comparate eu un cu~it ~tirbit. .
. 2. Se poate avea <> masura penttu progresul in antrenament.
Succesul in spargerea de obiecte,arata. gradul atios, atit in viteza.,
citsi in putere, in rela~ie eu eoneentrarea ~i controlul corpului.
, 3. Practica' spargerilor este. 0 partecomponenta. in
antrenamentiil de,Arte Martiale, rani de eareacesta nu poate fi
complet. '
4. 0 mina puternica. da. ineredere ~i satisfaetie.
Motive care se opun antrenarii miinii
. 1. Pelltru' detvoltarea .. persona.la, inva}area mi~ea.rilor ~i
mentirierea conditioi fiziee sau recreare, mina nu trebuie antrenata..
'2. Pentru s'port·;· regulile de competi!ie nu admit 10viturile
contact a.stfel mina nu poa.te fi folosita..

Motive impottiva .:'miinilorde conditic grea"


~ -

Princondi!ie. grea vrem sa. spunem cil. mina a atios un stadiu


a.vansat de duritate ~ipoate rupe lucruri ca ~icull1 ar fi fabuta. din
fier., ", .

,
ARTA PUMNULUl 40

1. lVlina de conditie grea este biititorita ~i nu arataprea


frumos. Acest proces este ireversibil. .
2. lv1ina nu poate face munei delicate.
3. Are tendinta de a iolosi mai multii. Corta dedteste necesara
111caz de autoapa;~f'e. ' .
Aceste trei motive sint bazate pe diferenp dimre aspectele
sociale moderne ~ipe Ctcelea ale Chinei Antice.

r-"
~~~~
Societatea moder~a[
•....
... "Chi"na Antica
~~~'t"'''''''I..~'''''''''''~'''''_'''17''''''~

I ?.atraetlvaL
min~ ~~tatoritii
d.p.d.v. SOCial. I
nu .poate HI?· <wcepl.ata.
,m~;n.a_batatoritii este

I Avem
o mare neyo;e de mlmi
dlVerS1t~~te de pentnl
munet. I Art;:>,i; B .contInu.a ~~niali. :p?,teau
sa 0 spectaitzeze
ell. profesie ..

Legile 5i Codul·Moral nu per- este. adesea legea celui


Lt=Jgea
mit folosirea e)fcesului de mai puternicsi dreptatea era
forfa in apara.re. adusa de razoonare. .

Cintirind importanta ffiiiniide fier in rebiJiileile via.picale


f iecaruia: Ia lucru.aca.sa.. in f amilie .. 'eu prietenii;;iluind'ln
consideratie ath pl'ezentw cit ;>i viitqrtiL stude~tul trehuie sa. decida
cit de departe va:mer~e il'lia.ntrenalnent1.i1n.iii,nilor. Sep8.1'eoamuni
de ·condirie moderati se potrive~te cutiatamoderna.'}?:fin 'condi~e
l110derata sa ·define~te mina care este~Ii:treria.taatitcitsa.para.
naturalii. Printr-o metoda ·btina Be 'poate cl~tiga '0 fOl'Ja
considerabilafara pier.derea. dexteritiiJii mlinii.Unlll dintre Pl!ijcte1e
impottante in exersateapalmei de, msip .de fier este folosir.ea de
41

medicamente cllinez6?ti. Unate l'coli.foloses9 medicamentele 'in


fotiunipentruspiilareamiinilor, altele folosesc medicamentele pe
cale . bucala. iar' altele folosesc plante medicinllJ~ pentru a Ie
introduce in nisipul de fieI' cu scopu! dea obJine eiectele
medicamentuhii in timp. Scopul fo1o::;irii medicamenteloreste de a
preveni accidentatea oaselor;>i mu~chilor,dea face transformar~a
~i intii.rirea oaselor '~?imUfjchilor miinii pentrua. deveni ca fiend. In
rindurile eEl urmeazii.. vii voiprewIlta doua re~ete utai simple folosite
ii1 exersarea p(llmei .de ftisipde jier.1a sp1t.lareamiinilor:

Primareteta: Solutia. cu otet .'


MateriaIe: 500 g decuie'l:uginite, 5oo'ml<le o~ei.
Introdllce~icuieleruginjte in otet si ·lasa~He.15 .zile, timp tn
catese Va" producoun i
amestec omogen' Cpu tOri. 01051 ~i bucafi de
fier ruginite, dar sa ullfiepreamari) ..•................•..
Mod delolosire ::lnainU3 de a 10vi sacul ell nisipde fier, agitaJi
binestiola. ell .. solu}ie. varsa}i chevapicaturiintr-o minK ?i
ungefi-vii arnhele' palme:apoi exersafi conform metodei. de lovin~ din
pulma'liisipde fif,!r:!)upa,ce a~i terminat. varsati 'pulina solu}ie
in~r-Q miniisima~a~i cu·ea.toatel()curile, dosulmiinilor Clultul
exterior. pal:n{el~,degetele.fi()care incheietura, masaj Care tn~buiesa
dlirezet peste 3 min.,ReJil1eficiiacest masaj final nu trebuie sm!rta.t.
Aceastii i;eleta.cu ()!~t dK rezultate buneirt special pentru Gei
eu oasale mai dure. .... :.'.
,;:'

A dQ:'Ul reteta: C1J'itpa jierbinte, .'


·:tvledicalnf.!nt~ : Lycill1l1Cinest3sisare de buciWirie
, Mod de prepanuo : introducefi planta ~i sare~t1ntr-o eantitate
egala. de apa si fierbofi solutia ol*uut~ ........•..•.. ':~ : ' ..
Mod de 10105ire .Inaintedeexersarea paimei nisip de tier
lncalziri .soluJ;ia1?i $paJal:i-vfi~ miinik~ ell ea fierbint(~!pentr.u. a pune
energia 5i slngele in mi)"care .;;iperitru a sini~ii pielea destinsa..
Metoda spiilfl.rii .miinilo •. CUSOhlJia.fierbinte~ trebuin Colositii en

l~l'se".nmli"''''' itlCep"t'tl'eb~ie,doftl'sa iocit!7l!isO!ll\i~~i sa vii


ART A PUMNULUI

..
spila~i miinile. :apoi din a! in a!, sa vi puteJispi.la mai multtimpln
solufia clocotiti. Dupa.1Ceea,lafelcala ~eteta cuofet, mas8.fi-:-va
palmele ~i degetele,.apoi 1isa~i
..
miinil~"
sa se uSuce'f~
..
a le~~rg~~_, .
Nota :. Planta' din a' doua re~ti s-ar pUleS.sa nu ~ gaseasdi
la noi tn acest caz se poate lolosi doar: apl1 ell sare, bineinteles. ci
rezultatele vor Ii diminuate.· .. ' > .

. , .', ... , .

. .. Eehipament pentru' ~X:ersarea,.,r:·p':bnei.nisip.··.de


flee .. " . ". 'd, c" '" ' ". ': ~••. ',

Un sleule} lung de 4S em.. latde 30 .cm.:~ gros de 5-& Cln.


conIec~ioriat dintr-un material prin care nll trece pra(ul eventual
cauciucat sau piele.. -, - _.
. ' . ,,,,. ,_ ..'.' .",,::'_'.""'. ,':'>',,' ','",'" , :.·· ..,..:f
Stadiull :.esteprimul stadiu in care';nuna',e~ 10a~tJ.~pja~
delicatii ~ pasibili 18. invine~ire sau rinire.'Saculefultrebuieum:plut
eu metarial buretos sau elastic. de exemplu, ca,uciuctil spongios care
este ideal Ideea este de.a antrena. librele netvilor .senzitivi Si -i'f11iilii
pentru a se obi!?nui eu impaetul,cu cr~rea. temperaturll 'miitiji ~i
eu intensificarea cfrculatiei singeluiin vasele eapUa.(e.
Antremnamentul regulat o data· pe z~ poate completa acest stadiu
intr-·o luna.

Stadiul 2 : acum. mina poate suporta Iovituri moderate si 'llU


mai este posibila invinetirea sau ri.nirea. Materialul de.umplere estf)
acum un materialsenUSolid, cum ar boaoode fasote: Acordati tacit 0
luna pentru antrenament regulat, odatape zi.. ,
Stadiul 3 : acesta este stadiu.l final si n-are limita de timp.
Practicao1.ii se aotreneaza atita timp dt pot. Matetialul este mai
dur, ~ anume, nisipul de fier folosit in operatia de sablaresau bilele
miei de sabia j. I

.J
43

~etc;aiede eJl;.ersare
1. Se fo1cse~e ca pbzi~ie ~t\'1abu.Br-ar.Jl rei3.x-atSe ridimih
;.f\C@put piri~ 1a nivelul ochilor ~aumai 5US prin ~tera1.
. 1. ~fit)a lov~ refixaJa. in saculef.u! ca.re .a rost pus pe 'un
scaun solid inJa~ la nivelul abdomenului. In llici un cat nu treEuie
rolosi~i. foryt-. Min.a. trebuie sa. cada asf:men.ea unsi pietre
su~-pe_lJdate,a· carei leg;atura S·-3. rupt.
ReJ:ineti , In· moroentul plesnirii. spa::~le. um,grii, ·braJ:U1. mina
sau orice a!~pn,rte a corpulpi IF! trebuie sa Joloseasd\ fO:i}a. 1a rei
(;(i la olovitut~ cVbiciu~ca. In timpul loviturii, i.rtillchiul na trebuie
~:,i sebalanseziI!. Regiunea. care in. coatact cu- sacul est.e LORta,
~;\~r..ra.fi~apafmei. in speciaL podulpalmeL .
,- .Dupa prima lovitura.. rrlhla se iidid oolic spre umaru! {!PUS,
apoi iove~te sacul eu 40sul miinii.Dup3. 0 $Curta opom se yidicadill
1I0U~Uov~te eu cantuI erterior. Apoi nii~carile se repela altern:itiy
l.:ua1f1bele miini,:· trei' lovituricu o· mina (paJma, dos. cantul
exteri-3r j, tr~iell ceala.t~J;·. ,.r\ .
Durata : dincaU21\. natuc-ii suple a metooei, nUlm este capabila
sa Suporte un· antrenaulent ,de ° jumatate de ,ora sa~ mai mult (eu
';ondi~ia sa puteFi menJin!il poziF!Q calaretului'l11 totacest timp.).
Norii.13.1.o sedin¥i nu trebuie sa fie'mai scurtii de 10 mill. .
-....: '.
Punete ~mportant~.;de-'reJillut ...
i: LH exers~rea pahpei nisip de, ner impo.rtzinta este·
l>ers€yer8Hla.Subnici un ·motiv nn trebuie_.M exersa}i o. zi ~i sa vii
•,dihnititrei, smioontru it recupera c..eea cerw a ti facut in -zilele
I'recede-nUl, sa int~nsi£i:catiitltrenamefltul, a.poi sa: va odih.niti din
'l'~iJ dwva zile: In felulaceS1:a . nu vex!· ottine
1IiciodatiL
, iezu!tate 'bune
_ -
,.

.2. In spt'~ial' in primeie trei lami trebuie sa exersa~i zl..de zi


pt:Jltru C?l i~ a~eas~a .pet·ioa?a stn3,?tur.~. m:iinilor s~ schiniba din ce
ce. acmn 1nl/a.tatl$l expenment.'ltl apl1carea forte! pen~rante.
.If!
3, SUs€ poac6· splme nili1ic Inlegitura, eu' durerile mtinilor.
Jr~l}:a:sare,,;. ...s(tlj.cruar ·:ruperea . 0:lSelor (1n monH~miH-. -incefcarii
ART A PUMNULUI 44

premature de sparge obiecte, 'dnd mrna nu S'-a solidificat}


Acest lucru este contrar scopuluiurmarit. de antrenamem ~i
rncetineste progresut Este inevitabil sa· apara vinani minore; in
i
special, 'in stadiile de inceput. Cind sa ntimpHi aces! luau. acea
parte a miinii saU 11lt.rega mina, trebuie ret;inuta de Ia <'n1.rermm,ent
pina se reface ...
4, Daca din dilerite motive, ati fost nevoiti sa lutreruoeti
exersarea trebuie s-o luafi de la capai, ' ..
5,Dacii. din anumite motive nu mat a veti momentan soIuria. de
spalare. taceFi masaj frecindu-va palmeleu~a deceala1ti:L :;:lUll $€
lueing, flira. a. opri exersarea.

Ivi. Mina frunza de bambus (Zhu Yc Shou). .


Pri~ul pas : confecJionari un sac dintr-un material gfOS ~i
rezistent. Introduce;i in el nisip de fieI'. 1a inceput 15 kg. Faceti un
suport d~ lemn. inalt de 6.5 In. AtitnaJi sacul de .supan eu 0 sloanl.
groasa pina Is: nivelul pieptului. Cind exersati sta~i fix in lvfabu lingi'.
supon ~ lovi~i eu p3.lmele. 4a inceput,dupafiecare lovitura sa.cld ~;2
balanseaza numai putin. Dupii n.ceea de la chit'a em. la oiteva. zed
de em. Balansarea pOate sa ~iunga pina la peste 3 m. Cil1d f;a.cul
revine din balansare, ridicari palma !?i oprifi-l printr-o lovitura
stearsa. care nu nuniai cii,-l opreste, ciar i1 facG sa se im:-irt.n. 08 Joe.
Dupa ce se opreste din rniscarea'de rOl:ire. loviti-l ell miua ceah1ti
spre Inainte si dud revioe' oorit1-1 din nouprilltr~o mi.sceJ.re ste,,;rs~'t.
Exersari in f~lul acesta zilnic dijmillea~a,la prinz ~isea~a detrei o1'i,
de fiecare dam dnd da.~i cite 100 de lovituri. Dupa. 100 de zife se
peate vedea unele rezultate. La inc.eput loviri u~or, apoi mai tan~.
lent. apoi mai 'rapid, avn.nsind progresiv. Numarul lO\'lturilor pOBxe
fi crescut.

AI doilea pas: dndnu mai simtiti otJ0seala !lc <ximul o,cs.


cre~te~i greutatea la 25 kg-,apoi de fiecal:e' (hta rnfirj{j C:J~ci;;,,~Kr k~;
pina ajungeri In. 75 kg, '
Va sint neces~tri 3--4 ani de practic.i.
AR TA PUMI\'ULUI 44

premature de sparge obiecte, dnd mma nu s'""asoIidificat).


Acest lucru este contrar scopuluiurmarit de antrenamem ~l
lnoetineste progresul. Este inevitabil sa apara vinatiii minore; in
i
special, 'in stadiile· de inceput. Cind 5e nthnplft ac(~st lucru, ac(:)a
parte a miinii sau intrega mina. trcbuie retinuta de la 2fntrermmellt
pina se reface. ..
4. Daca din diferite motive, ati fost nevoitisa Imrerupetl
exersarea trebuie s-o luafi de la capal. I ••
5. Dacii din anumite motive nu mai aveti momentan soIuria de
spiilare, faeeti masaj frecindu-va palmeleuila de cealaltS t~ina. $(~
incing, fara. a opri exersarea.

IV2. Mina frunza de bambu.s (Zhu ¥c Shou).


Pri~ul pas : confeefionari un sa_c dinte-un material geas ~i
rezistent. Introduce~i in el nisip de fier, la inceput 15 kg. f.aceti un
suport de lemn, inalt de 6,5 ro, Atitnari sacul de suport CilO sloani
groasa. pina la nivelul pieptului. Cind exersati stati fix in Mabu ling'?
supon ~i lo,,~i;ieu palmele. La inceput, dupiifi€care lovimra ::i:3.CuJ $<2
balanseaza numai putin. Dupa aceea de la citiva em. 1a clteva zsd
de em. Balansarea ~ate sa. 3.junga pina It'!. peste 3 m. Clud sacul
revine din ba.Iansare,. ridica~i palma 1i oprir-i-1 printr-o lo\'iturii
stearsa. care nu numai ca-l opr6"Jte, dar il face sase hn-jrtii pe loco
Dupa ce se opre~te din mi~Garea' de rotire. lovit-i-l eu mina c~a1a.bl
spre inainte si dnd revine opriti-l din nou priutr-o miscare stc<''.1'si\.
Exersati in f~lul acesta zilnic di'mioeata, la prinz ~isea~a derrei ori.
de fiecare data dnd da}i cite 100 de' lovituri.' Dupa 100 de zile se
poate vedea unele rezulta.te. La l:nc.eput loviri u~or, apoi mai ta.re,
lent. apoi mai 'rapid. avanslod progresiv. Numarut lovituri1or pmne
fi crescut.

Al doilea pas : dnd nu ma.i simt!t1 ob,)seala 1.:,," (If'imul oz.;:;.


cre~te~i greutatea la 25 k~, apoi de fiecal:e' (hta rnf;dti Cl; ci1:;,~ K} k;,;.
pina ajungeti In. 75 kg. '
Va siut necesari 3-4 ani de practici.
.~
45

IV.3. Mina care r"up,ecal"aluida (Dan F'e:tl Zhu.an) .


, Ru.pereacaramizilor sauapi~treloreste operfonnantli de
abi1itatedura(YingGon&l?iesteu~a .'dintre oele 72 de a.bilitiiti de
Ia Shaolin,. C~lmai bine'·se,practici.tdiminenla injut"ul orei5,
noaptea. lapdnzsaudupa ".amiaza. Dimine.."i\lise pot exersa
lovitutile -lasac. noa.ptea se poate lovi in much! a pa.tului eu cantu]
rn:iiniloi. La pdnzse:;poate lovi in llluchfa roesei,iar dupa masa se
peate lovi rn ·perefi.Aceasta abilitate nu sa poate obFineintc--o zi. ci
,Gste ot;reabade dU1'"a~a ~i persevf:l'enra. Va putefi conrec~iona un
mllnecninde ten:m, in' caresii !ovifi cupalitiele (ell <tantul e~1;erior).
inlaginifldil:-:,,,~a·ca:, "'.este c ur:,"dusman
"-', -","'- ' ,',
,-,- ,'~,
-
'care va ataca.} Exersind
:" " ,,', ' " .

constiincios dteva Juni deiile,puteti rupe ocaramida ell, mina.


Metoda con~'eta(,-ste"urmatoarea: '.,) I ", ', .. I
>l.i~;~"~'~er~::: pUte~i16v~Jnrnuchj~, patulu~in pere}!,ill
mas5.'eto. Iflfieca:redimilleat~.du.pa,ee alii luatmasa deprinzsau
~;e.irninainteide cuicate.' '10\'1t1prinmiSdi.ride ' retezaie en cantul
ext"erior ttimiinilorin a.cest'tip deobiecte dure. De fiecare dat8,
"reteza~i"c;umlinilede 30-S0orisi e~~rsaJi130de rile>. ,
·2,Jifltt~ln $erlibeT:atirna~iun sac de 15 kg de creanga
urmicopac, .1~)tla1thtl;ea. piQpt-glui.I!l fiecare diminea:~asau noa,ptea.,
stttj:1"ln' fai~sa¢ulqila.oaiStatita:d~.Q,5 m in' pasul arc Sau aha
pozitie, si "retezifi"eumirta areaptade SO de ori, aPQi eu stinga de
$Odeori Exersafi alternativ ti1l1P de. 130 dEi' iiIe. ' ..
''Retezarea''ma~ech.inJdu;i delemn: confectio:t1ati-va
~~~S nianechirre '~nntr~un material dut:, -sterdr, fag saUjllt ~atenat. -
de marimeaunui:om.Puneti. 3ma.nechine fixate bina in solin forma
detriullghi,l1t 8, ;distan~aintl'e ele de 2 m. StaFi in mij10cuf lor, ell
fa~a ~ntre, doua-mafiochine.Lovifiin seiie ell ampele muni, eu
mi~(.·a:dde tiiiere, apoi 1ntoarceti-v~pentru a-I lovi pe, eel din spate;
Acei".sta este ,ose1ie., Teei ,seriide Ibvituri fa.c 0 repriza. De fiecam
dedi exersl1j,i ci't",~,5~15 reprize. PetseveraJ:iiil jur de un a.n. Dupa
aC8ca,llpuc1iricu illhla. sti:nga 0 c~iraniidii. sta~i in pasul acc, .
Goncentra~i,va peiltfu' a duce ,toata errergill in miini ~i lovir-i
:w:m.lltan eu mlna ~i en ca:dimida. In: timp. vefl sparge 3-$ caramizi.
";" .
" 'ART A PUMNULUJ

PAR.TEA,A;V..;-A
, ,

Metoda de exersar~ a abilihltU 4egetelor


(ZhiGoAg. Lian Fa)''.,
Esteo zicalicare spune: "Tr~i pumninuse oomparii Cll un
cot. t1'e-i cOate nu se ~mparll. cd 0 palma. trei palnle Jlt1~e .tompad
cn un deget". Deaici putemvedea"ca puterea degetelor este
impunatoare. motiv pentru Care mae~ri renuJJii!i au acordat 0 kare
importanti antrenamentului pent~u:abi1it.ateadegetelor (Zhi Gong).
Antreoamentul degeselor se face cu SCQPulde ~ dezvolta, abilitatea .
, aoostora. de~a patrunde in obiecte mai dtJre salJ OO,:apuncta<anuntiti
ceritri sensibili. '" "",'" ' ".', -; ", ,', ,J

V 1. Flotiriin degete: '


Pu~etitoate virltiril~ degetelor
P1c- 1.4.
pe sol., '~i intinde!i bra~ele~i
picioarele. indoili brarele si cobori~i
.pi~ptullent,pinaaproape de sol.
apoi , ' iIripingefi:, eu putere" ~i,
Plot~ri ~n 4ecete. exercitll oe, :ridica!i-v8. tn pozifia' depleeare.
mB~e for~a ~1 ca~~Jp~obablL va
aint ~~mijlare. La mai p~teti
Pute~irepeta'aceasta mi~care" de
intilni ~i in alte, sporturl. 10-30 de ','on. Dad.' simtiti cii va
,..- .....•.
esteprea u~or. aupa 0, peFioada de
tiniP puteti exclude pe rind: degetul mie.ineJar. apoi' mijlociuI:
ajun~ind sa face,ti flotarile indegetele aflitator:~i mare al ambe~or
miini. Pe masur8. ce progresa~i ~ capa,tati mai multa fo1'J:liin degete.
pute;i exersa Ootii1'ile intr-o singura m~nii, la feL e:duzind in timp,
degetele;mi'c, inelar. roijlociu ~i chiar degetul roa.re. pentFU:a ramine
in final doar in degetul aratiitor:(Fig. lA.B) , '
ART A PUMNULUJ 47

V.2. Apnea-rea' uleiorului ,.


LuaJi un ulciorcunh~p ,de' ograutaie .convenabila 5i
pune~i-l in raja., stari in pozi;tia' calaretului apuca~i-l degum eu 0
mina (su.b forma de ghiara),ridicaFi-l S1 cobcri!;H de un numar de
o1"i,apoi sGhimba~i n1unile. Exersafi in reIn! ac-esta: pifia ce sirn~iri ci
~* , 0 bOSlt.
. ",;
"fv.'
(figura 2A. B,C) ."
~
an~t ArecvenJa . - '1'Ot' ~ gre!.:it~'iBaUWloru
rot.lcan
" ...
".
'.
l'U! '" .
Wi tlmp

De reFinui : bustul tretHJ1C l,a fi!)VfJrt:ca!. dup5:ridicarea IS:


nivelul umarului, milla trebuieopr:.hi pu~in, a.poj c.oooara iar dnd
ajunge ulciorul aproape de sol S~ rklicI din no\;~ .
.•.. :.

.'M_ ,""

li,_~
~~
'~l
..~~~A
.._" ,I'
"iJ .•u_L_ ....~"'~~ iD~\1C
. J;,J -I!:'~'" li.'1
_ •••• _-"""""iI .j;d
-

\
AR TA PUMNULUI 48

V.4. Insertia
I miinii

Aceasta metoda dezvolta foqa penetranta a degetelor.


intarind in special virfurile degetelor. Luati. un recipient destul de
adine. ee permite introducerea miiniinu mitl putin de 30 em. Umployi
reeipiemul in funqie de stadii·· '
Modcrat 1.: griu sau graunre asemanatoare.
l'#iod(~rat2: fasole uscata sau mazare
Moder-at 3: !lisip fin .
Extrem 1: nisipmai gros .
Extrem 2: micipietricele
ExtlrellU 3: pietri?
ExtrcOl 4: bile de ote!
Forma~i Inina lara Ii indo! c1egetul mate in interior. stringeti
degetele l1lltte ,eleridicllti·-ola. nivelul pieptului en degetele indreptate
spre recipient. Fixari centruI recipientu!ui. Afunda:d mina, drep~ in
material pir.di Ia incheietura. Tra.geti ffilna 5i introduct~ti-o
cealaitiL Tot timp1.11 exersarii e~~te'Dine sa I men~inefi '
cdldretului en. in fig. 4
finda!i ajnus 1a niveluI moderar; 3 pl.lteti pune nisipul lntr--un
l"-"'!:,):l~'"
19.he.~.n .)o."U
_<:,-..!~J vd.,,,,.n
r- .•.•.).~-,..{.) }.~ fr~r.
"'.A., ~!
~ •. eX~l .H ..•._l.,1"" 11.11l1Uvlill,
_ ~~lr:~~:'''''''t.
~.':>'j.1-1.{--f'.i-''''t"';", ):". ''' ..•••...
,.:,; 11.klpU.
:~~, -''''J

i.n.cil.lz1t. dar desfa.cute. lasenia trebuie s;:\. fie


CD deg'3teJe scurti
durata iar mi:na so ",coate dadi In caz co.'nisipul frig€'.
ART A PUMNULUI 49

introduce~i si scoate~i miinile iar ···cind nu mai pute# suporta.


temperaturanisipului care se incinge din ce in ceo splllat!.-va eu
spirt medicinal sau ou solufiil~ date 1a palma nisip de fier. pentru a
lnHitura durerea ~i usturimea. dupa aceea exersati. spalati-vii
mi:inile.iarasi exersari. apoi spa.1ati-va. miinile~ repetati pioa ce fiU
mai putetiI continua
, (fig. 5).' )
. De retinut: tn nidi un caz nu tl'ebuie sa va: grabi~ ! Daca. va.
dt:niti ml'inile opriti-vii pina ce va. vindecati apoi reincepeti
~ ,. I> ~ •.. ~ ,
practica.
._ ARTA PUMJ.\fULUl 50

PARTEA A VI - A

MetOda d.e.exe:nare a abilitatii hn.-.eioT


(Bi Gong Utin Fa) .
Vll Rostogoiil'ea lemmih:ai lte bra·te ,
AceaSta metoda dezvo1t6. rezisten~, bratelor 1n lo','itur.i
pl'ooum si forta deiovu-e. Lua~i 0 tulpina decc"p'ac'lun~a'de l::n.de 0
gr:osime ' ~ . greut-ate aoceptabile,pu:l:l()~i-o pe bi'zc~e (fig.G) si
intindeti-o '1.'1 {atii. Dupa aceea. mcepeJ;i sa Ie incllna,ti pemru <~a
l~~mnlll'sa sa rostogoleasca pe br"J.e de la indll~iNUdl(!; ~nirnihr "pre
ume.ri, apoilndoili ~i intindefi brusc brafele. pemru a face Ci'i 1.9mnul
sa sari. in aer(fig. 7} Dupaaceea.,prindetHpebtate in f.l,omentul
caderii. - ,' ,

,S·~;
"',~ ,
~-::~1 .•..•..... ...•..

::':;:~~'::l
--, ~-. "~l
, '~~'-~~1
, ..'" '1
"";"" "~ .. , .•.... ,.:

Repeta.ti in felut acesta J'ostogolind lemnul. an ..mdndui rtpoi


nOll, rostogolindu-l piml ce simfj~i di v-a:u ODosit brti}.:;)l!~. Dup?, 0
perioada de timp pute!i alege un lemn mai gros penttu eXEU',mxe,

, de tier (Tie BiBo)


\'1.2. Bratul
Bl'atu.lde fier. abilita.tea. hratuIui. 5e m~d nume~;;te cobilita de
Ner si este 0 metoda de exersare a,'foth3i antebra.wlul, Metoda este
~mpla, i:,'X pentfu a obrine abi1itatiE!a ~int nec;3sa.~i ullm;;d 3 de
practica.

I
\
Sl

Primul paS: h
,1nceput tiebuie sa loviti a!temativ· CU'
ambele brateintr-un p-al"<ie lemn lucios, lntr-un Sac de nisip sau
1ntt-un stilp ~otund. Trebuie ~aloviJi u~or. atit ell partea interioarn.
c!t~i ell ceaexterioara a brafelor. Tn fiecare, zi, exersati de trei ori
(dimineata. 1a prinz si seara) de Hecare data lovind earn de 100 de
or-i. ein&' lovifi, trebuie sa treceri de 1a lovitur:i u~oare 1a lo\'ituri
dure, de 1a mi~diri k:nte la J.ni~diri rapide. pre.gresi\'. De asemenea
puteti crest.e fillmarulloviturilor.
to·.) _.' . '
P~imi ».1doitea:
dnd bratele s-au calit S1 au devenit mai
dure. d!ld mai simfi~i durerea. puteFi 301::.--:;8 un ~opaccu scoarfa
flU.
n~·duroa~t pemrn a exersa la feI ca In., primuI pas.

Pasu! al tre:i}ea : Dupii 1-2 ani de pracrica puteri trece la


'.'Wfsarea pe illl sdlp de piarrii, la ielca 1a primul pa.s. Practicind Cll
.,:;r~:<3v<:or~~;:r.,
va. pG~e\i face brateie solide cu 0 mare fOfj;<1. ~i 0 mare
CZ1S12n~a .In lO\'ltun _

-
--', ~-- ----

BIBLIOGRAFIE

t.Colecti~J redactional al rev'oism XIN TIYU , WUSHU RUMEN.


Editura popuIara din JIAN
-
iIANG'o' 1983· 'o'o .
l.~tivuiprur~or de sport din "105titul de educatie riziea Iii
sport" dm.JJEIJING: WUSflU (seJecUe), 1918.
3.WANG' BIN, Revista QIGONG nr.J din' 1981 Editur9.
Tehnico-StiintifJca din JIAN J~NG
4.ZOU QING FENG;Wusbu 51 sanatatea nr.4 din 1983 - Edltura
..Sportul popular:·, .
. -. ' ..

5.LU· GONGL! ..: WANG A1BO : BOn or. 3 din 1989, Redactia
•''oziarului Sportul din provincia Shanxi.,'o .
'o6.ZOUQING FENG''oBOJI nr. 3 din 1989. Redactia zlarului SportuJ
din_provincia Shanxi •
. . . . .

t.Y ANG LONG, Bon nt. 3 ~in 1989, Redac:tla zlarului Sportul din
provincia Shanxi.
-. - .,
"

8.ZHANG YANG SHENG. WUHUN nr. 2 din 1989. Redac:tia ziarului


SportuJ din provincia Shanxi.
'o9.WEI QUNJIE•. revista WULIN I1r.3 din 1989. Editura SUinta
pentru toti • din Guangzhou.
In curind :

Vl'.J UNfVERS ALARTELOF; !\.'lAr:':TI,.'J.LE !


-t,~r.;tode00 baza in anlr~narr~entu!
BOXULUI CH~NE2~ESC
- Tehnica .. Pumnului lung"
-nl~zllFoltarea fortei si abititatii

GItABITi- VA
Solicito:-i1e
! ill
A\.~m WI [iraj
scr:s P:J[
Iimiwt !
fi l,rimise pe
chin:s(l; BUCL'RESTJ CP.19-87

InfoT'lJli:Hii teIef0l!IC~! :
. Re·(h~ctia ... 53.7 i!.l9
l.)i fU~~Jlr•.! .•. 68.29.15
Edin:ra - 373307
·f

Redactor :'Du•.nitru To,a


Tehnoredactor : Ion ~andru
Corector : Anca To~a
Bun de'tipar :14.12.1990
-----~"----~-~.,-,
_------------------
..•

TiparuI executat la 1.C.S1T. M.LL


Bucure~ti -.. Romania
(

t
Lei 35'
<

l Gata de lupta in situatiile de inferioritate


singurele in care Codul Moral al Gong Fu ii pennite sa
riposteze - fundamental pregatit pentru postura de
-

autoaparare . elev sau maestru ; abil sau puter-nic . este


preferabil sa se situezc numai de partea dreptatii. cad
atunci cind devine' infractor . va fi greu de
contracarat si infinit nlai greu - de neutralizat .
[ ... ] Paradox~] - " ARTA PUMNULUI"- nu este 0
cane a violcntei, ea fiU cfenl eventualilor "batausi"
mdode £igurc de a-~i dobori advecsad, ci ilustreaza in
primul rind, antrenamente prin care prQpriul
organisol poate receptiona cele mat putex-nice lovituri.
nira ca aceste sa iic cauzatoare de leziuni.
RC7.uitatde fina.le sint demne de "CARTEA
RECORDURILOR".Cine va avea tenadtatea sa practice.
i~i va cali enorrn organismul. iar pentru cd neinitiati
-performan~ele VOl' parea uluitoare.
i