Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA – FOCŞANI

Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focşani, Vrancea


Tel / Fax: 0237.215.659, e-mail: cnu@lufo.ro

Raport de activitate anul scolar 2017/2018

Disciplina: Educație muzicală


Profesor: Ana-Maria Rusu

Raportul de activitate

1 . Proiectarea activităţii

Am realizat:
 Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul
stabilit
 Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la
termenul stabilit
 Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor
 Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul
unităţii.
 Realizarea proiectării activităţii în format electronic
 Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.)

2 . Realizarea activităţilor didactice

Am realizat:
 Am folosit activități de grup și a metode activ-participative în realizarea activităților
de predare –învățare-evaluare
 Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe
elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor
 Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar si materialelor auxiliare
existente în dotarea scolii.
COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA – FOCŞANI
Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focşani, Vrancea
Tel / Fax: 0237.215.659, e-mail: cnu@lufo.ro

 Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.


 Am accentuat legături dintre teorie şi contexte de viaţă reală în predarea/învăţarea
cunoştinţelor;
3.Evaluarearea rezultatelor învăţării
Am realizat:
 Am prezentat planul evaluării elevilor şi a planificării activităţilor de evaluare
 Am realizat baremul de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi am
comunicat acesta elevilor;
 Am analizat rezultatele evaluării şi am informat elevii cu privire la notele obţinute;
 Am formulat itemii în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardele de performanţă (am utilizat itemii obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi);
 Am consemnat progresul/regresul şcolar;
 Am utilizat unele instrumente diverse de evaluare (portofolii/proiecte);
 Am inclus autoevaluarea în demersul didactic;

4. Managementul clasei de elevi


Am realizat:
 Am creat un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea
corespunzătoare a clasei;
 Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs.
 Consilierea permanentă a elevilor
 Tratarea diferenţiată a elevilor
 Implicarea elevilor în activităţi de bunăpractică.
 Responsabilizarea elevilor.

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare


COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA – FOCŞANI
Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focşani, Vrancea
Tel / Fax: 0237.215.659, e-mail: cnu@lufo.ro

6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale

 Am aplicat în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare achiziţiile dobândite în


cadrul cursurilor de formare;
 Am realizat și actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal conform cerinţelor
în vigoare;
 Am utilizat un stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii,
părinții, colegii și conducerea școlii;
 Am dat dovadă de disponibilitate la cerinţele şcolii;

IMPLICAREA ÎN PROIECTE EDUCATIVE, ACTIVITĂŢI


EXTRACURRICULARE ETC.

Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema


participant desfăşurării
Rusu Ana-Maria 22.12. Serbare CNU C.N. Unirea
concert vocal-
instrumental

Rusu Ana-Maria 22.01. CNU 152 Microrecital concert vocal-


realizat de Coru instrumental
Unirea in
colaborare cu
muzica
garnizoanei
Focsani

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Disponibilitatea pentru dialog.  Rigiditate în ce privește regulile
 Creativitate  Lipsa unei dinamici organizate în
 Corectitudine in aprecierea elevilor activitățile extrașcolare.
 Documentele manageriale sunt realizate  Superficialitate în relațiile cu colegii
pe programe şi proiecte .  Toleranța excesivă
 Participarea la diverse activitati
extrascolare
 Optimism, adaptabilitate, loialitate
 Deschiderea către nou
COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA – FOCŞANI
Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focşani, Vrancea
Tel / Fax: 0237.215.659, e-mail: cnu@lufo.ro

 Conştiinciozitate, punctualitate, reuşesc


să ating şi să practic aproape toate
laturile profesiei
 Rezolvarea conflictelor prin metoda
avantajului reciproc

OPORTUNITATI RISCURI/AMENINTARI
 Sprijinul conducerii liceului.
 Noutăţile în domeniu;
 Diferite forme de colaborare:
concursuri scolare,extrascolare;
 Colaborarea cu alte cadre didactice
din scoala sau din afara scolii in
cadrul relaţiilor de parteneriat ,cu
autorităţile şi comunitatea locală.