Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” din

PITEŞTI

Tematica pentru examenul de licenţă 2018

PROGRAMUL DE STUDIU: DREPT

CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE

DREPT CIVIL

I. ACTUL JURIDIC CIVIL


1. Noţiunea şi clasificările actelor juridice civile.
2. Principiul libertăţii de voinţă în dreptul civil: Noţiune; Limite.
3. Condiţiile de validitate ale actului juridic civil:
Capacitatea de a contracta;
Consimţământul; Noţiune şi accepţiuni; Principiul libertăţii încheierii actelor juridice civile şi
limitele acestuia; Principiul voinţei interne; Condiţiile consimţământului; Viciile de consimţământ:
Eroarea; Dolul; Violenţa; Leziunea.
Obiectul: noţiune, condiţii.
Cauza: noţiune, structură, condiţii.
Forma actului juridic civil: Clasificare (forma ad validitatem, ad probationem, ad opposabilitatem).
Principiul consensualismului. Sancţiune.
4. Efectele actului juridic civil:
Forţa obligatorie a actului juridic civil (pacta sunt servanda). Noţiune, fundament, excepţii.
Irevocabilitatea actului juridic civil, regula şi excepţiile.
Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil (res inter alios acta, aliis neque nocere, neque
prodesse potest).
5. Nulitatea actului juridic civil: Noţiune, funcţiile şi delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni de
drept civil; Clasificarea nulităţilor; Regimul juridic al nulităţii absolute şi cel al nulităţii relative;
Efectele nulităţii actului civil.
II. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ: Noţiunea, natura juridică şi consecinţele prescripţiei
extinctive; Domeniul prescripţiei extinctive; Termenele de prescripţie extinctivă; Suspendarea
prescripţiei extinctive: noţiune, cazuri, efecte; Întreruperea prescripţiei extinctive: noţiune, cazuri,
efecte; Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Bibliografie:
 Grădinaru Nicolae - Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed.AIUS, Craiova 2011.
 Grădinaru Nicolae – Drept civil. Partea generală. Ed.Independenţa Economică. 2016.
 Grădinaru Nicolae – Drept civil. Partea generală. Ed.Independenţa Economică. 2018.
 Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Gheorghe Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu –
Instituţii de drept civil. Ed.Universul Juridic. Bucureşti.2012.
 Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu - Curs de drept civil. Partea generală (conform
Noului Cod Civil), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.
1
 G. Boroi, L.Stănciulescu - Instituţii de Drept civil în reglementarea noului Cod civil
Ed.Hamangiu. Bucureşti. 2012.
 Rikhard-Arpad Pantilimon, Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilárd, Veress Emőd - Drept civil.
Partea generală conform noului Cod civil, Ed. C.H.Beck, 2012.
 Gheorghe Beleiu - Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Ediţia a XI-a revăzută de Marian Nicolae şi Petrică Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2007. Codul civil. Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.
 Codul civil. Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.

III. PERSOANA FIZICĂ:


Capacitatea persoanei fizice: capacitatea de folosinţă; capacitatea de exerciţiu.
Ocrotirea minorului: ocrotirea părintească; tutela minorului; curatela minorului; adopţia.
Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicţia judecătorească; Ocrotirea persoanei fizice prin
curatelă.
Identificarea persoanei fizice: Numele persoanei fizice; Domiciliul persoanei fizice; Starea
civilă a persoanei fizice.

IV. PERSOANA JURIDICĂ: Elementele constitutive ale persoanei juridice; Înfiinţarea persoanei
juridice; Capacitatea civilă a persoanei juridice; Identificarea persoanei juridice; Reorganizarea
persoanei juridice; Încetarea persoanei juridice.

Bibliografie:
 Grădinaru Nicolae - Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed.AIUS, Craiova 2011.
 Grădinaru Nicolae - Drept civil. Partea generală. Ed. Independenţa Economică. Piteşti.
2016.
 Grădinaru Nicolae - Drept civil. Persoanele. Ed.Danubius. 2016.
 Grădinaru Nicolae - Drept civil. Persoanele. Ed.Independența Economică. 2018.
 Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Gheorghe Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu –
Instituţii de drept civil. Ed.Universul Juridic. Bucureşti.2012.
 Eugen Chelaru - Drept civil. Persoanele ed.3 - Ed. Hamangiu, 2012
 G. Boroi, L.Stănciulescu - Instituţii de Drept civil în reglementarea noului Cod civil
Ed.Hamangiu. Bucureşti. 2012.
 Codul civil. Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI POSESIA:


1. Definiţia legală şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate.
2. Conţinutul dreptului de proprietate (atributele dreptului de proprietate: posesia, folosinţa,
dispoziţia).
3. Formele dreptului de proprietate.
4. Dreptul de proprietate publică: Caracterele juridice şi particularităţi; Exercitarea dreptului de
proprietate publică: Dreptul de administrare: noţiune, natură juridică, conţinut, încetare;
Concesionarea bunurilor proprietate publică: noţiune, obiect, încetare; Închirierea; Darea în
folosinţă gratuită.
5. Dreptul de proprietate privată: Cadrul legal; Subiecţi (persoane fizice, persoane juridice, statul
şi unităţile administrativ-teritoriale). Moduri de dobândire a dreptului de proprietate privată.
6. Modalităţile dreptului de proprietate: Proprietatea anulabilă; Proprietatea rezolubilă;
Proprietatea comună pe cote-părţi temporară (noţiune, regim juridic, încetare).
Proprietatea comună pe cote-părţi forţată (noţiune, cazuri); Proprietatea comună în devălmăşie
(noţiune, exercitare, încetare); Proprietatea periodică.
Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare: Acţiunea în revendicare imobiliară;
Proba dreptului de proprietate; Acţiunea în revendicare mobiliară, efectele acţiunii în revendicare).
Publicitatea imobiliară.
7. Posesia: Noţiunea posesiei; Caracterele juridice; Elementele posesiei, posesia şi detenţia precară,
dobândirea şi pierderea posesiei; Dovada posesiei; Calităţile şi viciile posesiei; Efectele posesiei.
2
Bibliografie:
 Ghe. Bonciu, N. Grădinaru – Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. Independenţa
Economică. Piteşti, 2015.
 Ghe. Bonciu, N. Grădinaru – Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. Independenţa
Economică. Piteşti, 2016.
 Sache Neculaescu - Drept civil. Drepturi reale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.
 Corneliu Bârsan - Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2008.
 G.Boroi, L. Stănciulescu – Instituţii de drept civil, în reglementarea noului Cod civil. Ed.
Hamangiu. Bucureşti. 2012.
 Szilard Sztranyiczki - Drept Civil. Drepturile reale principale conform noului cod civil,
Ed. C H Beck, 2012
 Uţă Lucia - Modalităţile dreptului de proprietate, Ed. Universul Juridic, 2012.
 Cristian Jora – Drept civi. Drepturi reale. Ed. Universul Juridic. 2012.
 Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu –
Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2012.
 Codul civil. Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.

VI. CONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGAŢII CIVILE: Noţiune, clasificare; Excepţia de


neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus); Rezoluţiunea contractului: definiţie,
condiţii, efecte; Rezilierea contractului: definiţie, condiţii, efecte; Riscul contractului; clauza
penală; pactele comisorii.
VII. FAPTA CAUZATOARE DE PREJUDICII: Răspunderea pentru fapta proprie: definiţie,
funcţii, condiţii: Răspunderea delictuală a părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori:
fundament, condiţii generale şi condiţii speciale; Răspunderea delictuală a comitenţilor pentru
prejudiciile cauzate de prepuşi, fundament, condiţii; Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
lucruri, fundament, condiţii.
VIII. EFECTELE OBLIGAŢIILOR: Executarea obligaţiilor prin plată; Executarea silită a
obligaţiilor de a da, a face, a nu face; Daunele cominatorii: noţiune, condiţii, natură juridică;
Răspunderea contractuală: noţiune, condiţii; Daunele compensatorii, daunele moratorii; Evaluarea
daunelor interese (judiciară, legală convenţională).
IX. Garantarea obligaţiilor. Fideiusiunea. Privilegiile. Gajul. Ipoteca imobiliară. Ipoteca mobiliară.
Executarea ipotecii.

Bibliografie:
▪ Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian-Ioan Vidu – Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile.
Conform noului Cod civil. Ed.Universul Juridic. 2012.
▪ Liviu Pop - Rezolutiunea şi rezilierea contractelor în Noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 2012.
▪ Ion Turcu – Noul Cod civil. Comentarii şi explicaţii. Cartea a V-a. Despre obligaţii. Ed. CH Beck.
2012.
▪ N.Grădinaru – Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed.AIUS Craiova, 2011.
▪ N.Grădinaru – Drept civil. Obligaţiile civile, Ed.Independența Economică, 2018
▪G.Boroi, L. Stănciulescu – Instituţii de drept civil, în reglementarea noului Cod civil. Ed.
Hamangiu. Bucureşti. 2012.
▪ Paul Vasilescu – Drept civil. Obligaţiile. În reglementarea noului Cod civil. Ed.Hamangiu. 2012.
▪ Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu – Instituţii de
drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2012.
 Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.

X. CONTRACTE SPECIALE:
- Contractul de vânzare-cumpărare: noţiune, caractere juridice, condiţii de
validitate, efectele, varietăţi de vânzare.

3
- Contractul de donaţie: noţiune, caractere juridice, condiţii de validitate, tipuri
de donaţie, efectele şi cauzele legale de revocare.
- Contractul de locaţiune: noţiune, caractere juridice, condiţii de validitate,
efecte, încetarea contractului.
- Contractul de mandat: noţiune, caractere juridice, condiţii de validitate, efecte,
încetarea contractului.
- Contractele aleatorii: noţiune, tipuri de contracte, caractere juridice, condiţii de
validitate, efecte, încetarea contractului.
- Contractul de depozit: noţiune, caractere juridice, condiţii de validitate, efecte,
încetarea contractului.
- Contractul de tranzacţie: noţiune, caractere juridice, condiţii de validitate,
efecte

Bibliografie:
▪ Florin Moţiu – Contractele speciale, în noul cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
▪G.Boroi, L. Stănciulescu – Instituţii de drept civil, în reglementarea noului Cod civil. Ed.
Hamangiu. Bucureşti. 2012.
▪ Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu – Instituţii de
drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2012.
 N. Grădinaru – Drept civil. Contracte speciale civile, Ed. AIUS, Craiova, 2010.
 N.Grădinaru, Silvia Elena Olaru – Drept civil. Contracte civile. Ed. Universitară. Danubius.
Galaţi 2016.
 N.Grădinaru – Drept civil. Contracte civile. Ed. Universitară. Danubius. Galaţi 2018.
 Anghel Doina - Comentariile Codului civil. Contractul de vânzare şi contractul de schimb, Ed.
Hamangiu, 2012.
 Uţă Lucia - Contractele speciale în noul Cod civil, Ed. Hamangiu, 2012.
 Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011

XI. SUCCESIUNI:
1. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni: capacitatea succesorală; nedemnitatea
succesorală; vocaţia la moştenire.
2. Devoluţiunea legală a moştenirii: principiile devoluţiunii legale a moştenirii; reprezentarea
succesorală; drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor; drepturile succesorale ale rudelor
defunctului.
3. Devoluţiunea testamentară a moştenirii: formele testamentului; legatul; rezerva succesorală.
4. Dreptul de opţiune succesorală: aspectele generale ale opţiunii succesorale; acceptarea
moştenirii; renunţarea la moştenire; moştenirea vacantă.
5. Petiţia de ereditate şi certificatul de moştenitor.
6. Reducţiunea liberalităţilor.
7. Partajul succesoral şi raportul donaţiilor.

Bibliografie:
 N.Grădinaru – Drept civil. Succesiunile. Ed.Independența Economică. 2018.
 Ilioara Genoiu, Dreptul la moştenire în noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
 G. Boroi, L.Stănciulescu - Instituţii de Drept civil în reglementarea noului Cod civil.
Ed.Hamangiu. Bucureşti. 2012.
 Dumitru Văduva - Moştenirea legală. Liberalităţile, Ed. Universul Juridic, 2012.
 Dumitru Florescu - Drept succesoral. În noul Cod civil. Ediţia a II-a revizuită şi
adăugită. Ed.Universul Juridic. 2012.
 Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu –
Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2012.
 Noul Cod civil si legea de punere in aplicare - editie 2012, Editura Hamangiu, 2012
 Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011

4
DISCIPLINA DREPT PENAL
PARTEA GENERALĂ
Tema I. Aplicarea legii penale în timp și spațiu
- aplicarea legii penale în timp: aplicarea legii penale de dezincriminare-art.4 Cod penal;
aplicarea legii penale mai favorabile: până la judecarea definitivă a cauzei-art.5 Cod penal; după
judecarea definitivă a cauzei-art.6 Cod pena
- aplicarea legii penale în afara teritoriului țării: personalitatea legii penale-art.9 Cod penal;
realitatea legii penale-art.10 Cod penal; universalitatea legii penale-11 Cod penal

Tema II Instituţia infracţiunii:


- noţiune, trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
- cauze de justificative și cauze de neimputabilitate
- conţinutul infracţiunii
- obiectul infracţiunii
- subiectii infracţiunii

Tema III. Formele infracţiunii intentionate după fazele de desfășurare:


- actele preparatorii
- tentativa

Tema IV. Unitatea de infractiune si pluralitatea de infracţiuni:


- unitatea naturală: infracțiunea continuă
- unitatea legală: infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
- concursul de infracţiuni
- recidiva
Tema V. Participaţia penală(pluralitatea de infractori):
- autoratul - coautoratul,
- instigarea
- complicitatea
- participatia improprie

Tema VI. Pedepsele aplicabile persoanei fizice


- pedepsele principale: detențiunea pe viață; închisoarea; amenda(zilele amendă)
- pedeapsa accesorie
- pedepsele complementare

Tema VII . Individualizarea pedepselor:


- criteriile generale de individualizare
- circumstanţele atenuante și circumstanţele agravante
- renunțarea la aplicarea pedepsei;
- amânarea aplicării pedepsei;
- suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
- liberarea condiționată

Tema VIII Măsurile de siguranță


- obligarea la tratament medical
- internarea medicală
- interzicerea ocupării unei funcții sau profesii
- confiscarea specială
- confiscarea extinsă

Tema IX Cauzele care înlătură răspunderea penală


- amnistia
- lipsa plângerii prealabile
5
- împăcarea părților

Tema X. Răspunderea penală a minorului:


- condițiile aplicării și executării măsurilor educative neprivative de libertate
- condițiile aplicării și executării măsurilor educative privative de libertate

Tema XI. Răspundrea penală a persoanei juridice


- pedeapsa principală aplicabilă persoanei juridice
- pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice

Tema XII. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării:


- graţierea
- prescripţia executării pedepsei
- reabilitarea de drept
- reabilitarea judecătorească

PARTEA SPECIALĂ

Tema I. Infracţiuni contra persoanei


- Infracţiunile contra vieţii: omorul, omorul calificat, uciderea la cererea victimei,
determinarea sau înlesnirea sinuciderii, uciderea din culpă.
- Infracțiuni contra integrității corporale și sănătății: lovirea, vătămarea corporală,
lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, rele tratamente aplicate minorului,
vătămarea corporală din culpă, încăierarea.
- Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal, ameninţarea,
şantajul, hărțuirea.
- Înfracțiuni contra domiciliului și a vieții private: violarea de domiciliu, violarea vieții
private, violarea secretului profesional
- Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: violul, actual sexual cu un minor.

Tema II. Infracţiuni contra patrimoniului:


- Furtul și furtul calificat
- Tâlhăria și tâlhăria calificată
- Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii:
abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, însușirea bunului
găsit,înşelăciunea
- Infracțiunile de distrugere

Tema III. Infracţiuni contra autorităţii:


- Ultrajul
- Uzurparea de calități oficiale
- Ruperea dfe sigilii
- Sustragerea de sub sechestru

Tema IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiției


- Inducerea în eroare a organelor judiciare
- Favorizarea infractorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă

Tema V .Infracțiuni de corupție:


- Luarea de mită
- Darea de mită
6
- Traficul de influență

Tema VI. Infracțiuni de serviciu


- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijența în serviciu
- Conflictul de interese

Tema VII Infracţiuni de fals


- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea

Tema VIII. Infracţiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice


- accesul ilegal la un sistem informatic
- interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
- alterarea integrității datelor informatice
- transferul neautorizat de date informatice
- operațiuni legale cu date sau dispozitive informatice

Tema IX. Infracţiuni contra familiei


- Bigamia
- Incestul
- Abandonul de familie
- Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Tema X. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Bibliografie:
Doctrină
-Vasile Francisca-Maria, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache,Irina
Kuglay, Valerian Cioclei, Georgiana Bodoroncea: Noul Cod penal Comentariu pe
articole, Editura C.H.Beck,2014
-George Antoniu Tratata e drept penal, Vol I. Aplicarea legii penale, Editura
Universul Juridic, 2015
- Tudorel Toader, Noul Cod penal.Noul Cod de procedură penală; Ediția a 2 a ,
Editura Hamangiu, 2014
-Mihail Udroiu: Drept penal. Noul Cod penal. Partea specială, Sinteze și grile,
Editura C.H.Beck, 2013
-Suportul de curs în format electronic pus la dispoziția studenților.
Legislație:
- Codul penal-Legea nr. 286/2009
- Legea de punere în aplicare a Codului penal nr. 187/2012
-legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educativeși a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse în cursul procesului penal
- Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispune în cursul procesului penal

7
Notă Pentru studiu se vor avea în vedere hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept pronunțate de Inalta Curte de Casție și Justiție și deciziile Curţii
Constituţionale referitoare la interpretarea obligatorie a unor dispoziții de drept penal .

CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE

DREPT PROCESUAL CIVIL


1. Acţiunea civilă: Cereri în justiţie. Interesul. Clasificarea acţiunilor civile.
2. Participanţii la procesul civil: Judecătorul. Incompatibilităţi. Părţile. Intervenţiile.
Reprezentarea părţilor în judecată. Asistenţa judiciară.Participarea Ministerului public în procesul
civil.
3. Competenţa: Competenţa materială; Competenţa teritorială; Prorogarea de competenţă; Excepţia
de necompetenţă şi conflictele de competenţă; Strămutarea proceselor, Delegarea instanţei;.
4. Actele de procedură şi termenele procedurale
1. Forma cererilor
2. Citarea şi comunicarea actelor de procedură
3. Nulitatea actelor de procedură;
5. Termenele procedurale: Clasificare, mod de calcul, durată, Decăderea şi repunerea în termen.
7. Procedura în faţa primei instanţe: Sesizarea instanţei. Cererea de chemare în judecată.
Întâmpinarea. Cererea reconvenţională. Judecata. Cercetarea procesului. Excepţii procesuale.
Probele. Asigurarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi sauconsilieri juridici.
Dezbaterea pe fond a procesului. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Incidente
procedurale.Renunţarea, achiesarea şi tranzacţia; Suspendarea judecăţii; Perimarea.
Hotărârile judecătoreşti. Executarea provizorie. Cheltuieli de judecată.
8. Căile de atac: Apelul; Căi extraordinare de atac: Recursul; Contestaţia în anulare; Revizuirea.
9. Procedurile speciale: Ordonanţa preşedinţială; Partajul judiciar; Procedura divorţului, Procedura
punerii punerii sub interdicţie, Procedura de declarare a morţii, Cererile posesorii, Procedura ofertei
de plată şi consemnaţiunii, Procedura ordonanţei de plată, Procedura cu privire la cererile de valoare
redusă, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, Procedura privitoare la înscrierea
drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, procedura refacerii înscrisurilor şi a hotărârilor
dispărute. Măsuri asigurătorii şi provizorii.
10. Executarea silită: Titlurile executorii. Participanţii la executarea silită. Efectuarea executării
silite. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Contestaţia la executare. Întoarcerea
executării silite. Urmărirea silită asupra bunurilor mobile ale debitorului. Urmărirea imobiliară.
Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărire silită. Executarea silită directă.

Bibliografie
1. Gabriel Boroi - Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. Editura All Beck, Bucureşti,
2013;
2. N.Grădinaru – Sistemul probator. Ed.Independența Economică. 2018.
3. Mihaela Tăbârcă - Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, vol. I, II, 2013;
4. Mihaela Tăbârcă - Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, vol. III, 2014;
5 Gabriel Boroi, Traian Briciu – Drept procesual civil. Ed.C.H.Beck.2011.
6. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în anul 2005 şi cu eventualele
modificări ulterioare (dispoziţiile referitoare la compunerea instanţei, repartizarea aleatorie a
dosarelor şi continuitatea completului).
7. Legea nr.134/2010 noul Cod de procedură civilă, republicată în M.Of..nr.247/10.04.2015.
8. Legea nr.138/2014 publicată în M.Of.nr.753/16.10.2014.

DREPT PROCESUAL PENAL

PARTEA GENERALĂ

8
Tema I Principiile procesului penal:
- principiul legalităţii,
- separarea funcțiilor judiciare
- prezumția de nevinovăție
- aflarea adevărului
- ne bis in idem
- obligativitatea punerii în mișcare a acțiunii penale
- caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului,
- dreptul la libertate și siguranță
- dreptul la apărare
- respectarea demnității umane.

Tema II Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal


- Acțiunea penală: temeiul și obiectul ei; cazurile care împiedică punerea în mișcare și
exercitarea acțiunii penale; stingerea acțiunii penale; dreptul suspectului sau inculpatului
de a cere continuarea procesului penal în cazul când există acțiunea penală s-a stins prin
prescripție, amnistie sau decesul făptuitorului.
- Acțiunea civilă: titularul acțiunii civile, obiectul și modul de exercitare, rezolvarea
acțiunii civile în procesul penal;disjungerea acțiunii civile; autoritatea hotărârii penale în
procesul civil;

Tema III Participanții în procesul penal


- Organele judiciare: organele de cercetare penală, procurorul , judecătorul de drepturi și
libertăți, judecătorul de cameră preliminară, instanțelew judecătorești
- Avocatul
- Părțile și drepturile lor procesuale
- Subiecții procesuali principali și drepturile lor
- Alți subiecți procesuali

Tema IV Competenţa organelor judiciare penale


- Competența instanțelor judecătorești: competența funcțională, competența după calitatea
persoanei, competența teritorială
- Competența materială a instanțelor după ierarhia lor: competența judecătoriei,
competența tribunalului, competența curții de apel, competența Inaltei Curți de Casație și
Justiție
- Competența instanțelor militare
- Competența în caz de reunire a cauzelor-prorogarea de competență
- Competența judecătorului de drepturi și libertăți
- Competența judecătorului de cameră preliminară
- Competența procurorului
- Competența organelor de cercetare penală
- Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea
- Strămutarea

Tema VI Probele, mijloacele probatorii și procedeele probatorii


- Obiectul și sarcina probei.
- Reguli de principiu privind administrarea probelor: loialitatea probelor, excluderea
probelor administrate în mod nelegal, aprecierea probelor
- Reguli procedurale privind audierea suspectului și inculpatului
- Reguli procedurale privind audierea a persoanei vătămate,a părții civile și a părții
responsabile civilmente
- Audierea martorilor. Protecția martorilor vulnerabili
- Metode speciale de supraveghere sau cercetare: interceptarea comunicațiilor, accesul la
un sistem informatic; supravegherea video,audio sau prin fotografiere; localizarea sau
9
urmărirea prin mijloace tehnice; obținerea datelor privind tranzacțiile unei persoane;
utilizarea investigatorilor sub acoperire, livrarea supravegheată, obținerea datelor
furnizate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice
- Perchezițiile și ridicarea de obiecte și înscrisuri
- Expertiza și constatarea
- Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Tema VII Măsuri procesuale
- Măsurile preventive:scopul și condițiile generale de aplicare a măsurilor preventive
- Categorii de măsuri preventive restrictive de libertate: reținerea, controlul judiciar,
controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu, arestarea preventivă
- Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical
- Măsurile asigurătorii, de restituire a bunurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii
infracțiunii

Tema VIII Reguli privind îndeplinirea actelor procedurale comune


- Îndeplinirea procedurii de citare a părților
- Mandatul de aducere
- Termenele procedurale

Tema I X Nulitățile procesului penal


- Nulitățile absolute și efectele lor
- Nulitățile relative și efectele lor
PARTEA SPECIALĂ
Tema I Urmărirea penală
- Obiectul urmăririi penale; actele organelor de urmărire penală
- Sesizarea organelor de urmărire penală: plângerea, denunțul, sesizarea din oficiu,
plângerea prealabilă
- Desfășurarea urmăririi penale: urmărirea penală in rem și urmărirea penală in personam
- Suspendarea urmăririi penale
- Clasarea și renunțarea la urmărirea penală
- Terminarea urmăririi penale
- Sesizarea instanței: cuprinsul rechizitoriului
- Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

Tema II Procedura în camera preliminară


- Obiectul procedurii în camera preliminară
- Măsurile premergătoare procedurii în camera preliminară
- Soluțiile judecătorului de cameră preliminară

Tema III Judecata


- Dispoziții generale privind activitatea de judecată: rolul instanței de judecată,locul unde
se desfășoară judecata, oralitatea,contradictorialitatea, nemijlocirea și publicitatea
ședinței de judecată
- Atribuțiile președintelui completului de judecată
- Participarea procurorului și a părților la ședința de judecată
- Desfășurarea judecății în primă instanță: cercetarea judecătorească aducerea la
cunoștință a învinuirii; audierea inculpatului, cercetarea judecătorească în cazul
recunoașterii învinuirii, audierea celorlalte părți
- Deliberarea și pronunțarea cu privire la obiectul judecății
- Cuprinsul hotărârii judecătorești

Tema IV Calea de atac a apelului


- Hotărârile supuse apelului

10
- Persoanele care pot face apel
- Termenul de apel și repunerea în termen
- Declararea și motivarea apelului
- Renunțarea și retragerea apelului
- Efectele apelului: efectul devolutiv, efectul extensiv , neagravarea situației în propriul
apel
- Judecata apelului: participarea inculpatului, participarea procurorului, participarea
celorlalte părți; soluțiile în apel; conținutul deciziei instanței de apel

Tema V Căile extraordinare de atac


- Contestația în anulare: cazurile de contestație în anulare, persoanele care pot formula
contestație în anulare, termenul de introducere, instanța competentă, procedura de
judecată, efectele admiterii contestației în anulare
- Recursul în casație: scopul recursului în casație, hotărârile supuse recursului în casație,
cazurile în care se poate face recurs în casație, judecarea recursului în casație, efectele
recursului în casație, soluțiile la judecata recursului în casație,
- Revizuirea: hotărârile supuse revizuirii, cazurile de revizuire, termenul de introducere a
cererii, persoanele care pot cere revizuirea, judecata cererii de revizuire,soluțiile după
rejudecare. Revizuirea în cazul în care CEDO a constatat o încălcare de drept.

Tema VI Proceduri speciale


- Acordul de recunoaștere a vinovăției
- Contestația privind durata procesului
- Procedura de judecată privind tragerea la răspundere a persoanei juridice
- Procedura în cauzele cu infractori minori
- Procedura dării în urmărire
- Procedura reabilitării
- Procedura reparării pagubei în caz de eroare judiciară sau de privare nelegală de libertate

Tema VII Executarea hotărârilor penale


- Instanța de executare
- Hotărârile executorii și momentul la care rămân definitive
- Punerea în executare a pedepsei închisorii: conținutul mandatului de executare, trimiterea
spre executare, încunoștințarea despre punerea în executare
- Punerea în executare a amenzii
- Punerea în executare a pedepselor complementare
- Punerea în executare a măsurilor de siguranță
- Schimbări în executarea unor hotărâri: revocarea sau anularea suspendării executării
pedepsei,modificarea pedepsei în cazul recidivei sau concursului de infracțiuni, înlocuirea amenzii
cu închisoarea, anularea sau revocarea liberării condiționate
- Amânarea executării pedepsei
- Întreruperea executării pedepsei
- Contestația la executare

Bibliografie:
Doctrină
Mastacan O. – Drept penal. Partea generală.Universul Juridic. 2012.
W. Brânză – Drept penal. Partea generală. Ed. Universul Juridic.2012.
Toader T.: Drept penal, partea specială, Editura Hamangiu, 2012
O. Predescu, Angela Hărăstăşanu – Drept penal. Partea specială. Examinare comparativă codul
penal – noul cod penal. Ed.Universul Juridic 2012.
N. Volonciu, A.Vasiliu,R.Gheorghe:Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea specială. Editura
Universul Juridic,2014;

11
I. Neagu, M.Damaschin: Tratat de procedură penală. Partea generală și Partea specială, , Editura
Universul Juridic, 2015.
Dumitru Gheorghe, Elena Alexandra Gheorghe – Drept procesual penal. Ed.Universul Juridic.2013.
Suportul de curs în format electronic pus la dispoziția studenților.
Legislație
-Codul de procedură penală actualizat: Legea nr.135/2010 modificat prin OUG nr.3/2014
-Legea de punere în aplicare a Codului de procedură penală nr.255/2013
-Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, actualizată.
- Legea nr.304/2004 privind organizarea activităţii judiciare, actualizată.

Comisia pentru elaborare a tematici:


Conf.univ.dr. Grădinaru Nicolae
Conf.univ.dr. Mihalcea Ion
Conf.univ.dr. Bonciu Gheorghe

12

S-ar putea să vă placă și