Sunteți pe pagina 1din 6

Partea I.

Analiză
Cerința 1
Colectați informații/date:
o Informații cu caracter general cu privire la Bursa de Valori București: scurt istoric,
informații actuale relevante (organizare, instrumente financiare listate, categorii
emitenți, orar tranzacționare, indici reprezentativi), perspective, etc.
o Cotații istorice de închidere (frecvență zilnică) pentru indicele BETPlus pe ultimii 3 ani
calendaristici
Analizați datele:
o Sintetizați informațiile generale într-un scurt text (maxim 200 de cuvinte)
o Construiți un grafic cu evoluția indicelui BETPlus și comentați pe scurt evoluția sa (maxim
100 de cuvinte)

Cerința 2(i)
Colectați informații:
o Despre companie: caracteristici, activitate, structura acționariat
o Despre industria în care activează: caracteristici, perspective, principali concurenți
Scrieți profilul companiei:
o Sintetizați informațiile într-un scurt text (maxim 150 de cuvinte)

Cerința 2(ii)
Colectați date:
o Istoric tranzacționare companie pe ultimii 3 ani calendaristici (frecvență zilnică): preț
deschidere, preț minim, preț maxim, preț închidere, total acțiuni tranzacționate (volum)
o Număr total de acțiuni emise, număr de acțiuni liber disponibile în piață (free float)
Calculați:
o Indicatori de randament: (1) randamentul mediu zilnic, (2) randamentul mediu anualizat
o Indicatori de volatilitate: (1) deviația standard a randamentelor zilnice, (2) volatilitatea
(deviația standard anualizată)
o Indicatori de risc: (1) β (beta), (2) Value at Risk (VaR) istoric exprimat procentual pentru
un orizont de o zi (t=1) și un grad de încredere de α=5%
o Indicatori de lichiditate: (1) total acțiuni tranzacționate / total acțiuni emise, (2) total
acțiuni tranzacționate / free float.
Analizați rezultatele:
o Oferiți o interpretare a rezultatelor obținute (maxim 200 de cuvinte)

1
Cerința 2(iii)
Colectați date:
o Datele financiare (bilanț și contul de profit și pierderi) pe ultimii 2 ani calendaristici
disponibili
Calculați:
o Indicatori de rentabilitate: EPS, ROA, ROE, randamentul dividendului (DIVY), rata de
distribuire a dividendelor (d)
o Multiplii de preț: P/B, P/E, P/S, EV/EBITDA
Analizați rezultatele:
o Oferiți o interpretare a rezultatelor obținute (maxim 200 de cuvinte)

Cerința 2(iv)
Colectați date:
o Ultimul dividend acordat de către companie.
o La nevoie, rata de dobândă la un activ fără risc (un titlu de stat cu maturitate sub 1 an)
o La nevoie, prima de risc a pieței-disponibilă pe site-ul profesorului Aswath Damodaran in
secțiunea ->"Data" ->"Current Data" ->"Discount Rate Estimation" ->"Risk Premiums for Other
Markets" ->se preia valoarea aferenta României de pe coloana "Total Equity Risk Premium"
Stabiliți tipul de model DDM pe care îl veți folosi:
o Pentru o companie de valoare, folosiți un model DDM cu 1 perioadă de creștere
o Pentru o companie de creștere, folosiți un model DDM cu 3 perioade de creștere
o Altfel, folosiți un model DDM cu 2 perioade de creștere
Calculați rata așteptată (ratele așteptate) de creștere a dividendelor:
o Rata pentru prima perioadă de creștere se va calcula ca 𝑔1 = 𝑅𝑂𝐸(1 − 𝑑). Dacă folosiți
un model cu mai multe perioade de creștere, următoarele se vor stabili folosind regula
𝑔1 > 𝑔2 > 𝑔3 ≥ 0.
NOTĂ. În cazul în care compania nu a distribuit dividende până în prezent, se va pune ipoteza că
rata de distribuire a dividendelor este d=50% și se va aplica acest procent la profitul net al
companiei. În cazul în care compania nu are profit, se va pune ipoteza suplimentară ROE=5%.
Stabiliți randamentul cerut de către acționari:
o Folosiți la alegere (motivați!) una dintre metodele descrise în cadrul seminarului
Stabiliți valoarea unei acțiuni folosind modelul DDM construit
Analizați rezultatele:
o Comparați valoarea teoretică obținută prin modelul DDM cu prețul de piață și precizați
dacă (și cu cât) acțiunea este supraevaluată sau subevaluată
o Formulați o recomandare de investiții

2
Cerința 2(v)
Construiți un grafic tip lumânare folosind datele preluate la cerința 2(ii)
Analizați graficului folosind:
o Linii de suport și de rezistență
o Linii de trend
o Formațiuni de preț
o Un indicator de analiză tehnică la alegere (RSI, MACD, etc.)
Interpretați rezultatele (maxim 50 de cuvinte pentru fiecare metodă)
Oferiți explicit o recomandare de tranzacționare (maxim 50 de cuvinte) pe baza a ceea ce vă
așteptați să se întâmple cu prețul acțiunii în următoarea perioadă d.p.d.v. al tuturor metodelor
de analiză tehnică folosite

Cerința 3
Colectați date cu privire la operațiune:
o Hotărârea AGA în care a fost votată, data AGA, data de înregistrare
o Pentru majorări de capital: tip majorare, număr de acțiuni înainte de majorare, număr
de acțiuni nou emise, prețul de emisiune, valoarea nominală la data majorării
o Pentru divizări/consolidări: număr de acțiuni înainte de operațiune, număr de acțiuni
după operațiune, valoarea nominală înainte de operațiune, valoarea nominală după
operațiune
Determinați ziua ex-operațiune
Preluați prețurile de piață din jurul zilei ex-operațiune
Calculați:
o Prețul de piață teoretic în ziua ex-operațiune
o Randamentul neajustat al prețului în ziua ex-operațiune
o Randamentul ajustat al prețului în ziua ex-operațiune

Cerința 4
Colectați date:
o Caracteristicile emisiunii (descriere, tip, număr de obligațiuni emise, valoare nominală,
valoare totală emisiune, scadență, timpul rămas până la maturitate etc.)
o Prețul curent al obligațiunii
Calculați randamentele obligațiunii: nominal, curent, la maturitate, realizat (cu o rata de
fructificare de 10% a cupoanelor)
Calculați Dirty Price, Clean Price și Accrued Interest
Calculați și interpretați (maxim 100 de cuvinte): Durata, Durata modificată (Sensibilitatea) și
Convexitatea

3
Partea II. Tranzacționare
Cerința 1
Stabiliți componența portofoliului la momentul inițial:
o Selectați 4 acțiuni (companii) în care să investiți: prima este cea analizată în Partea I. Veți
mai selecta câte o companie din alte 3 sectoare de activitate
o Stabiliți ponderile pe care fiecare acțiune o are în portofoliu: folosiți la alegere ponderi
optime Markowitz sau ponderi egale
o Stabiliți numărul de acțiuni pe care îl veți cumpăra la fiecare companie:
 Înmulțiți ponderile obținute cu 15.000 lei pentru a obține valoarea pe care o veți
investi în fiecare companie
 Împărțiți suma rezultată la prețul de piață actual al fiecărei acțiuni (pe care îl
obțineți de pe site-ul BVB) pentru a obține numărul de acțiuni pe care îl veți
cumpăra la fiecare companie (rotunjiți rezultatul la cel mai apropiat întreg)
Deschideți un cont de tranzacționare (demo) și cumpărați portofoliul folosind diferite tipuri de
ordine:
o Aveți de cumpărat acțiuni la 4 companii, deci veți introduce inițial 4 ordine: 2 dintre
acestea trebuie să fie la piață și 2 trebuie să fie ordine limită (valabilitate=open). Unul
dintre cele 2 ordine limită îl veți pune la un preț cu 5% mai mic decât cel mai bun preț de
cumpărare (Bid), iar cel de-al doilea îl veți pune la un preț cu 10% mai mic decât cel mai
bun preț de vânzare (Ask). Cel mai probabil, aceste ordine limită nu se vor executa
imediat și vor rămâne active în piață. Intrați ziua următoare pe platformă și modificați
primul ordin dintr-unul limită într-unul la piață. Apoi anulați al doilea ordin limită și
introduce-ți unul nou la piață pentru a cumpăra acțiunile rămase. Aceste acțiuni trebuie
dovedite prin capturi de ecran (PrtSc).
Urmăriți și înregistrați evoluția portofoliului de acțiuni într-un fișier Excel:
o Creați fișierul: prima coloană se va denumi “Dată”, a doua ”Valoare portofoliu”, iar a
treia ”Randament”.
o Pe primul rând veți consemna valoarea de 20000 (nu veți trece o dată și nici un
randament).
o Pe următoarele rânduri veți consemna pe coloana de Dată toate zilele lucrătoare în
care contul de tranzacționare este deschis, iar pe coloana Valoare valoarea portofoliului
la finalul fiecărei zile (preluați valoarea afișată în platformă).
o Pe coloana Randament veți calcula randamentul zilnic înregistrat de portofoliu față de
ziua precedentă.

4
Cerința 2
Efectuați 5 noi tranzacții (cumpărări/vânzări) la intervale de 2-4 zile lucrătoare începând cu
săptămâna 2 după deschiderea contului
o Valoarea oricărei tranzacții va fi de maxim 1000 de lei
o Se poate cumpăra orice acțiune disponibilă în piață
o Se pot vinde doar acțiuni ce au fost deja cumpărate și fac parte din portofoliu
Tranzacțiile vor fi fundamentate folosind una dintre următoarele metode:
o Analiza noilor informații apărute în presă (preluarea și corecta interpretare a unor știri
cu impact potențial asupra prețurilor acțiunilor cotate la bursă)
o Actualizarea și interpretarea indicatorilor de analiză fundamentală
o Actualizarea și interpretarea graficului de analiză tehnică
Fiecare tranzacție va fi însoțită de o scurtă notă de fundamentare: o știre/un tabel/un grafic +
interpretarea (maxim 50 de cuvinte) din care să reiasă motivul pentru care s-a realizat

Cerința 3
NOTĂ. Această cerință se va rezolva după încheierea activității de tranzacționare (săptămâna 5 după
deschiderea contului)
Calculați indicatorii relevanți pentru randamentul și riscul portofoliului dumneavoastră:
o randamentul mediu zilnic (anualizat)
o volatilitatea
o β (beta)
o VaR (t=1, α=5%)
o rata Sharpe
Redactați o scurtă analiză a activității desfășurate și a rezultatelor obținute (maxim 200 de
cuvinte)
Comparați indicatorii de risc pentru portofoliul dumneavoastră cu cei calculați în prima parte
pentru compania analizată. Comentați (maxim 50 de cuvinte) dacă diversificarea a fost benefică

5
Resurse
 Bibliografia cursului de Piețe de Capital
- http://fisadisciplina.ase.ro/Default.aspx?IDD=46861&IDF=7&IDL=RO
 Site-ul Bursei de Valori București (http://bvb.ro/)
 Bazele de date Bloomberg și Thompson Reuters Eikon aflate la biblioteca ASE (sala Periodice):
- http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/73-resurse-bloomberg
- http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/69-resurse-thomson-
reuters-eikon
 Site-ul Autorității de Supraveghere Financiară din România (http://asfromania.ro/)
 Site-ul Băncii Naționale a României (http://www.bnro.ro/)
 Site-ul Institutului Național de Statistică (http://www.insse.ro/)
 Baza de date a profesorului Aswath Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)
 www.investing.com
 www.tradeville.eu
 www.chartschool.com
 Alte surse de date/informații relevante recomandate în cadrul cursului/seminarului
 www.google.com