Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Postliceală Sanitară „ Carol Davila” CĂLAN Profesor: Herţa Steluţa

Disciplina: BIOFIZICĂ ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – Modulul 9 Clasa: Anul I A,B,C,D,E-AMG


Aprobat: Nr.ore pe săptămână: 4h
Total ore pe sem.: 60h

Planificare calendaristică
An şcolar: 2009/2010
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Clasa ( AMG )/săptămâna
unităţii de competenţă ore
învăţare alocate IA IB IC ID IE

1. Norme de • Să cunoască şi să respecte Norme de protecţia muncii în lab. de biofizică 1 S1 S1 S1 S1 S1


protecţia muncii regulile de protecţia muncii
în lab. de biofizică
2. Noţiuni • Să cunoască şi să utilizeze Noţiuni generale, legităţi, termeni specifici biofizicii
2
introductive corect termenii specifici fizicii S1 S1 S1 S1 S1
3. Biofizică şi 1. Biofizica – definiţie, descrierea caracterului interdisciplinar,
2
imagistică exemplificarea legăturii cu disciplinele înrudite S1,2 S1,2 S1,2 S1,2 S1,2
medicală 1.2. Biofizica moleculară – proprietăţile moleculelor care
alcătuiesc materia vie şi fenomenele la care iau parte acestea. 2 S2 S2 S2 S2 S2
a) biofizica moleculară a apei şi a soluţiilor apoase (fizica
C.1. moleculară a lichidelor, structura moleculară a apei şi a soluţiilor
apoase, noţiuni de fizică a sistemelor disperse, fenomene de
transport în soluţii şi prin membrană celulară)
1.3. Biofizica celulară
a) biomecanica – definiţie, principalele mărimi utilizate în 2
S2,3 S2,3 S2,3 S2,3 S2,3
mecanică, proprietăţile mecanice ale corpurilor solide,
noţiuni de mecanica fluidelor, aspecte biomecanice ale
contracţiei musculare, efecte biologice ale unor factori
mecanici. S3
b) noţiuni de termodinamică biologică – definiţia termodinamicii, S3 S3 S3 S3,4
sisteme termodinamice, fluxuri şi forţe termodinamice, principiile 2 S3,4 S3 S3,4 S3,4 S4
termodinamicii (I şi II) şi aplicaţiile acestora în biologie. S4 S3,4 S4 S4 S4,5
c) noţiuni de bioelectricitate şi de bioexcitabilitate – fenomenele S4,5 S4,5 S4,5 S5
electrostatice şi electrocinetice, potenţialul membranar de repaus, 2 S5 S5 S5
potenţiale electrice celulare de acţiune şi propagarea acestora,
excitabilitatea şi legile acesteia
1. 4. Biofizica sistemelor complexe S4
a) noţiuni de bioacustică – sunetele auzite şi caracteristicile S4,5
acestora, biofizica recepţiei auditive, elemente de fonaţie, efectele 2 S5
biologice ale ultrasunetelor
b) elemente de optică biologică – ochiul uman şi proprietăţile 2
optice ale acestuia, biofizica recepţiei vizuale,bioluminiscenţa
Evaluare formativă – fişe de lucru/testare
1
Biofizică şi 1. Culegerea biosemnalelor – electrozi (definiţie şi exemple - de 2 S5 S5 S5 S5 S5
imagistică hidrogen, de argint clorurat, celule de calomel); transductori S6 S6
medicală (definiţie şi tipuri – mecanoelectrici, magnetoelectrici, S6 S6 S6 S6
termoelectrici, fonoelectrici, pentru radiaţii radioactive, S7 S6
fotoelectrici etc.); biosenzori (definiţie şi exemple – enzime, S7 S6 S7
anticorpi, antigene etc.) S8 S7 S6 S7
C.2. 2. Sisteme de amplificare şi de înregistrare a biosemnalelor – 2 S8 S7 S6 S7 S8
descriere, tipuri (înregistratoare grafice, osciloscop, etc.), S9 S8 S7 S7 S8
domenii de utilizare (fonocardiograma, EKG, EEG, S9 S8 S7 S8 S9
electrochimografia,oculografia, velocimetria Doppler etc.) S9 S9 S8 S8 S9
3. Bazele fizice ale imagisticii medicale S9 S8 S9 S9
3.1. Roentgendiagnosticul 1 S10 S9 S9 S9 S10
3.1.1. Radiaţiile Roentgen – natură, proprietăţi fundamentale 1 S10 S10 S9 S9 S10
3.1.2. Imaginea radiologică – mod de formare,semnificaţie, 1
S10 S9 S10
particularităţi S10 S10
3.1.3. Tehnica generală a roentgendiagnosticului S10
a) instalaţia de roentgendiagnostic convenţională 3
b) radioscopia cu ecran convenţional (fluoroscopia)
c) radioscopia televizată
d) radiografia
e) tomografia convenţională
f) xeroradiografia
g) radiografia digitală
h) tomografia computerizată
3.2. Ultrasonografia (echografia)
a) noţiuni elementare de fizică a ultrasunetelor 2
b) modurile investigării echografice (modul A, modul TM, modul
B, modul D); metode alternative (endoscopia ultrasonică,
dirijarea puncţiilor biopsice, ultrasonografia Doppler,
prelucrarea digitală)
c) imaginea echografică a structurilor fundamentale - lichidele
pure (ex: bila, sângele, urina etc.) 2
- lichidele „impure“ (ex: colecţii purulente, ţesuturi necrotice,
chisturi etc.)
- ţesuturile moi (parenchimele)
- structurile solide (ex: os, cartilaj, calcul etc.)
- gazele
- interfeţele şi pereţii
- formaţiunile canaliculare
- imagini parazitare (artefacte)
3.3. Imagistica RMN - principiu, treptele obţinerii imaginii RMN,
1
producerea imaginii
3.4. Diagnosticul radioizotopic – radioactivitatea; imaginea
radioizotopică – scintigrafia (scintigraful liniar şi camera de 2
scintilaţie) şi tomografia computerizată de emisie (TEC)
3.5. Termografia – principiu, definiţie; termograful medical 1
4. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici – principii şi efecte
Biofizică şi terapeutice (termoterapia, crioterapia, electroterapia,
imagistică ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia –LASER) 2
medicală
Evaluare formativă - proiect
1
1. Radiobiologia – definiţie şi domenii de studiu (radiobiologia 1 S10 S10 S10 S10 S10
generală şi radiobiologia medicală sau clinică)
2. Radiaţiile ionizante – caracterizare, tipuri de radiaţii (raze X, 2 S11 S11 S11 S11 S11
raze gamma, radiaţii corpusculare – alfa, beta,protoni, neutroni,
C.3. deuteroni etc.), dozimetria radiaiilor (definiţie rad, rem, Sievert ) S11
3. Efectele biologice ale radiaţiilor ionizante – la nivelcelular, la
nivelul ţesuturilor, la nivelul organelor, la nivelul organismului 2 S11 S11 S11 S11
(iradierea acută, iradierea repetată). S12
Principalele efecte – scurtarea nespecifică a vieţii,cancerogeneza,
anomaliile genetice, anomalii ale embrionului şi fătului, moartea. S12
Metode de protecţie fizică împotriva radiaţiilor – distanţa cât mai 2 S12 S12 S12 S12
mare între sursă şi individ, timp cât mai mic petrecut în S12 S12 S12 S12
vecinătatea sursei şi interpunere de ecrane între sursă şi individ.

Evaluare formativă - orală 1


Biofizică şi 1. Radioterapia – definiţie şi domenii de aplicaţie (radiotepia cu 2 S12,13 S12,13 S12,13 S12,13 S12,13
imagistică efecte funcţionale, radioterapia antiinflamatorie, radioterapia
medicală antitumorală)
2. Sursele de radiaţii – radiatii X, gamma, beta,corpusculare 1 S13 S13 S13 S13 S13
3. Tehnici de iradiere – iradierea externă pe calea transcutanată 2 S13 S13 S13 S13 S13
sau pe calea mucoaselor cavităţilor naturale (teleiradiere sau
C.4. teleradioterapie, brahiradioterapie,iradierea de contact sau curie-
terapie); iradierea internă (cu izotopi artificiali – I 131, P 32, Au
198, introduşi în organism pe cale metabolică) S14 S14 S14 S14 S14
4
4. Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral – S14 S14 S14 S14 S14
radiosensibilitatea şi radiocurabilitatea tumorilor; formele de
tratament radiologic antitumoral (curativ şi paliativ);
stadializarea clinică (preterapeutica –TNM şi postchirurgicală –
pTNM), cu finalitate de stadiu clinic I, II, III sau IV.
4. Recapitulare • Sistematizarea cunoştinţelor Recapitulare finală S15 S15 S15 S15 S15
4
acumulate Evaluare sumativă - testare

Competenţe:
C.1. Analizează noţiunile de biofizică medicală
C.2. Explică tehnicile fizice utilizate în explorarea imagistică
C.3. Descrie noţiuni elementare de radiobiologie
C.4. Sintetizează principalele noţiuni de radioterapie