Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFACERI

Titlul : DESCHIDEREA UNUI ATELIER CROITORIE FEMEI

Numele si prenumele

CIACA FELICIA

1
Cuprins

1. DATE GENERALE
2. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A
PLANULUI DE AFACERI (OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI, REZULTATE,
INDICATORI);
3. ANALIZA SWOT A AFACERII;
4. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE;
5. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE
FAC OBIECTUL AFACERII;
6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI;
7. STRATEGIA DE MARKETING;
8. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA.
9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Nota1: este absolut necesar sa atingeti toate punctele de mai sus in cadrul planului
de afaceri si sa argumentati cat mai bine– pentru a putea lua punctajul maxim

Nota2: Structura planului de mai jos este orientativa pentru d-voastra, cum
dezvoltati fiecare punct este perceptia d-voastra asupra afacerii pe care doriti sa o
incepeti.

1. DATE GENERALE

Titlul PLANULUI DE AFACERI: DESCHIDEREA UNUI ATELIER CROITORIE FEMEI

2
Persoană de contact:CIACA FELICIA
Adresă:STR.GELU VOIEVOD NR.26 BL.E.21 AP.2
Judeţul:SALAJ
Cod poştal:450130
Nr. Telefon: 0748968442
Email:ciaca felicia@yahoo.com

Domeniul de activitate

Servicii
COD CAEN aferent planului de investiţii:

Valoare PLAN DE AFACERI VALOARE lei PROCENT


Valoarea totală a PLANULUI DE AFACERI 178340 lei
(cheltuieli eligibile+neeligibile)- lei:
Valoarea eligibilă a PLANULUI DE AFACERI: lei
Valoarea contribuţiei proprie: lei 17.834 lei

2. DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE


2.1. Descrieți activitatea care doriți să o implementați

Obiectul principal de activitate al societatii este: “OFERIREA DE SERVICII DE CEA MAI BUNA CALITATE
IN DOMENIUL SERVICIILOR DE CROITORIE FEMEI, IN DOMENIUL URBAN, ASTFEL INCAT SA AJUNGA
LIDER PE PIATA IN ZONA RESPECTIVA”. Acest lucru implica: Activitatea de intretinere corporala,
CAEN 1413 = Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

 Detaliaţi activitatea principală a ideii de afaceri si de ce considerati ca afacerea poate fi una


de succes. Viziunea și misiunea intreprinderii. Strategiea de implementare a planului de
afaceri, locul de implementare al proiectului; utilitățile existente și cele necesare
implementării proiectului în bune condiții; costurile ocazionate de închirierea unor spații
necesare desfășurării activității; activitățile obligatorii și cele specifice care țin de
implementarea proiectului;

2.2. Beneficiari potenţiali ai proiectului

3
 FEMEI ;BARBATI SI COPII
2.3. Obiectivele planului de afaceri

Obiective UM 2019 2020 2021


Cifra de afaceri LEI 178340 200000 250000
Profit LEI 20000 25000 30000
Număr de salariaţi persoane 2 2 2

3. ANALIZA SWOT A AFACERII


Analiza mediului intern
Puncte forte Puncte slabe
Calitatea serviciilor oferite datorita Alte croitorii aflate in zona
profesionalismului muncitorului
Efectuarea de modele unicat Lipsa unor masini performante
Tarife reduse Lipsa unor materiale nou aparute

Analiza mediului extern

Oportunităţi Ameninţări
Deschisa croitoria intr_un cartier de Croitori de mina a doua
blocuri
Preturi la indemina tuturor
Serviciile se adreseaza tuturor Recesiunea economica
categoriilor sociale si cerintelor acestora

3. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI RESURSELE UMANE

Descrieti numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus
și organigrama.
Număr locuri de muncă nou create:
2 locuri de munca

4
Prin urmare, capitolul privind schema organizatorică și resursele umane trebuie să prezinte
informațiile privind:
 echipa de implementare a proiectului (managementul proiectului);
 personalul de execuție (locurile de muncă nou-create).
Echipa de implementare a proiectului cuprinde, în primul rând, proprietarul afacerii și/sau
administratorul societății comerciale. Pentru aceste persoane în cadrul planului de afaceri se
vor detalia informații privind:
 experiența relevantă pentru implementarea activităților proiectului;
 pregătirea profesională relevantă pentru proiect;
 Principalele atribuții referitoare la implementarea proiectului.
Pe de altă parte, detalierea personalului de execuție trebuie să cuprindă:
 numărul locurilor de muncă nou create;

 denumirea funcțiilor și codul COR (clasificarea ocupațiilor din România) aferent;

 salariul de încadrare;

 perioada de timp pentru care se vor întocmi contractele de muncă;

 principalele atribuții și responsabilități pentru fiecare funcție nou-creată.

4. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR


4.1 Descrierea produselor / serviciilor
În descrierea produsului/serviciului se va ține cont de furnizarea următoarelor
informații:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să
se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de
valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza
servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);
Se poate descrie strategia de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcție de evoluția pieței.
Se va prezenta modul în care vor fi promovate principiile dezvoltării durabile (protecția
mediului și eficiența energetică) producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/ serviciului
(dacă este cazul).

4.2 Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale

Explicaţi cum conduce implementarea planului de afaceri la:


- sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta
din punct de vedere al utilizarii resurselor

5
- promovarea inovarii sociale
- promovarea, utilizarea si implementarea unor solutii TIC în procesul de productie/
furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari
- consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de
activitati specifice
- promovarea dezvoltarii durabile.

4.3 Descrierea procesului tehnologic

Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic.


Descrieţi explicit fiecare bun sau serviciu achiziţionat şi modul de integrare în fluxul
tehnologic/fluxul afacerii

5. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI


Pentru prezentarea pieței de desfacere, informațiile relevante vor include:

5.1 Analiza pieței de desfacere


 zona geografică în care produsele sau serviciile vor fi comercializate;
 așteptările potențialilor clienți de la produsele sau serviciile similare existente pe
piață și felul în care societatea va răspunde acestora;
 principalele aspecte socio-demografice privind piața potențială și numărul estimat al
clienților pentru fiecare lună sau an de activitate.
 tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc.

5.2 Analiza concurenței

Concurența trebuie prezentată prin selectarea și analiza principalelor firme care oferă
produse sau servicii similare pe piață. Pentru prezentarea concurenței, se recomandă
prezentarea următoarelor informații:

 numărul de societăți care au același obiect de activitate și care comercializează aceleași


servicii sau produse;
 aria geografică acoperită de concurenți;
 principalele puncte tari și puncte slabe ale societății în comparație cu concurenții astfel
identificați;
 prezentarea câtorva indicatori relevanți atât pentru societatea analizată, cât și pentru
firmele concurente și care ar putea cuprinde: număr de angajați, cifra de afaceri, valoarea
profitului, valoarea activelor deținute, etc.

6
Deci prezentati poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale
concurenţei (avantaje/dezavantaje).

6. STRATEGIA DE MARKETING
În această secțiune din proiect se va descrie strategia de abordare/introducere a produselor
și serviciilor pe piață și de asemenea se va evidenția strategia de marketing pentru
promovarea produselor și serviciilor respective și modalitățile de punere în practică a
acesteia. Principalele aspecte care se vor prezenta vizează:
 Poziționarea pe piață a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferențiază de
competitori
 Strategia de vânzări: căi de abordare a clienților; modalități de comunicare etc.
 Politica de preț, legătura dintre politica de preț și caracteristicile
produsului/serviciului și tendințele pieței
 Promovarea produsului/ serviciului
 Distribuția produsului/ serviciului

7. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

Orice plan de afacere va trebui să prezinte, alături de informațiile enumerate anterior, și


prognoze economico-financiare pentru perioada de monitorizare a investiției. Prin urmare,
în cadrul acestui capitol se vor prezenta informații privind evoluția estimată a vânzărilor, a
cheltuielilor, a profitului și a numărului de angajați.

Vor fi incluse informaţii cu privire la capitalul necesar finanțării planului de afaceri

 se va prezenta modul de finanțare a activității firmei (finanțare din schema de


ajutor de minimis, fonduri proprii, etc.).
 Bugetul proiectului
 se vor detalia investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile
firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.
 se va prezenta sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi
principalele utilaje şi echipamente utilizate.
 se va descrie succint rolul și importanța elementelor de cost pentru care solicitați
finanțare.

 Proiecții financiare - fluxul de numerar (cash-flow-ul investiției);

Buget plan de afaceri - model orientativ (cheltuielile din tabel sunt cele eligibile = vedeti
ce va intereseaza pe d-voastra) – nu este nevoie sa-l faceti sub forma de tabel

7
Nr. Denumire capitol si subcapitole Total Total Cheltuieli TVA TVA Contri
crt. eligibil eligibile nededu deduc butie
fara TVA ctibila tibila propri
e
1 2 3 4=5+6 5 6 7 8
0 Taxe ptr. inf de intreprinderi
1 Cheltuieli cu salariile
personalului nou angajat
1.1 Cheltuieli salariale
1.2 Onorarii/ venituri assimilate
salariilor pentru experți proprii/
cooptați
1.3 Contribuţii sociale aferente
cheltuielilor salariale şi
cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi
angajatori)
2 Cheltuieli cu deplasarea
personalului întreprinderilor
nou-înfiinţate:
2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului
propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul
persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi,
gară, autogară sau port şi locul
delegării ori locul de cazare,
precum şi transportul efectuat
pe distanța dintre locul de
cazare şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și
asigurări medicale aferente
deplasării
3 Cheltuieli aferente diverselor
achiziţii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul
ajutorului de minimis nu are
expertiza necesară
4 Cheltuieli cu achiziția de active
fixe corporale (altele decât
terenuri și imobile), obiecte de
inventar, materii prime și
materiale, inclusiv materiale

8
consumabile, alte cheltuieli
pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor
5 Cheltuieli cu închirierea de sedii
(inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor
activițăți ale întreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse
bunuri
6 Cheltuieli de leasing fără
achiziție (leasing operațional)
aferente funcţionării
întreprinderilor (rate de leasing
operațional plătite de
întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile și imobile)
7 Utilităţi aferente funcţionării
întreprinderilor
8 Servicii de administrare a
clădirilor aferente funcţionării
întreprinderilor
9 Servicii de întreţinere şi
reparare de echipamente şi
mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor
10 Arhivare de documente
aferente funcţionării
întreprinderilor
11 Amortizare de active aferente
funcţionării întreprinderilor
12 Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale) aferente funcţionării
întreprinderilor
13 Conectare la reţele informatice
aferente funcţionării
întreprinderilor
14 Cheltuieli de informare şi
publicitate aferente funcţionării
întreprinderilor
15 Alte cheltuieli aferente
funcţionării întreprinderilor
15.1 Prelucrare de date
15.2 Întreţinere, actualizare şi
dezvoltare de aplicaţii
informatice
15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi,

9
reviste de specialitate relevante
pentru operaţiune, în format
tipărit şi/sau electronic
15.4 Concesiuni, brevete, licenţe,
mărci comerciale, drepturi şi
active similare
TOTAL GENERAL

Valoare Calcul
I. Valoarea totala a proiectului, din care =I.a+I.b+II
I.a Valoarea eligibila a proiectului =total coloana 4 din
(inclusive TVA nedeductibila*) buget
I.b Valoarea TVA deductibila aferenta =total coloana7 din
cheltuielilor eligibile buget
II. Contributia proprie a solicitantului = total coloana 8
III. Finantare nerambursabilla =I.a
solicitata**

*Cheltuiala de TVA nedeductibila este eligibila

**Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecarui plan de afaceri va fi de maxim 178340 lei.

PROIECTII FINANCIARE

CASH-FLOW
Nr.crt Explicatii / luna An 2019 An 2020 An 2021
I Sold initial disponibil (casa si banca)
A Intrari de lichiditati(1+2+3+4)
1 Din vanzari
2 Din credite primite
3 Alte intrari de numerar (aport propriu, ..)
4 Alocatie financiara nerambursabila
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile aferente
1
activitatii desfasurate
2 Salarii (inclusive cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilitati
Costuri functionare birou, cheltuieli de marketing,
5
reparatii/intretinere, servicii cu terti

10
6 Impozite, taxe si varsaminte asimilate
7 Alte cheltuieli
C Cheltuieli pentru investitii (Valoarea totala a proiectului)
D Credite
Rambursari rate de credit scadente
Dobanzi si comisioane
E Plati/incasari pentru impozite si taxe (1+3-2)
1 Plati TVA
2 Rambursari TVA
3 Impozit pe profit/cifra de afaceri
F Dividende
G Total utilizari numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichiditati (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN
2019 2020 2021
1 Cifra de afaceri netă
2 venituri din exploatare
3 Alte venituri din exploatare
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (2+3)
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale consumabile
5 aferente activităţii desfaşurate
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
7 Chirii
8 Utilităţi

11
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
9 Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
11 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI(de la 5 la 12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit (4-13)
16 Pierdere (13-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (17-18)
20 VENITURI TOTALE (4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (13+18)
22 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
23 Profit ( 20-21)
24 Pierdere (21-20)

9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date:


 Se vor corela proiecţiile financiare pentru PERIOADA DE IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE SI SUSTENABILITATE – MINIM 30 DE LUNI
 Se va mentionata contributia proprie în planul de afaceri - daca este cazul (active
existente sau care urmează a fi angajate de către beneficiar în activitatea curentă a
societăţii: ex. autoutilitară, sediul social etc.);
 Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, întretinerea si functionarea
investitiei/ întreprinderii, dupa încheierea proiectului si încetarea finantarii
nerambursabil

12

S-ar putea să vă placă și