Sunteți pe pagina 1din 3

Cheltuieli și venituri

Fișă de documentare

Activitățile desfășurate în cadrul unei entități sunt consumatoare de resurse și producătoare


de rezultate. Prin transformarea lor în etalon valoric consumurile devin cheltuieli iar resursele
venituri. Prin compararea cheltuielilor cu veniturile se determină rezultatul exercițiului obținut, sub
formă de profit și pierdere.
Cheltuielile sunt valori de plătit sau plătite pentru :
 consumul de stocuri și servicii prestate, de care beneficiază entitatea;
 cheltuieli cu personalul;
 executarea unor obligații legale sau contrctuale, etc;
Consumul de stocuri și servicii prestate se referă la consumul de materii prime, materiale
consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, transport, consumul de energie și apă,
amortizarea activelor imobilizate, cheltuieli cu diverse servicii executate de terți, etc.
Cheltuielile cu personalul se referă la salariile plătite pentru munca prestată de către anagajați
împreună cu impozitele și taxele aferente.
Obligațiile legale sau contractuale se referă la diverse impozite și taxe, comisioane, dobânzi
asocieri și contracte cu alte firme, etc.
Veniturile sunt reprezentate de sume sau valori încasate sau de încasat în nume propriu din
activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse. Veniturile din activități curente se referă la
venituri din vânzări de bunuri, venituri din prestări de servicii, venituri din dobânzi, etc.
Între cheltuieli și venituri există o legătură directă sau indirectă. Orice cheltuială determină
realizarea unui venit și orice venit presupune efectuarea unei cheltuieli.
Cheltuielile și veniturile unei entități sunt foarte diverse în funcție de modul de formare și
legătura cu procesele economice. În raport cu aceste aspecte, cheltuielile și veniturile se pot clasifica
după mai multe criterii.
Din punct de vedere a sistemului de organizare a contabilității, activitatea economică a unei
entități este structurată după natura economică, în activitate de exploatare și activitate financiară.
Activitatea de exploatare împreună cu activitatea financiară formează activitatea totală sau
globală. Acestă delimitare se face în raport cu procesele economice care se desfășoară în fiecare
segment de activitate precum și specificul lor.

Activitatea totală (globală)


Exploatare Financiară
Activitate principală, de bază, care este Activitate care cuprinde operațiuni cu caracter
reprezentată de obiectul de activitate. (exemple: financiar, bancar, valutar. (exemple: activități
activități de producție, comerț, construcții, privind imobilizări financiare, investiții pe termen
agricultură, servicii, transporturi, telecomunicații, scurt, credite bancare, dobânzi, etc.)
turism, alimentație publică, etc.)

Din punct de vedere al ordinii desfășurării activității, prima dată se înregistrează cheltuielile și
apoi rezultă veniturile, ca și într-un raport de legătură de la cauză la efect. Orice cheltuială determină
un venit și orice venit presupune efetuarea unei cheltuieli.
Clasificarea cheltuielilor și veniturilor se face după criteriul natura economică a activității iar
în cadrul acestora pe elemente primare de cheltuieli si elemente de venituri după sursa lor. Astfel,
avem cheltuieli și venituri de exploatare, cheltuieli și venituri financiare, cheltuieli și venituri totale.

Cheltuieli Venituri
1. Cheltuieli de exploatare 1. Venituri din exploatare
 cheltuieli cu materii prime și materiale  venituri din vânzare produselor finite
consumabile  venituri din vânzarea semifabricatelor
 cheltuieli privind materialele de natura  venituri din vânzarea produselor
obiectelor de inventar reziduale
 cheltuieli privind mărfurile  venituri din vânzarea mărfurilor
 cheltuieli privind activele biologice de  venituri din vânzarea produselor agricole
natura stocurilor  venituri din vânzarea activelor biologice
 cheltuieli cu personalul de natura stocurilor
 cheltuieli privind energia și apa  venituri din servicii prestate
 cheltuieli cu impozite și taxe  venituri din activități diverse
 cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor  venituri din studii și cercetări
 alte cheltuieli de exploatare  venituri din producția de imobilizări
 alte venituri de exploatare
2. Cheltuieli financiare 2. Venituri financiare
 cheltuieli privind investițiile financiare  venituri din investiții financiare cedate
cedate  venituri din dobânzi
 cheltuieli privind dobânzile  venituri din diferențe de curs valutar
 cheltuieli din diferențe de curs valutar  alte venituri financiare
 alte cheltuieli financiare
3. Cheltuieli cu impozitul pe profit

Rezultatul exercițiului (R) se calculeză ca și diferență între venituri (V) și cheltuieli (C). Dacă
veniturile sunt mai mari decât cheltuielile se obține profit (rezultat pozitiv), iar dacă veniturile sunt
mai mici decât cheltuielile se realizază pierdere (rezultat negativ).
Profit
(V>Ch)
Venituri Cheltuieli ±Rezultat
(V) (Ch) (V>Ch
Pierdere
Re (Ch>V)

Dacă cheltuielile și veniturile se stabilesc în funcție de natura activității, atunci și rezultatele


activității se calculează în funcție de acest criteriu, natura activității. Calcularea rezultatului
exercițiului se face în trepte:
 Rezultatul din exploatare
 Rezultatul financiar
 Rezultatul brut (rezultatul total, rezultatul global, rezultatul contabil)
 Rezultatul net
Rezultatul din exploatare și rezultatul financiar formaeză rezultate intemediare sau parțiale iar
rezultatul brut și rezultatul net se mai numesc și rezultate totale, rezultate globale sau finale. Calculul
rezultatului se realizează făcând diferența între venituri și cheltuieli.
Venituri Cheltuieli Rezultat
Venituri din exploatare (VE) Cheltuieli de exploatare (CE) Rezultat din exploatare (RE)
±RE = VE - CE
Venituri financiare (VF) Cheltuieli financiare (CF) Rezultat financiar (RF)
±RF=VF-CF
Venituri totale (VT) Cheltuieli totale (CT) Rezultat brut (Rezultat total
VT = VE + VF CT = CE + CF sau Rezultat global) (RB)
±RB=VT-CT
Sau ± RB= ± RE ± RF
Rezultatul net (Rn) =
Rezultatul brut RB –
Impozitul pe profit (Ip)
Rn = RB - Ip
Fișă de lucru

1. Identificați în funcție de natura lor, tipurile de venituri și cheltuieli:

 Venituri din vânzarea produselor finite


 Cheltuieli cu materiile prime
 Cheltuieli privind dobânzile
 Venituri din vânzarea mărfurilor
 Venituri din dobânzi
 Cheltuieli cu salariile
 Cheltuieli cu impozite și taxe

2. Entitatea „ABC” SRL prezintă la sfârșitul perioade următoarele date:


 Venituri din exploatare 140.000
 Venituri financiare 15000
 Cheltuieli din exploatare 90.000
 Cheltuieli din exploatare 8700

Calculați rezultatele parțiale și rezultatele totale.

S-ar putea să vă placă și