Sunteți pe pagina 1din 57

Curs

Specialist
MANAGEMENTUL
DESEURILOR
COR 325713
Trainer
Iulian IAȚCU
Program curs

Ziua 1 Vineri

 16.30-17.00 - Primire cursanti


 17.00-19.10 - Sesiune curs
 19.10-19.30 - Pauza
 19.30-20.30 - Sesiune curs
Program curs

Ziua 2 Sambata

 08.30-09.00 - Primire cursanti


 09.00-10.50 - Sesiune curs
 10.50-11.10 - Pauza
 11.10-13.50 - Sesiune curs
 13.50-14.10 - Pauza
 14.10-16.00 - Sesiune curs
LEGISLAŢIE CADRU
• Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor
directive

• LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor

• HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii


deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase
LEGISLAŢIE CADRU

• Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al


Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri

• HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul


deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
Definirea responsabilităților cf. Legii
211/2011
• ART. 22
(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum
şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să DESEMNEZE O
PERSOANĂ DIN RÂNDUL ANGAJAŢILOR PROPRII care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege
această obligaţie unei terţe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie INSTRUITE în


domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a
absolvirii unor CURSURI DE SPECIALITATE.
ART. 2
(1) Se exclud următoarele:
a) efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi dioxidul de carbon captat şi transportat
în scopul stocării geologice
b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate şi clădiri legate
permanent de sol
c) solurile necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în
timpul activităţilor de construcţie, în cazul în care este cert că respectivul
material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa naturală şi pe locul de unde
a fost excavat;
d) deşeurile radioactive;
e) explozibilii declasaţi;
f) materiile fecale şi alte resturi vegetale nepericuloase provenite din
agricultură sau silvicultură şi care sunt folosite în agricultură ori silvicultură sau
pentru producerea de energie din biomasă
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deşeurilor - definiții
DESEU PERICULOS
DESEU
orice deseuri care prezinta una sau mai multe din
orice substanta sau obiect pe care detinatorul ii
(inregistrari istoric- utilizare, localizare)

proprietatile periculoase prevazute in anexa nr. 4 la


arunca ori are intentia sau obligatia sa ii arunce;
lege (inflamabil, nociv, irritant, toxic, etc.)

GESTIONAREA DEȘEURILOR:
TRASABILITATE

1. Colectare
2. Transport
3. Valorificare
4. Eliminare
5. supervizarea acestor operaţiuni
6. întreţinerea ulterioară a amplasamentelor
de eliminare,
7. acţiunile întreprinse de un comerciant sau
un broker
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deşeurilor - definiții
Producător de deșeuri
orice persoană ale cărei activităţi
generează deşeuri, producător de
deşeuri sau orice persoană care Comerciant
efectuează operaţiuni de pretratare,
amestecare ori de alt tip, care duc la orice întreprindere/operator
modificarea naturii sau a compoziţiei economic care acţionează în nume
acestor deşeuri; propriu pentru cumpărarea şi
pentru vânzarea ulterioară a Broker
deşeurilor, inclusiv acei comercianţi
care nu intră fizic în posesia orice întreprindere/operator
deşeurilor; economic care se ocupă de
valorificarea sau eliminarea
deşeurilor în numele altor
persoane, inclusiv brokerii care nu
intră fizic în posesia deşeurilor
Gestionarea deșeurilor – definiții
COLECTARE SEPARATĂ
COLECTARE
colectarea în cadrul căreia un
strângerea deşeurilor, inclusiv

HG 1061/20008
flux de deşeuri este păstrat

TRANSPORT
sortarea şi stocarea separat în funcţie de tipul şi
preliminară a deşeurilor în natura deşeurilor, cu scopul de
vederea transportării la o a facilita tratarea specifică a
instalaţie de tratare; acestora

TRATARE
operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;
Gestionarea deșeurilor – definiții
VALORIFICARE - orice operaţiune care are
drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc
unui scop util prin înlocuirea altor materiale care
ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul
că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi
scopului respectiv în întreprinderi ori în
economie în general.
Anexa nr. 3 la lege stabileşte o listă a ELIMINARE - orice operaţiune care nu este o
operaţiunilor de valorificare operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care
una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi
recuperarea de substanţe sau de energie.
Anexa nr. 2 la lege stabileşte o listă a operaţiunilor de
eliminare
Lista a operaţiunilor de VALORIFICARE
Anexa nr. 3 Legea 211/2011
• R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*);
• R 2 - valorificarea/regenerarea solvenţilor;
• R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi
(inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi
gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;
• R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;
• R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile
de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare
a materialelor de construcţie anorganice;
• R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;
• R 7 - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;
• R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;
• R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;
Lista a operaţiunilor de VALORIFICARE
Anexa nr. 3 - Legea 211/2011
• R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau
pentru îmbunătăţirea ecologică;
• R 11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de
la R 1 la R 10;
• R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile
numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R
corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare,
inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea,
sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea,
reambalarea, separareaşi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre
operaţiunile numerotate de la R1 la R11;
• R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R
12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat
deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor
pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
Lista a operaţiunilor de ELIMINARE
Anexa nr. 2 - Legea 211/2011

• D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;


• D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi
altele asemenea;
• D 3 - injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri,
saline sau depozite geologice naturale şi altele asemenea;
• D 4 - acumulare la suprafaţă, de exemplu, depunerea de deşeuri lichide sau a nămolurilor în
bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea;
• D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe,
care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele
asemenea;
• D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;
• D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;
• D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi
sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la
D 12;
Lista a operaţiunilor de ELIMINARE
Anexa nr. 2 - Legea 211/2011

• D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează


compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate
de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;
• D 10 - incinerarea pe sol;
• D 11 - incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia Uniunii Europene şi
de convenţii internaţionale;
• D 12 - stocarea permanentă, de exemplu, plasarea de recipiente într-o mină şi altele
asemenea;
• D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în
care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte
de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea,
compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de
supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D1 la D12;
• D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;
• D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea
temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă
stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
IERARHIA DEȘEURILOR
Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei
şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor
IERARHIA DEȘEURILOR

SCOP încurajarea acţiunii în materie de PREVENIRE A GENERĂRII


şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se
reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

Aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în baza


evaluării de tip ANALIZA CICLULUI DE VIAŢĂ privind efectele
globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri
EVALUAREA CICLULUI DE VIAŢĂ - în legătură cu un produs, o evaluare a efectelor asupra
mediului determinate de producţia, distribuţia, comercializarea şi utilizarea produsului, inclusiv
valorificarea şi eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei şi materiilor prime şi producţia de
deşeuri din oricare dintre activităţile menţionate; conform Legii 211/2011

PREVENIRE
măsurile luate înainte ca o substanţă,
Reurilizare
un material sau un produs să devină orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au
deşeu, care reduc: devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au
a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin fost concepute
reutilizarea produselor sau Reciclare
prelungirea duratei de viaţă a
acestora; orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt
b) impactul negativ al deşeurilor transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi
generate asupra mediului şi sănătăţii îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri
populaţiei; sau
c) conţinutul de substanţe nocive al
Alte operatiuni de valorificare, de ex. Valorificare energetica
materialelor şi produselor;
Eliminare
SR EN ISO 14040
Management de mediu evaluarea ciclului de
viată Principii şi cadru de lucru
EVALUAREA CICLULUI DE VIAŢĂ este o tehnică pentru evaluarea
aspectelor de mediu şi a impacturilor potenţiale asociate unui produs,
prin:
• realizarea unui inventar pentru elementele relevante de intrare şi
ieşire ale unui sistem-produs;
• evaluarea impacturilor potenţiale de mediu asociate acelor intrări şi
ieşiri;
• interpretarea rezultatelor analizei inventarului şi a fazelor de
evaluare a impacturilor în relaţie cu obiectivele studiate.
Cadrul evaluării ciclului de viață cf. ISO 14040

Definirea scopului si a
domeniului de aplicare
Aplicatii directe:
Analiza inventarului - Dezvoltarea si îmbunătăţirea
intrari şi ieşiri , utilizarea resurselor şi
produsului
evacuările in aer, apă şi sol asociate
Interpretare - Planificarea strategică
sistemului
- Procesul de realizare al
Evaluarea impactului: politicii publice
- Marketing
- Cateorii de impact
-Altele
- Caracterizarea datelor
- Pondere specifica
Exemplu
Sistem de management al mediului
SMM conform cu ISO 14001 este o unealta la dispozitia
managementului, care permite sa:
• identifice si sa controleze impactul asupra mediului a
activitatilor sale, produselor sau serviciilor,
• isi imbunatateasca continuu performantele de mediu,
• sa implementeze abordarea sistematica a proceselor, pentru
a stabili obiectivele si sarcinilor de mediu, pentru a indeplini
aceste obiective si pentru a demonstra indeplinirea lor.
Beneficiile implementarii SMM
• reducerea costurilor de gestionare a deseurilor
• economii ale consumului de energie si de material
• costuri mai mici de distributie
• imbunatatirea imaginii organizatiei / companiei in fata organelor si
organizatiilor legale, a clientilor si a organizatiilor publice
• cadru necesar pentru imbunatatirea continua a performantelor de
mediu
• asigura accesul la licitatii
Implementarea sistemului de
management al deșeurilor
Sistem de management al deseurilor

Analiza
Politica si initiala,
Monitorizare Plan de
obiective in
Control Audit al minimizare a
domeniul (Pastrarea
operational deseurilor cantitatilor de
gestiunii Evidenței)
(proceduri, deseuri
deseurilor
instructiuni)

Director Manager Sistem Management


General Deseuri
Politica si obiective in domeniul gestiunii
deseurilor
Analiza inițială

Nr Denumire Faze tehnologice ( flux) Factor de mediu asociat fazei Factor de mediu
Crt. activitate si /sau potential afectat

1. Atelier Aprovizionare - depozitarea de Deseuri de sticla- spargeri sol


confectii materiale:profile PVC, sticla, feronerie accidentale
PVC Debitare profile PVC Pulberi si praf de material aer
plastic
Deseuri sol
Montarea feroneriei Deseuri Sol
Debitarea sticlei Deseuri sticla Sol
Activitate Sociala Deseuri menajere sol
2. Cabinet Consultatii-tratamente medicale Deseuri medicale periculoase Sol
medical
IDENTIFICAREA ASPECTELOR LEGATE
DE GESTIONAREA DESEURILOR
Nr. Cod Categorie, Locul, Masuri si responsabilitati pentru asigurarea gestionarii Metode de eliminare, Observatii
crt. grupa amplasamentul valorificare
unde se produc Evidenta Colect Depozitar Eliminare Transport
deseuri are e Valorificar
Sortar temporar e
e a (int. sau la
terti)

15 01Ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)


1. 15 01 ambalaje de hirtie si Activitatea de Respons Saci de Incaperi Valorificar Nu Valorificare prin firme Contract cu
01 carton depozitare din abil cu polietilen special e necesita specializate firme
marfuri si gestiun a destinate conditii specializate,
activitati de ea acestui speciale evaluate si
birou deseuril scop selectate
santiere+sucurs or
ale
LISTA DEȘEURILOR

• ART. 7 din Legea 211/2011


(1) Lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană se preia în legislaţia naţională
prin hotărâre a Guvernului.
(2) Lista deşeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu
periculos.
• ART. 8
• (4) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să
deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a
deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul
determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

• Anexa nr. 2 la HG 856/2002: Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase


Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
LISTA DEȘEURILOR
01.Deseuride la explorarea miniera sl a carierelor si de la tratarea fizica si 11.Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperireametalelor si a altor
chimica a mineralelor materiale; hidrometalurgie neferoasa
02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, 12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a
vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor materialelor plastice

03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, 13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi(cu exceptia uleiurilor
pastei de hartie, hartiei si cartonului comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila 14.Deseuri de solventiorganici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si
08)
05.Deseuride la rafinareapetrolului,purificareagazelor naturale si tratarea 15.Deseuri de ambalaje; materialeabsorbante, materiale de lustruire, filtrante si
pirolitica a carbunilor imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
06. Deseuri din procese chimice anorganice 16.Deseurinespecificatelnaltaparte
07. Deseuri din procese chimice organice 17. Deseuridin constructii si demolari
08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) 18.Deseuridinactivitati de ocrotirea sanatatiiumane sau din activitati veterinare
straturilor de acoperire (vopsele, lacurisi emailuri vitroase), a adezivilor, si/sau cercetari conexe (cu exceptiadeseurilordelapreparareahraneiinbucatarii sau
cleiurilor si cernelurilor tipografice restaurante,carenuprovindirectdinactivitatea de ocrotirea sanatatii)
09. Deseuri din industria fotografica 19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor
uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
10. Deseuri din procesele termice 20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv
fractiunicolectate separat
Păstrarea evidenţei
• ART. 49
(1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1,
precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure
evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru
protecţia mediului.
(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa prevăzută la alin. (1), trebuie să
păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le
transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.
(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum şi producătorii de deşeuri periculoase, operatorii
economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în
calitate de comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi,
după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor
prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.
(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3
ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze
evidenţa timp de cel puţin 12 luni.
Criterii de incadrare a deseurilor in lista cu
deseurile (anexa 2 la HG 856/2002)

Pasul 1: Pasul 4:
Se identifica activitatea generatoare Daca deseul nu este identificat la
de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20 cap. 01-12 sau 17-20, se examineaza
pentru identificarea deseului cap.
Pasul 2: 13, 14 si 15
Se identifica subcapitolul in care se
incadreaza deseul Pasul 5:
Daca deseul nu este identificat nici in
Pasul 3: cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap.
Se identifica, in cadrul 16
subcapitolului, deseul in mod
individual, conform codului Pasul 6:
corespunzator, format din 6 cifre, daca deseul nu este identificat nici in
excluzandu-se codurile terminate cu cap. 16, atunci se examineaza pentru
99 identificare codurile cu terminatia 99
- alte deseuri, corespunzatoare
activitatii din care provine deseul

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale
diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01
Agentul economic.......
Anul...........................
Tipul de deseu............ Codul..........................
Starea fizica................
Unitatea de masura......
Generarea deseurilor

Nr. crt. Cantitatea de deseuri


Luna
din care:
Generate
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc

TOTAL AN
Agentul economic.........
Punct de lucru.............
Anul.
Tipul de deseu............
Codul..................................starea fizica ..............UM ............
Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Nr crt. Stocare Tratare Transport


Luna Sectia
Cantitatea Tipul * Cantitatea Modul ** Scopul *** Mijlocul 4* Destinatia 5*
- 0 - 0 - - - -

TOTAL AN 0 - 0 - - - -

* Tipul de stocare ** Modul de tratare TM = *** Scopul tratarii **** Mijlocul de transport AS ***** Destinatia
RM = recipient metalic RP = tratare mecanica TC = tratare V = pentru valorificare E = in = autospeciale DO=depozitul de gunoi al
recipient plastic BZ = bazin chimica vederea eliminarii AN = auto nespecial orasului/comunei HP = halda
decantor TMC = tratare mecano- H = transport hidraulic CF = proprie
CT = container transportabil chimica cale ferata HC = halda industriala
CF = container fix S = saci TB = tratare biochimica D = A = altele comuna
PD = platforma deshidratare deshidratare I = incinerarea in scopul
VN = in vrac, neacoperit TT = tratare termica, eliminarii
VA = in vrac, incinta acoperita incinerare A = altele Vr = valorif. prin agenti
RL = recipient din lemn economici autorizati P =
A = altele utilizare materiala sau
energetica in propria
intreprindere
Ve = valorif. energetica prin
agenti economici autorizati
A = altele
Agentul economic.......
Punct de lucru.............
Anul.
Tipul de deseu............
Codul..........................
Starea fizica................
Unitatea de masura...... Valorificarea deseurilor

N Cantitatea Operatia de valorificare, Agentul economic


r. Luna de deseu care efectueaza
cr valorificata operatia de valorificare
t. cf Anexei 3 din legea
211/2011

0.000 -

TOTAL AN 0.000
Agentul economic........
Punct de lucru.............
Anul.
Tipul de deseu............ Codul..........................
Starea fizica................
Unitatea de masura......

Eliminarea deseurilor
Nr Cantitatea Operatia de eliminare, cf Anexei Agentul economic care
. Luna de deseu efectueaza operatia de
crt eliminata 2 din legea 211/2011 eliminare
.

0.000

TOTAL AN 0.000
Audit de deseuri
• Auditul de deşeuri, astfel cum este prevăzut în Legea 211/2011 este o
etapă premergătoare realizării programului de prevenire şi reducere a
cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la
orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al
produselor.
Cine trebuie să realizeze un audit de deşeuri?
El devine obligatoriu pentru toate persoanele juridice, înregistrate în România, care
exercită o activitate de natură comercială sau industrială.

De când este obligatoriu auditul de deşeuri?


El trebuie întocmit şi rezultatele implementate începând cu anul 2012.
AUDIT DE DEŞEURI - o evaluare sistematică, documentată, periodică şi
obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de
gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita
• controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate,
• precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu,
• inclusiv realizarea obiectivelor,
• performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii
de deşeuri din propria activitate
• şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor;
Cum se realizează un audit de
deşeuri?
• Există mai multe metode, ţinta lui este să furnizeze date de intrare necesare
pentru programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri.
• Printre acestea se pot enumera,
• procedurile standard de planificare conform sistemelor de management de mediu,
cerinţele de la subcapitolul 4.3 din standardul SR EN ISO 14001
• instrumente mai sofisticate, precum cele care abordează analize ale proceselor de
producţie şi alte procese, în care componenta de prevenire se transformă în obiect şi
subiect.
Auditul de deşeuri, TREBUIE să ia în considerare şi activităţile de VALORIFICARE ŞI
ELIMINARE a deşeurilor, chiar dacă acestea nu se realizează „în amplasamentele”
aceleiaşi persoane juridice.
PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A
CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI GENERATE
• ART. 43
• (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau
industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este
obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012,
un PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢILOR DE
DEŞEURI GENERATE din activitatea proprie sau, după caz, de la orice
produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al
produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii
deşeurilor.
• (2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă
persoană/asociaţie profesională.
Controlul deşeurilor periculoase

• ART. 26
• (1) Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi
operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei
mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare,
tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să
colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de
deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de
compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi
utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel
încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea
trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală
Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca
acestea să fie periculoase
• H 1 - "Explozive": substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul
unei scântei sau care sunt mai sensibile la şocuri ori frecare decât
dinitrobenzenul; 36

• H 2 - "Oxidante": substanţe şi preparate care produc reacţii puternic


exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu substanţe
inflamabile;
Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca
acestea să fie periculoase
• H 3-A - "Foarte inflamabile":
• a) substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 °C
(inclusiv lichide extrem de inflamabile); sau
• b) substanţe şi preparate care se pot încălzi până la aprindere în contact cu
aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau
• c) substanţe şi preparate în stare solidă care se pot aprinde cu uşurinţă
după un contact scurt cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă ori
să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere; sau
• d) substanţe şi preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune
normală; sau
• e) substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc
gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase.
Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca
acestea să fie periculoase
• H 3-B - "Inflamabile": substanţe şi preparate lichide care au punctul de
aprindere egal sau mai mare de 21 °C şi mai mic sau egal cu 55 °C;
• H 4 - "Iritante": substanţele şi preparatele necorozive care, prin contact
imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasa, pot provoca
inflamaţii;
• H 5 - "Nocive": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate
sau ingerate ori pătrund prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru
sănătate;
• H 6 - "Toxice": substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate foarte
toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate ori pătrund prin
piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate şi
pot fi chiar letale;
Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca
acestea să fie periculoase
• H 7 - "Cancerigene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau
ingerate ori pătrund prin piele, pot induce cancer sau creşterea incidenţei lui;
• H 8 - "Corozive": substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu
acestea;
• H 9 - "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau
toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii;
• H 10 - "Toxice pentru reproducere": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt
inhalate sau ingerate ori pătrund prin piele, pot induce malformaţii congenitale
neereditare sau creşterea incidenţei acestora;
• H 11 - "Mutagene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate
ori pătrund prin piele, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei
acestora;
• H 12 - deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid;
Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca
acestea să fie periculoase
• H 13 - "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care
sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o reacţie de
hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioară la substanţa sau
preparatul respectiv poate produce efecte nefaste caracteristice;
• H 14 - "Ecotoxice": deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri
imediate ori întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale
mediului înconjurător;
• H 15 - deşeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să
producă altă substanţă, de exemplu, levigat, care posedă oricare din
caracteristicile prezentate mai sus.
Transportul deșeurilor HG 1061/2008
• „Art. 20. - (1) Deşeurile nepericuloase destinate eliminării se
transportă de la expeditor la destinatar şi se controlează pe baza
formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase tipizat,
cu regim special.”
• „(2) Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase se
completează de către expeditor în 3 exemplare şi se păstrează după
cum urmează: un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor, unul la
transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al
persoanei care transportă deşeurile şi cu numărul de înmatriculare al
mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin
intermediul transportatorului.”
Transportul deșeurilor HG 1061/2008
• „(3) După semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de
către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poştă, cu
confirmare de primire.”
„(4) Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un
formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.”
Mai rămâne de comentat alineatul (5) care spune așa:
„(5) Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase este
înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat şi
numerotat pe fiecare pagină.”
Transportul deșeurilor HG 1061/2008
TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE :
Se întocmesc urmatoarele documente :
• pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase
se completează :
• Formularul pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase ANEXA 1 la Hot 1061
/10.09.2008
• Formularul de expediţie/transport (Anexa 2 la Hot 1061 /10.09.2008)

• Expeditorul obţine toate aprobările din partea părţilor implicate în acţiunea de eliminare
a deşeului periculos de la :
• Instalaţia de valorificare/eliminare
• Agenţia de protecţia mediului
• ISU
Etichetarea deşeurilor periculoase

• ART. 28
• (1) Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata
efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor
periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, ale Hotărârii Guvernului nr.
1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor
periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a
preparatelor periculoase.
Etichetarea deşeurilor periculoase
Începând cu data de 1 iunie 2015 produsele periculoasae
vor fi clasicate, ambalate si etichetate conform
Regulamentului (EC) nr. 1272/2008, care:
• aliniaza sistemul european de clasicare, etichetare si
ambalare a substanelor si preparatelor chimice la GHS
(Sistemul de armonizare global);
• este direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii
Europene;
• introduce noi criterii de clasicare a substanelor si
preparatelor chimice pentru determinarea posibilelor
pericole pentru sanatatea umana si mediu;
• este obligatoriu pentru produsele plasate pe piata dupa
data de 1 iunie 2015.
Etichetarea deşeurilor periculoase
Autorizări şi înregistrări

ART. 32
(1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi
de tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o
autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către
autorităţile competente pentru protecţia mediului.
Controlul

• ART. 60
• (1) Operatorii economici care efectuează operaţiuni de tratare a
deşeurilor, precum şi cei care, cu titlu profesional, asigură colectarea
sau transportul deşeurilor, comercianţii, brokerii şi producătorii de
deşeuri periculoase fac obiectul unor controale periodice
corespunzătoare efectuate de autorităţile competente.
• (2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea,
eliminarea şi transportul deşeurilor se efectuează de către
reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu şi au în vedere, în mod
deosebit, originea, natura, cantitatea şi destinaţia acestora.
Sancţiuni

• ART. 61
• (1) Următoarele fapte constituie CONTRAVENŢIE şi se sancţionează după
cum urmează:
• a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la
20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor
art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin.
(2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26
alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);
• b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3),
art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);
• c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale,
potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.
Analiza de management
Programare analize de management

Colectarea si prelucrarea datelor de intrare in analiza

Rapoarte privind managementul deseurilor

Masuri de imbunatatire
Sancţiuni
• ART. 63
• (1) Constituie INFRACŢIUNE şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele
fapte:
• a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din
categoria deşeurilor interzise la import;
• b) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe
parcursul tranzitării teritoriului României;
• c) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară pentru care s-a dispus
măsura returnării de către autoritatea competentă;
• d) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul
pentru care au fost introduse;
• e) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, precum şi de către orice persoană
fizică sau juridică a deşeurilor introduse ilegal în ţară, în vederea eliminării, şi/sau a deşeurilor
introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul
pentru care au fost introduse.