Sunteți pe pagina 1din 9

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

Managementul deseurilor chimice


intr-un laborator chimic

Elaborat
Nume
Functia
Data
Semnatura

Verificat

Aprobat

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

Cuprins
1. Scop
2. Domeniul de aplicare
3. Referinte normative
4. Definitii si abrevieri
5. Descriere procedura
6. Responsabilitati
7. Inregistrari si anexe

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

1. Scop
Procedura are ca scop documentarea activitatii de colectare, neutralizare si
eliminare a deseurilor chimice, toxice si periculoase, deseuri provenite din lucrari
practice si de cercetare din laboratoare, acizi, baze, deseuri cu continut de metale
grele, din amestecuri de solventi, substante chimice expirate.

2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplica in cadrul laboratoarelor de incercari cu specific sau in
care se desfasoara incercari cu specific chimic, laboratoarelor in care se lucreaza cu
substante si preparate chimice, toxice si periculoase, respectiv Sc. Chimica Sa.

3. Referinte normative
SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9000:2006-Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale
si vocabular
SR EN ISO 9004:2001- Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor
SR EN ISO/CEI 15189 :2007- Laboratoare medicale- Cereinte particulare pentru
calitate si cometenta
MC
- Manualul calitatii
Legea nr. 426/2001
- privind regimul deseurilor
H.G.R. nr.162/2002
- pentru depozitarea deseurilor
Ordin M.S. nr. 211/2004 - pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al
transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei
O.U. nr.78/2000
- privind regimul deseurilor
H.G. nr. 856/2002
- privind evidenta gestiunii deseurilor

4. Definitii si abrevieri
4.1 Definitii

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

Prezenta procedura foloseste termenii definiti de SR EN ISO 9000:2006-Sisteme


de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
4.2Abrevieri
SMC Sistemul de management al calitatii
PS Procedura de Sistem
PO Procedura Operationala
F- Formular
C- Chestionar
DGA- Director General Administrativ
RMC- Reprezentantul Managementului pentru Calitate
MMC- Membrii Comisiei pentru Calitate
RAC Responsabil cu Asigurarea Calitatii

5. Descriere procedura
5.1.

Abordare procesuala

Date de iesire:
- Proces verbal de predare-primire deseuri chimice de natura
organica(solventi organici inflamabili, solventi organoclorurati,
compusi organici in solutii apoase); deseuri de natura anorganica
(deseuri de acizi, deseuri de baze, deseuri de metale grele in solutie,
saruri anorganice in solutie).
- Intocmire fisa tehnice de securitate
- Aviz de transport deseurilor chimice periculoase
- Buletin de analize a apelor reziduale /evacuate din incinta laboratorului
5.2. Descriere
1
2
3
4

ACTIVITATE
Colectarea deseurilor pe categorii
Separarea si sortarea deseurilor pe categorii
Depozitarea temporara a deseurilor chimice
Intocmirea documentelor de primire-predare a

RESPONSABIL
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant

Sc.Chimica Sa .

5
6
7
8
9

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

deseurilor existente
Verificarea programului si procedurii de eliminarea a
deseurilor
Transportarea deseurilor chimice periculoase din
incinta laboratorului
Eliminarea definitiva a deseurilor chimice periculoase
Intocmirea documentelor de evidenta a gestiunii
deseurilor
Verifica calitatea apelor evacuate din laborator

Sef laborator
Manipulant
Furnizori autorizati
Gestionar
Sef laborator

6. Responsabilitati
6.1. Seful de laborator
- urmareste respectarea programului si procedurii de eliminare a deseurilor
- urmareste si raspunde de respectarea procedurii de colectare a deseurilor toxice si
periculoase si eliminarea evacuarea in sistemul de canalizare
- urmareste ca substantele chimice, toxice si periculoase preluate de la depozitul de
chimicale sa fie insotite de fise tehnice de securitate care contin informatiile
necesare despre substantele respective, precum si masurile necesare pentru
protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul
de munca.
- urmareste intocmirea si predarea lunara a evidentei gestiunii deseurilor la
departamentul de Securitate si Sanatate in Munca
-urmareste efectuarea analizelor la apele evacuate.
6.2. Personalul desemnat de seful laboratorului
- colecteaza si separa deseurile in recipienti speciali, conform prezentei proceduri
- transporta deseurile in spatiile de depozitare temporara
- preda deseurile existente (pe baza de proces verbal) la firma desemnata cu
preluarea si distrugerea autorizata a lor.
6.3. Personalul de curatenie

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

-transporta deseurile in spatiile de depozitare temporara


-elimina din cadrul institutiei toate deseurile periculoase prin intermediul
transportatorilor autorizati.

7. Inregistrari si anexe

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE

BULETIN DE ANALIZA

STR.

Cod formular
Nr.

Tel

Data

Fila nr 1 din 1

Solicitant :

Data prelevarii :

Adresa :

Prelevator :

Natura probei : apa potabila

Nr. Recepie :

Solicitarea analizei: comand intern

Data recepiei :

comanda externa
NDICATORI
UM
ANALIZATI

Data efectuarii analizelor :


METODA DE ANALIZA
VALORILE

VALORILE
OBTINUTE

ADMISE
Conform legii
458/2002

Indicatori fizico-chimici
pH
Culoare , gust , miros
Turbiditate
Conductivitate (250C)
Amoniac
Nitriti
Nitrati
Oxidabilitate
Clor liber
Indicatori microbiologici
E.coli
Enterococi
Bacterii coliforme

Unitati de pH
-

SR ISO 10523-09
SR ISO 7887

FNU
S/cm
Mg/l
Mg/l
Mg/l
mgO2/l
Mg/l

6,5 - 9,5
Acceptabila
consumatorilor
Max. 5
Max. 2500
Max. 0,5
Max. 0,5
Max. 50
Max. 5
Max. 0,5

/ 100 ml
/ 100 ml
/100ml

0
0
0

SR EN ISO 9308-1
SR EN ISO 7899-2
SR EN ISO 9308-1

SR EN ISO 7027
SR EN 27888-97
SR ISO 7150-1
SR EN 26777
SR ISO 7890-3
SR EN ISO 8467
SR EN ISO 7393-2

Interpretare : conform analizelor fizico-chimice si microbiologice, proba de apa este potabila si se incadreaza in
prevederile legii 458/2002 si legii 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Sc.Chimica Sa .

Procedura operationala
Managementul deseurilor chimice

REPREZENTANT MANAGEMENT

SEF LABORATOR

Evidenta gestiunii deseurilor


Agent economic.............................
Anul...............................................
Tipul de deseu...............................cod................................
Starea fizica...................................
Unitatea de masura........................

NR. CRT. LUNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL AN

Generarea deseurilor
Cantitatea de deseuri
Generate
din care:
valorificata eliminata
ramasa
final
in stoc

S-ar putea să vă placă și