Sunteți pe pagina 1din 16

Legea nr.

85/2014

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

-Ghid de lucru-

1. Proceduri de prevenire a insolventei art.6-art.37

a) Mandatul ad-hoc (art.10-art.15)


b) Concordatul preventiv (art.16-art.37)

Mandatul ad-hoc

-debitorul poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc/
propune un mandatar ad-hoc;

-cererea va cuprinde o descriere detaliata a motivelor pentru care este necesara numirea
mandatarului;

-in termen de 5 zile de la primirea cererii, presedintele va dispune citarea atat a debitorului,
cat si a mandatarului ad-hoc, procedura desfasurandu-se in camera de consiliu;

- procedura este confidentiala;

-mandatarul ad-hoc, in termen de 90 de zile de la desemnarem va realiza o intelegere intre


debitor si unul/mai multi creditori;

-mandatul ad-hoc inceteaza:

 prin denuntare unilaterala;

 prin inchierea intelegerii intre debitor si creditor/I;

 daca in termen de 90 de zile, mandatarul nu a reusit sa intermedieze incheierea unei


intelegeri intre debitor si creditori;
 la cerere, presedintele tribunalului va constata incetarea mandatului ad-hoc, prin
incheiere definitive;

Concordatul preventiv

-orice debitor in dificultate financiara poate recurge la aceasta procedura;

-cererile formulate in procedura concordatului preventive se judeca in camera de consiliu, de


urgenta si cu precadere;

-in termen de 48 de ore de la primirea cererii, partile sunt citate;

-administratorul concordatar provizoriu este numit de catre judecatorul sindic prin incheiere
executorie;

-in termen de 30 zile de la numire, impreuna cu creditorul, administratorul va elabora lista


creditorilor si oferta de concordat preventiv;

- pentru opozabilitate, oferta va fi depusa la grefa tribunalului, fiind inregistrata intr-un


registru special;

Proiectul de concordat preventiv:

-trebuie sa includa un plan de redresare, care va cuprinde anumite masuri (art. 24 alin. (2));

-contractele a caror scadenta depaseste termenul de 24 de luni prevazut pentru realizarea


concordatului/ pentru care se propun esalonari de plata in afara acestei perioade=> platile vor
continua conform contractelor din care rezulta dupa inchiderea procedurii.

-termenul pentru satisfacerea creantelor=> 24 de luni de la data omologarii prin hotarare


executorie. Poate fi prelungit cu 12 luni.
Procedura insolventei

-se aplica profesionistilor, precum si regiilor autonome cu exceptia unitatiloe de invatamant


preuniversitar, universitar, entitatilor privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.

-cheltuielile aferente procedurii, vor fi suportate din averea debitorului; daca nu exista
disponibilitati in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare;

-in cadrul adunarii creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor avansarea
sumelor necesare procedurii;

in lipsa de lichiditati in patrimonial debitorului:

a) administratorul/lichidatorul judiciar va identifica bunurile valorificabile libere de


sarcini- nu sunt esentiale pentru reorganizare- si le va valorifica de urgenta
b) valorificarea se va face la minim valoarea de lichidare, valoare stabilita de un
evaluator
c) valorificarea de urgenta-propunerea de valorificare:
1) va fi inclusa in raportul lunar pe care il depune administratorul judiciar;
2) se depune la dosar;
3) se publica in extras BPI;
4) poate fi contestata de orice parte interesata in termen de 3 zile de la
publicarea extrasului in BPI;

ORGANELE CARE APLICA PROCEDURA

Instantele judecatoresti:

1. Tribunalul/tribunalul specializat/sectia speciala de insolventa a tribunalului-


sediul social/professional al debitorului cel putin 6 luni anterior datei sesizarii
instantelor;
a) ramane competent sa solutioneze cauza, indif. de schimbarile ulterioare de sediu al
debitorului;
b) judecata in prima instanta- conf. CPC
c) intampinarea se depune in maxim 15 zile de la comunicare;
d) raspunsul la intampinare nu este obligatoriu;
e) prin rezolutie, judecatorul sindic fixeaza in maxim 5 zile de la data de punerii
intampinarii,primul termen de judecata- de cel mult 30 de zile de la data rezolutiei;
f) cererea de deschidere a procedurii insolventei- nu sunt aplicabile disp. referitoare
la regularizarea cererii;
g) citarea partilor/comunicarea actelor se face prin BPI;
h) procedurile contencioase- vor fi citate in calitate de parti numai persoanele ale
caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic, in
conditii de contradictorialitate;
i) procedura necontencioasa- CPC;
j) comunicarea actelorde procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea
deschiderii procedurii-CPC;
k) prima citare si comunciare a actelor de procedura catre persoanele impotriva
carora se introduce o actiune- dispozitii CPC+ BPI;
2. Curtea de apel-instanta de apel- hotararile sunt definitive;
a) termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotararii
b) comunicarea se face prin BPI;
c) apelul se judeca de complete specializate, de urgenta
d) citarea apelantilor, administratorului/lichidatorului judiciar, intimatilor se face prin
BPI
e) actele de procedura se transmit din oficiu, prin publicare in BPI;
f) procedura indeplinita=citatia se publica cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de
data stabilita pentru infatisare;
g) apelul se judeca potrivit CPC cu exceptia:
I. termenul pentru depunerea intampinarii=maxim10 zile de la comunicare;
II. raspunsul la intampinare nu este obligatoriu;
III. judecatorul sindic fixeaza prin rezolutie, in termen de max. 3 zile de la data
intampinarii, primul termen, care va fi de cel mult 30 de zile de la data
rezolutiei;

Judecatorul-sindic:

-hotararile judecatorului sindic sunt executorii;

-hotararile pot fi atacate, separate, numai cu apel;

-hotararile acestuia vor fi motivaare in termen de 20 de zile de la data pronuntarii lor;

Adunarea creditorilor

adunarea creditorilor- organ colectiv cu caracter esentialmente debilerativ;

comitetul creditorilor- organ executiv al adunarii creditorilor, organ operativ de lucru, organ
auxiliar;

Convocarea creditorilor/Adunarea creditorilor:

- se face de catre aministratorul/lichidatorul judiciar- acesta prezideaza si este si secretarul


sedintelor;
-poate fi convocata si de:

 comitetul creditorilor;

 creditorii care detin creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a creantelor
cu drept de vot;

Procesul- verbal intocmit va fi transmis spre publicare in BPI in termen de 3 zile de catre
persoana care a prezidat adunarea:

 se realizeaza prin publicare in BPI cu cel putin 5 zile inainte de tinerea sedintei;

 trebuie sa cuprinda ordinea de zi;

-convocatorul se depune la Bpi cu 3 zile inaintea datei la care trebuie efectuata publicarea;

- creditorii pot vota si prin corespondenta;

-salariatii debitorului vor putea fi reprezentati la sedinta;

Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un PV care va fi depus la


dosarul cauzei si trimis spre publicare in BPI (in termen de 2 zile de la data adunarii);

-hotararea poate fi anulata ptr nelegalitate chiar si de administratorul/lichidatorul judiciar;

-cererea va fi depusa in termen de 5 zile de la data publicarii in BPI si va fi solutionata in


camera de consiliu cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar si a
creditorilor, cu mentiunea ca citarea se face prin BPI;

Judecatorul sindic va desemna un comitet din 3/5 creditori- desemnarea se face prin incheiere
dupa intocmirea tabelului preliminar de creante;

creditorii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 drept de vot;

 sa aiba creante cu drept de preferinta;

 sa aiba cele mai mari creante bugetare/chirografare;


comitetul format din 3/5 creditori dintre primii 20 ale caror creante sunt cele mai mari se
intrunesc ori de cate ori este nevoie, la cererea fie a administratorului/lichidatorului judiciar,
fie la cererea oricarui membru;

-deciziile comitetului se iau cu majoritate simpla din totalul nr. De membri.

-membri care se afla in conflict de interese se vor abtine de la vot;

orice creditor poate formula contestatie in termen de 5 zile de la publicarea PV-ului


comitetului in BPI;

DESCHIDEREA PROCEDURII

Cererile introductive:

- se introduc la Tribunal;

-pot fi introduse de :

 debitor;

 creditor;

 persoanele/institutiile prevazute de lege;

- cererea se introduce in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa;

=>daca la expirarea termenului debitorul este angrenat in negocieri- are


obligatia de a adresa o cerere in 5 zile de la esuarea negocierilor;

- daca sunt inregistrate si cereri formulate de alti creditori=> cererile debitorului vor fi
solutionate in procedura necontencioasa, iar prin aceeasi incheiere, judecatorul-sindic va
dispune conexarea cererilor creditorilor;

-creante ce fac obiectul cererii devin declaratii de creanta si pot fi actualizate cu accesorii
calculate pana la data deschiderii procedurii;

-cererea debitorului:

 se judeca de urgenta;
 in camera de consiliu;

 fara citarea partilor;

se judeca in termen de 10 zile de la depunere;

-documentele care insotesc cererea:

 se depun odata cu cererea de deschidere (cel mai tarziu pana la primul termen de
judecata);

 nedepunerea=> respingerea cererii;

Deschiderea procedurii si efectuarea

valoarea prag ptr a putea fi introdusa cererea deschidere este de 40000 lei;

-judecatorul-sindic pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale ( acelasi


procedeu si ptr. Debitorul care doreste sa intre in procedura simplificata)

- judecatorul-sindic dispune administratorului/lichidatorului jud. Sa notifice creditorii:

 in termen de 10 zile de la primirea notificarii, creditorii se pot opune=> judecatorul-


sindic in 5 zile va tine o sedinta la care vor fi citati administratorul jud., debitorul,
creditorii

↔jud. Sindic solutioneaza prin SENTINTA opozitiile, iar in caz de admitere=> revocarea
incheierii de deschidere a procedurii;

-daca cererea este formulata de creditor:

 consemnarea unei cautiuni de pana la 10% din valoarea creantei, dar nu mai mare de
40000 lei;

 cautiunea se depune in termen de 5 zile de la comunicare;

 sanctiunea nedepunerii cautiunii=> respingerea cererii;

cererea formulata de creditor:

 se comunica in termen de 48 de ore debitorului;


 debitorul fie contesta, fie recunoaste starea de insolventa in termen de 10 zile de la
primire;

 daca debitorul nu este in stare de insolventa, judecatorul-sindic va respinge cererea


creditorului, urmand ca cautiunea sa acopere pagubele suferite de debitor;

daca pana la inchiderea dezbaterilor se achita creanta creditorului care a solicitat


deschiderea procedurii=> cererea va fi respinsa ca ramasa fara obiect=> cautiunea va fi
restituita;

deschiderea procedurii generale se face prin SENTINTA- va fi desemnat admin. Jud.


Provizoriu

deschiderea procedurii simplificate se face prin SENTINTA- va fi desemnat lichidator jud.


Provizoriu

DE LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII SE SUSPENDA DE DREPT:

 actiunile judiciare; (pot fi repuse pe rol)


 actiunile extrajudiciare;(pot fi repuse pe rol)
 masurile de executare silita (pot fi reluate in caz de desfiintare a hotararii de
deschidere a procedurii)

 titularul unei creante certe, lichide si exigibile al carui cuantum depaseste


valoarea- pe parcursul duratei de observatie poate solicita deschiderea procedurii
de faliment, daca creantele nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data
luarii masurii de catre admin.jud. Sau a hotararii;

 daca bunul a fost deja adjudecat in procedura executarii silite pana la data
deschiderii procedurii=> organele de executare vor vira sumele (cu exceptia
onorariul+cheltuielile efectuate)

 daca in contul debitorului exista sume de bani la data deschiderii procedurii=> ipoteca
mobiliara;

odata cu deschiderea procedurii:


a) se ridica dr. de administrare al debitorului (de la data la care se dispune deschiderea
falimentului)

b) de la data intrarii in faliment debitorul va putea desfasura doar activitati ce sunt


necesare operatiunilor lichidarii;

in termen de cel mult 20 de zile de la demenarea admin. Jud., va fi intocmit si va fi supus


judecatorului-sindic un raport prin care sa se propuna:

(a) intrarea in procedura simplificata, care va fi supusa dezbaterilor in termen de 15 zile


de la primirea raportului;

(b) continuarea perioadei de observatiedin procedura generalizata;

=> propunerea de intrare in faliment:

 este supusa aprobarii generale la prima sedinta;

 se va publica anunt in BPI;

 se aproba cu votul a 2/3 din totalul titularilor creantelor prezenti la vot;

Tabelul de creante

- ca urmare a deschiderii procedurii, creditorii mentionati în lista depusa de debitor vor fi


notificati- va fi publicata într-un ziar de larga circulatie și în BPI;

NOTIFICAREA:

 se comunica cu 10 zile inainte de inregistrarea cererilor de adm. A creantelor;


cuprinde:

 termenul limita de depunere a opozitiilor la sentinta de deschidere

a) termenul de solutionare a opozitiilor este de cel mult 10 zile de la data deschiderii


procedurii

 termenul limita al cererii de adm. A creantelor

a) maxim 45 de zile de la deschiderea procedurii;

 termenul de verificare a creantelor; (20 zile p. gen/10 zile p. simplificata)

 intocmirea si publicarea BPI a tabelului preliminar de creante;

 termenul de definitivare a tabelului de creante- de cel mult 25 de zile (ambele


proceduri);

 locul, data, ora primei sedinte a adunarii creditorilor (max. 60/70 zile in fct. De
procedura- de la data deschiderii procedurii)

termenele pot fi majorate cu max. 30 de zile;

in termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii vor fi inventariate bunurile din averea


debitorului (pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit)

CONTESTATIA LA TABELUL DE CREANTE

 se depune la trbunal in termen de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar


(ambele proceduri)

 este insotita de dovada in original a taxei de timbru (sanctiune-anulare) si isncrisurile


de care inteleg partile sa se foloseasca;

 se trimit cu confirmare de primire, cate un exemplar ptr fiecare parte;

 intampinarea se depune in 10 zile de la comunicare;

 la termenul pentru definitivarea tabelului se solutioneaza toate contestatiile;

dupa solutionarea contestatiilor, se preda raportul de evaluare a garantiilor;


se inregistreaza la tribunal tabelul definitiv de creante=> publicare in BPI;

durata maxima a perioadei de observatie =12 luni;

REORGANIZAREA

Planul de reorganizare:

- cu ajutorul acestuia debitorul isi desfasoara activitatea pe perioada reorganizarii pana la :

 inchiderea procedurii;

 intrarea in faliment

Structura:

 obiectul planului;

 cuprinsul planului;

 durata planului;

 durata reorganizarii;

 arprobarea planului;

Planul poate fi propus de:

 debitor;

 administrator jud.

 creditor/i;

Debitorul poate propune planul:

 -cu aprobarea adunarii generale a actionarilor;

 - in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante;

 nu poate propune un plan de reorganizare debuitorul care sa mai aflat in starea de


insolventa in ultimii 5 ani/care a fost condamnat;
Administratorul poate propune planul:

 de la data semnarii sale si pana la implinirea termenului de de zile de la data afisarii


tabelului definitiv de creante;

Creditorii pot propune planul:

 daca si-au anuntat intentia pana la votarea raportului;

 detin impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul
definitiv de creante;

 in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante;

Planul va putea sa prevada:

- restructurarea si continuarea activitatii debitorului;

-lichidarea unor bunuri din averea debitorului

- combinatie intre cele doua;

- trebuie sa indice perspectiva de reorganizare cu mijloace financiare disponibile in raport de


conditiile pietii;

-programul de plata al creantelor;

-executarea planului de reorganizare nu va putea depasi durata de 3 ani de la data confirmarii


planului;

Publicitate/Votare

-planul se depune in copie la grefa tribunalui si ONRC;

-se comunica debitorului;

-in termen de 5 zile de la depunerea planului, admin. Judiciar va publica un anunt in BPI, cu
indicarea celui care la propus, data votarii. Este adminisibila votarea prin corespondenta;
- votul se va tine in 20-30 de zile de la publicarea anuntului;

-fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot;

-se voteaza separat categoriile de creanta ( creante garantate, creante salariale, creante
bugetare, creante chirografare)

-planul se considera acceptat de o categorie de creante, daca in categorie planul este acceptat
de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din categorie;

-planul trebuie confirmat de judecatorul-sindic

-daca jud.sindic confirma planul de reorganizare si termenul ptr. Propunerea unui plan a
expirat => dispunerea inceperii procedurii falimentului;

Executarea planului de reorganizare

confirmarea planului => activitatea debitorului se reorganizeaza conform planului;

-debitorul va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar;

-daca debitorul nu se conformeaza planului=> judecatorul sindic va putea aproba


intrarea in faliment.

FALIMENTUL

-se aplică în situaţiile în care nu este posibilă redresarea economică a debitorului;

-lichidatorul judiciar trimite notificare tuturor creditorilor ale caror creante sau nascut dupa
deschiderea procedurii, debitorului si registrului unde debitorul este mentionat;
notificarea se comunica creditorilor cu cel putin 10 zile inainte de implinirea termenului limita
pentru inregistrarea cererilor de adminitere a creantei;

-in cazul intrării în faliment prin procedura simplificată, lichidatorul va trimite o notificare
privind intrarea în procedura falimentului şi, în cazul debitorului persoană juridică, ridicarea
dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor si oficiului registrului
comerţului/unde este inmatriculat debitorul;

Pentru satisfacerea creanţelor în procedura falimentului:

 creditorii trebuie sa formuleze cerere de declarare a creantelor;

 creantele vor fi inscrise în tabelul preliminar de creante si ulterior in tabelul definitiv


de creante;

 creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, nascute dupa data
deschiderii procedurii, vor fi supuse verificarii;

in cazul intrarii în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii


creanţelor participă la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în
planul confirmat, mai puţin cota încasată în cursul reorganizării. Creditorii nu sunt
obligaţi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării.

Principalul scop al falimentului=>de lichidare a averii debitorului si de plata a creantelor


creditorilor cunoscuti;

-una din primele măsuri pe care trebuie să o întreprindă lichidatorul ca urmare a intrării în
faliment este aceea de a întocmi un inventar al averii debitorului;

-averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale - inclusiv


cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării silite;

-bunurile din averea debitorului trebuie puse sub sigiliu;

lichidarea bunurilor:

 se efectuează de către lichidator sub controlul judecătorului-sindic;


 lichidatorul va face toate demersurile pentru maximizarea valorii averii debitorului;
 bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca ansamblu în stare de funcţionare - sau
individual, după metoda de vânzare aprobată de adunarea creditorilor;
-lichidatorul este obligat să prezinte comitetului creditorilor un raport care va cuprinde
evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora, în care se va preciza dacă
vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinaţie a acestora, prin licitaţie publică
sau negociere directă, ori prin ambele metode.

=> Imobilele pot fi vândute direct, la propunerea lichidatorului, cu aprobarea adunării


generale a creditorilor.

Sumele realizate:

1. vor fi depuse în contul debitorului şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic;


2. cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica=>
contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie.
3. se distribuie creditorilor indreptatiti.
4. se face distinctie dupa cum bunurile din averea debitorului au fost sau nu grevate de
sarcini în momentul vânzării lor.

în cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru
plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru
diferenţă, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria
corespunzătoare, potrivit naturii lor;

-un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută
înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui.

-la fiecare 3 luni, de la data inceperii lichidarii, lichidatorul judiciar va prezenta comitetul
creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante,
precum si un plan de distribuire catre creditori;

-dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate => lichidatorul va supune
judecatorului sindic un raport final(comunicarea se face prin BPI)

-creditorii pot formula obiectiuni la raport cu cel putin 5 zile inaintea convocarii ( 30 de zile
de la publicare)

Inchiderea procedurii

se face:
1. de catre administratorul judiciar:
2. prin sentinta;
3. in baza unui raport care constata indeplinirea tuturor obligatiilor de plata;
4. daca procedura incepr ca reorganizare, dar devine faliment=> va fi inchisa cand
judecatorul-sindic a aprobat raportul final;

daca creantele au fost complet acoperite=> se pronunta o sentinta de inchidere a procedurii


falimentului+ radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat;

NU se dispune radierea debitorului din registru daca toti creditorii inscrisi in tabelul definitiv
primesc sumele ce li se datoreaza/renunta la judecata in perioada de observatie;

Comitetul creditorilor