Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de Învăţământ superior Universitatea din Bucureşti


1.2. Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
1.3. Departamentul Psihologie
1.4. Domeniul de studii Psihologie
1.5. Ciclul de studii Licență
1.6. Programul de studii Psihologie

2. Date despre disciplină

2.1.Denumirea Psihologia dezvoltării II


disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Florinda Golu
2.3. Titularul activităţilor de Asist. Univ. Dr. Gorbănescu Adrian
seminar
2.4. Anul de studiu 2 2.5. 1 2.6. Tipul de E 2.7.Regimul Ob
Semestrul evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe 3 3.2. Din care 2 3.3. Seminar 1


săptămână Curs
3.4. Total ore din planul de 56 3.5. Din care 28 3.6. Seminar 14
învăţământ Curs
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 20
şi pe teren
Pregătire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii şi eseuri 26
Tutoriat 5
Examinări 3
Alte activităţi 6
3.7. Total ore de studiu individual 94
3.8. Total ore pe semestru 56
3.9. Număr de credite 4

4. Precondiţii

4.1. de curriculum - Introducere in psihologie sociala


- Metodologia cercetarii
- Psihologia dezvoltării I
4.2. de competenţe - Capacitatea de analiză critică a literaturii
de specialitate.
- Capacitatea de a opera cu conceptele
fundamentale ale domeniului.

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a cursului Conectare la internet
Acces la resurse bibliografice
5.2. de desfăşurare a seminarului/ Conectare la internet pentru accesarea
laboratorului bazelor de date si resurseleor electronice
suplimentare

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe Cunoaştere şi înţelegere


profesionale - cunoaşterea teoriilor principale ale psihologiei dezvoltarii si metodelor specifice
acesteia
- cunoaşterea principalelor caracteristici ale dezvoltarii la vârstele adulte
- argumentarea modificarile ontogenetice care apar în perioadele dezvoltării
- diferenţierea mecanismelor şi factorilor care determină dezvoltarea
Explicare si interpretare
- interpretarea modificărilor ontogenetice de la vârstele adulte, prin prisma
mecanismelor şi a factorilor determinanţi
- explicarea complexă a felului în care acţionează factorii dezvoltării psihice la
vârstele adulte
Instrumental – aplicative
- proiectarea unor designuri de investigare a mecanismelor dezvoltării la vârstele
adulte
- utilizarea metodelor si designurilor specifice domeniului
- realizarea de observaţii comportamentale
- creşterea abilităţilor de organizare sistematică a datelor şi cunoştinţelor din acest
domeniu
- consolidarea capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice la fenomenele reale
ale vârstei
- elaborarea unui proiect de cercetare la vârstele adulte
- întocmirea rapoartelor de cercetare pe baza unei investigaţii practice
Competenţe - valorizarea diferentelor interindividuale
transversale - integrarea multi-dimensionala a informaţiilor despre funcţionarea umana
- dezvoltarea convingerilor referitoare la rolurile practice ale psihologiei pentru
vârsta tinereţii, maturităţii şi bătrâneţii
- amplificarea capacităţilor de comunicare, colaborare şi cooperare în cadrul unei
echipe de investigare a coordonatelor dezvoltării tinerilor, adulţilor maturi şi
bătrânilor şi a fenomenului morţii.
- dezvoltarea responsabilității etice și a bunelor practici în studiul fenomenelor din
domeniul psihologiei dezvoltării
- manifestarea atitudinilor creatoare în studiu şi cercetare
- participarea la manifestări științifice de profil, în calitate de audient și/sau
participant cu lucrare.

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general al - sa cunoasca specificul dezvoltarii umane


disciplinei - sa identifice particularitatile psihologice ale varstelor, in contextul
dezvoltarii umane
7.2. Obiectivele specifice - să se familiarizeze cu modificările ontogenetice de pe parcursul
perioadei adulte, maturităţii şi bătrâneţii
- sa realizeze observatii ale comportamentului la vârstele adulte,
aplicând cunostintele învatate

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii

Materialul pentru
examinare:
- cărţile îndicale
la bibliografie
- site, link
1. Ciclul de maturizare: caracterizare generală Tehnicile audiovizuale
Expunerea
Exemplul
Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
2. Evoluţia cercetărilor asupra ciclului de maturizare: Tehnicile audiovizuale
problemele specifice ale evoluţiei psihologice la vârstele Expunerea
adulte; Exemplul
Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
3.Tinereţea ca stadiu al manifestării depline a Tehnicile audiovizuale
capacităţilor fizice şi psihice: consolidarea fizică a Expunerea
organismului şi starea de sănătate, funcţionarea la parametri Exemplul
optimi a capacităţilor senzoriale, perceptive şi motrice; Sinteza cunostintelor
particularităţile gândirii, memoriei şi învăţării la tineri; Descoperire dirijata
4. Tinereţea: începuturile îndeplinirii proiectelor de viaţă, Tehnicile audiovizuale
aspiraţii pentru competenţă, eficienţă, creativitate; Expunerea
particularităţile sociale şi de personalitate ale tânărului; Exemplul
dezvoltarea identităţii profesionale, familiale şi socio- Sinteza cunostintelor
culturale. Descoperire dirijata
5. Tinereţea: stiluri de viaţă în perioada tinereţii (iubirea şi Tehnicile audiovizuale
cuplul, căsătoria şi familia, divorţul, parentalitatea); alegerea Expunerea
profesiei şi fenomene profesionale contemporane. Exemplul
Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
6. Adultul matur şi indicatorii maturizării capacităţilor Tehnicile audiovizuale
psihice umane: principalele schimbări organice care se Expunerea
produc în acest stadiu; începutul scăderii unor funcţii Exemplul
senzorial-perceptive şi a celor motrice şi posibilităţile de Sinteza cunostintelor
compensare; Descoperire dirijata

7. Adultul matur: particularităţile gândirii şi inteligenţei Tehnicile audiovizuale


adultului; cercetările iniţiale şi criticarea lor; necesitatea Expunerea
abordării diferenţiate a capacităţilor de gândire în raport cu Exemplul
solicitările profesionale şi stilul de viaţă; particularităţile Sinteza cunostintelor
memoriei şi învăţării la adulţi; Descoperire dirijata

8. Adultul matur: criza vârstei de mijloc, manifestări şi Tehnicile audiovizuale


modalităţi compensatorii; maturizarea personalităţii adultului, Expunerea
caracterizarea generală a generaţiei de bază reprezentate de Exemplul
adulţi; profesia şi stresul ocupaţional. Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
9. Bătrâneţea şi substadiile ei: evoluţia cercetărilor asupra Tehnicile audiovizuale
bătrâneţii; modificările organice semnificative din fiecare Expunerea
substadiu; conservări şi scăderi ale capacităţilor senzorial- Exemplul
perceptive şi motrice; Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
10. Bătrâneţea şi substadiile ei: schimbări caracteristice în Tehnicile audiovizuale
manifestarea gândirii, memoriei şi limbajului; aspecte Expunerea
semnificative privind viaţa socio-relaţională a bătrânului; Exemplul
particularităţile vârstei; Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
11. Bătrâneţea: posibilităţile continuării unei vieţi active cât Tehnicile audiovizuale
mai îndelungate; problemele de ordin material şi de sănătate Expunerea
la bătrâneţe, asistenţa socială la bătrâneţe, posibilităţile Exemplul
societăţii actuale de a sprijini rezolvarea problemelor de viaţă Sinteza cunostintelor
ale bătrânilor; Descoperire dirijata
12. Bătrâneţea: implicaţii sociale (abuzul vârstnicilor, Tehnicile audiovizuale
vârstnicii singuri, experienţa de bunic), alternative pentru Expunerea
vârstnici, teorii explicative ale procesului de îmbătrânire, Exemplul
conceptul de „îmbătrânire de succes” (successful aging). Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
13. Sfârşitul vieţii. Moartea: conceptul de moarte, Tehnicile audiovizuale
perspective istorice şi culturale asupra fenomenului morţii; Expunerea
perspectivele vârstelor asupra fenomenului morţii; Exemplul
Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
14. Sfârşitul vieţii. Moartea: fazele morţii; atitudini în faţa Tehnicile audiovizuale
morţii; rolul ritualurilor de înmormântare; problematica Expunerea
eutanasiei. Exemplul
Sinteza cunostintelor
Descoperire dirijata
Bibliografie
A. Suport de curs principal
Golu, Florinda (2010), Psihologia dezvoltării umane, Ed. Universitară, Bucureşti

B. Material de aprofundare
- Birch, Ann (1997), Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, Bucureşti
- Bonchiş, Elena (2000), Dezvoltarea umană, Ed. Imprimeriei de Vest, Timişoara
- Creţu, Tinca (2006), Psihologia vârstelor, Ed. Credis, Bucureşti
- Freud, S. (1994), Psihanaliză şi sexualitate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
- Mitrofan, Iolanda, Ciupercă, C. (2002), Psihologia şi terapia cuplului, Ed. Sper, Bucureşti
- Mitrofan, Iolanda, Mitrofan, N., (1994), Elemente de psihologie a cuplului, Casa de editură şi presă
„Şansa”, Bucureşti
- Riemann F., Kleespies W. (2007), Cum să te pregăteşti pentru vârsta a treia, Ed. Trei, Bucureşti
- Şchiopu, Ursula, Verza, E. (1981), Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii, EDP, Bucureşti;

C. Alte surse utile


Allport, G. (1991), Structura şi devenirea personalităţii, EDP, Bucureşti
Weiner, I.B. (Editor), (2003), Handbook of Psychology – Developmental Psychology, vol. 6, John Wiley and
Sons, Inc., New Jersey.
Seminar Metode de predare Observaţii
1. Experiența parentalității. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
2. Relațiile maritale. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
3. Experința divorțului (tineri, maturi, Studiu individual
vârstnici). Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
4. Criza vârstei de mijloc. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
5. Dezvoltarea personalității la maturitate Studiu individual
(Relații interpersonale, Wellbeing). Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
6. Sexualitatea la maturitate. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
7. Relațiile sociale la vârstnici. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
8. Dezangajarea profesională (pensionarea). Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
9. Funcționarea intelectuală la vârstnici Studiu individual
(declin vs stabilitate). Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
10. Experiența văduviei. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
11. Experiența de bunic. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
12. Successeful Aging. Studiu individual
Tehnicile audiovizuale
Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
13. Percepția și atitudinea față de moarte – Studiu individual
perspectiva vârstelor (copii, adolescenți, Tehnicile audiovizuale
tineri, maturi, bătrâni). Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
14. Anxietatea față de moarte (diferențe de Studiu individual
gen, statut social, stare de sănătate, religie, Tehnicile audiovizuale
vârstă). Conversatia
Studii de caz
Expunerea
Sinteza cunostintelor
Clarificare
conceptuala
Activitati de grup
Bibliografie: Weiner, I.B.; Lerner, R.M.; Easterbrooks, A.M.; Mistry, J. (2003). Developmental
Psychology. New Jersey: John Wiley and Sons.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi
din domeniul aferent programului

Studentii vor dobândi atât cunoştinţe de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltarii de la
vârstele adulte, cât şi abilitaţi practice, precum: abilitatea de a observa comportamentul uman din
perspectiva proceselor de dezvoltare care se deruleaza la o anumita vârsta; abilitatea de a
identifica schimbările normative pe parcursul vârstelor adulte; abilitatea de a înţelege individul si
posibilele dificultaţi cu care se confrunta, din perspectiva sarcinilor de dezvoltare specifice etapei
în care se afla; abilitatea de a gândi un design de cercetare centrat pe înţelegerea particularităţilor
şi diferenţelor de vârsta.
Disciplina este fundamentala pentru profesia de psiholog.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere


evaluare din nota finală
10.4. Curs Să demonstreze că stăpânesc cunoştinţele Examen scris 70%
acumulate

Sa demonstreze că dispun de capacitatea de


transfer a cunoştinţelor.
10.5. Seminar/ - să realizeze o lucrare Prezentari ale 30%
Laborator pentru demonstrarea temelor de
capacitaţii de a aplica seminar;
conceptele si teoriile implicare în
dezvoltarii în situaţii concrete. activitățile de
- să fie creativi în abordarea temelor de seminar seminar
- să demonstreze înţelegerea
cunostintelor acumulate si Proiect aplicativ
a capacitaţii de transfer a
acestora.
- să aibă inițiativă și să manifeste interes față de Evaluare
subiectele discutate continua
- să se implice în
cadrul activitaţilor de
seminar prin raspunsul la
întrebari şi prin angajare
în discuţii

Standard
minum de
performanţă
 Să satisfacă cel puţin un sfert din cerinţele subiectului
 Să folosească adecvat şi corect noţiunile şi ideile implicate în răspuns
 Să nu comită greşeli mari, erori sau confuzii fundamentale

Data Completării Semnătura titularului de Semnătura titularului de


curs seminar
Octombrie 2015 Conf.univ.dr. Asist.univ.dr.
Florinda Golu Gorbănescu Adrian