Sunteți pe pagina 1din 14

ELABORAT DE:

Consultant autorizat Gheorghe Popescu


Solicitant IONESCU ION
forma juridica S.R.L.
Date de identificare. XXXX
(nume, prenume, semnături, ştampilă)
Data intocmirii 31.01.2018

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

TITLUL PROIECTULUI: INFIINTAREA UNUI CABINET STOMATOLOGIC PENTRU FURNIZAREA


DE SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE IN COMUNA VULTURESTI
DIN JUDETUL ARGES

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

 Denumirea solicitantului/ Forma juridică a solicitantului: IONESCU ION - Societate cu raspundere limitata (S.R.L.)
 Date de identificare ale solicitantului: J03/12345/2018, CI: seria RX, nr. 943602,
 Obiectul de activitate - Activităţi de asistenţă stomatologică - Servicii pentru populația din spațiul rural
 activităti de productie:
X servicii: Servicii pentru populația din spațiul rural
Codul CAEN activitate neagricola: 8623
 Responsabil legal: Medic stomatolog IONESCU ION, administrator.
 Domiciliul : Strada Republicii nr.1, Sat Vulturesti, Comuna Vulturesti, Judetul Arges.
 sediul social/sediu profesional: Comuna VULTURESTI, judetul ARGES
 Elaborator Plan de Afaceri (Ionescu Ion)
 Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifează corespunzător situației solicitantului)
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii Cererii de Finantare
X Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole in spatiul
rural, pentru prima dată, in cadrul intreprinderii deja existente.

1
 Forma juridică a solicitantului (se bifează corespunzător situației solicitantului)
 Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
 Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
 Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
 Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită simplă – SCS (Legea nr.31/1990);
 Societate pe acţiuni – SA (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr.31/1990);
X Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991)
 Societate cooperativă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/
2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi non-agricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).
- Sediul social /sediu profesional (în spațiul rural) Strada Republicii nr.1, Sat Vulturesti, Comuna Vulturesti, Judetul Arges.
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) Comuna Vulturesti, sat Vulturesti,
- cod fiscal XXXXX,
- tel./fax: 045XXXXX
- e-mail: rodent@yahoo.com
- Codul Unic de Inregistare (CUI) 15412450
- Certificatul de Înregistrare eliberat de Registrul Comerţului J03/12345/2018
- Poziția reprezentantului legal în întreprindere Administrator

 Competenţe profesionale (dacă este cazul)


- Diplomă de studii în domeniu Stomatologie
- Aviz de libera practica

II. SITUAŢIA ECONOMICA INIŢIALĂ A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)

Istoricul activităţii – Solicitantul a lucrat ca medic stomatolog in Bucuresti la un cabinet privat in calitate de angajat, iar la data de
31.01.2018 a infiintat societatea comerciala cu raspundere limitata RODENT S.R.L. cu obiect de activitate prestarea de servicii medicale.
Societatea nu a avut nici un fel de activitate pana in prezent si urmeaza sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru infiintarea unui cabinet
medical stomatologic cu ajutorul fondurilor europene
 Data înregistrării la ORC (îndeplinind condiţia de micro-întreprindere/întreprindere mică);
o Anul infiintarii (pentru start-up-uri) 31.01.2018

2
o Baza materiala de care dispune:
 O cladire de aproximativ 100 mp care poate fi reamenajata pentru servicii medicale.

III. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2

Prin realizarea investitiilor propuse prin Planul de Afaceri se vor atinge urmatoarele obiective:
- aducerea spatiului detinut la standardele unui cabinet medical;
- achiziţia de instrumentar, aparatură medicală performantă si mobilier pentru dotarea cabinetului;
- diversificarea activitatilor non agricole si crearea de locuri de muncă in mediul rural;
- incheirea Contractului cu Casa de Asigurari de |Sanatate.
Cladirea detinuta trebuie adusa la standardele unui cabinet medical pentru a putea fi utilata si mobilata in vederea obtinerii Avizului de
functionare al cabinetului medical de la Directia Judeteana de Sanatate Publica Arges, cat si al celorlalte avize (ISU, CNCAN, etc.) pentru
a putea incepe activitatea.
In paralel cu obtinerea avizelor se va crea un loc de munca prin anuntul de selectie si angajare a unei asistente medicale.
Pentru a asigura o sursa de finantare cabinetului, pe langa pacientii care vor beneficia de sevicii stomatologice conform codului CAEN, se
va incheia si un contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
Odata cu inceperea activitatii prin contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate care va deconta o serie de servicii medicale
precum si prin consultatiile si tratamentele aplicate pacientilor din zona cabinetul medical va fi sustenabil si va obtine profit .

Obiectivul general

- Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol din zonele
rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă si reducerii sărăciei în spatiul rural.
Proiectul propus, prin obiectivele sale, contribuie la realizarea obiectivelor propuse de Submasura 6.2.,,Sprijin pentru infiintarea de
activitati neagricole in zone rurale” din cadrul PNDR 2014-2020.
Submasura vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul
neagricol, dezvoltarea serviciilor si creareea de locuri de munca in spatiul rural. Domeniul de diversificare acoperit in cadrul submasurii
este cel al serviciilor medicale.

Obiectiv obligatoriu de indeplinit

Producţia comercializată sau activităţile prestate vor fi în procent de 30 % din valoarea primei tranșe de plată.

3
Obiective specifice:

Procent aferent
Acțiunile si documentele suport
obiectivului (se
Nr. justificative care atesta
Obiectiv specific Descriere obiectiv specific acorda pentru fiecare
crt. modalitatea de indeplinire a
obiectiv specific
obiectivului
asumat)*
Obtinere avize si autorizaţii,
intocmire PT: autorizatia de
constructie
Certificare, înregistrare firmă
(Registrul Comerţului)
Obtinere avize si autorizaţii
Realizarea constructiei si a
Aducerea spațiului deținut la Intocmire PT 20%
1 finisajelor interioare si exterioare:
standardele unui cabinet medical Realizarea construcţiei
proces verbal de receptie la
Amenajari interioare
terminarea lucrarilor
Amenajari exterioare: amenajarea
curtii, alei, parcari, spatii verzi,
imprejmuire: documentele contabile

Achiziţie instrumentar, aparatură Procedura de achizitii


2 medicală performantă si mobilier Dotarea cabinetului publice/Contracte de achiziţie 30%
pentru dotarea cabinetului Procese-verbale de recepţie
Diversificarea activitatilor non Autorizatii: DJSP, ISU,CNCAN,etc
Obtinerea autorizatiei de functionare
3 agricole si crearea de locuri de Diploma de absolvire etc./Contracte 30%
Angajare personal specializat
muncă in mediul rural de munca
Încheirea Contractului cu Casa Obtinere fonduri Fisa pacientului
4 20%
de Asigurari de |Sanatate Crearea unui portofoliu de clienti Registrul de consultatii
TOTAL 100%

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole

1. Motivarea afacerii
Prin accesarea PNDR 2014-2020, Submasura 6.2., se va obtine realizarea unei microintreprinderi cu domeniul de activitate:
prestarea de servicii medicale.
Indeplinirea obiectivelor de consolidare si dezvoltare ale societatii prin prestarea serviciilor medicale de calitate, va contribui intr-
un final la cresterea numarului de pacienti si a cifrei de afaceri.

4
Prin aceesarea PNDR 2014-2020 in societatea comerciala se vor inregistra modificari majore de care va beneficia si comunitatea
locala din judetul Arges. In timp dezvoltarea societatii poate antrena un efect de dezvoltare durabila, ducand la un nivel de trai mai ridicat,
antrenand in mod cert efecte la mod regional.
Activitatea societatii va duce la cresterea numarului de salariati din cadrul societatii, la cresterea nivelului de sanatate al populatiei
locale si la stoparea migrarii acestora catre oras pentru a beneficia de servicii medicale, la cresterea nivelului economiei la nivel local unde
societatea activeaza si la reducerea decalajelor economice ce exista intre regiunile Romaniei.
Locurile de munca vor fi destinate persoanelor din orice categorie, fara discriminare. In acest mod societatea sustine egalitatea de
sanse pe piata muncii intre diferite grupuri sociale, tineri-varstnici, localnici-imigranti, majoritari-minoritari.
Firma va opta la inceput pentru valorificarea resurselor locale de forta de munca. Pentru noile locuri de munca pe care le creeaza
societatea, angajatii vor proveni din randul localnicilor, urmarind stabilizarea fortei de munca si reducerea migratiei in alte zone.
Prin implementarea in bune conditii a proiectului societatea se va putea dezvolta sanatos si va putea crea noi locuri de munca
Infiintata in ianuarie 2018 de catre medicul stomatolog Ionescu Ion, firma Rodent SRL vine in intampinarea satisfacerii
nevoilor medicale specifice ale oamenilor din comuna Vulturesti si imprejurimi.
In activitatea pe care o desfasoara, administatorul doreste sa atraga cat mai multi clienti prin oferirea unor servicii de
calitate, orientate spre satisfacerea nevoilor clientilor si are in vedere obtinerea unei rentabilitati ridicate.
Viziunea firmei este aceea de a oferi servicii medicale la standarde europene, imbinand experienta si devotamentul
personalului de specialitate cu dotarile tehnice de ultima ora si cu metode de tratament moderne.
Pentru atingerea acestui obiectiv, societatea urmareste sa achizitioneze echipamente medicale performante si materiale de
calitate superioara.
Activitatea societatii va avea in vedere doua directii principale:
 Preventie si educatie sanitara – implementarea unui program de consultatii periodice si a unui program educational
 Tratarea pacientilor – diagnosticare, radiografii, tratament, lucrari de tehnica dentara.
Oportunitatea de afacere este reprezentata de inexistenta unui cabinet stomatologic in comuna Vulturesti dar si in comunele
invecinate. Oferirea serviciilor stomatologice locuitorilor prin infiintarea unui cabinet stomatologic va ajuta la cresterea nivelului
de trai a populatiei in cauza

2. Analiza pieței pe care activează/va activa întreprinderea în contextul dezvoltării afacerii.

o Descrierea ofertei și a cererii;


Piata locala de servicii stomatologice sufera la acest capitol, pe raza comunei Vulturesti din Judetul Arges nu se afla nici un cabinet
stomatologic pacientii fiind nevoiti sa migrezespre oras pentru a beneficia de consultatii si tratamente.
Migrarea catre oras pentru servicii de stomatologie are un impact negativ asupra bugetului locuitorilor din zona si perturbeaza si
restul activitatilor in care sunt implicati. Infiintarea unui cabinet stomatologic in zona va reduce migratia populatiei din zona catre oras, ar
reduce timpul si cheltuielile acestora pentru accesul la servicii stomatologice.
In prezent locuitorii comunei Vulturesti si din zonele invecinate nu beneficiaza de servicii stomatologice fiind nevoiti sa se
deplaseze in municipiul Pitesti, inclusiv pentru urgente.
Serviciile firmei se adreseaza atat locuitorilor comunei cat si celor din zonele invecinate, unde ne propunem sa dezvoltam un
program de informare si educatie specifica.

5
Locuitorii comunei sunt nevoiti sa mearga in orasele invecinate pentru a primi ingrijiri stomatologice, deci cererea pentru un astfel
de cabinet este crescuta. RoDent va fi primul cabinet care va oferi aceste servicii in comuna Vulturesti
o Descrierea pe scurt a politicilor privind:
 produsul: Cabinetul isi propune sa realizeze activitati de asistenta stomatologica generala sau specializata(stomatologie
endodontica si pediatrica), patologie orala, activitati ortodontice, activitati de chirurgie stomatologica precum si alte activitati decontate de
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
- Obiectivele in domeniul marketingului sunt urmatoarele: imbunatatirea nivelului calitativ al serviciilor oferite;
mentinerea imaginii favorabile a societatii fata de clientii nostri; atragerea si fidelizarea de noi clienti;
 prețul: Dupa stabilirea costurilor de functionare se vor putea stabili si preturile serviciilor stomatologice pe care le ofera
cabinetul. Intervalul de preturi ales se va stabiliin functie de o serie de factori, printre care: calitatea actului medical in general, pregatirea
si experienta medicului stomatolog, calitatea si performanta echipamentelor medicale utilizate, dotarea generala a cabinetului, zona in care
e pozitionat si gradul de diversificare al gamei de servicii stomatologice oferite. Se vor lua in calcul si reducerea pretului total la unele
lucrari complexe prin decontarea unor activitati de baza de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
se va stabili tinand cont de faptul ca acest cabinet se afla intr-o zona rurala, cu un nivel de trai potential scazut. Acesta se
va calcula astfel incat sa acopere costurile serviciului si sa asigure un profit intre 10 si 30% in functie de reducerile
acordate pentru elevi, studenti, pensionari si someri.
 promovarea: Reprezentantul legal al societatii isi insuseste obligatia de a asigura in conformitate cu precizarile si indicatiile
tehnice mentionate in „Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2014-2020” o vizibilitate potrivita si o promovare
adecvata a obiectivelor si rezultatelor obtinute, in conformitate cu prevederile contractuale.
- Anunt de presa in un ziar regional si/sau local privind semnarea contractului de finantare si inceperea proiectului
- Editarea de pliante privind derularea proiectului
- Aplicarea de autocolante pe echipamentele achizitionate prin proiect
- Organizarea unei receptii in cadru festiv la sediul firmei cu invitati – presa locala , furnizori de servicii si echipamente, principalii
clienti
- Comunicat de presa la inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute.
 Conceptia si machetarea produselor va fi efectuata in conformitate cu manualul de identitate vizuala, iar publicarea, editarea si
dupa caz expunerea acestora in functie de etapele de implementare ale proiectului conform tabelului de mai jos vanzare/desfacere cu
amănuntul sau prestarea serviciului – Cabinetul medical stomatologic presteaza servicii medicale de specialitate in comuna Vulturesti,
judetul Arges.
Promovarea se va face prin doua mijloace:
 prin modelul „word of mouth” – prin recomandarile clientilor multumiti;
 programul educational pe care ne propunem sa-l implementam va avea si un rol de promovare a serviciilor noastre.
 vanzare/desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului – Cabinet medical stomatologic
Serviciile oferite se adeseaza in principal locuitorilor comunei Vulturesti, adresandu-se deopotriva si potentialilor
clienti din zonele invecinate.
 client – Cabinetul va pastra accesul general tuturor categoriilor de pacienti
serviciile se adreseaza oricarei persoane, indiferent de varsta, sex, religie, etc

6
Avem in vedere pe de o parte doua categorii principale de clienti: persoane cu afectiuni dentare(urgente si/ sau
tratament uzual) si persoane sanatoase dar care solicita efectuarea de controale periodice, iar pe de alta parte ne
propunem ca in cazuri deosebite sa ne deplasam la domiciliul persoanelor netransportabile.

Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).
Cabinetul va achizitiona echipamente performante, materiale si consumabile de calitate de la firmele de profil din tara
sau strainatate.

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de % din materii prime/materiale
Nr.crt Produse/servicii oferite
materii prime/ materiale auxiliare auxiliare
1 SC CLEAN SRL Solutii de dezinfectat 10%
2 SC VULCAN SRL Manusi cauciuc de unica folosinta 10%
3 SC PHARMA SRL Solutie anestezic 30%

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Client Valoare
Nr.crt % din vânzări
(Denumire şi adresa) (Lei)
1 Andreea Marin 200 2%
2 Liviu Teodorescu 6200 7%
3 Marian Campeanu 2400 5%

1. Descrierea activității

Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor Servicii medicale stomatologice


 Consultatia propriu-zisa care include intocmirea fisei pacientului, determinarea unor alergii potential periculoase,
informatii privind tratamente anterioar, radiografii, etc;
 Tratarea afectiunilor depistate;
 Efectuarea lucrarilor de tehnica dentara.

o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare propuse prin proiect care contribuie la dezvoltarea activităților
întreprinderii. Resursele financiare (suma forfetară obținută prin proiect și, după caz, alte resurse financiare atrase) nu se vor
descrie din punct de vedere valoric.
După caz, se vor descrie acțivitățile privind formarea profesională sau/și consilierea.

7
Forța de munca
Nr.
Personal Specialitate/ Meseria angajaț Permanenți/sezonieri Nr.
i
1. Medic Stomatologie 1 1
2. Asistent medical Stomatologie 1 1

Total, din care: 2 2


Medic si
- permanenti 2 2
Asistent medical
- sezonieri 0 0

Modalitatea de gestionare si implementare a PA

o Scurta descriere a derularii activităților pentru implementarea PA;


 Elaborarea documentatiei tehnice
 Realizarea achizițiilor necesare implementării
 Obţinerea de autorizaţii
 Amenajarea spaţiului
 Montarea aparaturii specifice şi punerea în funcţiune

o Descrierea modalitatii de desfăsurare a activităților comerciale : program de lucru de la 8:00 – 20:00 luni-vineri

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)


UM
Nr. Total Total Total Total Total
Categoria (nr.
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
interventii)
Vanzari fizice previzionate
1 Extractie dentara 450 180 270
2 Plombare 300 120 180
3 Obturare canal 300 120 180
4 Detartrare 15 6 9
5 Radiografie dentara 60 24 36
6 Proteza dentara 60 24 36
7 Control periodic 300 120 180

8
Vanzari valorice previzionate
1 Extractie dentara 25 450 4500 6750
2 Plombare 20 300 2400 3600
3 Obturare canal 15 300 1800 2700
4 Detartrare 25 15 150 225
5 Radiografie dentara 10 60 240 360
6 Proteza dentara 70 60 1680 2520
7 Control periodic 15 300 1800 2700
SUM SUM SUM
Total venituri /incasari anuale 12570 18855 An3 An4 An5
(1-12) (1-12) (1-12)
TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricolă propusă
pentru finanțare

o Durata de implementare a PA și de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA;

DURATA PROIECTULUI Proiectul se va intinde pe o durata de 24 luni calendaristice incepand cu luna ianuarie 2018. Acest interval de
timp va fi necesar pentru :
- Pana in ianuarie 2018 : elaborare documentatii tehnico – financiare si obtinere finantare ianuarie 2018 – ianuarie 2020:
- licitatie servicii proiectare si consultanta
- publicitate si informare
- licitatie antreprenor
- finalizare pt obtinere avize
- obtinere autorizatie de construire organizare de santier
- executie lucrari de rezistenta si sistematizare verticala
- executie amenajari si compartimentari interioare
- montaj si p.i.f. aparatura medicala
- proces verbal de receptie si punere in functiune
- publicitate si informare
Previziune realizare obiectiv obligatoriu: după 5 ani de la contractarea sprijinului.

Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = suma totalurilor mai multor ani din prognoza
(de ex: AN1+An2 sau AN1+An2+An3, etc.)

Valoare prima transa 49000 EUR

9
IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Durata de desfăşurare a proiectului


Demarate (pe luni)
Activitate / Subactivitate anterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Activitatea 1
Înfiiţarea unui cabinet stomatologic
pentru furnizarea de servicii medicale de
specialitate in comuna Vulturesti din
judetul Arges
Subactivitatea 1.1
Elaborarea documentaţiei tehnice
Subactivitatea 1.2
Elaborarea Planului de afaceri
Subactivitatea 1.3.
Întocmirea cererii de finanţare
Subactivitatea 1.4.
Întocmirea Proiectului tehnic de modernizare
spaţiu
Subactivitate 1.5
a) Întocmirea documentaţiei pentru
obţinerea de autorizaţii
1.5.1. compartimentare spaţiu
1.5.2. finisaje spaţiu
1.5.3. instalaţii sanitare
1.5.4. instalatie electrica
1.5.5. instalatie termica (HAVC)
b) Întocmirea proiectului pentru dotări
specifice
Elaborare specificatii tehnice
Elaborare documente pentru licitaţii

1
Pentru activităţile/subactivităţile demarate anterior depunerii cererii de finanţare se va bifa în această coloană.

10
Durata de desfăşurare a proiectului
Demarate (pe luni)
Activitate / Subactivitate anterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Elaborare Plan de amplasare dotări
specifice
Activitatea 2
Achiziţia
Subactivitatea 2.1
Achizionarea constructorului pentru
modernizare
Subactivitatea 2.2
Achiziţionarea dotărilor specifice
(aparatură medicală)
Subactivitate 2.3
Achiziţia mobilierului pentru cabinetul
medical de stomatologie
Subactivitate 2.4
Achiziţie de personal

Activitatea 3 – Obţinerea de autorizaţii

Subactivitatea 3.1
Autorizaţie amenajare casă
- CU
- Acorduri
- Avize
- Autorizaţia de construcţie
Subactivitatea 3.2
Autorizaţie de funcţionare
- Mediu
- MS
- DSV

11
Durata de desfăşurare a proiectului
Demarate (pe luni)
Activitate / Subactivitate anterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Subactivitatea 3.3
Contracte servicii
- Apă
- Energie
- Salubritate
- Deşeuri
Activitatea 4. Amenajarea spaţiului
Subactivitatea 4.1.
Compartimentarea şi finisajele spaţiului
Subactivitatea 4.2.
Instalaţiile: sanitare, electrice, HVAG
Subactivitatea 4.3.
Amplasarea mobilierului
Activitatea 5.
Montare aparatură specifică şi punerea
în funcţiune
Activitatea 6
Managementul proiectului
Subactivitatea 6.1
Instruirea personalului pentru utilizarea şi
administrarea aparaturii de specialitate
Subactivitate 6.2.
Publicitate şi informare
Subactivitate 6.3.
Elaborare Rapoarte de activitate
Subactivitate 6.4.
Elaborare Balanţă financiară

12
UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
Atenţie !
Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Riscuri privind evolutia pietei:


 Aparitia concurentei (infiintarea de alte cabinete stomatologice);
 Dificultati in preluarea pacientilor de la cabinetele medicale la serviciile carora au recurs pana acum;
 Scaderea nivelului de trai al ppopulatiei care va apela la serviciile noastre doar in cazuri extreme.
 Riscul de a nu primi la timp comenzile de consumabile pentru buna functionare a cabinetului din cauza drumurilor
inaccesibilie in timpul conditiilor meteo nefavorabile duce la imposibilitatea rezolvarii tuturor cazurilor ce trebuiesc tratate.
Pentru a evita astfel de situatii este necesar sa se comande un numar mai mare de produse.
 Riscul de a avea un program extrem de incarcat din cauza suprasolicitarilor din partea pacientilor, cabinetul stomatologic
fiind singurul din zona respectiva. Gestionarea atenta a programului si trierea urgentelor poate reprezenta o solutie in acest caz
 Lipsa unui asistent dispus sa lucreze in mediul rural
 Lipsa studiilor de specialitate a unui candidat la postul de asistent

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

Compania este constienta de faptul ca prin natura activitatilor pe care le desfasoara genereaza un impact asupra mediului
inconjurator.
Ca si obiectiv de mediu societatea va avea in vedere reducerea emisiilor daunatoare si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie si exploatare, prin faptul ca aparatele ce vor fi achizitionate sunt noi.
Tehnologiile folosite de solicitant produc deseuri minime. Mediul inconjurator este protejat prin urmatoarele aspecte ale activitatilor
desfasurate :
1 - deseurile de toate tipurile se vor ridica de catre firme specializate in baza contractelor de colaborare existente
2 - consumuri reduse de energie electrica, gaze sau alte surse de energie prin dotarea cabinetului si cu elemente de producere energie
regenerabila
Avand insa in vedere faptul ca societatea va folosi elemente de eficientizare a consumului energetic, consideram ca proiectul va
aduce un beneficiu imens privitor la scaderea consumului de resurse pentru incalzire in lume

DEZVOLTAREA DURABILĂ

In vederea implementarii unor masuri de promovare a eficientei energetice, aparatura moderna care se va achizitiona va avea un
consum de energie redus.

13
Implementarea proiectului va avea ca efect reducerea semnificativa a cheltuielior cu sanatatea pentru locuitorii din zona astfel
inacat se va inregistra un flux permanent de pacienti care au ca efect sustinerea dezvoltarii durabile a societatii comerciale.
In sensul dezvoltarii durabile societatea va imbina corect si eficient mediul economic cu mediul social, cultural si politic. Pentru
intreaga activitate a companiei se va realiza o evaluare din punctul de vedere al mediului, respectiv o atentie sporita asupra factorilor de
mediu.
Tot in ideea dezvoltarii durabile societatea va combate exculderea sociala si va avea in vedere angajarea de personal din toate
clasele sociale. De asemenea in cadrul organizatiei se vor avea in vedere promovarea principiilor de sanatate pulica.
In ideea sustinerii durabilitatii mediului se va avea in vedere mentinerea integralitatii ecosistemului pe suprafata destinata
productiei si spatiilor administrative.
Totodata se va avea in vedere conceptul de durabilitate institutionala care va prevedea asigurarea conditiilor de stabilitate, formare
profesionala, informare si prin respectarea principiilor democratice.

EGALITATEA DE ŞANSE
SC RODENT SRL respecta principiile egalitatii de sanse si de-a lungul timpului a asigurat respectarea acestor cerinte.
Implementarea proiectului va avea drept consecinta imediata crearea de noi locuri de munca. In momentul recrutarii noilor angajati
in perioada de implementare se vor acorda sanse egale de angajare tuturor celor care indeplinesc conditiile minime de angajare, indiferent
de sex, varsta, religie, rasa, orientare sexuala, apartenenta sociala, cetatenie, calificare si alte considerente potential discriminatorii.
Procedurile de achizitii publice demarate in vederea realizarii obiectivelor prezentului proiect, in vederea atribuirii contractulu ide
prestari servicii si a contractelor cu obiect achizitia de utilaje si echipamente vor respecta legislatia in vigoare, organizandu-se intr-o
maniera transparenta si nediscriminatorie.
Criteriile operante vor consta in selectarea ofertelor optime sub aspectul competentei profesionale al resurselor umane si al
indeplinirii specificatiilor din caietele de sarcini, in special al celor referitoare la oferta cea mai buna din punct de vedere tehnico-economic
pentru contractul de servicii si al pretului celui mai mic pentru contractul de furnizare.

14