Sunteți pe pagina 1din 37

Indicatori

economico – financiari
calculaţi pe baza bilanţului

Profesor coordonator:

Absolvent,

Iunie
2013
CUPRINS

Argument pag 3

Capitolul 1 Abordări teoretice pag 4


1.1 Notiunile şi funcţiile bilanţului contabil pag 4
1.2 Formatul bilanţului pag 6

Capitolul 2 Calculul şi analiza principalilor indicatori economico-


financiari. pag 9
2.1 Principalele categorii de indicatori ecoomico-financiari pag 9
2.2 Analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil pag 10
2.2.1 Situaţia netă a patrimoniului pag 10
2.2.2 Analiza fondului de rulment pag 11
2.2.3 Trezoreria netă pag 12
2.2.4 Analiza corelaţiei între creanţe şi datorii pag 12
2.2.5 Analiza ratelor de structură bilanţieră, de îndatorare, de lichiditate şi
solvabilitate pag 13
2.2.5.1 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind activul bilanţier pag 13
2.2.5.2 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind pasivul bilanţier pag 14
2.2.5.3 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei pag 15
2.2.6 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante pag 17

Capitolul 3 Analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil la


S.C. POLYPUS COM pag 19
3.1 Prezentarea generală a societăţii pag 19
3.2 Analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil pag 19

Concluzii pag 28
Bibliografie pag 29

2
Anexe pag 30

3
ARGUMENT

Am optat pentru studierea acestei teme deoare importanta calcularii indicatorilor


economico-financiari consta in cunoasterea evolutiei acestora si in compararea cu
exercitiile financiare precedente, ceea ce ofera conducerii entitatii, posibilitatea de a
efectua analize economico-financiare cu impact in procesul decizional.

Desigur atât bilanţul cât şi indicatorii bilanţieri sunt două teme vaste. Bilanţul
fiind documentul contabil de sinteză care prezintă situaţia firmei la încheierea unui
exerciţiu financiar, înglobează activitatea unui agent economic, a unei instituţii publice
etc. pe un an întreg de funcţionare. Indicatorii derivaţi din bilanţ ne arată pe ce poziţie se
află firma, în raport cu ramura de activitate din care face parte, cum poate fi societatea:
solvabilă sau insolvabilă, profitabilă sau nu.

Analiza activităţii societăţii pe baza indicatorilor din bilanţul contabil, trebuie să


ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului şi a situaţiei financiare a unităţii
economice.

De asemenea, cunoasterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite


efectuarea de comparatii cu alte entitati din sectoare de activitate similare, autohtone sau
internationale.

4
CAPITOLUL 1
ABORDĂRI TEORETICE

1.1 Noţiunile şi funcţiile bilanţului contabil


Situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei financiare a
unei societati comerciale şi a tranzacţiilor efectuate de aceasta. Obiectivul situaţiilor
financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa şi
fluxurile de numerar ale unei societaţi comerciale, utile pentru o gamă largă de utilizatori
în luarea deciziilor economice. Situaţiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele
gestiunii resurselor încredinţate conducerii societatii comerciale. Pentru a atinge acest
obiectiv, situaţiile financiare oferă informaţii despre active, datorii, capitaluri proprii,
venituri şi cheltuielil inclusiv câştiguri şi pierderi, fluxuri de numerar.
Aceste informaţii, împreună cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare,
ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale societăţii comerciale şi, în
special, a momentului şi gradului de certitudine a generării numerarului şi echivalentelor
de numerar.
Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unitaţilor patrimoniale.
Bilanţul contabil contribuie să reflecte imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului,
a situatiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială şi presupune:
 respectarea cu bună credintă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;
 respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii
bilantului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;
 posturile inscrise în bilanţ trebuie sa corespundă cu datele înregistrate în
contabilitate, puse de acord cu inventarul.
Procedeu principal al metodei contabilitaţii şi baza informaţională fundamentală,
bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică
mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul
unui agent economic la un moment dat. Importanta bilanţului contabil derivă din funcţiile
pe care acesta le îndeplineşte: de generalizare a datelor contabilităţii, de cunoaştere a
mersului activitatii economico-financiare, funcţia previzională.

5
A. Funcţia de generalizare a datelor din contabilitate este necesară pentru a grupa datele
dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, care sa poata oferi o
imagine de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a unitaţii patrimoniale.
B. Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare presupune ca pe
baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizarii indicatorilor preconizaţi
şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii
economice şi financiare.
C. Funcţia previzională consta în posibilitatea oferita de bilanţ de a orienta activitatea
viitoare. în acest scop, intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele
urmatoare se fundamentează pe situaţia patrimonială şi a rezultatelor din perioada
considerată baza de raportare.
Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale şi a Legii Contabilitatii
82/1991, toţi agenţii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligaţi să întocmească
bilanţ contabil.
Principalul act normativ care reglementeaza intocmirea situaţiilor financiare este
ORDINUL nr 3055/2009,care abrogă ORDINUL 1752/2005 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu aplicare de la
01.01.2010.
Conform acestui act normativ1 persoanele juridice care la data bilanţului depasesc
limitele a două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 total active: 3.650.000 euro,
 cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,
 număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii
financiare anuale care cuprind:
 bilanţ,
 cont de profit şi pierdere,
 situaţia modificărilor capitalului propriu,
 situaţia fluxurilor de trezorerie,
 notele explicative la situatiile financiare anuale.
1
Ordin nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr.766 din 10 noiembrie
2009, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

6
Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre
criteriile de mărime prezentate anterior întocmesc situaţii financiare anuale simplificate
care cuprind bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere,note explicative la situaţiile
financiare anuale simplificate.

Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate


constituie un tot unitar.

Potrivit legislaţiei fiscale2, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie


scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor
financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a
IV-a Comunităţilor Economice Europene.

Situaţiile financiare anuale nesimplificate sunt auditate potrivit legii. Fac obiectul
auditului financiar şi situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile de interes public.

1.2 Formatul bilanţului


Formatul bilanţului este următorul:
ACTIVE
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale: cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare,concesiuni,
brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost
achiziţionate cu titlu oneros, fondul comercial, în măsura în care acesta a fost
achiziţionat cu titlu oneros, avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie
II. Imobilizări corporale: terenuri şi construcţii, instalaţii tehnice şi maşini, alte instalaţii,
utilaje şi mobilier, avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
III. Imobilizări financiare: acţiuni deţinute la entităţile afiliate,împrumuturi acordate
entităţilor afiliate, interese de participare, împrumuturi acordate entităţilor de care
compania este legată în virtutea intereselor de participare, investiţii deţinute ca
imobilizări, alte împrumuturi
B. Active circulante

2
L E G E A Contabilitatii nr. 82/1991, republicata în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Nr.
48/14.I.2006

7
I Stocuri: materii prime şi materiale consumabile, producţia în curs de execuţie,produse
finite şi mărfuri
II. Creanţe: creanţe comerciale, sume de încasat de la entităţile afiliate, sume de încasat
de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte
creanţe
III. Investiţii pe termen scurt: acţiuni deţinute la entităţile afiliate, alte investiţii pe
termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: împrumuturi
din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
obligaţiuni convertibile, sume datorate instituţiilor de credit, avansuri încasate în contul
comenzilor, datorii comerciale – furnizori, efecte de comerţ de plătit, sume datorate
entităţilor afiliate, sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea
intereselor de participare, alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind
asigurările sociale
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an:
îprumuturi din emisiunea de obligaţiuni prezentându-se separat împrumuturile din
emisiunea de obligaţiuni convertibile, sume datorate instituţiilor de credit, avansuri
încasate în contul comenzilor, datorii comerciale – furnizori, efecte de comerţ de plătit,
sume datorate entităţilor afiliate, sume datorate entităţilor de care compania este legată în
virtutea intereselor de participare, alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile
privind asigurările sociale
H. Provizioane: provizioane pentru pensii şi obligaţii similare, provizioane pentru
impozite, alte provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
I. Capital subscris: capital subscris vărsat, capital subscris nevărsat, patrimoniul regiei
II. Prime de capital

8
III. Rezerve din reevaluare
IV.Rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, alte rezerve, acţiuni
proprii, căştiguri legate deinstrumente de capitaluri proprii, pierderi legate de
instrumente de capitaluri proprii
V.Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI:Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

CAPITOLUL 2

9
CALCULUL ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORII
ECONOMICO – FINANCIARI

2.1 Principalele categorii de indicatori economico-financiari


Indicatorul exprima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a
dobanzilor, care este mai curand o functie a capacitatii acesteia de a genera un flux de
trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, atat pe termen scurt, cat si in perspectiva.
Astfel, gradul de acoperire a dobanzilor arata cat de stabila este capacitatea entitatii de a-
si onora obligatiile de plata privind dobanzile.
Principalele categorii de indicatori sunt prezentate în tabelul următor:
INDICATORI Formula de calcul
1. Indicatori de lichiditate
1.1.Lichiditatea generala Active circulante/datorii curente
1.2.Lichiditatea curenta (active curente-stocuri)/datorii curente
2.Indicatori de risc
2.1. Rata indatorarii totale Datotrii pe TS,M,l,/ Total pasiv
3. Indicatori de activitate – in numar de zile /
numar de rotatii
Cifra de afaceri/sold mediu al active
3.1.Viteza de rotatie a activelor circulante circulante
3.2.Numarul de zile de stocare Stoc mediu/cifra de afaceri x 365
3.3.Numarul de zile debite – clienti Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 365
3.4.Numarul de zile a creditelor – furnizori Sold mediu furnizori/cifra de afaceri x 365
3.5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate in Cifra de afaceri/ active imobilizate
cifra de afaceri
3.6.Viteza de rotatie a activelor totale in cifra Cifra de afaceri/total active
de afaceri
4. Indicatori de profitabilitate – in procente /
numar de ori
Profitul inaintea platii dobanzii si
4.1.Rentabilitatea capitalului angajat impozitului pe profit/capitalul angajat
Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x
4.2.Marja bruta din vanzari 100

10
Acestia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui sa-i calculeze in
momentul in care se face analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiare. Interpretarea
acestor indicatori scoate in evidenta riscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta consta in
incapacitatea entitatii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.

2.2. Analiza activităţii economco-financiare pe baza bilanţului contabil


Analiza financiară este o proiectare a metodelor proprii analizei economice în
domeniul finanţelor societăţilor comerciale. Necesitatea apariţiei ei s-a impus o dată cu
naşterea şi dezvoltarea economiei financiare. Analiza financiară se poate defini ca un
ansamblu de concepte, metode şi instrumente care permit tratarea informaţiei contabile şi
a altor informaţii de gestiune în vederea formulării unei aprecieri privind situaţia
financiară a unei societăţti sau organizaţii, a riscurilor care afectează aceasta entitate, a
nivelului şi calităţii performantelor sale.”3
Analiza lichiditate-exigibilitate, are meritul de a pune în evidenta riscul de
insolvabilitate al firmei. Aceasta consta în incapacitatea firmei de a-sş onora angajamentele
asumate fată de terţi.
Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanţul financiar.

2.2.1 Situaţia netă a patrimoniului


Numeroşi analişti financiari, pornind de la abordarea juridică a bilanţului, utilizează
conceptul de situaţie netă (SN), estimând contabil valoarea drepturilor ce le poseda
proprietarii asupra firmei.
Situaţia Netă (SN) = Activ total - Datorii totale
(SN) = ( Active imobilizante + Active circulante + Cheltuieli în avans ) –
( Datorii <1an + Datorii >1 an + Venituri în avans )
firmei.
2.2.2 Analiza fondului de rulment

3
Iosefina Moroşan, „Analiza economico-financiara-Metode şi tehnici ”, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2004

11
Fondul de rulment sau capitalul de lucru (working capital) reprezinta marja de
sigurantă a firmei calculate ca diferentă între sursele de încasat şi sumele de plătit. Fondul
de rulment este determinat şi de decalajele intre termenul mediu de transformare a
activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care datoriile pe termen scurt devin
exigibile.
Fondul de rulment care, de altfel reprezintă un excedent de resurse financiare
rezultat după acoperirea activelor permanente cu resurse, are drept scop finanţarea
activelor circulante.
Fondul de rulment determinat pe baza datelor din bilanţul patrimonial poarta
denumirea de fond de rulment patrimonial (FRP), care se poate stabili cu ajutorul
formulei:
FRP = Capital permanent – Activ imobilizat
FRP = Capital propriu + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + Datorii pe
termen lung – Activ imobilizat
Din aceasta abordare rezultă ca fondul de rulment reprezintă un excedent de capital
permanent, peste activele imobilizate, care se foloseşte pentru acoperirea necesarului de
active circulante.
Intrucât sursele de finanţare ale capitalului circulant sunt formate din fonduri
proprii şi împrumutate, atunci şi fondul de rulment patrimonial se poate divide in:
 fond de rulment propriu (Frp) FRp = Capitaluri proprii – Active imobilizate
 fond de rulment imprumutat sau strain (FRs) FRs = Datorii pe termen mediu şi
lung

Necesitaţile sau nevoile de fond de rulment ale unei firme rezultă din diferenţa
dintre nevoile temporare şi sursele temporare, respectiv suma necesară finanţării
decalajelor dintre fluxurile reale şi fluxurile de trezorerie, în special din activitatea de
trezorerie.
Necesarul de fond de rulment = Active circulante – Disponibilităţi baneşti –
Datorii pe termen scurt – Credite pe termen scurt.

2.2.3 Trezoreria netă

12
Semnifică corelaţia dintre fondul de rulment şi necesităţile (nevoia) de fond de
rulment, reflectând situaţia financiară a firmei..
Trezoreria netă se determină scazând din fondul de rulment, necesarul de fond de
rulment.
TN = FR – NFR
Din analiza evoluţiei trezoreriei de la un exerciţiu la altul, se desprinde un indicator
cu o deosebită putere de sinteză denumit cash-flow.
Cash-flow = Trezoreria netă la sfârşitul exerciţiului contabil – Trezoreria netă
la începutul exerciţiului contabil

2.2.4 Analiza corelaţiei între creanţe şi datorii


Creanţele reflectă angajamente contractate de anumiti parteneri ai firmei. Din punct
de vedere contabil, creanţele sunt formate din clienţi, furnizori-debitori, creanţe privind
statul, instituţiile publice, debitori diverşi etc.
Obligaţiile (datoriile nefinanciare pe termen scurt) reprezintă surse de finanţare
atrase pe o durată mai mica de un an, excluzând creditele bancare. Acestea conţin
datoriile către furnizori, personal, stat, acţonari, avansuri de la clienţi etc.
Creanţele şi obligaţiile constituie principalele elemente care influenţează fluxurile
baneşti ale firmei.
In consecinţă, acestea trebuie analizate corelat din punct de vedere al sumelor şi al
termenelor de încasare şi de plată.
Indicatorii utilizaţi în acest scop sunt:
Durata de imobilizare a creanţelor (Di):

Sold mediu al creanţelor


DI = X 365
Cifra de afaceri

Durata de folosire a surselor atrase (Df):


Sold mediu al conturilor de obligaţii
Df = X 365
Cifra de afaceri

13
2.2.5 Analiza ratelor de structură bilanţieră, de îndatorare, de lichiditate
şi solvabilitate
2.2.5.1 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind activul bilanţier
 rata activelor imobilizate
Această rată reflectă ponderea activelor imobilizate în patrimoniul total al firmei.
Activ imobilizat
RAI = X 100
Total activ

 rata imobilizărilor corporale


Aceasta rată reflectă ponderea capitalurilor fixe în patrimoniul total al firmei şi
valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de caracteristicile tehnice ale firmei,
inregistrând valori diferite de la o ramura la alta.
Specialiştii apreciază ca pentru firme comparabile, aceasta rată semnifică
capacitatea firmei de a rezista unei crize economice, stiindu-se foarte bine ca o
imobilizare ridicată a capitalului atrage dupa sine un risc mare ca acestea să nu poata fi
transformate în lichiditati
Imobilizări corporale
RIC = X 100
Total active

 rata activelor circulante


Aceasta rata reflecta ponderea activelor circulante în totalul mijloacelor economice
ale firmei. Ca rate complementare se recomanda a fi utilizate:
Active circulante
RAC = X 100
Total activ

 rata stocurilor
Acest indicator inregistrează valori mari în cazul firmelor cu activitate de
producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a acelor firme cu specific de distributie
de bunuri materiale.

Stocuri

14
RS = X 100
Total activ

 rata creanţelor comerciale


Rata creanţelor comerciale este influenţată de natura clienţilor şi de termenul de plată pe
care firma îl acordă partenerilor săi.
Creanţe comerciale
RCC = X 100
Total activ

 rata activelor de trezorerie


Activ de trezorerie
RAT = X 100
Total activ

2..2.5.2 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind pasivul bilanţier


- rata stabilităţii financiare
Aceasta rată este un indicator global al stabilităţii finanţării şi reflectă ponderea surselor pe
care le are firma de-a lungul unei perioade mai mari de un an,ţin totalul surselor de acoperire
a mijloacelor economice.
Capitaluri permanente
RSF = X 100
Total pasiv

- rata autonomiei financiare globale


Rata autonomiei financiare semnifică ponderea surselor proprii în finanţarea
mijloacelor economice ale firmei şi inregistrează valori diferite în functie de politica
financiară şi rentabilitatea ei. Se recomandă ca valoarea acesteia să fie > ½.
Capitaluri proprii
RAFG = X 100
Total pasiv

15
- rata îndatorării globale
Această rată reflectă ponderea datoriilor pe termen lung, mediu şi scurt în
patrimoniul firmei.
Datorii totale pe termen scurt, mediu, lung
RIG = X 100
Total pasiv

Ratele de îndatorare
a) rata levierului (coeficientul total de îndatorare)

Datorii totale pe termen scurt, mediu, lung


L = X 100
Capitaluri proprii

b) rata datoriilor financiare


Datorii financiare mai mari de un an
RDF = X 100
Capitaluri permanente

c) rata independentei financiare


Capitaluri proprii
RIF = X 100
Capitaluri permanente

102.489

2.2.5.3 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei


Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în
bani.
Solvabilitatea este capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile de plată la scadenţă.
Capacitatea de plată semnifică solvabilitatea imediata, respectiv exprimă
capacitatea mijloacelor baneşti la un moment dat sau pentru o perioada scurtă de timp (de
obicei pana la 30 zile), de a acoperi obligaţiile scadente pentru acelaşi interval de timp.
Pentru caracterizarea lichidităţii unei firme se compară pasivele pe termen scurt cu
resursele disponibile pentru aceeaşi perioada.

16
Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:
- rata lichiditaţii generale:
Active circulante
Lg =
Datorii curente

Datoriile curente sunt formate din obligaţiile faţă de furnizori, cele fiscale şi
salariale, creditele pe termen scurt precum şi partea din împrumuturile pe termen mediu
şi lung a căror scadenţă este în cadrul exerciţiului financiar curent.
Se apreciază că situaţia lichidităţii generale este satisfăcătoare, după unele surse, în
condiţiile încadrării acestei rate în intervalul 1,2 şi 1,8 iar după altele în intervalul 2 şi
2,2.
- rata lichidităţii curente (intermediare):

Active circulante − Stocuri


Lc =
Datorii curente

Potrivit teoriei nord-americane, aceasta rată este cunoscută şi sub denumirea de


„testul acid”.Această rată este de obicei subunitară. Intervalul considerat ca satisfacător
pentru această rată este de 0,65 – 1.

- rata lichiditaţii imediate:

Disponibilitaţi şi plasamente
Li =
Datorii curente

În teoria economică, această rată este cunoscută şi sub denumirea de rata


solvabilităţii imediate.
Înterpretarea acesteia trebuie facută cu mare grijă. Astfel, un nivel ridicat al
acesteia indică o solvabilitate mare, dar poate fi consecinta unei utilizari mai puţin
performante a resurselor disponibile. Valoarea ridicată a acestei rate nu constituie în
acelasi timp o garanţie a solvabilităţii, dacă restul activelor circulante au un grad redus
de lichiditate.

17
Din contră, o valoare redusă a lichidităţii imediate poate fi compatibilă cu
menţinerea echilibrului financiar, dacă firma minimizează valoarea disponibilităţilor
sale, deţinând în schimb, valori de plasament, creanţe, stocuri cu un grad mare de
lichiditate etc.
Deoarece rata lichidităţii imediate tinde către 1, se cosideră acceptabilă această
rată.
Solvabilitatea se poate exprima cu ajutorul mai multor indicatori:
- rata solvabilitatii patrimoniale:

Capital social
Sp =
Credite pe temen mediu şi lung + Capital social

Valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale se apreciază că trebuie să se


încadreze în limitele 0,3-0,5, iar peste 0,5 situatia poate fi considerata normală.
- rata solvabilitatii generale:

Active totale
Sg =
Datorii totale

Această rată indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite de către activele
totale ale firmei (active imobilizate şi active circulante). Cu cât valoarea ratei
solvabilităţii generale este mai mare decât 1, cu atât situaţia financiară de ansamblu a
firmei este mai bună.

2.2.6 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante


Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă care
reflectă schimbările intervenite în activitatea firmei ( modificarea procesului de
aprovizionare şi producţie, reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie, a
perioadei de desfacere şi încasare a producţiei etc.). Volumul activelor circulante ale

18
firmei depinde de doi factori şi anume: cifra de afaceri şi viteza de rotaţe a activelor
circulante.
- Durata în zile (Dz):

Soldul mediu al activelor circulante


Dz = X T
Cifra de Afaceri

În scopul identificării aspectelor favorabile, dar mai ales a celor nefavorabile ale
gestionării resurselor, se recomandă determinarea vitezei de rotaţie pe fiecare element al
activelor circulante şi al stadiului în care se află în cadrul circuitului general, astfel:
- Durata de rotaţie a stocurilor (Dstoc ):

Stocul mediu de materii prime şi materiale


Dstoc = x T
Venituri din exploatare

- Durata de rotaţie a creanţelor (durata de încasare a creanţelor):


Stocul mediu al creanţelor
DRC = X T
Venituri din exploatare

1.390.978

- Durata de rotaţie a datoriilor furnizori:


Stocul mediu al datoriilor
DRD = X T
Venituri din exploatare

19
CAPITOLUL 3
Analiza activităţii economico-financiare
pe baza bilanţului contabil la S.C. POLYPUS COM S.R.L.

3.1. Prezentarea generală a societăţii


S.C. POLYPUS COM S.R.L. este o persoană juridică romană, având forma juridică
de societate cu răspundere limitată ale cărei obligaţii civile sunt garantate cu patrimoniul
social, asociaţii fiind răspunzători în cadrul societăţii numai în limita aportului lor
social. Societatea a fost înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul
J23/1161/1999.
Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile din contractul
societăţii, ale statului de organizare şi funcţionare şi ale legislaţiei române.
Sediul societăţii este în judeţul Ilfov, comuna Ghermanesti, sat Silistea Snagovului
nr.695, cu punct de lucru în Bucuresti, str.Doctor Felix nr.101, sector 1.
Durata societăţii este nelimitată începând cu data înregistrării societăţii la Registrul
Comerţului din România.
POLYPUS COM este o firma cu capital 100% românesc şi are ca obiect principal
de activitate conform cod CAEN 5610 – restaurante.
Cifra de afaceri a SC POLYPUS COM este de 1.387.130 lei

3.2. Analiza activităţii economico-financiare


pe baza bilanţului contabil
Bilanţul contabil al SC POLYPUS SRL, compus din bilanţul contabil propriu zis
(formularul 10), contul de profit şi pierdere (formularul 20), precum şi formularele 30 şi
40 reprezentând Date informative şi Situaţia activelor imobilizate cuprind valori sunt
prezentate în Anexe.
Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanţul financiar.
- Situaţia netă a patrimoniului
SN (2008) = (155.227+80.320+17.497)-(82.254+68.301)=102.489
SN (2009) = (103.814+74.317+12.7331)-(61.077+51.390)=121.657

20
Faţă de anul 2009 situatia netă a patrimoniului a crescut datorită. Situaţia netă
pozitivă şi crescatoare reflectă o gestiune economica mai bună. Această creştere este
consecinta reinvestirii unei parţi din profitul net din 2008. Creşterea situaţiei nete arată
atingerea obiectivului major al gestiunii financiare şi anume, maximizarea valorii firmei.

- Analiza fondului de rulment


FRP2008 = 102.489+68.301-155.227=15.563
FRP2009 = 78.397+51.390-103.814=25.973
FRp2008 = 102.489-155.227=-52.738
FRp2009 = 78.397-103.814=-25.417
FRs2008 = 68.301
FRs2009 = 51.390
FRP = FRp + FRs
FRP2008 = -52.738+68.301=15.563
FRP2009 = -25.417+51.390=25.973
În anul 2008 societatea a înregistrat un excedent de fond de rulment, suficient
pentru acoperirea necesarului de active circulante, în anul 2009, societatea a inregistrat un
deficit al acestui indicator datorită diminuarii datoriilor pe termen lun şi a capitalurilor
prprii. Acest lucru s-a datorat faptului că societatea a inregistrat pierdere pe anul 2009.

-Necesitaţile sau nevoile de fond de rulment


NFR2008 = 80.320-50.707-82.254 = -52.641
NFR2009 = 74.317-48.580-61.077 = -35.340
Investiţiile pe care societatea le-a iniţiat, au fost modeste în anul 2009 dar
renegocierea contractelor cu furnizorii de materii prime şi servicii şi lăsarea la dispoziţia
firmei a profitului din 2008, au făcut posibilă conservarea fondurilor unitaţii.

- Trezoreria netă
TN2008 = 15.563-(-52.641) = 68.204
TN2009 = 25.973-(-35.340) = 61.313

21
Pentru anul 2009, trezoreria de pasiv este superioară trezoreriei de activ, deci avem
de-a face cu o trezorerie netă negativă, fapt pentru care firma trebuie să apeleze la credite
de trezorerie pentru finanţarea activităţi curente.

- Cash-flow
CF = TN(2009)- TN(2008)
CF = 61.313-68.204 = -6.891
Deoarece fluxul monetar net al exerciţiului (cash-flow-ul perioadei exerciţiului)
este negativ, capacitatea reală de finanţare a investiţiilor a scăzut, înregistrându-se astfel o
scadere a valorii firmei.

- Analiza corelaţiei între creanţe şi datorii


- Durata de imobilizare a creanţelor (Di):

3.756
DI2008 = X 365 = 0,86 zile
1.582.621

4.254
DI2009 = X 365 = 1,11 zile
1.387.130

Se observă ca în anul 2009 fată de anul 2008 societatea a inregistrat o creşterere a


intervalului de recuperare a creanţelor..

- Durata de folosire a surselor atrase (Df):

81.252
Df 2008 = X 365 = 17,73 zile
1.582.621

71.665
Df 2009 = X 365 = 18,85 zile
1.387.130
Se observă că societatea a înregistrat o creştere nesemnificativă a intervalului de
onorare a datoriilor catre furnizori.

22
- Analiza ratelor de structură bilanţieră, de îndatorare, de lichiditate şi solvabilitate
Analiza ratelor de structură bilanţieră privind activul bilanţier
- rata activelor imobilizate

155.227
RAI 2008 = X 100 = 61,34 %
253.044

103.814
RAI 2009 = X 100 = 54,39 %
190.864
Această rată a înregistrat scădere cu 6,95%, scazâd astfel ponderea activelor
imobilizate în totalul activelor.

- rata imobilizărilor corporale

155.227
RIC2008 = X 100 = 61,34 %
253.044

103.814
RIC2009 = X 100 = 54,39 %
190.864
Aceasta rată a înregistrat de asemenea o scadere a imobilizarilor corporale în
totalul activelor.

- rata activelor circulante

80.320
RAC2008 = X 100 = 31,74 %
253.044

74.317
RAC2009 = X 100 = 38,93 %
190.864
Firma a inregistrat o descreştere a activelor circulante , datorită sitaţiei economice.

23
- rata stocurilor

27.306
RS2008 = X 100 = 10,79 %
253.044

19.535
RS2009 = X 100 = 10,23 %

190.864
Rata stocurilor a înregistrat o uşoară descreştere şi este corelată cu cifra de afaceri
care a înregistrat şi ea o diminuare în anul 2009.

- rata creanţelor comerciale

2.307
RCC2008 = X 100 = 0,91 %
253.044

6.202
RCC2009 = X 100 = 3,24 %
190.864
Rata creanţelor comerciale înregistrează o creştere,ceea ce corespunde unor
încasari mai lente a altor creanţe decât clienţi, faţă de anul precedent.

- rata activelor de trezorerie

50.707
RAT2008 = X 100 = 19,99 %
235.547

48.580
RAT2009 = X 100 = 25,45 %
190.864
Activele de trezorerie au înregistrat o descreştere, ceea ce ehivalează cu o
descreştere a lichidităţilor financiare, acest lucru nefiind benefic pentru buna desfaşurare
a achiziţiilor de stocuri şi servicii..

24
Analiza ratelor de structură bilanţieră privind pasivul bilanţier
- rata stabilităţii financiare

170.790
RSF2008 = X 100 = 67,49 %
253.044

129.787
RSF2009 = X 100 = 67,99 %
190.864

Rata stabilitaţii financiare este aproximativ constantă, deoarece capitalul permanent


a scăzut, datorită pierderii din anul 2009, dar a scazut şi totalul pasiv, prin scăderea
datoriilor.

- rata autonomiei financiare globale

170.790
RAFG2008 = X 100 = 67,49 %
253.044

129.787
RAFG2009 = X 100 = 67,99 %
190.864
Unitatea economica înregistrează o autonomie financiară dependentă de de
capitalurile proprii..

- rata îndatorării globale

150.555
RIG2008 = X 100 = 59,49 %
253.044

112.467
RIG2009 = X 100 = 58,92 %
190.864
Datoriile financiare ale firmei au o pondere destul de importantă în totalul pasivului
şi au înregistrat o scădere uşoară datorită scăderii datoriilor pe termen scurt şi lung.

25
Ratele de îndatorare
a) rata levierului (coeficientul total de îndatorare)
150.555
L2008 = X 100 = 146,89 %
102.489

112.467
L2009 = X 100 = 143,45 %
78.397

Rata levierului are o valoare peste 100%, firma putând întâmpina greutaţi la
primirea unor credite bancare.

b) rata datoriilor financiare

67.301
RDF2008 = X 100 = 65,66 %
102.489

51.390
RDF2009 = X 100 = 65,55 %
78.397

Se constată că această rată a scăzut faţă de anul precedent datorită scăderii valorii datoriilor
pe termen lung.

c) rata independentei financiare


102.489
RIF2008 = X 100 = 60,00 %
170.790

78.397
RIF2009 = X 100 = 60,40 %
129.787
Ratele de mai sus exprimă o independenţă destul de redusa a firmei, aceasta
bazandu-se în special pe fondurile atrase, valoarea creditelor fiind mai mare în
comparatie cu capitalurile proprii.

26
- Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei
- rata lichiditaţii generale:

80.320
Lg2008 = = 0,97
82.254

74.317
Lg2009 = = 1,22
61.077

Se apreciază că situaţia lichidităţii generale este satisfăcătoare, după unele surse, în


condiţiile încadrării acestei rate în intervalul 1,2 şi 1,8 iar după altele în intervalul 2 şi
2,2.
- rata lichidităţii curente (intermediare):

80.320-27.306
Lc2008 = = 0,64
82.254

74.314-19.535
Lc2009 = = 0,89
61.077
Potrivit teoriei nord-americane, aceasta rată este cunoscută şi sub denumirea de
„testul acid”.Această rată este de obicei subunitară. Intervalul considerat ca satisfacător
pentru această rată este de 0,65 – 1.
- rata lichiditaţii imediate:

50.707
Li2008 = = 0,61
82.254

48.580
Li2009 = = 0,79
61.077

27
- rata solvabilitatii patrimoniale:

2.000
Sp2008 = = 0,02
68.301+2.000

2.000
Sp2009 = = 0,03
51.390+2.000

Valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale se apreciază că trebuie să se


încadreze în limitele 0,3-0,5, iar peste 0,5 situatia poate fi considerata normală.

- rata solvabilitatii generale:

253.044
Sg2008 = = 1,68
82.254+68.301

190.864
Sg2009 = = 1,70
61.077+51.390

Această rată indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite de către activele
totale ale firmei (active imobilizate şi active circulante). Cu cât valoarea ratei
solvabilităţii generale este mai mare decât 1, cu atât situaţia financiară de ansamblu a
firmei este mai bună.
Pe ansamblu, solvabilitatea societatii analizate este una acceptabilă.

- Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante


- Durata în zile (Dz):
83.121
Dz2008 = X 365 = 19,17
1.582.621

77.318
Dz2009 = X 365 = 20,34
1.387.130

28
CONCLUZII

Analiza activităţii societăţii pe baza indicatorilor din bilanţul contabil, trebuie să


ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului şi a situaţiei financiare a unităţii
economice.
Analiza lichiditate-exigibilitate, numită în practica ţarilor occidentale analiza
patrimoniala, are meritul de a pune în evidentă riscul de insolvabilitate al firmei, care
constă în incapacitatea intreprinderii de a-şi onora angajamentele asumate faţă de terţi.
In acest sens au fost calculaţi mai mulţi indicatori pentru a caracteriza situaţia
patrimoniului în ceea ce priveste lichiditatea şi exigibilitatea societăţii analizate. Aceşti
indicatori au reliefat o gestiune economica satisfăcătoare având în vedere situaţia
economică globală.
În ceea ce priveşte sursele de finanţare cu care societatea ar trebui să acopere
necesarul de active circulante, aceasta a inregistrat un deficit generat de scăderea
serviciilor către clienţi.
Având în vedere că societatea nu a asigurat fondurile necesare retehnologizarii din
alte surse (credite bancare, leasing etc.), s-a procedat la accesarea creditelor de la
furnizorii de materii prime utilizate în procesul de productie , renegociindu-se contractele
cu toţi furnizorii, de la care s-au obtinut termene de plată mai mari. Acestă situatie a fost
posibilă datorităa faptului ca societatea şi-a îmbunatăţit imaginea, reprezentand un
partener serios.
În condiţiile în care firma nu va rezolva problemele legate de asigurarea surselor
temporare, aceasta riscă să-şi întrerupa temporar activitatea.
A fost analizată de asemenea corelaţia dintre suma creanţelor şi a obligatiilor pe
termen scurt, precum şi dintre duratele de recuperare a creanţelor şi durata de exigibilitate
a datoriilor .

29
BIBLIOGRAFIE

1. Anghel Marcel - Analiza economico financiară a întreprinderii, Editura Artifex,


Bucuresti, 2004.
2. Coman Florin - Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2007.
3. Feleagă Niculae, Feleagă (Malciu) Liliana - Contabilitate financiară – o abordare
europeană si internaţională, vol. I si II, Editura Infomega, Bucuresti, 2008.
4. Georgescu Nicolae - Analiza bilanţului contabil, Editura Economică, 1999.
5. IASB - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere din limba
engleză, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007.
6. Ristea Mihai şi colab. - Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura
Universitară, Bucuresti, 2009.

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991. Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.
2. Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale. Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17
noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicată în M. Of. nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

30
ANEXE

Entitate: S.C.POLYPUS COM SRL


Adresa: judet ILFOV, localitate GRUIU, sat Siliştea Snagovului, nr.695, tel.0213169452
Număr din registrul comerţului: J23/1161/2002 Cod unic de înregistrare 11750458
Forma de proprietate: 35-Societăţi comerciale cu răspundere limitată
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN) 5610 Restaurante

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2018
Formularul 10
Nr Sold la Sold la
Denumirea elementului rd. 01.01.2018 31.12.2018
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-
2803-2805-2807-2808-290-293) 01 0 0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293) 02 155.227 103.814
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+264+265+267-296) 03 0
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 01 la 03) 04 155.227 103.814
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+
358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) 05 27.306 19.535
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+
445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496 ) 06 2.307 6.202
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598 ) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 50.707 48.580
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 la 08) 09 80.320 74.317
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471 ) 10 17.497 12.733

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PÂNA LA UN AN


(ct.161+162+166+167+168-169+269+0401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 11
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 82.254 61.077
462+473+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) 12 15.563 25.973
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 170.790 129.787

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN


(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 14
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 68.301 51.390
462+473+509+5186+519 )
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (ct.151) 15
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18),din care: 16
-subvenŢii pentru investitii (ct.131 ) 17
-venituri inregistrate în avans (ct.472) 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I CAPITAL (rd. 20 la 22),din care: 19 2.000 2.000

31
-capital subscris vărsat (ct. 1012) 20 2.000 2.000
-capital subscris nevărsat (ct.1011) 21
-patrimoniul regiei (ct.1015) 22
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 24
IV.REZERVE (ct.106) 25 35.628 35.628
Acţiuni proprii(ct.109) 26
Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149) 27
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) 28
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă ) SOLD C(ct.117) 29 27.369 64.860
SOLD D(ct.117) 30
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121) 31 37.492
SOLD D(ct.121) 32 24.091
Repartizarea profitului(ct.129) 33
CAPITALURI PROPRII –TOTAL(rd.19+23+24+25+26+27-28+29-30+31-33) 34 102.498 78.397
Patrimoniul public (ct.1016) 35
CAPITALURI –TOTAL ( 34+35) 36 102.489 78.397

Administrator, Intocmit

Numele si prenumele Numele si prenumele


Popescu Ion Bratu Corina

Semnatura Semnatura
Popescu Ion Bratu Corina
Stampila unitatii Calitatea
expert contabil

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2018
Formularul 20 -pagina 1 - lei-
Exercitiul
Nr. financiar Eercitiul financiar
Denumirea indicatorilor rd. 2017 2018
A B 1 2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 05) 1 1.582.621 1.387.130
Producşia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 1.582.621 1.387.130
Venituri din vânzarea mărfurilor 9ct.707) 3
Venituri din dobânzi inregistrate de entitati al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766) 4
Venituri din subventii aferente cifrei de afceri nete (ct.7411) 5
2.Variatia stocurilor(ct.711) Sold C 6
Sold D 7
3.Productia imobilizată (ct.721+722) 8
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 9 4.652 3.848
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08) 10 1.587.273 1.390.978
5.a) Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) 11 900.968 635.006
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 39.291 19.871
b)Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413) 13 68.315 53.834
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14 713.220
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) 15 292.316 307.291
a) Salarii (ct.621+641-7414) 16 229.440 241.279
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415) 17 62.876 66.012
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.18-20) 18 60.909 59.908
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 60.909 59,908
a.2) Venituri (ct.7813+7815) 20
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23) 21

32
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 22
b.2) Venituri (ct.754+7814) 23
8. Alte cheltuieli expluatare (rd.24 la 26) 24 275.840 316.128
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 25 268.127 292.968
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 26 2.984 292.968
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) 27 4.729 13.529
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate deentitatile al caror obiect de activitate il constituie
leasingul (ct.766) 28
Ajustari privind provizioanele pt. riscuri si cheltuieli (rd. 30-31) 29
-Cheltuieli (ct.6812) 30
-Venituri (ct.7812) 31
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 1.537.639 1.392.038
PROFITUL SAU PIERDERE - Profit (rd. 10-32) 33 49.634
- Pierdere (rd. 32-10) 34 1.060
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 35
-din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate 36

10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37
-din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate 38
11. Venituri din dobanzi (ct.766) 39 81 309
-din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate 40
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7616) 41 6.712 3.683
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) 42 6.793 3.992
12.Ajustarei de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active
circulante (rd.42-43) 43
-Cheltuieli (ct.686) 44
-Venituri (ct.786) 45
13. Cheltiuieli privind dobanzi le (ct.666-7418 46 8.558 7.012
-din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 47
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 48 2.341 14.278
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd 43+46+48) 49 10.899 21.290
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA -Profit (rd. 42-479 50
-Pierdere (rd. 49-42) 51 4.106 17.298
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA -Profit (rd.-10+42-32-49) 52 45.528
-Pierdere (rd.32+49-10-42) 53 18.358
15.Venituri extraordinare (ct.771) 54
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -Profit (rd.52-53) 56
-Pierdere (rd.53-52) 57
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) 58 1.594.066 1.394.970
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) 59 1.548.538 1.413.328
18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA -Pofit (rd.58-59) 60 42.528
-Pierdere (rd.59-58) 61 18.358
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) 62 8.036 5.733
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) 63
21.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR -Profit (rd.60-61-62-63) 64 37.492
-Pierdere (rd.61+92+63-60) 65 24.091
Administrator, Intocmit

Numele si prenumele Numele si prenumele


Popescu Ion Bratu Corina

Semnatura Semnatura
Popescu Ion Bratu Corina

33
Formularul 30 DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2018

I. Date privind rezultatul inrgistrat Nr.rd Nr.unitatii Sume

A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 1
Unitati care au inregistrat pierderi 2 1 24.091

din care
II. Date privind platile restante Nr.rd. Total col.2+3 Pt.activitatea Pt.activitatea
curenta de invsetitii
A B 1 2 3
Plati restante -total(rd.04+08+14 la 18+22) 3 3.776 3.7760 0
Furnizori restanti -total (rd.05 la 070, din care: 4 3.776 3.7760 0
-peste 30 de zile 5 0 0 0
-peste 90 de zile 6 246 246 0
- peste 1 an 7 3.530 3.530 0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -total (rd. 09 la 13 ),din
care: 8 0 0 0
-contributii pt.asigurari sociale de stat datorate de angajatori,
salariati si alte persoane asimilate 9 0 0 0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 0 0 0
-contributii pentru pensia suplimentara 11 0 0 0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 0 0 0
-alte datorii sociale 13 0 0 0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14 0 0 0
Obligatii restante fata de alti creditori 15 0 0 0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 0 0 0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 0 0 0

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care: 18 0 0 0


-restante dupa 30 zile 19 0 0 0
-restante dupa 90 zile 20 0 0 0
-restante dupa 1 an 21 0 0 0
Dobanzi restante 22 0 0 0

III.Numarul mediu de salariati Nr.rd. 31.12.2017 31.12.2018


A B 1 2
Numarul mediu de salariati 23 28 27

IV. Plati de dobanzi si redevente Nr.rd. Sume(lei)


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene 24 0
-impozitul datorat la bugetul de stat 25 0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *)
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,din care: 26 0
-impozitul datorat la bugetul de stat 27 0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *)
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,din care: 28 0

34
-impozitul datorat la bugetul de stat 29 0
V. Tichete de masa Nr.rd. Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 0
VI. Cheltuieli de inovare **) Nr.rd. 31.12.2017 31.12.2018
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care: 31
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 32
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 33
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 34
VII. Alte informaţii
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: 35
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate
şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care: 36
- acţiuni cotate 37
- acţiuni necotate 38
- părţi sociale 39
- obligaţiuni 40
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care: 42
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie
de cursul unei valute (din ct. 267) 43
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 44
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 45 2.307 2.022
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 46
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 3.928
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 47
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 48 17.497 12.985
Dobânzi de încasat (ct. 5187) 49
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)
(rd. 51 la 55), din care: 50
- acţiuni cotate 51
- acţiuni necotate 52
- părţi sociale 53
- obligaţiuni 54
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 56
Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care: 57 14.780 38
- în lei (ct. 5311) 58 14.780 38
- în valută (ct. 5314) 59
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care: 60 35.926 48.543
- în lei (ct. 5121) 61 35.926 48.573
- în valută (ct. 5124) 62
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care: 63
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
5125 + 5411) 64
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) 65
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: 66 150.555 112.467
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute
(ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care: 67
- în lei 68
- în valută 69
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192
+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: 70
- în lei 71
- în valută 72
- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194
+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: 73
- în lei 74
- în valută 75
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 76

35
+ din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:
- în lei 77
- în valută 78
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care: 79
- în lei 80
- în valută 81
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 82
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: 83 74.548 57.683
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 84 74.548 57.683
- în valută 85
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419) 86 32.26 32.227
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 87 16.368 13.542
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) 88 22.560 8.315
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +509) 89 818 700
- Dobânzi de plătit (ct. 5186) 90
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 91
- acţiuni cotate 92
- acţiuni necotate 93
- părţi sociale 94
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii 95
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 96

Administrator, Intocmit

Numele si prenumele Numele si prenumele


Popescu Ion Bratu Corina

Semnatura Semnatura
Popescu Ion Bratu Corina

Stampila unitatii Calitatea


expert contabil

Formularul 40 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari Nr. Valori brute


rd.
Sold initial Cresteri Reduceri Sold final
(col.5=1+2+3)
Total Din care: dezmembrari si casari

Imobilizari necorporale
Cheltuieli de costituire si 1 3.613 3.613
cheltuieli de devoltare
Alte imobilizari 2 1.043 1.043
Avansuri si imobilizari 3
necorporale in curs
TOTAL (rd.01 la 03) 4 4.656 3.613 1.043
Imobilizari corporale
Terenuri 5
Constructii 6
Instalatii tehnice si masini 7 286.601 8.495 295.096
Alte instalatii,utilaje si mobilier 8 15.594 15.594
Avansuri si imobilizari corporale 9
in curs
Total (rd.05 la 09) 10 302.195 8.495 310.690
Imobilizari finanaciare 11
ACTIVE IMOBILIZATE - 12 306.851 8.495 3.613 311.733

36
TOTAL (rd.04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari Nr. Sold initial Amortizarea in Amortizarea Amortizarea la


Rd. cursul anului aferenta sfarsitul anului
imobilizarilor 9col.9=6+7-8)
scoase din
evidenta
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 13 3.613 3.613 0
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 14 1.043 1.043
TOTAL (RD.13+14) 15

Imobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17
Instalatii tehnice si utilaje 18 136.935 58.387 195.322
Alte instalatii,utilaje si mobilier 19 10.033 1.521 11.554
TOTAL (rd.16 la 19) 20 146.968 59.908. 206.876
AMORTIZARI -TOTAL 21 151.624 59.908 3.613 207.919
(rd.15+20)

Administrator, Intocmit

Numele si prenumele Numele si prenumele


Popescu Ion Bratu Corina

Semnatura Semnatura
Popescu Ion Bratu Corina
Stampila unitatii Calitatea
expert contabil

37