Sunteți pe pagina 1din 38

Anexa A – Formularul de Cerere de Finantare

Guvernul României
Ministerul Finanţelor Pulice
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare

Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 -


Integrarea în societate a tinerilor aparţinând
minorităţilor şi grupurilor dezavantajate

Cerere de Finanţare

Linia de buget: 2007/19343.03.03

Data limită de depunere a proiectelor: 20 Octombrie 2009

Numele solicitantului: FUNDAŢIA „ŞANSE EGALE PENTRU FEMEI”

Nr. Dosar
(doar pentru uz intern)
NOTĂ

Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu cea mai mare atenţie. Lipsa unor
informaţii cerute nu poate fi rectificată; în cazul în care se constată lipsa unor informaţii sau
documente, Cererea de Finanţare depusă va fi respinsă.

2
I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlu „Povestea mea, succesul nostru!”

1.2 Loc (locuri) de desfăşurare

Judeţ(e), regiune(i), localitate(ăţi)

Judeţ: Iaşi; regiunea Nord Est; localităţile: Iaşi, comuna Coarnele Caprei şi comuna Dagâţa.

1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Costul total eligibil al Suma solicitată de la % din costul total al


proiectului Autoritatea Contractantă proiectului

<80995.50 Euro > <72895.95Euro > 90%

1.4 Rezumat

Maximum 10 rânduri (a se include informaţii despre (a) scopul proiectului, (b) grupul(rile)
ţintă şi (c) activităţile principale). Acolo unde este cazul, indicaţi sectorul, tema sau zona
geografică specificate în cererea de ofertă de proiecte căreia îi corespunde proiectul dvs.

(a) scopul proiectului: Creşterea abilităţilor de viaţă ale tinerilor aparţinând grupurilor
dezavantajate din zonele rurale, în sensul participării lor la viaţa comunităţii
(b) grupul(rile) ţintă: 24 tineri/elevi în mediul rural, cu vârsta de 14-18 ani; 12 tineri elevi şi/
sau studenţi în municipiul Iaşi - din mediul rural - cu vârsa de 14-26 ani
(c) activităţile principale: Realizarea Broşurii de prezentare a Programului, Realizarea
metodologiei de evaluare a Programului, Susţinerea sesiunii de instruire a formatorilor şi
facilitatorilor, Susţinerea a 3 sesiuni de instruire a tinerilor în cele 2 comune şi în Iaşi,
Susţinerea Atelierului de spus poveşti, Realizarea Broşurii / Raportul privind desfăşurarea şi
rezultatele Atelierului de spus poveşti, Monitorizarea activităţii celor 3 Cluburi şi a
informaţiilor pe cele 3 site-uri (1 al proiectului), Ceremonia de absolvire a Programului.

1.5 Obiective

Maximum 1 pagină. Descrieţi obiectivul(vele) general(e) şi obiectivele specifice ale


proiectului.

Obiectivul general: Creşterea abilităţilor de viaţă ale tinerilor aparţinând grupurilor


dezavantajate din zonele rurale, în sensul participării lor la viaţa comunităţii

Obiectiv specific 1: Structurarea unui program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă de tip


leadership comunitar (community leadership) adresat tinerilor din zonele rurale,
provenind din familii dezorganizate sau cu situaţie economică precară.

3
Obiectiv specific 2: Promovarea şi încurajarea implicării sociale a tinerilor din zonele
rurale la viaţa comunităţii.

1.6 Justificare

Maximum 3 pagini. Furnizaţi următoarele informaţii:


(a) Relevanţa proiectului pentru obiectivele programului
Proiectul este relevant pentru obiectivele programului în primul rând prin activităţile
Obiectivului specific 1: definitivarea structurării şi implementarea unui nou program al
Fundaţiei ŞEF, care va dezvolta abilităţi de viaţă ale tinerilor aparţinând grupurilor
dezavantajate din zonele rurale, în sensul participării lor la viaţa comunităţii. Modul în care a
fost structurat Programul de abilităţi de viaţă, ce face obiectul acestui proiect, şi locaţiile de
desfăşurare (comunele Coarnele Caprei şi Dagâţa, şi municipiul Iaşi) vor contribui la
îmbunătăţirea accesului copiilor şi tinerilor din zone rurale ale jud. Iaşi (indiferent de locul
unde învaţă) la servicii necesare pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele, abilităţile
mentale şi sociale. Componentele PROGRAMULUI - dobândirea abilităţilor de:
leadership / self-leadership, comunicare, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, organizare
şi participarea la întruniri, colaborare, au fost alese având în vedere pregătirea tinerilor pentru
o viaţă de cetăţeni activi şi responsabili ai unei ţări membre în Uniunea Europeană.
Activităţile şi rezultatele Obiectivului specific 2: Atelierul de spus poveşti şi Cluburile vor
crea condiţii pentru iniţiative de schimbare socială ale tinerilor în viaţa acestor comunităţi
izolate din jud. Iaşi.
(b) Relevanţa proiectului pentru priorităţile programului
Nu este cazul - Programul nu are priorităţi.
(c) Identificarea necesităţilor şi constrângerilor percepute în ţara(ile)/regiunea(unile)
vizată(e)
Decalajele dintre accesul la informaţii şi oportunităţile de dezvoltare ale tinerilor din mediul
rural din România, faţă de cei din urban, sunt motive serioase de îngrijorare, mai ales având în
vedere impactul crizei economice asupra calităţii vieţii acestor tineri. În sărăcia recunoscută
din Regiunea Nord Est, jud. Iaşi luptă din greu pentru deţinerea unui loc fruntaş, mai ales în
ultimii ani, comunele Coarnele Caprei şi Dagâţa fiind (prea) des în atenţia mass media. Tinerii
din aceste comune, învăţând şi trăind în comunităţi izolate, fără oportunităţi de interacţionare
cu alte grupuri de tineri, fără acces la activităţi extra-curriculare (deoarece profesorii fac
naveta din oraşe mari şi nu alocă timp pentru aceasta) nu realizează importanţa dezvoltării
talentelor lor, a personalităţii şi/sau a abilităţilor sociale.
Există foarte puţine ONG-uri în mediul rural în România, în Regiunea Nord Est şi jud. Iaşi
organizaţiile din oraşele mari fiind promotorii proiectelor din aceste comunităţi. Dincolo de
dificultăţile de implementare a proiectelor în rural de către ONG-urile din oraşe mari
(necesitatea deţinerii de mijloace de transport, bugete mai mari, timp prelungit pentru
implementarea activităţilor şi oarecare reticenţă a locuitorilor), diversitatea misiunii acestor
organizaţii şi finanţările existente au făcut ca, în special pe zona de implementare a
activităţilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă pentru copii şi tineri, puţinele programe
iniţiate să fie insuficient structurate şi implementate.
(d) Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi
Lista grupurilor ţintă:
- 24 tineri/elevi în mediul rural, cu vârsta de 14-18 ani;
- 12 tineri elevi şi/ sau studenţi în municipiul Iaşi - din mediul rural - cu vârsa de 14-26 ani
4
- Beneficiarii finali: cetăţenii din cele 2 comune, cetăţenii din judeţul Iaşi, Fundaţia ŞEF
(e) Motivaţia alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor
Motivaţia alegerii grupurilor ţintă
În cadrul proiectului Phare în derulare (până pe 31 octombrie 2009 - „Rămâi conectat pe
piaţa muncii”), comunităţile comunelor Coarnele Caprei şi Dagâţa, jud. Iaşi au ridicat
problema necesităţii unor programe pentru tineri, având în vedere: apatia generală a acestora,
izolarea geografică a celor două comune (din care una este de romi), activitatea extra-
curriculară redusă din şcoli (datorate navetei profesorilor) şi lipsa de informaţii ce ar putea fi
de interes pentru tineri. Părinţii din comunitate ar dori ca tinerii să fie mai bine educaţi pentru
viaţă decât au fost ei şi să fie antrenaţi în activităţi de voluntariat care să le crească şansele
unui trai mai bun pe termen lung prin: învăţare, conştientizarea atât a locului cât şi a rolului
lor în comunitate şi prin aportul adus de ei la dezvoltarea acesteia. Din acest motiv, Proiectul
se adresează tinerilor din 2 dintre comunele Proiectului „Rămâi conectat pe piaţa muncii”, şi
anume Coarnele Caprei şi Dagâţa. Totodată, pentru a da o şansă şi altor tineri, cu costuri
reduse de implementare a activităţilor din structura Programului, un al 3-lea grup de tineri se
va forma din elevi şi/ sau studenţi în municipiul Iaşi - dar din mediul rural - provenind din
familii dezorganizate sau cu situaţie economică precară, ce urmează cursurile la Instituţii de
învăţământ cu internat / cămin din municipiul Iaşi.
Motivaţia alegerii activităţilor
Obiectiv specific 1: Structurarea unui program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă de tip
leadership comunitar adresat tinerilor din zonele rurale, provenind din familii dezorganizate
sau cu situaţie economică precară
- Realizarea şi lansarea Broşurii de prezentare a Programului
Am ales această activitate deoarece realizarea Broşurii de prezentare a Programului, în
cadrul activităţilor pregătitoare, va documenta programul, permiţând astfel evaluarea
acestuia1 din punctul de vedere al realităţii (scopul şi obiectivele programului sunt
plauzibile): cât de bine sunt definite componentele Programului, cât de specifice sunt scopul
şi obiectivele şi dacă este dedicat întradevăr grupului ţintă ales (commitments to program
constituents). Anunţând demararea noului Program al Fundaţiei ŞEF, lansarea Broşurii va
răspunde nevoii de informare a tinerilor din zonele rurale, prezentându-le oportunităţi
constructive de ocupare a timpului liber pe plan local, prin înscrierea şi participarea la
Program. Broşura va prezenta beneficiile Programului: pentru tineri - prin dezvoltarea
abilităţilor de viaţă, pentru comunitate – prin creşterea participării lor la viaţa comunităţii, şi
pentru familiile acestora – părinţii fiind mulţumiţi de activităţile extraşcolare ale tinerilor, de
dezvoltarea personală a acestora şi de ieşirea lor din apatie. Totodată Broşura va contribui şi
la Obiectivul specific 2, prin distribuirea sa (500 ex.) Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
Ministerului Tineretului şi Sportului şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene, cât şi la vizibilitatea
Proiectului.
- Realizarea metodologiei de evaluare a Programului
Am ales activitatea deoarece este deosebit de importantă atât pentru a corecta erorile de
design şi implementare a Programului şi a-i măsura succesul, cât şi pentru a-l integra în
activităţile curente ale Fundaţiei ŞEF. Cele două abordări ale evaluării vizează Programul ca:
 program socio-educaţional – metodologia va trebui să furnizeze informaţii privind
schimbarea la nivelul educaţiei grupului ţintă, cu efecte vizibile asupra comunităţii lor,
Programul trebuind să menţioneze - ca semne ale succesului implementării - că absolvenţii
au iniţiative civice şi colaborează pentru a-şi aduce contribuţia la rezolvarea problemelor
comunităţii
 program managerial – metodologia va trebui să furnizeze informaţii pentru luarea
deciziilor privind schimbarea sau continuarea programului

1
Donald E. Chambers, Kenneth R. Wedel, Mary K. Rodwell, Social policy and social program evaluation, Simon & Schuster, Inc, 1992

5
- Susţinerea sesiunii de instruire a formatorilor şi facilitatorilor
Având în vedere că prin proiect este structurat şi implementat un nou program al Fundaţiei
ŞEF, instruirea formatorilor proprii (angajaţi sau voluntari) pe specificul Programului este
absolut necesară. Totodată, pentru o mai bună înţelegere şi crearea suportului pentru
implementarea Programului şi susţinerea participării tinerilor la viaţa comunităţilor (Coarnele
Caprei şi Dagâţa), vor fi selectaţi şi instruiţi facilitatori locali, care să secondeze formatorii pe
toată durata implementării sesiunilor de instruire (de 6 luni).
- Înscrierea şi admiterea în Program a tinerilor
Am ales activitatea de înscriere deoarece permite evaluarea iniţială a nivelului de înţelegere a
conceptului de abilităţi de viaţă, a cunoştinţelor şi abilităţilor tinerilor şi a aspiraţiilor lor,
admiterea în Program constituind un stimulent pentru participarea lor la viaţa comunităţii.
- Susţinerea sesiunilor de instruire abilităţi de viaţă de tip leadership comunitar
(community leadership) a tinerilor în cele 2 comune
Instruirea (tinerilor) este componentă esenţială a oricărui program vizând Abilităţile de viaţă,
deoarece este activitate organizată în mediu sigur (sesiunea de training), cu sarcini şi roluri
într-un mediu sigur (prin metodele şi instrumentele utilizate de formatori şi facilitatori pe
durata sesiunii de training) şi care creează condiţii de situaţii spontane într-un mediu sigur
(prin dinamica grupului şi „specularea” oricăror oportunităţi noi de învăţare către formatori).

Obiectiv specific 2: Promovarea şi încurajarea implicării sociale a tinerilor din zonele rurale
la viaţa comunităţii.
- Susţinerea Atelierului de spus poveşti
Activitatea a fost aleasă deoarece, pe lângă situaţiile de învăţare în mediu sigur, creează, în
esenţă, cadrul de formare de abilităţi de viaţă în viaţa reală, altă componentă esenţială a
oricărui program de Abilităţi de viaţă. Tinerii vor aplica în practică în primul rând abilităţile
de participare şi comunicare, apoi de colaborare pentru o viziune comună şi un plan de
realizare a unei schimbări, schimbarea dorită fiind în direcţia creşterii implicării sociale a
tinerilor din zonele rurale la viaţa comunităţii. În cadrul Atelierului tinerii vor fi puşi în
situaţia de a lua decizii şi a rezolva problemele apărute pe durata derulării acestei activităţi.
- Realizarea Broşurii/Raportul privind desfăşurarea şi rezultatele Atelierului de spus
poveşti
Broşura este instrumentul principal de Promovare şi încurajare a implicării sociale a
tinerilor din zonele rurale la viaţa comunităţii, promovând atât Proiectul cât şi Programul
prin distribuirea sa (500 ex.) participanţilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului
Tineretului şi Sportului şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene.
- Monitorizarea activităţii celor 2 Cluburi şi a informaţiilor pe cele 2 site-uri
Prin înfiinţarea celor 2 Cluburi, Proiectul creează condiţiile necesare utilizării abilităţilor de
viaţă în viaţa reală, altă componentă esenţială a oricărui program de Abilităţi de viaţă,
activităţile de club şi postarea informaţiilor pe site-uri reprezentând folosirea spontană a
abilităţilor dobândite prin Program (de leadership comunitar). Activitatea a fost aleasă
deoarece permite culegerea de informaţii privind situaţiile consumate.
- Ceremonia de absolvire a Programului
Activitatea are un rol foarte important atât în Proiect cât şi în Program. Pentru proiect va fi
evenimentul final, de prezentarea a succesului şi rezultatelor. Pentru Program înseamnă un
ultim cadru de utilizare a abilităţilor de viaţă în viaţa reală (prezentarea unui discurs public
de 2 minute de către fiecare absolvent), recunoaşterea şi recompensarea activităţii tinerilor
(Diploma de absolvire, „Premiul” şi „Petrecerea”), dar şi un nou început (constituirea reţelei
absolvenţilor/alumni network)
(f) Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă
Decalajele dintre oportunităţile de dezvoltare ale tinerilor din mediul rural din România,
faţă de cei din urban, adâncite de impactul crizei economice asupra calităţii vieţii acestora,

6
au ca efect neînţelegerea importanţei dezvoltării propriilor talentel, a personalităţii şi/sau a
abilităţilor sociale în viaţa prezentă şi viitoare. Proiectul promovează şi încurajează un
comportament pro-social prin dezvoltarea abilităţilor de leadership de tip comunitar
(community leadership) a grupurilor ţinţă.

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor

Maximum 9 pagini. Includeţi titlul şi descrierea detaliată a fiecărei activităţi avute în vedere
pentru obţinerea rezultatelor, specificând, unde este cazul, rolul fiecărui partener (sau al
asociaţilor sau subcontractorilor) în proiect. În acest sens, descrierea detaliată a activităţilor nu
trebuie confundată cu planul proiectului (a se vedea secţiunea 1.9)

A1. Managementul proiectului


Activităţile urmăresc realizarea proiectului cu respectarea strictă a contractului de finanţare.
Primăriile partenere vor fi înştiinţate de finanţarea proiectului, vor primi câte o copie a
contractului de finanţare şi vor fi invitate să desemneze Coordonatorii locali pentru
desfăşurarea activităţilor proiectului.
A1.1. Organizarea echipei de proiect
În cadrul acestei subactivităţi se vor realiza: (a) de către toţi partenerii - semnarea
parteneriatelor, semnarea contractelor de muncă şi actelor adiţionale pentru echipa
proiectului, planificarea instruirilor şi planificarea Atelierului de spus poveşti, şi (b) de către
aplicant: întocmirea fişelor de post, planificarea detaliată a activităţilor cu consultarea
partenerilor.
A1.2. Monitorizarea proiectului
Activitatea va fi realizată de aplicant şi va consta în: (a) întocmirea documentelor de lucru
(fişe de activitate, fişe de prezenţă) şi (b) rapoarte şi şedinţe de monitorizare lunară.
A1.3. Evaluarea proiectului. Raportare finală
Activitatea va fi realizată de aplicant, constând în: (a) întocmirea raportului final şi
transmiterea acestuia partenerilor, (b) auditul şi (c) arhivarea documentelor proiectului.

A.2. Efectuarea achiziţiilor


Realizată de aplicant, va consta în (a) revizuirea programului anual de achiziţii 2010, (b)
obţinerea aprobărilor procedurilor folosite / dosarelor de achiziţie şi (c) efectuarea achiziţiilor
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind licitaţiile electronice. Prima achiziţie ce va trebui
demarată va fi cea a autoturismului, fără de care activităţile în cele 2 comune nu vor putea fi
desfăşurate.

A.3. Mediatizarea proiectului


Mediatizarea proiectului se va realiza de către toţi partenerii pe toată durata proiectului şi va
consta în:
- avizarea elementelor de identitate vizuală
- Organizarea a 2 conferinţe de presă: la lansarea Broşurii de prezentare a Programului şi la
Ceremonia de absolvire a Programului. Conferinţele de presă vor fi organizate la Iaşi
- Realizarea site-ului proiectului – activitatea va fi subcontractată
- Realizarea a 2 site-ri pentru cele 2 Cluburi „Tineri pentru comunitate”- din comunele
Coarnele Caprei şi Dagâţa – activitatea va fi subcontractată
- Realizarea şi distribuirea Broşurii de prezentare a Programului – 500 ex. - activitatea va fi
subcontractată
- Realizarea şi distribuirea Broşurii / Raportul privind desfăşurarea şi rezultatele Atelierului
de spus poveşti – 500 ex. - activitatea va fi subcontractată

7
A.4. Realizarea şi lansarea Broşurii de prezentare a Programului
Activităţi pregătitoare
Se vor desfăşura pe durata primelor 5 luni ale proiectului, după cum urmează:
 Definitivarea parametrilor cheie de design
Expertul în dezvoltarea Programului va revizui şi completa Condiţiile cheie în designul
programului:
- Scopul declarat al Programului, la acest moment creşterea aportului (angajării) şi
vizibilităţii tinerilor, în special a fetelor, în viaţa comunităţilor rurale
- Obiective măsurabile bine definite, la acest moment obiectivele Programului fiind:
Obiectiv general Program: dezvoltarea abilităţilor necesare tinerilor pentru a fi cetăţeni
activi şi responsabili în comunitate - abilităţi de leadership de tip comunitar
Obiectiv specific 1 Program: la sfârşitul PROGRAMULUI (cu durata de xy luni), tinerii au
dobândit abilităţi de comunicare şi rezolvarea problemelor
Obiectiv specific 2 Program: la sfârşitul PROGRAMULUI, tinerii şi-au crescut eficacitatea
(self-eficacy - defined as: one’s belief that they can accomplish their goals2) în atingerea
propriilor obiective
Obiectiv specific 3 Program: la sfârşitul PROGRAMULUI, tinerii vor avea cunoştinţele
necesare cu privire la modalităţile de a produce schimbarea socială
- Indicatori propuşi de performanţă ai PROGRAMULUI, la acest moment
Obiectiv specific 1 Program:  75% dintre participanţi la Program vor raporta şi demonstra
că ştiu să participe la o întrunire (meeting)
Obiectiv specific 2 Program:  75% dintre participanţi la Program vor raporta şi demonstra
că sunt conştienţi că pot (sunt în stare) să facă schimbări în comunitatea lor
Obiectiv specific 3 Program:  75% dintre participanţi la Program vor raporta că ştiu să
identifice o problemă care afectează comunitatea şi ştiu să acţioneze în acea direcţie,
producând astfel schimbarea dorită
- Scopul şi obiectivele programului sunt plauzibile , vor exista evidenţe că activităţile
programului au un progres măsurabil în atingerea scopului şi obiectivelor sale (ce servicii
sunt furnizate, cine le acordă, tranzacţiile cu participanţii la Program, comportamentul
iniţial al acestora comparat cu cel final)
 Definitivarea structurii şi componentelor Programului
Structura PROGRAMULUI - activităţile ce se vor desfăşura pentru dezvoltarea abilităţilor de
viaţă sunt următoarele:
1. Sesiuni de training/instruire
- activităţi organizate în mediu sigur, sarcini şi roluri într-un mediu sigur, situaţii spontane
într-un mediu sigur
2. Atelier de spus poveşti (story telling workshops)
- formare de abilităţi de viaţă în viaţa reală
3. Cluburi (field work)
- utilizarea abilităţilor de viaţă în viaţa reală
4. Evenimentul de absolvire
- utilizarea abilităţilor de viaţă în viaţa reală
Componentele PROGRAMULUI sunt dobândirea abilităţilor de: leadership / self-leadership,
comunicare, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, organizare şi participarea la întruniri,
colaborare.
 Pregătirea formularului de aplicaţie pentru admiterea în Program
Tinerii vor fi admişi în Program în urma depunerii şi procesării unui Formular de aplicaţie ce
va fi întocmit în cadrul Proiectului.

2
Donald E. Chambers, Kenneth R. Wedel, Mary K. Rodwell, Social policy and social program evaluation, Simon & Schuster, Inc, 1992

8
A.4.1 - Realizarea Broşurii de prezentare a Programului, inclusiv grafica, editarea,
multiplicarea - 500 buc. şi distribuirea
Activitatea se va desfăşura timp de 2 luni (2 şi 3 ale proiectului). Datele tehnice privind
Programul vor fi furnizate de Expertul pt dezvoltare program, dar Broşura va fi realizată de
managerul de proiect, grafica fiind realizată de un grafician, editarea şi multiplicarea fiind
subcontractate. Distribuirea se va face prin servicii de corespondenţă pentru Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Inspectoratele Şcolare Judeţene
şi va putea fi descărcată de pe site-ul proiectului.
A.4.2 - Realizarea metodologiei de evaluare a Programului
Activitatea va fi realizată de expertul pt dezvoltare program (în lunile 2 – 5 ale proiectului) şi
va ţine cont de cunoştinţele şi informaţiile dobândite în timpul seminarului de instruire Life
skills din august 2009 la care Fundaţia ŞEF a participat. Cele două abordări ale evaluării
vizează Programul ca:
 program socio-educaţional – metodologia va trebui să furnizeze informaţii privind
schimbarea la nivelul educaţiei grupului ţintă, cu efecte vizibile asupra comunităţii lor,
Programul trebuind să menţioneze - ca semne ale succesului implementării - că
absolvenţii au iniţiative civice şi colaborează pentru a-şi aduce contribuţia la
rezolvarea problemelor comunităţii
 program managerial – metodologia va trebui să furnizeze informaţii pentru luarea
deciziilor privind schimbarea sau continuarea programului

A.5. Instruirea formatorilor şi facilitatorilor


Activităţi pregătitoare:
 planificarea sesiunii, inclusiv nominalizarae de către cele 2 primării a celor 2 coordonatori
locali
 selectarea şi informarea participanţilor
– se va face o sesiune de informare în fiecare comună cu privire la Proiect, Program,
cerinţele, rolul şi condiţiile desfăşurării activităţii facilitatorilor în regim de voluntariat
- participanţii la sesiunea de informare vor trimite un formular de aplicaţie completat
- după selectare, echipa proiectului va transmite rezultatele candidaţilor admişi
Pentru desfăşurarea acestei activităţi şi a întregului proiect este necesară achiziţia unui
autoturism pentru Fundaţia ŞEF. Proiectul se desfaşoară, în cea mai mare parte a timpului, în
cele 2 comune, Coarnele Caprei şi Dagâţa, din judeţul Iaşi. Transport local nu există la ore
care să permită personalului tehnic şi administrativ să ajungă în şi să se întoarcă din aceste
comune în aşa fel încât activităţile proiectului să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. De
exemplu există mijloace de transport în comun (autobuze) dar orarul de funcţionare al
acestora urmăreşte accesul locuitorilor la serviciile publice din Iaşi (spitale, tribunal, medicină
legală, casa pensiilor, comisia de expertiză medicală, AJOFM şi alte instituţii guvernamentale
etc). Aceasta presupune plecarea din comune dimineaţa devreme, şi întoarcerea după
amiaza/seara. Atât pentru echipa administrativă cât şi pentru personalul tehnic, mijlocul de
transport cel mai potrivit pentru a ajunge, a desfăşura activităţile planificate şi a se întoarce
din comunele în care se desfăşoară proiectul, rămâne autovehicolul.
Adaugăm aici că cele trei comune se află în direcţii şi pe trasee diferite: Comuna Dagâţa în
sud-vestul judeţului Iaşi, iar Comuna Coarnele Caprei în partea centrală de nord a judeţului
Iaşi (anexăm Harta judeţului Iaşi cu marcarea localităţilor în care se desfăşoară proiectul).
Pe durata proiectului, autoturismul va fi folosit în principal pentru desfăşurarea activităţilor:
informare şi selectarea participanţilor la Program, informarea şi selectarea facilitatorilor,
sesiunile de instruire a tinerilor pe durata a 6 luni, lansarea şi monitorizarea activităţilor
Cluburilor, inclusiv a celor de management (monitorizare, evaluare etc). După încheierea
proiectului autoturismul va fi folosit pentru aprecierea nevoilor şi dezvoltarea Programului în
alte zone rurale din jud. Iaşi şi Regiunea Nord Est.

9
 realizarea manualului formatorului (inclusiv grafica, editarea şi multiplicarea)
- manualul formatorului va fi realizat de către Expertul pt realizare manual formatori
- specificaţii tehnice: nr. de volume, module/volum, nr. de lecţii şi durata/modul
Activităţile pregătitoare se vor desfăşura în lunile 1-3 ale proiectului.
A.5.1. - Susţinerea sesiunii de instruire
Instruirea formatorilor şi facilitatorilor va fi realizată în luna a 3-a a proiectului, de către 2
experţi: Expertul pt manual formator şi Expertul 1 pt manual participanţi. Instruirea este
planificată pentru un număr de 15 persoane, şi anume: 1 coordonator local + 3 voluntari din
comuna Coarnele Caprei, 1 coordonator local + 3 voluntari din comuna Dagâţa, managerul de
proiect, asistentul de proiect şi 5 voluntari ai Fundaţiei ŞEF. Ne propunem ca cel puţin 2
dintre voluntarii din cele2 comune să fie părinţi ai tinerilor. Activitatea se va desfăşura pe
durata a trei zile, în Iaşi, în sala de training a Fundaţiei ŞEF, pe baza manualului formatorului
şi după o agendă identică, de tipul:
Ziua 1 (2, 3)
8:30 – 9:00 sosirea participanţilor
9:00 – 10:30 sesiune instruire
10:30 – 11:00 pauză cafea
11:00 – 12:30 sesiune instruire
12:30 – 13:30 pauză prânz
13:30 – 15:00 sesiune instruire
15:00 – 15:30 pauză cafea
15:30 – 17:00 sesiune instruire
17:00 – 17:30 evaluare
17:30 – plecarea participanţilor

A.6. Instruirea tinerilor


Activităţi pregătitoare:
 Planificarea Sesiunilor de instruire pe durata a 6 luni în fiecare comună, respectiv în
municipiul Iaşi
- sesiunile de instruire vor fi planificate pe durata de 6 luni (luna 4 – luna 9 ale proiectului
- cele 2 Primării vor pune la dispoziţia proiectului câte o sală pentru desfăşurarea sesiunilor
- zilele în care se vor desfăşura instruirile vor fi sâmbăta (dimineaţa) în timpul semestrelor
(în medie 2 zile /lună) şi în cursul săptămânii, cu frecvenţă mai mare în perioada vacanţelor
 Informarea participanţilor asupra Planului de desfăşurare a sesiunilor de instruire propuse
prin proiect
 Realizarea manualului participantului (inclusiv grafica, editarea şi multiplicarea)
- manualul participanilor va fi realizat de către Expertul 1 pt realizare manual participanţi şi
expertul 2 coordonare manual participanţi; acesta din urmă este responsabil pentru
materiale esenţiale educaţiei civice
- întocmirea acestui manual se va face pornind de la Tabelul de analiză a abilităţilor şi
informaţiilor primite în cadrul Seminarului Life skills şi follow-up-ului acestuia din august
2009 la care Fundaţia ŞEF a participat; se va întocmi Tabelul de analiză a abilităţilor se va
întocmi pentru fiecare abilitate în parte (leadership / self-leadership, comunicare,
rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, organizare şi participarea la întruniri, colaborare)
- specificaţii tehnice: nr. de volume, module/volum, nr. de lecţii şi durata/modul
Activităţile pregătitoare se vor desfăşura în primele 3 luni ale proiectului.
A.6.1. - Înscrierea şi admiterea în Program
Înscrierea se va face pe bază de formular de aplicaţie depus de potenţiali participanţi şi
procesat de către managerul proiectului, urmat de o sesiune de informare asupra Programului,
la care vor fi invitaţi doar cei admişi. Cei ce doresc să rămână în Program vor semna
Contractul de prestări servicii/participare în Program (tipurile şi instrumentele tranzacţiilor cu

10
participanţii vor fi stabilite în Proiect). Activitatea se va desfăşura tot în primele 3 luni ale
proiectului.
A.6.2. - Susţinerea sesiunilor de instruire în cele 2 comune
- sesiunile din cele 2 comune se vor desfăşura în locaţiile puse la dispoziţia Proiectului în
mod gratuit de cele 2 Primării partenere ale Proiectului
- sesiunile pentru grupul ţintă din municipiul Iaşi se vor desfăşura în sala de training a
Fundaţiei ŞEF
- Planul de desfăşurare a sesiunilor de instruire (durata instruirii este de 6 luni, şi anume în
lunile 4-9 ale proiectului) pentru fiecare grup ţintă va fi definitivat în cadrul proiectului
după modelul de mai jos:

PLANIFICARE SESIUNI DE INSTRUIRE


Timp Luna I Luna II ... Luna VI
data data data data data data data data
Activitate
Nr ore-zile
Locaţie
Trainer şi
facilitator
Beneficii
individuale

- instruirile se vor face urmărind Manualul participantului, modulele fiind tratate însă
conform cu nivelul şi evoluţia participanţilor (pe perioada vacanţelor se va putea lucra mai
mult cu tinerii decât prevede planificarea iniţială).

A.7. Atelierul de spus poveşti


Activităţi pregătitoare: planificarea atelierului, stabilirea locaţiei, selectarea experţilor,
selectarea invitaţilor să spună poveşti, informarea tuturor participanţilor, realizarea
materialelor pentru participanţi
Selectarea invitaţilor să spună poveşti se va face prin apel în primul rând la manageri de
proiect privind dezvoltarea abilităţilor de viaţă (din lista creată în urma sesiunilor din vara
anului 2009), dar şi la lideri de ONG ce desfăşoară activităţi pentru tineri. Participarea lor va
fi voluntară, dar li se vor asigura cazarea, mesele şi pauzele de cafea.
A.7.1. – Susţinerea Atelierului
- sesiune organizată pentru toţi tinerii (min 30, max.36) în lunile 7-8 ale proiectului – care
coincid cu vacanţa de vară a elevilor şi studenţilor
- durata Atelierului este de 6 zile, după cum urmează:
Ziua 1 (luni)
- sosirea participanţilor în cursul dimineţii
- 14:00 – 18:00 prezentarea Atelierului şi Agendei Atelierului
Ziua 2 (marţi)
- 9:00 – 12:30 sesiune de spus poveşti 1
- 14:00 – 18:00 lucru în grup
Ziua 3 (miercuri)
- 9:00 – 12:30 sesiune de spus poveşti 2
- 14:00 – 18:00 lucru în grup
Ziua 4 (joi)
- 9:00 – 12:30 sesiune de spus poveşti 3
- 14:00 – 18:00 lucru în grup
Ziua 5 (vineri)
- 9:00 – 12:30 lucru în grup – finalizarea prezentării
11
- 14:00 – 18:00 lucru în grup – finalizarea prezentării
Ziua 6 (sâmbătă)
- 9:00 – 12:30 prezentările celor trei grupe (vor fi filmate în întregime)
- 14:00 – 15:00 evaluare Atelier
- plecarea participanţilor în cursul după amiezii

- spaţiul necesar desfăşurării activităţii:


. o sală mare (capacitate 44 persoane) pentru sesiuni în plen: Z1- 4 ore după amiaza; Z2,
Z3 şi Z4 şi Z6 – 4 ore dimineaţa, ,Total 20 ore
. trei săli mici (capacitate 15 persoane) pentru sesiuni de lucru în grup: Z1, Z2 şi Z3 – 4
ore după amiază, Z5 toată ziua – 8 ore, Total 20 ore
- în scopul reducerii costurilor proiectului am ales ca locaţie turistică, cu posibilitatea
desfăşurării activităţilor în aer liber de tip „foc de tabără”, zona Ciric Iaşi

A.7.2. – Realizarea Broşurii / Raportul privind desfăşurarea şi rezultatele Atelierului de spus


poveşti (inclusiv grafica, editarea, multiplicarea - 500 buc. şi distribuirea).
Broşura va fi realizată de către managerul şi asistentul de proiect şi va include „poveştile”
invitaţilor, prezentările făcute de cele trei grupe, impresiile participanţilor şi imagini privind
desfăşurare şi impactul Atelierului. Distribuirea se va face prin servicii de corespondenţă
pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Inspectoratele
Şcolare Judeţene şi va putea fi descărcată de pe site-ul proiectului.
Activitatea se va desfăşura în lunile 8-10 ale proiectului.

A.8. Cluburile „Tineri pentru comunitate”


Activităţi pregătitoare:
 realizarea statutului Cluburilor
- tinerii vor fi asistaţi în a stabili statutul Clubului şi a posta informaţii pe site-uri
- elementele de identitate ale Cluburilor vor fi stabilite de către tineri
- vor fi lăsaţi apoi să-şi planifice şi organizeze activităţile, ca să-şi utilizeze abilităţile de
leadership de tip comunitar, dar vor trimite echipei Proiectului Calendarul activităţilor
Clubului pentru monitorizare
 dotarea cu mobilier şi echipament a Cluburilor din comunele Coarnele Caprei şi Dagâţa
Cel de al 3-lea Club, al elevilor ce urmează cursurile la Instituţii de învăţământ cu internat din
municipiul Iaşi, se va desfăşura în sediul Fundaţiei ŞEF, unde li se va asigura şi accesul la
echipamentele necesare.
Activitatea se va desfăşura în lunile 6-10 ale proiectului.
A.8.1. – Monitorizarea activităţii celor 2 Cluburi şi a informaţiilor pe cele 2 site-uri
Activitatea de monitorizare se va realiza de către managerul şi asistentul de proiect prin
solicitarea de documente care să ateste desfăşurarea activităţilor cluburilor şi urmărirae
informaţiilor de pe site-uri (lunile 8-10 ale proiectului).

A.9. Absolvirea Programului


Activităţi pregătitoare: realizarea şi editarea Diplomei de absolvire a Programului, stabilirea
locaţiei Ceremoniei, transmiterea de invitaţii. O altă activitate pregătitoare foarte importantă
este stabilirea şi procurarea „premiilor” prin donaţii / sponsorizări. Activitatea va fi
desfăşurată sub coordonarea managerului de proiect, cu sprijinul Consiliului Director al
Fundaţiei ŞEF, de către cei 5 voluntari instruiţi în echipa de formatori şi facilitatori, care vor
şti să prezinte beneficiile Programului pentru dezvoltarea tinerilor, în lunile 8-9 ale
proiectului.
A.9.1. – Ceremonia de absolvire a Programului
- va avea loc în luna a 10-a a proiectului şi va fi subcontractată
- se va desfăşura într-o locaţie potrivită grupului ţintă, cum ar fi Casa de cultură a studenţilor

12
- absolvenţii Programului vor prezenta un discurs public de 2 minute (prin public înţelegem
reprezentanţii celor 2 primării partenere, echipa proiectului – inclusiv formatorii şi
facilitatorii şi părinţi ai tinerilor) vor depune portofoliul / agenda personală a ceea ce au
realizat în program şi, opţional, vor semna adeziunea la reţelaua absolvenţilor (alumni
network)

1.8 Metodologia

Maximum 4 pagini. Descrierea detaliată a:

(a) Metodelor de implementare

A.5. Instruirea formatorilor şi facilitatorilor şi A.6. Instruirea tinerilor


Fundaţia ŞEF are o vastă experienţă de instruire non-formală şi formală, care cuprinde:
- înscrierea şi admiterea într-un Program de formare
- susţinerea sesiunilor de formare
Totodată, bogata experienţă de lucru cu grupuri defavorizate a dus la integrarea componentei
de empowerment în toate activităţile de instruire ale organizaţiei (to empower înseamnă a da
putere, iar Fundaţia ŞEF este împotriva traducerii folosite curent în l. Română prin termenul
„împuternicire”).

A.7. Atelierul de spus poveşti


În cadrul sesiunilor de spus povesti, în plen - dimineaţa, lideri informali (selectaţi din ONG-
uri). din Iaşi şi Regiunea Nord Est (mai ales tineri – până în 35 ani) vor prezenta proiecte de
succes, în special cu referire la dobândirea abilităţilor de viaţă. În cadrul lucrului în grup (trei
grupe în săli diferite – după amiaza) tinerii vor lucra să facă o prezentare în care să includă tot
ce au învăţat la sesiunile de instruire şi în dimineţile Atelierului. Grupurile vor fi alcătuite şi
coordonate de către echipa proiectului şi liderii informali pentru a fi cât mai echilibrate din
punctul de vedere al profilul instituţiei în care învaţă, cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite (de
ex. unii pot fi foarte buni în organizare şi mai puţin în comunicare). talentelor (desen, dans,
teatru, muzică), creativităţii, vârstei şi sexului. Un expert independent va fi fi observator la
ceea ce se va întâmpla în cele trei grupe de lucru şi va prezenta aceste observaţii ca „buletine
de ştiri” în cadrul meselor de seară, şi structurate tehnic în deschiderea sesiunii din ziua
următoare. Cei trei lideri informali invitaţi să-şi spună povestea şi expertul independent vor
desfăşura activitatea în regim de voluntariat.
Agenda activităţii cuprinde şi serile, care vor fi cât mai frumoase şi distractive şi vor oferi noi
oportunităţi de exercitare şi observare a abilităţilor dobândite de tineri în cadrul Programului.

(b) Motivelor pentru alegerea metodologiei propuse


Metodologia a fost aleasă datorită:
- utilizării ei cu succes pe parcursul implementării altor proiecte de către Fundaţia ŞEF
- şansei de valorificare a resurselor umane ale altor organizaţii care dezvoltă fie programe
pentru tineri, fie programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă

(c) Cum intenţionează proiectul să continue un proiect anterior (unde este cazul)
Iniţiativa noastră continuă proiectul „Rămâi conectat pe piaţa muncii”, în cadrul căruia a
existat o activitate de construire a abilităţilor de viaţă pentru femeile din mediul rural, fără loc
de muncă sau care obţin venituri reduse din agricultură.

De altfel Proiectul s-a născut în cadrul uneia dintre activităţile proiectului, când femeile au
prezentat lipsa de oportunităţi de petrecere a timpului liber de către copii şi tineri (având în

13
vedere depărtarea de Iaşi şi izolarea comunelor faţă de oraşe mai mari) ca fiind nu numai o
problemă a familiei ci şi a comunităţii.

(d) Proceduri de evaluare internă


Evaluare internă Proiect
Fiecare activitate implementată în cadrul proiectului va fi evaluată imediat după încheiere, pe
baza rapoartelor de activitate şi feed-back-ului primit de la grupul ţintă, beneficiari şi
parteneri.
Evaluare internă Program
Fiind vorba despre un Program nou al Fundaţiei ŞEF, evaluarea acestuia se va face conform
metodologiei întocmite în cadrul activităţii A.4.2. În alcătuirea acesteia se va ţine cont de
indicatorii propuşi de performanţă ai PROGRAMULUI, formulaţi în termenii: „75% dintre
participanţii la Program vor raporta şi demonstra că ştiu / pot să...” şi de materialele
primite la seminarul “Instruire în domeniul abilităţilor de viaţă“ desfăşurat în cadrul
programului
Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 „Integrarea în societate a tinerilor aparţinând
minorităţilor şi grupurilor dezavantajate” în luna august 2009 la Iaşi. Conform
materialelro şi manualului primit la seminar, proiectul propune folosirea următoarelor
METODE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ:
F Observarea sistematică a comportamentului celor formaţi - în acest fel pe durata
activităţilor programului: echipa proiectului va înregistra / documenta ceea ce participanţii
vor demonstra că au învăţat / deprins în cadrul Programului
F Lista de control / verificare - pe durata activităţilor programului participanţii vor primi
liste de control/verificare la sfârşitul fiecărui modul de instruire: în acest fel echipa proiectului
va înregistra / documenta ceea ce participanţii vor raporta că au învăţat / deprins în cadrul
Programului
F Portofoliul - la absolvire participanţii vor depune portofoliul: în acest fel echipa
proiectului va înregistra / documenta ceea ce participanţii vor raporta că au învăţat / deprins
în cadrul Programului
F Jocul de rol - pe durata sesiunilor de instruire participanţii vor demonstra prin jocuri de
rol şi discuţiile de după acestea că au învăţat / deprins abilităţile de viaţă din sesiunea
respectivă, în cadrul Programului

(e) Nivelul de implicare şi activitatea diferiţilor actori (parteneri , grupuri ţintă, beneficiari
sau alţii) în proiect
Parteneri:
Primăria Coarnele Caprei - partener pe proiect, va fi implicată în:
-planificarea, organizarea şi susţinerea activităţilor proiectului
-asigurarea unui spaţiu pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire
-asigurarea unui spaţiu pentru activităţile Clubului tinerilor
-susţinerea iniţiativelor de implicare socială a tinerilor
-activităţi de mediatizarea proiectului
- organizarea şi desfăşurarea Ceremoniei de absolvire

Primăria Dagâţa - partener pe proiect, va fi implicată în:


-planificarea, organizarea şi susţinerea activităţilor proiectului
-asigurarea unui spaţiu pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire
-asigurarea unui spaţiu pentru activităţile Clubului tinerilor
-susţinerea iniţiativelor de implicare socială a tinerilor
-activităţi de mediatizarea proiectului
- organizarea şi desfăşurarea Ceremoniei de absolvire

14
Grupul ţintă va fi implicat după cum urmează:
-parcurgerea în întregime a Programului
-vizibilitatea proiectului

Beneficiarii finali:
-membri ai comunelor Coarnele Caprei şi Dagâţa vor fi selectaţi şi implicaţi ca facilitatori
pentru sesiunile de instruire
-comunităţile comunelor Coarnele Caprei şi Dagâţa vor susţine şi vor beneficia de iniţiativele
de implicare socială a tinerilor

(f) Justificarea rolului fiecărui partener


- Primăria Coarnele Caprei şi Primăria Dagâţa
Ambele comune sunt foarte sărace şi aflate la „capătul pământului”, lucru care este o piedică
foarte serioasă în dezvoltarea potenţialului uman. Preocupaţi în principal de dezvoltarea
infrastructurii, ambii Primari caută soluţii şi alocă timp şi energie în vederea ridicării nivelului
de trai, inovând şi experimentând soluţii de dezvoltare locală şi încurajând orice iniţiative
benefice comunităţii, cum este de ex. încurajarea spiritului asociativ.

Pentru ambii Primari tinerii reprezintă o prioritate, amândoi fiind nemulţumiţi de calitatea
sistemului de învâţământ şi de lipsa activităţilor extra-curriculare. Atât Primarii cât şi vice-
primarii sunt foarte apreciaţi în comune, au o mare putere de influenţă şi sunt deschişi faţă de
principiile democraţiei, bunei guvernări şi drepturilor omului.

(g) echipa propusă pentru implementarea proiectului3 (pe funcţii: nu este nevoie să se
includă aici numele persoanelor).
Echipa tehnică: manager proiect, expert dezvoltare Program, expert 1 coordonare manual
participanţi, expert 2 coordonare manual participanţi, expert coordonare manual formatori,
grafician, 2 coordonatori locali (Coarnele Caprei, Dagâţa)
Echipa administrativă: responsabil achiziţii, asistent proiect, şef departament financiar
contabil

1.9 Durata şi planul proiectului

Durata proiectului va fi de 10 luni.

Notă: În planul orientativ al proiectului nu trebuie să fie menţionate date exacte/certe, ci


numai să se arate “luna 1”, “luna 2” etc. Solicitanţii sunt sfătuiţi să prevadă o marjă de
siguranţă în planul de proiect propus. Planul proiectului nu trebuie să conţină descrierea
detaliată a activităţilor, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificaţi că acestea se potrivesc cu
cele menţionate în secţiunea 1.7). Şi lunile fără activităţi trebuie incluse în planul proiectului
şi în durata proiectului.

Planul pentru implementarea proiectului trebuie să fie suficient de detaliat pentru a furniza
informaţii cu privire la pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.

Planul proiectului trebuie prezentat conform următorului model:

3
Responsabilităţi clare în implementarea proiectului trebuie prezentate.

15
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitate Lu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Organizaţia
na care implementează
1 proiectul
Exemplu exe Example
mpl
u
A1.Managementul Manager proiect
proiectului
A1.1. Organizarea Manager proiect +
echipei de proiect parteneri
A1.2.Monitorizarea Fundaţia ŞEF
proiectului
A1.3. Evaluarea Fundaţia ŞEF
proiectului.
Raportare finală

A.2. Efectuarea Fundaţia ŞEF


achiziţiilor
A.3. Mediatizarea Fundaţia ŞEF
proiectului
Activităţi Asistent proiect + Manager
pregătitoare: proiect
aprobarea identităţii
vizuale pentru
produsele de
mediatizare a
proiectului,
planificarea
conferinţelor de
presă
A.3.1. Organizarea a
2 conferinţe de presă
A.4. Realizarea şi Fundaţia ŞEF
lansarea Broşurii de
prezentare a
Programului
Activităţi Expert dezvoltare program,
pregătitoare: Asistent proiect + Manager
Definitivarea proiect
parametrilor cheie de
design, structurii şi
componentelor
Programului,
pregătirea
formularului de
aplicaţie pentru
intrarea în Program

16
Activitatea de Expert dezvoltare program,
execuţie A.4.1 - Asistent proiect + Manager
Realizarea Broşurii proiect
de prezentare a
Programului,
inclusiv grafica,
editarea,
multiplicarea şi
distribuirea - 500
buc.
Activitatea de Fundaţia ŞEF, Primăria
execuţie A.4.2 – Coarnele Caprei, Primăria
Lansarea Dagâţa
Programului
Activitatea de Expert dezvoltare program,
execuţie A.4.2 - Manager proiect + Asistent
Realizarea proiect
metodologiei de
evaluare a
Programului
A.5. Instruirea
formatorilor şi
facilitatorilor
Activităţi Expert manual formatori,
pregătitoare: Manager proiect + Asistent
Planificarea sesiunii, proiect, grafician
selectarea şi
informarea
participanţilor,
realizarea manualului
formatorului
(inclusiv grafica,
editarea şi
multiplicarea)
Activitatea de Asistent proiect + Manager
execuţie A.5.1. - proiect, Expert manual
Susţinerea sesiunii de formatori, Expert 1 manual
instruire participanţi
A.6. Instruirea
tinerilor
Activităţi Expert 1manual
pregătitoare: participanţi, Expert 2
Planificarea manual participanţi,
Sesiunilor de Manager proiect + Asistent
instruire pe durata a proiect, grafician
6 luni în fiecare
comună, selectarea
/informarea
participanţilor,
realizarea manualului
participantului
(inclusiv grafica,
editarea şi
multiplicarea)

17
Activitatea de Asistent proiect + Manager
execuţie A.6.1. - proiect
Înscrierea şi
admiterea în Program
Activitatea de Asistent proiect + Manager
execuţie A.6.2. - proiect, formatori şi
Susţinerea sesiunilor facilitatori
de instruire în cele 2
comune
A.7. Atelierul de
spus poveşti
Activităţi Asistent proiect + Manager
pregătitoare: proiect
planificarea
atelierului, stabilirea
locaţiei, selectarea
experţilor, selectarea
invitaţilor să spună
poveşti, informarea
tutror participanţilor,
realizarea
materialelor pentru
participanţi
Activitatea de Fundaţia ŞEF
execuţie A.7.1. –
Susţinerea
Atelierului
Activitatea de Asistent proiect + Manager
execuţie A.7.2. – proiect, grafician
Realizarea Broşurii /
Raportul privind
desfăşurarea şi
rezultatele
Atelierului de spus
poveşti (inclusiv
grafica, editarea,
multiplicarea şi
distribuirea Broşurii
-500 buc.)
A.8. Lansarea şi
monitorizarea
activităţilor
Cluburilor „Tineri
pentru comunitate”
Activităţi Fundaţia ŞEF, Primăria
pregătitoare: Coarnele Caprei, Primăria
realizarea statutului Dagâţa
Cluburilor, dotarea
cu mobilier şi
echipament

18
Activitatea de Asistent proiect + Manager
execuţie A.8.1. – proiect
Monitorizarea
activităţii celor 2
Cluburi şi a
informaţiilor pe cele
2 site-uri
A.9. Absolvirea
Programului
Activităţi Asistent proiect + Manager
pregătitoare: proiect
realizarea şi editarea
Diplomei de
absolvire a
Programului,
stabilirea şi
procurarea
„premiului”,
stabilirea locaţiei
Ceremoniei
Activitatea de Fundaţia ŞEF, Primăria
execuţie A.9.1. – Coarnele Caprei, Primăria
Ceremonia de Dagâţa
absolvire a
Programului

2. REZULTATE PRECONIZATE

2.1 Impactul preconizat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor

Maximum 2 pagini. Indicaţi cum va îmbunătăţi proiectul:


(a) Situaţia grupurilor ţintă/beneficiarilor
Un număr de 36 tineri vor participa la Program, dobândind abilităţi de viaţă ce le vor folosi nu
numai la participarea lor la viaţa comunităţii ci şi în viaţa lor profesională şi personală. Astfel,
la sfârşitul proectului:
 75% dintre participanţi la Program vor raporta şi demonstra că ştiu să participe la o
întrunire (meeting)
 75% dintre participanţi la Program vor raporta şi demonstra că sunt conştienţi că pot (sunt
în stare) să facă schimbări în comunitatea lor
 75% dintre participanţi la Program vor raporta că ştiu să identifice o problemă care
afectează comunitatea şi ştiu să acţioneze în acea direcţie, producând astfel schimbarea dorită
Cele 2 cluburi înfiinţate în comunele Coanele Caprei şi Dagâţa vor încuraja implicarea socială
a tinerilor la viaţa comunităţii, care vor începe să aibă iniţiative în acest sens, lucru care nu s-a
întâmplat până acum.
Tinerii din mediul rural care învaţă în Iaşi vor promova astfel de iniţiative în comunităţile lor.

(b) Capacităţile manageriale şi tehnice ale grupurilor ţintă sau ale partenerilor (unde este
cazul).

Tinerii vor conştientiza importanţa implicării lor sociale. Prin abilităţile dobândite,

19
atât tinerii cât şi facilitatorii din fiecare dintre cele 2 comune, vor creşte eficacitatea şi
eficienţa oricărei acţiuni din comunitate, indiferent cine este iniţiatorul acesteia. Comunităţile
vor înţelege rolul şi importanţa implicării tinerilor în schimbarea socială, vor accepta şi
susţine activităţile acestora în acest sens.

2.2 Publicaţii şi alte rezultate

Maximum 1 pagină. Fiţi la obiect şi cuantificaţi rezultatele cât de mult posibil.

- Broşura de prezentare a Programului - 500 buc.


- Manualului formatorului – 23 buc. (15 participanţi + 3 Rap. interimar + 3 Rap. final +
1 Arhivare proect + 1 ŞEF)
- Manualul participantului – 44 buc. (36 participanţi + 3 Rap. interimar + 3 Rap. final +
1 Arhivare proect + 1 ŞEF)
- Broşura / Raportul privind desfăşurarea şi rezultatele Atelierului de spus poveşti - -
500 buc.
- Mini agende&prezentare - promovare Program – 100 buc
- Site proiect
- 2 site-uri Cluburi
- O sesiune de instruire pentru formatori şi facilitatori
- 2 Cicluri de Sesiuni de instruire pentru tineri - pe durata a 6 luni
- Un Atelier de spus poveşti
- 2 locaţii Cluburi dotate cu mobilier şi echipament
- Ceremonia de absolvire a Programului

2.3 Efecte multiplicatoare

Maximum 1 pagină. Descrieţi posibilitatea replicării şi extinderii rezultatelor proiectului.

Proiectul nostru poate fi uşor dezvoltat şi replicat deoarece, în urma implementării lui, există
o echipă de 15 formatori şi facilitatori instruiţi, din care un număr de 13 pot lucra ca voluntari,
şi manualele necesare Programului.

2.4 Impactul pe termen scurt şi lung

Maxim 3 pagini. Vă rugăm să faceţi distincţia între următoarele 3 dimensiuni ale impactului
pe termen scurt şi lung:
(a) Aspectul financiar (Cum vor fi finanţate activităţile după încetarea finanţării
nerambursabile?)
Programul poate fi uşor susţinut cu un buget modest, după cum urmează:
-sesiunea de instruire de 6 luni poate fi derulată anual pentru câte o grupă de tineri din fiecare
comună prin acoperirea costurilor de multiplicare a ambelor manuale (pentru formatori şi
participanţi) şi de deplasare a unui formator încomuna respectivă
-Atelierul de spus poveşti necesită costuri mai mari, dar şi acestea ar putea fi acoperite prin
obţinerea de finanţări prin programele destinate tinerilor, şi anume prin tabere de vară cu
durata de o saptămână
-activităţile de Club se vor putea desfăşura fără costuri prea mari, prin menţinerea şi
susţinerea costurilor administrative de către primării (existând mobilier şi dotarea necesară);
necesarul lor de consumabile se poate asigura din donaţii/sponsorizări

20
-ceremonia de absolvire se poate desfăşura pe plan local, în sala de Consiliu, pentru „premii”
şi un mic protocol fiind necesare activităţi de strângere de fonduri

(b) Nivelul instituţional (Vor mai funcţiona structurile care susţin/permit implementarea
activităţilor la sfârşitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locală asupra
rezultatelor proiectului?)
Programul poate fi replicat, cu ajutorul formatorilor şi facilitatorilor locali, în comunele
vecine cu comunele partenerilor pe proiect, Primăriile Coarnele Caprei şi Dagâţa.

Ca strategie de marketing, Programul poate fi promovat la nivelul municipiului Iaşi şi pentru


o categorie de părinţi capabili şi dispuşi să plătească costurile implementării acestuia. Acestea
sunt relativ reduse pentru sesiunile de instruire, ce se vor face în sala de training a Fundaţiei
ŞEF, dar ceva mai mari pentru tabăra de vară, tinerii beneficiind însă de o săptămână de
vacanţa într-o locaţie agreată de părinţi.

(c) La nivelul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului – de ex., va conduce


acesta la îmbunătăţirea legislaţiei, codurilor de conduită sau metodologiilor etc.?)
Sperăm ca modul de structurare şi metodologia de implementare şi evaluare a Programului
(realizate în cadrul proiectului) să contribuie la;
-structurarea metodologiilor de apreciere a evaluabilităţii (evaluare de uz intern a unei
insituţii guvernamentale, pentru a stabili dacă gradul/nivelul de dezvoltare a unui Program
social este suficient de înalt ca să permită evaluarea acestuia; de ex. Programul „un computer
pentru fiecare copil” - titlu aproximativ - nu poate fi evaluat, deoarece am aflat că în
comunele Coarnele Caprei şi Dagâţa copiii au primit computete, dar nu i-a învăţat nimeni să
le folosească!); dacă rezultatul aprecierii evaluabilităţii unui program este negativ (programul
nu este suficient de „matur” să poată fi evaluat, atunci se fac recomnadări de îmbunătăţire
-dezvoltarea politicilor de tineret în România şi la creşterea .

2.5 Cadrul logic

Vă rugăm să completaţi Anexa C

3. BUGETUL PROIECTULUI

Completaţi Anexa B (Tabelul 1) pentru durata totală a proiectului. Pentru informaţii


suplimentare, consultaţi Instrucţiunile pentru Solicitanţi (Secţiunea 2.1.4).

Pentru a evita ca membrii Comitetului de Evaluare sa considere costurile nenecesare sau


neeligibile, va rugam sa justificati costurile prevazute in Anexa B (bugetul proiectului).

4. SURSELE DE FINANŢARE PRECONIZATE

Completaţi Anexa B (Tabelul 2) pentru furnizarea de informaţii despre sursele de finanţare


preconizate pentru proiect.

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că trebuie completate două foi de lucru separate.
Pentru a trece dintr-un tabel („Foaie de lucru” sau „Worksheet”) în altul, folosiţi opţiunile
aflate pe banda din partea de jos a ecranului.

21
Contribuţii în natură4
Vă rugăm menţionaţi aici contribuţiile în natură aduse de solicitant, partenerii săi sau altă
sursă (specificaţi), dacă este cazul (maximum 1 pagină).

4
Vă rugăm să aveţi în vedere că orice contribuţii în natură aduse de Beneficiar, de partenerii acestuia sau
orice altă sursă, care trebuie menţionate separat în Secţiunea I.4 a Cererii de Finanţare, nu reprezintă
cheltuieli propriu-zise şi nu sunt costuri eligibile. Acestea nu pot fi luate în considerare ca şi cofinanţare
adusă de Beneficiar. (vezi Secţiunea 2.1.4 din Instrucţiuni pentru solicitanţi).

22
SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea oficială completă


(numele organizaţiei: Fundaţia Şanse Egale pentru Femei

Acronim (unde este cazul): SEF


Statut juridic5 Organizaţie neguvernamentală, non- profit

Adresă oficială: Str. Împăcării/Petre Ţuţea nr. 19, Bl. 913, Tr.1, Ap.3,
Iaşi, jud. Iaşi
Adresă poştală: Str. Împăcării/Petre Ţuţea nr. 19, Bl. 913, Tr.1, Ap.3,
Iaşi, jud. Iaşi, cod 700731
Persoana de contact: Dina LOGHIN

Număr de telefon: prefixul ţării 40 0232 211713


+ prefixul oraşului + număr 40 0332 425455

Număr de fax: prefixul ţării +


40 0332 401005
prefixul oraşului + număr

Adresa de e-mail: sef@sef.ro

Website: www.sef.ro

2. DETALII DESPRE BANCĂ

Numele titularului de cont: Fundaţia „ŞANSE EGALE PENTRU FEMEI”

Nr. Cont bancar:

Codul băncii:

Codul IBAN (opţional): RO57BUCU327011512511RO04

Numele băncii: ALPHA BANK ROMÂNIA

Adresa băncii: 700049 Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 64-66

Numele persoanei(lor) cu drept Dina LOGHIN


de semnătură: Cătălin PRICOPE

Funcţia(iile) persoanei(lor) cu Preşedinte Executiv


drept de semnătură: Director Economic

NB: Înainte de semnarea contractului de grant, solicitanţii selectaţi vor trebui să depună o fişă de
identificare financiară, utilizând modelul din Anexa V a contractului, certificată de banca menţionată
mai sus.

5
Menţionaţi de exemplu dacă aplicantul este o organizaţie nonprofit sau nu

23
Banca corespondentă (unde este relevant):

Numele titularului de cont:


Nr. cont bancar:

Codul băncii:

Codul IBAN (opţional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI (maximum o pagină)

3.1 Când a fost înfiinţată organizaţia dvs. şi când şi-a început activitatea?

Organizaţia a fost înfiinţată şi şi-a început activitatea în octombrie 1995, şi a căpătat


personalitate juridică la 1 martie 1996.

3.2 Care sunt în prezent principalele activităţi ale organizaţiei dvs. ?

Domeniul principal de activitate: Civic şi influenţarea politicilor


- Politici publice şi buna guvernare
Domeniu secundar:
Educaţie şi cercetare
- Formare profesională
Social
- Integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă

În prezent, principalele activităţi ale organizaţiei sunt: activităţi specifice de Centru de


Resurse sectorial pentru Egalitatea de Şanse, activităţi de promovare a integrităţii şi bunei
guvernări, activităţi de formare profesională, şi servicii de supervizare profesionalǎ pentru
Compartimentele de Asistenţǎ Socialǎ din cadrul Primǎriilor din mediul rural.

24
3.3 Lista membrilor consiliului director al organizaţiei dvs.

Vechimea (în ani)


Nume Profesie Sex Funcţie
în consiliu

Dl. Vasile Medic, Prof. M membru 8 ani


ASTARASTOAE Dr.

Dl. Lucian Politolog, M vicepreşedinte 9 ani


DIRDALA Lector univ.

Dl. Dumitru Ec., Prof. Dr. M membru 3 ani


OPREA

Dna Aurora Profesor Dr. F vicepreşedinte 8 ani


Ştefania CIUCĂ

Dna Corina Elena Psiholog F membru 1 an


RUSU

Dl. Vasile Inginer M membru 5 ani


DANALE

Dna Dina Inginer F Preşedinte 12 ani


LOGHIN executiv

4. CAPACITATEA DE A CONDUCE ŞI IMPLEMENTA PROIECTE

4.1. Experienţa în derularea unor proiecte similare

Maximum 1 pagină per proiect. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a proiectelor


derulate de organizaţia dumneavoastră în ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest
program, având grijă să identificaţi pentru fiecare proiect:
(a) scopul şi localizarea proiectului
(b) rezultatele proiectului
(c) rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în
proiect
(d) costul proiectului
(e) finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Această informaţie va fi folosită pentru a evalua dacă organizaţia dumneavoastră are


suficientă experienţă în gestionarea de proiecte în domeniul şi la o scară comparabilă cu
proiectul pentru care solicitaţi finanţare nerambursabilă.

25
 RĂMÂI CONECTAT PE PIAŢA MUNCII!
(a) scopul şi localizarea proiectului

Proiectul „Rămâi conectat pe piaţa muncii!” îşi propune să promoveze un model de măsuri
inovative care să asiste femeile din mediul rural, fără loc de muncă sau care obţin venituri
reduse din agricultură (grupul ţintă), în a-şi dezvolta capacitatea de adaptare la dinamica pieţei
forţei de muncă şi în a-şi creşte şansele de angajare prin dobândirea de noi competenţe şi
abilităţi necesare pe piaţa muncii.
Localizare în Regiunea de Nord – Est, în judeţele Iaşi şi Vaslui
(b) rezultatele proiectului
-cel puţin 45 de femei selectate pentru a urma cursul de formare profesională în ocupaţia
„îngrijitoare bolnavi la domiciliu”;
-cel puţin 36 de femei formate;
-cel puţin 60 de femei educate şi instruite în vederea dezvoltării unei abordări active de
căutare şi păstrare a unui loc de muncă – componentă privind dezvoltarea abilităţilor de
viaţă
-cel puţin 10 femei angajate în următoarele 12 luni de la finalizarea proiectului;
-3 strategii locale pentru creşterea ocupării forţei de muncă;
-3 planuri locale de formare profesională.
(c) rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în
proiect
Fundaţia Şanse Egale pentru Femei (solicitant) a iniţiat şi implementat proiectul prin
dezvoltarea unui model de măsuri inovative menite să susţină dezvoltarea economică la nivel
regional, în scopul diminuării disparităţilor economice şi sociale care există între Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est, cea mai slab dezvoltată din punct de vedere economic şi social, şi
celelalte şapte regiuni de dezvoltare.
(d) costul proiectului
Cost total 77.602 EUR
(e) finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02,


Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri active pentru
ocuparea forţei de muncă- suma cu care a contribuit 68102 EUR

 SMART – Socio Medical Assistance Respite Team - Servicii socio-medicale de tip


respite/respiro

(a) scopul şi localizarea proiectului


Proiectul, desfăşurat în Iaşi (nov. 2006 – mai 2008), şi-a propus legarea preocupărilor
naţionale de politicile europene prin căutarea de puncte de intrare / intervenţie în politica
reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţa privată în contextul schimbărilor demografice,
schimbări ce alimentează şi agravează problema îngrijirii. Proiectul a susţinut de altfel
campania “Who Cares?”, iniţiată de European Women’s Lobby (EWL) în 2006.
Scopul proiectului pilot a fost să ofere sprijin femeilor „carer” prin crearea unui nou serviciu
socio-medical în România: serviciul de tip Respite / Respiro. Cu alte cuvinte, beneficiarii
26
direcţi ai acţiunii au fost femeile „carer” şi nu persoana aflată în îngrijire. („Carer” este un
termen pentru care nu există încă o traducere fidelă şi adecvată în limba română şi care
desemnează o persoană care asigură în mod gratuit îngrijire, susţinere sau asistenţă personală
unei rude, unui prieten sau vecin care este bolnav sau invalid temporar ori permanent.) Prin
concentrarea pe sprijinul oferit femeilor carer, proiectul a oferit suport şi femeilor foste carer,
care au fost incluse în programul de formare.
A fost efectuată o analiză a nevoilor în Iaşi, iar în designul programului s-a ţinut cont de EU
Research findings by the European Foundation for the improvement of working and living
conditions 2002 – 2004: atingerea nevoilor multiple ale grupului ţintă într-un mod mai
coordonat şi integrat, şi implicarea şi empowerment-ul pentru utilizatorii serviciului
http://www.eurofound.europa.eu/publications/index.htm

(b) rezultatele proiectului


-crearea de oportunităţi de angajare pentru un număr de 50 femei foste carer – prin
programul de initiere pentru ocupaţia îngrijitoare bolnavi la domiciliu (cod COR 513303)
-structurarea serviciului socio-medical pentru carers – RESPITE - îmbunătăţirea calităţii
vieţii a 45 de femei carer
-realizarea unei policy paper pentru intervenţia pe politică

(c) rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant sau partener) şi nivelul de implicare în proiect
Proiectul a fost iniţiat şi derulat de Fundaţia ŞEF.

(d) costul proiectului - 79.290 EUR

(e) finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Nume finanţator: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe

Adresă: c/o Stichting Kinderpostzegels Netherland, Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, the
Netherlands
e-mail: mteeffelen@skn.nl
Nr. telefon: +31 (0)35 624 96 51
Suma cu care a contribuit: 70.000 EUR

 Creşterea conţinuturilor în limba franceză pe pagini web şi accesului femeilor la


informaţii
(a) scopul şi localizarea proiectului

Proiect Global derulat în parteneriat între coordonatorul reţelei World March of Women /
Marşul Mondial al Femeilor (WMW / MMF) din Canada, liderul proiectului, Fundaţia ŞEF
din Romania, Asociaţia Pro-Femmes/Twese din Rwanda şi Comitetul Naţional de
Coordonare a MMF din Burkina Faso (organizaţii membre ale reţelei) în perioada
Septembrie 2004 – August 2006.

27
World March of Women / Marşul Mondial al Femeilor (WMW / MMF) urmăreşte reducerea
sărăciei şi combaterea violenţei asupra femeilor. Scopul proiectului a fost creşterea şi
dezvoltarea capacităţii de folosire a tehnologiilor informaţiei şi comunicării pentru
femeile sărace şi din comunităţi izolate de pe glob, din organizaţiile membre ale reţelei,
pregătire ce le poate deschide perspective noi nu numai de relaţionare şi lucru în reţea,
ci şi de ocupare.

(b) rezultatele proiectului

-Instruirea unui număr de 9 femei din cele trei ţări partenere ale liderului proiectului
(România, Rwanda şi Burkina Faso) pentru a folosi PLONE în scopul de a produce şi pune
conţinuturi pe pagini web
-Creşterea numărului de pagini cu conţinuturi în limba franceză pe portalul World March of
Women / Marşul Mondial al Femeilor
-Producerea şi punerea unui număr de 600 pagini web pe portalul WMW / MMF privind în
principal: Traficul de femei, Violenţa asupra femeilor şi Sărăcia femeilor în întreaga lume

(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi nivelul de implicare în proiect
Ideea proiectului aparţine Fundaţiei ŞEF, care a contribuit şi la redactarea propunerii
împreună cu aplicantul (coordonatorul reţelei WMW). În implementare, în calitate de
partener, Fundaţia ŞEF a realizat:
 Instruirea unui număr de 36 femei din România pentru a folosi PLONE în scopul de
a produce şi pune conţinuturi pe pagini web
 Producerea şi punerea unui număr de peste 100 pagini web pe portalul WMW / MMF
privind Traficul de femei în România şi Sud Estul Europei, coordonând în acelaşi timp
menţinerea acestei componente a portalului împreună cu o organizaţie membră a reţelei
din Filipine
 Coordonarea procesului de comunicare în reţea pe tematica Traficul de femei în
reţeaua globală

(d) costul proiectului - 36.535 EUR pentru România

(e) finanţatorii proiectului (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Nume finanţator: Fonds francophone des inforoutes, Organisation internationale de la


Francophonie – INTIF

Adresă: 15, quai Louis XVIII, 33000 - Bordeaux


e-mail: christian.ambaud@francophonie.org
Nr. telefon: (+33) 5 56 01 59 07

Suma cu care a contribuit: 34.630 EUR

28
4.2. Resurse
Maximum 3 pagini. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are
acces organizaţia dumneavoastră şi, în special, a următoarelor aspecte:
(a) venitul anual în ultimii trei ani, incluzând o estimare a sumei în euro şi menţionând,
unde este cazul, pentru fiecare an, numele principalilor finanţatori şi proporţia din
venitul anual cu care au contribuit fiecare
An Venit anual Finanţatori Proporţie din venit
2008 Total 94.643 lei /
25.037 EUR
din care:
Finanţări 66.943 lei / Uniunea Europeană
17.709 EUR
Ambasada Elveţiei
Body Shop

Activităţi economice
27.700 lei / 7.328
EUR
2007 197.146 lei / 59.075 Co-operating 80%
EUR Netherlands Funds
(CNF)
2006 135.876 lei / 38.550 Co-operating
EUR Netherlands Funds 28,34%
(CNF)
Gender Task Force -
Regional Centre for 27,97%
Gender Equality
Fond Francophone 36,24%
for Info routes

(b) numărul angajaţilor cu normă întreagă şi parţială, pe categorii (de ex., numărul de
coordonatori de proiect, contabili etc.), indicând locul unde sunt angajaţi
Personal angajat cu normă întreagă
2 manageri de proiect
Personal angajat cu normă parţială
şef departament financiar contabil (economist) - birou financiar – contabilitate
responsabil financiar - birou financiar – contabilitate
jurist - birou juridic – achiziţii
secretar administrativ: birou juridic – achiziţii
coordonator cercetare
coordonator formare profesională

29
4 experţi: Program Formare Profesională - formare îngrijitori la domiciliu (alte instituţii
de specialitate din Iaşi)
psiholog
asistent social (persoană fizică autorizată)

(c) echipamente şi spaţii de birouri


 sediul este proprietatea organizaţiei şi este compus din:
- recepţie
- trei birouri în care pot lucra în total 7 persoane
- sală de training mobilată şi echipată corespunzător (ecran şi patru suporturi flip chart)
- dependinţe
 echipamente:
- un videoproiector
- un TV
- un DVD - player
- un laptop
- un copiator SHARP
- patru computere
- scanner
- o imprimantă laser
- o imprimantă color
- reţea wireless
- aer condiţionat
- sistem securitate sediu

(d) alte resurse relevante (de ex., voluntari, organizaţii asociate, reţele care ar putea
contribui de asemenea la implementarea proiectului).
Voluntari
2 manageri de proiect
3 experţi: Program Formare Profesională – formare / specializare - şefi de personal din
Spitale – pentru dobândirea de competenţe privind organizarea muncii, implementarea
principiului egalităţii de şanse şi implementarea politicilor de reconciliere (alte instituţii
de specialitate din Bucureşti şi Iaşi)

Reţele
- Integritate şi bună guvernare www.guvernmaibun.ro
- Romanian Women’s Lobby (RoWL) www.dearnetwork.ro
- Coaliţia VIF – Nord Est
- Network of East West Women (NEWW)
- Grupul de Acţiune pentru Egalitatea de Şanse din cadrul Pactului de Stabilitate

30
- World March of Women / Marşul Mondial al Femeilor

Această informaţie va fi folosită pentru a evalua dacă organizaţia dumneavoastră are


suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de complexitatea celui pentru care
solicitaţi finanţare nerambursabilă.

5. ALTE CERERI DE FINANŢARE ÎNAINTATE UNOR INSTITUŢIILE


EUROPENE, FONDULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE (FED) SAU
STATELOR MEMBRE UE

5.1 Finanţări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obţinute în ultimii trei ani de
la instituţii europene, FED sau statele membre UE. Solicitantul poate lista numai
acţiunile din acelaşi domeniu cu cel al cererii de finanţare.

Titlul proiectului şi Linia bugetară a CE, FED sau alte Suma (EUR) Data la care
numărul de referinţă surse s-a obţinut
finanţarea

„RĂMÂI Linia de buget Phare/2006/018- 77602 30.11.2008


CONECTAT PE 147.04.02
PIAŢA MUNCII”
Referinţă: 04

5.2 Cereri de finanţare înaintate (sau în curs de a fi înaintate) la Instituţii Europene,


FED sau State Membre ale UE în anul curent.

Titlul proiectului şi Linia bugetară a CE, FED sau alte surse Suma (EUR)
numărul de referinţă

„Călcâiul lui Ahile: Linia de buget: 2007/19343.01.11 87.880 EUR


Dileme etice la locul
de muncă”
Consolidarea
sprijinului societăţii
civile în lupta
împotriva corupţiei

31
III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA
PROIECT
1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie partener, ţinând cont de
prevederile secţiunii 2.1.2 a Instrucţiunilor. Asociaţii, aşa cum sunt definiţi în cadrul aceleiaşi
secţiuni, nu trebuie menţionaţi. Copiaţi acest tabel de câte ori aveţi nevoie pentru a introduce
informaţii despre toţi partenerii.

Partener 1 Partener 2
Denumirea oficială PRIMĂRIA Comunei PRIMĂRIA Comunei
completă COARNELE CAPREI DAGÂŢA
(numele organizaţiei)
Naţionalitate Română Română
Statut juridic6 Instituţie publică locală Instituţie publică locală
Adresa oficială Comuna Coarnele Caprei, Comuna Dagâţa, jud. Iaşi
jud. Iaşi
Persoana de contact Constantin GRIGORAŞ Mirel DAMASCHIN
Nr.telefon: 0232/724111 0232/325511
Nr.Fax: 0232/724111 0232/325511
Adresa e-mail primar@coarnelecaprei.ro primariadagata@yahoo.co
m
Număr de angajaţi 14 16
Alte resurse relevante calculatoare (cu conectare calculatoare (cu conectare
la internet), birouri, sală de la internet), birouri,
şedinţe, autoturisme autoturism, echipamente
de comunicaţie
Experienţa altor proiecte -dezvoltarea şi -dezvoltarea şi
similare, în legătură cu rolul implementarea de proiecte implementarea de proiecte
în implementarea proiectului şi servicii în beneficiul şi servicii în beneficiul
propus categoriilor dezavantajate categoriilor dezavantajate
din comunitate din comunitate
Istoricul cooperării cu Primăria Coarnele Caprei Primăria Dagâţa
solicitantul colaborează cu Fundaţia colaborează cu Fundaţia
ŞEF de la începutul anului ŞEF de la începutul anului
2008, în vederea asigurării 2008, în vederea asigurării
calităţii serviciilor sociale calităţii serviciilor sociale
oferite beneficiarilor noştri şi obţinerii acreditării ca
şi obţinerii acreditării ca furnizor de servicii sociale.
furnizor de servicii sociale. În acest sens, am
În acest sens, am beneficiat din partea
6
Unde este cazul, dacă partenerul este o autoritate/instituţie publică locală/naţională, vă rugăm să indicaţi actele
normative care sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea I, atestând eligibilitatea partenerului aşa cum este
menţionat în secţiunea 2.1.2 din Instrucţiunile pentru solicitanţi (numele, numărul şi data actului normativ, indicând
articolul/articolele şi paragraful/paragrafele relevante şi, de asemenea, numărul şi data Monitorului Oficial).

32
beneficiat din partea solicitantului de
solicitantului de consultanţă şi supervizare
consultanţă şi supervizare în activităţile pe care le
în activităţile pe care le desfăşurăm în domeniul
desfăşurăm în domeniul social.
social.Colaborarea a fost Colaborarea a fost
continuată prin continuată prin
parteneriatul dintre SEF şi parteneriatul dintre SEF şi
Primăria Coarnele Caprei Primăria Dagâţa în cadrul
în cadrul proiectului:”Rămâi
proiectului:”Rămâi conectat pe piaţa muncii!”,
conectat pe piaţa muncii!”, Contract de grant Phare
Contract de grant Phare 2006/018 –
2006/018 – 147.04.02.01.01.108,
147.04.02.01.01.108, proiect aflat în derulare
proiect aflat în derulare până la 31 octombrie 2009.
până la 31 octombrie
2009.
Rolul şi implicarea în Primăria Coarnele Caprei a Primăria Dagâţa a fost
pregătirea proiectului propus fost implicată în aprecierea implicată în aprecierea
nevoilor tinerilor, nevoilor tinerilor,
stabilirea activităţilor stabilirea activităţilor
proiectului şi a grupurilor proiectului şi a grupurilor
ţintă. ţintă.
Rolul şi implicarea în Partener: Partener:
implementarea proiectului -planificarea, organizarea -planificarea, organizarea
propus şi susţinerea activităţilor şi susţinerea activităţilor
proiectului proiectului
-asigurarea unui spaţiu -asigurarea unui spaţiu
pentru organizarea şi pentru organizarea şi
desfăşurarea sesiunilor de desfăşurarea sesiunilor de
instruire instruire
-asigurarea unui spaţiu -asigurarea unui spaţiu
pentru activităţile Clubului pentru activităţile Clubului
tinerilor tinerilor
-susţinerea iniţiativelor de -susţinerea iniţiativelor de
implicare socială a implicare socială a
tinerilor tinerilor
-activităţi de mediatizarea -activităţi de mediatizarea
proiectului proiectului
- organizarea şi - organizarea şi
desfăşurarea Ceremoniei desfăşurarea Ceremoniei
de absolvire de absolvire

Important: Această cerere de finanţare trebuie să fie însoţită de o declaraţie de


parteneriat semnată, ştampilată şi datată atât de către solicitantul principal
cât şi de către fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina
următoare.
2. DECLARAŢIA DE PARTENERIAT7
7
Trebuie semnată, datată şi ştampilată de către persoana autorizata sa reprezinte organizatia pentru solicitant şi

33
Parteneriatul este o relaţie de substanţă între două sau mai multe organizaţii, ce presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea
Contractantă. Pentru a se asigura că proiectul se derulează în bune condiţii, Autoritatea
Contractantă solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează
contractul) să recunoască aceasta, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului,
stipulate mai jos:

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului

1. Toţi partenerii trebuie să fi citit Cererea de Finanţare şi să fi înţeles care va fi rolul


lor în proiect, înainte de a trimite Cererea de Finanţare Autorităţii Contractante.
2. Toţi partenerii trebuie să fi citit Contractul standard de finanţare nerambursabilă şi
să fi înţeles care vor fi obligaţiile lor contractuale în cazul acordării finanţării
nerambursabile. Partenerii autorizează solicitantul principal să semneze contractul
cu Autoritatea Contractantă şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu Autoritatea
Contractantă, în contextul implementării proiectului.
3. Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra
tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
4. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – narative şi financiare –
înaintate Autorităţii Contractante.
5. Propunerile de modificări substanţiale ale proiectului (de ex., activităţi, parteneri
etc.) trebuie să fie consimţite de parteneri înainte de a fi trimise către Autoritatea
Contractantă. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere, solicitantul
trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la aceasta, atunci când
înaintează spre aprobare propunerea de modificare.
6. Înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra unei
distribuţii echitabile a echipamentelor, vehiculelor şi bunurilor dobândite din
finanţarea nerambursabilă UE, între partenerii locali. Copii ale titlurilor de transfer
trebuie ataşate raportului final.

Declaraţie de parteneriat

Am citit şi aprobat conţinutul propunerii înaintate către Autoritatea Contractantă. Ne angajăm


să respectăm principiile practicii unui bun parteneriat.
Nume: Dina LOGHIN
Organizaţie Fundaţia „ŞANSE EGALE PENTRU FEMEI”
(Solicitantul):
Funcţie: Preşedinte executiv
Semnătură şi
ştampilă:
Data şi locul: Iaşi 15.10.2009
Nume: Constantin GRIGORAŞ
Organizaţie PRIMĂRIA Comunei COARNELE CAPREI
(Partener 18):
fiecare partener, în toate cazurile în care există un partener în afară de solicitant

34
Funcţie: Primar
Semnătură şi
ştampilă:
Data şi locul: Iaşi 15.10.2009
Nume: Mirel DAMASCHIN
Organizaţie PRIMĂRIA Comunei DAGÂŢA
(Partener 2):
Funcţie: Primar
Semnătură şi Iaşi 15.10.2009
ştampilă:
Data şi locul:

8
Se vor introduce linii suplimentare in cazul in care numarul partenerilor este mai mare de 2

35
IV. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

Subsemnatul, în calitate de persoană responsabilă din partea organizaţiei solicitante pentru


prezentul proiect, certific cumulativ următoarele:

(b) informaţia furnizată în această cerere este corectă;

(c) solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu intră sunb incidenţa nici uneia din
categoriile de la (a) la (f) menţionate în Secţiunea 2.1.1 (2) din Instrucţiunile pentru
solicitanţi;

(d) solicitantul deţine sursele de finanţare şi are competenţa profesională şi calificările


menţionate în Secţiunea 2.3 (3) din Instrucţiunile pentru solicitanţi.

Nume: Dina LOGHIN

Funcţie: Preşedinte executiv

Semnătură şi
ştampilă:

Data şi locul:

36
Lista de verificare

Înainte de a trimite cererea de finanţare, vă rugăm sa verificaţi dacă cererea dumneavoastră


este completă (vedeţi şi Nota de la pagina 2), şi anume că:

Cererea de Finanţare

dosarul este complet şi respectă condiţiile cererii de finanţare;


un original şi 3 copii ale tuturor documentelor sunt anexate, fiecare îndosariate separat şi
marcate (original, copie);
dosarul este tipărit şi este editat în limba română;
Declaraţia Solicitantului (Secţiunea IV) este semnată, ştampilată şi ataşată în original;
dacă există parteneri, solicitantul a completat, semnat şi ştampilat Declaraţia de
Parteneriat, iar aceasta este ataşată în original;
fiecare partener a completat, semnat şi ştampilat câte o Declaraţie de Parteneriat, iar
aceste declaraţii sunt ataşate în original;
bugetul şi sursele de finanţare preconizate sunt prezentate în formatul din Cererea de
finanţare (Anexa B – Tabelul 1 şi Tabelul 2), completat şi exprimat în Euro;
în buget, contribuţia Autorităţii Contractante este identificată şi reprezintă maxim 90,00%
din costurile totale eligibile ale proiectului;
în buget, costurile administrative/ de regie nu depăşesc 7% din costurile directe eligibile
în buget, costurile neprevăzute nu depăşesc 5% din costurile directe eligibile
Cadrul Logic al proiectului este completat (Anexa C) şi anexat.

Documentele care însoţesc cererea de finanţare

Pentru solicitanţi şi, unde este cazul, partener(i), care sunt organizaţii neguvernamentale
nonprofit din România: copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi
irevocabilă (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare) care să ateste
personalitatea juridică a organizaţiei;
Copia celui mai recent statut autentificat al solicitantului şi a hotărârii judecătoreşti
corespunzătoare, definitivă şi irevocabilă şi/sau copia corespunzătoare a certificatului de
înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu
legislaţia în vigoare);
Dacă statutul iniţial şi modificările la acesta nu sunt incluse într-un document distinct final,
atunci trebuie ataşate copii ale statutului iniţial şi ale tuturor documentelor
ulterioare/adiţionale la statut, inclusiv copii ale hotărârilor judecătoreşti corespunzătoare,
definitive şi irevocabile şi/sau copia/copiile certificatului(elor) de înscriere în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);
Pentru parteneri organizaţii neguvernamentale nonprofit din România: copia celui mai
recent statut autentificat al organizaţiei şi a hotărârii judecătoreşti, definitivă şi
irevocabilă, corespunzătoare (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);
Dacă statutul iniţial şi modificările la acesta nu sunt incluse într-un document distinct final,
atunci trebuie ataşate copii ale statutului iniţial şi ale tuturor documentelor
ulterioare/adiţionale la statut, inclusiv copii ale hotărârilor judecătoreşti corespunzătoare,
definitive şi irevocabile şi/sau copia/copiile certificatului(elor) de înscriere în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);

37
Pentru parteneri organizaţii neguvernamentale nonprofit cu sediul în orice altă ţară a
Instrumentului de Asistenţă de Preaderare sau ţară membră a UE (unde este cazul):
traducerea autorizată în limba română a documentelor statutare, în conformitate cu
normele în vigoare din ţara respectivă; actele ataşate trebuie să ateste respectarea
criteriilor de eligibilitate menţionate la secţunea 2.1.2 a prezentelor Instrucţiuni;
Pentru parteneri autorităţi/instituţii publice locale/naţionale (unde este cazul): copii ale
documentului/documentelor care atestă că partenerul este o persoană juridică nonprofit
constituită conform normelor în vigoare.
Pentru partenerii autorităţi/instituţii publice locale/naţionale care au fost înfiinţaţi şi
funcţionează în baza unor acte normative care sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea
I, o referire detaliată la documentele respective va fi suficientă (numele actului normativ,
numărul şi data acestuia, indicarea articolului(elor) şi paragrafului(elor) relevante,
precum şi numărul şi data Monitorului Oficial).
Copia celui mai recent raport anual al solicitantului este anexat;
Copia celor mai recente situaţii financiare ale solicitantului (contul de rezultate şi bilanţul
la 31.12.2008) sau cea mai recentă balanţă de verificare pentru organizaţiile înfiinţate în
anul 2009 este anexată. În cazul ONG care îşi organizează activitatea în partidă simplă,
cea mai recentă situaţie a soldurilor elementelor de active şi de pasiv este ataşată;
CV-urile coordonatorului de proiect şi ale personalului cheie sunt completate şi ataşate
(Anexa G);
Declaraţia de Imparţialitate este semnată şi ştampilată de către solicitant şi, unde este
cazul, de către toţi partenerii, şi anexată (Anexa H – atestă faptul că aceştia nu se regăsesc
în situaţia menţionată la secţiunea 2.1.1 (2) (g) din Instrucţiuni);
Copii ale documentelor care însoţesc Cererea de finanţare solicitate sau traducerea
legalizată în limba română atunci când aceste documente sunt redactate în altă limbă
decât cea română, sunt anexate.

38

S-ar putea să vă placă și