Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” din București

Facultatea de Științe ale Educației

EDUCAȚIE TIMPURIE
Importanța asigurăii unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)

Obiectul pedagogiei preșcolare- = procesul formării copilului, proces în care coroborează ereditatea,
mediul și educația.

Preșcolaritatea – caracteristicile etapei de vârstă:


Perioadă de intensă dezvoltare pe plan fizic și psihic, organismul fiind în plin proces de creștere;
Dezvoltare masivă a sistemului sos, întărirea ligamentelor și tendoanelor,
Aparatul circulator și respirator sunt puțin rezistente, fapt pentru care copiii obosesc repede;
Dezvoltarea fizică este însoțită de o intensă dezvoltare a psihicului sub aspect cognitiv, afectiv, volitiv-
acțional;
In secolul XVII, J.A. Comenius –preocupat de dezvoltarea intelectuală a copilului, a propus valorificarea
mai accentuată a conversației în acest sens.
J.H.Pestalozzi – educația începe din momentul în care copilul a luat contact cu mediul înconjurător, dar
pentru a-l percepe corect trebuie să-l învățăm să perceapă corect din preșcolaritate.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
 Sub influența mediului educațional din grădiniță, copilul de dezvoltă din punct de vedere afectiv/ un
mediu educațional cu emoții plăcute va genera implicarea copilului în procesul propriei formări;

 Pe baza cunoașterii particularităților psiho-individuale și de vârstă specifice, profesorul pentru


învățământ preșcolar și primar poate organiza activitatea didactică cu privire la timp, loc și durata și
jocuri, respectiv alternarea activității didactice cu alte ocupații din programul de odihnă activă cu
somnul, s.a.m.d.

 O altă disciplină cu care pedagogia preșcolară este strâns conectată este igiena preșcolară.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)

Spre exemplificare - pornind de la competențele generale vizate în educația Timpurie și de la principiile


enunțate, prin activitățile specifice /circumscrise domeniului experiențial matematică și științe se
urmărește:
•Stimularea și cultivarea interesului copiilor pentru cunoașterea lumii înconjurătoare (obiecte, fenomene,
aspecte ale vieții sociale, s.a.);
•Dezvoltarea proceselor de cunoaștere și a operațiilor gândirii (analiză, sinteză, comparație, clasificare) și
a unor trăsături precum: spiritul de observație, stabilitatea și distribuția atenției;
•Îmbogățirea sferei de cunoștințe referitoare la mediul din care fac parte (familie, grădiniță, localitate,
cunoștințe despre anotimpuri, despre animale, s.a.m.d);
•Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală: de a observa, de a pune întrebări, de a răspunde la
întrebări;
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
• Dezvoltarea bazei senzoriale a cunoașterii prin acțiunea directă a copilului cu obiectele și perceperea
unor însușiri matematice cu privire la cantitate, mulțime, formă, culoare, dimensiune, s.a.;
• Formarea capacității de adaptare la situații noi, prin aplicarea, în alte condiții, a cunoștințelor însușite;
• Cultivarea capacității de percepere a cantității
• Intuirea relației de ordine naturală.

Prin alte activități:


• Cultivarea spiritului de observație și a gândirii prin exersarea operațiilor de analiză comparație în
acțiunile copilului cu modele, unelte de lucru – în cadrul activităților practice;
• Formarea obișnuinței de a lucra curat, ordonat, și de aduce până la capăt un lucru bun început;
• Formarea unor depinderi elementară de igienă personală și colectivă prin folosirea factorilor naturali:
aer, apă, soare;
• Cultivarea trăsăturilor pozitive de voința și de caracter în efectuarea diferitelor sarcini/exerciții.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Așadar, o problemă importantă într-un program educativ la vârstele timpurii este acordarea unei atenţii
deosebite amenajării spaţiului.
Spaţiul constituie contextul material în care se desfăşoară educaţia, întrucât transmite permanent mesaje
copilului.
Cele mai multe din aceste mesaje sunt esenţiale pentru formarea acestuia şi constituie elemente de bază
în experienţa sa de viaţă.
În grădiniţă, spaţiul este special amenajat pentru copii!
Este important ca educatoarea să cunoască şi să amenajeze spaţiul pentru ca acesta să trimită copilului
mesaje cu suport educativ în sprijinul dezvoltării.
Copiii învaţă prin joc, iar învăţarea eficientă este în dependenţă de mediul învăţării.
Un mediu eficient pentru învăţare la vârstele mici este un mediu care favorizează jocul liber ales în
direcţia dezvoltării globale a personalităţii copilului.
Jocul pe care copilul îl alege singur dintre opţiunile pe care i le propune mediul din sala de grupă este un
joc creativ şi liber. În acest joc se vor antrena posibilităţile maxime de rezolvare de probleme, se va realiza o
motivaţie intrinsecă şi se vor exersa soluţii creative.
Mediul bine ales şi bogat în alternative de joc oferă copiilor un sprijin la activităţile individuale şi e o bază
de dezvoltare a limbajului – (vezi individualizarea educației!)
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Spaţiul educativ – vector în procesul de învățare la cei mici, întrucât oferă :
posibilitatea de acţiune şi experienţă;
ajută copilul să aleagă şi să decidă = aflaţi în faţa mai multor posibilităţi, copiii învaţă să aleagă ceea ce li
se potriveşte: învaţă prin experienţa proprie şi îşi asumă responsabilitatea deciziei.
confort, securizaare afectivă şi este stimulativ;
oferă sprijin adecvat nivelului individual de dezvoltare
oferă ocazii de rezolvare a propriilor probleme.

Cerințe în amenajarea spațiului educativ


Trebuie să fie un cadru adecvat experienţei şi situaţiilor de învăţare;
Dacă mediul va fi structurat adecvat, cu materiale suficiente şi bine precizate ca scop educativ, copilul va
fi stimulat să aleagă jocul cel mai potrivit învăţării şi dezvoltării sale;
să exprime ordine şi siguranţă pentru copii
O altă cerinţă o reprezintă alegerea, varierea şi diversificarea mijloacelor folosite
Este de dorit ca regulile acestei arii să se stabilească de comun acord cu copiii!
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Ariile de stimulare a învățării
= zonă de activitate delimitată în sala de grupă (în învăţământul preşcolar), dotate cu material didactic
specific, în care se creează cadre organizatorice adecvate situaţiilor de învăţare şi medii de învăţare şi
experienţiere propice, care să stimuleze interesul copiilor, implicarea lor activă în demersuri şi acţiuni de
cunoaştere, explorare, descoperire, dezvoltarea copiilor în toate domeniile.
Actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar structurează experienţele copilului pe domenii
experienţiale, care permit organizarea de experienţe de învăţare specifice.
Astfel, având în vedere interese, preocupările şi înclinaţiile copiilor, nevoile educaţionale ale acestora, sala
de grupă poate fi organizată în următoarele centre de activitate/ sectoare/ arii de stimulare, care le oferă
copiilor resurse curriculare specifice:
Bibliotecă,
Arte,
 Ştiinţă,
Construcţii,
 Colţul căsuţei/ Joc de rol,
Nisip şi apă, Joc de masă.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Ariile de stimulare a învățării
=sunt colţuri, ateliere, sectoare, centre, domenii, locuri, în care sunt puse materialele didactice la
îndemâna copiilor, într-o manieră care să dea prilejul desfăşurării unor activităţi în sensul şi în favoarea
dezvoltării lor psihice şi fizice;
= sunt spaţii educative care stimulează dezvoltarea copiilor prin propunerile de joc pe care le
oferă acestora.
= ariile sunt o altă amenajare a spaţiului, prin împărţirea lui în spaţii diferite şi diverse, cu scopuri
de cunoaştere şi dezvoltare experienţială a copilului, o altă aşezare a jocurilor şi jucăriilor în sală,
o altă antrenare în joc şi activitate a copiilor după reguli în care se stimulează motivaţia internă şi
respectul de sine.
= corespund, în fapt, activităţilor generale de tip uman:
• activităţi de cunoaştere şi comunicare, de manevrare şi mânuire a obiectelor mai mari sau mai mici,
•de identificare cu rolurile sociale, de creaţie şi exprimare artistică,
• de mişcare mai mult sau mai puţin amplă în spaţii diferite,
• de însuşire a semnelor şi simbolurilor de comunicare etc.
! Organizarea sectorizată a spaţiului educaţional are o serie de avantaje didactice în ceea ce priveşte
folosirea raţională şi eficientă a spaţiului şi asigurarea individualizării reale a instruirii.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Moduri noi de amenajare a spaţiului educativ

Obiectivul principal este de a provoca şi urmări învăţarea prin orientarea copiilor spre acele activităţi de
care au nevoie. Conţinuturile învăţării sunt importante, dar secundare procesului propriu-zis. Putem
spune că spaţiul este limbajul acţiunii instructiv-formative a educatoarei care cunoaşte iniţial nevoile de
dezvoltare ale copiilor. Prin aranjarea ariilor, educatoarea transmite copiilor o influenţă educativă
planificată şi indirectă urmărind jocul liber şi creativ al copilului.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Loc pentru individualizarea educaţiei = ariile de stimulare oferă educatoarei posibilitatea
individualizării atât prin lucrul faţă în faţă cu copilul, cât şi în
grupe spontane sau organizate.
= materialele dispuse în ariile de stimulare trebuie să fie
variate şi să stimuleze curiozitatea preşcolarilor. Fiecare
copil are nivelul, ritmul şi stilul său de învăţare şi
dezvoltare).

= în spațiul educativ se manifestă relaţii sociale libere şi


Spaţiu de exersare a relaţiilor sociale
expresive. Copiii colaborează, comunică, negociază,
cooperează şi depinde de educatoare să îndrume uşor şi cu
tact construirea unor relaţii pozitive şi eficiente.

”Laborator” al observării comportamentelor, = libertatea copiilor de a decide şi de a acţiona le dă curaj


competenţelor şi atitudinilor copiilor” şi serveşte construirii imaginii de sine şi respectului de
sine.
Modurile diferite de învăţare, stilurile diferite, gradul de
concentrare, stabilitatea, atenţia, modul de manifestare,
toate se pot observa în cadrul activităţii pe arii.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)

Exprimă raportul necesar între libertate şi = Amenajarea spaţiului educativ în arii de stimulare oferă
autoritate în decizia şi acţiunea copilului copilului posibilitatea să aleagă liber către ce activitate să se
îndrepte. Se asigură astfel o direcţie ascendentă a dezvoltării
şi copilul învaţă real prin joc ca formă de manifestare a
cunoaşterii realităţii.
Această libertate de alegere şi de acţiune stă la baza moti-
vaţiei interne a învăţării, oferă siguranţă de sine copilului şi
temeinicia celor învăţate prin propria alegere şi experienţă

Organizarea practică în arii a spaţiului educativ = Colaborarea dintre educatoare şi copii în amplasarea şi
dotarea ariilor constituie un factor de facilitare a inter-
acţiunilor şi asigură o motivaţie reală în alegerea jucăriilor şi
jocurilor adecvate.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Etapele amenajării ariilor de stimulare sunt:
– cunoaşterea grupei de copii şi cunoaşterea fiecărui copil în parte (evaluarea iniţială a copiilor);
– cunoaşterea, inventarierea şi producerea resurselor şi echipamentelor materiale (evaluarea iniţială a
resurselor şi a posibilităţilor);
– planificarea ariilor şi adecvarea activităţilor în concordanţă cu activităţile cu grupa întreagă de copii
(elaborarea planificării);
- amenajarea diferitelor arii şi dotarea lor cu materialele necesare (amenajarea propriu-zisă);
– cunoaşterea ariilor împreună cu copiii (stabilirea regulilor de activitate şi ordine, stabilirea
obiectivelor fiecărei arii în colaborare cu copiii).

O preocupare deosebită în programul de Educaţie Timpurie se referă la organizarea şi îmbunătăţirea ocaziilor


de învăţare!
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Tipuri de arii de stimulare
Recapitulând, principalele arii de stimulare care se pot amenaja în grădiniţă sunt:
– artele plastice; desen, activităţi practice, colaje, pictura etc.
– senzorial (apa şi nisipul); se poate folosi o cutie cu nisip la construcţii din acest material;
– construcţiile (cuburile mari); un covor şi un raft care are ordonate în el cuburi de mărimi şi forme
diferite;
– jocurile casei (jocurile de rol şi activităţile casnice); locul în care se desfăşoară activităţile casnice şi
jocurile de rol;
– jocuri de manipulare (jocurile de masă); măsuţă şi raft în care copiii găsesc jucării mici şi jocuri de
masă;
– muzică: instrumente de muzică, dar şi obiecte care produc sunete muzicale;
– ştiințe (colţul naturii vii); aici pot fi puse plantele, mici animale de casă, peştişorii şi tot felul de
seminţe şi lucruri care formează spiritul ştiinţific;
– biblioteca (colţul liniştit şi colţul cărţii); este locul unor rafturi cu cărţi, caiete şi creioane, dar şi al
unor saltele sau canapele pe care copiii se pot odihni;
– spaţiul curţii (jocurile în aer liber); există numeroase moduri de amenajare a curţii pentru a deveni în
mod real un spaţiu de joacă; calculatoare.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Ariile de stimulare – vector al procesului de învățare la copii :
Dezvoltă rolurile sociale, deprinderile de cooperare, de comunicare, de limbaj şi de manipulare a
obiectelor specifice sau de uz general.
Imaginaţia este exersată şi terenul fanteziei este liber.
Domeniul fizic este îmbogăţit prin exerciţii şi mişcări largi şi fine de manipulare specifică.
Rezolvarea de probleme este adânc implicată – atât rezolvarea conflictelor de rol, cât şi a celor în
cadrul jocului.
Autocontrolul, cunoaşterea de sine, valorizarea propriei persoane, încrederea în forţele proprii şi
motivaţia către activităţile sociale viitoare sunt alte dimensiuni ale personalităţii implicate în acest
sector.

Concentrând în câteva cuvinte modul de aranjare a sălii de grupă, putem spune că aceasta trebuie să fie vie
şi naturală, ca mediu de dezvoltare şi de siguranţă materială şi afectivă pentru copil, şi să exprime
creativitatea, flexibilitatea şi competenţa profesională a educatoarei!
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Dimensiunea ergonomică, înţelegând prin aceasta amenajarea spaţiului educativ, deţine ,,un rol important
în obţinerea succesului şcolar”. (Romiţă Iucu, 2000)

Mediul educativ reprezintă un „ansamblu al influenţelor sociale, care se exercită asupra instituţiilor de
educaţie şi asupra dezvoltării fiecărui membru al societaţii” (Mircea Ştefan, 2006).
Ambianţa în care copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă prin situaţiile de viaţă prilejuite în scopul
învăţării se referă şi la climatul socio-afectiv.
Iată care sunt caracteristicile care l-ar putea convinge pe copilul care vede prima data sala de grupă să
facă primii paşi:
 spaţiu larg, luminos, aerisit, curat;
 culori vesele, calde, îmbinate armonios;
 spaţiul delimitat, dând impresia multor universuri ce aşteaptă să fie descoperite;
 mobilier dimensionat specific vârstei preşcolare, dotat cu o varietate de materiale şi jucării la
îndemână;
 existenţa altor copii care interacţionează;
 o educatoare zâmbitoare, primitoare, prietenoasă;
 posibilitatea prezenţei/ rămânerii în sală pentru un timp, a unui membru al familiei.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Curriculumul revizuit pentru educaţia timpurie structurează experienţele copilului pe domenii
experienţiale: estetic-creativ, om şi societate, limbă şi comunicare, ştiinţe şi psihomotric.
•Astfel, având în vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, ca şi intenţia
organizării unor activităţi integrate, sala de grupă* poate fi delimitată în mai multe centre de
activitate/interes, după cum urmează: Biblioteca, Ştiinţe, Arte, Construcţii, Joc de rol/ Colţul păpuşii, Nisip
şi apă.
•Organizarea spaţiului educativ prin delimitarea centrelor / ariilor de stimulare oferă atât părinţilor, cât şi
educatorului oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în intracţiunea lor cu materialele, cu alţi copii
sau cu adulţii din clasă.
•În organizarea pe Centre a spaţiului educativ, cadrul didactic va asigura:
•securitatea şi protecţia copiilor;
•confortul prin mobilier, canapele, pernuţe;
•existenţa unui spaţiu suficient studiului şi întâlnirii cu alţi copii;
•existenţa unui material adecvat situaţiilor de învăţare;
•poziţionarea adecvată a Centrelor, respectând reguli specifice
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
• Centrele de interes/ activitate
• BIBLIOTECĂ
• Centrul „Bibliotecă” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale (vocabular,
gramatică, sintaxă, înţelegerea mesajului) în timp ce comunică (verbal şi nonverbal) sau asimilează
limbajul scris. Deşi se adresează preponderent domeniului DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI
COMUNICĂRII, prin sarcinile formulate în acest centru, contribuţiile asupra dezvoltării globale sunt
multiple şi pot include: dezvoltarea motricităţii fine, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de
vârstă apropiată, promovarea sănătăţii şi nutriţiei, ca şi exersarea unor capacităţi şi atitudini în învăţare
(curiozitate şi interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate).
• Centrul „Bibliotecă” trebuie să fie de dimensiuni medii, dotat cu perne, covoraşe, scaune, o masă de scris
şi desenat unde copiii pot scrie felicitări sau chiar cărţi. Aşezate ordonat pe rafturi, cărţile trebuie
expuse, astfel încât copiii să le găsească cu uşurinţă, să aibă acces la ele şi să-şi poată alege una la care
să privească în linişte, aşezaţi pe covor. Pentru a-i stimula pentru citit şi scris, centrul „Bibliotecă” poate
fi decorat cu diverse forme ale cuvântului scris sau tipărit, căci imaginile şi cuvintele ajută copilul de
toate vârstele să înceapă să înţeleagă importanţa scrisului şi cititului.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
ŞTIINŢE
•Dezvoltarea gândirii logice, înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi fenomene, exersarea capacităţii de a
rezolva probleme, ca şi familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare matematice
sau a celor care privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii vii, toate subsumate domeniulul DEZVOLTAREA
COGNITIVĂ, îşi găsesc locul preponderent în Centrul „Ştiinţe”. Centrul oferă copiilor experienţe de învăţare
cu efecte asupra dezvoltării lor şi în alte domenii.
•Participarea la experienţe cu cartea sau conştientizarea mesajelor vorbite / scrise - repere ale domeniului
dezvoltarea limbajului şi a comunicării, sau dezvoltarea abilităţilor de interacţiune sau a
comportamentelor prosociale - aparţinând domeniului dezvoltare socio-emoţională, dar şi dezvoltarea
senzorio-motorie sau promovarea practicilor privind securitatea personală - pot fi deseori adresate prin
activităţile de învăţare sau jocurile care se desfăşoară în Centrul „Ştiinţe”.

•În Centrul „Ştiinţe” este util să existe:


•un spaţiu pentru expunerea permanentă a materialelor din natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe, fructe,
legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare); mulaje din plastic reprezentând animale sau păsări;un loc
pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu broscuţe ţestoase, suport de sticlă pentru hamster sau
porcuşor de Guineea, colivie pentru papagali sau peruşi);
•un loc pentru instrumentele de investigaţie care să servească activităţilor de tip experimente fizice şi
chimice (magneţi, oglinzi, cărbuni, recipienţi, obiecte de măsurare, baterii, termometru, clepsidră etc.);
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
• un loc pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu broscuţe ţestoase, suport de sticlă pentru hamster sau
porcuşor de Guineea, colivie pentru papagali sau peruşi);
• un loc pentru instrumentele de investigaţie care să servească activităţilor de tip experimente fizice şi
chimice (magneţi, oglinzi, cărbuni, recipienţi, obiecte de măsurare, prismă, baterii, termometru,
clepsidră etc.);
• un loc însorit pentru plantele de interior sau cele semănate şi plantate de copii;
• un loc pentru pliante, imagini, planşe, atlase de anatomie, botanică, zoologie, enciclopedii cu mijloace de
locomoţie, harţi geografice etc.
• Atenţie!
• Copiilor le place foarte mult să aibă animale vii în sala de grupă pentru a le observa şi îngriji. Este
important să selectăm cu grijă animalul preferat de copii, să igienizăm spaţiul ori de câte ori este nevoie,
să deţinem suficiente informaţii despre cum trebuie îngrijit în captivitate, inclusiv despre bolile care pot
apărea, pentru a proteja atât animalul, cât şi copiii.
• Colectarea materialelor din acest Centru e un proces continuu, iar pentru a menţine treaz interesul
copiilor, din timp în timp, trebuie introduse materiale noi. Copiii desfăşoară activităţi ştiinţifice dar, în
acelaşi timp, reflectează asupra a ceea ce fac. Educatoarea îi încurajează să pună întrebări în timp ce
explorează materialele, să identifice probleme şi să găsească soluţii. Creaţiile ştiinţifice apar în
activităţile cu final deschis, cu multe întrebări posibile iar copiii, beneficiind în acest Centru de o
îndrumare adecvată, îşi dezvoltă capacitatea de a gândi critic, de a observa şi descrie cu acurateţe.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Spre ex., copiii formulează întrebări despre lumea înconjurătoare de tipul:
• În mijlocul Pământului este gheaţă?
• Cine mişcă norii?
• Dacă stau în ploaie îmi creşte părul lung?
• De ce mă doare când mă lovesc?
•Pentru a-i determina pe copii să exploreze, să cerceteze, educatorul trebuie să ofere mereu un model de
gândire activă şi de curiozitate în cercetare.
•În Centrul „Ştiinţe” copiii îşi construiesc cunoştinţe matematice durabile şi utile, îşi dezvoltă competenţe
matematice prin intermediul experienţelor concrete din viaţa de zi cu zi.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Cu materialele din acest centru copiii învaţă :
• corespondenţa unu la unu; ordonarea după mărime, grosime, lungime, lăţime; număratul;
• calculul - operaţii de adunare şi scădere;
• clasificarea - sortarea obiectelor după formă, culoare, mărime;
• măsurarea - găsirea numărului de unităţi standard dintr-un obiect;
• comparaţia - capacitatea de a stabili dacă un obiect este mai mare, mai mic sau egal unul cu altul
•prin măsurare; măsurarea timpului; noţiuni de geometrie; tiparele şi modele repetabile care stabilesc
relaţii între unităţile matematice.
•Utilizarea gândirii matematice pentru a rezolva probleme concrete din viaţa cotidiană dă încredere
copiilor în abilităţile matematice.
•Jocurile Lego, cuburile mici, jocurile cu piuneze oferă posibilitatea copiilor de a-şi pune ideile şi
imaginaţia în practică, căci ei creează modele noi de maşini, rachete, avioane şi învaţă despre modele din
arhitectură, despre simetrie şi proiectare.
•Materialele expuse în acest centru sunt atent selectate de cadrul didactic în funcţie de:
• nivelul de vârstă al copiilor;
• nivelul de pregătire al acestora.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la cei
Structura acțiunii educationale
mici (în Educația Timpurie)
ARTE
=are influenţe asupra dezvoltării copilului în toate domeniile, adresarea acestora ţine de măiestria cadrului
didactic de a planifica experienţe variate şi inspirate.
De la dezvoltarea socioemoţională - pe care copiii o pot trăi prin dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona cu
colegii, la dezvoltarea conceptului de sine şi al expresivităţii emoţionale prin intermediul dezvoltării
limbajului şi al comunicării sau al motricităţii fine, la stimularea creativităţii şi exersarea persistenţei, toate
se întrepătrund în sarcinile, tehnicile şi tipurile de activităţi din Centrul „Arte” şi pot asigura dezvoltarea
globală a copilului.
Pe lângă bucuria, emoţiile şi satisfacţiile copiilor, Centrul „Arte” le oferă celor mici cadrul în care ei învaţă să
comunice, stimulându-le curiozitatea, imaginaţia, creativitatea, dar şi spiritul de iniţiativă.
Gama de materiale din acest Centru poate include:
•blocuri de desen, hârtie de toate dimensiunile şi culorile, creioane colorate, acuarele, foarfece, pastă de lipit,
planşete, plastilină, cocă, coloranţi alimentari, autocolant, sfoară, sârmă, gheme de lână divers colorate,
casetofon, radio, casete cu muzică, instrumente muzicale funcţionale sau în miniatură: muzicuţe, fluiere,
xilofoane, tamburine, măşti, vestimentaţie pentru dansuri.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la cei
Structura acțiunii educationale
mici (în Educația Timpurie)
ARTE
În acest Centru copilul dobândeşte:
•cunoştinţe şi deprinderi elementare de utilizare a instrumentarului de lucru;
•abilitaţi ce ţin de motricitatea fină şi senzorio-motorie;
•iniţiativă, perseverenţă în activitate, creativitate;
•abilităţi de comunicare prin limbajul artistic;
•expresivitate emoţională şi socială;
•deprinderi igienice privind condiţiile de muncă.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Sintetizând:
Dimensiunea ergonomică, înţelegând prin aceasta amenajarea spaţiului educativ, deţine ,,un rol important
în obţinerea succesului şcolar”. (Romiţă Iucu, 2000)
Mediul educativ reprezintă un „ansamblu al influenţelor sociale, care se exercită asupra instituţiilor de
educaţie şi asupra dezvoltării fiecărui membru al societaţii” (Mircea Ştefan, 2006).
Ambianţa în care copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă prin situaţiile de viaţă prilejuite în scopul
învăţării se referă şi la climatul socio-afectiv.
Iată care sunt caracteristicile care l-ar putea convinge pe copilul care vede prima data sala de grupă să
facă primii paşi:
 spaţiu larg, luminos, aerisit, curat;
 culori vesele, calde, îmbinate armonios;
 spaţiul delimitat, dând impresia multor universuri ce aşteaptă să fie descoperite;
 mobilier dimensionat specific vârstei preşcolare, dotat cu o varietate de materiale şi jucării la
îndemână;
 existenţa altor copii care interacţionează;
 o educatoare zâmbitoare, primitoare, prietenoasă;
 posibilitatea prezenţei/ rămânerii în sală pentru un timp, a unui membru al familiei.
Importanța asigurării unui mediu educațional stimulativ care să încurajeze învățarea la
Structura acțiunii educationale
cei mici (în Educația Timpurie)
Ariile de stimulare –reprezintă vector al procesului de învățare la copii,întrucât:
 Dezvoltă rolurile sociale, deprinderile de cooperare, de comunicare, de limbaj şi de manipulare
a obiectelor specifice sau de uz general.
 Imaginaţia este exersată şi terenul fanteziei este liber.
 Domeniul fizic este îmbogăţit prin exerciţii şi mişcări largi şi fine de manipulare specifică.
 Rezolvarea de probleme este adânc implicată – atât rezolvarea conflictelor de rol, cât şi a celor în
cadrul jocului.
 Autocontrolul, cunoaşterea de sine, valorizarea propriei persoane, încrederea în forţele proprii
şi motivaţia către activităţile sociale viitoare sunt alte dimensiuni ale personalităţii implicate în
acest sector.

Concentrând în câteva cuvinte modul de aranjare a sălii de grupă, putem spune că aceasta trebuie să fie vie
şi naturală, ca mediu de dezvoltare şi de siguranţă materială şi afectivă pentru copil, şi să exprime
creativitatea, flexibilitatea şi competenţa profesională a educatoarei!
Educatie Timpurie…

Work in progress…!