Sunteți pe pagina 1din 41

CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

ÎN PROCESUL PENAL

ROMÂNIA
Procuror: RESMERI ȚĂ CLEMENT-MIHAI

iunie 2019

1
1. Introducere – scurtă prezentarea a subiectului şi a
obiectivelor propuse

2. Oficialitatea, obligativitatea şi importanţa citării şi


comunicării actelor de procedură în procesul penal

3. Prezentarea materialului didactic: noţiuni teoretice,


modele acte procedurale

4. Sesiune întrebări şi răspunsuri

5. Grupuri de lucru

6. Concluzii

7. Anexă cuprinzând modele citaţie şi alte acte procedurale


emise în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră
preliminară şi al judecăţii.

2
1. Scurtă prezentare a subiectului şi a obiectivelor propuse.

În cadrul acestui seminar vor fi analizate actele procedurale


comune – citaţia şi alte acte procedurale comune, urmând a fi
prezentate: sediul materiei, modalităţile de citare a părţilor şi subiecţilor
procesuali, conţinutul citaţiei, locul de citare, înmânarea citaţiei,
imposibilitatea de a comunica citaţia, dovada de primire şi procesul-
verbal de predare a citaţiei, incidente privind citarea, precum şi
comunicarea altor acte de procedură.
De asemenea, seminarul va cuprinde o sesiune de întrebări şi
răspunsuri, vor fi prezentate modele practice de acte procedurale
comune, se vor dezbate cazuri practice, speţe, în cadrul unor grupuri de
lucru, inclusiv prin simularea unor activităţi practice.
La finalul dezbaterii, mi-am propus o analiză a întregii teme, prin
formularea unor concluzii atât în ceea ce priveşte noţiunile teoretice, cât
şi în ceea ce priveşte situaţiile practice, dar şi o privire generală asupra
importanţei citării şi comunicării actelor de procedură în procesul penal.

2. Oficialitatea, obligativitatea şi importanţa citării şi


comunicării actelor de procedură în procesul penal.

Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege


– principiul legalităţii procesului penal – consacrat de legiuitor prin
dispoziţiile art.2 din Codul de procedură penală.
Citarea şi comunicarea actelor de procedură se efectuează potrivit
normelor procesual penale reglementate de Codul de procedură penală
în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014.
Citarea se efectuează din oficiu ceea ce implică şi obligativitatea
îndeplinirii procedurii de citare.
Este esenţială îndeplinirea corectă a procedurii de citare şi a
comunicării altor acte de procedură în toate fazele procesului penal
(urmărire penală, cameră preliminară, judecată), fiind modalitatea oficială
în care partea/subiectul procesual principal ia cunoştinţă de procesul
penal sau ii este comunicat un act procesual îndeplinit sau o măsură
procesuală dispusă de organele judiciare.
Neîndeplinirea corectă a procedurii de citare poate conduce la
reluarea procedurilor penale, cu consecinţa tergiversării soluţionării
cauzei şi a unor procese penale care nu respectă exigenţele art.6 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Citarea este obligatorie, cu anumite excepţii, în toate etapele
procesului penal, reprezentând şi modalitatea în care partea/subiectul
procesual este încunoştinţat/ă cu privire la un act procesual ce urmează
a fi efectuat şi care necesită/nu necesită prezenţa sa.

3
Noul Cod de procedură penală, în forma în vigoare la 1 februarie
2014, a conţinut o serie de dispoziţii deficitare în ceea ce priveşte
participarea părţilor şi a subiecţilor procesuali principali în anumite etape
ale procesului penal, din dorinţa legiuitorului de a simplifica procedurile
penale şi de a scurta durata acestora, prevederi care însă nu respectau
exigenţele art.21 alin.3 din Constituţia României şi nici pe cele ale
paragrafului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Curtea Constituţională a pronunţat însă mai multe decizii în
această materie, constatându-se obligativitatea încunoştinţării tuturor
părţilor şi subiecţilor procesuali principali cu privire la procesul penal în
desfăşurare, fiind suficient să li se asigure părţilor şi subiecţilor
procesuali posibilitatea de a participa în toate etapele procesuale,
judecătorul putând decide asupra finalizării unei proceduri (ex: procedura
de cameră preliminară, admiterea în principiu a contestaţie în anulare,
soluţionarea de către judecătorul de cameră preliminară a cererii
procurorului de dispunere a măsurii de siguranţă a confiscării) atâta timp
cât aceştia au fost legal citaţi.
Pornind de la aceste idei se poate concluziona că este foarte
importantă cunoaşterea normelor de procedură în ceea ce priveşte
citarea şi comunicarea actelor de procedură, în înfăptuirea unui act de
justiţie corect, grefierul având un rol foarte important în această
activitate, el reprezentând un real folos pentru activitatea magistratului
judecător sau procuror.
Prin exercitarea cu competenţă şi profesionalism a atribuţiilor de
serviciu, grefierul contribuie semnificativ la soluţionarea cu celeritate a
cauzelor.
Pornind de la aceste idei, voi încerca în cele ce urmează să aduc
un plus de informaţie pe tema pe care o vom dezbate, cu prezentarea
noţiunilor teoretice, insistând pe aspecte practice, inclusiv prin
prezentarea de modele de acte procedurale.

3. Prezentarea materialului didactic – modele acte procedurale

Actul procesual şi actul procedural – noţiune

Actul procesual – actul de dispoziţie al părţilor sau al organelor


judiciare prin care sunt exercitate drepturi procesuale sau sunt îndeplinite
obligaţii procesuale, potrivit funcţiilor procesuale pe care aceştia le
îndeplinesc în vederea asigurării desfăşurării procesului penal.
Exemple - plângerea,
- declaraţia de constituire ca parte civilă,
- ordonanţa procurorului de punere în mişcare a acţiunii
penale,
- încheierea judecătorului prin care se dispune

4
administrarea unor probe,
- sentinţa/decizia.
Prin actele procesuale se realizează scopul procesului penal; se
întocmesc întotdeauna în limba română; trebuie să îndeplinească
condiţiile de fond şi de formă; pot fi întocmite în formă scrisă, existând
însă posibilitatea de a fi realizate şi pe cale verbală (îndeosebi în cursul
judecăţii, unde oralitatea este un principiu de bază).
Dispunerea actelor procesuale nu poate forma obiectul comisiei
rogatorii sau al delegării.

Actul procedural – actul prin care se aduce la îndeplinire un act


sau o măsură procesuală.
Exemple: - mandatul de aducere,
- mandatul de arestare,
- citarea,
- consemnarea celor declarate de persoana audiată.

Se întocmesc întotdeauna în limba română; trebuie să


îndeplinească condiţiile de fond şi de formă; pot fi întocmite în formă
scrisă, existând însă posibilitatea de a fi realizate şi pe cale verbală
(îndeosebi în cursul judecăţii, unde oralitatea este un principiu de bază).
Nu au un caracter autonom, ci sunt dependente de existenţa
prealabilă a unui act sau a unei măsuri procesuale (ex: grefierul nu are
dispoziţia de citare dată de organul judiciar, nu poate emite citaţia).

Citarea - instrumentul juridic cu ajutorul căruia organele judiciare


cheamă unele persoane la desfăşurarea procedurilor; în cursul urmăririi
penale se dispune prin ordonanţă, iar în cursul judecăţii prin încheiere.

Citaţia – actul procedural prin care sunt chemate unele persoane


în faţa organului judiciar în vederea rezolvării procedurilor necesare
soluţionării cauzei.

Sediul materiei –art.257 Cod procedură penală

Persoane ce pot fi citate:


– părţile (partea civilă, inculpatul, partea responsabilă
civilmente),
- alţi subiecţi procesuali (martorul, expertul, suspectul,
persoana vătămată).

Modalităţi de citare:
- citarea scrisă – art.257 alin.1 teza I C.p.p.,
- citarea telefonică sau telegrafică – art.257 alin.1 teza a II-a
C.p.p. – se încheie proces-verbal,

5
- citarea prin agenţi procedurali ai organelor judiciare sau prin
orice al salariat al acestora,
- citarea prin intermediul poliţiei locale,
- citarea prin serviciul poştal,
- citarea prin curierat,
- citarea prin intermediul poştei electronice (e-mail) sau prin
orice alt sistem de mesagerie electronică (facebook,whatsapp) – această
modalitate de citare se poate realiza doar cu acordul persoanei citate
potrivit art.257 alin.5 C.p.p.
- citarea prin comunicarea orală persoanei prezente a
termenului următor – termenul în cunoştinţă – în cursul urmării penale se
menţionează într-un proces-verbal ce va fi semnat de organul judiciar
care îl întocmeşte şi de persoana căreia i s-a comunicat termenul; în
cursul judecăţii se menţionează în încheierea de şedinţă.
- citarea prin reprezentant legal (în realitate este vorba despre
un reprezentant convenţional – o persoană aleasă de părţi) sau printr-o
publicaţie de circulaţie naţională, dar numai în cazul reprezentării
colective a persoanelor vătămate sau a părţilor civile conform art.80
C.p.p. Citarea printr-o publicaţie de circulaţie naţională se face doar în
ipoteza în care nu este posibilă citarea prin reprezentant.
- citarea prin părinte sau tutore în cazul minorului cu vârsta
mai mică de 16 ani – aceasta este regula, excepţia fiind că citarea se
face în modalitatea citării individuale (când nu este posibilă citarea prin
părinte sau tutore)

Citarea si comunicarea actelor de procedură se fac în plic închis


care va purta menţiunea „Pentru justiţie. A se înmâna cu prioritate”
(regulă introdusă prin noul C.p.p).

Plicul ce conţine actele de procedură trebuie însoţit şi de


formularele care fac dovada îndeplinirii comunicării: dovada de primire,
procesul-verbal de predare, înştiinţarea.

Conţinutul citaţiei este cel prevăzut de art.258 C.p.p.

- se vor prezenta modele de citaţii emise în curul urmăririi penale şi


al judecăţii care se regăsesc în materialul anexat la prezentul referat.

N.B:Citaţia este individuală, cu excepţia situaţiei unui număr mare


de persoane vătămate/părţi civile care şi-au desemnat un reprezentant
comun, când citaţia va fi emisă pe numele reprezentantului comun.
Întotdeauna citaţia trebuie semnată de emitent. În situaţia în care citaţia
se adresează suspectului sau inculpatului, în conţinutul acesteia trebuie
să fie menţionată încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii de care

6
este acuzat, precum şi atenţionarea că, în caz de neprezentare, se
poate emite mandat de aducere împotriva sa.

Locul de citare (art.259 C.p.p.)

Regula:

● la adresa unde locuiesc (suspect, inculpat,alte părţi din proces


sau alte persoane)

● la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al


unităţii unde lucrează în ipoteza în care nu este cunoscută adresa unde
locuieşte persoana ce se citează

Excepţii:

● suspectul sau inculpatul poate fi citat la un alt loc indicat (când


printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal a precizat acest
aspect)

● suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales,


dacă nu s-a prezentat după prima citare legal îndeplinită

● când nu sunt cunoscute nici adresa unde locuieşte suspectul sau


inculpatul şi nici adresa locului său de muncă, acesta este citat printr-o
înştiinţare afişată la sediul organului judiciar

● suspectul sau inculpatul care locuieşte în străinătate

- pentru primul termen de judecată, citarea se face


potrivit normelor de drept internaţional penal
aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile
legii
- prin scrisoare recomandată în absenţa unei norme
aplicabile în relaţia cu statul solicitat sau atunci când
instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite;
în acest caz, avizul de primire a scrisorii
recomandate, semnat de destinatar sau refuzul de
primire a acesteia, ţine loc de dovadă de îndeplinire
a procedurii de citare

Suspectul/inculpatul va fi înştiinţat că are obligaţia de a indica o


adresă pe teritoriul României sau o adresă de poştă electronică sau
mesagerie electronică unde urmează să i se facă toate comunicările
privind procesul, obligaţie care revine organului judiciar pentru primul
termen de judecată.

7
În cazul în care nu se conformează, comunicările i se vor face prin
scrisoare recomandată, însă recipisa de predare la poşta română, în
care se menţionează toate actele care se expediază, va ţine loc de
dovadă de îndeplinire a procedurii.

Scrisoarea recomandată trebuie să fie trimisă suspectului sau


inculpatului care locuieşte în străinătate astfel încât să fie primită cel mai
târziu cu 30 zile înainte de ziua stabilită pentru înfăţişare.

NB: Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în


termen de cel mult 3 zile orice schimbare a adresei unde locuieşte, în
caz contrar, toate citaţiile şi comunicările fiind valabile pentru adresa
cunoscută de organul judiciar.

● bolnavii, persoanele aflate în spitale, aşezăminte medicale


ori de asistenţă socială - prin administraţia acestora

● persoanele private de libertate – la locul de deţinere, prin


administraţia acestora (o copie a citaţiei se comunică şi administraţiei
locului de deţinere), chiar şi în ipoteza în care persoana execută
pedeapsa în străinătate

● militarii – la unitatea din care fac parte, prin comandamentul


unităţii (este cazul militarilor încazarmaţi)

● persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime


sau fluviale, aflate în cursă – la căpitănia portului unde este înregistrată
nava

● personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi


cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul organizaţiilor internaţionale,
membrii de familie care locuiesc cu ei, cetăţenii români aflaţi în
străinătate în interes de serviciu, membrii de familie care ii însoţesc –
prin intermediul unităţilor care i-au trimis în străinătate

● instituţiile publice, autorităţile publice, alte persoane juridice


– la sediul acestora; în cazul neidentificării sediului – se afişează o
înştiinţare la sediul organului judiciar

NB: În situaţia în care citarea se face prin poşta electronică sau alt
sistem de mesagerie electronică, se va face la adresa sau la
coordonatele indicate organului judiciar de persoana citată sau de
reprezentantul legal al acesteia.

8
Înmânarea citaţiei (art.260 C.p.p.)

Regula – citaţia se înmânează personal celui citat şi dovada de


primire a citaţiei se semnează de acesta.

Excepţii:

● persoana citată refuză să primească citaţia, se afişează o


înştiinţare pe uşa destinatarului, încheindu-se un proces-verbal în
legătură cu primirea citaţiei

● persoana citată primeşte citaţia, dar refuză sau nu poate să


semneze dovada de primire, se încheie un proces-verbal în legătură cu
situaţia ivită

● situaţia în care suspectului/inculpatului citat în străinătate prin


scrisoare recomandată nu îi poate fi înmânată citaţia sau atunci când
statul destinatar nu permite citarea prin poştă, se va afişa citaţia la sediul
parchetului sau al instanţei.

●●● în cazul suspectului/inculpatului care locuieşte în străinătate,


se poate realiza citarea şi prin intermediul autorităţilor competente ale
statului străin, dar numai dacă:

- adresa celui citat este necunoscută sau incompletă


- nu a fost posibilă trimiterea citaţiei prin intermediul
poştei
- citarea prin poştă a fost ineficientă sau
necorespunzătoare

● când sunt citaţi bolnavi, persoane aflate în aşezăminte medicale,


persoanele private de libertate, militarii, persoanele care alcătuiesc
echipajul unei nave sau aeronave, unităţile sunt obligate sa predea de
îndată citaţia celui citat, sub luare de dovadă, cu obligaţia certificării
semnăturii sau a indicării motivului pentru care citaţia nu a putut fi
semnată; dovada se predă agentului procedural care o înaintează
organului judiciar

● în cazul instituţiilor, persoanelor juridice, citaţia se predă la


registratură sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei, iar
în caz de refuz se afişează o înştiinţare pe uşa destinatarului

● când citarea de face prin poşta electronică sau alt sistem de


mesagerie electronică, se va întocmi un proces-verbal.

Înmânarea citaţiei altor persoane. Imposibilitatea de a înmâna


citaţia (art.261-261¹ C.p.p)
9
● persoana citată nu se află acasă – se înmânează: soţului, unei
rude, oricărei persoane care locuieşte cu ea, persoanei care în mod
obişnuit îi primeşte corespondenţa

NB: Citaţia nu se poate înmâna unui minor sau unei persoane


lipsite de discernământ

Dacă lipsesc persoanele menţionate anterior, iar persoana citată


locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel:
administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.

Persoana găsită semnează citaţia, agentul procedural încheind un


proces-verbal în acest sens. În caz de refuz sau de neputinţă de a
semna citaţia, citaţia va fi afişată pe uşa locuinţei, încheindu-se în acest
sens proces-verbal.

Nu este găsită nici o persoană la locuinţa celui citat:

- agentul procedural are obligaţia de a se interesa


când poate găsi persoana citată
- dacă nu poate fi găsit cel citat, se va afişa o
înştiinţare pe uşa locuinţei

●●● În situaţia în care persoana citată locuieşte într-un imobil cu


mai multe apartamente sau într-un hotel cu mai multe camere şi în citaţie
nu s-a menţionat numărul apartamentului sau al camerei, agentul
procedural este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceste date;
dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, se va afişa citaţia pe uşa
principală a clădirii, încheindu-se un proces-verbal.

Imposibilitatea de a comunica citaţia:

- imobilul nu există
- imobilul este nelocuit
- destinatarul nu mai locuieşte la imobilul respectiv
- comunicarea nu poate fi făcută din motive
asemănătoare

În toate aceste situaţii agentul procedural va întocmi un proces-


verbal pe care îl trimite organului judiciar care a dispus citarea.

Dovada de primire a citaţiei (art.262 C.p.p) –se va prezenta un


model care se regăseşte în anexa la prezentul referat.

10
NB: Când citarea se realizează prin poşta electronică sau alt
sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează şi
dovada de transmitere a citaţiei atunci când acest lucru este posibil.

Incidente privind citarea (art.263 C.p.p.)

Nerespectarea dispoziţiilor privind citarea este sancţionată cu


nulitatea relativă (art.282 C.p.p), cu excepţia situaţiei când prezenţa
inculpatului este obligatorie, caz în care se sancţionează cu nulitatea
absolută ( art.281 alin.1 lit.e C.p.p)

Regula:

● neregularitatea cu privire la propria citare poate fi invocată în


cursul judecăţii şi luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul
la care s-a produs, o invocă la termenul următor la care este prezent sau
legal citată

● neregularitatea cu privire la citarea unei părţi, poate fi invocată de


procuror, de celelalte părţi sau din oficiu numai la termenul la care s-a
produs

NB: Neregularitatea privind citarea inculpatului care nu a fost


prezent, în situaţia în care prezenţa lui a fost obligatorie, fiind
sancţionată cu nulitatea absolută, trebuie invocată:

- până la încheierea procedurii de cameră


preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul
urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră
preliminară
- în orice stare a procesului, dacă a intervenit în
cursul judecăţii
- în orice stare a procesului, indiferent de momentul
când a intervenit, când instanţa a fost sesizată cu un
acord de recunoaştere a vinovăţiei

Exemple: cazul de desfiinţare a hotărârii cu trimitere spre


rejudecare a cauzei la instanţa de fond prev. de art.421 pct.2 lit.b teza I
C.p.p – judecata a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau cazul de
contestaţie în anulare prev. de art.426 alin.1lit.a C.p.p.- judecata în apel
a avut loc fără citarea legală a unei părţi.

Comunicarea altor acte procedurale (art.264 C.p.p.)


11
Regula: se aplică dispoziţiile privitoare la citaţie

- legiuitorul foloseşte termenul „comunică”, „înşţiinţează”,


„încunoştinţează” sau „aduce la cunoştinţă”.

Exemple: ordonanţa de clasare se va comunica în copie


persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau altor
persoane interesate (art.316 alin.1 teza I C.p.p.); o copie a minutei
hotărârii se va comunica procurorului, părţilor, persoanei vătămate, iar în
cazul în care inculpatul este arestat se va comunica şi administraţiei
locului de deţinere (art.407 alin.1 teza I C.p.p ); înainte de efectuarea
percheziţiei, organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a
mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi persoanei la care
se va efectua percheziţia – se vor prezenta modele care sunt anexate la
prezentul referat.

Excepţie: pentru persoanele private de libertate, comunicare se


va face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică
disponibil la locul de detenţie – se va prezenta model care este anexat la
prezentul referat.

NB: Procurorul sau instanţa au, potrivit dispoziţiilor legale, drept de


acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele
administraţiei de stat în vederea realizării procedurii de citare şi a
comunicării actelor de procedură.

4. Sesiune întrebări şi răspunsuri – se aşteaptă întrebări din


partea participanţilor legate de noţiunile teoretice prezentate, dar şi de
problematici cazuistice, urmărind ca participanţii să interacţioneze cu
formatorul, dar şi între ei.

5. Grupuri de lucru – se vor forma echipe de mai mulţi


participanţi şi se vor pune în discuţie speţe. Fiecare echipă va
formula concluzii în raport cu problemele identificate în speţă/speţe.

Speţa nr.1
Pentru primul de termen de judecată, dar şi pentru următoarele s-a
procedat la citarea inculpatului MI la adresa unde locuieşte, adresă
cunoscută încă din cursul urmăririi penale. În citaţie s-au menţionat:
instanţa la care trebuie să se prezinte, data la care trebuie să se
prezinte, completul de judecată, menţiunea că are dreptul la un avocat,
că are dreptul de a consulta dosarul, consecinţa neprezentării în faţa
instanţei de judecată. Inculpatul nu s-a prezentat la termenele fixate, iar
judecata a avut loc în lipsa acestuia.
12
Identificaţi eventuale nereguli ale procedurii de citare. Argumentaţi.

Rezolvare: Procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, din


cuprinsul citaţiei lipsind menţiunile obligatorii prev. de art.258 alin.1 lit.b
C.p.p. – calitatea în care este citat şi obiectul cauzei (încadrarea juridică
şi denumirea infracţiunii pentru care este cercetat). Soluţia va fi de
desfiinţare a sentinţei penale şi trimiterea cauzei spre rejudecare la
instanţa de fond.

Speţa nr.2
Partea civilă AG a fost citată pentru primul termen de judecată,
instanţa constatând legală procedura de citare. La termenul fixat s-a dat
citire actului de sesizare şi a fost audiat inculpatul, fiind totodată
încuviinţate probe în acuzare şi în apărare. La următorul termen de
judecată, s-a prezentat şi partea civilă care a formulat cerere de
constituire ca parte civilă şi a indicat probele propuse în dovedirea
pretenţiilor civile. A susţinut că nu a avut cunoştinţă de termenul de
judecată anterior, întrucât nu a primit citaţia, care fusese trimisă la o altă
adresă decât cea la care locuieşte, prin indicarea în mod greşit a
denumirii străzii.
Va constata neregularitatea procedurii de citare instanţa de
judecată? Argumentaţi.

Rezolvare: Potrivit art.263 alin.1 C.p.p. neregularitatea privind


citarea este luată în considerare dacă partea lipsă la termenul la care s-a
produs, o invocă la termenul de judecată următor la are este prezentă
sau legal ctată. În cazul nostru partea civilă s-a prezentat la termenul de
judecată următor celui la care nu fusese legal citată (prin indicarea unei
adrese greşite) şi a invocat neregularitatea procedurii de citare. Instanţa
de fond va trebui să constate această neregularitate şi să reia procedura
penală, urmând să refacă actele de la termenul la care partea civilă a
lipsit, fiind nelegal citată.

Speţa nr.3
In cursul urmăririi penale, cu ocazia primei audieri, inculpata GM a
indicat adresa unde locuieşte efectiv, diferită de adresa de domiciliu. La
această adresă i-au fost comunicate toate actele de procedură, inclusiv o
copie certificată a rechizitoriului, în procedura de cameră preliminară.
Pentru primul termen de judecată şi pentru termenele ulterioare,
inculpata GM a fost citată la adresa de domiciliu. Judecata la instanţa de
fond a avut loc în lipsa inculpatei. Împotriva sentinţei primei instanţe a
declarat apel inculpata.
Care va fi soluţia instanţei de control judiciar? Argumentaţi.

13
Rezolvare: Instanţa de apel va admite apelul declarat de inculpata
GM, va desfiinţa sentinţa penală criticată şi va trimite cauza spre
rejudecare la prima instanţă având în vedere nelegala citare a inculpatei.
Instanţa de fond ar fi trebuit să citeze inculpata la adresa unde locuia
efectiv, indicată de aceasta cu ocazia primei audieri în cursul urmăririi
penale şi nu la adresa de domiciliu, în conformitate cu disp.art.259 alin.3
C.p.p.

Speţa nr.4
Instanţa a dispus citarea inculpatului AB pentru primul termen de
judecată la adresa unde acesta locuieşte. Agentul procedural însărcinat
cu înmânarea citaţiei s-a deplasat la adresa indicată, însă la locuinţa
inculpatului nu a fost găsită nici o persoană. Agentul procedural a sunat
la un apartament vecin unde a găsit o persoană de sex feminin în vârstă
de 50 de ani şi s-a interesat când îl poate găsi pe inculpatul AB. Având în
vedere că prezenţa inculpatului la domiciliu era în afara orelor de
program ale agentului procedural, acesta a înmânat citaţia vecinei, cu
rugămintea de a o preda inculpatului. A întocmit dovada şi procesul-
verbal de predare, semnate de vecina inculpatului AB şi le-a restituit
instanţei de judecată. Inculpatul nu s-a prezentat la termenul fixat.
Cum va proceda instanţa? Argumentaţi.

Rezolvare: Instanţa de fond va constata viciată procedura de citare


cu inculpatul AB având în vedere că citaţia a fost înmânată de agentul
procedural vecinei inculpatului, deşi nu era o persoană care să locuiască
cu acesta sau care să îi primească în mod obişnuit corespondenţa în
conformitate cu disp.art.261 alin.1 C.p.p

Speţa nr.5
● După repunerea cauzei penale pe rol, inculpatul Popescu Ion
este citat sub numele de Popecu Marin. Inculpatul este prezent la
termenul de judecată stabilit, asistat de avocatul său ales şi este audiat
de instanţa de judecată.
Apreciaţi că procedura de citare a fost legal îndeplinită?
Argumentaţi răspunsul.
Rezolvare: Procedura de citare, deşi nu a fost legal îndeplinită prin
indicarea în mod greşit a numelui inculpatului, acest viciu procedural a
fost acoperit prin prezenţa inculpatului în faţa instanţei de judecată, la
termenul stabilit, asistat de un avocat ales. Faptul că inculpatul a fost
citat pe un nume greşit nu i-a produs acestuia nici o vătămare în
condiţiile în care a fost prezent în faţa instanţei, a fost asistat de avocatul
ales şi a fost audiat de instanţa de fond.

14
6.Concluzii

Citaţia este un act procedural, are un caracter oficial şi este


individuală, cu excepţia situaţiei unui număr mare de persoane
vătămate/părţi civile care şi-au desemnat un reprezentant comun.
Citarea se face în scris, dar poate fi şi telefonică, telegrafică, prin
poşta electronică ( cu acordul persoanei citate şi la coordonatele indicate
de aceasta) etc, în cadrul procesului penal putând fi citate părţile şi alţi
subiecţi procesuali.
Principalul element de noutate în ceea ce priveşte citarea şi
comunicarea actelor de procedură este că acestea se fac în plic închis
cu menţiunea „Pentru justiţie. Se va înmâna cu prioritate”.
Locul de citare este, de regulă, adresa unde locuieşte persoana
citată sau adresa locului său de muncă, dar există şi o serie de excepţii
ce au fost prezentate pe parcursul acestui material şi care sunt
prevăzute în mod expres în art.259 C.p.p. (ex: bolnavii, persoanele
private de libertate, suspectul/inculpatul care locuieşte în străinătate).
Înmânarea citaţiei se face, ca regulă, personal celui citat, dar
citaţia poate fi înmânată şi soţului, unei rude etc pentru ipoteza în care
persona citată nu este găsită la locuinţă, fiind exclusă înmânarea citaţiei
minorilor sub 14 ani sau persoanelor lipsite de discernământ.
În caz de refuz de primire a citaţiei, agentul procedural afişează o
înştiinţare pe uşa destinatarului.
În caz de imposibilitate de îndeplinire a procedurii de citare într-una
dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (la adresa unde
locuieşte suspectul/inculpatul, adresa locului de muncă, prin scrisoare
recomandată în cazul inculpatului care locuieşte în străinătate), se va
afişa o înştiinţare la sediul organului judiciar (sediul parchetului sau
sediul instanţei în funcţie de etapa procesuală în care se află cauza
penală).
Instituţiile publice, autorităţile publice, persoanele juridice se
citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării sediului, se va afişa
o înştiinţare la sediul organului judiciar.
Un aspect important – acolo unde legiuitorul s-a referit la
suspect/inculpat, trebuie interpretat că s-a exemplificat situaţia cel mai
des întâlnită, şi nu că s-a exclus aplicarea acestor dispoziţii celorlalţi
participanţi la proces.
Îndeplinirea procedurii de citare se consemnează întotdeauna în
scris de agentul procedural, dovada de primire şi procesul-verbal prin
care se atestă predarea acesteia, reprezintă certificarea înmânării
citaţiei.
Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la citare atrage sancţiunea
nulităţii relative, însă în cazul inculpatului a cărui prezenţă era obligatorie,
dacă nu a fost prezent la efectuarea actului sau la termenul de judecată
stabilit, sancţiunea este nulitatea absolută.

15
Comunicarea altor acte de procedură se poate face în două
modalităţi:
- prin trimiterea actului procedural – se va folosi
termenul „comunică”
- prin înştiinţare despre îndeplinirea unui act
procedural – se vor folosi termenii „înştiinţează”,
„încunoştinţează” sau „aduce la cunoştinţă”.

7. Anexă cuprinzând modele citaţie şi alte acte procedurale


emise în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră
preliminară şi al judecăţii.

16
ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator date cu caracter personal nr. 3089

DOSAR NR. 4499/P/2017

CITAŢIE

emisă la ziua 11 luna IANUARIE anul 2018

Numele GHEORGHE Prenumele GABRIEL MIHAI, fiul lui MIHAI şi MARIA, de ani -, de profesie -,
din BUCUREŞTI, STR. BÂRCA, NR. 6, BL. M190, SC. 1, ET. 3, AP. 17, SECTOR 5, alte date privind adresa
DOMICILIUL LEGAL este chemată la acest Parchet, camera P21 pentru ziua 18 luna IANUARIE anul
2018, ora 10, în calitate de SUSPECT în cauza privind art. 193 alin. 2 Cod penal – lovirea sau alte
violenţe.
Inculpatul/partea/suspectul/ persoana vătămată, citat/citată, are dreptul la un avocat cu care să
se prezinte la termenul fixat.

În cazurile prevăzute de art. 90 şi art.93 alin.(4) Cod procedură penală, asistenţa juridică este
obligatorie, iar în cazul în care apărarea este obligatorie, iar în cazul în care suspectul/ inculpatul/
persoana vătămată/ partea civilă nu şi-a ales un avocat, i se va desemna un avocat din oficiu.

În vederea exercitării dreptului la apărare, inculpatul/suspectul/partea /persoana vătămată, poate


consulta dosarul.
În caz de neprezentare nejustificată se poate dispune aducerea în baza unui mandat de aducere.
Totodată, lipsa nejustificată a persoanei chemate să dea declaraţii, sau părăsirea fără permisiune
ori fără un motiv întemeiat a locului unde urmează a fi audiate, se sancţionează cu amenda judiciară
de la 250 la 5.000 lei.

P R O C U R O R,

ROMÂNIA

17
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator date cu caracter personal nr. 3089
NR.: 4499/P/2017

DOVADA DE PRIMIRE A CITAŢIEI


Astăzi………luna…………..anul .......

Subsemnatul………………………………………….în calitate de……………………având de


înmânat citaţia în dosarul cu nr. de mai sus, pentru data de .......................... m-am deplasat la adresa
din BUCUREŞTI, STR. BÂRCA, NR. 6, BL. M190, SC. 1, ET. 3, AP. 17, SECTOR 5, la adresa
numitei/numitului GHEORGHE GABRIEL MIHAI, citat în calitate de SUSPECT pentru AUDIERE, în
ziua 18 luna IANUARIE anul 2018 ora 10 la acest Parchet.
1.Găsind pe………………………...………destinatar / soţ/ rudă cu destinatarul/ persoană majoră care
locuieşte cu destinatarul/ persoană însărcinată cu primirea corespondenţei/ administrator sau portar/
persoana care îl înlocuieşte/ funcţionar însărcinat cu primirea corespondenţei /serviciul personal/
administraţia spitalului, aşezământului medical ori de asistenţă socială/ administraţia locului de
deţinere/ comandamentul unităţii militare/ căpitănia portului unde este înregistrată nava, altă
calitate .....................................................................
a) aceasta a primit semnând în faţa noastră;
b) refuzând primirea, am afişat actul ;
c) primind actul, a refuzat să semneze de primire ;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire
deoarece………………………………………………
2. Am afişat actul pe uşa principală a: locuinţei destinatarului; clădirii;hotelului *), deoarece:
a) persoana prevăzută la punctul 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit;
d) persoana citată schimbându-şi adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă
este……………...
…………………………………………………………………………………………………..
e) persoana citată fiind o persoană juridică, a refuzat
primirea.....................................................................
f) investigaţiile privind apartamentul sau camera în care locuieşte au rămas fără rezultat;
g) Imobilul nu există,este nelocuit ;
h) Alte
menţiuni..............................................................................................................................................

Semnătura primitorului actului…………………


Semnătura agentului………………………….. Calitatea în care a primit
actul………………….
Actul de identitate al
primitorului……………….
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii..

ÎNŞTIINŢARE

În atenţia (nume, prenume, funcţia) ................................................. domiciliul/reşedinţa/sediul


În conformitate cu prevederile art. 260 şi art.261 din Codul de procedură penală, vă înştiinţăm că la data
de (anul, luna, ziua) ……………………, ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite
condiţiile de înmânare a citaţiei, în cauza ce formează obiectul dosarului cu nr. ..................., al Parchetului de pe
lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, cu sediul în Str. Scaune nr. 1-3, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA.
Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după 1 (UNA) ZILE de la afişarea prezentei, dar nu mai
mult de 3 (TREI) zile, pentru înmânarea citaţiei la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5
Bucureşti.
În cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea citaţiei în termenul de 3
(TREI) zile, se va considera comunicată la împlinirea acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ...................................................................
(nume, prenume, funcţia)
Semnătura: .………………………………………….

ROMÂNIA

18
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator date cu caracter personal nr. …
DOSAR NR. 4499/P/2017
PROCES-VERBAL DE PREDARE A CITAŢIEI

În data de (anul,luna,ziua)……………………, la ora………, subsemnatul ................................................în


calitate de............................, având de înmânat citaţia, în cauza ce formează obiectul dosarului cu
nr. ........./......./........ al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti cu sediul în Str. Scaune nr.
1-3, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA, m-am deplasat la adresa din BUCUREŞTI, STR. BÂRCA, NR. 6, BL.
M190, SC. 1, ET. 3, AP. 17, SECTOR 5 a numitei/numitului GHEORGHE GABRIEL MIHAI, având calitatea
de SUSPECT în dosarul cu nr. de mai sus,unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele
motive:
Citaţia a fost predată destinatarului / soţ/ rudă cu destinatarul/ persoană majoră care locuieşte cu
destinatarul/ persoană însărcinată cu primirea corespondenţei/ administrator sau portar/ persoana care îl
înlocuieşte/ funcţionar însărcinat cu primirea corespondenţei /serviciul personal/ administraţia spitalului,
aşezământului medical ori de asistenţă socială/ administraţia locului de deţinere/ comandamentul unităţii
militare/ căpitănia portului unde este înregistrată nava/ altă calitate ……………………….,
numitul.........................având C.I. seria…, nr. ………………, Semnătura…………………
Citaţia a fost afişată pe uşa locuinţei deoarece destinatarul/ soţul/ rudă cu destinatarul/ persoana majoră din
familie care locuieşte cu destinatarul/ persoana însărcinată cu primirea corespondenţei/ administratorul
clădirii/ portarul/ persoana care îl înlocuieşte,…………………………………………………… a primit actele,
dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare / a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare
deoarece ………………..………………………….…..….
A fost afişată înştiinţarea deoarece destinatarul/ soţul/ rudă cu destinatarul/ persoana majoră din familie care
locuieşte cu destinatarul/ persoana însărcinată cu primirea corespondenţei/ administratorul clădirii/ portarul/
persoana care îl înlocuieşte sunt absenţi şi nu s-a putut afla data când persoana citată poate fi găsită, iar
actele sunt/vor fi depuse la sediul parchetului..
A rezultat imposibilitatea comunicării actelor de procedură şi returnez la parchet actele, deoarece: imobilul nu
există/ imobilul este nelocuit/ destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă / alte motive
…………………………………………………………………................................................................................
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor) (nume, prenume, funcţia)………….…………,
Semnătura: ……..………………
Subsemnatul………………..……….…………………..…………………………, funcţionar desemnat pentru
înmânarea actelor procedurale, la data de……….…………., ora…………, declar că destinatarul a primit
actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare / destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna
dovada de înmânare deoarece ………………..………………………….…..…., / termenul legal pentru
comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat pentru
înmânare.
Prin citaţie s-au comunicat părţii citate şi prevederile art.258 alin.(1) lit. e), f), g), h), alin.(2) Cod
procedură penală.
Semnătura:…………………………………………………….
DOVADA/PROCES VERBAL Data prezentării
Către:
…………………………………... Oficiul poştal:……..
……………………...
Recomandată nr.:………..
……………..….
Data înapoierii Data sosirii
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19
ROMÂNIA

TRIBUNALUL DOLJ
Str. Brestei nr.12
Craiova
SECŢIA PENALĂ
Camera 2

Destinatar:
Badea Ion
Motru, str. Aleea Frasinului, nr.9, bl.
G1, sc. 3, ap. 14 judeţul GORJ

DOSARUL NR……
Materia: Penal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală
(Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data nașterii părții/participantului: 24.04.1975
Nume tata: Badea Angjel Nume mama:
Marinescu Luminiţa

CITAŢIE
emisă la data de 28 Ianuarie 2019

Stimată doamnă/Stimate domn, Sunteţi chemat în această instanţă, camera 2, Complet


c11, în data de 11 Martie 2019, ora 09:00 în calitate de inculpat în dosarul cu obiectul: infracţiuni de
evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) . Menționăm că:
 Partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat; prevederea nu se
aplică în cazul martorilor.
 Asistența juridică este asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocații părții citate este
prezent; prevederea nu se aplică în cazul martorilor.
 în cazurile prevăzute de art. 90 şi art. 93 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură
penală, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu îşi alege un avocat care să se
prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu; prevederea nu se aplică în
cazul martorilor.
 în vederea exercitării dreptului la apărare, partea citată poate să consulte dosarul aflat la arhiva
instanţei; prevederea nu se aplică în cazul martorilor.

 partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător ales sau prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de
judecată nu mai este citată pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste
termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa acesteia este obligatorie potrivit legii; prevederea
nu se aplică în cazul martorilor.
În caz de neprezentare nejustificată urmare a citării sau sustragere de la primirea citaţiei, o
persoană poate fi adusă în faţa instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere. Alte
mențiuni:cu mandat de aducere

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI (ştampila) Semnătura grefierului,

C.V. 28.01.2019 22:18:01, nr. citatie: 1 din 8

ÎNŞTIINŢAREîn atenţia BADEA ION, născut/ă la ……,având ultim domiciliu în Motru, str. Aleea

20
Frasinului, nr. 9, bl. G1, sc. 3, ap. 14 judeţul GORJ
în conformitate cu art. 260 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, vă înştiinţăm că la data de
……………………, ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a plicului cu acte de
procedură aferente dosarului cu nr….. aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12,
Craiova, ROMÂNIA. Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de
3 zile, pentru înmânarea actelor de procedură la sediul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală, camera arhiva secţiei, în
zilele lucrătoare, între orele 09-12. De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi
pentru comunicarea actelor în termenul de 3 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ………………………………..………….……………………………………….
(nume, prenume, funcţia)
Semnătura: .………………………………………….

Dosar nr. ………., Penal - Fond Complet: C11


Termen: 11 Martie 2019 Sala: 2

DOVADA DE PRIMIRE

În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume, funcţia).............................................................................................., având de


înmânat plicul conținând o citație în dosarul cu nr…….. aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12,
Craiova, ROMÂNIA, m-am deplasat în Motru, str. Aleea Frasinului, nr. 2, bl. G4, sc. 3, ap. 14 judeţul GORJ ultimul domiciliu al numitului/ei BADEA
ION - inculpat în acest proces, unde:( ) actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / ( )
actele au fost înmânate numitului/ei (nume, prenume) …………………………………..……………………..…………… şi acesta/aceasta a semnat dovada /
( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în locaţia………………………………………………..

PrimitorCalitatea primitorului: ( )destinatar / ( )soț, rudă, persoană care locuiește cu Declarant (persoană care a făcut
destinatarul /( )administrator sau portar / ( )funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea înmânarea)Calitatea declarantului:( )agent
corespondenţei / ( )altă calitate ……………………………………………………...( )nu s-a putut însărcinat cu înmânarea / ( )funcţionar desemnat
obține semnătura destinatarului - militar/bolnav/persoanei private de libertate/personal pentru primirea corespondenţei de către unitatea
navigantdeoarece ....................................................................................................................... militară, căpitănia portului, administraţia
..........Semnătura: ……………..………………………………………………Act de identitate: penitenciarului, administraţia aşezământului de
(tipul, seria şi/sau numărul): …………………….. asistenţă medicală sau socială
………………………… / Semnătura: ……………..
………………………………………………

C.V. 28.01.2019 22:18:01, nr. citatie: 1 din 8

21
Dosar nr. ……………., Penal - Fond Termen: Complet: C11

P 11 Martie 2019

PROCES-VERBAL DE PREDARE

În data de ……………………, la ora………, având de înmânat plicul conținând o citație în dosarul cu nr. ….. aflat pe rolul
instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA, m-am deplasat în Motru, str.
Aleea Frasinului, nr. 2, bl. G4, sc. 3, ap. 14 judeţul GORJ ultimul domiciliu al numitului/ei BADEA ION - inculpat în acest proces,
unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive:( )Actele de procedură au fost predate soțului / unei rude /
unei persoane care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorului clădirii / portarului, numitul/a*
………………………………………………..…………,C.I.** seria…, nr………………, Semnătura………………… / ( )a fost afișată
înștiințarea și returnez restul de acte la instanța emitentă, deoarece destinatarul / soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu
destinatarul ori îi primește corespondența / administratorul clădirii / portarul[ ] sunt absenţi \ [ ] refuză primirea actelor ( )
destinatarul / soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorul clădirii /
portarul, numitul/a* ………………………………………………..…………[ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de
înmânare \ [ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ………………..………………………….…..….(
)m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură și returnez la instanța emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a
fost demolat \ [ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă \ [ ] sediu fictiv /
persoana juridică nu mai funcționează la această adresă \ [ ] alte motive
………………………………………………………………….
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)

(nume, prenume, funcţia) ………….………………………………………, Semnătura: ……..………………


*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz; **) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.261 al 2 CPP

Data prezentării
DOVADA / PROCES VERBAL DE PREDARE
Către
TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală Oficiul poştal:…….……..…………..

Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA Recomandata nr.: …………............

Data înapoierii Data sosirii

22
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089

Data 05 /2017

Către

DOSAR NR. 3637/P/2017


LIDER VASILE
Bucureşti, str. Albeni,
nr. 20, sector 5

Vă comunicăm prin prezenta că prin rechizitoriul cu nr. de mai sus, din


__/05/2017, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b C.p.p rap. la art. 16 alin. 1 lit.d C.p. s-a
dispus clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 228 –
art. 229 alin. 1 lit. a C.p, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 77 lit. d C.p.
În termen de 20 de zile de la comunicare puteţi formula plângere împotriva
soluţiei, potrivit art. 339 alin. 4 N. C.p.p

PRIM - PROCUROR,

23
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
Data ___ / 01/2018

Către

DOSAR NR. 7509/P/2016


PETCU CRĂCIUN - ADRIAN
Bucureşti, str. Calea Rahovei,
nr. 305, bl. 52, sc. 1, et. 8, ap. 31, sector 5

Vă comunicăm alăturat un exemplar al ordonanţei de clasare cu nr. de mai


sus, din data de 11/01/2018, precum şi o xerocopie a referatului întocmit de către
organele de cercetare penală la terminarea cercetărilor
În termen de 20 de zile de la comunicare puteţi formula plângere împotriva
soluţiei, potrivit art. 339 alin. 4 N. C.p.p.

PRIM - PROCUROR,

24
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 5673/P/2016
Data /09/2016

Către

DOSAR NR. 5673/P/2016


S.C. „ROMÂNIA HYPERMARCHE” S.A
„CORA – ALEXANDRIEI”
Bucureşti, Şos. Alexandriei, nr. 152,
sector 5

Vă comunicăm că prin ordonanţa cu nr. de mai sus, din 22/09/2016 s-a dispus, în
temeiul art. 58, cu referire la art. 56 alin. 4 şi 6 şi art. 37 C.p.p, declinarea competenţei de
soluţionare a cauzei cu nr. 5673/P/2016, privind pe LĂCUSTEANU ALEXANDRU, în
favoarea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

PRIM - PROCUROR,

25
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089

DOSAR NR. 6537/P/2017

____ /01/2018

Către:

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

În temeiul art.318 alin. 12 C.p.p vă trimitem alăturat dosarul penal cu nr. de


mai sus, împreună cu un exemplar al ordonanţei de renunţare la urmărirea penală,
din 11/01/2018.
Ordonanţa a fost verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, potrivit
dispoziţiilor art. 318 alin.10 din C.p.p.

Dosarul conţine_____________________file.

PRIM – PROCUROR,
ANDRIŢOIU ELENA – ALINA

26
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 221/P/2016

04/2016
Către

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Vă trimitem alăturat, spre competentă soluţionare, dosarul cu


numărul de mai sus, împreună cu un exemplar al ordonanţei nr.
221/P/2016, din 11/04/2016, prin care s-au dispus disjungerea cauzei şi
declinarea competenţei de soluţionare a dosarului nou - format, în
vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev.
de art. 256 alin. 1 C.p.1968, art. 291 alin. 1 C.p şi art. 292 C.p
Dosarul conţine 43 (patruzeci şi trei) file.

PRIM - PROCUROR,
ANDRIŢOIU ELENA - ALINA

27
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 11745/P/2014

03/2015
Către

POLIŢIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI


Camera de Corpuri Delicte

Vă comunicăm alăturat un exemplar al ordonanţei cu nr. de mai sus, din data


de 11/03/2015, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti în vederea
punerii în executare a dispoziţiei de restituire către numitul TURCAN ELVIS, a
cuţitului ridicat de la acesta şi indisponibilizat în baza dovezii seria H nr.
0187073/13.11.2014 (anexată în xerocopie prezentei).

PRIM - PROCUROR,
ANDRIŢOIU ELENA - ALINA

28
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 8923/P/2017

Către

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

În baza art. 224 C.p.p vă trimitem alăturat dosarul de urmărire penală cu nr.
de mai sus, împreună cu referatul privind solicitarea de arestare preventivă a inc.
NECULCEA RĂZVAN -MARIAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
tentativă la furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 32 rap. la art. 228
alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din
C.pen.
Organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 24 Poliţie au dispus reţinerea
suspectului NECULCEA RĂZVAN-MARIAN, pe o durată de 24 ore, începând cu
data de 01.11.2017, ora 18:30, până la data de 02.11.2017, ora 18.30.
Lucrătorii de poliţie din D.G.P.M.B.- Secţia 24 Poliţie vor asigura prezenţa
inculpatului la sediul instanţei de judecată, în vederea judecării cererii de arestare
preventivă.
Dosarul conţine_____________________file.

PRIM - PROCUROR
ANDRIŢOIU ELENA - ALINA

29
Operator de date cu caracter personal nr.3089
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
NR. 10246/P/2016
DATA: 08.02.2017

C ă t r e,
JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

Vă înaintăm alăturat, în conformitate cu disp art. 224 C.p.p., dosarul de urmărire


penală împreună cu referatul cu propunere de arestare preventivă privind pe inc. PAVEL
MARIUS cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi
pedepsită de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din
C.pen.
Organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 24 Poliţie au dispus reţinerea
suspectului Pavel Marius, pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.02.2017, ora
12:50, până la data de 09.02.2017, ora 12.50.
Lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 24 Poliţe vor asigura prezenţa inculpatului la
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în vederea judecării propunerii de arestare preventivă.
Inculpatul PAVEL MARIUS este asistat de apărător BURGHINĂ DELIA ADELA,
telefon 0729300617.

PRIM PROCUROR
ANDRIȚOIU ELENA-ALINA

30
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 10978/P/2015

/04/2016

Către

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

În baza art. 483 C.p.p vă trimitem alăturat dosarul de urmărire penală cu nr.
de mai sus, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei privind pe inculpata
MARIN ANDREEA CECILIA, cercetată în stare de arest preventiv, pentru
săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. b C.p.
Faţă de inc. MARIN ANDREEA CECILIA s-a dispus arestarea preventivă
pentru perioada 30/03/2016 – 28/04/2016 inclusiv.
Solicităm ca, după pronunţare, dosarul să ne fie restituit în vederea
continuării cercetărilor în cauză faţă de STOICA NICOLETA.
Dosarul conţine_____________________file.

PRIM - PROCUROR
ANDRIŢOIU ELENA - ALINA

31
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA
SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3089
DOSAR NR. 8972/P/2016

26/06/2015
Către

SECŢIA 19 POLIŢIE

Conform prevederilor art. 82 şi art. 83 din Legea 253/2013 vă


trimitem alăturat, în vederea punerii în executare, ordonanţa nr.
8972/P/2016, din 24/06/2015 prin care s-a dispus măsura preventivă a
controlului judiciar faţă de:
 Inc. RĂDUŢ EMIL - IULIAN, ns. la data de 05 iulie 2000, în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Calea Rahovei, nr. 352, bl. 20B, sc. A, et. 2,
ap. 54, sector 5, CNP – 5000705430041.

PRIM – PROCUROR,
ANDRIŢOIU ELENA-ALINA

32
ROMÂNIA
TRIBUNALUL DOLJ
Str. Brestei nr.12
Craiova
SECŢIA PENALĂ
Destinatar:
ROMAN MARIN
Timişoara, str. Martir Maria Andrei, nr.
2, judeţul TIMIŞ

DOSARUL NR. ………


Materia: Penal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Data nașterii părții/participantului: 10 februarie 2000

Comunicare rechizitoriu
emisă la data de 4 septembrie 2018

Stimată doamnă/Stimate domn,

În calitate de inculpat în dosarul cu detaliile mai sus menționate, vă înaintăm alăturat, în


conformitate cu art. 344 al. 2 din Legea 135/2010 privind codul de procedură penală, copia certificată
a rechizitoriului nr. 219D/P/2018 sosit de la - document care face parte din dosar.

Vă aducem la cunoștință că puteți formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea


administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în termen de 20 zile
de la primirea prezentei comunicări.

De asemenea, menționăm că:

 Dosarul se află în acest moment în procedură de cameră preliminară. Obiectul


procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a
competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității
administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
 Inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulți avocați în tot cursul urmăririi
penale, al procedurii de cameră preliminară și al judecății. Asistența juridică este
asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocați este prezent.

 În cazurile prevăzute de art. 90 și art. 93 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de
procedură penală, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își alege un
avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu.

33
Parafa şefului instanţei,
Semnătura grefierului,
(ştampila)

ÎNŞTIINŢARE

în atenţia ROMAN MARIN, născut/ă la data de ………


având Domiciliu în Timişoara, str. Martir Maria Andrei, nr. 2, judeţul TIMIŞ
în conformitate cu art. 260 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, vă înştiinţăm că la data de
……………………, ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a plicului cu acte de
procedură aferente dosarului cu nr. ………, aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei
nr.12 , Craiova, ROMÂNIA.
Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 3 zile, pentru înmânarea
actelor de procedură la sediul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală, camera arhiva secţiei, în zilele lucrătoare, între
orele 09-12. De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor
în termenul de 3 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ………………………………..………….……………………………………….
(nume, prenume, funcţia)

Semnătura: .………………………………………….

34
Dosar nr………., Penal - Fond Complet: C11

DOVADA DE PRIMIRE
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume,
funcţia).............................................................................................., având de înmânat plicul conținând rechizitoriul aferent
dosarului cu nr. ………… aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova,
ROMÂNIA, m-am deplasat în Timişoara, str. Martir Maria Andrei, nr. 2, judeţul TIMIŞ domiciliu al numitului/ei ROMAN MARIN -
inculpat , în acest proces, unde:

( ) actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada /
( ) actele au fost înmânate numitului/ei (nume, prenume) …………………………………..……………………..…………… şi
acesta/aceasta a semnat dovada /
( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în locaţia………………………………………………..
Primitor Declarant (persoană care a făcut înmânarea)
Calitatea primitorului: Calitatea declarantului:
( )destinatar / ( )agent însărcinat cu înmânarea /
( )soț, rudă, persoană care locuiește cu destinatarul / ( )funcţionar desemnat pentru primirea corespondenţei
( )administrator sau portar / de către unitatea militară, căpitănia portului, administraţia
( )funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea penitenciarului, administraţia aşezământului de asistenţă
corespondenţei / medicală sau socială ………………………… /
( )altă calitate ……………………………………………………...
( )nu s-a putut obține semnătura destinatarului -

35
militar/bolnav/persoanei private de libertate/personal navigant
deoarece ...........................................
......................................................................................

Semnătura: …………….. Semnătura: ……………..


………………………………………………....... ……………………………………………….......

Act de identitate: (tipul, seria şi/sau numărul):


……………………......................

C.V. 06.02.2019 12:47:33, nr. comunicare: 1 din 1

ROMÂNIA
TRIBUNALUL DOLJ
Str. Brestei, nr. 12
200420 Craiova România
Operator de date cu caracter personal nr. 4690
E-mail : tribunalul-dolj@just.ro
Telefon/Fax : 0251/418.612; 0251/419851

DOSAR NR 6272/63/2018/a1
Emisa la 03.09.2018
Către,
Partea civilă

Gavrilă Ștefania Raluca, prin mama sa Gavrilă Elena Claudia,


domiciliată în comuna Ișalnița, sat Ișalnița, str. Unirii, nr.122, jud. Dolj

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la data de 31.08.2018, s-a înregistrat pe rolul


Tribunalului Dolj – Secţia penală si pentru cauze cu minori, dosarul nr. 6272/63/2018,
privind pe inculpatul Roman Marius Eduard, cercetat sub control judiciar, trimis in
judecata prin Rechizitoriul nr 219D/P/2018 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie –DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

36
- pornografie infantilă prev. de art.374 alin.1 și 2 C.p., acces ilegal la sistem informatic
prev. de art.360 alin.1, 2 și 3 C.p. și alterarea integrității datelor informatice prev. de art.362
C.p. ( persoană vătămată Gavrilă Ștefania Raluca, în vârstă de 14 ani ) și
- pornografie infantilă prev. de art.374 alin.1 și 2 C.p., acces ilegal la sistem informatic
prev. de art.360 alin.1, 2 și 3 C.p. și alterarea integrității datelor informatice prev. de art.362
C.p. ( persoană vătămată Udrescu Alexandra Maria, în vârstă de 14 ani ), toate cu aplicarea
art.38 alin.1 C.p., dosarul aflandu-se în procedura de cameră preliminară.

Vă comunicăm că, potrivit art. 344 alin.2 C. proc. pen., obiectul procedurii camerei
preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii
sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării
actelor de către organele de urmărire penală.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul de a vă angaja un apărător şi în
termen de 20 zile de la data comunicării prezentei adrese puteţi formula cereri şi excepţii cu
privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.

GREFIER ,
Ss indescifrabila

ROMÂNIA

TRIBUNALUL DOLJ
Str. Brestei nr.12
Craiova
SECŢIA PENALĂ

Destinatar:
DIACONU VIOLETA
CRAIOVA, MAREŞAL AVERESCU, nr.
7, judeţul DOLJ

DOSARUL NR. ……..


Materia: Penal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: măsuri şi excepţii dispuse de
judecătorul de cameră preliminară
Data nașterii părții/participantului:…..
Nume tata: CONSTANTIN Nume mama:
GABRIELA

COMUNICARE INCHEIERE PENALĂ


Nr. __________ din data de 31 Ianuarie 2019
37
Stimată doamnă/Stimate domn, vă comunicăm, alăturat, copie incheiere penală nr.
__________, pronunţată la data de 31 Ianuarie 2019 de către TRIBUNALUL DOLJ, secția SECŢIA
PENALĂ Nota: -

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI (ştampila) Semnătura grefierului,

C.V. 04.02.2019 14:01:41, nr. comunicare: 1 din 3

ÎNŞTIINŢAREîn atenţia DIACONU VIOLETA, născut/ă la data de ………,având ultim domiciliu în


CRAIOVA, MAREŞAL AVERESCU, nr. 7, judeţul DOLJ
în conformitate cu art. 260 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, vă înştiinţăm că la data de
……………………, ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a plicului cu acte de
procedură aferente dosarului cu nr……, aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12,
Craiova, ROMÂNIA. Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de
7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură la sediul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală, camera arhiva secţiei, în
zilele lucrătoare, între orele 09-12. De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi
pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ………………………………..………….……………………………………….
(nume, prenume, funcţia)
Semnătura: .………………………………………….

Dosar nr…, Penal – Fond


Complet: C11

DOVADA DE PRIMIRE
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume, funcţia).............................................................................................., având de
înmânat plicul conținând incheiere nr. __________ din data 31.01.2019 din dosarul cu nr……... aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia
Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA, m-am deplasat în CRAIOVA, MAREŞAL AVERESCU, nr. 7 judeţul DOLJ ultimul
domiciliu al numitului/ei DIACONU VIOLETA - inculpat în acest proces, unde:( ) actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de
instanţă, iar acesta a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate numitului/ei (nume, prenume) …………………………………..……………………..
…………… şi acesta/aceasta a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în
locaţia………………………………………………..

PrimitorCalitatea primitorului: ( )destinatar / ( )soț, rudă, persoană care locuiește cu Declarant (persoană care a făcut
destinatarul /( )administrator sau portar / ( )funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea înmânarea)Calitatea declarantului:( )agent
corespondenţei / ( )altă calitate ……………………………………………………...( )nu s-a putut însărcinat cu înmânarea / ( )funcţionar desemnat
obține semnătura destinatarului - militar/bolnav/persoanei private de libertate/personal pentru primirea corespondenţei de către unitatea
navigantdeoarece ....................................................................................................................... militară, căpitănia portului, administraţia
..........Semnătura: ……………..………………………………………………Act de identitate: penitenciarului, administraţia aşezământului de
(tipul, seria şi/sau numărul): …………………….. asistenţă medicală sau socială
………………………… / Semnătura: ……………..
………………………………………………
C.V. 04.02.2019 14:01:41, nr. comunicare: 1 din 3

Dosar nr. ………, Penal - Fond

38
PROCES-VERBAL DE PREDARE

În data de ……………………, la ora………, având de înmânat plicul conținând incheiere nr. __________ din data 31.01.2019
din dosarul cu nr. …….. aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova,
ROMÂNIA, m-am deplasat în CRAIOVA, MAREŞAL AVERESCU, nr. 7, judeţul DOLJ ultimul domiciliu al numitului/ei DIACONU
VIOLETA - inculpat în acest proces, unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive:( )Actele de procedură au
fost predate soțului / unei rude / unei persoane care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorului
clădirii / portarului, numitul/a* ………………………………………………..…………,C.I.** seria…, nr………………,
Semnătura………………… / ( )a fost afișată înștiințarea și returnez restul de acte la instanța emitentă, deoarece destinatarul /
soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorul clădirii / portarul[ ] sunt
absenţi \ [ ] refuză primirea actelor ( )destinatarul / soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu destinatarul ori îi primește
corespondența / administratorul clădirii / portarul, numitul/a* ………………………………………………..…………[ ] a primit
actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ [ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece
………………..………………………….…..….( )m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură și returnez la
instanța emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul
nu mai locuieşte la acea adresă \ [ ] sediu fictiv / persoana juridică nu mai funcționează la această adresă \ [ ] alte motive
………………………………………………………………….
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)

(nume, prenume, funcţia) ………….………………………………………, Semnătura: ……..………………


*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz; **) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.261 al 2 CPP

Data prezentării
DOVADA / PROCES VERBAL DE PREDARE
Către
TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală Oficiul poştal:…….……..…………..

Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA Recomandata nr.: …………............

Data înapoierii Data sosirii

ROMÂNIA

TRIBUNALUL DOLJ
Str. Brestei nr.12
Craiova
SECŢIA PENALĂ
Camera 2

Destinatar:
BURTESCU ALIN MARIAN
ARESTUL IPJ DOLJ,

DOSARUL NR. …..


Materia: Penal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: verificare măsuri preventive
(art.207 NCPP)
Data nașterii părții/participantului: …….
Nume tata: ION-IONEL Nume mama: MARIANA

COMUNICARE MINUTA PENALĂ


Nr. __________ din data de 22 Mai 2018

Stimată doamnă/Stimate domn, vă comunicăm, alăturat, copie minuta penală nr.


__________, pronunţată la data de 22 Mai 2018 de către TRIBUNALUL DOLJ, secția SECŢIA
PENALĂ Nota: În baza art. 348 alin. 2 Cpp rap. la art. 207 alin.2 Cpp. Menţine măsura arestului

39
preventiv dispusă faţă de inculpatul Burtescu Alin Marian prin încheierea nr.97/27.04.2018 a
Tribunalului Dolj. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în
camera de consiliu din data de 22.05.2018, ora 10.30.

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI (ştampila) Semnătura grefierului,

L.N. 22.05.2018 12:50:09, nr. comunicare: 1 din 2

ÎNŞTIINŢAREîn atenţia BURTESCU ALIN MARIAN, născut/ă la data de ……,prin administrația


penitenciarului - ARESTUL IPJ DOLJ
în conformitate cu art. 260 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, vă înştiinţăm că la data de
……………………, ora ……….. am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a plicului cu acte de
procedură aferente dosarului cu nr………, aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei
nr.12, Craiova, ROMÂNIA. Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după de la afişarea prezentei, dar nu mai
mult de 7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură la sediul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală, camera arhiva
secţiei, în zilele lucrătoare, între orele 09-12. De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă
prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea
acestui termen.
Agent însărcinat cu înmânarea: ………………………………..………….……………………………………….
(nume, prenume, funcţia)
Semnătura: .………………………………………….

Dosar nr. …….., Penal - Fond


Complet: C11

DOVADA DE PRIMIRE
În data de ……………………, la ora………, subsemnatul(nume, prenume, funcţia).............................................................................................., având de
înmânat plicul conținând minuta nr. __________ din data 22.05.2018 din dosarul cu nr. …….. aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia
Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA, m-am deplasat în ARESTUL IPJ DOLJ, unde este locul de deținere al/a numitului/ei
BURTESCU ALIN MARIAN - inculpat în acest proces, unde:( ) actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta
a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate numitului/ei (nume, prenume) …………………………………..……………………..…………… şi
acesta/aceasta a semnat dovada / ( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în
locaţia………………………………………………..

PrimitorCalitatea primitorului: ( )destinatar / ( )soț, rudă, persoană care locuiește cu Declarant (persoană care a făcut
destinatarul /( )administrator sau portar / ( )funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea înmânarea)Calitatea declarantului:( )agent
corespondenţei / ( )altă calitate ……………………………………………………...( )nu s-a putut însărcinat cu înmânarea / ( )funcţionar desemnat
obține semnătura destinatarului - militar/bolnav/persoanei private de libertate/personal pentru primirea corespondenţei de către unitatea
navigantdeoarece ....................................................................................................................... militară, căpitănia portului, administraţia
..........Semnătura: ……………..………………………………………………Act de identitate: penitenciarului, administraţia aşezământului de
(tipul, seria şi/sau numărul): …………………….. asistenţă medicală sau socială
………………………… / Semnătura: ……………..
………………………………………………
L.N. 22.05.2018 12:50:09, nr. comunicare: 1 din 2

Dosar nr. 3904/63/2018/a1.1, Penal - Fond

40
PROCES-VERBAL DE PREDARE

În data de ……………………, la ora………, având de înmânat plicul conținând minuta nr. __________ din data 22.05.2018 din
dosarul cu nr. ………aflat pe rolul instanţei TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală cu sediul în Str. Brestei nr.12, Craiova,
ROMÂNIA, m-am deplasat în ARESTUL IPJ DOLJ, unde este locul de deținere al/a numitului/ei BURTESCU ALIN MARIAN -
inculpat în acest proces, unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive:( )Actele de procedură au fost
predate soțului / unei rude / unei persoane care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorului clădirii
/ portarului, numitul/a* ………………………………………………..…………,C.I.** seria…, nr………………,
Semnătura………………… / ( )a fost afișată înștiințarea și returnez restul de acte la instanța emitentă, deoarece destinatarul /
soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu destinatarul ori îi primește corespondența / administratorul clădirii / portarul[ ] sunt
absenţi \ [ ] refuză primirea actelor ( )destinatarul / soțul / o rudă / o persoana care locuiește cu destinatarul ori îi primește
corespondența / administratorul clădirii / portarul, numitul/a* ………………………………………………..…………[ ] a primit
actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ [ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece
………………..………………………….…..….( )m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură și returnez la
instanța emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul
nu mai locuieşte la acea adresă \ [ ] sediu fictiv / persoana juridică nu mai funcționează la această adresă \ [ ] alte motive
………………………………………………………………….
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)

(nume, prenume, funcţia) ………….………………………………………, Semnătura: ……..………………


*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz; **) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.261 al 2 CPP

Data prezentării
DOVADA / PROCES VERBAL DE PREDARE
Către
TRIBUNALUL DOLJ, Secţia Penală Oficiul poştal:…….……..…………..

Str. Brestei nr.12, Craiova, ROMÂNIA Recomandata nr.: …………............

41