Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOL/REFERINŢĂ 4

„MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNGRIJIRE” (MMI)

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARDE MMI

STANDARD 1 MMI 1
Aprovizionarea sectoarelor de activitate este
asigurată continuu
STANDARD 2 MMI 2 Instituţia asigură securitatea şi întreţinerea
echipamentelor, instalaţiilor şi a clădirilor
STANDARD 3 MMI 3 Regulile de igienă a alimentației sunt
respectate și se asigură meniuri echilibrate
STANDARD 4 MMI 4 Calitatea, igiena şi circuitul lenjeriei sunt
asigurate
STANDARD 5 MMI 5 Instituţia asigură securitatea şi igiena
spaţiilor şi echipamentelor
STANDARD 6 MMI 6 Circuitele de transport specifice sunt
organizate şi coordonate
STANDARD 7 MMI 7 Managementul deşeurilor respectă principiile
de igienă şi protecţie a persoanelor şi a
mediului
STANDARD 8 MMI 8 Instituţia asigură măsuri pentru siguranţa
pacienților și a bunurilor acestora, precum și
ale personalului propriu
STANDARD 9 MMI 9 Instituţia ia măsuri pentru asigurarea
securității persoanelor printr-un plan de
prevenire a incendiilor şi de evacuare
STANDARD 10 MMI 10 Calitatea mediului de îngrijire a pacientului
este evaluată

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 1 (MMI 1):

Aprovizionarea sectoarelor de activitate este asigurată continuu

Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Instituţia are
- evaluarea cantitativă şi calitativă a stocurilor, efectuată periodic.
o strategie
- evaluarea necesarului de materiale şi echipamente din domeniul tehnic-
pentru
administrativ, efectuată periodic.
01.01 achiziţiile în
- plan de achiziţii existent pentru anul în curs, corelat cu necesarul estimat şi
domeniul
stocurile.
tehnic-
- calendar de achiziţii pe anul în curs, corelat permanent cu planul de achiziţii.
administrativ
Personalul
tehnic
specializat al
- procedură pentru elaborarea caietelor de sarcini, implementată.
instituţiei este
01.02 - în comisia de achiziţie este nominalizat un reprezentant al sectorului/sectoarelor
implicat în
de activitate pentru care se face achiziţia.
îndeplinirea
strategiei de
achiziţii
Instituţia are - proceduri de aprovizionare în situaţii de urgenţă, implementate.
proceduri - număr de referate de necesitate de urgenţă în ultimul an calendaristic încheiat,
adaptate pentru sectoarele medicale și farmacie
01.04 pentru - număr de achiziţii în regim de urgenţă în ultimul an calendaristic încheiat
diferitele - procedura privind gestionarea accidentelor colective, catastrofelor, evenimentelor
situaţii de excepționale survenite în spital şi în perimetrul acestuia (incendiu, scurgere gaze,
urgenţă atac terorist, explozie, prăbușire porțiuni clădire etc.), implementată.
Instituţia
aplică şi alte
modalităţi
01.05 pentru
îndeplinirea
acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 2 (MMI 2):
Instituţia asigură securitatea şi întreţinerea echipamentelor, instalaţiilor şi
a clădirilor
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- plan de verificare tehnică periodică şi întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor, conform
Instituţia evaluează
specificaţiilor tehnice şi la nevoie, în ultimul an calendaristic încheiat, implementat.
periodic starea
- este asigurată întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor (echipă proprie sau serviciu
tehnică a
02.01 externalizat).
echipamentelor,
- program de igienizare pentru echipamente şi instalaţii.
instalaţiilor şi a
- prevederi bugetare pentru reparaţii şi consolidări clădiri conforme cu necesarul stabilit pentru
clădirilor
anul în curs.
Instituţia asigură
funcţionalitatea - program de întreţinere a clădirilor, existent.
02.02 echipamentelor, - prevederi bugetare pentru mentenanţă şi reparaţiile echipamentelor şi
instalaţiilor şi a instalaţiilor, pentru anul în curs.
clădirilor
- fişele de post pentru personalul tehnic, prevăzute cu atribuţii specifice pentru întreţinere curentă a
Instituţia asigură echipamentelor şi instalaţiilor sau prevederi încontracte pentru servicii externalizate, după caz.
personalul pregătit - instruirea şiverificarea periodică a cunostinţelor privind întreţinerea curentă a echipamentelor si
pentru întreţinerea instalațiilor a fost efectuată pentru personalul tehnic, conform planificării asumate, înanul calendaristic
02.03 curentă a încheiat.
echipamentelor, - numărul de echipamente pentrucare nu se asigură mentenanţă curesurse proprii sauexternalizate
instalaţiilor şi a - sistem combatere şi prevenţie a incendiilor (rezervor de apă dedicat, hidranţi, stingătoare incendiu etc.)
clădirilor cu funcţionalitate şi accesibilitate asigurată şi verificată periodic.
- este realizată protecţia prin ignifugare a spaţiilor ce impun acest lucru.
Instituţia asigură
reparaţiile
- există personal calificat pentru reparaţii curente, angajat sau asigurat prin
02.04 echipamentelor,
contracte externe.
instalaţiilor şi a
clădirilor
Sistemele de
avertizare permit
intervenţia rapidă în - proceduri de intervenție rapidă în cazul deteriorării echipamentelor și
02.05
cazul deteriorării instalaţiilor, implementate.
echipamentelor și
instalaţiilor
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
02.06
pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 3 (MMI 3):
Regulile de igienă a alimentației sunt respectate și se asigură meniuri
echilibrate
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- termenul de valabilitate al alimentelor utilizate este respectat.
- depozitarea corespunzătoare a alimentelor și materiilor prime.
- corepondenta meniurilor cu solicitările de pe secţii (conform cu patologia
pacienţilor internaţi).
- atestare bucătar/bucătari, existentă.
- dietetician angajat prin contract sau convenție.
- rețetar, existent.
- număr de toxiinfecţii alimentare în ultimul an calendaristic încheiat
- solicitare pentru hrana pacienților internați în gardă, întocmită.
- meniurile zilnice necesare, transmise de fiecare secţie către dietetician.
- controlul calităţii hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ) ca atribuţie a
medicului şef de gardă/medicului coordonator de gardă pe spital, consemnat în
RI.
Instituţia asigură
- bloc alimentar prevăzut cu laborator de dietetică dotat cu frigider.
calitativ şi
- bloc alimentar prevăzut cu recepţie şi depozitare produse alimentare
cantitativ hrana
03.01 neprelucrate.
pentru pacienţi,
- bloc alimentar prevăzut cu spaţii prelucrări primare.
aparţinători şi
- bloc alimentar prevăzut cu spaţii pentru prelucrări finale.
personal medical
- bloc alimentar prevăzut cu spaţiu pt. depozitarea alimentelor pentru o zi
(depozit de zi).
- bloc alimentar prevăzut cu oficiu de distribuţie.
- bloc alimentar prevăzut cu control dietetic.
- bloc alimentar prevăzut cu anexe pentru personal.
- bloc alimentar prevăzut cu camere de prelucrare primară, recomandabil trei
(separat pentru legume, carne, pește).
- bloc alimentar prevăzut cu zona pentru prelucrări termice pentru mesele
principale (bucătăria caldă).
- bloc alimentar prevăzut cu zona pentru prelucrări dietetice.
- bloc alimentar prevăzut cu zona pentru prelucrări pentru micul dejun (bucătărie
lapte – ceai).
- bloc alimentar prevăzut cu zona pentru bucătărie rece.
- personal pentru distribuţia alimentelor, stabilit pe fiecare secție cu această
atribuţie separată.
Instituţia asigură
- circuitul de debarasare a alimentelor, asigurat.
circuitele
- carnete de sănătate pentru persoanele ce asigură prepararea şi distribuţia
alimentelor până
03.02 alimentelor şi hranei, cu controale anuale consemnate.
la consumatori cu
- biberoneria şi bucătăria de lapte la nivelul secţiilor de neo-natologie şi copii
respectarea
între 0 – 1 an, funcțională
regulilor de igienă
- sală/săli pentru servit masa şi oficiu/oficii de distribuire a hranei, pentru
pacienţii mobilizabili, acolo unde este cazul.
Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022
Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
Aşteptările şi
- întrebări privind calitatea hranei și serviciului de distribuire, conţinute în
cerinţele de hrană
chestionarul de evaluare a satisfacţiei pacienţilor.
ale pacienţilor
- meniu zilnic, afișat în spaţii accesibile pacienţilor deplasabili sau anunţat, la
sunt luate în
micul dejun, pacienţilor nedeplasabili.
03.03 consideraţie şi
- număr pacienţi care preferă să nu mănânce mâncarea de la spital per număr
evaluate periodic
pacienţi chestionaţi
pentru asigurarea
- număr pacienţi care refuză mâncarea spitalului, invocând că nu este gustoasă
unei alimentaţii
(deficiențente organo-leptice) și/sau insuficientă per număr pacienţi chestionaţi
de calitate
Instituţia ia în
consideraţie
aşteptările
personalului - sală de mese, pentru personalul medical.
03.04
medical şi ale - afișare meniu zilnic pentru personalul medical de gardă.
aparţinătorilor în
stabilirea unor
meniuri variate
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
03.05 pentru
îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 4 (MMI 4):

Calitatea, igiena şi circuitul lenjeriei sunt asigurate


Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Instituţia asigură
- procedură privind asigurarea şi înlocuirea periodică a lenjeriei şi efectelor,
calitativ şi cantitativ
implementată.
lenjerie şi efecte
04.01 - procedura privind asigurarea şi înlocuirea periodică a lenjeriei şi efectelor
pentru pacienţi,
prevede și utilizarea lenjeriei de unică folosință în cabinetele de consultaţii,
aparţinători şi
salile de tratamente și blocul operator.
personal medical
Instituţia asigură
sortarea lenjeriei şi a
04.02 efectelor în fiecare - procedură privind circuitul lenjeriei, implementată.
etapă respectând
regulile de igienă
Personalul implicat în - instructajul personalul angajat la serviciul spălătorie este efectuat iniţial, la
păstrarea calităţii şi a angajare şi ulterior, conform planificării.
04.03 igienei lenjeriei şi a - număr personal instruit în privința asigurării normelor de igienă a lenjeriei și
efectelor este circuitul lenjeriei per personal angajat la serviciul spălătorie, în ultimul an
pregătit calendaristic încheiat
Evaluarea calităţii
- număr probe microbiologice recoltate din lenjerie, cu rezultat pozitiv per
tratamentului
număr total de probe recoltate în ultimul an calendaristic încheiat
04.04 lenjeriei şi efectelor
- existența certificatului de tip ISO 9001, valabil , pentru serviciul de spălătorie
este realizată
externalizat.
constant
- circuite separate pe tipuri de provenienţă a lenjeriei (septic/aseptic).
Structura circuitului
- circuite separate pe tipuri de lenjerie (adulţi/copii).
lenjeriei şi textilelor
- cod culori pentru lenjerie curată sau utilizată.
permite minimizarea
04.05 - rufe separate în timp și spațiu pe categorii de provenienţă (bloc operator,
riscului de
secții chirurgicale, neurologie, secţia de pediatrie, nou-născuți etc.).
contaminare a
- flux tehnologic şi linii utilaje dedicate rufelor provenite de la pacienţii copii.
mediului
- şarje separate de rufe la spălat pe categoriile de provenienţă.
Instituţia aplică şi
alte modalităţi
04.06
pentru îndeplinirea
acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 5 (MMI 5):

Instituţia asigură securitatea şi igiena spaţiilor şi echipamentelor


Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- procedură privind curăţenia pentru fiecare secţie şi
spaţiu, implementată.
- procedură privind curățenia pe tipuri de echipamente,
implementată.
- responsabilitățile privind asigurarea curățeniei
evidenţiate în fişele de post.
- spațiile cu risc crescut de infecție sunt identificate şi
dezinfectate frecvent.
Curăţenia spaţiilor instituţiei şi - materiale şi ustensile de curăţenie adecvate, respectând
05.01
echipamentele aferente este asigurată codurile de culoare, existente.
- materiale de unică folosinţă, pentru curăţenie, existente
pe secţii şi sectoare.
- mașini și echipamente automate speciale, utilizate
pentru curățenia și dezinfecția spațiilor spitalului.
- număr pacienţi afirmând că, în salon, curățenia se face
cel mult de 2 ori pe zi per număr pacienţi chestionaţi
- număr pacienţi afirmând că, în salon, curățenia se face
cel puțin de 3 ori pe zi per număr pacienţi chestionaţi
- instructajul personalul angajat pentru asigurarea
întreținerii spațiilor și echipamentelor este efectuat
conform planificării.
- număr personal instruit, în ultimul an calendaristic
încheiat, în privința normelor de întreținere a
Instituţia asigură condiţiile necesare
echipamenteor și curățenie per număr total angajați cu
05.02 pentru instruirea personalul însărcinat cu
responsabilităţi în domeniu
întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor
- atribuţii specifice privind verificarea și asigurarea
securității echipamentelor nemedicale, înscrise în fișele
de post ale personalului tehnic.
- curricula cursului de instruire a persoanelor ce se ocupă
cu întreținerea și curățenia este respectată
- există certificate de calitate pentru substanţele utilizate
în curăţenia și dezinfecția spațiilor.
Curăţenia spaţiilor şi a echipamentelor
05.03 - responsabil cu verificarea curăţeniei, desemnat pe
este controlată şi evaluată constant
fiecare sector de activitate, inclusiv in situația în care
serviciul este externalizat.
Instituţia aplică şi alte modalităţi pentru
05.04
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 6 (MMI 6):

Circuitele de transport specifice sunt organizate şi coordonate


Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- există circuite şi mijloace de transport, cu destinaţii specifice,
adecvate din toate punctele de vedere şi în număr suficient
pentru orice situaţie (alimente, lenjerie, materiale sanitare,
persoane etc.).
Serviciului de transport (pacienţi,
- număr de brancarde per număr mediu de pacienți pe zi
06.01 alimente, rufe) este organizat şi
prezentați la nivelul camerei de gardă/CPU/UPU din ultimul an
funcţional
calendaristic încheiat
- număr fotolii rulante per număr mediu de pacienți pe zi
prezentați la nivelul camerei de gardă/CPU/UPU din ultimul an
calendaristic încheiat
- procedură pe tipuri de transport (alimente, lenjerie, materiale
sanitare, persoane), implementată.
- brancardele şi fotoliile rulante prevăzute cu sisteme de
Instituţia asigură servicii de siguranţa, de asigurare a integrității fizice pe timpul transportului.
06.02 transport sigure, de calitate şi - întrebare privind asigurarea suportului medical pe timpul
care respectă normele de igienă transportului intern, conținută în chestionarul de evaluare a
satisfacției pacienților.
- mijloace de transport intern pacienţi (fotolii rulante, brancarde)
sunt disponibile și în bună stare în zona primirii pacienţilor.
- planificare a instructajelor pentru personalul care asigură
transportul intern al pacienților (brancard, fotoliu rulant),
Serviciul de transport intern și
existentă şi respectată în ultimul an calendaristic încheiat.
06.03 auto al spitalului este evaluat
- garaj/parcare supravegheată pentru parcul auto propriu.
periodic
- control medical periodic pentru conducătorii auto, existent
pentru anul în curs.
Instituţia aplică şi alte modalităţi
06.04 pentru îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 7 (MMI 7):
Managementul deşeurilor respectă principiile de igienă şi protecţie a
persoanelor şi a mediului
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
Pentru fiecare categorie de deşeu - deșeurile reciclabile depozitate în containere separate.
07.01 există gestiune, transport şi - formulare tipizate pentru fiecare tip de deșeu, completate.
depozitare separate - container dedicat pentru deşeurile alimentare.
- planificare a instruirilor, pentru personalul care manipulează
diferitele tipuri de deșeuri, existentă şi respectată în ultimul
Instituţia asigură instruirea
an calendaristic încheiat.
07.02 personalului care manipulează
- procedură privind managementul deşeurilor, implementată.
deşeurile
- activităţile legate de gestionarea deşeurilor, înscrise în fişele
de post specifice.
- contract cu firmă de incinerare a deșeurilor medicale,
existent.
Instituţia analizează activitatea de
07.03 - contract cu firmă de salubritate, existent.
gestionare a deşeurilor
- frecvenţa ridicării deşeurilor, stabilită în contractele este
respectată.
Instituţia aplică şi alte modalităţi
07.04
pentru îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 8 (MMI 8):
Instituţia asigură măsuri pentru siguranţa pacienților și a bunurilor
acestora, precum și ale personalului propriu
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- număr total mobiler depozitare efecte personale
angajați per număr total de angajaţi
- spațiu securizat pentru păstrarea bunurilor de valoare
ale pacienților, existent.
- procedură pentru luarea în gestiune şi păstrarea
bunurilor de valoare ale pacienților, implementată.
- există noptiere pentru fiecare pat
Instituţia are facilităţile necesare pentru - număr angajați declarând că au la dispoziție mobiler
08.01 conservarea în siguranţă a bunurilor propriu de depozitare efecte personale per număr
pacienţilor şi personalului angajaţi chestionaţi
- număr angajați declarând că au la dispoziție mobiler
de depozitare efecte personale comun cu alți angajați
per număr angajaţi chestionaţi
- număr angajați declarând că nu au la dispoziție
mobiler de depozitare efecte personale per număr
angajaţi chestionaţi
- acces în garderobă, restricţionat.
- paza spitalului și a incintei, asigurată (personal propriu
specializat sau externalizată).
- măsuri de protecţie împotiriva căderilor accidentale,
existente în zonele cu risc crescut.
Instituţia are sisteme funcţionale pentru
- incinta și spaţiului public al spitalului asigurate cu
08.02 asigurarea securităţii fizice şi psihice a
gard.
pacienţilor şi personalului
- plan de pază al spitalului, aprobat.
- sistem exterior și/sau interior de monitorizare video,
existent.
- sistem de alarmă conectat la un serviciu de securitate.
Instituţia are reglementate sistemele de
- acces reglementat în zonele cu risc crescut de
08.03 control şi monitorizare a bunurilor
periculozitate.
patrimoniale
Instituţia aplică şi alte modalităţi pentru
08.04
îndeplinirea acestui standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 9 (MMI 9):

Instituţia ia măsuri pentru asigurarea securității persoanelor printr-un


plan de prevenire a incendiilor şi de evacuare
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- structura tehnică pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
Instituţia are o politică privind constituită prin decizie în vigoare.
09.01
prevenirea şi stingerea incendiilor - plan de măsuri privind prevenirea incendiilor, implementat.
- plan de conformare cu recomandările pompierilor, realizat.
- planuri de evacuare, afişate.
- responsabili pentru prevenirea incendiilor, nominalizaţi pentru
Instituţia are un plan de măsuri fiecare secție/serviciu.
09.02 pentru prevenirea incendiilor şi de - procedură de evacuare a pacienţilor în caz de incendiu, din
evacuare în caz de incendiu fiecare secţie/departament/serviciu, implementată.
- scară de incendiu exterioară, existentă, accesibilă şi
funcţională.
- planificarea anuală, a sesiunilor de instructaje privind
prevenirea și stingerea incendiilor.
Instituţia are un program de - stingătoare și/sau hidranți interiori, existenți și funcționali, la
instruire a personalului propriu nivelul fiecărei secții (având fișă tehnică de verificare a
09.03
pentru prevenirea şi stingerea funcționării și valabilității).
incendiilor - program de instruire specific privind evacuarea în caz de
incendiu pentru personalul din sălile de operaţie, sălile de
naştere şi ATI și alte secții cu pacienți imobilizați la pat.
- existenţa unor sisteme de avertizare pentru scurgere de gaze,
fum, temperaturi ridicate, funcționale.
Instituţia are un sistem de - procedură privind protecţia personalului ce manipulează
09.04 avertizare a personalului şi substanţe și materiale ușor inflamabile, implementată.
pacienţilor în caz de incendiu - sisteme de închidere automată a alimentării cu energie
electrică şi gaze, în cazul producerii unui eveniment (incendiu,
cutremur, etc.), existente.
Instituţia aplică şi alte modalităţi
09.05 pentru îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
STANDARD 10 (MMI 10):
Calitatea mediului de îngrijire a pacientului este evaluată
Nr.
Criterii Modalităţi de verificare a îndeplinirii criteriului
crt.
- întrebări privind calitatea curățeniei, conţinute în chestionarul de evaluare a
satisfacţiei pacienţilor.
- raport de analiză, cu prelucrare a datelor din chestionarul de satisfacție al
pacientului privind condiţiile hoteliere, efectuat în ultimul an calendaristic
încheiat.
Instituţia evaluează şi - măsuri pentru ameliorarea condiţiilor hoteliere, luate ca urmare a raportului
îmbunătăţeşte de analiză şi prelucrarea datelor din chestionarul de satisfacție al pacientului,
10.01
constant condiţiile în ultimul an calendaristic încheiat.
hoteliere - nivel mediu de satisfacție a pacientului legat de condițiile hoteliere, în anul
calendaristic încheiat
- aspectul lenjeriei și al paturilor libere din secţie, pe o scară de la 1 la 5 (unde
1 = total nesatisfăcător - lenjerie ruptă sau pătată, șifonată etc., 2 =
nesatisfăcător, 3 = mulțumitor, 4 = bine și 5 = foarte bine -lenjerie curată,
călcată sau de unică folosință.)
- spații verzi și alei, existente şi întreţinute.
- bănci în curtea spitalului, existente.
Instituţia evaluează şi - scaune, fotolii, canapele sau bănci în toate spaţiile de așteptare, existente.
10.02 umanizează constant - amenajări specifice vârstei în secțiile având pacienţi copii.
mediului ambiant - diverse facilităţi pentru pacienţi şi vizitatori (ATM-uri, chioşcuri de ziare şi reviste, mici
magazine pentru bunuri de igienă personală etc.), existente.
- spații și facilități pentru joacă copii (în aer liber/interior spital).
- întrebări privind calitatea lenjeriei și a efectelor (cazare), conținute în
chestionarul de evaluare a satisfacţiei pacienţilor.
Instituţia evaluează şi - datele din chestionarul de satisfacție al pacientului privind calitatea lenjeriei
îmbunătăţeşte și efectelor, au fost analizate și s-au luat măsuri în consecință.
10.03
constant serviciul de - planificarea de controale interne asupra calităţii serviciului spălătorie, în
spălătorie ultimul an calendaristic încheiat, respectată.
- prelevarea probelor microbiologice din rufele spălate respectă
reglementările în vigoare
- întrebări privind calitatea hranei și serviciului de distribuire, conţinute în
chestionarul de evaluare a satisfacţiei pacienţilor.
Instituţia evaluează şi - datele din chestionarul de satisfacție al pacientului privind la calitatea hranei
îmbunătăţeşte şi varietatea meniurilor, au fost analizate și s-au luat măsuri în consecință.
constant serviciile de - planificare controalelor în blocul alimentar respectată, în ultimul an
aprovizionare şi calendaristic încheiat.
10.04
depozitare a - nemulţumirile pacienţilor rezultate din chestionare sunt urmate măsuri
alimentelor şi pentru îmbunătăţirea calităţii hranei şi a meniurilor zilnice.
serviciile de preparare - planificare controalelor la depozitele de alimente,respectată în ultimul an
a hranei calendaristic încheiat.
- sistemul de management al calității și siguranței alimentului (principiile
HACCP), implementat.
Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022
Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro
Instituţia evaluează şi - timp aşteptare la lift (vizitatori, pacienți etc.) în număr minute
îmbunătăţeşte - procedură de igienizare a mijloacelor de transport (lifturi, brancarde),
constant serviciile implementată.
10.05 pentru transportul - lift separat pentru personal, existent.
pacienţilor, - întrebări privind însoțirea pacientului în timpul deplasărilor în interiorul
vizitatorilor şi spitalului de către personalul medical, conţinute în chestionarul de evaluare a
personalului satisfacţiei pacienţilor.
Instituţia evaluează
capacitatea de
10.06 - aviz pompieri, existent şi valabil pentru anul în curs
apărare contra
incendiilor
Instituţia aplică şi alte
modalităţi pentru
10.07
îndeplinirea acestui
standard

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București 060022


Tel: +40 21 211.52.75, Fax: +40 21 211.51.05
www.anmcs.gov.ro