Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII

MOLDOVA
UNIVERSITATEA UBERĂ INTERNAŢIONALĂ MN MOLDOVA
FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALA
CATEDRA PSIHOSOCIOLOGIE SI ASISTENŢĂ SOCIALA

Programa analitică la disciplina

Probleme şi politici sociale

(Specialităţile "asistenţă socială", "sociologie")

Autor: Gribincea Tatiana


ANUL de studii: 2010-2011
Semestrul: II
Numărul total de ore: 60
Numărul de ore de contact: 60
Din ele prelegeri: 30
seminare: 30
Credite ECTS:

Programa a fost discutată şi aprobată la şedinţa Catedrei, proces-verbal nr.1 din 30.08.2010

Şeful Catedrei:
Victoria Gonţa, dr. conf. ___________________
Decanul facultăţii
Nicolae Sali, dr. conf. _____________________
Preşedintele Comisiei metodice a departamentului.

dr. conf. Victoria Gonţa _____________________

Standardul curricular ai disciplinei „Probleme şi politici sociale”

Numărul total de ore: 60


Numărul de ore de contact: 60
Credite ECTS:

Semestru IV
Evaluare: examen oral în semestrul IV
Publicul vizat: studenţii de la anul III de studii
Competente gnoseologice si praxiologice preliminare: Sociologie generală,...............

Interdisciplinare: Psihologie organizaţională, Sociologie, Influenţă socială, Analiză


statistică a datelor.................

Poziţionarea disciplinei în plângi de stadii: modulul fundamental

Obiective formative/dezvoltative
La finele predării disciplinei studenţii trebuie să achiziţioneze următoarele

COMPETENŢE GNOSEOLOGICE (CUNOAŞTERE):


• să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei, intergrind noţiunile în modele de explicare
teoretică a realităţii sociale;
• să explice esenţa noţiunii politici sociale şi probleme sociale, bunăstare, excluziune socială
şi incluziune socială, politici sociale sectorilale şi a caracteristicilor acestora bază;
• să reproducă conţinutului proceselor sociale şi a formelor de implicare in
activitatea comunitară a unităţii sociale: individ, grup mic, grup mare etc.;
• să determine şi să interpreteze problemele sociale cu care se confruntă societatea în
perioada de tranziţie (prin capacitatea de a pune-n uz modelele teoretico-explicative,
propuse de orientările şi şcolile tradiţionale ociologice):
• să identifice factorii care impulsionează politicile sociale;

COMPETENŢE PRAXIOLOGICE (APLICARE ÎN PRACTICĂ)


• să definească şi să explice probleme concrete din spectrul fenomenelor şi proceselor
determinate de societate şi influenţele acestora asupra politicilor sociale şi a bunăstarii;
• să stabilească şi să aplice programe de investigaţie a fenomenelor care influenţează asupra
politicilor sociale şi a bunăstării societăţii;
• să analizeze factorii determinanţi asupra modelelor de politici sociale şi ale statului
bunăstării prin prisma modelelor teoretico-explicative:
• să utilizeze metode de autoanaliză eficientă a problmelor sociale în maifestările
acestora asupra diverselor tipuri de politici sociale sectorile;
• să aplice diferite modele de politici sociale sectoriale la situaţii concrete in societate
• să poată explica cadrul legislativ şi de reglementare a politicilor sociale sectorile şi
impactul acestora asupra bunăstării societăţii şi individului;

COMPETENŢE DE CERCETARE (CREARE)


• să-şi edifice o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a
problemelor cu conţinut social, cu referinţă ia cele mai actuale aspecte ale politicilor
sociale,excluziunii şi incluziunii sociale;
• să întocmească un program de cercetare a unor aspecte ale politicilor sociale, având în vedre
diverşi factori sociali şi indicatori sociali;
• să selecteze metode potrivite investigaţiei empirice a acestuia;
• să gestioneze o cercetare empirică cu conţinut ;
• să formuleze opinii proprii şi recomandări pentru eficientizarea politicilor sociale pe
diverse grupuri sociale în dependenţă de tipăologia riscului social;
CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI

a) Prelegeri
Nr Tema Forma prezentării Numărul de
ore
Zi FR
1 2 3 4 5
1 Concept de politici sociale. 2
• Concepte fundamentale si institutii
implicate în structurarea politicilor sociale
• Obiective ale politicilor sociale .
• Tipuri de obiective ale politicilor sociale.

2. Politica socială în perioada de tranziţie: etape 2


• Trei etape ale politicilor sociale
• Politicia socială în tranziţie, intervenţii ţi
proiecte politice
• Politica socială efectivă,nevoi şi
posibilităţi,opţiunile politicilor sociale,.

3. Bunăstarea – obiectiv al politicii sociale. 2


Mecanisme de producere a bunăstarii

• Statul bunastarii si securitatea sociala.


,,Cetatenia sociala" în traditia europeana
• Resursle financiare ale politicilor de
producere a bunăstării
• Structura veniturilor individuale

4. Modele ale statului bunăstarii. Tipologii ale 2


statului bunăstării
• Statul bunăstării fundat pe economia de
piaţă
• Statul bunăstării fundat pe economia
socialăstă

5. Sărăcia:teorii şi factori. Direcţii ale reformei 2
statului bunăstarii
• Distribuţia veniturilor
• Ce este sărăcia
• Teorii asupra sărăciei

6. Politici sociale sectoriale. 2


• Concept şi noţiuni.
• Sistemul de protecţţie socială
7. Asigurările sociale şi asistenţa socială parte a 2
sistemului de protecţie socială
• Concept şi scurt istoric
• Modalităţi de organizare a asigurărilor
sociale, reforma sistemului
• Asistenţa socială, funcţii şii caracterizări

8. Politici sociale în domeniul populaţiei, familiei şi 2


copilului.
• Probleme sociale generate de schimbările
în comportamentele demografice
• Fundamente ale politicilor sociale în
domeniul familiei şi populaţiei
• Tipuri de politici sociale
• Măsuri de intervenţie
• Asistenţa socială prin servicii specializate
• Costurile politicilor sociale
• Politica socială şi egalitatea sexelor.
9. Politica socială şi sectorul nonprofit. 2
• De la statul bunăstării la revoluţia
comunitară
• Specificul sectorului nonprofit în
furnizarea sertciilor sociale

10. Evaluarea politicilor sociale ale bunăstării 2


• Criterii de evaluare
• Concepte şi metode de evaluare
• Metode de creştere a eficienţei politicilor
sociale

b) Seminarii

Nr Tema Forma prezentării Numărul de


ore
Zi FR
1 2 3 4 5
1 Concepte teoretice privind politici sociale. Reproductiv
Istoricul apariţiei termenului şi a politicilor. Raport
Orientarea generală a politicilor sociale. Reproductiv
Cofiguraţia politicilor sociale

2 Politica socială în perioada de tranziţie: etape Repărductiv


Orientarea reparatorie. Măsuri reparatorii. Criza Reproductiv
etapei reaparatorii
Explicaţii ale politicilor reparatorii Reproductiv
Profilul politicilor sociale în tranziţie Interactiv

3 Bunăstarea – obiectiv al politicii sociale. Reproductiv


Mecanisme de producere a bunăstarii Raport
Inducatori la nivel naţional pentru caracterizarea Reproductiv
politicilor sociale
Dimensiunea sociala a integrarii europene. Raport
,,Europa sociala

4 Tipologii ale statului bunăstării Reproductiv


Explicaţia apariţiei statului bunăstării Reproductive
Welfare state (Statul bunastarii, asistential sau Raport
,,providential").

5 Repere teoretice privind diverse metodologii de Reproductiv


măsurare a sărăciei
Factori detreminanţi ai sărăciei Raport
Atitudinea faţă de inegalitatea veniturilor Interactiv
Reproductiv
Direcţii ale reformei statului bunăstarii. SCERS

6 Politici sociale sectoriale Reproductiv


Politici sociale în relaţiile de muncă pe piaţa Reproductiv
muncii internă şi internaţională
Politici de support pentru şomeri Raport
Sistemul de protecţţie socială: instituţii, cadrul Reproductiv
legislativ, servcii.
7 Asistenţa socială pe baza testării veniturilor: Reproductiv
definirea sitemului,criterii de evaluare a Reproductiv
sistemului, Interactiv
benefici băneştii şi servicii, Reproductiv
O variantă a sistemului pentru ţările ăn tranziţie

8 Obstacole ale politicilor sociale privind populaţia Reproductiv


şi familia Reproductiv
Considerente sociologice privind politicile sociale
în domeiunl populaţiai şi familiei Raport
Politici de suport pentru femei

9 Caracterisitici ale politicilor sociale şi sectorul Reproductiv


nonprofit Reproductiv
Parteneriatul şi alte tipuri de relaţii între
organizaţiile nonprofit ţi instituţiile statale

10 Evaluarea politicilor sociale ale bunăstării Reproductiv


Dilema evaluării politicilor sociale : Reproductiv
criterii obiective sau valorice în evaluarea
politicilor sociale

C. TEMATICA STUDIILOR DE CAZ

1. Migraţia forţei de muncă în Moldova.


2. Protecţia socială a copiilor instituţionalizaţi.
3. Descentralizare serviciilor sociale pentru copil în mun. Chişinău.
4. Strategia de dezvoltare economică şi reducere a sărăciei, punctul de pornire spre o reformă
fundamentală a politicilor sociale în Moldova.

D TEMATICA REFERATELOR PROPUSE STUDENŢILOR PENTRU EVALUAREA


LUCRULUI INDIVIDUAL

1. Politicile sociale în UE
2. Politici sociale în relaţiile de muncă pe piaţa muncii internă şi internaţională. Politici de
support pentru şomeri.
3. Politicile sociale în domeniul educaţiei.
4. Politicile sociale în Europa de Est în tranziţie.
5 . Politicile sociale ţi egalitatea sexelor
6. Politici sociale de protecţie a copilului
7. Descentralizarea sistemului de protecţie socială
8. Factorii determinanţi ai politicilor sociale
9. Dezvoltarea comunitară - sursă a eficientizării politicilor sociale
10. Rolul APL pentru implementarea politicilor sociale
Bibliofrafie

1.Concept de politici sociale. Noţiuni, istoric


1. Preda, Marian, Politica sociala romanească între sărăcie şi globalizare,
P olirom, Ias i,2000
2. Preda M., Precizări, conceptuale privind politicia socială şi asistenţa
socială//Revista de Asistenţă Socială, nr.1, 2002
3. Zamfir Elena, Bădescu Ilie, Cătălin Zamfir (coordonatori).2000. Starea
societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, Bucureşti, 1994
4. Zamfir Elena (coordonator), Politici Sociale . România în context European,
Ed.Alternative 1995
5. Zamfir, Cătălin (coordonator), Politici sociale în România, Editura Expert,
1999
6. Zamfir, Cătălin, Sociologie, etică şi politică socială, Editura Universitaţii din
Piteşti, 2001

2. Politica socială în perioada de tranziţie: etape

7. Zamfir, Cătălin, "Politica sociala efectiva: 1990 - 1998", in Catalin Zamfir


(coord.) - Politici Sociale in Romania: 1990 - 1998, Editura Expert, Bucuresti,
1999
8. Zamfir, Cătălin, “Politica socială în tranziţie. Prima etapă: politica socială de
tip reparatoriu”, îm Cătălin Zamfir (coord.) – Politici sociale în România. 1990
– 1998. Editura Expert, Bucureşti,1999
9. Zamfir, Cătălin, "Politica socială in Romania in tranziţie", in Zamfir Elena.,
Ilie Badescu, Catalin Zamfir (coord.) - Starea societăţii românesti după 10 ani
de tranziţiie, Editura Expert, Bucuresti, 2000
10. Zamfir, Cătălin, "Procesul politic în tranzitia din Romania: o explicate
structurala", Socioiogie romaneasca, vol. 1 (1 - 2), 2003

11. Danii Tudor, Republica Moldova în spaţiul tranziţiei şi costul social al


reformelor, Editura Ponots, Chişinău , 2004
12. Margineanu Ioan, Politica sociala si tranzitie la economia de piata în
România, Bucuresti, CIDE, 1994.
13. Mărgineanu Ioan (coord.), Analiza comparativă a politicilor sociale din
România: ţări în tranziţie – ţări UE, Raport pentru Comisia Antisărăcie şi
Promovare a Incluziunii Sociale, Bucureşti,2002
14. Mărgineanu Ioan, „Politici sociale şi sistemul protecţiei sociale în România”,
în Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir, Starea societăţii româneşti
după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, Bucureşti,2000
15. Mărgineanu Ioan, Balaşa Ana (coord.), Calitatea vieţii in România, Editura
expert, Bucureşti,2002
16. Perspective de dezvoltare în Moldova, 2002, Centrul de analiză economică,
USAID
17. PNUD. National Human Development Report, Republic of Moldova 1999,
Transition and Human Security (Raport naţional privind dezvoltarea umană,
Republica Moldova 1999, Tranziţie şi securitate umană), Chişinău: PNUD,
2000-2004
18. Piaţa forţei de muncă, Culegere statistică, Departamentul Statistică şi
Sociologie, 2002-2004
19. PNUD. National Strategy for Sustainable Development – Capacity 21
(Strategia naţională privind dezvoltarea durabilă – Capacitatea 21), Chişinău:
Înaltul Consiliu Economic subordonat Preşedintelui Republicii Moldova şi
PNUD, 2000
20. Sava Ionel Nicu, Zece ani de tranziţie în Europa de Est, Editura Fundaţiei
Culturale Române,Bucureşti,2000
21.Emil CălăraşiPolitica socială în Republica Moldova Studiu în cadrul
proiectului „Mandatul liderului politic” Chişinău 2002

3.Bunăstarea – obiectiv al politicii sociale. Mecanisme de producere a bunăstarii

22. Zamfir, Cătălin , “Unitate si diversitate ăn statul bunăstarii" in


CătălinZamfir si Elena Zamfir (coord.) - Politici sociale: România in
context European Editura Alternative, Bucuresti, 1995
23.ZAMFIR, Catalin, Politici sociale în România, Bucuresti, Ed. Expert, 1999.
24. ZAMFIR, Elena, ZAMFIR, Catalin, Politici sociale: România în context
european, Bucuresti, Ed. Alternative, 1995.
25. www. iccv.ro
26.Marian Preda, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare,
Polirom,2002
27.Modele ale statului bunăstarii. Tipologii ale statului bunăstării
28. Zamfir, Cătălin, ,,Criza statului bunastarii si perspectivele depasirii crizei"
in Cătălin Zamfir si Elena Zamfir (coord.) - Politici sociale: România în
context European, Editura Alternative, Bucuresti, 1995
29.Zamfir, Cătălin , “Unitate si diversitate ăn statul bunăstarii" in
CătălinZamfir si Elena Zamfir (coord.) - Politici sociale: România in
context European Editura Alternative, Bucuresti, 1995
30.MARGINEAN, Ioan, Politica sociala si tranzitie la economia de piata în
România, Bucuresti, CIDE, 1994.

5. Sărăcia:teorii şi factori. Direcţii ale reformei statului bunăstarii

31. Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în anul 2001, Buletin statistic,
Departamentul Statistică şi Sociologie
32. Banca Mondială.. Tranziţia. Primii zece ani. Analiza şi lecţiile însuşite în
ţările Europei de Est şi fostei Uniuni Sovietice. Banca Mondială.
Washington, D.C 2002
33. Dan-Nicolae Adrian, Spre о noua arhitectura a inegalitatii sociale,
Sociologie Romaneasca, vol. I ,2003
34. Ghiuruţan M., Teşliuc C.M., Pop L., Teşliuc E.D. Sărăcia şi sistemul de
protecţie socială. POLIROM, 2001
35. Teşliuc, Cornelia Mihaela, Lucian Pop si Emil Daniel Teşliuc.2001.Sărăcia
şi Sistemul de protecţie socială, Polirom,2003
36. Zamfir, Elena, coordonator, Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară,
Ed.Expert, Bucureşti 2000
6. Politici sociale sectoriale. Concept şi noţiuni. Sistemul de protecţţie socială

Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, "Politica sociala in socialism", in Catalin


37.
Zamfir (coord.) - Politici Sociale in Romania: 1990 - 1998, Editura
Expert,Bucureşti, 19999

7. Asigurările sociale şi asistenţa socială parte a sistemului de protecţie socială

38. Asistenţa socială în context European. Chişinău, 2002


39. Asistenţa socială în perioada de tranziţie: probleme şi modalităţi de
soluţionare. Chişinău, 2000
40. Bocancea Cristian, Neamţu George, Elemente de asistenta sociala, Iasi, Ed.
Polirom, 2004
41. Bulgaru M. Aspecte teoretice şi practice ale asistenţei sociale. Chişinău, 2003
42. Tratat de asistenţă socială. Volum coordonat de George Neamţu.
POLIROM. 2003

8. Politici sociale în domeniul populaţiei, familiei şi copilului. Politici de uport pentru


femei. Politica socială şi egalitatea sexelor.

43. Mihăilescu Ioan. Familia în societăţile europene. Editura Universităţii din


Bucureşti,2009
44. Raport MONEE nr. 6: Women in Transition (Femeile în tranziţie), Raport de
monitorizare regional. Florenţa: Centrul de Cercetare Innocenti al UNICEF,
1999
45. Zamfir Elena si Zamfir Cătălin (coordonatori). 2000. Situaţia femeii în
România, Editura Expert
46.Zamfir, Elena şi alţii, Politici de suport psntru femei, in Catalin Zamfir
(coord..) - Poliiici sociale in Romania: 1990 - 1998, Editura Expert,
Bucuresti.,1999

9. Politica socială şi sectorul nonprofit

47. Centrul CONTACT. Study on Non-Governmental Sector in the Republic of


Moldova (Studiu privind sectorul neguvernamental în Republica Moldova),
Chişinău: Centrul CONTACT, 2000
48. Centrul CONTACT. Studiu asupra Dezvoltării Organizaţiilor
Neguvernamentale din Republica Moldova. Editura ARC, 2002
49. Comparative Assessment of NGO/Government Partnership in Romania -
http://www.icnl.org/library/cee/reports/romcompass.htm Cooperation
between non-governmental organizations and public administration in
delivering social services in Poland -
http://www.badania.ngo.pl/labeo/app/cms/x/25668;jsessionid=F293203D4E0
D26BDB2EF6A66C54C05C9

10. Evaluarea politicilor sociale ale bunăstării


50. Daianu, Daniel, Încotro se îndreaptă ţările postcomuniste?, Editura Polirom,
Iaşi. 2009
51.Raportul Social Anual , 2001, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
52.Raport Social Anual, 2002, Chişinău, 2002
53.Raport Social Anual, 2003, Chişinău, 2002
54.Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei. Chişinău, martie
2004 [proiect]
55.Studiu de bază cu privire la situaţia curentă în domeniul drepturilor omului
în RM, Chişinău, Parlamentul Republicii Moldova, PNUD, Moldova, 2003
56.TACIS, Comments on the local needs emerged during workshop sessions in
each of the counties (judet) of Moldova (Comentarii privind nevoile locale
apărute în timpul seminarelor organizate în fiecare judeţ din Moldova). Proiect
TACIS – Consolidarea administraţiei publice regionale, decembrie 2000
57.TACIS, Legal aspects of the local public administration system in the
Republic of Moldova (Aspecte juridice ale sistemului de administraţie publică
locală în Republica Moldova), Proiect TACIS – Consolidarea administraţiei
publice regionale. decembrie 2000

Strategii de evaluare:

Evaluare iniţială: testare


Evaluare curentă: lucrări de control - 4, studiu de caz - 4, referate - 6, brain-storming - 4,
Evaluare finală: examen în semestrul III

Structura biletului de examinare:


- nr. de întrebări în bilet 4: 1 - subiect din blocul de cunoştinţe cu referinţă la calitatea vieţii
ndividului şi a societăţii; 2 - subiect din blocul de cunoştinţe cu referinţă Ia modul de trai; 3 -
subiect rezultat din lectura suplimentară (a surselor bibliografice obligatorii): 4 - prezentarea
cercetării experimentale efectuate în conformitate cu temele propuse pentru referate;
- condiţiile şi sarcinile ce stau în faţa studentului interogat să cunoască modelele
teoretice, propuse în cadrul cursului: să sintetizeze bibliografia recomandată; să posede
abilitatea de aplicare a cunoştinţelor în rezolvarea unor probleme concrete practice; să
poată utiliza cunoştinţele căpătate în cadrul autor obiecte în tratarea unor situaţii specifice
disciplinei date: să folosească liber conceptele care deservesc domeniul obiectului; să
poată proiecta şi aplica o cercetare experimentala, prezenta rezultatele acesteia, elabora
concluzii şi recomandări;
- algoritmul de calculare a notei: fiecare din cele 4 subiecte propuse aduc la nota
generală anumite puncte. Subiectele l şi 2 se apreciază ca câte 3,5 baluri. Pentru
subiectul î şi 2 se calculează balul total dacă studentul posedă cert aparatul categorial
(noţiunile), modelul teoretico-explicativ, indică la cercetările efectuate în acest subiect,
explică fenomenul social real prin implicarea modelului teoretic: 3 baluri - anumite
dificultăţi de legare a teoriei de practică; 2,5 - careva incertitudine în prezentarea
modelului teoretic, 2,0 - incertitudini în prezentarea modelului teoretic. 1,5 - dificultăţi
de prezentare a modelului teoretic, dar posedarea aparatului conceptual, 1,0 - posedarea
aparatului conceptual. Pentru subiectul 3 (lectura suplimentară) se oferă 2 puncte, atunci
când studentul, folosind conspectele lucrărilor recomandate, reflectă subiectul propus în
viziunea mai multor autori. Pentru subiectul 4 se oferă 1 punc