Sunteți pe pagina 1din 14

CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1

HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1


împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 1 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz,


a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/ prenumele
operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat ------------ Referent 07.11.2016
asistent social
1.2. Verificat ------------------- Şef centru 09.11.2016

1.3. Verificat ----------------- Director general 28.11.2016


adjunct
1.3. Avizat ----------------------- Președinte 28.11.2016
Comisie SCIM

2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data de la care se
Componenta revizuită Modalitatea aplică
Editia/ revizia
reviziei prevederile
În cadrul ediţiei
ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x
2.2. Revizia 1 x
2.3 Revizia 2 -
…. Revizia …. -
…. Ediţia II-a -
… Revizia 1 -
2.n ……….. -

1PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 2 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
Comparti Nume şi
Scopul Exemplar Data
ment Funcţia prenum Semnătura
difuzării nr._____ primirii
e
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Evidenţă, 1 orig CP ----------- Referent --------------05.12.2016
Arhivare asistent
social
3.2. Aplicare 1 copie CP ------------- Şef centru ---------------05.12.2016
-
3.3. Aplicare 1 copie CP ---------------*Personalul 05.12.2016 In baza
angajat al tabelului
CP ------------- nominal care
-- se va anexa
prezentei
proceduri
3.4. Evidenţă 1 copie Comisia de Preşedinte ---------------05.12.2016
monitorizare --
a SCIM a
DGASPC HR.
* Toate persoanele cu funcţiile marcate primesc câte un exemplar în format electronic sau
scanat, şi li se prelucrează prevederile procedurii operaţionale prezente, întocmindu-se Proces
verbal de luare la cunoştinţă cu semnătura fiecăruia.

4. Scopul procedurii operaţionale


4.1. Stabileşte modul de aplicare a măsurilor de protejare a copiilor împotriva oricărei
forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau
degradant.
4.2. Stabileşte persoanele implicate şi responsabile în ceea ce priveşte prevenirea,
identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz
asupra copiilor.
4.3. Creează siguranţă cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.
4.4. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.
4.5. Sprijină auditul şi alte organisme abilitate în acţiuni de auditare sau de control.

5.Domeniul de aplicare
5.1. Procedura se aplică de către personalul Centrului de plasament -------------în
favoarea fiecărui beneficiar din cadrul centrului, şi urmăreşte, în principal, asigurarea
activităţilor de protecţie a copilului împotriva abuzurilor.
5.2. La aplicarea procedurii participă echipa pluridisciplinară organizată la nivelul
Centrului de plasament --------------
5.3. Principalele activităţi în procesul de protecţie a copilului împotriva abuzurilor CP --
-------------- sunt :
1. controlul comportamentului copiilor/tinerilor plasaţi în CP ---------------. Întocmirea
unor materiale de informare cu privire la procedurile privind prevenirea, identificarea,
semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz asupra copiilor
2PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 3 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

2. informarea beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali, şi a personalului


CP----------------despre procedurile cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea,
evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz asupra copiilor
3. identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazului copilului victimă
aabuzului, neglijării, exploatării şi anunţarea DGASPC Hr;
4. consemnarea situaţiei în fişa de semnalare obligatorie şi transmiterea acesteia la
DGASPC Hr în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării iniţiale;
5. evaluarea detaliată a situaţiei copilului;
6. planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare
pentru reabilitarea copilului;
7. furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor: asistarea copilului în obţinerea şi utilizarea
serviciilor necesare şi declanşarea, la nevoie, a unor proceduri legale;
8. monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a
intervenţiilor specializate;
9. etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor
specializate, cu monitorizarea postservicii şi închiderea cazului.

6.Documente de referinţă aplicabile activitătii procedurate


6.1. Reglementări internaţionale – Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului

6.2. Legislaţie primară


- Legea 272/2004- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare

6.3. Legislatia secundară


- Ordinul 21/ 2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii
- Ordinul 286/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de
protecţie
- Ordinul Nr. 288 / 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului
- Ordinul 200 /2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice
- Hotărârea Guvernului Nr. 49/ 2011pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra
copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale
altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
- Hotărârea de Guvern nr.867/2015, pentru aprobarea Regulamentelor–cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:


-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al centrului, anexa 8 la ROF-ul
DGASPC Harghita
3PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 4 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

- Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Plasament --------------


Proiectul instituţional
- Norme interne de funcţionare
- Ghidul beneficiarului
- Cererea nr. 5653/2016 adresată secretariatului ComisieI SCIM privind revizuirea
procedurii

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


7.1.Definiţii ale termenilor
Nr. Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte
Crt. termenul
1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tututor paşilor ce
operaţională trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor
de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la
aspectul procesual, conform Ordin SGG nr. 200/2016.
2. Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată, conform Ordin SGG
operaţionale nr. 200/2016.
3. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
unei ediţii asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
Abuz Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune
voluntară a unei persoane care se
află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de
autoritate faţă de acesta, prin care sunt
periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală,
morală sau socială, integritatea
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se
clasifică drept abuz fizic, emoţional,
psihologic, sexual şi economic.
4. Abuzul asupra Reprezintă toate formele de rele tratamente fizice şi/sau
copilului sau emoţionale, abuz sexual, neglijare ori tratament
maltratarea neglijent, exploatare comercială sau de alt tip, trafic, ale
căror consecinţe sunt daune actuale ori potenţiale aduse
sănătăţii copilului, supravieţuirii, dezvoltării sau
demnităţii lui, în contextul unei relaţii de răspundere,
încredere sau putere.
5. Abuzul fizic Reprezintă acţiunea sau lipsa de acţiune (singulară ori
repetată) din partea unui părinte sau a unei persoane
aflate în poziţie de răspundere, putere ori încredere, care
are drept consecinţă vătămarea fizică actuală sau
potenţială.
6. Abuzul emoţional Reprezintă eşecul adultului de care copilul este foarte
legat de a oferi un mediu de dezvoltare corespunzător
sau/şi acte comportamentale care pot dăuna dezvoltării
fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale.
7. Abuzul sexual Este implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe
4PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 5 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

care el nu o înţelege, pentru care nu are capacitatea de


a-şi da încuviinţarea informată, pentru care nu este
pregătit din punctul de vedere al dezvoltării sau care
încalcă legile ori tabuurile sociale.
Abuzul sexual asupra copilului presupune antrenarea
copilului într-o activitate realizată cu intenţia de a
produce plăcere sau de a satisface nevoile unui adult ori
ale unui alt copil care, prin vârstă şi dezvoltare, se află
faţă de el într-o relaţie de răspundere, încredere sau
putere.
Neglijarea Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea,
voluntară sau involuntară, a unei persoane care are
responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării
copilului de a lua orice măsură pe care o presupune
îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în
pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală,
morală sausocială, integritatea corporală, sănătatea
fizică sau psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe
forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei,
neglijarea medicală, neglijarea educaţională, neglijarea
emoţională sau
părăsirea copilului/abandonul de familie, care
reprezintă cea mai gravă formă de neglijare

7.2.Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


Crt.
1. PO Procedura operaţională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4 Av Avizare
5. A Aprobare
6. Ap Aplicare
7 I Informare
8. Ah Arhivare
9. DGASCP HR Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
10. CP ------------- Centrul de Plasament pentru copii cu deficienţe ------------
11. SMO Standarde Minime Obligatorii
12. PIP Planul Individualizat de Protecţie
13. PIS Program de Intervenţie Specifică
8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1. Generalităţi
Procedura se referă la promovarea şi aplicarea măsurilor de protejare a copiilor
împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament
inuman sau degradant.

5PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 6 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

CP ---------------- asigură atât copiilor/tinerilor cât şi familiilor sau reprezentanţilor


legali sprijinirea sesizării oricărei forme de abuz din partea personalului, a altor copii din
centru sau a unor persoane din afara centrului.
Centrul ţine evidenţa tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare,
exploatare, tratament inuman sau degradant în Registrul de sesizări şi reclamaţii.

8.2.1 Documentele utilizate


- sesizarea verbală sau scrisă

8.2.2 Documentele interne elaborate în aplicarea legii


- Ghidul cu privire la procedurile în cazul identificării, semnalării, evaluării şi soluţionării
suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor în Centrul de plasament -----------
- Decizia internă cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru
înregistrarea, verificarea, transmiterea sesizărilor de orice formă de abuz sau suspiciune de
abuz în cadrul CP --------------- la DGASPC HR.
- Registrul de sesizări şi reclamaţii
-Fişa de semnalare a situaţiei de abuz, neglijare, exploatare
- Fişa de evaluare iniţială a situaţiei de abuz, neglijare, exploatare

8.3.Conţinutul şi rolul documentelor


- Ghidul cu privire la procedurile în cazul identificării, semnalării, evaluării şi soluţionării
suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor în CP----------este întocmit de către
echipa pluridisciplinară a CP -------------- şi avizat de către şeful centrului. Conţine paşii care
sunt urmaţi în procedura de soluţionare a situaţiilor de abuz.
- Decizia internă este documentul în baza căruia şeful centrului desemnează o persoană
pentru înregistrarea, verificarea şi transmiterea sesizărilor de orice formă de abuz sau
suspiciune de abuz în cadrul CP --------- la DGASPC Hr.
- Fişa de semnalare abuz, neglijare, exploatare – A.N.E. a beneficiarului este un model
prin care orice persoană care are suspiciuni sau identifică situaţii de abuz poate să semnaleze
aceste situaţii.
- Registrul de sesizări şi reclamaţii cuprinde evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire
la orice formă de abuz asupra copilului.
-Documentele conţin informaţii privind numărul anual de sesizări efectuate de copii, familie
sau reprezentanţii legali ai acestora privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra
copiilor.

8.3.1.Circuitul documentelor:
Sesizările efectuate de copii, familie, reprezentanţi legali ai copilului/tânărului se
înregistrează în Registrul de sesizări şi reclamaţii.
Fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţilor de abuz, neglijare şi
exploatare a copilului se completează de către şeful centrului şi se transmite la DGASPC Hr.
Registrul de sesizări şi reclamaţii se află la sediul centrului.

8.4. Resurse necesare


8.4.1.Resurse materiale
- birou dotat cu calculatoare, telefon, internet, imprimantă pentru redactarea
documentelor

6PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 7 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

8.4.2.Resurse umane:
- personalul centrului compus din:
-şef centru
-educatori
-referent asistent social
-psiholog

8.4.3. Centrul nu dispune de resurse proprii, dar este responsabil de gestionarea resurselor
financiare, fondurile fiind reliefate în bugetul alocat de către DGASPC Harghita.

8.5. Modul de lucru


CP Bilbor promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricăror
forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau
degradant. Dispune de un Ghid cu privire la procedurile în cazul identificării, semnalării,
evaluării şi soluţionării suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor (anexa nr.
1), care conţine paşii care trebuie urmaţi în procedura de soluţionare a situaţiilor de abuz şi
care este afişat la sediul centrului.
Personalul CP --------------şi familiile/reprezentanţii legali ai copiilor sunt informaţi cu
privire la aceste proceduri de semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz asupra copiilor,
fiind utilizate şi materiale scrise (broşuri) care cuprind drepturile copilului, formele de abuz şi
neglijare, semnalmentele şi comportamentul copiilor în caz de abuz. Copiii sunt încurajaţi şi
sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor copii din centru sau a
unor persoane din afara CP ----------------, de către persoana desemnată pentru gestionarea
sesizărilor de abuz.
Pentru a ţine evidenţa sesizărilor, reclamaţiilor şi a semnalării situaţiilor de abuz sau a
suspiciunilor de abuz, şeful CP -------------- desemnează printr-o Decizie internă, (anexa nr.
2), persoana responsabilă care va înregistra şi va semnala şeful de centru, sau după
caz DGASPC HR privind cazurile de abuz/neglijare, exploatare.
Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare
a copilului, în cadrul CP ----------------sau în afara acestuia, are obligaţia de a înştiinţa imediat
şeful centrului, care aplică legislaţia în vigoare şi persoana desemnată pentru a ţine evidenţa
situaţiilor de abuz şi a suspiciunilor de abuz, şi de a le semnala la DGASPC HR. După
înştiinţare persoana desemnată înregistrează semnalarea în Registrul de sesizări şi reclamaţii.
Persoana desemnată, cu avizul DGASPC HR, poate asigura sau participa la evaluarea iniţială
a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi rezultatele acesteia se consemnează
în Fişa de semnalare abuz, neglijare, exploatare a copilului (anexa nr.3 ). Fişa este trimisă
la DGASPC HR în termen de 48 de ore de la data evaluării iniţiale.
În situaţia în care şeful CP --------------- nu semnalează aceste situaţii la DGASPC HR
în termen de 48 de ore, personalul care a înştiinţat şeful centrului, are obligaţia de a efectua
semnalarea. Dacă este necesar, şeful CP --------------- anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau
procuratura.
În CP ------------ este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte
fiind pedepsite, conform legii.
CP -------------- asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost intimidaţi
sau discriminaţi. În situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, CP Bilbor asigură
accesul lor la serviciile de specialitate ale DGASPC HR.

7PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 8 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

CP -------------- asigură efectuarea de către întregul personal a unor cursuri de formare


privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării. Formarea
include şi modalităţile de protecţie specifice copiilor cu dizabilităţi.
CP ------------- dispune şi de o procedură prescurtată, cu privire la prevenirea,
identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz
asupra copiilor, întocmită în baza legislaţiei în vigoare, avizată de directorul general/adjunct
al DGASCP HR, afişată la sediul centrului , fiind adusă la cunoştinţa familiilor sau după caz,
reprezentanţilor legali ai copiilor.

Valorificarea rezultatelor activităţii


Copiii beneficiază de servicii concrete de protecţie împotriva oricărei forme de abuz şi
trăiesc în CP ------------- în condiţii de siguranţă şi protecţie, orice suspiciune sau acuzaţie
privind comiterea unui abuz fiind soluţionată prompt şi corect, conform legislaţiei în
vigoare.

Identificarea disfuncţionalităţilor
Informarea şi pregătirea insuficientă a copiilor/personalului privind modalităţile de
sesizarea a abuzului.

9. Responsabilităţi
LIMITE DE COMPETENŢĂ

Nr. Compartimentul postul/acţiunea I II III IV V VI VII


crt. operaţiunea
1 -CP ------- E
2 Şef -CP ------- V
Director general adjunct V
3 Comisie SCIM Av
Președinte
4 Director general A
5 -CP ------- Ap.
6 -CP ------- Ah
7 Sectretar Comisia de monitorizare a Ev
SCIM a DGASPC HR

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Denumirea anexei Elaborator Avizare Nr Difuzare Arhivare loc Arhivare


ex. perioada
1. Ghid cu privire la Şef centru 1ex CP ------ CP ---------- Dosar

8PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 9 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

procedurile în cazul ------ documente


identificării, semnalării CP ----------
evaluării şi soluţionării
suspiciunilor sau
acuzaţiilor de abuz asupra
copiilor în CP
------------
2. Decizie privind Şef centru 1ex CP ------ Idem Idem
desemnarea persoanei -----
care ţine evidenţa
semnalării, evaluării
şi soluţionării
suspiciunilor sau
acuzaţiilor de abuz asupra
copiilor în CP --------------
-
3. Fişa semnalare abuz, Persoana 1ex CP ------ Idem Idem
neglijare exploatare- ANE desemnată ----
a beneficiarului/ copil pentru
din CP ------- evaluarea
şi
soluţionare
a situaţiilor
de abuz

10. Cuprins

Numarul
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
componentei
9PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 10 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

in cadrul
procedurii
operationale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 1
editiei sau, dupa,caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 1
operationale
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 2
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 3
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 4
operationala
8. Descrierea procedurii operaţionale 5
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 9
10. Anexe, înregistrări, arhivări 10
11. Cuprins 10

Anexa nr. 1
Antet

Nr.____/______
10PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 11 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

Ghid cu privire la procedurile în cazul identificării, semnalării, evaluării şi soluţionării


suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor în Centrul de plasament -------------

În cazul oricărei reclamaţii sau sesizări, venite din partea vreunui angajat, copil sau de la o altă
persoană în numele copilului, semnalarea cuprinde următoarele:
- Numele şi prenumele celui care face semnalarea
- Conţinuţul sesizării
- Tipul sesizării: verbală sau scrisă
- Persoana căreia este adresată
- Alte observaţii
Semnalarea trebuie adresată persoanei care este desemnată să preia şi să verifice
semnalările, ...........................psiholog, din cadrul Centrului de plasament pentru copii ----------, care va
trebui să întocmească fişa de semnalare, să efectueze evaluarea iniţială, după caz şi să verifice dacă
sesizarea este reală.
Fişa de semnalare va fi transmisă la DGASPC Harghita în termen de maximum 48 de ore de la
data evaluării inţiale. Dacă este necesar, şeful centrului anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau
procuratura.

Şef centru,

Anexa nr. 2
Antet

Nr.:__________
11PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 12 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

DECIZIE INTERNĂ NR. ………/

Şef centru …….., numită prin dispoziţia nr. …/…. a Directorului general ………..
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, având în vedere
prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, ale
Ordinului nr. 21/2004 al Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciilor pentru protecţia
copilului de tip rezidenţial;

DISPUNE:

Art .1. D-na ……………, angajata a CP ------------- în funcţia de …………., este


desemnată pentru înregistarea, verificarea şi transmiterea sesizărilor de orice formă de abuz sau
suspiciune de abuz, din cadrul Centrului de plasament --------, la DGASPC HR.
Art. 2. Pentru rezolvarea sesizărilor de orice formă de abuz, D-na ..............trebuie să
efectueze şi să transmită evaluarea iniţială şi sesizarea la DGASPC HR, în termenul prevăzut de
lege.
Art.3. Prezenta se comunică pentru luare de cunoştinţă şi executare D-nei ......................

Şef centru,

-----------------, la_______

Anexa nr. 3

Antet
Nr.:__________
12PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1
CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 13 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

FIŞĂ SEMNALARE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE – A.N.E


a beneficiarului din CP --------------

I. DATE PRIVIND PERSOANA CARE A SESIZAT SAU ARE SUSPICIUNEA DE


A.N.E. UNUI BENEFICIAR (COPIL)
1. Numele, prenumele persoanei.....................................................................................
2. Ocupaţia/funcţia ce o deţine în cadrul centrului de plasament/ instituţiei de asistenţă
socială...............................................................................................................
3. Data, ora consemnării .................................................................................................
4. Locul unde s-a semnalat situaţia..................................................................................
5. Nr. telefon ...................................................................................................................

II. SITUAŢIA SEMNALATĂ


1. Numele, prenumele copilului (beneficiarului)...............................................................
2. Vârsta/ data naşterii .......................................................................................................
3. Relatarea situaţiei ..........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III. TIPUL SESIZĂRII
o Scris
o Verbal

IV. DATE DESPRE POTENŢIALUL AGRESOR


Agresorul poate fi personal din cadrul centrului, beneficiar al centrului, persoană din
exteriorul centrului
1. Nume, prenume .............................................................................................................
2. Ocupaţia ........................................................................................................................
3. Relaţia abuzat/ abuzator.................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
V. ALTE DATE RELEVANTE
1. existenţa martorilor (nume, prenume, ocupaţia).......................................................
..................................................................................................................................

2. enumerarea personalului care a fost de serviciu la data A.N.E..................................


..................................................................................................................................

Întocmit,
Semnătura..........................................

13PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1


CONSILIUL JUDETEAN PROCEDURA FORMALIZATĂ Ediţia: 1
HARGHITA Realizarea activităţilor de protecţie a copilului Nr.de ex.: 1
împotriva abuzurilor în cadrul Centrului de Revizia: 1
Direcţia Generală de Asistenţă
Plasament ------------------- Nr.de ex. : 1
Socială şi Protecţia Copilului
Harghita
______________ Pagina 14 din 13
Cod: P.O. D.G. 20.09
Departament Exemplar nr.: 1
Centrul de plasament ----------------

14PO.DG.20.09 -29.11.2016 Ed.1