Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DE COMUNICARE FORMALĂ INTERNĂ CU ELEVII

COD PROCEDURĂ: PO25

Standard aplicat:

-Legea Învăţământului

- ROFUIP

- ROI

- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie

ELABORAT Numele şi prenumele Semnătura

Péter Mária-Magdolna

DATA:13.05.2013

VERIFICAT Numele şi prenumele Funcţia Semnătura

Szén Ioan Director

DATA:17.05.2013

APROBAT DIRECTOR: SZÉN JÁNOS

DATA:17.05.2013 Semnătura:

Documentul intră în vigoare de la data de:17.05.2013


Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii - C.E.A.C.
Liceul Tehnologic,,Kós Károly,,

Miercurea-Ciuc PROCEDURA DE COMUNICARE


FORMALĂ INTERNĂ CU ELEVII
Strada :Topliţa nr.20-22,jud.Harghita
Cod procedură:PO 25

Elaborat: responsabil CEAC Péter Mária-Magdolna Verificat :Director Szén János

Data elaborării:13.05.2013

Modificat:

PROCEDURA DE COMUNICARE FORMALĂ INTERNĂ CU ELEVII

1. SCOP
Procedura are ca scop optimizarea comunicării interne cu elevii în cadrul Liceului Tehnologic
„Kós Károly” din Miercurea-Ciuc

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în Liceul Tehnologic„Kós Károly” din Miercurea-Ciuc şi descrie etapele
procesului

3. PERIODICITATE
Procedura se aplică în fiecare an şcolar.

4. DEFINIŢII
Procedură – modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau al unui proces.

Elev – beneficiar direct al procesului instructiv-educativ.


Comunicarea internă are în principal rolul de a prezenta rezultatele tehnice, economice
organizatorice; de a transmite informaţii, cunoştinţe şi decizii; de a explica o nouă orientare, o
nouă metodă, o nouă tehnologie etc.

Comunicarea formală (oficială) face parte integrantă din structura organizatorică formală a
organizaţiei, reprezentată prin organigramă, şi are ca scop să faciliteze îndeplinirea sarcinilor,
prin prescrierea şi controlul circulaţiei mesajelor în rândul personalului angajat.
Comunicareaformală este de mai mute feluri: comunicarea verticală de sus în jos; comunicare
verticală de jos în sus; comunicarea pe orizontală.

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Comunicarea dintre elevi şi personalul didactic şi didactic auxiliar are loc conform tabelului de
mai jos

Statutul Comunicarea Tematica Calendarul Direcţia de Forme de


interlocutorilor orientativă comunicare Comunicare

Comunicare Elev- director Obiectivele De câte ori Pe verticală Verbal


verticală între educaţiei este nevoie descendent În scris: afişe;
parteneri care şi adeverinţe;
au ascendent carnet de
statute inegale note; sancţiuni;
diplome
Elev-director Obiectivele De câte ori Pe verticală Verbal
adjunct educaţiei este nevoie descendent În scris: afişe;
şi adeverinţe;
ascendent carnet de note;
sancţiuni;
diplome
Elev- consilier Obiectivele De câte ori Pe verticală Verbal
educativ educaţiei este nevoie descendent Diplome
şi
ascendent

Elev-profesor Actul Conform Pe verticală Verbal


educativ orarului descendent În scris: carnet
şi de
ascendent note; diplome

Elev-diriginte Actul Zilnic Pe verticală Verbal


educativ descendent În scris: carnet
Psihologia şi de
tineretului ascendent note; sancţiuni;
contemporan diploma;
fişa
psihopedagogică
Elev-consilier Psihologia De câte ori Pe verticală Verbal
psihopedagogic tineretului este nevoie descendent În scris: fişa
contemporan şi psihopedagogică
ascendent

Elev- Actul De câte ori Pe verticală Verbal


laborante educativ este nevoie descendent şi În scris:
ascendent NTSM şi
PSI, procese
verbale
Elev-secretare Relaţii De câte ori Pe verticală Verbal
publice este nevoie descendenta Cereri
şi adeverinţe
ascendenta

Elev- Relaţii De câte ori Pe verticală Verbal


bibliotecar publice este nevoie descendenta Fişe de cititor
şi
ascendenta

Elev- Relaţii De câte ori Pe verticală Verbal


contabilă publice este nevoie descendenta Burse
şi Decont
ascendenta abonament

Elev- Relaţii De câte ori Pe verticală Verbal


administrator publice este nevoie descendenta anunţuri
şi
ascendenta
6. RESPONSABILITĂŢI
a. Directorul
- acordă audienţe şi rezolvă problemele solicitate de către elevi conform ROFUIP şi ROI, aprobă
aprecieri şi sancţiuni în urma propunerilor de către cadrele didactice şi diriginţi.

b. Consilierul şcolar
- acordă asistenţă psihopedagogică, face recomandări

c. Profesorul şi dirigintele
- conduce si decide, organizează şi influenţează, consiliază şi controlează, apreciază şi îndrumă
elevii în activitatea pe care o desfăşoară, le transmit cunoştinţe de specialitate, îi motivează.

d. Secretarul
- oferă informaţii, înregistrează cereri, eliberează adeverinţe şi documente şcolare

e. Bibliotecarul
- întocmeşte elevilor fişe de cititor şi pune la dispoziţie elevilor cărţile solicitate confiorm
programului.

f. Contabilul
- oferă informaţii, achită bursele şi deconturile pentru transport

g. Laborantul
- pregăteşte NTSM şi PSI se asigură că elevii au luat la cunoştinţă informaţiile şi au semnat fişele
de protecţia muncii şi procese verbale.
7. DOCUMENTE NECESARE
- ROFUIP
- ROI
- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
- Legea învăţământului

8. INREGISTRĂRI
- fişe de cititor;
- adeverinţe;
- cereri;
- fişe psihopedagogice.

Anexa 1

Diagrama flux a Comunicării formale interne cu elevii

Director adjunct Director Consilier educativ

Profesori secretariat
comunicare verticală
Diriginte bibliotecă

consilier psihopedagogic comunicare vertical ELEV comunicare vertical contabilitate


administraţie
laborant
Anexa 2

CHESTIONAR I – pentru elevi,


„Recepţionează comunicarea!”
Test de 5 minute

1. Scrie numele şi prenumele tău, cu litere mari de tipar, în colţul din stânga, sus.
2. Încercuieşte prenumele.
3. Desenează 5 cerculeţe, în colţul din dreapta, sus.
4. Sub ultimul cerculeţ, scrie cuvântul DA.
5. Pune un X, în colţul din stânga, jos.
6. Pe marginea din dreapta, înmulţeşte 89 cu 6.
7. Dacă îţi place acest test strigă cu voce tare DA, iar dacă nu, NU!
8. Scrie, în partea de jos a paginii, o propoziţie cu cuvântul „învăţ”.
9. Adună 456 cu 2103, în colţul din dreapta, jos.
10. Desenează un dreptunghi în jurul cuvântului „învăţ”.
11. Ridică-te în picioare, apoi aşază-te la loc.
12. Scrie-ţi data naşterii, în centrul paginii.
13. Desenează ce vrei tu, în momentul acesta, în orice loc al paginii.
14. Strigă: „Ura! Am respectat toate instrucţiunile!”
15. Ridică-te, pune această foaie pe catedră, apoi te întorci în linişte la locul tău