Sunteți pe pagina 1din 155

Adina Grigore, Cristina-Ipate Toma, Claudia Negriţoiu,

Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică, Maria-Magdalena Nicolescu

GHIDUL CADRULUI DIDACTIC


CLASA I

 Sugestii metodologice
 Documente curriculare
 Planificarea materiei (integrată)
 Texte suport pentru Comunicare în limba română și Dezvoltare
personală
 Partituri
(edi ția a 3-a revizuită și adăugită)

Prezentul material este realizat în conformitate


cu programa pentru clasa I,
APROBATĂ M.E.N. prin Ordin al ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013
Editura Ars Libri

Certificat seria Q nr. 102


ISO 9001: 2008

Copyright © Editura Ars Libri, 2015


Tehnoredactare: Mariana Muscalu
Corectură: autoarele

Comenzi:
Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248 546 357

E-mail: arslibri @yahoo.com


2
www.edituraarslibri.ro

Tiparul executat la Tipografia Polichrom Industry 2006 Costeşti, jud. Argeş

Cuvânt înainte

Moto:
”Şcoala cea mai bună e aceea pe care o doreşte şi o iubeşte
mai mult şcolarul decât profesorul.”
Nicolae Iorga

Prezentul ghid este destinat cadrelor didactice, dar și părin ților elevilor de clasa I. Acesta se constituie
într-un instrument de lucru orientativ privind planificarea și organizarea demersului didactic. Este structurat pe
următoarele secțiuni:
 Sugestii metodologice
 Planificarea materiei (anuală și integrată pe unită ți de con ținut)
 Documente curriculare
 Texte suport pentru însu șirea cuno știn țelor la Comunicare în limba română și
Dezvoltare personală
 Partituri
Ghidul are rolul de a susține întocmirea documentelor specifice ale cadrului didactic și de a-l orienta
pe acesta în utilizarea auxiliarelor didactice concepute de echipa de lucru a Editurii Ars Libri, și anume:
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ- caiet de lucru, autori: Adina Grigore, Nicoleta-Sonia
Ionică
 CITESC ŞI SCRIU CORECT! (exerci ții de citire și scriere) - autori: Adina Grigore,
Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică
 PE ARIPILE CUVINTELOR –caiet de lectură –autor: Adina Grigore
 CAIET DE SCRIERE-ÎNVĂ Ț SĂ SCRIU CALIGRAFIC!, autori: Adina Grigore, Cristina
Ipate Toma
 TESTE DE EVALUARE (cu descriptori de performan ță)-Comunicare în limba
română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală) - autori: Adina
Grigore, Cristina Ipate-Toma, Ioana Neagoe, Claudia Negriţoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-
Sonia Ionică, Maria-Magdalena Nicolescu
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI- caiet de lucru, autori: Adina Grigore,
Augustina Anghel, Claudia Negriţoiu
 1000 EXERCIŢII ŞI PROBLEME-culegere de matematică pentru clasa I – autor Adina
Grigore
 DEZVOLTARE PERSONALĂ- caiet de lucru, autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma
 MUZICĂ ȘI MI ȘCARE (caiet de lucru și CD cu cântecele propuse în caiet) autori:
Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Cornelia Ionescu, Maria Raicu
 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂ ȚI PRACTICE (con ține mare parte din materialele
necesare realizării lucrărilor propuse) - autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Ioana
3
Neagoe, Claudia Negriţoiu, Augustina Anghel, Nicoleta-Sonia Ionică, Maria-Magdalena
Nicolescu
 LIMBA ENGLEZĂ (con ține fi șe de lucru și jetoanele necesare defă șurării jocurilor
didactice și posterelor propuse în auxiliar) -autor: Maria-Magdalena Nicolescu
 LIMBA FRANCEZĂ (con ține fi șe de lucru și jetoanele necesare realizării posterelor
propuse în auxiliar) -autori: Cristina Voican și Cristina Bolbose
 LIMBA GERMANĂ (con ține fi șe de lucru și jetoanele necesare realizării posterelor
propuse în auxiliar) -autori: Loredana Elena Istrate Anghel și Cristina Fu șcel
Prin modul de organizare a conținuturilor pe teme săptămânale și printr-o abordare unitară, auxiliarele
didactice pentru clasa I se pot utiliza pentru toate manualele școlare alternative, având în vedere respectarea
Curriculumului școlar și păstrarea continuită ții de la o clasă la alta.
Alte materiale didactice care vă stau la dispoziţie sunt:
 ”CUVINTE VRĂJITE” de Maria Raicu, volum de poezii tematice destinate copiilor și
cadrelor didactice
 CĂR ȚI URIA ȘE (40 x 30 cm) cu pove ști educative: Doctorul Aau, Elefantul Dodo,
Flutura șul Ovi, Lumea din vârful copacului, Panselu ța Altfel, Piatra strălucitoare,
Prin țul întunericului, Uria șul și Pitica și colec ția Cel mai... (Animale uria șe, Plante
uria șe, Animale și plante mici, mici, mici..., Curiozită ți despre animale, Curiozită ți
despre plante și În lumea misterelor-despre plante și animale)
 CUTIU ȚA CU JETOANE-512 jetoane (8 x 6 cm): litere, cifre, animale domestice,
animale sălbatice, legume, fructe, flori, animale din alte zone, insecte, dinozauri,
mjloace de transport, animale acvatice, animale de savană și pădure, animale
polare și din de șert, personaje din pove ști, eroi de poveste, fluturi, păsări, pe ști,
meserii, bancnote și monede)
 Plan șă ”Întâlnirea de diminea ță” (cu jetoane și materiale de lucru)
 Plan șe cu litere (48 plan șe A4 cu litere de tipar și de mână)
 Plan șe cu cifre (38 plan șe A4 cu numera ția 0-31, 0-100)
 Plan șe educa ționale tematice, dimensiune 50 x 70 cm, tipărite pe carton
(majoritatea con ține și denumirile în limbile engleză, franceză și germană):
Set 3 planşe: Antonime, Omonime
Set 4 planşe: Anotimpuri
Set 4 planşe: Fenomene ale naturii (ploaie, ninsoare, vânt, curcubeu)
Set 8 planşe: Tabla adunării 0-10, Tabla scăderii 0-10
ALTE PLAN ȘE: Înmulirea, Împăr țirea, Semne grafice, Alfabetul, Lunile anului, Zilele
săptămânii, Programul zilnic al şcolarului, Calendarul zilelor de naştere, Figuri şi corpuri
geometrice, Unităţi de măsură, Bunele maniere, Cele 5 simţuri, Regulile clasei, Corpul
uman, Animale domestice, Animale sălbatice, Păsări, Insecte, Legume, Flori, Fructe,
Meserii.
Auxiliarele didactice destinate elevilor clasei I sunt concepute conform programei în vigoare, aprobată
de către M.E.N. prin Ordin al ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013.
S-a avut în vedere elaborarea în manieră integrată și interdisciplinară, care să permită desfă șurarea
unor activități didactice de calitate.
4
Am propus ca suport de lucru sarcini variate, care vizează competen țele cuprinse în Curriculum,
oferindu-i cadrului didactic posibilitatea de a selecta sarcinile în func ție de particularită țile copiilor. Lucrările se
constituie totodată și în instrument de evaluare ini țială, continuă și finală.
Autoarele

CUPRINS

Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul


primar................................................................................................................ 6
...
Texte suport pentru Comunicare în limba 11
română.................................................................................
Texte suport pentru Dezvoltare 14
personală..............................................................................................
Planificarea anuală a 17
materiei...................................................................................................................
COMUNICARE ÎN LIMBA 17
ROMÂNĂ..........................................................................................................
MATEMATICA ȘI EXPLORAREA 22
MEDIULUI............................................................................................
DEZVOLTARE 26
PERSONALĂ.....................................................................................................................
LIMBA 28
ENGLEZĂ............................................................................................................................ 30
............ 32
LIMBA 33
FRANCEZĂ.......................................................................................................................... 35
........... 39
LIMBA 51
GERMANĂ………………………………………………………………………………………………….
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂ ȚI
PRACTICE.................................................................................................
MUZICĂ ȘI
MI ȘCARE………………………………………………………………………………………………
Partituri
……………………………………………………………………………………………………………..
Planificarea integrată pe unită ți de con ținut a
materiei……………………………………………………..

5
Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru învăţământul primar

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar.
Art. 2. În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
a) plan-cadru de învăţământ – document de politică educaţională care reflectă parcursul de învăţare pe care
şcoala îl oferă copiilor pe durata unui nivel de învăţământ, precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) studiate de
elevi pe parcursul fiecărui an şcolar şi numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum şi numărul de ore care pot
fi alocate disciplinelor opţionale (curriculum la decizia şcolii/CDS);
b) arie curriculară – grupaj de discipline şcolare care transpun didactic domenii înrudite din cunoaşterea
umană. La nivelul proiectării programelor şcolare, gruparea pe arii curriculare favorizează coerenţa orizontală între
discipline şi economia de timp şcolar prin transferurile conceptuale şi metodologice care se realizează între discipline
înrudite;
c) trunchi comun – ofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de către toţi elevii care urmează acelaşi
tip de program de formare;
d) CDS (curriculum la decizia şcolii) – ofertă educaţională propusă de şcoală, adecvată pe cât posibil
specificului local, intereselor şi nevoilor elevilor;
e) plajă orară – număr variabil de ore pe săptămână alocat unei/unor discipline opţionale din planul-cadru de
învăţământ, şcoala fiind cea care îl decide;
f) schemă orară – modalitate concretă prin care clasele şi şcolile îşi alcătuiesc programul, incluzând orele
cuprinse în trunchiul comun şi orele stabilite pentru CDS; schemele orare ale claselor formează împreună schema orară
a şcolii.

II. ELABORAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL PRIMAR

Art. 3. Construcţia planului-cadru de învăţământ are în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului
care finalizează ciclul primar, profil determinat de domeniile de competenţe-cheie specificate în art. 68 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011. În mod concret, până la finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de
performanţă elementar în formarea următoarelor competenţe:
1. Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel puţin o limbă străină,
într-o varietate de situaţii:

6
1.1. Utilizarea corectă a limbii române şi a limbajului însuşit la disciplinele studiate
1.2. Operarea cu mesaje verbale şi nonverbale, accesibile vârstei, pentru a elabora şi transmite mesaje care exprimă
idei, experienţe, sentimente
1.3. Adaptarea propriei comunicări la contexte de viaţă din mediul cunoscut
2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a instrumentelor
tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale :
2.1. Utilizarea capacităţilor formate în scopul rezolvării de probleme simple, în contexte date
2.2. Folosirea unor raţionamente simple în vederea luării de decizii în contexte familiare
2.3. Folosirea metodelor de investigare însuşite, pentru explorarea unor procese naturale şi sociale simple
3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială :
3.1. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor copilului
3.2. Relaţionarea corectă cu persoanele cu care intră în contact şi asumarea unor roluri în contexte familiare
3.3. Cooperarea în grupurile de apartenenţă şi acceptarea competiţiei
3.4. Respectarea diversităţii întâlnite în contexte familiare; identificarea unor elemente relevante pentru identitatea
proprie
3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe respect, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare în contexte şcolare şi extraşcolare adaptate vârstei
4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii :
4.1. Identificarea unor obiective de învăţare corespunzătoare atât propriilor interese şi aptitudini, cât şi influenţelor
educative exercitate de şcoală şi familie
4.2. Folosirea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează autonomia, disciplina şi perseverenţa, în scopul
rezolvării de probleme în contexte familiare
4.3. Exersarea responsabilităţii pentru propria învăţare
4.4. Folosirea, la nivelul vârstei, a unor tehnici noi de informare şi comunicare
4.5. Exersarea procedeelor şi a instrumentelor de creare a conţinutului informaţional în spaţiile virtuale, prin activităţi de
învăţare specifice vârstei şi dezvoltării personale (de exemplu: constituirea portofoliilor de învăţare, portofolii artistice,
elaborarea unor pagini personale sau de grup, wiki, bloguri etc.)
5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele :
5.1. Cunoaşterea unor valori referitoare la şcoală, familie şi mediul în care se dezvoltă şi exprimarea unor opinii asupra
acestora
5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viaţă din mediul cunoscut
5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii: stimă de sine, respect, încredere în forţele proprii,
responsabilitate
5.4. Recunoaşterea unui mediu potrivit pentru învăţare şi pentru viaţă
5.5. Manifestarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată pentru propria dezvoltare
5.6. Manifestarea unor iniţiative pozitive în activităţile şcolare şi extraşcolare
6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator:
6.1. Participarea la proiecte în contexte de viaţă din mediul cunoscut
6.2. Realizarea unor produse folosind tehnici de lucru noi
6.3. Folosirea cunoştinţelor obţinute pe mai multe căi pentru rezolvarea unor sarcini de lucru
7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră:
7.1. Utilizarea capacităţilor formate pentru rezolvarea unor situaţii-problemă din mediul cunoscut
7.2. Analiza propriilor resurse pentru stabilirea traseului de dezvoltare personală
7.3. Manifestarea disponibilităţii pentru noi eforturi fizice şi intelectuale
7.4. Manifestarea disponibilităţii pentru valorificarea ofertelor de continuare a studiilor
Art. 4. Planul-cadru de învăţământ stabileşte disciplinele studiate de elevi în ciclul primar, numărul de ore pe săptămână
alocat fiecărei discipline studiate în trunchiul comun, numărul total de ore pe săptămână în trunchiul comun, numărul de
ore pe săptămână alocat CDS, precum şi numărul minim/maxim de ore pe săptămână.
Art. 5. Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar operează cu următoarele arii curriculare: Limbă şi
comunicare, Matematică şi știinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Tehnologii, Educaţie fizică, sport şi sănătate,
Consiliere şi orientare.
Art. 6. (1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii - Trunchiul comun. În orele de trunchi comun se va
parcurge programa şcolară. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precizează la art. 66 al. (5), modul în care pot fi folosite
orele alocate disciplinelor şcolare: ”programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia
cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi
de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului
7
de studiu este folosit pentru învăţare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoştintelor
sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate
pentru fiecare elev.“
(2) În oferta şcolii poate fi inclusă o oră reprezentând Curriculum la decizia şcolii , distribuită unei discipline opţionale.
(3) Disciplina opţională va fi stabilită în urma procesului de consultare a elevilor şi a părinţilor.
Art. 7. La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă, la clasa
pregătitoare şi clasa I, 30-35 minute din ora de curs, restul de timp fiind destinat unor activităţi liber-alese, recreative. La
clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 45 minute.

III. PROCEDURA DE APLICARE A PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PRIMAR

Art. 9. Aplicarea planului-cadru de învăţământ în unităţile de învăţământ se realizează prin intermediul schemelor orare.
Art. 10. Realizarea schemei orare porneşte de la tabelul care explicitează trunchiul comun. La acesta se adaugă, în
funcţie de opţiuni, ora de CDS.
Art. 11. (1) Pentru anul şcolar 2013-2014, schemele orare pentru clasa pregătitoare sunt definitivate de Consiliul de
administraţie al scolii, la începutul lunii septembrie 2013, pe baza evaluării resurselor umane şi materiale proprii şi a
consultării cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor.
(2) Începând cu anul şcolar 2014-2015, schemele orare ale claselor din învăţămîntul primar vor fi realizate până la
sfârşitul anului şcolar în curs şi se vor face actualizări, dacă este cazul, în primele 5 zile ale lunii septembrie din noul an
şcolar.
(3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare Consiliului de administraţie, pe baza evaluării condiţiilor
locale, a potenţialului şi intereselor elevilor.
(4) Consultarea părinţilor poate fi făcută prin mai multe căi: completarea de către părinţi a unor chestionare, votul
exprimat de părinţi în adunarea clasei sau a şcolii, învestirea de către părinţi a reprezentanţilor lor în Consiliul de
administraţie cu puterea de a decide în numele lor etc. Fiecare Consiliu de administraţie îşi va alege propria cale de
consultare a părinţilor elevilor.

ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
1
Limba şi literatura română 5 7 6 5 5
Limbă şi comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2
Matematică şi ştiinţe ale Matematică2 3 3 4 4 4
naturii Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Geografie - - - - 1
Om şi societate
Educaţie civică - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi Joc şi mişcare - - - 1 1
sănătate
Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1


Tehnologii

8
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22
1
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

Anexa 7 la OMEN nr. 3371/12.03.2013


Elaborarea Planului-cadru de învăţământ pentru ciclul primar

Până la finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de performanţă elementar în formarea
următoarelor competenţe:
• Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel puţin o limbă străină, într-o
varietate de situaţii
• Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a instrumentelor tehnologice,
în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale
• Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială
• Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii
• Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele
• Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator
• Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră
Planul-cadru cuprinde:
• Trunchiul comun (19 ore)
• Fofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de către toţi elevii care urmează acelaşi tip de
program de formare)
• Curriculumul la decizia şcolii (discipline opţionale: 0-1 ore)
• Fofertă educaţională propusă de şcoală, adecvată pe cât posibil specificului local, intereselor şi
nevoilor elevilor
• De urmărit:
• În orele de trunchi comun:
• F se va parcurge programa şcolară (75% din nr. de ore alocate disciplinei sunt folosite pentru
predare și evaluare)
• F se desfășoară activităţi de remediere/aprofundare/dezvoltare (25% din nr. de ore alocate
disciplinei sunt la dispoziţia cadrului didactic)
• La clasa pregătitoare și clasa I activităţile de predare-învăţare-evaluare trebuie să dureze
30-35 min.
Cadrul legal de organizare a Clasei pregătitoare:
• Legea Educaţiei Naţionale
• OMEN nr. 3434/25.03.2013
• Ordin pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învăţământul primar pentru anul școlar 2013-2014
• OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

9
• Ordin privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a
Metodologiei privind aplicarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
• OMEN 3418 din 19.03.2013
• Ordin privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a
• OMECTS nr. 4925 din 8.09.2005
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar
L.E.N. Art 4: Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală
formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe,
deprinderi/abilităţi şi aptitudini
L.E.N. Art. 68 Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de
competenţă cheie care determină profilul de formare a elevului:
• a) Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă
• b) Competenţe de comunicare în limbi străine
• c) Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
• d) Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere
• e) Competenţe sociale şi civice
• f) Competenţe antreprenoriale
• g) Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală
• h) Competenţa de a învăţa să înveţi

 Art. 68 (4)
Curriculum pentru clasele pregătitoare urmăreşte dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi
comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea
celor 8 competenţe cheie.
Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Abordarea globală a dezvoltării copilului
• Dezvoltarea globală
• Dezvoltarea
• fizică şi a sănătăţii
• Dezvoltarea limbajului
• şi comunicării
• Capacităţi şi atitudini în
• învăţare
• Dezvoltarea
• socio-emoţională
• Dezvoltarea cognitivă
Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Domenii experienţiale: experienţe de învăţare în domenii de cunoaştere interdisciplinare
• Domeniile experienţiale
• Domeniul limbă şi comunicare
• Domeniul ştiinţe
• Domeniul psiho-motric
• Domeniul estetic şi creativ
• Domeniul om şi societate

PROIECT INTERDISCIPLINAR
Tema:
Discipline / arii curriculare:
Structura proiectului:
Competenţe ale învăţării integrate

-Cunoştinţe

10
-Capacitati
instrumentale

-Atitudini si valori
4. Planificarea timpului:

Resurse: materiale:
procedurale:
forme de organizare:
. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare

TEXTE SUPORT PENTRU DISCIPLINA


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Textele suport pentru ora de lectură se găsesc în auxiliarul Pe aripile cuvintelor- caiet de
lectură pentru elevi (edi ția a 4-a, revizuită și adăugită), Editura Ars Libri, Coste ști, 2014, autor
Adina Grigore, după cum urmează:

 Zile de toamnă de George Coșbuc


 Septembrie de George Coșbuc
 Livada de Ion Creangă
 Povestea mărului - legendă
 Cântec de George Topîrceanu
 Cei trei purceluşi de James Orchard Halliwell-Phillipps
 Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă
 Fata babei și fata moșului de Ion Creangă
 Pace de Octavian Goga
 Crăciunul copiilor de Octavian Goga
 Cine are rolul important ? de Cristina Ipate-Toma
 Ce e bine, ce e rău de Vladimir Maiakovski
 Șezătoare literară (recapitulare-evaluare)
 Jucăriile celui cuminte de George Coșbuc
 Povestea curcubeului (legendă)
 Cu penetul ca sideful de Mihai Eminescu
 Coroniță de rouă (poveste franceză)
 Zâna Mării de Hans Christian Andersen
 Primăvara de George Topîrceanu
 Lupul şi capra de Lev Tolstoi
 La Paști de George Topîrceanu
11
 Motanul încălțat de Charles Perault
 Întâlnirea cu broasca ţestoasă de Alexei Tolstoi
 Lupul la stână de Ion Creangă
 Omul și pasărea de Ion Creangă
 Aladdin și lampa fermecată de Hans Christian Andersen
 Zâna Fluturilor după Nestor Urechia

Auxiliarul se poate utiliza în paralel cu caietul Comunicare în limba română, care este structurat pe
teme săptămânale specifice și cu cartea de citire Citesc și scriu corect, care cuprinde exerciții de citire și
scriere pentru clasa I. De asemenea, caietul de scriere (Învă ț să scriu caligrafic!), are rolul de a facilita
învățarea scrierii într manieră accesibilă și stimulativă pentru copii, bazându-se pe predarea integrată prin
utilizarea jocului didactic.
Textele propuse sunt selectate din literatura română și din cea universală, cu respectarea
particularităților de vârstă ale elevilor, dar și cu recomandările de lectură adaptate programei școlare. Ele sunt
însoţite de aplicaţii practice pentru elevi, care vizează competenţele specifice cuprinse în programa şcolară.
Aplicațiile practice propuse variază de la simplu la complex, de la particular la general, de la clasic la modern
prin cerințele interdisciplinare și transcurriculare pe care le adresează elevilor.

Săptămâna 31
ÎMPĂRĂŢIA LITERELOR
3. RECAPITULARE FINALĂ
Fişă de lucru

Minciunică
după Móricz Zsigmond

Micul meu prieten”Minciunică” avea şi alt nume - dar pe acela nu mi-l amintesc. Aşa îi zicea toată
lumea, pentru că nu spunea niciodată adevărul. Iar când îl lua cineva la rost, după ce îl prindea cu câte o
minciună, îşi lăsa bărbia în piept, încăpăţânat, şi mormăia:
- Asta nu a fost minciună.
- Dar ce a fost?
- O minciunică.
Şi după atâtea „minciunici”, s-a lipit porecla de el încât chiar domnul învăţător nu-i mai zicea altfel
decât:
-Ei, Minciunică, ştii lecţia?
- O ştiu.
Însă, el nu ştia nicicând vreo lecţie. Până şi inspectorul veni odată la şcoală, zicând:
-Bine băieţaş, dar tu eşti destul de mare ca să pricepi că nimeni nu poate trăi din minciună. Ba chiar
Dumnezeu îi pedepseşte mai rău pe cei care mint. Vezi, prietenii tăi nu mint; tu de ce o faci? Mai bine
înveţi lecţiile, să ajungi un om harnic şi cuminte.

Săptămâna 31
ÎMPĂRĂŢIA LITERELOR
4. RECAPITULARE FINALĂ
Fişă de lucru

Greierul şi furnica

12
de Alecu Donici

Greierul în desfătare,
Trecând vara cu cântare,
Deodată se trezeşte
Că afară viscoleşte,
Iar el de mâncat nu are
La vecina sa furnică
Alergând, cu lacrimi pică
Şi se roagă să-l ajute,
Cu hrană să-l împrumute,
Că de foame să nu moară,
Numai pân’ la primăvară.
Furnica l-a ascultat,
Dar aşa l-a întrebat:
-Vara când eu adunam,
Tu ce făceai?
– Eu cântam
În petrecere cu toţi.
-Ai cântat? Îmi pare bine
Acum joacă, dacă poţi,
Iar la vară fă ca mine.

Săptămâna 32
ÎMPĂRĂŢIA LITERELOR
1. RECAPITULARE FINALĂ
Fişă de lucru

Cocoşul
după Emil Gârleanu

În nucul stufos din marginea ogrăzii, găinile cocoţate de cu seară pe crengi dorm duse.
Numai cocoşul Paşa, rotofei, îmbrăcat în pene, cu creasta lăsată pe o ureche, se scoală dis de
dimineaţă să vadă cum răsare soarele.
Dintre toate vietăţile ogrăzii, Paşa e un visător. Iubeşte frumosul mai mult decât curcanii cei încrezuţi,
gânsacii iubăreţi, răţoii cei fuduli sau păunii cei mândri. Se luminează. Acum, Paşa poate zări în nuc pe
tovarăşele lui, găinile. Lângă el bătrâna Sura şi ceva mai jos, sora ei Ţiganca, mai tânără dar cântăreaţă. În
dreapta, stăteau fiecare pe creanga ei, găinile Roşcata, Bogheta şi Cucueta, nişte băgăcioase. Berca nu-l mai
deranja, se cuminţise. Însă, nu o vedea pe Puica? Ea îi era dragă ca ochii din cap. Era chiar deasupra lui,
întinse gâtul şi îşi dădură “Bună dimineaţa”.
Cocoşul îşi înfoaie penele, bate din pinteni, fâlfâie aripile şi cântă voiniceşte “cu-cu-ri-guuu!”.
Toate vietăţile din ogradă încep o nouă zi.

Săptămâna 32
ÎMPĂRĂŢIA LITERELOR
2. RECAPITULARE FINALĂ
Fişă de lucru

Gheorghiţă este acasă. El citeşte ghicitori. Sună cineva la uşă. E prietenul lui, Ghiţă.
- Mergi în parc să ne jucăm?
-Cu plăcere! Întâi ghiceşte o ghicitoare:
„Are floare

13
Şi ghimpi are,
Şi parfumul cel mai tare.”
-Este trandafirul, o floare fermecătoare!
-Ai ghicit! Sunt fericit! Mergem la joacă.
-Acum am să dăruiesc mamei o ghirlandă din trandafiri! spune Ghiţă.

Săptămâna 33
ÎMPĂRĂ ȚIA LITERELOR
1. Recapitulare-Fi șă de lucru

Vara
de Duiliu Zamfirescu

Cu firea ei cea arzătoare ………………………………..


Sosit-a vara înapoi.
Toţi pomii sunt în sărbătoare, Cireada satului porneşte
În tei stă floare lângă floare… În urma ei un roi de grauri,
E dulce vara pe la noi! Ca nişte valuri cenuşii,
S-amestecă prin bălării.
Când dimineaţa se iveşte S-aşază-n coarne pe la tauri
Din al văzduhurilor fund, Fac fel de fel de nebunii.
Tot câmpul parcă întinereşte
Iar, deşteptată de pe prund,

14
TEXTE SUPORT PENTRU DISCIPLINA
DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptămâna 5
AUTOCUNOA ȘTERE ȘI ATITUDINE POZITIVĂ FA ȚĂ DE SINE ȘI FA ȚĂ DE CEILAL ȚI
Puncte tari și limite observabile în activită țile școlare

Literele bucluca șe

Zeni este o fetiță din clasa I ambițioasă, care a a luat locul II la concursul Micul Matematician. A întrecut-
o doar Ioan, colegul ei de clasă. Dar nu despre asta vreau să vă povestesc.
Era o după amiază plăcută de toamnă și Zeni tocmai se trezise din somnul de la amiază. Bunica îi
pregătise o gustare mică. În timp ce servea gustarea se gândea la ce teme are de făcut pentru mâine. Știa sigur
că are de rezolvat câteva exerciții la matematică și...uff... de terminat pagina cu litera... . A terminat gustarea și s-
a apucat de teme. Bineînțeles că a rezolvat mai întâi exerci țiile, care îi plăceau atât de mult! A venit apoi rândul
literei ... .
- Ce greu! Nu pot! Se gândea cât de tare se chinuise și la școală să o scrie. Îi era necaz că Emi, colega
ei de bancă scria atât de frumos. Totu și, trebuia să scrie tema. Ținea stiloul strâns între degete și cu ochii mari
urmărea penița care tare greu mai rotunjea litera. La școală dăduse vina pe stilou, dar știa în sinea ei că nu era
de vină stiloul. Pur și simplu ea nu reu șea să scrie litera atât de frumos.
- Ce greu! Nu pot! A izbucnit în lacrimi Zeni.
Bunica a venit repede să vadă ce s-a întâmplat. Zeni plângea și lacrimile mari îi cădeau peste literele
strâmbe.
- Nu plânge, Zeni! i-a spus bunica cu glas blând.
- Uite, dacă te liniștești, lucrurile vor merge mult mai bine.
Dar Zeni nu înceta să plângă. Bunica i-a luat caietul din fa ță și a privit îndelung literele, apoi i-a șters
lacrimile cu un șervețel.
- Literele nu vor fi niciodată cum îți dore ști dacă stai să plângi în loc să găse ști o solu ție. Ia stiloul în
mână, nu-l mai strânge atât de tare și încearcă să scrii litera gândindu-te că este un desen mic. Străduie ște-te
cât poți, dar nu te supăra dacă nu iese de la început.
- Dar eu le vreaau perfecte!
- Asta nu se poate! Unele lucruri le po ți face foarte bine, pe altele, nu.
S-a lăsat greu convinsă și a început să scrie. Nu mai strângea stiloul tare, dar literele tot nu ie șeau a șa
cum ar fi dorit ea.
Seara a adormit cu gândul la Emi, care scria frumos și la tema ei care i se părea atât de urâtă.
Noaptea a visat că literele din caietul ei vorbeau. Povesteau ce bine s-a descurcat Zeni la concursul de
matematică. Le-a auzit când spuneau că nu sunt supărate pe ea pentru că nu poate să scrie atât de frumos și că
e important să te străduiești.
- Nu poți fi foarte bun la toate! au spus toate literele în cor.
La școală, Emi, colega de bancă, a râs de literele ei, dar Zeni și-a adus aminte de visul pe care l-a avut.
- Eu sunt foarte bună la matematică. Nu po ți fi foarte bun la toate. Și mă străduiesc cât pot. Tu nu e ști
foarte bună la matematică, la fel ca mine, eu nu scriu atât de frumos ca tine.
Apoi i-a povestit visul. Lui Emi i-a părut rău că a râs de Zeni și a rugat-o să povestească visul ei tuturor
colegilor.
La ora de dezvoltare personală, doamna învă țătoare le-a explicat tuturor că visul lui Emi arăta adevărul
și i-a îndemnat pe toți elevii să se gândească la ce disciplină reu șesc să- și îndeplinească foarte bine sarcinile
și la ce disciplină nu reușesc atât de bine. Toți au recunoscut că nu po ți fi foarte bun la toate.
Săptămâna 22
TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, STAREA DE BINE
Emo ții de bază - furia

Piatra strălucitoare

Roli și Coco sunt doi căluți de mare, prieteni și colegi de clasă. Astăzi s-au întâlnit la cules de pietricele
pe fundul mării. Vor decora cu ele sala pentru carnaval. Caută de zor amândoi pietricelele strălucitoare, pentru că
este după-amiază târziu, iar dacă se va întuneca, acestea sunt greu de observat.
Deodată, o lumină strălucitoare a apărut de sub nisipul auriu. Este o lumină cum nu au mai văzut până
acum. Strălucește în toate culorile curcubeului. Se apropie în fugă amândoi. Aproape în acela și timp pun mâna
pe piatra rară, care strălucește atât de frumos.
- Eu am văzut-o primul!
- Dar eu am pus primul mâna pe ea!
Cei doi prieteni au început să se certe. Roli se înfurie. Încruntat, î și prive ște prietenul. Ține cu putere
piatra strălucitoare. Nu i-ar fi dat drumul cu niciun chip. Cei doi încep să se smucească unul pe celălalt. De furie,
au aruncat unul în altul cu pietricelele pe care le-au adunat până atunci.
- Dă-i drumul! Eu am găsit-o! a spus printre din ți Coco, încle ștându- și maxilarul. Scrâ șnea din din ți și din
ochi parcă-i ieșeau flăcări.
- Ba tu să-i dai drumul! a strigat Roli, și, cât ai clipi, pumnul lui a lovit cu putere nasul lui Coco.
De durere, Coco a dat drumul pietrei strălucitoare, nu înainte de a-l lovi pe Roli, încât i-a făcut pe loc un
cucui. Roli a prins piatra cu amândouă mâinile și a luat-o la fugă spre casă. Aproape se întunecase, dar nu-i mai
păsa de prietenul său, Coco. Acesta a rămas în urmă, de și nu știa foarte bine drumul către casă. Cu nasul umflat
și fără pietricele, într-un târziu, Coco a ajuns acasă.
Dimineață nu s-a mai întâlnit, ca de fiecare dată, cu Roli, ca să meargă împreună la școală. Roli a mers
pe alt drum, de teamă ca nu cumva Coco să vrea piatrea strălucitoare și să-i mai facă vreun cucui.
La școală, Roli a arătat cu mândrie piatra colegilor. Coco l-a privit furios și s-a repezit asupra lui. Roli a
scăpat piatra din mână. Într-o clipă, piatra s-a sfărâmat în mii de bucă țele. Erau atât de mici, că ai fi crezut că e
numai nisip acolo. Cei doi prieteni continuau să se bată și erau atât de furio și, încât dacă ceilal ți călu ți de mare
nu se adunau mirați în jurul lor, nici nu ar fi observat că piatra strălucitoare se sfărâmase.
S-au oprit din trântă. Au privit piatra sfărâmată, cu uimire și cu dezamăgire în acela și timp.
"Ce păcat!" a gândit Roli.
"Ce folos de nasul meu umflat și de cucuiul lui Roli dacă nu ne mai putem bucura de strălucirea pietrei!"
și-a spus în minte Coco.
Parcă s-au înțeles din priviri și amândoi au început să strângă cu mâinile fărâmele de piatră rară,
strălucitoare. Le-au strâns cu grijă pe toate și le-au pus într-un bol de sticlă. Le-a părut rău că s-au lăsat condu și
de furie. Și-au dat seama că înțelegerea poate să rezolve orice situa ție și s-au hotărât să țină cu rândul bolul
acasă. O zi bolul stătea la Roli, iar în cealaltă zi, bolul stătea la Coco.
Cu fiecare zi ce a trecut, piatra rară s-a dovedit a fi una fermecată, pentru că s-a refăcut din ce în ce mai
bine. Când piatra a fost refăcută în întregime, cei doi călu ți de mare au dus-o într-un loc de unde putea fi
admirată de toată lumea acvatică.
Odată cu refacerea pietrei fermecate, s-a refăcut și prietenia dintre Roli și Coco.
Săptămâna 25
TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, STAREA DE BINE
Elemente simple de limbaj paraverbal – intona ția
Balada uni greier mic de George Topârceanu

Balada unui greier mic


de George Topîrceanu

Peste dealuri zgribulite,


Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,
Toamna cea întunecată.
Doar pe coastă, la urcuş,
Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:
- Cri-cri-cri
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut...
Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a isprăvit...
Cri-cri-cri
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!

Săptămâna 28
INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI OBIECTE FAMILIARE
Ce este un bun prieten

TREI PRIETENI
de V. Oseeva

În ziua aceea, Vitea făcuse ce făcuse şi-şi pierduse pacheţelul cu mâncare. În recreaţia mare, toţi copiii
mâncau, numai Vitea stătea mai la o parte şi se uita.
-De ce nu mănânci? îl întrebă Kolea.
-Mi-am pierdut pacheţelul cu mâncare.
-Foarte rău! făcu Kolea muşcând dintr-o felie mare de pâine albă. Până la masă mai e mult!
-Dar unde l-ai pierdut ? îl întrebă Mişa.
-Nu ştiu...şopti Vitea, şi-i întoarse spatele.
-Vezi, dacă-ţi pui pacheţelul în buzunar, în loc să-l pui în servietă? îl dojeni Mişa.
Numai Volodea nu-l întrebă nimic. În schimb, se apropie de el, rupse în două felia lui de pâine cu unt şi-i
întinse una din bucăţi prietenului său.
-Hai, Vitea, mănâncă şi tu!

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -Planificare anuală


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Număr de ore: 7 ore/săptămână (6 ore+1 oră lectură)

Nr. Săptă Tema Con ținuturile Nr.


crt. mâna ore
1. I ROADE Evaluare inițială-Sunet, silabă, cuvânt, propoziție 6+1
BOGATE 1. Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte după imagini
EVALUARE 2. Poziția sunetelor în cuvinte
INIŢIALĂ 3. Formularea de enunțuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul.
4. Litere mari și mici de tipar
5. Personaje din povești
6.Lectură: Zile de toamnă de George Coșbuc
2 II BUN VENIT LA 1. Drumul spre școală 6+1
ȘCOALĂ! 2. Rechizitele școlarului
3. Comunicăm, întrebăm, răspundem!
4. Prezentarea și solicitarea. Salutul în situații concrete. Formule de
adresare
5. Cartea-prietena copiilor
6.Lectură: Septembrie de George Coșbuc
3 III ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Sunetul și litera a 6+1
LITERELOR 2. Sunetul și litera A
3. Sunetul și litera m
4. Sunetul și litera M
5. Lectură: Septembrie de George Coșbuc
4 IV ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Sunetul şi litera u 6+1
LITERELOR 2. Sunetul şi litera U
3.Lectură: Livada de Ion Creangă
5 V ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera n
LITERELOR 2.Sunetul şi litera N
3.Sunetul şi litera i
4.Lectură: Povestea mărului - legendă
6 VI ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera I 6+1
LITERELOR 2.Recapitulare : a,A,m,M, u, U, n,N,i,I
3. Evaluare
4.Sunetul şi litera e
5. Lectură: Cântec de George Topîrceanu
7 VII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera E 6+1
LITERELOR 2. Grupul ea
3. Sunetul şi litera r
4.Sunetul şi litera R
5. Lectură: Cântec de George Topîrceanu
8 VIII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera o 6+1
LITERELOR 2. Sunetul şi litera O
3.Comunicare-recapitulare
4.Fişă de lucru
5. Lectură: Cei trei purceluşi de James Orchard Halliwell-
Phillipps
9 IX ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera c, Jocul:,,Fazanul’’ 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera C
3.Sunetul şi literele ă, Ă
4.Fişă de lucru a, A – ă, Ă
5. Grupul uă
6. Lectură: Cei trei purceluşi de James Orchard Halliwell-
Phillipps
10 X ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera l 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera L
3.Recapitulare-a, A, m, M, u, U, n, N, i, I,E, e, c, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,
4.Evaluare
5.Lectură: Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă
11 XI ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Grupul de litere ce 6+1
LITERELOR 2.Grupul de litere Ce
3.Sunetul şi litera t
4.Sunetul şi litera T
5. Grupul ia
6.Lectură: Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă
12 XII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera s 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera S
3. Grupul oa
4. Comunicare
5. Fișă de lucru
6.Lectură: Fata babei și fata moșului de Ion Creangă
13 XIII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera p 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera P
3. Grupul ie
4.Recapitulare a, A –p, P
5.Evaluare
6.Lectură: Pace de Octavian Goga
14 XIV ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Comunicare 6+1
LITERELOR Exersarea comunicării-iniţierea unor dialoguri pe tema ,,Cum ai
petrecut vacanţa de sărbători?’’
2.Sunetul şi litera v
3.Sunetul şi litera V
4.Lectură: Crăciunul copiilor de Octavian Goga
15 XV ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Grupul de litere ci 6+1
LITERELOR Joc:,,Eu spun una, tu mai multe !’’-stabilirea acordurilor gramaticale
2.Grupul de litere Ci
Exemplificarea de substantive proprii care conţin grupul de litere ci-
scrierea lor cu majusculă
3.Recapitulare
4. Recapitulare -Fişă de lucru
Amenajarea unui ,,colţ al cărţii ,,în sala de clasă
5.Lectură – Cine are rolul important ? de Cristina Ipate-Toma
16 XVI ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Recapitulare 6+1
LITERELOR 2. Recapitulare
3. Lectură: Ce e bine, ce e rău de Vladimir Maiakovski
17 XVII ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Recapitulare 6+1
LITERELOR 2. Recapitulare
VINE VACAN ȚA! 3. Evaluare
EVALUARE 4. Lectură: Șezătoare literară (recapitulare-evaluare)
SUMATIVĂ
18 XVIII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul ţi litera d 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera D
3.Sunetul şi litera ş
Semestrul al-II- 4.Sunetul şi litera Ş
lea 5. Fişă de lucru
6.Lectură: Jucăriile celui cuminte de George Coșbuc
19 XIX ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Sunetulşi litera î 6+1
LITERELOR Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin litera î
Identificarea unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul î
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
m înainte de p
2.Sunetul şi litera Î
3.Sunetul şi litera â, Â
4.Recapitulare- î, Î, â, Â
5.Lectură: Povestea curcubeului (legendă)
20 XX ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera b 6+1
LITERELOR Alcătuirea unor propoziţii enunţiative, interogative, exclamative,
folosind cuvinte date
2.Sunetul şi litera B
Plasare corectă a semnelor de punctuaţie
Când şi cum scriem un bilet
3.Sunetul şi litera j
4.Sunetul şi litera J
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia
5.Lectură: Cu penetul ca sideful de Mihai Eminescu
21 XXI ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera h 6+1
LITERELOR Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbare unui sunet
2. Sunetul şi litera H
3.Recapitulare
Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare
a evenimentelor
Identificarea titlului, a poziţiei acestuia, scrierea cu majusculă, cu
alineat, aşezarea corectă în pagină
4.Evaluare
5. Lectură: Coroniță de rouă (poveste franceză)
22 XXII ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Sunetul şi litera g 6+1
LITERELOR Joc: ,,Cuvinte alintate’’
2.Sunetul şi litera G
3.Grupul de litere ge
Scrierea cuvintelor care conţin grupul de litere ge, ce, ci
4.Grupul de litere Ge
Copierea, transcrierea cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte, care
conţin grupul de litere ge, menţinând distanţa dintre litere
5. Lectură: Zâna Mării de Hans Christian Andersen

23 XXIII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Comunicare-Să fim politicoşi! 6+1


LITERELOR Utilizarea formulelor specifice în situaţii concretede tipul: solicitare,
prezentarea unor scuze
2.Fişă de lucru
3.Evaluare
Scrierea caligrafică pe liniatură tipI, plasarea datei, a titlului, folosirea
alineatelor
Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante,
surprinzătoare a unor fapte bune
4. Lectură: Primăvara de George Topîrceanu
24 XXIV ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Sunetul şi litera ţ 6+1
LITERELOR Cuvinte cu sens asemănător
2.Sunetul şi litera Ţ
3.Fişă de lucru
4. Lectură: Lupul şi capra de Lev Tolstoi
25. XXV ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera z 6+1
LITERELOR 2.Sunetul şi litera Z
Exerciţii de completare a unui rebus în care definiţiile sunt date prin
desene /simboluri
3. Grupul ua
4.Grupul de litere gi
5.Grupul de litere Gi
Completarea unor cuvinte cu grupul de litere gi
6. Lectură: La Paști de George Topîrceanu
26 XXVI ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Recapitulare-consolidare 6+1
LITERELOR Scurte descrieri (1-2 trăsături) referitoare la obiecte din mediul
apropiat
Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare
a evenimentelor
Identificarea titlului potrivit unui text dat
Formularea de întrebări şi răspunsuri prin care se solicită informaţii
referitoarela sărbătorile pascale
Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, activităţi
preferate, obiceiuri tradiţionale de Paşti folosind enunţuri simple
datei, a titlului, folosirea alineatelor
2.Comunicare-Scriem corect şi caligrafic!
Organizarea textului scris.
3.Fişă de lucru
4. Lectură: Motanul încălţat după Charles Perrault
27 XXVII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Sunetul şi litera f 6+1
LITERELOR Ordonarea unor silabe dintr-oserie dată, pentru a obţine cuvinte
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine propoziţii
Joc: ,,Cuvinte alintate’’
2.Sunetul şi litera F
Ordonarea unor litere dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte
3.Grupul de litere che
4.Grupul de litere Che
5. Lectură: Întâlnirea cu broasca ţestoasă de Alexei Tolstoi
28 XXVIII ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Felicitarea 6+1
LITERELOR Plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe care transmit
mesaje/aniversări ale copiilor
Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: felicitare
2.Grupurile de litere chi, Chi
3.Sunetele cs/ gz şi litera x
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x
4.Sunetele cs/ gz şi litera X
5. Lectură: Lupul la stână de Ion Creangă
29 XXIX ÎMPĂRĂ ȚIA 1. Fişă de lucru 6+1
LITERELOR Joc : ,,Eu zic mai multe , tu zici una!
2.Evaluare
3.Grupul de litere ghe
4.Grupul de litere Ghe
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de litere ghe
Joc : ,,Cuvinte înrudite’’
5. Lectură: Omul și pasărea de Ion Creangă
30 XXX ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Grupul de litere ghi 6+1
LITERELOR 2.Grupul de litere Ghi
3.Literele şi sunetul k,K
Formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme care prezintă
interes
4.Literele q, Q, w, W, y, Y
5. Lectură: Aladdin și lampa fermecată de Hans Christian Andersen
31 XXXI ÎMPĂRĂ ȚIA 1.Alfabetul 6+1
LITERELOR Scrierea literelor mici şi mari ale alfabetului limbii române
2.Vocale duble: oo, ii, ee
Aşezarea textului în pagina caietului.Plasarea titlului, a datei, folosirea
RECAPITULARE alineatului, scrierea cu majusculă, respectarea spaţiului dintre cuvinte
FINALĂ 3.Recapitulare finală
Fişă de lucru
Formularea unor răspunsuri la întrebări date
despre conţinutul textului citit
Titlu.Autor.Alineate
Aşezarea textului în pagină
Identificarea personajelor, locului, timpului unei întâmplări prezentate
în textul citit
Evidenţierea unor modele de comportament, formarea unor judecăţi
de valoare faţă de faptele personajelor
Emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Completarea unor enunţuri cu cuvinte date
4.Recapitulare finală
Fişă de lucru
Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi
momentului evocat
Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoţeşte
Formularea unor răspunsuri la întebări despre conţinutul textului citit
Cuvinte cu sens opus
Completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje ale textului citit
Ordonarea cuvintelor care fomează un enunţ şi scrierea acestuia
5. Lectură: Aladdin și lampa fermecată de Hans Christian Andersen

32 XXXII 1.Recapitulare finală 6+1


RECAPITULARE Fişă de lucru
FINALĂ Identificarea titlului, autorului, alineatelor
Aşezarea textului în pagină
Identificarea şi scrierea personajelor prezentate în textul citit
Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul textului citit
Citirea selectivă şi transcrierea unor cuvinte şi enunţuri din textul citit
Completarea unor enunţuri cu cuvinte din text
Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor
enunţuri sau al unui text scurt
Ilustrarea prin desen a unor personaje din textul citit
Selectarea / formularea unui titlu potrivit textului citit
Alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului
citit, dintr-o serie de variante date
Stabilirea poziţiei şi a ordinii unui cuvânt în propoziţii de 3-5 cuvinte
Schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţii, fără a schimba mesajul
transmis
Cuvinte cu sens asemănător
Completarea unor cuvinte din text cu grupuri de litere ţnvăţate
Formularea şi scrierea de enunţuri folosind cuvinte date
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere studiate
Completarea unor enunţuri care solicită relizarea acordului gramatical
Identificarea enunţurilor marcate de linia de dialog
Jocuri de rol în contexte familiare: ,,În vizită ,,Timpul liber’’
2. Lectură: Zâna Fluturilor după Nestor Urechia
33 XXXIII RECAPITULARE 1.Recapitulare finală 6+1
FINALĂ Fişă de lucru
Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: ,,Cine ? Ce face?
Care? Unde? De ce? Cum este? ‘’
Formularea unor enunţuri clare folosind cuvinte date
Dezvoltarea sau simlificarea unei propoziţii prin adăugarea
/eliminarea unor cuvinte
Oferirea unor informaţiidespre sine, despre familie, activităţile
preferate, folosind enunţuri simple scrise
Prezentări elementare ale unor activităţi specifice anotimpului vara
Scurte descrieri (cel puţin trei) referitoare la anotimpul vara
Despărţirea cuvintelor în silabe
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit
2. Evaluare finală
3. Fişă de lucru
4. Lectură: Evaluare -portofoliu, recomandarea lecturilor pentru
vacanţă
34 XXXIV VINE VACANŢA! 1.Jurnal de vacanţă 6+1
Completarea, după model, a unui jurnal personal în care să fie
înregistrate succesiunea evenimentelor petrecute /trăite în zilele de
vacanţă, folosind desene şi enunţuri scurte
Redactarea din proprie iniţiativă, a unor poveşti, jurnale, poezii
etc.,prin care copilul să îşi exprime bucuria, tristeţea, încântarea,
mândria
Realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la evenimente
personale ori ale clasei, documente cu valoare utilitară în cadrul
clasei (orar, traseul unor excursii, hărţi simple care să marcheze
obiective culturale di jurul şcolii etc.)
Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante,
surprinzătoare, a unor fapte bune
2.Jocuri distractive
3. Lectură: Recapitulare-recondiţionarea unor cărţi deteriorate, vizite
la bibliotecă

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI -Planificare anuală

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii


Număr de ore: 4 ore/săptămână
Nr. Săptă- Tema Con ținuturile Nr.
crt. mâna ore
1. I ROADE BOGATE Evaluare iniţială
2. II BUN VENIT LA 1.Orientarea spațială și localizări în spațiu (deasupra, dedesubt, 4
ŞCOALĂ! pe, în, linia orizontală)
2.Orientarea spațială și localizări în spațiu (lângă, în față, în
spate, stânga-dreapta, linia verticală)
3.Orientarea spațială și localizări în spațiu (exterior, interior, linia
oblică)
4.Orientarea spațială și localizări în spațiu - recapitulare
3. III BOGĂŢIILE TOAMNEI 1.Numerele naturale de la 1 la 10 -Numărul și cifra 1 4
2.Numerele naturale de la 1 la 10- Numărul și cifra 2
3.Numerele naturale de la 1 la 10- Numărul și cifra 3
4.Numerele naturale de la 1 la 10- Numărul și cifra 4
4. IV ÎN LUMEA 1.Alcătuirea unei plante- Numărul și cifra 5 4
PLANTELOR 2.Alcătuirea unei plante- Numărul și cifra 0
3.Alcătuirea unei plante- Numărul și cifra 6
4.Alcătuirea unei plante- Numărul și cifra 7
5. V IZVOR DE SĂNĂTATE 1.Rădăcina și tulpina (rolul lor în viața plantei) - Numărul și cifra 8 4
2.Frunza (rolul ei în viața plantei) - Numărul și cifra 9
3.Floarea, fructul, sămânța (rolul lor în viața plantei)- Numerele
naturale de la 0 la 10 (recapitulare)
4.Floarea, fructul, sămânța (rolul lor în viața plantei) - Numerele
naturale de la 0 la 10 (evaluare)
6. VI LUMEA VIE 1.Grădina de legume - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 4
(termen, sumă)
2.Livada - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 (Proprietăți)
3.Pădurea - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 (Proba
prin adunare)
4.Plante de câmp - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10
(Exerciții și probleme)
7. VII ÎN OGRADA CASEI 1.Scheletul (sistemul osos la animale) - Scăderea numerelor 4
MELE naturale de la 0 la 10 (termen, diferență sau rest)
2.Scheletul (sistemul osos la animale) - Scăderea numerelor
naturale de la 0 la 10 (proba prin adunare)
3.Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
(recapitulare)
4.Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
(evaluare)
8. VIII VIEŢUITOARE 1.Organele interne la animale (localizare) -Numerele naturale de 4
la 0 la 31 (formare, citire,scriere)
2.Organele interne la animale (localizare) -Numerele naturale de
la 0 la 31 (comparare, ordonare)
3.Organele interne la animale (localizare) - Numerele naturale de
la 0 la 31 (recapitulare)
4.Organele interne la animale (localizare) -Numerele naturale de
la 0 la 31
9. IX GRAIUL ANIMALELOR 1.Organele interne la animale (rolul creierului și al inimii) - 4
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
ordin (Z + U)
2.Organele interne la animale(rolul plămânilor în viaţa
animalelor) –Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără
trecere peste ordin (ZU+U)
3.Organele interne la animale (rolul rinichilor în viaţa animalelor)
– Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, cu trecere peste
ordin (ZU +U)
4.Organele interne la animale (rolul stomacului în viaţa
animalelor) –Scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără
trecere peste ordin (ZU –U)
10. X ÎN LUMEA 1.Clasificarea animalelor (animale domestice) – Scăderea 4
ANIMALELOR numerelor naturale de la 0 la 31, cu trecere peste ordin
( Z-U; Z- ZU; ZU –U)
2.Clasificarea animalelor (animale sălbatice) – Adunarea
numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste ordin
( ZU + ZU)
3.Clasificarea animalelor (animale din alte zone ale lumii) –
Scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
ordin ( ZU- ZU)
4.Clasificarea animalelor ( recapitulare) – Scăderea numerelor
naturale de la 0 la 31, cu trecere peste ordin
( ZU- ZU)
11. XI UN MEDIU SĂNĂTOS! 1.Ecologizare (unelte şi materiale de ecologizare) – Aflarea 4
termenului necunoscut (adunare)
2.Ecologizare (acţiuni care dăunează mediului) – Aflarea
termenului necunoscut (scădere)
3.Ecologizare (îndemnuri la acţiuni de protejare a mediului) –
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31 (recapitulare)
4.Ecologizare - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31
12. XII FLORI DE GHEAŢĂ 1.Caracteristicile anotimpului iarna – Scăderea numerelor 4
naturale de la 0 la 31 (recapitulare)
2.Caracteristicile anotimpului iarna – Scăderea numerelor
naturale de la 0 la 31 (recapitulare)
3.Caracteristicile anotimpului iarna – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 0 la 31 (recapitulare)
4.Caracteristicile anotimpului iarna – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 0 la 31 (recapitulare)
13. XIII TRADIŢII ŞI 1.Probleme 4
OBICEIURI DE IARNĂ 2.Probleme
3.Adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 31 (evaluare)
4.Adunarea şi scăderea numerelor de la 0 la 31
14. XIV CORPUL MEU 1.Corpul omenesc (scheletul) –Numerele naturale de la 0 la 100 4
(formare, citire, scriere)
2.Corpul omenesc (scheletul) –Numerele naturale de la 0 la 100
(formare, citire, scriere)
3.Corpul omenesc (scheletul) –Numerele naturale de la 0 la 100
(formare, citire, scriere)
4.Corpul omenesc (scheletul) –Numerele naturale de la 0 la 100
(formare, citire, scriere)
15. XV CINE SUNT EU ? 1.Organele interne ale omului (localizare) – Numerele naturale 4
de la 0 la 100 (comparare, ordonare)
2.Organele interne ale omului (localizare) – Numerele naturale
de la 0 la 100 (comparare, ordonare)
3.Organele interne ale omului (localizare) – Numerele naturale
de la 0 la 100 (comparare, ordonare)
4.Organele interne ale omului (localizare) – Numerele naturale
de la 0 la 100 (comparare, ordonare)
16. XVI MINTE SĂNĂTOASĂ 1.Organele interne ale omului (rolul creierului şi al inimii în viaţa 4
ÎN CORP SĂNĂTOS omului) – Numerele naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
2.Organele interne ale omului (rolul plămânilor în viaţa omului) –
Numerele naturale de la 0 la 100 (recapitulare
3.Organele interne ale omului (rolul rinichilor în viaţa omului) –
Numerele naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
4.Organele interne ale omului (rolul stomacului în viaţa omului) –
Numerele naturale de la 0 la 100 (evaluare)
17. XVII VINE VACANŢA! 1.Recapitulare finală 4
2.Evaluare sumativă
3.Matematica prin joc
18. XVIII JOCURI ŞI JUCĂRII 1.Evaluare iniţială 4
2.Matematica prin joc
19. XIX UNIVERSUL 1.Soarele (sursă de lumină şi căldură) – Adunarea numerelor 4
naturale de la 0 la 100 ( Z +Z)
2.Soarele (sursă de lumină şi căldură) – Scăderea numerelor
naturale de la 0 la 100 ( Z - Z)
3.Soarele (sursă de lumină şi căldură) – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 31 la 100, fără trecere peste ordin ( ZU
+ U; ZU –U)
4.Soarele (sursă de lumină şi căldură) – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 31 la 100, fără trecere peste ordin ( ZU
+ U; ZU –U)
20. XX SOARELE, PRIETEN 1.Soarele (efecte pozitive) – Adunarea şi scăderea numerelor 4
SAU DUŞMAN? naturale de la 31 la 100 cu trecere peste ordin ( ZU + U,
ZU – U)
2.Soarele (efecte negative) – Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 31 la 100 cu trecere peste ordin
( ZU + U, ZU – U)
3.Soarele (efecte pozitive şi negative) – Adunarea numerelor
naturale de la 31 la 100, fără trecere peste ordin ( ZU + ZU)
4. Soarele (efecte pozitive şi negative) – Probleme care se
rezolvă printr-o operaţie
21. XXI ÎN ÎMPĂRĂŢIA APEI 1.Transformări ale apei (lichid, solid, gazos) – Adunarea 4
numerelor naturale de la 31 la 100 cu trecere peste ordin
( ZU + ZU)
2.Transformări ale apei (solidificare, topire) – Adunarea
numerelor naturale de la 31 la 100 cu trecere peste ordin
( ZU + ZU)
3.Transformări ale apei (evaporare, fierbere, condensare) –
Scăderea numerelor naturale de la 31 la 100, fără trecere peste
ordin ( ZU - ZU)
4.Transformări ale apei (recapitulare) – Probleme care se rezolvă
prin două operaţii
22. XXII POVEŞTILE APEI 1.Apa (efecte pozitive) – Adunarea şi scăderea numerelor 4
naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
2.Apa (efecte negative) – Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
3.Apa (efecte negative şi pozitive) –Probleme care se rezolvă
printr-o operaţie
4.Apa (efecte negative şi pozitive) –Probleme care se rezolvă
prin două operaţii
23. XXIII VESTITORII 1.Caracteristicile anotimpului primăvara – Adunarea şi scăderea 4
PRIMĂVERII numerelor naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
2.Caracteristicile anotimpului primăvara – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
3.Caracteristicile anotimpului primăvara – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 0 la 100 (recapitulare)
4. Caracteristicile anotimpului primăvara – Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de la 0 la 100 (evaluare)
24. XXIV SECRETELE NATURII 1.Căderea liberă a corpurilor – Figuri geometrice (triunghiul) 4
2.Căderea liberă a corpurilor – Figuri geometrice ( pătratul)
3.Căderea liberă a corpurilor – Figuri geometrice (dreptunghiul)
4.Căderea liberă a corpurilor – Figuri geometrice (cercul)
25. XXV SĂRBĂTOAREA 1.Forme de energie (lumină, căldură, electricitate) – Corpuri 4
PAŞTELUI geometrice (cubul)
2.Forme de energie (lumină, căldură, electricitate) – Corpuri
geometrice (cuboidul)
3.Forme de energie (lumină, căldură, electricitate) – Corpuri
geometrice (sfera)
4.Forme de energie (lumină, căldură, electricitate) – Corpuri
geometrice (recapitulare)
26. XXVI SOARE.APĂ. 1.Surse de energie (soarele, apa, vântul) –Colectarea datelor în 4
VÂNT. tabele
2. Surse de energie (soarele, apa, vântul) –Colectarea datelor în
tabele
3.Surse de energie (soarele, apa, vântul) –Colectarea datelor în
tabele
4.Surse de energie (soarele, apa, vântul) –Colectarea datelor în
tabele
27. XXVII COMOARA DIN 1.Surse de energie (cărbunele, petrolul) – Lungimea (unităţi 4
ADÂNCURI nonstandard)
2.Surse de energie (cărbunele, petrolul) – Lungimea
(centimetrul-cm)
3.Surse de energie (cărbunele, petrolul) – Lungimea
(centimetrul-cm)
4.Surse de energie (cărbunele, petrolul) – Lungimea
(centimetrul-cm)
28. XXVIII ENERGIA ÎN VIAŢA 1.Aparate care utilizează electricitatea – Capacitatea (unităţi 4
OMULUI nonstandard)
2.Aparate care utilizează electricitatea – Capacitatea (unităţi
nonstandard)
3. Aparate care utilizează electricitatea – Capacitatea (litrul -l)
4.Aparate care utilizează electricitatea – Capacitatea (litrul -l)
29. XXIX MUZICA ŞI NATURA 1.Producerea şi propagarea sunetelor –Unităţi de măsură pentru 4
timp (ora)
2.Poducerea şi propagarea sunetelor (sunete din natură) –Unităţi
de măsură pentru timp (ziua, săptămâna, luna,anul)
3.Poducerea şi propagarea sunetelor (sunete produse de om) –
Unităţi de măsură pentru timp (anotimpurile)
4.Poducerea şi propagarea sunetelor (sunete produse de
obiecte) –Unităţi de măsură pentru timp (recapitulare)
30. XXX TIMPUL LIBER 1.Banii (monede şi bancnote) 4
2.Banii (monede şi bancnote)
3.Banii (monede şi bancnote)
4. Banii (monede şi bancnote)
31. XXXI A SOSIT VARA! Recapitulare finală 4
32. XXXII STRĂLUCIREA VERII! Recapitualre finală 4

33. XXXIII SUNT ŞCOLAR Evaluare finală 4


ÎNVINGĂTOR!
34. XXXIV HAI SĂ NE DISTRĂM! Jocuri 4

DEZVOLTARE PERSONALĂ -Planificare anuală

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Număr de ore: 1 oră/săptămână

Nr. Săptă Tema Con ținuturile Nr.


crt. mâna ore
1 I EVALUARE INIŢIALĂ 1
2 II AUTOCUNOA ȘTERE ȘI ATITUDINE Cine sunt eu? 1
POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ȘI FA ȚĂ DE
CEILAL ȚI
3 III AUTOCUNOA ȘTERE ȘI ATITUDINE Caracteristici personale simple 1
POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ȘI FA ȚĂ DE
CEILAL ȚI
4 IV AUTOCUNOA ȘTERE ȘI ATITUDINE Puncte tari și limite observabile în 1
POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ȘI FA ȚĂ DE activitățile de timp liber
CEILAL ȚI
5 V AUTOCUNOA ȘTERE ȘI ATITUDINE Puncte tari și limite observabile în 1
POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ȘI FA ȚĂ DE activitățile școlare
CEILAL ȚI
6 VI RUTINE ȘI SARCINI DE LUCRU Sarcini de lucru acasă 1
7 VII RUTINE ȘI SARCINI DE LUCRU Sarcini de lucru în activitatea școlară 1
8 VIII ABILITĂ ȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂ ȚARE Importanța învățării 1
9 IX ABILITĂ ȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂ ȚARE Tehnici simple de monitorizare a 1
achizițiilor învățării
10 X IGIENA PERSONALĂ Norme de igienă la școală 1
11 XI IGIENA PERSONALĂ Igiena sălii de clasă 1
12 XII IGIENA PERSONALĂ Norme de igienă acasă 1
13 XIII IGIENA PERSONALĂ Igiena locuinței 1
14 XIV COMUNICARE ȘCOLARĂ EFICIENTĂ Abilități de comunicare de bază 1
15 XV COMUNICARE ȘCOLARĂ EFICIENTĂ Mesaje verbale 1
16 XVI COMUNICARE ȘCOLARĂ EFICIENTĂ Mesaje nonverbale, paraverbale 1
simple
17 XVII EVALUARE SUMATIVĂ JOACĂ-TE! 1
18 XVIII EVALUARE INI ȚIALĂ 1
19 XIX TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Emoții de bază - bucuria 1
STAREA DE BINE
20 XX TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Emoții de bază – tristețea 1
STAREA DE BINE
21 XXI TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Emoții de bază – frica 1
STAREA DE BINE
22 XXII TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Emoții de bază - furia 1
STAREA DE BINE
23 XXIII TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Elemente simple de limbaj nonverbal 1
STAREA DE BINE – expresii faciale
24 XXIV TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Elemente simple de limbaj nonverbal - 1
STAREA DE BINE postură
25 XXV TRĂIRE ȘI MANIFESTARE EMO ȚIONALĂ, Elemente simple de limbaj paraverbal 1
STAREA DE BINE – intonația
26 XXVI INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Prietenia 1
OBIECTE FAMILIARE
27 XXVII INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Caracteristicile unui bun prieten 1
OBIECTE FAMILIARE
28 XXVIII INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Ce este un bun prieten 1
OBIECTE FAMILIARE
29 XXIX INTERAC ȚIUNI SIMPLE CU FIIN ȚE ȘI Prieten adevărat – prieten imaginar 1
OBIECTE FAMILIARE
30 XXX EXPLORAREA MESERIILOR Meserii cunoscute 1
31 XXXI EXPLORAREA MESERIILOR Meserii cunoscute 1
32 XXXII RECAPITULARE 1
33 XXXIII EVALUARE SUMATIVĂ 1
34 XXXIV JOACĂ-TE! 1

LIMBA ENGLEZĂ -Planificare anuală

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Număr de ore: 1 oră/săptămână
Nr. Week Topic Vocabulary Structures hours/
crt. week
1 I Greetings good morning, good afternoon, good Hello…. 1
evening, good night, get up, watch TV Good morning…..
Good afternoon….
2 II Be Polite ! Give, clap , help, move, stay, write Give me, please ! 1
Help me , please !
Clap your hands !
3 III Poster of Clap your hands, come back , help me , 1
September please, give me the book, please, stay,
move your legs
4 IV Where Are You ? here, there Where is ……. 1
The cat is here.
The dog is there.
5 V Happy witch, ghost, mummy, bat, broom, There is a…… 1
Halloween ! vampire Happy Halloween !
6 VI Left or Right ? left, right,straight ahead Turn left ! 1
Turn right !
Go straight ahead !
7 VII Poster of October broom, right, vampire, left, bat 1
8 VIII The Colours Red, blue, orange, pink, green, brown What colour is it ? 1
It is ……
It is a yellow pear.
9 IX Let’ s Eat tomato, pepper, cabbage, carrot, What do you like to 1
Vegetables! cucumber, potato eat ?
I like…
I do not like….
10 X Poster of red, pepper, potato, tomato, cucumber, 1
November blue
11 XI Meet My Family ! mother, father, sister, brother, she, he Who is this ? 1
This is my mother.
She is Ann.
He is Tom.
Where is my Mother?
She is in the kitchen.
12 XII Word Rhymes Father,brother,red,Fred,Halloween, father-brother 1
green,carrot,parrot, balloon,moon,pets, door-floor
cats, fly, sky, floor, door, house, mouse,
Moo, blue
13 XIII Merry Christmas ! Candle, star, Rudolph, sleigh, What is near the 1
snowflake, snowman Christmas Tree?
There is ……
There are…..
Merry Christmas !
14 XIV Wild Animals bear, fox, elephant, lion, tiger, monkey What is this? 1
This is a…….
15 XV Silly Sentences bear, lion, tiger, elephant, fox, green, The bear is red. 1
clap hands, red, read, watch TV
16 XVI Poster of January wild animals 1
17 XVII Evaluation 1
18 XVIII My Bedroom bed, desk, wardrobe, carpet,lamp What is it? 1
In my bedroom there
is a…..
19 XIX The Livingroom sofa, caffee table, TV, armchair It is a sofa. 1
It’s red.
Is the sofa red ?
Yes.
No.
20 XX Poster of February bed, sofa, carpet, TV, armchair, 1
livingroom, bedroom
21 XXI The Kitchen table ,chair, glass, fork, knife, plate Give me the fork, 1
please !
Where is the table ?
Is the table here ?
Yes.
No.
22 XXII The Bathroom towel, soap, shower, tooth brush, tooth What is it? 1
paste, comb, shampoo, have shower I wash my hands
with…..
I comb my hair
with……
23 XXIII Actions in then eat, sleep, have shower, watch Tv I eat in the kitchen. 1
House I sleep in the
bedroom.
I watch TV in the
livingroom.
I have a shower in the
bathroom.
24 XXIV Poster of March kitchen, comb, plate, bathroom, towel, 1
knife, table
25 XXV In the Park Ladybird, bird, butterfly, snowdrop, What is it? 1
flower What colour is it?
26 XXVI Happy Easter ! Easter egg, basket, bunny, chick, lamb 1
27 XXVII Poster of April Chick, Happy Easter! , basket, bunny, 1
Easter egg, lamb
28 XXVII My Head ear, hair, eye, nose, mouth What is this ? 1
I This is a nose.
Is it an eye ?
Yes.
No.
29 XXIX How Do You happy, sad How do you feel ? 1
Feel ? I am happy.
I am sad.
30 XXX My Clothes dress, T- shirt, skirt, trousers, shoes, What is it? 1
cocks, hat, cap This is a….
31 XXXI Poster of May mouth, dress, happy, hair, trousers, 1
T- shirt
32 XXXII Let’ s Play a Nif- Nif, Nuf- Nuf, Naf- Naf, brick- My name is Nif – Nif. 1
Story! house, stick- house, straw- house I live in a brick-house.
Where do you live ?
33 XXXII My Page page , favourite My name is…… 1
I I am……..
I live………….
I like……
34 XXXI Evaluation 1
V

LIMBA FRANCEZĂ – Planificare anuală


Întocmit: prof. Cristina Voican și Cristina Bolbose
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Număr de ore: 1 oră/săptămână

Unité Semaine Leçon Communication Lexique heures/


semaine
1. I Bonjour! Saluer / répondre au salut; Bonjour/ Comment ça va? Ça va 1
remercier - formules de bien, merci.
politesse Bonsoir/ Bonne nuit/ Au revoir/
2. II S’il te plaî … Identifier / Donner des Donne-moi le crayon… Aide-moi, s’il 1
ordres te plaît ! Viens ici, s’il te plaît! Arrête-
toi! Va au tableau!/ Va à ta place!
3. III Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
1 correspondante!
4. IV Où est-il? Localiser dans l’espace, les Où est-il? Ici/là-bas, voici/voilà/ il est 1
prépositions de lieu ici/ il est là
Il/ elle est sur/sous/dans
5. V Joyeux Identifier des objets Voilà une sorcière/ un fantôme/ un 1
Halloween! château/ une citrouille
6. VI Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
2 correspondante!
7. VII Les couleurs Identifier et nommer les Une pomme rouge, un ballon noir, 1
couleurs une fleur jaune
8. VIII Les légumes Identifier et nommer les C’est une tomate, un concombre, 1
légumes une carotte, une pomme de terre
9. IX Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
3 correspondante!
10. X Ma famille Identifier et nommer les Voilà ma mère/ mon père /ma 1
membres de la famille sœur/mon frère
11. XI Ma maison Identifier les pièces de la Voilà la chambre à coucher, la salle 1
maison à manger, la cuisine, la salle de
bains
12. XII Fais des rimes Sensibilisation aux sons Trouve les mots qui riment ! 1
spécifiques du français Colorie le dessin !
13. XIII C’est l’hiver! Identifier des vœux Identifier C’est l’hiver/ il neige / voilà le sapin 1
et nommer des objets de Noël/ le Père Noël/ les bougies
14. XIV Au zoo Identifier les animaux C’est un lion, un tigre, un éléphant, 1
sauvages un singe, ours, un renard, un loup
Identifier des actions Qui fait quoi ?
15. XV Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve les images correspondantes ! 1
4 Entoure les mots qui expriment
l’hiver !
16. XVI Évaluation 1 Evaluer les connaissances Qu’est-ce que c’est ? Complète les 1
acquises phrases/ Ou est le chat ? Cherche
l’intrus !
17. XVII Ma chambre Identifier et nommer les Voilà ma chambre. Dans ma 1
pièces de la maison et les chambre il y a un lit, une armoire, un
meubles propres à chaque bureau, un tapis, une lampe
pièce Le canapé est à gauche, le fauteuil
est à droite
18. XVIII Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
5 correspondante !
19. XIX La cuisine Identifier et nommer les C’est une table, une chaise, un 1
pièces de la maison et les couteau, une fourchette, une
meubles propres à chaque assiette, un verre.
pièce Donne-moi le couteau, s’il te plaît !
La table est là/ici.
20. XX La salle de Identifier et nommer les C’est une serviette, un savon, une 1
bains pièces de la maison et les brosse à dents, une pate dentifrice
meubles propres à chaque
pièce
21. XXI La chambre à Identifier et nommer les C’est un lit, un oreiller, un miroir, une 1
coucher pièces de la maison et les couverture.
meubles propres à chaque Je mange dans la ……..
pièce Je me couche dans la ……
22. XXII Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
6 correspondante !
23. XXIII Dans le parc Se familiariser avec les C’est le printemps ! C’est un 1
saisons et les mots de papillon, une coccinelle, un oiseau,
l’environnement un arc-en-ciel.
Dans le parc il y a des fleurs/des
arbres/des bancs.
24. XXIV Joyeuses Pendre congé avec des C’est un panier, un œuf de Pâques, 1
Pâques! événements importants de un agneau, un lapin
la vie Joyeuses Pâques !
25. XXV Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
7 correspondante !
26. XXVI Ma tête Identifier les parties du C’est le nez, la bouche, l’œil, l’oreille 1
corps humain
27. XXVI Où habites-tu? Donner des informations sur J’habite en ville/à la campagne. 1
I sa personne Je suis …… J’habite ….. J’aime …..
28. XXVI Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
II 8 correspondante !
29. XXIX Le Petit Prendre congé avec des Je suis Le Petit Chaperon Rouge. Je 1
Chaperon personnages des contes vais chez ma grand-mère. Je suis le
Rouge loup. Je veux manger Le Petit
Chaperon Rouge.
Je suis le chasseur. Je chasse le
loup.
30. XXX Mes vêtements Identifier et nommer les C’est une robe, une jupe, un 1
objets de vêtements chapeau, un pantalon, une
casquette, un t-shirt. Ce sont des
chaussures, des chaussettes.
31. XXXI Mon corps Identifier les parties du Voilà le cou, le genou, le dos, le 1
corps humain coude, etc.
32. XXXI Évaluation 2 Evaluer les connaissances Qu’est-ce que c’est ? Complète les 1
I acquises phrases ! Cherche l’intrus ! Dessine !
Relie les mots aux images !
33. XXXI Atelier de travail Identifier des mots connus Trouve et colle l’étiquette 1
II 9 correspondante !
34. XXXI Des jeux pour Evaluer les connaissances Des jeux linguistiques 1
V toi! acquises

LIMBA GERMANĂ- Planificare pe unităţi de conţinut


Întocmit: prof. Loredana Elena Istrate Anghel și Cristina Fu șcel
Nr. Săptă Unitatea de învă țare Conţinuturi Vocabular Nr.
crt. mâna ore
1. I Begrüssen Wie geht`s? Danke, gut ! Hallo! Servus! Guten Tag! Guten 1
Morgen!Ttschuss
2. II Wie heisst du?! Wie heisst du? Ich heisse….Wie Name , Vorname 1
ist dein Name? Mein Name ist….
Wie geht´s? Danke, gut!
3. III Poster des Monats Guten Tag! Guten Abend ! Name, 1
September Vorname, Schule,
4. IV Befehle! Nehmen Sie Platz ! Steh auf! Steh auf! Nehmen Sie Platz! Zeig mal! 1
Komm her! Hör zu !Zeichne!
5. V Requisiten Zeig mir , bitte der/ die/ das….. das Buch, das Heft, der Füller, der 1
Kulli, das Der Radiergummi, die
Federtasche
6. VI Poster des Monats Buch, Nehmen Sie platz!, Kulli, 1
Oktober Radiergummi, hör zu!
7. VII Zahlen und Farben Male aus! Eins – zehn, elf, zwölf, dreizehn, 1
Zeichne! vierzehn, fünfzehn, sechszehn,
siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig
- rot, gelb, blau, grün, orange, braun,
lila, rosa, schwarz
8. VIII Spielsachen Was ist das….? Das ist ein/ Puppe ,Auto, Domino, Flugzeug,Lego 1
eine.......
9. IX Märchen Wer ist das? Das ist……Wer bist Schneewittchen, Rotkäppchen, Hexe, 1
du? Ich bin…. Aschenputtel, Hänsel und Gretel
10. X Poster des Monats Domino, elf, zwölf, Rotkäppchen, Hexe, 1
November Puppe
11. XI Die Gefühle Wie geht es dir! Glücklich, unglücklich, traurig, sauer, 1
neugierig, verliebt, stolz
12. XII Nikolausmann Bonbons, Schokolade, die Socken, der 1
Sack,

13. XIII Weihnachtszeit Schmücke den Tannenbaum! Weihnachtsmann, die Glocken, das 1
Geschenk, der Tannenbaum
14. XIV Die Familie Wer ist das? Kreise die Die Mutter, der Vater, Oma, Opa, der 1
Mitgliedern ein! Bruder, das Schwester
15. XV Die Lebenserignisse Zeichne! Hör zu und sprich nach! Die Geburt, die Taufe, die Hochzeit, 1
die Verlobung
16. XVI Poster des Monats Mutter, Vater, Opa, Oma, Geburt, Taufe, 1
Januar Hochzeit
17. XVII Evaluation 1
18. XVIII Die Kleidung Ordne! Male aus! Das T-shirt, die Jeans, der Mantel, das 1
Hemd, die Hose, das Rock,
19. XIX Die Accessoires Schau her! Hör zu! Sprich nach! Die Krawatte, das Knopfloch,die 1
Was ist das? Kaputze, der Gürtel, die Tasche
20. XX Poster des Monats Die Jeans, das Hemd, das Rock, der 1
Februar Mantel, der Gürtel, die Kaputze
21. XXI Es ist mein Wie alt bist du…? Ich bin Das Geschenk, der Kuchen, der 1
Geburtstag! …..Jahre alt! Luftballon, der Papierhut, die Kerzen,
die Geburtstagskarte
22. XXII Die Ausbildung Die Schule, die Universität, die 1
Kindergarten, das Abitur
23. XXIII Die Berufsleben Was ist das….? Das ist…. Der Auszubildende, die Berufsschule, 1
der Wehrdienst, die Praktikantin
24. XXIV Poster des Monats Die Schule, der Luftballon, der 1
März Wehrdienst, das Abitur, die Universität
25. XXV Das Haus Schau her, hör zu und sprich Badezimmer, Schlafzimmer, 1
nach! Wohnzimmer, Küche, sich waschen,
Welche Zimmer ist das? fernsehen
Das ist……
26. XXVI Ostern Verbinde die Punkte! Das Ei, das Lamm, der Osterhase, 1
Frohe Ostern! frohe Ostern!
27. XXVII Die Hobbys Was ist das….? Das ist…… Das Malen , das Zeichnen, die 1
Fotografie, die Haustiere
28. XXVIII Poster des Monats Ostern, Küche, Badezimmer, die 1
April Fotografie, das Malen
29. XXIX Das Essen und die Was ist das….? Das ist… Bäcker, Konditorei, Gemüse, Obst, die 1
Getränke Süßigkeiten
30. XXX Beim Bäcker Der Brotlaib, das Croissant, das 1
Baguette, die Brioche, das Brötchen
31. XXXI In der Konditorei Der Kuchen, die Kekse, der Cookie, die 1
Pralinen, die Eiscreme
32. XXXII Poster des Monats Obst, Konditorei, Kekse, Pralinen, 1
Mai Brioche
33. XXXIII Das Gemüse Was ist das…? Gib mir, bitte,…. Die Erbsen, die Linse, der Mais, die 1
Tomate, die Gurke, die Kartoffel, der
Kohl
34. XXXIV Das Obst Der Apfel, die Birne, die Banane, die 1
Evaluation Zitrone, die Orange, die Grapefruit, die
Ananas
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE –Planificare anuală

Aria curriculară: Arte/Tehnologii


Număr de ore: 1 oră/săptămână
Nr. Săptă- Tema Conținuturile Nr.
crt. mâna ore
1 I EVALUARE INIŢIALĂ 1. Tot ce ştiu... 2
2. Tot ce ştiu...
2 II BUN VENIT LA ŞCOALĂ! 1.În clasă(decupare, lipire) 2
2. Curtea şcolii(repetiţie, caligrafie, linie, nod)
3 III BOGĂŢIILE TOAMNEI 1. Coşul cu fructe(pensulaţie, decupare, lipire 2
-colaj)
2. Melcul (tăiere, asamblare)
4 IV ÎN LUMEA PLANTELOR 1. Rama de tablou(lipire –colaj) 2
2. Copacul rodnic( decupare, lipire, amprentare,
asamblare -pata)
5 V IZVOR DE SĂNĂTATE 1. Să modelăm... (modelare, presare) 2
2. Mărul hazliu(rupere, lipire, pensulaţie –forme
regulate)
6 VI LUMEA VIE 1. Dovleacul(tăiere, lipire, răsucire) 2
2. Floarea-soarelui( decupare, lipire, pensulaţie)
7 VII ÎN OGRADA CASEI MELE 1. Grivei( decupare, lipire, pensulaţie –forme 2
neregulate)
2. Semnul de carte(decupare, ştampilare,
caligrafie)
8 VIII VIEŢUITOARE 1. Fluturele(pensulaţie, linia modulată) 2
2. Albinuţa (decupare, pensulaţie)
9 IX GRAIUL ANIMALELOR 1. Martinel(haşurare) 2
2. Masca –pisica( pensulaţie, decupare, lipire)
10 X ÎN LUMEA ANIMALELOR 1. Marionete pe degete(colorare, decupare, lipire) 2
11 XI UN MEDIU SĂNĂTOS 1.Suportul pentru lumânare(pensulaţie, decorare) 2
2. Cutiuţa cu amintiri( rupere, tăiere după contur,
lipire, pensulaţie)
12 XII FLORI DE GHEAŢĂ 1. Noapte de iarnă(pensulaţie, decolorare) 2
2. Steluţe( îndoire, tăiere)
13 XIII TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE 1. Brăduţul (colaj) 2
CRĂCIUN 2.Omul de zăpadă( rupere, lipire)
14 XIV CORPUL MEU 1. Chipul meu (decupare, lipire) 2
2. Prietenii(decupare, lipire)
15 XV CINE SUNT EU? 1.Copii din lumea întreagă(pensulaţie, decupare, 2
lipire)
2.Păpuşa(tăiere, coasere, răsucire, lipire)
16 XVI MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP 1.Simfonia vitaminelor(pensulaţie, decupare, 2
SĂNĂTOS lipire)
2.Sportul e sănătos!(colorare, decupare, lipire)
17 XVII VINE VACANŢA! 1.Plicul cu dorinţe (origami) 2
18 XVIII JOCURI 1.Joc amuzant( pensulaţie, modelare, presare) 2
ŞI JUCĂRII
19 XIX UNIVERSUL Steluţe mobile (decupare, lipire) 2
20 XX SOARELE, PRIETEN SAU 1.Soarele şi Luna( decupare, asamblare) 2
DUŞMAN? 2.Soarele (decupare, lipire)
21 XXI ÎN ÎMPĂRĂŢIA APEI 1.Peştele 2
( decupare, bobinare)
2.Buchetul de ghiocei
(decupare, lipire)
22 XXII POVEŞTILE APEI 1. Felicitare pentru mama(tehnica quilling) 2
2. Peisaj de primăvară(punctul)
23 XXIII VESTITORII PRIMĂVERII 1.Rândunica( tăiere, lipire) 2
2. Buburuza( origami)
24 XXIV SECRETELE NATURII 1.Barza( tangram) 2
2.Broscuţa ţestoasă( tăiere, lipire, tamponare)
25 XXV SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI 1.Felicitare tridimensională( tăiere, lipire, 2
pensulaţie)
2. Mieluşelul( tăiere, lipire)
26 XXVI SOARE.APĂ. 1.Marea(pulverizare) 2
VÂNT. 2. Corabia(origami)
27 XXVII COMOARA DIN ADÂNCURI 1. Cutia pentru bijuterii(decupare, lipire) 2
2. Broşa(coaserea înaintea acului, coaserea
nasturelui)
28 XXVIII ENERGIA ÎN VIAŢA OMULUI 1.Moara de vânt(origami, pensulaţie –culori reci) 2
2.Utilitatea aparatelor electrocasnice(decupare,
lipire)
29 XXIX MUZICA ŞI NATURA 1.Chitara 2
(pensulaţie, răsucire, împletire, lipire)
2.Pălăria
(pensulaţie, împletire, lipire)
30 XXX TIMPUL LIBER 1.Evantaiul 2
(origami, pulverizare –culorile cucubeului)
2.Cum îmi petrec timpul liber?
(compoziţie liberă –culori calde)
31 XXXI A SOSIT VARA! 1.În parc –machetă (lucrare colectivă) 2
32 XXXII STRĂLUCIREA VERIi 1.Brelocul(croire, coasere, împletire) 2
33 XXXIII SUNT ŞCOLAR ÎNVINGĂTOR! 1.Salutări din vacanţă –felicitare 2
(ţesere cu benzi de hârtie, decupare, pensulaţie)
34 XXXIV HAI SĂ NE DISTRĂM! 1.Coiful(decupare, lipire) 2
2.Coroana(decupare, lipire, mototolire)

MUZICĂ ȘI MI ȘCARE -Planificare anuală

Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate/Arte


Număr de ore: 2 ore/săptămână

Nr. Săptă Tema Con ținuturile Nr.


crt. mâna ore
1. I ROADE BOGATE - 1. Evaluare- Cântece cunoscute de la clasa 2
EVALUARE INIŢIALĂ pregătitoare
2. Cântarea vocală
Cântarea în colectiv - Cântec: La școală
Poziția, emisia naturală, dicția, tonul,
semnalul de început, incronizarea-
Clopoțelul
2 II BUN VENIT LA ȘCOALĂ ! 1.Cântarea vocală 2
Cântarea în grup și individual-Poziția, emisia
naturală, dicția, tonul, semnalul de început
-Sincronizarea-
Cântec: Clopoțelul
2. Cântarea vocală
Cântarea în grup și individual-Poziția, emisia
naturală, dicția Tonul -Semnalul de început
-Sincronizarea
Cântec: Clopoțelul
3 III BOGĂŢIILE TOAMNEI 1.Timbrul 2
Sunete din mediul înconjurător
Cântec:În pădure
2. Timbrul
Sunete din mediul înconjurător
Cântec:În pădure
4 IV ÎN LUMEA PLANTELOR 1.Timbrul 2
Sunete vocale(vorbite sau cântate)
Joc muzical: Deschide urechea bine
2. Timbrul
Sunete vocale(vorbite sau cântate)
Joc muzical: Deschide urechea bine
5 V LUMEA VIE 1.Timbrul 2
Sunete muzicale instrumentale
Cântec:O vioară mică
2.Cântarea cu acompaniament instrumental
Cântec:O vioară mică
6 VI IZVOR DE SĂNĂTATE 1.Ritmul 2
De-a soldații
2. Ritmul
De-a soldații
7 VII ÎN OGRADA CASEI MELE 1.Ritmul 2
Sunete lungi/ scurte
Pisica stă la pândă
2. 1.Ritmul
Sunete lungi/ scurte
Pisica stă la pândă
8 VIII ÎN LUMEA ANIMALELOR 1.Jocuri muzicale 2
Broscuțele
2. 1.Jocuri muzicale
Broscuțele
9 IX VIE ȚUITOARE 1.Recapitulare 2
2.Evaluare
10 X GRAIUL ANIMALELOR 1.Jocuri muzicale-repetarea jocurilor muzicale 2
învățate
2.Jocuri muzicale-repetarea jocurilor muzicale
învățate
11 XI UN MEDIU SĂNĂTOS! 1.Melodia 2
Genuri muzicale: folclorul copiilor
Cântec:Treci ploaie călătoare
2. Melodia
Genuri muzicale: folclorul copiilor
Cântece: Lună nouă, Ariciul
12 XII FLORI DE GHEA ȚĂ 1. Melodia 2
Genuri muzicale: colinde
Cântec:Sus boieri
2. Audi ție: Astăzi s-a născut Hristos
13 XIII TRADI ȚII ȘI OBICEIURI 1.Melodia 2
DE IARNA Genuri muzicale: folclorul copiilor- Cântece de
iarnă
Cântec: Iarna veselă
2. Melodia
Genuri muzicale: folclorul copiilor- Cântece de
iarnă
Cântec: Iarna veselă
14 XIV CORPUL MEU! 1.Tempoul 2
Cântec: Hop, hop, hop
2. Audi ție: colinde-Steaua, Sorcova
15 XV CINE SUNT EU! 1. Recapitulare- Cântec: Muzicanții 2
2.Audiție - Cântec: Copilul politicos
16 XVI MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN 1. Evaluare 2
CORP SĂNĂTOS! 2.Jocuri muzicale
17 XVII ROMÂNIA, ȚARA MEA ! - 1.Jocuri cu și despre muzică 2
EVALUARE 1.Jocuri cu și despre muzică
18 XVIII JOCURI ȘI JUCĂRII ! 1.Melodia 2
Sunete înalte/ joase
Cântec: Foaie verde siminoc
2. Melodia
Sunete înalte/ joase
Dans: Hora (Foaie verde siminoc)
19 XIX UNIVERSUL 1.Interpretarea 2
Nuanţe – Tare
Cântec:Cucu!
2.Interpretarea
Nuanţe – Tare
Cântec:Cucu!
20 XX SOARELE, PRIETEN SAU 1.Interpretarea 2
DU ȘMAN ? Nuanțe-mediu
A sosit iar primăvara!
2. Audi ție-Cântecul ra ței
21 XXI ÎN ÎMPĂRĂ ȚIA APEI 1.Interpretarea 2
Nuanțe-încet
Cântec de leagăn
2. Interpretarea
Nuanțe-încet/ mediu
Cântec: Apa
22 XXII VESTITORII PRIMAVERII 1.Interpretarea 2
Cântec vesel
Cântec pentru copilași
2.Interpretarea
Cântec vesel
Cântec pentru copilași
23 XXIII POVE ȘTILE APEI 1.Interpretarea 2
Cântec trist
Cântec S-a dus cucul de pe-aici
2.Interpretarea
Cântec trist
Cântec: S-a dus cucul de pe-aici
24 XXIV SECRETELE NATURII 1.Recapitulare 2
Cântec: Ceasul
2.Recapitulare
Cântec: Ceasul
25 XXV SĂRBĂTOAREA 1.Cântarea cu acompaniament 2
PAȘTELUI Jucării muzicale din materiale și obiecte
refolosibile (trianglu, clopoței, tobă, be țe, maracas)
Cântec: Toboșarul
2.Cântarea cu acompaniament de jucării
muzicale realizat de copii Cântec pentru copilași
26 XXVI ELECTRICITATE 1. Mi șcări pe muzică 2
Mişcări sugerate de ritm
Cântec: Albinuța
2. Mi șcări pe muzică
Mişcări sugerate de ritm
Cântec: Albinuța
27 XXVII SOARE.APĂ.VÂNT 1. Mi șcări pe muzică 2
Mişări sugerate de text
Joc muzical: Podul mișcător
2. Mi șcări pe muzică
Mişări sugerate de text
Joc muzical: Cocorul
28 XXVIII COMOARA DIN 1.Mi șcări pe muzică 2
ADÂNCURI Mișcări libere
Rondo a la turca de Mozart
2.Mi șcări pe muzică
Mișcări libere
Cântec: Fluturele
29 XXIX ENERGIA ÎN VIA ȚA 1. Interpretarea 2
OMULUI Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe
alternative)
Cântec: Mirosul florilor
2. Interpretarea
Procedee armonico-polifonice (solist-cor, grupe
alternative)
Cântec: Mirosul florilor
30 XXX MUZICA ȘI NATURA 1.Improviza ția spontană colectivă 2
Vara sosește
2.Improviza ția spontană colectivă
Vara sosește
31 XXXI TIMPUL 1. Jocuri muzicale 2
Toți în cerc vă așezați
2. Jocuri muzicale
32 XXXII TIMPUL LIBER 1.Dans tematic 2
2. Dans tematic
33 XXXIII STRĂLUCIREA VERII - 1.Recapitulare 2
RECAPITULARE Copilăria
2. Recapitulare
Copilăria
34 XXXIV SUNT ȘCOLAR 1.Evaluare 2
ÎNVINGĂTOR! 2.Jocuri
-EVALUARE
PARTITURI
Planificare pe unităţi de conţinut

Săptă- Tema Disci- Domeniul Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse
mâna plina tenţe ore
I ROADE CLR Comunicare Evaluare inițială-Sunet, 1.1 Evaluare inițială-Sunet, silabă, cuvânt, propoziție 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
BOGATE orală silabă, cuvânt, propoziție 1.2 Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte după imagini de evaluare, planșe cu imagini din
EVALUARE (ascultare, 1. Formularea de enunțuri 1.3 Poziția sunetelor în cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
INIŢIALĂ vorbire, din 3-4 cuvinte după imagini 1.4 Formularea de enunțuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul. ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 2. Poziția sunetelor în 2.1 Litere mari și mici de tipar situaţii concrete: invitaţie, urare,
Citire/ cuvinte 2.2 Personaje din povești prezentare, solicitare
lectură 3. Formularea de enunțuri. 2.3 b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
Scriere/ Sunetul. Silaba. Cuvântul. 2.4 exerciţiul, munca independentă, munca
redactare 4. Litere mari și mici de tipar 3.1 în echipă, problematizarea,
Elemente 5. Personaje din povești 3.3 jocul, învăţarea prin descoperire
de 6.Lectură: Zile de toamnă c.forme de organizare : activitate
construcţie a de George Coșbuc frontală, activitate individuală (proba
comunicării orală şi scrisă)
MEM Numere/ Orientarea spaţială şi Evalua - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Figuri şi localizări în spaţiu; rea cu alte obiecte precizate; planșe.
corpuri Colectarea şi sortarea compe- - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
geometrice/ datelor în tabel; tenţelor în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
Date/ Figuri şi corpuri geometrice; dobân - exerciţii de recunoaştere a figurilor şi corpurilor munca independentă
Ştiinţele Organele de simţ; dite în geometrice; c.forme de organizare a
vieţii Părţile componente ale clasa -selectarea unor figuri şi corpuri geometrice şi colectivului: activitate frontală,
animalelor; pregăti colectarea acestora în tabel; activitate individuală, activitate în grup
Numerele natural de la 0 la toare - completarea unor serii numerice; (proba orală, probă scrisă,
31; - colorarea unor elemente în funcţie de poziţia pe care autoevaluarea)
Adunarea şi scăderea o ocupă faţă de un anumit reper;
numerelor natural de la 0 la - identificarea organelor de simţ ale omului;
31; - denumirea părţilor componente ale unui animal;
- rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini
date
DP 1.1 - crearea unor ecusoane personalizate 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
-prezentarea într-un cadru inedit (podium de rechizite
premiere, interviu) a trei aspecte plăcute referitoare b.procedurale: conversaţia euristică,
propria persoană exerciţiul, muncă independentă,
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru problematizarea, simularea, joc de rol,
evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de joc didactic
mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, c. forme de organizare a
„Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez colectivului: activitate frontală,
pentru că…”, „Sunt mândru de mine atunci când…” activitate individuală.
I EVALUARE AVAP Desen 1.Tot ce ştiu..(materiale şi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
INI ȚIALĂ Pictură tehnici de lucru) 1.2 utilizate; abilităţi practice, creioane colorate,
Confecţii şi 2.Tot ce ştiu...(colaj) 2.2 -jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă; foarfecă, lipici, hârtie glasată, hârtie
jucării 2.3 explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; creponată, resturi de materiale textile,
Colaj 2.4 -realizarea colajului- exersarea utilizării corecte a acuarele, pensulă, e.t.c.
instrumentelor b. procedurale: conversaţia,
de lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, explicaţia, exerciţiul.
camera video, acul etc; c. forme de organizare a
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare colectivului: activitate frontală,
instrumentelor şi materialelor de lucru; activitate individuală.
- exersarea muşchilor ai mâinii.
ROADE MM Cântarea 1. Evaluare- Cântece 1.1 -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
BOGATE - vocală cunoscute de la clasa 2.1 respectând sincronizarea b. procedurale: conversația,
EVALUARE pregătitoare - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
INIŢIALĂ 2. Cântarea vocală a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul c. forme de organizare a
Cântarea în colectiv - câinelui etc.) colectivului: frontală, individuală,pe
Poziția, emisia naturală, Cântec: La școală grup, evaluare orală
dicția, tonul, semnalul de Cântec: Clopoțelul
început, incronizarea
II BUN VENIT CLR Comunicare 1. Drumul spre școală 1.1 Drumul spre școală 6+1 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
LA ŞCOALĂ orală 2. Rechizitele școlarului 1.2 Cartea-prietena copiilor de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Comunicăm, întrebăm, 1.3 Rechizitele școlarului povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, răspundem! 1.4 Prezentarea și solicitarea. Salutul în situații concrete. ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) 4. Prezentarea și solicitarea. 2.1 Formule de adresare situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ Salutul în situații concrete. 2.2 Comunicăm, întrebăm, răspundem! prezentare, solicitare
lectură Formule de adresare 2.3
Scriere/ 5. Cartea-prietena copiilor 2.4 b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
redactare 6.Lectură: Septembrie de 3.1 exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de George Coșbuc 3.3 în echipă,problematizarea,
construcţie a jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării
c.forme de organizare:
activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
MEM Figuri şi 1.Orientarea spațială și 2.1 -identificarea poziţiei pe care care o ocupă diverse 4 a.materiale : caiet, fişe de lucru,
corpuri localizări în spațiu obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte planşe, rechizite
geometrice (deasupra, dedesubt, pe, în, obiecte precizate;
linia orizontală) - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Orientarea spațială și cu alte obiecte precizate (ex.: aşază creionul galben demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
localizări în spațiu (lângă, în în stânga creionului roşu); învăţarea prin descoperire,
față, în spate, stânga- - identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de problematizarea, munca independentă
dreapta, linia verticală) poziţia lor spaţială (Cine se află în faţa ta?)
3.Orientarea spațială și - realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii c.forme de organizare a
localizări în spațiu (exterior, date (ex.: desenaţi un triunghi; la stânga acestuia colectivului: activitate frontală,
interior, linia oblică) desenaţi o steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală); activitate individuală, activitate în grup
4.Orientarea spațială și - identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a (observarea sistematică, proba orală,
localizări în spațiu - unor obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor autoevaluarea
recapitulare desene (ex.: încercuieşte obiectele desenate în poziţi
e orizontală; colorează obiectele desenate în poziţie
oblică;) - scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului
de matematică a liniuţelor orizontale, verticale, oblice;
-compunerea/asocierea elementelor grafice pentru
obţinerea unor forme stilizate ale unor elemente din
viaţa reală;
- observarea simetriei la figurile geometrice plane, la
obiecte şi fiinţe din mediul apropiat;
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi folosirea
cuvintelor „rând” şi „coloană”;
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
AUTOCUNOA DP Autocunoaşt Cine sunt eu? 1.1 - crearea unor obiecte simple prin modelaj 1 a. materiale : caiet, fişe de lucru,
ȘTERE ȘI ere şi stil de (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare,materiale din rechizite
ATITUDINE viaţă sănătos natură) care să exprime caracteristicile propriei
POZITIVĂ persoane b. procedurale: conversaţia euristică,
FAȚĂ DE - jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în aţa exerciţiul, muncă independentă,
SINE ȘI FA ȚĂ clasei, a rezultatelor activităţii problematizarea, simularea, joc de rol,
DE CEILAL ȚI - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe joc didactic
de lucru
c. forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate individuală.
BUN VENIT AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
LA ŞCOALĂ! 1.2 utilizate abilităţi practice, şablon, foarfecă,
Colaj 2.1 -jocuri de asociere formă-culoare; lipici, creioane colorate, carioca,
2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în markere, planşe cu imagini din curtea
1.În clasă(decupare, lipire) 2.3 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore şcolii, clasă.
2.Curtea şcolii (repetiţie, e.t.c; b. procedurale: conversaţia,
caligrafie, linie, nod) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de explicaţia, demonstraţia, observaţia,
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, exerciţiul, problematizarea.
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); c. forme de organizare a
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; colectivului: activitate frontală,
-realizarea colajului. activitate individuală.
II BUN VENIT MM Cântarea 2.1 -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
LA ȘCOALĂ! vocală 2.2 respectând sincronizarea b.procedurale: explicația,
3.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului demonstrația, exercițiul, jocul
Cântarea vocală 3.4 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin c. forme de organizare a
Cântarea în grup și acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, colectivului: frontală, individuală,pe
individual-Poziția, emisia maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei grup, evaluare orală
naturală, dicția, tonul, corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în
semnalul de început. bancă, cu bătăi pe genunchi)
Sincronizarea - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în
perechi pe muzica audiată
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
Cântec: Clopo țelul
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Sunetul și litera a 1.1 Pronunţia cuvintelor care încep/ se termină/ conţin 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Sunetul și litera A 1.2 sunetul a de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Sunetul și litera m 1.3 Corespondenţa sunet/ literă.Primele elemente de povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4. Sunetul și litera M 1.4 comunicare scrisă ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Septembrie de 2.1 Stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ George Coșbuc 2.2 Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe prezentare, solicitare
lectură 2.3 Analiza şi siteza fonetică a cuvintelor şi silabelor b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
III Scriere/ 2.4 Despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor exerciţiul, munca independentă, munca
redactare 3.1 unui cuvânt în echipă,problematizarea, jocul,
Elemente de 3.3 Amenajarea unui ,,colţ al cărţii”în sala de clasă învăţarea prin descoperire
construcţie a 3.4 a. c.forme de organizare :
comunicării activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
BOGĂ ȚIILE MEM Numere 1.Numerele naturale de la 1 1.1 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
TOAMNEI la 10 -Numărul și cifra 1 1.2 numerelor; planşe
2.Numerele naturale de la 1 1.3 - citirea numerelor;
la 10- Numărul și cifra 2 1.4 - scrierea numerelor pe reţeaua caietului de b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
3.Numerele naturale de la 1 matematică; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
la 10- Numărul și cifra 3 - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat; învăţarea prin descoperire,
4.Numerele naturale de la 1 - numărare din 1 în 1; problematizarea, munca independentă
la 10- Numărul și cifra 4 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor c.forme de organizare a
comune, punerea în corespondenţă; colectivului: activitate frontală,
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, activitate individuală (observarea
utilizând semnele <, >, =; sistematică, proba orală,
- identificarea „vecinilor” unui număr; autoevaluarea)
- selectarea unor numere după un criteriu dat;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale prin compararea acestora două câte
două;
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
obiecte;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte
sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
AUTOCUNOA DP Autocunoaşt Caracteristici personale 2.2 - prezentarea într-un cadru inedit (podium de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
III ȘTERE ȘI e-re şi stil de simple premiere, interviu) a trei aspecte plăcute rechizite
ATITUDINE viaţă referitoare propria persoană b. procedurale: conversaţia
POZITIVĂ sănătos - jocuri de continuare a unor fraze, pentru euristică, exerciţiul, muncă
FAȚĂ DE evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de independentă, problematizarea,
SINE ȘI FA ȚĂ mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, simularea, joc de rol, joc didactic
DE CEILAL ȚI „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez c. forme de organizare a
pentru că…”, „Sunt mândru de mine atunci când…” colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
BOGĂŢIILE AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
TOAMNEI 1.2 utilizate; abilităţi practice, şablon , foarfecă,
Confecţii şi 1.3 -asociere formă-culoare; acuarele, pensule, lipici, castravete,
jucării 2.1 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a cartof, beţe de chibrituri.
2.2 identifica forme, culori, materiale, tehnici, obiecte
1.Coşul cu fructe
2.3 artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; b. procedurale: conversaţia,
(pensulaţie, decupare, lipire
- identificarea mai multor texturi, a formelor în explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-colaj)
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore, exerciţiul, problematizarea.
2.Melcul (tăiere, asamblare)
etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de c. forme de organizare a
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, colectivului: activitate frontală,
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); activitate individuală.
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
-realizarea melcului.
III BOGĂŢIILE MM Cântarea Timbrul 1.2 - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
TOAMNEI vocală Sunete din mediul 2.1 femeie, copil sau un instrument reproducerea în grup b. procedurale: conversația,
înconjurător 2.2 a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sincronizarea explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
3.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului c. forme de organizare a
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei colectivului: frontală, individuală,pe
corporale pentru fiecare cântec crearea spontană a grup, evaluare orală
unei linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice
de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
Cântec:În pădure
IV ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Sunetul şi litera u 1.1 Formularea şi scrierea unor propoziţii 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Sunetul şi litera U 1.2 Scrierea anumitor sunete din cuvinte prin simboluri de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Lectură: Livada de Ion 1.3 grafice povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, Creangă 1.4 Punerea în corespondenţă a unei silabe scrise de ghicitori,planşe:formule specifice în
interacţiune) 2.1 mână cu cea scrisă de tipar situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ Discriminarea sunetelor şi silabelor unui cuvânt prezentare, solicitare
lectură 2.2 Observarea intuitivă a unor cărţi de diverse forme, b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
Scriere/ 2.3 dimensiuni, grosimi,cu sau fără imagini exerciţiul, munca independentă, munca
redactare 2.4 în echipă,problematizarea,
Elemente de 3.1 jocul, învăţarea prin descoperire
construcţie a 3.3 c.forme de organizare : activitate
comunicării 3.4 frontală, activitate individuală (proba
orală şi scrisă)
IV ÎN LUMEA MEM Numere/ 1.Alcătuirea unei plante- 1.1 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
PLANTELOR Ştiinţele Numărul și cifra 5 1.2 planşe
vieţii 2.Alcătuirea unei plante- 1.3 b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
Numărul și cifra 0 1.4 demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
3.Alcătuirea unei plante- 3.1 învăţarea prin descoperire,
Numărul și cifra 6 4.2 problematizarea, munca independentă
4.Alcătuirea unei plante- c.forme de organizare a
Numărul și cifra 7 colectivului: activitate frontală,
activitate individuală activitate în grup
(observarea sistematică, proba orală,
autoevaluarea)
AUTOCUNOA DP Autocunoaşt Puncte tari și limite 2.3 -crearea unor obiecte simple prin modelaj 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
IV ȘTERE ȘI e-re şi stil de observabile în activitățile de (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare,materiale din rechizite
ATITUDINE viaţă timp liber natură) care să exprime caracteristicile propriei b. procedurale: conversaţia euristică,
POZITIVĂ sănătos persoane exerciţiul, muncă independentă,
FAȚĂ DE - jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în aţa problematizarea, simularea, joc de rol,
SINE ȘI FA ȚĂ clasei, a rezultatelor activităţii joc didactic
DE CEILAL ȚI c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ÎN LUMEA AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
PLANTELOR 2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, frunze, petale,
1. Rama de tablou (lipire –
Colaj 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în seminţe, lipici, acuarele, pensule,
colaj)
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore foarfecă.
2. Copacul rodnic
etc; b.procedurale:conversaţia, explicaţia,
(decupare, lipire,
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
amprentare, asamblare
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, problematizarea.
-pata)
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); c. forme de organizare a
- realizarea colajului; colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ÎN LUMEA MM Cântarea Timbrul 1.2 - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
PLANTELOR vocală Sunete vocale (vorbite sau 2.1 sau un instrument) b. procedurale: conversația,
cântate) 2.2 -executarea unor mişcări sugerate de text (de explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
3.1 exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de c. forme de organizare a
3.4 L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu colectivului: frontală, individuală,pe
-alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei grup, evaluare orală
corporale pentru fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
lor
Joc muzical: Deschide urechea bine
V ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera n 1.1 Identificarea cuvintelor şi a sensului lor 6+1 a.materiale: caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera N 1.2 Transcrierea enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetul şi litera i 1.3 distanţa dintre elementele grafice, litere, cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Lectură: Povestea mărului 1.4 Selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) - legendă 2.1 pentru a obţine cuvinte situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 2.2 Participarea cu interes la dialoguri simple prezentare, solicitare
lectură 2.3 Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi b.procedurale:
Scriere/ 2.4 menţinerea unei conversaţii pe diferite teme conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 Activităţi în biblioteca şcolii munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării c.forme de organizare:
activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
IZVOR DE MEM Numere/ 1.Rădăcina și tulpina (rolul 1.1 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
SĂNĂTATE Ştiinţele lor în viața plantei) - 1.2 numerelor; planşe, plante, ghivece cu plante
vieţii Numărul și cifra 8 1.3 - citirea și scrierea numerelor pe reţeaua caietului de b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Frunza (rolul ei în viața 1.4 matematică; demonstraţia,
plantei) - Numărul și cifra 9 3.1 - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat; exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
V 3.Floarea, fructul, sămânța 4.1 - numărare din 1 în 1; descoperire, problematizarea, munca
(rolul lor în viața plantei)- 4.2 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea independentă
Numerele naturale de la 0 la elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor c.forme de organizare a
10 (recapitulare) comune, punerea în corespondenţă; colectivului: activitate frontală,
4.Floarea, fructul, sămânța - completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate activitate individuală
(rolul lor în viața plantei) - mai mici decât 10, respectând reguli precizate; activitate în grup
Numerele naturale de la 0 la - identificarea „vecinilor” unui număr; (observarea sistematică, proba orală,
10 (evaluare) - selectarea unor numere după un criteriu dat; probă practică, autoevaluarea)
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere;
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale prin compararea acestora două câte
două;
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
obiecte;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat folosind ca suport intuitiv obiecte
sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu
rolurile acestora;
- realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa unei
plante/animal;
- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea
unei plante verzi ca urmare a explorării fenome
ului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.);
AUTOCUNOA DP Autocunoaşt Puncte tari și limite 2.3 - jocuri de continuare a unor fraze, pentru 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ȘTERE ȘI e-re şi stil de observabile în activitățile evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de rechizite
ATITUDINE viaţă școlare mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, b. procedurale: conversaţia euristică,
POZITIVĂ sănătos „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez exerciţiul, muncă independentă,
FAȚĂ DE pentru că…”, „Sunt mândru de min e atunci când… problematizarea, simularea, joc de rol,
SINE ȘI FA ȚĂ ”- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în joc didactic
DE CEILAL ȚI aţa clasei, a rezultatelor activităţii c. forme de organizare a
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe colectivului: activitate frontală,
de lucru activitate individuală, activitate în grup
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
utilizate; abilităţi practice, şablon , hârtie
- realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor colorată, lipici, acuarele, pensule,
din mediul cunoscut; plastilină, planşetă.
- realizarea colajului; b. procedurale: conversaţia,
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru; c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
LUMEA VIE MM 1.Timbrul - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
V Sunete muzicale jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) pentru
instrumentale imitarea diferitelor sonorităţi din natură b. procedurale: conversația,
2.Cântarea cu - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
acompaniament naturii cu onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet,
instrumental repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - imitarea c. forme de organizare a
unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul colectivului: frontală, individuală,pe
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma,me, mi, grup, evaluare orală
mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
- emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de
dicţie şi de sincronizare; numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau a
percuţiei corporale pentru fiecare cântec
Cântec:O vioară mică
VI ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera I 1.1 Compunerea cuvintelor folosind silabe date 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Recapitulare : a,A,m,M, u, 1.2 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, U, n,N,i,I 1.3 enunţ şi scrierea acestuia povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3. Evaluare 1.4 Recapitulare : a,A,m,M,n,N,i,I ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4.Sunetul şi litera e 2.1 Identificarea literelor, silabelor, cuvintelor situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 5. Lectură: Cântec de 2.2 Continuarea unui dialog prezentare, solicitare
lectură George Topîrceanu 2.3 Scrierea corectă a literelor, silabelor, cuvintelor b.procedurale : conversaţia,explicaţia,
Scriere/ 2.4 Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se exerciţiul, munca independentă, munca
redactare 3.1 solicită lămuriri sau informaţii diverse în echipă,problematizarea,
Elemente de 3.3 jocul, învăţarea prin descoperire
construcţie a 4.1 c.forme de organizare : activitate
comunicării frontală, activitate individuală (proba
orală şi scrisă
LUMEA VIE MEM Numere/ 1.Grădina de legume - 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele Adunarea numerelor 1.5 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de planşe, legume, fructe, plante de câmp
vieţii naturale de la 0 la 10 1.6 numărarea obiectelor;
(termen, sumă) 3.1 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Livada - Adunarea 4.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
numerelor naturale de la 0 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu învăţarea prin descoperire,
la 10 (Proprietăți) obiecte sau prin operaţia inversă; problematizarea, munca independentă
3.Pădurea - Adunarea - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate,
numerelor naturale de la 0 asociativitate, element neutru), fără precizarea c.forme de organizare a
la 10 (Proba prin adunare) terminologiei; colectivului: activitate frontală,
4.Plante de câmp - - găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de activitate individuală activitate în grup
Adunarea numerelor următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9 (observarea sistematică, proba orală,
naturale de la 0 la 10 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, autoevaluarea)
(Exerciții și probleme) cu şi fără trecere peste ordin, respectând;
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi
număr de elemente;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a
elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de
elemente dintr-o mulţime dată;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei
sume/diferenţe de termeni egali;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100;
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe
baza comparării a două numere şi scrierea
relaţiei;
VI - compararea a două sume, două diferenţe sau a
unei sume cu o diferenţă sau cu un număr;
- crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date, de la
imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în
probleme de scădere şi invers;
- stabilirea, prin observare, a principalelor
structuri ale animalelor şi plantelor;
RUTINE ȘI DP Aspecte Sarcini de lucru acasă 3.1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
SARCINI DE specifice personaje din poveşti, povestiri, ale persoanelor din rechizite
LUCRU ale viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, bunici, director b. procedurale: conversaţia euristică,
organizării de şcoală, primar, preşedinte, medic, actor etc.) exerciţiul, muncă independentă,
învăţării şi - jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de problematizarea, simularea, joc de rol,
pregătirii realizat într-o zi, acasă sau la şcoală joc didactic
pentru - exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, c. forme de organizare a
viaţă la mai puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit colectivului: activitate frontală,
şcolarul mic la şcoală şi acasă activitate individuală, activitate în grup
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe
cadranul unui ceas
VI LUMEA VIE AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, fire textile,
Colaj 2.1 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor foarfecă, lipici, boabe de piper,
1. Dovleacul (tăiere, lipire,
2.3 din mediul cunoscut; acuarele, pensule.
răsucire)
- identificarea mai multor texturi, a formelor în b. procedurale: conversaţia,
2.Floarea-soarelui
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore explicaţia, demonstraţia, observaţia,
decupare, lipire, pensulaţie)
etc; exerciţiul, problematizarea.
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie c. forme de organizare a
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, colectivului: activitate frontală,
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ; activitate individuală.
-realizarea colajului.
IZVOR DE MM Elemente de Ritmul 1.1 - crearea spontană a unei linii melodice simple 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
SĂNĂTATE limbaj De-a soldații 1.3 sau a unor combinaţii ritmice de silabe b. procedurale: conversația,
muzical onomatopeice, însoţite de mişcare explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel c. forme de organizare a
încât să genereze un dans liber pe linii colectivului: frontală, individuală,pe
melodice proprii, simple grup, evaluare orală
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea
Cântec: De-a solda ții
VII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera E 1.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Grupul ea 1.2 scrierea acestuia de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Sunetul şi litera r 1.3 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Sunetul şi litera R 1.4 enunţ şi scrierea acestuia ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Cântec de 2.1 Compunerea cuvintelor folosind litere date situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ George Topîrceanu 2.2 Scrierea caligrafică a propoziţilor prezentare, solicitare
lectură 2.3 Punerea în corespondenţă a literei scrise de tipar cu b.procedurale :
Scriere/ 2.4 litera scrisă de mână conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 Descoperirea unor cuvinte potrivite cu schemele date munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 Dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 familiare reale sau imaginare jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării Ordonarea silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în c.forme de organizare :
propoziţii activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
VII ÎN OGRADA MEM Numere/ 1.Scheletul (sistemul osos la 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
CASEI MELE Ştiinţele animale) - Scăderea 1.5 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de planşe, sistemul osos
Vieţii numerelor naturale de la 0 1.6 numărarea obiectelor;
la 10 (termen, diferență sau 3.1 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
rest) dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
2.Scheletul (sistemul osos la - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu învăţarea prin descoperire,
animale) - Scăderea obiecte sau prin operaţia inversă; problematizarea, munca independentă
numerelor naturale de la 0 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate,
la 10 (proba prin adunare) asociativitate, element neutru), fără precizarea c.forme de organizare a
3.Adunarea și scăderea terminologiei; colectivului: activitate frontală,
numerelor naturale de la 0 - găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de activitate individuală (observarea
la 10 (recapitulare) următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9 sistematică, proba orală,
4.Adunarea și scăderea - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, autoevaluarea)
numerelor naturale de la 0 cu şi fără trecere peste ordin, respectând;
la 10 (evaluare) - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi
număr de elemente;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a
elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de
elemente dintr-o mulţime dată;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei
sume/diferenţe de termeni egali;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100;
- aflarea unui termen necunoscut , folosind metoda
balanţei;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere şi scrierea relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
animal cu rolurile acestora;
VII RUTINE ȘI DP Aspecte Sarcini de lucru în 3.1 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
SARCINI DE specifice activitatea școlară personaje din poveşti, povestiri, ale persoanelor din rechizite
LUCRU ale viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, bunici, director
organizării de şcoală, primar, preşedinte, medic, actor etc.) b. procedurale: conversaţia
învăţării şi - bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o listă cu euristică, exerciţiul, muncă
pregătirii diferite tipuri de sarcini (imagini, cuvinte cheie) independentă, problematizarea,
pentru - jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de simularea, joc de rol, joc didactic
viaţă la realizat într-o zi, acasă sau la şcoală
şcolarul mic - exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, c. forme de organizare a
mai puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit colectivului: activitate frontală,
la şcoală şi acasă activitate individuală, activitate în grup
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe
cadranul unui ceas
- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre
sarcinile de lucru dintr-o zi
ÎN OGRADA AVAP Desen 1. Grivei( decupare, lipire, 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
CASEI MELE pensulaţie –forme 2.1 utilizate; abilităţi practice,şablon
Colaj neregulate 2.2 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de b. procedurale: conversaţia,
2. Semnul de 2.3 domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
Pictură carte(decupare, ştampilare, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); exerciţiul, problematizare acuarele,
caligrafie) -folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; pensule, rolă de hârtie, foarfecă,
-realizarea jucăriilor. carioca, cretă rotundă
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Cântare Ritmul 2.1 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
instrumental Sunete lungi/ scurte 2.2 acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, b. procedurale: conversația,
ă maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în c. forme de organizare a
bancă, cu bătăi pe genunchi) colectivului: frontală, individuală,pe
Cântec: Pisica stă la pândă grup, evaluare orală
VIII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera o 1.1 Formarea unor cuvinte din silabe date a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Sunetul şi litera O 1.2 Compunerea cuvintelor folosind litere date 6+1 de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Comunicare-recapitulare 1.3 Completarea propoziţiilor alegând cuvântul potrivit povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Fişă de lucru 1.4 Asocierea cuvântului scris cu imaginea ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Cei trei purceluşi 2.1 corespunzătoare situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ de James Orchard Halliwell- 2.2 Formularea de răspunsuri la întrebări prezentare, solicitare
lectură Phillipps 2.3 Completarea unor cuvinte cu silaba potrivită
Scriere/ 2.4 Identificarea de nume proprii care încep cu sunetul O b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.1 Comunicare-recapitulare exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 Exersarea comunicării orale prin construirea unor în echipă, problematizarea, jocul,
construcţie a 4.1 propoziţii logice după imagini învăţarea prin descoperire
comunicării Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie,
colegi, activităţi preferate folosind enunţuri simple b. c.forme de organizare :
Formularea de răspunsuri şi întrebări-folosirea activitate frontală, activitate individuală
punctului şi a semnului întrebării (proba orală şi scrisă )
Aşezarea corectă a textului în pagină
Plasarea punctului la sfârşitul propoziţiei, a majusculei
la începutul acesteia.Citirea propoziţiilor
Ordonarea logică a cuvintelor într-o propoziţie
Descoperirea şi înţelegerea sensului
cuvântului MIA
VIII VIEŢUITOAR MEM Numere/ 1.Organele interne la 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
E Ştiinţele animale (localizare) 1.2 numărătorii de poziţionare; planşe, mulaje
Vieţii -Numerele naturale de la 0 1.3 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a
la 31 (formare, citire,scriere) 3.1 numerelor din intervalul 0 -31;
2.Organele interne la - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
animale (localizare) beţişoare; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
-Numerele naturale de la 0 - citirea numerelor de la 0 la 31; învăţarea prin descoperire,
la 31 (comparare, ordonare) - scrierea numerelor de la 0 la 31, pe reţeaua problematizarea, munca independentă
3.Organele interne la caietului de matematică;
animale (localizare) - - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr;
Numerele naturale de la 0 la - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat
31 (recapitulare) - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în c.forme de organizare a
4.Organele interne la ordine crescătoare şi descrescătoare, cu colectivului: activitate frontală,
animale (localizare) precizarea limitelor intervalului (de la ...până la) activitate individuală activitate în grup
-Numerele naturale de la 0 - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilo r dintr-un (observarea sistematică, proba orală,
la 31 număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu autoevaluarea)
verde cifra unităţilor);
- generarea de numere mai mici decât 31, ale
căror cifre îndeplinesc condiţii date(ex.: precizarea
cifrei unităţilor/zecilor);
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor
comune, punerea în corespondenţă;
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate
mai mici decât 31, respectând reguli precizate;
- compararea a două numere naturale mai mici decât
31, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir
(ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 31;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 12 şi mai
mici decât 29”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 31;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale prin compararea acestora două câte
două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat
ABILITĂ ȚI ȘI DP Aspecte Importanța învățării 3.2 - jocuri de exprimare a opiniilor personale: 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ATITUDINI DE specifice “Pentru mine este important să învăţ deoarece…” rechizite
ÎNVĂ ȚARE ale - crearea unor refrene dedicate importanţei învăţării
organizării - organizarea unei expoziţii cu postere sau alte b. procedurale: conversaţia
învăţării şi obiecte pe care sunt scrise propoziţii care să exprime euristică, exerciţiul, muncă
pregătirii importanţa învăţări independentă, problematizarea,
pentru simularea, joc de rol, joc didactic
viaţă la c. forme de organizare a
şcolarul mic colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi

VIII VIEŢUITOAR AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
E 1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, acuarele,
Confecţii şi 2.2 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor pensule, cleşte de rufe din lemn,
jucării 1. Fluturele (pensulaţie, linia 2.3 din mediul cunoscut; foarfecă.
modulată) -folosirea liniei cu scop decorativ; b. procedurale: conversaţia,
2. Albinuţa (decupare, - realizarea jucăriilor. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
pensulaţie) exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
ÎN LUMEA MM Cântare Jocuri muzicale 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
ANIMALELOR instrumental 3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor
ă tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor b. procedurale: conversația,
de către copii explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru
confecţionarea unor jucării muzicale simple (cutii/sticle c. forme de organizare a
cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn colectivului: frontală, individuală,pe
VIII decorate de copii etc.) grup, evaluare orală
-Jocuri muzicale
Cântec: Broscu țele
IX ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera c, 1.1 Despărţirea cuvintelor în silabe 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală Jocul:,,Fazanul’’ 1.2 Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2.Sunetul şi litera C 1.3 termină/conţin un anumit sunet-Jocul:,,Fazanul’’ povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3.Sunetul şi literele ă, Ă 1.4 Completarea propoziţiilor alegând cuvântul potrivit ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4.Fişă de lucru a, A – ă, Ă 2.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 5. Grupul uă 2.2 scrierea acestuia prezentare, solicitare
lectură 6. Lectură: Cei trei purceluşi 2.3 Compunerea şi scrierea unor cuvinte după criterii b.procedurale :
Scriere/ de James Orchard Halliwell- 2.4 precum:număr de silabe, să conţină sunetul ă conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare Phillipps 3.1 Sesizarea legăturii existente între titlu şi text munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 Alegerea unui titlu potrivit textului echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Ordonarea cuvintelor în propoziţii cu respectarea jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării scrierii corecte c.forme de organizare :
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
IX GRAIUL MEM Numere/ 1.Organele interne la 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
ANIMALELOR Ştiinţele animale (rolul creierului și al 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; - rezolvarea de planşe, mulaje
Vieţii inimii) - Adunarea numerelor 1.6 adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere
naturale de la 0 la 31, fără 3.1 peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
trecere peste ordin (Z + U) corectă a unităţilor şi zecilor; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
2.Organele interne la - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi învăţarea prin descoperire,
animale(rolul plămânilor în număr de elemente; problematizarea, munca independentă
viaţa animalelor) –Adunarea - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a
numerelor naturale de la 0 elementelor unei mulţimi pentru determinarea c.forme de organizare a
la 31, fără trecere peste cardinalului acesteia; colectivului: activitate frontală,
ordin (ZU+U) aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât activitate individuală (observarea
3.Organele interne la 31; sistematică, proba orală,
animale (rolul rinichilor în - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza autoevaluarea)
viaţa animalelor) – comparării a două numere mai mici decât 31 şi
Adunarea numerelor scrierea relaţiei;
naturale de la 0 la 31, cu - compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
trecere peste ordin (ZU +U) sume cu o diferenţă sau cu un număr;
4.Organele interne la - transformarea unei probleme rezolvate prin
animale (rolul stomacului în schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
viaţa animalelor) –Scăderea cuvintelor care
numerelor naturale de la 0 sugerează operaţia;
la 31, fără trecere peste - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
ordin (ZU –U) scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
IX ABILITĂ ȚI ȘI DP Aspecte Tehnici simple de monitorizare 3.2 - monitorizarea simplă a achiziţiilor şi atitudinilor 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
ATITUDINI DE specifice a achizițiilor învățării specifice învăţării (Cadranul învăţării: Ce am aflat rechizite
ÎNVĂ ȚARE ale nou ; Ce vreau să ştiu ; Ce mi-a plăcut) b. procedurale: conversaţia euristică,
organizării - realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi exerciţiul, muncă independentă,
învăţării şi ceea ce nu îi place să înveţe la şcoală, acasă, pe problematizarea, simularea, joc de rol,
pregătirii stradă, în parc, în vacanţă, la teatru, la muzeu, la joc didactic
pentru televizor, pe internet etc. c. forme de organizare a
viaţă la - discuţii despre greşeală ca parte a procesului de colectivului: activitate frontală,
şcolarul mic învăţare (“Putem învăţa din propriile greşeli?”) activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
GRAIUL AVAP Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
ANIMALELOR jucării 1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, creioane
2.2 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor colorate, carioca, markere, creion,
Desen 2.3 din mediul cunoscut; stilou, , acuarele, pensule, foarfece, băţ
1. Martinel (haşurare)
2.5 -folosirea liniei cu scop decorativ; frigărui.
2. Masca –pisica
Pictură - realizarea jucăriilor; b. procedurale: conversaţia,
pensulaţie, decupare, lipire)
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte explicaţia, demonstraţia, observaţia,
confecţionate. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
VIE ȚUITOARE MM Cântare 1.Recapitulare 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
instrumental 2.Evaluare 3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor b. procedurale: conversația,
ă tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
de către copii c. forme de organizare a
- acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de tipul: colectivului: frontală, individuală,pe
linguri de lemn decorate în prealabil de către copii, grup, evaluare orală
pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de boabe,
cutii din lemn/ plastic/ metal cu
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera l 1.1 Identificarea unor cuvinte după criterii precum: număr 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
X LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera L 1.2 de silabe de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Recapitulare-a, A, m, M, u, 1.3 Transcrierea unor propoziţii enunţiative povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, U, n, N, i, I,E, e, c, r, R, o, O, 1.4 Completarea cuvintelor cu silabe potrivite ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) c, C, ă, Ă, l, L, 2.1 Identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 4.Evaluare 2.2 Copierea unor propoziţii enunţiative prezentare, solicitare
lectură 5.Lectură: Ursul păcălit de 2.3 Formularea de răspunsuri la întrebări b.procedurale :
Scriere/ vulpe de Ion Creangă 2.4 Recapitulare-a, A, m, M, n, N, E, e, i, I, c, C, ă, Ă, l, L, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 u, U, munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 Identificarea titlului, a poziţiei acestuia, scrierea cu echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 majusculă, distingerea semnificaţiei titlului jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării Formularea de întrebări şi răspunsuri pe marginea c.forme de organizare :
textului citit activitate frontală, activitate individuală
Transformarea propoziţiilor enunţiative în propoziţii (proba orală şi scrisă)
interogative.
ÎN LUMEA MEM Numere/ 1.Clasificarea animalelor 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
ANIMALELOR Ştiinţele (animale domestice) – 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; - rezolvarea de planşe, imagini cu animale
Vieţii Scăderea numerelor 1.6 adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste
naturale de la 0 la 31, cu 3.1 ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
X trecere peste ordin ( Z-U; Z- unităţilor şi zecilor; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
ZU; ZU –U) - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi învăţarea prin descoperire,
2.Clasificarea animalelor număr de elemente; problematizarea, munca independentă
(animale sălbatice) – - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a
Adunarea numerelor elementelor unei mulţimi pentru determinarea c.forme de organizare a
naturale de la 0 la 31, fără cardinalului acesteia; colectivului:
trecere peste ordin ( ZU + aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate frontală, activitate individuală
ZU) decât 31; activitate în grup
3.Clasificarea animalelor - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza (observarea sistematică, proba orală,
(animale din alte zone ale comparării a două numere mai mici decât 31 şi autoevaluarea)
lumii) – Scăderea numerelor scrierea relaţiei;
naturale de la 0 la 31, fără - compararea a două sume, două diferenţe
trecere peste ordin ( ZU- sau a unei sume cu o diferenţă sau cu u n număr;
ZU) - transformarea unei probleme rezolvate prin
4.Clasificarea animalelor schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
(recapitulare) cuvintelor care sugerează operaţia;
– Scăderea numerelor - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
naturale de la 0 la 31, cu scheme date;
trecere peste ordin ( ZU- - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
ZU) la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
animal cu rolurile acestora;
- clasificarea animalelor după diferite criterii;
IGIENA DP Autocunoaşt Norme de igienă la - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PERSONALĂ ere școală regulilor de igienă personală rechizite
şi stil de - desenarea unor personaje care respectă/ nu b. procedurale: conversaţia euristică,
viaţă respectă regulile de igienă personală exerciţiul, muncă independentă,
sănătos - jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista problematizarea, simularea, joc de rol,
săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce joc didactic
lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă de dinţi îţi c. forme de organizare a
vorbeşte...” colectivului: activitate frontală,
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.4 utilizate ; abilităţi practice, şablon, creioane
Confecţii şi 2.5 -participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte colorate, foarfecă, lipici.
ÎN LUMEA jucării 1.Marionete pe degete confecţionate; b. procedurale: conversaţia,
ANIMALELOR (colorare, decupare, lipire) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Cântare Jocuri muzicale-repetarea 1.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
instrumental jocurilor muzicale învățate 2.1 mici – colectiv b.procedurale:conversația, explicația,
ă 2.2 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, demonstrația, exercițiul, jocul
3.3 respectând sincronizarea c. forme de organizare a
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin colectivului: frontală, individuală,pe
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, grup, evaluare orală
GRAIUL
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei
ANIMALELOR
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în
bancă, cu bătăi pe genunchi)
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru
confecţionarea unor jucării muzicale simple (cutii/sticle
cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn
decorate de copii etc.)
XI CLR Comunicare 1.Grupul de litere ce 1.1 Ordonarea cuvintelor în propoziţii cu respectarea 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală 2.Grupul de litere Ce 1.2 scrierii corecte de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetul şi litera t 1.3 Scrierea cuvintelor care conţin grupul de litere ce povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Sunetul şi litera T 1.4 Identificarea numărului de silabe din cuvintele date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Grupul ia 2.1 Transcrierea unor propoziţii interogative şi enunţiative situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 6.Lectură: Ursul păcălit de 2.2 Aşezarea corectă în pagina caietului-alineat, scrierea prezentare, solicitare
lectură vulpe de Ion Creangă 2.3 cu majusculă
ÎMPĂRĂŢIA
Scriere/ 2.4 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
LITERELOR
redactare 3.1 Compunerea de cuvinte pornind de la litere date exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 Ordonarea cuvintelor în propoziţii cu respectarea în echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 scrierii corecte jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Completarea unor silabe pentru a obţine cuvinte
Eliminarea unui cuvânt ce nu se potriveşte ca înţeles c.forme de organizare : activitate
cu o listă dată frontală, activitate individuală (proba
Formularea unor răspunsuri la întrebări date orală şi scrisă
UN MEDIU MEM Numere 1.Ecologizare (unelte şi 1.6 - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
XI SĂNĂTOS! materiale de ecologizare) – 3.2 balanţei; planşe,
Aflarea termenului - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din
necunoscut (adunare) curtea şcolii sau a colţului verde din clasă; b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Ecologizare (acţiuni care - utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
dăunează mediului) – mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.); învăţarea prin descoperire,
Aflarea termenului - refolosirea unor materiale în cadrul unor activităţi problematizarea, munca independentă
necunoscut (scădere) (ex.: paharul de la iaurt pentru decorare şi utilizarea
3.Ecologizare (îndemnuri la ca ghiveci pentru plante, folosirea unor imagini din c.forme de organizare a
acţiuni de protejare a pliantele publicitare pentru crearea unor şiruri, pentru colectivului: activitate frontală,
mediului) – Adunarea ilustrarea anotimpurilor etc.); activitate individuală activitate în grup
numerelor naturale de la 0 - exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire (observarea sistematică, proba orală,
la 31 (recapitulare) la anumite atitudini şi comportamente observate în probă practică, autoevaluarea)
4.Ecologizare - Adunarea mediul înconjurător;
numerelor naturale de la 0 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă
la 31 de mediul înconjurător;

IGIENA DP Autocunoaşt Igiena sălii de clasă 1.2 - realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PERSONALĂ e-re cheie care ilustrează reguli de igienă rechizite
şi stil de - fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de b. procedurale: conversaţia euristică,
viaţă igienă personală: corespondenţe, asocieri, exerciţiul, muncă independentă,
sănătos consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, problematizarea, simularea, joc de rol,
exprimare de opinii joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
UN MEDIU AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
SĂNĂTOS 2.1 Uilizate; abilităţi practice, borcan de sticlă,
Desen 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în acuarele, pensule, adeziv cu sclipici,
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore hârtie creponată, cutie de carton,
1. Suportul pentru lumânare
Colaj etc.; hârtie colorată, ziar, reviste, seminţe,
(pensulaţie, decorare)
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de mărgele, scoici
2. Cutiuţa cu amintiri
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, b. procedurale: conversaţia,
(rupere, tăiere după contur,
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
lipire, pensulaţie)
-realizarea obiectelor; exerciţiul, problematizarea.
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte c. forme de organizare a
confecţionate. colectivului: activitate frontală,
XI activitate individuală.

UN MEDIU MM Elemente de Melodia 1.1 jocuri inspirate de cântece: joc liber , joc inspirat de 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
SĂNĂTOS! limbaj Genuri muzicale: folclorul 1.2 scenariul acţiunii b. procedurale: conversația,
muzical copiilor 3.3 - desenarea unor imagini sugerate de textul explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
diferitelor strofe ale unui cânte c. forme de organizare a
- jocul perechilor – joc cu personaje care se colectivului: frontală, individuală,pe
mişcă în perechi pe muzica audiată grup, evaluare orală
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite
(de exemplu: W.A.Mozart – „Flautul
fermecat” (uvertura), „Rondo à la Turc”)
Cântece:Treci ploaie călătoare, Lună nouă,
Ariciul
XII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera s 1.1 Compunerea de cuvinte pornind de la litere date 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera S 1.2 Despărţirea cuvintelor în silabe de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Grupul oa 1.3 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4. Comunicare 1.4 scrierea acestuia ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Fișă de lucru 2.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi situaţii concrete: invitaţie, urare,
Citire/ 6.Lectură: Fata babei și fata 2.2 scrierea acestuia prezentare, solicitare
lectură moșului de Ion Creangă 2.3 Alcătuireaşi scrierea unor enunţuri, după un suport
Scriere/ 2.4 vizual b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.1 Comunicare exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 Povestirea unor întâmplări trăite în echipă, problematizarea, jocul,
construcţie a 4.1 Iniţierea unor dialoguri pe tema sărbătorilor de iarnă învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus c.forme de organizare :
Recunoaşterea lunilor anotimpului iarna activitate frontală, activitate individuală
Grupul de vocale ie (proba orală şi scrisă)
Scrierea corectă a unor cuvintecare conţin diftongul ie
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
scrierea acestuia
Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea
obţinerii unor informaţii
Cuvinte care au aceeiaşi formă şi înţeles diferit

FLORI DE MEM Numere 1.Caracteristicile 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
GHEAŢĂ anotimpului iarna – 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; - rezolvarea de planşe cu cifre, planşe cu anotimpurile
Scăderea numerelor 1.6 adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste b.procedurale:
naturale de la 0 la 31 ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a conversaţia,
(recapitulare) unităţilor şi zecilor; explicaţia, demonstraţia,
2.Caracteristicile - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
anotimpului iarna – număr de elemente; descoperire, problematizarea, munca
Scăderea numerelor - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă
naturale de la 0 la 31 elementelor unei mulţimi pentru determinarea c.forme de organizare a
(recapitulare) cardinalului acesteia; colectivului:
3.Caracteristicile aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate frontală, activitate individuală
anotimpului iarna – decât 31; (observarea sistematică, proba orală,
Adunarea şi scăderea - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza autoevaluarea)
numerelor naturale de la 0 comparării a două numere mai mici decât 31 şi
la 31 (recapitulare) scrierea relaţiei;
4.Caracteristicile - compararea a două sume, două diferenţe
anotimpului iarna – sau a unei sume cu o diferenţă sau cu un număr;
Adunarea şi scăderea - transformarea unei probleme rezolvate prin
numerelor naturale de la 0 schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
la 31 (recapitulare) cuvintelor care
sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
IGIENA DP Autocunoaş Norme de igienă acasă 1.2 - desenarea unor personaje care respectă/ nu 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PERSONALĂ tere respectă regulile de igienă personală rechizite
şi stil de - realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte b. procedurale: conversatia euristică,
viaţă cheie care ilustrează reguli de igienă exerciţiul, muncă independentă,
sănătos - fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de problematizarea, simularea, joc de rol,
igienă personală: corespondenţe, asocieri, joc didactic
consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, c. forme de organizare a
exprimare de opinii colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
FLORI DE AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
GHEAŢĂ 1.3 utilizate; abilităţi practice, cerneală albastră, pic,
Confecţii şi 2.2 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, hârtie alba, hârtie argintie, hârtie aurie.
XII jucării 1. Noapte de iarnă 2.5 în fotografii sau în sculptură; b. procedurale: conversaţia,
(pensulaţie, decolorare) -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
2. Steluţe( îndoire, tăiere) - participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte exerciţiul, problematizarea.
confecţionate. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.

FLORI DE MM Elemente de 1. Melodia 1.1 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
GHEA ȚĂ limbaj Genuri muzicale: colinde 1.2 prin prezentarea unor materiale muzicale sau b. procedurale: conversația,
muzical 2. Audi ție 1.4 ilustrative potrivite explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv c. forme de organizare a
–grupuri mici – colectiv colectivului: frontală, individuală,pe
-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor grup, evaluare orală
vorbite şi cântate – Exemplu:
ascultarea unei poezii, în comparaţie cu
audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care
uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în receptarea
cântecelor
Cântec: Sus boieri
Audi ție: Astăzi s-a născut Hristos
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera p 1.1 Despărţirea cuvintelor în silabe 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera P 1.2 Identificarea titlului potrivit unui text de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Grupul ie 1.3 Sesizarea legăturii existente între titlu şi text povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Recapitulare a, A –p, P 1.4 Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5.Evaluare 2.1 titlului situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 6.Lectură: Pace de Octavian 2.2 Alcătuirea unor propoziţii după cuvinte date prezentare, solicitare
lectură Goga 2.3 Plasarea semnelor de punctuaţie corespunzătoare b.procedurale :
Scriere/ 2.4 Formularea de răspunsuri la întrebări date conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 Completarea unui rebus în care definiţiile sunt date munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 prin desene echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Recapitulare a, A –p, P jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Ordonarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, c. c.forme de organizare :
pentru aobţine cuvinte activitate frontală, activitate individuală
Plasarea corectă a semnelor de punctuaţie (proba orală şi scrisă)
corespunzătoare
Ordonarea cuvintelor în propoziţii cu respectarea
XIII scrierii corecte
Integrarea unor cuvinte date în propoziţii
Evaluare
TRADIŢII ŞI MEM Numere 1.Probleme 1.4 - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
OBICEIURI 2.Probleme 1.5 scheme date; planşe
DE IARNĂ 3.Adunarea şi scăderea 1.6 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la b.procedurale:
numerelor de la 0 la 31 3.1 o tematică dată/de la numere date, de la imagini; conversaţia,
(evaluare) - modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă explicaţia, demonstraţia,
4.Adunarea şi scăderea să se schimbe; exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
numerelor de la 0 la 31 - transformarea problemelor de adunare în probleme de descoperire, problematizarea, munca
scădere şi invers; independentă
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme; c.forme de organizare a
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu colectivului:
obiecte sau prin operaţia inversă; - rezolvarea de activitate frontală, activitate individuală
adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste (observarea sistematică, proba orală,
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a autoevaluarea)
unităţilor şi zecilor;
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi
număr de elemente;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a
elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât
31;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 31 şi scrierea
relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe
sau a unei sume cu o diferenţă sau cu un număr;
- transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
XIII IGIENA DP Autocunoaş Igiena locuinței 1.2 - fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PERSONALĂ tere igienă personală: corespondenţe, asocieri, rechizite
şi stil de consecinţe, completare de obiecte care lipsesc, b. procedurale: conversatia euristică,
viaţă exprimare de opinii exerciţiul, muncă independentă,
sănătos problematizarea, simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
TRADIŢII ŞI AVAP Colaj 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
OBICEIURI 1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, hârtie
DE CRĂCIUN Confecţii şi 2.3 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, creponată roşie, verde şi galbenă, lipici,
jucării 1. Brăduţul (colaj) 2.4 în fotografii sau în sculptură; acuarele, pensule, carioca.
2.Omul de zăpadă( rupere, -realizarea colajului; b. procedurale: conversaţia,
lipire) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
TRADI ȚII ȘI MM Elemente de 1.Melodia 1.1 crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
XIII OBICEIURI limbaj Genuri muzicale: folclorul 1.4 prin prezentarea unor materiale muzicale sau b. procedurale: conversația,
DE IARNA muzical copiilor- Cântece de iarnă ilustrative potrivite explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv c. forme de organizare a
–grupuri mici – colectiv colectivului: frontală, individuală, pe
-jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor grup, evaluare orală
vorbite şi cântate – Exemplu:
ascultarea unei poezii, în comparaţie cu
audierea unui cântec
-observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care
uşurează receptarea
- implicarea activă şi dirijată în receptarea
cântecelor
Cântec: Iarna veselă
XIV ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Comunicare’ 1.1 Comunicare 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera v 1.2 Exersarea comunicării-iniţierea unor dialoguri pe tema de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetul şi litera V 1.3 ,,Cum ai petrecut vacanţa de sărbători?’’ povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Lectură: Crăciunul 1.4 Jocuri de rol de tipul vorbitor- ascultător ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) copiilor de Octavian Goga 2.1 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: ,,Cine?, situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 2.2 Cum?, Ce?, Unde?, Când?, De ce?’’ prezentare, solicitare
lectură 2.3 Formularea unor enunţuri pe baza unor imagini create
Scriere/ 2.4 Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.1 amuzante, surprinzătoare a unor fapte bune exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 Ordonarea silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în în echipă,problematizarea,
construcţiea 4.1 propoziţii jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Cuvinte care arată şi sună la fel, dar nu au acelaşi
înţeles d. c.forme de organizare :
Ordonarea logică a cuvintelor în propoziţii activitate frontală, activitate individuală
Separarea cuvintelor scrise legat care formează un (proba orală şi scrisă)
enunţ şi scrierea acestuia
Completarea cuvintelor cu silabe potrivite
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
scrierea acestuia
Identificarea grupului de vocale oa în cuvinte date,
despărţirea acestor cuvinte în silabe
Ordonarea logică a cuvintelor în propoziţii
,,Când şi cum scriem o scrisoare’’
- personalizarea unor modele predefinite de scrisori
(ex.scrisoare către Moş Crăciun)
Completarea după model, cu litere de mână, a unor
enunţuri din cuprinsul unor scurte scrisori
CORPUL MEU MEM Numere/ 1.Corpul omenesc 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
XIV Ştiinţele (scheletul) –Numerele 1.2 numărătorii de poziţionare; planşe, imagini cu corpul omenesc
Vieţii naturale de la 0 la 100 1.3 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a
(formare, citire, scriere) 1.4 numerelor din intervalul 0 -100; b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Corpul omenesc 3.1 - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
(scheletul) –Numerele beţişoare; învăţarea prin descoperire,
naturale de la 0 la 100 - citirea numerelor de la 0 la 100; problematizarea, munca independentă
(formare, citire, scriere) - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua
3.Corpul omenesc caietului de matematică; c.forme de organizare a
(scheletul) –Numerele - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr; colectivului: activitate frontală,
naturale de la 0 la 100 - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat activitate individuală activitate în grup
(formare, citire, scriere) - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în (observarea sistematică, proba orală,
4.Corpul omenesc ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea autoevaluarea)
(scheletul) –Numerele limitelor intervalului (de la ...până la)
naturale de la 0 la 100 - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un
(formare, citire, scriere) număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu
verde cifra unităţilor);
- generarea de numere mai mici decât 100, ale căror
cifre îndeplinesc condiţii date(ex.: precizarea cifrei
unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere respectând
anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr mai
mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două
cifre identice” etc.);
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi mai
mici decât 45”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 100;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 10 în 10),
folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor în
concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi
numere;
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate
mai mici decât 100, respectând reguli precizate;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
XIV COMUNICAR DP Dezvoltare Abilități de comunicare de 2.2 - prezentarea unei experienţe personale (prima zi de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
E ȘCOLARĂ emoţională bază grădiniţă, prima zi de şcoală, zile de naştere, jucăria rechizite
EFICIENTĂ şi favorită, o ceartă cu un prieten/coleg,
socială victoria/înfrângerea într-un joc etc.) b. procedurale: conversaţia euristică,
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe exerciţiul, muncă independentă,
baza unor cuvinte cheie: calendar, pădure, furculiţă, problematizarea, simularea, joc de rol,
zâmbet joc didactic
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date c. forme de organizare a
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi, colectivului: activitate frontală,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă activitate individuală, activitate în grup/
„Eu cred că...”, „În opinia mea...” pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
Confecţii şi 2.2 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor băţ frigărui, fotografie cu chipul tău, fire
jucării 1. Chipul meu (decupare, 2.4 din mediul cunoscut; textile de culoare verde.
CORPUL MEU lipire) -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); b. procedurale: conversaţia,
Foto-video 2. Prietenii(decupare, lipire) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de 1.Tempoul 2.1 - executarea unor mişcări sugerate de text 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
limbaj 2. Audi ție 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de laptopul,
muzical 3.2 exemplu: W.A.Mozart – „Flautul fermecat” (uvertura), b. procedurale: conversația,
CORPUL „Rondo à la Turc”) explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
MEU! - dans cu paşi egali pe cântec c. forme de organizare a
Cântec: Hop, hop, hop colectivului: frontală, individuală,pe
Audi ție: colinde-Steaua, Sorcova grup, evaluare orală
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Grupul de litere ci 1.1 Grupul de litere ci 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Grupul de litere Ci 1.2 Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată , pentru a de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Recapitulare 1.3 obţine cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4. Recapitulare -Fişă de 1.4 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) lucru 2.1 enunţ şi scrierea acestuia situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 5.Lectură – Cine are rolul 2.2 Joc:,,Eu spun una, tu mai multe !’’-stabilirea prezentare, solicitare
lectură important ? de Cristina 2.3 acordurilor gramaticale
Scriere/ Ipate-Toma 2.4 Grupul de litere Ci b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.1 Exemplificarea de substantive proprii care conţin exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 grupul de litere ci-scrierea lor cu majusculă în echipă,problematizarea, jocul,
construcţie a 4.1 Compunerea de cuvinte plecând de la silabe date învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un
enunţ şi scrierea acestuia e. c.forme de organizare :
Scrierea propoziţiilor, folosirea punctului, a semnului activitate frontală, activitate individuală
XV întrebării, şi a scrierii cu majusculă (proba orală şi scrisă)
Recapitulare
Anticiparea conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor
Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului
citit
Scurte descrieri (cel puţin trei trăsături) referitoare la
personaje din poveşti
Amenajarea unui colţ al cărţii în sala de clasă
MEM Numere/ 0 la 100 (comparare, 1.2 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele ordonare) 1.3 elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor planşe, imagini, mulaje
Vieţii 3.Organele interne ale 3.1 comune, punerea în corespondenţă;
omului (localizare) – - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
Numerele naturale de la 0 la numere naturale prin compararea acestora două câte demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
100 (comparare, ordonare) două; învăţarea prin descoperire,
4.Organele interne ale - identificarea unor numere, situate într-un interval dat problematizarea, munca independentă
omului (localizare) – (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”);
Numerele naturale de la 0 la - estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de c.forme de organizare a
100 (comparare, ordonare) obiecte; colectivului: activitate frontală,
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date activitate individuală activitate în grup
CINE SUNT
limitele intervalului; (observarea sistematică, proba orală,
EU?
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a autoevaluarea)
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman cu rolurile acestora;
COMUNICAR DP Dezvoltare Mesaje verbale 2.2 - verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
E ȘCOLARĂ emoţională unele situaţii date rechizite
EFICIENTĂ şi - emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi, b. procedurale: conversaţia
XV socială - exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă euristică, exerciţiul, muncă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...” independentă, problematizarea,
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii simularea, joc de rol, joc didactic
create de elev c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, acuarele,
Colaj 2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în pensule, foarfece, lipici, pahar de unică
2.5 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore folosinţă, lingură de lemn, material
1.Copii din lumea etc; textil, fire textile, ac, aţă, foarfece,
întreagă(pensulaţie, - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de carioca.
CINE SUNT
decupare, lipire) domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură,
EU?
2.Păpuşa(tăiere, coasere, modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); b. procedurale: conversaţia,
răsucire, lipire) -realizarea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale explicaţia, demonstraţia, observaţia,
lumii; exerciţiul, problematizarea.
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de 1. Recapitulare 1.1 - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj 2.Audiție 2.1 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul
muzical 3.1 câinelui etc.) b. procedurale: conversația,
reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
respectând sincronizarea
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului c. forme de organizare a
CINE SUNT
- jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în colectivului: frontală, individuală,pe
EU!
perechi pe muzica audiată grup, evaluare orală
XV (exemplu: R. Korsakov – „Zborul cărăbu șului”)
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de
exemplu: W.A.Mozart – „Mica serenadă,,
Cântec: Muzican ții
Cântec: Copilul politicos
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Recapitulare 1.1 Despărţirea cuvintelor în silabe 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Recapitulare 1.2 Aranjarea unor propoziţii după ordinea logică de de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Lectură: Ce e bine, ce e 1.3 desfăşurare a evenimentelor, pentru a forma un text povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, rău de Vladimir Maiakovski 1.4 Aşezarea corectă a textului în pagină:titlu, alineat, ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 2.1 plasarea semnelor de punctuaţie, scrierea cu situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 2.2 majusculă prezentare, solicitare
lectură 2.3 Sesizarea legăturii existente între titlu şi text b.procedurale :
Scriere/ 2.4 Jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep, se conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
XVI redactare 3.1 termină, conţin un anumit sunet munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 Joc: ,,Fazanul’’ echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 înceapă cu litera d f. c.forme de organizare : activitate
Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a frontală, activitate individuală (proba
obţine cuvinte orală şi scrisă)
Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea
unui sunet
Completarea propoziţiilor lacunare
Fişă de lucru
Formarea unor cuvinte noi obţinute prin inversarea
literelor
Ordonarea cuvintelor în propoziţi cu respectarea
scrierii corecte
Cuvinte cu sens asemănător.Cuvinte cu sens opus

MEM Numere/ 1.Organele interne ale 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele omului (rolul creierului şi al 1.2 numărătorii de poziţionare; planşe, imagini, mulaje
Vieţii inimii în viaţa omului) – 1.3 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a
Numerele naturale de la 0 la 1.4 numerelor din intervalul 0 -100; b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
100 (recapitulare) 3.1 - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
2.Organele interne ale beţişoare; învăţarea prin descoperire,
omului (rolul plămânilor în - citirea numerelor de la 0 la 100; problematizarea, munca independentă
viaţa omului) – Numerele - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua
XVI naturale de la 0 la 100 caietului de matematică; c.forme de organizare a
(recapitulare - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr; colectivului: activitate frontală,
3.Organele interne ale - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat activitate individuală activitate în grup
omului (rolul rinichilor în - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în (observarea sistematică, proba orală,
MINTE viaţa omului) – Numerele ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea autoevaluarea)
SĂNĂTOASĂ naturale de la 0 la 100 limitelor intervalului (de la ...până la)
ÎN CORP (recapitulare) - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un
SĂNĂTOS 4.Organele interne ale număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu
omului (rolul stomacului în verde cifra unităţilor);
viaţa omului) – Numerele - generarea de numere mai mici decât 100, ale căror
naturale de la 0 la cifre îndeplinesc condiţii date(ex.: precizarea cifrei
100(evaluare) unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere respectând
anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr mai
mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două
cifre identice” etc.);
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi mai
mici decât 45”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 100;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a
două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 10 în 10),
folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor în
concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi
numere;
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate
mai mici decât 100, respectând reguli precizate;
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor
comune, punerea în corespondenţă;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale prin compararea acestora două câte
două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat
(ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”);
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
XVI obiecte;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date
limitele intervalului;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman cu rolurile acestora;
DP Dezvoltare Mesaje nonverbale, 2.2 - jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională paraverbale simple nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un prieten, rechizite
şi mă doare măseaua, am primit un cadou, b. procedurale: conversaţia euristică,
COMUNICAR socială bunicul a venit în vizită etc.) exerciţiul, muncă independentă,
E ȘCOLARĂ problematizarea, simularea, joc de rol,
EFICIENTĂ joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Colaj 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon,
Pictură 1.Simfonia 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor acuarele,pensule, foarfecă, lipici,
XVI MINTE
vitaminelor(pensulaţie, din mediul cunoscut; creioane colorate, carioca, markere.
SĂNĂTOASĂ
decupare, lipire) -realizarea colajului. b. procedurale: conversaţia,
ÎN CORP
2.Sportul e sănătos! explicaţia, demonstraţia, observaţia,
SĂNĂTOS
(colorare, decupare, lipire) exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Mişcare pe 1. Evaluare 3.1 - jocuri inspirate de cântece: joc liber , joc inspirat de 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzică 2.Jocuri muzicale 3.2 scenariul acţiunii desprinse din cântece b. procedurale: conversația,
MINTE - dans liber pe muzică populară din zonă explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
SĂNĂTOASĂ Hora c. forme de organizare a
ÎN CORP colectivului: frontală, individuală,pe
SĂNĂTOS! grup, evaluare orală

ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Recapitulare 1.1 Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin grupul 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Recapitulare 1.2 de diftongi ie de evaluare, planșe cu imagini din
VINE (ascultare, 3. Evaluare 1.3 Ordonarea logică a cuvintelor în propoziţii povești, imagini cu diverse obiecte,
VACANŢA vorbire, 4. Lectură: Șezătoare 1.4 Integrarea unor cuvinte date în propoziţii ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiuni) literară (recapitulare- 2.1 Aşezarea textului în pagină situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ evaluare) 2.2 Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte prezentare, solicitare
lectură 2.3 noi b.procedurale :
Scriere/ 2.4 Cuvinte cu sens asemănător.Cuvinte cu sens opus conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 Jocuri : ,,Cuvinte alintate! ’’ ,, Eu zic una, tu mai multe! munca independentă, munca în
XVII Elemente de 3.3 ’’ echipă,problematizarea,
construcţie a 3.4 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.1 scrierea acestuia c.forme de organizare :
4.2 Formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea activitate frontală, activitate individuală
Numere/ 1.1 obţinerii unor informaţii (proba orală şi scrisă)
MEM Ştiinţele 1.2 Scrierea corectă a propoziţiilor
Vieţii 1.3 Evaluare semestrială
1.4 - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr;
1.5 - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat;
1.6 - compararea a două numere naturale mai mici decât
2.2 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de
3.1 unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare;

- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100; 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,


- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor planşe, mulaje
numere naturale prin compararea acestora două câte
două; b.procedurale:conversaţia, explicaţia,
- compunerea şi descompunerea numerelor în demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi învăţarea prin descoperire,
numere; problematizarea, munca independentă
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu
obiecte sau prin operaţia inversă; c.forme de organizare a
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, colectivului: activitate frontală,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi activitate individuală (observarea
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; sistematică, proba orală, probă scrisă,
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a autoevaluarea)
1.RECAPITUL elementelor unei mulţimi pentru determinarea
ARE FINALĂ cardinalului acesteia;
2.EVALUARE - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
SUMATIVĂ decât 100;
3.MATEMATIC - decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin
A PRIN JOC desen;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor şi plantelor;
- reprezentarea în desen a componentelor principale
ale plantei;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman şi animal cu rolurile acestora;
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu
rolurile acestora;
DP JOACĂ-TE! 1.1 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
1.2 de lucru rechizite
2.2 -rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă b. procedurale: conversaţia euristică,
2.3 - jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje exerciţiul, muncă independentă,
3.1 nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un prieten, problematizarea, simularea, joc de rol,
mă doare măseaua, am primit un cadou, bunicul a joc didactic
EVALUARE venit în vizită etc.) c. forme de organizare a
SUMATIVĂ - verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de colectivului: activitate frontală,
unele situaţii date activitate individuală (probă orală și
- jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În scrisă).
vacanţă
- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre
sarcinile de lucru dintr-o zi
XVII
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
XVII Confecţii şi 2.2 Utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfecă,
jucării 2.3 -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; lipici, creioane colorate, hârtie alba.
VINE 1.Plicul cu dorinţe (origami) 2.4 -realizarea plicului origami; b. procedurale: conversaţia,
VACANŢA! (2 ore) - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Cântarea Jocuri cu și despre muzică 2.1 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
vocală 2.2 respectând sincronizarea b. procedurale: conversația,
3.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei c. forme de organizare a
corporale pentru fiecare cântec colectivului: frontală, individuală,pe
ROMÂNIA,
- crearea spontană a unei linii melodice simple sau a grup, evaluare orală
ȚARA MEA! -
unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice,
EVALUARE
însoţite de mişcare
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să
genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
lor
XVIII CLR Comunicare 1.Sunetul ţi litera d 1.1 Formarea unor cuvinte noi prin inversarea sunetelor 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală 2.Sunetul şi litera D 1.2 Transcrierea unor propoziţii interogative şi enunţiative de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetul şi litera ş 1.3 Citirea dialogurilor în pereche sau în grupuri mici, povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Sunetul şi litera Ş 1.4 scrierea lor caligrafică pe liniatură tip I ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Fişă de lucru 2.1 Scrierea propoziţilor, folosirea punctului, a semnului situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 6.Lectură: Jucăriile celui 2.2 întrebării şi a scrierii cu majusculă prezentare, solicitare
lectură cuminte de George Coșbuc 2.3 Completarea unor enunţuri care solicită relizarea
ÎMPĂRĂŢIA
Scriere/ 2.4 acordului gramatical b.procedurale : conversaţia, explicaţia,
LITERELOR
redactare 3.3 Identificarea grupului de diftongi uă în cuvinte date exerciţiul, munca independentă, munca
SEMESTRUL
Elemente de 4.1 Scrierea corectă a propoziţiilor care conţin grupul uă în echipă,problematizarea, jocul,
AL-II-LEA
construcţie a Cuvinte care cu aceeaşi formă şi înţeles diferit învăţarea prin descoperire
comunicării Fişă de lucru
Identificarea titlului, a poziţiei acestuia, scrierea cu c.forme de organizare :
majusculă activitate frontală, activitate individuală
Formularea răspunsurilor corespunzătoare întrebărilor (proba orală şi scrisă)
în vederea obţinerii unor informaţii
Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziţii
MEM Numere/ 1.Evaluare iniţială 1.1 - scrierea numerelor de la 0 la 100; 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
XVIII Ştiinţele 2.Matematica prin joc 1.2 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor planşe
Vieţii 1.3 numere naturale prin compararea acestora două câte
1.4 două; b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
1.6 - numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 10 în 10), demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
3.1 folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene; învăţarea prin descoperire,
- efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, problematizarea, munca independentă
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; c.forme de organizare a
JOCURI ŞI - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici colectivului: activitate frontală,
JUCĂRII decât 100; activitate individuală activitate în grup
- completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate (observarea sistematică, proba orală,
mai mici decât 100, respectând reguli precizate; proba scrisă, autoevaluarea)
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în
jocuri;
- identificarea regulii de construire a unui şir de
numere;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi mai
mici decât 45”);
DP 1.1 - jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
1.2 faţa clasei, a rezultatelor activităţii rechizite
2.2 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe b. procedurale: conversaţia
2.3 de lucru euristică, exerciţiul, muncă
3.1 - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării independentă, problematizarea,
regulilor de igienă personală simularea, joc de rol, joc didactic
EVALUARE
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii c. forme de organizare a
INI ȚIALĂ
create de elevi colectivului: activitate frontală,
- practicarea unor jocuri de prezentare a activitate individuală (probă orală și
colegului/colegei scrisă).
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult,
mai puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit
la şcoală şi acasă
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, acuarele,
Modelaj 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în pensule, plastilină, planşetă.
XVIII 2.4 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore b. procedurale: conversaţia,
Confecţii şi etc.; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
JOCURI ŞI 1.Joc amuzant (pensulaţie,
jucării - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de exerciţiul, problematizarea.
JUCĂRII modelare, presare)
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, c. forme de organizare a
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); colectivului: activitate frontală,
-realizarea jocului; activitate individuală.
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru;
MM Cântarea Melodia 2.1 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
vocală Sunete înalte/ joase 2.2 respectând sincronizarea
2.3 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului b. procedurale: conversația,
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
corporale pentru fiecare cântec
JOCURI ȘI - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de c. forme de organizare a
JUCĂRII! – dicţie şi de sincronizare; colectivului: frontală, individuală,pe
evaluare Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare: grup, evaluare orală
tare-încet, repede-lent
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
lor
Cântec: Foaie verde siminoc
Dans: Hora (Foaie verde siminoc)
XIX CLR Comunicare 1. Sunetulşi litera î 1.1 Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin litera î 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală 2.Sunetul şi litera Î 1.2 Identificarea unor cuvinte care să înceapă, să conţină de evaluare, planșe cu imagini din
ÎMPĂRĂŢIA (ascultare, 3.Sunetul şi litera â, Â 1.3 sau să se termine cu sunetul î povești, imagini cu diverse obiecte,
LITERELOR vorbire, 4.Recapitulare- î, Î, â, Â 1.4 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5.Lectură: Povestea m înainte de p situaţii concrete:invitaţie, urare,
curcubeului (legendă) prezentare, solicitare
Citire/ 2.1 Ordonarea logică a cuvintelor in propoziţii b.procedurale :
lectură 2.2 Cuvinte cu sens asemănător conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
Scriere/ 2.3 Cuvinte cu sens opus munca independentă, munca în
redactare 2.4 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un echipă,problematizarea,
Elemente de 3.3 enunţ şi scrierea acestuia jocul, învăţarea prin descoperire
construcţie a 4.1 Exemplificarea unor cuvinte care se scriu cu î, â g. c.forme de organizare :
comunicării Continuarea unui text dialogat, anticiparea finalului activitate frontală, activitate individuală
Exprimarea propriei opinii (proba orală şi scrisă)
MEM Numere/ 1.Soarele (sursă de lumină 1.4 - compunerea şi descompunerea numerelor în 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele şi căldură) – Adunarea 1.5 concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi planşe, mulaje, imagini cu Sistemul
Pământului numerelor naturale de la 0 1.6 numere; Solar
la 100 ( Z +Z) 3.1 - jocuri de rol care solicită compunerea/
2. Soarele (sursă de lumină 4.2 descompunerea numerelor din concentrul 0-100; b.procedurale: conversaţia,
şi căldură) – Scăderea - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
numerelor naturale de la 0 de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de didactic, învăţarea prin descoperire,
la 100 ( Z - Z) numărarea obiectelor; problematizarea, munca independentă
3. Soarele (sursă de lumină - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
şi căldură) – Adunarea şi dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; c.forme de organizare a
scăderea numerelor - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu colectivului: activitate frontală,
naturale de la 31 la 100, obiecte sau prin operaţia inversă; activitate individuală activitate în grup
fără trecere peste ordin ( ZU - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, (observarea sistematică, proba orală,
+ U; ZU –U) asociativitate, element neutru), fără precizarea autoevaluarea)
4. Soarele (sursă de lumină terminologiei;
şi căldură) – Adunarea şi - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris
UNIVERSUL scăderea numerelor fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
naturale de la 31 la 100, aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor;
fără trecere peste ordin ( ZU - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi
+ U; ZU –U) număr de elemente;
aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100;
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr;
- transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
DP Dezvoltare Emoții de bază - bucuria 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi rechizite
şi personajele care exprimă bucurie, fericire, b. procedurale: conversaţia
TRĂIRE ȘI
socială veselie…) euristică, exerciţiul, muncă
MANIFESTAR
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de independentă, problematizarea,
E
acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) simularea, joc de rol, joc didactic
EMO ȚIONALĂ
care exprimă diferite emoţii c. forme de organizare a
, STAREA DE
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, colectivului: activitate frontală,
BINE
speriat, uimit) activitate individuală, activitate în grup/
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu pe perechi
emoţii”
AVAP 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
Confecţii şi 1.3 utilizate; abilităţi practice,şablon, foarfecă, lipici,
jucării 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor paie pentru băuturi răcoritoare, fire de
din mediul cunoscut; papiotă.
1.Steluţe mobile (decupare,
UNIVERSUL -ralizarea jocului. b. procedurale: conversaţia,
lipire)
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea.
XIX c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de Interpretarea 1.1 - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj Nuanţe – Tare 1.4 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul b. procedurale: conversația,
muzical câinelui etc.) explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea c. forme de organizare a
lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor colectivului: frontală, individuală,pe
tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor grup, evaluare orală
de către copii
UNIVERSUL
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale
sau ilustrative potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici
– colectiv
Cântec: Cucu!
XX ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera b 1.1 Despărţirea cuvintelor în silabe 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera B 1.2 Alcătuirea unor propoziţii enunţiative, interogative, de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetul şi litera j 1.3 exclamative, folosind cuvinte date povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Sunetul şi litera J 1.4 Plasare corectă a semnelor de punctuaţie ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5.Lectură: Cu penetul ca 2.1 Când şi cum scriem un bilet situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ sideful de Mihai Eminescu 2.2 Completarea după model, cu litere de mână, a unor prezentare, solicitare
lectură 2.3 enunţuri din cuprinsul unor bilete b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Stabilirea acordurilor gramaticale conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.2 Ordonarea cuvintelor în propoziţie cu respectarea munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 scrierii corecte echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbare unui jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării sunet h. c.forme de organizare :
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi activitate frontală, activitate individuală
scrierea acestuia (proba orală şi scrisă)
Formularea de întrebări şi răspunsuri
MEM Numere/ 1.Soarele (efecte pozitive) – 1.4 - compunerea şi descompunerea numerelor în 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele Adunarea şi scăderea 1.5 concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi planşe, mulaje, imagini cu Sistemul
pământului numerelor naturale de la 31 1.6 numere; Solar
la 100 cu trecere peste ordin 3.1 - jocuri de rol care solicită compunerea/
( ZU + U, ZU – U) 4.2 descompunerea numerelor din concentrul 0-100; b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
2.Soarele (efecte negative) 5.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
– Adunarea şi scăderea de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de învăţarea prin descoperire,
numerelor naturale de la 31 numărarea obiectelor; problematizarea, munca independentă
la 100 cu trecere peste ordin - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
( ZU + U, ZU – U) dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”; c.forme de organizare a
3.Soarele (efecte pozitive şi - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu colectivului: activitate frontală,
negative) – Adunarea obiecte sau prin operaţia inversă; activitate individuală (observarea
numerelor naturale de la 31 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, sistematică, proba orală,
la 100, fără trecere peste asociativitate, element neutru), fără precizarea autoevaluarea)
ordin ( ZU + ZU) terminologiei;
4. Soarele (efecte pozitive şi - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
negative) – Probleme care - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
se rezolvă printr-o operaţie aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris
cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor;
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi
SOARELE, număr de elemente;
PRIETEN - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
SAU decât 100;
DUŞMAN? - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr;
- transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
DP Dezvoltare Emoții de bază – tristețea 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi rechizite
şi personajele care exprimă bucurie, fericire,
socială veselie…) b. procedurale: conversaţia
TRĂIRE ȘI - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de euristică, exerciţiul, muncă
MANIFESTAR acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) independentă, problematizarea,
E care exprimă diferite emoţii simularea, joc de rol, joc didactic
EMO ȚIONALĂ - recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel,
, STAREA DE speriat, uimit) c. forme de organizare a
XX BINE - propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu colectivului: activitate frontală,
emoţii” activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi

AVAP Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
jucării 1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
SOARELE, 1.Soarele şi Luna 2.3 , coli galbene, potocalii şi roşii.
PRIETEN (decupare, asamblare) 2.5 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, b. procedurale: conversaţia,
SAU în fotografii sau în sculptură; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
DUŞMAN? 2.Soarele (decupare, lipire) -realizarea puzzle-ului; exerciţiul, problematizarea.
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte c. forme de organizare a
confecţionate. colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de 1.Interpretarea 1.1 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj Nuanțe-mediu 1.4 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor
muzical 2. Audi ție tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor b. procedurale: conversația,
de către copii explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
SOARELE,
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului,
PRIETEN
prin prezentarea unor materiale muzicale sau c. forme de organizare a
SAU
ilustrative potrivite colectivului: frontală, individuală,pe
DU ȘMAN?
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici grup, evaluare orală
– colectiv
Cântec: A sosit iar primăvara!
Audi ție-Cântecul ra ței
XXI ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera h 1.1 Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbare unui 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2. Sunetul şi litera H 1.2 sunet de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Recapitulare 1.3 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Evaluare 1.4 Stabilirea acordului gramatical ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Coroniță de rouă 2.1 Completarea propoziţiilor lacunare situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ (poveste franceză) 2.2 Recapitulare prezentare, solicitare
lectură 2.3 Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
Scriere/ 3.1 de desfăşurare a evenimentelor b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.2 Identificarea titlului, a poziţiei acestuia, scrierea cu exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 majusculă, cu alineat, aşezarea corectă în pagină în echipă,problematizarea, jocul,
construcţie a 4.1 Formularea unor răspunsuri la întrbări date învăţarea prin descoperire
comunicării
c.forme de organizare :
activitate frontală, activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
MEM Numere/ 1.Transformări ale apei 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele (lichid, solid, gazos) – 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; planşe didactice
pământului Adunarea numerelor 1.6 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, b.procedurale:
naturale de la 31 la 100 cu 3.1 asociativitate, element neutru), fără precizarea conversaţia,
trecere peste ordin ( ZU + 4.1 terminologiei; explicaţia, demonstraţia,
ZU) 5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
2.Transformări ale apei cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi descoperire, problematizarea, munca
(solidificare, topire) – aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; independent, experimentul
Adunarea numerelor - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi c.forme de organizare a
naturale de la 31 la 100 cu număr de elemente; colectivului:
trecere peste ordin ( ZU + - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate frontală, activitate individuală
ZU) decât 100; activitate în grup
3.Transformări ale apei - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda (observarea sistematică, proba orală,
(evaporare, fierbere, balanţei; autoevaluarea)
condensare) – Scăderea - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
numerelor naturale de la 31 comparării a două numere mai mici decât 100 şi
la 100, fără trecere peste scrierea relaţiei;
ordin ( ZU - ZU) - compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
4.Transformări ale apei sume cu o diferenţă sau cu un număr;
ÎN (recapitulare) – Probleme - transformarea unei probleme rezolvate prin
ÎMPĂRĂŢIA care se rezolvă prin două schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
APEI operaţii cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- identificarea semnificaţiei datelor unei problem;
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini date;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă
transformările de stare ale apei (solidificare, topirea
gheţii, evaporare, fierbere, condensare);
- prezentarea, într-un jurnal, a propriilor observaţii
referitoare la transformările apei (solidificare, topirea
gheţii, evaporare, fierbere, condensare);
DP Dezvoltare Emoții de bază – frica 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi rechizite
şi personajele care exprimă bucurie, fericire, b. procedurale: conversaţia
TRĂIRE ȘI
socială veselie…) euristică, exerciţiul, muncă
MANIFESTAR
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de independentă, problematizarea,
E
acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) simularea, joc de rol, joc didactic
EMO ȚIONALĂ
care exprimă diferite emoţii
, STAREA DE
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, c. forme de organizare a
BINE
speriat, uimit) colectivului: activitate frontală,
XXI - propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu activitate individuală, activitate în grup/
emoţii” pe perechi
AVAP Colaj 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfecă, lipici,
Confecţii şi 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor fire textile de diferite culori, carioci,
jucării 2.4 din mediul cunoscut; markere, rolă de hârtie.
1.Peştele( decupare,
ÎN -realizarea obiectelor;
bobinare)
ÎMPĂRĂŢIA - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; b. procedurale: conversaţia,
2.Buchetul de
APEI - exersarea modului de îngrijire / păstrare a explicaţia, demonstraţia, observaţia,
ghiocei(decupare, lipire)
instrumentelor şi materialelor de lucru. exerciţiul, problematizarea.

c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
ÎN MM Elemente de 1.Interpretarea 2.1 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
ÎMPĂRĂ ȚIA limbaj Nuanțe-încet 2.2 intuitiv,respectând sincronizarea
APEI muzical 2. Interpretarea 2.3 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului b. procedurale: conversația,
Nuanțe-încet/ mediu 3.2 - executarea unor mişcări sugerate de text explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
3.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
corporale pentru fiecare cântec c. forme de organizare a
- emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de colectivului: frontală, individuală,pe
dicţie şi de sincronizare; numărători grup, evaluare orală
- „Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare:
tare-încet, repede-lent
- dans cu paşi egali pe cântec
Cântec: Cântec de leagăn
Cântec: Apa
CLR Comunicare 1. Sunetul şi litera g 1.1 Identificarea cuvintelor monosilabice 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală 2.Sunetul şi litera G 1.2 Joc: ,,Cuvinte alintate’’ de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Grupul de litere ge 1.3 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Grupul de litere Ge 1.4 Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a ghicitori,planşe-formule specifice în
XXII interacţiune) 5. Lectură: Zâna Mării de 2.1 obţine cuvinte situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ Hans Christian Andersen 2.2 Formarea unor propoziţii în care toate cuvintele să prezentare, solicitare
lectură 2.3 înceapă cu litera g b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Schimbarea sensului unui cuvânt prin conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.2 schimbarea/adăugarea unui alt sunet munca independentă, munca în
ÎMPĂRĂŢIA
Elemente de 3.3 Compunerea unor cuvinte pornind de la silabe date echipă,problematizarea,
LITERELOR
construcţie a 4.1 Scrierea cuvintelor care conţin grupul de litere ge,gi, jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării ce, ci c.forme de organizare :
Ordonarea logică a propozoţiilor pentru a forma un activitate frontală, activitate individuală
text (proba orală şi scrisă)
Copierea, transcrierea cuvintelor, enunţurilor din 3-5
cuvinte, care conţin grupul de litere ge, menţinând
distanţa dintre litere
Scrierea corectă a unor propoziţii după imagini
potrivite
MEM Numere/ 1.Apa (efecte pozitive) – 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele Adunarea şi scăderea 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; planşe didactice
pământului numerelor naturale de la 0 1.6 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, b.procedurale:
la 100 (recapitulare) 3.1 asociativitate, element neutru), fără precizarea conversaţia,
2.Apa (efecte negative) – 4.2 terminologiei; explicaţia, demonstraţia,
Adunarea şi scăderea 5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
numerelor naturale de la 0 cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi descoperire, problematizarea, munca
la 100 (recapitulare) aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; independentă
3.Apa (efecte negative şi - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi c.forme de organizare a
pozitive) –Probleme care se număr de elemente; colectivului:
rezolvă printr-o operaţie - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate frontală, activitate individuală
4.Apa (efecte negative şi decât 100; activitate în grup
pozitive) –Probleme care se - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda (observarea sistematică, proba orală,
rezolvă prin două operaţii balanţei; autoevaluarea)
- identificarea numărului mai mic/ mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr;
XXII - transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
POVEŞTILE - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
APEI la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare
grafică/desen
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin
utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în
concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând
date scrise într-un table;
DP Dezvoltare Emoții de bază - furia 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi rechizite
şi personajele care exprimă bucurie, fericire,
TRĂIRE ȘI socială veselie…) b. procedurale: conversaţia
MANIFESTAR - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de euristică, exerciţiul, muncă
E acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) independentă, problematizarea,
EMO ȚIONALĂ care exprimă diferite emoţii simularea, joc de rol, joc didactic
, STAREA DE - recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel,
BINE speriat, uimit) c. forme de organizare a
XXII - propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu colectivului: activitate frontală,
emoţii” activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, , foarfece,
Confecţii şi 1. Felicitare pentru 2.2 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, material textil (canafas), coală colorată,
jucării mama(tehnica quilling) 2.3 în fotografii sau în sculptură; creion, acuarele, pensule.
POVEŞTILE
Colaj 2. Peisaj de -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; b. procedurale: conversaţia,
APEI
primăvară(pensulaţie,pu -folosirea liniei cu scop de contur; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
nctul) -folosirea punctului cu scop decorativ; exerciţiul, problematizarea.
-realizarea felicitării. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de Interpretarea 1.1 - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj Cântec vesel 1.3 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul b. procedurale: conversația,
muzical 2.3 câinelui etc.) explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea c. forme de organizare a
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) pentru colectivului: frontală, individuală,pe
XXII imitarea diferitelor sonorităţi din natură grup, evaluare orală
VESTITORII - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale
PRIMAVERII naturii cu onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet,
repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - imitarea
unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me,
mi, mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
Cântec pentru copila și
XXIII CLR Comunicare 1.Comunicare-Să fim 1.1 Comunicare-Să fim politicoşi! 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală politicoşi! 1.2 Utilizarea formulelor specifice în situaţii concretede de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2.Fişă de lucru 1.3 tipul: solicitare, prezentarea unor scuze povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3.Evaluare 1.4 Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4. Lectură: Primăvara de 2.1 despre activităţile preferate folosind enunţuri simple situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ George Topîrceanu 2.2 Exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de prezentare, solicitare
lectură 2.3 mulţumire adaptate interlocutorului b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Dialoguri în pereche, în grupuri mici folosind formule conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.2 de adresareConştientizarea existenţei unor reguli munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 simple de desfăşurare echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 a schimburilor verbale (salutul, prezentarea scuzelor, jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 transmiterea mulţumirilor, formularea unei cereri, k. a.forme de organizare :
4.3 formularea unor întrebări) care pot determina reuşita activitate frontală, activitate individuală
ÎMPĂRĂŢIA
comunicăriiExerciţii de primire sau oferire a unor (proba orală şi scrisă)
LITERELOR
complimente
Fişă de lucru
Plasarea unor semne de punctuaţie în enunţuri/text
Folosirea punctului, semnului întrebării şi a scrierii cu
majusculă, situaţii de utilizare a semnului
exclamăriiAlcătuirea şi transcrierea unor propoziţii
enunţiative şi interogative
Identificarea diftongului ea în cuvinte/propoziţii
Scrierea caligrafică pe liniatură tipI, plasarea datei, a
titlului, folosirea alineatelor
Formularea de întrebări şi răspunsuri
Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute,
amuzante, surprinzătoare a unor fapte bune
XXIII MEM Numere/ 1.Caracteristicile 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele anotimpului primăvara – 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă; planşe didactice, imagini cu
pământului Adunarea şi scăderea 1.7 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, anotimpurile
numerelor naturale de la 0 3.1 asociativitate, element neutru), fără precizarea b.procedurale:
la 100 (recapitulare) 5.1 terminologiei; conversaţia,
2.Caracteristicile - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris explicaţia, demonstraţia,
anotimpului primăvara – cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
Adunarea şi scăderea aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; descoperire, problematizarea, munca
numerelor naturale de la 0 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi independentă
la 100 (recapitulare) număr de elemente; c.forme de organizare a
3.Caracteristicile - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici colectivului:
anotimpului primăvara – decât 100;- aflarea unui termen necunoscut, folosind activitate frontală, activitate individuală
Adunarea şi scăderea metoda balanţei; (observarea sistematică, proba orală,
numerelor naturale de la 0 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza autoevaluarea)
la 100 (recapitulare) comparării a două numere mai mici decât 100 şi
VESTITORII 4. Caracteristicile scrierea relaţiei;
PRIMĂVERII anotimpului primăvara – - compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
Adunarea şi scăderea sume cu o diferenţă sau cu un
numerelor naturale de la 0 număr;
la 100 (evaluare) - transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă
să se schimbe;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme;
- înregistrarea schimbărilor meteorologice în
calendarul naturii utilizând simboluri-desene – soare,
nori, precipitaţii, vânt;
TRĂIRE ȘI DP Dezvoltare Elemente simple de limbaj 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
MANIFESTAR emoţională nonverbal – expresii faciale exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi rechizite
E şi personajele care exprimă bucurie, fericire, b. procedurale: conversaţia
EMO ȚIONALĂ socială veselie…) euristică, exerciţiul, muncă
, STAREA DE - jocuri de mimă independentă, problematizarea,
BINE simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, foafecă, lipici,
Colaj 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor carioca neagră, fire textile albe, negre
Confecţii şi 2.4 din mediul cunoscut; şi roşii, o mărgeluţă .
VESTITORII 1.Rândunica( tăiere, lipire)
jucării -realizarea lucrării origami; b. procedurale: conversaţia,
PRIMĂVERII 2. Buburuza( origami)
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a exerciţiul, problematizarea.
instrumentelor şi materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
XXIII MM Elemente de 1.1 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea 2
limbaj 1.2 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzical 1.4 tehnice, urmată de preluarea intuitivă/ receptarea lor b. procedurale: conversația,
de către copii explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
- crearea unei atmosfere propice însuşirii c. forme de organizare a
cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale colectivului: frontală, individuală,pe
sau ilustrative potrivite grup, evaluare orală
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici
– colectiv
Interpretarea
POVE ȘTILE Cântec S-a dus cucul de pe-aici
Cântec trist
APEI
XXIV CLR Comunicare 1. Sunetul şi litera ţ 1.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală Cuvinte cu sens asemănător 1.2 scrierea acestuia de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2.Sunetul şi litera Ţ 1.3 Cuvinte cu sens asemănător povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3.Fişă de lucru 1.4 Modificarea sensului unui cuvânt prin înlocuirea unui ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4. Lectură: Lupul şi capra de 2.1 sunet situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ Lev Tolstoi 2.2 Scurte descrieri (1-2 trăsături) referitoare la personaje prezentare, solicitare
lectură 2.3 din desene, poveşti, persoane cunoscute b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Identificarea diftongului ia în cuvinte/ propoziţii conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.2 Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin diftongul munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 ia echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 tipul: invitaţie c.forme de organizare :
4.3 Plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe activitate frontală, activitate individuală
care transmit mesaje, aniversări ale copiilor (proba orală şi scrisă)
Exerciţii-joc de decorare a unor invitaţii în care sunt
ÎMPĂRĂŢIA
utilizate cuvinte şi simboluri
LITERELOR
Completarea după model, cu litere de mână a unor
enunţuri din cuprinsul unor invitaţii
Realizarea unor invitaţii la evenimente personale ori
ale clasei
Fişă de lucru
Formularea unui titlu potrivit textului citit
Formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se
solicită lămuriri sau informaţii pe baza textului citit
Formularea unor enunţuri simple, corecte, coerente,
referitoare la alimente sănătoase/ alimente
nesănătoase
Dialoguri în contexte reale sau simulate (3-5 rânduri)
Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului,
timpului şi momentului evocat
MEM Figuri şi 1.Căderea liberă a corpurilor 2.1 - realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
corpuri – Figuri geometrice 2.2 date (ex.: desenaţi un triunghi; la stânga acestuia planşe, figuri geometrice-jetoane,
geometrice/ş (triunghiul) 3.1 desenaţi o steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală); minge, rechizite
tiinţele fizicii 2.Căderea liberă a corpurilor 4.2 - observarea simetriei la figurile geometrice plane, la b.procedurale:
– Figuri geometrice obiecte şi fiinţe din mediul apropiat; conversaţia,
( pătratul) - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; explicaţia, demonstraţia,
3.Căderea liberă a corpurilor - construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
– Figuri geometrice geometrice, fără utilizarea terminologiei; descoperire, experimentul,
(dreptunghiul) - jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, problematizarea, munca independentă
4.Căderea liberă a corpurilor din diferite materiale; c.forme de organizare a
– Figuri geometrice (cercul) - conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice colectivului:
XXIV plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul activitate frontală, activitate individuală
unor şabloanelor; activitate în grup
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, (observarea sistematică, proba orală,
dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul de autoevaluarea)
matematică;
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin
desen sau colaj;- decuparea pe contur a formelor
geometrice plane de diferite dimensiuni, realizate pe
SECRETELE diverse suporturi (hârtie glasată, carton);
NATURII - realizarea unor experienţe în scopul punerii în
evidenţă a forţei gravitaţionale: căderea liberă a
diferitelor obiecte;
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele
posibile;
- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale asupra
corpurilor de pe Pământ – căderea liberă;
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se întâmplă
într-o navetă spaţială?” etc.;
- formularea unei concluzii în urma unor observaţii
repetate: ”Şi creionul, şi cartea, şi căţelul de pluş cad
pe Pământ/sunt atrase de Pământ” sau ” Planta are
nevoie de apă ca să trăiască” sau ”Sunetul încă se
aude (deşi trece prin diferite materiale)” etc.;
- reprezentarea rezultatelor prin desene;
DP Dezvoltare Elemente simple de limbaj 2.1 - jocuri de mimă 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională nonverbal - postură - turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la rechizite
şi începutul/ finalul zilei, la începutul/ finalul unei
TRĂIRE ȘI socială activităţi) b. procedurale: conversaţia
MANIFESTAR - descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate euristică, exerciţiul, muncă
E independentă, problematizarea,
EMO ȚIONALĂ simularea, joc de rol, joc didactic
, STAREA DE
BINE c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 pietricele, acuarele, carioca, burete,
2.3 utilizate; lipici.
Pictură 1.Barza (tangram) 2.4 -ralizarea lucrării tangram; b. procedurale: conversaţia,
SECRETELE
Confecţii şi 2.Broscuţa ţestoasă (tăiere, - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
NATURII
jucării lipire, tamponare) - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a exerciţiul, problematizare
instrumentelor şi materialelor de lucru. c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de Recapitulare 1.1 - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj 1.3 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul
muzical 2.3 câinelui etc.) b. procedurale: conversația,
- jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) pentru
imitarea diferitelor sonorităţi din natură c. forme de organizare a
SECRETELE
- imitarea unor animale sau a unor fenomene ale colectivului: frontală, individuală,pe
NATURII
naturii cu onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet, grup, evaluare orală
XXIV repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - imitarea
unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me,
mi, mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.
Cântec: Ceasul
XXV ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera z 1.1 Ordonare unor litere dintr-o serie dată, pentru a obţine 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera Z 1.2 cuvinte de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3. Grupul ua 1.3 Stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Grupul de litere gi 1.4 de 3-5 cuvinte ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5.Grupul de litere Gi 2.1 Formularea unor răspunsuri pentru întrebări date situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 6. Lectură: La Paști de 2.2 Exerciţii de completare a unui rebus în care definiţiile prezentare, solicitare
lectură George Topîrceanu 2.3 sunt date prin desene /simboluri
Scriere/ 3.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.2 scrierea acestuia exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.3 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţes diferit în echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Completarea unor cuvinte cu grupul de litere ge, gi
4.3 Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri, având suport m. c.forme de organizare :
vizual activitate frontală, activitate individuală
Completarea unor cuvinte cu grupul de litere gi (proba orală şi scrisă)
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
scrierea acestuia
Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
de desfăşurare a evenimentelor
Identificarea titlului potrivit unui text
Aşezarea textului în pagina caietului; plasarea datei, a
titlului, a alineatelor, scrierea cu majusculă, plasarea
corectă a semnelor de punctuaţie
MEM Figuri şi 1.Forme de energie (lumină, 2.1 - identificarea surselor convenţionale de energie şi a 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
corpuri căldură, electricitate) – 2.2 unor surse alternative de energie; planşe didactice, corpuri geometrice,
geometrice/ş Corpuri geometrice (cubul) 3.1 - construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri culori, imagini cu aparate
tiinţele fizicii 2.Forme de energie (lumină, 4.2 geometrice, fără utilizarea terminologiei; electrocasnice
căldură, electricitate) – - descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă,
Corpuri geometrice cilindru- feţe (formă, număr); b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
XXV (cuboidul) - evidenţierea formelor de energie prin experimente demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
SĂRBĂTOAR 3.Forme de energie (lumină, simple; învăţarea prin descoperire,
EA PAŞTELUI căldură, electricitate) – - identificarea unui şir de efecte ale unei pene de problematizarea, munca independentă
Corpuri geometrice (sfera) curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative de
4.Forme de energie (lumină, energie; c.forme de organizare a
căldură, electricitate) – - identificarea căilor de economisire a energiei colectivului:
Corpuri geometrice electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al activitate frontală, activitate individuală
(recapitulare) energiilor convenţionale; (observarea sistematică, proba orală,
autoevaluarea)

TRĂIRE ȘI DP Dezvoltare Elemente simple de limbaj 2.1 - turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/ 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
MANIFESTAR emoţională paraverbal – intonația finalul zilei, la începutul/finalul unei activităţi) rechizite
E şi - descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate b. procedurale: conversaţia
EMO ȚIONALĂ socială euristică, exerciţiul, muncă
, STAREA DE independentă, problematizarea,
BINE simularea, joc de rol, joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, , foarfecă,
Pictură 2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în acuarele, pensule, şerveţele albe, lipici.
2.4 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore b. procedurale: conversaţia,
Confecţii şi etc.; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
1. Felicitare tridimensională
jucării - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de exerciţiul, problematizarea.
SĂRBĂTOAR (tăiere, lipire, pensulaţie)
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, c. forme de organizare a
EA PAȘTELUI 2. Mieluşelul (tăiere, lipire)
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); colectivului: activitate frontală,
-folosirea liniei cu scop de contur; activitate individuală.
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de
lucru;
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru.
MM Cântare 1.Cântarea cu 1.4 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
instrumental acompaniament 2.1 – colectiv b. procedurale: conversația,
ă Jucării muzicale din 3.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
materiale și obiecte Cântec: Tobo șarul c. forme de organizare a
SĂRBĂTOAR refolosibile (trianglu, Cântec pentru copila și colectivului: frontală, individuală,pe
EA PAȘTELUI clopoței, tobă, bețe, grup, evaluare orală
maracas)
2.Cântarea cu
acompaniament de jucării
muzicale realizat de copii
XXVI ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Recapitulare-consolidare 1.1 Recapitulare-consolidare 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Comunicare-Scriem corect 1.2 Completarea unor cuvinte cu grupul de litere gi de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, şi caligrafic! 1.3 Alcătuirea şi scrierea unor enunţuri folosind cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3.Fişă de lucru 1.4 date ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4. Lectură: Motanul încălţat 2.1 Scurte descrieri (1-2 trăsături) referitoare la obiecte situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ după Charles Perrault 2.2 din mediul apropiat prezentare, solicitare
lectură 2.3 Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică b. procedurale :
Scriere/ 3.1 de desfăşurare a evenimentelor conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.3 Identificarea titlului potrivit unui text dat munca independentă, munca în
Elemente de 3.4 Identificarea diftongului ua în cuvinte /propoziţii echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Formularea de întrebări şi răspunsuri prin care se jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 solicită informaţii referitoarela sărbătorile pascale c.forme de organizare :
4.3 Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, activitate frontală, activitate individuală
activităţi preferate, obiceiuri tradiţionale de Paşti (proba orală şi scrisă)
folosind enunţuri simple
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I, plasarea datei, a
titlului, folosirea alineatelor
Comunicare-Scriem corect şi caligrafic!
Organizarea textului scris.
Fişă de lucru
Exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a
alineatelor, a distanţei dintre cuvinte
Aşezarea textului în pagină.Titlu.Autor.Alineate.
Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi
titlului
XXVI MEM Date/ 1.Surse de energie (soarele, 2.1 - jocuri care necesită orientarea în tabele şi folosirea 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele apa, vântul) –Colectarea 3.1 cuvintelor „rând” şi „coloană”; planşe didactice, imagini cu panouri
fizicii datelor în tabele 5.1 -identificarea dintr-un şir de imagini a celor care solare, eoliene, hidrocentarale
2.Surse de energie (soarele, întrunesc simultan două condiţii (ex.:animale cu
apa, vântul) –Colectarea schelet intern şi cu două picioare; cu patru picioare şi b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
datelor în tabele se hrănesc doar cu iarbă etc.); demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
3.Surse de energie (soarele, - gruparea fotografiilor elevilor clasei după luna în învăţarea prin descoperire,
apa, vântul) – Colectarea care s-au născut şi zodie, gen etc. şi realizarea unui problematizarea, munca independentă
datelor în tabele grafic cu bare pe baza datelor colectate;
4.Surse de energie (soarele, - înregistrarea observaţiilor realizate în timpul c.forme de organizare a
apa, vântul) –Colectarea experimentelor prin desen/ prin marcarea cu diverse colectivului: activitate frontală,
datelor în tabele simboluri a momentului în care a avut loc o anumită activitate individuală activitate în grup
modificare; (observarea sistematică, proba orală,
-înregistrarea schimbărilor meteorologice în autoevaluarea)
SOARE.APĂ. calendarul naturii utilizând simboluri-desene – soare,
VÂNT. nori, precipitaţii, vânt;
-evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de
energie, prin utilizarea uno r modele (ex.: morişcă,
roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de la
robinet);
-înregistrarea vremii şi a temperaturii (la prânz) timp
de o săptămână;
- înregistrarea într-o diagramă T a resurselor
convenţionale şi neconvenţionale de energie dintr-un
set de resurse;
- înregistrarea „calificativelor” personale, pentru o
activitate specifică desfăşurată într-o zi;
- ordonarea anotimpurilor pe o scală a preferinţelor
(îmi place cel mai mult, îmi place mult, îmi place, îmi
place puţin);
DP Dezvoltare Prietenia 2.3 - citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională despre relaţiile existente într-un grup rechizite
şi - exerciţii de evidenţiere a regulilor de b. procedurale: conversaţia
INTERAC ȚIU
socială comportament din poveşti/ povestiri /poezii /fabule euristică, exerciţiul, muncă
NI SIMPLE
- practicarea unor jocuri de prezentare a independentă, problematizarea,
CU FIIN ȚE ȘI
colegului/ colegei simularea, joc de rol, joc didactic
OBIECTE
c. forme de organizare a
FAMILIARE
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, acuarele,
Confecţii şi 2.2 - identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, pensule, foarfecă, lipici, scobitori.
SOARE.APĂ. jucării 1. Marea (pulverizare) 2.3 în fotografii sau în sculptură; b. procedurale: conversaţia,
VÂNT. 2. Corabia (origami) -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
Colaj -realizarea lucrării origami. exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Mișcare pe Mi șcări pe muzică 1.1 - însuşirea după auz a cântecelor, prin 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzică Mişcări sugerate de ritm 1.2 demonstrarea lor de către cadrul didactic sau cu b. procedurale: conversația,
1.4 ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de preluarea explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
intuitivă/ receptarea lor de către copii c. forme de organizare a
ELECTRICITA - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, colectivului: frontală, individuală,pe
TE prin prezentarea unor materiale muzicale sau grup, evaluare orală
ilustrative potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici
– colectiv
Cântec: Albinu ța
XXVII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Sunetul şi litera f 1.1 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Sunetul şi litera F 1.2 litere che de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Grupul de litere che 1.3 Completarea cuvintelor cu grupul de litere ce sau che povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Grupul de litere Che 1.4 Formarea unor cuvinte pornind de la o silabă dată ghicitori, planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Întâlnirea cu 2.1 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ broasca ţestoasă de Alexei 2.2 scrierea acestuia prezentare, solicitare
lectură Tolstoi 2.3 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un
Scriere/ 3.1 enunţ şi scrierea acestuia b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.3 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.4 Cuvinte cu înţeles opus în echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Scrierea caligrafică, copierea enunţurilor din 3-5 jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice,
4.3 dintre litere şi dintre cuvinte c.forme de organizare : activitate
Ordonarea unor silabe dintr-oserie dată, pentru a frontală, activitate individuală (proba
obţine cuvinte orală şi scrisă)
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine
propoziţii. Joc: ,,Cuvinte alintate’’
Ordonarea unor litere dintr-o serie dată, pentru a
obţine cuvinte
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine
propoziţii
Completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje
ale lecturilor citite
MEM Măsurări/ 1.Surse de energie 3.1 - estimarea unor mărimi (Cam câţi paşi sunt de la uşă 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele (cărbunele, petrolul) – 4.2 până la banca ta; În câte pahare pot vărsa sucul dintr- planşe, mulaje, rigla,
fizicii Lungimea (unităţi 6.1 o sticlă de 2l?);
nonstandard) 6.4 - măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
2.Surse de energie acesteia în centimetri; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
(cărbunele, petrolul) – - identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură învăţarea prin descoperire,
Lungimea (centimetrul-cm) potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, problematizarea, munca independentă
3.Surse de energie vasul gradat);
(cărbunele, petrolul) – - măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de c.forme de organizare a
Lungimea (centimetrul-cm) măsură potrivite; colectivului: activitate frontală,
COMOARA
4.Surse de energie - compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea activitate individuală (observarea
DIN
(cărbunele, petrolul) – dimensiunilor unor obiecte de formă asemănătoare; sistematică, proba orală,
ADÂNCURI
Lungimea (centimetrul-cm) - completarea, până la egalizare, a lungimii a două autoevaluarea)
obiecte;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de
măsură (ex.: Taie o bucată de sfoară de 50 cm etc.,
plantează bulbii la 10 cm distanţă etc.);
- identificarea surselor convenţionale de energie şi a
unor surse alternative de energie;
- identificarea căilor de economisire a energiei
electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al
energiilor convenţionale;
XXVII INTERAC ȚIU DP Dezvoltare Caracteristicile unui bun 2.3 - citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
NI SIMPLE emoţională prieten despre relaţiile existente într-un grup rechizite
CU FIIN ȚE ȘI şi - exerciţii de evidenţiere a regulilor de b. procedurale: conversaţia
OBIECTE socială comportament din euristică, exerciţiul, muncă
FAMILIARE poveşti/povestiri/poezii/fabule independentă, problematizarea,
vizionarea unor filme specifice universului simularea, joc de rol, joc didactic
copiilor, în care se relevă caracteristicile unui c. forme de organizare a
prieten/se dezvoltă relaţii de prietenie colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfece,
Colaj 2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în lipici, adeziv cu sclipici, material textil
2.3 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore subţire cu lungimea de 20 cm şi lăţimea
COMOARA Confecţii şi 1. Cutia pentru 2.5 etc.; de 10 cm, un nasture, ac, aţă de
DIN jucării bijuterii(decupare, lipire) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de papiotă.
ADÂNCURI 2. Broşa(coaserea înaintea domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, b. procedurale: conversaţia,
Colaj acului, coaserea nasturelui) modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); explicaţia, demonstraţia, observaţia,
-folosirea liniei cu scop de contur; exerciţiul, problematizarea.
-realizarea obiectelor decorative; c. forme de organizare a
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte colectivului: activitate frontală,
confecţionate. activitate individuală.
MM Mișcare pe 1. Mi șcări pe muzică 1.3 - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri,
muzică Mişări sugerate de text 2.3 jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) pentru laptopul,
2. Mi șcări pe muzică imitarea diferitelor sonorităţi din natură b. procedurale: conversația,
Mişări sugerate de text - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
naturii cu onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet, c. forme de organizare a
SOARE.APA.
repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - imitarea colectivului: frontală, individuală,pe
VÂNT
unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul grup, evaluare orală
„Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me,
mi, mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
Joc muzical: Podul mi șcător
Joc muzical: Cocorul
XXVII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Felicitarea 1.1 Felicitarea 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
I LITERELOR orală 2.Grupurile de litere chi, Chi 1.2 Plasarea în spaţiul clasei a unor jetoane sau afişe de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Sunetele cs/ gz şi litera x 1.3 care transmit mesaje/aniversări ale copiilor povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Sunetele cs/ gz şi litera X 1.4 Utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Lupul la stână de 2.1 tipul: felicitare situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ Ion Creangă 2.2 Exerciţii joc de decorare a unor felicitări în care sunt prezentare, solicitare
lectură 2.3 utilizate cuvinte şi simboluri b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Completarea după model, cu litere de mână a unor conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.3 enunţuri din cuprinsul unor felicitări cu diverse ocazii munca independentă, munca în
Elemente de 3.4 (Crăciun, Paşti, 8 Martie) echipă,problematizarea,jocul, învăţarea
construcţie a 4.1 Realizarea unor felicitări la evenimente personale ori prin descoperire
comunicării 4.2 ale clasei n. c.forme de organizare :
Personalizarea unor modele predefinite de felicitare activitate frontală, activitate individuală
Grupul de litere chi, Chi (proba orală şi scrisă )
Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
Scrierea şi intonarea propoziţiilor enunţiative şi
interogative
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine
propoziţii
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
Ordonarea unor litere dintr-o serie dată, pentru a
obţine cuvinte
Formularea unor enunţuri simple, corecte folosind
cuvintele obţinute
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x
Formularea unui titlu potrivit textului citit
Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului
citit
Scrierea caligrafică
XXVII ENERGIA ÎN MEM Măsurări/ 1..Aparate care utilizează 4.2 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
I VIAŢA Ştiinţele electricitatea – Capacitatea 6.1 (pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru măsurarea planşe didactice, imagini cu aparate
OMULUI fizicii (unităţi nonstandard) 6.4 capacităţii; electrocasnice, vase de diferite mărimi
2.Aparate care utilizează - măsurarea capacităţii unor vase folosind etaloane de
electricitatea – Capacitatea forme şi mărimi diferite, urmată de consemnarea şi b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
(unităţi nonstandard) discutarea rezultatelor, cu folosirea expresiilor ”mai demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
3. Aparate care utilizează mult”, ”mai puţin”,”plin”, ”gol” etc.; învăţarea prin descoperire,
electricitatea – Capacitatea - realizarea unei reţete culinare simple; problematizarea, munca independentă
(litrul -l) - comparări de capacităţi de obiecte (de exemplu, de
4.Aparate care utilizează câte ori se cuprinde conţinutul unui recipient într-altul c.forme de organizare a
electricitatea – Capacitatea mai mare); colectivului: activitate frontală,
(litrul -l) - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării activitate individuală (observarea
succesive (două câte două) a capacităţii lor; sistematică, proba orală,
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici autoevaluarea)
privind capacitatea acestora (”plin”, ”gol” etc.);
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea
acesteia în litri;
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu instrumente
de măsură potrivite;
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarii
capacităţii unor vase de formă asemănătoare;
- completarea, până la egalizare, a capacităţii a două
obiecte;
- identificarea unui şir de efecte ale unei pene de
curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative de
energie;
DP Dezvoltare Ce este un bun prieten 2.3 - identificarea în imagini a comportamentelor 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup rechizite
şi - crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii b. procedurale: conversaţia
INTERAC ȚIU
socială mei/ Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea euristică, exerciţiul, muncă
NI SIMPLE
independentă, problematizarea,
CU FIIN ȚE ȘI
simularea, joc de rol, joc didactic
OBIECTE
c. forme de organizare a
FAMILIARE
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Desen 1.Moara de vânt(origami, 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
pensulaţie –culori reci) 1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfece,
Pictură 2.Utilitatea aparatelor 2.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor piuneză, tub prosoape de hârtie,
electrocasnice(decupare, 2.4 din mediul cunoscut; acuarele, pensule, creioane colorate,
ENERGIA ÎN
Colaj lipire) -realizarea morii. carioca, lipici.
VIAŢA
b. procedurale: conversaţia,
OMULUI
Confecţii şi explicaţia, demonstraţia, observaţia,
jucării exerciţiul, problematizarea.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
COMOARA MM Mişcare pe 1.Mi șcări pe muzică 2.1 - executarea unor mişcări sugerate de text 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
DIN muzică Mișcări libere 3.1 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în b.procedurale: conversația,explicația,
ADÂNCURI 2.Mi șcări pe muzică 3.2 perechi pe muzica audiată demonstrația, exercițiul, jocul
Mișcări libere (exemplu: P. I. Ceaikovski- ,,Lacul lebedelor”- c. forme de organizare a
XXIX Vals) colectivului: frontală, individuală,pe
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite grup, evaluare orală
-dans cu paşi egali pe cântec
Rondo a la turca de Mozart
Cântec: Fluturele
ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1. Fişă de lucru 1.1 Fişă de lucru 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Evaluare 1.2 Cuvinte cu sens opus de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Grupul de litere ghe 1.3 Completarea unor cuvinte din enunţuri date cu alte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Grupul de litere Ghe 1.4 cuvinte cu sens asemănător ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 5. Lectură: Omul și pasărea 2.1 Joc : ,,Eu zic mai multe , tu zici una! situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ de Ion Creangă 2.2 Evaluare prezentare, solicitare
lectură 2.3 Grupul de litere ghe
Scriere/ 3.1 Ordonarea unor silabe dintr-oserie dată, pentru a b.procedurale :conversaţia, explicaţia,
redactare 3.3 obţine cuvinte exerciţiul, munca independentă, munca
Elemente de 3.4 Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi în echipă,problematizarea, jocul,
construcţie a 4.1 scrierea acestuia învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Alcătuirea şi scrierea unor propoziţii folosind cuvinte
date o. c.forme de organizare : activitate
Grupul de litere Ghe frontală, activitate individuală (proba
Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii orală şi scrisă)
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de
litere ghe
Joc : ,,Cuvinte înrudite’’
MEM Măsurări/ 1.Producerea şi propagarea 3.1 - identificarea unei zile/luni care lipseşte dintr-o serie 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele sunetelor –Unităţi de 6.2 dată (ex.: ianuarie,...., martie; joi,...sâmbătă); planşe, ceas, calendar
fizicii măsură pentru timp (ora) 6.4 - aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele b.procedurale:
2.Poducerea şi propagarea săptămânii, în ordinea succesiunii lor în săptămână; conversaţia,
sunetelor (sunete din - precizarea lunilor specifice unui anotimp; explicaţia, demonstraţia,
natură) –Unităţi de măsură - identificarea datei unor evenimente din viaţa exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin
pentru timp (ziua, personală a copilului (ziua de naştere, prima zi de descoperire, problematizarea,
săptămâna, luna,anul) şcoală, prima zi a vacanţei de vară, Ziua învăţarea prin descoperire, munca
3.Poducerea şi propagarea Internaţională a copilului, Mărţişorul etc); independentă
sunetelor (sunete produse - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi c.forme de organizare a
de om) –Unităţi de măsură anotimpul în care acesta are loc (01.03.-Mărţişorul- colectivului:
pentru timp (anotimpurile) primăvara; 25.12-Crăciunul-iarna etc.); activitate frontală, activitate individuală
4.Poducerea şi propagarea - completarea calendarului personal/ al clasei cu activitate în grup
sunetelor (sunete produse evenimente care au importanţă pentru copii; (observarea sistematică, proba orală,
de obiecte) –Unităţi de - prezentarea unor evenimente/întâmplări personale, autoevaluarea)
măsură pentru timp utilizând denumirile zilelor săptămânii şi ale lunilor
(recapitulare) anului;
- realizarea unui calendar personal, privind activităţile
extraşcolare (luni-tenis, marţi-vizitarea unui muzeu,
MUZICA ŞI
miercuri-efectuarea unui experiment: plantarea unei
NATURA
flori într-un ghiveci);
- planificarea unei activităţi în cadrul unui orar;
- planificarea/ repartizarea unor responsabilităţi
personale/de grup pe o perioadă determinată de timp;
- identificarea mai multor tipuri de ceas (de perete,
ceasul electronic, ceasul de mână);
- evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre
diferitele tipuri de ceasuri (ex.: ceasul electronic nu
are ace indicatoare);
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe
date: ”Ceasul arată ora 9 fix/ 9 şi jumătate”;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de
ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă
propagarea sunetului prin diverse medii care-i
alterează tăria: un radio care se va acoperi cu diferite
materiale - hârtie, ţesătură, material izolator, vată etc.;
- producerea de sunete specifice ploii – picături de
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc.;
DP Dezvoltare Prieten adevărat – prieten 2.3 - crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
emoţională imaginar mei/ Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea rechizite
XXIX şi - practicarea unor jocuri de prezentare a b. procedurale: conversaţia
INTERAC ȚIU
socială colegului/ colegei euristică, exerciţiul, muncă
NI SIMPLE
jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În independentă, problematizarea,
CU FIIN ȚE ȘI
vacanţă simularea, joc de rol, joc didactic
OBIECTE
c. forme de organizare a
FAMILIARE
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală, activitate în grup/
pe perechi
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.4 utilizate; abilităţi practice, şablon, , acuarele,
Colaj 1.Chitara(pensulaţie, 2.6 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; pensule,fire textile, lipici, foarfecă.
MUZICA ŞI răsucire, împletire, lipire) - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a b. procedurale: conversaţia,
NATURA 2.Pălăria(pensulaţie, instrumentelor şi materialelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
împletire, lipire) - realizarea de lucrări în care se asociază elemente exerciţiul.
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare c. forme de organizare a
artistic colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Mişcare pe Interpretarea 3.1 - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzică Procedee armonico- 3.2 perechi pe muzica audiată b. procedurale: conversația,
polifonice (solist-cor, grupe (exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”) explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
ENERGIA ÎN alternative) - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de c. forme de organizare a
VIA ȚA exemplu: W.A.Mozart – „Flautul fermecat” (uvertura), colectivului: frontală, individuală,pe
OMULUI „Rondo à la Turc”) grup, evaluare orală
-dans cu paşi egali pe cântec
Cântec: Mirosul florilor
XXX ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Grupul de litere ghi 1.1 Grupul de litere ghi 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
LITERELOR orală 2.Grupul de litere Ghi 1.2 Ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Literele şi sunetul k,K 1.3 obţine cuvinte povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Literele q, Q, w, W, y, Y 1.4 Separarea cuvintelor scrise legat care formează un ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune 5. Lectură: Aladdin și lampa 2.1 enunţ şi scrierea acestuia situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ fermecată de Hans Christian 2.2 Completarea unor cuvinte date pentru a obţine prezentare, solicitare
lectură Andersen 2.3 propoziţii b.procedurale :
Scriere/ 3.1 Grupul de litere Ghe conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.3 Scrierea cuvintelor obţinute prin combinarea unor munca independentă, munca în
Elemente de 3.4 silabe date echipă,problematizarea,
construcţie a 4.1 Identificarea grupului de litere ghi jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.2 Completarea unor cuvinte date pentru a obţine p. c.forme de organizare :
propoziţii activitate frontală, activitate individuală
Ordonarea unor cuvinte dintr-o serie dată, pentru a (proba orală şi scrisă )
obţine o propoziţie
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine
propoziţii
Formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe
teme care prezintă interes
Completarea unor cuvinte date pentru a obţine
propoziţii
Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
scrierea acestuia
Formularea şi scrierea de enunţuri pe baza unei
imagini
MEM Măsurări/ 1.Banii (monede şi 5.2 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele bancnote) 6.3 lei, 100 lei planşe didactice, monede, bancnote
fizicii 2.Banii (monede şi - recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 bani, b.procedurale: conversaţia, explicaţia,
bancnote) 50 de bani; demonstraţia,
3.Banii (monede şi - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu altul exerciţiul, învăţarea prin descoperire,
bancnote) având aceeaşi valoare; jocul didactic, munca independentă
4.Banii (monede şi - punerea în corespondenţă: 1 leu –→o pâine; 1 leu – c.forme de organizare a
bancnote) →o acadea etc; 5 lei –→1 suc; 5 lei –→o revistă colectivului: activitate frontală,
- negocierea unor schimburi de obiecte echivalente activitate individual, (observarea
valoric (troc); sistematică, proba orală,
- echivalarea ca valoare a unor grupuri de obiecte cu autoevaluarea)
un singur obiect (3 creioane ≈ 1 pix);
- jocuri: Schimbul de cartonaşe (ex.: un cartonaş cu
animale valorează cât două cu fotbalişti);
- calcularea costurilor (şi a profitului, în cazul vânzării)
TIMPUL unor obiecte confecţionate de copii;
LIBER - adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind
bancnotele şi monedele învăţate;
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma
de bani de care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie, La
chioşc;
- rezolvarea unor probleme legate de stabilirea unui
buget pentru un scop precis;
- estimarea bugetului necesar pentru atingerea unui
scop;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin
utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în
concentrul 0-100
EXPLORARE DP Aspecte Meserii cunoscute 2.3 - jocuri de rol despre meserii 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
A specifice - poveşti, poezii, ghicitori, cântece despre meserii, rechizite
MESERIILOR ale susţinute de imagini b. procedurale: conversaţia
organizării - jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor euristică, exerciţiul, muncă
învăţării şi specifice unor meserii independentă, problematizarea,
pregătirii - organizarea unei expoziţii cu instrumente simularea, joc de rol, joc didactic
pentru confecţionate, fotografii, desene sau (unde e posibil) c. forme de organizare a
viaţă la direct cu instrumentele specifice colectivului: activitate frontală,
şcolarul meseriilor cunoscute activitate individuală, activitate în grup/
mic - decuparea unor informaţii despre meserii din ziare, pe perechi
reviste, cărţi

XXX AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.Evantaiul(origami, 2.2 utilizate ; abilităţi practice, şablon, acuarele,
Confecţii şi pulverizare –culorile 2.3 -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; pensule, paie băuturi răcoritoare.
TIMPUL jucării cucubeului) 2.4 -realizarea lucrării origami; b. procedurale: conversaţia,
LIBER 2.Cum îmi petrec timpul - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; explicaţia, demonstraţia, observaţia,
liber?(compoziţie liberă – - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a exerciţiul.
culori calde) instrumentelor şi materialelor de lucru; c. forme de organizare a
- exersarea muşchilor mici ai mâinii . colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Elemente de Improviza ția spontană 2.1 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
limbaj colectivă 2.2 acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, b. procedurale: conversația,
muzical 3.3 maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în c. forme de organizare a
bancă, cu bătăi pe genunchi) colectivului: frontală, individuală,pe
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei grup, evaluare
corporale pentru fiecare cântec
- utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru
MUZICA ȘI confecţionarea unor jucării muzicale simple (cutii/sticle
NATURA cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn
decorate de copii etc.)
Cântec: Vara sose ște
CLR Comunicare 1.Alfabetul 1.1 Alfabetul 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
XXXI orală 2.Vocale duble: oo, ii, ee 1.2 Scrierea literelor mici şi mari ale alfabetului limbii de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 3.Recapitulare finală 1.3 române povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 4.Recapitulare finală 1.4 Vocale duble: oo, ii, ee ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) Fişă de lucru 2.1 Cuvinte care conţin vocale duble: oo, ii, ee situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 5. Lectură: Aladdin și lampa 2.2 Identificarea unor cuvinte care conţin vocale duble prezentare, solicitare
lectură fermecată de Hans Christian 2.3 Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textului b.procedurale :
Scriere/ Andersen 2.4 citit conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 Aşezarea textului în pagina caietului.Plasarea titlului, munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 a datei, folosirea alineatului, scrierea cu majusculă, echipă,problematizarea,orală, jocul,
construcţie a 3.4 respectarea spaţiului dintre cuvinte învăţarea prin descoperire
comunicării 4.1 Recapitulare finală c.forme de organizare :
4.2 Fişă de lucru activitate frontală, activitate individuală
4.3 Formularea unor răspunsuri la întrebări date (proba orală şi scrisă )
despre conţinutul textului citit
Titlu.Autor.Alineate
Aşezarea textului în pagină
Identificarea personajelor, locului, timpului unei
întâmplări prezentate în textul citit
Evidenţierea unor modele de comportament, formarea
unor judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
Emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului
ÎMPĂRĂŢIA
citit
LITERELOR
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Despărţirea cuvintelor în silabe
Completarea unor enunţuri cu cuvinte date
Recapitulare finală
Fişă de lucru
Recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului,
timpului şi momentului evocat
Analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
însoţeşte
Formularea unor răspunsuri la întebări despre
conţinutul textului citit
Asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
Cuvinte cu sens opus
Completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje
ale textului citit
Ordonarea cuvintelor care fomează un enunţ şi
scrierea acestuia
Confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare,
MEM Numere/ Recapitualre finală 1.1 - citirea numerelor de la 0 la 100; 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Ştiinţele 1.2 - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua planşe didactice, mulaje
vieţii 1.3 caietului de matematică; b.procedurale: conversaţia,explicaţia,
1.6 - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr; demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
3.1 - compararea a două numere naturale mai mici decât munca independentă
5.2 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de c.forme de organizare a
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al colectivului: activitate frontală,
numărătorii de poziţionare; activitate individuală (observarea
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor sistematică, proba orală,
numere naturale prin compararea acestora două câte autoevaluarea)
două;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date
limitele intervalului;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100;
identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
A SOSIT
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
VARA!
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date;
recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor şi plantelor;
- reprezentarea în desen a componentelor principale
ale plantei;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman şi animal cu rolurile acestora;
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu
rolurile acestora;
DP Aspecte Meserii cunoscute 2.3 - prezentarea meseriilor de către specialişti invitaţi la 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
specifice clasă: medic, artist, mecanic, pictor, poliţist, preot, rechizite
ale zugrav, cercetător, pompier, contabil etc. b. procedurale: conversaţia
organizării - vizite la diferite locuri de muncă ale părinţilor sau euristică, exerciţiul, muncă
EXPLORARE
învăţării şi aflate în apropierea şcolii ori a locuinţei copiilor independentă, problematizarea,
A
pregătirii - organizarea unor evenimente (“Carnavalul simularea, joc de rol, joc didactic
MESERIILOR
pentru meseriilor”) în care grupuri de copii promovează c. forme de organizare a
viaţă la diferite meserii, la care sunt invitaţi părinţi, bunici, colectivului: activitate frontală,
şcolarul reprezentanţi ai şcolii şi comunităţii activitate individuală, activitate în grup/
mic pe perechi
AVAP Desen 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 Uuilizate; abilităţi practice, şablon, , hârtie
Pictură 2.1 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor colorată, hîrtie creponată verde şi
2.2 din mediul cunoscut; albasatră de diferite nuanţe, lipici,
Colaj 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în foafece, creioane, acuarele, pensule,
A SOSIT 1.În parc –machetă (lucrare mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore scobitori, pietricele, foafecă.
VARA! Confecţii şi colectivă) etc.; b. procedurale: conversaţia,
jucării - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de explicaţia, demonstraţia, observaţia,
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, exerciţiul, problematizarea.
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); c. forme de organizare a
-participarea la lucrarea colectivă; colectivului: activitate frontală,
-folosirea liniei cu scop de contur; activitate individuală.
-realizarea machete itridimensionale.
MM Mișcare pe Jocuri muzicale 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzică 3.1 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor b. procedurale: conversația,
3.2 tehnice, urmată de preluarea intuitivă / receptarea lor explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
de către copii c. forme de organizare a
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, colectivului: frontală, individuală,pe
prin prezentarea unor materiale muzicale sau grup, evaluare orală
TIMPUL ilustrative potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici
– colectiv
- desenarea unor imagini sugerate de textul diferitelor
strofe ale unui cântec
- dans cu paşi egali pe cântec
Toți în cerc vă a șeza ți
XXXII CLR Comunicare 1.Recapitulare finală 1.1 Recapitulare finală 6+1 a. materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
orală Fişă de lucru 1.2 Fişă de lucru de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2. Lectură- Zâna Fluturilor 1.3 Identificarea titlului, autorului, alineatelor povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, după Nestor Urechia 1.4 Aşezarea textului în pagină ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 2.1 Identificarea şi scrierea personajelor prezentate în situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ 2.2 textul citit prezentare, solicitare
lectură 2.3 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre b.procedurale : conversaţia,explicaţia,
Scriere/ 2.4 conţinutul textului citit exerciţiul, munca independentă, munca
redactare 3.1 Citirea selectivă şi transcrierea unor cuvinte şi în echipă,problematizarea,
Elemente de 3.3 enunţuri din textul citit jocul, învăţarea prin descoperire
construcţie a 3.4 Completarea unor enunţuri cu cuvinte din text c.forme de organizare : activitate
comunicării 4.1 Stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre frontală, activitate individuală (proba
4.2 conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt orală şi scrisă )
4.3 Ilustrarea prin desen a unor personaje din textul citit
Recapitulare finală
Fişă de lucru
Selectarea / formularea unui titlu potrivit textului citit
ÎMPĂRĂŢIA
Alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de
LITERELOR
mesajul textului citit, dintr-o serie de variante date
Stabilirea poziţiei şi a ordinii unui cuvânt în propoziţii
de 3-5 cuvinte
Schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţii, fără a
schimba mesajul transmis
Cuvinte cu sens asemănător
Completarea unor cuvinte din text cu grupuri de litere
învăţate
Formularea şi scrierea de enunţuri folosind cuvinte
date
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de
litere studiate
Completarea unor enunţuri care solicită relizarea
acordului gramatical
Identificarea enunţurilor marcate de linia de dialog
Jocuri de rol în contexte familiare: ,,În vizită ,,Timpul
liber
XXXII MEM Numere/ Recapitulare finală 1.6 aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru,
Figuri şi 2.1 decât 100; planşe didactice, mulaje
corpuri 2.2 - identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; b.procedurale:
geometrice/ 3.1 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, conversaţia,
măsurări 4.2 dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul de explicaţia, demonstraţia,
Ştiinţele 5.1 matematică; exerciţiul, jocul didactic, munca
pământului/ş 5.2 - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, la independentă
tiinţele fizicii 6.2 aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp de o c.forme de organizare a
săptămână şi evidenţierea regularităţilor; colectivului:
- înregistrarea schimbărilor meteorologice în activitate frontală, activitate individuală
calendarul naturii utilizând simboluri-desene – soare, (observarea sistematică, proba orală,
nori, precipitaţii, vânt; autoevaluarea)
STRĂLUCIRE
- înregistrarea vremii şi a temperaturii (la prânz) timp
A VERII!
de o săptămână;
- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de
energie, prin utilizarea unor modele (ex.: morişcă,
roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de la
robinet);
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se întâmplă
într-o navetă spaţială?” etc.;
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele
săptămânii, în ordinea succesiunii lor în săptămână;
- precizarea lunilor specifice unui anotimp;
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe
date;
- rezolvare de probleme;
DP 1.1 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
XXXII 1.2 de lucru rechizite
2.1 -rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă b. procedurale: conversaţia
2.2 - jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje euristică, exerciţiul, muncă
2.3 nonverbale emiţător-receptor (mi-am făcut un prieten, independentă, problematizarea,
3.2 mă doare măseaua, am primit un cadou, bunicul a simularea, joc de rol, joc didactic
3.3 venit în vizită etc.) c. forme de organizare a
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de colectivului: activitate frontală,
RECAPITULA
unele situaţii date activitate individuală, activitate în grup/
RE
- jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În pe perechi
vacanţă
- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre
sarcinile de lucru dintr-o zi
- organizarea unei expoziţii cu postere sau alte
obiecte pe care sunt scrise propoziţii care să exprime
importanţa învăţării
- jocuri de rol despre meserii
AVAP Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
jucării 2.2 uilizate; abilităţi practice, şablon, material textil
2.4 -folosirea liniei cu scop de contur gros, ac, aţă de papiotă, fire textil,
transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte foarfecă.
STRĂLUCIRE 1.Brelocul (croire, coasere,
de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire. b. procedurale: conversaţia,
A VERII împletire)
explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Mișcare pe Dans tematic 2.1 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
muzică 2.2 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei b. procedurale: conversația,
2.3 corporale pentru fiecare cântec explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
TIMPUL 3.1 - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de c. forme de organizare a
LIBER 3.2 dicţie şi de sincronizare; numărători colectivului: frontală, individuală,pe
3.4 - „Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare: grup, evaluare orală
tare-încet, repede-lent
- dans cu paşi egali pe cântecr
XXXII ÎMPĂRĂŢIA CLR Comunicare 1.Recapitulare finală 1.1 Recapitulare finală 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
I LITERELOR orală Fişă de lucru 1.2 Fişă de lucru de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2. Evaluare finală 1.3 Oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: ,,Cine ? povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3. Fişă de lucru 1.4 Ce face? Care? Unde? De ce? Cum este? ‘’ ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) 4. Lectură- 2.1 Formularea unor enunţuri clare folosind cuvinte date situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ -recondiţionarea unor cărţi 2.2 Dezvoltarea sau simlificarea unei propoziţii prin prezentare, solicitare
lectură deteriorate, vizite la 2.3 adăugarea /eliminarea unor cuvinte b.procedurale :
Scriere/ bibliotecă 2.4 Oferirea unor informaţiidespre sine, despre familie, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
redactare 3.1 activităţile preferate, folosind enunţuri simple scrise munca independentă, munca în
Elemente de 3.3 Prezentări elementare ale unor activităţi specifice echipă,problematizarea,
construcţie a 3.4 anotimpului vara jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării 4.1 Scurte descrieri (cel puţin trei) referitoare la anotimpul q. c.forme de organizare :
4.2 vara activitate frontală, activitate individuală
4.3 Despărţirea cuvintelor în silabe (proba orală şi scrisă )
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit
Citirea unor reviste pentru copii
Evaluare finală
MEM Numere/ Evaluare finală 1.2 - compararea a două numere naturale mai mici decât 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru
Măsurări 1.3 100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/ b.procedurale:
Ştiinţele 1.4 de unităţi; conversaţia, explicaţia,
vieţii/ 1.6 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir; exerciţiul, jocul didactic, munca
Ştiinţele 3.1 - identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100; independentă
fizicii 3.2 - identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat; c.forme de organizare a
5.2 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor colectivului:
numere naturale prin compararea acestora două câte activitate frontală, activitate individuală
două; (observarea sistematică, proba scrisă,
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date autoevaluarea)
limitele intervalului;
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu
obiecte sau prin operaţia inversă;
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor;
SUNT
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
ŞCOLAR
decât 100;
ÎNVINGĂTOR!
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale
animalelor şi plantelor;
- reprezentarea în desen a componentelor principale
ale plantei;
- relaţionarea principalelor structuri ale organismului
uman şi animal cu rolurile acestora;
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu
rolurile acestora;
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a
modalităţilor de economisire a energie;
XXXII DP 1.1 - jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
I 1.2 faţa clasei, a rezultatelor activităţii rechizite
2.1 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe b. procedurale: conversaţia
2.2 de lucru euristică, exerciţiul, muncă
2.3 - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării independentă, problematizarea,
3.2 regulilor de igienă personală simularea, joc de rol, joc didactic
3.3 - miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii c. forme de organizare a
create de elevi colectivului: activitate frontală,
- practicarea unor jocuri de prezentare a activitate individuală, activitate în grup/
EVALUARE
colegului/colegei pe perechi
SUMATIVĂ
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult,
mai puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit
la şcoală şi acasă
- realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi
ceea ce nu îi place să înveţe la şcoală, acasă, pe
stradă, în parc, în vacanţă, la teatru, la muzeu, la
televizor, pe internet etc.
- jocuri/ ghicitori de identificare a instrumentelor
specifice unor meserii
AVAP Pictură 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.3 utilizate; abilităţi practice, şablon, hârtie colorată,
Confecţii şi 2.2 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor acuarele, pensule, lipici, foarfece, o
SUNT jucării 1.Salutări din vacanţă – 2.3 din mediul cunoscut; coală de hârtie colorată.
ŞCOLAR felicitare(ţesere cu benzi de -explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; b. procedurale: conversaţia,
ÎNVINGĂTOR! Colaj hârtie, decupare, pensulaţie) -realizarea felicitării şi exprimarea opiniilor personale explicaţia, demonstraţia, observaţia,
în legătură cu ceea ce va conţine aceasta (prin exerciţiul, problematizarea.
Foto-film poze,filmuleţe, imagini..). c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
MM Cântarea Recapitulare 1.1 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
vocală 1.3 respectând sincronizarea b. procedurale: conversația,
1.4 - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
STĂLUCIREA
2.1 - executarea unor mişcări sugerate de text c. forme de organizare a
VERII –
2.2 - alegerea instrumentului potrivit sau a colectivului: frontală, individuală,pe
RECAPITULA
2.3 percuţiei corporale pentru fiecare cântec grup, evaluare orală
RE
3.1 - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de
dicţie şi de sincronizare; numărători
Cântec: Copilăria
XXXI CLR Comunicare 1.Jurnal de vacanţă 1.4 Jurnal de vacanţă 6+1 a.materiale : caiet, fişe de lucru, fişe
V orală 2.1 Completarea, după model, a unui jurnal personal în de evaluare, planșe cu imagini din
(ascultare, 2.Jocuri distractive 2.2 care să fie înregistrate succesiunea evenimentelor povești, imagini cu diverse obiecte,
vorbire, 3. Lectură-Evaluare 2.3 petrecute /trăite în zilele de vacanţă, folosind desene ghicitori,planşe-formule specifice în
interacţiune) -portofoliu, recomandarea 2.4 şi enunţuri scurte situaţii concrete:invitaţie, urare,
Citire/ lecturilor pentru vacanţă 3.1 Redactarea din proprie iniţiativă, a unor poveşti, prezentare, solicitare
lectură 3.3 jurnale, poezii etc.,prin care copilul să îşi exprime b.procedurale :
ÎMPĂRĂŢIA Scriere/ 3.4 bucuria, tristeţea, încântarea, mândria conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
LITERELOR redactare 4.1 Realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitaţii la munca independentă, munca în
Elemente de 4.2 evenimente personale ori ale clasei, documente cu echipă,problematizarea,
construcţie a 4.3 valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor jocul, învăţarea prin descoperire
comunicării excursii, hărţi simple care să marcheze obiective c.forme de organizare :
culturale di jurul şcolii etc.) activitate frontală, activitate individuală
Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, (proba orală şi scrisă )
amuzante, surprinzătoare, a unor fapte bune
Jocuri distractive
MEM Numere 1.1 - citirea numerelor de la 0 la 100; 4 a.materiale: caiet, fişe de lucru
1.3 - scrierea numerelor de la 0 la 100; b.procedurale:conversaţia,explicaţia,
1.4 - numărare din 1 în 1, în exerciţiul, jocul didactic, munca
1.6 ordine crescătoare şi descrescătoare; independentă
HAI SĂ NE -scrierea unui şir de numere, având date limitele c.forme de organizare a
DISTRĂM! intervalului; colectivului: activitate frontală,
-efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu activitate individuală
obiecte sau prin operaţia inversă; (observarea sistematică,
-aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici autoevaluarea)
decât 100;
JOACĂ-TE! DP Joc 1 a. materiale: fișe de lucru
XXXI b. procedurale: conversaţia euristică,
V exerciţiul, muncă independentă,
problematizarea, simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală (probă orală și
scrisă).
AVAP Confecţii şi 1.1 - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
jucării 2.1 utilizate; abilităţi practice, şablon, foarfece, lipici,
2.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în hârtie creponată de diverse culori,
1.Coiful(decupare, lipire) 2.3 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore, hârtie colorată, staniol.
HAI SĂ NE
2.Coroana(decupare, lipire, 2.5 etc.; b. procedurale: conversaţia,
DISTRĂM!
mototolire) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de explicaţia, demonstraţia, observaţia,
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, exerciţiul, problematizarea.
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ; c. forme de organizare a
-participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte colectivului: activitate frontală,
confecţionate. activitate individuală
MM Cântarea 1.Evaluare 1.1 - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a 2 a. materiale: casetofon, cd-uri, laptop
vocală 2.Jocuri 1.4 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul b. procedurale: conversația,
2.1 câinelui etc.) explicația, demonstrația, exercițiul, jocul
SUNT 2.2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici c. forme de organizare a
ȘCOLAR 2.3 – colectiv colectivului: frontală, individuală,pe
ÎNVINGĂTOR! - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, grup, evaluare orală
-EVALUARE prin prezentarea unor materiale muzicale sau
ilustrative potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici
– colectiv

LIMBA ENGLEZĂ- PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE CONŢINUT


Întocmit: prof. Maria-Magdalena Nicolescu
Săptă Teme Vocabular Conţinuturi Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse
- tenţe ore
mâna
I Greetings good morning, good Hello…. 1.1 -oferirea răspunsului la salut („Bună dimineaţa!”, „Bună ziua!”, 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
afternoon, good Good morning…. „Bună seara!”, „La revedere!”) b. procedurale: metoda audio –linguală,
evening, good Good metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
night, get up, watch afternoon…. c. forme de organizare a colectivului:
TV frontală, individuală
II Be Polite! Give, clap, help, Give me, please! 1.1 - îndeplinirea unei instrucţiuni simple, 1 a. materiale: caiet,
move, stay, write Help me , please! 2.3 – Exemplu: „Dă-mi un creion, hai să sărim, hai să dansăm b. procedurale:
Clap your hands! 2.4 etc.” (la fiecare instrucţiune profesorul îi urmăreşte cu atenţie metoda audio –linguală, metoda directă,
pe copii pentru a sesiza eventuale neînţelegeri şi pentru a exerciţiul, jocul didactic
sprijini receptarea - prin reformulare sau repetare) c. forme de organizare a colectivului:
-realizarea de dialoguri simple profesor-elev, elev- elev (cu frontală, individuală
sprijin) .
-jocuri de rol pentru cereri politicoase între prieteni
cu diverse obiecte exemplu:
”Dă-mi cartea ta, te rog” - ”Poftim” - ”Mulţumesc !
III Poster of Clap your hands, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale: caiet, etichete, lipici, foarfece
September come back , help diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale:exerciţiul, munca
me, please, give me -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
the book, please, c.forme de organizare a colectivului:
stay, move your frontală, individuală
legs
IV Where Are here, there Where is …….? 2.2 -repetarea unei întrebări şi a răspunsului la această întrebare; 1 a. materiale: caiet
You? The cat is here. 2.1 exemplu: „Unde este câinele? Câinele este aici.” b. procedurale: metoda audio –linguală,
The dog is there. - recitarea unei poezii scurte pentru copii metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
- indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/ braţului (aici, acolo) c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
V Happy witch, ghost, There is a…… . 2.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane
Halloween! mummy, bat, Happy 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte colorate,jetoane cu obiecte reprezentative
broom, vampire Halloween! -răspuns la întrebări simple; exemplu: pentru sărbătoarea de Halloween
„Ce este aceasta? Aceasta este o vrăjitoare.” b. procedurale: metoda audio –linguală,
-recitarea unei poezii scurte pentru copii metoda directă, exerciţiul, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
VI Left or left, right, straight Turn left! 2.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, jetoane cu stânga,
Right? ahead Turn right! 1.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte dreapta, înainte
Go straight 2.1 - îndeplinirea unei instrucţiuni simple, amuzante: “ Întoarce- te b. procedurale: metoda audio –linguală,
ahead! la dreapta! “ metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
-răspuns la întrebări simple : “Este acolo uşa? “ c. forme de organizare a colectivului:
- recitarea unei poezii scurte pentru copii frontală, individuală
-indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/ braţului (la stânga, la
dreapta)
VII Poster of broom, right, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale:caiet, etichete, lipici, foarfece
October vampire, left, bat diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale: exerciţiul, munca
-reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
VII The Red, blue, orange, What colour is it? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane
Colours pink, green, brown It is …… . 4.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte colorate,jetoane reprezentând culorile
It is a yellow pear. - răspuns la întrebări simple: „Ce culoare este aceasta? ” b. procedurale: metoda audio –linguală,
”Aceasta este ...”. metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
(profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a colectivului:
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu frontală, individuală
pronunţia şi intonaţia corecte)
- recitarea unei poezii scurte pentru copii
-desenarea unor obiecte pe care lipeşte
o etichetă oferită de profesor cu denumirea acestora
IX Let’ s Eat tomato, pepper, What do you like 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
Vegetables! cabbage, carrot, to eat? 3.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte jetoane cu legume
cucumber, potato I like… . - răspuns la întrebări simple: „Ce culoare este ardeiul? ” - b. procedurale: metoda audio –linguală,
I do not like… . ”Ardeiul este ...”. metoda directă, exerciţiul
(profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a colectivului:
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu frontală, individuală
pronunţia şi intonaţia corecte)
- mesaje scrise scurte; asocierea cuvintelor cu imaginea
-exemplu: “Îmi place… .” “ Nu îmi place… .“
X Poster of red, pepper, potato, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale:caiet, etichete, lipici, foarfece
November tomato, cucumber, diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale: exerciţiul, munca
blue -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individual
XI Meet My mother, father, Who is this ? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, jetoane cu membrii
Family! sister, brother, she, This is my 3.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte familiei
he mother. - răspuns la întrebări simple: „Cine este aceasta? ” - b. procedurale: metoda audio –linguală,
She is Ann. ”Aceasta este ...”. metoda directă
He is Tom. (profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a colectivului:
Where is my răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu frontală, individuală
Mother? pronunţia şi intonaţia corecte)
She is in the - mesaje scrise scurte; asocierea
kitchen. cuvintelor cu imaginea -exemplu: “ Aceasta este ... . “
“ Acesta este… . “
XII Word Father,brother,red,F father-brother 2.3 -construirea de rime simple:father- brother 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Rhymes red,Halloween, door-floor - jocuri de pronunţie pentru sunetele specifice limbii străine b. procedurale: metoda audio –linguală,
green,carrot,parrot, metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
balloon,moon,pets, c. forme de organizare a colectivului:
cats, fly, sky, floor, frontală, individuală
door, house,
mouse, Moo, blue
XIII Merry Candle, star, What is near the 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
Christmas! Rudolph, sleigh, Christmas Tree? 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte imagini reprezentative Crăciunului
snowflake, There is …… . 3.1 - recitarea unor poezii scurte pentru copii b. procedurale: metoda audio –linguală,
snowman There are… - mesaje scrise scurte; asocierea cuvintelor cu imaginea metoda directă, exerciţiul, munca
Merry Christmas ! independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XIV Wild bear, fox, elephant, What is this? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, jetoane cu animale
Animals lion, tiger, monkey This is a……. 3.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte sălbatice
-răspuns la întrebări simple: „Ce este acesta? ” b. procedurale:
”Acesta este ...”. metoda audio –linguală, metoda directă,
(profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea exerciţiul
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu c. forme de organizare a colectivului:
pronunţia şi intonaţia corecte) frontală, individuală
-exemplu: “ Aceasta este ... . “, “ Acesta este… .
XV Silly bear, lion, tiger, The bear is red. 2.3 - mesaje/rime trăznite însoţite de desene/colaje – exemple: “ 1 a. materiale: caiet
Sentences elephant, fox, Vulpea citeşte . “ b. procedurale: metoda audio –linguală,
green, clap hands, metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
red, read, watch TV c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XVI Poster of wild animals 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale:caiet, etichete, lipici, foarfece
January diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale: exerciţiul, munca
-reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XVII Evaluation 1 a. materiale: fișa de lucru, caiet, creioane
colorate
b. procedurale: metoda directă, metoda
audio- linguală, exerciţiul, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală, evaluare orală și scrisă
XVIII My bed, desk, What is it? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Bedroom wardrobe, In my bedroom 3.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
carpet,lamp there is a….. -răspuns la întrebări simple: „Ce este acesta? ” - metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
”Acesta este ...”. c. forme de organizare a colectivului:
(profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea frontală, individuală
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu
pronunţia şi intonaţia corecte) - exemplu: “ În dormitorul meu
este un ... . “
XIX The sofa, caffee table, It is a sofa. 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet
Livingroom TV, armchair It’s red. 1.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
Is the sofa red ? -răspuns la întrebări simple: „ Este acesta o canapea? ” metoda directă, exerciţiul, munca
Yes. ”Da, acesta este o canapea” . independentă
No. (profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a colectivului:
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu frontală, individuală
pronunţia şi intonaţia corecte)
-răspuns non-verbal (mişcarea capului) sau verbal scurt
(da/nu) la întrebări de verificare: ”canapeaua este roşie? ” , ”
Fotoliul este albastru? ”
- indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/ braţului (la stânga, la
dreapta)
XX Poster of bed, sofa, carpet, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a. materiale:
February TV, armchair, diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; caiet, etichete, lipici, foarfece
livingroom, -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea b.procedurale: exerciţiul, munca
bedroom independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXI The table ,chair, glass, Give me the fork, 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Kitchen fork, knife, plate please ! 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
Where is the -recitarea unei poezii scurte pentru copii metoda directă, exerciţiul, munca
table? -răspuns non-verbal (mişcarea capului) sau verbal independentă
Is the table here? scurt (da/nu) la întrebări de verificare: ”Masa este aici? ” , ” c. forme de organizare a colectivului:
Yes. Scaunul este acolo? ” frontală, individuală
No.
XXII The towel, soap, What is it? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Bathroom shower, tooth I wash my hands 2.1 simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b. procedurale:
brush, tooth paste, with….. 3.1 corecte metoda audio –linguală, metoda directă,
comb, shampoo, I comb my hair -recitarea unei poezii scurte pentru copii exerciţiul, munca independentă
have shower with…… - mesaje scrise scurte; asocierea c. forme de organizare a colectivului:
cuvintelor cu imaginea -exemplu: frontală, individuală
”Îmi pieptăn părul cu…..”
XXIII Actions in eat, sleep, have I eat in the 3.1 -”citirea” unuor mesaje simple şi asocierea acestora cu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
then shower, watch Tv kitchen. anumite imagini (“ Ma uit la televizor în… . “ b. procedurale:
House I sleep in the - solicitarea sprijinului din partea profesorului metoda audio –linguală, metoda directă,
bedroom. pentru descoperirea semnificaţiei mesajelor exerciţiul, jocul didactic
I watch TV in the scrise din proiectele afişate c. forme de organizare a colectivului:
livingroom. frontală, individuală
I have a shower
in the bathroom.
XXIV Poster of kitchen, comb, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale: caiet, etichete, lipici, foarfece
March plate, bathroom, diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale:exerciţiul, munca
towel, knife, table -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXV In the Park Ladybird, bird, What is it? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
butterfly, snowdrop, What colour is it? 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
flower -răspuns la întrebări simple: „Ce este acesta? “ “Acesta este metoda directă, exerciţiul, munca
un fluture. “ independentă
(profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea c. forme de organizare a colectivului:
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu frontală, individuală
pronunţia şi intonaţia corecte)
-recitarea unei poezii scurte pentru copii
XXVI Happy Easter egg, basket, 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Easter! bunny, chick, lamb 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
-recitarea unei poezii scurte pentru copii metoda directă, exerciţiul, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXVII Poster of Chick, Happy 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale:caiet, etichete, lipici, foarfece
April Easter! , basket, diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale:
bunny, Easter egg, -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea exerciţiul, munca independentă
lamb c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXVII My Head ear, hair, eye, nose, What is this? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
I mouth This is a nose. 1.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale: metoda audio –linguală,
Is it an eye? 2.1 -răspuns la întrebări simple: „ Este acesta un ochi? ” metoda directă, exerciţiul, jocul didactic
Yes. ”Da, este . “ c. forme de organizare a colectivului:
No. (profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea frontală, individuală
răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu
pronunţia şi intonaţia corecte)
-atingerea ochiului/ urechii/ mâinii/ braţului/ piciorului stâng/i
sau drept/e, în funcţie de mesajul audiat
-răspuns non-verbal (mişcarea capului) sau verbal
scurt (da/nu) la întrebări de verificare: ”Este acesta un ochi ?
” , ”Este aceasta o ureche? ”
XXIX How Do happy, sad How do you feel? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
You Feel? I am happy. 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale:
I am sad. -recitarea unei poezii scurte pentru copii metoda audio –linguală, metoda directă,
exerciţiul, jocul didactic
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXX My Clothes dress, T- shirt, skirt, What is it? 2.2 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
trousers, shoes, This is a…. 3.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte jetoane cu obiecte de îmbrăcăminte
cocks, hat, cap -”citirea” unor mesaje scurte şi îndeplinirea unor instruţiuni b. procedurale:
simple metoda audio –linguală, metoda directă,
- solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru exerciţiul, munca independentă
descoperirea semnificaţiei mesajelor scrise c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXXI Poster of mouth, dress, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care conţin 1 a.materiale:caiet, etichete, lipici, foarfece
May happy, hair, diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi simple; b.procedurale:exerciţiul, munca
trousers,T- shirt -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea independentă
c.forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
XXXII Let’ s Play Nif- Nif, Nuf- Nuf, My name is Nif – 3.1 ”citirea” unor mesaje scurte 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
a Story! Naf- Naf, brick- Nif. 2.3 - solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru b. procedurale:
house, stick- house, I live in a brick- descoperirea semnificaţiei mesajelor scrise metoda audio –linguală, metoda directă,
straw- house house. -realizarea de dialoguri simple profesor-elev, elevelev (cu exerciţiul, jocul didactic
Where do you sprijin) pentru, prezentarea unui personaj de desen animat c. forme de organizare a colectivului:
live? - punerea în scenă a unui dialog simplu frontală, individuală
XXXII My Page page , favourite My name is…… 2.2 - răspuns la întrebări simple: „Unde locuieşti?” - 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
I I am…….. ”Locuiesc...”. ”Care este hobby-ul tău?” - ”Îmi place să...” b. procedurale:
I live…………. (profesorul oferă sprijin prin repetarea întrebării, completarea metoda audio –linguală, metoda directă,
I like…… răspunsului sau prin reluarea răspunsului oferit de elev cu exerciţiul, jocul didactic
pronunţia şi intonaţia corecte) c. forme de organizare a colectivului:
- participarea la jocuri în lanţ – Exemplu: Elevul 1 frontală, individuală
– „Eu sunt ...., locuiesc..., îmi place să.... .” Elevul
2– „Eu sunt..., locuiesc..., îmi place să...” etc
XXXI Evaluation 1 a. materiale: fișa de lucru, caiet, creioane
V colorate
b. procedurale:
metoda directă, metoda audio- linguală,
exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală, evaluare orală și scrisă

LIMBA FRANCEZĂ - PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE CON ȚINUT


Întocmit: prof. Cristina Voican și Cristina Bolbose

Săptă Unităţi de Conţinuturi Vocabular Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse


- invăţare tenţe ore
mâna
1 Bonjour ! Saluer/répondre au Bonjour/Comment ça va? 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea 1 a. materiale: caiet, minge
salut; remercier - Ça va bien, merci. 2.1 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu b. procedurale:
formules de Bonsoir/ Bonne nuit/ Au individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
politesse revoir/ intonaţiei corecte; dirijat
Exerciţii de identificare prin asociere de c. forme de organizare a colectivului:
imagini; frontală, in perechi
Exerciţii de simulare a unui dialog
2 S’il te plaît … Identifier / Donner des Donne-moi le crayon… 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea 1 a. materiale: caiet,
ordres Aide-moi, s’il te plaît! Viens 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu b. procedurale:
ici, s’il te plaît! Arrête-toi! 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, metoda audio –linguală, metoda ludică,
Va au tableau!/ Va à ta intonaţiei corecte ; exerciţiul, dialogul dirijat
place! Exerciţii de recitare; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de simulare; frontală, in perechi
Activitate ludică;
3 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 1 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin etichete cu b. procedurale:
imagini reprezentând aceste cuvinte; Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
etichete cu aceste mesaje; jocul didactic
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu c. forme de organizare a colectivului:
imaginea frontală, individuală
4 Où est-il? Localiser dans Où est-il ? Ici/là-bas, 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea 1 a. materiale: caiet, creioane colorate , CD
l’espace, les voici/voilà/ il est ici/ il est là 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu Player, esarfa
prépositions de lieu Il / elle est sur/sous/dans 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
Exerciţii de pronunţie; dirijat, lucrul individual, intonare de cântece
Exerciţii de identificare şi colorare; c. forme de organizare a colectivului:
Audierea cântecului Sur le pont d’Avignon frontală, in perechi, individuală
5 Joyeux Identifier des objets Voilà une sorcière/un 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
Halloween! fantôme/un château/une 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu b. procedurale:
citrouille individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual, recitare de poezii
Exerciţii de pronunţie; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de identficare si colorare; frontală, individuală
Exercitii de recitare;
6 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 2 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
jucării/ etichete cu imagini reprezentând Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
cuvinte; jocul didactic
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu c. forme de organizare a colectivului:
imaginea frontală, individuală
7 Les couleurs Identifier et nommer Une pomme rouge, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
les couleurs ballon noir, une fleur jaune 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, creta colorata
2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
Exerciţii de identificare a culorilor; dirijat, lucrul individual, jocul didactic
Exerciţii de colorare; c. forme de organizare a colectivului:
Jocuri de atenţie şi de recunoaştere a frontală, in perechi, individuală
culorilor învăţate
8 Les légumes Identifier et nommer C’est une tomate, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
les légumes concombre, une 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
carotte, une pomme de 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
terre reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de identificare a culorilor; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de colorare; frontală, individuală, in perechi
9 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 3 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
etichete cu imagini reprezentând cuvinte; Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu c. forme de organizare a colectivului:
imaginea frontală, individuală
10 Ma famille Identifier et nommer Voilà ma mère/mon père/ma 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate , CD
les membres de la sœur/mon frère 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, Player
famille 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
Exerciţii de identificare; dirijat, lucrul individual, intonare de cântece
Audierea cantecului Fais dodo Colas, mon c. forme de organizare a colectivului:
petit frère frontală, in perechi, individuală
11 Ma maison Identifier les pièces de Voilà la chambre à coucher, 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
la maison la salle à manger, la cuisine, 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
la salle de bains 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual
Exerciţii de identificare; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de colorare; frontală, individuală
12 Fais des rimes Sensibilisation aux Trouve les mots qui riment! 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
sons spécifiques du Colorie le dessin! 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
français mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de identificare şi asociere a c. forme de organizare a colectivului:
cuvintelor care rimează; frontală, in perechi, individuală
Exerciţii de colorare
13 C’est l’hiver! Identifier des vœux C’est l’hiver/il neige/voilà le 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
Identifier et nommer sapin de Noël/le Père Noël/ 2.1 repetarea după profesor a unui cuvânt, imagini cu acestea
des objets les bougies mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
Audierea cântecului Mon beau sapin dirijat, lucrul individual, audierea de cântece
de Crăciun
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, in perechi, individuală
14 Au zoo Identifier les animaux C’est un lion, un tigre, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate,
sauvages éléphant, un singe, ours, un 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, minge
Identifier des actions renard, un loup 2.2 mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
Qui fait quoi ? reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, metoda ludică,
Exerciţii de identificare si asociere; exerciţiul, dialogul dirijat
Activitate ludică c. forme de organizare a colectivului:
frontală, in perechi, individuala
15 Atelier de Identifier des mots Trouve les images 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfece,
travail 4 connus correspondantes! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
Entoure les mots qui cuvinte învăţate/ etichete cu imagini Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual,
expriment l’hiver! reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
16 Evaluation 1 Évaluer les Qu’est-ce que c’est? 1.1 Exerciţii de identificare auditivă; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, fişe
connaissances Complète les phrases/Où 3.1 Exerciţii de identificare si asociere de lucru
acquises est le chat? Cherche b. procedurale:
l’intrus! Exerciţiul, lucrul individual
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
17 Ma chambre Identifier et nommer Voilà ma chambre. Dans ma 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea 1 a. materiale: caiet, planse cu obiecte de
les pièces de la chambre il y a un lit, une 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu mobilier,
maison et les meubles armoire, un bureau, un 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
propres à chaque tapis, une lampe intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
pièce Le canapé est à gauche, le Exerciţii de asociere; dirijat, lucrul individual, jocul didactic
fauteuil est à droite Exerciţii de identificare a obiectelor; c. forme de organizare a colectivului:
Activitate ludică frontală, in perechi, individuală
18 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 5 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
cuvinte învăţate/ etichete cu imagini Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual
reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
19 La cuisine Identifier et nommer C’est une table, une chaise, 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
les pièces de la un couteau, une fourchette, 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
maison et les une assiette, un verre. mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
meubles propres à Donne-moi le couteau, s’il reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual, jocul didactic
chaque pièce te plaît! La table est là/ici. Exerciţii de identificare şi asociere; c. forme de organizare a colectivului:
Activitate ludică frontală, in perechi, individuală
20 La salle de Identifier et nommer C’est une serviette, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate
bains les pièces de la savon, une brosse à dents, 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
maison et les une pâte dentifrice mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
meubles propres à reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual, recitare de poezii
chaque pièce Exerciţii de identificare şi asociere a c. forme de organizare a colectivului:
cuvintelor; frontală, in perechi, individuală
Exerciţii de colorare;
Recitarea unei poezii simple
21 La chambre à Identifier et nommer C’est un lit, un oreiller, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate ,
coucher les pièces de la miroir, une couverture. 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
maison et les Je mange dans la …….. 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
meubles propres à Je me couche dans la …… reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual,
chaque pièce Exerciţii de identificare a obiectelor; c. forme de organizare a colectivului:
Activitate ludică frontală, individuală

22 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 6 connus correspondante! 1.3 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
cuvinte învăţate/ etichete cu imagini Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual
reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
23 Dans le parc Se familiariser avec C’est le printemps! C’est un 1.1 Exerciţii de repetare după model; repetarea 1 a. materiale: caiet,creioane colorate,
les saisons et les mots papillon, une coccinelle, un 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu planşă: parc, CD player
de oiseau, un arc-en-ciel. 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
l’environnement Dans le parc il y a des intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
fleurs/des arbres/des bancs. Exerciţii de identificare şi asociere a dirijat, lucrul individual, recitare de poezii
imaginii cu cuvântul; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de colorare; frontală, in perechi, individuală
Recitarea unei poezii simple;
Intonarea unui cantec
24 Joyeuses Se familiariser avec C’est un panier, un œuf de 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet,creioane colorate,
Pâques! des événements Pâques, un agneau, un 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, jucării
importants de la vie lapin mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
Joyeuses Pâques! reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
Exerciţii de identificare şi asociere a imaginii dirijat, lucrul individual,
cu cuvântul; c. forme de organizare a colectivului:
Exerciţii de colorare; frontală, in perechi, individuală

25 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 7 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
cuvinte învăţate/ etichete cu imagini Exerciţiul, dialogul dirijat, lucrul individual
reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
26 Ma tête Identifier les parties du C’est le nez, la bouche, 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet,planşă
corps humain l’œil, l’oreille 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, b. procedurale:
2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; dirijat, lucrul individual,
Exerciţii de identificare prin asocierea c. forme de organizare a colectivului:
imaginii cu cuvântul; frontală, in perechi, individuală
Activitate ludica
27 Où habites-tu? Donner des J’habite en ville/à la 1.1 Exerciţii de intuire a sensului unei propoziţii 1 a. materiale: caiet, planşă: casa
informations campagne. 1.2 pe baza unei imagini; Exerciţii de repetare b. procedurale:
sur sa personne Je suis …… J’habite ….. 2.1 după model; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
J’aime ….. Exerciţii de identificare prin asocierea dirijat, lucrul individual, recitare de poezii
imaginii cu cuvântul; c. forme de organizare a colectivului:
Recitarea unei poezii simple; frontală, individuală, in perechi

28 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 8 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale: Exerciţiul, dialogul dirijat,
cuvinte învăţate/ etichete cu imagini lucrul individual
reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
29 Le Petit Se familiariser avec Je suis Le Petit Chaperon 1.1 Exerciţii de repetare după model, repetarea 1 a. materiale: caiet,creioane colorate, CD
Chaperon des personnages des Rouge. Je vais chez ma 1.2 după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu Player
Rouge contes grand-mère. Je suis le loup. 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:
Je 3.1 intonaţiei corecte; metoda audio –linguală, exerciţiul, dialogul
veux manger Le Petit Exerciţii de identificare şi asociere; Exerciţii dirijat, lucrul individual, auditii muzicale
Chaperon Rouge. Je suis le de colorare; c. forme de organizare a colectivului:
chasseur. Je chasse le loup. Audierea şi intonarea cantecului frontală, individuală
Promenons-nous dans le bois!
30 Mes vêtements Identifier et nommer C’est une robe, une jupe, un 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, fişe
les objets de chapeau, un pantalon, une 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, de lucru, planse
vêtements casquette, un t-shirt. Ce 2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
sont des chaussures, des reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; Exerciţiul, lucrul individual, exercitiul dirijat
chaussettes. Exerciţii de identificare prin asocierea c. forme de organizare a colectivului:
imaginii cu cuvântul; frontală, individuală, in perechi
Activitate ludică
Exerciţiu de completare
31 Mon corps Identifier les parties du Voilà le cou, le genou, le 1.1 Exerciţii de repetare după model; 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, fişe
corps humain dos, le coude, etc. 1.2 repetarea după profesor a unui cuvânt, de lucru, planse
2.1 mesaj simplu individual/ în cor până la b. procedurale:
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte; Exerciţiul, lucrul individual, exercitiul dirijat,
Exerciţii de identificare prin asocierea jocul didactic
imaginii cu cuvântul; c. forme de organizare a colectivului:
Activitate ludică frontală, individuală, in perechi
Exerciţiu de completare
32 Évaluation 2 Évaluer les Qu’est-ce que c’est? 1.1 Joc de rol după imagini date 1 a. materiale: caiet, creioane colorate, fişe
connaissances Complète les phrases! 2.1 Exerciţii de identificare şi colorare de lucru
acquises Cherche l’intrus! Dessine! 2.2 b. procedurale:
Relie les mots aux images! 3.1 Exerciţiul, dialogul dirijat, conversaţia
euristică, lucrul individual
c. forme de organizare a colectivului: in
perechi, frontală, individuală
33 Atelier de Identifier des mots Trouve et colle l’étiquette 1.1 Exerciţii de participare la expunerea 1 a. materiale: caiet, lipici, foarfecă
travail 9 connus correspondante! 3.1 proiectelor de grup care conţin diferite b. procedurale:
cuvinte învăţate/ etichete cu imagini Exerciţiul, lucrul individual
reprezentând aceste cuvinte; c. forme de organizare a colectivului:
reperarea etichetelor şi asocierea lor cu frontală, individuală
imaginea
34 Des jeux pour Fixation des Des jeux linguistiques 1.1 Activitate ludică 1 a. materiale: caiet,creioane colorate,
toi ! connaissances 1.2 Exerciţii de identificare prin asocierea b. procedurale:
acquises 3.1 imaginii cu cuvântul jocul didactic, dialogul dirijat, lucrul
individual şi pe grupe,
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, pe grupe, individuală

LIMBA GERMANĂ- PLANIFICARE PE UNITATI DE CON ȚINUT


Întocmit: prof. Loredana Elena Istrate Anghel și Cristina Fu șcel

Săptă Teme Vocabular Conţinuturi Comp Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna e ore
tenţe
I Begrüssen Hallo! Servus! Guten Wie geht`s? 1.1 - oferirea răspunsului familiar la salutul uzual 1 a. materiale: caiet
Tag! Guten Morgen! Danke, gut ! între prieteni („Bună!”, „Pa!”, formula „Ce mai b. procedurale:
Ttschuss faci?”) metoda audio –linguală, metoda directă,
exerciţiul, jocul didactic
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
II Wie heisst du?! Name , Vorname Wie heisst du? 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a.materiale:
Ich heisse….Wie 2.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, caiet
ist dein Name? intonaţiei corecte b. procedurale:
Mein Name - răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu sunt/ metoda directă, metoda audio- linguală,
ist…. Wie geht numele meu este...” (profesorul oferind exerciţiul, jocul didactic
´s? Danke, gut! sprijin prin completare sau prin reluare cu c.forme de organizare a colectivului:
pronunţie şi intonaţie corecte mesajul frontală, individuală
respectiv)
- participarea la jocuri în lanţ - exemplu: Elevul 1 - „Eu
sunt ….
Elevul 2
- „Eu sunt..., etc.
- recitarea unor poezii scurte pentru copii
III Poster des Guten Tag! Guten 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale:
Monats Abend ! Name, Vorname, conţin diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi caiet, etichete, lipici, foarfece
September Schule, simple; -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu b. procedurale:
imaginea exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
IV Befehle! Steh auf! Nehmen Sie Nehmen Sie 1.1 -realizarea unei comenzi didactice simple; exemplu: 1 a. materiale:
Platz! Zeig mal! Hör zu ! Platz ! Steh auf! „Vino aici!, „Ridică-te/ stai jos!”, „Arată-mi caiet, jetoane, creioane colorate
Zeichne! Komm her! cartea/ jucăria!” b. procedurale:
exerciţiul, metoda audio- linguală, metoda
direct, explicaţia,jocul didactic, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
V Requisiten das Buch, das Heft, der Zeig mir , bitte 1.2 -apucarea/ ridicarea unui obiect (exemplu: 1 a.materiale:
Füller, der Kulli, das Der der/ die/ das….. carte, caiet, penar, creion, , pentru a indica caiet, jetoane, creioane colorate
Radiergummi, die înţelegerea denumirii respective b. procedurale:
Federtasche metoda directă, metoda audio- linguală,
- realizarea unei comenzi didactice simple (exemplu: exerciţiul, munca independentă, jocul didactic
“Gib mir das Buch, bitte!! “ c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
VI Poster des Buch, Nehmen Sie platz!, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, etichete, lipici, foarfece
Monats Oktober Kulli, Radiergummi, hör conţin diverse simboluri/ etichete cu b. procedurale: exerciţiul, munca
zu! mesaje scurte şi simple; -reperarea etichetelor şi independentă
asocierea lor cu imaginea c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individual
VII Zahlen und Eins – zehn, elf, zwölf, Male aus! 1.2 - repetarea numerelor de la 1-20 si a culorilor 1
Farben dreizehn, vierzehn, Zeichne! 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu
fünfzehn, sechszehn, 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei
siebzehn, achtzehn, 2.3 corecte
neunzehn, zwanzig - rot, - desenarea obiectelor; exemplu: „Am un pisoi si o
gelb, blau, grün, orange, minge. Desenează-le!”
braun, lila, rosa, schwarz -- numărarea unor obiecte din clasă (creioane, caiete,
jucării)
-jocuri de atenţie şi de recunoaştere a numerelor si
culorilor învăţate
VIII Spielsachen Puppe ,Auto, Domino, Was ist das….? 1.2 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:
Flugzeug,Lego Das ist ein/ 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei caiet, jetoane cu jucării, creioane colorate
eine....... 2.3 corecte b. procedurale:
- repetarea unei întrebări uzuale şi a metoda directă, metoda audio- linguală,
răspunsului la această întrebare.; exemplu: „Ce este exerciţiul, jocul didactic, munca independentă
aceasta? O jucărie.” c.forme de organizare a colectivului:
- desenarea obiectelor; exemplu: „Am o maşină şi o frontală, individuală
păpuşă. Desenează-le!
- recitarea unei poezii scurte pentru copii
-participarea la jocuri de atenţie
IX Märchen Schneewittchen, Wer ist das? 1.3 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:
Rotkäppchen, Hexe, Das ist……Wer 2.1 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei caiet, imagini cu personaje din poveşti, film de
Aschenputtel, Hänsel bist du? Ich 2.2 corecte desene animate, creioane colorate
und Gretel bin…. - răspuns la întrebarea: ”Cine este aceasta/ b. procedurale:
acesta?” (profesorul indicând personajul) metoda directă, metoda audio- linguală,
-vizionarea unor clip-uri de 2-3 minute din filme de exerciţiul, vizionarea de filme
desene animate în limba respectivă (fără traducere în c.forme de organizare a colectivului:
limba română) frontală, individuală
X Poster des Domino, elf, zwölf, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale:
Monats Rotkäppchen, Hexe, conţin diverse simboluri/ etichete cu caiet, etichete, lipici, foarfece
November Puppe mesaje scurte şi simple; b. procedurale:
-reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XI Die Gefühle Glücklich, unglücklich, Wie geht es dir! 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:
traurig, sauer, neugierig, 2._ individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei caiet, jetoane cu băiat, fată, bărbat, femeie
verliebt, stolz corecte b. procedurale:
-răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu sunt/ metoda directă, metoda audio- linguală,
” (profesorul oferind exerciţiul
sprijin prin completare sau prin reluare cupronunţie şi c.forme de organizare a colectivului:
intonaţie corecte mesajul frontală, individuală
respectiv)
- participarea la jocuri în lanţ - exemplu: Elevul
1 - „Eu sunt ……
Tu esti……
-- recitarea unor poezii scurte pentru copii
XII Nikolausmann Bonbons, Schokolade, - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, imagini cu Moş Crăciun si
die Socken, der Sack, individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei Mos Nicolae, bradul de Crăciun, CD-player,
Weihnachtsmann, die corecte jucării muzicale, colinde in limba engleză,
Glocken, das Geschenk, Schmücke den - intonarea unor cântece însoţite de mişcare, creioane colorate
XIII Weihnachtszeit der Tannenbaum Tannenbaum! mimă sau acompaniament cu jucării muzicale b. procedurale:
metoda directă, metoda audio- linguală,
exerciţiul, munca independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XIV Die Familie Die Mutter, der Vater, Wer ist das? 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj 1 a.materiale:
Oma, Opa, der Bruder, Kreise die 2.2 simplu individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, caiet, jetoane cu membrii familieis, creioane
das Schwester Mitgliedern ein! intonaţiei corecte colorate
-răspuns la întrebarea: ”Cine este aceasta/ b. procedurale:
acesta?” (profesorul indicând persoana) metoda directă, metoda audio- linguală,
- răspuns la întrebarea: „Este aceasta/acesta exerciţiul, munca independentă
...?” (profesorul indicând obiectul) c.forme de organizare a colectivului:
-recitarea unor poezii scurte pentru copii frontală, individuală

XV Die Die Geburt, die Taufe, Zeichne! Hör zu 1.3 - repetarea după profesor a unor onomatopee 1 a.materiale:
Lebenserignisse die Hochzeit, die und sprich nach! 2.1 individual/ în cor până la reuşirea caiet, jetoane cu evenimentele vietii, CD-
Verlobung 1.2 pronunţiei, intonaţiei corecte player, creioane colorate
-ascultarea şi mimarea unor cântece simple b. procedurale:
pentru copii metoda directă, metoda audio- linguală,
- intonarea unor cântece însoţite de mişcare, exerciţiul, munca independentă
mimă sau acompaniament cu jucării muzicale c.forme de organizare a colectivului:
- frontală, individual
XVI Poster des Mutter, Vater, Opa, Oma, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale:
Monats Januar Geburt, Taufe, Hochzeit conţin diverse simboluri/ etichete cu caiet, etichete, lipici, foarfece
mesaje scurte şi simple; -reperarea etichetelor şi b. procedurale:
asocierea lor cu imaginea exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XVII Evaluation 1 a. materiale: fiŞa de lucru, caiet,
b. procedurale: metoda directă, metoda
audio- linguală, exerciţiul, munca
independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală, evaluare orală Şi scrisă
XVIII Die Kleidung Das T-shirt, die Jeans, Ordne! Male 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, imagini cu diverse
der Mantel, das Hemd, aus! 2.3 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei obiecte de imbracaminte, creioane colorate
die Hose, das Rock, corecte b. procedurale: metoda directă, metoda
-gasirea corespondentului pentru cuvintele date audio- linguală, exerciţiul, munca
- recitarea unei poezii scurte pentru copii independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XIX Die Accessoires Die Krawatte, das Schau her! Hör 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, jetoane cu accesorii
Knopfloch,die Kaputze, zu! Sprich nach! 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei vestimentare
der Gürtel, die Tasche Was ist das? 2.3 corecte b. procedurale: metoda directă, metoda
răspuns la întrebarea: ”Ce este aceasta/ audio- linguală, exerciţiul, munca
acesta?” (profesorul indicând obiectul) independentă
- numărarea unor obiecte c.forme de organizare a colectivului:
-găsirea cuvintelor corespunzatoare (cravata, gluga frontală, individuală
,etc. )
XX Poster des Die Jeans, das Hemd, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale:
Monats Februar das Rock, der Mantel, conţin diverse simboluri/ etichete cu caiet, etichete, lipici, foarfece
der Gürtel, die Kaputze mesaje scurte şi simple; -reperarea etichetelorşi b. procedurale:
asocierea lor cu imaginea exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXI Es ist mein Das Geschenk, der Wie alt bist 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
Geburtstag! Kuchen, der Luftballon, du…? Ich bin 2.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b. procedurale:
der Papierhut, die …..Jahre alt! corecte metoda directă, metoda audio- linguală,
Kerzen, die - răspuns la întrebări simple de identificare: „Câţi ani exerciţiul, munca independentă
Geburtstagskarte ai?; Eu am … ani . ” (profesorul oferind sprijin prin c.forme de organizare a colectivului:
completare sau prin reluare cu pronunţie şi intonaţie frontală, individuală
corecte mesajul respectiv)
- intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă
XXII Die Ausbildung Die Schule, die 2.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, jetoane cu forme de
Universität, die 2.3 individual/ în cor până la reuşirea invatamant
Kindergarten, das Abitur pronunţiei, intonaţiei corecte b. procedurale:
metoda directă, metoda audio- linguală,
exerciţiul
c.forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
XXIII Die Berufsleben Der Auszubildende, die Was ist das….? 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, creioane colorate,
Berufsschule, der Das ist…. 1.2 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei jetoane
Wehrdienst, die 2.1 corecte b. procedurale: metoda directă, metoda
Praktikantin 2.3 repetarea unei întrebări uzuale şi a audio- linguală, exerciţiul, jocul didactic ,
răspunsului la această întrebare.; exemplu: munca independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXIV Poster des Die Schule, der 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, etichete, lipici, foarfece
Monats März Luftballon, der conţin diverse simboluri/ etichete cu b. procedurale:exerciţiul, munca
Wehrdienst, das Abitur, mesaje scurte şi simple; -reperarea etichetelorşi independentă
die Universität asocierea lor cu imaginea
c. forme de organizare a
colectivului:frontală, individuală
XXV Das Haus Badezimmer, Schau her, hör 2.1 - repetarea unei întrebări uzuale şi a 1 a.materiale:caiet, jetoane cu bucătărie,
Schlafzimmer, zu und sprich 2.2 răspunsului la această întrebare ( exemplu: sufragerie, dormitor, baie
Wohnzimmer, Küche, nach! 2.3 „Ce cameră este aceasta? Aceasta este bucătăria.” b. procedurale:metoda directă, metoda
sich waschen, fernsehen Welche Zimmer - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu audio- linguală, exerciţiul, jocul didactic
ist das? individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei c.forme de organizare a colectivului:
Das ist…… corecte frontală, individuală
-găsirea cuvintelor corespondente-acţiune-locul
desfăşurării acesteia
-jocuri de executare a unor comenzi
simple( exemplu-“Du-te la bucătărie !“
XXVI Ostern Das Ei, das Lamm, der Verbinde die 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
Osterhase, frohe Ostern! Punkte! individual / în cor până la reuşirea pronunţiei, b. procedurale:metoda directă, metoda
Frohe Ostern! intonaţiei corecte audio- linguală, exerciţiul, munca
- repetarea unei întrebări uzuale şi a independentă
răspunsului la această întrebare.; exemplu: c.forme de organizare a colectivului:
„Ce este acesta? Un ou de Paşte.” frontală, individuală
-recitarea unei poezii scurte pentru copii
XXVII Die Hobbys Das Malen , das Was ist das….? 2.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale: caiet, creioane colorate
Zeichnen, die Das ist…… individual/ în cor până la reuşirea b. procedurale:
Fotografie, die Haustiere pronunţiei, intonaţiei corecte metoda directă, metoda audio- linguală,
-recitarea unei poezii scurte pentru copii exerciţiul, munca independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXVII Poster des Ostern, Küche, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale:
I Monats April Badezimmer, die conţin diverse simboluri/ etichete cu caiet, etichete, lipici, foarfece
Fotografie, das Malen mesaje scurte şi simple; -reperarea etichetelor b. procedurale:
şi asocierea lor cu imaginea exerciţiul, munca independentă
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXIX Das Essen und Bäcker, Konditorei, Was ist das….? 2.1 -repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet, creioane colorate
die Getränke Gemüse, Obst, die Das ist… individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b. procedurale:
Süßigkeiten corecte metoda directă, metoda audio- linguală,
-repetarea unei întrebări uzuale şi a exerciţiul, jocul didactic, munca independentă
răspunsului la această întrebare.; exemplu: c.forme de organizare a colectivului:
„Ce este aceasta? Este o …… frontală, individuală
-indicarea felurilor de mancare
XXX Beim Bäcker Der Brotlaib, das 2.1 - repetarea după profesor a unui cuvânt, mesaj simplu 1 a.materiale:caiet, creioane colorate
Croissant, das Baguette, 2.3 individual/ în cor până la reuşirea pronunţiei, intonaţiei b. procedurale:
die Brioche, das corecte metoda directă, metoda audio- linguală,
Brötchen exerciţiul, munca independentă, jocul didactic
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXXI In der Konditorei Der Kuchen, die Kekse, 2.3 -jocuri de pronunţie şi de atenţie 1 a.materiale:caiet
der Cookie, die Pralinen, b. procedurale:
die Eiscreme metoda directă, metoda audio- linguală,
exerciţiul, jocul didactic
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individual
XXXII Poster des Obst, Konditorei, Kekse, 3.1 -participarea la expunerea proiectelor de grup care 1 a. materiale: caiet, etichete, lipici, foarfece
Monats Mai Pralinen, Brioche conţin diverse simboluri/ etichete cu mesaje scurte şi b. procedurale: exerciţiul, munca
simple; -reperarea etichetelor şi asocierea lor cu independentă
imaginea
c. forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală
XXXII Das Gemüse Die Erbsen, die Linse, Was ist das…? 2.2 - răspuns la întrebarea: ”Ce este aceasta/ 1 a.materiale:caiet, creioane colorate, jucării
I der Mais, die Tomate, die Gib mir, bitte,…. 3.1 acesta?” (profesorul indicând obiectul b. procedurale:
Gurke, die Kartoffel, der -desenarea legumelor indicate metoda directă, metoda audio- linguală,
Kohl exerciţiul, jocul didactic, munca independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individuală

XXXI Das Obst Der Apfel, die Birne, die 2.2 -răspuns la întrebări simple de identificare: mie îmi 1 a.materiale:caiet
V Evaluation Banane, die Zitrone, die place….” b. procedurale:
Orange, die Grapefruit, metoda directă, metoda audio- linguală,
die Ananas exerciţiul, munca independentă
c.forme de organizare a colectivului:
frontală, individual, evaluare orală și scrisă