Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Gabriela Dumitru

CUNOAªTEREA MEDIULUI
Lumea în care trãim Ghidul cadrului didactic
Nivelul III

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristina Ilie, autoare „Istorie/ Geografie“ Indit Sera, autoare „Limba englezã” dr. Doina–Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analitica pentru disciplina „Cunoasterea mediului” din cadrul programului „A doua sansa - Învatamânt primar”, aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 si este distribuit gratuit cursantilor înscrisi în acest program educational. Toate materialele din cadrul programului educational „A doua sansa” vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunatatire formulate în urma utilizarii lor în scoala. În acest sens, trimiteti comentariile si sugestiile dumneavoastra pe adresa: secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Adrian Popescu Ilustraþii: Sorin Þârlea Foto copertã: Central Audiovisual Library of the European Commision © European Community, 2005 Acest material este publicat în scopuri educationale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentala a programului educational „A doua sansa - Învatamânt primar”. Autorii s-au straduit sa intre în leg\tura cu proprietarii imaginilor pentru a obtine permisiune a de a le folosi în aceasta editie. Îi rugam pe aceia pe care nu i-am putut contacta sa ia legatura cu noi la secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt de bun venit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Metodologia aplicãrii programei ºcolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Întocmirea planificãrii calendaristice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Proiectarea unitãþilor de învãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Precizãri privind activitatea de predare-învãþare-evaluare în lecþie . . . . .13 Prima lecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Familiarizarea cu Ghidul cursantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Evaluarea iniþialã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Lecþia 1 Lecþia 2 Lumina ºi cãldura Soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Miºcarea de rotaþie ºi de revoluþie a Pãmântului. Formarea zilelor ºi a nopþilor, formarea anotimpurilor . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Modificãri ºi adaptãri ale lumii vii determinate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Aerul. Proprietãþile ºi compoziþia lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Aerul în viaþa noastrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Apa. Proprietãþi. Circuitul apei în naturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Apa în viaþa noastrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Resursele solului ºi ale subsolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Forme de relief. Mediul acvatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Grãdina. Livada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Pãdurile de foioase. Pãdurile de conifere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Criterii generale de evaluare a proiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Modele de instrumente de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Lecturi didactice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Lecþia 3

Lecþia 4 Lecþia 5 Lecþia 6 Lecþia 7 Lecþia 8 Lecþia 9 Lecþia 10 Lecþia 11

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III

3

Cuvânt de bun venit
Stimatã învãþãtoare, Stimate învãþãtor,
Felicitãri pentru cã faceþi parte din marea echipã a proiectului „A doua ºansã – Învãþãmânt primar”! Prezentul ghid face parte dintr-o serie de materiale educaþionale elaborate în cadrul proiectului Acces la educaþie pentru grupuri defavorizate care vor fi utilizate în cadrul componentei A doua ºansã pentru învãþãmântul primar de cãtre cadre didactice, directori, inspectori ºcolari care conduc sau coordoneazã clase de tip „A doua ºansã” înfiinþate în octombrie sau în februarie 2005. În acelaºi timp ele, pot fi folosite ºi ca resursã în eforturile de construire a unor ºcoli incluzive. Forma pe care au dobândit-o aceste ghiduri se înscrie în concepþia unitarã a programul A doua ºansã pentru învãþãmântul primar, program definit prin: - modularitate ºi flexibilitate în organizare - caracter activ, practic aplicativ al curriculum-ului - respectarea individualitãþii în învãþare ºi evaluare. Ghidurile pentru cadrele didactice ºi pentru cursanþi au fost realizate în conformitate cu programele ºcolare aprobate pentru anul ºcolar experimental 2005-2006. În ghidurile pentru cursanþi urmãresc aplicarea unui model constructivist, secvenþial, accesibil ºi bine structurat de tip orientare, achiziþie, aplicare ºi transfer. Astfel, modelul didactic ales ºi pãstrat ca un laitmotiv se coreleazã cu etapele pe care le poate parcurge o unitate de învãþare, fiecare dintre momente cuprinzând secvenþe precum cele enumerate: - etapa de orientare poate cuprinde prezentarea scopurilor, semnificaþiei ºi contextului din perspectiva cursantului, activarea ºi valorizarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor anterioare ale acestuia, captarea atenþiei cursanþilor prin conexarea subiectului cu unul de interes vital pentru ei, introducerea unor întrebãri ºi situaþii provocatoare de cãtre cadrul didactic s.a., - etapa de achiziþie cuprinde rezolvarea de sarcini, exerciþii, însuºirea noilor cunoºtinþe având ca rezultat înþelegerea ºi operarea de cãtre cursant cu conceptele, etapa în care sunt alese cele mai eficiente metode de predare-învãþare-evaluare adecvate atât grupului þinta, dar ºi specificului subiectului predat. - etapa de aplicare ºi transfer se concretizeazã prin integrarea conceptelor achiziþionate în contexte noi, elaborarea unor produse ale activitãþii (de tip eseu, poster, tabel, colaj, model, proiect), evaluarea ºi auto-evaluarea atât a proiectului cât ºi a rezultatelor obþinute.

4

Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar

a metodologiei. Fiecare dintre ghidurile pentru cursanþi pentru fiecare disciplinã sau nivel de studiu se completeazã cu ghidul adresat cadrului didactic. contextul local în care se defaºoarã învãþarea. Acestea sunt fie lucrãri de referinþã ale pedagogie sau didacticii dsciplinei. pagini pentru aplicaþii ºi proiecte sau anexe cu informaþii esenþializate pentru consolidarea învãþãrii. probe de evaluare ºi auto-evaluare. Ghidurile pentru cadrele didactice pot fi cu usurinþã adaptate ºi individualizate în funcþie de contextul local. a formelor de organizare posibil de abordat. activitãþi de reactualizare a conceptelor cheie ale modulului/ nivelului anterior. de stilul de predare al cadrului didactic ºi de particularitãþile cursanþilor. pe lângã unitãþile de învãþare detaliate.Ghidurile elaborate pentru cursanþi cuprind. fie adrese utile pentru cadrele didactice care doresc sã se foloseascã de Internet. particularitãþile grupului cu care lucreazã. Ghidurile prezintã într-o manierã succintã informaþii atât teoretice. Ghidurile pentru cadrele didactice reprezintã cel mai complex instrument prin care programele ºcolare prind viaþã. dar ºi alternative. se oferã conceptele ºi achiziþiile cheie ale disciplinei pentru fiecare nivel ºi corespondenþa dintre acestea ºi metodologia didacticã cea mai eficientã. Cadrul didactic împreunã cu clasa pot hotarî în legãturã cu oportunitatea desfãºurãrii sarcinilor ºi aplicaþiilor propuse astfel încât cursanþii sã trãiascã experienþe de succes în învãþare. Ghidurile cuprind ºi referiri la alte surse bibliografice utile pentru derularea demersului didactic specific fiecãrei discipline. ritmul ºi metodologia abordãrii lor vor fi stabilite de cãtre fiecare cadru didactic în funcþie de stilul sãu didactic. mici proiecte ºi cercetari care se desfãºoarã în comunitate sau în diferite instituþii s. cu exemple de probe de evaluare construite pe baza standardelor de evaluare regãsite în programele ºcolare pentru fiecare disciplinã ºi nivel de studiu. dar ºi practice despre realizarea evaluãrii formative dar ºi a celei sumative. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 5 . de resursele materiale de care dispune ºcoala. În multe dintre unitãþile de învãþare propuse la diferite discipline de studiu pot fi întâlnite sarcini care se rezolvã cu ajutorul computerului. resursele de învãþare disponibile. Caracterul alternativ al acestor ghiduri se explicã prin aceea cã ordonarea conþinuturilor relevante sugerate. dicþionar cu termeni utilizaþi. atât prin forme clasice. se prezintã sugestii de întocmire a planificãrii. Ghidurile cadrelor didactice sunt o oglindã a fiecãrei unitãþi de învãþare prezentate ºi o aprofundare a ei din perspectiva scopului. astfel încât transpunerea în practicã a ideilor programului sã fie cât mai coerentã ºi mai transparentã. Ghidurile cadrelor didactice cuprind într-o manierã flexibilã ºi individualã secþiuni prin care se prezintã programa ºcolarã specificã disciplinei respective.a.

2005 în conformitate cu urmãtoarele documente: • Metodologia privind organizarea procesului de învãþãmânt în cadrul Programului „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“. Aºteptãm sugestiile de revizuire.ro.M. comentariile. • Materiale educaþionale pentru elevi ºi cadre didactice. nr. a tuturor celor care lucraþi cu aceste materiale în aceastã perioadã este foarte importantã. 5160 din 6. • Planul cadru pentru programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“.10. Dat fiind caracterul experimental al programului „A doua sansa pentru învãþãmântul primar” în acest an scolar ºi necesitatea revizuirii tuturor materialelor educaþionale elaborate pânã la extinderea programului în anul ºcolar 2006-2007. observaþiile sau aprecierile pe adresa secondchance@wyginternational. contribuþia dumneavoastrã. • Programe ºcolare integrate prin care se realizeazã educaþia de bazã.Programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“ în anul ºcolar 2005-2006 va fi aplicat pe baza O. Vã multumim ºi va dorim succes! Cristiana Boca 6 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .

Standardele de performanþã reprezintã un sistem de referinþã comun ºi echivalent pentru toþi elevii care au absolvit modulul. cu specificarea celor destinate a fi studiate adaptat specificului comunitãþii de aplicaþie. de numãrul de ani de ºcolarizare. dar ºi transdisciplinar. Aceastã diversitate poate fi valorizatã în organizarea activitãþilor de învãþare pe grupe. prin stimularea interesului faþã de pãstrarea unui mediu echilibrat ºi faþã de propria sãnãtate. corespunzãtor clasei a III-a (17 ore de curs). Dezvoltarea capacitãþilor ºi abilitãþilor de observare. Ele sunt organizate tematic: Lumina ºi cãldura. Pot fi tratate intradisciplinar. cadrul didactic va elabora criteriile de notare ºi va certifica romovarea/nepromovarea modulului de cãtre fiecare cursant. varietate datã de particularitãþile comunitãþii locale. Obiectivele cadru sunt defalcate pe 1 . relaþiilor ºi interrelaþiilor din mediul natural. conþinuturile relevante. 3. sugestii metodologice de aplicare a programei. bibliografie. În elaborarea programei s-a þinut seama de varietatea contextelor în care va fi aplicatã. de influenþele variate pe care mediului natural ºi social în care trãiesc le exercitã asupra lor. Ele precizeazã capacitãþi pe care cursanþii ºi le vor forma ºi dezvolta progresiv de la un modul la altul. „Lumea în care trãim” este destinat cursanþilor cuprinºi în Programul „A doua ºansã” nivelul al III-lea. vizita la muzeu sau la o expoziþie. sugestii de activitãþi de învãþare pentru parcurgerea conþinuturilor. adaptat la particularitãþile comunitãþii unde se va desfãºura cursul. Ele sunt formulate în termeni de capacitãþi ºi atitudini generate de specificul disciplinei: 1. de naturã practicã. standardele de performanþã pentru finele absolvirii de cãtre cursanþi a modulului. Aerul. obiectivele cadru ºi pe cele de referinþã ale disciplinei. investigare a realitãþii prin folosirea unor instrumente ºi practici ºtiinþifice. Formarea capacitãþii de a utiliza terminologia specificã în descrierea ºi explicarea fenomenelor / legilor obiective. anexe cu exemple de experimente ºi experienþe. de preocupãrile lor. Conþinuturile sunt achiziþiile de naturã cognitivã prin intermediul cãrora se urmãreºte atingerea obiectivelor cadru ºi de referinþã propuse. Medii de viaþã.ºi permit elaborarea unor strategii didactice în care accentul sã cadã pe învãþarea activã (prin experienþe ºi experiment). Formarea unei atitudini pozitive faþã de mediul înconjurãtor. drumeþia. Obiectivele cadru vin în completarea competenþelor generale de la celelalte discipline ale ariilor curriculare „Om ºi societate” ºi „Tehnologie”. Conþinuturile abordeazã teme de interes generalfactorii de mediu ºi medii de viaþã . Apa.Metodologia aplicãrii programei ºcolare Modulul de „Cunoaºterea mediului”. Programa de învãþãmânt a acestei discipline cuprinde: nota de prezentare. Informaþia teoreticã esenþialã se dobândeºte pornind de la mediul apropiat. în cea mai mare parte.4 obiectivele de referinþã care specificã rezultatele aºteptate în urma învãþãrii. explorare. de personalitatea subiecþilor instruiþi ºi Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 7 . Suprafaþa pãmântului. 2. S-a pornit de la premisa cã fiecare cursant are un volum minim de cunoºtinþe ºi deprinderi de la care se porneºte spre dezvoltare. Pe baza lor. pliate pe condiþiile ºi adaptate la nevoile comunitãþii. plantarea ºi organizarea unor spaþii verzi). Ele corespund obiectivelor cadru ale disciplinei ºi sunt echivalente celor de la finele ciclului de achiziþii fundamentale ale ciclului primar. Activitãþile de învãþare amintite în programã sunt stabilite astfel încât sã se porneascã de la experienþa elevului ºi sã se integreze strategii de învãþare axate pe participarea activã a celui instruit dar. ºi sã se ofere o oarecare flexibilitate prin contextul în care se realizeazã instruirea. Activitãþile de învãþare propun modalitãþi de organizare a activitãþii în clasã ºi în afara ei (excursia. Totodatã existã diversitate datã de vârstele diferite ale cursanþilor. familiar ºi este transferatã ºi aplicatã în activitãþi.

care asigurã susþinerea actului predãrii prin aserþiunea conceptelor definite (enunþarea afirmativã sau negativã a unor adevãruri). cât ºi pentru etapele de asimilare.. substituiri care angajeazã ºi opiniile celor educaþi. întocmirea de proiecte ºi referate ce redau particularitãþile mediului în care se învaþã. experimentele ºi formularea explicaþiilor ºi a concluziilor. anterior abordatã. dezbateri pe teme alese din realitatea imediatã. normativã.cultura lor generalã . de a organiza ºi dirija. Dicþionar de termeni pedagogici. experimentarea ºi examinarea fenomenelor în contexte apropiate lor. proceduralã. prin descrierea unor situaþii. • operaþia de explicare. realizarea de produse alese în funcþie de resursele ºi nevoile comunitãþii. ca derivate din resursele intelectuale ºi din aptitudinile fiecãruia. demersul didactic se va axa pe: 8 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . miºcãri. Observaþiile personale. din responsabilitãþile generate de rolurile sociale pe care fiecare le deþine. pag 367-368). prin mijloace diverse. a punctelor de vedere personale. • operaþia de expunere. compararea ºi clasificarea acestora prin demonstraþii. compuneri. Ea trebuie sã debuteze cu o corectã diagnosticare a cursanþilor. episoade. Rolul cadrului didactic va fi de a planifica. dezbaterea unor situaþii specifice comunitãþii (cazuri problemã identificate chiar de elevi) ºi activitãþi practice. Bucureºti. a atitudinilor ºi convingerilor sale. cadrul didactic va putea adapta conþinuturile programei. Repetarea. Prin urmare. persoane. în situaþii precum: formularea de rãspunsuri ºi explicaþii la întrebãri.de personalitatea educatorilor. prin efort propriu ºi prin activitãþi individuale ºi/sau comune. colectarea de informaþii din alte surse valorificã ceea ce a fost învãþat deja. În funcþie de cele menþionate. Aceasta a fost raþiunea pentru care sunt recomandate. care asigurã susþinerea actului predãrii prin ordonarea cauzalã consecutivã. Acestea. de a crea contexte în care sã se transmitã cunoºtinþe ºi sã se formeze deprinderi adaptate la particularitãþile colectivului ºi ale cadrului în care are loc învãþarea. este recapitulatã în cadrul unei lecþii cu temã nouã. a propriilor observaþii privind mediul natural ºi social al comunitãþii. Fiecare temã din programã. Orice conþinut pe care programa îl prevede pentru învãþare se bazeazã pe ceea ce elevii ºtiu deja . elaborarea de studii de caz. iar în privinþa ghidului cursantului poate interveni la nivelul conþinutului acestuia prin adaptarea. înlocuirea. teleologicã a cunoºtinþelor transmise la nivel de comunicare pedagogicã (vezi Sorin Cristea. le va putea regrupa. simboluri. simultan cu adãugarea celor noi descoperite prin documentare sau aflate de la învãþãtor ºi colegi permite o învãþare în spiralã ºi dezvoltarea progresivã a competenþelor. va fi intermediar între subiectul ºi obiectul instruirii. Se propun: discutarea situaþiilor problemã existente la nivel local. În elaborarea materialelor pentru modulul Lumea în care trãim s-a þinut seama de faptul cã timpul cursanþilor înscriºi în programul „A doua ºansã” este redus. EDP-R. Activitatea didacticã trebuie orientatã dupã necesitãþile ºi interesele elevilor.A. Predarea este util sã fie conceputã ca interacþiune permanentã între cadrul didactic ºi grupul de cursanþi dar ºi între un cursant ºi altul. 1998. efectuarea de teme practice individuale sau în colaborare. Astfel va realiza trei activitãþi complementare: • definirea conceptelor în actul predãrii. Se recomandã cunoaºterea ºi recunoaºterea individualitãþii fiecãruia prin prisma nevoilor ºi aspiraþiilor pe care le are. adãugarea unor unitãþi ºi elemente de conþinut sau poate utiliza alte materiale suport. aplicare ºi evaluare. a volumului de achiziþii de care dispune la acel moment. ca individualitãþi. exersare. consolidarea. În activitatea de predare.ºi pe ceea ce au asimilat în lecþiile anterioare. Reluarea informaþiilor în contexte ºi forme diferite. sistematizarea ºi îmbogãþirea informaþiilor (recapitularea) nu sunt planificate ca lecþii separate. omiterea. lecþiile trebuie proiectate într-o manierã care sã asigure învãþarea în clasã. Cadrul didactic va facilita activitatea elevului în vederea propriei formãri ºi va face o atentã monitorizare. prin dirijarea observãrii spre fenomenele de studiat ºi prin identificarea lor la nivelul unor cuvinte. cadrul didactic poate redistribui resursele temporale etc. atât pentru activarea informaþiilor elevilor. De asemenea. din experienþa acumulatã. activitãþi precum: exprimarea de cãtre elevi. vizite ºi excursii.

prin prezentarea de cãtre fiecare elev a portofoliului personal. • antrenarea fiecãruia în activitãþi de autoevaluare ºi interevaluare. • cum valorificã informaþia asimilatã (rezolvarea sarcinilor de la rubrica Am aflat…). Considerãm cã este eficient dacã aceastã evaluare este mai degrabã o analizã de bilanþ a ceea ce a realizat fiecare. Evaluarea iniþialã (predictivã) va urmãri determinarea nivelului capacitãþilor specifice disciplinei ale fiecãrui cursant la intrare (capacitãþi vizate de obiectivele cadru). • distribuirea de sarcini individuale adaptate la achiziþiile. cu accent pe utilizarea informaþiei transmise la lecþie ºi aplicarea acesteia cu scopul formãrii de competenþe. dar ºi a unor capacitãþi. • responsabilizarea fiecãruia în iniþierea ºi desfãºurarea activitãþilor din cadrul grupului. • cum cautã informaþii necesare sau de interes. studii de caz. • implicarea în activitãþi individuale de învãþare ºi îndrumare (proiecte tematice de învãþare independentã) ºi de grup.?) Propunem focalizarea pe evaluarea continuã.). învãþãtorul va urmãri activitatea fiecãrui cursant sub urmãtoarele aspecte: • cum experimenteazã ºi cum exploreazã (formularea propriilor observaþii ºi a concluziilor de la rubrica Lucreazã ºi vei afla!). • cum aplicã informaþia ºi cum fructificã experienþa dobânditã pentru rezolvarea unor probleme personale sau ale comunitãþii (Practic. Propunem ca examinarea de la sfârºitul modulului sã se facã oral. proiectele ecologice. existenþa unui volum minim de informaþii din domeniul disciplinei (cunoaºterea mediului înconjurãtor din imediata apropiere). • stimularea permanentã prin recunoaºterea în activitãþile de evaluare continuã a progreselor pe care le-a realizat fiecare. • elaborarea de programe de intervenþie personalizate. aptitudinile ºi disponibilitãþile proprii. pentru fiecare din sarcinile de realizat se vor elabora criterii care vor fi comunicate cursanþilor (vezi anexele 1 ºi 2 ale prezentului ghid).• motivarea individualã pornind de la nevoile ºi interesele proprii. • valorificarea experienþei fiecãruia în activitãþile pe grupe ºi în cele frontale. listele de control Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 9 . La finalul fiecãrei unitãþi de învãþare se va stabili câte o orã de evaluare sumativã. Vor fi evaluate proiectele tematice de învãþare individualã sau pe grupe pe care le prezintã cursanþii. rezultate înscrise în grilele de observaþii. Învãþãtorul va evidenþia observaþiile sale cu privire la progresele individuale (desprinse din grila de observaþii. o sintezã a rezultatelor obþinute de fiecare. Pentru realizarea acestui tip de evaluare. Se vor lua în consideraþie ºi rezultatele obþinute de acesta în evaluãrile sumative. Evaluarea sumativã se va împleti cu autoevaluarea ºi cu interevaluarea. filele de portofoliu. • orientarea ºi îndrumarea activitãþilor spre ceea ce este necesar ºi corespunde intereselor fiecãruia. lucrãrile de investigare proprie. • înþelegerea sistemului de valori al elevului ºi utilizarea acestuia în formarea ulterioarã. de a investiga ºi utiliza experienþa. Propunem evitarea supraîncãrcãrii cursanþilor prin solicitarea efectuãrii de produse finite suplimentare celor realizate pe parcursul parcurgerii fiecãrei unitãþi de evaluare ºi a fiºelor de evaluare. de a înþelege sensul apartenenþei la comunitate ºi a contribuþiei personale în construirea unei vieþi de calitate. tabele de control ºi de inventar privind prezenþa unor comportamente etc. util ºi posibil de realizat!) Pentru acest tip de evaluare. Se poate realiza prin interviu completat de chestionar (vezi ghidul cursantului Ce ºtii despre. de a comunica. de a utiliza tehnologii. atitudini ºi sistem de valori (unitãþi de competenþe): de a gândi critic.. suplimentare celor transmise de cãtre învãþãtor. Ghidul cursantului prevede pentru fiecare temã din programã sarcini de îndeplinit. de a se adapta la situaþii diferite. prin utilizarea altor surse recomandate. Li se va oferi astfel cursanþilor ocazia de a le prezenta colegilor ºi cadrului didactic ceea ce au realizat. dupã principiul „a învãþa pe/de la alþii”. referate. inclusiv paginile web (rubrica ªtiaþi cã…? ºi Am aflat…)..

Lecturile suplimentare recomandate elevilor. Întocmirea planificãrii calendaristice În planificarea calendaristicã se vor asocia într-un mod personalizat elementele programei obiective de referinþã ºi conþinuturi cu resursele temporale. deoarece pe baza lor va fi posibilã examinarea de final de modul. Puteþi organiza excursii tematice. Tineþi seama de anotimpul în care se parcurge modulul. sursele de completare a informaþiilor pot fi: colecþia de reviste Arborele Lumii. Totodatã. De exemplu.a. Sfaturi Þineþi seama în întocmirea planificãrii calendaristice de posibilitatea de a aborda transdisciplinar conþinuturile. 4. va monitoriza activitatea cursanþilor la orele de evaluare sumativã. încã de la prima orã. sã le explice felul în care fiecare îºi va întocmi portofoliul personal. Pe parcursul perioadei de studiu el va anunþa orele destinate evaluãrilor sumative de sfârºit de unitate de învãþare ºi îi va sprijini pe cursanþi sã-ºi elaboreze sistematic ºi consecvent paginile de portofoliu. 2. cadrul didactic sã le prezinte cursanþilor modalitatea de examinare. situaþii extreme s. Cum e vremea. În aceastã situaþie este necesar ca. naþional sau global pot fi repere pentru planificarea activitãþii. pagini web recomandate în Ghidul cursantului. enciclopedii pentru copii. alocarea timpului pentru fiecare unitate de îvãþare. Ghidul cursantului pentru limba românã conþine texte suport despre medii de viaþã ºi contribuie la educaþia ecologicã a elevilor. Anumite evenimente semnalate în mass-media (fenomene meteorologice inedite. Orientaþi atenþia elevilor spre ceea ce le va folosi în lecþiile de cunoaºterea mediului. Pãmântul. 3. Se vor parcurge urmãtoarele etape: 1. lumea pe care o descoperi. asocierea obiectivelor de referinþã cu conþinuturile. Universul. de genul: Larousse . 10 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . La þarã.ºi inventar (vezi anexele Ghidului). drumeþii ºi vizite la muzee. pagini Web. împãrþirea în unitãþi de învãþare. La educaþie civicã sunt propuse pentru dezbateri cazuri de poluare.Prima mea enciclopedie. stabilirea succesiunii de parcurgere a unitãþilor de învãþare. manuale ºi caiete de lucru pentru clasele I-IV. Terra.) petrecute pe plan local.

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 11 .

grilele de verificare ºi inventar. proiectele tematice etc. pe care cadrul didactic le considerã adecvate pentru atingerea obiectivelor.pot fi cele recomandate de programã sau altele. structurarea ºi aplicarea elementelor de conþinut Programa trebuie parcursã obligatoriu dar.) Procesul de proiectare a unitãþilor de învãþare se face conform schemei: Identificarea obiectivelor Selectarea conþinuturilor Analiza resurselor Determinarea activitãþilor de învãþare Identificarea obiectivelor Se recomandã ca organizarea demersului didactic corespunzãtor fiecãrei unitãþi de învãþare sã þinã cont de succesiunea urmãtoarelor secvenþe: familiarizarea.instrumentele aplicate la clasã (fiºele cursanþilor de înregistrare a observaþiilor proprii în urma efectuãrii experimentelor.Proiectarea unitãþilor de învãþare Proiectarea fiecãrei unitãþi de învãþare este o etapã fundamentalã în organizarea demersului didactic. Resurse . mijloacele de învãþare folosite (a se consulta în acest sens ghidul cursantului. grilele de observaþie a comportamentului elevilor.se trec numerele obiectivelor aºa cum apar în programã. Se poate întocmi dupã urmãtorul model: Unitatea de învãþare Nr. se pot înlocui. chestionarele. Obiective de referinþã . la fel ca manualul. de ore alocat Conþinuturi Obiective de referinþã Activitãþi de învãþare Resurse Evaluare Conþinuturile sunt extrase din cele reprezentative recomandate de programa de învãþãmânt. se pot regrupa conþinuturile în proiectarea unitãþilor de învãþare. Astfel cã. 12 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . în care sunt enumerate materialele necesare experimentelor).timpul alocat. adãuga sau utiliza alte materiale suport. Evaluare . formele de organizare a clasei. omite. Activitãþi de învãþare . se adapteazã.

ca activitate pe grupe sau sub formã de brainstorming. pentru ca apoi fiecare grupã sã le descrie celorlalþi activitatea desfãºuratã. Alternaþi experimentele efectuate individual cu cele efectuate pe grupe.Precizãri privind activitatea de predare-învãþare-evaluare în lecþie Ghidul cursantului permite ca la nivelul fiecãrei lecþii abordarea conþinuturilor sã se facã secvenþial: orientarea în conþinut. În finalul lecþiei urmãriþi dacã s-au formulat rãspunsurile la nelãmuririle de la început. în scris. Asiguraþi-vã înaintea lecþiei cã dispuneþi de materialele necesare. citirea unor scheme. Experimente diferite pot fi efectuate de grupe diferite. comentarea unor imagini. cursanþii îºi vor raporta achiziþiile la ceea ce nu ºtiau ºi doreau sã afle. Dacã nu. Sfaturi Ce ºtii despre…? Ce ai vrea sã afli despre? asigurã feedback lecþiei. Cursanþii învaþã cel mai bine unii de la alþii! Informaþiile pe care le au cursanþii din activitatea proprie vor fi completate. Pe mãsurã ce învaþã. Acestea pot fi notate de cursanþi în caiete sau pot fi oferite ca fiºe multiplicate din paginile prezentului ghid. Se recomandã alocarea a 15-20 de minute. Uneori cursanþii au de observat un fenomen pe o perioadã mai îndelungatã. Corespunde activitãþilor de la rubrica Discutaþi în grup pentru a gãsi rãspunsul! Forma de organizare a activitãþii pentru acest moment al lecþiei va fi cea pe grupe ºi va dura 3-5 minute. Tot aici se încadreazã ºi activitatea pentru rubrica Ce ºtii despre…? Ce ai vrea sã afli despre? Se poate organiza ca activitate individualã rezolvatã independent. achiziþia ºi aplicarea. Nu uitaþi sã-i anunþaþi cu o sãptãmânã înainte cum sã se pregãteascã! Înlocuiþi experimentele propuse cu altele. Valorizaþi curiozitatea cursanþilor! Permiteþi-le sã-ºi formuleze unul altuia întrebãri ºi rãspunsuri! Dacã unii cursanþi anticipeazã demersul experimentelor sau dacã rezultatele ºi experienþele ar putea fi considerate inutile. sã prezinte fenomenele ºi sã tragã concluziile. • Orientarea este etapa de conºtientizare de cãtre cursanþi a scopurilor învãþãrii. • Achiziþia ºi aplicarea se vor realiza prin rezolvarea unor sarcini: efectuarea experimentelor ºi notarea observaþiilor. formularea de rãspunsuri la întrebãri. Se identificã în manual la rubrica Lucreazã ºi vei afla! Însuºirea cunoºtinþelor ºi deprinderilor va avea drept rezultat înþelegerea. dacã nu aveþi mijloacele necesare pentru realizarea lor sau dacã le consideraþi pe altele mai relevante sau mai interesante pentru cursanþi. recomandaþi elevilor bibliografie pentru studiul individual. Dureazã 5-10 minute. transferarea ºi evaluarea achiziþiilor. insistaþi ca aceºtia sã explice fenomenele folosind vocabularul specific disciplinei. sintetizate ºi structurate prin intervenþiile punctuale ale cadrului didactic. Faceþi completãri în ora urmãtoare sau în ora destinatã recapitulãrii ºi evaluãrii de la finalul unitãþii de învãþare. a semnificaþiei informaþiei ºi a contextului în care va aplica achiziþiile. descrierea unor fenomene. Efectuarea experimentelor conferã învãþãrii caracter activ. Solicitaþi-le cursanþilor de fiecare datã sã întocmeascã fiºe pentru experimente pe care le vor introduce în proiectele tematice. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 13 .

O parte se vor rezolva prin activitate independentã în clasã.Acestei etape îi sunt destinate ºi rubricile Vocabular ºi ªtiai cã…? Vocabular oferã cel mai adesea explicaþii ale cuvintelor din terminologia de specialitate. articole la ziarele locale organizate în ºcoalã sau în locuri publice din comunitate. Încurajaþi-i sã foloseascã dicþionare explicative. Nu toate pot fi evaluate ºi nu solicitã neapãrat informaþii. iar alta prin activitate individualã sau pe grupe în afara clasei. Practic...? oferã informaþii suplimentare. Am aflat. scheme. Au însã rol motivaþional. În activitatea pe care o desfãºuraþi la clasã. Am aflat. • Transferarea ºi evaluarea constituie etapa în care. Pregãtiþi pentru lecþie albume foto. planºe. recomandându-le surse de informaþii. sã descrie. Se realizeazã la rubricile: Sfaturi.. Solicitaþi-le cursanþilor sã procedeze la fel. cuprinde teme de rezolvat: teste de tip Sprijiniþi-i în elaborarea cuprinsului ºi a planului pentru proiectele tematice. articole din ziare ºi reviste pentru a vã susþine explicaþiile. Practic. Antrenaþi cursanþii ca prin aceste activitãþi sã îmbunãtãþeascã ambianþa sãlii de clasã ºi împrejurimile ºcolii. Cele efectuate în afara clasei vor discutate în ora de recapitulare .de la sfârºitul fiecãrei unitãþi de învãþare. Anunþaþi suficient de devreme data de prezentare a proiectelor tematice (ultima orã a fiecãrei unitãþi de învãþare). schimbã perspectiva cursanþilor asupra subiectului studiat. cãutând rãspunsuri la întrebãri precum: • care este nivelul achiziþiilor colectivului cu care lucreazã ºi cum poate fi determinat? • care vor fi pretextele problemã care motiveazã elevii în învãþare ºi cum le veþi înlesni demersul de cãutare? • cum veþi explica noþiunile noi pornind de la ceea ce ºtiu ºi pot face elevii? • cum îi veþi ajuta pe cursanþi sã experimenteze ceea ce au observat.. Pot fi prilej de transfer. Rubrica ªtiai cã. Prezentaþi-le criteriile de evaluare ale proiectelor de învãþare ºi solicitaþi-le sã se raporteze le ele în auto ºi interevaluare. Oferiþi sarcini de activitate practicã pliate pe specificul comunitãþii ºi adaptate la abilitãþile cursanþilor. Obiºnuiþi-i ca în prezentarea experimentelor sã se orienteze dupã vocabularul lecþiei. prin rezolvarea unor sarcini. diapozitive. Lãsaþi-le ºi cursanþilor iniþiativa de a propune activitãþi practice. 14 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .. sã caute curiozitãþi pe care sã le împãrtãºeascã celorlalþi ºi pe care sã le ataºeze proiectelor de învãþare. util ºi posibil de realizat! La rubrica Sfaturi se urmãreºte formarea unei atitudini pozitive faþã de mediul înconjurãtor ºi faþã de propria sãnãtate. Se pot efectua individual sau pe grupe ºi asociate cu tehnologiile. sã defineascã ºi sã formuleze concluzii pe baza observaþiilor fãcute? • cum veþi extinde învãþarea în afara clasei ºi cum veþi da caracter aplicativ celor învãþate? „creion ºi hârtie” (5-10 minute) sau de investigat. explicarea ºi interpretarea fenomenelor. gândiþi-vã ºi sã creaþi situaþii de învãþare. Sunt fundamentale pentru asimilarea informaþiei. Creaþi ocazii de popularizare a activitãþii cursanþilor: expoziþii de afiºe. cursanþii sunt solicitaþi sã opereze cu ceea ce au învãþat. în condiþiile în care elevii sunt solicitaþi sã explice de ce trebuie sau de ce e bine sã urmeze acel sfat. dar le pot satisface curiozitatea.evaluare sumativã . Nu sunt obligatoriu de reþinut de cãtre cursanþi. Organizaþi grupele de cursanþi distribuindu-le sarcinile în grup. susþin atingerea obiectivelor de naturã atitudinalã. crearea de site-uri etc. obiecte confecþionate din materiale refolosibile. Explicaþi-le cursanþilor informaþiile ºtiinþifice! Transpuneþi limbajul comun pe care aceºtia îl folosesc în limbaj specific disciplinei. Acordaþi gratificaþii pentru îndeplinirea lor.. cuvinte esenþiale pentru predarea ºi învãþarea conþinuturilor. fotografii. util ºi posibil de realizat! oferã sugestii de activitãþi practice. Folosiþi auto ºi inter-corectare la testele de tip „creion ºi hârtie”. dar ºi pentru descrierea. Notaþi aprecierile dumneavoastrã despre proiectele tematice ale cursanþilor ºi cereþi-le acestora sã le ataºeze în portofoliu..

pe lângã mediul natural. Printre acestea sunt: aerul. beneficiar al mediului. consumator. apele. apele curgãtoare. mãrile. oceanele. precum ºi perspectivele dezvoltãrii societãþii în ansamblu. • sã determinaþi care sunt aºteptãrile cursanþilor în privinþa achiziþiilor de la disciplina Cunoaºterea mediului. • sã-i familiarizaþi cu ghidul . O pãdure. pe de-o parte în direcþia protejãrii mediului ºi. Aceastã dependenþã cunoaºte un mare grad de reciprocitate. programul ºi orarul. fauna.Prima lecþie Aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: • sã creaþi climatului afectiv propice: interacþiune pozitivã. Sintetizaþi rãspunsurile pe care le-au formulat. intercunoaºtere. Acesta ocupã în mediul înconjurãtor o dublã poziþie: pe de-o parte este componentã ºi. precum ºi interdependenþa lor influenþeazã echilibrul ecologic. implicit. ºi activitatea ºi creaþiile omului. PREZENTAREA DISCIPLINEI DE STUDIU Puteþi începe cerându-le cursanþilor sã spunã ce înþeleg ei prin „mediu înconjurãtor”. pe de alta. datoritã faptului cã nevoile umane se adapteazã într-o mãsurã mai mare sau mai micã mediului. Descoperiþi preocupãrile fiecãruia. apã. sã se completeze ºi sã se sprijine în activitatea de învãþare. Totalitatea factorilor naturali determinã condiþiile de viaþã. obiectivele. lacurile. în ceea ce priveºte comportamentul nostru. se poate afirma cã mediul trebuie adaptat ºi organizat pentru a rãspunde nevoilor indivizilor. flora. relief. sã intervenim. Cunoaºterea unor aspecte legate de aceºti factori ne ajutã sã înþelegem dependenþa vieþii de pe planetã de schimbãrile care se produc la nivelul lor. Vã este de real folos pentru activitatea didacticã. Adaptaþi urmãtoarele informaþii la nivelul lor de înþelegere: Mediul natural. ceea ce presupune preluarea din naturã a unor resurse ºi prelucrarea lor pentru a deservi populaþia. CLIMATUL AFECTIV Încurajaþi cursanþii sã-ºi exprime cu sinceritate aºteptãrile ºi sã împãrtãºeascã celorlalþi din experienþa lor. solul. • sã realizaþi evaluarea iniþialã prin testul propus la începutul manualului ºi prin interviu. În mediul natural distingem componente fizice naturale: aer. în care cursanþii se cunosc unul pe celãlalt va permite ca ei sã se asocieze. Prin dezvoltarea activitãþii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporþii diferite.se vor studia paginile 1 ºi 2 din ghidul cursantului. Ansamblul de relaþii ºi schimburi ce se stabilesc între om ºi naturã. peisajele. motivare. motivele pentru care doresc sã-ºi continue studiile. când vorbeºte despre mediul înconjurãtor. Acest lucru este posibil numai prin cunoaºterea a cât mai multor lucruri despre lumea în care trãim. condiþiile de muncã pentru om. o baltã sau un lac sunt medii de viaþã în care vieþuitoarele intercondiþioneazã ºi se readapteazã continuu în cãutarea unui echilibru. O atmosferã destinsã. • sã le prezentaþi standardele de performanþã de la finele modulului ºi stilul de examinare pentru promovarea în modulul urmãtor pagina 28 din ghidul cursantului. Ele reprezintã suportul pe fondul cãrora apar ºi se dezvoltã vegetaþia ºi animalele. subsol. Cunoaºterea mediului înconjurãtor ne ajutã sã ne organizãm viaþa. În concluzie. activitãþile pe care le desfãºoarã în mod curent. Mediul înconjurãtor include. adicã aerul. determinã condiþiile de viaþã ºi. • sã prezentaþi cursanþilor disciplina de studiu. sol. solul ºi subsolul ºi formele de viaþã reprezintã imaginea cea mai comunã pe care omul obiºnuit ºi-o face atunci Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 15 . pe de alta.

Cursanþii vor lucra individual sau în perechi. a proiectelor. Enumeraþi elemente din cuprinsul unui portofoliu.Familiarizarea cu Ghidul cursantului Cereþi-le cursanþilor sã citeascã pagina de întâmpinare. alegeþi unul care are o citire coerentã ºi clarã sau citiþi dumneavoastrã. pentru mai multe teme. Discutaþi despre ce ºtiu ei în legãturã cu mediul înconjurãtor. Cereþi-le sã citeascã etichetele din dreptul fiecãrei etape de lucru. succesiunea momentelor din lecþie. Asiguraþi-vã cã au înþeles termenii. CE SE AªTEAPTà DE LA CURSANÞI? Studiaþi împreunã ultima paginã a manualului. Identificaþi din cuprins temele propuse spre a fi studiate. Recunoaºteþi pe Ghid. Acesta este cartea lor de vizitã ºi cuprinde rezultatele muncii lor constante ºi continue desfãºurate pe parcursul orelor de studiu. Insistaþi asupra necesitãþii ºi importanþei rezolvãrii lecþie de lecþie a cerinþelor ºi asupra necesitãþii pãstrãrii în ordine a fiºelor. Identificaþi standardele de performanþã. 16 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Precizaþi cã vor fi apreciaþi pe baza portofoliului personal. Oferiþi-le lãmuriri. Prezentaþi-le explicit. a documentelor ce cuprind aprecierile dumneavoastrã. Dacã mulþi dintre cursanþi întâmpinã dificultãþi de citire. aºa cum sunt trecute pe pagina manualului. dacã este necesar.

sã opereze pe calculator etc. . • informaþiile pe care le au despre mediul înconjurãtor (persoane care au cãlãtorit.Evaluarea iniþialã Se va face în scris prin formularea de rãspunsuri la întrebãrile din manualul elevului.fenomenele naturii observate. sã confecþioneze dispozitive. Sugeraþi-le modalitãþile prin care pot sã rezolve o serie de probleme personale sau ale comunitãþii punând în aplicare informaþiile dobândite la disciplina Cunoaºterea mediului (ca. cum sã amenajeze o ciupercãrie. . persoane care lucreazã în mediu poluat etc.) • abilitãþile pe care s-ar putea sã le aibã.cine pe cine poate sã ajute. • posibilitatea de a obþine informaþii despre mediul înconjurãtor. în urma exercitãrii unei profesii (sã planteze. Încurajaþi-i sã-ºi ofere unul altuia soluþii sau sã se documenteze pentru a obþine informaþii necesare. De pildã: • ce ºi cât ºtie fiecare despre mediul înconjurãtor apropiat ºi cum prezintã: . Veþi ºtii: .cine se pricepe ºi la ce se pricepe mai bine. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 17 . Astfel. • experienþa de viaþã acumulatã ca persoanã care are un loc de muncã. veþi putea organiza grupele în activitãþi. • preocuparea personalã pentru mediul înconjurãtor. În funcþie de ceea ce constataþi. persoane care lucreazã în agriculturã. Coroboraþi informaþiile obþinute despre fiecare la testul de la Cunoaºterea mediului cu cele obþinute prin testãrile de la alte discipline. de exemplu. ce activitãþi va prefera. Vã intereseazã atât informaþiile ºi cunoºtinþele specifice disciplinei. pagina 5. sã propuneþi experimente ºi activitãþi care îi intereseazã ºi le sunt accesibile. .ce puteþi cere de la fiecare sã facã. În orele de Cunoaºterea mediului. o serã etc. sã foloseascã un spaþiu restrâns pentru a cultiva legume necesare în gospodãrie. fie cã este vorba de grupe de nivel. provocaþi-i pe cursanþi sã ofere informaþii despre propria persoanã ºi sã comunice între ei. cât ºi priceperile ºi atitudinile generale. . . flora ºi fauna specificã. cum sã foloseascã sursele de energie neconvenþionalã în obþinerea energiei.cine. ci încercaþi sã cunoaºteþi fiecare cursant. forma de relief.cine cu cine are preocupãri comune.) • eventuale deprinderi de muncã intelectualã. ca ºi în cele de Limba românã ºi de Educaþie civicã.). sã picteze. sã selectaþi informaþiile transmise la lecþie dupã posibilitãþile ºi interesul cursanþilor.cine de la cine are de învãþat.cine cu cine se completeazã. Nu vã limitaþi doar la cunoaºterea achiziþiilor pe care se va fundamenta învãþarea. . fie cã este vorba de grupe mixte.aºezarea geograficã a localitãþii. veþi organiza eficient activitatea didacticã ºi veþi putea realiza o învãþare individualizatã.dezechilibre ecologice identificate. . pe care fiecare cursant le deþine. . cum sã pãstreze cãldura în locuinþã.

focul.experimentul 1. cel puþin printr-un enunþ. 3) Lumina albã se descompune în culorile curcubeului . adicã atmosfera. Conþinutul informativ Soarele este o stea. Surse de luminã sunt ºi becurile. Fãrã lumina ºi cãldura Soarelui. Se spune cã este planetã a Sistemului Solar. obiectele încinse. dacã în timp ce rotiþi globul îl înveliþi cu o eºarfã). • sã reproducã prin experiment fenomenul de descompunere a luminii albe. planetele Sistemului Solar. 1) Unele materiale pot bloca razele de luminã. . 2) Raza de luminã are traiectorie dreaptã rectilinie. În spatele surselor de luminã se formeazã umbra. viaþa nu ar fi posibilã. Puteþi demonstra fenomenul ºi dacã le cereþi cursanþilor sã priveascã lumina prin jetul de apã al unui furtun. • sã recunoascã în urma experimentelor proprietatea unor corpuri de a reflecta. 18 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .experimentul 2. • sã enumere. • sã redea. cu o râºniþã. pe baza imaginii. Aºa se formeazã principalele vânturi (miºcarea aerului poate fi sesizatã vizual.experimentul 3. sã se îndepãrteze de el ºi fãrã sã se rãstoarne (puteþi face analogie ºi cu maºina de spãlat. iar altele le lasã sã treacã prin ele. Pãmântul se roteºte în jurul Soarelui pe o traiectorie curbã fãrã sã se apropie. • sã descrie miºcarea de rotaþie a Pãmântului în jurul Soarelui. Aceastã rotaþie face ca aerul care înconjoarã Pãmântul. sã se miºte. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã noþiunea de stea.1 Lumina ºi cãldura Soarelui Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. pentru a evidenþia acþiunea forþelor centrifugã ºi centripetã). Pãmântul primeºte luminã ºi cãldurã de la Soare. • sã foloseascã în descrierea experimentelor vocabularul lecþiei. . adicã are luminã ºi cãldurã proprie. de a refracta sau de a difracta lumina. influenþa pe care lumina ºi cãldura o au asupra vieþuitoarelor.

• imagini ºi fotografii ale Pãmântului. 2 .în clasã. • informaþii despre Soare. Se poate completa cu: • informaþii despre planeta Pãmânt. • sugestii de construire a unor dispozitive care folosesc energia solarã. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 19 . Soarelui.acasã).Evaluare Pentru proiectul tematic vor fi rezolvate temele de la Lucreazã ºi vei afla! ºi Am aflat… (1 . Sistemului Solar.

formarea anotimpurilor Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. • sã identifice pe globul pãmântesc polii Pãmântului ºi Ecuatorul. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã miºcarea de rotaþie ºi de revoluþie a Pãmântului. când Soarele este deasupra capului nostru. • sã identifice poziþia României pe glob. noapte. O rotaþie completã a Pãmântului în jurul Soarelui dureazã un an. anul are patru anotimpuri. aproximativ 365 de zile (experiment 1). Anul are aproximativ 365 de zile. În timpul zilei este luminã ºi mai multã cãldurã decât noaptea. Cea unde se vede coborând Soarele cãtre searã se numeºte apus sau vest (noþiunile se desprind prin conversaþie euristicã) Lumina ºi cãldura Soarelui primite de zona în care se aflã þara noastrã sunt potrivite (moderate) ca putere ºi ca duratã. Aici este mereu iarnã. aici este mereu foarte cald (observaþie dirijatã . • sã explice formarea anotimpurilor ºi caracteristicile climei din þara noastrã drept consecinþã a miºcãrii Pãmântului ºi a poziþiei pe glob a României.2 Miºcãrile Pãmântului. 20 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .activitatea 2). În România. Se considerã cã ziua începe la ora 0 (12 noaptea) ºi se terminã la ora 24 (12 noaptea a zilei urmãtoare). la amiazã. iar lumina ºi cãldura zilelor sã fie diferitã de-a lungul anului. • sã defineascã noþiunile temporale: zi. Pe Pãmânt existã zone la care lumina ºi cãldura Soarelui ajung foarte puþin: Polii Pãmântului. Rotaþia în jurul Soarelui ºi înclinarea axei Pãmântului fac sã existe anotimpurile. • sã denumeascã punctele cardinale. Formarea zilelelor ºi a nopþilor. Informaþiile se desprind din completarea de cãtre cursanþi a rubricii Ce ºtii despre… Rotaþia Pãmântului în jurul axei sale duce la apariþia zilelor ºi a nopþilor. Alte zone (Ecuatorul) sunt încãlzite de Soare tot timpul anului. Mijlocul zilei este la ora 12. Conþinutul informativ O zi ºi o noapte dureazã aproximativ 24 de ore. anotimp. Direcþia de unde se vede Soarele apãrând dimineaþa pe cer se numeºte rãsãrit sau est.

Anunþaþi-o ca temã pentru ora viitoare sau aduceþi în clasã una dintre plantele recomandate în ghidul cursantului. astfel încât elevii sã-ºi poatã completa tabelele. o drumeþie sau pregãtiþi o lecþie în aer liber. curiozitãþi. vederi care prezintã natura în diferite anotimpuri. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 21 . desen cu poziþia Pãmântului faþã de Soare la echinocþii ºi solstiþii. Pentru comportamentul adaptat al vieþuitoarelor la alternanþa zi-noapte au de notat observaþii asupra plantelor ºi animalelor. sugestii de activitãþi pe care oamenii la desfãºoarã în scopul trecerii de la un anotimp la altul. explicaþia cuvintelor de la Vocabular. Evaluare În proiectul tematic de învãþare vor fi introduse: rezolvãrile de la Lucreazã ºi vei afla! ºi de la Am aflat….Nu uitaþi La tema urmãtoare cursanþii trebuie sã formuleze observaþii privind trecerea de la un anotimp la altul. Organizaþi o excursie.

) se schimbã dupã anotimp ºi se repetã de la un an la altul. hibernarea etc. Înfãþiºarea ºi comportamentul lor (de exemplu: . dispozitive prin care oamenii la utilizeazã pentru a se adapta la caracteristicile anotimpurilor (similare cu cele de la Practic. • sã prezinte în scris aspecte observate din activitatea oamenilor care se desfãºoarã conform caracteristicilor anotimpurilor ºi momentelor unei zile. • descrieri ale unor practici. migraþia. gãina.. Existã vieþuitoare diurne (floarea-soarelui.a) ºi vieþuitoare nocturne (regina-nopþii.la plante: încolþirea. Conþinutul informativ Alternanþa zi-noapte influenþeazã viaþa de pe Pãmânt ºi ritmul acesteia. util ºi posibil de realizat!). ariciul.la animale: împerecherea. Aceasta din urmã va fi realizatã individual ca temã pentru acasã. 22 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . astfel încât ele sã poatã supravieþui. unele specii de molii. veveriþa. schimbarea penajului sau a blãnii.3 Modificãri ºi adaptãri ale lumii vii determinate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. înmulþirea. înflorirea. de asemenea. liliacul. cuibãritul. ºoarecele de câmp.a) (se desprinde din conversaþia euristicã pe baza observaþiilor pe care ºi le-au notat cursanþii). Viaþa omului ºi ritmul dupã care se desfãºoarã sunt. somnul. • informaþii din alte surse privind tendinþa de modificare a caracteristicilor anotimpurilor. ursul. fluturele de zi. clasificate dupã criteriul diurne/nocturne. înmugurirea. Evaluare Pentru proiectul tematic se vor întocmi tabelele de la Lucreazã ºi vei afla! ºi prezentarea de la Am aflat. înmulþirea etc. porcul. se numeºte adaptare. crapul. Proiectul mai poate conþine: • scurte prezentãri ºi imagini ale vieþuitoarelor. bufniþa º. • sã dea exemple de vieþuitoare nocturne ºi diurne. Succesiunea anotimpurilor produce modificãri ºi transformãri în viaþa plantelor ºi a animalelor. creºterea.. . cursanþii vor fi capabili: • sã noteze propriile observaþii privind modificãrile lumii vii la alternanþa zi-noapte ºi la succesiunea anotimpurilor. Modificarea modului de viaþã al fiinþelor dupã schimbãrile din mediu. influenþate de alternanþa zi-noapte ºi de succesiunea anotimpurilor. • sã defineascã noþiunea de „adaptare”. formarea fructului. omul º.

diapozitive. Faceþi trimitere la pagina Proiectul de învãþare din Ghidul cursantului (pag. Pregãtiþi mijloacele de învãþare (planºe. Se va realiza evaluarea sumativã.Nu uitaþi Anunþaþi-le cursanþilor încheierea unitãþii de învãþare Lumina ºi cãldura Soarelui ºi pregãtirea pentru ora urmãtoare a proiectelor tematice. se vor recapitula ºi completa informaþiile dobândite pânã acum. Aveþi în vedere ºi întrebãrile care au rãmas fãrã rãspuns de la rubrica Ce ai vrea sã afli despre…? Solicitaþi-le sã caute rãspunsurile ºi documentaþi-vã ºi dumneavoastrã. imagini) pe baza cãrora veþi solicita elevilor sã comenteze ºi sã aplice ceea ce au învãþat. 28) Pregãtiþi-vã pentru fiecare cursant fiºele de observaþii ºi grilele de verificare ºi inventar pe care fiecare le va ataºa în portofoliu. Consultaþi prima paginã din anexa ghidului dumneavoastrã pentru a vã orienta în elaborarea criteriilor de evaluare a proiectului ºi a fiºelor de verificare ºi de inventar. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 23 . Prezentaþi ce trebuie sã conþinã proiectul tematic ºi criteriile dupã care veþi face evaluarea.

9) Cel mai important gaz din aer este oxigenul. Proprietãþile ºi compoziþia lui Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. 3) Aerul ocupã tot spaþiul. iar cel rece coboarã. Miºcarea Pãmântului face ca aerul sã se miºte ºi sã existe vânturile principale. are volum ºi masã.4 Aerul. Cantitatea de aer suflatã o singurã datã (expiratã) reprezintã capacitatea noastrã pulmonarã. 6) Aerul eliberat dintr-o singurã suflare este cel respirat în plãmâni. Cantitate de aer dintr-un balon poate fi cântãritã. 10) Vieþuitoarele inspirã aer ºi folosesc oxigenul ºi eliminã dioxidul de carbon. conþine dioxid de carbon. plantele folosesc dioxid de carbon ºi eliminã oxigen. respiraþie. exercitã presiune asupra corpurilor. El conþine în cantitate mai mare azot (78%) ºi oxigen (21%). 2) Apa ºi pãmântul conþin aer. 24 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Urcarea ºi coborârea aerului duc la formarea vânturilor. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã urmãtoarele concepte: atmosferã. în apropierea Pãmântului. el ia forma vasului în care este pus. picãturi de apã ºi vieþuitoare foarte mici. dar îi simþim miºcarea. întreþine viaþa ºi arderea. 8) Cãldura aerului se poate mãsura cu termometrul. Aerul este un amestec de gaze. presiune atmosfericã. Aceste informaþii se desprind în urma conversaþiei euristice. Cel cald urcã. • sã explice producerea unor fenomene care sunt determinate de proprietãþile aerului. Folosiþi cunoºtinþele cursanþilor din lecþiile anterioare: descompunerea luminii ºi miºcarea aerului ca efect al rotaþiei Pãmântului. Mai conþine praf. 11) Pentru a se hrãni. El are presiune. 5) Aerul nu are o formã anume. 7) Aerul circulã pe verticalã. • sã demonstreze urmãtoarele proprietãþi ale aerului: ocupã tot spaþiul. cu care împinge asupra obiectelor. Conþinutul informativ Pãmântul este înconjurat de o pãturã de aer care se numeºte atmosferã. În cantitate mai micã. Reprezentaþi printr-o diagramã compoziþia aerului. • sã redea compoziþia aerului. Informaþii desprinse de cursanþi prin experimente: 1) Aerul nu se vede. este transparent ºi se deplaseazã. Lumina ºi cãldura Soarelui pãtrund prin atmosferã. • sã mãsoare temperatura aerului. nu are formã proprie. Oxigenul din aer întreþine arderea. 4) Aerul are masã.

descrierea unor tehnici de prim ajutor. sugestii de confecþionare a unor moriºti de vânt. Verificaþi caracterul operaþional al informaþiilor cerându-le cursanþilor sã explice necesitatea de a urma sfaturile transmise în manual. Puteþi organiza lecþia în aer liber. Nu uitaþi Pentru ora urmãtoare elevii au de formulat observaþii cu privire la poluarea aerului: efectul gazelor de eºapament asupra structurii aerului ºi diferenþe de temperaturã între aerul dintr-o pãdure ºi cel din apropierea unui drum circulat. Fiecare grupã va descrie celorlalte experimentul ºi concluzia desprinsã.. Pentru proiectul tematic se recomandã conþinuturile similare celorlalte lecþii. Având în vedere numãrul mare al experienþelor ºi experimentelor. organizaþi cursanþii pe grupe. Specifice acestei teme pot fi: tabelul cu valorile temperaturilor pentru o sãptãmânã. De exemplu: Trebuie sã deschidem uºiþa sobei când ard cãrbunii deoarece. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 25 ..Evaluare Evaluarea se va realiza frontal. Sintetizaþi informaþiile desprinse de fiecare grupã ºi realizaþi o schemã.

usturimi ale gâtului ºi ale ochilor. otrãvurile împrãºtiate pentru insecte ºi animale „murdãresc” aerul. Când aerul este poluat. baloane umflate cu aer cald. Poluarea este o ameninþare pentru viaþã. • sã numeascã mãsuri de combatere a poluãrii ºi a efectelor acesteia. El are ca urmare încãlzirea treptatã a Pãmântului. 1) Substanþele toxice eliberate în atmosfera sunt transportate de picãturile de apã din curenþii de aer. Aceastã încãlzire este periculoasã pentru întreaga planetã. Praful. Forþa aerului produce energie numitã energie eolianã. 2) Atmosfera lasã jumãtate din razele Soarelui sã pãtrundã pânã la Pãmânt ºi sã-l încãlzeascã. Aceste boli pot scurta viaþa. pãdurile se mai numesc „plãmânul verde al Pãmântului”. substanþele toxice ajung pe pãmânt ºi în apã punând în pericol viaþa plantelor. fumul provenit din arderea lemnului. ale ficatului. gazele ºi picãturile de apã din aerul poluat împiedicã razele Soarelui sã se întoarcã în atmosferã. Poluarea aerului se vede adesea sub forma fumului din coºuri ºi a gazelor de la þevile de eºapament ale maºinilor. • sã justifice afirmaþia cã aerul este o resursã. vãrsãturi ºi chiar boli foarte grave ale pielii. Picãturile de apã se ridicã la nori ºi se transformã în ploaie. a animalelor ºi a omului. planoare ºi deltaplane. Cealaltã jumãtate se întoarce în atmosferã. ale inimii. apoi cad pe pãmânt sub formã de ploaie acidã. ale stomacului. De aceea. cãrbunelui. Ele împrospãteazã aerul. energie eolianã. 26 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . gunoaielor. Spunem cã ele polueazã aerul. Astfel. • sã identifice surse ale poluãrii aerului ºi sã deducã urmãrile producerii acestui fenomen. pãcurii. cursanþii vor fi capabili: • sã defineascã noþiunile: poluare. pornind de la cuvântul cheie „aer”. Conþinutul informativ Informaþiile pot fi desprinse în urma discuþiilor solicitate de rubrica Discutaþi în grup pentru a gãsi rãspunsul! sau în urma brainstormingului. fumul. gazelor. Ea poate fi folositã ºi pentru obþinerea curentului electric. Forþa aerului este o resursã inepuizabilã ºi care nu polueazã. ale plãmânilor. oamenii s-au folosit de forþa aerului ºi au construit: bãrci ºi corãbii cu pânze. dureri de cap. 3) Plantele folosesc în prepararea hranei dioxidul de carbon din aer ºi elibereazã în schimb oxigenul necesar respiraþiei. • sã descrie fenomenele de efect de serã ºi ploaie acidã. oamenii suferã de ameþeli. Praful. gazele de eºapament ºi cele din coºurile fabricilor. Astfel se produce efectul de serã. 4) Din cele mai vechi timpuri.5 Aerul în viaþa noastrã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. mori de vânt.

Identificaþi împreunã cu elevii cazurile de poluare din localitate. Cereþi-le cursanþilor pãrerea ºi lãsaþi-le libertatea de a alege activitãþi diferite. Pentru evaluarea sumativã de sfârºit de unitate de învãþare se pot elabora pe grupe sau individual proiecte ecologice. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 27 . referate. panouri de avertizare pânã la plantarea unor spaþii verzi ºi realizarea de machete ale unor instalaþii care folosesc energie eolianã.Nu uitaþi Pentru tema urmãtoare puteþi organiza o aplicaþie practicã: de la o expoziþie de afiºe împotriva poluãrii. activitãþi practice. Evaluare Evaluarea se va realiza frontal pe parcursul lecþiei. Faceþi trimitere la pagina 29 din Ghidul cursantului pentru a se orienta cu privire la elaborarea unui astfel de proiect.

Un om consumã aproximativ 3 litri de apã pe zi. 1) Apa de bãut se numeºte apã potabilã. a grindinei. Cãldura ºi miºcarea aerului determinã trecerea apei de la o formã la alta. Apa de la suprafaþa pãmântului se transformã la temperaturi foarte scãzute (sub 0 grade Celsius) în polei. faptul cã este solvent pentru unele substanþe în situaþia efectuãrii experienþelor. grindinã. Aceºtia se ridicã în aer pânã la nori. Descrieþi precipitaþiile amintite folosind imagini din naturã. • sã formuleze cel puþin douã condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã apa pentru a fi potabilã. în pãmânt. • sã explice producerea unor fenomene naturale: ploaie. iar corpul uman este format din 60-70% apã. a lapoviþei. a ninsorii. rouã. fluvii. Dacã vaporii ating noaptea obiecte reci (frunze). Norii duºi de vânt întâlnesc în calea lor straturi de aer rece sau foarte rece. ceaþã. cu scopul de a verifica validitatea afirmaþiilor cursanþilor ºi de a exersa limbajul specific disciplinei. Miºcarea vaporilor de apã produce energie. Reprezentaþi schematic circuitul apei în naturã sau solicitaþi-le elevilor sã facã lucrul acesta. Turnatã dintr-un vas în altul. chiciurã. lipsa gustului ºi a mirosului. solidã (gheþari) ºi gazoasã (vapori de apã din aer care nu pot fi vãzuþi cu ochiul liber). adicã circuitul apei în naturã. În aceastã situaþie se pot face parþial sau integral experimente. 3) Apa este un bun dizolvant. 28 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . formarea curcubeului. Informaþiile reies din discuþiile cu elevii. cantitatea nu se modificã. 2) Apa ia forma vasului în care este pusã. pe baza completãrii tabelului Ce ºtii despre…? operaþie realizatã individual. Aceste fenomene poartã numele de precipitaþii. 4) Apa se gãseºte în naturã sub trei forme: lichidã .6 Apa. • sã dea exemple de modalitãþi de economisire a apei. râuri. ducând la apariþia ploii. pe grupe sau ca brainstorming. • sã identifice urmãtoarele proprietãþi ale apei: transparenþa. 5) Cãldura transformã apa din stare lichidã în vapori. • sã prezinte oral sau grafic circuitul apei în naturã. nu are gust ºi nici miros. Vaporii se transformã în picãturi mãrunte ºi dese de apã. lapoviþã.în mãri. Conþinutul informativ Apa este indispensabilã vieþii. Proprietãþi. brumã. polei. cursanþii vor fi capabili: • sã identifice stãrile de agregare ale apei. se formeazã (vara) roua sau (primãvara ºi toamna) bruma. oceane. Este posibil ca proprietãþile apei care vor fi demonstrate sã fie deja cunoscute de cursanþi. Vaporii se transformã în picãturi de apã sau fulgi de zãpadã. Ea este transparentã. chiciurã. Circuitul apei în naturã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. ninsoare. fãcând sã aparã la înãlþime micã faþã de suprafaþa pãmântului ceaþa. ia forma vasului în care este pusã.

ca produs finit. sau descrierea structurii ºi funcþionãrii unui astfel de dispozitiv. • filtrul de apã. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 29 .Evaluare Se va face frontal face pe baza însemnãrilor fãcute de cursanþi în fiºele pentru experimente ºi a temei de la Am aflat… Acestea se vor ataºa proiectului de învãþare. Se pot adãuga: • reprezentarea graficã a circuitului apei în naturã cu descrierea felului în care se produc fenomenele din naturã.

• sã desfãºoare o acþiune în scopul protejãrii naturii. 1) Apa din corpul lor participã la circuitul din naturã. cursanþii vor fi capabili: • sã demonstreze experimental existenþa apei în organismul plantelor ºi în sol. Izvoarele ºi lacurile cu apã mineralã (amarã sau sãratã). ele putrezesc. Apele poluate pun în pericol viaþa de pe Pãmânt. Animalele o beau din râuri. Toate vieþuitoarele consumã apã ºi apoi o eliminã.) Inundaþiile provoacã pagube mari. Apa este locul unde trãiesc plante ºi animale. agriculturã ºi transporturi. insuficientã pentru comunitate. dar ºi în industrie. bãlþi etc. Când vieþuitoarele mor. Omul o foloseºte pentru bãut. Cantitãþi mari de apã sunt folosite pentru irigaþii. (Prezentaþi imagini din diferite staþiuni balneoclimaterice. Plantele absorb apa din pãmânt pentru a-ºi prepara hrana. Pe apã circulã bãrci. vapoare. iar apa din corpul lor intrã în pãmânt. a unor maºini ºi instalaþii.7 Apa în viaþa noastrã Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. • sã recunoascã importanþa apei pentru viaþa ºi activitatea oamenilor. • sã enumere urmãrile inundaþiilor ºi cãi prin care acestea pot fi prevenite. cât ºi cele cu apã caldã sunt folosite în tratarea unor boli. dar ºi pentru producerea curentului electric în hidrocentrale. Conþinutul informativ Vieþuitoarele nu pot trãi fãrã apa pe care o iau din naturã. sau pericliteazã viaþa oamenilor. O parte este eliminatã prin transpiraþie. neraþional folositã. 30 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Omul se hrãneºte cu plante de apã sau vieþuitoare din apã. la prepararea hranei. lacuri. • sã precizeze cel puþin un caz înregistrat în localitate în care: apa este poluatã. pentru menþinerea curãþeniei. în agriculturã. 2) Forþa apelor curgãtoare este folositã pentru punerea în miºcare a morilor. ºlepuri care transportã mãrfuri sau persoane.

Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 31 . colecþii de articole din ziare ºi reviste despre dezastre ecologice. liste cu reguli de respectat pentru exploatarea raþionalã a apei. schiþe ºi descrieri ale unor astfel de dispozitive. Proiectele tematice pot cuprinde. scheme ale circuitului apei în naturã ºi referate despre poluarea apei. Se dau sugestii pentru realizarea unui proiect ecologic. Spuneþi-le cursanþilor cã urmeazã ora de evaluarea de sfârºit de unitate. Evaluare Evaluarea se va realiza frontal.Atenþie! Puteþi opta pentru introducerea lecþiei Mediul acvatic în unitatea de învãþare Apa sau pentru introducerea acesteia în unitatea de învãþare Medii de viaþã. pe lângã fiºele completate de cursanþi în urma experimentelor efectuate. desene ºi fotografii corespunzãtoare aspectelor prezentate. postere. Reamintiþi-le întrebãrile rãmase fãrã rãspuns. scheme ºi descrieri ale funcþionãrii morilor de apã ºi a hidrocentralelor. Dacã aþi ales prima variantã. pregãtiþi-vã pentru evaluarea de la sfârºitul unitãþii de învãþare Apa. Indicaþi surse bibliografice. imagini cu peisaje în care se recunosc stãrile de agregare ale apei. studii de caz din comunitate. Formulaþi-le cuprinsul proiectelor. filtre de apã. a sarcinilor rezolvate la Am aflat… ºi ªtiai cã…?.

legume etc. aur. Este locul unde trãiesc vieþuitoare foarte mici. fierul. apa ºi solul compun mediul în care trãim. • sã enumere elementele componente ale solului. Ele pot fi regenerabile: apa. pietriº. Apa care pãtrunde în subsol dizolvã unele straturi pe care le întâlneºte în calea ei ºi apare la suprafaþa solului sub formã de izvoare minerale (cu apã sãratã. Omul transformã natura în folosul sãu. fier. materialele de construcþie (nisip. • sã identifice proprietãþile fizice ale unor resurse ale subsolulului: petrol. putere de absorbþie. 32 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . caolinul). puterea de absorbþie ºi fertilitatea. marmura. argilã. gazoasã). cupru. marmurã. aluminiu. Straturile de adâncime ale Pãmântului formeazã subsolul. pietriº. cãrbune. gazele naturale. cernoziomice (conþin substanþe hrãnitoare pentru plante ºi animale). aurul. nisip. prin valorizarea cunoºtinþelor anterioare ale cursanþior. • sã dea exemplu de utilizãri ale acestor resurse. solul. argilã. 5) Solul are urmãtoarele proprietãþi: permeabilitatea. argilã. • sã defineascã proprietãþile solului. argila. piersicii în sol nisipos. energia apei. cursanþii vor fi capabili: • sã demonstreze experimental proprietãþile solului: permeabilitate. 2) Solul conþine: apã. apã. resturi de plante ºi animale. Este alcãtuit din: nisip. argiloase. Solicitaþi cursanþilor dea exemple de plante pe care oamenii le cultivã orientându-se dupã tipul de sol: morcovi. Solurile pot fi: nisipoase. argint. plantele ºi animalele. pietriº. cãrbunele. calcarul. Felul solului influenþeazã speciile de plante ºi de animale care trãiesc într-o anumitã regiune. 3) Structura solului: cernoziom. viþã-de-vie. Aerul. Prin resurse naturale înþelegem totalitatea elementelor naturale din mediul înconjurãtor ce pot fi folosite în activitatea umanã. 4. nisip. aluminiul. În subsol se gãsesc resurse precum: petrolul. Fiecare oferã omului condiþii de viaþã ºi posibilitatea de a desfãºura activitãþi variate. fertilitate. aerul. pietriº. dar ºi neregenerabile: minerale ºi combustibili fosili cât ºi permanente: energia solarã. Conþinutul informativ Se desprind din dialog. argintul. energia eolianã.8 Resursele solului ºi ale subsolului Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. sare. aer. cuprul. în sol fertil (cernoziom). 6) Proprietãþile solului îl fac vulnerabil (sensibil) la poluare. 1) Solul este stratul de la suprafaþa Pãmântului în care plantele îºi înfig rãdãcina. amarã.

cu miros caracteristic. rugineºte. lucios. uneltelor ºi a pieselor rezistente. nu se sparge. din el se obþine pãcura. nu sunt solubili. Se vor reþine în proiectele tematice fiºele. 7) Exemplu: Petrolul este un lichid brun sau negricios-albãstrui. se aprinde greu. unsuros. identificarea. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 33 . Cãrbunii de pãmânt au culoare de la negru lucios la brun-deschis. tabelul în care s-au notat proprietãþile resurselor subsolului. stare solidã. Fierul se gãseºte stare solidã. lista de sugestii privind protejarea solului. se sparg uºor. participarea la activitãþile practice de curãþare a mediului sau de luptã împotriva poluãrii. prezentarea cazurilor de poluare din mediul apropiat. este folosit la fabricarea maºinilor. se aprind mai greu decât lemnul. a vopselelor. e un metal de culoare cenuºie. la topirea metalelor. colecþii de roci etc. fabricarea medicamentelor. referatele întocmite. arde cu flacãrã ºi face fum. tabelele. nu este solubil. sunt întrebuinþaþi la încãlzire. fotografiile ºi desenele realizate pentru temã.Evaluare Se evalueazã fiºele în care s-au notat observaþiile constatate la experimente.

Identificaþi pe hartã poziþia localitãþii dumneavoastrã. Prezentaþi-le cursanþilor vederi. apa. formele de relief. • sã dea exemple de relaþii de hrãnire între vieþuitoare. direct sau indirect prin modificãrile aduse mediului.între fiinþe existã relaþii de hrãnire. • sã defineascã principalele forme de relief. Exemplificaþi pe harta fizicã a României. 34 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . pagini de calendar cu peisaje în diferite anotimpuri. De asemenea.a. . plante ºi animale de munte. de întrajutorare º. 2) Apa este un mediu de viaþã (mediul acvatic). de dependenþã a uneia faþã de alta. 43). plantele ºi animalele sunt în strânsã legãturã: . sãratã). Între ele ºi mediu se stabilesc relaþii.9 Forme de relief. amarã. de faptul cã apa este curgãtoare sau stãtãtoare. • sã enunþe mãsuri de protejare a mediului acvatic. Puteþi prezenta ºi culorile convenþionale pentru formele de relief. Plantele ºi animalele care trãiesc în acest mediu sunt de specii diferite. de temperaturã ºi de umiditate. pentru proiectul tematic. În funcþie de formele de relief. cum ar fi cele de hrãnire. • sã justifice încadrarea zonei unde trãiesc într-o formã de relief sau alta. . de forma de relief º. de felul apei (dulce. • sã recunoascã tipurile de medii acvatice specifice zonei în care trãiesc. plantele ºi animalele se împart în: plante ºi animale de câmpie.fiinþele modificã mediul în care trãiesc. Multiplicaþi ºi oferiþi-le cursanþilor. lectura din anexa ghidului cadrului didactic (pag. Pe Pãmânt aerul. Folosiþi informaþiile pe care cursanþii le au de la lecþia de limba românã. cu formele principale de relief. Amintiþi de Delta Dunãrii rezervaþie naturalã. între vieþuitoare existã relaþii. plante ºi animale de deal. Definiþiile principalelor forme de relief sunt date la rubrica vocabular. • sã enumere componente ale florei ºi faunei din zona în care trãiesc. cursanþii vor fi capabili: • sã recunoascã formele principale de relief. diapozitive color. Prezentaþi-le elevilor atlase botanice ºi zoologice. dealurile ºi munþii. Vã puteþi referi la legislaþia cu privire protecþia mediului.factorii de mediu asigurã fiinþelor condiþii de viaþã (hranã ºi adãpost). în funcþie de adâncimea ºi temperatura apei. Echilibrul natural este adesea perturbat de om. Conþinutul informativ 1) Formele principale de relief sunt: câmpiile. Mediul acvatic Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. din cauza favorizãrii unor specii ºi a distrugerii altora. Ceea ce este comun este faptul cã plantele ºi vieþuitoarele sunt adaptate la condiþiile pe care le oferã apele.a. de concurenþã.

albume foto. formaþi grupe de cursanþi.Evaluare Se evalueazã însemnãrile cursanþilor fãcute despre mediul acvatic din zona în care trãiesc. planºe. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 35 . insectare. fiºele de prezentare a vieþuitoarelor din mediul acvatic. referatele. afiºe. file de ierbar cu plante de apã sau din vecinãtatea apei. curiozitãþile notate din consultarea altor surse. fiecare având o responsabilitate clar stabilitã. lanþurile trofice identificate. Pentru îndeplinirea sarcinilor laborioase ºi care necesitã mai mult timp. De asemenea. diorame. vor fi încurajaþi cei care realizeazã produse finite: acvarii.

insecte. Un pom este alcãtuit din rãdãcinã lemnoasã. toamna . În solarii se pregãtesc rãsaduri de: pãtlãgele roºii. tãierea crengilor uscate. sã existe sursã de apã. Primãvara sau toamna. fluturi. vinete. fasolea. Pentru distrugerea buruienilor se prãºeºte ºi se pliveºte. se sfãrâmã bolovanii. Vara se cultivã: morcovii. Toamna se cultivã: salata. greieri. • sã identifice relaþii de hrãnire din aceste medii. Primãvara se cultivã: mazãrea. aprinderea focurilor pentru prevenirea efectelor brumei. acoperirea cu frunze a rãdãcinilor. viºinii. caiºii. Vieþuitoarele care trãiesc în grãdinã sunt: râme. Conþinutul informativ Grãdina este spaþiul. a pomilor. compot º. se niveleazã terenul. în funcþie de culturã. castraveþii. Aceastã activitate se numeºte pomiculturã. se pun îngrãºãminte. Livada Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. lãcuste.10 Grãdina. • sã denumeascã pãrþile componente ale unui pom. sã fie expus la sore. a fructelor. cârtiþe. prunii. • sã descrie lucrãri de amenajare ºi întreþinere a grãdinilor ºi a livezilor. pepenii. pãmântul se sapã. pãsãri. • sã precizeze importanþa pe care aceste medii o au pentru om. Dãunãtori: omizi. flori ºi fructe. a florilor. salata. • sã amenajeze mini-grãdini. varzã. dovleceii. delimitat de om. coropiºniþe. marmeladã.vãruirea trunchiurilor. piþigoi. ridichea de varã. instalarea parazãpezilor. trunchi ºi coroanã cu crengi. castraveþii. usturoiul pentru consumul de primãvara.culesul poamelor. buburuze. Condiþiile pentru ca un teren sã fie amenajat ca grãdinã sunt: solul sã fie fertil. sfecla de zahãr. Din fructe se preparã: dulceaþã. rozãtoare º. gutuii. ceapa din sãmânþã. ridichea de iarnã. între el se fac poteci ºi ºanþuri de irigaþii.a. Livada În zonele de deal ºi de câmpie oamenii cultivã pomi. gândaci de Colorado. perii. pãtrunjelul. Lucrãrile din livadã: primãvara . cireºii. ridichea de toamnã. Pomii fructiferi au o deosebitã importanþã pentru industria alimentarã. mãrarul. rândunele. se trateazã culturile cu erbicide. 36 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . spanacul. ceapa verde. melci. vãruirea trunchiurilor. Pomi roditori sunt: merii. Terenul este împãrþit în parcele. Unele plante se rãsãdesc primãvara. ferit de vânt ºi de schimbãri bruºte de temperaturã. se seamãnã. cursanþii vor fi capabili: • sã formuleze observaþii cu privire la caracteristicile grãdinii ºi ale livezii din mediul apropiat. Primãvara sau toamna.a. ardei. piersicii. frunze. • sã foloseascã în comunicare termeni explicaþi la vocabular. Suprafeþele mari se arã ºi se grãpeazã. stropirea cu insecticide. pentru cultivarea legumelor. omizi.sãpatul în jurul rãdãcinii. vrãbii. vara ºi toamna .

. o minicarte de bucate cu reþete de conservare a legumelor ºi a fructelor). descrieri ale unor practici de conservare a fructelor ºi a legumelor (se poate întocmi. activitatea practicã. Mai pot fi evaluate: colecþii de seminþe de fructe ºi legume. rezolvarea sarcinilor de la Am aflat..Evaluare Se vor evalua din proiectele tematice: fiºele de înregistrare a observaþiilor.. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 37 . pe grupe.

De refacerea ºi protecþia pãdurilor. iar vieþuitoarele formeazã fauna. • straturi de ierburi. • sã enumere specii de plante ºi animale din pãdurea din mediul apropiat. ºi cresc ciuperci. 44) 38 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Plantele din pãduri formeazã flora. carpeni.a. de fag. • sã enumere mãsuri de protejare a pãdurilor. frasini. molizi din zonele de munte. • pãduri de conifere sau rãºinoase. • stratul de sol (cernoziom) bogat în organisme microscopice. murul în zonele de deal ºi de la poalele munþilor. (vezi lectura pag. • sã identifice deosebiri între frunzele unui arbore din pãdurea de foioase ºi cele ale unuia din pãdurea de conifere ºi sã le argumenteze. precum ºi de folosirea raþionalã a acesteia se ocupã ramura agriculturii silvicultura. • stratul de frunze sub care trãiesc furnici. cursanþii vor fi capabili: • sã noteze propriile observaþii despre pãdurea din vecinãtate. râme. • sã identifice riscurile defriºãrii. Susþineþi explicaþiile de prezentarea unor imagini cu pãduri din diferite forme de relief. cârtiþe etc. pe teritoriul þãrii noastre existã: • pãduri de foioase. cu pãduri în care predominã o anumitã specie de arbori (de stejari. de mesteceni. fagi. formate din pini. O rezervaþie naturalã renumitã în România este cea din Munþii Retezat.a. Pãdurile de conifere Obiectivele lecþiei La sfârºitul lecþiei. implicit de sol. unde temperatura este potrivitã. În funcþie de relief ºi. umiditate.11 Pãdurile de foioase. Defriºarea produce dezechilibre: dispariþia unor plante ºi animale. brazi. mesteceni. larve de insecte. aluni. alunecãri de teren. unde cresc stejari. inundaþii. ferigi ºi animale care trãiesc ºi se hrãnesc cu acestea. • sã dea exemple de hrãnire între vieþuitoarele unei pãduri. cãtina. creºterea temperaturii. Conþinutul informativ Pãdurile sunt medii de viaþã naturale în care intervenþia omului este mai puþin simþitã. Vieþuitoarele din acest mediu trãiesc fãrã ajutorul omului. melci º. sunt stratificate urmãtoarele elemente: • stratul de rocã pe care nu cresc plante. mãceºi. temperaturã.) Pãdurile sunt dispuse dupã înãlþimea reliefului pe urmãtoarele trepte: Conifere Fag Stejar munþi dealuri înalte ºi munþi câmpii înalte ºi dealuri Într-o pãdure. aluni º.

reguli de protejare a pãdurilor. Stabiliþi conþinutul proiectelor tematice. creaþii literare etc. afiºe. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 39 . Se va aprecia participarea cursanþilor la activitãþi practice de protecþie a mediului. pregãtiþi grilele de apreciere ºi listele de verificare ºi de inventar. Evaluare Proiectele tematice vor cuprinde: fiºe de înregistrare a observaþiilor cursanþilor. Reluaþi întrebãrile la care nu s-au gãsit rãspunsuri. Recomandaþi-le bibliografie. studii de caz.Nu uitaþi Anunþaþi-i pe cursanþii cã urmeazã ora de evaluare. albume cu flora ºi fauna pãdurii din mediul apropiat. referate. sugestii pentru rezolvarea unor probleme de mediu. fiºe de prezentare a vieþuitoarelor.

CALITATEA PROIECTULUI a) Validitatea proiectului . Surprinde 40 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . printr-o simplã enumerare a problemelor vizate de conþinutul tematic. b) Completitudinea proiectului . selectarea informaþiei relevante.abordarea completã a temei.mãsura în care proiectul. corectitudinea ideilor. d) Nivelul de elaborare ºi comunicare este criteriul dupã care se realizeazã analiza de conþinut a proiectului. f) Creativitatea se reflectã în produse originale.vizeazã gradul de noutate pe care îl aduce proiectul respectiv în abordarea tematicii proiectului sau în soluþionarea problemelor generate pe parcursul elaborãrii proiectului. este adecvat temei. Se urmãreºte modul în care au fost realizate conexiuni între informaþii. capacitatea de adaptare la solicitãrile temei. e) Greºelile sunt un criteriu semnificativ. Se referã la: calitatea proiectului ºi la calitatea activitãþii cursantului. gradul de utilitate a proiectului în sine ºi activitãþile desfãºurate de cel care l-a realizat. e) Creativitatea în abordarea temei . Se urmãreºte nivelul la care proiectul este coerent. cadrul didactic îºi întregeºte imaginea despre proiect în ansamblu. Acest criteriu se coreleazã cu elaborarea ºi structurarea proiectului. Se urmãreºte mãsura în care cursantul opteazã pentru o strategie de lucru clasicã în finalizarea demersului sãu sau pentru o strategie ineditã. pânã la identificarea practicã a tipurilor de greºeli apãrute frecvent. logica ºi argumentarea ideilor. abordarea interdisciplinarã a informaþiei. c) Elaborarea ºi structurarea proiectului vizeazã evidenþierea competenþelor demonstrate de cãtre cursant în elaborarea proiectului (acurateþea ºi caracterul ºtiinþific al informaþiilor. c) Documentarea presupune identificarea bibliografiei necesare. Pornind de la nivelul la care se pot manifesta. g) Calitatea rezultatelor. fie într-un plan analitic. care apeleazã la judecãþi de evaluare ºi aprecieri personale în susþinerea punctelor de vedere ºi a opiniilor. Nivelul de comunicare pe care cursantul îl dovedeºte în momentul prezentãrii poate sã se situeze fie într-un plan empiric.ANEXE Criterii generale de evaluare a proiectelor Criteriile generale de evaluare a proiectelor vor sta la baza evaluãrilor sumative de la sfârºitul unitãþilor de învãþare. este logic ºi argumentat. inovativã. prin modul de concepere. b) Performarea sarcinilor vizeazã nivelul de performanþã la care se plaseazã cursantul în realizarea diferitelor pãrþi componente ale proiectelor. originalã. coerenþa internã. din perspectiva valorificãrii proiectului în sfera practicã a activitãþii. al explicaþiei argumentate sau într-unul de ordin evaluativ. la semnificaþia ºi acurateþea datelor colectate. competenþele ºi abilitãþile de ordin teoretic ºi practic ºi maniera în care acestea se regãsesc în conþinutul ºtiinþific.se raporteazã la relevanþa conþinutului ºtiinþific. acoperã tema propusã. d) Calitatea materialului utilizat de cãtre cursant . dupã cerinþele privind cuprinsul sãu ºi dupã modul de realizare. care poartã amprenta efortului autorului proiectului. corectitudinea ipotezelor ºi a concluziilor. factual. CALITATEA ACTIVITÃÞII CURSANTULUI a) Raportarea cursantului la tema proiectului se referã la modul în care cursantul a rãspuns prin structurarea ºi conþinutul proiectului sãu cadrului tematic în care acesta se circumscrie. Criteriile se vor adapta dupã specificul temei. mãsura în care acesta a înþeles sarcina pe care a avut-o de realizat ºi mãsura în care ceea ce a fãcut este valid ºi relevant pentru abordarea temei. având în centrul atenþiei valorizare competenþelor ºi a abilitãþilor cursantului în realizarea proiectului. Ele trebuie clar definite pentru fiecare caz ºi negociate cu cursanþii.

descrieri ale unor fenomene ºi caracteristici. Denumeºte fenomene ale naturii ºi caracteristici ale mediului recunoscute în imagini grafice. Descrie corect etapele unui experiment efectuat. Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 41 . Descrie corect o situaþie realã observatã în mediu. de caracteristici. Descrie anumite fenomene sau caracteristici dupã etape sau criterii proprii elaborate. având ca suport scheme ºi tabele. dupã criterii date sau dupã un plan dat. Utilizeazã în descrieri enumerãri de fenomene. Numele cursantului: Frecvenþa deseori uneori rareori Comportamentul Denumeºte fenomene ale naturii ºi caracteristici ale mediului recunoscute în realitate. Descrie succesiunea în care se petrec anumite fenomene.Modele de instrumente de evaluare Scãri de clasificare Descrierea caracteristicilor observabile ale mediului înconjurãtor. Selecteazã dintr-o listã de termeni. ca rãspuns la întrebãri. pe cei care sunt potriviþi descrierii unui anumit fenomen. Foloseºte în descrieri concepte specifice disciplinei cunoscând sensul dat acestora prin definiþii Redã.

Efectueazã operaþii succesive prezentate printr-un instructaj verbal sau scris. 42 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Anticipeazã schimbarea care se va produce prin introducerea unei variabile într-o situaþie datã. Desprinde concluzii în urma efectuãrii experimentelor. Pornind de la ipoteze ºi concluzii date. Recunoaºte în realitate fenomene similare celor simulate prin experiment. Activitatea Da/ Nu Identificã necesarul de instrumente necesare experimentelor. elaboreazã un demers experimental.Listã de verificare ºi inventar Efectuarea de experimente. Identificã ipotezele care vor fi verificate. Noteazã date. observaþii constate prin experimentare. κi foloseºte experienþa pentru a propune experimente care demonstreazã anumite fenomene sau caracteristici. Utilizeazã instrumentarul în efectuarea experienþelor.

mlaºtini. restul trecând ºi rãmânând aici pentru un timp pe perioada toamnei. pãstrugile ºi scrumbiile au importanþã ºtiinþificã ºi economicã.6 m. Delta Dunãrii apare ca o întindere de verdeaþã strãbãtutã de ºuviþe argintii. Prima ºtire istoricã despre Delta Dunãrii ne-a lãsat-o grecul Herodot. gârle. sturionii. plaurul se desprinde. Alãturi de stuf întâlnim menta. adunând afluenþii din zece þãri ºi traversând patru capitale. câinele enot. Iniþial fixat. Delta Dunãrii este situatã în sud-estul þãrii. pânã la jumãtatea secolului al XIX-lea. bizamul. Alte informaþii despre Delta Dunãrii: http://www.mediu acvatic Dunãrea. papura. Este „locul unde se plãmãdeºte un nou uscat” Privitã de pe Dealurile Tulcei. precum ºi de avantajele oferite de prezenþa unui numãr mare de pãsãri în apãrarea cuiburilor cu ouã sau pui. Ea este o câmpie în formare.ro/ Plaur Pãstrugã Pelican Ghidul cadrului didactic • Cunoaºterea mediului III 43 . Pe plaur se formeazã coloniile de pelicani. Cauzele asocierii sunt legate de penuria suprafeþelor de construcþie a cuiburilor. suprafaþã ce creºte anual cu 40 m. Pagina poate fi multiplicatã ºi distribuitã cursanþilor. la nord trece peste graniþa cu Ucraina. formeazã la vãrsarea sa în Marea Neagrã o deltã. dupã un traseu de 2 860 km. format dintr-o împletiturã de rãdãcini de plante în amestec cu resturi organice ºi sol. Principalele specii sunt: stuful. datoritã celor 67 milioane tone de aluviuni depuse de cãtre fluviu. care împinse de vânt se deplaseazã pe suprafaþa apei. Între aceºtia din urmã. cuibãresc aici 218 specii. Aici cuibãresc peste 81 de specii. ceilalþi. Unele se asociazã în timpul cuibãritului formând colonii. dupã ce poposise la Histria (515-513 îHr).caraorman. nurca. Delta era un pãmânt necunoscut. Dintre acestea. în amestec cu salcia piticã. Aici vieþuieºte 98% din fauna acvaticã europeanã. Aici trãiesc ºi porcul mistreþ. Peºtii sunt prezenþi prin 65 de specii. Delta Dunãrii este un adevãrat paradis faunistic. Aici se întâlnesc 327 de specii. rogozul. Pãsãrile sunt cele care au creat faima Deltei. „pãrintele istoriei” care descrie intrarea flotei persane a lui Darius prin Deltã. iernii ºi primãverii. Pãsãrile acvatice sunt cele mai numeroase. izvorând din Germania. Coloniile de cuibãrit au reprezentat dintotdeauna atracþia Deltei. Formaþiunea specificã stufãriilor masive este plaurul: un strat gros de 1-1. În Delta Dunãrii predominã vegetaþia de mlaºtinã stuficolã. bãlþi ºi lacuri. transformându-se în insule plutitoare de diferite mãrimi. având forma literei greceºti „∆” (delta) ºi fiind limitatã la sud-vest de Podiºul Dobrogei. În secolul al XV-lea Þara Româneascã ºi Moldova pierd gurile Dunãrii ºi Dobrogea. iar la est se învecineazã cu Marea Neagrã. feriga de apã. lutra. cei mai mulþi de apã dulce. alcãtuitã din: grinduri. troscotul ºi plante agãþãtoare. vulpea. ostroave ºi canalele. acestea fiind cucerite de Imperiul Otoman ºi astfel.Lecturi didactice Delta Dunãrii . migrând primãvara din Marea Neagrã. Delta propriu-zisã are o suprafaþã de 2 540 Km².

de dimensiuni variabile. Retezatul este renumit prin diversitatea floristicã. cu peste 80 de circuri glaciare. Dintre animale. Lac glaciar . cocoºul de munte ºi ursul pot fi adesea întâlnite. arginþica. aici existând mai bine de o treime din flora României. Dicþionar Relief glaciar . iar covorul jnepenilor protejeazã pãrþile superioare ale culmilor. Pãdurea îmbracã pante acoperite cu imense grohotiºuri fosile.relief provenit din topirea gheþarilor sau rezultat în urma acþiunii gheþarilor în urmã cu 10 milioane de ani în urmã. orhideea de munte. crinul galben.ro Genþiana Cocoºul de munte Capre negre 44 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . rezultate din dezagregarea stâncilor ºi prãvãlite din munþi sau aduse de gheþari. cetate de piatrã. cât ºi în privinþa numãrului mare de exemplare al acestor specii. impresioneazã orice drumeþ. Apele cristaline ale lacurilor ºi râurilor sunt populate de pãstrãvi. fiind astfel primul parc naþional legal constituit din þara noastrã. capra neagrã. marmota este ºi ea prezentã. Jnepen . ghintura. de o specie de plante sau de animale.) precum ºi exemplare valoroase ale faunei (capra neagrã. Habitat . una dintre cele mai valoroase zone montane din România.2 509 m.suprafaþã locuitã de o populaþie. Datoritã habitatelor sale foarte diverse. Ana. sângele-voinicului. Crestele cele mai înalte sunt cel mai adesea lipsite de vegetaþie. cocoºul de munte. mistreþul). Lacurile glaciare din Munþii Retezat sunt: Bucura. Lia.lac format prin topirea gheþarilor. floarea-de-colþ. cerbul. incluzând relieful glaciar (numeroase circuri.îngrãmãdire de bucãþi de rocã colþuroase. ursul. vãi ºi lacuri glaciare).arbust cu tulpinã ramificatã.Retezat. Parcul Naþional Retezat adãposteºte o faunã deosebit de bogatã. rãspândit în regiunile alpine. Florica. se întinde pe 20 000 ha. etc. în care mai mult de 60 de piscuri se avântã la peste 2 200 de metri înãlþime. a fost recunoscut ca Parc Naþional încã din anul 1935. culminând cu Peleaga . cu crengile plecate la pãmânt ºi cu frunze în formã de ace. dintre care multe specii ocrotite: macul galben de munte. Grohotiº . Munþii Retezat. râsul. raritãþi ale florei etc. Alte informaþii la www. Pagina poate fi multiplicatã ºi distribuitã cursanþilor. Zãnoaga. Lacul Gâlcescu este declarat monument al naturii.Parcul Naþional Retezat Masivul Retezat. naturale sau puþin modificate de intervenþia umanã. nucul sãlbatic. Parcul Naþional Retezat este cea mai mare rezervaþie complexã din România. atât în ceea ce priveºte numãrul de specii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful