Sunteți pe pagina 1din 165

MINISTERUL INSTRUCTIUNII PUBLICE

COL
DE

AtE, NOGRAY SI 011AR1I

PRIVITOARE

LA INViMMANTUL PRIMAR

AFLATE IN VIGOARE LA 15 OCTOMVRIE 1908

PUBLICATÄ SUB INGRIJIREA

b-LUI GRIG. TEODOSSITJ


§EF DE BIUROU

BUGURET1
IMPRIMERIA STATULUI
1.908

www.digibuc.ro
LEG-I

www.digibuc.ro
AUTOR
VOL 14-14-elPfrie .

flaÚc.

LEGE
ASUPRA. ÎNVXTAMÂNTULUI PRIMAR g NORMAL PRIMAR

SancOonatti prin inaltul decret regal No. 2.199 din 29 Aprilie 1898 si publicatä in Monitoral Oflcial
No. 24 din 30 Aprilie 1896. Cu modifIcarile ce i s'au adus prin legile sanctionate cu
decretele No. 2.727 din 12 Iulie 1901, 1.591 din 25 Aprille 1903, 861 din 10 Martie 1904, 3.819 din 7 Iulie
1905 si 891 din 28 Martie 1908 ei publicate In Monitorul Oficial No. 81 din 12 Iulie 1901,
24 din 1 Main 1903, 282 din 13 Martie 1904, 85 din 16 Iulie 1905 si 2 din 2 Aprilie 1908.

CA.P1TOLUL I alte conditiuni decât cele preväzute la articole'e


Frecuentarea obligatorie. precedente, este nulá ai atrage dupà sine pedep-
sirea celui ce a dat-o.
Art. 4. Invätämäntul primar este obligatoriu Art. 5. Listele copiilor de ambele sexe lii
gratuit pentru Romani. etate de acoalä se vor forma in fiecare an prin
Toate actele relative la invätámântul primer recensämdnt, pe cätune si pe circumscriptii
sunt scutite de timbru. acolare.
Pärintii i tutorii copiilor de cetäteni români Acest recensämänt se va face in comunele
sunt datori a-i trimite la acoala publicä primarä rurale intre 1 ai 15 August, iar in ceIe urbane
dela 7-14 ani intre 1-0 ai 20 August.
Sunt dispensati de aceasta obligatiune aceia in comunele rurale ele se fac, pentru fiecare
cari vor dovedi cä dau copiilor lor invätämäntul acoalä, de catre invätätorii bärbati ai ei, cari isi
primar, astfel cum se hotäräste in aceastä lege, vor împäri lucrarea pentru intreaga circum-
in familie sau in institute private recunoscute scriptie a acolii. fiecare invätätor va fi insotit
de Stat. in aceastä lucrare de primar, de un membru
Sträinii. afarä de acei cari locuesc in Dobro- al consiliului comunal, sau de un membru al
gea, vor plätj, o tax6 ce se va fixa prin regula- sfatului satesc, delegat de primar.
mentul de aplicatiune al legii de fatä. In comunele rurale, unde nu se allä nici un
Ministrul, in cazuri exceptionale, va putea invätiitor bärbat, revizorul acolar va delega pe
acorda dispense. unul din invätätorii barbati din o comunä limi-
In caz de insuficientä de locuri, se vor pre- trofä.
feri copiii de Romani. Cheltuelile de trancport ai de hraná pentru
Art. 2. Pentru copiii bolnìívicioi. slabi sau invätätorii delegati in comune mai depârtate
nedesvoltati la minte, intrarea in acoalä se poate sunt in sarcina acelor comune ai se ráspund de
ingadui ai la o varsta mai inaintatä. primarii respectivi.
Vor fi exclu0 din acoalele publice copiii lip- In colt unele urbane, listele se fac de câtre
cu desäväraire de inteligentä i cei atinai primar, sau de un delegat al sgll, trnpreuna cu
de boale sau de infirmiläti cai i ar puteà influ- un num5r Indestulátor de institutori bärbati,
entà in mod vätämätor asupra celorlalti. delegati de revizorul scolar pentru fiecare cir-
Art. 3. Copiii cari, in cei aapte ani obligato- cumscriptie scolarit
rii, nu vor ajunge a poseda materiile acoalei Deodatä cu inscrierea in listele de recensä-
primare ce frecuenteazä, vor putea fi indatorati mant a copiilor cari se inscriu pentru prima
a mai frecuenta acoala Ina un an. oarà se vor läsa pärintilor ai aviie scrise de
Elevii cari vor absolvi invätämântul primar chemare la acoalä.
al acoalei la care urmeazä ai cari vor trece exa- Listele vor fi inaintate d'rigintilor ai direclo-
menul final inainte de 7 ani de frecuentare, vor rilor de acoli pang la 20 August a fiecárui an
fi scutiti de ceilalti ani obligatorii, exceptându- in comunele rurale i Oat la 25 August in cele
se cazurile rivitoare la clasele de repetire. urbane.
Art. 4. Orice scutire sau excladere. fficutá in InvAtät(rul, instilutorul si primarul, cari nu

www.digibuc.ro
6 LiCul

vor fi fäcut sau nu vor fi inaintat listele la tim- In caz de alte motive, exceptional invocate de
pul hotärit, cari vor fi falsificat sau vor fi läsat cgtre pgrinti, ele vor fi apreciate de invätätorul
srt se falsifice listele in orice sens ar fi, se vor diriginte al scoalei, care nu va puteá admite ca
pedepsi cu o amendg dela 25 pang la 100 lei In valabile astfel de motive decal maximum pen-
comunele rurale si dela 100 pang la 500 lei in tru 10 ab3ente in acelas an.
cele urbane. Art. 8. Institutorul sau Invitätorul avizeazi
Aceste amenzi se vor vär.4 la Casa Scoalelor. prin scHs, si in coinunele rurale si prin graiu,
Art. 6. In ziu de 25 August, in comunele pe pirintii copiilor cu absente nejustificate cg,
rurale, si dela 28 August, in cele urbane, se va in caz de recidivg, vor fi pedepsiti.
afisi la scoalg si la primirie lista copiilor încrii Autoritgtile comunale, urbane si rurale sunt
in scoalg. obligate sä distribue toate avizurile privitoare
Tot atunci dirigintele sau directorul scoalei la ainenzi, precum i cele preväzute la art. 6,
va inainti primäriei avizele de inscriere la prin agentii br, parintilor sau reprezentantilor
scoalä si de amendare pe viitor. legali ai copiilor in varstä de scoalg.
Prin aceste avize se va pune in acelas timp in In caz de recidivg, reprezentantul legal al
vederea parintilor ziva deschiderii cursurilor copilului va fi pedepsit de ministrul instructiei,
pedepsele la cari vor fi supusi, in caz de a nu-si prin delegatul sgu, cu o amendg de 10 bani de
trimite copiii la scoalg. absentg.
Aceste avize vor trebui distribuite parintilor Daci absentee nemotivate se repetg, totut, in
dovezile de distribuire inapoiate scoalei pang cursul aceluias an scolar, amenda se poate ri-
in ziva de 4 Septemvrie. dicà treptat pang la maximum de 50 bani de
Primarii cari nu vor inainti ping in aceastà absentg.
zi dovezile de Inmanarea avizelor vor fi amen- Amenda se poate apnea in toate gradele sale
dati cu o sumg de 10 pang la 50 lei. in cursul unui an; ea poate fl repetatä in anul
Reprezentantii legali ai copiilor sunt datori urmätor, dar incepand din nou dela gradul intaiu.
sa inscrie pe copii la scoald pang in ziva de 3 Amenzile aplicate unui parinte sau tutore in
Septemvrie cel mult. cursul unui an scolar intreg nu vor puted trece,
In caz de neinscriere a copiilor de catre pg- In nici un caz, peste 15 lei in total in comunele
rinti sau tutori i de naleclaratie din partea lor rurale si peste 30 lei in total in comunele ur-
el voese a le da instructia in familie sau in bane.
institute private recunoscute de Stat, copiii vor Art. 9. Executarea amenzilor prevazute la
fi inscrisi din oficiu. art. 6 si 8 se face de perceptor in termen de
La 6 Septemvrie, dirigintele, sau directorul 20 zile dela primirea comunicgrii. Sumele in-
scolei inainteazg perceptorului lista copiilor casate se varsg la Casa Scoalelor.
cari au lipsit dea scoalä in zilele dela 1 pang la Pentru amenzile p3 cari perceptorul le va
5 Septemvrie inclusiv, considerandu-se fiecare incasá in primele 10 zile dela comunicare, per-
absentä pe ziva intreagg, i aplicandu-se pentru ceptorul va beneficia de o remizg de 500/o ; iar
fiecare absenti o amendg de eke 30 bani pe zi pentru cele incasate intre a 11-a si a 20-a zi, de
in conounele rurale si de eke 50 bani pe zi in o remizä de 250/0.
cele urbane. Amenzile neincasate pang in 20 zile dela co-
O copie depe aceastä listà va fi inaintatä municare nu se vor mai urmäri ; iar perceptorul
revizorului scolar, care de urgentä va comunicá culpabil de neglijentä va fi amendat de ministerul
administratiei financiare suma totalg a amenzi- linantelor cu o suing egalil cu aceea a amenzilor
lor dictate pe circum;criptii scolare. neineasate dela reprezentantii solvabili ai co-
Lista triinisi perceptorului este executorie piilor.
de drept, fárá altg autorizare sau ordin din par- Perceptorii cari se vor dovedi cg au fäcut
tea administratiei financiare. värsäri de bani dela dansii, färg a fi incasat in
Perceptorul va fi dator a incasá aceste amenzi realitate amenzile in termenul de 10 sau 20 de
cel mai tarziu in termen de 20 zile. zile, ce gandul de a le incasa mai tarziu, in sco-
Art. 7. Institutorii i invgtgtorii scoalelor pul de a beneficiá de remiza de 50 sau 250/2, vor
publice vor tine registre de chemare, prin cari pierde remiza cuveniti la sumele varsate ; iar
sg se constate pentru fiecare clasg absentee aceste sume värsate nu li se vor mai restitui.
elevilor. Art. 10. Reprezentantii legali ai cgror copii
Pärintii sunt datori sg motiveze dinaintea in- nu se prezintá la examenul de finele anului sco-
vä Otorilor abentele copiilor lor. lar vor fi condamnati la o amendi de doi lei.
Absentele stint socotite pe 1/2 zi. Dacg copiii nu se prezinta la examenul ul-
Singurele motive valabile pentru scuzarea timului an scolar, reprezentantii lor legali vor fi
absentelor vor fi: boala copilului, boall grea in condamnati la o amendil de cinci lei.
familie, Impiedicare rezultand din dificultgli Amenzile se executg de perceptor si se varsg
accidentale ale comunicatiilor. in Casa Scollelor.

www.digibuc.ro
LEGI 7

Art. 11. Reprezentantii legali ai copiilor cari, 2. Copiilor mai mici ai pArintilor cari au mai
conform art. 1, au declarat cA le dau instruc- multi copii in-varstA de scoalA;
itiunea primarA In familie sau In institute pri- 3. Copiilor cari au domiciliul lor mai aproape
vate recunoscute de Slat, vor fi datori, sub ace- de scosIA.
leasi penalitäti, sä aclucA pe copii la scoalele In fiecare din aceste categorii, obligativitatea
publice pentru trecerea tuturor examenelor de se va aplici de preferintä bAietilor.
fine de an. Pentru examenele anului intku, al Copiii odatA inscrisi, rAman supusi obligati-
doilea si al treilea, ministerul va putea trimite v itätii.
un delegat al säu In scoalele private recunoscute
de Stat, dinaintea cgruia sA se tread examenul; CAPITOLÚL I]
aihnsul va controla j viza matriculele scoalei.
Copiii cari nu vor reusi la examen, dui:4' douà InvätämAntul primar.
incerdri, vor fi Inscrisi din oficiu In scoalele SECTIUNEA I
publice.
Copiii cari, din deosebite imprejuräri de fortä Dispozitiuni generale.
majorA, recunoscute de minister, nu au putut Art. 16. Invätknântul primar se dA in scoalele
trece exam nele anuale, vor putea fi admisi sA primare si in cursurile primare complimentare
tread sau un examen de nisi multe clase de si de repetire.
cdata, sau un examen general al invätämhntului Art. 17. Materiile de InviltAmhot in scoalele
primar. primare sunt:
Un regulament special va determina modul Instructiunea moral& si religioad, catechis-
4n care se tree examenele preväzute In acest ar- mul si rugAciunile, notiuni de drept civic, ceti,
ticol Ij va fixa taxele ce reprezentantii legali ai red, scrierea, limba romanA, aritmetica practid
copiilor sunt datori sii pläteascA pentru trecerea notiuni elementare de geometrie, no tiuni de
lor. istoria Ronahnilor si de geografie, de stiinte na-
0 parte din produsul taxelor va servi la plata turale si fizice, de igiená ; desemnul, muzica vo-
examinatorilor, iar regal se va Ard in Casa calä, jocuri gimnastice, exercitii militare i, pe
-Scoalelor. cht posibil, lucrul manual si lucrari practice
Art. 12. Patronii si stAphnii sunt supusi la agricole.
aceleasi indatoriri ca Ij pärintii i tutorii copii- Aceste materii se vor divide prin programa
lor. In caz de a contraveni la obligatiunile legii analiticA in trei cursuri progresive, si anume:
41e fatä, li se vor aplica amenzi intreite deck cursul inferior, media si superior.
cele aplicate pärintilor In cazuri analoage. Art. 18. Elevii vor fi Impàrtiti in clase dupA
Art. 13. PArintii sunt datori sA curnpere cAr- gradul instructiunii bor.
tile si materialul polar necesar copiilor. Promovarea dintr'o clad intr'alta se va face
In comünele rurale, aceste cärti se vor vinde In urma unui examen de finele anului.
cätre Invätkori, conform instructiunilor date Art. 19. Ministerul poate introduce sistemul
de minister. rotatiei la scoalele cu doi sau mai multi invatä-
Un regulament special va determina modul tori sau invAtAtoare, institutori sau institutoare.
-de alcAtuire si de distribuire a cArtilor didac-
tice de curs primal% SECTIUNEA II
Art. 14. Revizorii scolari aunt datori ca in Scoalele rurale.
inspectiunile lor sä cerceteze, In -primal loc,
41aca prescrierile asupra obligativitkii se aplid. Art. 20. In orice cltun, unde se OA un nu-
Dacä vor constata cà aceste prescrieri nu se mb, de 40 copii In varstA de scoalA, se va in-
aplicä din pricina InvätAtorilor sau a directori- fiinta o scoalA primad ruralA.
lor de scoale, Ii vor condamna la o amendA In caz child cAtunele nu sunt mai depArtate
egalä ca aceea la care ar fi trebuit sA fie supusi unele de altele deck de trei kilometri I co-
reprezentantii legali ai copiilor. municatiunea Intre dhnsele e usoara, ele vor
Art. 15. Obligativitatea, astfel cum este stator- forma o circumscriptiune scolad si o aceeas
nicitä In acest capitol, se va aplici treptat In scoalA le va deservi pe toate, chiar dad ar face
&care comunA. pe inAsurA ce se va constati de parte din comune deosebite.
eAtre ministerul instructiunii publice, cl loca- Art. 21. In toate cAtunele mai depArtate de
lurile de scoale sunt suficiente pentru populatia cht de trei kilometri de o scoalA si unde nu se
In vArstA de scoalA a comunei gäsesc un numär de 40 copii in vfirstA de scoalä
PanA atunci obligativitatea se va aplich in or-. se va infiinta o scoal de cAtun.
dinea urmAtoare : In aceste scoale, cur iurile se vor pre& de
1. Copiilor de pArinti romhni cari au fost cAtre un ajutor, numit de ministrul instruc-
dnscrisi de bunlvoie In registrele scoalei la in- tiunii si plkit cu o leafA de 65 lei pe lunä. Un
ceputul anului scolar ; invälkor titular va putea fi insärcinat sfi con-

www.digibuc.ro
8 LEGI

troleze progresele %cute In scoala de catun de tru a asisth la serviciul divin si a formh coru
catre ajutor i sà beg lectiuni in unele epoce bisericesc.
ale anului. Art. 28. Lfinga fiecare scoalg ruralg, sau cat
Dacg ajutorul-invatator al unei scoale de se poate mai in apropiere, va fi o grading a
catun poseda certificatul de absolvire a cel putin scoalei de cel putin o jumgtate de hectar, tri
patru clase secundare, sau al unei scoli normale care invglatorul va face cu scolarii practice lu-
primare, el va putea fi numit cu titlul provizo- crgrilor agricoie.
riu de catre minister dupg trei ani de suplinire Cultura se va face astfel ea sd serveascg de-
si In urma unui examen special. El va putea fi model sätenilor. Produsul va apartine
numit cu titlul definitiv, dupg ce va trece exa-
menul prevgzut la art. 55 si 56 din aceastg Terenul pentru gradina scoalei se va da pe
lege. proprietätile Statului de catre Stat ; iar pe pro-
Ajutorul-invgtator de scoala de egtun, care prietgtile private de cgtre comung, putându-/
va fi obtinut numirea eu titlul provizoriu sau luh aceasta din pgmanturile riimase ei dupg le-
definitiv, va fi plait cu salariu de 65 lei pe lung, gea rurald.
care va fi supus gradatiei si va conti pentru Art. 29. Acolo unde scoala posedg pamanturi
dreptul la pensie. In taring, acestea se vor arendh prin licitatiune
Art. 22. Durata studiilor in scoalele primare venitul se va varsi in Casa coalelor.
rurale este de cinci ani. Orice alte bunuri ar fi donate scoalelor de ca.-
Art. 23. Lectiile In scolile rurale vor incepe tra comune sau particulari vor fi supuse tot
la 1 Septemvrie si se vor incheià la 34 Maiu. acestui regim, afarg numai dacg actul de dona-
La 1 lunie va incepe examenul de absolvire tiune nu hotäräste altfel.
pentru cursul primar, care va tine atfitea zile Art. 30. Pe langä scoalele rurale se vor in-
ate va fi nevoie. fiintà, pe cat posibil, ateliere pentru invgtarea
Numgrul total al zilelor de vacantä, impreung lucrului manual.
co Duminici i sgrbätori bisericesti si nationale Lectii'e se vor pre& de invatgtori, i pentru.
nu va trece peste 150 pe an. aceasta li se va da un spor de 10 la surd asu-
Art. 24. §coalele primare rurale de regulg pra onorariului lor.
sunt mixte. Elevii dispensati de a mai urmi la scoalg,
Dacg numgrul scolarilor nu trece peste 80, conform art. 3, vor fi totus obligati a luert
scoala va aveh un singur invätator. atelier cel putin odatä pe sgptgmang.
Dad numgrul scolarilor regulati este cu-
prins intre 80 si 140, scoala va avea doi invg- SECTIUNEA HI
tatori.
Dela 140 la 200, trei invalgtori. $coalete urbane.
Dela 200 la 260, patru
In catunele cu o populatiune scolarg de peste Art. 31. In fiecare comung urbang se va in-
260 copii se va infiintà o a doua scoalg, care va fiinà unnumgr de scoale primare suficient pen-
fi de fete. tru a da instructiune tuturor copiilor in varstg,
In scoalele rurale cu patru invä tätori, durata de scoalg din aced comung.
cursului complet va fi de patru ani. Fiecare scoala va aveà o circumscriptiune de-
§coalele urbane situate in comunele rurale terminatd a orasului. Impgrtirea comunei In
vor fi transformate in scoale rurale. circumscriptiuni scolare se va face de cAtre pri-
Art. 25. In scoalele rurale mixte. unde nu mar, in intelegere cu un delegat al ministeru-
functioneazg decal invälgtori bärbati, predarea lui de instructiune; ea poate diferi de circum-
lucrului de mama la fete poate fi incredintata scrip tiunile administrative.
unor maestre speciale, plätite de comung si nu- §coalele primare urbane stint scoale de bgieti<
mite de revizor. sau de fete, sau scoale mixte.
Gaud mijloacele comunei vor fi suficiente, Gursurile vor dura patru ani si vor fi impgr-
leafa maestrei de lucru de mina se va inscrie tite in patru clase.
In mod obligatoriu in bugetul ei. coalele mixte nu vor aveh deck primele-
Art. 26. Invätitorii din scoalele mixte cu un doug. clase.
singur invätätor vor fi bärbati. In scoalele cu Anul scoter incepe la 25 August si se ter-
mai multi invatgtori se vor putea numi i invg- ming la 25 Iunie.
tgtoare, irisA directiunea scoalei va fi incredin- In scoalele de bgieti vor fi de regulg institu-
tata In totdeauna unui invatitor. In scoalele de tori barbati. Pentru cele dintaiu doug clase,
fete vor fi numai invatatoare. precum si in scoalele mixte, vor putea fi numite-
Art. 27. Dumineca i sgrbgtorile, elevii vor fi si instituloare. Directiunea scoalei o va ava utt
condusi la bisericg de cgtre Diva tatorii lor, pen- institutor.

www.digibuc.ro
LEGI 9

In scoalele de fete vor fi numai institutoare. CAPITOLUL III


Numärul elevilor unei clase nu va trece $coalele normale.
peste 80.
SECTIUNEA
SECTIUNEA IV
th,pozitii generale.
Znva(eintrintut complementar.
Art. 37. §coalele normale sunt w,zezAminte de
Art. 32. In scoalele primare rurale, invatilto- Stat, a cäror menire este de a forma corpul di-
rul va fi dator a face, Fad adaus de salariu, pe dactic al scoalelor primare urbane si rurale.
fiecare sAptämänä, eke cel putin douà ore de Românii singuri sunt admisibili in aceste
conferinte clursuri complementare pentru ab- scoale.
solventii cursuui primar, cari nu au inaplinit Art. 38. coalele normale sunt internate.
incä etatea de 14 ani. Elevii vor fi bursieri sau solventi.
Frecuentarea acestor conferinte i cursuri Atát bursierii cAt i solventii se primesc prin
complementare este obligatoare pentru acei ab- concurs. Bursele se vor da concurentilor cari
solventi Ora la implinirea etkii de 14 ani ; ea vor obtine notele cele mai mari i vor dovedi cá
se va mentionA in certificatul de absolvirea sunt lipsiti de mijloace.
cursului Primar. Celelalte conditiuni ale concursului se vor
Art. 33. CAnd s'ar simti trebuintä, Statul, co- determinh prin un regulament special.
mune'e, judetele sau particularii vor puteh crea In caz când elevii primiti ca solventi se vor
scoale primare superioare, cu o programä mai distinge prin sarguinta i bura Mr purtare
desvoltatä decât aceea a scoalelor primare r vor indeplini i conditiunea de paupertate, ei
dinare. In acest caz par tea de cheltueli, care va vor putea fi primiti intre bursieri.
trece peste cheltueala regulatä a unei scoale pri- Art. 39. Pe lângi fiecare scoalii normalä se
mare ordinare, va privi exclusiv pe antoritatea va anexa o F;coard primarä de apnea tiune.
sau persoana care face creatiunea.
Administratiunea acestor scoale se va face in- SECTIUNEA II
tocmai dupä normele stabilite prin aceastä lege coalele normale de inva(iitori.
pentru scoale'e primare erdinare.
Pentru infiintarea lor e de nevoie o autori- Art. 40. Pentru prepararea corpului didactic
zare specialä a ministerului, care fixeazä in ace- al scoalelor primare vor servi scoalele normale
las timp organizarea i programele lor. primare de baieti si de fete.
Art. 34. Comunele urbane si rurale vor puteh Art. 41. Durata cursurilor este de sase ani
institui cu cheltueala lor cursuri pentru adulti in toate scoalele normale primare.
asupra materiilor eursului primar. Anul al VI-lea va fi consacrat mai ales prac-
Aceste cursuri vor fi de douä ori pe säptii- ticei pedagogice.
mänä cel pu tin si nu se vor putea deschide deck Art. 42. Programs studiilor obligatorii va
cu cel pntin cinci auditori in comunele rurale cuprinde : religia i morala, limba românä, is-
si cu cel pu tin nee auditori in cele urbane, avand toria, geografia, matematica, stiintele fizico-na-
pentru cele dintaiu autorizarea inspectorului de turale cu notiuni de agriculturä, horticulturi
circumscriptiune, iar pentru cele din urmä au- forestierie, igiena si medicina popularä, psicho-
torizarea ministerului. logia si pedagogia, desemnul caligrafia, notiuni
Ele nu se vor putea face deck de &ire invii- de drept constitutional, a iministrativ ti econo-
tàtonii sau institutorii in exercitiu, sau de ea- mid politicä, lucrut manual, muzica vocal& si
tre persoane cari vor posedh nel putin titlurile instrumentalä, gimnastica, jocurHe gimnastice ;
necesare pentru a fi MO' tkori sau institutori. iar pentru fete economia casnic5.
Persoana care va conduce un curs de adulti Art. 43. Pentru a fi prima in scoalele nor-
intr'o comunä ruralä va aveh dreptul la o platii male de invkätori se cere diploma de absolvire
de cel pu tin 10 lei pe lung ; iar in cele urbane a unei scoale primare, precum si un certificat
de rel putin 30 lei pe lunä. de bung put tare.
Art. 35. Cei cari vor fi absolvit materiile Art. 44. Azilul nElena Doamna va cuprinde-
cursului primar, urmand la cursurile de adulti, trei sectiuni :1) sectiunea primark care va pu-
vor obtine un certificat constatând aceasta. teá servi ca scoalä de aplicatiune pentru scoala
Acest certificat va da dreptul de a se prezenta normalä ; 2) s, ctiunea profesionalä, cu diferite
inaintea unei comisii instituite la epoce deter- meserii, si in care se vor inväth si lucrârile de
minate, pentru a trece un examen general de menaj ; 3) scoala normalä de invätätoare, care
materiile cursului primar si a obtine certifica- va fi separall de cetelalte doul sectiunt i va
tul de absolvent al cursului primar. aveh o directiune deosebitä.
Art. 36. In comunele rurale mai populate se In cele donä. dintâiu sectiuni ale azilului nu
pot infiinta grädini de copii. se primesc deck : orfane provenind din asis-

www.digibuc.ro
10 Lad

tenta public& ; orfane de tatA si de mamA, sau Art. 48. Candidatii cari nu reusese la acest
de tatA cel putin, sau cap& de ale militarilor examen se pot prezenth Intzoo nouA sesiune.
invalizi din räsboiu. In caz de a fi mai multe Candidatii cari nu reusese la trei examene
-cereri decht vacante, se vor primi fArd concurs: nu se mai pat prezenth la nici un alt examen.
intAiu orfanele provenind din asistenta ;
In rAndul al doilea orfanele de tatii si de maink SEGTEUNEA V
absolut lipsite de mijloace. Pentru locurile ce Carpal didactic al jscoalelor normale.
toed ar mai rAmAneh vacante dupl aceasta, pri-
mirea se va face prin concurs. Art. 49. Modul §i conditi .nile numirii, drep-
In sectiunea normalk elevele se vor primi turile i datoriile corpului didactic al scoalelor
prin concurs. La concurs vor fi admise 1) Ele- normale se vor regula prin legea InvAtAinAntu-
vele absolvente ale sectiunii primare a azilului ; lui secundar.
-2) nice ale invAtAtorilor si institutorilor cari Retributiunea profesorilor din aceste scoale
-au servit cu distinctie 10 ani in invAtA- va fi aceeas ca si a profesorilor dela gimnaziile
rnAnt ; 3) Fiice de sAteni. Concurenteie vor tre- clasice.
hui sà posedeze certificatul de absolvirea InvI- Art. 50. Directorii i directoareie scoalelor
ámântului primar si sA probeze cd au avut o normale pot fi luati i dintre alte persoane de
conduit& exemplark cat profesorii scoalei.
Concursul de admitere In sectlunea normalA Directoriisunt insárcina cu conducerea mo-
a azilului »Elena Doamnaa se va tine in I3ucu- ralA i administrativA a internatelor, ea supra-
restiriasi i Craiova. veghere t i stricta Indeplinire a indatoririlor
Absolv-entele a trei clase din sectiunea nor- impuse prin legi si regulamente corpului didac-
malA au dreptul a 6 primite la concurs pentru tic al seoalelor normale.
scoala normal& de institutoaro. -
CAnd directorul unei scoale normale nu este
In azil nu se va puteh primi deck numárul profesor al scoalei, el primeste o retributiune
.de eteve prevalzut prin buget ; prinairea de eleve egalä cu leafa de profesor.
supranumerare este interzisk Art. 51. Directiunea scoalei pimare de apli-
Art. 45. In scoalele normale primare de b5- catie, anexatä pe langA fiecare scoalA norrnalk
ieti vor putea fi admisi deadreptul in clasa III este Incredintat& profesorului de pedagogie dela
serninaristii cari au absolvit trei clase de se- aceh swath', care, pe langa cursul ski, mai este
minar, in urma unui examen care va purtà asu- InsArcinat sà asiste la cursurile scoalei primare,
pra materiilor predate in clasa III de seminar, FA fad* lectiuni model si sA tina couferinte cu
cu conditie ca vArsta lor sA nu treadi de 19 elevii ultimei clase a scoalei in care predA.
Pentru aceastA InsArcinare, el va fi retribuit
Tot asemenea vor puted fi adinisi deadreptul CLI o diurnA de 100 lei pe lung.
in clasa IV a scoalelor normale absolventii unui
gimnaziu, ai primelor patru clase de liceu san
.de coalà secundarl de fete de gradul I, in urma CAPITOLUL IV
unui examen asupra materiilor predate in clasa
IV a acestor scoale, i cu condi tie ca vArsta lor Numirea corpului didactic primer.
sä nu treacA de 19 ani.
Art. 52. DupA terminarea examenelor gene-
rale, prevázute la art. 46 si 47, comisiunile
SECTILINEA IV ex uninatoare inainteazA ministerului listele ce-
Examene. lor reusiti, intocmite In ordinea clas ficArii
cu notele obtinute de fiecare absolvent.
Art. 46. Promovarea elevilor dintr'o clas.1 in La minister se va tine o tabell de capacitate
alta se face in urma urmi examen de fine de an, pentru invätAtori i invAtAtoare, in care vor fi
limit in prezenta-unui deleget al mkiistrului. inscrisi, in ordinea clasificatiei, absolventlii si
Dupà terminarea cursului intreg al scoalei, absolventele din tinter' scoalele normale prmare
elevii se supun la un exam-n general asupra ma- Dupl fiecare examen general se inscriu in.
teriilor propuse in scoalA. tabeli, tot in ordinea clasificatiei si in urma
Acest examen constA din probe in scr s, cari celor inscrisi In anul precedent. noii candidati
stint eliminatoare, probe orale si probe de prac- reusiti.
tica pedagogica. Inscrierea in tabelá nu e valabilä deck pentru
Art. 47. Examenul general se va trece, in He-, trei ani. leg cari nu au fost numiti in acest
care scoalil, dinaintea unei coinisiuni numit& de interval, pot trece din nou examenul general,
ministru din persoane stráine scoalei si din pro- in caz de reusitá, vor fi inscrisi pe tabelA la
fesorii materiilor asupra cárora se face exa- locul ce-I avusese mai Inainte.
menu!. Art. 53. La orice vacantA de invätitor sau

www.digibuc.ro
Lam 11

inv.t.toare numirea e va face dupà tabela de fi recomandati de inspectorul de circunnscriptie,


capacitate, in ordinea iuscrierii. in unire cu inspectorul general. Ilecomandarea
Abiolventii fostelor scoale normale de insti- nu se va putea face dedt pe ban unor inspec-
tutori i institutoare, cari figureazA in tabela de tii speciale, avându-se in vedere sta'ele perso-
capacitate pentru institutori i institutoare, for- pale si intreaga activitate a invàtätorilor in
matà in virtutea art. 58 al legii din 19 Maiu scoal. si afar. din Foal..
1893, art. 56 al legii din 29 Aprilie 1896 si Inv.t5torii doritori de a se prezenta la nest
art. 56 al legii din 5 Iulie 1900, pot, dupà trei examen, vor fi datori a comunica hotarirea lor
ani dela inscrierea pe tabela de capacitate si prin revizorat, atat inspectorului e circum-
dacä au lost invät.tori titulari, sä lie inaintati scriMie, eft si inspectorului general, inainte de
pe loc ca institutori, dad 1i iau obligatiunea 1 Septemvrie al artulut scolar curgitor.
de a functiona si de aci inainte efectiv in inv.- Invitatorii cari vor reusi la examen vor c.-
-timantul rural, find p1àtii cu 130 lei lunar si pita titlul de institutori si vor fi pbätii cu sa-
pistrAndu-si toti rândul clasificarii pentru tre- lariu de 130 lei pe lunä, la care se va socoti
cerea in invAtamântul urban. gradatia, conform art. 78 din aceast. lege ; ei
Cei cari nu vor cere sä fie numiti in aceste vor continua ins. a servi tot in inv.t.mântul
conditiuni institutori sau institutoare la sate, rural.
vor rAmâne. supusi conditiunilor speciale ale Numarul de locuri pentru cari se vor tinea
legii, adicà vor fi supusi, dupä trecerea de trei asemenea examene se va fixa prin buget ; el
ani, la un nou examen de capacitate. ins. nu va fi mai mic de 20, nici mai mare
Art. 54. Persoanele cari au obtinut numirea cleat 6°/0 din numirul total al institutorilor
provizorie vor fi supuse, In timpul provizoratu- institutoarelor din tari la fiecare examen. Exa-
lui, la o inspectiune special.. rn-mul depus, oricari ar fi notele obtinute, nu
InvalAtorii i institutorii provizorii, incapa- dA nici un drept acelora cari n'au reusit a fi
bili salt irnorali, pot fi destituiti de minister, clasificati in primate locuri, dup. numärul lo-
4n urma hotilririi motivate a consiliului inspec- curilor fixate prin buget.
torilor invAtArnântului primar si a avizului con- In lipsà de absolventi ai scoalelor normale de
form al consiliului permanent, dup. ce vor fi institutori sau instituto ire, invätätorii cari vor
fost ascultati in apärarea lor. fi cApitat titlul de institutori. in felul adtat in
Art. 55. Dup. trei ani de provizorat, rnem- acest artic )1, vor putea fi transferati la o scoalä
-hrii corpului didactic primar sunt datori a se prim irä urbani de- ores, dupa ce vor fi servit
prezenta dinaintea unei comisiuni. numità de ca institutori la o scoalä rural. timp de 6 ani,
minister, pentru a trece un nou examen. si dad vor fi recomandati pentru aceasta de
Acest examen constä din clod probe : una catre inspectoral de circurnscriptie in unire cu
extemporalä, asupra principalelor materii ale inspect. rul general.
invät.mântului scoalei ce au ab3olvit; a doua de Art. 58. Seminaristii cu certificatul de exa-
practid pedagogic.. Acei cari vor obtine men general al unui seminar superior vor fi
nota 7 la fiecare prob. vor fi numiti cu titlul admisi la examenul general al scoalelor nor-
-definitiv. male de invitAtori. prevAzut la art. 46 §i 47, §i,
Acest examen se trece odatà pe an. reusind, vor fi inscrisi pe tabelä ca si nor-
Pentru inv.tätori i institutori, având titlul malistii.
provizoriu inainte de 1 Septemvrie 1893, nu- Flind numiti invAptori, ei nu vor palcA func-
mirea definitiv. se va da in urma numai a unui Vona dup. hirotonire cleat la coalele cu mai
examen de practic. pedagogic.. multi invititori si nu vor putea fi numiti di-
Inv.t.torii i Pnstitutorii cari vor avek in riginti.
-corpul didactic o vechime mai mare de 13 ani, PAO la hirotonire, ei vor avea leafa intreagä
incepAnd dela numirea lor cc titlul provizoriu de inv.Vitor ; iar dup. hirotonire jum.tate, pe
p.n. in momentul punerii in aplicare a acestei lângA leafa intreagA de paroh.
legi, sunt scutiti de examenul de definitivat. Art. 59. InaMte de a ti numiti in invitämânt,
Art. 56. Nimeni nu se poate prezenta mil m sit institutorii i invititorii vor fi sumisi unui exa-
kle trei ori la acest examen, dupà care, dad nuL men medical, excluzându-se aceia a dror stare
obtine media cerutä la articolul precedent, in- it pune in neputintä de a urma aceast. cari-
ceteazä de a facS parte din corpul didactic. e rä.
Art. 57. La fiecare doi ani se vor tine exa- InvAtritorii si institutorii atinsi de vreo infir-
mene pentru inaintarea pe loc a invitAtorilor mitate. vitiu sau boal. cronicA, care le face im-
invätätoarelor. Ele se vor Lc; dup. o pro- posibili irnplinirea functiei lor, sau periculosi
..gramà idupà un regulam-nt special. pentru sinitatea copiilor, vor putea fi scosi de
La examenul pentru inaintarea pe loc vor ministru la pensie, au avizul conform al consi-
putea fi admisi invitätorii cari vor avea un 1 ului permment, in urma cercetärii unei co-
,serviciu de trei ani cu titlul definitiv, dad vor inisii constituit. din inspectorul general al in-

www.digibuc.ro
12 LEW

vitämintului primar, medicul judetului i un afari de ceea ce va ordonh ministerul instruc-


medic specialist, delegat de minister. iunii publice.
Dupi 80 ani de serviciu, ministerul poate pune Este interzis institutorilor i invititorilor
din oficiu la pensie pe un membru al corpului de a fi arendasi, de a fi ingrijitori sau adminis-
didactic primer, avind pentru aceasta avizul con- tratori de mosii, fie pe numele lor, fie pe nu-
form al consiliului permanent. Acesta se va pro- mele altora, nici prin persoane interpuse, sau de
nun ta, luind in considerare ho irirea motivati a servi cu sau firä leafä, sub orice nume ar
a consiliului inspectorilor primari, precum si fi, la proprietari sau a endasi, in scopul Exploa-
statul personal cu notele de inspectie ale invii- tiHi
litorului sau institutorului ; la nevoie, consiliul Ei nu pot face specula de p mânturi tiri-
permanent poate hotiri o noul inspectie, fta- nesti in nici un fel, nici a aved arciumi. nici
cutä sau de un insp ctor, sau chiar de unul din pe numele lor, nici pe al altcuiva. Abaterile dela
membrii säi. aceste prescrieri se vor pedepsi ea excluderea
Dupi virsta de 65 de ani impliniti, punerea pe cel putin un an din corpul didactic, si in caz
la pensie din oficiu a membrilor corpnlui di- de recidivä cu excluderea pentru tutdeauna. Cu
dactic primar este obligatorie. toate acestea, invätitorii cari nu au cel putin
5 hectare de pilmant al Mr propriu, pot cultiva-
pämäntul luat in arendi pinä la o intindere de
CAPITOLUL V maximum 10 hectare.
Ei pot incil face parte din consiliul de admi-
Drepturile i datoriile corpului didactic nistratie al bancilor populare si ale societätilor
primar. cooperative sätesti de orice fel, afarä de acelea,
Art. 60. Membrii corpului didactic primer pentru comertul de biuturi spirtoase.
depun, la intrarea Mr in functiune, jurämint Ei nu pot descnicle, nici dirige scoli de invi-
jie credintä si respect Ft. gelui, Constitutiei Want pr.vat, de nici un fel si de nici un grad,
legilor ttirii. färi autorizarea nainisterului.
Art. 61. Membrii corpului didactic primar Art. 67. Membrii corpului didactic, cari vor-
aunt datori sä frecuenteze senate regulat, sii cilch indatoririle ce rezulti pentru dinsii din
aplice legile i regulamentele. programele prescrierile articolelor precedente, vor fi su-
instructiunile scolare, precum i principiile di- dupä gravitatea culpei, la una din urmä-
dactico-pedagogice i sä aibl o purta, e exem- toarele pedepse :
plea in secietate. 1. Avertisrnentul ;
Art. 62. Fiecare membru al corpului didac- 2. Amenda, cu o sumä care nu va intrece re-
tic primar poate fi obligat prin regulamente a tribt. tiunea pe 10 zil ;
Inca, atit in scoala primari, cht si in cea com- 3. Cenzura, cu pierderea lefei pe titnp de 10
plementari, ping la maximum 32 ore pe sip- pini la 30 zile ;
timâni. 4. Intärzierea termenului de gradatie
Art. 63. Absentele nernotivate, fie dela lec- un an ;
tiuni, fie dela alte indatcriri impuse prin lege 5. Suspendarea pe timp de 2 ping la 6 luni
sau regulamente, trag d ,pi dinsele retinerea 6. Transferarea la o scoalä de acelas grad in
corespunzitoare din leafl. o alti localitate ;
Absentarea nemotivati dela clasä, timp de 20 7. Exclu lerea pima la maximum de 2 ani ;.
zile in cursul unlit an, se va considea ca de- 8. Excluderea pentru totdeauna din corpul
misiune. didactic.
Art. 64. Afari de cazurile preväzute prin le- Sumele provenind din pedepsele bänesti apli-
gea de administratiune a ministerului, concedii cate corputui didact c prin acest articol si prin
nu se pot acordh cleat pentru cauze de boalä art. 63 se vor virsa in Casa Scoalelor.
de forti majori bine dovedite. In orice caz, su- Art. 68. Avertismentul se pronuno de atre-
plinitorii vor fi numiti din oficiu i numai din- inspeetorul de c rcumscriptiune.
tre persoane cart sii poseadä capacitatea de a fi Amenda si cenzura de atre ministru, inurma
invitätori i institutori. unui raport motivat al inspectorului.
Art. 65. Institutorii i invittitorit sunt da - Intarzierea termenului de gradatie de cätre
tori a locui in comuna in care este situati ministru, in urma unei cercetiri ficute de un
scoala unde funcVoneazä. inspector si Mind i avizul cons;liului perma-
Art. 66. Este interzis institutorilor nent.
exercitiul oricirui comert si al ori- Suspendarea i transferarea in alti localitate
-cirei profesiunt incompatibile cu demnitatea ca- de ministi u, cu avizul conform al consiliului
racterului lor sau cu indatoririle functiunii. permanent.
Este de asemenea interzis direct si indirect a A doua transferare in alti locdlitate ficutti ìi
vinde elevilor car ti sau furniluri scolare, In termen mai mic de doi ani, excluderea tempo-

www.digibuc.ro
LEO 13

raril sau pentru totdeauna din corpul didactic permanent, hotArriste supra cererii de revi-
se vor pronunth de ministru, in urma jude- zuire.
ckii unei comisiuni. Dad cererea de revizuire este admisA, jude-
Fiecare autoritate In drept a da o p2deapsà, carea revizuirii se va face de dare comiia de
asi cum se specifie6 in acest articol, va puted judecatA din Iasi, dad primi judecare a proce-
aplid si pedepsele inferioare. sului se Meuse de comisia din Bucuresti, si
Art. 69, Se instituesc doud comisii discipli- v iceversa.
nare una in Bucuresti si alta in Iasi, compusA Contra invdtkorilor i institutorilor cari func-
-fiecare din eke cinci membri, dintre cari doi tioneaza c t titlul provizoriu, inspectorul general
supleanti, tuti numii prin decret regal. Doi din- poate pronuntd pedeapsa dela lit. a din art. 67 ;
tre membrii comisiei se vor hid dintre profe- ministrul pe cele. dela lit. a, b, c,d i e ; mi-
sorii Universitkii, jar trei dintre membrii Curii nistrul, dupA ce va led avizul consiliului per-
de apel din localitate. manent, pe cea dela lit. f i g.
Unul dintre profesorii universitari si unul Art. 70 bis. Dad o pedeap ;A se pronuntA
dintre cei trei membri ai Curiii de apel vor fi contra unui invätätor sau institutor care in ul-
up1eani. timii cinci ani nu a mai sufent nici o altd pe-
ln fiecare an, la 1 Septemvrie, ministrul are deapsA decât un singur avertisment, ministrul,
4Ireptul a schimbd pe unul din membrii comisiei, apreciind, poate sA suipende aplicarea pedepsei
inlocuindu-1 cu tin altul, care sá fad parte din timp de un an pentru cele dela lit. a si b dela
beelaq corp universitar sau juridic, ca si cel in- art. 67 ; de trei ani pentru cele dela lit. c §i d;
locu it. si de cinci ani pentru cele dela lit. e, f, g i h ;
Judecata se va face dupä ce acuzatul va fi fost dacA InsA pedeapsa a fost pronuntatA de comisia
citat sd se prezinte inaintea comisiei. El are de judecatA, mmnistrul nu poate uzd de dreptul
dreptul a lud cunostintA de acuzare, de actele si definit In acest articol deck dad comisia de
probele invocate contra sa. Acuzarea va fi sus- judecatA, in sentinta sa, dA avizul cA ministrul
tinutA de un delegat al ministerului, iar acuzatul poate, dacA crede, sA uzeze de acest drept.
isi va face apárat ea In persoanii, In scris sau ver- Dad, pfinA la expirarea termenului de sus-
bal, ori prin.apArAtor ales de acuzat dintre mem- pendare a pedepsei, invkátorul sau institutorul
brii corpului didactic in functiune sau pen- condamnat nu s'a mai fAcut vinovat de nici o
sionari. altA vinà, ministrul va pronunta ridicarea pe-
Comisia lucreazd cu trei membri. A tAt dele- depsei, i atunci situatia invkAtorului sau a in-
gatul ministerului, cât si acuzatul, au dreptul de stitutorului condamnat va redeveni aceea§ ca si
a recuzd eke unul din membri, care atunci se când pedeapsa nu s'ar fi pronuntat.
inlocueste prin cite unul din cei doi sup'eanti, Daca Ind, in urma ridicArii pedepsei,
tras la soli de cAtre presedintele colnisiei. sau institutorul condamnat se va face vi-
comisiei nu sunt publice. novat de o nouA culp5, care sA-1 facA pasibil de
DacA gAs ?ste de cuviintd, comisia poate dis- o pedeapsA mai mare deck avertismentul, pe-
pune facerea unui supliment de anchetá. deapsa care i se va aplicd va fi cel putin egalA cu
Comisia poate pronunta oricari din pedepsele pedeapsa radiatA, oricare i-ar fi culpa lui cea
-enumerate la art. 67. noud.
Excluderea pronunt ail in virtutea art. 67, DacA una din pedepsele dela lit, a, b, c, d, e,
aliu. VIII, se va face prin decret regal. f sau g, dela art. 67, a fost pronuntatA contra
HotAririle comisiei vor fi executorii si fad unui Inv:AO-tor sau institutor, care in ultitnii
recurs §i se vor inaind indatA ministerului, Im- cinci ani, inainte de pronuntarea pedepsei, nu
preung cu dosarul afacerii. mai suferise nici o altii pedeapsti deck un sin-
Art. 70. Suspendarea, transferarea In and' lo- gur avertisment, dacA pedeapsa a si fost apli-
calitate i excluderea nu se pot pronuntd deck catA celui vinovat, dar dad el nu se mai face
dupl ce invAtkorul sau institutorul va fi fost vinovat de nici o vinA noud, care sA fie pasibild
chemat inaintea consiliului permanent sau a co- de o pedeapd mai mare deck avertismontul
misiunii asà cum s'a specificat la pAnd intern' termen respectiv egal cu acele pre-
art. 68, spre a-si face apärarea sa in persoand, vAzute la alin I din acest articol, socotit din
in scris sau verbal, ori printeun singur apArA- ziva chid s'a terminat aplicarea pedepsei, mi-
tor ales de acuzat dintre membrii corpului di- nistrul va puted pronuntd radiarea pedepsei;
dactic. dad insd pedeapsa va fi fost amenda, cenzura,
§edinta nu va fi publicA. suspendarea sau excluderea timporard, nu se va
and pedeapsa pronuntat5 va fi excluderea restitui celui condamnat suma retinutA din
pentru totdeauna din corpul didactic, invAtAtorul leafa lui.
sau institutorul exclus are drept de a cere mi- Dispozitiile alin. III din acest articol se aplici
nisterului instructiunii revizuirea procesului. radierii de pedeaps6 fleutA conform aliniatu-
Ministrul, luând avizul conform al consiliului Dili de fatA.

www.digibuc.ro
I4 LEGI

Art. 7L Inceteazá de a face parte din corpul tionare ; 30 la sutä. dupä 15 ani de functionare
didactic Invätiltorii i irotitutorii condamnati si 40 la sutä dupa 20 ani de functionare.
pentru crime sau delictele urmätoare : fals, furt, Nu se tine in seaml pentru gradatie timpul
inse acitine, abuz de lucre 'ere, marturie minci- petrecut in excludere tirnporarà din corpul di-
noasá, atentat la hunele moravuri, in cazurile dactic, ori In concediu mai mare de trei turd..
predzute de art. 262, 263, 264, 267, 271 din Se excepteazil dela accastä dispozitie conerdiile
codul penal, delapidare de bani publici, mituire, pentru caz de boal.
percepere de taste ilegale, spargere de sigiliuri, Gradatia se &A dela inceputul anului bugetar
sustragere de acte, in cazul art. 204 din codul care urmead pe acela in care a implinit ter-
penal. menul pentru care ea se acordä. Ea face
In timpul instructiunii si al judecAtii, invà- parte din apuntainente. Asupra ei se fac reti-
instiutorii sunt suspendati de drept. neri pentru pensie si ea conteazA la regula-
Art. 72. Membrii corpului didactic primar, rea drcpturilor la pensie.
cari s'au retras din invätámánt, pot reintd in Ind latorii i institutorii eari vor aveà titlul
vreme de doi ani cu titlul i drepturile lop. provizoriu sau definitiv la punerea in aplicare a
Pentru aceasta se cere avizul fa vorabil al con- acestei legi, vor continuà a se bucurà de leafa
siliului inqpectorilor primari, dat In urma cer- pe care o vor avea in acel moment. Gradatine
cetdrii statului personal si aprobarea minis- lor rilmän regulate prin le4ea din 6 Martin
trului. 1883.
Art. 73. AEA acele pentru perfectionarea in-
vätätorilor i institutorilor stint : CAPITOLCIL VI
Cursurile de repetitiune, ce se vor putea in- Intretinerea scoalelor primare
fiinà la scoalele normale ; con feri n tele scolare
in cari, sub presedintia revizorului sau inspec- Art. 76. Instructiunea este in sarcina Statu-
torului scolar, mernbrii corpului didactic se vor lui in tot ce priveste
ocupà cu che tiunile ameliodrii metoadelor de 1. Apuntamentele personalului indpItor ;
Ind tämânt. 2. Cheltuelde pentru rnaterialul d;dactic, re-.
Toate conferintele scolare, convocate din or- gistre, imprimate, etc., necesare scoalei.
dinul inspectorilor, sunt obligatorii; absentareit In sarcina cornunelor vor ti :
nemotivatä dela conferinte larage dupä sine re- 1. Constructiunea sau chiria si intretinerea
tinerea corespunzAtoare a 'efii. localului de scoalä si a locuintei directorilor
Art. 74. 'Mernbrii corpului didactic, cari vor scoalelor urbane si a dirigintilor scoalelor ru-
pierde cu timpul cunostintele necesare exerci- rale ;
tärii profesiunii, vor puted fi intruniti, dupä 2. Cheltuelile pentru facerea, intretinerea §i
avizul inspectorului, la secs la normalä cea mi reinoirea mobilierului scolar ;
apropiatá spre improspäta cunostintele. 3. Cheltuelile pentru iluminatul scoalei si in-
Acei cari vor refuza de a vent, sau cari nu cälzit ;
vor reusi a se pune in curent cu cunostintele 4. Chelluelile miírunte pentru sancelaria
necesare, vor putea fi exclusi din corpul di- scoalei ;
dactic de ministru, dupa propunerea cornisiunii 5. Remunerarea oamenilor de serviciu nece-
profesorilor scoalei norMale, insárcinati cu cur- sari scoaki ;
surile de repetitiune. 6. Ajutarea copiilor siraci.
Art. 75. Apuntamentele rnernbrilor corpului Minimul sumelor necesare pent ru a face fa tä
didactic primar se compun din o parte fixa, nu- la aceste cheltueli se va fixa de ministerul in-
mitä leafä, si din o parte variabilä, nurnita gra- structiunii pentru fiecare comunä si se va inscrie
da tie. din oficiu in bugetele comunelor.
Leafa va fi de 85 de lei pe lunä pentru invä- Comunele cari nu vor Intrebuinta regulat la
tätori ; destinatiunea lor sumele astfel 1n.3crise in bu-
de 430 lei pe lung pentru invätätorii inaintati .gete vor pierde dreptul de a face singure aceste
pe loc la gradul de institutori ; pläti ; iar sumele necesare se vor incasa direct
de 160 lei pe lunä pentru institutorii din ora- de Stat din veniturile lor si se vor värs4 tezau-
sele eu mai putin de 30.000 locuitori ; rului In contul ministerului instructiunii.
de 200 lei pe lung pentru institutorii din ora- In caz dud catune, cari fac parte din dife-
sele cu mai mult de 30.000 locuitori. rite comune, se reunesc pentru a formi o cir-
Gradatia e3te cresterea lefii invätätorilor cumscriptiune scolad, atunci fiecare comunä
institutorilor. provizorii sau definitivi, care li va lui parte la cheltuelile scolare, proportional
se clà, potrivit cu timpul lor de serviciu in cor- cu numärul locuitorilor din dtunele deservite
pul d dactic, in modul urmAtor : 10 la suth de scoalil, conform dispossitiunilor cuprinse in
dupa 5 ani de functionare cu titlul provizoriu art. 20, alin. II.
sau definitiv ; 20 la sutà dupä 10 ani de func- Art. 77. Dad comuna dispune de oarecari le-

www.digibuc.ro
LEGI '15

gate san dunaOuni, Monte de particulari in fa- tämAntului primar din Dobrogea. In specied,
voarea invItämhntului primar din comung, c - regulamentul va avizh la urmátoarele puncte
muna sau Statul va aveh a cheltui numai restul 1. Scutirea de obligativitate a fetelor musul-
phnä la completarea sumei necesare pentru in- mane ;
tretinerea scoalelor primare din comunA. 2 Regulamentarea scoalelor confesionale ;
3. Simplificarea programei, spre a o pune de
acord cu introducerea limbilor moderne locale
Dispozitiuni tranzitorii. in InvätAmantul primar.
Art. 80. Fostele scoale normale de institu-
Art. 78. ModificArile aduse la legea inA1A- toare din Bucuresti i Craiova se vor transformà .
mäntului primar si normal primar se vor pune treptat in scoli secundare de fete cu internat ;
in aplicare odatä cu promulgarea prezentei h gi, cea din Iasi ya ramâne a furctioni ca scoall
afarA de sporul lefilor prevAzut la art. 21 si 49 normalA de fete. §:oala normalA de institutori
si de modificärile aduse la intretwerea invA1A- din Bucuresti rAmAne desfiintatä.
mantului (art. 76), cari nu se vor aplich docht Art. 81. Toate legile, regulamentele
dela 1 Aprilie 1897. anterioare legii de talk privitoare la in-
Art. 79. Regulamentul de-punere in aplicare vAlAmAntul primar i normal primar si contra-
a acestei legi va determina intru cht t cu ce rii dispozitiunilor ei, sunt si rämän abrogate
modificäri aceastä lege se va aplich i invä- din momentul promulgärii acestei legi.

IND10E ALFABETIC
A Comisii disciplinare art 69
Coruri bisericesti art 27
Absentele elevilor . art. 7 al. IIV Cursuri de adulti . art 34, 35-
Absentele instit. i Invát art 63 Cursuri de repetitie . . . . . art. 73, 74 al. I.
Actele scutite de -Umbra . . . . art. 1 al. H
Aranarea primirii in scoall . . art. 2 al. I
Amenzi scolare
Pentru absentare dela 1-5 Septem- Datoriile pärintilor fatä de scoall . art. 1 al. III,
vrie inclusiv ..... art. 6 al. VIIIXI 13 al. L
Pentru absentare in clirsul anului. art. 8 al. Datoriile corpului didactic primar. art. 60, 61,
62, 66
Pentru absentare dela examene . . art. 10 Delegatii cu listele de recensAmAnt. . art. 5
Pentru patroni i stApActi art. 12 al. I1IVI
Executarea amenzilor scolare . . art. 9 Dispensä de scoalä art 2 alin. II
Anii obligatorii de scoall art. 1 al. III, art. 3 Dispensä de taxe scolare . . . art. 1 al. V
Anul scolar la scoalele urbane si rurale.art. 23 Directorii sc. normale si de aplic . art. 50, 51
al. I, 31 al. VI Dispozitiuni tranzitorii art 78-81
Apuntamentele corp. didactic primar . art. 75 Distribuirea aviz. de inset.. si amen-
Ateliere pentru lucrul manual . . . . art. 30 dare art 8 al II
Avize de chemare la scoalA . . . art. 5 al. VII Domiciliul instit. i invAt. art 65
Avize de inscriere i amendare pe vii- Ducerea la bisericA (scolari, institutori,
tor art 6 al IIV, 8 al. I invätätori) art 27
Azilul Elena Doamna (sectiile lui) . . art. 44 Durata cursurilor in scoalele rurale,
art. 23 al. I
o Durata studiilor in sc. rurale . art. 22,
24 al. VII
Cataloage de clasA art 7 al I Durata cursurilor i studiilor in sc. ur-
Cári didactice (alcAt. distrib.). . art. 13 al. III bane . art 31 al. IV.
Cheltuelile p. intretinerea scoalelor. . . art. 76 Durata curs, in scoalele normale . . art. 41
Circumscriptii scolare, . art. 20 al. II, 31 al. II.
Concediile corpului didactic primar. . art. 64
Conditii p. adm. bursierelor In Azilul
sc. normalA Elena Doamna. art. 41 al. II--III. Eliminarea membrilor corpului didac-
Conferinte scolare . . . ..... art. 73 tic . . art 71, 74.

www.digibuc.ro
LEGI

Examenele de absolvire in sc. rurale, Obligatille comunelor faVi de scoala art. 76,
art. 23 al. I al. II i urm.
Examenele elevilor preg. in particular . art. 11
Examenul de definitivat art 55, 56
Examenul de inaintare pe loc a invat. . art. 57 Pedepse p. fals, liste de recens. . . art. 5 al. IX
Examenele in fe, normale . . art. 46, 47, 48 Pedepse p. neinapoierea dovez. aviz. de
Excluderea din §c. primare. . . . art. 2 al. II amend. art 6 al V
Pedepse contra percept. neglij. i ran-
voitori art 9 al IIIIV
-Gradina seolara art 28 Pedepse invat. pentru neindepl. prescr.
Gradini de copii . art 36 oblig. art. 14 al. II
Gradatia instit. i invatatorilor . . . . art. 75 Pedepsele invät. i instit, prov. rai. art. 54 al. Il
Pedepsele corp. did. si pronuntarea lor, art. 67,
68, 69, 70, 71
Infiin(are de scoale catun. i rurale, art. 20, 21 Practica lucrarilor agricole art 28
Infiintare de scoale urbane art 31 Promovarea elevilor art 18
Infiintare de sc. primare superioare. art. 33 .

Impär tirea elevilor pe clase . . . art. 18 al. I IR


Inscrierea copiilor la scoalä, -art. 6 al. VI si VII
Inscrierea din oficiu Ja coala . . art. 6 al. VII, Remize la perceptori art 9 al. Il
art. 11 al. II Rotatia institut. si invät. . . . . art. 19
Inscrierea la conc, de adm. In sc. nor-
male. ..... art. 43, 44 al. 45
Inscrierea din oficiu a chelt. de intret. Salariul ajut. invat. . . . . art. 21 al, II si IV
scoalelor. . art 76 al. III Scutire de scoala contra legii . . . . art. 4
Instit. .s.c. urbane (baieti, mixte, fete). . art. 31 Scoaterea la pensie din oficiu, art. 59 al. IIIV
al. VII Feminaristii cu diploma de capacitate
Invat. in Dobrogea . .....
Invatamantul complementar art 32
. . art. 79
Invätämäntul iiractic agricol. . . . . art. 28
pentru invatatori art 58
Sporul lefurilor invatatorilor, art. 28 al. II, 30
al. Il, 34 al. IV
Invatamantul primar (in ce scoale se da). art. 16 Suspendare i ridicare de pedepse, art. 70 bis
Invälatorii scoalelor rurale (mixte fete). art. 26 Suspendarea instit. . . . . art. 71

_Legatele Ilsate comunelor pentruscoale. art. 77 art. 34


Liste de inscrierea la scoala . . . art. 6
coale de adulti (urbane, rurale)
Liste de parintii copiilor amendati . . art. 6
coale primare superioare art 33
al. VIIIX §coalele rurale art. 20-30
Licitarea plmfinturilor din ¡ulna . . . art. 29 §coalele urbane art 31
-Listele de recensämant ...... . art. 5
Scoalele normale i elevii lor art. 37, 38, 40,
44, 45
Scoala de aplical.ie art 39
Materiile de invätämänt In sc. primara. art.-17
Materiile de invatämant in sc. normale. art. 42
1/lijloace p. pert inviität. i institut.. . art. 73 Tabele de capacitate pentru învä. . . . art. 52
Motivarea absentelor scolarilor . art. 7 al. II-- V Taxe scolare pentru straini . . . . . art. 1
Taxe scolare de examen . . . . art. 11 al. V
Terenul grädinei scolare art 28
Numarul invatatorilor fata de al scola- Termenul de executare a amenzilor
rilor art 24 scolare art. 6 al. X si XI
Numärul scolarilor pe clase. art. 31 al. ultim. Totalul amenzilor scolare anuale . art. 8 al. VI
-Numirea corp. did. al. sc. normale . . art. 49, Transf. i desf. sc. normale de insti-
50, 51 tutori art 80
Numirea invät. ajutori art. 21 al. II
Numirea invatatorilor, art. 52, 53, 58, 59 al. I
V
Numirea institutorilor . . . art. 53, 57 al. VI Vacante scolare i sarbatori. . art. 23 al. II.
Vanzarea cartilor sc. rurale, art. 13 al. II si III
o Veniturile Cassel coalelor . . . , art. 6 al. X,
Obligativitatea turM. primar . art. 1 al. IIII art. 9 al. I, 10 al. III, 11 al. V, 29 al. I si II,
art. 3, 7, 14, 15. 30 al. III, 32 67 al. ultim

www.digibuc.ro
E F]GULAMENT 1-4,

www.digibuc.ro
REGULAMENT
PENTRU APLICAREA LEGII ASUPRA INVXTIMANTULUI PRIMAR SI NORMAL PRIMA R

P.omulgat cu decrelul No. 1.073 din 23 Mantle 1904 I pubilcat in Monitorul Oficial
No. 2 din 2 Apr life 1901. Cu teats modificanile ce I Watt adus p4n1
la 15 Septemvnie 1903.

CAP1TOLUL I tate, eliberat de primarie vizat de casieria


Yrecuentarea obligatoare. judetului, vor dovedi ca nu au mijloace.
In cazuri exceptionale, ministerul poate
Art. 1. Invatimântul primar este obligator acordà dispensa de taxl i psrsonelor earl nu
gratuit pentru Romani. produc asemenea certificat. In aceastá categorie
Porintii i tutorii copiilor de ceta teni romani vor intrA copiii de lueratori sträini dela fa-
sunt datori a-i trimite la scoala publica primara bricele instalate In comunele rurale.
dela 7-14 ani impliniti. In caz de insuficientä de locuri, se vor pre-
Art. 2. Toate actele relative la Invatamantul feri copii de Romani.
primar sunt scutite de timbru. Art. 5. Primirea in scoala a copiilor bola-
Nu se vor mai prevedea cu timbru cererile slabi sau nedesvoltati la rninte poate fi
adresate directiunilor scoalelor primare urbane amanata dela 1 la 3 ani ; In nici un caz lug co-
celor rurald, cu privire la In- pilul nu poate fi tinut In coala, dada a ajuns
scrierea copiilor ea scolari regulati, la motive- varsta de 15 ani, indiferent easa in care s'ar
rea absentelor i la liberarea de certificate de afla.
desk de absolvire sau de permutare. AmAnarea pana la un an se acorda de diri-
Certificatele de clasa, de absolvire si de per- gintele sau directorul scoalei; dela un an in
mutare se vor liberà fárá timbru. sus de revizor
Raman supuse legii timbrului : reclamatiu- Copiii 1ipsii ea desavarsire de inteligenta
nile de tot felul adresate fie directiunilor scoa- cei atinsi de boale ori infirmitati, cari ar putea
lelor publice, fie autoritatilor scolare superioare. influenta in mod vitamator asupra
precum i toate actele privitoare la copiii straini vor fi exclusi din scolile publice de care invi-
cari urmeaza In co1ile publice si nu au fost dis- tatorul sau institutorul dirigent.
pensati de taxe i la cei preparati in familie sau Pentru cazurile de boale, institutorul sau In-
in institute private. vatatorul dirigent va cere avizul medicului de
Art. 3. Strainii, afara de aceia cari loeuesc placA sau de oras.
in Dobrogea, vor plati o taxa de 15 lei de copil In contra hotaririi dirigintelui sau directo-
in comunele rurale si de 30 lei in comunele rului scoalei se poate apelA la revizor.
urbane, pe fiecare an scolar. Art. 6. Copiii, eari In cei 7 ani obligatorii nu
Acosta taxa se va consemna In trei rate egale: vor ajunge a posedA bine materiile scoalei pri-
la 15 Septemvrie, la 15 Ianuarie i la 45 Apri- mare ce frecuenteaza, vor putei fi indatorati
lie ale fieeärui an. pe seama Casei Scoalelor, si a frecuentA scoala inch un an. -
recepisele se vor inainti directorilor scoalleor In qcoalele mixte, aceasta dispozitiune nu se
respective, cari le vor inainta ministerului. va aplica fetelor.
La fiecare scoala se va tine un registru spe- Scolarii earl vor absolvi Invatamantul primer
cial, in care se va Insemni numarul si data al scoalei la care urineaza si vor trece exa-
recepisei, numhrul si data expedierii la mi- menul final lnainte de cei 7 ani de frecuentare,
nister. sunt ap',1rati de restul anilor obligatorii, afari
Art. 4. Ministerul va dispensi de plata taxei de cazurile privitoare la clasele de repetiro
pe striinii cari, printr'un certificat de pauper- (art. 88, alin. I).

www.digibuc.ro
20

Pentru primirea la exarnenul final s cere Dupd nurnirul copiilor, fiecare scoald va fi au
neapdrat etatea minimä de 10 ani impliniti. 4, 5 sau 6 sale de clasd.
Art. 7. Scutirile i excluderile fácute in alte In fixarea circumscriNunii se vor ardtd nu-
conditiuni deck cele prevAzute Lt articolele mete stradelor cari fac parte din circumscrip-
precedente sunt nule i atrag dupil dansele pe- tiune.
depsirea celor ce le-au pronuntat. Art. 12. In caz and intr'o comunA ruralti
Art. 8. Atdt comunele rurale, cdt i cele ur- sau urband vor fl mai matte circurnscriptiuni
bane, vor fi ImpArtite in circurnscriptiuni sco- scolare, denumirea lor se va face punandu-se
lave. numele comunei, numlrul de ordine al cir -
O circum3criptinae scolarA va avea inteinsa cumscriptiunii si numele suburb'ei sau al cd-
cel puin o §Coalà mixth cu tin invAtAtor i cel tunei in care se aflA.
mull o scoaki de blieti urbanA sau rurald con- 8coal-le din circumscr;ptiune vor fi numite
plea si o scoald de fete urband sau rurald com- ia acelas mod, putdndu-se addugi in urmil
numele special al scoalei. dacA il are.
Copiii dintr'o circumscriptiune scolard aunt Art. 13. In fiecare an se vor forma prin re
ob igati sd frecuenteze scoala din circumscrip- censAmint, atdt in comunele rurale, cat
liunea lor, afard de aceia cari se preparA In fa- cele urbane, listele copiilor de ambele sexe, in
miiie sau in scoale private, sau vor urmá la vdrstil de scoali, pe comune, pe eiltune sl pu
altd circa mscriptii scolare.
Art. 9. Dad nurnartal cererilor de taszrierc Art. 14. In comunele rurale, listele se fac
intr o clasA oarecare din scoalele unei comune Intre 1 si 15 August, pentru fiecare scoalä, de
este mai mare decdt numärul locurilor dispo - dare javàätorii bfirbati ai ei, cart ii vor at-
nibile pentru aced clasd, in toate scoalele din pirLi lucrarea peritru Intreaga L.ircumscriptie
comund, se vor Mascrie mai intdiu copiii ro Cu prilejul impArtirii lucrArii, lava-
mAni, ai cdror pArinti sau tutori au locuintd tAtorii delegati vor incheid un prozes-verba1,
comund, cari vor aveà dreptul de a fi inscrisi in dublu exemplar, arAtänd eitunele sau
in clasa aceea; iar dupii satisfacerei cererdor tile din comund unde fiecare diatre ei va face
de acest fel se vor puted inscrie i copiii români recensämfintul. Un exemplar din procesul-ver-
din alte comune. bib va rAmAne la scoald, iar al doilea se va tri-
Dupd acestia, died vor mai fi locuri, se vor mite li revizoratul scolar, odatii co foile de re-
lascrie i copiii stràini, cu sau fArà dispensA de cen,dmint.
taxd. Fiecare invAtAtor va fl insolic la facerea lis-
Art. 10.. In comunele rurale, formarea cir- te'or fie de primal., fie de un membru al con-
cumscriptiunilor scolare va fi propusd ministe- siliului comunal, fie de un membru al sfatului
rului spre aprobare de cAtre reviz ,r, avAnd in sAtesc delegati dr primar.
vedere normele urmäto ire : DacA intr'o comund rurald nu se allA nici un
Cind numärul copiilor in vdrstii de s coalà din invdtAtor bdrbat, sau dacA lava tAtorul, in caz de
aceeas cAtund nu este mai mare de 600, dituna Auld majorA bin doveditil, nu poate face lucra-
va forma o circumscriptiune scolara. rea in comuna sa, revizorul scolar va delega
Cdnd numärul copillor in vdrstA de scoala pentru facerea listei pe unul dintre invAtAtorii
din aceea; Munk' e4te mai mare de 600, ciitune birbati ai unei comune limitrofe.
va putea fi impArtitä in mai multe circurnscrip- In cizul acesta, invätAtorul d legat va primi
tiuni. dela comuna in care a facial recen;Amântul o
Chad intr'o cAtund numärul copiilor e mai desdaunare pentru transport si hrand.
mic de 80, ea va putea fi unitA cu altA cd.tun'i Art. 15. In comunele urbane, listele se fac
mai apropiatd, cu conditiune ca cAtunele, astfel intro 10 si 20 August de cAtre primar sau de
unite, sA nu fie la o depintare mai mare de catre un delegat al sAl, irnpreunä cu un numdr
3 kilornetri i comunicatia intre ele A. fie indestulAtor de institutori barbati, delegati de
usoara. revizorul Acolar,pentru Secure circumscriptie
Art. 1.1. In comunele urbane, circumscrip-
tivaile scolare se vor fixa de primar i revizor Revizorul va delega, pe cat posibil, alti in-
vor fi supuse de acesta din 'Irma' la aprobarea stitutori In fiecare an, astfel ca munca sA fie
miaisterului. distribuitA egal ¡titre toti institutorii unei cir-
Normele d ipA cari se va face aceasta lucrare cumscriptii scolare.
sunt urmAtoarele Art. 15 bis. Institutorii i invdtätorii dele-
O circumicriptie seolarA nu va cuprinde mai gati cu facerea listelor.vor avea grijä ca, odatl
mult de 840 si mai putin de 540 de copii in cu inscrierea copiilor in listele de recensätant
vtirstA de scoald; sl lase si pdrintilor avize scrise de chemare la
Ciroumscriptiunea va avei, pe cdt se poate, *curd a copiilor cari se inscriu pentru prima
in central ei, o scoald de blieti si una de fete. oard,

www.digibuc.ro
ri LTLAMEM E 21

Ei vor instiinta si verbal pe reprezentantii Tot atunci dirigintele sau directorul scoalei
legali ai copiilor despre epoca incep rii an.,lui va Inaint& primariei numarul necesar deexern-
scolar despre nevoia trimiterii copiilor la plare avizul de inscriere la scoala si de a-
cursuri chiar dela deschiderea scoalei. mendare pc viitor (care va fi unul singur). Priu
Le vor vorbi despre foloasele inAtaturii aceste avbe li se va pune in vedere reprezen-
le vor araià totdeodata penalitatile la cari vor tantilor legali ai copiilor in vársta e scoala
fi supusi, daca nu vor da ascultare legii inví ziva deschiderii cursurilor i pedepsele lu cari
mántului. vor fi supusi, in caz de a nu-si trimite copiii la
Art. 16. Listele vor fi alcatuite pe formula- scoalä.
rele imprimate trimise de minister. Aceste avize vor cuprinde i principalele dis-
Aceste hate vor fl in nurnIr de doua si a- pozitiuni din legea invatiimántului si din regii-
nuire lamentul de fata, cu privire la obligativitate,
Foaia No. 1, care serveste si ca lista nomi- cerise pe intelesul tuturor.
nala, va cuprinde t ei rubrict generale, titulate: Art. 20. Avizele prevazute la art. precedent
notari privitoare pe reprezentantul legal (pa- se vor da lintr'un registru cu maid& I rimis de
rinte. tutor), notilri privitoare pe copil, notari rninisterul instructiunii, Ilia 1 inlocmit dupa
statistice un anuMit formular. Fiecare aviz va purtá nu-
Foaia No. 2, care va 11 un lablou rezuma- mar de ordine, datA trirniterii, stmnatura din--
tiv din foaia No. 1. pe strade sau pe catune gintslui sill a direclorului i tampila coalei.
dupa etatea copiilor. Art. 21. Primaria va trebui sa distribue avi-
Foaia No. 1 va fi inmánati de catre institu- zele prin agentii sai dovezile de inmfinare sa
torn sail invatatorii delegati dirigintelui sau di- le inapoieze scoa'ei Ora in ziva de 4 Septem-
rectorului scoalei reepective, linpre na cu re- vri
gistrul avizelor de chemare, sub luare de do Primarul, care nu va trimite pina in aceasta
yea pana la 20 August in comunele rurale si zi dovezile de inunanarea avizelor, va fi amendat
Nina la 25 August in cele urbane. cu o surnA de 10-30 lei.
Foaia No. 2, completata cu datele necesare Dovezile de distribuirea avizelor se vor lipi la
de catre institutorii sau invìiàtorii delegati pen- matcele acestora.
tru aceeas circumsrriptie scofará, va fi facutd in Invatilorii surd datori sI avizeze si verbal ti
doua exemplare. cari vor fi trimise revizora- prin orice alt tnijloc vor crede mat nemerit pe
tului scolar, in terrnenele previlzute la aliniatul reprezentanti, ca trimita coptii la scoala.
precedent. Art. 22. Reprezentantii legali ai copiilor sunt
Bevizorul va control& datele din foile pri- datorit a Inscrie pe copii la scoala cel mull Oita
mite si va inainta ministerului in termen de o in ziva de 3 Septemvrie exclusiv.
tuna un tablou rezumativ de pe foaia No. 2, Reprezentant.i legali, cari voec sI dea co-
insotit de cáte un exemplar din aceasta foaie, piilor instructinnea in familie sau Intr'o insti-
pastrAnd in arhiva al doilea exemplar. tutiune privata recunwcuta de Stat, sau cari
Art. 17. Invatatorul, ingitutorul primarul voese sa-si inscrie copiii in scoala din alta cir-
cari nu vor fi fácut sau nu vor fi inaintat lis- cum Icriptiune deck aceea la care stint trecuti,
tele la timp hotarit, cari vor fi lAsat sa se falsi- sunt daori sa declare aceasta Irs scris, la direc-
fice listele, in orice sens ar ft. se vor pedepsi cu tiunea scoalel din circumscriptiunea lor.
o amendd (Ida 25 pina la 100 de lei in com.i- Aceste declaratiuni vor foi rn't un dosar se-
nele rurale si dela 100-500 de lei in cele ur- parat.
bane. Art. 23. Duel terminarea in ;co ierilor, di-
Aceste amenzi se vor pronuntà de ministerul rectiunile scolare or trimite revizorului o
instructiunii; ele se implinesc, conform legii IistA de toti copiii ai &iron reprezentanti legali
de urmárire, de catre ministerul de finante, au fácut declaratiile prevazute la art. prece-
dupa notificarea ministerului de instructiune, dent.
si se consemneaza pe seama Casei Scoalelor. Aceasta listd va cuprinde toate indicaliunile
Art. 18. Directoarele scoalelor de fete din din foaia de recensamant No. 1 a copiilor in
circurnscriptiunea scolara respectivii vor Jul o vársta de scoala.
copie de pe foaia No. 1, numai intru cat pri- Revizorul va control& la limp, dacl copiii cu-
veste fetele inscrise pe lista de recensamAnt. pringi in aceas à lista s'au inscris pentru tre-
Art. 19. In ziva de 25 August in comunele cerea examenelor prevazute la art. 41 al legii
rurale si la 28 August in cele urbane, dirigintii sau dada eau inscris in altá tcollà publ cl.
directorii scoalelor vor ails& la sward lista In caz când revizorul va gási fn lista decla-
copiilor inscrisi. 0 lista identica o vor inaintit re tiunilor copii trecuti in o scoa à publica sau
din tirnp la primiirie, ca sa poata 1i afisata acolo privata din circumscriptiunea altui revizor, el ii
la termenele mai sus aratate. va comunicit acestuia lista.

www.digibuc.ro
22 REGULAMENTE

Art. 24. Pinil la 4 Septernvrie inclusiv, direc- parinti, ele vor fi apreciate de dirigintele eau
tiunile scoalelor vor formit catalogul definitiv directorul scoalei, care nu va puteh admite ea
al scoalei, inscriind pe clase : valabile astfel de motive deck maximum pen-
1. Numele copiilor inscrisi de reprezentantii tru 10 absente in consul unni an.
lor legali; Lipsirea dela scoalA pentru motive valabile se
2. Numele copiilor pentru cari s'a fäcut de- poate ingklui scolarilor i dinainte de dire in-
claratie in anut preccdent cá vor fi pregätiti in %ätätorii i institutorii dirigenti.
familie sau in institute private recunoscute de Art. 27. Pentru copiii de alte rituri se vor
Stat, i n'au fost prezentati la exarnenul anual si considera ea motivate absentele fäcute din cauza
nici nu s'a motivat neprezentarea lor, precum särbätorilor marl ale religiunii lor.
numele acelor copii cari au fost pregátiti in Aceste särbatori se vor fixhi de minister, in
familie sau institute private si n'au reusit la intelegere cu sefii diferitelor confesiuni.
examen dupä douá incercári fácute ; Art. 28. La 6 Septemvrie, dirigintele sau di-
3. Numele copii.or earl nu au fost inscrisi rectorul scoalei inainteazá perceptorului lista
pentru otri nu s'au Mcut declaratiunile previl- copiilor cari au lipsit dela scoalá nemotivat in
zute la art. 23. zilele dela 1-5 Septemvrie inclusiv i aplicand
Copiii prevkuti la alin. si III vor fi inscrisi reprezentantilor legali o amendá exceptionald de
din ofic u in catalogul scoa:ei, fárá altii forma- eke 30 bani pe zi in comunele rurale si de
litate. de oarece reprezentantilor legali li s'a de eke 50 bani pe zi in cele urbaue.
fácut cunoscut Inscrierea (art, 15, 15 bis si 19 Elevii cari n'au absentat Intreg_ intervalul
din regulament). dela 1-5 Septemvrie nu vor fi supusi la nici o
Art. 25. In caz cand numärut copiilor in- amendl
scrisi intr'o scoalá de reprezentantii lor legali O copie depe lista prevázuld la alin. I va fi
este mai mare deck acel al locurilor din scoalä, haaintatá revizorului scolar, care in termen de
directorul sau dirigintele va raportá cazul de trei zile dela prirnirea ei va comunich adminis-
urgentá revizorului scolar, arkand exact nu- tratiei financiare suma totald a amenzilor dic-
märul scolarilor rämasi fárá loeuri. Revizorul tate pe circurnscriptii scolare, arätând in mod
Ii va diwribui la o scoall vecinä, raportând ca- precis in sarcina citrui perceptor cade Inca-
zul minhterului, spre a se aveh in vcdere la in- sarea
fiintärile de scoale noui, Art. 29. Pentru absentele nemotivate, facute
Art. 26. La fiecare scoalä ruralil si urbanä va de copii ca incepere dela 6 Seplemvrie, diri-
fi un registru de chemare pe clase in parte, in gintele sau directorul va supune la amendi pe
care se vor trece absentele scolarilor de cátre reprezentantal tor legali, dupti normele urmá-
invätkorit sau institutoriii respectivi. l care :
Acest registru va servi anul intreg si absen- al Pentru absentele Mcute dela 6 Septemvrie
tele vor fi datate si se vor insemni zilnic. panil la pronuntarea amendei, cite 10 baui
Justificarea absentelor se va mention4 in a- de absentia, ceeace constitue grhdul I de amend5;
celas registru. b) Pentru absentele fácute &ma aplicarea gra-
Apelul nominal se face atat dinaineata cdt .1ului I de am ndil [Anil la a doua pronuntare a
4lup5 amiazi, indatá dupä terminarea rugáciunii. ainendei, cdte 20 bani de absentii, ceeace 1con-
Absentele se socotese pe jumdtate de zi, afaril de stitue gradul 11 de amen& ;
cele alcule in zilele dela 1-5 Septemvrie in- e) Pentru absentele Mcute upá aplicarea
clusiv, in care timp se va consideri orice gradului al II-lea de amendá si Oita la a treia
sentä pe ziva intreagä, chiar dad elevut a lipsit pronuntare a amenzii, eke 30 bani de absentä,
numai o jumkate de zi. ceeace constitue gradul al III-lea de amendä ;
Absentele copiilor trebue justificate de repre- d) Pen tru absen tele Meute dupii apticarea gra-
zentantit lor legali Inaintea inviitkorilor si in- dului al III-lea de amendà si panii la a patra p. o-
stitutorilor dirigenti nuntare a amendei ate 40 bani de absenta,
Justifickile trimisa in scris sunt vizate de ceeace eonstitue gradul al IV-lea de arnencid ;
inviatitorul sau institutorul clasei si se piistre.aa e) Pentr t absentele Mcute dupä aplicarea
In arhiva scoalei timp de un an. gradului al IV-lea de amendii i 'Anil la a cincea
Singurele motive valabile pentru justificarea pronuntare a amendei sfdridtul prelegerilar
absentelor sunt : anului scolar), cdte 50 bani de absentä, ceea e
a) Boala copilului ; boalá grea ori contagioasä constitue gradut al V-lea de amendä.
lu familie ; Toate surnele cu cari au fost amendati pii-
b) Impiedicarea rezultand din dificultäti acci- scolarilor se vor noth In registrele de
dentate de comunicatie. chernare, in dreptul fiecárui scolar.
Motivele invocate de parinti vor fi apreciate Art. 30. Peonuntarea amenzilor scalare,'pre-
de invätkorul sau institutorul dirigent. vázute la articolul precedent, se face dupä te-
In caz de alte motive, exceptional invocate de gula urmatoare :

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 23

Dirigintele sau directorul va inainti percep- amenzilor neincasate in termenul de 20 zile dela
rtorului, la sfArsitul fiedrei WM, lista de absen- reprezentantii legali i solvabili ai copiilor.
¡tale nemotivate ale copiilor, cu mentiunea nu- Perceptorii cari se vor dovedi a au ficut
melui reprezentantilor legali si a sumelor cu virsAri cu bani dela dinsii, fill si fi incasat In
cari acestia au fost amendati. realitate amenzile In termenul de 10 sau de 20
o copie de pe aceastA listä se va trimite revi- zile, cu gindul de a le incasi mai tArziu, in sco-
zorului scolar, care va procedi potrivit art. 28. pul de a beneficii de remiza de 50% sau de
alin. III. 250/e, vor pierde remiza cuvenità la sumele vAr-
In acelas timp revizorul scolar va controli sate, far aceste sume virsate nu li se vor mai
dacä amenzile scolare dictate pentru pirintii restitui.
lipsli de mijloace i nevoiasi nu sunt prea mari Art. 33. Reprezentantii legali ai cAror copii
fat/ de puterile bor. El va cere ministerului sA nu se prezintä la examenul de absolvire, fArli a
ia misuri In potriva dirigintelui eau a direc- motivi lipsa lor la directiunea scoalei respec-
torului care n'a tinut seam& de situatia mate- tive, vor fi condamnati la o amendA de 5 lei de
rialA a reprezentantilor legali. copil.
Revizorul scalar va propune ministerului sä AceastA amend/ se pronunti potrivit dispozi-
pedepseasci aspru i pe directorii sau diriginii tiunilor art. 30 si se executä dupA cele preg-
afiati Inteuna din urmitoarele zute la art. 32.
a) Cari au aplicat o nouA amendA scolarA Art. 34. Copiii cari au lipsit motivat in ulti-
unui pArinte inainte de a fi avut informatiuni mul trimestru scoter sau dela examenul de ab-
precise ci cea precedentli a Lost incasatä de solvire, vor fi datori sA se prezinte la examen in
perceptor ; primele 5 zile ale anului scolar urmätor sau si
b) Geri au amendat din rea vointi i rAdm- justifice din nou lipsa lor. In caz contrariu, eel
nare pe reprezentantii legali ; dintAiu vor fi amendati cu suma de 2 lei, iar cei
c) Cari au amendat pe pArintii copiilor morti din tiring en suma de 5 lei.
Inainte de a atinge etatea de scoalä; Art. 35. Patronii i stipinii stint supusi la
cl) Cari au dat amenzi pentru mai multi copii aceleasi indatoriri ca si pärintii i tutorii co-
deck vor fi fost locuri in scoalA ; piilor.
Cari au dat amenzi pentru copiii din lei- In caz de contravenire, li se vor aplica amenzi
tunele depArtate de scoalA mai mull ea 3 km.; intreite deck cele aplicate pirintilor in cazuri
f) Cari vor fi amendat pe pArintii copiilor ale analoage.
eiror absente trebuiau motivate, potrivit dis- Art. 36. Revizorii scolari sunt datori ca in
pozitiunilor art. 26, alin. VII, punctele a si b. inspectiunile lor si cerceteze, in primul loc,
Art. 31. In acelas timp cu dictarea ultimului dacA prescrierile asupra obligativitkii se aplici.
grad de amendA, dirigintele va inainta prima- DacA vor constati cA aceste preserieri nu se
riei, spre a se afisa pe usa ei, Ihta acelor pi- aplicA din pricina invAtkorilor, institutorilor,
rinti san tutori cArora li s'a aplicat amendarea diriginilor sau direetorilor, vor face raport la
cu 50 de bani de absenlA. Asemenea Usti se va minister, care va trebui si condamne pe cei vi-
afisi si la scoalA. novati la o amendä egalA cu aceea la care ar fi
Art. 32. Listele-de amenzi scolare, trimise de trebuit si fie supusi reprezentantil legali ai
diriginte sau de director perceptorului, stint copiilor.
executorii de drept, fArà alti autorizare sau Art. 37. Obligativitatea, astfel cum este sta-
ordin din partea adrninistratiei financiare. tornicitä in acest capitol, se va aplica treptat In
Executarea a rnenzilor se face de perceptor cel fiecare comuni, pe misurä ce se va constati de
mai tfirziu in termen de 2 ) zile &la primirea cAtre ministerul instructiunii publice ci loca-
comunicArii. lurile de scoalä sunt suficiente pentru populatia
Acest termen maximum se socoteste din mo- in virstä de scoalA a comunei.
mentul ce perceptorul a primit lista de amenzi NIA atunci obligativitatea se va apnea In
pini and InvälAtorul sau institutorul di riginte ordinea urmätoare :
a fost Incunostiintat eh amenzile s'au incasat. 1. Copiilor de pArinti romini cari au fost In-
Pentru amenzile pe cari perceptorul le va in- seriti de bung voie In registrele scoalei la ince-
casa in primele 10 zile dela comunicarea diri- putul anului scolar ;
gintelui sau a directorului perceptorul va be- 2. Copiilor mai mici ai parintilor cari au mai
nefica de o remizi de 500/0, iar pentru cele in- multi copii In vArsti de scoali ;
casate Intre a 11-a si a 20-a zi de o remizi 3. Copiilor cari hi au domiciliul mai aproape
de 25 070. de scoalä.
Amenzile neincasate pia in 20 zile dela co, In fiecare din aceste eategorii, obligativitatea
municare nu se vor mai urmAri, iar perceptorul se va aplici de preferintA bdietiler.
culpabil de neglijentA va fi amendat de minis- Copiii, odatä inscriti, rAmAn su putt oblige-
terul finantelor cu o sumA egali cu aceea a

www.digibuc.ro
24 REGULAMENTE

CAPITOLUL II In caz cand douä sau mai multe catun na


InvA/11mAntul primar. sunt mai departe unele de altele deck 3 kilo-
metri si comunicatiunea Intre dansele e wad,.
Dispozijiuni generale. ele vor forma o circumscriptiune scolarä
Art. 38. Inviitamantul primar se dä in scoa- aceeas scoalA le va deservi pe toate, chiar daeA
lele primare si complimentare. ar face parte din comune deosebite. In cazul din
Art. 39. Mdteriile de invätAmant in scoalele urmä, cu observarea dispozitiunilor ultimului
primare sunt : alineat al art. 76 din lege.
Instructiunea moralä i religioasA, catechis- Art. 45. Paul ce se va ajunge ca In fiecare
mul i rugAciunile, notiuni de drept civic, ce- cAtun ea 40 de copii In varstA de scoalA 0, se
tirea, scrierea, limba romani, aritmctica prac- Infiinteze o scoalA primari ruralA, infiintarile
ticA i notiuni elementare de geometrie, notiuni de scoale din fiecare an se vor face procedand
de istoria Romanilor si de geografie, de stiin treptat dela cAtunele cari au mai multi copii
naturale i fizice, de igienA, desemnul, muzica sunt eu o populatie aglomeratA, i numai dupa
vocalä, jocuri gimnastice, exercitii militare si, aceea la acele cu mai putini copii.
pe cat posibil, lucrul manual si lucrAri practice InfiintArile din nou se vor hoar! in fiecare
agricole. an, Inainte de data convocArii absolventilor
Art. 40. Elevii vor fi impArliti in clase, dui)/ scoalelor normale spre a fi nunuti in invi-
gradul instructiunii bor. timant.
In scolile urbane si In cele rurale cu program Revizorii vor inaintà ministerului propune-
urban, promovarea se face dintr'o clas6 in alta rile lor de Infiintiri lnainte de 1 Iunie.
pe temeiul notelor trimestriale. In scoalele ru- Art. 46. In toate cAtunele mai depärtate de
rate cu unul, doi sau trei invätätori, .examenul cat 3 kilometri de o scoalä si unde nu se ga-
de fine de an se tine cu fiecare clasä, promo- seste un numAr de 40 copii in varstà de scoal&
varea elevilor Insi se face dintr'o divizie in cea- se va Infiinti o Foal& de catun.
laltA ; elevii claselor II si IV tree In clasele ime- Art. 47. Ajutorii, cari vor predà cursurile Im
diat urmAtoare, indiferent daca au obtinut sau aceste scoale, vor fi recomandati de revizor.
nu note de promovare. Ei vor fi luati de preferintA :
Elevii ultimei clase a scoalelor urbane si ru- 1. Dintre absolventii normalisti cari n'au
rale tree la sfarsitul anului examenul de absol- reusit la examenul de diplomä ;
vire dupä dispoziiunile regulamentelor pentru 2. Dintre preotii din cAtun cari vor avea
administrarea interioarä a scoalelor primare. cursul seininarului de gradul II ;
. Art. 41. Ministerul va alcAtui un orar tip pen- 3. Dintre absolventii seminarului de gradul
tru scoalele cu unul, doi sau trei invätAtori cari nu s'au hirotonit Ind ;
pentru cele cu patru invätatori sau institutori. 4. Dintre absolventii a 4 clase gimnazia'e ;
In acest orar se vor distribui obiectele de In- 3. Dintre absolventele a cel putin 5 ease se-
vAtämant pe zile si ore, pentru fiecare clasA. cundare.
Art. 42. Ministerul poate introduce sistemul InvAtätorii suplinitori ai scoalelor de cätun
rotatiei la scoalele cu doi sau mai multi vor aveá o leafA de 65 lei pe lunii, din care nu
sau InvätAtoare, institutori sau institu- se face retinere pentru Casa §coalelor.
toare. Un invätätor titular va puteá fi insArcinat s4
Art. 43. Rotatia completA Intre toti membrii controleze progresele facute in scoala de cabin
corpului didactic ai aceleeas scoale se va apnea de cätre ajutor i sA facä lectiuni la uneIe epo-
treptat numai la scoalele ce vor fi destinate de ce ale anului, in urma delegatiei speciale date de
inspectorii de circumscriptiune i Intro cat va revizorul scolar.
permite art. 31, alin. VI din lege. Art. 48. DacA ajutorul invätsätor al unei
Rotatia partialA Mire institutorii sau institu- scoale de cätun posedA certificatul de absolvire
toarele claselor I si II i intre aceia ai cla- a cel putin 4 clase secundare sau al unei roll
selor III si IV este obligatoare, afarà de cazurile normale, el va puteá fi numit cu titlul provizo-
and inspectorii vor propune motivat neaplica- rill de cAtre ministru, dupä 3 ani de suplinire
rea ei. Tot astfel se va urmi si la roalele ru- si in urma unui examen special.
rale ca patru invAtAtori. El va putei fi numit au titlul definitiv, dupä
La scoalele rurale cu mai putini invAtAtori, ce va trece examenul prevAzut de art. 55 si 56,
rotatiunea se va aplici dupä propunerile in- din lege.
spectorului. Ajutorul invAtAtor de scoalA de cAtun, care va
coalele rurale. fi obtinut numirea cu titlul provizoriu sau de-
Art. 44. In orice atoll unde se afla un nu- finitiv, va fi plAtit cu salariul de 65 lei pe lunk.
mAr de 40 de copii In varstä de scoalä se va in- care va fi supus gradatiei si ya conti pentra
.fiintá o scoalA primarä rurali. drepturile la pensie.

www.digibuc.ro
liguULAMENTE 25-

Art. 49. Durata studiilor In scoalele primare Lectiunile vor incepe in ziva de 1 Septem-
rurale este de 5 ani. vrie si se vor inclie'à la 31 Maiu. La 1 Iunie va
In fiecare scoalà ruralii cu until, doi sau trei incepe examenul de absolvire, care va tine ata-
invätätori vor functiona toate cele 5 clase, grupate tea zile ate va fi nevoie. Acest examen se vaz
in trei divizil divizia I cuprinde clasa I, diviea face in conformitate cu dispozitiunile din regu-
Il e formatä din clasele II si III, divizia III din lamentul pentru administrarea interioará a scoa-
clasele IV si V. lelor primare rurale.
In scoalele cu 4 inv5t5tori se aplicä progra- Solemnitatea impartirii premiilor este si rl-
ma urbani cu 4 clase. Cursul va fi de 4 ani. mane desfiintatl. Ea se inlocueste cu o serbare
In scoalele de cätun, unde sunt inkrttori su- scolarà, care va avel loc in ziva de 24 lunie. La
plinitori, se va preda materiile diviziilor I si II. aceastä serbare vor lui parte cel mull scoalele
Ministerul poite aproba Infiintarea diviziei III din aceeaç circurnscriptie soulará. Sumele pre-
si la scoalele aflate tri aceastä s tu4e. in urma vázute pentru premii se vor intrebuinta la cum-
propunerii motivate a revizorului scolar. párarea de carp elevilor skaci, la inceputul
Art. 50. Numärul total al zilelor de vacantä, a nului scolar.
impreunä cu Duininecile i särbItorile biseri- Art. 57. Scoalele primare rurale de regulá
cesti i nationale, nu va trece peste .150 pe an. sunt mixte.
Daca numftrul scolarilor nu trece de 80,
Art. 5L In scoalele primare rurale vor fi ur- scoala va avel un singur invátátor.
mkoarele vacante fixe : Dacä numärul scolarilor regulati este cuprins
Vac into, de var5 dela 25 lunie pang la 24 Au- intre 80 si 140, scoala va aveä doi invátátori.
gust inclu,iv ; Dela 140-200, trei invätkori.
Vacanta Cräciunului dela 24 Decemvrie pinI Dela 200-260, patru invätatori.
la 7 lanuarie inclusiv ; In ckunul cu o populatie scolará de peste 260-
Vacanta Pastelui dela Duminica Floriilor de copii se va Intl/nth o a doua scoaI5, care va fi
pänä la Duminica Tornei inclusiv. de fete.
Art. 52. Se suprimä. Art. 58. Medicul plásii este dalor in inspec
Art. 53. Se supriml. tiunile ce face in comunä sä viziteze sit sä cer
Art. 54. Afar.1 de vaeantele prevAzute la ceteze starea igienica atat a localului cat si a
art. 51, scoalele primare rurale nu vor tine copiilor.
zilele de Duminici si in urmátoarele zile El va nota intr'un registru special rezultatul
de särbätori cercetkii sale. Observatiunile medicului, in pri-
a) Sárbátori religioase : Nasterea Maicii Dom- vinta elevilor, voc fi aduse oral la eunostinta
nului, la 8 Septen2vrie ; Inältarea Sf. Cruel, la pärintilor de cAtre invátätori, observatiunile In
14 Septemvrie ; Sf. Dumitru, 26 Octomvrie privinta localului vor fi luate in considerare de
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, 8 Noemvrle; revizorul scolar la vizitarea kcoalei.
Intrarea in biseric5, 21 Noemvrie ; Sf. Nicolae, Art. 59. In scoalele rurale mixte, unde nu
6 Decemvrie; Intampinarea Domnului, 2 Fe- functioneazà deck invatkori bärbati, predarea
vruarie ; Buna-Vestire, 25 Martie ; Sf. Gheor- lucrului de manä la fete poate fi incredintatá
ghe, 23 Aprilie ; Inältarea Domnului, Joi, la 40 unei maestre speciale, plätità de comunä si nu-
zile duph Paste; Pogorirea Sf. Spirit, Luni, la mill de revfzor.
51 de sile dupä Paste ; S-tii Constantin si Elena, Diurna maestrei nu este supusá la nici o re-
la 21 Maiu ; tinere
b) Särbkorile nationale : aniversarea unirii Ea trebue plkitá lunar. In caz contrar, se va
Ariior române, la 24 Ianuarie ; aniversarea nas- proceda dupä cum s'a prev5zut la art. 76 din
terii M. S. Regelui, la 7 Aprilie ; ziva numeltd lege.
M. S. Reginei, la 24 Aprilie ; aniversarea inde- Cand mijloacele cornunei vor fi suficiente,
pendentei §i intemeierea regatului, la 10 Maiu. leafa rnaestrei de lucru de maná se va lnscrie In
Art. 55. In afarä de zilele prevázute la art. mod obligator in bugetul ei.
51 si 54, nici o suspendare de cursuri nu este Art. 60. In scoalele unde functioneaza una
permisä decât in urma avizului medicului res- sau mai multe invkatoare, acestea vor fi obli-
pectiv. In caz de boale epidemice sau infecti- gate O. predea lucrul de mardi, atat la clasele
oase ivite printre scolari. Suspendarea de conduse de ele, cat si la cele conduse de invIta-
cursuri mai e permisl si in cazul men tionat la tori barbat..
art. 69 din regulamentul de NO. Art, 61. InvAtätorii din scoalele mixte cu un
Art. 56. Inscrierile copiilor in scoalele ru- singur invätätor vor fi barbati. In scoalele cu
rate se fac intre 25-31-August inclusiv. Totus mai multi InvátAtori se vur putea nuini i invii-
reprezentantilor legali ai copiilor li se ingädue tatoare,insI directiunea scoalei va fi incredintata
sä-si inscrie copiii la scoalgi panii in ziva de 3 in totdeauna unui invatátor. In scoalele de fete
Septemvrie exclusiv. vor fi numai invätätoare. Repartizarea posturi

www.digibuc.ro
lor pe invatAtorii barbati i femei e va face po lara. Terenul pentru grading va fi IA ngl scoala
trivit dispozitionilor art. 147. salt cat se va puteh mai in apropierea ei.
Art 62. Duminica i sarbatorile tinute de Lucrarile practice din gradina ecoalei vor
acoala, elevii vor lì condusi la biserica de catre constA mai cu searra din culture legutnelor,din
invAtatorii lor, spre a asistá la serviciul divin ei sädirea i altoirea pomilor roditori. Pe cat va
a forma corul bkericesc. va fi posibil, in grädina ecolara se va face ei o
Elevii se vor intruni, inainte de data fixata mica pepiniera de porni.
pentru serviciul divin, la ecoala, de unde, dupa Acolo unde,intinderea locului permite, se va
ce vor face exercitiile pregatitoare, vor fi con- face ei chic o mica scoalä de copaci, din cari la
.du.si la biserici de catre invätatorii lor. serbarea sat:1Ni pomilor, ori toamna, elevii vor
Lipsirea elevilor sau invalatorilor dela aceastä boa i planth de alungul aoselelor ai drumurilor
indatorire se va socoti ca o absentä de o junill- si pe coastele improprii pentru o altA cultura.
tate de zi dela acoala i va atrage dupa sine pe- Elevii vor aveA in grija lor copacii plantati de
deapsa cuvenita. dànìì Cultura florilor nu este exclusä. Invàìí-
Elevii de alte confestuni nu sunt obligati A, toril acoalelor din apropierea oraselor vor cul-
meargä cu ceilalti scolari la biserica ortodoxä. tivh, pe cat va fi posibil, i plante folositoare
Art. 63. Scopul acoalei rurale find. intre al- prin mijlocul culturii foliate.
tele, pregatirea de cultivatori care sa. atie a se Gradina va fi bine intretinuta i impärtitä in
folosi in lucrarea pämântului de procedeurile parcele mici, cari se vor distribui elevilor din-
bune de cultura, Invätätorii vor face co scolarii ultimele doua clase, ca sA le ingrijeasca.
.practica lucrárilor agricole pe terenul ecoalei. In gradina ecoalei, invätatorul va puteh pune
Piecare acoalA primarä rurala va trebui sa dis- câtiva stupi si se va servi de elevii mai in vAratti
punii de cAte o intindere de 2 jurnatate ha. Oa pentru culture albinelor. Pentru cresterea gân-
la 3 jurnatate ha. de pärnânt de cultura. dacibor de mätase se va servi de eleve.
Potrivit legii pentru dotarea ecoalelor pri- Art. 65. ParnAntul din tarinä al scoalei va fi
mare rurale en pamánt de cultura pentru invä- destinat cAmpului de culturä, unde se vor pune
ramântul praetic agricol, promulgatä la 19 Mar- in practicä toate cunostintete utile, privitoare
tie 1908, ea panaanturi scolare vor servi: la invätamantul agricol.
a) Actuate le pamanturi acolare; Pentru inlocuirea pierderilor pricinuite pa-
b) Proprietätile Statului si ale institutiunilor mântului de plante, pentru createrea puterii lui
publice dependinte de dânsul; de rodire, ca ei pentru succesul culturilor, in-
c) Proprietatile institutiuoilor de binefacere; viltatorii vor folosi : araturi adânci ai dese, In-
d) Proprietä tile judetelor i comunelor ; gräeämintele, seininte de cele mai bane, rota-
eJ PArtile de plimAnt ale foetilor cläcasi im- Vunea plantelor si orice mijloc potrivit din cele
proprietariti, ramase proprietati ale comunelor recomandate de etiinta agricola. Pe Mug plan-
in virtutea art. 8 din legea pentru regularea tele de hrana ce se vor cultivá, cel putin
proprietatii rurale din 15 August 1864 si a al- hectar imprejmuit se va folosi pentru culture
tor legi ormátoare; plantelor de nutret ar tificial, potrivit localitatii.
f) In caz cAnd prin niei until din mijloacele Totdeodata invätätorii sunt obligati sil creaseä
dela aliniatele precedente nu se va puteA pro- ji efiteva vite, precum ji pasäri domestice. Cul-
curA pilmAntul ecolar, el se va procurh prin ture, atAt in gradina ecoalei, cAt ei in campul
cumparatoare de bunii voie dela proprietar. de experienta, precool si createrea vitelor si a
Pretul cumpararii va fi in sarcina Statului. pasärilor se va face astfel, ea sä serveasca de
In localitatile nude nu s'ar puteá procurà pA- model sätenilor.
mànturile ecolare in modul arätat la alin. II,
ele se vor procurA prin luare cu arendä. Art. 66. Cu ocazia locrarilor in gradini si in
In cazul acesta, pretul arendärii va fi in sar- cAmpul de cultura, invatätorul va vorbi elevilor
cina Statului si soma necesarä se va inscrie in despre legume, pomi, cereale, fan*, unelte de
fiecare an in bugetul ministerului. Alegerea pa- muncä, etc., ai va starui necontenit asupra gre-
mânturilor cari vor fi a se cumpará sau a se sent ce fac sätenii comunei ca nu parasese ru-
arendá pentru scoale se va face In intelegere tine si prejudecatile, cari aunt pricina ca pa-
cu proprietarii respectivi, de o comisiune com- mAntul nu le produce atAt cAt ar trebui sä le
pusä din primarul comunei i dintr'un delegat produca, dacii ar adoptá imbunatätirile de cari
al ministerului instructiunii publice ei al cut- el, invatatorul, tine seamä In cultivarea pa-
telor. mAntului.
Dreptul de hotärire apartine ministerului. Art. 66 bis. Din venitul net al grádinii sco-
PAmAntul ecolar va fi situat cAt se poate mai lare 25% vor mA scolarii ultimelor doua clase,
in.apropiere de ecoala ruralà respectivA. iar 75°/0 vor fi ale invAtatorului.
Art. 64. Cel putin o jurnatate de hectar din Venitul net al campului de cultura va It al in-
plimântul scoalei va servì pentru gradina co- vatatorflor insarcinati cu conducerea lucrarilor

www.digibuc.ro
REG ULABIENTE 27

practice si cu predarea notiunilor de invata- turi de paie, de mlaja sau de papura, fringhierie;
mfint agricol. lemnarie, etc.
Dad la o scoalá rurala sunt doi sau mai multi Exercitille vor trebui sit fie insotite de expli-
Invatatori sau invätätoare, vor contribui cu totii catiuni asupra uneltelor intrebuinate, asupra
la cheltuelile necesitate de cultivare; iar veni- materiei prime si asupra executarii rationale a
tul se va imparti proportional cu cheltuelile i lucrului de !lieut.
cu munca depusa de tiecare. invatätorul se va ocupe eu arnbele divizii in
Elevii ultimelgr dota clase, cari vor lucre pe aceleasi ore.
parnantul scolar, vor avee dreptul la seminte de Art. 72. Dirigintii vor locui in localul scoalei
legume si de flori, la rasaduri si la puieti de si von beneficie de combustibilul necesar lo-
pomi si de arbusti, ca rasplata pentru munca eu intei lor.
staruinta lor. Ei sunt datori sa intretina in bunä stare si
Art. 67. Elevii intrebuintati de invatator curet atat localul scoalei, cat i loeuinta lor
in cultitarea grddinii vor fi indatorati proprie. Pe langa alte pedepse disciplioare, ei
plante, dupa modelul dela small, o mica por- vor fi raspunzatori bäneste de orice deteriorare
tiune din grildina parinteasea. a localului, provenitä din cauza bor.
Invatatorul este tinut a controli modul cum Deed dirigintele unei scoale cu mai multe
fiecare elev cautä de acea portiune din gradina posturi are casa sa proprie, in care locueste,
parinteasca. nu pate sá stea in localul scoalei, i daca fune-
Art. 68. In darea notei la tiine, Mat la fi- tionarea sa ca diriginte este indispensabila pen-
oele trimestrelor cat si la examenul de absol- tra bunul mers al invättimantului, se va mute
vire, invatatorul va tine socoteala de munca In acest lop! unul dintre ceilalti invakitori,
-clepusa de elev in gradina scoalei, in gradina fiind obligati sa ingrijeascii de dansul.
parinteasca i, dada scoala are camp de cultura, Invatatorut diriginte trebue sa tina in bura
de munca de care a dat dove& in tarina. stere mobilierul i materialul didactic al scoalei,
Art. 69. Invatatorii, cari au gradina scolara precum i biblioteca scoalei i uneltele pentru
lucrul manual, find räspunzator de orice pier-
-eau camp de experienta, au facultatea de a sus- dere sau deteriorare.
pendá lectiile WA la maximum trei zile in de- El va forme un inventar, in care va trece, in
oursul unei luni. Aceste suspendäri se vor putee capitole deosebite : 1) mobilierul, 2) materialul
face, pe timp de o jumatate de zi, de o zi, de o didactic, 3) biblioteca, 4) unelte!e de lucru ma-
zi si jumatate, de doua sau trei zile consecutive, nual, trimitand un duplicat ministerului.
-atunci cand va fi timpul priincios pentru anu- Va tine in perfecta regula matricola scoalei.
mite lucrari agricole, cari nu sufer amanare. registrul de prezenta, registrele de inspectiuni
De fiecare suspendare se va instiinte atat au- si toga arhiva.
toritatea comunala cat i revizoratul scolar. Inteun cuvant, va execute toate indatoririle
Vor fi sever pedepsiti invätatorii cari se va cate ii sunt prescrise prin regulamentul de
fi dovedit ea au suspendat lectiunile pentru in- administratie interioara a scoalelor primare
teresele lor personale, fare' a face practice agri- rurale.
oolä.
Inviitatorul va cautâ eá completeze, in orele coale1e urbane.
de practica agricola preväzute in program, lec- Art. 73. In fiecare comunä urbane' se va in-
tiile ce urmau sa se -tinit in zilele in cari au fost fiinta un numar de scoale suficient, pentru a da
suspendate cursurile ; de va fi nevoie, va luà i instructiune tuturor copiilor in versti de scoali
ore suptimen tare Role dupa amiaza. din acee comuna.
Art. 70. Pe MO scoalele rurale se vor in- Art. 74. 'coalele primare urbane sun', scoale
pe cat posibil, ateliere pentru invatarea de blieti sau de fete, sau scoale mixte.
lucrului manual. Cursurile vor dura patru an i vor fi impar-
Lucrul manual se va face cu elevii diviziilor tite in patru clase.
si III. $coalele mixte nu vor avee decal primele
Lectiunile se vor precla de invätatori. doild clase.
In scoalele cu mai multi invatAtori, unul din Numárul elevilor unei clase nu va trece
ei va fi insärcinat a prede lucrul manual am- peste 80.
belor divizii. Art. 75. In scoalele de baieti vor fi de regula
Elevii dispense ti de a mai urine la scoalä, institutori barbati.
oonform art. 6, vor fi totus obligati a hmrá in Pentru cele dintdiu doua clase, preeum si in
.ateliere cel putin odatä pe saptamana. scoalele mixte, vor puted fi numite si institu-
Art. 71. Specialitätile de lucru manual ce se toare. Directiunea scoalei o va avee un insti-
vor predá vor fi de preferinta acelea cari aduc tutor.
tin folos imediat vietii uzuale, precum impleti- In scoalele de fete vor fi numai institutoare.

www.digibuc.ro
28 Rai ULAMENTE

Art. 76. Vacantele in scoalele primare ur- a) In urma aplicArii unei pedepse mai mare_
bane sunt : deck cenzura ;
Vacanta de vad dela 25 Iunie pand la 23 Au- b) Prin acordarea unui concedin mai mare de
gust inclusiv ; 6 (sase) luni in cursul unui an.
Vacanta CrAciunului dela 24 Decemvrie pawl Art 84 bis. Cind directorii sau dirigioii
la 7 Ianuarie inclusiv ; tcoalelor primare primesc o indemnizare de lo-
Vacano Pastelui dela Durninica cuintA dela comund, din cauza lipsei de local
pdnA la Duminica Tomei. propriu, si sunt detasati intr'o functiune admi-
Nu se vor face lectiuni nici in zilele de Du- nistrativA tcolarâ, suplinitorii lor vor primi
minici, nici in zilele de sArbkori bisericesti 500/0 din aced indemnizare si din combustibilul
nationale predzute la art. 54. prevazut in bugetul comunei respective.
Art. 77. Inscrierile se fac intre 25 si 31 Au- Cand ind titularul are locuinta la scoald, va
gust. Lectiunile incep in ziva de I Septernvrie plâti suplinitorului sAu 300/0 din combustibil si
inceteaza la 10 lunie seara. Anul scolar se va din indemnizarea de locuintl, pe care comuna
incheid cu o serbare scolara, care se va tine in ar fi trebuit s'o plAteasca tItularului, dad n'ar
ziva de 24 Iunie, potrivit dispozitiunilor din aved locuin IA la scoalä.
art. 56, alin. III si IV. Art. 85. Cand un director s'ar face vinovat
Art. 78. Elevii scoalelor rurale ou 5 clase pot de greseli de acelea cari n'ar atrage dupd ddn-
trece in tcoalele co program urban, dupa re- sele numai deck aplicarea unei pedepse mai
gula urmAtoare : absolventii de cloud clase ru- mari deck cenzura, sau chiar nici a unei pe-
rate sunt admisi in clasa II, absolven tii de trei depse, dar cari ar cauzá vreun prejudiciu woe-
clase rurale sunt admisi in clasa iII i cei cu lei ce conduce, ministrul il va puteá desärcind
patru clase in clasa IV. Certificatele a 5 clase de directie, in urma avizului motivat al consi-
rurale au intocrnai valoarea certificatelor a 4 liului de inspectori, dat pe baza unei anchele
clase de scoald cu program urban. facute de inspectorul circumscriptiei ti con-
Art. 79. Dumineca i sàrbàtorile, elevii i ele- semnate intr'un raport scris.
vele scoalelor urbane vor fi condusi de dire in- Art. 86. Un institutor destituit din directie
stitutorii i institutoarele lor la bisericA spre a nu poate fi numit din nou ca director inainte
ascultà serviciul divin. de 5 ani.
Lipsirea institutorilor sau elevilor se va con-
sided ca o absent.A de o jumillate de zi i va
atrage dupa sine pedeapsa cuvenitä. Elevii de complimentar
alte rituri nu sunt indatorati a insoti pe ceilalti
elevi la biserica ortodoxa. Art. 87. In scoalele primare rurale, indtd-
Art. 80. Directorii i directoarele scoalelor torul e dator srt fad fad adaus de salariu, pe-
urbane, acolo-unde dispun de gradini, fie ele fiecare sAptámând, cdte cel putin cloud ore de
mai mici, sunt datori BA infiinteze gradini sec- conferinte si cursuri cornplimentare pentru
lare, pe cari le vor cultivá cu elevii. absolventii cursului primar cari n'au Irnplinit
Art. 8L Pe langl scoalele urbane de brtieti etatea de 14 ani.
se vor infiinta, pe cat va fi cu putinta, atebere Cursurile complimentare vor durd cel putin
de lucru manual. sapte luni.
Lectiunile de lucru manual se vor face cu Art. 88. Frecuentarea acestor conferinte si
clasele Ill si IV de unul dintre institutorii scoa- cursuri complimentare este obligatoare pentru
lei, indrcinat ca predarea lor. acei absolventi pad la implinirea etatii de 14,
Specialiatile ce se vor predá sunt : impleti- ani ; ea se va mentioná in certificatul de absol-
turi, cartonaj i lucdri usoare de tdmplaria. vire a cursului primar.
Art. 82. Dispozitiunile att. 72, privitoare la Aceste cursuri se vor tind lu dad de orele
dirigintii scoalelor rurale, se apnea si la direc- ordinare de clad.
torii scoalelor urbane. InvAtAtorul diriginte va forma, cel mai tar-
Art. 83. Nirneni nu poate fi numit director ziu la 15 Octomvrie a fiedrui an, lista tuturor
al unei scoale urbane, dad nu va implini urml- absolventilor scoalei sale cari nu au implinit
toarele conditiuni: etatea de 14 ani si nu s'au inscris la alte scoale-
a) SA fie institutor definitiv, sau, in lipsä, in- pentru continuarea studiilor.
stitutor provizoriu al scoalei re,pective ;' Acestor elevi Ii se vor aplich dispozitiunile
b) SA nu fi avut nici o pedeapd mai mare relative la obligativitate.
deck intdrzierea termenului de gradatie cu Art. 89. In cursurile complimentare, copiii
un an ; vor fi exercitati eke cel putin cloud ore pe sdp-
c) SA fie prescrid in momentul numirii orice tdmAnd asupra cunostintelor dobAndite in ulti-
pedeapd va fi suferit. ma divizie a scoalei primare ; pe langa aceasta,
Art. 84. Postul de director se pierde : ei vor hid parte impreund cu ceilalti elevi la

www.digibuc.ro
11EqUI.AMEN1E 29

luerärile practice, fie de agriculturi, tie de lu- Art. 96. Invititorul care primete o subven-
cru manual, ce se fac In scoala. sie, sub orice titlu din pirtea comunei este
Regularitatea frecuentarii i progresele fa-- obligat si institue cursuri de adulti.
cute de un elev in cursul complimentar se vor Art. 97. Cei cari, urmand la cursurile de
rnentionk atat in matricola, cat si in certifica- adulti, vor fi absolvit materille cursului pri-
tul sail de absolvire. mar, vor dobandi un certificat constatánd
Art. 90. Ia scoalele mixte, fetele vor fi dis- aceasta.
pensate de a urn-1h cursurile complimentare. Acest certificat va da dreptul de a se preLenti
In scoalele de fete, lucrarile agricole si lucrul inaintea unei comisiuni, instituite la epoca de-
manual vor fi inlocuite prin lucrul de maul. terminata, pentru a trece un examen general
Art. 91. In scoalele cu mai multi invatatori asupra materiilor cursului primar si a obtineá
.exercitiile asupra cunostintelor generale se vor certificatul de absolvent al cursului primar.
face pe rand in fiecare an, de cite un invä- Art. 98. Aceste examene se vor tined in Du-
titor. minecile i sirbätorile din,cursul lunei Aprilie.
Invitatoarele scoalelor mixte n'au nici o ocu- In -cazul cand cursurile se prelungesc dupi
yatie in cursurile complimentare. 1 Aprilie, examenul se va sine in Dulninecile
Art. 92. Revizorii scolari nu vor uitá sa no- sarbatorile din intervalul unei luni. Inceplitoare
teze replat in procesele-verbale de inspectie, la o saptännfinä dupa terminarea cursurilor.
-dacll diRpozitide privitoare la cursurile compli- In comunele urbane. cornisiunea va fi corn-
inentare se aplica intocmai. pusa din trei institutori numiti de inspector ;
Art. 93. Cind s'ar sirnti trebuinta, Statul, in cele rurale din doi invätkori i parohul co-
comunele. judetele sau particularii vor puled munei, numiti de revizor.
-crei scoale primare superioare CU o programa Aceste examene se vor face dupi normele
desvoltata deck aceea a scoalelor primare stabilite in regulamentul pentru examenele de
ordinare. invatämant primar ale copiilor pregatiti In fa-
In acest caz, partea de cheltueli, care va trece milie sau in institute private, insa fall plat& de
,peste cheltueala regulata a unei scoli primare taxa ; examinatorii nu vor primi nici o retri-
-ordinare, va privi exclusiv pe autoritatea sau batiune.
persoana care face creatiunea. Art. 99. Invatatoarele vor puteá infiinti se-
Administratia acestor scoale se va face intoc- zatori, in vederea raspandirii cunostintelor utile
mai dupa normele stabilite prin acest regula- pentru sitence.
dnent pentru scoalele primare ordinare. Infiintarea de sezátori este obligatoare pen-
Pentru infiintarea lor e de nevoie o autorizare tru invatatoarele cari primesc o subventie dela
-speciali a ministrului, care fixeaza in acelas comuni sau functioneaza la roll mixte cu mai
limp organizarea i prograrnele bor.
Art. 94. Aceste scoli nu vor puteà avei alta multe posturi.
menire deck aceea de a da cunostinte uzuale Art. 100. In comunele rurale mai populate
potrivite nevoilor regionale, precum cunostinte se pot infiintà gradini de copii.
-de agricultura, de diferite meserii, de contabili- Grldinile de copii vor avei urmatoarele va-
tate i altele. can te :
Art. 95. Comunele urbane si rurale vor pu- a) Vacanta cea mare dela 15 Decemvrie-
tea institui cursuri de adul(i asuprd materiilor 15 Fevruarie, pentru gridinile de copii din
.cursului primar. comunele rurale si pentru cele din cartierele
Comunele rurale cari vor infiintà cursuri de marginase de lucratori industriali sau agricoli
adulti vor prevedeà in buget cel putin 10 lei din comunele urbane;
pe luna pentru persoana care le va conduce, b) Vacanta cea mare dela 1 Iulie 1 Sep-
-cele urbane cel putin 30 lei. temvrie, pentru grädinile de copii din cartie-
Cursurile de adulti vor fi separate de cursu- rele celorlalte categorii de orasentdin cornu-
ri,e complimentare. nele urbane ;
Cursurile de adulti vor fi de dotra ori pe sip- c) Vacanta PaOelui din Joia patirnilor
timâni cel putin, si nu se vor puteä deschide pia Joi dupa Patti, la toate gradinile de copii.
-deck cu cel putin 5 auditori in comunele ru- d) Vacanta Craciunului, ca la scoalele pri-
rale cu eel ptrtin 10 auditori in cele urbane, mare, pentru grädinile de copii dela lit. b.
avand pentru cele dintaiu autorizarea inspecto- Art. 101. Autoritälile comunale s,i judetene,
sului de circumscriptiune, iar pentru cele din asociatiunile de binefacere i persoanele parti-
urmi autorizarea ministerului. culare, cari vor si infiinteze gradini de copii
Ele nu se vor putei face deck de invitätorii publice, vor trebui si ceari autorizarea ministe-
sau institutorii in exercitiu sau de cltre per- rului, care nu va da-o deck &And vor justifici
-soane cari vor posedà cel putin titlurile nece- ci au mijloace suficiente pentru a asigurá exis-
asare pentru a fi invatkor sau institutor. tenta j buna lor functionare.

www.digibuc.ro
30 REGULAMENTE

Aceste institutiuni vor fi supuse regulelor re- Cei cari au dobAndit deja titlul de institutor vor-
lative la gradinile de copii stabilite prin regu- trecuti pe tabloul absolventilor fostelor scoale
lamentul .scoale/or private. Vacantele lor sunt normale de institutori i institutoare, nenumiti
regulate prin dispozitiile dela articolul pre- Inca, in urma absolventilor anului scolar in
cr!dent. care au dobAndit titlul. Cei cari il vor dobAndi
In viitor vor fi trecuti in urma ultimd serii de
CAPITOLUL Ill normalisti institutori cari vor termina scoala
§eoalele normale. In 1904.
Norma listii clasei VI, impartiti de directorul
Art. 102. Pentru formarea corpului didactic scoalei de apnea tie dupa, un ciclu anumit iu .
al scoalelor primare vor servi scoalele nor- grupuri, vor fi deprinsi In tinerea de fapt a cla-
male de Invatatori si scoalele normale de inva- selor.
tatoare. Art, 106. Scoalele primare de aplicatie nu
RomAnii singuri sunt admisibili In aceste sunt supuse controlului revizorilor scolari.
Directoral scoalei de aplicatie asista la cur-
Art. 103. Scoalele normale sunt internate. surile scoalei primare, face lectiuni model si
Elevii vor fi bursieri sau solventi. tine conferinte cu elevii ultimei clase a scoalei
Numirul locurilor vacante atát de bursieri normale si cu invatátorii titulari.
cat si de solventi, pentru fiecare scoala normala El va fi ocupat in scoala de aplicatie dela 6.
in parte, se va fixA de minister si se va publica panA la 8 ore pe saparnána, independent de
prin Monitorul Oficial. lectiunile ce dA in scoala normala. Pentru a-
At At bursierii cat i solventii se prime3c prin ceastä insarcin'are, el va fi retribuit cu o diurna
concurs, care nu se tine decAt pentru clasa 1, de 400 lei.
cu singurele exceptii fácute la art. 116. Art. 107. Ordinea internä a scoalelor de a-
Bursele se vor da concurentilor cari vor do- plicatie se precizeaza printr'un regulament spe-
bAndi notele cele mai mari si vor dovedi ca sunt cial, compus de director si aprobat de minister
lipsiti de mijloace. in urma raportului itrvectorului general.
In caz când elevii primiti ea solventi se vor Directbrii scoalelor de aplicatie sunt datori,
distinge prin sArguinta i buna lor purtare sA alcAtueasca acest regulannent In termen de-
vor indeptini i conditiunea de paupertate, ei cel mult trei luni dela promulgarea regulamen-
vor putea fi primiti Intre bursieri. tului de fata.
Art. 104. Pe lângA fiecare scoala, normalA se Art. 108. Durata cursurilor este de 6 auk
va anexi o scoalA primará de aplicatie. in toate scoalele normale de bilieti si fete.
La bcoalele de aplicatie se va alcatui, de cAte Artul al VI-lea va fi consacrat mai ales prac-
ori va fi necesai, o singura clasa de ocazie, coin- ticei pedagogice.
pusA din elevii recrutati din toate clasele scoa- Art. 109. Programa studiilor obligatoare va
lei de aplicatie. cuprinde religia si morala, limba româna, isto-
Art. 105. Corpul Tlidactic al fiecarei scoale de ria, geografia, matematicile, stiintele fizico-na-
aplicatie se compune din mu director, invatatori turale cu notiuni de agriculturA, horticulturk
normalistii clasei a VI-a. forestier;e, igiena si medicina populara, psi-
Directorul scoalei de aplicatie e de drept pro- hologia si pedagogia, desemnul i caligrafia, no-
fesorul de pedagogie dela scoala normala res- tiuni de drept constitutional, administrativ sj
pectivA. economia politica, lucrul manual, unizica vo-
lnvatatorii dela s:oalele de aplicatie se nu- calA si instrumentalk gimnaslica, jocurile gim-
mesc dintre cei mai buui absolventi ai scoalei nastice, iar pentru fete si economia casnicA.
normale respective, in urma recomandatiei M- Practica agricolit se va face dupa normele ce-
elia de directorul scoalei de aplicatie. Ei vor se vor stabili in regulamentul de administrare-
avea retributiunea de 150 lei lunar si vor be- interioara a scoalelor normale. In acel regula-
neficii de locuintl i intretinere In internat, In ment se va slabili : soiul culturilor ce se vor
cazul cAnd sunt neclsatoriti. DupA un stagiu de introduce in scoala normala respectiva ; ordi-
trei ani li se va puted conferi titlul i leafa de nee in care elevii vor fi repartizati la lucrari,.
institutor, in 'Irma recomandatiei motivate a astfel ca sA nu riming straini de nici unul din,
directorului scoalei normale, dupA luarea avi- felurile de culturi introduse ; ce lucrari vor
zului dir ectorului scoalei de aplicatie si al unui yea de executat elevii ultimei clase ; contabili-
raport spec:al al inspectorului general. Cei talea ce trebue sA se tinA; destina tia produse-
cari vor dobAndi titlul de institutor, vor putei lor b intrebuintarea venitului rezultat din ex.-
continua functionarea lor In bcoala de aplicatie ploatarea terenului ; indatoririle agronomului
unde si-au fAcut stagiul, sau vor fi trecuti In practic.
invAtAmântul rural, cu gradul i retributia lor, Art. HO. Pentru triscrierea la concursul de
de minister, dupa avizul inspectorului general. admitere In scoalele normale de baieti se cere

www.digibuc.ro
EGULAMEN1 E

eertificatul de absolvirea unei scoale primare Acestora din ur ma li se va acordá i transpor-


urbane sau rurale precum i un certificat de tul gratuit pe chile ferate.
bung pur tare. Art. 115. Se abroga.
Concurerrtii vor trebui s& aibä varsta intre Art. 116. In acoalele normale de WO vor-
14 ai 17 ani, putandu-se acordà dispensa de ma- puteà fi admiai deadreptul In clasa Ill semi-
ximum 6 luni in plus. naristii cari au absolvit 3 clase de seminar, in,
Inscrierile se fac la directiunile acoalei res - urrna unui examen care se va tine asupra ma-
pective. teriilor predate in clasa III de seminar, si ea
Concursul se va tine pentru fiecare acoala conditie ea vársta lor sa nu treaca de 19 ani.
normala de baieti in localul acoalei, Inaintea Tot asemenea vor puteà fi admiai deadrep-
unei comisiuni numita de minister ai compusa tul tri clasa IV a scoalelor normale de baieti
din : directorul acoalei, ea preaedinte, i doi elevii promovati din clasa IV de gimnaziu sau
membri, numiti de minister. de liceu, cari au dobAndit i certificatul de
Membrii comisiunii vor primi o diurn& de absolvirea cursului inferior, ai in clasa IV a
10 lei pe zi. scoalelor normale de Tete, sbsolvente a pa-
Art. 111. Pentru inscrierile la concursul de tru clase de scoal& secundara de fete de gr. I,
admitere in scoala normal& de fete din Iasi se in urma unui.examen asupra materiilor pre-
cere certificatul de abiolvirea unei acoale pri- date in clasa IV a acestor acoale eu conditie
mare urbane sau rurale i un certificat de liana ca vdrsta lor sii nu tread de 19 ani.
purtare. Varsta concurentelor va trebui sa fie Numarul locurilor vacante in clasele III
intre 13 ai 17 ani impliniti, putandu-se acorda IV se vor fix& dinainte.
dispensa in plus de cel mult 6 luni. Examenul concurentilor pentru aceste clase-
Art.112. Sectiunea normala a acilului "Elena se va treee dinaintea acelorati comisiuni preva-
Doamna., numitä i coala normala de fete cute la art. 110 ai 114.
"Elena Doamna., va lì separata de celelalte doua Art. 117. Promovarea elevilor dinteo clasa
sectiuni ale Azitului va aveà o directiune deo- intr'alta se face in baza mediilor anuale dela
sebita. fiecare obiect In parte si a mediei dela purlare.
Art. 113, In §coala normalá de fete "Elena Art. 118. Cursurile inceteaza in seara zilei
Doamna. elevele se vor primi prin concurs. de 45 Ernie, afará de acelea ale clasei VI, cari
La concurs vor fl admise : inceteaza in seara zilei de 15 Maiu.
4. Elevele absolvente ale sectiunii primare a Art. 119. In zilele de 20-25 Iunie inelusiv,
Azilului ; acestea vor fi primite cu orice varsta acolarii promovati din fiecare clasa, afará de-
vor avei la terminarea scoalei primare ; cei din clasa IV, v or fi supusi unui examen.
2. Orfanele ramase pe urma institutorilor sau Acest examen se va face asupra a doul dirt
Invatatorilor ; materiile clasei, earl de dexteritati, alese de
3. Fiice ale invatatorilor i institutorilor cari minister pentru fieeare scoala i pentru fiecare-
servesc de cel putin 10 ani in Invatámfint ; clasi In parte, dupä avizul inspectorului gene-
4. Fiice de sateni. ral al invätamfintului primer ai normal si co-
Concurentele dela punctele 2, 3 ai 4 vor tre- municate directiunii acoalei intre 1 ai 10 Iunie.
bui sA aiba varsta intre 13 ai 17 ani Art. 120. Examenul general de absolvire
Nu se vor da dispense decg pentru cel mult 6 consist& din probe in scris, cari sunt eliminato-
luni In plus. rii, o diserta tie vorbita, o lectiune practici liv
Concurentele vor trebui sa posedeze certifi- scola de aplicatie i o proba de desemn.
catul de absolvirea invatamintului primar i sà Art. 121. Pentru privegherea probelor scrise,
probeze ca au avut o conduitä exemplara. ministerul va numi numarul necesar de dele-
Art. 114. Inscrierile la concursul de admi- gati, persoane straine acoalelor normale, avind
tere In acoala normala de Invatritoare din Iasi atributiunile ce se specifica mai jos.
ai in ;icoala normal& de fete "Elena Doamna. se Art. 122. Probele In scris pentru toate scoa-
fac la minister, unde se depun toate actele. lele normale sunt In numar de dodo i anume
Concursul atat pentru bursiere cat i pentru 1. 0 proba de matematici, consistând dirt
solvente se va tine la Bucuresti, lasi. Galati ai dot& probleme, una de aritmetie& i alta de geo-
Craiova, inaintea unor comisiuni numite de mi- metrie ;
nister pentru fiecare din aceste patru localitati, 2. 0 proba de limba romana; o compozitie-
compuse din directorul acoalei de aplicatie a libera asupra unei-chestiuni de pedagogie, de
scoalei normale din localitate, ca preaedinte, un istorie sau de literatura, dupa alegerea eandida-
profesor e scoala normala i un profesor de -WM, din 5 subiecte date de minister. Din aceste
liceu. 5 subiecte. doua vor fi din pedagogie, unul din
Membrii comisiunii vor primi o diurna de istorie si dolt& din literatura.
10 lei pe zi, dud vor fi din localitate, ai de 20 Subiectele probelor scrise vor fi aceleaai pen-
lei pe zi, and vor fi din alta localitate. tru toate acoalele normale de invatatori ai in-

www.digibuc.ro
.12 REOUI AMENTE

VillAtoare. Ele vor fi date de minister 0 trimise probe se vor stabili amanuntit prin regulamen-
sub plic sigilat delegatilor Insárcinati cu supra- tul de administrare interioara a scoalelor nor-
veg erea. male.
Art. 123. Probele in scris se vor face la toate Art. 127. Sunt admisi la proba de practica
scoalele normale In zilele de 1 0 2 lunie pedagogica acei candida ti cari la dizertatia vor-
anume : In ziva de 1 runie, 8-10 a.m., proba bitä vor fi dobandit cel putin note 7 0 la proba
de limba româná ; In ziva de 2 Iunie, proba de de desemn cel putin nota 6.
matematici dela 8-10 a. m. Aceastä ultima probi se va tine in scoala de
In regulamentul de administrare interioara apnea tie depe tango scoala normala respec-
scoalelor normale se va stabili In detaliu mo- tiva.
dul de procedare la facerea probelor in scris. Subiectele lectiunilor de practica pedagogica
Imediat dupa terminarea ultimei probe, de- luate din cadrul invatamantului primar, vor fi
leiaii vor inaintà toate luerarile ministerului. hotarite de comisiune in numar egal cu acel al
Art. 124. Pentru cercetarea probelor In scris candidatilor 0 se vor inchide In plicuri de ace-
ale absolventilor scoalelor normale de baieti si eas forma 0 maritne, sigilate i semnate de de-
de fete se institue o comisiune, ai carei membri legati.
se numese de minister. Prezidentul comisiunit Comisiunea pentru aceasta proba se compune
va fi desemnat de minister. din delegatii ministerului i profesorul de _pe-
Probele se vor cerceta de comisiune in Bu- dagogie.
euresti. Art. 128. Modalitatea tinerii probei de prac-
Pe fiecare lucrare se va trece cu cernealä tica pedagogica se va stabili in mod amanuntit
cifre 0 in litere, nota hotärita de comi- prin regulamentul de administratie interioarä a
siune 0 se va semi:a de toti membrii. scoalelor normal e.
Numai dupl cetirea tuturor tezelor i notarea Art. 129. Pentru a fi admis In lista de clasi-
lor se va proceda la desigilarea numelui candi- ficare, candidatul va trebui obtina aceastá
datului si a scoalei 0 la intocmirea listelor no- proba, in care intra atat planul leciunii, cat 0
minate ale candidatilor In ordine alfabetica pen- desvoltarea lui In clasá, o nota egala sau supe-
tru fiecare scoalä, trecandu-li-se pe rubrici co- rioara lui 7.
respunzatoare notele dobandite la fiecare teza Art. 130. La rubrica de observatii a catalo-
in deosebi. Vor fi deci eta-tea liste nominate sau gului detinitiv de examinare se va nota fetid obi-
eataloage ate scoale normale sunt. Fiecare ectelor lucrate de absolventi in ateliere. Adeve-
istà va fi intocmità in dublu exemplar. rirea obiectului prezentat se va face de diree-
Procedarea urmata la cercetarea tezelor, pre- tiunea scoalei respective.
cum 0 rezultatul definitiv, se vor consemna in- Se va noti de asemenea i fetal lucrarilor
tr'un anume proces-verbal, caruia se vor anexi agricole i horticole executate de absolventi
eataloagele sus indicate, precum i dosarul te- dupä propria observatie a delegatitor.
zelor tratate, asezate p3 scoale si in ordinea Art. 131. Dupa terminarea tuturor probelor
eandidatilor din eataloage. se vor trece In lista de clasificare candidatii, In
Prezidentul va inaintà ministerului cu raport ordinea de merit, notfindu-se pentru fiecare
toate aceste lucrAri, iar ministerul va trimite toate datele cuprinse in formularul dat de mi-
directiunii fiecärei scoli normate un exemplar nister.
din catalogul cu notele obtinute de absolventii Prezidentul va. proclami reusiti pe eandidatii
cari vor fi Intrunit nota 7 ca medie generala a
Celálalt catalog va fi incredintat comisiunii tu turo r probelor.
inaintea cAreea se vor tinea celetalte probe. Aceastä medie se calculeazä eu doul zecimale
Vor fi admisi sa depuna probe oralä candida- adunandu-se media examenului in scris, note
tii Geri vor fi obtinut nota minima 7 la fiecare dela disertatie, dela desemn i cea dela practieä
probä. p3dagogici i impartindu-se suma lor cu patru.
Art. 125. Probele orate, dizertatia, proba de Lista de clasificare a celor reusiti se inain-
9ractid pedagogica i cea de desemn se tin la teaza ministerului odata cu toate lucrarile,
resedinta fieciirei scoale, inaintea unei comi- prin directia scoalei respective, cu raport ami-
nuni compusa din 3 delegati ai ministerului, din nuntit al delegatilor, prin cari acestia vor co-
profesorul de limba romanä, cel de pedagogie, munich toate observatiunile lor asupra rezulta-
directorul scoalei i maestrul de desemn. telor constatate.
Aceiasi delegati pot fi insarcina0 sa participe In acelas raport, delegatii vor comunici ob-
la aceste trei probe la mai multe scoale nor- servatiunile lor i asupra starii scoalei in ge-
male. nere, atát In privintamateriala (local, mobilier,
Zilele de examen pentru fiecare sward se vor material didactic, curatenie, hrani imbaiatui
.fixi de minister. elevilor, etc.), cat i cea morala (ordinea i dis-
Art. 126. Normele dupä cari se va tine aceste cipline, modul de a se infatisi'elevii, etc.).

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 33

Art. 132. Seminaristii cu certificatul de ex - turile i datoriile, disciplina i remunerarea


men general al unui seminar superior vor fi corpului didactic al scoalelor normale stint re-
adtnisi, conform art. 58 din lege, la examenul gulate prin legea asupra invattmantului secun-
general al scoalelor normale. dar si superior din 23 Mantle 1898, cu modifi-
Art. 133. Candidatii cari nu reusesc la exa- carile introduse in ea prin legea din 9 Iulie
menul general de absolvire, se pot prezenti in- 1901.
tr'o nouä sesiune. Art. 138. Directorii i directoarele scoalelor
PAnA atunci ei pot fi numiti invatalori cu normale pot fi luati sau dintre profesorii scoa-
suplinitor. lelor, sau din alte persoane straine scoalei.
Candidatii cari nu reusese la trei examene Cand directorul unei scoale normale nu este
nu se mai pot prezenta la nici un alt examen ; profesor al scoalei, el primeste o retributie
ei pot fi numiti suplinitori la scoalele de catun egala nu leafa de profesor.
se pot bucura de dispozitiunile art. 21 din Directorul are locuinta i Intretinerea in in-
lege. ternat.
Art. 134. Candidatilor cari se vor declari Art. 139. Directorii sunt insarcinati cu con-
reusiti la examenul de capacitate li se va eli- ducerea morala i administrativa a internatelor,
bera de minister. prin directia scoalei, cate o cu supravegherea i stricta Indeplinire a Inda-
diploma de capacitate pentru invatator au in- toririlor impuse prin legi i regulamente cor-
watätoare. pului didactic al scoalelor normale.
Diplomele vor fi semnate de ministru, de di- Cu privire la conducerea moralä, ei sunt rig-
rectorul invatämäntului primar si normal pri- punzatori de perfecta mentinere a ordinei
-mar, de directorul coalei normale respective si disciplinei In coala.
de candidat. Cu privire la conducerea administrativi, ei
Pentru liberarea diplomei de capacitate nu se sunt datori sä tina in bunä stare localul scoalei,
sva percepe nici o taxä. mobilierul, materialul didactic, biblioteca,unel-
Art. 135. Absolventii i absolventele cu di- tele de lucru manual, toate obiectele de re-
ploma de capacitate cari nu vor intra in monta i gospodarie, din dormitoare, sufragerie,
Invatamant, vor fi obligati a restitui Statului bucatarie, spalatorie, baie, grädina, etc., fiind
facute ea dansii In decursul celor 6 raspunzatori de mice pierdere sau deterioare.
ani de studii, dacä au fost bursieri. Aceste chel- Prin regulamentul de administrare interi-
tueli se fixeaza la 400 lei anual. oara a scoalelor normale se vor specifici cari
Pentru raspunderea acestor sume vor fi sunt ajutoarele directorilor intru pastrarea in
pe caile legale, atat absolventii cat buna stare a zestrei intregei scoale si In admi-
parintii sau tutorii bor. nistrarea scoalei.
Art. 136. In scopul de a se face eficace acea- Directorul va tineá in perfecti regula matri-
-et& masura, fiecare elev la intrarea sa in scoall cula scoalei, cataloagele, registrul de prezenti
va prezenti directiunii scoalei un aligajament, al pro fesorilor i arhiva.
prin care (Mitsui se ()bag ca, la terminarea Va forma un inventar, Impär tit In capitole
-zursurilor, sa serveasci Statului in Invatäman- deosebite dupa felul obiectelor, trimitand un
tul public primar cel putin 10 ani, i prin care duplicat ministerului.
sA declare cA la caz de neurmare va despigubi ingriji in deosebi de hrana i imbliatul
Statul de toate cheltuelile facute cu dansul in elevilor, avind raspunderea bunei stAn sanitare
cursul studiului, conform regulamentului de In internat.
fatä. Cand scoala poseda cai, boi, vaci, etc., toate
Acest angajament va purti i seinnatura pa- acestea facand parte din averea scoalei se tree
rintelui sau tutorelui i va fi legalizat de pri- in inventar.
m:aria comunei respective.
Directiunile scoalelor normale vor inainta CAPITOLUL IV
-aceste angajamente ministerului spre acceptare.
Ministerul, dupa ce le accepta, le Inapoiaza Numirea corpului didactic primar.
directiunilor respective, spre a le pästra in ar- Art. 140. Dupa terminarea examenelor de
hiva scoalei. capacitate, comisiunile examinatoare inainteazi
Absolventilor din scoalele normale de invatä- ministerului listele celor reusiti, intocmite in
tori li se vor elibera, la cerere, copii dere an-. ordinea clasificarii si cu no tele obtinute de fie-
gajamente, spre a le servi inaintea consiliilor care absolvent.
de revizie, la recrutare, pentru facerea serviciu- La minister se va tine o tabela de capacitate
lui militar cu termenul redus, conform legilor pentru invatiltori i invätitoare, in care vor fl
militare in vigoare. Originalele lash' nu se eli- inscrisi pe doug rubrici deosebite si In ordinea
lereaza nici intr'un caz. clasificärii absolventii si absolventele tuturor
Art.137. Modul i conditiile numirii, drep- scoalelor normale.
3

www.digibuc.ro
34 R EGL LA MI:INTL

Dupa liecare examea generel se inscriu in ta- Dintre cererile de transferare vor fi preferite
belii, tot in ordinea clasiíìcàrii i in urma celor acelea oari au Ca motiv aducerea In aceeas lo-
inscrisi in anul precedent, nouii candidati reu- calitate a sotilor.
§i Art. 143. Intre 10 si 20 Iunie se vor face
Când mai multi candidati reusiti in aceeas permulärile si pana la 5 lulie se va publica lista
sesiune au note egale, ei se inscriu in tabelá In catedrelor ramase vacante in urma permutiiri-
ordine alfabetica. for, repartizandu le pentru invatatori i institu-
Art.141.1nainte inceperea fiecärui an sco- tori deosebit de celè pentru institutoare i in-
lar, ministerul va publica prin Monitorut vatatoare, potrivit a. t. 147.
o incunostiintare, prin care se vor invitá La aceste catedre se vor numi :
toate persoanele dorit( are de a avea o suplinire I. Acei inscrisi in tabela de capacitate in or-
eventuala urbana in cursul anului, fle a unei dinea Inscnierji, inand insa seamä de dispozi-
catedre vacant , fie a unor titulari in concediu, tine art. 146.
sa adreseze ministerului cererile lor, anexand 2. Acei retrasi din invätämant, fiira sil fi tre-
certificatele de stu iii, cu pecificarea localita- cut doi ani dela data retragerii lor.
tilor unde doresc sà aibä suplinirea. Pentru acestia se cere avizul lavorabil al con-
La directiunea invAtamantului primar si nor- siliului inspectorilor primari, dat in urrña cer-
mal primar se va tined un registru, in care se cetarii statului personal si aprobarea ministru,
vor in-crie, pe judete si comune urbane, toate lui. In caz favorabil, cei retrasi vor intra in in-
persoanele cari vor fi inaintat cereri, cu titiu- vätamânt cu titlul i cu drepturile lor.
rile lor respective, când ace3te titluri vor fl Art. 144. Absolventele scoalelor normale,
gäsite suficiente. Imediat dupii notarea acestor cari vor eyed dreptul de a fi numite, Precum
acte in registru, ele vor fi inapoiate celor in cele dela al t. precedent, p. 2, vor fi convocate
drept. in Bucuresti, pentru ziva de 20 Iulie, cu arata-
La orice suplinire, provenitA prin vacantá rea locului si a o ei de intrunire. De asemenea
sau conceliu, se vor preferi absolventii fos- ab:olventii scoalelor normale i acei retrasi din
telor scoale de institutori i institutoare, in- invatimänt, specificati la art. 143, p. 2, vor fi
scrisi in tabela de capacitate i cari nu au cApä- convocati in acelas oras, in ziva de I. Decem-
tat incii numirea ca titulari, dacd vor fi Meta ce- vrie.
reri. Cei cari vor fi inapiedicati de a veni, vor pu-
Art.142. Catedrele nu se vor ocupa cu titulari tea trimile o declaratie scrisä, ce semnätura le-
deck la inceputul anului scolar; de asemenea galizatà, arätând care este ordinea lor de pre-
nu se vor face permutäri deck pentru aceeas ferintil pentru toate locurile vacante.
data. Declaratia candidatului nu va fi luata in
Exceptiune fac nutnirile de invätkori de cari seamä, daca ea nu va fi insotitä si de un certi-
se vorbe,te la art. 146, alin. I, cari vor pu- ficat eliberat de medical primar aliudetului salt
tea fi fäcute i pe 1 Ianuarie a anului scolar. al orasului, din care sa se cons.ate cli candida-
Intre 2-) Main si 1 Iunie se va publica in Mo- tul este in putintä de a urma cariera didacticA.
nitor lista tuturor catedrelor vacante. Candidatii cari cor fi prezenti in ziva convo-
Doritorii de a ocupa aceste catedre prin per- aril vor fi supusi examenului medical.
mutare vor adresa cererile lor ministerului, cel In urmii, directorul invkamantului primar
mai tArziu pana la 10 lunie, arlitand in ordinea va chema pe candidati in ordinea din tablou.
de preferinta, la cari din catedrele vacante do- Fiecare candidat ii va alege din lista locurilor
resc sil fie transferati. vdcante pe acela la care doreste sa fie numit.
Titalarii doritori de a 11 transferati vor pu- Pentru ce. absenti se va tine socotealä de de-
tea de asemenea adresa ministerului cereri, arri- claratia lor scri la, atunci cand le va veni ram-
tând, tot in ordinea de preferintä, localitätile dul la apel.
cale la cari ar dori sii Be permutati la caz de Art. 145. Numirile abiolventilor normalisti
vacanth eventuala, provenitä din permutarea al- la locurile ce si-au ales se va face prin deci-
tor titulari, conform alineatufui precedent. ziune ministerialä.
Membrii corpului didactic cari vor fi fost pe- Art. 146. Abdolventii scoalelor normale ik
depsiti cu traniferarea nu vor putea obtine o vor putea alege locuri in invätämant i vor pu-
transferare ceruta de ei, nici a fi transferati din tea fi nut-Jai ti numai dupà ce vor dovedi a au fa-
oficiu de minister, Mainte de prescrierea acelei cut stagiul militar sau ce au fost dispensati.
pedepse, conform art. 193 din acest regula- Ab.solventele normaliste ii vor alege locuri
ment. vor fi numite numai dupà ce vor fi implinit
Nici o transferare in invatdmantul urban nu varsta de 20 ani.
se va acorda deck potrivit pt evedèrilor art. 75; Art. 147. Absolventii scoalelor normale vor
iar in invkämântul rural, potrivit prevederilor fi numiti la scoalele de baieti sau mixte ea up
art. 61 din regulamentul de fatä. post, la postul I la cele ea douä posturi
www.digibuc.ro
P En UL .0110.1E 35

la postur ile I si II la cele cu trei i patru Pos- tesc ca functionare efectivA si fan exceptie dela
turi. aliniatul precedent.
Absolventele scoalelor normale vor fi nutnite Art. 151. Persoartele cari au obtinut numirea
la po9tu1 II la scosiele mixte cu douAlosturi, la provizorie vor fi supuse in timpul provizoratu-
postul II sau Ill la cele cu trei posturi. la pos- lui la o inspectiune specialA.
turile 1I, III sau IV la scoalele cu patru posturi Art. 152. Dupii trei ani de provizorat, mem-
pretutindeni la scoalele de fete. brii corpului didactic primar sunt datori a se
In cazul cAnd absolventele scoalelor normale prezenth inaintea unei cornisiuni numitA de mi-
nu vor fi indestulAtoare pentru posturile la cari nister, pentru a trece un uou examen.
au dreptul se vor puteh numi i bArbati. Acest examen consti din cloud probe: lino,
Art. 148. Seminaristii inscrisi in tabela do extemporali asupra principalelor ma terii pre-
capacitate find numiti invAtAtori.vor aveh kinA vitzute in programa scoalelor normale ; a doua
la hirotonire leafa intreaga de invAtAtori. Dupa de practicil pedagogica.
hirotonire vor primi jurnAta.e din leafa de in- Acei cari vor obtine nota 7 la fiecare proba,
vAtAtor pe längsh leafa intreagA de paroh ; nu vor fi numiti cu titlul definitiv.
vor puteh functioná decat la scoale cu mai multi Numirea definitivil li se va da prin decret
invAtAtori si nu vor puteh fi regal.
Art. 149. In9crierea in tabela de capacitate Acest examen se trece odati pe an.
nu e valabilA decAt pentru trei ani. Acei cari In Inväptorilor i institutorilor cari au titlul
acest interval nu au fost numiti pot trice din provizoriu inairde de 1 Septemvr;e 1893, nu-
nou examenul general, 9i in caz de reir:itä vor mirea definitivA li se va da in urma unui exa-
fi inscrisi in tabelh la locul ce-1 avu rese mai men numai de practicA pedagogich.
inainte. Art. 153. InvätAtorii i institutorii cari vor
Art 150. Absolventii fo9telor coale normale aveh in corpul didactic u vechime mai mare de
de institutori i institutoare, cari ligureazA in 13 ani, incepAnd dela numirea lor cu titlul pro-
tabela de capacitate pentru institutori i insti- vizoriu. Oita la 12 lulie 1901, data promulgA-
tutoare, formatA in virtutea art. 58 l legii din rir legii asupra invätAmAntului primar si nor-
29 Maiu 1893, art. 56 al legii din 29 Aprilie mal primar, sunt scutiti de examenul pentru
1896 si art. 56 al legii din 5 Iunie 1900, pot, numirea cu titlul definitiv.
dupil trei ani dela ins rierea pe tabela de capa- Acestor invätatori i institutori se aplicA toate
citate si dach au functionat in tot atAt timp ca celelalte dispozitiuni privitoare la invit:rtori
inväVitori titulari, sä fie inaintati pe loc ca in- institutori cu titlul provi/oriu.
stitutori, dad ìi iau obligatiunea de a rune- Art. 154. Proba extemporalä de care 9e vor-
de act inainte efecttv in invdtArnAntul beste la art. 152 cuprinde
rural, find ptLìi cu 130 lei lunar si ph-trhn- 'Pedagogia. Didactica gene( alA si metodica ;
du-si toti randul la clanificare pentru trecerea Isteria. IntrebAri asupra principalelor eve-
in invilt:imantul urban. nimente din istoria Rominilor ;
Cei cari nu vor cere 95 fie numiti in aceste Geografia. Continentele, in special Europa,
conditiuni institutori sau institutoare la sa1e, si geografia fizicii si economici a Rominiei ;
vor rhmtlneà supu:i conditiunilor speciale ale e. Intrebäri asupra agricultr rii, horti-
legii, adicA vor lì supu9i dupA trecerea de trei culturil i forestieriei.
ani la un nou examen de capacitate, spre a-si Aceste materii se vor cere atilt invAtatorilor
pästrh locul pe tabela. Cei cari nu s'au prezen- cAt ti institutorilor chemati la examenul pentru
tat la examenul de reinscriere in tablou. vor titlul definitiv, cu aced deosebire cA pentru in-
pierde dreptul de a reintrà in invätAmAnt i vor stitutori materia de stiin-te fi Prrncipa-
fi urmiriti pentru despAgubirea previlzulA la lele legi ale fenomehelor fizice, i b) Notiuni de
art. 135. stiin tele naturale.
Cei inaintati pe loc vor servi la sat, frtrA a Art. 155. Candidatii cari vor ft dobandit nota
mai cere detasarea la o scoalä din oras. A cei cari medie cel putin 7, la proba extemi orali, vor fi
vor fi fost totus detasa VI la oras, vor pierde pe tot admisi la proba de practicA pedagogica.
timpul detasArii dreptul la leaf,' de 130 lei ee o Aceastä probA se va face dug:A regulele stabi-
aveau la sat, find plAtiti dela catedra lor cu lite de art. 127 si 128.
partea cuvenitä, socotitä la salariul de 90 lei lu- Ea va consisth dintr'o lectiune model cu
nar, pe längA partea cuvenitä dela catedra la clasa III sau IV, asupra unui subject din limba
care au fost detasa ti. Tot at salariul de 90 lei rominii sau aritmetia°
lunar vor fi plAtiti i aceia cari vor fi obtinut Nu se va permite candidatilor sii ail-A note
concedm pentru studiu sau concediu pe timp sau
lung pentru intere-e. Probele de practicA pedagogich se vor tinea
Detastirile acordate de minister prin numirea in scoalele primare publice determinate de pre-
intr'o functiune administrativA scolari se soca- zidentul comisiunii.

www.digibuc.ro
36 REGULAMKNTE

Acesta va avizá pe directorii scoalelor res- 4. Sa fie recomandati de inspectorul de cir-


pective, cel putin cu o zi inainte, pentru luarea cumscriptiune in unire cu inspectorul general.
cuvenitelor masuri. Recomandarea nu se va face decat pe baza
Art. 156. Ministerul va fixa in fiecare an unor inspectiuni speciale, avandu-se in vedere
epoca tinerii examenului de definitivat. statele personale i intr,aga activitale a inviltä-
Publicatia se va face prin Monitorul Oficial torului in scoall si in afar/ de scoala.
gi Buletinul ministerului, cu cel putin trei InvaTátorii doritori de a se prezenta la acest
luni inainte. examen, vor fi datori a comunica, prin revizo-
Art.157. Directiunea invatamantului primar rat, h därirea lor atat inspectorului de circum-
va intocmi pe circumscriptiuni lista Invatatori- scriptie, cat i celui general
lor i institutorilor datori, conform art. 152, a Absolventii fostelor scoale normale de insti-
se prezenta la examenul pentru titlul definitiv. tutori i institutoare, cari au fost numiti in in-
In dreptul fiedrui nume se va arata localita- vätamântul primar rural, sunt de drept admisi
tea si scoala untie functionead institutorul sau la examenul de inaintare pe loc.
invatätorul, data si locul nasterii, starea civilä, Art. 162. Examenul se va tine in Iasi pentru
numärul si data certificatului de studiile fAcute, jumAtate din nurnárul locurilor prevAzute in
cu scoala dela care emanä, numarul si data or- buget si in Bucuresti pentru cealalta jumAtate.
dinului de numire cu titlul provizoriu, penali- La examenul din Bucuresti vor participa in-
tatile suferite. vAtatorii din judetele: Mehedinti, Gorj, Dolj,
Directiunea invatamantului va avid pe fle- Valcea, Romanai, Olt, Teleorinan, Arges, Mus-
care din cei inscrisi in liste, ca este obligat a cel, Dambovita. Ilfov, Vlasca, Prahova,
depune examenul si a prezenti comisiunii exa- Buzau i Coastan ta. La eiamenul din Iasi vor
minatoare, in ziva depunerii examenului, còpii participh invatatorii din celelalte judete ale
pe hartie simplA, vizate de revizor dad este in- tarii.
stitutor, de primarie dad este invittator, depe Art. (63. Comisiunile inaintea carora se va
procesele-verbale de inspectii dela scoala sau tine examenul se compun din cate doi profesori
scoalele unde a functionat. secundan i vor fi prezidate fiecare de un ins-
Listele, intocmite dupa prescrierile de mai pector al invätainantului primar, sau in lipsa
sus, se vor inaintà prezidentului comisiunii dupa
circumscriptii. acestuia de un delegat al ministerului. Dad nu-
Prezidentul va incunostiinta, prin revizorate, miirul candidatilor trece de 46u, ministerul va
pe fiecare candidat in parte, dud are a se pre- putea inmulti numirul comisiunilor de exami-
zenta pentru a fi supus examenului. nare din orasele indicate, dupä cum va crede de
cuviinta.
Art. 158. Comisiunile prevAzute la art. 152,
pentru examinarea institutorilor i invätatori- Art. (64. Examenul va consta din urmätoa-
lor provizorii, cari au a depune examenul de rele probe :
definitivat, vor fi numite pe circumscriptiuni a) 0 conferintä, care nu va dura mai mult
scolare. de 20 minute, tinutl in graiul popular, asupra
Ele se vor compune din cate doi profesori de tinui subiect din cele ce se tratead la cercurile
scoale normale i vor fi prezidate de inspecto- culturale in sedintele publice ;
rul de circumscriptie, i in lipsa acestuia de un b) 0 convorbire de cel mult 20 de minute cu
delegat al ministerului. fiecare candidat asupra unor anumite opere di-
Membrii comisiunii vor primi o diurna de dactice, istorice sau literare, cari se vor anunti
20 lei pe zi. odata cu publicarea examenului ;
Art. 159. Nimeni nu se poate prezenta mai e) 0 proba de practica pedagogica, consistand
malt de trei ori la acest examen, dupa care, din o lectiune de o jumatate de orä cu clasele
daca nu obtine nota de admitere, incetead de a III i IV unite, din limba românä sau aritme-
face parte din corpul didactic. lid ;
Art. 160_ La fiecare doi ani se vor tind exa- ci) 0 compunere scrisa in limba literad asu-
mene pentru inaintarea pe loc a invatatorilor pra unei chestiuni didactice sau de organizare
si invAtatoarelor. scolad, prezentand interes de actualitate.
Art. 161. Pentru a fi admisi la acest examen, Subiectul va fi dat de minister si va fi acelas
candidatii trebue sä intruneasca urmatoarele pentru toti candidatii.
conditiuni Lucrarea se va face in aceeas zi i la aceleasi
1. SA fi functionat frei ani cel putin cu titlul ore de toti candidatii prezenti inaintea celor
definitiv. doua comisiuni pentru examenul de inaintare
'2. SA nu fl suferit nici o pedeapsä mai mare pe loc.
decal transferarea. Timpul acordat pentru aceasta prof:4 este de
3. Orice pedeapsa vor fi suferit, ea si fie pre- trei ore.
scrid pad la data inscrierii. Toate probele sunt eliminatorii.

www.digibuc.ro
I1E;VLAMLM1

Pentru probele de sub lit. a, b i c se cere Invátátonji cari au obtinut concedii mai mari
media '7, iar pentru dea de sub lit. d media 6,33. de 6 luni consecutive, pentru caz de boalá. in
Art. 165. Dupä terminarea examenului, se cursul ultimilor trei ani, si cari la sfarsitut
inainteazä ministerului, cu raport, lista de cla- anului scolar precedent vor fi avut un concediu
sificare, In ordine de merit, a candid4ilor cari mai mare de trei luni. Acest tablou va fi inain-
au intrunit la toate probele nota de adrnitere. tat ministerului Oa la 15 Octomvrie, insotit
Art. 166. Inv516torii cari vor reuli la exa- de toate informatiile pe cari revizorul le crede
menul de inaintare pe loc vor cäpäta titlul de necesare, ca motivele pentru cari s'au cerut
institutor i vor fi plätiti cu leaal de 130 lei concediile, starea actualä a sänätätir instituto-
pe lung, la care se va socoti gradatia, conform rului sau a invätätorului, etc., pentru a lämuri
art. '75 din legea asupra invätärnantului primal% situatiunea acestora.
Ei vor continua ingli a servi tot in inviilämân- In acelas tablou, reviLorul va trece si pe invä-
tul rural. tätorii pusi in concediu din oficiu pentru boalä.
Art. 167. Numirul de locuri pentru cari se Cu privire la acestia, va aráta amainuntit moti-
va tine examen de inaintare pe loc se va fixa vele cari au determinat punerea in concediu,
prin buget; el insa nu va fi mai mic decdt 0,nici precum si de ate ori au mai fost chemati la
mai mare deck 6% din numärul total al inst'- comisia medicalä.
tutorilor si institutoarelor din tarä, la fiecare Directia invätämantului primar va forma un
examen. tablou general al membrilor corpului didac-
Examenul depus, oricari ar fi notele obtinute, tic cari urmeazil a fi trimisi inaintea comisiunii
nu (la nici un drept acelora cari nu au reusit a medicale, completând actele primite dela revi-
fi clasificati in primele locuri, dupä ntmärul lo- zori ca cele dilate in arhivá, adilugAnd i pe cei
curilor fixate prin buget. cari vor fi pusi in concediu din oficiu dupä 15
Art. 168. In lipsä de absolventi ai scoalelor Octomvrie piing la comisia medicalä i notând
normale de institutori si de institutoare, invrt- la fiecare de cite ori a mai fost chemat la o ase-
Otorii cari vor fi eäpätat titlul de institutori menea comisie, precum i ce concedii au avut
de institutoare, in urma examenului de Main- dela intrarea lor in invätämânt.
tare pe loc, vor putea fi transferati la o scoalä
primará urbanii, dupal ce vor fi servit ea Msti- CA:PITOI:UL V
tutori la o scoalä rurall timp de 6 ani i dacä
vor fi recomandati pentru aceasta de atre ins- Drepturile i datoriile corpului didactic
. pectoral de circumscriptie, in unire cu inspec- - primar.
torul general. Daloride corpului didactic pr, mar.
Art. 169. Data, modul de procedare si orice
altä chestiune referitoare la tinerea examenului Art. 171. Membrii corpului didactic depun,
pentru inaintare pe loc se cuprind in regula- la intrarea lor in functiune, jurtImântul de cre-
mental anume intocmit. din tä si respect Regelui, Constitutiei i legilor
Art. 170. Institutorii si invätätorii deveniti tärii.
impropriipentru inv5 tämânt, din cauza vreunei Art. 172. Membrii corpului didactic primar
infirmitäti de care ar fi atini, sau a slàbirii fa- sunt datori sä frecuenteze scoata regulat, sà
cultätilor fizice ori morale, vor putea fi pusi din aplice legile i regulamentele, programele si in-
oficiu in concediu limitat sau ilimitat, sau vor structiunile scolare, precum i principiile didac-
putea fi scosi la pensie. In cazul intaiu, suplini- tico-pedagogice i sä aibä o partare exemplarl
torul numit de minister va primi 60 la sutä din in societate.
leafa titularului. Art. 173. Fiecare membru al corpului didac-
Pentru scoaterea la pensie din oficiu trebue tic primar poate fi obligat, prin regulamente, a
avizul conform al consiliului permanent, in lucra atit in scoala primará cât i in cea corn-
arma cercetärii unei comisiuni, constituità din plimentarä pânä la maximum 32 de ore pe
inspectorul general al invätämäntului säptiimánä.
medical judetului si un medic specialist delegat Art. 174. Absentele nenaotivate, fie dela lec-
de minister. Institutorii i invätätorii a diror tiuni, fie dela alte indatoriri impuse prin lege
scoatere Ia pensie s'a decis de minister, vor fi sau regulamente, atrag dupA dânsele retinerea
invitati din timp facä formalitiltile nece- corespunzátoare din salaria.
sare, indicându-li-se dispozitiunile din legea ge- Absentarea nemotivati dela clasi timp de 30
neralà a pensiilor pe baza cärora sal poatá do- de zile in cursul unui an se va considera ca de-
bandi asezarea lor la pensie. Ministerul de in- misiune.
structie va intervent si el in favoarea lor la cel Art. 175. Frecuentarea regulatä a scoalei de
de finante. cAtre Invä [Mori i institutori se constatA prin-
In fiecare an, in luna Octomyrie, revizorul tr'un registru de prezentä, in care dânsii vor
scolar va forma un tablou de toti institutorii semna in momentul de a intra In scoalä, arA-

www.digibuc.ro
38 -WLAMI:1\11:

tind in acelas limp materia de studii ce va cediu, va recomanda pe suplinitor, arätând stu-
preda in cursul lectiunilor. diile ce are.
Fiecare invatätor i institutor este dator a Plata suplinitorilor, institutorilor i invAIA-
intrà i iesi exact din clasil la orele stabilite torilor aflati in concediu se va face in chipul
prin orar. urmätor :
Art. 176. Afarä de cazurile de fortä majorit a) CAnd concediul e pentru caz de boalä, su-
boalä gravA, moarte in familie i chemare la plinitorul, chiar dacA ar fi un invätätor sau un
exercitarea drepturilor cetAtenesti. nici un in- institutor detasat, va primi 60 0/0 din salariu ;
stitutor sau invatAtor nu va puteá päräsi postul restul i gradatia intreagä rAmânând titularului
Inainte de a fi obtinut concediu in regulä. catedrei suplinite ;
In toate acesle cazuri, institutorul sau invd- b) Gaud un invkkor titular este detisat la
tittorul, hind nevoit sä. absenteze, este dator sä ora3 in locul unui institutor aflat in concediu
avizeze pe revizor prin director sau diriginte sau este numit intr'o functiune administrativd
O. lase suplinitor in locul sAu. Suplinirea mo- 1;colarA, suplinitorul va.primi 70% dela catedra
mentanA se va puteá face la scoalele urbane si rurald suplinità, iar restul i gradatia vor fi ale
la cele ru rate cu mai multi invätätori de cätre titularului.
unul din colegi. In cazul cAnd suplinitorul este un titular de-
DacA revizorul se va incredintà ca motivele tasat, va primi tot 70% dela catedra uncle este
invocate nu erau valabile, absentele se vor so- detasat, iar restul si gradatia dela aceea unde
coti ca nemotivate si vor atrage dupä dânsele este titular ;
penalitatea cuvenitA, dupA gravitatea culpei. e) Când un institutor dela o scoalà urbanA
Art. 177. Revizorul are dreptul de a acordà sau ruralA este detatat intr'o functie pendinte
unui institutor sau invätAtor cel mutt 7 zile de de ministerul instructiei, suplinitorul v-t primi
concediu In cursul unui an. In cursul lunilor dela catedra postului suplinit 50/0, iar restul si
Ianuarie i lunie, el va inaintd ministerului un gradatia vor fi ale titularului. In cazul când su-
tablou de toate concediile ce a acordat, cu arä- plinitorul este limit institutor sau InvAtAtor ti-
tarea motivelor, precum si a suplinitorilor ttilar detasat, va primi tot 50 % din salariul ti-
aprobati si a studiilor acestora. tularului catedrei suplihite, plus 30 0/0 t in-
Cererile de concedii mai mari de 7 zile se treaga gradatie dela catedra sa, dacA este invä-
adreseaLit ministerului prin revizorat. Revizorul 0:tor, si plus 50% intreaga grada tie dad este
este dator sA-si dea pärerea asupra temeiniciei institutor ;
motivelor invocate. dI Când insä invätittorul este detasat intr'o
Orice certificat medical, pe temeiul cäruia se altA functiune, afarä de cele administrative sco-
cere concediul pentru hoatA, pe un limp care lare, suplinitorul säu va primi b0% din salariu.
trece de cinci zile, trebue fie liberat sau cel Restul de 200/0, plus gradatia, sunt ale titula-
putin confirmat de medicul primar al judetului ;
sau de medicul orasului respectiv. e) Suplinitorii invkItorilor titulari atlati in-
Pentru invätätori se va tinea in seamä certi- tr'o insärcinare temporarä didacticit vor fi pIA-
ficatele eliberate de medicii de plasà. titi tucmai ca pentru cazul dela acest attn. lit, b;
Certificatele cari nu vor indeplini conditiile iar suplinitorii institutorilor titulari aflati in
mai sus arätate nu vor fi luate in seamä. aceeas situatie vor fi plAtii ci pentru cazul dela
Revizorul care se va dovedi cà a acordat sau lit. e;
a cerut ministerului sä aprobe concedii pentru f) Suplinitorii institulorilor si ai invAtAtori-
motive neserioase va fi Pasibil de miisuri disci- lor titulari in concediu pentr,i studii vor fi pia-
plinare. titi cu 80%, restul i gradatia intreag6 rätnA-
Art. 178. Concedii se acordii nând titularilor.
a) Pentru cazuri de boalA bine dovedite ; CAnd concediul acordat pentru cauzil de boalä
b) Pentru numirea intr'o functiune adminis- sau pentru studii se terminä in Iunie, suplini-
trativl scolarä ; torul are drept la platA pe intreaga vacant:1, in
e) Pentru o insArcinare temporarA didacticä; caz când a suplinit mai mult de sapte luni, i pe
d) Pentru completarea studiilor, fie pentru a o lunA cAnd a suplinit dela cinei pánA la sapte
se perfectiona ca institutor sau invätätor, fie
pentru trecerea in alt grad de invätämânt. In CAnd titularul a avut in cursul unui an scolar
nici un chip nu se vor acordá concedii pen- doi sau mai multi suplinitori, c iri In total au
tru studii de altA naturA. suplinit dela dad luni in sus, insg fiecare din-
Suplinitorii titularilor in concediu se numesc teinsii nu are dreptul la leafä pe o lunä sau pe
din oficiu. Pentru suplinirea institutorilor in intreaga vacantä, cei 6001o, 700/e, 800/0 din leafa
concediu se va proceda dupä normele stabilite pe timpul celor douä luni de vacantä se vor
la art. 141 din regulamentul de fatä. Pentru vArsh la Casa Scoalelor.
invatltori, revizorul, inaintfind cererea de con- CAnd concediul unui titulane mai mare deck

www.digibuc.ro
111:141:1,AMEVIE 9

lunä, suplinitorul lui se va trece deosebit in earl de aceea ce va ordona ministerul instruc-
state cu suma ce i se cuvine. tiunh publice.
Se vor revoca imedit institutarilor sau in- Se face exceptie numai in cazul cAnd corpul
vätätorilor concediile ce li s'au acordat pentru didactic al unei scoale i elevii acesteia se con-
.catizA de boa% dacä e va dovedi in urmi di nu stituesc in societate cooperativä scolarä, in sco-
au avut nevoie de ele. De asemenea se va revoca pul ca din rabatul rezultat din procurarea clr-
si concediul dat pentru completarea studiilor tilor si a rechizitelor scolare in comun sä se
unui institutor sau invälMor, Indatä cum se va strAngl fonduri pentru scopuri culturale sau
constatà el acesta nu urmeazä cursurile in ve- filantropice.
.derea cärora a obtinut acel concediu sau le ur-
.meazä fArA rezultate.
Daca se va stabili cä in timpul concediului
Pedepse.
.acordat din cauzá de boalä, inväVitorul sau in- Art. 181. Mernbrii corpului didactic, cari vor
stitutorul exercilä o profesiune sau functiune cälcd indatoririle ce resultA pentru dAnsii din
.oarecare, odatii cu revocarea concediului va prescrierile articolelor precedente, vor fi su-
dat i in jude pusi, dupä gravitatea culpei, la una din urml-
Art. 179. lustitutorii sunt datori a domicilia toarele pedepse
in comuna in care functioneazá, asemenea si a) Averti;mentul;
InvAtAtorii in caluna in care e scoala unde sunt b) Amenda, ca o sumä care nu va intrece
numiti. retributiunea pe 10 zile ;
Se poate invoi insä invätiltorului sä locueascä c) Cenzura, cu pierderea lefei pe timp de 10
4n altä cituná, dacd n'are locuintá la scoalà panä la 30 zile;
-dad depiírtarea dela locuinta lui pAnA la scoalä Intarzierea termenului de gradatie cu
nu e mai mare decAt 3 km. DacA in urma unei un an ;
astfel de invoiri se constatä. intArzieri sau lipsiri e) Suspendarea pe timp de 2 Ong la 6 luni ;
tlela scoalá, se va retrage invätätorului invoirea f) Trausferarea la o scoald de acelas grad in
-si i se va da ordin sa se mute imediat. In caz de o altä localitate ;
neconformare va fi dat in judecata consiliului g) Excluderea pica la maximum 2 ani ;
permanent, spre a fi transferal. h) Excluderea pentru totdeauna din corpul
Art. 180. Este interzis invätätorilor i insti- didactic.
tutorilor exercitarea oricArui comert si a ori- Sumele, provenind din pedepsele bänesti apli-
eärei profesiuni incompatibile cu denanitatea cate corpului didactic prin acest articol prin
.caracterului lor sau cu indatoririle functiunii. art. 174, se vor värsa la Casa Scoalelor.
Este interzis institutorilor i invätätorilor Art. 182. La minister se vor tine statele per-
.tle a fi arendasi, de a fi ingrijitori sau adminis- sonale ale tuturor membrilor corpului didactic
tratori de mosii, fie pe numele lor, fie pe nu- primar, cuprinzAnd, pe lângá indicatiunile pri-
mele altora, nici prin persoane interpu;e, sau vitoare la anul si locul nasterii, starea
.de a servi cu sau färä leafA, sub orice nume ar studiile fäcute, dreptul in baza cn.uia a intrat
fi, la proprietari sau arendasi, In scopul exploa- in inváämánt, titlul cu care functioneazà, pu-
tärii mosici. blicatiunile date la luminä, la recompensele sau
Ei nu pot face speculii de pimAnturi täränesti pedepsele primite, etc., si rezultatele rezumate
In nici un fel, nici a aveA cArciumä, nici pe na- pe scurt ale diferitelor inspectiuni fAcute la
mele lor, nici pe al alt cuiva. Abaterile dela a- scoalui, cu caracterizarea moralitAii, aptitudi-
ce3te prescrieri se vor pedepsi cu excluderea pe nelor i activitAtii sale didactice, dupA un for-
putin un an din corpul didutic, si in caz de mular anumit.
recidivä eu excluderea pentru totdeauna. Cu Art. 183. Statul personal al invätätorului sau
toate acestea, invätätorii cari nu au cel putin institutorului inculpat se va aveh in vedere atit
-cinci hectare de pätnant al lor propriu, pot cul- de cAtre ministru, dud hotäräste trimiterea lui
tivà párnAnt luat in arendi pang la o intiadere inaintea unei autoritäti judecAtoresti, cat si de
.de maximum 10 hectare. autoritatea care este chernatá -a-I judeca.
Invätätorii, ca i institutorii. pot face parte Art. 184. Avertismentul se pronuntA de cä-
din consilille de administratie ale Mueller po- tre inspectorul de circumscriptiune.
pulare si ale socielätilor cooperative de orice Amenda i cenzura de cAtre ministru, in
fel, afará de acelea pentru comertul de bauturi urma unui raport motivat al inspectorului.
spir toase. IntArz'erea termenului de gradatie de cAtre
Ei nu pot deschide, nici dirige scoale de in- ministru, in urma unei cercetäri fäcute de
Nätärnfint privat de nici un fel si de nici un un inspector si luAnd avizul consiliului per-
zrad, färä autorizarea ministerului. manent.
Este de asemenea interzis a vinde direct sau Suspendarea i transferarea in altä localitate
Andirect elevilor cäri sau furnituri scolare, In de cAtre ministru, cu avizul conform al consi-

www.digibuc.ro
40 REGULAMENTE

liului permanent. In timpul suspendärii, insti- in juaecata consiliului permme:) sau in jude-
tutorul sau invdtdtorul va fi suplinit in soco- cata comisiunii preväzute la articolul urmätor.
teala sa, suplinitorul find numit de minister si Cfind este caz de trimitere inaintea consiliului
plätit cu 800/ din leafa celui suspendat ; grada- permanent sau in judecata comisiunii disci-
tia msA va rämâne intreagä acestuia. plinare, inspectorul scalar va fixà punctele de
Excluderea temporard sau pentru totdeauna acuzare, dupa ce mai intAin se va fi luat incul-
din corpul didactic se va pronuntà de ministru, patului declare tia in scris asupra temeiniciei do-
in urma judecätii unei cornisiuni. In timpul vezilor aduae impotriva sa.
excluderii temporare, cel pedepsit pierde i leara Art. 188. Se instituese cloud comisii discipli-
gradaia. Excluderea pentru totdeauna din pare : una in Bucuresti i alta in Ia9i, compusi.
corpul didactic se face prin decret regal. fiecare din eke 5 membri, dintre cari doi su-
Fiecare autoritate in drept a da o pedeapsd, plea* toti numiti prin decret regal. Doi dintre
ash cum se specified in acest articol, va pitted membrii comisiei se vor -lui dintre profesorii.
pedepsele inferioare. universitätii, iar trei dintre membrii Curtli de-
Suspendarea, transferarea in altä localitate apel din localitate.
excluderea nu se pot pronunth cleat dupd ce Unii dintre profesorii universitari i until
institutorul sau invdtätorul va fi fost chemat dintre cei trei membri ai Curtii de apel vor fi
tnaintea consiliului permanent sau a comisiei suplean i.
disciplinare, spre face apdrarea sa In per- In fiecare an, la 1 Septemvrie, ministrul are-
soank in scris sau verbal, ori printr'un singur dreptul de a schimbh pe unul din membrii co-
apärdtor, ales de acuzat, dintre membrii corpu- misiei inlocuindu-1 cu un altul. care sa fad parte
lui didactic in functiune sau pensionari. Acu- din acelas corp universitar sau juridic, ea 9i,
zarea va fi sustinutd de un delegat al ministe- cel inlocuit.
rului. Sedinta nu va fi publicä. Când pedeapsa Fiecare comisie disciplinarä 19i alege prese-
pronuntatA va fi excluderea pentru totdeauna dintele indatà dupd constituirea ei.
din corpul didactic, invätätorut sau instituto- Comisia lucreazd cu trei membri. A.tât dele-
rul exclus are dreptul de a cere ministrului in- gatul ministerului cdt 9i acuzatul au dreptul de
structiunii revizuirea procesului. a recuza eke unul din membri, care atunci se
Ministrul, ludnd avizul conform al consiliu- inlocueste prin cdte unul din cei doi supleanti,
lui permanent, hotdrdste asupra cererii de re- tras la sorti de dare preedintele comisiei.
vizuire. Cornisia poate pronunth oricare din pedepsele
Dach cererea de revizuire este admiiä, jude- enumiirate la art. 181.
decarea revizuirii se va face de &Are comisia Hotdririle comisiei vor fi executorii i fArd-
de judecatä din Iasi, deed prima judecare a pro- recurs si se vor inainth indatd ministerului imr
cesului se Meuse de comisia din Bucure9ti, preund cu dosarul afacerii.
viceversa. Art. 189. In cazul trimiterii inaintea consi-
Art. 185. Contra invdtillorilor i institutori- liului permanent sau a comisiunii disciplinare,..
lor cari functioneazd cu titlul provizoriu in- dupd fixarea termenului de atre consiliul per-
spectorul general poate pronuntà pedeapsa dela manent sau de comisiunea disciplinark minis-
lit, a din art. 67 din lege; ministrul pe cele dela terul expediazd cita iunile prin revizorat, cu cel
lit, a, b, c, d i e ; ministrul, dupd ce va putin 20 zile inainte de ziva fixatä pentru jude-
lui avizul consiliului permanent, pe cele dela catd. Odatä cu citatia se comunica inculpatului
lit. fi g. punctele de acuzare. Cel chemat e dator ca,
Art. 186. Absolventii scoalelor normale, cari imediat ce va primi &tap, sA dea revizorului.
lnainte de a obtine numirea provizorie fd- o adeverintd de primire ; aceastii adeverintd re-
cut vinovati de imoralitate, vor puteh fi stersi vizorul o va inainth ministerului.
depe tablou de cdtre minister, in urma hotäririi Dacd dovezile n'au venit in timp oportun
motivate a consiliului inspectorilor inväldmân- dad intdrzierea n'a provenit din pricina incul-
tului primar i avizului conform al consiliului patului, ministerul amand termenul de judecati.
permanent, dupa ce vor fi fost asc ultati in a- Inculpatul se va puteà prezenth in persoand
pärarea lor. inaintea autoritälii judeciitoresti, spre a se
Art. 187. Child ministerul are cunostintä, fie apdrh oral sau in scris.
printr'un raport al revizoru!ui, fie pe orice Dud a primit citatia si nu s a prezen tat fArd
altA cale, de vreun fapt pasibil de pedeapsi, co- motive admise de autoritatea judeedtoreascd ca
mis de un membru al eorpului didactic primar, valabile, el va fi judecat in absentd.
el va luà avizul inspectorului i, and va crede Inainte de judecarea procesului, inculpatului,
necesar pentru luminarea ),auzei, va ordona o dacd cere, i se va puteh pune in localul minis-
noud cercetare amanuntitä. Avfind toate ele- terului la dispozitie intregul dosar al afacerii,
mentele cauzei, ori va aplica avertismentul, spre au alcdtui apdrarea.
amenda sau cenzura, ori va trimite pe inculF t La orice jpdecatd, un inspector va da au-

www.digibuc.ro
JTìEI AMENTE 4

toritAtii judeatoresti toate informatiile ne- restitui celui condamnat suma retinuth di
cesare. leaffi.
Art. 190. Mat consiliul permanent chi si co- Dispozitiunile alM. III din acest articol se-
misiunea luclecätoreascA vor cercetà afacerile aplicA si radierii de pedeapsä, fácutà conform
supuse br i vor da hotáririle find prezenti doi aliniatului de fath.
membri. In caz de divergintA, judecata se Art. 193. Efectele pedepselor de cari se vor-
amänä pentru alt termen, cAnd vor particii beste la art. 181 se prescriu de drept dupä tre-
toti membrii.
Art. 191. Consiliul permanent va cercetà afa-
cere de 1 an, pentru avertisment i amendd ; de-
cerile supuse lui i va da hotiiririle find pre- 3 ani, pentru cenzurä i Intarzierea termenului
de gradatie, si de 5 ani, pentru suspendare,
zenti cel putin doi membri. In caz de diver- trunsferare In altä localitate i excludere tem-
gent5, judecata se amänä pentru alt termen, porarä. Pentru aceasta MA se cere ca In aceste
child vor participa toti membrii.
intervale invätätorul sau institutorul pedepsit
Consiliul permanent poate da oricare din pe- sit nu mai fi suferit alte pedepe cleat un sin-
depsele enumärate la art. 181, dela lit, a, b, c, gur avertisment.
d, e i f, precum si a doua transferare in altä
localitate, illeutä in termen mai mare de doi ani. Art. 194. Inceteazä de a face parte din cor-
Art. 192. Dach o pedeapsh se pronunth contra pul didactic invätätorii i institutorii condam-
unui invä Igor sau institutor, care In ultimii nap pentru crime sau delictele urmätoare : fals,
cinci ani nu a mai suferit nici o altä pedeapsh furt, inselhciune, abus de incredere, märturie
decal un singur avertisment, ministrul, apre- mincinoash, atontat la bunele moravuri, in ca-
ciind, poate sii suspende aplicarea pedepsei pe zurile preväzute de art. 262, 263, 264, 267 .; i
timp de un an pentru cele dela lit, a i b dela 271 din codul penal, delapidare de bani pubtici,
art. 181, de trei ani pentru cele dela lit. c d spargere de sigiliuri, mituire, percepere de taxe-
si de cinci ani pentru cele dela lit, e, f, g §i h. ilegale, sustragere de acte in cazul art. 204 din_
Dach Irish pedeapsa a fost pronuntatä de co- codul penal.
misiunea disciplinarii, ministrul nu poate uza In timpul instrucVunii si al judecätii, invAtA-
de dreptul de suspendare a pedepsei decht torii si institutorii sunt suspendati de drept.
deed comisia disciplinarh, in sentin0a, dii In timpul suspendArii, ministerul va numi la
avizul ch ministrul poate, dach crede, sh uzeze catedrä un suplinitor din oficiu, plätit cu juma-
de acest drept. tate din salariul titularului. Cealaltä jumätate
Dach pAnä la expirarea termenului de sus- si gradatiunea o va primi titularul, in caz de
pendare a pedepsei, inNA tätorul su institutorul achitare ; In caz de condamnare, ea se va var.*
condamnat nu s'a mai fácut vinovat de nici o la Casa Scoalelor.
altä vind, ministrul va pronunta ridicarea pe-
depsei i atunci situatia învàtoruIui sau insti- Mijloacele de perfectionare ale corpului
tutorului condamnat va redeveni aceeas, ca si didactic primar.
chnd pedeapsa nu s'ar fi pronuntat.
Dach Irish, In urma ridicärii pedepsei, invätä- Art. 195. Pentru perfecVonarea membrilor
torul sau institutorul condamnat se va face vi- corpului didactic se vor infiinta la scoalele nor-
novat de o nouä cutp5, care sh-1 fad pasibil de male cursuri de repetitie : la scoalele normale
o pedeapsä mai mare decal avertismentul, pe- de fete cur:mri de repetitie pentru institutoare
deapsa care i se va apnea, conform art. 70 din Invätätoare si la cele de bäieti pentru institu-
lege, .v1 fi cel putin egalä en pedeapsa radiatä, tori ì Invälätori.
oricare i-ar fi culpa cea nouh. Art. 196. Scopul acestor cursuri este impros-
Dach una din pedepsele dela lit, a, b, c, d,e pAtarea cunostintelor i imbunAtiitirea metode-
si f sau g dela art. 181, a fost pronuntatä contra tor pentru acei membri ai corpului didactic cari
unui inviltätor sau institutor, care in ultimii si-au pierdut cunostintele necesare exertitärii-
cinci ani, inainte de pronuntarea pedepsei, nu profesiunii lor, sau nu sunt in curent cu me-
mai suferise nici o alth pedeapsä decat raver- toda de predare.
tismentula, dach pedeapsa a si fast aplicatii celui Acei institutori sau invätätori cari vor sjmj
yinovat, dar dacil el nu se mai face vinovat de nevoie, vor putea adresi ministrului cerere cu
nici o viiià nouä, rare sh fie pasibila de o pe- eel putin douä luni inainte de inceputul anului
deapsä mai mare decal avertismentul, Ora scolar in care doresc sA fie admisi a participà la
Inteun termen respectiv egal cu acele prevä- cursurile de repetitie.
ante la alin. I din acest articol, socotit din zina Art. 197. Afarä de cei cari vor cere singuri,
cAnd s'a terminat aplicarea pedepsei, ministrul ministernl va putea dispune din oficiu, In urma
va puteA pronunta ridicarea pedepsei; dach Mgt avicului inspectorului, sa fie trimisi la cursurile
pedeapsa va fi fost amenda, cenzura, sus- de repetiVe si acei membri ai corpului didactic-
pendarea sau excluderea temporarg, nu se va cari s'an constatat, la inspectiunile fAcute, ch

www.digibuc.ro
42 ItEouLkatEN FE

nuJriai poseda cunostintele necesare, ori sunt membrilor corpului d dactic primer sunt confe-
lipsiti de meto rintele soil are si cercurile culturale.
Art. 198. Invätorilor i institutorilor in- Participarea la conferintele scolare i cercu-
voiti sau trimii sà urmeze cursurile de repeti- rile culturale este obligatorie ; absentarea ne-
tie li se vor face lectiuni de religie, lirnba ro- motivatä atrage dupa. sine retinerea corespun-
mink aritmeticA i geometrie. istorie, geogra- zat are a lefei.
fie si stiintele fizico-naturale. dupa programa Art. 204. Coaferintele sunt de (loud feluli :
.analiticà a scoalelor primare. generale, pentru institutori i invätätori ; par-
Lectiunile se vor face de profesorii respec- tiale, pentru institutori.
tivi ai scoalei normale la care se vor infiinta 1. Conferintele generate se vor tine in va-
cursurile. canta Pastelor, in orasele de resedinta ale jude-
Vor fi cel mult 15 lectiuni de fiecare obiect telor. Eie vor Incepe in ziva de Joi dupii Paste
si se vor tine in afara de orele de clasa. vor durd 7-10 zile ; durata lor exacta se va
Paralel cu aceste lectiuni, invatatorii i insti- fixa in fiecare an de minister i rin desiziune
tutorii vor asistá la cursurile scoalei de aplica- miniaterialä.
Vune i vor fi pusi sä facA lectiuni sub contro- Chestiunile cari vor forma obiectul acestor
lul invAtatorilor scoalei sau directorului e*. conferinte se hotarafc in fiecare an de minister
Ordinea in care invatätorii sau institutorii prin inspectoratul scoalelor primare si se aduc
vor asistà la cursurile scoalei de aplicatiune la cunostinta inembrilor corpului didactic cu
vor face lectiuni cu fiecare clasti sau divizie In cel putin douä luni inainte.
parte, ori cu clase sau diviziuni unite, se stabi- Toti invatatorit institutorii fiecärui judet
leste de profesorul de pedagogie, care poate Ina vor fi impartiti in sectiuni de cel mult 60 mem-
-orice alta dispozitiune. in ce priveste bri. Una din sectiuni va fi prezidatä de revizor,
ca acestea sA tie cat se poate mai profitabile celelalte de inItitutori delegati de inspectoratul
pentru cei inscrisi la cursuriie de repetitie. inva tämântului primar si normal primar.
Art. 199. Dupa terminarea cursurilor, insti- Inspectorii scolari sunt detori, fiecare in ch.-
tutorii i invatAtorii vor fi supusi Piaui examen cumscriptiunea lui, sA. viziteze cAteva din loca-
.-oral din materiile asupra carora li s'au fäcut litátile In cari se in conferinte generale.
lectiuni. 2. Conferintele partiale sunt lunare.
Sunt scutiti de acest examen membrit corpu- Toti institutorii unei comune se vor impärti
lui didactic cari au cerut singuri sä fie inscrisi in sectiuni de cite cel mult 20 membri una.
Ja cursurile de repetitie. Fiecare sectiune Iti va avea prezidentul sau,
Examenul se va tine sub presedintia unui in- numit pe un an de reviz irul scolar in unire cu
spector al invätámântului primar, delegat de inspectorul circunalcriptiunii.
aninister, Din corni-tiune va face parte si direc- Conferintele partiale se vor tine odatä pe fie-
torul scoalei normale respective. Se vor pro- care lunä, afarä de Iulie i Augu it, si la scoala
-clama reusiti acei cari vor dobAndi nota 6 mini- care va fi mai la indemina membrilor sectiunii.
mum la practice pedagogicA si media examenu- Chestiunile ce se vor trata in acelte confe-
lui oral cel putin 6, nici una din notele din cari rinte se fixeaza de inspectorat t se comunicä
rezultä nellind inferioarä lui 5. din timp presedintilor prin revizoratele sco-
Art. 200. In raportul cu care se va inainta tare.
rezultatul cursurilor de repetitie se vor men- Cuvântärile si discutiunile urmate se vor
tiona institutorii si invätitorii cari vor fi cAzut notd in procese-verbale, ce se vor comunica in
sub prevederile ultimului aliniat al art. 74 copii revizoratului respectiv la sfdrsitul fieearei
Ain lege.
Lucearile mai de valoare, aprobate de in-
Art. 201. Institutorii i invattitorii inscrisi spectorat, se vor putea publica in Buletinul
la .cursurile de repetitie vor locui in internatul rninisterului.
scoalei normale si vor avea intretinerea. Trans- Art. 205. Cercurile culturale sent intruniri
portul pe caile ferate il vor aveà in socoteala invät.atoresti, fäcute cu indoit scop :
ministerului. Suplinirea catedrelor pentru tot a) Perfectionarea membrior corpului didac-
timpul cat vor frecuenta cursurile ii privesc pe tic rural, prin lArgirea sferei lor de cunoAinte;
titulari. b) Ridicarea starii morale a sâtenilor, prin
Art 202. Profesorii scoalei normale vor fi cultivarea in ei a sentimentelor frumoase si a
plàliti pentru lectiunile ce vor face institutori- celei mateciale, prM imbogatirea mintii lor cu
lor j invätätorilor in3crisi la cursurile de re- cunostinte practice.
petitie. Orele acute se vor plati dupa norma Art. 206. Un cerc cultural e alcatuit de In-
stabilita pentru orele suplimentare in legea ago- v itätorii a cel mutt 9 scoale
pra Invatámântului secundar. In fixarea cercuritor culturale, revizorul va
Art. 203. Tot in interval perfectionärii tine searnä ca fiecare sä cuprinda o scoall in-

www.digibuc.ro
AMEN1 h 43

zestrati cu biblioticä scolarä i ca distanta cea al doilea scop urnarit de cercurile culturale.
mai mare dela cea mai depärtatä scoal5 la cea Chestiunile se aleg de membrii cercului, ti-
din centrul cercului sà nu treaca de 10 kilo- nindu-se socotealà de nevoile localit5tii unde au
metri. 85 fie tratate. Revizorul poate aproba sau mo-
Fiecara cerc va evea un prezident numit de difica alegerea fácutà.
revizorul scoter dintre invàtatorii cu titlul de- In sedintele intime se vor discuth chestiuni
finitiv ai cercului. pur didactice, cari se vor hot5r1 de revizorul
Art. 207. Membrii unui cerc vor tinea, pe scolar.
rând, la fiecare din scoalele pe cari le cuprinde,
in una din Duminicile fiedrei luni, dela Sep- De activitatea cercurilor, presedintii vor in-
temvrie Oita la Maiu inclusiv, cate dou5 se- forma regulat pe revizorii lor scolari.
dinte una intimA si alta publia Revizorul scolar e dator sä viziteze in fiecare
Cea public5 se tine cu sätenii in ore'e ante. an cercurile culturale din judetul sau ì s5 tin5
meridiane, dupä asistarea la serviciul divin, in curent ministerul cu tot ce se face in ele.
cea intim5 in orele postmeridiane. Art. 208. Toate dispozitiunile contrarii regu-
In sedintele publice se vor tratá chestiuni de laméntului de fat5 sunt abrogate d n momentul
..acelea cari pot contribui la atingerea celui promulgärii lui.

IN DICE ALFABETIC.
A Drepturile i datoriile corpului didactic
Actele scutite i cele supuse legit tim- primar . ..... . . art. 171, 176, 180.
brului art 2.
Ducerea Ia bisericA ..... . art. 62, 79.
Admiterea elevilor in scoalele nor- Durata studiilor in scoalele rurale . . art. 49.
male art 416, 119. Durata studiilor in coalele urbane . . art. 74.
Admiterea la examenul de definitivat . art. 161, Durata cursurilor in scoalele de apli-
162.
catie art 103
Amanarea primirii in scoara . . . . art. 5.
Amendarea pentru absente art 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Examenele art 119,
Atelierele scolare art 70, 71, 81. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Avizele de chemare art 15 bis, 129, 130. 131, 132, 133, 134, 135, 136.
Avize de inscriere la scoal5 si amen- \Examenul de definitivat . . . . . art. 152,
dare pe viitor art 49, 20, 21. 153, 154, 155, 156, 157, 453, 159, 160, 162,
163, 164. 165, 166, 167.

Cataloag el e art. 24, 26.


Cercurile culturale art. 205, 207. Grädina scolard i cämpul de cultur5 . art. 63.
Circumscriptiunile scolare . . art. 8, 10, 11, 64. 65, 66, 66 bis, 67, 80.
12, 44. Griidina de copii art 100, 101,
Coinisiile discip'inare art 188, 194.
Concedille art 177, 178.
Conferintele . . . . . . . . art. 203, 204. Incalzitul locuintei diriginti or si di-
Controlul scoalei de aplicatie . . art. 106, 107. rectorilor art 71, 82.
Corul bisericesc . . . ..... . art. 62.
-Cursurile pentru adulti . . art. 95, 96, 97, 98.
lncetarea cursurilor tu coalele nor-
male . art 118
Cursurile de repetitie art 195, 202. Inflintari de scoale urbane art 73.
Infiintäri de s-oale rurale si de cAtun art. 44,
45, 46.
Datoriile dirigintilor art 72. Infiintarea de scoale primare supe-
Dispense de taxe scolare art 4 Hoare art 93, 94.
Dispensa de scoalä art 5 Inscrierile . . . . . art 9, 22, 23, 25, 56, 77.
_Domiciliul institutorilor inváTáto- Inscrierea la concursul de admitere in
rilor art 179 scoalele normale . . art. 110, 411, 113, 114.

www.digibuc.ro
44 sain.A.MENTE

Inspectiile sanitare art 58.


InvAtAmfintul practic agricol. . . art. 64, 65, Piimintul de cult. al ac. . . . . . . art. 63..
66, 67, 68, 69. Pedepsele corpului di 'actin. . . art. 181, '183.
InvAt5mintul complimentar . . . . art. 87, 184,185, 486, 187.
88. 89, 90, 91, 92. Pierderea directiei art. 84, 85, 86.
InvAt. primar (unde se cla). art 38. Permutarea invatatorilor la orase.art. 168, 169.
InvAt. ac. mixte ai de fete. art. 26. Prescrierea efect. pedeps.. ..... art. 193..
Procedura la darea in jud. a inst. ai invât.
art. 187, 189.
Listele de recensämânt . . ..... art. 13, Promovarea elevilor art 40, 117.
14. 15, 15 bis, 16, 17, 18.
Locuinta dirigintilor art 72.
Lucrul de manä art 59, 60. Rotatia art 42, 43.
Registre i imprimate art 3.
Remize perceptorilor art 32.
Materiile de invätbnant In acoalele pri-
mare art 39. Scoaterea la pensie din oficiu . . , . art. 170-
Meteriile de invätimfint in Icoalele nor- Scutiri de scoald contra legii art 7.
male . . . . ........ art. 109.
Motivarea absentelor . . . . . art. 26, 27, 34.
Statele personale art 182.
Societati cooperative acolare . . art. 180-
Suspendari de cursuri . art 55, 69-
Susp. de pedepse i ridic. lor . . . art. 492.
Num5rul invätiltorilor art 57, 61.
Numirea ajutori/or la acoalele de cil-
tun art 47, 48. §coalele normale . art 102, 103.
Numirea directorilor c. urb ..... att. 83. §coalele de ap icatie ... ..enarat. 104.115.
Numirea maestrelor de lucru manual . art. 59. §coala normali a azilului
Numirea 1nvà i instit. . . . . . . art. 75, Do+ronau art 112.
140, 141, 142, '143, 144, 145, 146, 147, 148, Seatorile art 99.
149, 150. '151.
Numirea corpului didactic la acoalele
de aplicatie art 105 Taxe acolare art 3, 4.
Idem la Icoalele normale . art. 137, 138, 139. Termenul de execut. a amenz. art. 32.
Trecerea elevilor din acoale rurale in
o cele urbane art 78.
Obligativitatea invätfimantului;art.1, 6, 7,36, 37. V
Orariile tip art 41 Vacante i siirbütori . . . art. 50, 51, 64, 76

REGULAMENT
PERU ADMINISTRATIA INTERI9ARÄ A $COALELOR PRIMARE URBANE, DIN 16 APRILIE 1904,
CU TOATE MODIFICÄRILE ABUSE PANA LA 15 SEPTEMYRIE 4908

CAPITOLUL I Fiecare clasi va aveà de regulá un institutor


Dispozitiuni generale. deosebit; vor putea insi functiona ate douä
clase unite sub un singur institutor, cand nu-
Art. I. Scoalele primare urbane sunt acoale mârul acolarilor din ambele clase unite nu va
de bâieti sau de fete, sau acoale mixte. Sub niei trece peste 60.
tin cuvânt nu se vor inscrie bdieti in acoalele Art. 3. Ministerul va alcàtuì, prin inspecto-
de fete, nici fete in acoalele de babli. ratul invritimântului primar, câte un orar tip
Fiecare Icoalä primará urbani va avea o cir- pentru Icoalele de baieti, de fete ai mixte, cu-
cumscriptiune determinatä a orasului. prinzAnd distribuire) obiectelor de inviitâmânt,
Art. 2. Cursurile dureazá 4 ani ai se Impart pe zile ai ore, pentru fiecare clash' (art. 41 din
In 4 clase : clasa I, Il, III ai IV. regulamentul legii).
§coalele mixte nu au deck clasele I ai Acest orar se va intocmi pe baza numiirolui

www.digibuc.ro
REo ULAMEN1E 45

ore destinat pe saptamAna fiecarui object de in loc de a se completà runricile, matricula in


tnvatamant prin programa analitica care e i numarul sub care este inscris.
Nici o modificare nu se va putel face in orar, Art. 9. Inscrierea copiilor de sub lit, b ì o
in nici o scoala, decat ea autorizarea speciala a se face pe baza declaratiunilor verbale ale re-
inspectorului de circumscriptie, data in urma prezentantilor legali ai copiilor. Bra a li se cere
-aprecierii motivelor invocate. declaratiuni in scris.
Orarul tip nu va avei caracter obligatoriu Acesti reprezentanti au a prezenth actele de
pentru scoalele de aplica tie depe langi scoa- nastere, de vaccina si de studiu si a da toate
lele normale de invatatori i invatatoare. celelalte indicatiuni cerute de matricull si de
Directorii acestor scoale de aplicatie vor listele inscrierilor.
putel face modificarile necesare, in vederea Directorul sau institutorul trece imediat tn
practicei pedagogice a elevilor normalisti. lista toate datele cerute, vizeaza aetele prezen-
Art. 4. Sistema de functionare a institutori- tate, cu notarea :
lor si a institutoarelor va 6 rotatia cornpleta
.sau partiala, conform art. 42 si 43 din regula- Bdiatul (fata) s'a
anentul legii. inscris astazi luna
anul clasa
CAPITOLUL II (L. S.) Director,
Inscrierea. si inapoiaza actele celor in drept ; iar acestia
Art. 5. Inscrierea copiilor in scoalele pri-
'snare urbane se face intre 25 si 31 August al
ecarui an, in liste intocmite pe clase, cu
r.
semneaza de primirea Mr in chiar lista inscrie-
ilor.
Dada' inscrierea s'a fäcut pe baza unui certi-
toate notarile cerute de matricola, dupa mode- ficat de dada, eliberat de o alta tecalI, acel cer-
lui stabilit de minister (anexa I). Reprezentan- tificat se va pastrà in arhiva scoalei, in dosarul
Ailor legali li se ingadue sa-si inscrie copiii la relativ la inscriere (dos. 2).
scoalA cel mult Oita in ziva de 3 Septernvrie Lipsa actului de nastere si de vaccina nu con-
-exclusiv. st tue un motiv de neinscriere ; directorul va
Art. 6. Toi institutorii i toate institutoa- acordl in asemenea cazuri un termen pentru
rele scoalei sunt datori al del ajutor directiei prezentarea lor.
4a facerea inscrierilor. Copilul lipsit de actul de nastere nu se va
Art. 7 . In listele de inscriere se tree, in or- inscrie totus, dada nu pare a aveA varsta legiu-
dinea de mai jos, pana la compleilrea locurilor ita de 7 ani si nici nu pare destul de desvoltat
d in salele de deg : spre a i se puteA acordi dispensa de varsta.
a) Ca inscrisi de drept, toti scolarii cari au Ca acte de nastere in regula servese gat ex-
frecuentat scoala in anal precedent si. formeazi tractele depe registrele starii civile cat si bu-
-contingentul vechiu al scoalei, afara de absol- letinele de nastere.
-venti s,4 de aceia cari nu mai sunt supusi obli- Pentru copiii lipsiti de actul de vaccina,
ativitáii; in aceasta categorie intrà i strainii fara senm de a fi fost vaccinati, directiunea va
vari au urmat in tot cursul anului si au fost interveni indata dupa terminarea inscrierilor
prezenti la examen, dacä la 25 August, cel mai la primarie, spre a se lua de urgenta cuvenitele
tirziu, vor declara in scris el voese a urml masuri de vaccinare.
mai departe ; Art. 10. Pentru inscriere se cere varsta le-
b) Copiii rornani, ai cäror pirinti sau tutori gala a obligativitatii, adica de 7 pAna la 14 ani.
au locuinta in comunl i cari sunt inscrisi de Pentru inscrierea in tlasa I, directiunea
bunavoie de reprezentantii Mr legali; scoalei poate acordi dispense In minus pana la
e) Copiii romani, ai caror OHO sau tutori 6 luni, daca copilul este bine desvoltat.
1.0 au locuinta in comuna i carì sunt inscrisi Dispensele Oita la un an se pot acordá de
d e bunavoie de reprezentantii Mr legali; catre revizorul scolar.
d) Cei inscrisi din oficiu in vederea : Copiii pot fi retinuti la scoala pana la vArsta
1. A listelor trirnise de revizor a copiilor pre- de 15 ani impliniti, in cazurile prevazute la
gatiti in familie sau in institute private re- art. 5 si 6 din regulamentul legii.
cunoscute de Stat, cari nu s'au prezentat, sau Peste aceastä varsta de 15 ani, nimeni nu
nu au reusit, dupa doul incercani facute, la exa- poate fi obligat a urml la scoalli. FiAmane Insi
anenele de fine de att. si la aprecierea directiunii inscrierea acelor cari,
2. A. listei de recensamant. trecand cu varsta peste 15 ani, dorese sa con-
Art. 8. Scolarii din contingentul vechiu se tinue cursul invatilmantului primar.
trec In capul listei, in ordinea Mr din situatiu- In caz clad directorul scoalei nu admite In-
nile definitive. Incheiate la finele anului scolar scrierea, se poate apeli la revizor. Directiunea
precedent, notandu-se in dreptul fiecarui nume, mai poate de asemenea inscrie pe cei cu virsta

www.digibuc.ro
46 ThEnULAMItYlE

mai mare de 15 ani, in cazul previzut de art. 15 inscrie. potrivit art. 42, in clasa deja terminatri
din reguldmentul de fatä. la scoala rurali ; lay in caz contrariu, in dasa
Art. 11. Certificate le de studii in baza cirora imediat inferioarä.
se face inscrierea in alte clase deck I sunt : Elevii cari au terminat clasele II, III si IV la
a) Certificatele de promovare dela oricare o scoali rurali, firri a fi intrunit media de pro-
scoalä primaril publici urbana din lark fie ca rnovare, vor pu lea fi inscrisi in clasele II, HI d
copilul a fost scolarul scoalei publice dela care IV urbane, ash cum se prevede la art. 11 din
emani certificatul, fie ca a depus acolo examen regulamentul de fata, trecand un examen de co-
ca pregitit in familie sau in institute particu- rigenti asupra materiilor la cari nu au intrunit
lare, conform art. 9, 13 si 25 din regulamentul nota de promovare. Acest examen se va tine in
invitamantului privat ; prezenta directorului scoalei si a institutorului
b) Certificatele de promovare dela scoalele care Ira' predi in clasa in care copilul doreste-
primare publice rurale, dupri normele de sa intre, dupi norina stabiliti la art. 12.
mai jos : Rezultatele tuturor acestor -examene se con-
Certificatele dela scoalele rurale cu 4 inviird- seinnä intr'un proces-verhal, Incheiat pe con-
tori au aceeas valoare ca i certificatele dela trapagina petitiunii (netirnbrati), ce s'a adresat
scoalele urbane. directiunii i in care se specifici notele date de
Certificatele dela celelalte scoale rurale se fiecare examinator la fiecare obiect. Petitia se
echivaleaii cu cele urbane, dupa regula urmi- pistreazi la acte, iar in matriculh se noteazi ci
toare: absolventii a douä clase rurale vor fi ad- inscrierea s'a !lent pe baza examenului de in-
misi in clasa a doua urbani, absolventii a trei scrisre, adhugandu-se numirul si data de inre-
clase rurale vor fi admisi in clasa III i cei cu gistrare a petitiunii.
4 elac.e rurale in dasa IV urban(' (art. 78 din Pentru acest examen nu se pliteste nici
regulamentul legii). Elevii cari au terminat taxi.
clasa I la o scoalä rurali cu dona i trei postur Art.13. Copiii romani cu certificate de studiu
vor fi inscrisi in clasa II urbani; iar cei cari au din sträinitate, ai ciror reprezentanti legali cer-
terminat clasa I la o scoala rurali cu un post vor inscrierea lor in scoalele publice primare ur-
putei fi inscrisi in clasa II urband numai in bane, sunt supusi. tot in zilele de 25 August
urma unui examen de inscriere ; pani la 3 Septemvrie exclusiv, unui examen de
c) Certificatele de promovare dela institute limba romani, aritmetici, istorie i geografie,
private, eliberate in conformitate cu art. 20 din pentru clam care precede pe aceea in care se
regulamentul invAtimantului privat. cere inscrit rea i se inscriu in elm in care aa
Art. 12. Cand data certificatului prezentat dovedit ci meriti.
arati o intrerupere dela studiu mai mare decit Examenul se va face in fata tuturor institu-
un an seolar, scularul se va supune la un exa- torilor scoalei, inbtituiti in comisione, dupi-
men de inscriere asupra materidor clasei pen- norniele stabilde prin art. 0-8 din regulamen-
tru care po-edi certiticat. tul pentru exarnenul de invitimant primar al
Examinarea se face intre 25 August si 3 Sep- copiilor pregititi in familie sau in institute pri-
temvrie exclusiv, in prczenta directorului si a vate recunoscute de Stat.
institutorului care va predd in clasa in care co- Rezultatul examinirii se consemni intr'un
pilul doreste si intre. Cand institutorul acestei proces-verbal, incheiat pe contrapagina petitiei,
clase este insus direetorul, al doilea examinator asa cum se specifici la art. 12, alin. VI.
va fi institutorul clasei imediat inferioare. Taxa ce se va depune va fi de 20 lei, cand se
Examenul se face numai a-upra limbei ro- cere depunerea examenului numai de o clasi,
mine i aritmeticei, si este orah de 40 lei pentru doua sau trei clase.
Suma notelor date de director si institutor, Ministerul poate acordá dispensi de taxi.
prin cloud, di nota obtinutä de elev la Produsul taxelor se imparte conform regu-
fiecare obiect. lamentului i legilor speciale.
Daci scolarul obtine notele sp-ecifieate la Sträinii cu certificate de studii din striini-
art. 82 pentru promovarea scolarilor regulati, tate pot fi achnisi la examenul de in ;criere, nu-
el se va inscrie in clasa urmitoare ; iar in caz mai dacil vor mai fi locuri disponibile lii scoalä.
contrariu se va inscrie ca repetent in dasa pen- Exarnenul se tine in conditiile de mai sus.
tru care posedi certificatul. Art. 14. Examenul de inscriere nu se tine
Cand certificatul emanä dela o scoalii ruralä decat pentru cezurile previiute la articolele
cu mai putin de 4 invitatori, iar data sa aratil precedente si la art. 26.
o intrerupere dela studiu mai mare deck un an Trecerea lor nu di dreptul la certificate, ci
scolar, atunci examenul se face dupi norma de numai la matriculare ca scolari regulati.
.mai sus, asupra limbei romine si aritmeticei, Art. 15. Pot fi inscrisi printre elevii regu-
dupi programa clasei rurale pentru care sec- lati ai clasei a pa tra primare absolventii invi-
larul posedi certificat si, in caz de reusiti, el se tamantului primar urban si rural, cari nu s'au

www.digibuc.ro
RE LIAMLNTI: 47

putut Inscrie in clasa tnUiia secundarä, sau cari titi in particular, revizorul va controla daeä
au cAzut la concursul de admitere in scoalele copiii cuprinsi in aceastä listà s'au inscris pen-
normale i in seminarii j doresc sä repete acea tru trecerea examenelor preväzute la art. 11
clasä. din lege, sau dacA s'au inscris in altä scoalà
In lista de inscriere i in matricule se va publica.
nota cä sunt Inscrisi pe baza art. 15 din regu- In cazul când révizoru, va gäsi in lista de-
lamentul scoalelor prirnare urbane, avind cer- claratiunilor copii trecuti in o scoala publicd
tificatul de absolvire ea No.... dirr sau privatä din circumseriptiunea altui revizor,
dela scoala el li va comunica lista acestuia.
In privinta datoriilor si a penalità tilor, acesti Art. 19. Dacä contingentol vechiu al scoalei,
scolari vor fi considerati ca toti ceilalti scolari stabilit definitiv in urma declaratiunilor dela
regulati, cu singura exceptinne cä conditiunile articolele precedente, impreund cu contingentul
legii eu privire la obligativitate fiind Indeplinite celor inscrisi de bunävoie, di! un numiir astfel
de ei, nu se vor aplicd reprezentantilor lor le- incat sà mai rdmand locuri suficiente In siRile
gali amenzile prevatute de lege pentru ab,eate; de clasä pentru toti copiii ce mai urmeatà a fi
ei Insä pot fi eliminati de catre consiliul ;eclat', inscrii din oficiu, atunci directiunea scoalei va
in caz de neglijentd sau rea purtare. inscrie pe toti copiii in varsta de scoalä, fàrà
Dupà examenul de absolvire, directia scoalei alte excePtii decdt acele prevfitute la art. 5 si 6
va puted elibera elevului un nou certilicat de din regulamentul legii.
absolvire, dacil reprezentantii lui legali o cer, Lipsind insä spatiul trebuitor pentru inscri-
cu notele obtinute cu prilejul repetärii acestei erea tuturora, atunci inscrierea din oficiu se va
clase ; in acest cat, insii, certificatul cel vechiu face observandu-se urrnatoarele conditiuni de
se va anula. ordine :
Ace-,ti elevi nu vor puteá fi premiati. f. In vederea listelor trirnise de revizor :
Art. 16. §colari auditori nu se primesc sub a) Coptii scutiti in anul scolar precedent de
nici un cuvant. a urnid la scoala publica din circumscriptiunea
Art. 17. Reprezentantii legali, cari voesc sd lor. In baza declaratiunii cg vor fi inscrisi in
deà copiilor instructiune in familie, sau Inteo altà scoalä publicS, si cari nu s au inscris in
institutiune privatä recunoscutá de Stat, sau urmä in nict o scoari, fie publicä, fie privatä,
cari voesc sä inscrie copiii lor intr'o scoalà din nici nu s'au prezentat la examenul anual pu-
altà circumscriptie deck aceea in cari sunt tre- blic si nici nu au justificat lipsirea ;
cup, sunt datori sä declare aceasta in scris la bl Copiii scutiti in anul scolar precedent de a
directiunea scoalei din ciecurnscriptia lor, tot 'Irma la scoala publicä, in baza declaratiunii cà
in intervalul inscrierilor dela 25 August [Anil vor fi pregätiti in famine sau institute pri-
la 3 Septemvrie exclusiv. vate recunoscute de Stat, si cari nu s'au pre-
Aceste declaratiuni vor forma un dosar se- zentat la examenul anual (art. 10 si 21, ann. II
parat al declaratiunilor cerute prin art. 22 din regulamentul pentru examenele de inv4ft-
din regulainentul mânt primar ale copiilor pregiititi in familie
In cazul retragerii unui copil dela scoala la sau institute private recunoscute de Stat) si nu
care a urmat in trecut, se va liberá la cerere, au justificat lipsirea ;
de cdtre directiunea acelei scoale, un certificat c) Copiii pregfititi in famine sau in institute
de clasä din condica cu matc6, potrivit art. 94. private recunoscute de Stat, cari n'au reusit la
Totodatä sunt notati ca stersi din lista de in- examen dupä cloud incercári facute fie la woe-
scriere acesti copii retrasi din scoalä. lele Statului, fie in institut, in fata delegatilor
Certificatele de clash' se inainteazA direct de (art 28 din regulamentul pentru examenele de
cAtre directorul scoalei unde a urmat copilul, invä tämânt primar ale copiilor pregititi In fa-
directorului sau dirigintelui scoalei unde re- milie, etc.).
prezentantul legal a declarat efi-1 permutii fie Copiii odatä inscriti din oficiu, pentru moti-
in aceeas localitate cu scoala, fie in altS. loca- vele de sub ltterile a, h, c, nu mai pot fi retrasi
litate. din sc alä in decursul acelui an social', sub cu-
Art.18. Panä la 1 Octonivrie, cel mai tdrziu, vdnt eh' vor fi pregatiti in familie sau In insti-
directiurdle Scoalelor vor trirnite revizorului o tute particulare; iar reprezentantii lor legali
listä de toti copiii ai dror reprezentanti legali continuä a fi supusi amenzilor scolare conform
au Meat declaraiunile prevdzute la articolul legii.
preceden t. II. In vederea listei de recensämilnt :
Aceastä listä va cuprinde toate indicatiunile a) Copiii mai mici ai pärintilor cari au mai
din foaia de recensärnánt No. I a copiilor in multi copii in varstä de scoalä ;
vdrstà.de scoalà. b) Copiii cart au dom ciliul mai aproape de
La finele anului scolar, cu ocaziunea exame- scoalà (art. 15 din lege).
nelor de invätämfint primar _al elevilor pregä- Cdncl scoala este mixtä, .e Inscriu mai intài

www.digibuc.ro
18 RE MLAMENTE

biietii, in ordinea aritati, apoi fetele, dupä vor avertizi pe pirintii copiilor cari n'au pli-
.aceleasi norme. tit taxa la termenele hotirite.
Inscrierea din oficiu se face in ultima zi con- Dario pAni in 15 zile dup.& avertizi, ei nu
sacrati inscrierilor, dupi arniazi. prezenteazi recepisa de consemnare a sumei res-
Art. 20. La 3 Septemvrie directiunea scolei pective pe seama Casei §coalelor, copiii vor fi
tramite revizorului lista copiilor cari au 11- stersi din matricula scoalei.
mas neinscrisi din cauza lipsei de locuri, cu in- Art. 23. Intre 25 August-3 Septemvrie ex-
dicatia exacta a domiciliului fieciruia i cu clusiv se vor tinei :
mentiunea &ea este din cei pentru cari s'a ce- . Examenul previzut la art. 34 din regula-
_rut inscrierea de bunivoie, sau din cei cari ur- inentul legii, al copilor din scoalele publice
mau si fie inscrisi din oficiu. cari au lipsit motivat in ultimul trimestru
Revizorul va cerceti cari sunt scoalele in scolar.
cari mai sunt locuri disponibile i va impArti Examinarea se va face de citre institutorul
pe copii la scoalele cele mai apropiate de domi- care a predat in clasa pentru care elevul depune
ciliul lor, avAnd in primul loc in vedere pe examen si din materble de invitimAnt previ-
ai ciiror reprezentanti cer inscrierea de zute pentra tntregul an scolar.
bunivoie. Institutorul va fi asistat de directorul scoa-
In caL rand nu se va gisi locuri i vor ri- lei, si in cazul cand insus acesta va fi predat in
mine copii pe din afari, el va raporti minis- clasa pentru care elevul di examen, va fi asistat
terului, arAtAnd numärul copiilor rämasi ne- de un alt coleg.
inscrisi, spre a se avei in vedere la infiintarea Notele obtinute se vor trece in catalogul res-
de clase, incunOiintind i primäria, pentru a pectiv in rubrica trim. III i c ele se va cal-
ingriji de localurile i mobilierul necesar. culi media, conform art. 81 din regulamentul
Art. 21. Mai rimionAnd locuri disponibiie in de fati.
sillile de clasit, in urma inscrierii tuturor copi- 2. Examenul de absolvirea cursului primar
ilor in virsti de scoalä i supusi al elevilor cari au lipsit motivat la Iunie. Acest
se vor inscrie copiii de striini, ai ciror repre- examen se va tine in conformitate cu art. 79
zentanti legali vor fi obligati ca pini la 15 Sep- din regulament.
temvrie si prezinte directiunii recepisa de Examenele previzute la punctele 1 si 2 se
plata taxei fixate prin art, 3 din regulamen- tree la scoalele unde au urmat elevii in cursul
tul legii, daci nu vor fi obtinut dispensa mi- anului precedent. Revizorul scolar, in vederea
nisterialä. motivelor invocate, poate aprobi trecerea exa-
Aceasti dispensi se obtine dui cererea este menului la altä
insotitä de un certificat de paupertate, liberat 3. Examenul elevilor pregititi in farnilie sau
comuna unde domiciliazi sträinul i vizat in institute private recunoscute de Stat, cari au
de cassieria judetului respectiv. pentru cei ce lipsit motivat la examenele de fine de an si au
locuesc in orasele capitale de judet ; iar pentru aCtorizarea ministerialä de a depune examenul
cei ce locuesc in comune urbane neresedinte de la inceputul anului scolar urmitor.
judet, numai de perceptia locali, aritindu-se Acest examen se va tinei conform regulelor
-clar dirile ce plitesc &are Stat, judet sau stabilite prin regulamentul pentru examenele
nomuni. de invitimint primar ale copiilor pregititi in
Cererea de dispensi se adreseazi ministeru- particular.
lui prin directiunea scoalei unde urmeazi co- Art. 24. Directiunea, in intelegere cu insti-
pilul sau unde reprezentantul legal voeste si-1 tutorii scoalei, fixeaza zilele i orele examene-
inscrie. DIrectiunea este obligati' a primi ce- lor mai sus previzute i anunti prin afipt pro-
rerea si a o inainti ministerului. Orice cerere grama examenelor astfel stabilitä.
de dispensi adresati direct ministerului se va Art. 25. Orice cerere de inscriere ce se pre-
consideri ca neprimiti. zinti dupä 3 Septemvrie exclusiv nu va fi pri-
In cazuri exceptionale, mini terul poate a- miti deck daci va vent cel mult pia la 15
cordi dispens& de taxi, conform art. 4 din re- Septemvrie, &el mai sunt locuri disponibile IL
gulamentul legii, si la persoane cari nu produc clasa pentru care se cere inscrierea si dad
certificate de paupertate ; asemenea cereri se directiunea giseste valabile motivele intir-
adreseazi tot prin directiunea scoalei, care ina- zierii.
intAndu-le va da explicatiunile ce va gási ca In contra hotiririi directiunii se poate face
aunt necesare. apel la revizor.
Copiii Rominilor din alte lid nu sunt supusi Art. 26. Permutarea scolarilor in cursul a-
la taxe scolare. nului dela o scoali la alta, in cazul de schim-
Art. 22. Pentru a asiguri regulata plat& a barea domiciliului, se admite de citre direc-
taxei, in ratele si la epocile fixate prin art. 3 tiunea scoalei la care se prezinti cererea, In
din regulamentul leg ii, lirectiunile scoalelor baza unei adeverinte a scoalei unde a urmat co-

www.digibuc.ro
BEGUIAMENTE 49

pilul; aceastA adeverinta se dA pe coalä libed, Primirea elevilor se face in baza certificatu-
e prevAzutA cu No. de ordine din registru i cu lui de absolvirea claqei precedente si a unei ade-
sigiliul scoalei i cuprinde intreaga situatiune verinte constatatoare de frecuentarea institutu-
scolarA dobändità, et, ariitarea volumului matri- lui pang la data permutArii. In cazul dud per-
culei si a numärului sub care este matriculat mutarea se face in cursul trimestrului II, ele-
cu toate notärile cerute de matricula. vul va rämäne fad note pe trimestral I, iar
Direatorul scoalei unde urmead copilul are mediile se vor calculA cu notele obtinute pe tri-
dreptul sA refuze liberarea acestei adeverinte, mestrele II si III.
dacä constatä c strAmutarea de domiciliu a co- Copiii strAini, aflati in situatia dela alin. I,
phului nu este realä. nu se vor puteA permuta la scoalele publice de
Dad permutarea se face inainte de epoca cAt pAnA la (5 Octomvrie.
därii notelor trimestriale, rubrica trimestrului
matricular, la scoala unde elevul se prezinta, CAPIT OLUL 111
rAmAne in alb si nu se calculeazä in media a-
nuald; iar dacä permutarea se face dupä epoca Anul scolar.
clArii notelor, acele note vor fi trecute in ma- Art. 27. Anul scolar e de 10 luni dela 25
tricula scoalei unde s'a permutat eleyul i vor August pAnä la 25 Mule.
intrA in calcularea mediei lui anuale. Nu se tin lectiuni in zilele de Duminici si de
In adeverintä va notà i numarul absentelor sOrbatorile act enumirate
motivate, nemotivate i amenzi fäcuie de elev a) Sarbatori bisericqti :
'Ana in ziva permutärii sale, spre a se tine 1. Nasterea Maicii Domnului, 8 Septemvrie ;
seara de dAnsele la .scoala unde se permutä. 2. Inilltarea Sfintei Cruel, 14 Septemvrie ;
A deverinta de permutare se inainteazä direct 3. SfAntul marele Martir Dumitru, 26 Oc-
directorului sau dirigintelui scoalei unde re- to invrie ;
prezentantul legal a aratat cA se permutä ele- 4. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, 8 No-
vul. TotdeodatA directorul comunicA enavrie ;
scolar declaratia de permutare a c6pilului, 5. Intrarea in bisericl, 21 Noemvrie ;
indicand in raportul : numele copilului, 6. SfAntul Ierarh Nicolae, 6 Decemvrie ;
clasa in care a fost, numele, profesia i domi- 7. Intämpinarea Domnului, 2 Fevruarie ;
cibul exact al reprezentantului legal. 8. Buna-Vestire, 25 Martie ;
Permutarea scolarilor in cursul anului dela 9. Sfantul marele Martir Gheorghe, 23
o scoalA la alta, pentru alte motive decit acelea Aprilie ;
a schimbärli domiciliului, se hotäräste, apre- 10. Sfintii Impilrati Constantin si Elena, 21
ciind motivele, de revizor, si in apel de inspec- Maiu ;
torul de circumscriptie. 11. Inältarea Domnului, la 40 zile dupA
Permutarea ca pedeapd este reglementag Pasti ;
prin aTt. 67. (2. Pogorirea SfAntului Spirit, Luni, la 51
Permutarea scolarilor in cursul anului dela zile dupg Pasti.
o scoalA ruralä la una urbanä se admite de di- b/ Sarbeitoni nationale :
rectiunea scoalei la care se prezintA cererea, 1. Unirea Principatelor, 24 Ianuarie ;
dupä urmätoarele norme : 2. Aniversarea nasterii MaiestAtii Sale Rege-
a) Un elev din elm I dela orice scoalä ru- lui, 7 Aprilie ;
ralä va fi inscris in clasa I urbana ; 3. Ziva numelui Maiestätii Sale Regina Elisa-
b) Un elev din clasa II ruralA se va inscrie beta, la 24 ;
in clasa II urbanA, dacä a frecuentat vreo scoall 4. Aniversarea intemeierii Regatului RomAn,
cu doi sau mai multi invätätori i dacä stránau- 10 Maiu.
tarea se face pAd la finele trimestrului I; elevii In aceastii zi, lectiunile vor fi inlocuite prin-
din clam II rurali dela scoalele cu un invritä- tr'o serbare scolad, care se va tine sau de fie-
tor se vor inscrie in clasa I urbanA ; care scoall in parte, sau, in urma intelegerii di-
0) Elevii din clasa III dela orice scoall ru- rectorilor de sec& in intre ei, de mai multe sau
ralA se vor inscrie in clasa II ; de toate scoalele din oras impreung.
Cei din clasa IV se vor inscrie in clasa III; Serbarea va consta in cântarea imnului regal
el Cei din clasa V se vor inscrie in clasa IV. de dtre scolari, cuväntäri tinute de membrii
Art. 26 bis. Copiii romAni ea certificate de corpului didactic asupra unor subiecte patrio-
clasA, eliberate la finele anului scolar precedent tice, cântece si recitiri patriotice, precum
la scoalele publice, i cari dela inceputul anului productiuni gimnastice, executate de copii, si in
scolar curent s'au pregAtit in institute private, escursiuni la locuri istorice cari ar fi la in-
vor putd fi permutati in cursul trimestrelor I demAng.
si II la scoalele publice, dad mai sunt locuri Vacantele scolare sunt :
disponibjle. a) Vacanta Craciunului sau a Na;terii
4

www.digibuc.ro
50 REIAILAMENTE

Domnultd, dela 24 Decemvrie Oa la 7 lanua- curà cärtile introduse fa gcoala in care el vine
rie inclusiv ; sa invete.
Vacantele Pa"telor sau a invierii, sapta- Sub nici un cuvant nu se poate introduce-in-
mane patimilor gi siptamana luminata ; teo clasi doui arti pentru aceeag materie.
crVacanta de vara, dela 26 Iunie pani la 24 Directorul gcoalei este indatorat a referi. au-
August inclusiv. toritatii gcolare orice abatere dela aceasta re-
krt. 28. Anul scoter cuprinde trei trimestre: gula ; iar institutorul va fi obligat de minister a
Trimestrul I : Septemvrie, Octomvrie, Noem- restitui reprezentan tiler legali ai copiilor cos-
vrie ; Trimestrul II : Decemvrie, lanuarie, Fe- tul cärtilor neregulat introduse.
vruarie ; Trimestrul III Martie, Aprilie. Maiu. Cu privire la rechizite, consiliul va area in
In fiecare trimestru se precla la fiecare obiect vedere ca sa nu se ceara deck procurarea celor
de studiu partea de materie anume specificata mai strict necesare.
in programa amanuntitI. Pe trimestre se dau Se va incheia proces-verbal In regulA de In-
gi notele obtinute de gcolari. treaga lucrare a consiliului privitor la carti
In tuna Maiu se face repetirea generalii a ma- la rechizite.
teriilor.
Lista stabilita se va afige eat in cancelarie
In Iunie se termina aceasta repetire gi se tine cat gi in sale fiecarei clase gi va sta in tot cur-
examenul de finele anului. sul lunei Septemvrie.
Art. 31. Orariul tip al lectiunilor prevazute
Art. 29. In ziva de 1 Septeinvrie, orele 9 di- la art. 3 va sta afipt In tot cursul anului in can-
mineata, se inaugureaza inceperea cursurilor, celaria gcoalei gi in fiecare clasa, pentru partea
In prezenta directorului, a institutorilor, a ele- care o privegte.
vilor scoaleigi a parintilor lor, prin sfintirea Art. 32. Atat dimineata cat i dupa amiaza,
apei i printr'o cuvantare tinutä de director. inainte de inceperea lectiunilor gi la linele ore-
Din aceasta cuväntare nu vet lipsi explicarea lor de clasa, gcolarii zic sau data rugaciunea
datoriilor impuse prin lege si regulamente gco- cuvenitä, in perfectd si In atitudine
larilor i reprezentantilor lor legali. pioasa.
Terminandu-se solemnitatea, institutorii in- Rugáciunile cari se vor canta sunt urma-
fra in clasele lor respective gi randuesc mai toarele :
intilu gcolarii pela locurile ce trebue sii ocupe Dimineata, la intrare Tat& nostru ; la iegi-
provizoriu dupii ; le comunica lista carti- re : Toti cu inima curald ; Dupa mina, la
lor gi a rechiLitelor ee au a gi le procura ; le intrare: Doamne, Doamne, ceresc Tata; iar
dau sfaturi privitoare la disciplina gi la tinerea la iegire : Plinirea tuturor bunataplor.
curata a corpului gi a irnbracamintei, intovarä- Art. 33. %data dupa terminarea orei
site, mai cu seama in clasa I, de istorioare mo- institutorul trece in registrul de chemare ca
rale ; le anuntil orariul pe a doua zi i apoi ii absenti pe toti gcolarii cari n'au sosit Inca, ne
concediaza in ordinet mai anulandu-le absentele, dad ar veni in
La fixarea mai tarziu a locurilor prin urma.
se va observA ca geolarii eei buni sä ocupe ex- Controlul absentelor nu se face prin apel no-
tremitatile girurilor de band ; iar cei distragi, minal, ci cu ajutorul gcolarilor celor buni, ocu-
sburdalnici, miopi gi mai slabi de pricepere, sa pand extremitatile girurilor de banal
stea catre fruntea clasei. Abséntele se socotesc pe jumlitate de zi, a-
In gcoalele mixte se vor agezi separat, pe cat fara de cele %cute in zilele dela 1-5 Septem-
se poate, baietii de fete. vrie inclusiv, in care timp se va considera orice
Art. 30. Lista cartilor gi a rechizitelor pe absentA pe ziva intreaga, chiar daca elevul a
cari trebue sa gi le procure gcolarii se stabilegte lipsit o jumatate de zi.
de institutorii fiecarei gcoale, intruniti in con- Scolarilor cari sosese dupa inceputul primei
siliu, inainte de '1 Septemvrie, pe baza comuni- lectiuni, insa, inainte de terminarea orei
carii facuta de fiecare cu privire la cele ce li se va putea scadea nota lunara la purtare,
voesc a introduce. potrivit cu frecuenta intárzierilor.
Car tile introduse nu pot fi, sub nici un cuvant, Art. 34. Dumineca gi sarbatorile tinute de
deck dintre cele aprobate de minister, dupa gcoala, elevii vor fi condugi la biserica de catre
normele in vigoare in momentul fixiirii listelor. institutorii lor spre a asisti la serviciul divin.
Lista stabilita in consilin ran-lane in vigoare Elevii se vor intruni la gcoala, inainte de ora
in tot cursul anului goober, gi, prin urmare, fixata pentru serviciul divin gi de acolo vor fi
nici un insti tutor nu- i mai este permis a schimbi condugi in ordine la biserica.
cartile introduse. A.ceastä oprire se refera gi la Lipsirea elevilor sau institutorilor dela a-
cazul venirii la o gcoala in cursul anului a unui ceastA indatorire se va socoti ca absenta de o
nou institutor. Chid insä un copil se permuta jumätate de zi dela gcoala. (Art. 79 din regu-
dela o gcoala la alta, el va fi obligat a-0 pro- lament ul leg i i).

www.digibuc.ro
REGUIAMENTE 51

Art. 35. lntrarea in sMile de clasa a pärin- stitute i nici nu poate prepará elevi in parti-
tilor 0 a oricäror persoane sträine inviitäman- cular fara autorizarea ministerului.
tului in timpul duratai unei lectiuni este ab- Art. 4L Indatoririle directiunii sunt
solut interzisá. Persoanele venite la scoala in 1. Aplicarea exacta a legilor i regulamente-
acest timp trebue sa astepte in cancelarie. Ele lor scolare i dispozitiunilor ministeriale sau
pot intra in clash' odata cu institutorii, la ince- ale organelor de control al scoalelor ;
putul leciunii urmiitoare, Irma eu permisiunea 2. Supravegherea i controlul indeplinirii
directiunii. La toate usile salelor de clasa se va punctuale a indatoririlor ce privesc pe institu-
afige un anunt in acest sens. tori, precum i mentinerea bunei intelegeri
Orice reclamatie din partea vizitatorilor se dintre ei. Directorul e dator si noteze toate ab-
face numai in cancelarie, discutiuni neputand sentele i intarzierile dela clasa ale institutori-
avea loc, sub nici un cuvant, In fata copiilor. lor, a le comunicd imediat revizorului scolar
In afará de aceste conditiuni, vizitatorii vor fi spre stiinta si a le trece in raportul lunar de
primiti de institutori cu cea mai desávarsita. inaintare a statelor de retributiuni.
bunavointä. Intârzieriie cari tree peste 5 minute se con-
Persoanele sträine cari nu se vor conforma sidera ca lipsiri pentru o orá Intreaga.
dispozitiunilor de fa(d, au toatl invitatiunea in- Directorul i directoarea inchide registrul de
stitutorilor, vor fi somate de director a piräsi prezenta pentru fiecare ora si nateaza intar-
scoala imediat. La caz de ofensi sau insulte a- zierile ;
dresate membrilor corpului didactic, directo- 3. Pastrarea ordineisi a disciplinei in scoali;
rul va incheià proces-verbal In regula 0 se va 4. Intretinerea in buna stare 0 curet atât a
adresa autoritatilor In drept. localului scoalei, cat si a propriei locuinte ; de
Art. 36. In ziva de 3 Septemvrie, dupä a- asemenea a dependintelor si a curtii, precum
miazä, fiecare institutor 10 va forma registrul ingrijirea apei de Milt si a ventilatiei salelor de
catalog al clasei sale, alcatuit dupa formularul clasa.
dat de minister (anexa B), trecand pe scolari Conservarea mobilierului scoalei, a biblio-
in ordinea alfabetica. tecH si a zestrei didactice in genere.
In ziva urmatoare, 4 Septemvrie, incep Directorul este raspunzator blneste, conform
regulat. art. 72 0 82 din regulamentul legii, de orice
Art. 37. Tot in orclinea alfabetica sevor trece deteriorare a localului 0 de orice pierdere sau
scolarii i in matriculä, incepandu-se cu cei deteriorare a obiectelor din scoalä, provenith
din clasa IV 0 sfarsindu-se cu cei din clasa I. din neglijenta lui.
Matricula are intocmirea i cuprinsul ce se Salele de clase trebue sà fie deschise, curate,
arata prin formularul anexat la fine (anexa C). iarna tncalzite cu cel putin o jumatate de ora
Din instructiunile publicate in fruntea rna- inaintea inceperii
triculelor se vede modul cum ele urmeazá sa fie Se vor permite scolarilor cari stau cu domi-
intrebuintate. ciliul departe de scoalä sa rannand in orele li-
Matricularea trebue sa fie complet incheiatä bere dintre lectiunile de dimineata si de dupA
in cursul lunei Septemvrie. prânz intr'o sala ce li se va destini anume; aci
isi vor putea Ina dejunul, ce-si vor fi adus de
a casä.
CAPITOLUL IV Localul de scoalä nu poate fi pus la dispozi-
tiunea nimanui, pentru nici unscop strain scoa-
Directiunile scolare. lei, decal eu invoiree ministerului ;
Art. 38. Directiunile reprezinta autoritatea 5. Tinerea corespondentei oficiale; orice ra-
scolara. port aciresat autoritätilor scolare va purta pe
Directorii j directoarele se numesc 0 se re- margine rezumatul continutului i numärul
voacä prin deciziune ministeriala, conform dis- anexelor, (Ina sunt ;
pozitiunilor si regulamentelor In vigoare. G. Ingrijirea cancelariei i arhivei, spre a fi
in perfecta ordine ;
Art. 39. Nici un institutor nu poate refuzá 7. Implinirea cu minutioasä exactitate a tu-
directiunea scoalei la care functioneaza, nici turor obligatiunilor impuse directorilor prin
cand i se Incredinteaza girarea provizorie a di- art. 19-37 din regulamentul legii i prin in-
rectiunii.
La caz de refuz, institutorul va puteá fi dat
structiuni ministeriale cu privire la aplicarea
obligativitä
in judecata consiliului permanent. Executarea la datele hotärite a obligatiunilor
Art. 40. Directorul sau directoarea unei impuse de regulamentul legii 0 de instructiu-
scoale nu poate deschide sau conduce institute nile ministeriale, cu privire la afisarea listei
de instructiune privata, de nici un fel 0 de nici copiilor Inscrisi, la trimiterea avizelor de in-
un grad, nici nu pote profesi in asemenea in- scriere la scoala si de amendare pe viitor, la

www.digibuc.ro
52 R EtT ULAMENT E

inaintarea la perceptor si la revizorul scolar a 12. lngrijirea de suplinirea momentanA a in-


listelor copiilor absenti nemotivali i amendati, stitutorilor cari absenteazii.
etc., adica a tuturor indatoririlor privitoare la CAnd un institutor absenteazii in curs de doul
obligativitatea scolarg. zile consecutive, färä sl comunice directiunii
Trimiterea la datele hotärite a avizelor de motivele absentärii, acesta va raportA imediat
chemare, de inscriere din oficiu, de amendare cazal revizorului.
pe viitor si a notificiírilor de amendä, i propu- 13. Convocarea consiliului institutorilor, de
nerea sau pronuntarea amenzilor dupä normele cAte ori chestiuni de naturä disciplinarà sau di-
stabilite prin regulament i instructiunile spe- dacticA reclamd o con atuire.
ciale ministeriale, va fi una din grijile de cupe- Absentele dela aceste intruniri ale instituto-
tenie ale directorilor de scoal5. ; rilor, nominal trecuti in adresa de convocare,
8. Completarea si trimiterea la limp a foilor in care se va specifica i obiectul ei, se consi-
de statisticä, conform instructiunilor autorità- derà lipsä dela curs pe dou5. ore si se soco-
tilor scolare ; tesc in raportul lunar de inaintarea statelor de
9. lncheierea statelor limare de retributiuni, retributiune, conform art. 63 din lege. Desba-
cu notar a absentelor corpului didactic si a fe- terile sedintelor, Impreunà cu hotärlrile luate,
lului lor, i inaintarea la revizorat, la finele fie- se tree inteun registru anume. Hotiiririle se
cärei luni, a tabloului de absentele fAcute de iau cu majoritate de voturi ; in caz de pari-
institutori ; tate, votul directorului este precurnpänitor.
10, Inaintarea chtre primAria orasului, in De asemenea se tree in raportul lunar, cu
cursul lunei Maiu, a raportului relativ la starea care se inainteaz4 statele de salarii, conform
materialà a localului si a mobilierului scolar, cu art. 73 din lege si 203 din regulamentul legii,
arätarea amAnuntitä a reparatiunilor necesare absentele motivate si nemotivate ale institu-
si a imbunätätirilor de introdus, evaluAnd apro- torilor i institutoarelor dela biserid si dela
ximativ i efectuarea lor; iar cätre revizorat, in con ferintele saptämilnale, instituite prin art. 203
cursul lunei Martie, a raportului relativ la ma- din regulamentul legii, considerAndu-se absen-
terialul didactic, la registrele si imprimatele tele nemotivate ca lipsä dela curs tot pe doul
necesare scoalei; ore. Dela fiecare sectie a conferintelor se va co-
H. Inaintarea la revizorat, la finele anului municA, la inceputul fiecärei luni, directorilor
scolar, papa la 5 Iulie cel mai tArziu, a unni ra- de scoale lista absentelor motivate si nemoti-
port general, cu urmatorul cuprins : vate, fAcute in cursul lunei precedente de cätre
a) Frecuentarea scolarilor, cu indicarea nu- institutorii de sub directiunea lor.
mArului elevilor cari au lipstit motivat, nemo- 14. Inaintarea cu raport inaltei Curti de Con-
tivat si a celor amendati, precum si a totalu- turi a condicei de primirea salariilor persona-
lui surnelor dictate ca amenzi scolare ; lului didactic al scoalei pe fiecare exercitiu bu-
b) Situatiunea scolari pe clase ; getar, indatA dupti primirea lefurilor pe Mar-
0) Institutori : clasa la care a functionat fie- tie ; iar ministerului instructiunii osebit ra-
care; titlul cu care functioneazä, absentele mo- port, cu copie de pe adresa inaintatá acelei
tivate si nemotivate ale institutorilor dela lec- Curti.
tiuni si dela conferinte ; concediile ce li s'au 15. Activarea depunerilor scolarilor la cam
acordat s,i de dare cine in cursul anului, pre- de economie, conforrnAndu-se legit i regula-
sum si de cine au fost supliniti ; retinerile ce mentului respectiv, intru ceea ce se atinge de
li s'au filcut asupra salariilor pentru absente ; gestiunea banilor.
penalitätile sau distinctiunile primite de ei in Comunicarea cAtre revizorul scolar eel mai
cursul anului; tArziu pAnä la a 5-a zi inclusiv a fieciirei luni,
cl) Cär tile de studiu de cari s'a servit scoala, cu incepere dela Octomvrie, cu privire la nu-
arätate pe clase ; tnärul elevilor depunätori, la suma incasatil in
e) Relatiuni asupra numärului de conferinte luna precedentä si la No. si data borderoului
tinute peste an si a chestiunilor ce s/au tratat ; and s'a fAcut vársarea.
I) Arätarea zilelor in cari scoala a fost in- Inaintarea la minister, la finele anului, a unui
spectatà si de cine ; tablou in care sh se cuprindä : numärul elevi-
g) Relatiuni asupra stärii sanitare a scolari- lor depunätori in cursul anului, sumele depuse,
lor in cursul anului si a zilelor in cari scoala a sumele värsate, numilrul livretetor restituite,
fost inchisä pentru caz de boalä si de care boalà al celor riimase in depozit la scoall si suma re-
anume ; porturilor earl n'au putut fi restituite copiilor.
h) Starea localului, a mobilierului i zestrei 16. Avizarea imediatà a medicului orasului
didactice in genere ; in caz de boale epidemice sau infectioase, ivite
i) Darea de seamii asupra eassei de economie, printre scolari, conformAndu-se cu scrupulozi-
cum Fe aratd la punctul 15, alin. tate prescriptiunilor legii i regulamentelor sa-

www.digibuc.ro
RMULANENTE 53

nitare, precum i instructiunilor date prin pro- ca sumele necesare BA se poatO inscrie in buge-
cese-verbale dresate de medic. tut comunei pentru fiecare exercitiu.
Când medicul hotdrAste inchiderea scoalei, Ivindu-se neintelegeri intre primArie si di-
mäsura aceasta este imediat executorie, färä o rector, cu privire la cantitatea de combustibil
prealabilA au torizare a autoriatii scolare cen- intrebuintat, revizorul va cerceta
trale. Directia instiinteazd pe revizor, indiand Ori de eke ori se va constata cä scoala a ri-
dupä procesul-verbal al medicului boala care ms fArA combustibil inainte de timp, din ne-
bfintue i timpul pe cat scoala urmeazA sä stea glijenta sau nechibzuinta directorului, acesta
inchisä. In acest caz revizorut va pune in cu- va pierde dreptul la Inalzitul locuintei sale pe
nostintä imediat pe minister. acel an.
47. Comunicarea &Aire primiiria localA, In Mad se va constata cit din vina primAriei,
cursul lunei Decemvrie a fiecärui an, conform scoala nu a putut functiona din lipsä de com-
ultimului aliniat de sub art, 14 din regulamen- bustibil, ministerul de instructie va interveni
tut de vaccinare i revaccinare din 4893, a lis- la ministerul de interne, pentru a WA mOsurile
tei nominate a scolarilor cart_ urmeazà sä fie de indreptare si a prevent repetirea rAului pe
vaccinati sau revaccinati, cu indicarea numelui viitor.
pronumelui celor de operat ; data Dasterii. Art. 44. Servitorii scoalelor, cari nu vor pu-
numele i pronumele- tatälui, tutorului, patro- tea fi cleat bArbati, se aleg si se concediazA din
nului sau stäpanului i arätarea domicilintui serviciu de catre directiune, färà nici un ames-
acestora. tec din partea primärillor.
Directorul care nu se va conforma acestei Art. 45. Condica de expqditie a scoalei nu
prescriptiuni, e pasibil, conform art. 45 din re- poate fi intrebuintatä decät pentru corespon-
gulamentul shs citat, de penalitä tile preväzute denta oficialä de interes scolar.
la art. 175 din legea sanitarit. Orice hârtie de interes personal fatä cu au-
48. Directorii dit ectoarele scoalelor ur- toritätile se va Umbra conform legii.
bane de bäieti, acolo unde dispune de teren, sun t Art. 46. In timpul vacantelor, directorul
datori sO Infiinteze grädini scolare, pe cari le poate pleca dela post Mil concediu, cu condi-
vor cultiva cu elevii (art. 80 din regulamentul tiune insA sl comunice autoritätilor scolare nu-
legii). mete persoanei care Ii va tine locul; aceasta
19. Orice alte insarcinAri, cari le-ar fi date persoanä poate fi un institutor din cei ce riiman
prin legi, regulamente i dispozitiuni ale auto- in locaiitate, dela orice scoald publicà ar fi el,
ritAtilor scolare. sau altA persoanä, sträinä de scoala, cu bunil re-
20. Comunicare trimestrialA la revizoratul putatie.
scolar, cu privire la activitatea extrascolará a
corpuhui didactic al scoalei, serbäri scolare, CAPITOLUI, V
rnersul societAtilor scolare, etc.
Revizorul scolar va inainta darea de seamii Arhiva i registrul inventar de averea scoalei.
in original Casei Scoalelor.
Art. 47. In fiecare scoalA primari urbanä se
Art. 42.*Directorii au dreptul la locuin tä gra- vor tine in perfecta regulà urmiltoarele registre
tuità in localul fcaalei ; la car de a nu fi inca- acte:
peri, primäriite sunt datoare a plAti o indemni- Matricula scolarä ;
zare de locuintA sau a inchiria o locuintä po- Condica de prezentA si de lectiuni a institu-
trivitit In apropriere de scoalà. Directorii au torilor ;
dreptul si la inellzitul locuintei tor. Registrul de inspectiuni scolare ;
La instalarea unei scoale inteun nou local, Registrul de inspectiuni medicate ;
neconstruit dupä planurile tip ale ministerului, Registral de sedinte ale consiliului instituto-
revizorul, impreunA cu medico! comunei, vor rilor ;
distribui Incilperile, fixAnd cari din ele urmeaL5 Registrul de penalitati aplicate elevilor de
sA fie ocupate de clase si de cancelarie i cari de eltre consiliul scolar ; pe langA fetal pedepsei
directie ; salele cele mai spatioase se vor rezerva se va aräta cauza care a determinat-o si se va
totdeauna claselor. indica numArul si data procesului-verbal al se-
Art. 43. Cantitatea de combustibil necesar dintei de judecatA ;
scoalei i directiunii se calculeazA de revizor, Registre cu matca de avizele de chernare, in-
impreunä cu delegatul comunei si conform in- scrieri din oficiu, amendare pe viitor si de no-
structiunilor ministeriale, pentru toate scoalele tificäri de amendä ;
primare urbane din oras. Se va calcula In tot- Registre ca matc6 pentru certificate de clasA
deauna i o can titate d. combustibil de rezervA, si de absolvire ;
spre a se putca distribui la nevoie. Aceastit lu- Registrele cassei scolare de economii ;
crare se va face din timp, in fiecare an, pentru CondicA de Inregistrare pentru härtiile in-

www.digibuc.ro
54. REgULAMEN'IE

trate si ieite, cu arätare in dreptul fiecArei hAr- lar, i luAndu-se in primire la finele anului sau
tii a lueririi ficute ; in caz de permutarea institutorului.
Condica de expediere ; Tablourile istorice, religioase, de exercitii
Numerotarea de ordine a hArtiilor incepe intuitive, etc., se vor pAstri inchise, a$ h ea pra-
dela 25 August, prima zi a anului scolar ; ful lumina, umezeala sA nu poatà avea vreo in-
Registrul de primirea onorariilor ; rfiurire- asupra Mr. Fiecare tablou va purth un
Registrul pentru notarea recepiselor de plata numAr de ordine, scris pe o bucAticA de carton
taxei de catre elevii strAini (art. 3 din regula- si corespunzAtor cu cel din lista tablourilor, ca
mentul legii); fiecare sa poatA fi luat i depus la locul säu cu
Registrul cu rezultatal examinArii copiilor inlesnire. Tablourile cari au fost puse in ram5
pregititi in particular, cari au depus examen la acoperite cu geam se vor puteà tine si in sl-
scoala lile de clasà, dup6 ce vor fi fost utilizate la lec-
Toate aceste condici si registre vor fi nume- Vile respective.
rotate, snuruite i parafate de revizorul scolar. HArtile geograficé trebuitoare se vor pästra
Dosare in regulA, rAnduite dup5 natura lu- in clasä agitate de perete, insä duph intrebuin-
criirilor, pe anii scolari ; de corespondentä, de tare vor fi strAnse in formä de sul.
cataloage, situatiuni scolare i tablouri de cla- Cärtile din biblioteca scoalei se vor inventa-
sificare, de declaratiunile cerute prin art. 22 riA. asezà, pAstrA i utilizh conform regulamen-
din regulamentul legii i altele. tului bibliotecilor scolare. CAnd un institutor
Dosarele vor fi numerotate, snuruite i para- clA elevilor din clasa sa cärti de citit din biblio-
fate de directlune, teca scoalei, se va afisa in clasä lista celor luate
Colectiunea Ith;nitorului Oficial. in primire de el si se vor imprumutA la cerere
Colectiunea Buletinului Oficial al ministe- elevilor.
rului cultelor i instructiunii publice, cu un re-. Aparatele didactice se vor pAstra cu cea mai
pertor de legfie, regulamentele, deciziunile mi- mare Ingrijire si se vor utiliza potrivit scopului
nisteriale i circulärile mai importante publi- pentru care s'au dat.
cate in el. Art. 50. Cheltuelile pentru registre si mate-
Art. 48. In &care scoalA se va tine un re- rial didactic find, conform art. 76 din lege, in
gistru inventar de toatä averea scoalei. In el se sarcina Statului, ministerul va procura scoale-
vor trece In capitole deosebite : lor, pe de o parte, registrele i condicele enu-
1) dosarele; 2) matriculele, registrele si con- mArate la art. 47 si 48, pe de altä parte, obiec-
dicele ; 3) mobilierul ; 4) materialul didactic ; tele de invätAmAnt cele mai strict necesare,
5) biblioteca ; 6) uneltele de lucru manual ; precum hArti geografice, sistem metric, corpuri
7) diverse. geometrice, glob, etc.
Orice achizitiune de mobilier, material di-. PrimAriile vor procura neapArat fiecärei
dactic, cärti sau unelte de lucru manual se va scoale cite o icoang In fiecare clasA, portretele
trece imediat in inventar. Suveranilor, pendulA i un clopot pentru che-
CAnd un obiect s'ar deteriorh sau scoate din marea copiilor la scoalg.
uz, din cauza intrebuintArii sau a unei forte Pentru fAcerea acestor cheltaeli, precum
majore, directorul incheie proces-verbal si no- pentru toate cite sunt, conform art. 76 din
teaz5 aceasta in registrul inventar la rubrica lege, In sarcina comunelor, minimum sumelor
»Observaiuniu, in dreptul obiectului deteriorat. necesare se va filth de ministerul instructiunii
DacA aceast5 formalitate nu se indeplineste, publice pentru fiecare comunA si se va inscrie
directorul rämAne responsabil en pretul obiec- din oficiu in bugetele comunelor.
tului, ca i In cazul prevAzut la art. 41, punc-
tul 4, and pierderea sau deteriorarea unui CAPITOLUL VI
obiect e provenia din vina lui.
DacA pierderea sau stricAciunea provine din Datoriile institutorilor.
neglijenta celorlalti institutori, ei sunt respon-
sabili cu salariul Mr. Art. 51. Datoriile institutorilor aunt :
Art. 49. Materialul de InvAtimAnt neccsar la 1. A veni punctual la scoalA cu cel putin 5
predarea lectiunilor se pästreazA In cancelarie minute Mainte de inceperea lectiunilor, a
numai la trebuintä se dude in clase ; InvAtA- semna de prezentA, a intrA exact In clasA si a
torii sunt datori, dupil terminarea iesi tot astfel la orele stabilite prin orar.
sA predea directorilor obiectele in starea in care In registrul de prezenta, institutorii vor semna
le-au primit. constant in aceeas ordine, dela clasa I la a
Pentru usurintà, materialul se poate pästra IV-a, si vor noth substanta leatiunii, indicAnd,
in-clase, In dulapuri lnchise, dAndu-se de ca- dupä natura materiei, subiectul l-ctiunii, bu-
tre director In primirea institutorilor respec- cata de citire, problema sau compozitiunea, etc.
tivi, cu lista in regula, la inceputul anului sec- 2. A. parcurge in mod metodic, cu toate apli-

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 55

cärile formale si practice, materiile clasei, con- potrivit normelor ce se stabilesc prin regula-
form programei analitice. mentul de fata.
3. A avei in clasä totdeauna textal ge pre- 10. A face, conform art. 5 din lege si 15 din
gatire a lectiunilor, cuprinzänd schite de plan regulamentul legii, recensämfintul copiilor Irk
(bine inteles nu planuri desvoltate) pentru fie- värstä de scoalä din circumscriptia lor, ori de
care lectiune In deosebi. dote ori vor fi delegati de revizor pentruaceastä
Aceastä. Indatorire nu o au insä deck Msti- lucrare.
tutorii provizorii, iar dintre d finitivi numai 11. A se conformA Intocrnai dispozitiunilor
acei cari predau pentru prima oará inteo clasá din art. 66 din lege si art. 180 din regulamen-
in care mien mai predat In trecut. tul legii, privitor la exercitarea de comert si la
Dacá un institutor, dintre cei datori a aveh vinderea de cärti sau furnituri scolare elevilor
textul de pregätire, nu se va conforme acestei de cAire institutori, precum si a nu exerciti
obligatiuni, el va fl raportat ministerului .vre nici o functiun sau altä instircinare In comuni
amendare; In caz de recidivä, va fi cenzurat sau farà prealabila autorizare a inspectorului gene-
chiar dat In judecatä. ral, afarà de acelea cari ii sunt permise prin
Textul de pregitire trebue sä fie seris clar lege.
Ingrijit. 12. A face declaratia cerutä prin art. 3, sub
Organele de control pot cere oricfind insti- litera a, din regulamentul pentru examine-
tutorului textul de pregätire pe anti; scolar cu- rea elevilor pregdtiti In particular, cänd un
rent si pe anii trecuti ; la examenul de definiti- copil pregAtit de el in particular, s'ar trimite
vat, fiecare institutor va prezente comisiunii din eroare spre examinare la scoala unde func-
toate textele sale. tioneezà.
Textul de pregätire nu scuteste de trecerea 13. 4 utilizh timpul ce le rämäne disponi-
in substantä a lectiunilor In registrul de pre- bil pentru culture lor proprie, cäutând
zentä. lärgeascii cercul cunostintelor didactice
4. A lucrà cu elevii in elasä probleme, teme, stiintifice.
compozitii i fait, cel putin In nunalrul cerut Membrilor corpului didactic primar urban,
prin programa analiticä, corectând caietele ele- cari vor pierde cu tmpul cunostintele necesare
vilor i piistrand pe cele terminate päng la exa- exercitrrii profesiunii, li se vor apnea, dupà
men, spre a se contralh oricand atät sarguinta avizul inspectorului de circumscriptie, dispozi-
scolarilor, cat i activitatea institutorului. tiunile art. 195-202 din regulamentul legii.
Lucräri in scris se vor da de elaborat i acasä; 14. I conduce cu rändul pe scolari la bise-
institutorul va chibzui insà lectiunile i lucrà- rich' Dumineca i särbätorile, spre a ascultà ser-
rile ln scris a;à fel, ca un scolar mijlociu viciul divin (art. 79 din regulamentul legii).
poati indeplini toate datoriile scolare in cel Art. 52. Institutoarele dela scoalele mixte
mult douä ore de lucru pe zi in afarä de scoalä. sunt datoare a predh lucrul de mänä atet fe-
telor din clasele Mr cat i celor din clasa con-
Caietele de lucräri din cursul anului figureazä dusä de .institutorul bärbat.
si la examenul 'de absolvire. Lucrari speciale Art. 53. Institutorul fiind dator a urmi
pentru examen nu se fac. regulat la curs, a participi la consilii, con-
5. A men tine discipline, cäutând atragä ferinte i a conduce pe scolari la biserici, ab-
dragostea i respectul scolarilor, a aplich pedep- sentele sale nemotivate trag dupa sine reti-
sele cu intelepciune si potrivit cu individuali- nerea corespunatoare din leafit
tatea fiecArui scolar, a fi consecuent in aplica- Retinerile pentru lipsiri dela lectiuni si dela
rea tuturor mäsurilor luate de el ; institutorii conferintele generale se calculeazä proportio-
nu vor uith niel un singur moment cA ei sunt. nal cu remuneratia i orele absentate ; cele
In primul loc, educatorii tinerimii. pentru lipsirea dela conferintele säptlinânale
6. A. trece in registru absentele scolarilor, si dela consiliile scolare se calculeazA precum
potrivit art. 26 din regulamentul legii i art. 34 sa arätat sub punctul 13, la art. 41 din regu-
din regulamentul de faVi, i a comunich direc- lamentul de fatä ; iar cele dela biserid se so-
torului lista copiilor cu absente nemotivate, cotesc ca absente de jumätate de zi. (Art.79
spre a fi supusi amendärii. din regulamentul legii si 34 din regulamentul
7. A priveghià cu rändul, pe zi sau pe säptä- de fall).
mink recreatide scolarilor, organizänd cu ei Calculul se va face luindu-se de bad 130 ore
exercitii corporate i jocuri unite cu cantiiri. de lectiuni pe lunä.
S. A luh parte la toate consiliile scolare con- Din retinerea facutá pentru absente nemoti-
vocate de directori si la conferintele säptämä- vate, dacá titularul a fost suplinit, se va pUiti
nale si generale, instimite prin art. 203 din re- suplinitorului dupg urmAtoarele norme :
gulamentul legii. Partea alicotá din gradatie i jumätate din
9. A trece in registrul catalog notele la timp, partea alicota din salariu se va retine in folosu1

www.digibuc.ro
56 REGULAMENTE

Casei Scoalelor; iar cealalli jumatate- din sala- 3. A pastra linistea perfecta si a fi atenti in
riu se va da suplinitorului. timpul lectiunilor ;
In afará de rettneri din salariu, se vor putea 4. A aveà o conduita frateascii fatA cu cama-
aplica de minister si pedepse, in urma unui ra- razii lor ;
port al inspectoratului, celor cart 1.psesc in 5. In afará de scoala, scolarii sunt asemenea
mod sistematic dela lectiuni, consilii sau con- datori aibä o purtare inteleapta, vrednica de
ferinte, sau .cautä a induce autoritatile sco- iubirea pärintilor si de stima tuturor oamenir
tare in eroare. prin invocare de motive nein- lor in general.
t emeiate. Art. 58. Nu este iertat scoarilor a face vän-
Art. 54. Afará de cazuri de forth' majora : zari i cumpäräri intre dânsii de carti sau de
boala grava, moarte in famine i chemare la orMe alte obiecte. De asemenea sent interzise
exerci(iul drepturilor cetätcnesti, nici un in- jocurile de noroc.
stitutor nu poate parási postul, conform art. 176 Art. 59. Nu este permis scolarilor a vizità,
din regulamentul legit, inainte de a fi obtinut nici chiar cu pärintii Mr, locurite de distrac-
concediu In regula. tiuni, primejdioase din punctul de vedere al
In Mate aceste cazuri, institutorul fiind ne- educatiunii si al viirstei Mr fragede.
voit sa absenteze, el este dator sa avizeze pe re- Art. 60. Este oprit scolarilor de a desemni
vizor prin director si sa lase suplinitor in lo- sau scrie pe mese, pupitre, scaune. pereti si de
cu-i ; dad institutorul nu recomanda un supli- a vätami sau strich orice material al scoalei.
nitor, directorul va ingriji de suplinirea mo- Art. 61. §colarii trebue dei aceeas aten-
mentana, insarcinând pe unul din colegii sai tiune tuturor materittor din programi si sa
sau o persoana sträinä. In raportul sau catre puna aceeas sarguintit pen tru a le inväti.
revizor, directorul e dator eh-0 dea parerea asu- Cererile de dispensa dela cantari i exercitii
pra temeiniciet motivelor invocate. Revizorut corporate se adreseaza directiei in scris, pe }Ar-
apreciaza validitatea motivelor invocate si co- tie netimbrata, de catre reprezentantii legali,
munica directiei scoalei hotárirea sa; pe baza alaturandu-se actul medical in puterea carnia
acestor holariri, directorul va trece absentele se cere dispensa.
ca motivate sau nu In raportul säu lunar de Directorul supune cazul consiliului institu-
inaintarea statelor de retributiuni, aritand nu- torilor, care decide si comunica revizorului ho-
märul si data ordinului revizorului. Holarirea tárirea luatä ; in potriva hotaririi consilinlni
revizorului nesosind OA la momentul expe- se poate face apel la revizor.
dierii statelor lunare de retributiuni, directo- Art. 62. Dispozitiunile art. 5-7-61, alin. I
rul va trece absentele ca motivate, cu adnotarea inclusiv, privitoare la datoriite scolarilor, vor
insa : »sub rezerva aprobarii ulterioare a revi- sta afipte in perete in toate clasele, in cursul
zorului. Intregului an scoter.
Daca revizorul se va fi incredintat cil moti- Art. 63. Sludiul religiunii este obligatoriu
vele invocate nu erau valable, pentru absentele pentru toti scolarii de religie ortodoxi.
ramase astfel nemotivate se va retine din sala- Scolarii de alte confesiuni vor fi primiti a
rMl cuvenit pe tuna vittoare. urmi cursul de religiune din scoala, dacii repre-
Art. 55. Concedii nu se acorda decAt in con- zentantii lor voesc..
ditiunile prevazute la art. 177 si 178 din regu- Art. 64. Orice abatere dela datoriile impuse
lamentul legii. scolarilor, in si afar& din scoala, constitue o
Art. 56. Salariile institutorilor in cencediu infractiune discipliner* si se pedepseste, dupa
nu se elibereaza prin mandate individuate. gravitatea vinei, cu urrniitoarele_penalitäti :
a) Dojana in particular sau in fata clasei ;
CAPITOLUL VII b) Starea in picioare la lectiune pawl la cel
mutt o jumatate de ora ;
Datoriile scolarilor.Pedepse. c) Oprirea dela ocurile in comun de printre
recreatii ;
Art. 57. colarit aunt datori d) Izolarea inteun bc separat in eta* pe
1. A veni regulat la scoalä cu un patrar de tirnp märginit, care nu va trece peste durata
ora inainte de inceperea lectiunitor, curati, cu lectiunilor din acea zi ;
vestmintele In ordine, cu lectiunile invatate, cu Oprirea in scoala pAnA la maximum o ora
lucrarile in scris facute, cu cärtile i toate cele pe zi, dandu-se scolarului lucräri in scris, cari
necesare lectiunilor. vor fi in urma de aproape controlate de acel
Clopotul se va sutra cu o jutnitate de ora ma- care a dictat pedeapsa ; intervalele necesare
intea inceperii lectiunilor ; manciirii se respecta ;
2. A se purti cu respect fa (a cu fiecare din f) Comunicare Mend in scris parintilor asu-
institutorii scoalei , pra relei purtari a copilului ;

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 57

g) Dojana fficuta de director : in cancela- nare, sau din propria sa initiativä, sau in baza
rie, numai in fata institutorului clasei, sau fata cererii a unuia dintre institutori. Dad. retina
cu toti institutorii ; 2) in fata clasei si a insti- de a face convocare, institutorul poate sa re-
tutorului respectiv ; 3) In fata institutorilor clame revizorului.
a elevilor clasei ; 4) in fata institutorilor si a Art. 70. In localitätile unde nu exist& altA
tuturor elevilor scoalei ; scoala la care un scolar ar puteà fi permutat
h) Permutarea la alta small din aceeas loca- drept pedeapsa, nu se aplici deck pedepsele de
litate. la ag inclusiv.
Art. 65. Pedepsele corporale sunt cu deg- Art. 7L Copiii lipsiti eu desavarsire de inteli-
vfirsire oprite; iar institutoral care le va aplica genta i eel atinsi de boala sau infirmitati, cari
va fi pedepsit dupA gravitatea culpei. ar putea influenta in mod vatamator asupra
Art. 66. Fiecare institutor poate dicta elevi- celorlalti, vor fi exclusi din small de catre di-
lor din clasa sa pedepsele de sub literele af in- rectorul scoalei.
clusiv. Directorul poate dicta tuturor scolarilor Pentru cazuri de bojla, directorul va cere
din scoala pedepsele dela ag inclusiv. avizul medieului orasului.
Pedeapsa de sub litera h se pronunta numai In contra hotäririi directorului se poate
de consiliul institutorilor, care poate aplica apeli la revizor. (Art. 2 din lege si art. 5, alin.
oricari din pedepsele inferioare. IIIV din regulamentul legii).
Pedeapsa dojanei, facuta de director in una
din formele de mai sus, poate fi unita si ea al-
tele din pedepsele de sub literele bf. OAPITOLUL VIII
Art. 67. Pedeapsa permutarii se pronunta in
cazuri exceptionale, pentru greseli absolut Notarea in registrul-catalog i matricula.
grave. sau cand toate incercarile de indreptare Art. 72. Trecerea in registrul-catalog a tu-
au limas nereusite. turor insemnarilor privitoare lalrecuentare si
Ea trebue sa fie pronuntata de unanimitatea a notelor obtinute de elevi in cursul anului
institutorilor si nu se poate executa deck cu la examen, precum i calcularea mediilor, po-
aprobarea revizorului, caruia i se trimite de trivit instructiunilor speciale publicate in acel
directiune, In extenso, copia sentintei consi- registru i dispozitiunilor din regulamentul de
liului. fata, priveste pe fiecare institutor in parte pen-
In sentintA trebue sa se mentioneze antece- tru clasa sa.
dentele scolarului i pedepsele ce a mai suferit.
Revizorul confirma sentinta sau modifica pe- Art. 73. Registrul- catalog se va pastra cat se
deapsa, and botarirea sa chiar pe raportul di- poate mai curat si va ramâne in totdeauna, In
rectorulni scoalei. afara de orele de lectiuni, in cancelaria sooalei.
Hotarirea, in caz de confirmare a sedintei Ori de ate ori se strecoarä vreo eroare, se
institutorilor, se citeste de director in fata tu- taie printr'o lin'e partea greqità, iar indrepta-
turor scolarilor si a institutorilor scoalei si se rea se face deasupra : eand eroarea se refera la
comunlea reprezentantului legal al scolarului note, se face si erata la rubrica »Observatiuni.
per mutat. De exemplu : la citire nota 6, in loc de 5, tri-
Mad sentinta a fost confirmata de revizor, mestrul II (semnat N. N.).
atunci directiunea va inaintà de urgenta revi- Art. 74. Baspunsurile scolarilor la studiu si
zorului o adeverinta pe coala liberA, cu No. de la dexteritati se apreciaza in eifre rotunde, ¡Ira
ordine din registrul de iesire i ea sigiliul scoa- fractiuni, cu numerele dela 4 pang la 10, avAnd
lei, euprinzfind intreaga situatie scolara a ele- urmatoarele intelesuri : 1, 2 si 3, ; 4 si 5,
vului pernjutat si in deosebi sentinta instituto- rnediocru ; 6 si 7, bine ; 8, 9 si 40, foarte bine.
rilor cu confirmarea revizorului. Notele se Insemneaza In catalog in rubricile
Revizorul hotaraste la ce scoala din localitate respective, atAt dupa raspunsurile lor orale, cat
urmeaza ca copilul sä fie inscris spre a-si con- dupa lucririle lor in seris, teme, probleme,
tinua invataturile i da cuvenitul ordin, ane- etc.
xdnd adeverinta de mai sus. Art. 75. Purtarea se insemneaza cu aceleasi
Art. 68. In afara de notare tu registrul de numere, având urmatoarele in telesuri 1, 2 si
penalitäti, preväzute la art. 47 a pedepselor 3, rea ; 4 si 5, de mijloc ; 6 si 7, buni ; 8 si 9,
aplicate elevilor de consiliul scolar, fiecare in- foarte buni ; 10, exemptara.
stitutor va trece in rubrica speciala din regis- Fiecare eley va avea o notä deosebita la pur-
trul-catalog, si in dreptul lunei in care s'a apli- tare, pe fiecare trimestru.
cat, toate pedepsele dela cl inainte suferite de Art. 76. A farA de aceasta va fi pentru fiecare
scolarii sai. elev o nota de frecuentare, care se va calcula
Art. 69. Singur directorul poate convocA dupa norma urmatoare :
consiliul institutorilor in chestiuni di4cip1i- Nota 10, se va da scolarului care nu va avei

www.digibuc.ro
58 REGULAMENTE

In tot cursul anului nici o absenla nemoti- UrmeazA apoi doui zile de panzA pentru curl-
va tà ; tirea localului i trecerea notelor in matricull
Nota 9, pentru 1-10 absente nemotivate in pe trimestrul al III-lea, potrivit art. 78.
tot cursul anului, indiferent.dacl au fost emen- Cu incepere dela 11 Iunie, elevii claselor I,
date sau nu ; II i IlL vor fi liberi, afarA de cei cari vor lui
Nota 8, pentru 4 l-20 absente nemotivate ; parte activA la serbarea scolarA de fine de an si
Note 7, pentru 21-30 absente nemotivate ; cari vor fi chemati cänd va fi nevoie de ei.
Nota 6, pentru 31-40 absente nemotivate ; Elevii clasei IV vor trece un examen de ab-
Nota 5, pentru 55 abene nemotivate ; solvire a cursuiui primer, in zilele de 13, 14,
Nota 4, pentru 56-80 absertte nemotivate ; '15 si 16 Iunie, orele 8-12 a. in.; orele 3-6
Nota 3, pentru orice numär de absente mai 13. m. vor fi dest-inate pentru examinarea elevi-
mare cleat 80. lor pregAtiti in particular.
Art. 77. La finele fiecärui trimestru, insti- Examenul se va tine in prezenta tuturor in-
tutorii tree in eataloage notele meritate de sco- stitutorilor scoalei i va fi oral si In saris, din
lari in cursul trimestrului atAt la studii i dex- materiile ultimei clase.
terititi, cAt i la purtare. Se vor da probe scrise din limba romAnä
Notele trimestriale se pun Mil fractiuni. aritmeticA, färä ea acestea sA fie eliminatorii.
Notele obtinute de scolar la lectiunile din Subiectele se vor hotAri de cAtre membrii co-
luna Iunie intrá in calculul mediilor trimes- misiunii, prin bung intelegere i in vederea unui
trului al treilea. lucru de o orä pentru fiecare obiect. LuerArile
Notele obtinute la examenul de absolvire (fdrä se vor cerceth de fiecare dintre institutopi, in-
fractie) se tree de institutori in rubricile res- truniti in comisie, punAnd pe tezA nota datA in
pective din catalog. cifre i litere i semnind in dreptul ei.
Institutorii calculeaza toate mediile si corn- Suma notelor, impartitii cu numärul exami-
pleteazA toate rubricile din registrul-catalog natorilor i calculatA fArA fractiune, va da nota
aceastä lucrare trebue A. fie terminatà phnä in obtinuta de elev la proba scrisl. (DacA fractiu-
seara zilei de 20 Iunie. nea este cat jumätatea unui punct intreg, nota
Art. 78. Verificarea registrelor-cataloage, In se va märi cu o unitate intreaga ; in caz con-
privirea exactitAtii insemnArilor cerute de deo- trariu nu se va tine socotealA de fractie). Pro-
sebitele lor rubrici si a calculArii tuturor me-. bele scrise se vor pAstrà un an In arhiva scoalei.
diilor si exacta trecere a tuturor notelor si a Examenul oral se va face de institutorul cla-
datelor in matriculA e 1ncredinatä directiunii, sei, asistat de ceilalti colegi, cari vor puteh
responsabilä de orice abatere. pune intrebAri scolaritor.
Aceastä trecere a notelor in matriculä se Ordinea examinArii obiectelor de studiu este
face pentru trimestrele I si II in vacantele CrA- cea stabilith prin catalog. D-nii revizori si in-
ciunului si ale Pastelui ; pentru trimestrul III, spectori scolari, child sunt prezenti la examen,
Oa in ajunul primei zile a examenului de ab- pot interverti ordinea obiectelor sau dispune
solvire ; iar notele obtenute la acest examen si examinarea din nou a obiectelor dejh trecute.
mediile se transcriu cu incepere dela 21 Iunie. Note se va da prin intelegere, tinAnd seamk
Odatä cu completarea matriculei, directorul si de cele date in cursul anului. In caz cAnd nu
va formh dosare in regula din registrele-cata- sunt de acord asupra aceleeasi note, fiecare
loage ale anului scolar expirat, spre a fi pAstrate membru va da note separat, care se va insumi
In arhiva scoalei. impArti cu numärul membrilor cornisiunii.
DacA cu ocaziunea transerierii notelor In Aceasta va fi nota obtinutä de qcolar la fiecare
matriculA s'ar strecuri vreo eroare, directorul obiect la proba oralä.
va face corectarea in modul arAtat la art. 73 La limba romfinä i aritmeticA, nota va re-
pentru corectarea in cataloage. zulth din adunarea notelor dela proba scrisä
a mediei probei orale, prin impArtirea sumei
CAPITOLIJL IX cu douä. Cu aceste note si cu ale celorlalte
obiecte se va calculi media pe grupe si media
Examenul, promovarea si situatia definitiva generall, conform art. 81. Catalogul, cuprin-
a scolarilor. zfind rezultatul examinärii, sub srmnAtura mem-
a) Exarnenele. brilor comisiunii, va ramâne in pAstrarea di-
rectiunii.
Art. 79. Lectiunile propriu zise vor incetà La scoalele unde revizorul va fi constatat in
in seara zilei de 31 Main. Dela 1-10 lunie se cursul anului lipsh de progres va face el singur
va face o sintetizare a materiilor de in vAtämänt, examinarea, in asistenta intregului consiliu sco-
dAndu-se intAietate acelor eunostinte cari se ter, in intervalul dela 13-20 Iunia.
adreseazä mai mult judecAtil i acelora cart au Art. 80. La scoalele de aplicatie depe lingl
o legAturti mai strAnsit cu vieata de toate zilele. scoalele normale de InvAtAtori i invätiltoare,

www.digibuc.ro
REOULAMENTE 59

examenul de absolvire se va tine dupA normele b) Promovarea.


stabilite pentru scoalele primare In genere
(dupA cum programa va fi urbanä sau raralA), Art. 82. Pentru ea un scolar sA fie promovat,
cu deosebire ca se va trece in prezenta corpului trebue ca fiecare din medulla sale antrale pe
didactic al scoalei de aplicatie, prezidat de di- grupe: la limba romAnA, aritmeticA i geome-
rectortil acesteia, i cA zilele de examen vor trie, celelalte studii, dexteritati, lucrul de manA
putek fi altele, fn vederea examenelor de absol- la fete, sa' fie cal putin cinci, neavând la nici
vire dela scoala normala. Modificarile necesare unul din obiectele in parte din acele grupe o
se fac de care directorii scoalelor de aplicatie. medie anualA inferioarii lui patru ; media anualä
Art. 81. Calcularea mediilor se face dupA re- la purtare sA fie cel putin lase; iar nota la fre-
gulele urmAtoare : cuentare cel pupil patru..
Art. 81. a) Notele trimestriale, obtinute la Art. 83. Se abrogA.
fiecare obiect de elevii claselor IIII, adnnate Art. 84. CAnd un scolar indeplinéste toate
si sum impArtitA prin trei, dau mediile anuale conditiunile de promovare, afarä de media
pe obiecte. anualA la purtare, care ar fi mai micA decAt lase,
dar superioarä lui patru, sau afarä de media la
Tot astfel se capätä media anualA la purtare ; frecuentare, care ar fi inferioará lui patru,
iar nota la frecuentare se calculeaza o singurrt consiliul scolar, intrunit pentru stabilirea si-
datA pe an, dupA incheierea cursurilor si ter- tuatiei definitive a scolarilor (art. 87), va putei
minarea examenului de absolvire, potrivit nor- hotAri promovarea lui, in vederea valoarei sale
mei stabilite la art. 76. dovedite prin celelalte note i, apreciind moti-
Media anualä la purtare si nota de frecuen- vele pentru cari a cApAtat notA slabA la pur-
tare intrA si in calcularea mediei generale a ab- tare si frecuentare, consiliul va incheih proces-
solventilor cursului primal% verbal in regulA, al cArui numAr si data se va
DacA un scolar a lipsit motivat unul din tri- notA in registrul-catalog si in matriculA, la ru-
mestrele I sau II dela scoalk atunci, spre a avei brica nObservatiuni, in dreptul mediei anuale
mediile anuale pe obiecte, se adunA numai notele la purtare.
depe celelalte douA trimestre i suma se imparte Art. 85. Se abrogA.
la douä. Art. 86. §colarii cari nu obtin mediile pre-
DacA un colar, afaril de cei cari absolvesc vAzute prin art:82 rAmAn repetenti.
scoala, lipseste motive t in trimestrul III i este Examene de corigere nu sunt admise.
examinat conform art. 23, punctul 1, va do-
bândi note in catalog pe trimestrul III. Cu no- c) Situa!ia de finitiva a ;colarilor.
tele trimestriale se calculeazA cum s'a arAtat
mai sus, pentru obtinerea mediei anuale pe Art. 87. In zilele de 21, 22 si 23 Iunie, direc-
obiecte, a mediei pe grupe si a mediei generale; torul, ajutat in toate lucrarile de sfärsit de an
b) Mediile anuale pe obiecte formeazä urmA- de cAtre toti institutorii scoalei, intruniti in
toarele grupe consiliu, procedeazil la trecerea notelor de exa-
1. Limba romAnA, cu subimpärtirile sale: men si a medillor in matriculA, la completarea
scrierea i exercitii gramaticale, citirea, exer- tuturor rubricilor din ea, la incheierea situati-
citii de memorie i liberA reproducere, exercitii unilor scolare, la formarea tablourilor de clasi-
de compunere i exerciVi intuitive ; ficare si la pregritirea certificatelor de absolvire.
2. Aritmetica i geometria ; La 24 Iunie, toate lucrärile trebue sA fie ter-
3. Celelalte studii prevAzute in programA : minate ; iar institutorii, intruniti in consiliu,
religia, istoria, geografia i tiintele fizico-na- incheie si semneazä tablourile privitoare la si-
turale ; tua tia definitivä a scolarilor.
4. Dexteritätile : caligrafia, desemnul, cântul, Art. 88. In situatiunea definitivA se cuprinde
exercitii corporale i militare, lucrul manual rezultatul general si individual al miscArii sco-
(la bAieti), lucrul de naAnh (la fete) ; larilor din fiecare clasä.
Toti scolarii fiechrei clase se tree in situa-
5. Disciplina ; purtarea i frecuentarea. tiune n ordinea inscrierilor In matriculfi si,
Suma mediilor anuale pe obiecte din fiecare in vedere ca dispozitiunile regulamentului si
grupg, impärtitA cu numärul obiectelor din datele matriculei, se stabileste pentru fiecare
grupA, dä media anualri pe grape ; scolar rezultatul final.
c) Suma mediilor pe grupe, ImpàritA prin Din punctul de vedere al rezultatului final
cinci la scoalele de bAieti ì prin sase la cele de scolarii pot fi
fete, clä media generalä de clasificare a scola- 1. Promovati;
rului ; 2. Repetenti :
d) Mediile anuale si media generalA se calm- a) din cauza neintrunirii mediilor anuale de
leazA cu douA zecimale. promovare ; la scolarii din aceastri categorie

www.digibuc.ro
60 RNOULAMENTE

se vor aräta anurne obiectele sau grupele la cari rectorul, institutorii si scolarii sunt ...obligati a
nu au intrunit conditiunile de promovare ; fi prezenti.
b) din cauza lipsirii nemotivate in cursul scolarilor vor fi invitati sl asiste la
anului ; solemnitate ; forma invitatiunii e lAsatà pe
c) din cauza lipsei nemotivate dela examenul seama fiecärui director ; priingriile vor trimite,
de absolvire i cari cad sub prevederile art. 33 pe câl se poate, reprezentanti, cari vor prezicIA
din regulamentul legii; solemnitatea, afará de cazul and revizorul sco-
3. AmAnati: lar sau o persoanä superioara acestuia, din ad-
a) absenti motivat in triinestrul III ; ministratia invatiimAntului, ar prezida el.
b) absenti motivat la examenul de absolvire. In lipsa unui reprezentant al primáriei si a
Elevii aflati in aceastä categorie sunt datori a unui membru al controlului invätämäntului,
se prezentA la examen intre 25 August $ i 3 presedinta revine de drept directorului scoalei
Septemvrie urmätor, potrivit art. 34 din re- sau delegatului directorilor, in cazul cAnd mai
gulamentul legii, si art. 23, punctele 1 si 2 din multe scoli ar fi intrunite.
regulamentul de fa tä. Institutorii absenti firà motive valabile vor
Reprezentantii legali ai elevilor cari au ab- fi raportati ministerului spre amendare.
sentat dela examenul de absolvire sunt datori Art. 92. Cursul solemnitätii va fi urmátorul:
ca sA adreseze cererea lor (netimbratá) direc- Imnul regal, cântat de scolari ;
torului scoalei, pAnä la 20 Iunie seara cel mai 2. 0 cuvAntare festivk tinutä de un institu-
tArziu, cu arätarea moti velor cari au impiedicat tor, delegat de colegii siii. Cuvântarea va cu-
pe copil de a se prezeata la examen. prinde darea de seamil asupra situatiunii defini-
Cererile cari vin dupä incheierea situatiunii tive a scolarilor ;
se pun la acte ; iar copiii rämän repetenti si 3. Ráspunsurile autoritátilor prezente ;
se pronuntli contra Mr amenda prevázutti la 4. 0 mid productie scolark consistând din
art. 33 din regulamentul legii. cAntäri, recitäri, mici piese teatrale cu subiecte
$colarii cari au motivat lipsa Mr dela scoalii moralizatoare.
in trim. III se tree de drept in categoria celor 5. Directorul va da citire numelor acelor
chemati sa dea un nou examen la inceputul elevi cari meritä mentiune, fle pentru progre-
anului scolar viitor. Contra celor cari vor lipsi sul fäcut la invätäturä, fie pentru silinta i buni
dela acest examen se pronuntä amenda prevä- purtare.
zuti la art. 34 din regulamentul legii. Serbarea incheierii anului scolar, ca i cele
Situatiunile definitive sunt alcätuite dupä for- nationale dela 24 lanuarie si dela 10 Maiu, avand
mularul dat de minister. menirea de a face impresie aclAndi asupra ini-
Art. 89. Hotärtrile consiliului, luate cu ma- milor copiilor, toti directorii, impreunä- cu in-
joritate de voturi, sunt definitive si obligatorii; stitutorii .1coalelor, îi vor da toate silintele
situatiunea trebue semnatä de toti institutorii, spre a-i da un caracter cAt mai solemn.
fArà drept de opiniune separata. A rt. 93. La scoalele de aplicatie solemnitatea
Art. 90. Copii depe tablourile situatiunii de- incheierii anului se face odatri cu aceea, a scoa-
finitive a scolarilor se afig in vestibulul scoalei; lelor normale respective.
iar originalele se anexeazá la dosarul registre-
lor cataloage depe anul scolar respectiv. CAPECOLUL XI

CAPITOLUL X Certificate si duplicate.


Solemnitatea incheierii annI ai scolar. Art. 94. Certificatele sunt de clas5 si de ab-
solvire.
Art. 91. Anal scolar se incheie cu o serbare Certificatele de clasä se libereazà dupä cere-
scolark care se face la toate scoalele primare ur- rea formalk netimbratkadresat5. directiunii din
bane din tarä la 24 Ernie, la orele 9 a. in., la partea reprezentantilor legali ai copiilor ; copiii
scoalele de baieti ; la orele 3 p. m. la cele de chora li se libereazá certificate de elm& sunt
fete si mixte. considerati ca retrasi din scoala dela care email&
Autoritatea scolark in unire cu primarul, certificatul.
hotarliste localul unde se face distribuirea pre- Certificatele de clask afarri de cazul cAnd
miilor. elevul a treaut de vArsta de 14 ani, se elibe-
Aceastá solemnitate se poate face pentru fie- reazA numai acelor elevi, ai dror pfirinti de-
care scoalä in localul säu, sau cel mult pentru clará a la inceputul anului scoter viitor do-
scoalele (de bäieti, fete, mixte) din aceeas cir- rese sii Mscrie pe copilul lor la altii scoalfi
cumscriptie scolark unite intr'un singur local. publicA sau privatä i vor arAta anunie Koala
In acest caz, serbarea se va face dimineata. Di- la care voesc a-1 inscrie.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 61

Directiunea scoalei v comunicá, in acest caz, unui certificat de examen trecut ca elev prega-
revizorului despre eliberarea certificatului, a- tit in particular.
rátind adresa exacta a parintelui elevului Directorul pune petitiunea in vederea consi-
troala la care a declarat ca va inscrie pe fiul sail. liului sco!ar i acesta, in baza dovezilor aduse
Revizorul scolar va controlá la timp, dad in de petitionar, decide, prin incheiere pe contra-
adevar elevul a fost inscris la scoala unde a paginti, dacii se autoriza sau nu liberarea du-.
declarat parintele sau. plicatului.
Certificatul de absolvire se libereaza de drept Duplicatul nu se va putei liberi deck dad
*colarilor cari au trecut cu succes examenul se va face dovada sigura ca originalul a fost
clasei a patra. In coloana anilor cari nu s'au distrus, asA ca sa nu mai poata servi prin fraucla
urmat in scoala se noteaza pe ce bazä scolarul altduiva.
a fost matriculat. Duplicatul nu se libereaza deck daca unani-
Certificatele de dug si de absolvire se libe- mitatea institutorilor se pronunta favorabil ce-
reaza din condici cu =tea. rerii. La caz de a se refuza liberarea, petitio-
Certificatele nu se emit pe alt nume deck a- narul are dret de a apela la revizor.
cela cu care elevul a fost inscris in scoala. Duplicatul unui certificat de examenul trecut
Cu toate acestea, dad printr'o sentiata ju- ca elev pregkit in particular se libereaza pe o
decatoreascä, prin legitimare sau adoptiune, a coala de 1 lea.
rezultat o schinabare legalä a numelui scolaru-
lui, in cazul acesta se va libera certificatul cu Directitmea va publica in Monitorul Oficial
numele schimbat, indicandu-se in matricula ac- §i in Buletinul Ministerului, prin adrese di-
tul legal, in baza caruia s'a facut schimbarea. 0 recte catre acele servicii, anularea certificatu-
astfel de schimbare de nume se va puteà face si lut si emiterea unui duplicat, anexand cite o
in timpul cand scolarul urmeaza Inca la scoalä. publicatie, conform formularului dat de mi-
Art. 95. In caz de pierdere a unui certificat, nister.
duplicatul se cere dela directiunea scoalei dela Sub nici un cuvAnt duplicatul nu se va emite
care emana originalul ; petitiunea va fi netim- pe alt nume deck pe cel ce figureaza in original.
brag, dacii duplicatul cerut este al unui certi- Art. 96. Toate dispozitiunile contrarii regu-
ficat obtinut ca elev al scoalei publice; iar pre- lamentului de fatä sunt abrogate.
vazuta cu timbrul legal, dacA duphcatul este al El intra in vigoare dela data promulgarii.
Aneza A.
coala primarei i) circuniscripria No. , poala No.
din 2) -
Inscrierea pa anul scalar 190 190 . 3) clasa

o ,-_,,7; a. o, c @ ,nt o o
o ,..- 6 . A .9 .2....
i: a) . ??...T. E.. o 0..
S ,:i ..1 4,

o NUMELE
; ,=. ,I. .
o
:7.; "-, ,,,-F..,
cl 4) 0 Pi 1
4., o o o
al ,
..0 OS" CIS , (13 0...1 Cd '' g ' "8
111) ..^ C.) 0

Z . . .2)
FF-..B. .0 z
°
.?.
ro.:R g
o o§,,."
0 rl
'.:-.' 4''''' V4 .'s! 0.-r.
.
o COPILULUI 4) o
-
2 ,T,:....
Pl.;
Cd=
ru o o° o -
g--
..-..Z -.74. "Ca Ól F-..-.Z.'
...- 0,-
-'ca °,LD,c2.
,:,o Do=
E.,....0
P .-r" ' g Z 7L3 7,;

Director, Institutorii, J cari au dat


Diriginte, Inveitatorii, k ajutor
I) Urban& eau ruralh, de bhieti, fete sau mixth, i numele special al sconlei, dach II are.
2) Numele suburbiei si al orasului sau al chtunului i comunei, cu plasa i Judetul.
al In capul listel se tree, duph situatifie scolare de finea anulut precedent, contingentul vechiu al
scoalei, afard de absolventi si de cei cari nu mai sunt supusi obIigativitáii, nothndu-se in dreptul fie-
chrui nume, In loc de a se completh rubricile, matricula In care si No. sub care este inscris.
4) Numele de familie, apoi initiala numelui de botez al phrintelui si la fine numele de botez al co-
pilului, de exemplu Constantinewu G. Ion.
5) In aceastd rubricii., reprezentantul legal va scrie cuvintele: .A.m prima actele, va semi* Ne-
stiind carte, va seinna, prin punere de deget, sub declaratia salsa de institutor sau invettator, ori di-
rector sau diriginte.
www.digibuc.ro
62 REGULAMENTE

A nexa B.
ROM.A.NIA

!GRISTMILL CULTELOR I INSTRUCTIUMI PUBLICE

5'coala primara , circumsoriptia No,


&oala No. ... ....... , din suburbia
ceitunul
comuna plasa , judeful .

REGISTRU-CATALOG
de chernare, consemnarea absentelor i notele la studiu ale elevilor din clasa , pe anti}
scolar 19... 19...
Institutor,

INSTRUCTIUNI
1. qcolarii se inscriu in registrul-eatalog in ordinea alfabetica si cu indicarile relative la
mime din lista de inscriere.
2. No. matriculei se scrie cu cifre romane : I, II, etc. ; No. matriciular al scolarului cu cifre
arabe.
3. Categoria din care face parte scolarul se area in rubrica respectiva printr'o linioari
verticala.
4. Absentele se noteaza in rubricile ce arata data zilei in care se tin lectiuni cu o linioar
verticaM pentru absentele din orele antemeridiane i cu o linioara orizontala pentru absen-
tele din orele postmeridiane, de exemplu :

1 2 3

1. Motoc V. Ion. Prezent la scoalä in cfitesi trele zile ;


'2. Neagu I. Nicolae I I Absent dimineata la 1 si 2 a lunei i dupa amiazi la
3 a lunei.
3. Trotusan D. Gheorghe . Prezent intreaga zi la 1 a lunei, absent dupti amiazi
la 2 a lunei si absent intreaga zi la 3 a lunei.

Absentele motivate se deosibesc printr'un mic cerc 0, care taie linioarele de abseil te ; de
exemplu : (I) absenta antemeridiana motivata ; absenta postmeridiana motivata ; (I) C ambele
absente din aceeas zi motivate.
5. La finele lunei, absentele se insumeaza si se tree in cifre In rubricile respective.
6. Notele lunare, medille trimestriale, notele din examen, mediile anuale pe obiecte i pe
grupe si media generala de clasificare se tree gradat in catalog, potrivit normelor stabilite
prin regulamentele pentru administratiunea interioara a scoalelor, cu privire la notarea, la
calcularea mediilor si la termenele trecerii Mr In registrul catalog. Gradat se vor Inscrie i pe-
depsele, iar Insemnarile relative la caracteristica se vor trece odata la finele anului scolar.
7. Situatia la finele anului scolar se va precizit prin cuvintele promovat, repetent. Notele
obtinute la examenul din August se tree in rubricile respective; atunei se hotäräste definitiv
situatia scolarului si se face nota euvenita la rubrica Observatiuniu.
Domiciliul parintilor sau al corespondentilor se trece In lungul rubricei; la fiecare schim-
bare de locuinta, parintii i corespondentii vor trebui sa incunostiinteze directia scoalei; noua
adresa se va trece in catalog sub cea veche.

www.digibuc.ro
CHEMAREA §COLAR1LOR §1 CONSEMNAREA ABSENTELOR

Categoria din o -
care face 70. ABSENTE
ó
:-. -.3. parte 9co1arut z
ri g 1...,.? Tv. ,7 : 6.9 -4 1 LUNILE
DATA ZILELOR CD

1'2 0 VI Vz aJ ...-at 7-, ,,,,, ,r ..l:1 2 rs 7. 4 a


i 5 ,c1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111 12 13 141151161'17 18119120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
'6'
21 z 4A 8E.
E

Septemvrie ,

I Octomvrie
Noemvrie.
Decemvrie
II / Ianuarie
.. .
Fevruarie
Martie
- . ..
Aprilie
III
Maiu
. ..... . . .

lunie
'(Examen Iunie) Totalul absentelor....

1) A se repetii acest formular Ina de trei ori pentru o pagina%


www.digibuc.ro
NOTELE DOBANDITE'DE §COLARI

Limba romAnA A
Celelalte studii Dexteritäti .5! Diacipliaa
zli: °'
t% .0 ...- o 0-

TRIMESTRELE Ewa:,
.0 ,... .,,so, '' '-
1:- E.' 0
i
'''
CD
a) 051
E -'' ::
0 13.2 0 -.o e Pti, 4
cd -
727: N :7:
:-'--- -0
..r. :-.. 0
.az . 4
0: 0 .:0
5--' S-
E;.°2
.0 .-.
'
os
a) : o -. 0 d 41
a
-gg ,.0a' 500 "
, .
f.' f.' 5' 41 2. 873-T
O 00
,Q.:_,:6 ,.g.. a)
- 0Z w
ra. .--
'-.E 0
4;',E 4°
.::: ,-,
0 ta
0 cr."
.-,'d bo 0
rn 0 g ,-,
041 C.)...%
,2).,
F.,
o
g:3 .0 5 0.-2.,. al
o
0 C., 0 0 d CI )0 -'
PI '"" t.
Z0 ,-. 0 ..-., ''. 7$ 0 Va f;', ,.---- ..) o a. z
e' ..0 0 tn. r..) A (-) a) pra 4 4 4 ta, fr. ta. P `4.' '-'

Trimestrul I

Trimestrul II
I

Trirnestrul III

Media anualA pe
obiecte

Oral

Media la oral

Inscris (m dia)

Media anuara pe
grupe
, ...,.... ....-.,...--

Media generalA
(cifre 0 litere)
Situatia la sfArsitul anului scolar . . _ . Clasificat . . a . . Intre elev . . nromovat . . _ din aceeas clasA.

www.digibuc.ro
i) A se repetit acest formular hied de trei ori pentru o pagina.
REGULAMENTE 65

Anexa C.
PtOMA.NIA
MINISTER% CULTELOR l INSTRUCTIONII PUBL10E

,,..oala primara - -- . - ....... -. - - , circumscriptia No. .


coala No. . din ..

Suburbia j Comuna
Cdtunul ?... . -. ...... ---
Plasa .... , Judetul

MATRICULA No. - .

Contindnd nume, dela No. matricular . pánä la No.


dela 1 .. petna la
Director,
Diriginte,

INSTRUCTIUNI

1. Fiecare matticnlä, compusl din ea-Le . . pagini identicd, are un numär de ordine. No. 1 se
va da primei matricule in care se vor incepe inscrierile la inceputul anului scolar 19 . ; . 19.
No. 2 celei care se va incepe dupä umplerea celei cu No. 1 si asa mai departe.
2. $colarii se inscriu in matriculä, In ordine alfabeticA i cu indicArile relative la nume din
Hstele de Inscriere, incepându-se cu cei din clasa ultimä, a IV-a, la scoalele urbane si rurale cu 4
Invälätori, a V-a la celelalte scoale rurale, i Arsindu-se cu cei din clasa I. Scolarilor cari se in-
scriu dupà inceperea anului scolar li se dau paginile urmAtoare, In ordinea Inscrierilor, Mil eon-
sidera/ie de clasa in care se inscriu.
3. Pentru inlesnirea dutärilor in matricula, se va notá in josul paginei, ori de ate ori ur-
meazd sä se deschidä altA paginä aceluias scolar, No. matriculei i pagina in care i se continuä
partida ; âr pe aceastA din (Irma paginä se va notà de asemenea No. matriculei i pagina In care
scolarul a fost inscris mai Inainte.
4. Modalitatea i termenele trecerii tuturor insemnärilor i notelor In matriculA sunt fixate
prin regulamente.
Matricula va 6 scrisA estetic i deslusit.
5. Se va specificá In matriculä, cat mai lämurit, pe ce bazá s'a facia inscrierea scoIarului; ast-
fel se va nota cä Inscrierea s'a Meat pe baza certificatului de promovare No. . . din . . . .
dela scoala . . . . a examenului de inscriere din . . . , cerut prin petitia inregistratä la
No. . . . . din . . . . a art. . . . din regulamentul scoalelor primare . . . , avind certi-
ficatul de absolvire No. . . . . din . . . . dela scoala adeverintei de permutare
No.. . . . din- . . . . dela scoala . . . . . La scolarii de clasa I se va specificá dacä s'a
Inscris de bunävoie sau din oficiu.

www.digibuc.ro
Anima C. Aceastä partldi este continuarea partldel No , din matrIcula No , pagina

MATRICULA No.
No. MATRICULAR Pag

Elev , nasout . . la . . . tuna , anul . . .


suburbia.
' ceitunui
comuna , plaza , judeful , de nafionalitate , de religie.
vaccinat . . la . . . luna . . . , anul . . . , inscris . in pcoald la , luna . . . , anul . . . , pe -bate . . . .

Clasa .
Anul scolar
we ...
TRIMESTRUL
TA 0

OBIECTUL DE STUDIU 0:4 g - t T; ''' t, ev;,.. APL1CAREA OBLIGATIVITATII OBSERVATIUNI

e '-' a):"-
--......._-___....,......,____
.4 Scriere si exercitii gramaticale Pärinte
7, Cettrea . .... -
Tutor
_s Exercitii de memorie el liberii re- Stapan
.. producere . . ... Profeslunea
re Exercitii de compunere ... .... Corespondent )
Exerci0I de intuitie. ..... .... .... ..... ... . ... ....... .... .. .. ..... .. Domiciliul
Matemat Icele Tolalul absentelor
Religiunea
Motivate.--
Nemotivate
Istoria Amendate
.
... -.-....
Geograila
tlintele flzico-naturale .
.
Totalul general
Cate amenzi Watt aplIcat In co r-
Call grafla
Desemnul
.. ... . . . ....... ..... sul anulul
Cant ul .., I
,
a., Exercitil corporals ... .
,... Exercitli militare .... ....... ....
=. Lucrul manual (la baie(i)
Lucrarl practice agricole ...... ...
. . ... . ...... .. ...
Lucrul de mána (la fete). .......... ...... .... I . .1
Purtarea - .... ..
Frecuentarea -

Situatiunea de flnele anului polar


OrdInea de clasificare
Llberat certificatul No. .. ...,
... din
Director,
Diriginte, - Aceastii partida se continua In
matrienla Ign nag
www.digibuc.ro
Ft EGULAMENTE 67

Anexa D.
&oala primara Clasa . . .
din
SITUATIDNE COLARA

Astäzi Iunie 190.. , Consiliul scolar, intrunindu-se sub presedentia directo . . .


i. procedand la stabilirea situatiunii, generale si individuale a elev . . . . clasei . . . . pe anul
scolar 190. 0.-190_, in 4edere cu dispozitiunile regulamentului i datele matriculei, confirml
definitiv urmatorul rezultat general al numitei elan

mini train 4
2
e . INDICATIUNI <
E.
,
I Elev .... inscris..., la inceputul anului (vechiul contingent), din
nou strAmutati aci in cursul anului . , ... ... ... ....
2 Elev.... mor 0, strAmutati aiurea, retrasi, absolut neregulati . . . ... ... ... ... ....
al cari au urmat regulat in toate trimestrele . . . . ...
3 tlev...,räniaii /b) cart n'au urmat regulat . ...
0) absolut neregulati.
a/ din cei cari au urmat regulat. . . ..
4 Prezenti la e- b) din ceilalti cari au urmat neregulat sau absolut ...
xamen neregulat
5
a) motivat
Alasenti la examenul de absolvir 6) nemotivat ... ..., ...
.. ... ...
a) pe temeiul intrunirii mediei de promovare ... ... ...
6 Promovati{b) pe temeiul art. 91 din regulamentul pentru adminis- ...
tratia scoalelor primare 1) . . .. ... ...
a) din cauza neintrunirii mediei de promovare . .. ..
.
lb) din cauza lipsurilor nemotivate in cursul anului 2). . .. j ... ... ...
7 Repeten ti o) Din cauza lipsei nemotivate dela examenul de absolvire
)si cari cad sub prevederile art. 33 din regulamentul
pentru aplicarea legii invalàmântului primar §i normal ... , .. . . . . ..
a) Absenti mot. in trimest. ill .si a caror situa tie nu se
8 Amiinati poate stabili 3) ...
b) Absen tit mot, la examenul de absolvire si a ciror si-
I. nu se poate Inca stabili . ... ... ...

Director,
Diriginte, Consiliui colar,
(L. S.)

1) In aceastä rubrici se vor Botà numai elevii cart au fost trecuti in clasa III of V la scoalele ru-
rale, farä sà fi intrunit media do promovare.
Dintre absentii nemotivati la cursul anului, cei cari au llpsit si la examenul de absolvire se ver
trace numai in rubrica acestera din urmii.
3) Elevii din elasa IV urbanii i clasa V rurald, cari au lipsit motivat in trim. IiIi la examenul
de absolvire se vor trace numai in rubrica Qatar cari au lipstt motivat la acest examen,

www.digibuc.ro
68 11.G.U.LAMENTE

SITUATIUNEA INDIVIDUALA SE HOTARASTE PRECUM URMEAZA


a
qi
'5
..
Numele ei pronumele 2a a,
rs
Hotarlrea
Oblectele de studiu .5
zi T; la earl nu Intruneste rs
o a
c onsiliului a ¡ii elevulni El 17: conditiunile de
promovare
r...
o
a a o0
11) .^ -5
.a
Z Z C.3 0

. . . .

. . . s `,. . e
etc.

Director,
Diriginte, Consiliut polar,

Nota. Se vor aerie ecolarit in ordinea Inscrierii Mr In matricula, notamdu-se in dreptul flecArula,
la rubrica respectivil, cuyintele: promovat (la cei promovati); repetent din cauza netntrunirii mediei
de promovere; repetent din cauza lipsirii nemotivati dela scoali; repetent din cauza lipsirii nemoti-
vate dela examen el care cede sub prevederile art. 33 din regulamentul legii ; dator a se prezentd la
examenul dintre 25 August 3 Septemvrie exclusiv, potrivit art. 34 din regulamentul legit.

MINISTERUL CULTELOR I INSTRUCTIUNII PUBLICE


Ministerul educe multumiri urmätoarelor persoane cari au fAeut donatiuni scoalei
din comuna cAtunul , judeVil (sau scoalei de fete No. din
1. D. pentru (cutare lucru donat).
2.
3.
4.
5. etc., etc.
MINISTERUL CULTELOR SI INSTRUCTIUNII PUBLICE,
.Ministerul aduce multumiri d. din comuna
judetul pentrucA a donat scoalei (cutare lucru).

MINISTERUL CULTELOR SI INSTRUCTIUNII PUBLICE


Elev , pierzând certificatul de absolvirea cu No.
din , eliberat de directiunea scoalei din . si elibe-
rându-i-se un duplicat sub No. din , se publicA anularea certi-
ficatului pierdut.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 69

INDICE ALFABETIC
A Examene de inscriere din alte clase . . art. 12
A bsen tele elevilor. . art 33 F,poca examenelor de inscriere a copiilor
Absentele institutorilor dela curs. art. 54-56 cu certificate din sträinitate . . . . art. 13
Actele cerute pentru inserierea in cl. I. . art. 9 Examenele copiilor eari au lipsit motivat
Actele cerute pentru inscrierea in alte Iunie i in ultimul trimestru . art. 23, 24
clase . art 11 Executarea programei art 28
Adeverinte de permutare art 26 Examenul de absolvire . art 79
Alcituirea orariului tip , . art. 3 Excluderea copiilor infirmi din scoale . art. 71
Anul scolar art. 27, 28 Examenul copiilor pregititi in parti-
Asezarea copiilor in binci art 29 cular (cAnd se tine) art 23, 79
Apelul elevilor (absente) art 33 Examenul scoalelor de aplicatie. . . . art. 80
Arhiva i averea scoalei . . . .art. 47-50
Auditori nu se primesc art 16
. , . art. 1
Felul seoalelor primare urbane ,.
Fetele nu sunt admise la scoalele de
nu sunt admisi in scoalele de fete, art. 1 Mieti. - art 1
Formarea catalogului. . . , . art. 36
Formulare de imprimate . pag. 61-68
Calcularea mediilor. . art 81
Circumscriptia scolarii art 1 1

Cite clase pot avee scoalele mixte. . . art. 2


Cite clase poate conduce un institutor . art. 2 Infiintarea de noui clase art 20
Certificate si duplicate . . . . art. 17, 94, 95 Imprimatele necesare scoalei art 47
Comunicarea listei copiilor declarati Inscrierea eopiilor in scoali . . art. 5-15, 19
e'd se vor pregiti in particular . . . art. 18 Inscrierea in alte clase deck in Inteia . art: 11
Copiii Rominilor din alte taxi nu plä- Inscrierea elevilor veniti din scoalele
tesc -Late art 21 rurale art 12
Cheltueli pentru registre. art 50 Inscrierea in caz de intrerupere de
Chemarea elevilor art. 33 studii art 12
Conducerea elevilor la bisericA . . . art. 34 Inscrierea copiilor cu certificate din
Combustibilul p. scoali i directie. . art. 43 striinitate art 13
Condica de expeditie art 45 Inscrierea absolventilor in clasa IV . . art. 15
Concediile directorilor in vacanti . . . art. 46 Inscrierea scol. veniti dupi 3 Sept. . . art. 25
Concediile institutorilor art 54-56 Inscrierea in alte eircumscriptii . . . art. 17
Convocarea institutorilor in consiliu. . art. 69 Invitimintul in familie . . . . . art. 17
Corigentii nu sunt admisi art 86 Inscrierea copiilor striini art 21
Clasificarea definitivi art 87-90 Impirtirea materiei pe trimestre . . . art. 28
Inceperea i inaugurarea cursurilor . . art. 29
Intrarea in deg a pirintilor si a per-
Datoriile institutorilor in timpul inscri- soanelor striine Invütâmántului. . . art. 35
erii art 6
Inscrierea in matriculi art 37
Declaratii pentru copiii pregititi in fa- lncheierea matricolei art 37
milie art 17 Indatoririle directiunilor . . . . art. 38-41
Dispense de taxi a elevilor striini . art. 21 Indatoririle institutorilor. . art. 6, 51-54, 62
Dispense' de virsti art 10 Incetarea cursurilor art 79
Darea notelor art 28 Inventar i arhivi art. 47-50
Directiunea scoalei (drept. i datorii) art. 38-42
Datorifle institutorilor . . . . ert. 51-54, 62
Datoriile scolarilor . . . . . . art. 57 61 Lista cirtilor art 30
Dispense de eintiri i exercitii corporale, art. 61 Lista copiilor rimasi neinserisi. . . . art. 20
Duplicate si certificate . . . art. 17, 94-95
Dtrata cursurilor . art. 2
Durata anului scolar . -; art. 27
Materiile cerute la examenul de in-
scriere in alte clase art 12
Epoca Inscrierii copiilor In scoale.. . . art. 5 Materiile cerute pentru inscrierea co-

www.digibuc.ro
70 REGULAMENTE

piilor cu certificate din strainatate . art. 13, R


14 Religia art 63
Modificarea orariului art 3 Repetenti art 86
Repetitia generala . art. 28
Retragerea copiilor din acoala, sp;e
. art. 7, 8, 9 inscriai la alta .. . . art. 17
Normele inscrierii copiilor. . .
Romanii nu platesc taxe art 21
Notarea elevilor la studiu . . . art. 28, 72, 53, Rotatia art. 4
74, 77, 78 Rugaciunea In acoala art. 32
Notarea absentelor . . art. 33
Notarea pedepselor art 68 S
Notarea elevilor la purtare . . . . art. 75 Sarbatori art 27
Notarea elevilor la frecuentare . . art, 76 8coa1a are o circumscriptie determinata, art. 1
Servitorul acoalei art 44
o Situa Ida definitivA a acolarilor . . art. 87-90
Solemnitatea inchiderii anului sco-
Obligativitatea orariului art 3, 31 lar in ac. primare art 91, 92
Obiectele asupra carora se trece exame- Solemnitatea inchiderii anului scolar la
nul de inscricre in alte clase . . . . art. 12 acoalele de aplicatie. art 93
Obligativitatea studiului religiei . . art. 63
Ordinea Inscrierii acolarilor . . art. 7, 9 Suplinirea directorilor in vacanta . . . art. 46
Studiul religiei. art 63

Pastrarea materialului de invatamant . art. 49 Taxa examenuluì de inscriere a copiilor


Permutarea dela o acoall la alta . . art. 17, 26 cu certificate din strainatate . . . . ad. 13
Permutarea acolarilor dela o icoala ru- Taxa elevilor straini art 21, 22
ralä la urbarta art. 26 Trecerea copiilor In matricolá . . . art. 37
Permutarea dela institutele private in Trimestrele anului acolar . . , . . . art. 28
acoalele publice art 26 bis
Pedepse pentru lipsa dela biserica . . . art. 34 V
Pedepsele acolarilor art 64 65 Varsta ceruta la inscriere art 10
Pronuntarea pedepselor col. . art. 66, 67, 70 Vacante i sarbatori art 27
Promovarea art 82, 84, 86 Verificarea reg. cataloage art 78

REGULAMENT
PENTRU ADMINISTRATIA INTERIOARA A 8C0ALEL0R HUME RURALE DIN 16 APRILlE 1901, CU TOATE
CAME ADUSE PANA LA 45 SEPTEURIE 1908

CAPITOLUL I In acest caz nu ge vor inscrie baieti in acoa-


lele de fete, nici fete In scoalele de I:Ceti.
Dispozitiuni generale. . Art.. 2. In acoalele primare rurale cu unul,
doi sau trei invatatori, cursurile dureizA cinci
Art. I. 8coalele primare rurale de regula ani al se impart in cinci clase : clasa I, II, III,
stint mixte i functioneaza cu unul, doi, trei ei V. Aceste clase sunt grupate In trei divi-
sau patru invatatori, dupa numarul copiilor ziuni : diviziunea I cuprinde clasa I; diviziunea
(baieti ai fete) cari frecuenteaza acoala, conform II cuprinde clasele II ai III; diviziunea JIJ cu-
normelor stabilite prin art. 24 din lege prinde clasele IV si V. In acoalele primare ru-
Dad numärul coplor cari frecuenteaza rale cu patru invätitori,cursurile dureaza patru
scoala trece peste 260, atunci, potrivit aceluiaa ani ai se impart in patru clase.
articol din lege, acoala mixta se transforma in Art. 3. In scoalele primare rurale cu unul,
*wall de bAieti cu patru invatatori. ai se inlin- doi sau trei invatAtori se apnea programa ana-
teaza o a doua scoalä care va fi de fete, cu una Utica a scoalelor primare rurale.
sau mai multe invatatoare, dupl numarul fete- Aceasta programa va fi alcatuitä pe cele trei
lor cad vor frecuenti acoala. diviziuni mentionate la articolul precedent, jar
Dad acoala de fete va avea cel putin doua materiile diviziunilor II si III vor rota din doi
Invatatoare, ea va fi tip urban, cu clasele unite. in doi ani, astfel Ca clasele H ai III din divizia II

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 7I

elasele IV si V din divizia III sà poatá fi tot- Nici o modificare nu se va putei face in orar,
deauna unite. in nici o scoalA, deck cu autorizarea specialA
La scoalele primare rurale cu patru invätA- a revizorului scolar, datA in urma aprecieril mo-
tori se aplicA programa analiticä a scoalelor tivelor invocate.
primare urbane. Acest program se poate apliefi Orariul tip nu va avei insA caracter obligator
si in scoalele rurale situate in cartierele milr- pentru scoalele de aplicatie cu programa rurala
ginale ale comunelor urbane. depe lAngA scoalele normale de InvAtiltori si In-
La scoalele cu doi i cu trei 1nvAtAtori se vätAtoare. Directorii acestor scoale de aplicatie
aplicA in diviziunea I prograrmil analitic al vor putea face modificirile necesare, in vederea
scoalelor urbane, la toate materiile. practicei pedagogice a elevilor normalisti.
In scoalele de cAtun (art. 21 din lege si Art. 6. Sistema de functionare a invAtätori-
art. 44-48 din regulamentul legii), ocupate de lor i invillátoarelor dela scoalele cu patru in-
titulari, se aplicä programa analiticA a scoalelor vAtAtori va fi rotatia completd sau partialh, con-
primare rurale complete. form art. 42-43 din regulamentul legii; la scoa-
In scoalele de cAtun, nride sunt inviltätorl su- lele cu mai putini invätAtori, rotatia se va puteä
plinitori ai postului, se predau materiile prime- plica dupä propunerile inspectorului.
lor trei clase (diviziunile I ai II) din programa
analiticA a scoalelor primare rurale. CAPITOLUL II
DacA suplinirca se face la o scoalä de cätun,
la care a functionat i divizia III, suplinitorul Inscrierea.
va continua sä predei cunostintele prevázute de Art. 7. Inscrierea copiilor in scoalele pri-
program si in aceasti divizie. mare rurale se face In zilele de 25-31 August,
Se vor preda aceste cunostinte si la scoalele in liste intocmite pe clase, cu toate notArile ce-
ai cAror invätätori suplinitori vor fi avut apro- rute de matricolä, dupä modelul stabilit de mi-
barea previlzutä la art. 49, alin. IV. nister (anexa A).
Art. 4. Distribuirea claselor i diviziunilor Reprezentantilor legali li se ingAdue In-
intre mnviíätorii scoalelor cu mai mult de un scrie copiii la scoalä cel mult pAnii in ziva de 3
invAtiaor se va face dupA normele urmAtoare : Septenavrie exclusiv.
a) CAnd scoala are doi invätitori, unul va Art. 8. La scoalele ea mai multi inv5 tAtori
preda la clasa I (divizia I), celulalt la clasele sau invAtAtoare, dirigintele va fi ajutat de colegi
Il V (diviziile II si III); la facerea inscrierilor.
b) CAnd scoala are trei invätätori, fiecare di- Art. 9. In listele de idscriere se tree in or-
viziune va aveà cAte un invAtAtor; unul va lu- dinea de mai jos, panä. la completarea locurilor
era deci cu clasa I, alul cu clasele II si III, al- din salele de clasä :
tul, in fine, cu clasele IV si V ; a) Ca inscrisi de drept, toti scoIarii cari au
c) CAnd scoala are patru havAtfitori, fiecare frecuentat scoala in anul precedent si formeazA
din cele patru clase va avea invátätorul sAu deo- contingentul vechiu al scoalei, afarA de absol-
sebit. venti si de aceia cari nu mai sunt supusi obli-
Dela aceste norme se va putea ins5 devia, in gativitáii; in aceastA categorie intrA i strAinii
vederea numärului disproportionat al elevilor cati au u,rmat in tot cursul anului si au fost
pe clase, fAcAndu-se orice altä distribuire, prezenti la examen, daca panA in prima zi de
Orice distribuire, prin care se deviazil dela inscriere, cel mai tfirziu, vor declara in scris
normele stabilite sub literile a, b, c, se aplicA cA voesc a urma mai departe ;
cu aprobarea revizorului pentru scoalele cu doi b) Copiii romini, ai caror pArinti sau tutori
sau trei inválAtori, iar cu aprobarea inspecto- au locuinta in comunä sicari sunt Inscrisi
rului de circumscriptie pentruscoalele cu patru de bunA voie de reprezentantii lor legali ;
invátatori. AceastA aprobare se va cere de cätre 0) Copiii romini, ai dror pärinti sau tutori
dirigintele scoalei inainted inceputului flecirui nu au locuinta in comunA i cari sunt inscrisi
an scolar, arlitAnd prin raport numArul exact de bui4 voie de reprezentantii lor legali ;
al scolarilor inscrisi in fiecare clasA in deosebi. d) Cei inscrisi din oficiu in vederea :
Dirigintele este dator a face un, asemenea ra- 1. A listelor trimise de revizor a copiilor pre-
port, cAnd i se ya cere de ciltre unul din invä- gätiti in familie sau in institute private, recu-
ratorii scoalei, avfiod insä dreptul a-si arAta in noscute de Stat, cari nu s'au prezentat sau nu
el pArerea sa personala. au reusit, dupA dota incercAci ficute, la exa-
Art. 5. Ministerul alcAtueste, prin inspecto- menele de fine de an, si
ratul InvAtämantului primar, orarii tip pentru 2. A listei de recensämint.
scoalele cu unui, doi, trei sau patru liWAtAtori. Art. O. Scolarii din contingentul vechiu se
Aceste orarii se intocmesc pe baza numarului tree in capul listei, in orlinea lor din situatiu-
de ore distinat pe sAptämang fiecärui obiect de nile definitive, incheiate la finele anului scolar
inválämänt prin programa analitici. precedent, notandu-se in dreptul fiecArui nume,

www.digibuc.ro
72 REGULAMENTE

in loc de a se completA rubricile, matricula in Dirigintele mai poate de asemenea inscrie pe


care si numArul sub care este inscris. cei cu vArsta mai mare de 45 ani, In cazul pre-
Art. 11. Inscrierea copiilor de sub literile b vAzu t de art. 18 din regulamentul de faiA.
§i c se face pe baza declaratitmilor verbale ale Art. 13. Certificatele de studii, in baza cArora
reprezentantilor legali ai copillor, fArA a li se se face inscrierea in alte clase decAt intAia,
cere declaratiuni in scris. sunt :
Acesti reprezentanti au a prezenta actele de a) Certificatele de promovare dela oricare
nastere, de vaccinA si de studii si a da toate ce- reed primarA ruralA din Virg, dupl normele
lelalte indicatiuni cerute de matriculA si de lis- urmAtoar e :
tele inscrierilor. CiTtificatele de premovare dela oricare scoalA
Dirigintele sau invAtAtorul trece imediat in ruralA cu nai putin de patru invAtAtori dau.,
listA toate datele eerute, vizeazA actele prezen- drept la inscriere îti clasa imediat urmAtoare
tate cu notarea ; la orice altA scoalA rural& cu mai pu tin de pa-
tru invAtAtori ; iar conform art. 78 din regula-
Bdiatut ( fata) s'a mentul legii in areeas clad, pentru care s'a li-
inscris astdzi . . . luna . . . anul . . . berat certificatul,la o scoalA ruralA cu patru in-
in clasa . . . . vAtAtori.
(L. S.). Diriginte, . . . Scolarii insa cari au absolvit clasa I rural&
la o scoalà cu un invAtAtor, pot fi inscrisi
apoi le inapoiazA*celor in drept ; iar acestia clasa II, la o scoalA rurall ea patru invAta-
semneazA de primirea lor in chiar lista inscrie- tori, in urma unui examen de inscriere, tinut
rilor. in conditiunile art. 14.
DacA inscrierea s'a fAcut pe baza unui certi- Certificatele de promovare dela o scoalä cu
ficat de clash, eliberat de o altA scoald, acel cer- patru invAtAtori dau drept la inscriere in clasa
tificat se va pAstrA in arhiva scoalei, in dosarul imediat urmatoare la orice altA scoalfi ruralä.
relativ la inscrieri. La scoalele cu patru invAtAtori, i inaintea
Lipsa actului de nastere si de vaccinA nu con- comisiilor prevAzute la art. 87 din regulamen-
stitue un motiv de neinscriere ; dirigintele va tul de fata, se pot trimite spre examinare copii
acorda in asernenea cazuri un termen pentra pregAtiti in familie, sau in institute private re-
prezentarca lor ; copilul lipsit de actul de nag- cunoscute de Stat. Aceste examene se vor tine
tere nu se va inscrie totus, dacA nu pare a avea intocmai in conditiunile i dupg normele stabi-
vársta legiuitA de 7 ani, i nici nu pare destul lite prin regulamentul pentru examenele de in-
de desvoltat spre a i se puteá acordà dispensa vAtAmAnt primar al elevilor pregAtiti in familie
de vArstä. sau in institute particulare recunoscute de Stat ;
Ca acte de nastere in regulA servesc eat ex- iar certificatele astfel liberate vor aveA -valoa-
tractele depe registrele stArii civile, cat t bu- rea celor liberate scolarilor regulati din ace-
letinele de nastere. lea* scoale.
Pentru copiii lipsiti de actul de vaccinA, Cfind o scoalä cu doi t cu trei invAlAtori,
fAra semne de a fi fost vaccinati, dirigintele va prin urmare cu 5 clase, se transformä intr'o
interveni indatA dupA terminarea inscrierilor scoalä cu patru invAtätori i patru clase, seek-
la primArie, spre a se WS de urgeni cuvenitele rii se inscriu din nou in clasa pe care au ter-
mAsuri de vaccinare. minat-o. Cei cari au terminat clasa I InsA vor
Art. 12. Pentru inscriere se cere vArsta de fi inscrisi in clasa II ;
cel putin 7 ani irnplinii in ziva inceperii anu- b) Certificatele de promovare dela oricare
lui scolar. scoalA primarA public& urbanA din tars, fie &A
Pentru inscrierea in clasa 1, dirigintele scoa- copilul a Lost scolarul scoalei publice dela care
lei poate acordà dispense in minus pAnA la sase emanA certificatul, fie cA a depus acolo examen
luni, dacA copilul este bine desvoltat. Dispensele ca pregitit in familie salt in institute particu-
-Oa la un an se pot acordA de cAtre revizorul lare, conform art. 9, 13 si 25 din regulamentul
scolar. pentru examenele de invAtAmAnt primar ale co-
Copiii pot fi retinuti la scoalà pAnA la vArsta piilor pregAtiti in familie sau in institute pri-
de 15 ani impliniti, in cazurile prevAzute la vate.
art. 5 si 6 din regulamentul legii. Aceste certificate dau drept la inscriere in
Peste aceastA varstA de 45 ani, nimeni nu clasa imediat urmAtoare la orice scoalA
poate fi obligat a urmá la scoalA. RAMAne ins5 c) Certificatele de promovare dela institute
la aprecierea dirigintelui inscrierea acelora private, eliberate in conformitate cu art. 20 din
cari, trecAnd cu varsta peste 15 ani, dorese sl regulamentul scoalelor private.
continue cursurile invAtAmAntului primar. In Art. 14. CAnd data certificatalui prekentat
caz and dirigintele scoalei nu admite inscrie- aratA o intrerupere de la studiu mai mare de-
rea, se poate apela la revizor. cat de un ah scolar, scolarul se va supune la un

www.digibuc.ro
REGULkidENTE

examen de inscriere asupra materiilor clasei inteun proces-verbal, incheiat pe contrapagina


pentru care posedA certificat. petitiei, ash cum se specificA la art. 14, alinia-
Examinarea se face in cursul celor 9 zile de tul VI.
inscriere de cltre invätAtorul scoalei. La scoa- Taxa ce se va depune va fi de 20 lei, când se
lele de invätAtori, exarnenul se va tine in pre- cere depunerea examenului numai de clam I,
zenta dirigintelpi si a invAtAtorului al doilea. de 40 lei pentru douA sau trei clase. Ministeral
La scoalele cu 3 sau 4 Invätätori, examenul se poate acordà dispeng de tea Produsul taxelor
va tine in prezenta dirigintelui si a invAtAtoru- se Imparte conform .regulamentului i legilor
lui care va predà In clasa in care copilul do-. speciale.
reste sA intre ; când invAtitorul acestei clase Art. 17. Examene de inscriere nu se tin de-
este trials dirigintele, al doilea examinator va fi cat pentru cazurile preväzute la articolele pre-
invAtAtorul clasei imediat inferioare. cedente. Trecerea lor nu clA dreptul la certifi-
Examenul se face numai asupra limbei ro- cate, ci numai la matriculare ca scolari re-
mâne aritmeticei si este oral. La scoalele cu gulatL
mai multi invät-Atori, suma notelor date de di- Art. 18. Pot fi inscrisi printre elevii regulati
riginte i invätätor, impArtità prin douA, dA ai clasei ultime din orice scoalA primarA ruralà
note obtinutA de elev la fiecare obiect. absolventii invätämântului primar urban si ru-
Dacii scolarul obtine notele specificate la ral, cari nu s'au putut inscrie in clasa IntAia
art. 92 pentru promovarea scolarilor regulati, secundará, sau cari au cAzut la concursul de
el se va inscrie In clam urmätoare ; iar in caz admitere in seoalele normale si in seminarii
contrariu se va inscrie ea repetent in clasa pen- doresc sA repete acea
tru care posedä certificat. In lista de inscriere i in matricule se va noti
Când certificatul prezentat pentru inscriere cà sunt inscrisi pe baza art. 18 din regulamen-
la o scoalä ruralA cu 4 InvAtAtori, emanA dela tul scoalelor primare rurale, având certifica-
o scoalA ruralA cu mai putini invAtAtori, iar tul de absolvire No. .... din .. dela
data sa area o Intrerupere dela studiu mai mare scoala
deck un an scolar, atunci examenul se face In privinta datoriilor i penalitAtilor, acesti
dupA norma de mai sus asupra limbei romfine scolari vor fi consider:4i ca toti ceilalti scolari
aritmeticei, dupà programa clasei rurale regulati, eu singura exceptiune eh conditiunile
pentru care scolarul posedA certificat si in caz legii cu privire la obligativitate find indepli-
de reusitA, el se inscrie potrivit- art. 13 in clam nite de ei, nu se vor aplich reprezentantilor lor
deja terminatä la scoala rurall ; iar in caz con- legali amenzile prevázute de lege pentru ab-
trariu in clasa imediat inferioar5. Rezultatul sente ; ei InsA pot fi eliminati In caz de negli-
examenului se consemnä, intr'un proces-verbal, jentA i rea purtare. Dupil examenul de fine de
incheiat pe contrapagina petitiunii (netimbratA) an, directia scoalei va putea eliberá elevului un
ce s'a adresat directiunii i in care se specifica nou certificat de absolvire, dad reprezentantii
notele date de fiecare examinator la fiecare lui legali o cer, cu notele obtinute cu prilejul
obiect. Petitia se pästreazA la acte ; iar in ma- repetArii acestei clase ; In acest caz, in* certi-
triculA se noteazA cA inscrierea s'a fAcut pe baza ficatul eel vechiu se va anulá.
examenului de inscriere, adAugfindu-se numA- Acesti elevi nu vor puteá fl premiati.
rul si data de inregistrare a petitiunii.
Pentru acest examen nu se plAteste nici o Art. 19. colari auditori nu se primesc sub
taxä. nici un cuvânt.
Art. 15. Se abrogi. Art. 20. Reprezentantii legali, cari voesc sA
Art. 16. Copiii cu certificate de studiu din da copillor instructiune in familie, sau intr'a
sträinAtate, ai cAror reprezentanti legali cer in- institutiune privatA recunoscutA de Stet, sau
scrierea lor In scoalele publice primare rurale; cari voesc sA inscrie copiii lor inteo set:lea din
vor trebui sa-si valideze certificitele printr'un altA circumscriptie deck aceea in care stint
examen trecut la o scoalA urbanä, sau la o scoalà trecuti, suet datori sä declare aceasta in scris
ruralA cu 3 sail 4 InválAtori. Acest examen se la directiunea scoalei din circumseriptia lor,
va tine In timpul inscrierilor, si se va face asu- tot In intervalul celor 7 zile de Inscriere.
pra limbei romfine, aritmeticei, istoriei i geo- Aceste declaratiuni vor forma un dosar se-
grafiei, dupa programa clasei care precede pe parat nal daelaratiunilor cerute prin art. 22
aceea in care se cere inscrierea. Certificatul va din regulamentul legii.
fi validat pentru clasa in care copilul a dovedit In cazul retragerii unui copil dela scoala la
cä meritä sA fie inscris. care a urmat in trecut, e va liberá la cerere,
Normele dupa cari se trece examenul sunt de cAtre directiunea acelei scoale, un certificat
cele stabilite prin art. 6-8 din regulamentul de clag din condica cu mat* potrivit art. 111.
pentru examinarea elevilor pregAtiti in parti- TotodatA aunt notati -ca stersi din lista de in-
cular, iar rezultatul examinärii se consemnA, scriere acesti copit retrasi din scoalà.

www.digibuc.ro
74 REGULAMENTE

Certificate le de deg se inainteazg direct de lele Statului, fie in institut, in fate delegatilor
eAtre dirigintele scoalei unde a urmat copilul (art. 28 din acelas regulament).
dirigintelui sau directorului scoalei unde re- Copiii odatà inscrisi din oficiu, peutru moti-
prezentantul legal a adtat c1-1 permutá, fie in vele de sub literele a, b, d, nu mai pot fi retrasi
aceeas localitate cu scoala, fie in altä localitate. din scoalä in decursul acelui an scolar, sub cu-
Dirigintele sau directorul acestei scoale va in- vant cä vor fi pregatiti in familie sau in insti-
scrie pe copil va supune obligativitätii. tute particulare ; iar reprezentantii lor legali
Art. 21. FanA in 30 zile cel mai tfirziu dela continua a fi supu§i amenzilor scolare, conform
data inceperii anului scalar, dirigintii scoalelor legii.
vor trimite revizorului o listä de toti copiii ai II. In vederea listei de recensAmânt :
dror reprezentanti legali au fäcut declaratiu- a) Copiii mai mici ai pärintilor cari au mai
nile prevazute la articolul precedent. multi copii in vArstä de scoalä ;
Aceastä listä va cuprinde toate indicatiunile b) Copiii cari an domiciliul mai aproape de
din foaia de recensämänt No. 1 a copiilor In scoalA (art. 15 din lege).
vArstä de scoalA. Cind scoala este mixtä, se inscriu mai intAiu
La finele anului scolar, cu ocazia examenelor biietii, in ordinea arAtatä, i apoi fetele, dupe':
de invätilmänt primar al elevilor pregAtiti in aceleasi norme.
particular, revizorul va controli dad copiii cu- Inscrierea din oficiu se face in ultima zi con-
prinsi in aceastä list/ s'au inscris pentru tre- sacratä inscrierilor, dupa amiaza.
zerea examenelor preväzute la art. 11 din lege, Art. 23. In ziva de 3 Septemvrie dirigintele
sau dacä s'au inscris in alti scoalà scoalei trimite revizorului lista copiilor cari au
In caz când revizorul va Osì in lista decla- rämas neinscrisi din cauza lipsei de locuri. Re-
ratiunilor copiii trecirti in o scoalä publicä sau vizorul va raporte ministerului, arätänd numä-
privatA din circumscriptia altui revizor, el li va rul copiilor ramaqi neinscrisi, spre a se avei in
zomunica lista acestuia. vedere la infiintarea de noui posturi de invätä-
tori, Incunostiin land i primAria, pentru a se
Art. 22. Dad contingentul vechiu al scoalei, ingriji de mobilierul necesar i de local.
stabilit definitiv in urma declaratiunilor dela Art. 24. Mai rämänând locuri disponibile in
articolele precedente, impreunA cu contingen- Wile de deg, in urma inscrierii tuturor co-
tul celor inscrisi de bunavoie, dà un numär ast- piilor in vArstä de scoalä si supusi Abligativitä-
fel in cat sh mai ramanA locuri suficiente in tii, se vor inscrie copiii de sträini, ai dror re-
Wile de clask pentru toti copiii ce mai urmeazA prezentanti legali vor fi obligati ca pad la 15
a fi inscrisi din oficiu. atunci dirigintele §coa- Septemvrie sA prezinte dirigintelui recepisa de
lei va inscrie pe toti copiii in virstk de scoalä, plata taxei fixate prin art. 3 din regulamentul
färä alte exceptii dedt acele prev5zute la art. 5 legii, dad nu vor fi obtinut dispense ministe-
si 6 din regulamentul legii. rialä.
Lipsind insA spatiui trebuitor pentru inscrie- Aceastä dispensä se obtine, (;lacl cererea este
rea tuturora, atunci inscrierea din oficiu se va insotitä de un act de paupertate, liberat de co-
face observându-se urmätoarele conditiuni de muna unde domiciliazä sträinul i vizat de per-
.ordine: ceptia localä, arätändu-se clar (rune ce plAtesc
I. In vederea listelor trimise de revizor cAtre Stet, judet sau comunä.
a) Copiii scutiti in anul scolar precedent de Cererea de dispensa se adreseazA ministeru-
a urnia la scoala publicä din circumscriptia lor, lui prin dirigintele scoalei unde urmeaza copi-
In baza declaratiunii cä vor fi inscriti in altä lul sau unde reprezentantul legal voeste sA-I
scoalä publica, si cari nu s'au inscris in urmä inscrie, dirigintele este obligat a primi ce-
in nici o scoali, fie privatä, fie publicA, §i nici rerea si a o inainte ministerului, Orice cerere
nu s'au prezentat la exameuul anual public §i de dispensä adregatä direct ministerului se va
nici n'au justificat lipsirea ; considerà ca neprimitä.
b) Copiii scutiti in anul scolar precedent de In cazuri excep(ionale, ministerul poate
a urine la scoala publid, in baza declaratiunii corde dispend de taxä, conform art. 4 din re-
vor fi pregiititi in familie sau In institute gulamentul legii, si la persoane cari nu produc
private recunoscute de Stat, §i cari nu s'au pre- certificate de paupertate ; asemenea cereri se
zentat la examenul anual (art. 10 si 21, alin. II adreseazä tot prin dirigintele scoalei, care Main-
din regulamentul pentru examenele de inväti- tändu-le va da explicatiunile ce va gäsi cl suet
mint primar ale elevilor pregätiti in famine necesare.
sau in institute private recunoscute de Stat) si Copiii Românilor din alte täri nu sunt supusi
n'au justificat lipsirea ; la taxe scolare.
of Copiii, pregatiti in familie sau institute Art. 25. Pentru a asigure regulate pieta a
private recunoscute de Stat, cari n'au reusit la taxei, in ratele si la epocile fixate prin art. 3 din
examen dupa dour' incerdri, fäcute, tie la ;toe- regnlamentul legii, dirigintii scoalelor vor aver.
s

www.digibuc.ro
REGULAMBNTE 75

tiza pe parintIi copiilorkari platit taxa la va face lot de catre revizor sau de catre o co-
terinenele hotarite. misiune de invatatori intoemitä de el.
Dad pang in 15 zile dupa avertizare, ei nu Art. 28. Elevilor pregaiti in particular, cari
prezenteaza recepisa de consemnarea salmi res- sau prezentat la examen. fie in Iunie, fie in Au-
pective pe seama Casei §coalelor, copiii vor fi gust, si nu au reusit, II se va viza de diriginte,
stersi din matricula scoalei. certificatul clasei anterioare, cu mentiunea ca :
Art. 26. In cele 9 zile de inscriere se vor 71s'a prezentat la examenul elevilor pregatiti in
tine: particular din (luna i anul), pentru clasa. , .4
1. EXamenul prevazut la art. 34 din regula- punându-se í sigiliul scoalei.
mentul legii, al copiilor din scoalele publice cart
au lipsit motivat in ultimul trirnestru.scolar, Art. 29. Orice cerere de inscriere ce se pre-/
eari vor fi obtinut note in trimestrele I si IJ zinta dupa ultima zi de inscriere nu va fi pri-
Elevii claselor II si IV ai scoalelor rurale im- rnita, decal daca va veni cel mull Oa in sase
partite pe divizii nu depun acest examen. saptämâni dela inceputia anului scolar si dacA
Examinarea se va face de catre invitatorul mai sunt locuri disp'onibile in clasa pentru care
se cere inscrierea,
care a predat in clue pentru care elevul depune
examen si din materiile de invatämânt preva- Art. 30. Perinutarea seolarilor it cursul
zute pentru intregul an scolar. La scoalele cu anului dela oscoalä la alta, in cazul de schimba-
mai multi invätAtori, invtorul va fi asistat rea domiciliului, se admite de cAtre dirigintele
de dirigintele scoalei, si in cazul &Ind must's scoalei la care se prPzinta cererea, In beta unei
acesta va fi predat in clam pentru care elevul. adeverinte a directiei ;coalei unde a urmat co-
da examen va fi asistat de un alt coleg. pilul ; aceasta adeverinta se da pe coala liberA,
Note le obtinute se vor trece in catalogul res- e prevazutä cu numarul de ordine din registru
pectiv in rubrica trim. III si cu ele se va cal- si cu sigiliul scoalei si cuprinde intreaga situa-
culà media, conform art, 90 din regulamentul tiune scolarä dobandita, eu aratarea volumului
de fall matriculei si a numirului sub care este matri-
2. Examenul de absolvirea cursului primar culat i cu toate notarile cerute de matriculä
al elevilor cari au,lipsit motivat la Iunie. Acest Dirigintele scoalei uncle urmeaza copilul are
examen se va tine in conformitate ell art. 87 dreptul sA refuze liberarea acestei adeverinte,
din acest regulament. dael constata cà strämutarea dedomiciliu a co-
Examenele prevazute la punctele I si 2 se tree pilului nu este realA. Dacä permutarea se face
la icoalele nude au urmat elevii in cursul anu- inainte de epoca darii notelor trim:striale, ru-
lui precedent. Revizorul scolar, in vederea mo- brica trimestrului matricular, la scoala unde
tivelor invocate, poate aproba trecerea exame- elevul se prezinta, ramâne in alb si nu se cal-
nelor la alta scoala. culeaza la media anuala ; iar daca permntarea
3. Examenul elevilor pregatiti in famine sau se face dupa epoca drtrii notelor, acele note vor
in institute private recunoscute de Stat, cari au fi trecute in matricula scoalei unde s'a permu-
hpsit motivat la examenele de fine de an si au tat elevul i vor intri îi calcularea mediei lui
autorizarea ministeriala de a depune examenul anuale.
la inceputul anului scolar urmator. Acest exa- In adeverinta va notà i numarul. absentelor
men, conform art. 13 din regulamentul de fata, motivate, nemotivaie (arnenzi). facute de elev
nu se tine decât la scolile cu 4 invatatorL Ong in ziva perrnutarii sale. spre a se tine
Acest examen se va tine conform regulelor team& de dânsele la scoala unde se permuta.
stabilite prin regulamentul pentru examenele Adeverinta se inainteaza direct dirigintelui
de invatamant primar ale copiilor pregatiti in sau directorului icoalei unde elevul a aratat cA
particular. se permutä. Totdeodatä dirigintele comunica re-
Art. 27. Pentru fixarea zilelor i orelor cand vizorului scolar declaratia de permutare a co-
se vor tine exameneleprevazute la articolul pre- pilului, indicfnal in raportul sAu clasa in care a
cedent, punctele 1 si 3, dirigintele va luà lute- fost copilul, numele, profesia i domicilitil exact
legere cu colegii sai, la scoalele cu mai multi al reprezentantului legal.
invatatori ; iar pentru examenul prevazut la Permutarea scolarilor in cursul anului dela
punctul 2 va luà intelegere eu colegii cari au o scoalä la alta, pentru alte motive decAt acela
format comisia din bmie trecut pentru exame- al schimbarii domiciliului, se hotäraste, apre-
nul de absolventa Omit la scoala sa. In urma ciind rnotivele, de revizor, si in apel de inspec-
dirigintele fixeaza zilele si orele examenelor torul de circumscriptiune.
anunta prin Opt progrpaa examenelor astfel Permutarea scolarilor in cursul anului dela
stabilita. o scoala rurala at mai putin de patru
In cazul and examenul de absolvire la o la o scoala rurala cu patru invatatort se
scoala s'a facut de revizorul scolar, examinarea admite de dirigintele scoalei unde se prezinta
elevilor de cari se vorbeste la art. 26, p. 2, se cererea, dupa urmatoarele norme :

www.digibuc.ro
76 REGULATTNTE

a) Un elev din clasa I dela orice scoald ru- sus, scoalele primare rurale nu vor tine lectiuni
raid va 4 inscris in clasa I tip urban, ori i cAnd in zilele de Dumineci si in turrnitoarele zile de
in cursul anului ; siirbAtori
b) Elevii din clasa II rurald se vor insbrie in A. Särtéitori religioase : Nasterea Maicii
clasa II urband, deed au frecuentat o qcoalà cu Domnului, la 8 Septemvrie ; Indltarea Sfintei
doi sau trei invdtdtori i deed strämutarea se Cruci, la 14 Septemvrie ; Sfantul Dumitru,
face 'And la finele trimestrului I ; elevii din 26 Oetomvrie ; Sfintii Arhangheli Mihail i Ga-
clasa II rurali dela scoalele cu un invdtAtor se vril, la 8 Noemvrie ; Intrarea in biserick la 21
vor inscrie in clasa I tip urban ; Noemyrie ; Sfantul Nicolae, la 6 Decemvrie ;
e) Blevii din clasa III dela orice scoald ru- Intampinarea Domnului, la 2 Fevruarie ; Buna-
raid se vor inscrie in clasa II ; Vestire, la 25 Martie ; StAntul Gheorghe, la 23
Elevii din clasa IV se vor inscrie in clasa Aprilie , Indltarea Domnului, Joi, la 40 zile dupd
III ; Pasti; Pogorirea Sffintului Spirit, Luni la 51
e) Cei din clasa V se vor inscrie in dace IV. zile dupd Patti ; Sfintii Constantin si ilena, la
Permutarea scolarilor in cursul anului dela 21 Main ;
o scoald urband la una rurald cu mai putin de B. Sarbiitori notionale : Aniversarea unirii
patru invdtAtori se admite de diriginte, dupd tdrilor romtine, la 24 Ianuarie ; Aniversarea
norma urnatoare : nasterii MaiestAtii Sale Regelui, la 7 Aprilie ;
1. Un elev 4in clasa I urband se va inscrie in Ziva numelui MaiestAtii Sale Reginei, la 24
clasa I rurald ; Aprilie ; Aniversarea independentei i intemeie-
2. Un elev din clasa II-urband se va inscrie rii regatului, la 10 Maiu (art. 54 din regula-,
in clasa II rurald ; mentul legii).
3. Un elev din clasa III urband se va inscrie In zilele de 24 Ianuarie si 10 Maiu, lectiunibe
in clasa IV rurald ; vor fi inloeuite prin särbiltori scolare, cari se
4. Un elev din clasa IV urbanä se va inscrie vor tine sau de fiecare scoald in parte, sau,
in clasa V rurald. urma intelegerii dirigintilor de scoale intre ei,
Art. 30 bis. Copiii romini cu certificate de de mai multe scoale din cele mai apropiate, im-
elasd eliberate la finele anului scolar precedent preund.
la scdalele publice, i eari dela inceputul anu- Serbarea va consta in cantarea inmului re-
lui scoter curent s'au pregiltit in institute pri- gal de cdtre scolari, cuvantäri tinute de mem-
vate, vor puteA fi permutati in cursul trimes- brii corpului didactic asupra unor subiecte pa-
trelor I si II la scoalele publice, daed mai sunt triotice, cantece i recitdri patriotice, precum
locuri disponibile. productluni gimnastice executate de copii,
Primirea elevilor se face in baza certificatu- in escursiuni la locuri istorice, eari ar fi la in-
lui de absolvIrea clasei precedente si a unei ade- demand.
verinte constatatoare de frecuentarea institu- Art. 35. Anul scolar cuprinde trei trimestre:
tului pAnd la data permutdrii. Trirnestrul I : Septemvrie, Qctomvrie si No-
Copiii strditi, afiati in situatia dela alinia- emvrie ;
tul I, nu se vor putea permutà la scoalele pu- Trimestral II : Decemvrie, Ianuarie si Fe-
blice deck pand in termenul preväzut la art. 29. vruarie ;
Trimestrul III : Martie, Aprilie i Maiu.
In fiecare trimestru se predd la fiecare obiect
CAPITOLUL UI
de studiu partea de materie anume specificatd
Anul scolar. in programd amánuntit. Pe trimestru se &ix
notele obtinute de scolari.
Art. 31. Anul scolar e de eel putin 215 zile, In cursul lunei Maiu se face repetirea gene-
numárul total al zilelor de vacantd, impreund raid a materiilor. La 31 Maiu se termind acea-
cu Dumineci si sArbd tori bisericestisi nationale, stä repetire. La 1 Iunie va incepe examenul de
neputánd trece peste 150, conform art. 23, absolvire pentru cursul primar i va tine atAtea
alin. II din lege. zile cite va fi nevoie.
Art. 32. In scolile primare rurale vor fi ur- Art. 36. In ziva de 1 Septemvrie, orele 9 di-
mdtoarele vacante : mineata, se inaugureazd deschiderca cursurilor,,
Vacanta de yard, dela 25 Iunie pAnd la 24 in prezenta autoritAtii comunale, a invdtdtori-
August inclusiv ; leur a elevilor scoalei i a pArintilor lor, prin
Vacanta CrAciunului, dela 24 Decemvrie pAnd sfintirea apei i printr'o cuvantare tinutd de
la 7 Ianuarie inclusiv ; diriginte. Din aceastd cuvantare tin va lipsi ex-
Vacanta Pastelui, dela Dumineca Floriilor plicarea datoriilor impuse prin lege si regula-
pand la Dumineca Tornei inclusiv. mente scolarilor i reprezentantilor lor legali.
Art. 33 se abrogd. Terminandu.:se solernnitatea, invdtkorii in-
Art. 34.- Afard de vacantele prevAzute mai trd In clagele lor respective si randuese mai in-

www.digibuc.ro
rt En L LADIENTC 77

Vain co1arii pe la locurile ce trebue sA ocupe cuvenit5, in perTectà liniste :7i In atitudine
provizoriu, dupa talie, asezandu-se separat pe pioag.
cat s poate Mietii de fete; Ie coniunicti lista RugAciunile cari se vor cânta sunt urmi-
cärtilor si a rechizitelor ce au a si le procura ; ioarele :
Je dau sfaturj privitoare la discipliná i la tine- Dimineats, la intrare : nTatal nostru ; la
rea curatà a corpului si a imbr5c5mintei, into- lesire Toti cu inima camta; dupd amiaza;
vAräsite, mai cu seam5 In .clasa I, de istorioare la intrare : »Doamne, Doantne, ceresc Tatau,
morale ; le anurtti orariul pe a doua Li apo- lar la íeire : »Phntrea tuturor
li in ordine. Art. 40, Indati dupii terminarea orei intAia,
La fixarea mai tArziu a locurilor prin band invatAtorul trece in registrul de chemare ca
se va observa ca scolarii cei buni sà ocupe ex- absenti pe toti scolarii cari n'au sosit Inca, ne.
tremitäile irurilor de Wei; iar cei distrasi, mai anulându-se absentele, dacil ar veni In
sburdalnici, miopi i mal slabi de pricepere sä urmA.
stea cAtre fruntea Controlut absentelor nu se face prin apel no-
Art. 37. Lista c5rtilor si a rechizitelor pe cari minal, ci eu ajutorul scolarilor celor buni,
trebue sA si le procure scolarii se stabileste de ocupAnd extremitátile sirurilor de Mimi. Ab-
Invalltbr inainte de ziva inceperii cursurilor. sentele se socotesc pe jumMate de zi, afarà de
La scolile cu doi sau mai multi invätatori, sta- cele f.icute in zilele dela 1-5 Septemvrie in-
hilirea se face le consiliu, pe baza comunicarii clusiv, in care timp se va considerà orice ab-
facute de fiecare, cu privire la cele ce voeste a sent:a pe zhia Intreaga, chiar daca elevul a lip-
introduce. sit o jumátate de zi. Scolarilor cari sosesc dup5
C5rtile introduse nu pot fi sub nici un cu- inceputul prirnei leciuni, lusA inainte de ter-
vânt cleat dintre cele aprobate de minister, minarea orei intaid, li se va putea scadea nota
dupA normele in vigoare In momentul fix5rii lunara la purtare, potrivit cu frecuenta intAr-
listelor. zierilor.
Lista stabilitä rámâne in vigoare in tot curstri Art. 41. Dumineca i sArbätorile tinute de
anului scolar, i prin urmare nici unui invata- scoalä, elevii vor fi condusi la bisericA de inva-
tor nu-i mai este perms a schimba cärtile in- tAtorii lor, spre a asista la serviciul divin si a
troduse. Aceasth oprire se referá si la cazul ve- forma corul bisericesc.
nirii la o scoala in cursul anului a unui non Elevii se vor intruni la scoal5., inainte de ora
hivAtator, Cand insä un copil se permuta dela fixatà pentru serviciul divin. si de acolo, dupa
o scoalA la alta, el va fi obligat a-si procura ce vor face exercitiile pregatitoare, vor fi con-
cártile introduse in scoala In care el vine sä dusila bisericA.
invele. tipsirea elevilor sau invät ,torilor dela acea-
Sub laic; un cuvânt nu se poate introduce stä indatorire se va socoti ca absentä de o ju-
intr o clasä doua eiri pentru aceeas materie. mAtate de zi.
Dirigintele scoalei este indatorat a referi au- ' Elevii de alte confesiuni nu sunt obligati sA
toritAtii scolare orice abatere dela aceastá re- meargA la biserica ortodoxA. (Art. 62 din regu-
gulä ; iar invAtatorul va fi obligat de minister lamentul legii).
a restitui reprezentantilor legali ai coptilor Art. 42. Intrarea In sMile de clasa a pärinti-
costul cartilor neregulat introduse. CAnd 55 va lor si a oricAror persoane straine invatAmantu-
constatavA un diriginte comite oasemenea aba- lui, in earl de reprezentantii autoritatilor, in
tere, el va fi supus aceleeas oblige tiuni i i se timpul duratei unei lectiuni. este absolut in-
putei aplich si o pedeaps5. di4ciplinar."i. terzisa. Persoanele venite la scoalA in acest limp
Cu priv ire la rechizite, invatiaorii vor avea in trebue sa astepte in cancelarie. Ele pot intra in
vedere ca sA nu se cear5 deck procurarea celor clasa odata cu invAtAtorii, la incepul lectiunii
mai strict necesare. urnatoare, fnsA qn permisiunea
Se va Incheia proces-verbal in regulä de in-
La toate usile salelor de clasa se va afige un
annu% in acest sens.
treaga lucrare privitoare la dirti si la rechizite, Orice reclama din partea vizitatorilor se face
Lista stabilità se afige a-tat in cancelarie cat si numai In cancelarie, discutiuni neputAnd avea
in sale fiecArei clase m st5 in tot cursul primei loc, sub nici un cuvant, in fata copiilor.
luni a anului scolar. In gall de aceste conditiuni, vicitatorii vor
Art. 38. Orariul tip al lectiunilor prevazute fi primiti de Invätätori cu cea mai desfivArsita
la art. 5 va sta afipt in tot cursul anului in bunavointa.
canceldria scoalei i in fiecare clash*, pentru Persoanele stráine, cari nu se vor conforma
partea care o priveste. dispozithinilor de fatA, cu toata invitatiunea
Art. 39. AtAt dimineata cat i dupA arniaz5, invatkorilor. vor fi somate de diriginte a pa-
inainte de inceperea lectiunilor si la finele ore- räsi scoala imediat. La caz de ofens5 sau in-
lor de clasA, scolarii zic sau aria ruglciunea suite adresate membrilor corpului didactic, di-

www.digibuc.ro
78 EGULAMENTE

rigintele va incheia proces-verbal in regul4 Dirigintele e dator sa noteze toate absentele


si se va adresà autorita tilor in drept. intarzierile dela clasi ale invatatorilor si a le
Art. 43. In ziva de 8 Septeuivrie, dupa amiazä, comunica la finele lunei revizoratului scolar.
fiecare invatator li va forma registrul catalog Intarzierile cari tree peste 5 minute se con-
al clasei sau claselor sale, alcatuit dupa formu- sid.era ca lipsiri pentru o ora intreaga.
¡anti dat de minister (anexa B), trecand pe sco- Dirigintele i diriginta inchid registrul de
lari intocmai in ordinea kr alfabetiea, Inca- prezenta pentru fiecare ora i noteaza intar-
yand cu cei din clasa superioara. ,zierile;
In ziva urmatoare incep lectiunile regulat. 3. Pistrarea ordinei ;I a disciplinei in scoalfi;
Art. 44. Tot in aceas ordine se vor trece sco- 4. Intretinerea in blind stare si curat eat a
larii in matricula, incepandu-se eu cei din clasa localului 9coalei, cat si a propriei keuinte ; de
ultima i sfarsind cu cei din clasa I. asemenea a dependintelor si a eurtii, precum si
Matricula are intocmirea i cuprinsul ce se ingrijirea apei de kraut si a ventilatiei salelor
arati prin formularul anexat la fine (anexa C). de clasa.
Din instructiunile publieate in fruntea ma- Conservarea mobilierului scoalei, a biblio-
triculelor se vede modul cum ele urmeaza sa fie tecii si a zestrei diclactice in genet e.
intrebuintate. Dirigintele est- raspunzator ban este, conform
Matricularea trebue si fie complet incheiata art. 72 din regulamentul legii, de orice deterk-
pini in 6 sapt ,mani dupa inceperea anului sco- rare a localului si'de orice pierdere sau dete-
lar. riorare a obiectelor din scoala, provenitä din
neglijenta lui.
CAPITOLUL IV Salele de clase trebue sa fie deschise, curate,
iarna incillzite cu eel pu tin jamitate de ori
inaintea inceperii lectiunilor. Se va permite
Art. 45. Dirigintii reprezinti autoritatea sco- scolarilor cari stau cu domiciliul departe de
lara. scoala sa rimini in orele libere dintre lectiu-
La scoalele mixte eu un singur invatator nile de dimineati si de dupa prAnz intr'o sali
acesta este de fapt i dirigintele scoalei. ce li se va destina anume ; ad ìi vor luà si
La scoalele mixte i de baieti, cu mai multi prânzul, ce-si vor fi adus de acasa.
invalatori i invatatoare, dirigintii se numese Localul de scoala nu poate fi pus la dispozi-
dintre invatatorii titulari. tiunea niminui, pentru nici un scop strain scoa-
La scoalele de fete se incredinteaza diriginta lei, decal cu invoirea revizorului scolar;
uneia dintre invätatoarele titulare. 5. Tinerea corespondentei oficiale ;
Invatatorii dela scoalele- cu un singur inva- Orice raport adresat autoritatilor scolare va
tätor i diriginii dela scoalele cu mai multi in- purta pe margine rezumatul continutului si nu-
vatitori vor fi totdeauna bar bati, iar in scoa- marul anexelor, daci stint ; '
lele de fete vor fi numai invätatoare (art. 26 6. Ingrijirea cancelariei si arhivei, spre a fi
din le,e). in perfecta ordine ;
Nurdirea dirigin tilor dela scoalele cu mai 7. Implinirea cu midutioasa exactitate a tu-
multi invatatori se face de minister. turor obligatiunilor impuse dirigintilor prin
Art. 46. Nici un invatator dela scoalele cu art. 19-37 din regulamentul legii i prin in-
mai multi inva ¡Mori nu poate refuza diriginta structiuni ministeriale, cu privire la aplicarea
scoalei la care functioneaza, nici când i se obligativitatii.
incredinteaza girarea provizorie a dirigintei. Executarea la datele hotärite a obligatiunilce
La caz de refuz, invatatorul va putea dat impuse de regulamentul legii si de instructiu-
in judecata consiliului permanent. nile ministeridle, cu privire le afisarea listel
Art. 47. Dirigintele sau diriginta unei scoale copiilor.inscrisi, la trimiterea avizelor de in-
nu poate deschide ,sau conduce institute de scriere la scoala §i de amendare pe vfitor, la
instructiune privala, de nici un fel si de nici inaintarea la perceptor i la revizorul scolar a
un grad, nki nu poate profesi in asemenea in- listelor copillor absenti nemotivati i amendati,
stitute si nici nu poate prepara elevi in parti- etc., adica a tuturor indatoririlor privitoare la
cular. fara autorizarea ministerului. obligativitatea scolara ;
Art. 48. Indatoririle dirigintilor stint :
1. Aplicarea exacta a legilog i regulamentelor 8. Completarea i trimiterea la timp a foilor
icolare si a dispozitiunilor ministeriale sau ale de statistici, conform instructiupilor antorita-\
organelor de control al scoalelor ; tilor scolare ;
2. Supravegherea i controlul indeplinirii 9. Inaintarea in prima zi a fiecarei luni, ti-
punctuale a datoriilor ce privesc pe invatatori tre revizorul scolar, a raportului cuprinzand
dela scoalele cu mai multi invatatori, precum absentele acute de invatatori, precum i fe-
mentinerea bunei intelegeri dintre ei. lul lor ;

www.digibuc.ro
B EGULAMENTE 79

AceastA obligatiune o au toti dirigintii, j) Darea de seamä asupra cassei de economie,


prin urmare i invatatorii dela scoalele cu un cum se aratA la punctul 15, alin. III.
singur invatitor. .13. Ingrijirea de suplinirea momentan5
La cea mi mica bAnuealii, el raportul ar con- invätitorilor cari absenteazA.
fine informatiuni neexacte, revizorul va cer- Gaud un invAtAtor absenteaz& in curs de dou&
ceta cazul, iar vinovatul va fi dat In judecatA. zile consecutive. flat sA comunice dirigintelui
10. Intervenirea la primar, pentru oHce motivele absentArii. acesta va raporti imediat
lips& materialà, care ar impiedica bunul mers cazul revizorului ;
al scoalei. 14. Convocarea consiliului invAtAtorilor, de
Daeä primarul nu-si indeplineste Treuna din cate ori chestiuni de naturä disciplinará sau di-
obligatiunile ce rezulta din art. 76 din lege, di- dactic& reclam& O consfAtuire. Absentele dela
rigintele se va adresa revizorului, care va in- aceste intruniri ale invätätorilor nominal tre-
terveni la autoritAtile competinte pentreinde- cuti In adresa de convocare, in care se va epe-
plinirea acestor lipsuri. cifica i obiectul ei, se consideri ea lipsä dela
11. Inaintarea cätre primäria comunei a ra- curs pe don& ore si se socoteste astfel in rapor-
portului relativ la starea material& a localului tul lunar ce se inainteaa revizorului scolar,
si a mobilierului scolar, cu arätarea amAnun- conform art. 63 din lege.
tag a reparatiunilor necesare si a imbunätäti- Desbaterile sedintelor, impreunA cu hotari-
rilor de introdus, evaluAnd aproximativ i efec- rile luate, se tree intr'un registru anume ; ho-
tuarea lor ; iar cAtre revizor, a raportului re- tAririle se iau en majoritate de voturi; in cm
lativ la materialul didactic, registrele i impri- de paritate, votul dirigintelui este precumpä-
matele necesare scoalei. Aceste rapoarte vor nitor ;
trebui inaintate in cursul lunei Maiu ; 15. Activarea depunerilor scolarilor la cassa
12. Inaintarea la revizorat, la finele anului de economie, conformandu-se legii i regula-
scolar, liana in 10 zile cel mai tärziu dela so- mentului respectiv, intru ceeace se atinge de
lemnitatea incheierii anului, a unui raport ge- gestiunea banilor.
neral, eu urmatorul cuprins ; Comunicare &Aire revizorul scolar cel mai
a) Frecuentarea scolarilor, au indicarea nu-. tarziu panä la a cincea zi inclusiv a fieciirei luni,
mArului elevilor cari au lipsit motivat, nemo- ea incepere dela Octomvrie, cu privire la nu-
tivat si a celor amendati, precum si a totalului márul elevilor depunAtori, la suma incasatä in
sumelor dictate ca amenzi scolare ; luna precedentA si la No. si data borderoului
b) Situatia scolarä pe clase ; and s'a fAcut värsarea.
0) : clasa sau clasele la cari au Inaintarea la minister, la finele anului, a
funcVonat fiecare ; titlul eu care functioneazA, unui tablou in care sä se cuprindä : numärul
absentele motivate si nerhotivate ale invä Vito- elevilor depunAtori in cursul anului,sumele de-
rilor dela lectiuni si dela conferinte; concediile puse, sumele värsate, numärul livretelor res-
ce li s'au acordat si de catre clue, in cursul a- tituite, al gelor rämase in depozit la Foal& si
nului, precum si de eine au fost supliniti; rep- suma reporturilor eari n'au putut fi restituite
nerile ce Ii s'au fAcut asupra salariilor pentru copiilor ;
absente ; penalitatile sau distinctiunile prinnte 16. Avizarea imediatA a primarului si a me-
de ei in cursul anului; dicolui de plasä, In caz de boale epidemicesau in-
d) Cärtile de studii de cari s'a servit scoala, fectioase, ivite printre scolari, conformandu-se
arAtate pe clase ; cu scrupulositate prescriptiunilor legii si regu-
e) Relatiuni asupra numärului d conferinte lamentelor sanitare, precum si instructiunilor
tinute peste an si a chestiunilor ce s'au tratat ; date prin procesele-verbale dresate de medic.
f)Relalluni asupra conferintelor si cur- Cand medicul hotaráste inchiderea scoalei,
surilor complimentare sj eventual a cursuri- mäsura aceasta este imediat executorie, färä o
lor de adulti si a sezätorilor ce s'au tinut in prealabilä autorizare a autoritAtii scolare cen-
cursul anului, arätandu-se pentru fiecare din trale. Dirigintele incunostiinteaza pe revizor,
aceste cursuri numärul lectiunilor facute, nu- indicand, dupä procesul-verbal al medicuhii,
märul tinerilor cari le-au frecuentat i anume boala care bantue i timpul pe cat scoala ur-
cine le-a condus ; meazA sA stea inchisà. In acest caz, revizorul
g) Arätarea zilelor in cari scoala a fost in- va pune in cunostintä irnediat pe minister.
spectatä si de eine ; 17. Comunicarea care primäria
h) Relatiuni asupra stärd sanitare a scolarilor cursul lunii Decemvrie a fiecgrui an, conform
In cursul anului si a zilelor in cari scoala.a fost ultimului alineat de sub art. 14 din regula-
inchisä pentru caz de boalA si de care boalä mentul de vaccinare si revaccinare din 1893, a
anume ; listei nominale a scolarilor cari urmeazä sA fie
i) Starea localului, a mobilierului si a zestrei vaccinati sau revaccinati, cu indicarea numelui
didactice In genere ; si pronumelui celor de operat, data nasterii,

www.digibuc.ro
80 tIEGULAMENTE

numele i pronumele tatälui, tutorelui, patro- de cite ori invatgtorii ar simti ca in locálitate
nului sau stapanalui i aratarea domiciliului se organizeaza vreo miscare contra ordinei
acestora. publice.
Dirigintele, care nu se va conforma acestei Art. 49. Piecare invätiitor diriginte, care are
prescriptiuni, e pasibil, conform art. 45 din re- grading scolarä sau camp de experienta, are fa-
gulamentul sus citat, de penalitatile prevgzute cultatea sä suspendelectiunile pang la maximum
la art. 175 din legea sanitarg ; de trei zile, in decursul unei inni. Aceastä sus-
18. lnaintarea la timp a observatiunilor me- pendare se va puteà face pe timp de o jamb-Late
teorologice, potrivit instructiunilor date de in- de zi, de o zi, de o zi i jurnatate, de doug, sau
stitut la scoalele cu statiuni meteorologice; in caz de trebuintg chiar de trei zile consecu-
19. Comunicarea trimestriala la revizoratul tive, atunei cand va fi timpul priincios pentru
scolar, cu privire la activitatea extrascolarg a anumite lucrgri agricole cari nu surer aminare.
corpului didactic al scoalei (serbari scolare, Invglatorii sunt obligati sg raporteze chiar
cantine scolare, mersul societgtilor scolare, etc.). atunci primarului comunei respective despre
Revizorul scolar-va inainta darea de seamg in fiecare suspendare, precum i revizorului sco-
original Casei Scoalelor ; lar, argtand pentru ce anume lucrari se impune
20. Cultivarea sistematica a terenului scolar, suspendarea lectiunilor si pe cat timp.
procurat in conformitate cu art. 28 din legea Para sà astepte aprobarea, invgigtoral va
Invatamäntului primar i eq prescrierile legii notd in registrul de prezentg suspendarea lee-
pentru dotarea scoalelor rurale cu pgmant de indicind timpul cat va durá si felul
culturg pentru infatimantul practic agricol. lucrärilor ce se vor executá ; va ieì cu scolarii
Practica agricola se va face afarä de orele de in grädinä sau pe campul de experientii va
dupg normele stabilite prin art. 64-69 proceda la lucräri.
din regulamentul legii. InvalAtorul va cgutá ca lectiunile ce era sa
Produsul lucrgrilor agricole in grädina sec- se facg in timpul cat cursurile au fost suspen-
larg revine de drept dirigintelui i colarilor. date pentru practica agricolg, sg le comple-
Din venitul net al gradinii, 25 0[0 vor huá sec- teze treptat in orele de practicg agricolg pre-
larii ultimelor douä clase, iar 75 0/0 va fi al di- vgzute in program, pang cand va ajunge la cu-
rigintelui (art. 66 bis din regulamental legii). rent ; dacg va fi nevoele, va lui si ore suplimen-
Acolo unde scoala are camp de culturá, ve- tare in zilele de Joia dupg amfazi.
nitul net al acestuia va fi al inviltgtorilor insgr- Domnil revizori scolari stint lndatorati sii
cinati cu conducerea lucrgrilor practice si cu controleze in de aproape, cu oeaziunea inspec-
predarea notiunilor de Invätämänt agricol. tiunilor, dacg zilele s'au Intrebuiirtat pentru
Dacà la o scoalg sunt doi sau mai multi in- destinatiunea lor i dacg materia din celelalte
vätätori eau Invätätoare, vor contribui en totii studii ce trebuià sg se faeg in zilele respective,
la cheltuelile necesitate de cultivare ; iar ve- s'a completat ulterior, in orele prevazute in
nitul se va impärti proportional cu cheltuelile program pentru practica agricoll.
fäcute i cu munca depusa de fiecare. Elevii nl- Se atrage in deosebi atentiunea invgtätorilor
tirnelor doud clase, eari vor lucrà pe pgmantul cg aceia eari se vor dovedi eg au abuzat de
scolar, vor avea dreptul la seminte de legume aceasta dispozitiune, i vor suspencla cursurile
si de flori, la räsaduri si la pueti de pomi pentru interesele lor personale, fail a face
de arbusti, ca rdsplatä pentru munca i sta- practicg agricola cu colanii, vor fi aspru pe-
ruinta bor. depsiti (art. 69 din regulamentul legii).
Invg(atorilor cari Vor dovedi ca neglijeazg Art. 50. Dirigintii au drept la locuinfa gra-
cultura terenului scolar li se vor puteá aplicá tuitg in localul scoalei ; la caz de a nu fi inca-
pedepse disciplinare; iar dirigintilor, cei dintai pert, primgriile sunt datoare a pläti o indem-
rgspunatori, la scoalele cu mai multi invätä- nizare de locuintä sau a inchiriá_ o locuintg po-
tori, li se va puteà lua acestg functiune. trivitg, in apropiere de scoalg.
Revizorii scolari vor stárui ca toate scoalele Dirigintii au dreptul si la incglzitul locu-
din judet sä obtinä terenul necesar, potrivit intei lor.
dispozitiunilor legale. La instalarea unei scoale intr'un nou local,
Comunele sunt datoare sg' imprejmueascg lo- neconstruit dupg planurile tip ale ministerului,
cul de grading destinat practicei agricole ; iar primarul, In intelegere cu invätgtorul, va dis-
portiunea din taring in care se cul- tribui incgperile, &and cari din ele urmeazi
tiva nutreturi artificiale, intru cat folosinta sg fie ocupate de clase si de cancelarie si cari
acestui pgmant o au integral inviitätorii; de diriginte; salele cele mai spatioase se vor
21. Orice alte insgreingri cari le-ar fi date rezerva totdeauna claselor.
prin legi, regulamente qi dispozitiuni ale auto- Revizorul. ImpreanA cu medicul de plasi, pot
ritätilor scolare ; modifich distributiunea, dacä nu o vor glsi ne-
22. Comunicare dare autoritatea scolarg, ori meritä, In interesul scoalei.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 81

Art. 51. PAnd la fixarea de care ministerul Ftegistrele necesare serviciului meteorologic,
instructiunii a minirnului sumelor necesare cari se vor procura de institutul respectiv ;
pentru a face fatd la cheltuelile ce cad in sar- Condica de inregistrare pentru hârtiile in-
cina comunelor, potrivit art. 76 din lege, si trate si iesite, cu ardtarea in dreptul fiecdrei
prin urmare si a sumei pentru combustibil, hârtii a lucririi fAcute ;
primäriiie sunt datoare a da pentru qcoald Condica de expeditie ;
locuinta dirigintelui lemnele sau cantitaile de (Numerotarea de ordine a hârtiilor incepe
cabuni trebuitoare. dela prima zi a anului scolar);
Ivindu7Fe neintelegeri intre primdrie i diri- Registrul pentru notarea recepiselor de plata
ginte, cu privire la cantitatea de combustibil taxei de care elevii strani (art. 3 din regula-
intrebuintat, revizorul va cerceta cazul. Ori de mental legii);
ate ori se va constata cd scoala a limas fad Registrul cu rezultatul examinaii copiilor
combustibil inainte de timp, din negli,jen(a sau pregátiti in particular cari, au depus examen la
nechibzuinta dirigintelui, acesta va pierde drep- scoala publicd. Acest registru se tine numai la
tul la incalzitul locuintei sale pe acel an. Gaud scoalele cu 4 invatätori ;
se va constata cd din vina primàriei, coala nu Registrul pentru lucrul manul ;
a putut functiona din lipsd de combustibil, revi-
zorul va interveni la prefecturd, pentru a lua Registrul practicei agricole.
mdsurile de indreptare si a preveni repetirea Toate aceste condici si registre vor fi nume-
räului pe viitor. rotate, snuruite i parafate de revizorul scolar.
Art. 52. Servitorii scoalelor, cari nu vor Dosare in reguld. rânduite dupd natura
putea fi decât bärbati, se aleg si se concediazd pe anii scolari: de corespondentd, de
din serviciu de care diriginte, färA nici un cataloage, situatiuni scolare si tablouri de cla-
amestec din partea sificare, de declaratiunile cerate prin art. 21
Art. 53. Coral ca de expeditie a scoalei nu din regulamentul legii si altele. Dosarele vor fi
poate fi intrebuinplä deca pentru corespon- numerotate, snuruite.si parafate de diriginte.
denta oficiald de interes solar. Colectiunea Buletinului Oficial al ministe-
Orice hatie de interes personal 1%1it cu auto- relui cultelor si instructiunii publice, cu un re-
ritaile se va timbra conform legii. pertor de legile, regulamentele, deciziunile mi-
Art. 54. In timpul vacantelor, dirigintele nisteriale si circuldrile mai importante, publi-
poate pleca dela post färd concediu, cu condi- cate in el.
tiune înA sA comunice revizorului scolar nu- Art. 56. In fiecare coald se va mai tine un
mele persoanei care ii va tine locul; aceastd per- registru inventar de toatd averea scoalei ; in el
soand poate fi un invadtor din cei ce rdinan in se vor trece in capitole deosebite:
localitate, sau altA persoanä strand de scoald, I) dosarele ; 2) matriculele ; registrele si con-
cu bund reputatie. dicele ; 3) mobilierul ; 4) materialul didactic ;
5) biblioteca ; 6) uneltele-de lucru manual ; 7)
diverse.
CAPITOLUL V
Orice achizitiune de mobilier, material di-
Arhiva gi registrul inventar de averea geoalei. dactic, cati sau unelte de lucru manual se va
trece imediat in inventar.
Art. 55, In fiecare scoalà primarä ruralä se Când un obiect s'ar deteriora sau scoate din uz,
vor tine in perfecta reguld urinaoarele regis- din cauza întrebuinärii sau a unei forte majore,
tre i acte : dirigintele incheie proces-verbal si noteazá
Matricula scolarA; aceasta in registrul inventar la rubrica .Obser-
Condica de prezentä si de lectiuni ; vatiunia, tri dreptul obiectului deteriorat.
Registrul de inspectiuni scolare ; Dacä aceastá formalitate nu se indeplineste,
Registrul de inspectiuni medicale. in cari ti dirigintele rämâne responsabil cupretul obiec-
vor putea trece observatiunile lor i autoritä- tului, ca si in cazul preväzut la art. 48, punc-
tile administrative. altele cleat organele de con- tul 4, când pierderea sau deteriorarea unui
trol ale invätämântului, cu prilejul vizitärii obiect e provenita din vina lui.
scoalei ;
Registrul de sedintä al consiliului 111\40- Dach pierderea sau strickiunea provine din
torilor ; neglijenta celorlalti invadtori, ei stint respon-
Registrele cu mated de avizele de chemare, sabili cu salarial lor.
inscriere la scoald si de amendare pe viitor ; Art. 57. Materialul de invadmânt necesar la
Registre cu mated pentru certificate de clasä predarea lectiunilor se pästreazd in cancelarie
si de absolvire ; si numai la trebuintd se duce in clase ;
Registrele cass'ei scolare de economii ; sunt datori, dupd terminarea lectiunilor,
6
www.digibuc.ro
82 REGULAMENTE

sä preded dirigintilor obiectele in starea in care CAPITOLUL VI


le-au prima.
Pentru usurintd, materialul se poate pästrà Datoriile Invätätorilor In general.
si in clase, in dulapuri inchise, andu-se de a.-
tre diriginte n primirea invätitorilor respec- Art. 60. Datoriile invätAtorilor In general
cu listd in regull la inceputul anului sco- sunt :
lar, i ludndu-se in primire la finele anului, sau 1. A veni punctual la scoald cu cel putin 5
in caz de permutarea invätAtorului. minute inainte de inceperea lectiunilor, a semná
Tablourile istorice, religioase. de exercitii de prezentA, a intrà exact in clash' si a ieii tot
intuitive, etc. se vor pdstrà inchise, asd ca pra- astfel la orele stabilite prin oral%
ful, lumina, umezeala sA nu poatä avei vreo in- In registrul de prezenti, invAtAtorii vor notd
rAurire asupra lor. substanta leciunii, indicand, dupd natura ma-
Fiecare tablou va purth un numdr de ordine, teriei, subiectul leciunii, bucata de citire, pro-
scris pe o bucAticä de carton i corespunzdtor blema sau compoLitiunea, etc.
cu cel din lista tablourilor, ca fiecare si poath InvAtAtorii dela scoalele ell mai multi invAti-
fi luat si depus la locul sAu cu inlesnire. Ta- tori vor semna in registrul de prezentd, con-
blourile cart au fost puse in rarnd siacoperite cu stant in aceeas ordine, dela clasele inferioare la
geam se vor puted tine si in sälile de clasà, cele superioare ;
dupd ce vor fi fost utilizate la lectiile respec- 2. A percurge in mod metodic, cu toate apli-
tive. Millie geografice trebuitoare se pot Os- cArile form-ale si practice, materiile claselor
trd in clasil, agitate de perete, insd dupA intre- diviziumlor, conform programei analitice ;
buintare vor fi strAnse in formä de sul. 3. A avei in cla4A totdeauna textut de pre-
Cdrtile din biblioteca scoalei se vor inventa- geitire a lectiunilor, cuprinzAnd schtte de
rid, mud, pästrd i utillzh conform regulamen- plan (bine inteles nu planurt desvoltate) pen-
tului bibliotecilor scolare. Child un invätätor tru fiecare lectiane In deosebi. Din aceste schite
dä elevilor din divizia sa cArti de citit din bi- nu va lipsi niclodatA arAtarea in ce va consista
blioteca scoalei, se va afisà in clash' lista celor ociipaÇia indirectd a claselor sau diviziunilor,
luate in primire de el si se vor imprumuth la stiindu-se ca toti copiii trebue ad fie totdeauna
cerere elevilor. ocupati in tot timpul orelor de clasà fie direct,
Aparatele didactice se vor pästrà cu cea mai fie indirect.
man, ingrijire si se vor utilizá potrivit scopului Aceastä indatorire nu o au insA decht invä-
pentru care s'au dat. tAtorii provizorii, iar dintre definitivi numai
aceia cari predau pentru prima card' intr'o clasd
Art. 58. Cheltuelile pentru registre i mate- sau diviziune in care nu au mai predat in
rial didactic Jihad, conform art. 76 din lege, in trecut.
sarcina Statului, ministerul va procurd scoale- DacA un invAtAtor, dintre cei datori a aveh
lor, pe de o parte, registrele i condicile enu- textul de pregAtire, nu se va conformd acestei
märate la art. 55 si 56, pe de altd. parte, obiec- obligatiuni, el va fi rapor tat ministerului spre
tele de invdtämant cele mai strict necesare, amendare; In caz de recnlivd, va fi cenzurat
precum : häri geografice, sistem metric, cor- sau chiar dat In judecatä.
puri geometrice, glob, etc. Textul de pregätire trebue s'd fie scris clar
Primàriile vor procurà beapdrat fiecirei ingrijit
tcoale : &ate o icoanä in fiecare clasà, portretele Organele de control pot cere oricind invd-
Suveranilor,pendulA i un clbpot pentru cherna- tätorului textul de pregätire pe anul scolar cu-
rea copiilor la scoald. Pentru facerea acestor rent si pe anii trecuti ; la examenul de defini-
cheltueli, precum i pentru toate cite sunt, con- tivat, fiecare invAtAtor va prezenth comisiunii
form art. 76 din lege, in sarcina comunelor, toate textele sale.
minirnul surnelor necesare se va fixd de mi- Textul de pregAtire nu scuteste de trecerea
nisterul instructiunii publice pentru fiecare in substantä a lectiunilor in registrul de pre-
comund si se va inscrie din oficiu in bugetul zenti ;
comunelor. 4. A lucrà cu elevii In clasA probleme, teme,
Art. 59. Arhiva scoalei de cdtun va cuprinde: compozitiuui i härti, cel putin In numdrul
Matricula scolard ; cerut prin programa analiticA, corectAnd caie-
Condica de prezenti si de lectiuni ; tele elevilor i pAstrând pe cele terminate pAnd.
Registrele de inspectiuni ; la finele anului scolar, spre a se controla ori-
Registrele cu mated de avizele de chemare, child atAt sArguinta scolarilor cht i activitatea
etc.; invätitorului.
Registrele cu mated de certificate de clasA ; LucrAn In scris se pot da de elaborat i acasi ;
Condica de expeditie ; invAtätorul va chibzui InsA lectiunile i lucrArile
Dosare. In scris ash fel, ca un scolar mediocru sd-si poatti

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 83

indeplini toate datoriile scolare in cel rnult doll& pregatirea necesarä, lucrul manual la bäieti, In
ore de lucru pe zi, In afará de scoala. cortditiunile prevazute la art. 70 si 71 din regu-
Caietele de lucrari din cursul anului figureaza lamentul legii.
si la examenul de absolvire. Lucrari speciale Invätatoarele sunt obligate a precla lucrul de
pentru examen nu se fac ; mana atat fetelor din clasele conduse de ele, cat
5. A mentine disciplina, cäutând sa-si atraga si la scoalele mixte cu mai multi invatätori,
dragostea si respectul scolarilor, a aplica pe- celor din clasele conduse de invätätori barbati.
depsele cu intelepciune i potrivit cu individua- Invätatoarele nu au drept la nici un spor de
litatea fiecarui scolar, a fi consecuent In apli- leafá pentru predarea lucrului de mana ;
carea tuturor mäsurilor luate de el ; invätätorii 17. A utiliza timpul ce le ramane disponibil
nu vor uita nici un singur moment, cA ei sunt pentru cultura lor proprie, cautand sa-si Far-
in primul loc educatorii tinerimii; geasca cercul cunostintelor didactice si stiin-
6. A trece in registrul de chemare absentele tifice.
scolarilor, potrivit art. 26 din regulamentul Membrilor corpului didactic primar rural,
legii si art. 40 din regulamentul de fatä si a co- cari vor pierde cu timpul cunostintele necesare
munich dirigintelui lista copiilor cu absente exercitärii profesiunii, li se vor aplick dupa
nemotivate, spre a fi supusi arnendärii ; avizul inspectorului de circumscriptie, dispozi-
7. A priveghia recreatiile scolarilor, organi- tiunile art. 195 si 202 din regulamentul legii.
zand cu ei exercitii corporale si jocuri, unite cu Art. 61. Inviltatorul fiind dator a urma re-
cfintari. gulat la curs, a participa la consilii si confe-
La scoalele eu mai multi inviitatori, prive- rinte, a conduce pe elevi la biseria §i a Ina
gherea se va face cu randul, pe zi sau pe sapta- parte la intrunirile cercurilor culturale, absen-
mana ; tele sale nemotivate trag dupa sine retinerea
8. A lua parte la toate consiliile scolare, con- corespunzatoare din leafä.
vocate de diriginte, la conferintele generate in- Retinerile pentru lipsiri dela lectiuni si dela
stituite prin art. 203 din regulamentul legii si conferintele generale se calculeaza proportional
la intrunirile cercurilor culturale ; ea remuneratia si orele absentate ; cele pentru
9. A trece in registrul-catalog notele la timp, lipsirea dela consiliile scolare se calculeaLa pre-
potrivit normelor ce se stabilesc prin regula- cum se aratä sub punctul 14 al art. 48 din re-
mentul de fata ; gulamentul de fatä.
10. A face, conform art. 5 din lege si 14 din Calculul se face luandu-se de bag 130 ore de
regulamentul legii, recensamantul copiilor In lectiuni pe lung.
vArsta de scoalä, ori de cate ori vor fi delegati Din retinerea fäcutä pentru absente nemoti-
de revizor pentru aceasta lucrare ; vate, daca titularul a fost suplinit, se va plati
11. k face conferinte si cursuri complimen- suplinitorului dupa urmatoarea norma :
tare si acolo unde se vor infiintà cursuri de Partea alicotä din gradatie si 30% din partea
adulti, in conditiunile prevazute la art. 103-106 alicota din salariu se va retine in folosul Casei
din regulamentul de fata ; coalelor, iar 700/e din salariu se va da suplini-
12. A se conformi Intocmai dispozitiunilor torului.
din art. 66 din lege si art. 180 din regulamen- Absentele dela biserica se socotesc ca absente
tul legii, privitoare la exercitarea de comert si de jumätate de zi.
la vinderea de carti sau furnituri scolare elevi- Absentele dela intrunirile cercurilor cultu-
lor de &Are Invätatori, precum si a nu exercita rate se considerä ca absente pe o zi dela scoala
nici o functiune sau altä insärcinare in comuna, §i atrag dupä sine retinerea corespunzatoare a
fArà prealabila autorizare a inspectorului gene- lefei.
ral, afarä de acelea cari ii sunt permise prin In afara de retineri din salariu se vor putea
lege ; aplica de minister si pedepse, in urma unui ra-
'13. A locui in comuna si catuna in care este port al inspectorului, celor cari lipsesc in mod
situata scoala unde functioneazä ; sistematic dela lectiuni, consilii sau conferinte
14. A conduce pe elevi Dumineca si sarbäto- si cercurile culturale, sau cautä a induce auto-
rile la biserica, asi cum prescrie art. 27 din ritätile scolare In eroare, prin invocare de mo-
lege si 62 din regulamentul legii. tive neintemeiate.
La scoalele eu mai multi invätatori, fiecare va Art. 62. Cu ocaziunea conferintelor generale,
indeplini acest serviciu cu randul ; fiecare invatator e dator sA dea revizorului Ko-
(5. A fi totdeauna imbracati euviincios, atat lar respectiv. pe cAte o foaie de Untie, stiintele
in small cat si in afarä din scoalä. urmätoare
A face cu elevii diviziei III practica agricola a) Pentru cantine : numele scoalei care a
pe terenul scoalei, conformandu-se dispozitiu- avut cantina si a invatätorului care a condus-o;
nilor art. 64, 65 si 66 din regulamentul legii ; numärul scoalelor cari s'au folosit de ea, &ale
16. Invatatorii bárbati vor preda, cand au zile a functionat, cat a costat in total si la cat a

www.digibuc.ro
84 REGTJLAMENTE

revenit hrana unui copil pe zi, dacA copiii au Art. 64. Concedii nu se acordá decit in con-
plätit ceva sau au adus lucruri in naturä, clad ditiunile prevAzute la art. 177 si 178 din regu-
Intlintarea cantinei a mArit frecuentarea scoa- lamentul legii.
lei si cu cât anume ; Art. 65. Salariile invatätorilor in concediu
b) Pentru grAdini intinderea grAdinei culti- nu se elibereazA prin mandate individuale.
vate, felul culturil or, folosul bänesc neted, adic5
dupl scAderea chelt4elilor, cel putin aproxima- CAPITOLUL VII
tiv care ar fi fost ; daca produsele grädinei s'ar
fi vAndut cu preturile din localitate, cAti scolari Datoriile scolarilor.Pedepse.
au participat la culture grAdinei, dacA sAtenii
urmeazA intru cAtva exemplul de a se ocupa de Art. 66. Scolarii sunt datori
gràdini ; 1. A veni-regulat la scoalA cu un pAtrar de
c) Pentru scoalele de adulti : cat timp au lu- orA inainte de inceperea lectiunilor, curati, cu
crat, cA tiauditori au urmat, cam de ce varstA, ce vestmintele in ordine, cu lectiunile inviitate, cu
cursuri s'au fAcut, numele invAtAtorilor cari lucrArile in scris facute, cu cartile i toate cele
le-au fäcut, dacA comuna sau judetul au dat necesare lectiunilor.
vreo subventh pentru ele ; Clopotul se va sunä cu o jurnAtate de orA ina-
d) Pentru cercurile cplturale : cAte intruniri inte de inceperea lectiunilor ;
au fost dela 1 Septemvrie /Ara azi, ce inv4A- 2. A se purta u respect fata de invätAtorii
tori au luat parte la fiecare, in ce sate s'au ti- icoalei ;
nut, ce subiecte s'au tratat, dacA sAtenii le ur- 3. A pAstra linistea perfecta si a fi atenti in
meazä cu placere folos sau se dezintereseazä, timpul lectiunilor ;
dad' preotul participä ; 4. A aveä o conduiti frAteasca fatA cu came-
e) Pentru bancile populare etiiotele ce se razii lor ;
Oh in anuarul Casei Scoalelor. 5. In afarà de scoalä, scolarii sunt de aseme-
nea datori sä aibä o purtare in teleaptA, vrednicA
Art. 63. Afarä de cazuri de forta majorA : de iubirea parintilor si de stima tuturor came-
boale grave, moarte in familie i chemare la nilor in general.
exercitiul drepturilor cetätenesti, nici un invä- Art. 67. Nu este iertat scolarilor a face vAn-
tator nu poate pgräsi postul, conform art. 176 zäri i cumpArA?i intre dAnsii de carti sau de
din regulamentul legE, inainte de a fi obtinut orice alte obiecte. De asemenea sunt interzise
concediu In regulA. jocurire de noroc.
In toate aceste cazuri, invä tAtorul fi.nd ne- Art. 68. Nu este permis c larilor a vizitA,
voit sa absenteze, este dator sä avizeze pe revi- nici chiar cu parintii lor, lo .urile de distrac-
zor i sA lase suplinitor in locu-i; la scoalele cu, tiuni, primejdioase din punctul de vedere al
mai multi invAlätori, avizarea se face prin educatiunii si al vArstei lor fragede.
ginte, iar dacä invätätorul nu recomandA un Art. 69. Este oprit scolarilor de a desemni
suplinitor, dirigintele va ingriji de suplinirea sau scrie pe mese, pupitre, scaune, pereti si de
momentang, insircinAnd pe unul din colegii sAr, a vätämd sau stricA orice material al scoalei.
sau o persoanO sträinä. In raportul säu cAtre Art. 70. colarii trebue sá dei aceeas aten-
revizor, dirigintele e dator sA-si dea pärerea tiune tuturor materiilor din programA i sA
asupra temeinicei motivelor invocate. Revizorul puna aceas sArguintA pentru a le invätà.
apreciazä validitatea motivelor invocate de cAtre Fiecare elev din divizia III va fi obligat
invätatorul care a absentat, i pe de o parte co- parceld i planta o mica portiune din grädina
municA scoalei hotOrirea sa; pe de alta, daci pärinteascA, dung modelul celei dela scoalä
a gäsit motivele neintemeiate, face retinerea co- (art. u.7 din repulamentul legii).
respunzAtoare din salariu chiar pe chitanta de Cererile de dispensa dela cAntäri si exercith
plata retributiunii invätatorului, odatA cu lega- corporale se adreseaiä directiei in scris, pe hAr-
lizarea ei, i comuuicä cazul ministerului. La tie netimbratä, de cAtre reprezentantii legali,
revizorate se va tine un tablou de toate retine- ailiturAndu-se actul medical, in puterea cäruia
rile fAcute de revizor din salariile invAtäto- se cere dispensa.
rilor. Dirigintele supune cazul consiliului invätAto-
In tablou se va notà i motivul pentru care rilor, care decide si comunicä revizorului. In
s'a filcut retinerea (absente dela scoalä, cerc potruva hotäririi consiliului se poate face apel
cultural, etc.). la revizor. La scoala eu un singur invätator de-
Retinerea pentru absente se va face de revi- cide revizorul.
zor, prin urmätoarea observatiune scrisA pe chi- Art. 71. Dispozitiunile art. 66 70, alin. I
tantä cu cernealä rosie : administrator fi- inclusiv, privitoare la datoriile scolarilor, vor sta
nancier va face venit la Casa Pensiilor analogia afipte In perete In toate sAlile de clasA, in cursul
lefei pe . . zile, absentate nemotivate dela . intregului an scolar.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 85

Art. 72. Studiul religiunii este obligator pen- la revizor. (Art. 2 din lege si art. 5, alin. IIIV
tru toti scolarii de religie ortodoxá. din regulamentul legii).
Scolarii de alte confesiuni vor fi primiti a Art. 78. Singur dirigintele poate convoch
urmA cursul de religiune din scoalii, dach.* re- consiliul invdtAtorilor in chestium disciplinare
prezentantii kr legali o voesc. sau din propria sa initiativä sau in baza cereril
Art. 73. Orice abatere dela datoriile impuse a unuia dintre invätätori. Dacd refuel de a face
scolar (lor, in si afarä de scoalä. constitue o in- convocarea, invätätorul poate sa reclame revi-
fractiune disciplinarä si se pedepseste dupd gra- zorului.
vitatea vinei CU urmdtoai ele penalitäti :
a) Dojand In particular sau in fata elevilor ; CAPITOLUL VIII
b) Starea in picioare la lectie Ora la cel mult Notarea In registrul-catalog i matricula.
o jumätate de orä ;
Oprirea dela jocurile in comun de printre Art. 79. Trecerea in registrul-catalog a tutu-
recreatii ; ror insemnärilor privitoare la frecuentare si a
d) Izolarea intr'un loc separat in clasd, pe notelor obinutetle elevi in cursul anului si la
timp märginit, care nu va trece peste durata examen, precum si calcularea mediilor, potrivit
lectianilor din aceh zi ; instructiunilor speciale publicate in acel regis-
e) Oprirea in scoald pang la maximum o orä tru si dispozitiunilor din regulamentul de fatd,
pe zi, dandu-se scolarului lucrdri In scris, cari privesc pe flecare invdtator in parte pentru
vor fi in urnad de aproape controlate de acel clasa sau clasele sale.
.care a dictat pedeapsa ; intervalele necesare Art. 80. Registrul-catalog se va pástra cat se
mâncdrii se respectà ; poate mai curat si va rtimäne in totdeauna, In
f) Comunicarea fticutá in scris pdrintilor afará de orele de lectiuni, In cancelaria scoalei.
asupra relei purtdri a copilului ; Ori de cate ori se strecoard vreo eroare, se
g) Dojana ficutä de diriginte in scoalele cu taie printr'o linie partea gresità, iar indrepta-
mai multi invätätori : rea se face deasupra ; cand eroarea se referd la
1. In cancelarie, numai In fata Invätätoru- note, se face si eratà la rubrica Observatiuni,g,
lui clasei sau fatä cu toti invdttätorii ; d. e »La citire nota 6, in loc de 5, trim. II,
2. In fata clasei si a invätätorului respectiv ; semnat N. N.u.
3. In fata invätratorilor si a elevilor clasei ; Art, 81. Rdspunsurile scolarilor la studiu si
4. In fata invärátorilor si a tuturor elevilor la dexteritäti se apreciazä in cifre rotunde filrá
scoalei. fractii, cu numerile dela 1 pdnd la 10, avánd
Art. 74. Pedepsele corporale sunt cu desd- urmätoarele intelesuri : 1, 2 si 3, räu ; 4 si 5,
varsire oprite ; iar 1nvätätoru1 care le va aplich mediocru; 6 si 7, bine; 8, 9 si 10, foarte bine.
va fi pedepsit dupd gravitatea culpei. Notele se insemneazá in catalog in rubricile
Art. 75. Fiecare invdtátor poate dicth elevi- respective, atát dupd rdspunsurile orale ale sco-
lor sai pedepsele de sub literele af inclusiv. Alarilor, cat si dupd lucrärile kr In scris, teme,
Dirigintele, precum i consiliul invAtatorilor, probleme, etc.
pot dieth tuturor scolarilor din scoalä pedep- Nota la stiintele agricole, atát la promovarea
sele dela ag inclusiv. din divide In divizie cal si la absolvire, se va da
Pedeapsa dojanei, fikutd de diriginte in una fiecdrui elev, tinänd seamä nu numai de cunos-
din formele de mai sus, poate fi unitä si cu al- tintele ce are de horticulturä si agriculturd,
tele din pedepsele de sub bf. Pedepsele dictate preväzute de programä, cat mai ales de silintele
de consiliul havdtätorilor se vor comunich in munca depusä in grildina scoalei, cea pärin-
scris de cdtre diriginte reprezentantilor legali teasel si de rezultatele ce a dobándit. (Art. 68
ai scolarului pedepsit. din regulamentul legii).
Art. 76. Fiecare invätätor va trece in ru- Art. 82. Purtarea se insemneazd cu aceleasi
brica speciald din registrul catalog si in drew numere, avand urmátoarele Intelesuri : 1, 2 si
tul lunii in care s a aplicat toate pedepsele 3, rea ; 4 si 5, mijloc ; 6 si 7, build ; 8 si 9,
dela d inainte, suferite de scolarii sdi. foarte bunä; 10, exemplark
La scoalele cu mai multi invillátori se va iecare el ev va avea o notä deosebità la pur-
mai no-LA de cine a fost dictatd pedeapsa. tare, pe fiecare trimestru.
Art. 77. Copiii lipsiti cu desävärsire de inte- Art. 83. Mail de aceasta va fi pentru fiecare
ligentá i cei atinsi de boale ori infirmitäti, cari elev o notd de frecuentare, care se va calculá
ar puteh influenth in mod vätämätor asupra ce- dupä nor ma urmätoare :
lorlalti, vor fi exclusi din scoald de cdtre invà- Nota 10, se va da scolarului care nu va aveh
%âtorul diriginte. in tat cursul anului nici o absentd nemotivatd ;
Pentru cazurile de boald, invätätorul va cere Nota 9, pentru 1-10 absente nemotivate In
avizul medicului de plasti. tot cursul anului, indiferent dacd a fost amen-
In contra hotdririi dirigintelui se poate apelä date sau nu ;

www.digibuc.ro
86 REGIILAMENTE

Nota 8, pentru 11 0 absente nemotivate ; polar sau religios i cari vor fi chemiti la ne-
Nota 7, pentru 21-30 absente nemotivate ; ivoie.
Nota 6, pentru 31-40 absente nemotivate ; Cu !ampere dela 1 Iunie, scoiarii clasei /V la
Nota 5, pentru 41-55 absente nemotivate ; scoalele rurale cu tip urban, precum acei ai
Nola 4, pentru 56-80 absente nemotivate ; clasei V rurale, vor trece examenul de absolvi-
Nota 3, pentru orice numär deabsente mai rea cursului primar.
mare decdt 80. Acest examen va tine la fiecare scoala atatea
Art. 84. La finele fiecärui trimestru, invata- zile cate va fi nevoie si se va trece In orele
torii trec in cataloage notele meritate de sco- 8-12 a. in. si 2-5 p. m.
lari in cursul trimestrului atat la studii i dex- La nevoie, exarnenele de absolvire se vor pu-
teritati cat si la purtare. Note le trimestriale se tea prelungi panä la 20 Iunie.
pun fall fractiuni. In timpul dela 10-20 Iunie se vor tine la
Note le obtinute la examenul de absolvire scoalele cu patru invatatori examenele elevilor
(färä fractie) se vor trece de invätatorul dele- pregatiti in particular. Aceste examene se pot
gat In rubricile respective din catalog. tine si inaintea comis unilor despre cari se vor-
Invatatorii calculeazd toate mediile si corn- beste la articolul urmator.
pleteaza toate rubricile din registrul-catalog ; Art. 87. Scoalele di9 acelas judet se vor im-
aceastä lucrare trebue sa fie terminatil pana in parti de catre revizorul scolar intr'un numar
douà zile dupa terminarea examenului. de mici cercuri scolare, fiecare cerc cuprin-
Art. 85. Verificarea registrelor-cataloage, in 'Land patru scoale, alese astfel ca distanta intre
privirea exactitatii Insemnarilor cerute de deo- comunele vecine sa fie mica si nu greu de strä-
sebitele lor rubrict si a calcularii tuturor me- batut. Pe cat posibil se va tine seama de actnala
dtilor si exacta trecere a tuturor notelor i da- impartire administrativa pe cercuri.
telor in matricula e incredintata dirigintelui, Examenul se va trece la fiecare scoala Main-
responsabil de orice abatere. tea unei comisiuni formata din patru membri,
Aceasta trecere a notelor in matriculii se face dintre cari unul va fi insus invatätorul ultirnei
pentru trimestrele 1III dupii terrninarea fie- clase, altul va fi delegatul revizorului scolar ;
carnia din ele ; iar notele de examensi mediile doi vor fi dinigini ai scoalelor cercului.
se transcria cu incepere de'a a treia zi dupii Dirigintii scoalelor cercului, precum i invä-
terminarea examenului. tatorii ultiinei clase se intalnesc in cea dintaiu
Odata cu complelarea mainiculei, dirigintele Durninecä ce urmeaza dupä 15 Main. convocati
va forma dosare in regula din registrele-cata- de catre unul din colegii lor, delegat de revi-
loage ale anului scolar expirat, spre a fi pästrate zor, i hotarasc :
in arhiva scoalei. 1. Alegerea comisiunii de examinare, con-
Daca cu ocaziunea transcrierii notelor in form aliniatului precedent;
matricula s'ar strecurá vreo eroare, dirigintele 2. Data tinerii examenului la fiecare scoala.
va face corectarea in modul aratat la art. 73, Vor incheia pentru aceste lucrari procese-
pentru corectarea in cataloage. verbale, in atatea exemplare câte scoale sunt,
plus unul, care se tra inainta indatä revizorului
CAPITOLUL IX (separat). Comisiunile vor lucrà numai la scoa-
lele unde vor fi cel putin cinci elevi prezenti la
Examenul, promovarea i situa0a definitive examen. Pentru scoalele cu mai putini elevi, exa-
a Folarilor. menul se va face la una din scoalele mai apro-
a) Examenul. piate, unde se aduna comisia.
Examentil se va tine in prezenta tuturor in-
Art. 86. Lectiile vor incetà in seara zilei de vatätorilor din comisie. va fi oral si in scris, din
31 Maiu. Dela 20-30 Main se va face in cla- programa clasei IV urbane la scoalele rurale
sele IIV a scoalelor rurale IIII a scoale- cu tip urban si a div. III (anul I i II) la scoa-
lor tip urban o sintetizare a materiilor de in- lele rurale
vätamant predate in cursul anului scolar, iar Se vor da probe scrise din linaba romana
in clasele V rural si IV tip urban se va conti- aritmetica, fàràînsà cu acestea sa fie eliminato-
nua cu recapitularea materiilor, in cea dintaiu rii. Subiectele se ;tor intocmi de dire toti
(ruralä) pentru ultim i doi ani de invatImant. membrii comisiunii, prin buna intelegere si in
Se va da o deosebita insematate chestiunilor vederea unui lucru de o ora pentru fiecare obi-
cari se adreseaza judecatii elevilor si cari au ect. Lucrarile se vor cercetà de fiecare dintre
raport mai strans cu vieata de toate zilele. invatitori, intruniti In comisie, punand pe tezä
La 1 Iunie, scolarii claselor IIII la scoa- nota data in cifre si litere i semnand in drep-
lele tip urban si ai claselor IIV dela celelalte tul ei.
scoale rurale vor fi liberi, afará de cei cari lu- Suma notelor, impartita cu numarul exami-
creaza in grädina scolará sau formeaza corgi natorilor i calculata fara fractiune, va da note

www.digibuc.ro
R EGULAMENTE 87

obtinutg de elev la proba scrisg. (Dacá fractiu- Elevii cari au lipsit motivat dela examenu-
nea este cAt jumAtate sau mai mare decal ju- de absolvire vor fi examinati la inceputul anul
mAtatea unui punct intreg, nota se va "mgri cu lui scolar viitor de aceeas comisiune.
o unitate intreagg ; in caz contrariu nu se va Art. 88. Fixarea cercurilor scolare si nu-
tine socotealg de fractiel. mele deleggilor se vor aduce la cunostinta
Probe le scrise se vor pgstrà un an in arhiva acestora st a dirigintilor scoalelor intre 1-10
scoalei la care apartin elevii. Maiu ale fiecgrui an scolar de cAtre revizorul
Examenul.oral se va face de invAlgtorul cla- scolar respectiv.
sei, asistat de ceilalti colegi, cari vor puteh pune Art. 89. La scoalele de aphcatie depe Fang
intrebrtri scolarilor. Ordinea examingrii obiec- scoalele normale de inv5tAtori i invatgoare.
telor de studiu este cea stabilitA prin catalog. examenul ce absolvire se va tine dupg normele
D-nii revizori i inspectori scolari, când stint stabilite pentru coalele primare in genere
prezenti la examen, pot interverti ordinea obi- (dupà cum programa va fi urbang sau ruralg),
ectelor sau dispune examinarea din nou a obiec- cu deosebire cfi se va trece in prezenta corpu-
telor clejá trecute. Nota se va da prin inele- Jul didactic al scoalei de aplicatie, prezidat de
gere, tinând seamä si de cele date in cursul ul- directorul acesteia, i el zilele de examen vor
timilor doi ani. In caz când nu sunt de acord putd fi altele, in vederea examenelor de absol-
asupra aceleeas note, fiecare rnernbruva da ndta vire dela scoala normalg. Modificgrile necesare
separat, care se va insumh i impiirti cu numg- se fac de cAtre directorii scoalelor de aplicatie.
rul membrilor comisamii. Aceasta va fi nota Art. 90. a) Notele trimestriale, obtinute la
obtinutg de scolar la fiecare object la proba fiecare obiect de elevii claselor tip urban
oralä. ai clAelor II.V rurale, adunate si suma 1m-
La limba români i aritmeticg, nota va re- pärtità prin trei, dau mediile anuale pe
zulth din adunarea notelor dela proba scrisg obiecte.
a mediei probei orale, prin impArtirea sumei Tot astfel se capätä media anuall la purtare ;
cu cloud. iar nota de frecuentare se calculeazg o singurg
Cu aceste note si cu ale celorlalte obiecte se dati pe an, dupg incheierea cursurilor si ter-
va calculh media pe grupe si media generalg, minarea examenului de absolvire, potrivit nor-
conform art. 90. Catalogul, cuprinzAnd rezul- mei stabilite la art. 83.
tatul examingrii, sub semngtura membrilor co- Media anualg la purtare i nota de frecuen-
misiunii, va rgmâne in pgstrarea dirigintelui tare intrà si in calcularea mediei generate a ab-
scoalei respective. solventilor cursului primar.
Delegahil revizorului scolar, pentru fiecare Dad un scolar a lipsit motivat unul din tri-
scoalg, va dresh eke un proces-verbal, cuprin- mestrele I sau II dela scoalg. atunci, spre a aveh
zator de toate constatgrile bune sau rele va mediile anuale pe obiecte, se aduni numai no-
inaintA revizorului. cu observärile sa.e perso- tele depe celelalte doug trimestre i suma se
nate, odatg cu un tablou de notele obtinute de imparte prin doug.
scolari. Atât procesul-verbal cat i tabloul vor Dad un scolar, afarg de cei cari absolvesc
fi semnate de toti membrii comisiun i. scoala si de aceia ai clasei II si IV rurale, lip-
Comisiunile instituite pentru examenul de seste mottvat in trim. III si este examinat con-
absolvire vor putd examinh i elevii preggtiti form art. 2s, punctul I, va dobAndi note in ca-
in particular ; Ind vor tinea seamg de regula- talog pe trim. III. Cu notele tritnestriale se cal-
mentul respectiv. culeazg cum s'a argtat mai sus, pentru obtine-
La scoalele unde revizorul scolar va fi consta- rea mediei anuale pe obiecte, a mediei pe grupe
tat in cursul anului rezultate slabe, precum si a mediei generale ;
la scoalele suplinite, unde e nevoie, va face sin- b) Mediile anuale pe t biecte formeazii urmg-
gur examinarea absolvenOlor, tot in intervalul toarele grupe
dela 1-20 Iunie, fie reunind pe elevii mai mul- 1. Limba româng, cu sub-impgrtirile sale :
tor scoale la un loc, dad distanta intre ele nu scrierea i exercitii gramaticale, citirea, exer-
e prea mare, ori la fiecare scoalg. Diriginii citii de memorie i liberg reproducere, exer-
scoalelor aflate in aceastä situatie nu vor puteh citii de compunere i exercitii intuitive ;
face parte din comisiunea examinatoare, dacg 2. Aritmetica i geometria ;
ei insisi au pregiitit elevii ultimei clase. 3. Celelalte studii prevgzute in programg
In cazul acesta, exarninarea so va face de un religia, istoria, geografia i tiintele fizico-na-
alt invglátor titular al cercului sau chiar si din turale ;
alt cere mai apropiat, invglgtorul fiind desem- 4. Dexteritgtile : caligrafia, desemnul, cântul,
nat de revizorul scolar. In cazuri extreme (dis- exercitii corporale i militare, lucrAri practice
tante prea marl, multi suplinitori), examinarea agricole, si la bgieti lucrul manual ;
se va putd face si de trei membri, dintre cari 5. Lucrul de mâng la fete ;
doi vor fi invglgtori titulari. 6. Disciplina purtarea i frecuentarea.

www.digibuc.ro
88 REGULAMENTE

Suma mediilor anuale pe obiecte din fiecare tru cari scolarul a capátat nota slaba la purtare
grupa, Impartita cu numärul obiectelor din frecuentare ; revizorul va decide, iar numa-
grupa, cla media anuala pe grupe ; rul si dala ordinului se va nota ca mai sus.
c) Suma mediilor pe grupe. Impartita prin Art. 95. Se abrogi.
cinci la scoalele de baieti i prin sase la cele de Art. 96. Se abroga.
fete, a media generalä de clasificare a scola-
rului ; c) Situatia definitivii a polarilor.
d) Mediile anuale si media generala se calcu-
leazä cu douà zecimale. Art. 97. In curs de cel mull 4 zile dupa ter-
minarea anului scalar, dirigintele, ajutat, la
b) Promovarea. scoalele cu mai multi invAtatori, in toate lu-
crarile de sfärsit de an de catre toti invätatorii
Art. 91. Promovarea se face pe baza notelor scoalei, Intruniti in consiliu, procedeaza la tre-
trimestriale sau a notelor obtinute la examenul cerea n,,telor de examen si a mediilor In ma-
de absolvire, conform prescriutiundor art. 86 tricola, la completirea tuturor rubricilor, la
pana la 90. dintr'o clasa intr'alta la scoalele cu formarea, incheierea i semnarea tablourilor
4 invalatori i prin urmare cu 4 clase; iar din- privitoare la situatia danitivä a scolarilor.
tr'o divizie intealta (art. 2) la scoalele cu unul. Art. 98. In situatiunea definitiva se cuprinde
doi sau trei invatätori i prin urmare cu 5 clase, rezultatul general si individual al misearii sco-
Promotiuni se fac eta dar lt scoalele cu 5 clase larilor din fiecare clasa.
la finele claselor I, III si V ; iar scolarii din scolaril fiecarei clase se tree In situa-
clasele II si IV trec cu totii In clasele irnediat tiune in ordinea inscrierii lor in matricull
urmitoare, orictit de neregulatä va fi fost fre- in vedere cu dispozitiunde regulamentului
cuentarea lor i oricari ar fi mediile dobandite datele matriculei, se stabileste pentru fiecare
de ei. scoIar rezultatul final.
§colarii clasei III rurale, cari in clasa II nu Din punctul de vedere al rezultatului final,
intrunisera media de promovare, vor fi promo- scolarii pot fi :
vati In clasa IV, daca media anuala pe grupe 1. Promovati : a) pe temeiul Intrunirii mediei
din cl. 111, adunatä cu media respectivä din de promovare ; b) pe temeiul art. 91 din regu-
clasa H i impartita cu 2, da media de promo- lamentul de fata.
vare pentru fiecare grupa, conform art. 92. 2. Repetenti : a) din cauza neintrunirii me-
In caz de netntrunire a medillor, scolarii 14- diilor anuale de promovare; la scolarii din a-
män repetenti. ceasta categorie se vor arata anume obiectele
Art. 92. Pentru ea un scolar sa fie promo-. sau grupele la cari nu au Intrunit conditiunile
vat, trebue ea fiecare din mediile sale anuale de promovare ; b) din cauza lipsirii nemotivate
pe grupe : la limba romana, aritmetica i geo- In cursul anului ; 0) din cauza lipsei nemoti-
metrie, celelalte studii, dexteritati i lucrul de vate dela examenul de absolvire si cari cad sub
!liana la fete, sa fie eel putin cinci, i sa. nu prevederile art. 33 din regulamentul legii ;
aibá la niei unul din obiectele In parte din acele 3. Amanati : a) absenti motivat in trimes-
grupe o medie anuall inferioara lui patru. Me- trul III ; b) absenti motivat la examenul de ab-
dia anuala la puriare sa fie cel putin vise ; iar solvire. Elevii aflati In aceasta categorie sunt
nota la frecuentare eel putin patru. datori a se prezenta la examen intre 25 August
Art. 93. Se abroga. si 3 Septemvrie urmätor, potrivit art. 34 din
Art. 94. CAM un scolar implineste toate con- regulamentul legii si art. 26, p. 1 si 2 din re-
ditiunile de promovare. afara de media anuaIa gulamentul de fata.
la purtare, care ar fi mai mica deck pse, dar Reprezentantii legali ai elevilor cari au ab-
superioara lui patru, sau afará de media la fre- sentat dela examenul de absolvire sunt datori
cuentare, c ire ar fi inferioara lui patru, atunci sa adreseze cererea lor (netimbratA) diriginte-
la scoalele cu mai multi Invatatori, consiliul lui scoalei, liana ir ajunul zilei in care se incheie
scolar, intrunit pentru stabilirea situatiei defi- situatia definitiva a scolarilor, ca aratarea mo-
nitive a scolarilor (art, 97), va putea hotari' tivelor cari au impiedicat pe copil de a se pre-
promovarea lui,in vederea valoarei sale dove- zenta la examen.
dite celelalte note i, apreciind motivele Cererile cari vin dupa incheierel situatiunii
pentru cari a cApatat nota slaba la purtare, con- se pun la acte;iar copiii raman repetenti si se
siliul va incheià proces-verbal in regula, al ca- pronuntA contra lor amenda prevazuta la art. 33
rui nutriar si data se va 'iota in registrul-cata- din regulamentul legii.
log si in matricula, la rubrica Observatiuniu, colarii cari au motivat lipsa lor dela sward
In dreptul mediei anuale la purtare. in trim. III se trec de drept in categoria celor
La scoalele cu un singur invätator, acesta va chemati sA dea un nou examen la inceputul a-
referi cazul revizorului, aratand motivele pen- nului scolar viitor. Contra celor cari vor lipsi

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 89

dela acest examen se pronunta amenda previi- sul flout la invataturi, fie pentru silinta i bunä
zuta la art. 34 din regulamentul legii. purtare ;
Situatiunile definitive sunt alcatuite dupa 6. Distribuirea certificatelor de absolvire ;
formularul dat de minister. 7. Imnul final.
Art. 99. Ho-MI.1H le consiliului, la scoalele cu Serbarea incheierii anului scolar, ca i cele
mai multi invatatori, luate cu majoritate de vo- nationale dela 24 Ianuarie si dela 10 Maiu, avánd
turi, sunt definitive si obligatorii; situatiunea menirea de a face impresie adânca asupra ini-
trebue semnatä de top invatatorii, fàrà drept milor copiilor, toti diriginii, impreuna cu in-
le opiniune separatä. vatatorii scoalelor, ti vor da toatesilintele spre
Art. 100. Còpii depe tablourile situatiunii a-i da un caracter cat mai solemn.
definitive a scolarilor se afig in vestibulul scoa- In scoalele de aplicatie, solemnitatea in-
lei ; iar originalele se anexeaza la dosarul regis- cheierii anului se face odata cu aceea a scoale-
trelor-cataloage depe anul scolar respectiv. lor normale respective.
CAPITOLUL X
CAPITOLUL XI
Solemnitatea incheierii anului scolar.
Conferintele, cursurile complimentare
Art. 101...Anul scolar se incheie cu o serbare si de adulti.
scolara, care se face la toate scoalele primare ru-
rale din Ora in ziva de 24 Iunie. Art. 103. Conferintele cursurile compli-
Aceasta solemnitate se poate face pentru fie- mentare se vor tine in conformitate cu nor-
care scoala in localul sàu, sau cel mutt pentru mele stabilite in art. 32 din lege si art. 87-91
scoalele din aceeas circumscriptie scolara, in- din regulamentul legii.
trunite la un loc intr'un singur local. Intru- Art. 104. Cele doua ore de conferinte si cur-
nirea mai naultor scoli se hotäraste de primar suri complimentare. p cari invatitorul este
in intelegere Dirigintii, obligat a le face pe fiecare saptamána, potrivit
invätätorii i colarii sunt obligati a fi prezenti. art. 32 din lege, pentru absolventii cursului
In localitätile ea doua sau mai multe primar cari !Yen implinit etatea de 14 ani, se
cand solemnitatea nu se va face intioun singur vor tine intr'o singura data pe septamána, de
local, se vor hotäri ore deosebite pentru fie- preferinta Joia dupa amiaza, i, in tot cazul, in
care kcoala. afara de orele ordinare de clasa.
Parintii scolarilor vor fi invitati sä asiste la Art. 105. Frecuentarea conferintelor si cur-
serbare ; forma invjtaiunii e lasata pe seama surilor complimentare fiind obligatoare pentru
fiecärui diriginte. acei absolventi, urmeazi sa li se aplice dispozi-
Primariile vor trimite reprezentanti, cari tiunile din lege relative la obligativitate.
Ivor prezida solemnitatea, afara de cazul cánd In vederea aceasta, invatatorul diriginte va
revizorul scolar sau o persoanä superioara a- forma, cel mai tarziu pana la 15 Octomvrie al
cestuia, din administratia invät,amantului, ar fi fiecarui an, conform art. 88 din regulamentul
de fate'. legii, lista tuturor absolventilor cari nu au im-
In lipsa unui reprezentant al primäriei si a phnit etatea de 14 ani si nu s'au inscris la alta
until membru al controlului invatamântului, scoala pentru continuarea studiilor. Pe baza
presedintia revine de drept dirigintelui scoalei acestei liste, va trimite reprezentantilor legali
sau delegatului dirigintilor, In cazul cánd mai ai copiilor datori a urmit cursurile complimen-
multe scoli ar fi intrunite. tare avize de inscriere din oficiu la aceste
Invatatorii absenti fara motive valabile vor cursuri; iar dupa douà absente nemotivate.
fi raportati ministerului spre amendare. avize de amendare pe viitor.
Art. 102. Cursul solemnitatil va fi ur-
inatorul : Daca scolarul continua sa absenteze, repre-
1. Imnul regal, antat de scolari ; zentantul legal al sail fi supus la amendi,
2. 0 cuvintare festiva tinuta de dirigintele dupa norma stabilita la art. 28 din regula-
scoalei sau de delegatul diriginilor. Cuvantarea mentul legii.
va cuprinde neaparat darea de seama asupra si- In scoalele mixte, fetele pot fi dispensate de a
tuatiunii definitive a scolarilor ; urmá cursurile complimentare. (Art. 90 din
3. Respunsurile autoritatilor prezente ; regulamentul legii).
4. 0 mica productie scolarä, constand din Conferintele i cursurile complimentare se
cantäri, recitari, mici piese teatrale cu subiecte vor incepe la 1 Noemvrie i v?r continua In tot
moralizatoare, exercitii de ordine, etc. ; cursul anului scolar.
5. Dirigintele va da citire mimelor acelor Art. 106. Conferintele i cursurile compli-
elevi cari merita mentiune, fie pentru progre- mentare vor aye& de scop de a exercite pe sco-

www.digibuc.ro
90 REGIILAMENTE

lari asupra cunostintelor dobandite in ultimele din partea reprezentantilor legali ai copiilor
doua clase ale scoalei primare. copiii eärora li se libereazh certificate de elm&
Ocupatiunile de cäpetenie vor fi stint considerati ca retrasi din scoala dela care
I. Leotard de buditi alese ca subiecte de is- emmä certiScatul.
torie, geografie si stiintele fizico-naturale Certificatele de clasä, afarä de cazul când ele-
agricole. vul a trecut de varsta de 14 ani, se elibereazä
Elevii vor fi indrumati a citi acasa din auto- numai acelor elevi ai caron pininti declarä cA
rii ce li se vor imprumuth ein biblioteca scoalei, la inceputul anului scolar doresc sa-1 inscrie la
a face rezumate In scris si a reproduce si oral o altA scoa à publicä sau privatä, i vor arätà
in clasà, cu cuvintele lor, cuprinsul bucätilor anume scoala la care voeste sA-1 inscrie.
citite ; Directiunea scoalei va comunich, in acest caz,
2. Scrierea. In afarä de rezumatele de mai revizor ului despre el iberarea certificatului,
sus, scrisori de afaceri, chitante, contracte, arltand adresa exacta a pArintelui elevului
elc.; scoala la care a declarat ca va inscrie pe fiul sAu.
3. Aritmetica geometria.Exercitii si pro- lievizorul scolar va controlà la timp, dacä in
bleme asupra sisteraului metric, a fractiilor, a adevär elevul a fost inscris la scoala unde a de-
calculului dobanzilor si a mäsurilor suprafe- claret pärintele säu.
telor i volumelor. Certificatele de absolvire se libereazA de drept
Art. (07. Pe langA cele dourt ore pe saptä- scolarilor cari au trecut examenul nitimei clase.
maul de cursuri complimentare, absolventii, In coloana anilor cari nu s'au urmat
cari n'au implinit etatea de 14 ani, vor mai luh scoalä, se noteael pe ce bazA seolarul a fost
parte, impreunä cu ceilalti scolari, la lucrArile matriculat.
practice, fie de agriculturä, fie de lucru ma- Certificatele de clasä si de absolvire se libe-
nual ce se fac in scoalä oxt. 89 din regula- reazä din condici cu match'.
mentul legii). Numärul orelor pentru aceste Certificatele nu se emit pe- aft nume deat
lucrari nu va trece de doua pe siiptämanä. In acela cu care elevul a fost inseris in scoalä.
scoalele de fete, lucrärile agricole i lucrul ma- Cu toate acestea, dad, printr'o sentintä ju-
Tival vor fi inlocuite prin lucrul de mina'. decAtoreasca, prin legitimare sau prin adop-
Art. 108. Pentru cursurile complimentare tiune, a rezultat o schirnbare legala a numelui
nu sunt examene. Se rnentioneazi insä, atat in scolarului, in acest caz se va liberh certificatul
matricolA, cat si Iii certificatul de absolvire, cu numele schimbat, indicandu-se in matriculA
daca frecuentarea a fost regulata i ce progrese actul legal in baza caruia s'a fàcut schimbarea.
a fäcut scolarul. 0 astfel de schimbare de nume se va putea face
Art. 109. In scoalele cu mai multi invätätori, si in timpul cand scolarul urmeaz5 inert la
cele douA ore de cursuri complimentare propriu scoala.
zise se vor face pe rand, in fiecare an, de cate Art. 112. In caz de pierdere a unui certi-
un Invätätor ; aceastä obligatiune privind pe ficat, duplicatul se cere dela dirigintele scoalei
toti invAtätorii scoalei, cu exceptia din aliniatul dela care emanA originalul.
urmätor, lucrul manual se va predà de invätä- Petitiunea va fi netimbratA, dael duplicatul
torul insArcinat cu aceasta, i exercitiile de cerut este al unui certificat obtinut ca elev al
practica agricoll de cAtre dirigintele scoalei. scolei publice ; iar prevAzutà cu timbrul legal,
InvätAtoarele, la scoalele mixte, nu au nici o dacA duplicatul este al unui certificat de examen
ocupatie in cursurile complimentare. trecut ea elev pregätit in particular.
Art. 110. Cursurile de adulti se vor tine in
conformitate cu normele stabilite in art. 34, 35, La scoalele cu 3 si eu 4 invätätori, dirigintele
din lege, 95-98 din regulamentul legii si cu pune petitiunea in vederea consiliului scolar ti
regulamentul scoalelor de adulti acesta, In baza dovezilor aduse de petitionar,
Nu se pune nici o limitä de varstA pentru cei decide, prin incheiere pe contrapagina, dads
cari vor sä urmeze.aceste cursuri. se autorizeaza sau nu liberarea duplicatului.
Nu e permis a uni conferintele i cursurile Duplicatul nu se va puteh liberh deck dael
cornplimentare cut cursurile de adulti. se va face dovada sigurä cA originalul a fost dis-
trus, ash ea sA nu mai postä servi pPm fraudA
alt cuivh.
CAPITOLUL XII Duplicatul nu se libereazA deefit dac,5 unani-
Certificate 0 duplicate. mitatea invAtAtorilor se pronuntä favorabil ce-
rerii. La eaz de a se refuza liberarea. petitiona-
Art. HI. Certificatele sunt de elasA si de ab- nil are drept de apel la revizor.
solvire. Duplicatul unui certifieat de examen trecut
Certificatele de clasii se libereazI dupl ce- ea elev pregätit In particular se libereazA pe
rerea formalá netimbratA, adresatA dirigintelui coali de 1 leu.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 91

Atributiunile aci specificate ale consiliului recte câtre acele servicii, anularea certificatelor
scolar dela scoalele cu 3 si 4 InvAtAtori, privi- emiterea unui duplicat, anexand i eke o pu-
toare la liberarea duplicatelor, tree, pentru blicatie, conform formularului dat de minister.
scoalele rurale cu mai putin de 3 InvátAtori, Sub nici un cuvant duplicatul nu se va emite
asupra revizorului scolar, druia dirigintele Ii pe alt nume decât pe acel ce figuread In ori
va supune cazul prin raport special, dându-si ginal.
pArerea i inaintând cererea in original. Art. 113. Toate dispozitiunile contrarii re-
Dirigintele va publica In Monitorul Oficial gulamentului de fatä sunt abrogate. El intri In
§i In Buletinul Ministerului, prin adrese di- vigoare dela data promulgärii.

Aneza A.
coala primarei 1) No. de 2), circuniscriptia
No. din 0)
Inscrierea pe anal polar 190 190 4) clasa

á0 NUMELE
COPILULUI 1,)
)-, ,,,,,aa)
00
--...-.

rr, ca 8 i:°:
-0o
,,,
0 ,,, ....
-z.,,,dal.
e "ra 4 o 8 o ,,,3 ° 8
*1
_r- 2
...9

a)
, 4' a)

73 o Q # 6-.621.3g150
EZ`Sco 0E4
azom..,
,rj ._, ,..,

7, °' 0 &Sp" ..F, 5:7-'21. 0


siiit't..t-'
13

d
r
0

gi

Director, Institutorii,
(cari au dat ajutor)
Diriginte, Inviiteitorii,

5) Urbana sau ruralA de bAieti, fete sau mixtA.


5) Nurnele special al acoalei dacI, fl are.
8) Numele suburbiei ai al oraaului sau al cAtunului i comunei, cu plasa tai judetul.
4) In capul listei se tree, dupa situatiile acolare de firma anului precedent, contingentul vecbiu al
scoalei, afarl de absolventi ai de cei cari nu mai sunt stipuai obligativitátii, notAndu-se in dreptul fle-
cArui nume, in loc de a ce completa rubricile, matricula in care ai No. sub care este inscris. Apoi se
tree cei inscriai de bun& voie ai la fine eel inscriai din oficiu.
5) Numele de familie, apoi initiala numelui de botez al pttrintelui tai la fine numele de botez, al co-
pilului, de exemplu: Constantinescu G. Ion.
6) In aceastA rubrictt reprezentantul legal va aerie cuvintele: *Am prima acteleu i va semnit. Ne-
atiind carte va semnit prin punere de deget, sub declaratia scrisft de institutor sau iavittAtor, ori
director sau diriginte.

www.digibuc.ro
92 REGULAMENTE

Anexa B.

--
ROMA.- NIA.

IIINISTERDL CULTELOR I INSTRUCTIUNII PUBLICS

coctict primard , circumscriptia No.


qcoala No. , din suburbia
ceitunut
comuna , plasa judefui

REGISTRU-CATALOG
de chemare, consemnarea absentelor i notele la studiu ale elevilor din clam , pe anul
lcolar 19... 19...
Institutor,

INSTRUCTIUNI
I. colarii se inscriu in registrul-catalog In ordinea alfabeLic l cu indidrile relative la
mime din lista de Inscriere.
2. No. matriculei se aerie cu cifre romane I, II, etc. ; No. matricular al scolarului cu cifre
are be.
3. Categoria din care face parte scolarul se aratä in sub-rubrica respectiva printr'o linioari
verticalä.
4. Absentele se noteazä in rubricile ce aratà data zilei in care se On lectiuni cu o linioarä
verticali pentru absentele din orele antemeridiane i cu o linioarä orizontalä pentru absen-
Vie din orele postmeridiane, de exemplu :

1 2 3

1. Motoe V. Ion. Prezent la scoalä In eätesi trele zile ;


2. Neagu I. Nicolae Absent dimineata la 1 si 2 a lunei i dupi amiazi la
3 a lunei.
3. Trotusan D. Gheorghe Prezent intreaga zi la 1 a lunei, absent dupä amiazi
la 2 a lunei si absent intreaga zi la 3 a lunei.

Absentele motivate se deosibesc printr'un mic cerc 0, care taie linioarele de absente ; de
.exemplu : (I) absentá antemeridianä motivatà ; e absentä postmeridianä motivati ; (I) 9 ambele
absente din aceeas zi motivate.
5. La finele lunei, abseMele se insumeazä si se tree in cifre in rubricile respective.
6. Notele lunare, mediae trimestriale, notele din examen, mediile anuale pe obiecte si pe
grupe si media generali de clasificare se trec gradat In catalog, potrivit normelor stabilite
prin regulamentele pentru administratiunea interioarl a scoalelor, cu privire la notarea, la
calcularea mediilor si la termenele trecerii lor in registrul catalog. Gradat se vor inscrie i pe-
depsele, iar insemnirile relative la caracteristicä se vor trece odati la finele anului scolar.
7. Situatia la finele anului scolar se va preciza prin cuvintele : promovat, repetent. Notele
obtinute la examenul din August se tree in rubricile respective; atunci se hotäräste definitiv
situatia scolarului si se face nota euvenitá la rubrica 7,0bservatiuniu.
Domiciliul parintilor sau al corespondentilor se trece in lungul rubricei ; la fiecare schim-
bare de locuintA, pärinii i corespondentii vor trebui si Incunostiinteze directia scoalei; noua
adresi se va trece In catalog sub cea veche.

www.digibuc.ro
CHEMAREA §COLARILOR §I CONSEMNAREA ABSENTELOR I)

Categoria din
care face -,-. ABSENTE
ó 7.: parte ecolarut
--___
'A
.E1 LUNILE
DATA ZILELOR CD

ts 2. r ""'w

66 O,.
z6 z= zz .
=.,s
E
a)
'ts
-2 4
-- G

1 2 3 4 5
,

--
6 7 8 9110111112113114115 16117118119120 21122 23124125 26 27 28 29 30 31
4 g á 8
1"

Septemvrie
I Octomvrie
Noemvrie.
Decemvrie .

II / hi:mark 'N
Fevruarie

III.... Martie
Aprilie
Maiu
Iunie
. .... ... ... ... ... ....... ... . . . ..... . .... ... ........ ._ .... .. ... ... ...... .... ... .. ... .. ..

(Examen Itmie) i Totalul absentelor....

1) A se repot& acest formular fuel{ de trei


www.digibuc.ro
co
NOTELE DOBANDITE DE §COLARI

I IA
Limba românä ¿ Celeialte studii Dexter i tAii .5 D Wig)» =1
z 7 r4
t;
g
et 4
2.4.;'
g a -8,, .. 73 1 a :le
us. p, en .0
o u 4
'+,',
C. .. !... 03
TRIMESTRELE 0 e 0
0
T.i.;;..
111.23 2 4!), 2
...4 i 2 a a -a E. a5 g 'FS- f-.' 4:
4 ris' -. t.c1
Va i
To::., E
:E:.-7';',2 :=:- a 4---2.
4.4

0-c
ko ti
ag
....1 .5!
c° ec, WI

t...
Pa
8
a
P.-
Eza
-2, :g.,u
s3.1i,
-- e
2...2.3.5.z c'in
pl

:,
'8
r4
r4 v 41 .'4'
0 Fo'
c4
.T,
.1°,
°
Ca.ti
=.21
oe
=
8 4
" "
8
E
4 4
1 Q8
3 a' 4
Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III
.
Media anuali pe
obiecte
_
Oral
e

Media la oral

Media In scris

Media anuall pe _
grupe
Media generali
(cifre si litere)
Situatia la sffirsitul anului scolar . . . . Clasificat . a intre elev . . promovat . . din aceeas clasá.

1) A se repeth acest formular tacit de trei ori.


www.digibuc.ro
REGULAMENTE 95

.knexa C.
ROMINIA
IIINISTERUL CULTELOR l INSTRUCTIUNII PUBL10E

coala primard , circumscrinia No.


?coala No. din
Suburbia j Comuna
Cdtunul ?
Plasa , Judetul

MATRICULA No.

Contindnd nume, dela No. matricular pecnii la No.


dela 1 pcinei la
Director,
Diriginte,

INSTRUCTIUNI

1. Fiecare matriculg, cornpusä din eke . . pagini identiee, are un numär de ordine. No. 1 se
va da primel matricule in care se vor incepe inscrierile la Inceputul anului scolar 19. 19.
No. 2 celei care se va Incepe dupä uinplerea celei cu No. 1 si asA mai departe.
2. Scolarii se inscriu in matriculä, in ordine alfabetid i cu indicärile relative la nume din
listele de inscriere, incepAndu-se cu cei din clasa ultimä, a IV-a, la scoalele urbane si rurale cu 4
invätätori, a V-a la celelalte scoale rurale, i sfärsindu-se cu cei din clasa I. Scolarilor cari se in-
scriu dupä inceperea anului scolar li se dau paginile urmätoare, In ordinea inscrierilor, färä con-
sideratie de clasa In care se inscriu.
3. Pentru fnlesnirea cäutärilor in matriculd, se va notà in josul paginei, ori de cAte ori ur-
mead sA se deschidä altà paginä aceluias scolar, No. matriculei i pagina in care i se continuä
partida ; iar pe aceastä din urmA paging se va nota de asemenea No. matriculei i pagina In care
scolarul a fost inscris mai fnainte.
4. Modalitatea i termenele trecerii tuturor Insemdrilor i notelor In matriculA sunt fixate
prin regulamente.
Matricula va fi scrid estetic i deslusit.
5. Se va specifica in matriculA, cat mai lAmurit, pe ce bazä s'a fäcut Inserierea scolarului; ast-
fel se va nota cA inscrierea s'a fAcut pe baza certificatului de promovare No. . . . din . . . .
dela scoala . . . . ; a examenului de inscriere din . . . , cerut prin petitia InregistratA la
No.. . . . din . . . a art. . . . din regulamentul scoalelor primare . . . , avAnd certi-
Scatul de absblvire No. . . . din . . . . . dela scoala a adeverintei de permutare
No.. . . . din dela scoala . . . . . La scolarii de elasa I se va specifici dad s'a
Inscris de bunavoie sau din oficiu.

www.digibuc.ro
Anexa C. Aceasta particla este con tinuarea partidei No , din matricula No. pagina cn
MATRICULA No.
No. MATRICULAR pag.

Elev , näscut . . . . la . . . tuna , anul . .


f suburbia.
' ceitunul
comuna . . . . . , plasa
. , jucletul , de nqionalitate , de religie.
vaccinat . . . . la . . . luna . . . , anul . . . , inscris . in gcoalet la , tuna . . . , anul . . . , pe baza . . . .

Clasa A

Anul Folar
TRIMESTRUL .3 70 ,as
s. ,.., -ai 0 ' ;5
OBIECTUL DE STUDIU
Tg.,:1,-,)

PI Q' '' 0 m .3
ts
I II III '"
;Ei .
op
o 5
:lo
Z1 e
.-,- os
GQ.)oP.
o0
G ....
APLICAREA OBLIGATIVITITII OBSERVATIIIRI

a A' a A
ka Scriere 3;31 exerciM gramaucale .. ... .. . . .. Párinte ...
-E. Cettrea ... .. . Tutor
ze Exercitii de memorie al libera re- StaptIn
.. producere Profesiunea
1 Exercitii de compunere ........ . , Corespondent
Exercitii de intni0e. .... ... .... .... Domiciliul
Totalul absentelor
MatematIcele I I Motivate
..., Religiunea Nemotivate
Istoria
--EF- Geografla 1,-
/ Amendate
Totalul general
Vintele thico-naturale Cate amenzi s'au aplicat tn cur-
Callgrafta sul anulul
Desemnul ..... ..
:...-..
Cantul Il
r, Exercitii corporate
V. Exercitii militare .... .......
A Lucrul manual (la IWO) 1
Lucrari practice agricole
Lucrul de mana (la fete). .
Purtarea
Frecuentarea
Situatiunea de finale anului acolar Liberat certlficatul No. .. ...,
Ordinea de clasificare din
Director,
Diriginte, Aceastli partidá se continua In
www.digibuc.ro matricula No osa
BEGULAMENTE 97

Anexa D.
&oala primard
din
SITUATIUNE *COLARIk

Astizi Iunie 190.. , Consiliul scolar, intrunindu-se sub presedentia direeto . .


procedând la stabilirea situatiunii generale si individuale a elev . . . clasei . . . . pe anul
scoter 190... 190..., In vedere cu dispozitiunile regulamentului 1i datele matriculei, confirmä
definitiv urmätorul rezultat general al numitei close :,

2; RIMINI MIMI .8

ii INDICATITTNI irl
44
F
4 MI a 2 ET.,
,

4 Elev.... inscris.... ja inceputul anului (vecbiul contingent), din


nou strämutati aci in cursul anului .
2 Elev.... Morti, strárautati aiurea, retrasi, absolut neregulati . . . .. , .. . ..
a) earl au urmat regulat in toate trimestreleo . . . ... ... ... ...
3 Elev... rämasi/14 cari n'au urmat regulat
c) absolut neregulati.
a/ din cei cari au urmat regulat .
4 Prezenti la e- /b) din ceilalti eari au urmat neregulat sau absolut ...
xamen neregulat , ... ... ...
5 ) motivat
Absenti la examenul de absolvire{a
b)- nemotivat ..... . . . ... .. , ... . ...
a) pe temeinl Intrunirii mediei de promovare ...... . ... . . .. ,
6 Promovati{b) pe temeiul art. 91 din regulamentul pentru adminis- ...
tratia seoalelor primare 1) , . ... ... ...
din mum neintrunirii mediei de promovare . ... ... ...
, ) din cauza lipsurilor nemotivate in cursul anului I). . ... ... ... ...
7 Repetenti i 0) Din cauza lipsetnemotivate dela examenul de absolvire
1 ienctarrui di csaurbeaplr evieidtenrvial ta.n3tu3 ipnr :ia t u la
ludi
a) Absenti mot, in trimest. III si a cäror situatie nu se
8
poate stabilt 3)
Aminati b) Absenti mot, la examenul de absolvire si a caror si- " ...
tuatie nu se poate Ind stabili . . . ..

Director,
Diriginte, Consiliut pcolar,
(I.y. S.)

aceastit rubricti. se vor notA numai elevii cari au fost trecu0 In class III l V la 0coale1e ru-
rale, Wit el fi tntrunit media do promovare.
Dintre absenlii nemotivati ln cursul anulul, eel cari au lipsit 01 la examenul de absolvire £0 vbr
trace numai tn rubrica acestora din urmd.
8) Elevii din clasa IV urbanit i clasa v ruralá, earl au lipsit motivat In trim. III i la examenul
de absolvire se vor trece unmet tn rubrica celor cad au lipsit mativat la acest examen.

www.digibuc.ro
98 REGULAMENTE

SITUATIUNEA INDIVIDUALA SE HOTARASTE PRECUM URMEAZA :


,..
a a
ni
a aa
Oblectele de studiu
.1lotitrirea g; 79. Numele gi pronumele aa ofa
"...6' 11
la earl nu Intrunegte 'is-
a
c onsillului condiliunile de
6'
a
6
z
El
6
Z
elevulul 75 73
ca .54

0
a0 0 promovare '
...
o
.a
0

. . . . .
. .
etC.

Director,
Tiriginte, Consiliul polar,

Notet. Se vor aerie gcolarii In ordinea tnsciienIi lor In matriculá, notandu-se in dreptul fleciiruia,
la rubrica respectivii, cuvintele promovat (la cei promovali); repetent din cauza nelntrunirii mediei
de promovare; repetent din cauza lipsirii,nemotivatft dela Scoalti; repetent din cauza lipslrii nemoti-
vate dela exainen gi care cede sub prevederile art. 83 din regulamentul legli ; dator a se prezentd la
examenul dintre 25 AugustS Septemyrie exclusiv, potrivit art. 34 din regulamentul legit.

MINISTERUL CULTELOR 1 INSTRUCTIUNII PUBLICE


Ministerul aduce multumiri urmätoarelor persoane cari au fäcut donatiuni ecoalei
Mieti
din comuna , catunul , judetul (sau acoalei de fete No. din
1. D. pentru (cutare lucru donat).
2.
3.
4.
5. etc., etc.
MINISTERUL CULTELOR I INSTRUCTIUNII PUBLICE
Ministerul aduce multumiri d. din comuna
judetul , pentrucä a donat ecoaleh (cutare lucru).

MINISTERUL CULTELOR I INSTRUCTIUNII PUBLICE


Elev , pierzänd certificatul de absolvirea cu No.. , .
din , eliberat de directiunea coalei . din ai elibe-
rändu-i-se un duplicat sub No. din , se publici anularea certi-
ficatului pierdut.

www.digibuc.ro
REG ULAMENTE 99

A
INDICE ALFABETIC
., I

Absentele scolaAr art. 40 Imprimatele necesare scoalei art. 55


r
Absentele invAtAtorilor art. 61, 62 Inscrierea copiilor in scoale ,art. 7, 8, 29
Adul tii , ,...,art. 110 Inceperea cursurilor ,....art. 7, 36, 43
Adeverinte de permutare art, 30 Inscrierea In alte clase . . , art. 13
Aprobarea distribuirii claselor si diviziu- Inscrierea in alte clase dupA intrerup. -stu-
nilor. art. 4 dillor mai mult de un an ...., art. '14
A lcAtuirea orarelor 4 Art. 5 Inscrierea in alte clase a copiilor veniti din
Anul scolar (durata lui). ..._ art. 31 scoalele de cAtun. . , art. 15
Arhiva scoalei de cAtun art. 59 _Inscrierea in alte erase a copiilor veniti eu
Auditorii nu sunt adm isi in scoalA art. 19 certifie, din sträinAtate art. 1
Inscrierea absolventilor de Curs primar, art. 18
Inscrier, a la o scoalA din alti circum-
scriptie art. 20, 21
Calcularea mediilor art. 90 Inscrierea scol. veniti dupä &Sept. art. 29
Certificate de clasä art. 20 Inscrierea din oilein art. 22, 23
Cercuri scolare art. 88 lnscrierea elevilor strAini art. 24
Combustibilul ............ 51 Indatoririle dirigintilor , art. 48
Condica de expediie art. 53 Ineheierea anului scolar , art. 101 si 102
Cheltueli privitoare pe Stat i comunhart. 58 Inceperea enrsurilor de adulti...., .art. 105
Concedii art. 63, 65 Inscrierea in matriculA t . art. 44
Comunicari eu ocazia conferintelor .. art. 62 Inveatar si arhivi art. 56
Certificate de clasä i absolvire art. 111
Clasifrcarea elevilor art. 95, 96, 97
Conferinte si curs. compl. art. 103, 104
Cultura in grädina sc. i cAmpul de Lista cArtilor art. 37
exp. art. 48, 49 Lista copiilor rAmasi neinscrisi art. 23
Locuinta dirigntilor .art. 50
D
Datoriile invItätorilor .. art. 60 Matricula art. 44
Datoriile scolarilor art. 66 71 Materiile cursurilor complimentare art. 106, 107
Distribuirea claselor si diviziunilor lntre Materialul de invAtilmádt (pAstrare) art. 57
invalAtori ..1 , ..art. 4 Mergerea la biserica art. 4'1
DispensA de vArstA . art. 12 Modificarea orariului art. 5
Dirigintii si datoriile lor art. 45, 47
Distribuirea incAperilor art. 50
Duplicate si certificate art. 112 Normele dupA cari se face inscrierea, art. 9-12
Durata curs. in scoalele rurale art. 2 Normele examenului ce trebtie sA depunA
elevii cu certificate din strAinAtate, art. 15
Notarea absentelor art. 40
Notarea elevilor in catalog si matri-
Examenele de inscriere nu dau drept la colA art. 79-85
certifiedte art. '17 Notele cursurilor complimentare .....art. 108.
Examenul celor cari au lipsit moti-
vat in Iunie si ult. trimestru ....art 26, 27
Excluderea copiilor infirmi art. 77
0
Obligativitatea orariului art.' 5, 38.
Examenul elevilor pregAtiti in parti- Orariul si programa examenelor . din
cular art. 26, 87 August. ... art. 27
Examenul de absolvire art. 35, 86, 87 Obligatiunea dirigintelui in timpul vacan-
Examenul scoalelor de aplieatie. s art. 89 telor art. 54
Obiecte i tabele de invAtAmAnt. art. 57
Felul scoalelor rurale art. I.
Frecuentarea cursurilor complimentare art. 105 PAstrarea materialului didactic. art. 57
Formulare de imprimate pag. 90-98 Programa aplicatA scoalelor primare art. 3

www.digibuc.ro
100 BEOEULAMENTE

Premii nu se dau absolventilor rein- Suspendarea cursurilor pentru cultivarea


scrisi art, 18 grAdinilor scolare art. 49
PregAtiti in familii sau institute pri- Servitorii . art. 52
vate 6 art. 20, 21 Salariul invitAtorilor art. 64
Programa si orariul examenelor dia Au- Studiul religiunii art. 72
gust . . art. 27 Situatia definitivA a elevilor ....art. 97-99
Permutarea in cursul anului la o alti Solemnitatea incheerii anului scolar. art. 101
scoali rural/ art. 30 si 102
Permutarea dela o scoala urbana la una §coalele de citun art. 3
rurali art. 30
Permutarea dela institute la scoale ru-
rale art. 30 bis
Penalitäti pentru absentele nemotivate ale Taxa de inscriere a elevilor cu certificate
invAtAtorilor art. 61, 62 din strAinAtate art. 16
Pedepsele scolardor art. 73-78 Trimestrele anului scolar . art. 35
Promovarea art. 91, 92, 94 Timpul vizitArii i reclainatiuni.. .. art. 42
Produsul grädinii scolare art. 48 Tabele i obiecte de invAtämänt art. 57
Personalul didactic al cursului compli- Tablou de clasificare . art. 100
mentar art. 109

Urmärile neplätii la timp a taxei pentru ele-


Rotatia invätätorilor art. 6 vii strAini art. 25
Retragerea copiilor din scoalA art. 20 Ultima datä a inscrierii. . art. 29
Rugäciunea In scoalä art. 39
Registru catalog art. 43 V
Registre i acte obligatorii .art. 55
Registru inventar, art. 56 Viza certificatelor elevilor pregätiti in par-
ticular si nereusiti la examene art. 28
Vacante , ,.. art. 32,
Varsta elevitor art. 12
SärbAtori religioase i nationale art. 31 Verificarea registrelor. cataloage art. 85

REGULAMENT
PENTRII $COALELE DE ADULTI DIN 28 DIAIU 1904, CU DIODIPICIRILE INTRODUSE ARK LA 15 SEPTEMVRIE 1908

Art,. L Comunele urbane si rurale, precum a)§coale de adulti in cari se predau studiile
corporatiile de meseriasi, pot institui, cu chel- din Invätämäntul primar ;
tueala lor, cursuri de adulti. (Art. 34 din lepa b) §coale de adulti (cursuri libere) in cari se
invätAmAntului primar i art. 56, alin. 1H din le- vor predà cunostinte generale de istorie, geo-
gea meseriilor). grafie, literaturä si mai ales cunostinte utile de
Art. 2. Nu se poate deschide un curs de-a- igienA, medicinä popularA, economie casnicl,
dulti cleat cu cel putin 5 auditori in comunele agriculturA, drept civil ;
rurale i en cel Min 10 auditori in comunele- §coale de adulti destinate a completa in-.
urbane. structiunea ueenicilor din fabrici, ateliere
Pentru functionarea celor dintii se va ob- prävälii.
tine autorizarea inspectorului de circumscrip- In aceste scoale se vor preda lectiuni asupra
tie ; iar.pentru cele din urmä autorizarea mi- limbei romfine, a limbilor strAine, a aritmeti-
isterului. cei i geometriei elementare, acontabilitätii, cu
Art. 3. In scoalele de adulti se poate Inserie adause, dupA Imprejuräri, asupra comertului
orice român care a implinit etatea de 14 ani. sau a diverse cunostinte relative la anumite in-
Pentru a cincea parte din locuri se pot ad- dustrii.
mite si sträini. Art. 5. Cursurile scoalelor de adulti incep la
Art. 4. coalele de adulti pot fi de trei feluri: 15 Octomvrie i dureazä pana la 4 Aprilie.

www.digibuc.ro
REGULA1dENTE 101

Cand este posibil i nevoic, cursurile vor tilor, Revolutia dela 1821 si 1848. Cuza-Voda,
putea fi prelungite i dupa aceasta data, cu a- Carol I si Rasboinl pentru neaternare. Organi-
probarea dupe' norma stabiliti pria art. 6 pen- zarea SArei In trecut i comparatie cu cea de
tru orar. mtazi.
Ele se vor tine cel putin doui ore pe sapta- e) Geogra fie. Romania, insistandu-se mai
mana, ziva sau seara, durd linprejurärile locale. mult asupra geografiei econornice; cunostinte
Art. 6. Orarul se ve fixe de directorul scoalei, sumare despre tinuturile locuite de Romani si
In intelegere ca. ceilalti membri ce formeaza despre cele cinci continente.
corpul didactic al scoalei si se va supune apro- ptiinple fizico-naturale. Cunostinte su-
barii revizorului scolar pentru scoalele de adulti mare despre corpul i organele omului; apara-
-din comunele rurale, i inspectorului de cir- tul digestiv si digestiunea, aparatul circulator
cumscriptie pentru scoalele de adulti din co- cireulatiunea, aparatul respirator si respire-
mu nel e urbane. tiunea, sistemul osos, sistemul nervos si mus-
cular.
A. &octle de adudii de curs primar. Sfaturi igienice. Alimentele. Aerul si apa de,.
Milt. BAile, locuinta i tmbricamintea. Boalele
Art. 7. Scoalele de adulti de curs primer vor molipsitoare i chipul de a ne feri de ele. Cu-
cuprinde dona sectiuni : noasterea catorva plante medici,.ale i Intre-
I. Sectiunea analfabetilor ; buintarile lor : isma, coada soricelului, muse-
IL Sectiunea celor ce stiu citi, aerie si socoti telul, etc.
eu numerele dela 1-100. Evaporarea i explicarea fenomenelor meteo-
Art. 8. In sectia I se vor preda scriscititul rologice in legaturá cu clause, roua, norii,
aritmetica, urmandu- se in liniamente generale ploaia, zapada, etc.
dupa programa oficiala a scoalelor primare. EleAricitatea i explicarea fenomenelor na-
In sectia II se vor pre& chestiunile mai In- turale in legatura cu ea : fulger, tunet, traznet.
semnate i cu aplicare practica din programa In scoalele de adultkin comunele rurale, se
oficiall a invatamantului primer (Art. 34 din vor mai trate i subiectele cari se refer la a-
legea asupra invälamantului primer), i anume: gric .1tura i cresterea vitelor.
a) Limba romdnd. Lecturi alese de cuprins Art. 9. Cei cari, urmand la cursurlle de a-
istoric, agricol, economie domestica si descrieri dulti, vor fi terminat materiile prevazute in
geografice, punctuatie, scriere corecta si cores- sectiunea a II-a, vor dobandi un certificat
pondenta uzuala (scrisori de tot felul i acte pu- constatand aceasta.
bike si private : chitante, Inscrisuri, contracte, Acest certificat le va da dreptul a se prezente
etc.); propozitiunea cu partile ei, acordurile In lnaintea unei comisiuni instituite la epoce deter-
general. fraza i deosebirea propozitiunilor din minate (Art. 10 "din regulamentul de fag),
frazä ; pentru a trece un examen general asupra ma-
b) Aritmetica si geometria. Cele patru ope- teriilor cursului primar i a obtine certificatul
ratiuni en numere Intregi si zecimale, masurile de absolvire a acestui curs.
metrice cu multiplii i submultiplii kr mai uzi- Art.10. Aceste examene se vor tine In Du-
tali, masurarea suprafetelor plane (pätratul, minecile i sarbatorile din cursul lunii Aprilie.
dreptunghiul, paralelogramul, triunghiul i eer- In cazul dud cursurile se prelungesc dupa 1
cul) i voluinul paralelipipedului, calcularea Aprilie, examenul se va tine In Duminecile
dobanzei. särbatorile din intervalul unei luni incepatoare
Rezolväri de probleme practice ca: aplicatiuni la o saptämana dupa terminarea cursurilor.
la masurari de teremmi, evaluari de recolte si In comunele urbane, comisiunea examine-
de material de lucru, etc. ; toare va fi compusa din trei institutori numiti
c) Religia. Explicarea rugäciunii Domnului de inspectorul de circumscriptie ; iar in cele ru-
(TatAl nostru) si a simbolului credintei. Lecturi rate, din doi Invätätori i parohul comunei, nu-
din Evanghelie relativ la post, milostenie i ru- miti de revizorul scolar (Art. 98 din regula-
gaciune si la nasterea. patimile si Invierea Dom- mentul legei asupra invátamantului primer).
nului. Art. 11. Aceste examene se vor face la sediul
Lecturi din faptele i epistolere apostolilor. scoalei de adulti, dupa normele stabilite in re-
Datoriile omului catre Dumnezeu, catre a- gulamentul pentru examenele de Invatämant
proapele, catre sine si catre patrie. Iubirea de primal' al elevilor pregatiti In particular, insfi
munca, de adevar si de bine. Respectul datorit fail plea de taxa din partea elevilor adulti.
legilor i institutiilor Orel ; Examinatorii nu au drept la nici oretribu-
d) Ist or ia. Origina poporului roman. Inte- tiune (Art. 98 din regulamentul legei Invfitä-
meierea Principatelor. Mircea-cel-Mare. Al exan- mântului primar).
dru-cel-Bun, Stefan-cel-Mare, Mihaiu-Viteazul, Art. 12. Rezultatul exeminarii se va con-
Mateiu-Basarab i Vasile Lupul, Epoca Fanario- semni inteun registru special, alcatuit dupe' un

www.digibuc.ro
101 BEGULAIKENTE

formular dat de minister si care se va pästri In rinte sau lecturi, cunostinte generale si utile
arhiva scoalei. din acelea arAtate la art. 4, punctul b.
Art. 43. Celor ce vor obtine note de`promo- Art. 21. Subiectele conferintelor sau buci-
vare li se va eliberi un certificat de absolvirea tilor de citit se vor alege dupA chibzueala con-
scoalei de adulti. care va fi echivalent cu eerti- ferentiarului. Programa amänuntita, alcAtuitä
ficatul de absolvirea cursului primer i va da de thinsul, va trebui sA fie supusä aprobärii in-
aceleasi drepturi celui ee il posedi. spectorului de circumscriptie.
Certificatul se ye eliberi din con lica cu matcl
a scoalei, in baza unei cereri uetimbrate i fArA Art. 22. Cursurile libere se vor tine In aceeas
epocA ca i cursurile de adulti de curs primar,
a se anulà o coara de 1 leu.
Art. 14. Cursurile de adulti de curs primer pentru deschiderea lor se cer cel putin 10
nu se vor putea tine decit de* institutorii sau auditori.
invAtitorii in exercitiu, sau de cAtre persoane Art. 23. Celor ce urmeazA aceste cursuri nu
cari vor posedi cel putin titlurile necesare pen- li se vor eliberi nici un fel de certificat.
tru a fi institutor sau invAtAtor. Art. 24. In comunele rurate, invAtAtoarele si
Art, 15. Unul din institutorii sau invAtAtorii maestrele de lucru de minii vor infiinti sezA-
cari predau la scoala de adulti va avei i direc- tori, la cari vor participà nevestele i fetele
tiunea scoalei, pentru care va cere recunoaste- din sat.
rea dela autoritatea care aprobA functionarea Art. 25. Infiintarea de sezAtori este oblige-
scoalei. torie pentru invAtAtoarele cari primew verio
La scoalele rurale cu un singur invAtAtor sau subventiune, sub orice formA, dela comuna,
cu un singur invAtitor bArbat, invAtAtorul va fi precum i pentru acelea cari functioneazA la
de drept i directorul scoalei de adulti. InsArci- scoalele mixte cu mai multe posturi.
narea de director este onorificA. In vAtatorul diriginte este dator a-i da tot
Art. 16. Directorul are urmAtoarele atribu- concursul.
tiuni : Art. 26. §ezAtoarele se vor tine cel putin
a) Tinerea corespondentei cu autoritatile ; doui ore pe fiecare sAptärninA, zum sau seara,
b) Aplicarea legilor, regulamentelor i dispo- dui:4 imprejurArile locale.
zitiunilor ministeriale ; Art. 27. InvAtAtoarelor cari cad sub prevede-
0) Intretinerea in bura stare-a localului de rile art. 25, si -maestrelor cari nu se vor con-
scoalA, a mobilierului, a bibliotecei si a zestrei- forma dispozitimulor cuprinse in acel_articol,
didactice. li se vor retine analogia din salariut socotindu-
Art. 17. La toate scoalele de adulti de curs se fiecare aksenti dela sezAtoare ea absentA de
primar se vor tine in bunA regulA urmAtoarele douä ore dela curs.
registre si acte: Art. 28. La sezätori, in timp ce fetele i ne-
a) Gondica de prezentA i lectiuni a institu- vestele vor lucri cite ceva, invätitoarea sau
torilor eau invAtAtorilor ; maestra le va intretine cu chestiuni referitoare
b) Condica de inregistrare a hfirtiilor intrate la economia =nick aviculturA, medicina popu-
si ¡elite ; igienk etc.
c) Catalogul de frecuentarea adultilor. Art. 29. La inceputul hecArui an scolar, in-
Art. 18. Retribuirea personalului didactic al vAtAtoarele i miestrele obligate a tine skl-
scoalelor de adulti cade in sarcina comune- tori vor alcAtui o prograna de chestiunile ce-si
lor sau corporatfilor cari au instituit asemenea propun a desvolti i o va inainti revizorului
cursuri. scolar spre aprobare.
Primärifie sau corporatille sunt datoare sA Art. 30. La finele fiecArei luni, invAtAtorii di-
procure scoalelor de aduIti, ce au Infiintat, flu- rigini comunici revizorului scolar, prin-
minatul, incAizitul i cheltuelile de cancelarie. tr'un raport special, despre mersul sezAtori-
De asemenea vor procurà i cArti pentru cel lor tinute, chestiunile tratate i numArul asis-
pupil o *rime din numArul aduitilor ce fre- tentilor.
cuenteazA cursu rile, Art. 31. Revizorii scolari vor inspecti atit
Art. 19. Pentru a stimuli emulatiunea, cei scoalele de adulti, cât i cursurile libere, coma-
ce intretin scoale de .adulti vor institui premii niefind ministerului cele constatate.
pentru elevii cari vor frecuenti regul'at scoala Inspectiunile acestea vor conti la .numärul
vor ariti interes pentru ea. inspectiilor obligatorii.

B. Cursuri libere. C. coctle pentru ucenici.


Art. 20. PrimAriile din comunele urbane sau Art. 32. Pe lingi scoalele de meserii i pe
societAtile particulare pot institui cursuri li- lingA scoalele comerciale se vor infiinti, in co-
bere, in cari se vor da adultilor, prin confe- munele urbane, cursuri speciale, destinate pen

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 103

tru completarea instructiuuii ucenicilor dia La finele cursurilor, celor ce vor fi obtinut
fabrici, ateliere i prävälii. notb de promovare li se vor elibera, de direc-
Art. 33. Aceste cursuri se vor tine seara si tiunea scoalei, un certificat de absolvire, care
in zilele de Dumineci si särbätori, in orele cari va fi echivalent ca diploma de absolvire a scoa-
se vor gásl mai potrivite. Ele vor fi puse sub lelor elementare de meserii sau de comert.
conducerea directorului scoalei pe lAngä care Art. 36. Examenele de fine de an se vor
se tin si se vor face de institutorii si maestrii tine de institutorii sau maestrii cari au predat
de invAtimAnt profesional, In contul orelor cursurile, In prezenta unui delegat al mi-
de lucru, pe cari ministerul are dreptul a le ni sterului.
impune, in virtutea legii invätilmântului pro- Art. 37. Examenele generale de terminarea
fesional. cursurilor se vor tine asupra tutulor materiilor
Pentru orele suplimentare, ce ar mai fi ne- predate iu cei trei ani, in fata unei comisiuni
cesare, plata va fi in sarcina comunei. numite de minister si compusi din doi mai
Art. 34. Cursurile vor dura tiinp de trei estri sau profesori speciali, numiti de minister,
ani si se vor tine dela 15 Octomvrie Oa la si din maestrii i institutorii respectivi ai scorn.
1 Aprilie.
Art. 35. Auditorii acestor cursuri, cari Art. 38. Certificatul de absolvire nu se va
posedä certificatul de absolvirea scoalei pri- putea eliber a. candidatului, mai Inainte de a fi
mare sau a curgului de adulti, vor trece la obtinut certificatul de elev, prevAzut la art. 17,
finele fiecArui an examene asupra materiilor ce alin. IV din legea pentru organizarea me-
vor fi urmat, dupA normele stabilite pentru exa- seriilor.
minarea elevilor pregititi in familie sau insti- Art. 39. Dispozitiile din regulamentul de fati
tute private. inträ in vigoare dela promulgarea lui.

REGULAMENTUE
PENTRU INAINTAREA PE LOC A INVATATORILOR l INVXTXTOARELOR
Aprobat de M. S. Regele prin decretul No. 1.501
din 25 Aprilie 1902 el modificat cu decretele No. 887 din 13 Martle 1904 §i 2.690 din 15 Septemvrie 1908

Art. 1. La fiecare doi ani, se va tine examen acelas timp, in Bucuresti si Iai, ea incepere de
pentru Inaintarea pe loc a invätätorilor i invA- la 1 Fevruarie al anului scolar urmAtor aceluia
tAtoarelor. in care s'a flout publicarea, Inaintea unor co-
Art. 2. Pentru jumAtate din numärtil locuri- misiuni numite de minister si compuse din doi
lor prevAzute In buget, acest examen se valine profesori de curs secundar, sub presedintia
in Bucuresti, iar pentru ccalaltA jumiltate In unui inspector al invätämântului primar sau,
in lipsa acestuia, a unui delegat al ministe-
La examenul din Bucuresti vor participh In, rului.
vätätorii i invätätoarele din judetele: Mehedinti, Art. 5. InvAtAtorii, doritori de a se prezentA
Gorj, Dolj, VAlcea, Romanati, Olt. Teleorman, la acest examen, vor fi datori a comunica heIA-
Arges, Muscel, Dâmbovita, Ilfov, Vlasca, Pra- rirea lor, prin revizorat, atfit inspectorului cir-
hova, Ialomita, BuzAu i Constanta. cumscriptiunii, cat i inspectorului general al
La examenul din Iasi vor participa invAtAtorii invätimAntului primar si normal primar, pAnA
InvätAtoarele din celelalte 16 judete ale tArii. la 1 Iunie al anului scolar curgAtor.
Art. 3. Cel mai tArziu la 1 Aprilie al anului In intervalul dela publicatiune pAnA la 1 Iunie,
scolar, premergAtor aceluia In care se va tineA inspectorul general va trece numele i pronu-
examenul, se va face prin Monitorul Oficial mele candidatilor, cu toate ittele ce le va 8,1,6
prin Buletinul Oficial al Ministerului Culte- la dispozitiune, intr'o listä, In ordinea inscrieril
lor i 1nstructiunii publice, publicatiunea de La 1 Iunie se va incheia inscrierea si se va
tinerea examenului. Aceastä publicatiune va ea- alcatui un tablou alfabetic de top inviitatorii
prinde i titlul operelor preväzute la art. 11, cari e'au inscris. Aced- tablou se va completa
punctul a, din acest regulament cu toate datele i notele din statele personale
Prin exceptie, publicatiunea pentru exame- ale invätätorilor respectivi.
nele din Fevruarie 1903 se va face pAnA la 1 Art. 5. Revizorirscolari sunt tinuti, fArá alt
Main 1902. ordin special, sA dea cu ocaziunea examenelor
Art. 4. Examenul pentru inaintarea pe loc a pentru abiolvirea cursului primar, o deosebità
invAtAtorilor i invAtätoarelor se va tinea, in atentiune rezultatelor obtinute da invAlâtorii

www.digibuc.ro
REGULAMENTE

cari au cerut inscrierea la examenul pentru In numär egal pe comisiuni, prin tragere Ja
Inaintarea pe loc. sorti.
Ei vor trebui s prezideze in persoana exa- Aceste liste le va inainta ministerului panA la
menele centrelor scolare la cari invAtatorii res- 28 Ianuarie, spre a fi apoi. trimise presedintilor
pectivi vor prezenta absolventi pentru exami- comisiunilor respective.
Dare si sä Inainteze, panA la 40 Julie, inspecto- Art. 1i. Examenul va consta din urmAtoa-
rului general, raport special asupra celor con- rele probe :
statate, cu toate observatiunile pe cari le vor al -0 convorbire de eel mutt 20 minute, etc
crede necesare pentru punerea in evidentA a ftecare candidat, asupra unor anumite opere
valoarei didactice si a intregei activitAti a can- didactics, istorice literare, cari se vor
didatilor. anuntd odata cu publicarea examenului.
Art. 7. Pentru a fi admisi la acest examen, DupA ascultarea fiecArui candidat se va pro-
candidatii trebue sA intruneasch urmatoarele ceda ca si la proba a doua, dupl aceleasi norme ;
con ditiuni b) 0 conferintei, care nu va dura mai mult
a) SA fi functionat trei ahi cu titlul definitiv; de 20 minute, tinutA In graiu popular, asupra
bi SA nu fi suferit nici o pedeapsA mai mare unui subiect din acele cari se trateazA la cer-
cleat Iransferarea ; curile culturale In sedinte publice.
c) Orice pedeapsä sA fie prescrisA pani la data Subiectele acestor conferinte vor fi hotArite
inscrierii ; de comisiune, in numAr egal cu al candidatilor
d) Si fie recomandati de inspectorul de cir- fixati sA-si tinA conferinta in ziva urmAtoare
cumscriptiune, in unire cu inspectorul general. se vor trage la sorti, de cfitre fiecare caudidat,
Art. 8. Inspectorul general, avänd In vedere cu 24 ore inainte.
DupA ascultarea fiedrui candidat, membrii
statul personal al fiecarui candidat, preCum comisiunii Ii vor da notA sub a lor isaiturA,
raportul special al revizorului asupra rezultatu- intrnn catalog special. Calcularea notei obti-
lui examenului pentru absolvirea cursului pri- flute de fiecare candidat se va face dupa norma
mar, va intocmi pana la 1 Septemvrie al anului dela prima probä.
scolar urmator lista provizorie a InvätAtorilor Nu vor fi admisi la proba urmatoare candi-
admisibili la examenul pentru inaintarea pe loc. datii cari vor obtine o nota inferioarA lui 7.
Va comunicA la aceastä dad inspettorilor de In seara fiecarei zile se va dresa un proces-
circumscriptiune o Hs* cu numele invAtiltori- verbal de toate lucrarile din aced zi ale comi-
lor din circumscriptiunea lor, cari, in urma siunii.
acestei prime alegeri, intrunesc conditiunae de In dimineata fiedrei zile se va afisa rezultatul
admisibilitate, cu toate datele necesare, spre a examenului din ziva precedentA, arAtandu-se nu-
li se face inscriptiunca speciali, TrevazutA la mele candidatilor admisi la probele urmAtoare
art. 57,-al n. II din lege. si ale celor respinsi;
Art. 9. Inspeztiunea specialA, prevAzutg la c) 0 probd de practicei pedagogicei, con-
articolul precedent, se va face sau de inspectorul sistfind din o lectiune de o jumatate de orA cu
circumscriptiunii sau de un revizor scolar, cu clasa III si IV urbane unite, din limba roman&
delegatiune speciala din partea inspectorului. sau din aritmeticA.
La aceastA inspectiune se va aved in vedere In- Subiectele lectiunilor, luate din programa
treaga activitate a invAtitorului, aMt in scoala, scoalelor primare, vor fi hotarite de comisiune,
cat si gall de scoalä. AceastA activitate va fi In numAr egal cu al candidatilor. Se vor scrie
apreciata prin o notA, care va intra in calculul pe due un bilet, semnat, de presedinte ; se vor
mediei de clasificare, ash cum se aratA l art.13. Inchide in plicuri de aceeas forma si mArime
Inscrierea In ista definitivA se va face numai se vor stampila cu un sigiliu uniform.
In urma recomandärii (Acute pe baza acestei Fiecare candidat va trage la sorti plicul cu
inspectiuni speciale. subiectul pentru proba pedagogicA, II va semna
Art. 10. Rezultatpl inspectiunilor speciale va SIL-1 va rasa in pistrarea presedintetui.
fi inaintat inspectorului general cel mai tarziu Presedintii comisiunilor vor determina scoa-
pang la 20 Ianuarie. lele primare unde candidatii vor urma sA VIA
Inspectorul general va intocmi apoi lista defi- proba de practica. In acest scop vor aviza pe di-
nitivA a candidatilor recomandati pentru a fi ad- rectorii .scoalelor respective, eel putin cu o zi
misi la exa I en, asezandu-i in ordine alfabetica Inainte, pentru buarea cuvenitelor mAsuri.
avand fiecare in dreptul numelui sAu toate Cu douA ore inainte de Inceperea lectiunii,
datele necesare. fiecare candidat primeste plicul sAu, It desface
Cand numArul candidatilor va fi mai mare si incepe a-si pregAti lectiunea intr'o salA anu-
se vor forma douA sau mai multe comisiuni in me a scoalei, sub pazA _de necomunicare.
fiecare centru de examinare, candidatii din fie- Candidatii nu-si vor aduce cleat cernealA,
care centru (Bucuresti i Iasi) se vor repartizi condeiu i hartie sugAtoare. Orice cArti, caiete

www.digibuc.ro
fl EGULAMENTE. 105

,sau foi scrise stint interzise, sub pedeapsa de ex- de vizitä, pe care o va introduce in plicul lipit
cludere dela examen. Planul lectiunilor il vor in coltul de sus din dreapta al coalei de !Artie
asterne pe hartie, semnatfi In coltul stAng de ce a primit i va Inchide plicul, lipindu-1, Ina-
gus de cätre delegatul insArcinat cu priveghe- inte de a se anunta subiectul compunerii.
rea. Candidatii nu vor aduce cu sine deat cer-
Cu privegherea acestor lucrAri presedintele neald avand fiecare cAlimara sacondeiu si
va delega, In timpul and comisiunea trebue sä hArtie sugätoare.
asiste la lectiunile practice, pe revizorul scolar Candidatii cari vor avei asupra lor cdrti,
sau pe directorul sau directoarea scoalei res- caiete sau foi scrise sau cari, In timpul lucrd-
pective. rilor, vor face Intrebdri sau vor rdspunde veci-
Candidatii sunt obligati a da in planul scris nilor lor, vor fi la moment exclusi dela examen.
solutiunea chestiunii ce du de tratat. Despre aceasta se va face mentiune In procesul-
Dupä trecerea celor doud ore, candidatul va verbal al zilei.
prezenta presedintelui comisiunii planul La implinirea celor trei ore, delegatul insác-
Inainte de inceperea tratfirii. Atit planul, cinat cu supravegherea va aduni luerdrile tu-
cat i biletul scos din plie, ambele semnate de turor candidatilor, punfind lucrarea fiecdruia
candidat, se vor inainti ministerului odad cu Intioun plic deosebit, care nu va purth nici o
rezultatul lucrdrilor. semnAturd. Plicurile vor fi uniforme. La termi.,
Dupd terminarea 1eciunii inute de fiecare narea probei, ele se vor incretinta presedin-
candidat, membrii comisiunii vor trece notele, telui.
fiecare sub semndtura sa, pe planul prezentat. Cercetarea probei de cornpunere se va face
Media acestor note va fi nota obtinutä de can- de comisiune in completul ei.
didat. Ea se va trece in catalog de cdtre prese- Fiecare membru va scrie pe lucrarea ce s'a
dinte. Candidatii, cari la aceastA probA nu vor citit In care si In litere, nota ce va da (dela
reuni note medie 7, vor fi refuzati; 1-10) i va semna.
d) 0 compunere scrisd in limba literarä "Nu vor fi admisi la proba urmAtoare candi-
asupra unei chestiuni didactice sau de organi- datii cari vor obtine o nod inferioard lui 6,33.
zare scolarä, prezentAnd un interes de actua- Aceastd nod, este media notelor date de fie-
litate. care membru al comisiunii.
Subiectul acestei probe va fi dat de minister Rezultatul definitiv al probei de compunere
si va fi acelas pentru toti candidatii. El va fi se va_consemrd Inteun proces-verbal si se va
trimis In plic sigilat presedintilor comisiuni- afisa, pentru stiinta candidatior, ardtandu-se
lor, cari vor deschide plicul In fata tuturor anume cei admisi i cu cei cari au fost res-
candidatilor. pinsi.
Subiectul se va citi si se va scrie deslusit pe Probele de compunere se vor inaind minis-
tablä. terului odatd cu lucrdrile comisiunii.
Pe pagina I a lucrdrii fiecare candidat va Art. 12. La probele de sub lit, a, b i cl dela
face o schiore a ideilor ee va desvolti, planul art. 11, comisiunea va avea In vedere mai eu
sau dispozitia compunerii ; apoi va urma corn- seamd maturitatea de gAndire a candidatilor;
punerea propriu zisd. la cea de sub lit. e se va avea In vedere atAt
Timpul acordat pentru compunere va fi de fondul, soliditatea cunostintelor, cdt i metoda
trei ore. tehnica didacticd.
Candidatli vor lucra sub pad de necomuni- Art. 43. Dupd lerminarea tuturor probelor,
care, sub privegherea unui membru din comi- se va incheid un proces-verbal asupra tuturor
siune ; ei nu vor putea pärdsi sala In timpul luerdrilor, constatand rezultatul examenului.
acestei lucrAri ; nici o persoanä strdind nu va Presedintele va intocmi lista de clasificare a
putea intra In sad In acest timp. celor reuziti, in ordinea de merit, trecand In
Nu se vor putea pune inteo said mai mult de aceastd listd pe toti candidatii earl au intrunit
30 de candidati. In fiecare said va fi in perma- la &care din cele patru probe notele necesare.
nend un membru supraveghetor. INCA va fi Media generala se calculead cu cloud zed-
mai mult de trei sAli, presedintele comisiunii male, fAcând suma mediaor partiale dela cele
va putea insärcina en supravegherea i pe re- patru probe si a Indoitului notei asupra activi-
vizorul scolar, si, In caz de trebuind. pe unul tätii ecolare i extrgcolare a candidatului, pre-
sau mai profesori secundari din locali- vAzutä la art. 9 si Impärtind aceastd surnd cu 6.
tate. Lista de clasificare se inaintead ministerului
Fiecare candidat va primi dela delegatul in- imediat (turd terminarea examenului, cu toa.te
särcinat cu supravegherea doud sau, la caz de lucrärile i cu un raport care va cuprinde ob-
trebuintd, mai multe coale de 'Artie semnate in servatiunile comisiunii, cu privire la rezultatul
coltul stang de presedinte. Candidatul isi va examenului.
scrie numele pe o bucatd de hârtie, format card Art. 14. Când mai multi candidati au aceeag

www.digibuc.ro
106 REGULAMENTE

medie generalä, atunci la determinarea numA- Examenul depus, oricari ar fi notele obti-
rului lor de ordine se va avea in vedere, in nute, nu dä nici un drept acelora cari n'au rat-
primul loc, rezultatul inspectiei speciale fäcute sit a fi clasincati in primele locuri, dupl numl-
de inspector, apoi notele obtinute de ei la proba rul locurilor fixate prin buget.
de compunere. Art. 17. In lipsä de absolventi ai scoalelor
Art. 15. Invätätorii cari vor reusi la examen normale de institutori sau institutoare, invätä-
vor cipäti titiul de institutori i vor fi plAtiti torii cari vor fi cäpitat titlul de institutor in
cu salariul de 130 lei pe luná, la care se va so- felul arAtat in acest regulament, vor putei fi
coti gradatia, conform art. 75 din lege ; ei vor transferati la o eoalá primará urbanfi de oras.
continua insä a servi si mai departe In invAtä- dupä ce vor fi servit ca institutori la o scoahl
mântul ruraL ruralA timp de,6 ajii i dad vor fi recomandati
Art. 16. Numärul de locuri pentru cari se vor pentru aceasta de câtre inspectorul de cirenm-
tinei examene pentin inaintarea pe loc a invä- scriptie, in unire eu inspectorul general.
tátorilor i invätkoarelor se va fixa prin buget. Art. 18. Membrii comisiunilor insäreinati
El Ind nu va fi mai mic de 20, nici mai mare cu examinarea candidatilor vor fi retribuiti cu
de cat 6% din numárul total al institutorilor si o diurnA de 20 lei pe zi.
institutoarelor din tad, la fiecare examen.
)

REGULAMENT
PENTRU EMENELE DE INVKTKICANT PRIM ALE COPIILOR PREGITITI IN FAME SAU INSTITUTE PRIVATE
REGUNOSCUTE DE STAT, DIN 7 NAM 1902

Art, 1. Reprezentantii legali ai copidlor cari, grupe de fete ; dad nu( se vor forma
conform art. 1 din legea invätämântului pri- grupe mixte de Mieti si de fete.
mar sfnormal primar, au declarat cä le dau Examinarea fledrei grupe de copii se va face
instruetiunea primed in familie, sunt datori la una din scoalelo primare publice, cea mai
sA aducA pe copii la scoalele publice pentru tre- centralA posibil pentru cartierele in cari se afiä
cerea tuturor examenelor de fine de an. locuintele copiilor din acea grupa. Dacä gru-
Art. 2. Cererile de examinare se vor adresa pele au fost separate &pi sexe, grupele de Mieti
revizorului scolar al localitAtii, in zilele de vor fi examinate la scoale de bAieti, iar cele de
20-25 Maiu cel mai tArtiu, indicându-se in fete la scoale de fete.
ele clasa pentru care se prezintA copilul si do- Examinarea fiecärei grupe se va face de cAtre
miciliul (coloarea sau mabalaua, strada si nu- o comisiune de Patru institutori sau institu-
mArul) reprezentantului legal, toare, dintre cari until va fi director si va pre-
Petitiunea va fi insotità: zida comidunea. Comisiunile cari vor avea sA
a) De recepisa unei cassierii publice pentru examineze grupe compuQe numai din fete, vor fi
suma de 20 lei, depusA pe seama ministerului formate numai din institutoare, dintre cari una
instructiunii publice ; va fi directoare i va presida comisiunea.
b) De actul de nastere pentru copiii cari se Gaud la o grupl se vor repartiza i elevi
prezintä spre a depune examen de clasa I, sac eleve, va face par te din comisiune i o institu-
de certificatul examenului anterior pentru co- toare, care sA examineze pe eleve la hicrul de
piii cari se prezintA spre a depune examen de mina%
alte clase cke'At IntAia. Institutoarele i institutorii examinatori se
Copilul, spre a fi admis sl depunä examen de vor Ina pe ,rând dintre toti cei titulari din oral.
clasa I, va trebui sä aibà vArsta de eel putin 7 in asi fel ea niei unul sA nu fie chemat din nou
ani impliniti la 1 Iunie ; sub vArstil nu intr'o comisie, pad nu s'a sleit toatä lista insti-
se acordä dispensä. tutoarelor i institutorilor titulari din oral.
Art. 3. In intervalul dela 1 panä la 5 Iunie Cu toate acestea, In formarea comisiilor se
inclusiv, revizorul distribue pe copiii inscrisi va observi ca nici un institutor si nu fad parte
in grupe de cel mult 200 de eopii. Aceastä dis- din comisia exarninatoare a unei grupe in care
tribuire se va face cAutând a se grupa la un loc ar figura vreun copil pe cari 1-a preparaf el in
copiii ale dror locuinte sunt apropiate unele particular. Institutorul va fi direct räspunzItor
de altele. Dacä numärul copiilor inscrisi este dad, in caz de a fi nurnit examinator pentru o
&stub de mare, se vor forma deosebit grupe de asemenea grupA, nu ar face imediat cuvenita

www.digibuc.ro
R EGULMONIE 107

declaratie revizorului, spre a ae hotri trecerea dela probele scrise i orale i impärtirea sumei
copilului Intr'o altä grupg. prin 2.
Nu vor putei face parte din comisionile exa- Pentru promovare se cere ca elevul sA aibl
minatoare mininium 5 la limba romanä si la matematici
a) Institutorii i institutoarele cari predau si minimum 4 la celelalte obiecte. Notele par-
lectii in scolile private ; tiale la limba mink* i anume la scriere
b) Instituterii i institutoarele cari au sufe- exercitii gramaticale, citire, exercitii de memo-
rit o pedeapsä disciplinarä din cauza incapaci- rie si de compuneri, nu pot fi mai mici cleat 4.
tapi sau a incorectitudinei in serviciu. Art. 9. Rezultatul examinärii se va consemni
Art. 4. In intervalul dela 25-31 Maiu, revi- intr'un registru special, alcätuit dupä un for-
zorul va trimite, pe de oparte, presedintilor co- mular dat de minister si care se pästreazä in
misiunilor cari au sA fad examinarea lista co- arhiva scoalei. Notarea in acest registru se
piilor -de examinat de fiecare, Impreunä cu ac- face in cancelaria scoalei imediat dupä termi-
tele mentionate sub lit, b, la art. 2. narea fieeärei sedinte, find de fatA numai exa-
Art. 5. Examinarea se va face in zilele dela minatorii.
10 lunie Inainte, in orele dela 2-6 p. m., §colarul va dobandi certificat din condica ea
erele dela 8-12 a. m. fiind destinate exami- meta a szoalei pentru clasa de care a trecut
nArii scolarilor regulati. examenul cu succes, anulandu-se si o coalá
Art. 6. Examenul fiearei grupe se va face In timbru de un leu.
fain comisiunii respective si va fi numai oral Imediat dupá terminarea examenulni, prese-
pentru clasele I si II, In aerie si oral pentru dintele comisiunii alatueste un catalog de toti
clasele III §i IV. elevii inscrisi i examinati dupä formularul dat
Primele patru zile vor fi consecrate pentru de minister 04 inainteag acestuia.
examenul in scris la clasele III o Iv. Doi din Presedintele comisiunii unde se examineazá
institutorii examinatori vor supraveghei lucrA- un copil va cere toate notele personate ale
rile scriptice, iar presedintele i cu al patrulea acestuia dela reprezentantii säi legali, spre a le
membru al comisiunii vor examini In comisiune
trece in registruk i catalogul aci mentionat.
pe copiii prezentati la examenele pentru elyele Art. 10. Reprezentantii legali cari nu se vor
Io conforma indatoririi de a-si trimite copiii la
Probele :guise pentru clasele III §i IV se vor examenul anual public, vor fi supusi la amendl,
di din limba romanä si matematice, in vedere conform art. 10 si 12 din lege ; iar copiii vor fi
cu clasa pentru care copilul se examineag ; ele inscrisi din oficiu In scoala publicA, eu Iace-
nu sunt eliminatoare. perea anului scolar urmätor.
Ambele probe scrise vor duri maximum o Art. 11. Directiunile institutelor private, re-
orA. cunoscute de Stat, aunt asemenea datoare
In sala de Meru a scolarilor nu poate asisti adreseze revizorului scolar al localitätii, in zi-
nici o alLá persoanä, cat dureaz1 probele scrise, lele de 25-31 Main, cerere de examinare pen-
decal institutorii delegati cu supravegherea. tru scolarii de invätimant primar, anexand la
Lucrilrile se vor cerceti in comisiune ; fie- cerere o listä cu numärul de ordine al copillor
care institutor va pune pe tezá nota data de el ce urmeazä, conform legU a trece examenul
in cifre i litere, semnfind In dreptul ; iar anual, arätându-se in rubricile acestei liste,
suma notelor, Impärtitä cu numärul examina- toate notele personale ale Secärui scolar, dupil
torilor, va di nota obtinutà de scolar. Nota se curn figureazä in matriculi_si clasa pentru care
va calculi fArá fractiuni, dupä principiul cu- trebue examinat.
noscut al calculului cu zecimale. Lucrärile se Lista va purta semnätura directiunii i sigiliul
vor pástri In arhiva revizoratului in timp de institutul
un an. La cerere se anexeazá b recepisele taxelor de
Art. 7. Examenul oral pentru clasele Ili §i examinare, cari sunt acaleasi ca i pentru copiii
IV se va face Ze toti institutorii intruniti in co- pregätiti in familie.
misiune; suma notelor date de institutori, im- Art 12. Revizorul apostileazil cererea si in-
pärtitä cu numärul examinatorilor. va da nota eerie pe scolarii institutului in grupa copiilor
obtinutä de seolar la fiecare obiect. Media se va preparati in particular, cari vor fi examinati,la
calculi dupä norma de mai sus. scoala cea mai apropiatä de institut.
De cant si exercitii corporale se dispenseazi Art. 13. Dispozitiunile art. 4-9 inclusiv din
copiii preparati in famine. prezentul regulament se aplici Intocmai
Examental de religie e facultativ pentru elevii pentru copiii preparati in institute krivate, sti-
de alt rit. indu-se insA cA in toate formularele prevAzute
Art. 8. La limba rornAnä §i la matematici. la aceete articole copiii prezentati de unul
nota definitivá va rezulta din adunarea notelor acelas institut vor fi totdeauna inscrisi la un loc,

www.digibuc.ro
ios REGIILAMENTE

unul dupa altul, sub denumirea institutului In matriculA a scoalei, sub semnitura directiunif
care a urmat. si a delegatiunii ministeriale i cu sigiliul in-
Art. 14. Institute le private, recunoscute de stitutului. Acest certificat are valoare de act
Slat si inzest, ate cu arhivA scolad In regulA, scolar public.
dupil formularele date de minister, pot cere de- Art. 21. Institutele private, cari nu se vor
legati inaintea drora sà se tread examenele de conformä dispozitiunior de mai sus, netrimi-
fine de an ale scolarilor de clasa I, II si III tAndu-si elevii lor romAni la examen, fie la
primara. scoalA publicä. fie in fata delegatiunii ministe-
Cererea de delegatiune se va adred minis- riale in institut, pe de o pante vor fi supuse dis-
terului ping la 25 Maiu cel mai tArziu, ane- pozithinilor de amendaré, prevAzute la art. 10
xAnd lista de scolarii ce urmeaza a fi examinati, din lege, socotindu-se absentarea dela examen
cu indicarea clasei pentru care se prezintA fie- pentru fiecare scolar in deosebi ; iar pe de alta,
care si a paginei in care e trecut In matricula li se va da un avertisment public, cu punerea
institutului ; totodatä se vor alipi i recepisele in vedere.cA la o a doua abatere li se va retrage
de taxa examinarii. care va fi ee 20 lei de scoter. autorizarea.
Art. 15. Ministeruk,va trimite un singur de- Copiii respectivi vor fl inscrisi din oficiu in
legat sau cAte un delegat de fiecare clad, dupä scoala publicà, cu inceperea anului scoiar ur-
numärul scolarilor de examinat. mAtor.
Delegatiunile nu se trimit cleat institutelor Dekgatii trimisi la scoalele private au in deo-
cari au cel putin 20 scolari de examinat. sebi Indatorirea de a semnalà ministerului pe
Art. 16. Epona examenelor la scoalele private toti copiii de RomAni datind in aceastA cate-
va fi Intre 15-20 Iunie. gorie.
Directiunile, in intelegere cu delegatii lor, Art. 22. Copiii de romfini cari s'au preparat
vor stabili, In limitele acestui interval, pro- in institute private recunoscute de Stat, creiate
grama zilelor i orelor in cari au sà lina exa- din fondatiuni de binefacere, in cari instruc-
menul scolarilor din cele trei clase de InvAtä- tiunea se clA gratuit, sau cu o retributiune mi-
inAnt primar. nimA, vor putea fi scutiti de intreaga taxA de
Art. 17. Inainte de a se incepe examinarea, examen, sau de o parte din ca, fie cA stint exa-
delegatii vor controlà matricula institutului; iar minati in acele institute, fie cA stint examinati
dad aceasta nu se va gäsi in regula, examenul in scoalele Statului.
nu se va tine i taxele rAmAn pierdute. Pe lfingä Examinatorii vor primi o retributiune egalA
aceasta, institutele vat- primi un avertisment cu aceea ce o priniesc dela elevii ce plAtesc; re-
public, cu punerea in vedere cA la o nouä aba- tributia se va plAti de minister din fondul taxe-
tere li se va retrage autorizarea. kr elevilor preparati in particular.
Art. 18. Delegatii nu vor admite la examen Art. 23. Copiii cari, din diferite imprejudri
de clasa I deck pe copiii cari vor avd vArsta de fortii majod, recunoscute de minister, n'au
de cel putin 7 ani lmpliniti la 1 Iunie ; dispense putut trece examenele anuale, vpr putd fi ad-
de vArstA nu pot fi acordate sub 7 ani. misi sA treacA sau un examen de mai multe
Art. 19. Unde sunt mai multi delegati. acestia clase deodatfi, sau un examen general al invAIA-
lucread in comisie. mintului
Examenul este scris si oral, dupA normele Cererile se vor adred ministerului pfinA la 10
stabilite pentru elevii ce se prezintA inaintea Iunie cel Mai tArziu.
comisiunilor la scoalele publice, si se face de Ministerul hotAdste asupra admiterii cererii
delegat sau de comisiunea delegatilor. la caz de aprobare, asupra scoalei unde co-
Fiecare examinator dä nota sa, si media, fä- pilul urmeazA sä fie examinat. Examen de mai
cutä conform normelor stabilite in art. 7, se multe clase deodatA se trece inaintea uneia din
trece in matricula la rubrica nnota exame- comisiunile instituite conform art. 3.
nuluiu.
Mediile anuale pe obiecte i pe grupe, precum Art. 24. Normele dupà cari se trece exame-
si media generalä, se calculeaz5 ca la scolarii din nul sunt aceleasi ca pentru copiii preparati
scoalele publice. Se vor promovä scolarii a dror in familie sau in institute private recunoscute
medie anualA pe obiecte va fi minimum 4 ; iar de Stat si examine-tit la scoalele publice. Zilele
media pe grupe minimum 5 la limba romanä orele de examen aunt de asemeni aceleasi.
matematici, §i minimum 4 la celelalte grupe. Art. 25. Copiii admisi sA depunA examen ge-
Art. 20. Delegatii sunt datori sä vizeze par- neral de invAtämAnt primar, sau examen de cla-
tida matricularä a fiedrui del/ examinat, no- sele II, III si IV, vor fi interogati asupra obiec-
tAnd rezultatul prin cuvintele promovatu sau telor de clasele 1H si IV primed; cei admisi sA
repetentu. depud examenele de primele trei clase vor fi in-
Ca- certificat de promovare se elibereazi co- terogati asupra obiectelor de clasele II si 111;
pie intocmai pe o coalà de un leu, depe foaia in afarA de aceste &NA cazuri, copiii vor fi exa-

www.digibuc.ro
REGULAMENTE 109

minati din obiectele claselor pentru eari se Art. 30. Produsul taxelor provenite din exa-
prezintä. menele copiilor preparati in famile sau in in-
Examemil va incepe totdeauna dela clan cea stitute private se imparte precum urmeazi : 40
mai inferioari pentru care se prezinti copilul /la sutä se va ¡Arai la Casa Scoalelor ; fiecare
si nu se va trece la clasa superioari cleat dad examinator va primi cite 5 lei pentru fiecare
reuseste la cea dintái 20, sau fractiune de 20 de copii din grupa sau
Scolarul va dobindi certificat din condica din institutul la care a fost examinator ; prezi-
specialä, anulându-se o coali timbrati de 1 leu. dental va primi cite lei pentru acelas numir
Art. 26. Taxa ce se va depune pentru toti co de copii.
piii cari dau examen de mai multe clase de Restul se va consemna ca fond pentru infiin-
odati sau examen general de Inviitimint primar tarea i Intretinerea nOrfelinatului corpului di-
va fi de 40 lei. dactic primar din Româniacc.
Recepisa se va anexi la cererea adresati mi- Art. 31. Elevii cari vor fi absolvit materiile
n isterului. cursului primar, urmänd la cursurile de adulti
Art. 27. Presedintele cornisiunii, unde ase- recunoscute de minister si vor fi obtinut certi-
menea copiii au fost examinati, va trece rezul- ficatul previzut de art. 35 din lege, vor ti exa-
tatul examinärii atit in registru, cat si in cats- minati in scoalele-publice in aceleasi conditiuni
logul mentionat la art. 9. ca i elevii admisi de a depune examen general
Art. 28. Copiii de romini, cari nu vor reusi de invätämant primar.
la examen dupi douä incercari ficute, fie la
scoalele Statului, fie In institut, In fata delega- Ei nu vor pliti nici o taxi de examen si exa-
tilor, vor fi inserisi din oficiu in serial& publicä minatorii nu vor primi nici o retributiune.
cu inceperea anului scolar urmätor. Art. 32. Toate dispozitiunile contrarii regu-
' Art. 29. Corigenti nu se admit pentru nici lamentului de fati sunt abrogate si el intri In
o categorie de scolari. vigoare deTa data promulgärii.

REGULAMENT
PENTRU NUMIREA CU T1TLU PROVIZORIU AL AJUTORILOR-PNVATKTORI BELA 8COALELE DE CITUN, DIN 1904
CU TOATE MODIFICARILE ADUSE Pal Lit fi SEPTETIVRIE 1908

Art. 1. Ajutorul-invátator al unei scoale de carHndeplinesc conditiunile cerute de art. 1


calm, care posedi certificatul de absolvire a cel din regulamentul de fatä, vor inainta revizora-
putin patru clase secundare(scoala normall-pri- telor respective cererile lor de inscriere la exa-
marä, seminar, girnnaziu, scoalä secundarä de men, eel mai tiraiu pail la 1 Fevruarie, inso-
fete), va putea fi numit cu titlul- provizoriu de tite de actul de nastere, certificatul de studiile
care minister. in urma, unui examen de capa- ce pcded, ordinul sau ordinele de numire ea su-
citate, avind tm linii trei.ani de suplinire pänä plinitori i toate eopifie proceselor-verbale asu-
la 1 Ianuarie al anului scolar in care se tine pra inspectiunilor ce au avut in timpul cat au
examenul. functionat ea, suplinitori.
Art. 2. Examenul de capacitate pentru postul Ei vor cere din timp còpii depe procesele-
de ajutor se va tine din doi in doi ani, tu mce- verbale de inspectie, prin petitiune timbratä,
pere dela 1. Main 4908, inainteaunor comisiuni dela revizoratele scoalelor uncle au functionat.
speciale, numite de minister, la scoalele nor- Revizorii scolari vor certifich ci le corespund
male de invätitori. cu originalele.
Art. 3. Ministerul instructiunii publice si al Art. 5. Revizorii scolari Nor tnaIntà ministe-
cultelor va piblicà l fiecare. doi ani, in cursul` rului, paná la 4. Martie. toate cererile de In-
lunei Noemvrie, _epoca inceperii examenului de scriere la examen, ce au primit, impreunA cu
capacitate si un extras din regulamentul de fati, toate actele anexate la dinsele, intocmind i un
cuprinzind conditiunile de admitere la acest tablou in care se va aria numele i pronumele
examen, modalitatea inerii lui si programa petitionarului, etatea, .scoala la care functio-
materiilor asupra ciror vor fi examinati can- neazg, scoalele la cari a functionat, cat timp a
d idatii. Functionat la fiecare scoalA (dela pinAla), In-
Art. 4. Doritorii de a se prezenti la exam-e- treruperile ce va fi..avind (dela pfinA la), nu-
nu/ de capacitate pentru ajutor-inveipor, mArul inspectiflor ce a mai avut §1 va -notA, in-

www.digibuc.ro
110 REGULAMENTE

tr'o rubricA deosebita, modul cum a fost gasit Art. 13. Candidatii vor fi alezati intr'o sala,
la fiecare inspectie, prin calificativele : Narte câte unul inteo bancA.
bine, bine, mediocru, rAu. Regulile de observat la darea probelor scrise
Art. 6. Ministerul, prin inspectorul 'general sunt cele prevAzute la art. 92 din regulamentul
al invAläman tului primar si normal, controldnd de administratie interioarä a acoalelor nor-
toate cererile ai actele inaintate, va hotgri, male.
'Ana cel mai tfirziu la 1 Aprilie, pe candidatii Art. 141. Candidatii trimiai la o comisiune-
cari intrunesc conditiunile de admisibilitate la vor fi impArtiti in serii de cite 6-10. Fiecare
examen, preväzute de art. 4 din regulamentul serie va fi chematd intr'o anumità zi. In ace& zi
de fatA, i li va impärli in mai multe, grupe, se vor da probele wise, conform art. 12 si 13.
dupd acoalele normale, la cari vor uruna sA treacd A doua zi membrii comisiunii, adunati In aedintd
examenul, tinand seeing ca acoala normalä, la plenard, vor cerceta lucrarile scrise ale candi-
care fiecareva fi repartiiat, sA fie mai apropiata datilor.
de localitatea unde functioneazA ca suplinitor. Rezultatul va fi afiaat cel mai tarziu pânà
Lista celor admisi la examen se va publica la orele 9 seara.
imediat in Monitorul Oficial, ariltAndu-se Art. 15. Vor fi admiai la probele wale candi-
acoala normala la care fiecare candidat va avea data cari nu vor fi oMinut la nici una din pro-
sj se prezinte. bele =rise o notä inferioard lui 5 ai cari vor
Publicarea listei va servi drept comunicare obtine media 6, rezultand din Sum celor cloud
de admitere la examen pentru toti candidatii. note fmpartite la 2.
Art. 7. Pang cel mai tarziu la 28 Aprilie, Art. 16. Probele orale sunt extemporale
Ministerul va inaintkpreaedintilor fiecärei co- se fac asupra urmatoareloranaterii :
misiuni lista eandidatilor admiai a trece exa- a) Limba romänä. Candidatul va citi din
menul la acoala normalA respectivä, impreund cärtile de citire de clasa III sau 117 primarA ur-
cu tablourile intocmite de revizorii scolari, banAro bucatä de citire mai scurtä, in intre-
conform art. 5, insotite de toate actele. gime, sau cateve aliniate clinteo bucatil de citire
Art. 8. Comisiunile de examinare din Becare mai lungä i va rezuma ideile principale in fraze
localitate se compun din cinci membri : patru seurte ; va face analiza etimologicA aisintacticA a
profesori dela scoala normald sau dela o acoalii unei fraze si va fi intrebat asupra ortograilei
secundarl din localitate, sub preaedintia unui (ortografia Academiei), punctuatiei, pAr tilor
delegat al ministerului. vorbirii, declinárilor ai conjugarilor ;
La compunerea comisiunilor se va 03,eà in b) Religie. Materia prevazutA in programa
vedere, ca din ele sl faca parte profesorul de analiticA a acoalelor primare ;
pedagogie al scoalei normale respective, un Istorie. Intrebari asupra istoriei RomAni-
profesor de limba romand, unul de matematici, lor, dupä programa analitich -pentru clasa IV a
unul de geografie sau istorie i unul de atiinte scoalelor normale de invätätori ;
naturale. cl) Geografie. RomAnia §i árile locuite de
Membrii comisiunilor vor fi retribuiti cu o Romani, dupä programa-analitica pentru clasa
diurnA de 10 lei pe zi. IV a acoalelor normale de invätatori. Intre-
Art. 9. Examenul consta din- probe in scris, bäri generale asupra geografiei Europei i a
cari sunt eliminatorii, probe orale si probe de con tinentel or :
practicA pedagogicii. e) Matematici. Materia prevAzutA pent9
Art. 10. Probele in scris sunt in nurnär de clasa I si II in programa analitica a acoalelor
cloud i anume normale de invätAtori ;
a) 0 proba din limba romAna (o compozi- f) Stiine le fizico-naturale. Materia cerutA
tiune asupra unei chestiuni de agricultura); de programa analiticA a scoalelor primare
b) 0 prol3 de matematici consistand din g) Stiinele agricole. Materia cerutA in pro-
viona probleme : una din aritmetIcA t alta din grama analiticA pentru clasele II. III ai IV a acca-
geometrie, de greutatea acelora cari se fac in lelormormale de invA(ätori
clasele IailIa scoalelor normale, dupA pro- h ) Pedagogie. No tiunea educaiunii ai necesi-
grama in vigoare. tatea ei. Scopul ai mijloacele educatiunei. Disci-
Art. 11. Subiectele probelor scrise sevor plina. Pedepse ai recompense. CalitAtile ce tre-
formula pentru fiecare serie, In dimineata zilei bue sA aibd un bun invätätor.
cand ele urmeazä sA aiba loc, de catre preaedinte, Scopul formal ai material al invAtArnantului.
in unire cu profesorul de limba romdrifi, cu cel Metodele : analiticA, sinteticA, geneticA.
de matematicA cu cel de agronomie. Treptele psihologice (formale) in predarea
Art. 12. Probele scrise se vor face in prima unei lectiuni. Formele de invAtAmAnt O. in spe-
zi in care va fi chematä fiecare serie, conform cial cea intrebAtoare.
art. 14, cea de matematicA dimineate, cea de Metodica specialä a materiilor de invAttimAnt
limbp romand dupd amiazi. din programa acoalelor primare.

www.digibuc.ro
REOULAMENTE

Art. 17. Examenul oral se va tine In prezenta statArile consemnate in copfile proceselor-ver-
Intregei comisiuni. Examenul oral va incepe a bale de inspectie ale candidatului.
doua zi si se va tine In orele fixate de comisiune. Art. 22. DupA terminarea Auturor probelor
Membrii comisiunii cari vor fi siliti a absentà se vor trece In lista de clasificare candidatii
dela unele lectiuni ale lor, din cauza orelor de cari au intrunit mediile cerute pentru fiecare
eximen, vor face acele lectiutii in ore extraor- probA In parte, In ordinea de merit, notändu-se
dinare (in afarA de orariul obisnuit), luAnd In pentru fiecare toate datele cuprinse in for-
privinta aceasta Intelegere cu directorul scoalei mularul dat de minister.
sau ìi vor pune suplinitori. Media generalA de clasificare se calculeazA cu
Membrii comisiunii vor &Oda de acord, la don& zecimale, adunindu-se media -probelor
fiecare obiect, asupra unei singure note !AA scrise, media Drobelor orale si media probei de
fractie. practicA pedagogic& si Impartindu-se suma lor
Toti candidatii admisi la probele scrise vor prin 3.
fi examinati la toate materiile in ziva destinatA Lista de clasificare a celor reusiti se inain-
examenului oral. teazA ministerului, odat ce toate lucrArile,
Art. 18. Vor fi admisi la proba de practicA prin directiunea scoalei respective, cu im Taport
pedagogicA numai acei candidati cari vor fi ob- al presedintelui comisiunii, in care va comunica
tinut media 7 la probele orale totus vor fi res- toate observatiunile asupra rezullatului exa-
pinsi dela proba de practicá pedagogicä aceP menului
candidati cari vor fi obtinut vreo notä partialä
inferioarA lui Art. 23. Ministerul, prin directiunea invata-
Art. 19. Rezultatul examenului oral se va mantului primar, primind rezultatul examehe-
anunta Indatä dupA terminarea lui. lor tinute, va intocmi un singur tablou de ca-
Art. 20. Proba de practicii pedagogicd se pacitate, in care va trece, in ordinea de merit,
va face In ziva urmAtoare, duph normele stabi- pe toti candidatii reusiti in cele patru localitAti.
lite la art. 99 din regulamentul pentru admi- Dacä doi sau mai multi candidati vor aveà
nistratia interioarA a scoalelor normale de in- medii egale, ei vor fi trecuti In tablou in ordine
vätätori. riguros alfabetia
Pentru aceastà din urmä probä se rednee la Art. 24. Inscrierca in tabloul de capacitate-
trei numärul membrior comisiunii. nil e valabili deck pentru doi ani.
Minis terul va botAri, In ordinul de numire, Acei cari nu au fost numiti In acest interval
pe membrii cari vor continui a face parte din pot trece un nou examen, si In caz de reusitä
comisiunea pentru proba de practicä pedagogicA. vor fi inscrisi In tablou la locul ce-1 avusese
Until din membrii acestgi comisiuni va fi pro- mai inainte.
fesorul de pedagogie. Art. 25. La orice vacantA de ajutor-invAtAtor-
Art. 21. Pentru a fi admis in lista de clear& numirea se va face dupl tabloul de capacitate,
care, candidatul va trebui sA obtita la aceasti In ordinea inscrierii.
probA, In care intrA atat planul lectiei eft si Locarile vacante se vor publici prin Mgni-
desvoltarea liii. cel putin note 7. torul Oficial, pânä la 20 lulie in fiecareran.
AceastA notä va reLultä din media notelor Inainte de a fi nuiniti, candidatii vor fi supusi
date de fiecare membru al comisiunii. itnui examen medical.
La aprecierea aptitndinei didactice a canal- Art. 26. Regulamentul de fata intrA In vi-
datului, cotnisiunea va tine socotealä si de con- goare dela data promulgArii lui.

3.10.4(

.FECfULAMENT
MTH FUNCTIONLREA BIBIATECILOR POPULLRE DM 5 SEPTEIVRIE 1898

Art. 1. Pe lAngi roalele primare urbane si Art. 2. Fondul de cArti al bibliotecilor popir-
rurale se vor infiinta treptat biblioteci popu- lare se va formi :
lare, cari vor fi puse la dispozitiunea publicului a) Din cArti procurate de Stat, judej, eau co-
si vor functionO sub conducerea i ingrijirea mund ;
directorului sau dirigintelui scoalei. b) Din done tiuni particulare;

www.digibuc.ro
112 REGIILAMENTE

cj Din cartile earl erau deja proprietate a La biblioteeile posedind i catalogul pe ma-
scoalei In momentul infiintarii bibliotecii ; terii se va adaugi i eticheta mentionata la
d) Din carp procurate cu timpul dinfon- art. 5, atat numarul eapitolului, cat ì numarul
dud proprii ale bibliotecii, sau prin orice:alte curent din el, sub care este trecuta cartea in
mijloace. catalogul pe materii.
Art 3. Pentru ca Statul salt judetul RA pros Art. 7. Cartile se pot imprumuth pentru ci-
cure:cartj pentru biblioteci, se cere ea scoala tire, In localul seoalei, In orele fixate de direc-
sa poseada ea mobilier special eel putin un du- tor sau diriginte si sub privegherea lui.
lap inchis cu cheie, avand i un sertar inchis cu Ele se pot Imprumuti i acasa ; insi pentru
chele, pentru conservarea catalogului bibliotecii bibliotecile urbane, numai la persoane dotnici-
si a celorlalte scripte relative la.dinsa. Bate tu circumscriptia scoalei sau In eircum-
Art. 4. Primirea in biblioteci a cartilor pro- scriptii limitrofe; iar pentru cele rurale, In co-
curate altfel decal de minister nu se va putee muna In care se afia scoala sau In comunele
fade deck cu aprobarea revizorului scoter. limitrofe.
Aceast1 aprobare se va cere de catre direc- Imprumutul se face dupa semnarea unui bu-
torni sau dirigintele scoalei. letin de cerere, care va face parte dintr'un re-
Art. 5. Orice carte primita in biblioteca se gistru anume. Cererile se adreseaza In orice zi,
va-inscrie imediat In catalogul bibliotecii, care insä numai in orele fixate de director sau di-
face parte din inventariul scoalei. Totdeodati riginte.
ea se va Insemnà cu sigiliul seoalei f cu sem- Dael imprumutätorul va fi minor, cererea
nature dIrectorului sau dirigintelui si se va pre- va fi semnat1 si de parinteIe sau patronul
vedea cu o etichetä ghmatä, piirtand numarul sau.
de ordine la care s'a trecut cartea in catalog., Catalogul-inventar, precum i eatalogul pe
precum -numirul volumului pentru opurile vor fi puse la dispozitia orieui ar dori
cu mai multe volume, sä le consulte.
Eticheta se va lipi, pe:cat posibil, pe:muchia Art. 8. Imprumuturile se fac nurnai_pentru
cate un singur volum deodata. Ele nu vor fi pe
Art. 6. Cand o biblioteca popularä ajunge ea termen mai lung de -15 zile,; se pot Ins/ reinoi
cuprinda mal mult de 100 de opuri, atunci di- pentru acelat volum, ea conditie ca la expi-
rectorul sau dirigintele este obligat a intoemi, rarea primului termen, volumul sa. fie pre-
in afara de catalogul de mai sus, un al doilea zentat directorului sau dirigintelui spre con-
catalog pe materii, in care toate opurile din trolare.
bibliotecii- se tree diva/ legatura logica din- Art. 9. Daca pang in opt zile, dupä expirarea
tre ele. termenului, pentru care cartea tfost imprumu-
Capitolele acestui al doilea catalog vor fi ¡eta, ea nu este inapoiata bibliotecii, irnprumu-
obisnuit ermatoarele -Moral va fi urmarit de director sau diriginte
Religie, filozofie (psihologie, logica, etica, pentru restituirea pretului ei, preeum si a chel-
etc.), pedagogie i didectica tuelilor de urmAric e,
2. Economie politicA, IegieIaie adminis- Totase se va urn:4 si dada cartea se va res-
tratie ; t itui deteriorata.
3. Istorie i biografii ; krt. 10. La finale fieefirui an, directorul sau
dirigintele va adrese revizorului scolar un ra-
4. Geografie i calatorii ; port separat asupra starii bibliotecii, a schim-
5. Literatura poezii, teatru, ro- barilor supravenite Intr'Insa cursul anuluf
mane ; expirat, asupra numarului de, volume lmpru-
6. §tiintele matematice ; mutate, etc.
Stiintele fizico-naturale ; Art. 11. Bibliotecile populare stint sopuse
8. Limbistica ; inspectiunii i controlului autoritatfior sco-
lare.
9. Agriculturl, industrie, comert, mestesug ;
Abaterile directorilor i dirigintilor dela re-
10. Diverse. gulamentul de fata, ori dela instructiile minfe-
Dela un capitol la altul se vor lase foi albe teriale privitoare la aceste blibloteci, se pedep-
suficiente, spre a se se trece noui opuri ce s'ar sese conform legii invatamantului primar
adaogi pe viitor. normal primer.

www.digibuc.ro
REGULAMENTE . 113

CATALOGINVENTAR
Formular No. 1.
.a .,
.2 0-El h '5
Data Format,
Pretul ,-. os o
MIELE eirtil in 72
Intriril cirpor ° Titlul carpi .f; locul 0 data llbrarie Provenienta
AUTORULUI
In biblioteci ,. . odiiel g, -, o A
2 Z' Lei B.
1) 2) 3) 4) 6) 6) 7)

1) Ann), luna si ziva. 6) Intaiu nume'e de familis si pe mrma cel cla botez. 3) Exemplu:
Bucuresti, 1890.-4) Se va nota aici pretul cu care cartea se vindo In librilrie. Dacii acest prat nu se
cunoaste, se va lash loc alb. 6) Dela minister, dela comunä, dela indet, din donatia cutärei persoane,
din dota veche a scoalei sau cumparatii din fondurile proprii ale bibliotecel. 6) Bane., de miiioc sau
rea; legata sau nelegatil. Sá se arate aci dacá cartea e completa sau nu, dacft are sau nu foi
patate sau rupte, dacá cuprinde gravuri, WV, etc.

CATALOG DE MATE1111 1)
Formular No. 2.

No. din eatalogul


No. curent MLR Chill AUTORT.H...
inventar
2)

Numarul capitolului in cifre romane, apoi titlul materiel de literaturk poezil, teatru, nuvole
yomane.
2i No. curent incepe dela numitrul 1 la flame capitol tn deosebi.
8

www.digibuc.ro
PROGRAME DE MIMI

www.digibuc.ro
PROGRAMA DE STUDII
A $COALELOR PRIllARE URBANE

Sanctionati prin inaltul decret regal No. 4.851 din 19 Maki 1903 el publicatá In Monitarul Oficial No. 52
din 6 Innis 1903 ei In Buletinul Oficial al ministerulul No. 212 din 15 Iunie 1993

BELIGIUNEA Lecturä din cartea de citire : Bogatul nemi-


Clasa I (3/2 ore pe sAptämänä).Trimes- lostiv. Povestiri morale cu subiecte privitoare
la datorlile cAtre bäträni.
trul I. RugAciune la iutrarea si iesirea din Notii. Rugaciunile obienuite la intrare el feel-
scoalà. RugAciunea de dimineatá si de seal* -rea din ecoalä se vor cant& In cor.
Povestiri morale cu subiecte din vieata sec,- ,
privitoare la buna purtare, curAtenie, Clasa I II (2 ore pe säptämin5). Tri-
silintA, exactitate. mestral I. 'David, Solomon.
Trimestral II. antece de stea din cele mai LecturA din cartea de citire Sfatuiri asupra
scurte si simple. Naratiuni despre nasterea, co- läcomiei ; parabola despre puterea rugAciunii ;
pilärta i botezul Domnului, istorisite de in- istoria vamesului si a fariseului. Explicarea
stitutor si reproduse de elevi cu cuvintele lor. Rugii Domnului, impârtitä in cele sapte pärti
Povestiri morale cu subiecte din vieata din cari se compune. Istorioare morale, pe te-
privitoare la datoriile copiilor &are pA- meiul acestor sapte parti.
Povestirl morale cu subiecte privitoare la da-
rinti : supunere, respect, iubire, recunostint.A. toriile bogatilor catre cei säraci.
Trimestrul III. Naratiuni pe scurt despre Trimestral IL Profetul Me.
intrarea in Ierusalim, despre patimele, rästig- Leeturä din cartea de citire : istoria tänäru-
nirea i invierea Domnului. Tatäl nostru. Po- lui bogat, istoria flului risipitor.
vestiri morale cu subiecte privitoare la datoriile Povestiri morale cu subiecte privitoare la
care frati i conscolari : iubire, ajutor, emula- datoriile cdtre sänätate, cumpätare i buna
Oune, amicitie scolarA. stare (muncA, economie i iubirea unei me-
Neat. TatAl nbstru se va explicà pe baza poves- serii).
ti rilor morale. Trimestrul III. Profetul Daniil.
Clasa II (3/2 ore pe siiptämän5). Tri- Lecturä din cartea de citire : parabola semA-
mestral I. Creatiunea lumii. Cei dintaI oameni. nätorului, istoria smochinului Mil rod.
Fläutatea oainenilor i potopul. Turnul Ba el. Povestiri morale cu subiecte privitoare la
Toate adestea se nareazä de institutor si apoi datoriile cAtre cele sufletesti : buna. reputatie,
se reproduc de. elevi. onoarea, luminarea mintii, curajul i räbdarea
Nasterea lui Iisus, fuga in Egipt, Iisus in In nenorocire.
templu, eitite din cartea-tie lecturA, explicate Not& flugaciunile obienuite la inceputul
de institutor fi reproduse de-elevi cu cavintele sfareitul lectiunilor se vor cânth In cor.
lor. Clasa IV (I +1/2 ore pe säntämänä).
Povestiri morale privitoare la bunAvointa Trimestrul I. Catechism : Decalogul,. explicarea
cAtre servitori, mile de animale. lui ; datoriile catre Dumnezeu, cAtre aproapele
Trimestrul II. Ivraam, Iosif, Inv. Se nareaz5 _si cAtre sine : datoriile cAtre bisericä, cAtre co-
de institutor i in lama se reproduc de elevi. munä cAtre patrie ; datoriile cAtre animale.
Lecturä din cartea de citire degpte activitatea Lecturä di Evanghelie (textul biblic ales si
lui Ioan Botezätorul, boteruljui Iisus, parabola intoemit corespunzAtor scopului, intercaLit in
Samariteanului milostiv. Povestiri morale eu cartea de citire) despre nasterea Mantuitoru-
su.biecte privitoare la datoriile fatii de aproa- lui, fstoria talantilor i luerätorii viei.
pele mile de cei lipsiti. Trimestral H. Catechism : cele sapte taine.
Trimestral III. Moise t ierea din Egipt. lubirea cre;tineasca.
Pribegirea prin desert. Primirea Lecturä din Evanghelie (ea in trimestrul I):
www.digibuc.ro
118 PROGIVOW

despre milostenie, rugaciune, postire, iertarea 2. Toate räspunsutile la lutrebttrile Instituto-


rului vor fl date de elevi lamurit, cu voce tare,
greselelor. Predica depe munte : explicarea fe- lima fall a striga, si In propozitiuni scurte;
ricirilor. 3. Ca ocazionea desfaceril propozItIunilor In ea-
Trimestrul III. Catechismul : Simbolul ere- vinte a cuvintelor in sliabe, etc., nu se va da
definitiunea acestora;
explicarea lui. 4. Duna aceste patru siotamani incep lectiunile
Lecturä din Evanghelie despre judecata, dupa abecedar, pentru care nu se da o program&
moartea i invierea lui Iisus. analitica, de oarece tnvg;Arorui trebue sit se tina
leeoe cu lactic, de abecedarul Introdue.
Notit. Rugaciunile obignulte la intrare se vor
anti In car. Exercitii intuitive. Numirea, obser-
Observare. In toti anti, Inainte de Craciun, *se varea i descrierea obiectelor din clash, din
reamintepte despre nasterea, copilaria i botezul punctul de vedere al formei, al partilor din
Domnului ; lar InsInte de Paptl, despre intrarea cari se compun, al materialului din care stint
In Ierusalim, patimile, rastignirea i invierea Acute $ i al foloaselor ce aduc (scopul pentru
Domnului.
Tot asemenea se va explicit pe scurt Insemnita- care sunt fäcute).
tea fiecarei sarbatori mart bisericesti in preziva Casa pdrinteassii: Deserierea obiectelor din
s4 rbitterii. mg (pat, mesa, scaun, dulap, ladä, oglinda, etc.),
LIMBA ROMANI
din punctul de vedere al formei, al partilor din
cari se compun, al materialului din care sunt
Clasa I (6+% ore pe sgptamfing) Sap- formate si al foloaselor ce aduc (scopul pentrn
tamâna I (toate orele saptamAnii), Numele de care sunt facute).
botez si de familie ale fiecgrui copil, numele pä- Comparatie intre scoala si case parinteascg
rintilor si ocupatiunea lor ; locuinta pärintilor; (in ce WO se aseamänä si in ce ;Atli diferä) ;
numele fratilor, surorilor i rudelor mai de compararea cAtorva obiecte din small cu unele
aproape. din case parinteasca.
Orientarea elevilor In spatiu: dreapta, stanga, Animals väzute la case pgrinteasca : pisica,
inainte, inapoi, sus, jos, in mijloc, deasupra, de- dinele, etc., comparate Intre ele.
desubt, aproape, departe. Istorioare prin cari Animale de curte calul, boul, vaca, oaia,
se invedereazä foloasele invätaturii. Istorioare porcul, gaina, etc., cum stint si ce foloase
prin cari se arati foloasele ascultgrii si ale iu- aduc.
birii de ordine. Istorioare i consilii privitoare Pomi de griidin:ei: märul, párul, prunul si
la foloasele cur4eniei, la regulate frecuentare a ciresul.
scoalei, la iubirea pgrintilor si la respectul cA- Minerals : creta si sarea.
tre cei mai in va,rstä. Numele, insusirile si in- Penomene ale naturei. Scurte convorbiri,
trebuintarea lucrurilor din seoalg si a celor facute cu ocaziunea intAmplärii celor mai in-
mai principale obiecte din case pgrinteasca, din semnate fenomene, precum : nor, ploaie, ceatä, -
bucatarie, curte si grading. zäpadä, ghiatä, deprinzAnd pe copii a le observA
In cele trei saptarnâni urmatoare se vor face ei insiti, &And se ivesc, si a comunici apoi in
exercitii pregkitoare pentru citire i scriere, clasa cele observate. Nu se va da explicarea cau-
facându-se paralel : zala a acestor fenomene .
I. Desfacerea propozitiunilor in cuvinte. se- impeirtarea timpului : ziva, ora, minutul,
derea dreapta la scris, asezarea placii, tinerea saptimâna, luna, anul. Rasaritul i apusul soa-
condeiului de piatra ; relui.
2. Desfacerea cuvinte'or in silabe, linii sub- Exercitii de citire. Citirea se face rar, cu
tiri i groase, cârlige, bastoane culcate, In p.- rostirea lämurita i fang a strigi. Explicatiunit
cioare, aplecate la dreapta i la stânga, frânte, potrivite cu priceperea copillor, asupra fiecgreii
impreunä mergátoare (paralele), continuAndu-se bueäti citite.
desemnarea de figuri simple, atfitcu linii drepte Exercitii de scriere i copiere in clasä. For-
ca: o scarg, o mask o cumpäng de Mating, etc., marea de propozitiuni simple despre fiintele
cat si ca linii curbe ; lucrurile cunoscute.
3. Desfacerea cuv ntetor, mai intgiu monosi- Din semnele de punctuatiune se va aräti : hr-
labe, apoi, eu mai multe silabe, In sunete, linii trebuinprea punctului. Se va aveA grija spet
ovale t serpuite, aplicate la cAteva figuri u- cialä pentru scrierea corectä. Povete igienice
soare. cu privire la scris.
Observe fiuni : 1. Exercitifie enumfirate pima Exercitii de memorie gi liberä reproducere.
ad se tntelege ca trebue sá alterneze In ftecare al
unele eu altele (,faril 'animal de cele dIntai: nu-, Se vor citi din abecedar mid poezii si narationi
mete de botez si de familie., deci fierare zi laT scurte. Institutorul le explica prin intrebari
istolioara sau loui, mki cAntarl. desemnare, nu- raspunsuri. Poeziile se invalg de elevi in tlaSI
marare, nelipsind fireste nici cunoseutele miscari
la comanda pentru sculare l gedere, miscari de pe de rost, sub conducerea institutorului. La re-
brate, etc.; citare se va da o deosehitä atentiune pronunta-
www.digibuc.ro
PROGRIOIE 119

rii si mai ca seamä aceentairii dap& inteles. rf4a; cum sunt, cum trAese, ce foloase aduc.
Naratiunile se vor reproduce de elevi cu cuvin- Compararea i gruparea lor.
tele lor, in propozitiuni scurte i clare. 3. Omu/.Pärtile cari aleätuesc la exterior
Clasa II (6+% ore pe sAptämfinA).Tri- corpul omului : capul, trunchiul, picioarele si
mestrul I. a) Citirea. La.bucitile descriptive se
insistA mai malt asupra citirii curente. Baca-- EnumArarea simturilor. Exercitarea lor. Dis-
tile cu continut moral (istorioare, povete, le- tingerea colorilor ; distingerea dintre sunet si
gende, fabule), si in deosebi acele ce vor servi sgomot ; cald si rece; aspru si neted ; usor si
ca exercitii de memorie i reproducere liberä, greu ; vArtos si moale ; dulce, amar, acru si
se trateazA in modal urrator inainte de a se särat.
incepe lectura, se face o introducere menitä a Not& Subiectele tipArite cu litare mai mid nu
destepti interesul elevilor pentru bucata in se vor loft ca tipuri aparte de descriere, of se vor
chestiune ; bucata de citire se divide in mai cornpara nurnst cu cele precedente bor.
multe pärti dupä intinderea ei, iar fiecare parte Trimestrele II si III. a) Citirea. Se tinde din
se explicA prin intrebtiri i räspunsuri ; se re- ce in ce mai mult la citire curentä si cu bite-
produce de elevi si se reduce la momentul säu les. ExplicArile date bucAtilor cu continut mo-
principal; pe baza momentelor principale, ast- ral si in deosebi acelora cari sunt destinate a
fel scoase la-iveall, se reproduce intreaga bu- servi drept exercitii de memorie si libel% re-
catA pe inteles si se scoate din ea, chnd cuprin- producere, se vor largi tot mai malt. Cu pri-
sul bucátii permite, o povätuire sau un precept vire la tratarea acestor bucâti se va urmi in-
moral. tocrnai ca in trimestral I.
Not& Bucitile de lecturtt vor ft tratate tn car- b) Scrierea, gramaticale, copieri
tea de citire fr tntrebiri i rezamate. din cartea de citire í compuneri. Elevii vor
b) Scrierea i exercitii gramaticale, copieri incepe in al doilea si vor urnai si in al treilea
compuneri. Copieri din cartea de citire. For- trimestru a scrie mai inthiu depe carte; sit apoi
marea de propozitiuni ale caror subiecte vor fi färà carte si färä ajutorul institutorului, unele
numele fiintelor si lucrurilor dejh cunoscute. din micile poezii invitate pe de rost.
Scrierea aeestor propozitiuni de elevi, dupA dic- In trimestral al III-lea, elevii vor mai fi obis-
tarea institutorului, avändu-se o deosebità grije nuiti cu deosebire a face simple notAri in scris
pentru ortografie si punctuatie. asupra insusirilor, asemänärilor si diferintelor
Deosebirea subiectului si a predicatului in fiintelor si lucrurilor cunoscute.
aceste propozitiuni. Formarea de propozitiuni In trirnestrul II. Pe baza bucAtilor de citire
ale cáror predicate vor fi stärile, lucriirile sau si a exemplelor alese de institutor, se vor de-
insusirile dejk cunoscute ale fiintelor si lucru- prinde scolarii a cunoaste subitantivul, adjecti-
rilor invAtate, cu tendinta de a lArgi cunostin- val si pronumele.
tele elevilor prin cäutarea de noui predicate. In trimestrul III. Verbal. Se vor distinge
Scrierea lor ca mai sus. cele trei timpuri principale ale verbelor : pre-
Din punctuatie punctul, virgula, semnul in- yentul, trecutul si viitorul.
trebärii i al strigärii. Intrebuintarea lor se va c) Exercitii de memorie i liberä reprodu-
arAti o-mional, la tratarea diferitelor propo- cere. Pe lingii exercitiile de memorie din tri-
zitiuni. mestral I, se vor inväti in trimestral II pro-
0) Exerci/ii de memorie i liberà reprodu- verbe, menite a servi ca luvAtäminte si imbol-
cere. Mici poezii cuprinzind pilde i povete mo- diri pentru vieata activà si onestä.
rale, istorioare in versuri,. fabule. Recitarea In trimestral al treilea se vor invatà pe de
versurilor fiind menità a cultiva memoria, in- rost, in clasä i impreuni cu institutorul, poe-
stitutorul va priveghih in small ca poeziile sä zii nati nale gi naratiuni In prozA, unele si al-
fie invitee pe de rost intoCmai ; lar din repro- tele distribuite pe roluri, &And cuprinsul se po-
ducerea versurilor el va constath felul cum a triveste pentru o asemenea distribuire. (Decla-
inteles si cat §i-a insusit elevul din cele memo- matia si mimiea sunt oprite).
rizate. Ca exercitii de liberl reproducere vor Ca exercitii de libel% reproducere servesc di-
servi mai cil seamä mici istorioare in prozi si feritele bud* de lecturA, naratiuni si istorioare
naratiuni. In prozä, precum si acele legende istorice cari
d) Exercitii intuitive. 4. Grädina.Márul, nu urmeazA a fi invätafe pe de rost la studiul
prunul, nucul, vita de vie, fasolea, ceapa, varza, istoriei.
sfecla, castravetele, pepenele. Compararea lor si La exercitiile de memorie i liberA reprodu-
grupArile ce se pot face. cere se va inststh ca rostirea BA fie limpede, ac-
2. Animalele domestice.Cânele, pisica, ca- centuarea justa dupl inteles si frumoasä, fiinda
boul, oaia, porcul, gáina, curca, gisca §i numai astfel se va inlesni si deslegarea limbi
www.digibuc.ro
120 PROGRAME

elevilor, pe lfingA cultivarea imaginatiei si a Poezii didactice descriptive (pastelupi)sipoe-


priceperii bor. zii lirice scurte. Poezii eroice i nationale, re--
Trimestrul II. d) Exercitii intuitive. Ridu- citäri impartite pe roluri. Cele scurte se invati
rea : Stejarul, fagul, bradul. Lupul, vulpea, ur- in clask ca exercitii de memorie ; iar poeziile
sul. Iepurele, caprioara. VfinAtoarea i timpul mai lungi se explicA i servese ea exercitii de
de vfinare. libera reproducere. Fabulele, parabolele, bas-
Stufip4l Obalta. Rate salbatick gäsca mele, alegoriile, dialogurile, etc., mai ales cele
Vrabia, rAndunica, pr ivighet oar ea, cioara, intAmpinate in cartea de citire, precum i scurte
uliut, cucuveaua. notite biografice asupra autorilor poeziilor in-
Trimestrul III. Lunca i crängul. Salcia, vAtate servesc numai ca exercitii Ie liberA re-
mAcesul. RAul, balta, lacul, mlastina. $arpele, producere. AtAt pentru exercitiile de memorie,
broasca, barza. Crapul, stiuca, racul si lipitoa- cAt i pentru cele de liberA reproducere, ser-
rea. $e va spune cum sunt, cum trAesc i ce fo- vesc normele arAtate la clasa II.
loase sau ce pagube aduc. Compararea i gru- Observare. Compunerile, in numiir de ease pe
parea lor. Pescuitul i timpul de pescuire. trimestru, se vor lucrit In clasA sub privegherea
Melcul, lacusta, albina, vespea, plianjenul. institutorului. In fiecare trimestru se vor da mai
Cum stint, cum trAese i ce foloase sau pagube multe teme de lucrat acasii, In scopul aplicarii ei
exercittirii regulelor gramaticale InvAlate.
aduc. Compararea i gruparea lor. Temele vor fi cat se poate de scurte, jar Anima-
Plante otriivitoare : Cucuta, laurul i ma- rul lor va fi proportional ea timpul disponibil.
selarip. Institutorul va clutA sA nu rApeascA prea malt
coplilor din timpul afar& de ecoalA, necesar liberei
Plante medicinale: Musetelul sau romänita, lor desvoltiiri.
lama sau minta i coada soricelului. Ternele date pentru acasA trebuesc sA fie pre-
admpul Sulfina, cedate de alte lucretri analoage, In timpul orelor
de class, Inlesnindu-se astfel executarea lor. Toate
Clasa III (In scoalele de WO 10 ore, compunerile i temele se vor corecta cu deem/I-
iar in cele de fete 8 ore pe saptiimAnA).a) Ci- nuntul de institutor.
Urea. Se aleg buckti de lectura mai Intinse
mai variate, cuprinzAnd descrierea regiunilor Clasa IV (In scoalele de báieti 10 ore, iar
celor mai frumoase din tall Si bucAti literare jn cele de fete 8 ore pe sAptämSnA). a) Citi-
ca subiecte din istoria nationalk Inte'esul se (rea. Se aleg 41)n cartea de citire bucAti literare,
lag tot mai mult pe seama elevului, desi sub cu subiecte din istoria nationala, descrieri de
conducerea institutorului. Citirea va fi sigurk regiuni frumoase din tarA si din OA strAine,
corectä i expresiva. precum i bucAti In cari se deseriu industriile
Modul de tratare a bucAtilor de citire, ca la mai insemnate dela noi; de asemenea balade, cu
clasa II. deosebire nationale. Se insistA asupra citirii co-
b) Scrierea i exercitii gramaticale. Copiere recte, curente i expresive.
dictare din cartea de. citire. Desvoltarea exer- b) Srierea i exercitii gramaticale. Copiers
citiilor din clasa precedentA. Descrierea fiinte- dietare. TransformAri de diferite genuri de.
lor i lucrurilor. PrescurtAri din cele citite. poezii In proa. Compozitiuni prin imitatiune
Naratiuni. Expuneri In scris asupra escursiuni- dupa bucAtile citite in clasä. Descrierea escur-
lor fAcute, IncercAri de epistole familiare. siunilor fAcute de scolari impreunA au institu-
Din punctuatie: Doug puncte, semnul citärii. torul lor. Exercitli practice pentru facerea de
Pe baza bucAtilor de lecturk precum si a scrisori de tot felul cAtre pArinti, frati, surori,
examplelor aduse de institutor, se vor face : rude, amici, superiori, de urAri, de multurofri,
Inlrimestrul I. Substantive, proprii si co- de afaceri, chitante, hascrisuri, contracte, pe-
mune. Numeralul. titii, anunturi, telegra me.
In trimestrul IL Genu j numgrul sub. Toate aceste compuneri se lucreazA
stantivelor, adjectivelor i pronumelor. Arti- in clask dupA ce mai Intäiu institutorul va fi
cularea substantivelor st adjectivelor. Pronu- dat toate IndrumArile necesare. Observarea era-
mele personale. rilor din compunerile cercetate de instituter in
In trimestrul Ill. Propozítiunea desvoltatä afarA de orele de clask se face Intr'o orA spe-
cu atribut. si compliment. Acm durile In gene- cialA in fiecare siiptAmAnk
ral. Lämurirea dfficultAtilor ortografice, prin In trirnestrul I: Pe baza bucAtiior din car-
exemple aflate In exereitiile ortografice. (Se va tea de lecturk preä.im si a exemplelor adage de
observa artografia academiei). institutor, se va repeta propozitiunea desvoltatA
Repetarea materiei Invätate In acestetrei tri- cu atribut i cormsliment.
ruestre. La complimente se va stArui numai.ca elevii
Note'. In tot cursul anului se vor exercita co- sà-§it dea seama de serviciul pe care il indepli-
pill a gAsi vintele de aceeas familie. nese in propozitipne diferitele feluri de comp.i-
Exercitii de memorie i liberä reprodu- mente, MA a se insista de loc asupra numelor
cere. ce el4e poartä.

www.digibuc.ro
PROGRAME 121

In trimestrul Deosebirea frazei de pro-. Trimestral U. Numerele dela 10-20, tra-


pozitiune (verbul cfind serveste ca predicat si tate dupli norma de mai sus. NumArarea dela
oAnd nu serveste ca predicat, spre a cunoaste 1 la 20 Inainte i inapoi. Numárarea din 2 In 2,
propozitiunile din frazä). din 3 in 3, etc... dela 1 Oa la 20. Cele patru
Cunoasterea propozitiunilor principale si a operatii, oral si in scris, cu aceste numere, intra
celor subordinate. cât rezultatul este mai mic de cat 2Q.
In trimestrul : Punctuatia. Se va face Notiunea de 10 ca tot. Numárarea cu zecea,
consideratA ca unitate nouA.
repetitie generalA a tuturor cunastintelor gra- Notiunea de jumatate.
maticale dobändite 'Ana ad. Formarea i scrierea numerelor dela 20 la
Nord. In tot cursul anului se vor exercità co- 30. Diverse numärAri in cuprinsul numerelor
pill a gast cuvintele de aceeas familie, nu se vor dela 1 la 30, inainte i inapoi. Compunerea
preda felurile de exprimare ale parOlor propozi-
tiunti, felurile complimentelor, nici felurile pro- descompunerea In mod intuitiv si oral a nume-
pozitiunilor principale ai subordinate. Se va dis- relor dela 1 la 30. Cele patru operatiuni, mai
tinge lust; grupa subiectului, a atributului, a pre- intAiu oral si apoi in scris. cu numerele dela 1
dicatului ti a complimentalai.
la 30, cts rezultatul Oa la 30. Comparatia a-
a) Exercitii de memorie i liberi reprodu- cestor numere. Exercitii i probleme orate si
cere. Poezii eroice rationale, servind ca ilus- in scris.
tratiuni la invätämfintul istoriei patriei. Poezii Tratarea dupá aceeas wring a numerelor
liricef ode, lmnuri, balade. Recitare pe roluri prinse intre 30-40 si 40-50.
de eke ori cuprinsul bucatii se potriveste pea- Trimestral III. Formarea i scrierea nume-
tru o asemenea distribuire. Scurte notite bio- relor dela 50-60. Diverse numArAri in cuprin-
grafice asupra autorilor pocziilor InvAtate. Pro- sul numerelor dela 50-60, inainte i inapoi.
verbe desvoltate si explicate de institutor, prin Compunerea i descompunerea in mod intuitiv
istorioare reproduse de elevi sub' priveghe- si oral a numerelor dela 1 la 60. Cele patru o-
rea sa. peratiuni, mai intäiu in mod intuitiv i oral si
Maxime din cari reies consecinte morale pen- apoi in scris cu numerele dela 1 la 60. Compa-
tru vieata practicä, pentru faptul cá servesc ratia acestor numere. Notiunea de sfert.
drept titluri de istorioare, pregätite si potrivite Tratarea dupA aceeas normä. a numerelor cu-
de institutor la anume imprejuräri i earl suut prinse intre 60-70,70-80,80--90, 90-100.
reproduse apoi de scolari cu cnvintele lor., Exercitii i probleme orale si in scris.
Observare. Vezi la clasa III observarea finali. Revederea generalä a materiei. Exereitii in-
tuitive cu metrul, leul i litrul, Mel multiplli
ARITMETICA si GEOMETRIA submultiplii lor.
Clasa I (5 ore pe säptämAnä).,. Tri- Observare. fn predarea numeratiei, institutorul
va utiliza aparatele cele mai simple, cari pot ti
mestrul I. Tratarea in mod intuitiv .si oral a puse la Indemina flearui elev, ca betitoare (parul
numerelor 1, 2, 3, 4 si 5; scrierea numerelor la 10; manunchiuri de cabal() betisoare, and se la
dela 4-5. zecea ca unitate), matina ruseased a lui Tilliob, etc.
Numirarea dela 1-5 inainte i inapoi. Corn- Aparatele complicate stint nepractice. Ca miloace
de intuitie, institutorul se mai poate foloal de
punerea descompunerca In mod hatuitiv si o- palliate, lion, etc., pe tabla.
ral a numerelor dela 1 5; compar ia lor.
Cele patru operatiuni cu numerele dela 1-5, Clasa II (4 ore pe sáptAman5). Tri-
cu rezultatul "Ana la, 5, mai intaiu oral si mestrul L Repetirea operatiunilor fundamen-
apoi in saris tale In cuprinsul numerelor dela 1 la 100. Ta-
Tratarea dupIi norma de mai sus a numere- bla lui Pitagora. Sistema numeratiet decadree a
lpr dela 5--9. numerelor intregi pana la 100. Metrul de lun-
Cifra 0 si numärul 10. Numärarea dela gime si litruI, tratati intuitiv, cu multiplii lor
4t-10 inainte i inapoi. Compunerea i descorn- pAnA la hectometru ti hectobtrif inclusiv. Leul
punerea in mod intuitiv s, oral a numerelor kilogramul, numai ca unitáti de mäsurl.
dela 1 la 10. Numärarea din 2 in 2, din 3 in 3. Exercitii i probleme.
etc.... inainte i inapoi. Cele patru operatiuni Trimestral II. Sistema numeratiei cu. nu-
en nurnerele dela 1 la 10, tratate oral silo aerie mere intrcgi, pánA la 100. Adunarea, scäderea,
rrni intAiu cu numere concrete i apoi en nu- inra Iltirea i impartirea cu numere intregi, in
mere abstracte, cu rezultatul pänä la 10. Corn- cereal numerelor dela 100 la 1000. Proba adur
paratia numerelor dela 1 la 10, prin diferinta närii si a seIlderii.
st cat. I.xercitii i probleme orate, mar intäiu Exercitil i probleme.
en numere cortcrete i -apoi cu nurnere ab- Trimestml 1H. Sistema numeratiei cu nu-
strActe, in cuprinsul numerelor dela 1-10. mere Intregi, /Ana la 7 cifre. Adunarea, sade-
Exercitii i probleme scrise cu aceleasi numere. Tea, inmultirea i impärtirea, In acet cere de.

www.digibuc.ro
122 PROGRAME

numere. mai Wahl dela 1 la 10000 pi apoi p'inA Regula de trei simpl, prin reducere la imi-
la million. Exercitii i probleme cu rezulta ul tate.
pfinA la milion. Revederea generall a materieL Corpuri geometrice : cubul. paralelipipedul
Observare. In tot eursul anului se vor face prisma piramida, cilindrul, corm! i sfera. MA-
exercitil de calcul oral. Cu privi, e la exercitii pi suri de suprafalé unitAti de suprafatä.
problem, caletul respectiv al elevului va trebul MAsurarea suprafetelor patrulaterelor, a tri-
sa conhinit la efAreitul anului -colar yel vutln 20
probleme, /Acute In clac i corectate de ;institu- unghiului pi a poligoanelor, cu aplicattuni pe
tor. Caletele vor fi piistrate de institutor, spre a teren. Lungimea mrcurnferintei. Supt afata cer-
fi prezentate la inspectli pi examen. cului. Suprafata prismoi pi a cilindrulut. Pro-
Clasa III (4 are pe saptAmAnA). Tri- bleme numeroase.
mestrul I. Repetirea celor invAtate in dasa 1I-a Trimestral III. Regula de dobAndA pi de aso-
continuarea numeratiei pAnà la sute de mi- clatie prin reducera la unitate. Probleme nu-
lioane. Multiplii i submultiplii metrului liniar, meroase, ,cu aplicatiuni la trebuintele vietii
litrului, leului i gramului. practice.
Notiunea de fractie zecimalA. Scrierea i ce- Unitiiti de volum. Volumul cubului, al pris-
tirea fractitlor zecimale. Zero la finea austere- mei, al clasei. Volumul ciltndrului. Volumul pi-
lor zecimale. Adunarea numerelor intregi si a ramidei pi al conului. Revederea generatA a
celor zecimale. Probleme in care A. intre nu- materiei.
mai maltiplit i subm&tiplii cei mai obipnuiti. Observare. Lectiunile de aritmeticit vor merge
Volum, suprafatA, linie, ungh:u i punct (ex- paralel ea cele de geometric,. Regulele se vor
plicatii fäcute pe cub 0 right). scoate din rationamenre ware, calculul oral pre-
ceditod pe eel scris, in example upoare t potrivit
Trimestrul II. ScAderea numerelor intregi alese. NumArul minim al problemelor din caietul
si zecimale, observandu-se in privinta zecima- elevului, coreetat i pástrat de Institutor, va
tlelor aceeap normA ca pi la adunare, Mutarea de 20,
Inmultirer numerelor tntregi i zeci- ISTORIA
male. Probleme din vieata practicA. cu deosebire
asupra numerelor ce reprezintA lungimi, capa- Clasa II (3/2 ore pe sAptamfinä). Tri-
citáti i valori. mestrul I. Legenda lui Negru-Vodé. Legenda
Trimestral III. Cunoasterea figurilor plane lei Dragos-VodA. Condeielelui VodA. Legenda
pAtrat, dreptungbin, paralelogram, romb, tra- CetAtii Nearntului.
pez i triunghiu. Exercitii pi probleme. Imp Ar- Trimestrul II. Movila lui Burcel. Aprodul
tirek numerelor intregi pi a celor zecimale: Parke. Legenda mAnästirei Putna. Dumb, ava
Proba inmultirii si impArtirii. Exercitii qi pro- Rosie. Sobieschi i plAeii. Legenda mAnAstirii
bleme. Argep,
Trimestral III Legenda vietli de pescar a lui
Observare. Lectiunile de aritmeticd vor merge Petru Rarep. Mihaiu i CAllul. Preda Razescu.
paralel en rele geometrice. Regale le se vor scoate
din explacalli. facute asunra dtteritelor exemploeu loan Corvin j Corbul. Horia i Clove. Tudor
numere concrete ei totdeauna calculul oral va Vladimirescu.
trabut, pe cat e posibil. ad preceadd pe cel In sorts.
Numiirul minim de problome t exerciiii corec- Observare. Pentru toate legendele, ea urmeaziI
tate de institutor va fi de 20. Caietul respectiv, a se traté in clasa II p imarit, avern poezil iru-
limit sore pitstrare i neschitnbare de institutor, moase -au bucdti de proza,precum: »Sobleschi
va trebul prezentat la inspectii pi examen. plitepiiv de Costache Negrutzi, etc. Cs exercitii de
memorie nu vor Beryl dead cel mult cloud, din
Clasa IV (4 ore pe sAptiírriâná). Tri- legeodele prevAzute la flecare trimestru pi acestea
mestrul I. Revederea materiei clasei III, cu Mate la alegerea institutoruld; celelalte au bind
a servl ca exercitil de lihera reproducere. La po-
numeroase probleme Mate din vieata practicA. vestirea acestora din urmd, Institutorul se va sill
Fractii ordinare. Fractii mai mici decAt ut ita- sit intrebuinteze cdt mai des cuvinte pi chiar ver-
tea, mai mari deck unitatea, egale cu unitatea. surf alese din cuprinsul acestor legendei citite In
Numeré intregi insotite de fractii. Prefacerea insiatAnd ea pi elevli ad le reproduca tot
ward.
in formA de fractii a numerelor intregi Note:- In cartea de eitire unefe legende vor fi
site de fractii. Scoaterea intregilor din fractii In prozd, iar altele in poezie, fArá nici o expii-
cave.
mai mari decAt unitatea. Transformarea frac-
tiilor ordinare in zecimale. Problome i exer- Clasa ITT (2 + t/1 ore pe sAptAmAnA). --
citii 8A deprindä pe elevi a calculé repede Trimestral I. Carol I, Regele Rom Mniei. Rée-
pi exact. boiul pentru independentà. Plevna. Alexandru L
Poligoane. Poligon regulat. Echerul, circum- Cuza. Unirea Principatelor. ScurtA privire re-
ferinta i cercul. Raportorul pi compasul. Exer- trospectivA asupra istoriei celor cloud principate
citii pi probleme. (introo singuré lect'e). Legenda intemeierii Ro-
Trimestrnl II. ProprietAtile fractifior ordi- mei. Romanii pi Dacii. Traian pi Decebal. Dacia
pare (ce se IntAmplA ca valoarea nnei fracçii, sub Romani. Napterea poporului roman. Pro-
cAnd ii inmultim numArAtorul sau numitor ul). vinciile locuite de RomAni.
www.digibuc.ro
PROORAME 123

Nota. Din invitamantut civic se vor preda, tn


Trimestrul II. Radu-Negru. Dragos-Vodh. legaturit eu Dommtorii sau cu evenimentele mai
Bogdan VodA. Mircea-cel -Mare. Alexandru-cel- insemnate, legile si intocmirile Statului, cari lfi
jMn. Vlad-Tepes. Fapteler rAsboaiele i moartea au origina in timpul domniei lor sau a evenimen-
telor respective. Spre ex. la "Regale Carol I. se
lui §tefan-cel-Mare. va vorbi despre Constitutiune (In trimestrul al
Trimestrul 1H. Faptele, rfisboatele i moar- III-lea din clasa Ill mai pe scurt, far in Mesa IV mat
tea lui Mihaiu-Viteazul. Mateiu-Basarab i Va- desvoltat). La "Ioan Vocl5. cel Cumplit, despre os-
sile-Lupul. Pierderea Bucovinei. Pierderea Base-
tirea, armele depe atunci, finantele etc. La "Unf-
ree Principatelor., despre divanuri. La "Rásbolul
rabiei. Tudor Vlad tnirescu. Unirea Principe- tndependentei., despre serviciul minter de astlizi,
telor. Alexandru 1 Cuza. Carol I, Regele Ro- in raport cu recrutarea fn trecut; despre urgent-
mâniel. Bäsboiul pentru independenta. Grivita. zarea ()Obit, etc. La Ocupatia ruseascá., despre
regulamentul organic. La "Fanarioti, despre sis-
Plev na. temul de biruri si de judecatn de pe atunci i cel
Clasa IV (3 ore pe Trimes- de astral.
La epoca nationalit se vor amintl principalii
trul I. Dacia si Dacii. Traian i Decebal. Ras- bArbati cari au contribuit la redesteptarea senti-
boaiele dintre ei. Colonizarea Daciei i starea mentului national, ca: Veniamin Costache, Ioan
Daciei sub Romani. Päräsirea Daciei. Nasterea Eliade Iládulescu, Constantin Negri, Anastasie
poporului romAn.NAvalirea blrbarilor. NAvä- Panu, Alexandrl, etc.
lirea Bulgarilor. impäratul Ioniá. Nävälirea GEOGIIAFIA
Ungurilor. Intemeierea principatelor. Alexan-
dru Basarab. Mircea-cel-Mare. Alexandru-cel- Clasa II (3/2 ore pe sAptAmAnA). Trimes-
Bun. Vlad-Tepes. Neagoe Basarab i Doamna trul I. Exercitil de orientare. Punctele cardi-
Despina. nals pe cer i pe peretii elasei, pe tablA si pe
Trimestrul II. Stefan-cel-Mare. Petru Ra- placi. Planul cla,ei.
res. Ioan Vodä cel Cumplit. Mdmiu-Viteazul. Planul scoalei (schita localului pe tablA i pe
Matein Basarab i Vasile Lupul. Constantin plAci). Casele i locurile din vecinAtatea scoalei.
Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir. Fanariotii. Casa pärinteascA. (In ora de citire se trateazi
Pierderea Bucovinei. Revolutia lui Horia, Closca din cartea de lecturA bucata relativ5 la vieata de
Crisan. Pierderea Basarabiei. familie). Stradele ce leagl scoala cu doug, trei
Trimestrul III. Miscarea nationalA a lui Tu- puncte mai cunoscute ale localitAtii. 0 es-
dor Viadimirescu. Ocupatia ruseascA. Gheorghe cursiune geograficA in ores, cu scopul de a da
Lazär i Asachi. Revolutia dela 1848 in Tran- copiilor notiunile elementare de stradl, pieta,
silvania (Avram Iancu). relief, rfiu.
Revolutia in Moldova si Muntenia. Barbu . Oraful. CAteva strade principale i piete
Stirbei. Grigore Ghica. Tractatul de Paris. Ale- cAteva clIdiri publice din cele mai insemnate.
xaudru I. Cuza. Unirea Principatelor. Seculari- Se va demmph schità pe plan, cuprinzAud :
zarea averilor mänästiresti i ImproprietArirea conturul orasului, strade, clAdiri i piete, asa
tAranilor (Cogálniceanu). Carol I. Räsboiul in- precum s'a spus mai sus. Locuitorii orasului
dependentei. Proclamarea regatului. Starea ac- dupä nationalltate i religie. Ocupatiunea
tualA a regatului României fa VA cu trecutuL (Aceste notiuni e trateazA in acelas
Observari. 1) Legendele cunoscute din clasa II mod in care se trateazä bucAt le de intuitie din
servesc ca puncte de plecare pentru leetiunile cartea de lecturA). 0 escursiune geograficA afarl
respective din clasele Ill si IV. din ores1 cu scopul de a completa notiunile de
2) Cand se intalneste In cu-sul istoriei Ufl po-
por, cu care Romanii vin pentru prima oar& in relief, ape, precum si de a vedel un sat. dacä
contact, institutorul va aráta tare uncle triteste este in apropiere.
acel popor, va descrie ohiceiurile sale si va mrit Satul. Diferenta Mtre un ora i un sat. Ocu-
pe scurt rolul acelui popor in lume.
3) Pentru. ca tot ce s'a lavatat si fie moron patiuniIe Iocuitorilor dela sat. Comuna si cAtu-
prezent in con0iinta ecolarilor, se vor pune re- nul. Comuna urbanA i comuna ruralA. Mynal.
gulat, la Inceputu flectirei ore de istorie, Intre- Organizarea comunei primarul consiliul co-
biri asupra celor Invatate pitna In aced zi. Act nu e
vorba de a deprinde pe copii gá rovesteasck ci de munal i judecatoria comunal5.. Productele mai
a obtine dela ei rdspunsuri scurte sl precise. insemnate ale comunei. BucAtile respective din
4) Institutoral este dator sit arate pe hartd lo- cartea de citire.
cul evenimentelor.
5) In clasele III i Iv se va face, la tinele fie- Imprejurimile comunei ; cAteva din satele ve-
carui trimestru, o lucrare In scris, ca exercitif de cine pozitiunea lor i cAile de comunicape res-
compuneret asupra unui sublect istoric Invtitat, pective.
facandu-se mai inttdu cuvenita pregtItire a acelei
lucretri. Trimestrul II. Repetirea gelor InvAtate.
6) Faptele srpersoanele mat tnsemnate din is- Plasa. (Trecerea dela no(iunea de comunA la
toria patriei se va cilutit a se iluatra prin poezii
eroice si nationale. cea de plasä). Märimea i hotarele plAsii In care
7) In Munul zilelor tnsemnate nationale, ca 24 'se aflA scoala. Relief, ape. (Institutorul na se va
Ianuarie, 10 Maiu, 28 Noemvrie i altele, institu- servi de cifre, cari nu pot reprezenta o icoanA
tonal flearei ease e obligat a trata faptele isto- realA pentr% copilul clasei a II-a ; ci va intre-
rice respective.

www.digibuc.ro
124 PROGRANE

buinti comparatiunea. clindu-i ideea märimii regiuni. La regiunea muntilor se vor mentioni
: mai mare decit comuna de atitea ori). crestetele mai insemnate : Paringul, Omul
Comunele principale din plash% (Nu se vor citi Caraimanul, Ceahläul i Piatra Rosie. precum
decal acele comune cari se disting prin produe- si trecAtorile mari : Virciorova, Lainici, CAl-
tMni mai insemnate sau neobisnuite in toate co- Predeal, Oitui i Burdujeni. Fiecare re-
munele, ea : saline, 'Acura, etc. sau prin vre-o giune se va conturi cu liniute de grosimi, dife-
insemnfitate istorici : urme de cetäti, cimpuri rite, spre a se deosebi una de alta.
debätaie, sau prin bilciuri mari eari se tin acolo, Vii (ape). DunArea cu bratul principal. Oltul,
etc.). Resedinta plisii. Subprefectura i judecá- Siretul, Putna i Milcovul. Prutul. Coastele mA
toria de pace. rii, arätând numai conturul prin unii simple,
Revederea i completarea celor mai esentiale Mira nici un detaliu.
notiuni geografice, ilustrate prin desemnuri, si Impartirea Romeiniei in : Romania din
anume : ses, deal, colinA, munte, pas (treci- dreapta Oltulni, Romania dintre Olt si
toare), vale, podis, izvor, râu (cu notiunea de Milcov, Romania dintre Milcov i Prut
mal drept si sting), iaz, lac. (Se va insisti de Rominia Transdanubiani. (Numirile : Oltenia,
preferintä numai asupra acelora din aceste ele- M ntenia, Moldova si Dobrogea se vor intre-
mente cari se gäsesc in plasii sau in judet). Bu- buinti numai canumiri istorice).
ditile respective din cartea de citire. Romania din dreapta Ottului. Relieful so-
Trimestrul III. Trecerea dela notiunea de lului Revederea regiunit muntilor, dealurilor
plag la aceea de judet. Desemnarea judetului. si sesurilor. Pasurile Carpatilor (numai acelea
Marimea 1) si hotarele judetului. Relief. ape. PlA- prin cari se poate trece cu trisura) : Portile de
tile judetului, arAtindu-se numai marginele Fier, Lainici, Ciineni.
resedinta lor. Orw 1njudee, afarà de capital& Ca virfuri nu se vor citi cleat 2-3, din
Principalele cii de comunicatie ale judetului. cele mai inalte din aceastil parte a ;aril. Reve-
Principalele ocupatiuni ale locuitorilor din ju- derea väii Dunärei : lacuri, insule. (Nu se vor
det : agricultura, industria, comertul. numi deck 2 lacuri si 2 sau trei insule din
Capitala judetului. Autoritäti judetene: pre- cele mai mart si mai insemnate). Principalele
fectura, tribunalul, revizorul scolar. Bucatile väi ale Olteniei, cu apele cari le parcurg. Cu
respective din cartea de citire. aceastii ocaziune se vor introduce elemente noui
Class III (2 1/I ore pe sAptämänä). (orate, loralitati cu renume istoric, etc. (cari
Trimestrul I. Not iuni introductive. Deprinderi sä pregiteasc5 Intelegerea impartirii pe judete.
cu elevii la reprezentarea si mai ales la rem- Impartirea administra irá. Judetele cu
lioasterea eletnentelor ce contine o hartä ca: capitalele lor i cateva din lo -alita renu-
munte, deal, Hui, mare, golf, insuld, peninsulä, mite, dacä sunt. Se va face o schitä a României
cap, Win, oras, sat, drum, bälti sau lacuri. Se din dreapta Oltulti.i, pe care' va Sgura pe langa
va cAuta a-i obisnui de a le recunr.aste p - ma- etementele de mai sus (munti 1 vai) si impar-
nual prin ajutorul legendei. Se vor pune apoi tirea administrativi a ac stei regiuni.
sii le reprezinte prin linii simple (dupA modelul Geografia economica. Productiunile princi-
din poviituitor). Duprt ce se va aline interpre- pale, ocupatiunea lo uitorilor. Or isele indus-
tarea textulni prin ajutorul legendei, elevii vor triale si comerciale cele mai insemnate din in-
face deprinderi de citire pe o hartA mutä, ar- terior si dela Dunäre.
tistic compusA, pe care vor hgura toate elemen- Trimestrul IL Romania dintre Olt 0 retu-
tele de enai sus. forul Milco v. Romania dintre MdcoV 0 Pr at,
Acest.- notiuni pregätese elevul pentru stu- Se vor trati duei ()Lanni dat pentru Romania
diul României si al Europei. din drespta Oltulu .
Notiunea de tara. Trecerea 14 notionea Je Trimestral III. Romania Transdanubiana.
tara prin recapitularea cunottinjelor dobändite Se va trata ca celelatte parti ale României.
in clasa II. Sinteza intregii Romtlaii. Principalele sub-
Generalitati kisupra. Romaniei. Configu- împärtiri [Nice: munti, dealuri, sesuri si vAi
ralia Hotare. Elevii vor execu,A harti, principate.
redusä atit ca si poatA asezi pe ea : zona mun- Jodetele cu capitalele lor. Productiuni. --
tilor, apele ce formeaza hotarele României, tre industriale si comerciale. Cai de coununica-
coastele märei i liniile conventionale prin cari thine. Se va executà o hartä recapitulativä a in-
se desparte Romania de tärile vecine. tregei tari, pe care vor figuri numai muntii.
Relieful solului. InapArtirt a Rominiei in dealurile, sesurile, väile prinripalek caile ferate
regiuni naturale si anume: regiunea muntilor, si soselele principale carif conduc la punctele el
a dealurilor si a sesurilor, conturul acestor trecere peste diferitele frontiere.
Organizarea politica a Statului Roman.
I) Se va da notiunea de mirimea iudetulul In ConsitMl comunal. Primar. Inspectorul comu-
acelas chip cum s'a Mcut pentru nal. Consiliul jud. lean, Prefect. Ministru, Re-.
www.digibuc.ro
PROGRAME 425

gete. Puterile Statului: puterea legislativä, exe- Grecia Atena.


cutivii i justitia. Yorrna de stat. Trimestrul II. Italia : Roma, Neapole ei Ve-
Provinciile locutte de Romani. Transilva- netia.
nia, Bucovina, Banatul, Crisiana, Maramuresul, Spania : Madrid.
Basarabia i Macedoni I. La fiecare din aceste Portugalia : Lisabona.
proVincii se trateazä marginele, aPele princi- Germania: Berlin, Lipsca, VIrinich, Hamburg
pale, träsurile mari ale reliefului. Scurte no- Elvetia : Berna, Geneva.
tiuni istorice. Statul caruia apartin, locuitorii, Francia : Paris, Lion, Marsilia.
aeezämintele principale românesti de culturk .Belgia Brufelles.
limba, starea economicä, religia, pärtile locuite Olanda Haga ei Rotterdam.
de Romäni i numárul acestora. Se va face câte Danernarca : Copenhaga.
o schitä a fiecäreia din aceste provincii, cuprin- Suedia i Norvegia Stocholm i Edimburg.
zAnd notiunile tratate. An lia : Londra, Dublin si Cristiania.
Sinteza Intregului teritoriu locuit de Romani. La fiecare stat se va vorbi de nationalitatea
Glass. I V (2-F1/2 ore pe slptämânä).Tri- locuitorilor ei se va insista asupra productelor
mestrul I. Notiuni int, oductive. Revederea mai Insemnate cari ajung la noi.
cornpletarea notinnilor de insulá, peniesulk cap, Se va face cu elevii o serie de schite ale En -
istm, camp e, platou sau podie, munte, vulcan, ropei. pe care se vor aqua progresiv toate ele-
fluviu, bazin, lac, mare, ocean. Exercitii pe mentele de mai sus.
harta Europei. Notiunea globutui. Trecerea dela notiunea
Notiunea de continent. Trecerea dela no- de continent la cea de glob. Situatia geograficd
tiunea de tail la cea de continent. a continentelor i comparatia märimei lor in
Configuratiunea Europei. Limite Oceanul raport en Europa.
Glacial Arctic, Oceanul Atlantic, Marea Medite- Gonfiguratia Asiei. Margini. Oceanul Gla-
rang, Marea Neagrá, Muntii Caucazului, Mama cial Arctic. Muntii Urali. Fluviul Ural, Marea
Caspicá, fluviul Ural ei muntii Urali. Caspieä, Marea Mediteranä i Marea Roeie
Mari (archipelaguri) Marea Raid, Marea Oceanul Indian, Oceanul cel Mare (Pacific).
Nordului, Marea Adriaticä. Relieful Asiei: Platoul central al Asiei
Peninsule : Scandinavia, Spania, Portugalia, Muntii Himalaea.
Italia, Peninsula Balcanicä i Crimeia. Fluvis z Eufratul, Indul, Gangele, Fluviul
Capuri Capul Nord, Sf. Vicentiu si Ma- Galben.
tapan. Impartirea politic& Statele principale : Si-
Insule : lutlanda, Islanda, Insulele Britanice, Jaeria, China, Japonia, Turcia ei Arabia, Persia
Corsica ei Sardinia, Sicilia, Moreea, Archipela- si India, Indochina en oraeele : Pecking, Tokio,
gul, Candia Insula Serpilor. Ierusalirn, Teheran, Calcuta.
Stramtori : Pasul Calais, Gibraltdrul, Dar- Rasele ;?: productiunile Asiei. Raiele ce
danelele, Bosforul. locuesc in Asia. Cateva animale elefantul, re
Reliefut Europei, Munti : Pirineii, Alpii, nul, ursul alb, tigrul. Productele cele mai in-
Apeninii, Carpatii, Balcanil, Alpii Dinarici si sernnate orez, ceai, mac, burnbac, mátase, etc.
ai Pindului. Caucazul, Muntii Peninsulei Scan- Con figuratia Africei. Margini. Marea Me-
dinavice, Uralii. diteranä, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian,
Ftu'ii: Ural, Volga, Nistru, Dundrea, Vis- Marea Rcreie.
tula, Elba, Rinul, Sena, Tagul, Tibrl, Padul Relief al Africei. Muntii : Muntii Atlas, De-
Tamisa. sertul Saharei.
Lacuri: Lemanul, Onega ei Ladoga. Fluvii Nilul, Nigerul, Congo.
IMpartirea. Europei in state : Au- Statele principale. Egiptul, Marocul, Alge-
stro-Ungaria, Statele Ba canice, Italia, Spania, ria, Abisinia;Zongo i Colonia Capului, cu ora-
Portugalia, Germania, Elvetia, Franta, Belgia, eele Cair, Alexandria, Alger, Fez ei Cap-Town.
Olanda, Danen.arca, Suedia i Norvegia. Anglia Rasele. Productiunile ce vin la noi in
Cu capitalele lor. fara.
La fiecare stat se trateag nurnai oraeele mai Rasele ce locuese In Africa, Animale: leul,
principale, astfel : rinocerul, cámila, elefantul, strutul, hipo-
Rusia : Petersburg, Moscova, Odesa. potamul, crocodilul. Productiuni vegetale :
Austro-Ungaria": Viena, Budapesta, Triest. curmale, smochine, cauciuc.
Statele Balcanice : Bulgaria, Sofia, Varna, Conflguratia Americei. Margini. Oceanul
Silistra, Rusciuk, Vidin, Filipopoli i Plevna. Pacific ei Atlantic, Oceanul Inghetat de Nord ei
Serbia : nelgrad. cel de Sud,
Turcia : Constantinopole, Adrianopole, Salo- Relieful Americei. Muntii : Cordillera de
nic, Ianina, Nord ei de Sud, platoul Braziliei.
Munte-Negru : Cetinie. Fluvii Misisipi, St. Laurentiu, Amazonul.

www.digibuc.ro
126 PROURAME

State le principale : America Eng'ezA (Ca- Clasa IV (2 ore pe septämfing). Trimes-


nada). Statele Unite, Mexico, Brazilia, Argentina. trul I. Foloasele plantelor. Vita de vie. Vinul,
Rasele. Productele ce vin la noi. Rasele otetul, spirtul (rachiul, tuica). Conservarea
Americei. Productiuni: cauciuc, bombac, tres- fructelor. null] i conservarea lui (trifoiul, lu-
tie de zahAr, tutun ; animate: tapirul, jaguarul, cerne). Inul i cAnepa. (Ofeiul, pAnza, hArtia).
boa. Foloasele mineratelo, : PAmfintul galben,
Configurapia Oceaniei. Margint : StrAm- -(cArAmida, oale). Nisip, gresie, pietris (sticIA).
toarea Malaca, Oceanul Pacific, Oceanul in- Piatra de var i fabricarea varului (tencueala).
ghelat de Sud. CArbunii de pimAnt (lignit si de lemn sau
Insule: Australia, Borneo, lava si Sumatra. mangal. Petroleul (pOcura
Orap Melburn si Sidney. Intrebuintarea metaletor Fierul (fontA sau
tuciu i otel).Cositorul (tinichee). Arard. (alamS
Rasele. Produsele ce vin la noi. Rasa ocea- bronz). Zincul, plumbul, argintut i aurul.
nicA, producte : cafei, bumbac, chinin5. Ani-
male : cangurul. Trimestrul U. Notiuni sumare despre cor-
pul omului. Tubul digestiv i digestiunea.Apa-
Mat. Asia, Africa, America si Oceania se vor ratul respirator si respiratiunea. Aparatul cir-
tratit pe hull( §i pe glob, fitrit-schitti din partea ele-
vilor. culator si circulatmnea. Sfaturi igienice despre
hranA, apa de bAut, vestminte, traiul in aer
Geografla matematicd : Forma piimAntului. fiber, munca.
Misdrile pámAntului zi, noapte, anotimpuri, Scheletul. Sistemul cervos si muscular. Sfa-
Soare, lunA, stele. turi igienice : pericolul alcoolismului i abuzul
Trimestrul III. Geografia RomAniei si a 1A- tutunuiui.
rilor locuite de Romani, repetirb generalA dupA Trimestrul III. Igiena locuintei. Casa (ex-
programa clasei III. punere, luminat, aerisire, incAlzit). EnumA-
rarea cfitorva boale molipsitoare: rAig, anghina,
GTIINTELE FISIGG-NATURALE scarlatina, vArsatul, tifosul (lingoarea), office,-
sfaturi pentru a se felì de ele. Curtea sau
Clasa III (2 ore pe sAptemAnA). Tri- ograda. Sfaturi igienice. Locasurile animalelor.
mestrul I. GrAul (secara, facerea pliAriilor, Intretinerea lor.
orzul, ovAzul). Porumbul (pelagra) Culture bor. Igienct comunei. Paludism.
Alma, mAcinatul, facerea pAinei. Revederea generala. Se vor inlAturi amA-
Cartofii, morcovii, sfeclele (rabärul), ardeiul, nuntele tehnice.
pAllAgelele.
Culture zarzavaturilor ingenere. GALIGRAFIA
Aerul, atmosfera. Cele trei stAri ale cor-
purilor. Clasa I (In unire cu studiul limbii si al
Trimestral Il. COldura, dilatarea corpurior aritmeticei, fOrl ore deosebite).
(aplicatillnl practice). Termometrul. Corpuri In prirnele sAptAmAni, inainte de a se incepe
bune i rele condueätoare de cAldurA. Evapora- .scrierea literelor si a cifrelor, se fan exercitiile
rea (rAcire prin evaporare). Fierbere, forte va- pregAtitoare, arAtate in programa limbii ro-
porilor. Cum se formeazA norii, ceata, ploaia, mine. Tratarea fiecarei litere i cifre in parte
roua. Inghetar& apei. Aplicatiuni : explicarea se face in modul urmAtor :
spargerii vaselor in cari IngheatA apa ; dege- 1) Scrierea ei pe tablA de cAtre institutor ; 2)
rarea legumelor ; cum se formeazO bruma, zá- analiza pArtilor din cari se compune ; 3) scrie-.
pada, poleiul. Explicarea venturilor. Electrici- rea pe plAci de top copiii deodatA dupä tact.
tatea : desvoltarea ei prin frecare, scAnteia La Inceput numArA institutorul, pAnA cAnd se
electricA, fulger, trasnet (paratresnet). deprind scolarii a numArà ei Insisi, Copiii stint
tinuti a aerie mare, simpfu (literele i cifrele
Trimestrul IlL PArtile plantei i functiunile O. nu aibl pArti de prisos), citel (nelipsind nici
lor. Inmultirea plantelor (prin seminte, afire o parte din litere i cifre) i sA pAstreze distan-
butasi). tele proportionale intre pArtile literelor, intre
Conditiunile necesare pentru cresterea plan- - litere si mai terziu intre cuvinte.
telor (clidura, umezeala si lumina). Altoire. PA- l'AnA la CrAciun se scrie numai pe plea ; de
mentul arabil pAmAnt negru, nisipos, argilos aci in colo, pe hârtie. AtAt place cAt i hArtia
vAros. Plugul, rarita i grape. IngrAsáminte. sunt liniate cu 4 Imii: 2 pentru corpurile litere-
Fof oasele animalelor : Albina, mierea lor, 2 pentru litere cu Intindere in sus si in jos.
ceara. Dudul. Viermii de mAtase, mätasea. Regulele caligrafice nu se observe numai In
Laptele (smentena, untul i brenza). Untura, orele de caligrafie, ci in tot ce se scrie de cAtre
seul (sApun, lumAnári). Lena si pArul (aloe sau scolari, intocmai precum regulele ortografice
dimie, postav). nu au fi pAzite nurnai tu orele de gramatice. In

www.digibuc.ro
PROGRAME 127

tot cursul primer, fiecare smiler e dator a vent Combinatiuni de Mill curbe cu drepte, inso-
la ecoala cu placa, de card se va servi in ciao* la site de explicatiuni geometrice. Aceste exercitii
exercitii gramaticale, la aritmetick etc. se fac la inceput cu mane libera ei in urma cu
Clasa TI (h ore pe saptarnana). Conti- rigla i compasul. Exercitii de memorie. Exer-
tuarea celor invatate in clasa I (Scrierea lite- eitii de diviziune ei de proportiuni. Desemn
relor mici i mari. Scrierea cifrelor arabe si dupa figuri combinate din fäsii drepte ei curbe,
romane. Se va da o deosebita atentiune literelor toate taiate din hartie colorata i lipite pe bAr-
mici; scriere de mici propozitii (sentinte, pro- tie alba.
verbe, ghicitori dupa model). Tot ce se scrie Clasa IV (2/2 ore pe saptimän1).Repe-
trebue sa alba un inteles si sa fie bine priceput Urea exercitiilor din anul -trecut. Desemnared
de ecolari. cu mane liberä a corpurilor geometrice mai
Iti trimestrul III, scolarii sa se deprindi cu principale: cubul, cilindrul, ennui, piramida,
scrierea pe doua linii, miceorandu-se corpul etc., insotite de explicatiuni geometrice necesare.
scrierii ¡Ana la 3 mm. Desernnarea obiectelor uzuale. cu forme ,ase-
Scrierea dupa tact se poate aplica ei in aceastä manatore cu ale corpurilor geometrice desem-
nate, de ex. o calimark un scaun, 0 use, o do-
Clasa III (2/2 ore pe siptamäni). Aceeae nitä, etc.
materie ca in clasele precedente, tratandu-se cu Exercitii de desemn din memorie.
mai multa insistenta literele mari (capitale). Desemn dupa ornamente de ipsos cu putin
Clasa IV (/2 ore pe samptarnana). Exer- relief.
citii de scriere pe intervale de diferite maxim!. CANTU L.
pánä la minimum de 2 mm. Se vor da lamuriri
privitoare la grosimea scrierii, la distanta intre Clasa I 0 II (Cldsa I 4/2, claFa II 5/2 ore
litere, distanta tetra cuvinte, etc. pe stiptib. Anä). Cinturi ttoare, potrivite en
Observarea I. Cu privire la -scrierea dupe. die-
inteligenta ,opiilor, imnul national. Milani
tat, se se observe a nu se dicte deck subiecte pe usoare hisericetL
deplin tntelese ei bine cunoscute pcolarilor din Toate, cel putin 10 la numar pe an, se vor
vieatit sau din lectiuni anterioare la diverse o- inväte dupi aux.
biecte. Dictarea nu se face cuvent cu cuventceci Clasa III (/2 ore pe siptamfinä). Can-
In cazul acesta pcolarii nu ar scrie gendindci
rostind cete o propozitiune Intreage, care se repeta tece nationale si bisericesti, asem nea cel pu-
Intocmai de citiva copii pi apol se apternepe !Ar- tin 111 pe an.
tie. Cilnd o fraze este prea lunge, se desface In Clasp. IV (5/2 ore pe saptamilnii). Can .
parti mai raid i apoi se scrie dupe regula arelate.
Asupra cuvintelor mai grele din propozitie sau tece nationale i bisericeeti, uni.gonice i pe
trine, se atrage atentiunea pcolarilor mai dinainte doui voci. Cel putin 10 cantece.
de cittre institutor.
Observare. Durninecile i serbetorile marl, toll
DESEMNUL copiii participli la serviciul leturgiei.
Clasa I (fail ore separate). Desenmul se GIMNASTICA.
preda in unire cu scrierea i exercitiile de in-
tuitie, in chipul aratat la studiul limbii romane. Clasa I (5/2 ore pe siiptämän5).I. Exer-
Clasa 11 (2/2 ore pe saptamana).Desem- cilii Intra binci sau afara. a) Exercitii sim-
narea cu mane liberä i linie a liniilor drepte, ple: Intoarcerea capului la dreapta ei la stanga
verticale i orizontale, dupa o doer* o sarmä, Aplecarea capului la dreapta Si la stanga. Aple-
etc. tinute in spatiu in aceste pozitiuni. Combi- carea capului inainte i inapoi. Rotatia capului
narea acestor linii in diferite pozitiuni, de spre dreapta i spre stanga. Intoarcerea trun-
exemplu : piralele, unghlu drept, etc. ca explica- chiului la dreapta i la sane.. Aplecarea trun-
tiuni ale geometriei. chiului la dreapta i la stanga. Aplecarea trun-
Exercitii de desemn executate din memorie, chiului inainte si tnapoi. Aducerea bra telor
fiträ model. Exercilit de diviziune. Figuri numai inainte. Aducerea bratelor Inaoi. Aducerea
din linii drepte, dupa modele -fäcute din hartii bratelor in sus. Aducerea bratelor in jos. Ridi-
colorate i lipite pe hartie alba d. ex. un drept- carea bratelor lateral in sus, in 2 ei in 4 tim-
unghiu, o cruce, un triunghiu, etc. puri. Rotatia pumnilor spre dreapta i spre
In trimestrul ultim se vor desemni cu mane stanga. Morieca lnainte ei inapoi cu pumnii
libera obiecte usoare, compuse din linii drepte,
ca echer : teu, caiet, riglä, etc. b) ExerciAi combinate Ducerea bratului
Clasa III (5/2 ore pe saptamana). Repetirea- drept inainte ei a celui stang inapoi i invers.
exercitiilor din clasa II Desemn cu linii curbe Aruncarea bratului drept in sus ei a celui
dui:4 o sdrma ori altreva analog, tinut in spatin, slang inapoi i invers. Aruncarea bratelor
In acelas mod ca in anul precedent. succesiv inainte. Aruncarea bratelor succesiv

www.digibuc.ro
428 PROGRAME

inapoi. Aruncarea bratelor succesiv in sus. prejur: Dintr'o lin;esau rand, alezarea pe -dotal
Aruncarea bratelor succe-dv In jos. Ridicarea linii sau randuri. Dintr'o linie sau rand, amen,
bratelor prin fata alternativ in sus. Ridicarea rea pe trei linii sau randuri. Dintr'o linie sail
bratelor prin dreapta i prin stânga. alternativ rand, asezarea pe patru linii rfinduri, Intoar-
in sus. cerea la dreapta sau la stanga din mars. Juma-
II. Exerci%ii de ordine. Asezarea in linie dup tate de intoarcere _la dreapta sau stânga din
Asezarea in rand dupa märime. In- mars. Schimbare I pasului din mars. Pasul aler-
toarcerea la dreapta i la stfinga. Luarea dis- gator (gimnastic).
tantelor pentru exercitii (distanta mica, prin b) Salturi: Saltul inainte. Saltul inapoi. Sal-
intinderea bratului drept ; distanta mare, prin tul lateral cut picioarele unite. Saltul in sus cu
intinderea ambelor brate lateral). desfacerea picioarelor lateral. Saltul in sus en
III. Jocuri gimnastice. Pisica i soaricele. desfacerea picioarelor inainte. Saltul in sus cu
Cine ajunge târziu se odihneste räu. incrucisarea picioarelor. Saltul in lungime.
Clasa II (92 ore pe saptämânä),I. Exer- Saltul inainte din mars. Salt lateral din mars.
ciyii intre band sau afarä. a) Exerci;ii libere III. Jocuri gimnastice. Repetirea jocurilor
simple : Repetirea exercitiilor din clasa I. Ri- deji cunoscute. Capra.
dicarea i lasarea urnerilor. Ducerea umerilor Clasa IV (4/i ore pe sAptamana pentru
inainte. Ducerea umerilor inapoi. Ducerea pi- baeti, 2/2 pentru fete). I. Gimnastica intre
cioarelor inainte alternativ. Ducerea picioarelor banci i afap. a) Exerci0 de ordine: Rape-
Ina* alternativ. Docerea picioarelor lateral tirea exercitiilor cunoscute 1din clasele ante-
alternativ. rioare.
b) Combinate Ridicarea bratului drept la- b) Exercitii libere : Repetirea exercitiilor
teral in sus si ducerea piciorului drept lateral cunoscute. Transformarea din mars a liniilor
in afara. Acelas exercitiu cu mane stânga t cu in rânduri i viceversa. Marsul in spirall. Lant
piciorul stang. Ridicarea bratului drept inainte, gimnastic (mars).
cu ducerea piciorului drept inainte. Acelas e- II. Salturi cu obstacole. Salt in sus si Ina-
xercitiu cu bratul Stang i cu piciorul stang. inte peste sfoara. Saltul in sus si inapoi peste
Aruncarea bratului drept inainte (cu pumnul sfoarä.
inchis) eu aruncarea piciorului drept inainte. III. Exerciyii combinate. Marsuri combinate
Acelas exercitiu cu bratul stâng i cu piciorul cu exercitit libere (miscari ale bratJor, dejà
stang. Arancarea bratelor inainte cu aruncarta cunoscute de elevi) si cu salturi. Exercitii libere
picioarelor inainte, alternativ, intaius dreptul, si de ordine, combinate cu cantece.
apoi stângul. IV. Exerciyii cu bastoane de lemn.
Ridicarea bratelor lateral in sps, cu ridicarea V. Suiri. Sufrea pe prajina perpendicularil.
láqarea corpul i pe varful picioarelor, indoind Suirea pe frânghie.
genunchii. VI. Jocuri gimnastice. Repetirea jocurilor
II. Exercitii de ordine : Repetirea exercitii- dejA cuno9cute.
lor din clasa I. Asezarea pe doua hou. Asezarea Bariera (barul). Prizonierul.
pe delta' rânduri. Jumätate intoarcere la dreapta.
Jumätate intoareere la stânga. Formarea cer- MAUL MANUAL
cului. Marsul inapoi. Marsul lateral.
(In scoalele de baieti 2 ore pe saptimani), --
Exercitii de ordine i exercitii libere Lucrul manual consta din : impletituri, carto-
naj si lucrari usoare de tamplärie Programo I
combinale cu cantari. pe clase se va alcatui de fiecare institutor Si va
IV. Jocuri gimnastice. fi supus aprobarii inapectoratului scolar.
Clasa I I I (4b ore pe sApthmâni pentru MAUL DE MÂNÄ
bäeti, 2/2 pentru fete). I. Gimnastica intre
band sau afarä. a) Exercifii libere simple : (In scoalele de fete).
Repetirea exercitiilor dejà cunoscute. Indoi- Clasa I. (3 ore pe saptäminä). Exer-
rea picioarelor inapoi alternativ. Aruncarea cifii upare cu cro;eta, mifioace (tuluri
picioarelor din indoire itnainte, alternativ. A- sau antredeuri), colti, patrate (carouri), baga-
runcarea picioarelor din indoire inapoi, alter- tele.
nativ. Aruncarea picioarelor din indoire inapoi uparecu cárlige. Se vor deprinde
lateral. Ridicarea si läsarea corpulut\pe varful bine ochiul pe fatca, ochiul pe dos 0 elasticul
picioarelor. Desfacerea picioarelor lateral. (anal sau doi ochi pe fatA, alternand eu unul
b) Exerc4ii libere combinate Repetirea sau doi ochi pe dos).
exercitiilor din trecut. Invatamántul fiecärui punct sau ochiu se va
II. Exercitii de ordine.. a) Intoarcerea im- face prealabil pe o fasie, ce de asemenea se va

www.digibuc.ro
PROGRAM 129

prezenth la examen, ca i celelalte lucrari exe- titura de ciorapi. Elevele trebue sa stie a In-
eutate de eleve. cepe, a lucra si a termirà un ciorap.
Clasa II (3 ore pe saptämana). Cusa- Pentru aaeasta trebue sä tnvete raporturile
turi. Cusätura Inaintea acului, pe margine (pe de märime ale diferitelor parti ale ciorapului.
muche), tivul simplu l eu gäurele, tighelul, Ca exercipi de cusciturd: cimasi de zi pen-
cerculete, cusatura frantuzeasca, puncte de or- tru copii sau pentru femei.
nament lpunct Incrucisat, punct rusese i lank), Elevele vor croi singure, 'Main pe 'Artie si
aplicate la rufe simple, ca : batiste, servete, fete pe urma pe pang, pärtile ce au trebuinta de ti-
de perne, etc. par ca mânecile, plätcile, etc.
Cuseitura au puncte, numita In cruet cu Clasa IV (5 ore pe saptamánA). §orturi
bumbac colorat, pe canava sau alta panzi cu te- de clasa cu plat&
skull rara ; ca aceste puncte se vor forma di- Tesaturi i carpeli de ciorapi i rufe.
ferite desemne, litere, cifre, etc. Punerea de petec pe pima alba i stoll co-
Repetirea de exercitii usoare cu lorata. (Fäsia de tesäturi si petece se va pre-
Inainte de a se aplich diferite puncte pe zenti la examen). Butoniere.
obiecte, se va face Invätamântul sistematic al Rufe en platcä : camasi de noapte sau camasi
acestor puncte pe o fasie, ce de asemenea se va bärbätesti.
prezentà la examen. Ministrul cultelor gi instructiunii publice,
Clasa III (5 ore pe saptamänä). Impie- Sp. Haret.

ORAR SAPTAMANAL PENTRU §COALELE PRIMARE URBANE

NUMARUL ORELOR PE SAPTAMINA.

MATERIILE BÁIETI FETE


Clasa Clasa
I II III IV I II III IV

Religiunea 1 2/2(2/2) 1 1/2(2/2) 2 1 2/2 1 1/2(2/2) 1 4/2(2/2) 2 1 2/2


Limba românä:
a) Scrierea si
exercitii gra-
rnaticale 3 (2-1-2/2) 3 3 3 (2+2/2) 3 3
b) Citirea 3 3 3 3 2 2
c) Exercitii de
memorie ... , . 10(6-1-8/2) 10 (6+8/2)
si liberä reprodu-
cere 1 (2/2) 1 1 1 (2/2) 1 1
d) Exercitik de
compunere 2/2 3 3 2/2 2 2
Aritmetica si geo- ,
metria i 5 4 4 4 5 4 4 4
Istoria 1 1/2(212) 2 2/2 3 1 1/2(2/2) 22/2 3
Geografia 11/2(2/2) 21/2 21/2 1 1/2(2/2) 22/2 2 2/2
Exercitii de in-
tui tie 2 (4/2) 1 2/2(2/2) 2 1/2 1 1/2(2/2)
tiintele fizico-
naturale 2 2 2 2
Caligrafia 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2)
Desemnul 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2)
Cantul 2 (4/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1(2/2) 2 (/2) 1 (2/2) 1 (2/2) 1 (2/2)
Exercitii corpo-
rale. 2 1/2(2/2) 2(4/2) 2 (4/2) 24/2 2 2/2(!2) 2 (i/2) 1 (2/0 4
Lucrul de manä. 3 3 5 5
Lucrul manual In
ateliere 2 cel p. 2 cel p.
Totalul orelor pe
saptämänä 23 23 30 30 26 26 30 30
Not& Lucrul manual se poate face et cu clasele UI 91 IV trapreunate.
www.digibuc.ro 9
130 ' PROGRAM

PROGRAMA DE STUDII
A $COALELOR PRINARE MALE

Sanctionata prin tnaltul decret regal No. tem din 19 Maiu 1903 oi publicalii. in Monitorul Oficial No.52
din 6 hulk+ 1903 oi In Buletinul Oficial al Ministerului No. 212 din 15 lards 1903.

La scoalele cu 2 si 3 inválAtori se va aplica lAcomiei; parabola despre puterea rugáciunii ;


in diviziunea I programul analitic al clasei I istoria vamesului si a fariseului.
din programul scoalelor urbane la toate ma- Explicarea rugii Domnului, ImpArtitA In cele
teriile. 7 pärti din eari se compune. lstorioare morale
pe temeiul acelor 7 pArti.
RELIGIUNEA
Povestiri morale cu subiecte privitoare la
Diviziunea I. Trimestrul I. Rugaciuni datoriile bogatilor cätre graci.
la intrarea si iesirea din scoalá. RugAciunea de Trimestrul III. Anul I. Iosif, boy. Se na-
dimineatd si de searA. reazá de invätAtor i pe urrna se reprodue de
Povestiri morale cu subiecte din vieata
privitoare a buna purtare, curAtenie, LecturA din cartea de citire : parabola Same-
Chita, exactitate. riteannlui milostiv.
Trimestrul II. CAntece de stea din cele mai Povestiri morale cu subiecte privitoare la
scurte si simple. Naratiuni despre nasterea, co- datoriile fatä de aproapele : mile de cei lipsiti.
pilAria i botezul Domnului, istorisite de InvA-
Anul II. Profetul Ilie.
látor i reproduse de elevi cu cuvintele lor. Lecturii din cartea de citire istoria tfinA-
Povestiri morale, cu subiecte din vieata fami- rului bogat, istoria fiului risipitor.
hark privitoare la datoriile copiilor cAtre Povestiri morale ea subiecte privitoare la da-
toriile cátre sAnAtate, cumpätare i bunä stard
supunere, respect, iubire, recunostintà. (mund, economie i iubirea unei meserii).
Trimestrul HI. Naratiuni pe scurt despre DivIziunea III. Trimestrul I. Anul I.
intrarea in lerusalim, despre patimile, rAstig- Profetul Daniil.
nirea i Invierea Domnului. LecturA din cartea de citire : parabola sernii-
Mtn nostru. Povestiri morale cu subiecte nAtorului, istoria smochinului fArA rod. Poves-
privitoare la datoriile cAtre frati i conscolari : tiri morale cu subiecte privitoare la datoriile
iubire, ajutor, emulatiune, amicitie scolarä. cAtre cele sufletesti ; buna reputatie, onoarea,
Notä. Tatál nostru se va explicit pe baza poves- luminarea mintii, curajul i rAbdarea in ne-
tirilor morale. norocire.
Diviziunea II. Trimestrul I. Anul I. Anul II, Lecturl din cartea de lecturA (ea
Creatiunea lumii. Cei dintAi oameni. Rautatea In anul I, tr. II, divizia III): despre milostenie,
rugAciune, postire, iertarea greselilor.
oamenilor i potopul. Turnul Babel. Toate Catechism : cele 7 taine.
acestea se nareazA de invatAtor i apoi se rèpro-'
duc de elevi. Trimestrul II. Anul I. LecturA din evan-
Povestiri morale privitoare la bunavointA cA- ghelii (textul biblic ales si intocmit corespun-
tre servitori. ator scopului, intercalat in cartea de citire):
Anul II. Moise despre nasterea MAntuitorului.
iiesirea din Egipt. Pri- Catechism : Decalogul, explicarea lui; dato-
begirea prin desert. Primirea legii. rifle cAtre Dumnezeu, cAtre aproapele i cAtre
LecturA din cartea de citire : Bogatul nemi- sine.
lostiv.
Povestiri morale cu subiecte privitoare la Notä. Prin diviziunea I se tntelege chute I; di-
datoriile cátre bätrAni. vIzIunea II, clasele II pi III; iar diviziunea Ill,
Trimestrul II. Anul I. Nasterea lui Iisus, elasele IV pi V.
fuga in Egipt, lisus in templu, citite de elevi din Anul li. LecturA din evanghelii (ca in anul
cartea de citire, explicate de invAtAtor si repro- 1, tr. II) : despre predica depe munte, explica-
duse de elevi cu cuvintele bor. rea fericirilor.
Activitatea lui Ion BotezAtorul i botezul lui Catechism : Simbolul credintei, explicarea
Iisus, predate ca i cele de mai sus. lui,
Povestiri morale privitoare la mile de ani- Trimestrul HI. Anul I. Catechism: datoriile
male. atre biserici. cAtre comunA i cAtre patrie ;
Avraam. datoriile cAtre animale.
Anui II. David, Solomon. LecturA din evanghelii : istoria talantilor §i
LecturA din cartea de citire : sfAtuiri asupra lucrAtorii viei.

www.digibuc.ro
PROGRAME 131

Anul IL Lectura din evanghelii : despre .3. Ca ocazfunea desfaserfl propozitiunilor In cu-
judecata, moartea i Invierea lui Isus. vinte, cuvintetor in silabe, etc., nu se va da
deflnitfunea acestora.
Bug Aciunile obignuite la intrare t iegire 4. Dupe aceste patru septimAni Incep lectille dupil
se vor cAnM in cor. abecedar, pentru care nu se dA o programa ana-
Mick de oarece Invilátorul trebue sA se tie, lec-
Observare. In totl anti Inainte de Criictun se tle cu lectle, de abecedarul Introdus.
reaminteete nagterea, copilAria i botezul Dommi-
lui ; lar Ina lute de Pa 91.1 intrarea in lerusalim, Exercilli intuitive. &oat& : Numirea, ob-
patimile,rftstignirea i Invierea Domnului. servarea í descrierea obiectelor din eta* dia
Tot asemenea se va explica pe scurtInsemnftta- punctul de vedere al formei, al partilor din cari
tea flecArei sArbitori mart bisericeati, In prezlua
sitrbAterli. se compun, al materialului din care sunt Mcute
La bucAtile din vechiul testament se va stärui si al foloaselor ce aduc (scopul pentru care
mat mult asupra InvAtaturii morale, pe care o sunt Mcute).
Ilustreazil tlpul caracteristic ales. Casa fpli rinteasoci: Descrierea obiectelor din
casä (pat, mesa, seaun, dulap, ladi, oglinda, etc.),
LIMBA ROMANI
din punctul de vedere al formei, al pArttlor din
Diviziunea I. Seiptanicina i (toate orele cari se compun, al materialului din care aunt
saptAmanii). Numele de botez si de familie al formate si al foloaselor ce aduc (scopul pentru
fiecarui copil, numete pärintilor si ocupatiunea care sunt fAcute).
ior, locuinta arintilor, numele fratilor, suro- Comparatia intre scoala i case pärinteasa
rilor i rudelor de aproape. (in ce pArti se aseamäua i In ce pArti difer);
Orientarea elevilor In spatiu: dreapta, stânga, compararea catorva obiecte din scoalA cu unele
inainte, inapoi, sus, jos, in mijloc, deasupra, de- din case parinteasa.
desubt, aproape, departe. Istorioare prin cari AnimalPle vAzute la case pArintdasca: pisica
se invedereaa foloasele invAtäturii. Istorioare cAinele, etc., comparate intre ele.
prin cari se aratA foloasele ascultärii si iubirii Animate de curte caltd, boul, aca, porcul,
de ordine. Istorioare i consilii privitoare la gAina, etc., cum suns si ce foloase aduc.
foloasele curäteniei, la regulate frecuentare a Pontii de grädind parul, prunul
scoalei, la iubirea pArintilor si la respectul cA- ciresul.
tre cei mai in varstä. Minerale: creta i sarea.
Numele, insusirile i intrebuintarea lucruri- Fenomene ale naturii : Scurte convorbiri
or din scoala si a celor mai principale obiecte Meute cu ocaziunea intamplarii celor mai in-
din casa parinteasa, din buatarie, curte, gra- semnate fenomene, precum : nor, ploaie, ceata,
dina. zApadA, gheatä; deprinzand pe copii a observe
In cele trei saptcimâni urmatoare se vor ei inii fenomenele, and se ivesc, i a cornu-
face t xercitii pregAtitoare pentru citire si scri- nice apoi in clasi cele observate. Nu se va da
ere, tratandu-se paralel explicarea cauzalA a :icestor fenomene.
1. Desfacerea propozitiunilor in cuvinte ; te-
Imparfirea timpului: ziva, ora, minutul,
sAptännana, luna, anul.
derea dreaptA la saris, asezarea plAcii, tinerea Etasäritul i apusul soarelui.
condeinlut de pieta. Exercitii de citire. Citirea se face. rar, ros-
2. Desfacerea cuvintelor in silabe; linii sub- tirea lAmuritA si fare' a strigi.
tiri b groase, arlige, bastoane culcate, in pi- Explicatiuni potrivite cu priceperea copiilor.
cioare, aplecate la dreapta i la stanga, frante, asupra fiecärei buati citite.
impreuna mergAtoare (paralele), continuandu- Exercitii de scriere si de copiers in clasa..
se desemnarea de figuri simple atat cu linii Formarea de propozitiuni simple despre fiintele-
drepte ca o scara, o mask o cumpAnâ de fen- si lucrurile cunoscute.
tana, etc., cat si cu linii curbe. Din semnele de punctuatie se va orate :intre-
3. Desfacerea cuvintelor mai intaiu monosi- buintarea punctulu .
labe, apoi cu mai multe silabe, In sunete ; limi Se va ava grija specialä pentuu scrierea co-
ovate i serpuite, aplicate la cateva figuri recta. Povete igienice cu privire la scris.
usoare. Exercitii de memorie i libera reproducere.
Observatiuni 1. Exercitifle enumArate pAnit Se vor citi din abecedar mici poezii j nara-
aci, se tutelege cA trebue sA alterneze In fiecare tiuni scurte ; ghicitori, intrebuintate ca joeuri
zi unele cu altele (afaril numal de cele dintAI, nu- de minte. Invatätorul le explica prin intrebari
mete de botez gi de familia) ; fled In flecare zi, o rAspunsuri.
istorloarA sau douA, mid cAntAri, deiemnare,
numArare, nelipsind &elate nici cunoscutele mig- Poeziile se Invata de elevi In ciesA pe de rost
cAri la comandii pentru sculare 91 gedere, miecitri sub conducerea Invatittorului. La recItare se va
de brate, etc. da o doosebiti atentiune pronuntirii gi mai cu
2. Toate raspunsurile la IntrebArile InvAtittoru- seam& accentuArii dupti. Inteles, naratlunile se vor
lui vor fl date de elevi Iiimurit, cu voce tare, Insil reproduce de elevi cu cuvintele lor, In propozi-
Wit a strIgh gi In propozItiuni scurte. tIuni scurte gi clare.

www.digibuc.ro
432 PROGRAME

DIviziunea II. Trimestrul I. Anut I gi 3. Omul. Partite cari alcAtuesc corpul omu-
1I.a)Citirea. La bucAtile descriptive se insistA lui capul, trunchiul, picioarele, mainile. Enu-
mai mult asupra citirli curente. Bucatile cu märarea simturilor. Exerciterea lor distinge-
con tinut moral (istorioare, povete, legende, fa- rea colorilor, distingerea intre sunet i sgo-
bule) ì In deosebi acele ce vor servi ca exerci- mot, cald i rece ; esprit i neted ; usor i greu ;
tii de memorie si de reproducere liberA se tra- vartos i 'male ; dulce, amar, ecru si sArat.
teazA In modul urmAtor Not& Sublectele tiparite en Mere mai mid
I nainte de a se incepe lecture, se face o intradu- nu se vor luà ca tipuri aparte de descriere, ci se
cere menitA a destepta interesul elevilor -pentru vor compara numai cu cele precedente lor.
bucata tu chestiune; bucata de citire se divide In Trimestrul Il. Anul I gi. II.a) Citirea. Se
mai multe pri dupA intinderea ei, iar fiecare tinde din ce in ce mai mult la citirea curentA
parte se explica prin intrebdri i rAspunsuri, se cu inteles. Explicarile date bucAtilor cu con-
reproduce de elevi si se reduce la momentul sàu tinut moral si in deosebi acelora cari stint des-
principal ; pe baza momentelor priecipale, ast- tinate a servi drept exercitii de memorie
fel scoase la ivealA, se reproduce intreaga bu- liberA reproducere, se vor lArgi tot mai melt.
catä pe inteles si se scoate din ea, and cuprin- Cu privire la tratarea acestor beep, se ve
sul bucAtii permite, o povAtuire sau up .recept urma ca In trimestrul I.
moral ; b) Scrierea, exercitii gramaticale, copier
Nota. BuctItile de lecturii vor fi tratate in car-
din cartea de citire si compuneri. Elevii vor
tea de citire farit intrebtlri i rezumate. continua a scrie din memorie unele din cele
mai usoare poezii invItate si a face simple noi
b) Scrierea, exercitii gramaticale, copieri tAH in scris asupra asemAnärilor si
compuneri> CopieH din cartea de citire. For- diferentelor fiintelur i lucrurilor cunoscute.
marea de propozitiuni, ate cAror subiecte vor Pe baza bocAtilor de citire si a' exemplelor
fi numele fiintelor si lucrurilor deja cunoscute. alese de invAtAtor, se vor deprinde elevii a cu-
Scrierea acestor propozitiuni de elevi, dupä dic- noaste : substantivul. adjectivul si verbul.
tarea InvAtAtorului, avindu-se o deosebitä grijA Din pun tuatie : virgule, numai ca Intrebuin-
pentru or tografie i punctuatie. tare ocazionalä.
Deosebirea subiectului i predicatului in c) Exercitii de memorie i ltherä reprodu-
aceste propozitiuni. Formarea de propozitiuni core. Pe Mega eitercitiile de memorie din tri-
ale cAror predicate vor fi starile, lucrArile sau mestrul I, se vor mai invAta proverbe, menite a
insusirile deja cunoscute ale fiintelor si lucru- servi ca infatArninte si imboldiri pentru vieata
rilor invätate, cu tendinta de a lArgi cunostin- activA i onesta.
tee elevilor prin autarea de noui predicate. Ca exercitii de liberA reproducere servesc di-
Scrierea lor ca mai sus. feritele bucAti de lecturA, naratiuni i istorioare
CAtre finale trimestrului, elevii vor incepe a In prozä. precum acele legende istorice cari
scrie mai intaiu dup5 carte si apoi fArA carte si nu UrmeazA a fi invatate pe de TM la studiul
farA ajutorul invAtAtorului, unele din micile istoriei.
poezii invatate pe de rost. La exercitiile de memorie t liberA reprodu-
Din punctuatie punctul. Intrebuintarea lui cere, se va insista ca rostirea sA fie limpede,
se va arAta ocazional la tratarea diferitelor pro- accentuarea justA, dupA inteles, i frumoasii,
pozitiuni ; fiindch numai astfel se va inlesni i deslegarea
c) Exercitii de memorie si libera reprodu- liwbii elevilor, pe Lang cultivarea imagine-
cere. Mici poezii cuprinzend pilde i povete tiunii i priceperii lor.
morale, istorioare In versuri i fabule. Recita- Exercitii intuitive. Peidurea stejarul,
rea versurilor Sind men.te a cultiva memoria, fagul, bradul Lupul, vulpea, ursul, iepurele, ca-
invAtatorul va priveghia in scoalA, ca poeziile sA prioara.
fie invatate intocmai ; iar din reproducerea ver- Balta gi stuftgul: Rata sAlbaticA, getsca sea-
surilor. el va constate felul cum a Inteles i cAt baticd. VAnAtoarea i timpul de vAnare. Vrabia,
si-a insusit elevul din cele memorizate. Ca exer- retndunica, privighetoarea. Gioara, uliut,
citli de libera reproducere v or servi mai cu cucuv eaua.
seamA mici istorioare la prozA i naratiuni. Trimestrul III Anul I gi II. a) Citirea.
d) Exercitii intuitive. 1. Greidina.Márul, Se tinde din ce in ce mai mult la citire cu-
prunul, nucul, vita de vie, fasolea, ceapa, varza, renta i ca Inteles. Explicirile date bucatilor
sfecla, castmvetele, pepenele. Compararea lor cu continut moral, si In deosebi acelora cari
grupArile ce se pot face. sunt destinate a servi drept exercitii de me,-
2. Animalele domestice. Cdinelc, pisica, morie si liberA reproducere, se vor lArgi tot
calul, bout, oaia, porcul, getina, curca, getsca mai mult ; se va urn* cu privire la tratarea
si rate ; cum Runt, cum trAesc, ce foloase aduc. acestor bin Ali, intocmai ca in trimestrul L
Compararea i gruparea lor. Se adaugA cA in acest trimestru materia va fi

www.digibuc.ro
PROGRAME 133

mai variatá si intelesul bueätilor citite- se va Diviziunea II I. 1 Trimestrul I. Anui 1


Fad tot mai mult pe seama dot sub Citirea. Se aleg bucäti de lecturá
conducerea invätätorului. niai intinse si mai variate, cuprinzdnd descrieri
b) Scriere i exercitii gramaticale. Co- ale regiunilor mai rrumoase din lard si bucati
pierea si dictarea dupá cartea de citire. Desvol- literare cu subiecte din istoria nationald. Inte-
tarea exercitiilor din trimestrele precedente. lesul se lasd tot mai mult pe seama elevului,
Descrierea flintelor i lucrurilor. Pe baza bu- desl sub conducerea kvätätorului. Citirea va fi
cätilor citite si a exemplelor alese de invätätor, sigurá, coned i expresivd. Modul de tratare
se vor deprinde elevii a cunoaste : verbul, cele al bueätilor de citire ea la divizia II;
trei timpuri principak ale verbului si pro- b) Scrierea i exercitii gramaticale. Scrie-
numele. rea dupà dictare. Prescurtiri din cele citite.
Din punctuatie : semnul Intrebäril si al stri- Expuneri in scris asupra escursiunilor fácute.
gärii, numai ca intrebuintare ocazionalä. Incercári de epistole familiare.
0) Exercita de memorie i liberd reprodu- Pe baza bucátilor de lectUrä si a exernplelor
cere. Pe angd exereitii de memorie din tri- aduse de Infátátor, se vor deprinde elevii a cu-
mestrele precedente, se vor inyátd pe de rost, noaste : substantivele proprii i comune; nu-
In clasá si Impreunfi cu Inválátorul, poezii eroice märul si genul substantivelor, adjectivelor
nationale i naratiuni In pro* unele i altele pronumelor ; artieularea ubstantivelor si ad-
distribuite pe roluri, cdnd cuprinsul se potri- jectiv elor.
veste pentru o asemenea distribuire (deciamatia Din punetuatie, ocazional : doui puncte.
mimica sunt oprite). c) Exercilii de memorie i liberä reprodu-
Ca exercitil de liberä reproducere servese cere. Poezii didactice, descriptive (pasteluri)
bucätile de lecturd, poeziile mai lungi, diferitele poezii lirke scurte. Poezii eroice nationale,
naratiuni ì istorioare in prozà, precum si a- recitári impärtite pe roluri. Cele scurte se In-
cele legende istorice cari nu urmeazá a fi In- vatä in clasd ca exercitii de memorie ; iar poe-
vätate pe de rost la studiul istoriei. ziile mai lungi se explicä i servesc ea exercitii
La exercitiLle de memorie i liberä reprodu- de liberä reproducere. Fabulele, parabolele, bas-
cere se va insista ca rostirea sä Re limpede, mele, aleo oriile, dialogurile, etc., mai ales cele
accentuarea justä, dupá inteles, i frumoasà, intdmpinate In cartea de eitire, precum
fiindca numal astfel se va Inlesni i deslegarea seurte notite biografice, asupra autorilor poe-
limbii elevilor, pe lingd cultivarea imagina- ziilor Invätate, servesc numai ca exercitii de li-
tiunii si priceperli kr. bend' reproducere.
Exercitii intuitive. Lunca i crtingul. Sal- pentru exercitii de memorie, cdt si pen-
cia, mácesul. tru cele de liberd reproducere, servese normele
micqtina. Sarpele, broasca, arätate la divizia II.
barza. Crapul, stiuca, racul, lipitoarea. Se va Trimestrul II Anul I fi II.a) Citirea. Se
spune cum sunt, cum träesc i ce foloase sau aleg bucäti literare cu subiecte din istoria na-
pagube aduc. Compararea i gruparea kr. Pee- tionali, balade, fabule, etc. Citirea va fi sigurá,
cuitul i timpul de pescuire. corectä i expresivä. Modul de tratare ca la di-
Melcul, läcusta, albina, vespea, pdiajenul. vizia II;
Cum sunt, cum trdesc, ce foloase sau pagube
aduc. Compararo i gruparea bor. b) Scriere i exercitii gramaticale. Desvol-
tarea din ce in ce mai mult a exereitiflor din
Plante otrtivitoare : Cucuta, laurul, màsà- trimestrul I.
Ian Pe baza bucätilor de citire si a exemplelor
Plante medicinale : Musetelul sau românita, aduse de InvItAtor, se vor deprinde elevii a cu-
isma sau minta si coada soricelului. noaste prontimele personale, propozitiunea des-
Ctimpul : Sulfina, trifoiul. voltatá ca atribut si compliment.
Observare. Compunerile. In numfir de onse pe tri- Nota. La complimente se va sterul nurnal ea-
mestru, se vor lucrá In clad( sub privegherea In- se-oi deit searna bine de serviclul pe care II.,
vátátorului. In &care trimestru se vor de mai fac salt lemurfrea pe care o aduc diferítele felon
multe teme de lucrat acase. In scopul aplicàrii gi de complimente, WA a Insist& asupra numirilor
exerciterii regulelor gramaticale Invetate. ce ele poarte.
Temele vor fi cat se poate de scurte; jar nu-
márul lor, proportional cu timpul disponibil. In-
velatorul va ceuta se nu repeasce prea mult co Din punctuatie se va tratd ocazional : punc-
pillar din timpul area de ocoali, necesar liberli tui-virgula. Limurirea dificultätilor ortogra-
lor desvolterl. fice pilo exemple aflate In exercitiile orto-
Temele date pentru acase trebuesc se Be pre-
cedale de alte lucreri snaloage. In timpul orator grafice.
de clasi, Inlesninclu-le astfel executarea lor. Toate .(Se va observa ortografia Academiei).
compunerile oi temele se vor corectit au deamk- A cordurile in general.
nuntul de Inválátor.

www.digibuc.ro
134 PROGRAME

c) Exercitii de memorie i li r erä reprodu- rea numerelor dela 1-5. Numárarea dela 1-5
care. Aceeas materie ca in trimestrul L inainte si inapoi Compunerea i descompune-
Trimestrul III.a) Citirea. Se aleg bucìi rea in mod intuitiv si oralu a numerelor dela
literare cu subiecte din istoria nationall, des- 1-5 ; comparatia bor.
crieri de regiuni frumoase din tarii si din OH Cele p itru operatiuni cu numerele dela 1-5
sträine, precum i bucAti In cari se descriu in- cu rezultatul Ora la 5, mai intAiu oral si apai
dustride cele mai insemnate dela noi ; de ase- In scris.
menea balade, cu deosebire nationale. Se insistä Trimestrul II. Tratarea dup5 norma de mai
asupra citirii corecte, curente si expresive. sus a numerelor doe Cifra 0 i numärul
b) Scriere i eirercitii gramaticale. Copiere 10. Numárarea dela 1-10 Inainte pi inapoi.
dictare. TransformAri de diferite genuri de Compunerea i descompunerea in mod intuitiv
poezii In prozä. Compozitiuni prin imitatiune pi oral a nutnerelor dela 1-10. Nurnärarea din
dupa bucAtile citite in clasà. 2 in 2, din 3 in 3, etc., inainte pi inapoi.
Descrierea escursiunilor fkute de scolari im- Cele patru operatiuni cu nunaerele dela 1-10,
preunä cu invatatorul lor. Exercitii practice mai intäiu oral *i apoi in saris, atit cu numere
pentru faceri de scrisori de tot felul : ciitre pl- concrete cat i cu numere abstracte, cu rezul-
rinti, frati, surori, rude, amici, superiori, de tatul pänä la 10. Comparatia numerelor dela
urAri, de multumiri, de afaceri, etc. Chitante, 1-10, prin diferentá pi cat.
inscrisuri, contracte, petiii, anunturi, tele- Exercitii pi probleme orale, mai intaiu cu
grame. Toate aceste compuneri se lucreazä de numere concrete pi apoi cu numere abstracte,
elevi in ale* dupa ce mai Intâiu invätAtorul va in cuprinsul numerelor dela 1-10.
fi dat toate indrumärile necesare. Observarea Exercitii pi probleme scrise cu aceleapi nu-
erorilor din compunerile cercetate de invätätor, mere.
In afarA de orele de clash', se face inteo ora Notiunea de jumätate.
specialä in fiecare sAptämânä. Trimestrul Ill. Numerele dela 10-20, tra-
Pe baza bucätilor din carte t de lecturä, pre- tate dupä norma de mai sus. Numärarea dela
cum si a exemplelor aduse de InvätAtor, se vor 1-20 inainte pi inapoi. Numärarea din 2 in 2,
deprinde elevii a cunoaste Deosebirea frazei de din 3 in 3, etc., dela 1 pana la 20.
pro pozitiune. CVerbu I, cfind se serveste ca predicat Cele patru operatiuni, oral pi in scris, cu
si cänd nu serveste ca predicat, ca pregâtire aceste numere, intru cât restul e mai mic de
pentru cunoasterea propozitiunilor din fratA). cfit 20.
Cunoasterea propozitiunilor principale si a Notiunea de 10 ca tot. Numärarea .cu zecea
celor secundare. consideratä ca o unitate noui. Exercitii pi pro-
Revederea generalâ a cunostintelor gramati- bleme orale pi scrise in cuprinsul numerelor
cale mai insenanate dobandite pâuä aci. dela 1-20.
Punctuatiunea. Notiunea de sfert.
c) Exercilii de memorie pi liberä reprodu- Exercitii intuitive cu metrul, leul pi litrul,
cere. Poezii eroice nationale, servind ca ilus- firá multiplii pi submultiplii lor.
tratiuni la invAtämäntul istoriei patriei. Poezii Observare. In predarea numeratiel, invatato-
lirice, ode, imnur., balade. Recitare pe roluri, rul va utilize. aparatele cele mai simple, cari pot
de eke ori cuprinsul buatii se potriveste pen- fi puse la indemAna fiecirui eler, ca: betipeare
tru o asemenea distribuire. Scurte notite bio- (pAnA la 10, mAnuchiuri de ate 10 betipoare, cAnd
se ia zecea ca unitate), mapina ruseasaft a lui Ti-
grafice asupra autorilor poeziilor invAtate. Pro- lich, etc. Aparatele complicate sunt nepractice. Ca
verbe desvoltate si explicate de invAtAtor, prin milloc de intuitie, InvAtátorul se mai poste folosl
istorioare reproduse de elevi sub privegherea de puncte, linii, etc., pe tablft.
sa. Maxime din cari reies consecinte morale pen- Diviziunea I1. Trimestrul I. Anul I
tru vieata practicA, prin faptul ca servesc drept 0. II. Repetirea operatiunilor fundamentale in
titluri de istorioare pregAtite i potrivite de in- cuprinsul numerelor dela 1-20. Formarea pi
vItätor la anume imprejurAri, i cari sunt apoi scrierea numerelor dela 20-30.
reproduse de scolari cu cuvintele bor. Diverse numaräri in cuprinsul numerelor
Not& In tot cursul anului Se vor exercite co- dela 1 la 30 Inainte pi lnapoi. Compunerea pi
piii a gas! cuvinte de aceeap familie. Nu se vor descompunerea in mod intuitiv pi oral a nume-
prede felurile de exprimare ale pärtilor propozl- relor dela 1-30.
tiunii, felurile complimenteler circumstantiale, nici Cele 4 operatiuni, mai intai oral pi apoi in
felurile propozitiunilor principale pi subordonate.
Se va distinge Irma: grape subiectului, a predica- scris, cu numerele dela 1-30, cu rezultatul
tului pi a complimentului. ping la 30. Comparatia acestor numere. Exer-
citii pi probleme orale pi in scris.
ARITMETICA SI GEOMETBIA
Tratarea dupa ace ap normä a numerelor
Diviziunea I. Trimestrul I. Tratarea in dela 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80,
mod intuitiv a numerelor 1, 2, 3, 4 pi 5 ; scrie- 80-90, 90-100.

www.digibuc.ro
PROGRAME 135

Exercitii i probleme orale i in scris. Tab la MAsuri de suprafata unitatile de suprafall.


lui Pitagora. Sistema numeratiei decadice a nu- Aflarea suprafetelor plane cunoscute ; patrula-
merelor intregi pang la 100. tere, triunghiu, poligoane.
Trimestrul IL Anul I 0 II. Sistema nu- Lungimea circumferintei. Suprafata cercu-
meratiei eu numere intregi Ora la 1.000. Adu- lui. Exercitii i problenie.
narea, scAderea, inmultirea si impärtirea cu Anul II. Mutarea virgulei. Inmultirea im-
numere intregi, in cercul numerelor dela '100 pArtirea numerelor intregi i zecimale.
la .0 )0. Fractii ordinare. Fractil mai mici decat
Proba adunärii si a scäderii. Exereitii si pro- unitatea, egale cu unitatea. Numere intregi in-
bleme. sotite de fractiuni. Prefacerea in forma de frac-
Trimestrul IIL Anul I 0 II. Sistema nu- tfi a numerelor intregi si a numerelor intregi
meratiei cu numere intregi, panä la 7 cifre, insotite de fractii.
Adunarea, scaderea, inmultirea si impArtirea Scoaterea intregilor din fractii mai mari de
in acest cerc de numere, mai intaiu dela I la cat unitatea.
10.000 si apoi pard la milion. Exercitii i pro- Exercitii i probleme cu aplicare la trebuin-
bleme cu rezultatul Oat la un milion. tele vietei practice.
Metrul de lungime i litrul, tratati intuitiv, cu Trimestrul III. Anul I. Impärtirea nume-
multiplii lor. panA la kiometru i hectolitru in- relor intregi i zecimale.
clusiv. Leul i kilogramul, numai ea unititi de Proba inmultirii si
mäsurä . Corpuri geometrice cubul, paralelipipedul,
Revederea generalA a materiei. prisma, piramiaa, cilindrul, conul i sfera.
Observare. In toi cursul anulul se vor face Masurarea suprafetelor prisnyi i cilindrului.
exercitli de calcul oral.
Cu privire la exercitil l probleme, caietul res- Exercitii i probleme cu aplicare la trebuin-
pectiv at elevului va trebul sá contind la sfdreitul tele vietei practice.
anulul ecolar cel putin 20 probleme, Monte in Unitäti de volum. Volumul cubului, al pris-
clasti ei corectate de Inviltator. Caietele vor fi
pdstrate de Invdtdtor, spre a fi prezentate la in- mei, al clasei. Volumul cilindrului.
spectii ei examene. Numeroase probleme din vieata practicä.
Revederea generali a materiei.
Divitiunea I I I. Trimestrul L Anul I.
Multiplii metrului liniar, litrului, leului i gra- Anul II. Transformarea fractiilor ordinare
mului. in zecimale. Proprietätile fractiilor ordinare
Notiunea de fractie zecimalä. (ce se intamplä cu o fractie, cand Ii inmultim
Scrierea si citirea fractiilor zecimale. Zero numArätorul sau numitorul).
la sfarsitul numerelor zecimale. Regula de trei simplA, de dobandà si de aso-
Adunarea i scilderea numerelor intregi si a ciatie, toate prin reducere la unitate.
celor zecimale. Proba adunärii si a scäderii. Numeroase probleme din vieata practicA.
Probleme in cari sA intre numai multiplii Revederea generalA a materiei din amandoi
submultiplii cei mai obisnuiti. anii.
Volum, suprafata, linie, unghiu i punct. Observare. Lectiile de aritmeticii vor merge
(Explicatia facutii pe cub si riglä). paralel cu cele de geometrie. flegulele se vor
Probleme din vieata practica, cu debsebire scoate din rationamente ueoare, calcul oral pre-
asupra numerelor ce reprezintA lungimi capa- cedAnd pe cel in serfs, In exemple upare el po-
citati si valori. trivit alese.
Numdrul minim al problemelor din caletul ele-
Anal II. Multiplii i submultiplii metrului vului, corectat i pistrat de Invfittitor, va fi de 20.
liniar, litrului, leului i gramului.
Notiunea de fractie zecirnalä. ISTORIA
Scrierea i citirea fractiunilor zecimale. Zero
la sfarsitul numerelor zecimale. Diviziunea II. Trimestrul I. Arita I.
Adunarea i scäderea numerelor intregi Legenda lui Negru-VodA. Legenda lui Dragos-
zecimale. VodA. Condeiele lui Von.
Proba adunArii si a scAderii. Probleme din Anul Il. Legenda vietii de pescar a lui Pe-
vieata practicA, in care sä intre numai multiplii tru Rares. Mihai i caläul.
submultiplii cei mai obisnuiti.
Trimestrul II. Anul 1. Mutarea virgulei. In-
Trimestrul II. Anu/ II. Legenda cetätii
Neamtu. Movila lui Burcel. Aprodul Purice.
multirea numerelor intregi i zecimale.
Cunoasterea figurilor plane : pätrat, drept- Anul II. loan Corvin i corbul. Legenda
unghiu, paralelogram, romb. trapez, triunghiu, mAnAstirii Arges. Preda Buzescu.
poligoane, poligon regu,at, eircumferinta Trimestrul III. Anui I. Legenda mànàstirii
cerc, echerul, raportorul si compasul. Putna. Dumbrava Rosie. Sobieschi

www.digibuc.ro
136 PROGRAME

Anul II. Horia i Closca, Tudor Vladimi- 3) Pentru ca tot ce s'a tnvatat sit fie mereu
rescu. Legenda intemeierii Romei. prezent tn constiinta scolarilor, se vor pune re-
gulat, la tnceputul flectirei ore de istorie. Intre-
Observare. Pentru toate legendele, ce urmeazii bitri asupra celor invatate pand In acett zi. Aci nu
a se trata In divizia If, avein poezii frumoase e vorba de a deprinde pe copii si povesteascii, ci
sau buctiti In proza, precum:.Sobieschi si 'fifteen. de a obtine dela ei rfispunsuri scurte si precise.
de Costache Negruzzi, etc. Ca exercitii de memo- 4) Invatatorul este dator sá arate pe harti lo-
rie nu vor servl decat cel mutt don& din legen- cut evenimentelor.
dele prevdzute la Cesare trimestru i acestea la- 5) In ambil ani ai diviziunei III se va face, la fi-
sate la alegerea invattitorului ; celelalte au Visa a nele fiecarui trimestru, o lucrare In scris,ca exer-
servi ca exercitii de libera reproducere. La po- citiu de compunere, asupra unui subiect istor ic
vestirea acestora din urma Invatatorul se va sill tnvfitat, fil,Andu-se mai Intaiu cuvenita pregittire
sá tntrebuinteze cat mai des cuvinte i chiar ver- a acelet lucrári.
surf alese din cuprinsul acestor legende cRite in 6) Faptele i persoanele mai importante din
ea* insistand ca i elevii sä le reproduca tot istoria patriei se va cduta a se ilustra prin poezii
astfel. eroice si nationale.
7) In ajunul zilelor tnsemnate nationale, ca 24
Not &In cartea de citire unele legende vor ff Ianuarie, 10 Main, 28 Noemvrie, etc., Invatittorul
tn prozii, tar altele tn poezie, fári laici o explica- flecarei diviziuni e obligat a trata faptele istorice
thine. respective.
Diviziunea II. Trimestrul I. Anal L Ca- Notei. Din Invdtamantul civic se vor preda tn
rol I, RegeleRomaniei. RAsboiul pentru indepen- legaturit cu Domnitorii sau cu evenimentele mai
tnsemnatd, legue i tntocmirile Statului, cari li
denta. Alexandru I. Cuza. Unirea Principatelor. au origina in timpul domniei lor sau a eveni-
Scurti privire retrospectivaasupra istoriei celor mentelor respective. Spre exemplu: la 'Regale
doua principate (intr'o singura lectiune). Le- Carol I. se va vorbl despre Constitutie. La .Ion
Vocid. cel Cumplit., despre Wire, armele de pe
genda intemeierii Romei. Romanii i Dacii. atunci, flnante, etc. La Unirea Principatelor.,
Anul IL Dacia si Dach, Traian si Decebal. despre divanuri. La nItitsboiul independentei.,
Rasboiul dintre ei. Colonizarea Daciei. Para- despre serviciut militar de astäzi, In report cu
sirea Daciei. Nasterea poporului roman. Nava- recrutarea din trecut, despre organizarea ostirii
etc., La nOcupatia Ruseascas, despre Regulamen-
lirea Bulgarilor. Imparatul Ionitä. Nava 'Urea tul Organic. La .Fanarioti., despre sistemul de
Ungurilor, Intemeerea principatelor. Alexandru biruri si de judecatá de pe atunci si eel de astdzi.
Basarab.
La epoca nationali se vor amintl prinipalii
bárbati eari au contribuit la redesteptarea con-
Trimestrul II. Anul I. Dacia si Dacii. Traian stiintei nationale, ca: Veniamin Costaki, Eliade Rd-
Decebal. Rasboaiele dintre ei. Colonizarea dulescu, C. Negri, Anastasie Panu, Alexandrif etc.
Daciei i starea Daciei sub Romani. Nasterea
GEOGRAFIA
poporului roman. Provinciile locuite de Romani.
Nava Brea barbarilor. Radu-Negru. Dragos- Diviziunea II. Trimestrul I. Auld I 0
Voda. Mircea-cel-Mare. Alexandru-cel-Bun. LI. Exercipli de orientare. Punctele cardinale
Ana/ IL Petru Rams, Ion Voda cel Cumplit. pe cer i pe peretii clasei, pe tablA s,i pe placi.
Matei Basarab i Vasile Lupul. Constantin Bran- Plantol ciasei.
coveanu. Dimitrie Cantemir. Pierderea Buco- Peanut coalei. (Schita locului pe tabla i pe
vinei. Revolutia lui Horia, Closca i Crisan. Pier-
derea l3asarabiei. Ocupatia ruseasca. plan°. Imprejurimile scoalei curtea i gradina
(schita pe tablä i pe placi).
Trimestrul HI. Anul I. Vlad Tepes-. Neagoe Casele i locurile din vecinatatea scoalei.
Basarab i Duamna Despina. Faptele, rAsboaiele Casa peirinteascd. (In ora de citire sp tra-
moartea lui Stefan-cel-Mare. Mihai Viteazul. teaza din cartea de lectura bucata relativA la
Fanariotii. Tudor Vladimirescu. Revolutia dela vieata de familie). Stradele ce leagi scoala cu
1848 in Transilvania. (Avrarn Iancu). douA, trei puncte mai cunoscute ale loca
Anut II. Gheorghe Lazar i Asachi. Revo- 0 escursiune geograficA in sat, cu scopul de a
lutia din Muntenia si Moldoi a (1848). Barbu- da copiilor notiunile elementare de stradA,
Stirbei i Grigore Ghika. Tractatul de Paris.
Alexandru I. Cuza. Unirea Principatelor. Secu- piatk relief, rail, etc.
larizarea averilor manastiresti si Improprieta- Satut. Cateva strade principale. Cateva din
rirea taranilor (M. Cogalniceanu). cele mai insemnate clAdiri publice. Se va de-
Carol I. Rasboiul in ependen-tei. Grivita. semna o schità de plan a satului, cuprinzand
Plevna. Proclamarea regatului. Starea actualä strade, clAdiri si piete. Locuitorii satului duid
a regatului Romaniei fata cu trecutul. nationalitate religiune. Ocupatiunea locui-
torilor. (Aceste notiuni se trateaza in acelas
Observiiri.1)Legendele cunoscute din diviziunea mod ca i bucAtile de intuitie din cartes de
II servesc ca punct de plecare pentru lectiunite lecturA).
respective din diviziunea III.
2) Cand se tntálneste in cursul istoriei un po- 0 escuniune geografica gall din sat, cu
por, cu care Romanii vin pentru prima ()lira in scopul de a completà notiunile de relief, ape,
contact, trivatatorul va arath tara unde triteste precum si de a vedea un targ sau oras, daca este
acel popor, va descrie obiceiurile sale si va nara
pe setrt rolul acelui popor lo lume. in apropiere.

www.digibuc.ro
PROGRAM 137

Oraful. Diferenta intre un sat si un ores. Notiunea de farei. Trecerea la notiunea de.
Ocupatiunea locuitorilor din oras. tar& prin recapitularea cunostintelor dejà do-
Comuna i, ceitunul, Comuna rnraI i co- bandite.
muna urbanä. Cátunul. Organizarea comunei. Generalitäti asupra Romeiniei. Configuro-
Primarul, consiliul comuual ì judecatoria co- tia tarii. Hotare. Elevii vor executit o harta ie-
munalä. Productele mai insemnate ale comunei, dusá atAt cit se poate ateza pe ea : zona munti-
Buc liti respective din cartea de citire. lor, apele ce formeaza hotarele Rominiei, coas-
Imprejurimile comunei: Cateva din satele tele marei i liniile conventionale prin cari se
vecine, pozitiunea lor i &Site de comunicatie desparte Romania de Wile vicine.
respective. Relieful solului. Impartirea României in re-
Trimestrul II. Anu/ I. Repetirea celor in- giuni naturale i anume : regiunea muntilor, a
rapt in trimestrul I. dealurilor i a esurilor, conturul acestor re-
Plasa. (Trecerea de!a notinnea de comunä la giuni. La regitmea muntilor se vor mentiona
cea de plasa). Marimea i hotarele plasii in care vfirfurile mai insemnate Paringul, Omul
se afiä scoala. Relief si ape. (Invätätorul nu se Caraimanul, Ceahlaul i Piatra-Rosie ; precum
va servi de cifre, cari nu pot reprezenta o treckorile mari : Varciorova, Lainici, Cii-
icoana reala pentru copii, ci va intrebuinta neni, Predeal, Oituz i Burdujeoi.
comparatiunea, dându-le ideea maxima :
Fiecare regiune se va conturà cu liniute de-
mai mare deck comuna de atâtea oricc). grosimi diferite, spre a se deosebi una de altai
Comunele principale din plasä. (Nu se vor
cità deck acele comune cari se disting prin Vái (ape). Dunärea bratul principal. Oltul,
productiuni mai insemnate sau neobisnuite in Siretul, Putna Milcovul, Prutul. Coastele
toate comimele ca : saline, pacura, etc., sau prin marei, arätänd numai conturul prin Unit sim-
vreo insemniltate istorica; urme de cetäti. ple, fära nici un detaliu.
cfimpuri de bätae, sau prin balciuri mari cari Trimestrul III. Anul I. Trecerea dela
se tin acolo, etc.). Resedinta pIáii. Subprefee- notiunea de plaiä la cea de judet. Desemnarea
tura i judecatoria de pace. judetului. Marimea i hotarele judetulud. Relief,
Revederea i completarea celor mai esentiale ape. PlAsile judetului, arátandu-se numai mar-
notiuni geografice, ilustrate prin desemnuri, si ginile i resedinta bor. Or +se in judet. Princi-
anume: ses. deal, colina, munte, pas (treca- palele cal de comunicatiune ale judetului. Prm-
toare), vale, podis, isvor, ran (cu notiunea de cipalele ocupapuni ale locuitorilor din judet,
mal drept si slang), iaz, Jac. (Se va insisti de agricultura, industria i comertul.
preferintä numai asupra acelora din aceste ele- Capitala judetului. Autoritäti judetene : pre-
mente cari se gasesc In plash' sau judet). Bucä- fectura, tribunalul, revizorul scoter. Bucitile-
tile respective din cartea de citire. respective din cartea de citire.
Anul II. Repetirea celor invatate in tri- Anu/ Impartirea Romaniei in : Roma-
mestrul J. Plasa. (Trecerea dela notiunea de nia din dreapta Oltului, Romania dintre Olt $ i
comunä la cea de plasä). Marimea ì hotarele rausorul Milcov, Romania dintre Milcov si Prut
pläsii in care se afla. scoala. (Notiunea de mä- si Romania Transdanubianä. (Numirile: Oltenia,
rime se va da prin comparatin, ca i in anul I, Muntenia, Moldova si Dobrogea se vor intre-
trimestrul II . Resedinta plàii. Trecerea dela buirrta numai ca numiri istorice). Se va face
notiunea de plasa la cea de judet. Märimea si o schitä a Romaniei, in care vor figura aceste
hotarele judetului. (Asemenea prin comparatie). patru regiuni.
Capitals judetului.
Revederea i completarea celor mai esentiale Romania din dreapta Oltului.Impeirfirea
notiuni geografice, ilustrate prin desemnuri administrativei a acestei pâri. Judetele Cis
anume : yes, deal, munte. pas (treatoare), vale, capitalele Thr i cateva din localitátile renumite
podis, izvor, ran (cu notiune de mal drept (daca sunt).
sting), iaz, lac, mare, golf, insula, peninsula, Se va face o schita a Rominiei din dreapta
cap, istm, oras, sat, drum, visa. Se vor de- Oltului, pe care va figurà impartirea adminis-
prinde elevii a recunoaste aceste elemente i pe trativä a acestei regiuni.
hart& prin ajutorul legendei. Vor fi obisnuiti Romania dintre Olt si Milcov. România
apoi sa le reprezinte prin linii simple, dupä mo- dintre Milcov i Prut Ø Romeinia T ransda-
delul din p&vätuitor. Dupá ce se va obtine in- nubiand, Aceste din urma trei regiuni se vor
terpretarea textului, prin ajutorul legendei, trata (pe scurt) ca si Romania din dreapta O'-
elevii vor face deprinderi de citire pe o harta tului.
mutä, artistic compusa, pe care vor figura toate Sinteza intregei Rorneinii. Principalele sub-
elementele de mai sus. impärtiri fizice: munti, dealuri. sesuri
Aceste notiuni pregatesc elevii pentru studiul principale. Judetele cu capitalele lor. Prodoc-
Rominiei si al Europei. tuni. Se va exercita o schità a intregei täri, pe

www.digibuc.ro
-138 PROGRAME

-care vor Agurà numai muntii, dealurile i väile care sa pregateasca intelegerea impartirii pe
,principale cu raurile ce le uds. judete.
Revederea generalä a materiei. Impeírtirea administrative's' : Judetele cu
D Iviziunea I I I. Trimestrul L Anul I. capitalele lor i ckeva din localitätile renu-
Notiuni introductive. Deprinderi cu elevii la mite, dacä sunt. Se va face o schita a Roma-
reprezentarea ai mai ales la recunoaaterea ele- niei din dreapta Oltului pe care vor figura,
mentelor ce contine o harti ca : munte, deai, pe langa elementele de mai sus (munti i vai),
ran, sat, drum, balti sau lacuri. Se va cauta a-i impartirea administrativa a acestei regiuni.
obisnui de a le recunoaste pe manual, prin aju- Geografia economicei: Productiunile prin-
torul legendei. Se vor pune apoi sa le reprezinte cipale. Ocupatiunea locuitorilor. Oraaele in-
prin linii simple (dupa modelul din povatuitor). dustriale ai comerciale cele mai insemnate din
Dupa ce se va obtinei interpretarea textului interior ai dela Dunäre.
prin ajutorul legendei, elevii vor face deprin- Anul II. Tratarea pe scurt a Romaniei.
deri de citire pe o tiara muta, artistic compusa, Notiuni introductive. Revederea i completarea
pe care Arm, figura toate elementele de mai sus. notiunilor de insula, peninsula, cap, istm, cam-
Aceste notiuni pregkesc eleviii pentru stu- pie, platou sau podia, munte, vulcan, fluviu,
diul Romaniei ai al Europei. basin, lac, mare, ocean. Exercipi pe harta Eu-
Notiunea de Vera% Trecerea la notinnea de ropei.
ará prin recapitularea cuuostintelor doban- Notiunea de continent. Trecerea dela no-
-dite in divizia II. tiunea de tará la cea de continent.
Generaliteiti asupra Rometniei. Con.figu- Configura/iunea Europei. Margini 0-
^ratia Iárh. Hotare. Elevii vor executa o barn, ceanul inghetat, Oceanul Atlantic, Marea Medi-
redusä atat ca sa poata aaeza pe ea : zona mun- terani, Marea Neagrä, Muntii Caucazului.
tilor, apele ce formeaza hotarele Romaniei, Marea Caspica, Fluviul Ural ai Muntii Urali.
doastele märei i liniile conventionale prin cari Mciri (archipelaguri): Marea Baltica, Marea
se desparte Romania de Virile vecine. Nordului, Marea AdriaticA.
Relief ul solului. Impärtirea Romaniei in trei Peninsule: Scandinavia, Spania (Portugalia),
regiuni naturale i amime: regiunea muntilor, Italia, Peninsula Balcanica i Crimeea,
a dealurilor a1 a aesurilor, conturul acestor re- Capuri Caput Nord, St. Vicentiu ai Ma-
giuni. La regiunea muntilor se vor mentiona tapan.
createtele mai insemnate: Paringul, Omul Insule Iutlanda, Islanda. Insulele Britanice,
Caraimanul, Ceahlaul ì Piatra-Roaie, precurn
Corsica ai Sardinia, Sicilia, Moreea, Archipela-
gul, Candia i Insula §erpilor.
trecatorile mari : Vkciorova, Lainici, Cat- Stretmtori : Pasul Calais, Gibraltar, Darda-
neni, Predeal, Oituz i Burdujeni. Fiecare re-
nele, Bosfor.
.giune se va conturi cu liniute de grosimi dife- Relieful: Munti : Pirineii, Alpii, Apenini,
rite, spre a se deosebi una de alta.. Carpatii, Balcanii, Alpii Dinarici i ai Pindului.
Veii (ape). Dunärea : bratul principal, Oltul, Caucazul. Muntii Peninsulei Scandinavice. Ural i i
Siretul, Putna i Milcovul, Prutul. Coastele Fluvii Uralul, Volga, Nistrul, Dunarea,
marii, aratand numai conturul prin linii simple, Vistula, Rinul, Sena, Tagul, Padul, Tibrul
far% nici un detaliu. Tamisa.
Impeirtirea Rometniei in : Romania din Lacuri Lemanul, Onega i Ladoga.
,dreapta Oltului, Romania dintre Olt ai rauao- Trimestrul II. Anul I. Romania dintre
rul Milcov, Romania dintre Milcov i Prut Olt ai rautorul Milcov. Romania dintre Milcov
Romania Transdanubiani. (Numirile: Oltenia, Prut. Se vor trata dupa planul dat pentru Ro-
Muntenia, Moldova ai Dobrogea se vex, 1ntrebu- mania din dreapta Oltului.
In te. numai ca numiri istorice). Anul II. Impcirtirea Europei in State :
Romania din dreapta Oltului. Relieful so- Rusia, Austro-Ungaria, Statele Balcanice, Italia,
lului. Revederea regiunii muntilor, dealurilor Spania, Portugalia, Germania. Elvetia, Francia,
aesurilor. Pasurile Carpatilor (numai acelea Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia i Norvegia,
prin cari se poate trece cu trasura) Portile- Anglia cu capitalele bor.
de-Fier, Lainici, Caineni. La fiecare stat se trateaza numai oratele cele
Ca varfuri nu se vor cità deck 1-3 dintre mai principale astfel :
cele mai inalte din aceastä parte a tarn. Rusia: Petersburg, Moscova, Odesa.
Revederea vetii Dundrii : Lacuri, insule. Austro-Ungaria : Viena, Buda-Pesta, Triest.
(Nu se vor numi deck 2 lacuri si 2 sau 3 insule Statele Balcanice : Bulgaria, Sofia, Varna,
din cele mai marl §i mai insemnate). Principa- Silistra, Rusciuci Vidio, Filipopoli ai Plevna.
lele vai ale Olteniei, ea apele cari le strabat. Serbia : Beigrad.
Cu aceasti ocazie se vor introduce elemente Turcia : Constantinopole, Adrianopole, Sa-
noui (oraae, Ioca1itái eu renume istorie, etc.), Ionic, Ianina, Bitolia.

www.digibuc.ro
PISOGRAME 139

Munte-Negru Cetine. Impärtirea politicd Statele principele: Si-


Grecia : Atena. beria, China, Japonia, Turcia si Arabia, Persia,
Italia : Roma, Neapole si Venetia. India, Indochina cu orasele : Peking, Tokio,
Spania : Madrid. Ierusalim, Teheran, Calcuta.
Portugalia : Lisabona. Rasele productiunile Asiei. Rasele ce
Germania: Berlin, Lipsca, Munich, Hamburg. locuesc in Asia. Cateva animale elefantul, re-
Elvetia Berna, Geneva. nul, ursul alb, tigrul. Productele cele mai In-
Francia : Paris, Lion si Marsilia. samnate : orez, ciaiu, mac, bumbac, mAtase, etc.
Belgia : Bruxelles. Configuratia Africei. Margini : Marea Medi-
Olanda Haga si Rotterdam. terana, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Marea
Banemarca : Copenhaga. Rosie.
Suedia Norvegia : Stocholm i Cristiania. Relieful Africei. Muntii Atlas, desertul Sa-
Anglia : Londra, Dublin si Edimburg. harei.
La fiecare Stat se va vorbi de nationalitatea Fluvii : Nilul, Nigerul, Congo
iocuitorilor si se va insista asupra produselor Statele principale Egiptul, Marocul, Alge-
mai insemnate cari ajung la noi. ria, Abisinia, Congo, Colonia Capului cu orasele:
Se va face cu elevii o serie de schio ale Eu- Alexandria, Cair, Fez, Alger si Captown.
ropei, pe cari se vor aseza progresiv toate ele- Resale. Productiunile ce vin la noi in tarci
mentele de mai sus. Rasele ce locuesc in Africa. Animale: leul, ri-
Trimestrul III. Anul I. Romdnia Trans- nocerul, camila, elefantul, strutul, hipopotamul,
-danubtand. Se va trate ea si celelalte parti ale crocodilul.Productiuni vegetale: curmale, smo-
Romaniei. chine, rauciuc.
Sinteza intregii Rometnii : Principalele Configuratia Americei. Margin& : Oceanul
-subimpartfri fizice : munti, dealuri, sesuri i väi Pacific si Atlantic, Oceanul Inghetat de Nord si
principale. Judetele cu capitalele lor. Produe- cel de Sud.
tiuni. Centre industriale i comerciale. Cai de Relieful Americii. Muntii : Cordilierii de
.comunicatiune. Se va execute o sehita recapi- Nord si de Sud, platoul Brasiliei.
tulativa a intregii tad pe cari vor figure numai Fluvii : Misisipi, St. Laurentiu, Amazonul.
muntii, dealurile, sesurile, vaile principale, Statele principale America Engleza (Ca-
cáile ferate i soselele principale care conduc la nada), Statele-Unite, Mexico, Brazilia, Argen-
punctele de trecere peste diferitele frontiere. tina.
Organizarea politicd a statului roman Rasele. .Productele ce vin la noi. Basele
Consiliul comunal, primer, inspector comunal, Americii. Productiuni : cauciuc, bumbac, tres-
consiliu judetean, prefect, ministri. Regele, pu- tle de zahar, tutun. Animale tapirul, jagua-
terile Statului, puterea legislativa, executive' si rul, boa.
justitia. Forma de stat. ConfiguraVamea Oceaniei. Margini. Stram-
Provincide locuite de Románi : Transil- toarea DI:dace, Oceanul Pacific. Oceanul Inghe-
vania, Bucovina, Banatul, Crisana, Maramure- tat de Sud.
sul, Basarabia si Macedonia. La fiecare din Insule Australia, Borneo, lava si Sumatra.
.aceste provincii se trateaza marginile, apele Orap Melburn si Sidney.
principale, trasurile mari ale rehefului. Scurte Rasele. Productiile ce vin la noi. Rasa
naratiuni istorice. Statul &Arnie apartin locui- oceanicA.
asezAmintele principale romanesti de cul- Producte : Cal* bumbac, chining.
turA, limba, starea economIck retie, pärtile Animale Cangurul.
locuite de Romani si numarul acestora. Se va
face ate o schita a fiecA eia din aceste pro- Nota. Asia, Africa, America l Oceania se vor
vincii, cuprinzand notiunile tratate. trata pe butt{ i pe glob Mt% schlça din partea
elevilor.
Sinteza Intregului teritoriu locuit de Ro-
mfini. Anut Il. Notiunea globutui: Trecerea Geografia matematica: Forma parnAntului.
Aela notiunea de continent la cea de glob. Si- MiscArile pamantului zi, noapte, anotimpuri.
tuatiunea geografi à a continentelor i compa- Soare, luna, stele.
rat,a mArimilor In raport cu Europa Geografia Romaniei si a tarilor locuite de
Configuratia Asiei. Margini : Oceanul In- Romani, repetire generala dupä programa anu-
zhetat, muntii Urali, fluviul Ural, Marea Cas- lui I, diviziunea III.
pica, Marea Mediterana si Marea Rosie, Ocea-
mul Indian, Oceanul cel Mare (Pacific). MINTELE PIZICO-NATURALE
Relieful Asiei. Platoul central al Asiei,
muntii Himalaia (In diviziunea I si H exercitil de intuitie
Fuuii; Eufratul, Indul, Gangele, fluviul. Vezi limba romani).
Galben. Diviziunea III. Trimestrul I. Anul. T.

www.digibuc.ro
140 PROGRAME

Graul (seeara facerea päläriilor, orzul, ovAzul). Anul Il. Igiena locuintei. Casa (expunere
Porumbul (pelagra). Cultura lor. Moara (maci- luminat, aerisire, incalzit). Enumärarea cator-
natul, facerea painii). va boale molipsitoare raja. anghina, scarlatinai
Cultura zarzavaturilor in genere. Cartofii, varsatul, tifosul (lingoarea), oftica i sfatur'
morcovii, sfecla (zaharul), ardeiul, pätlagelele. pentru a se feri de ele.
Aerul, atmosfera. Cele trei stäri ale corpu- Curtea sau ograda. Sfaturi igienice. Locasu-
rilor. rile animalelor. Intretinerea lor. Igiena co-
Anul II. Folosul plantelor. Vita de vie, vi- munei. Paludism.
nul, otetul, spirtul (rachiul, tuica). Conserva-
rea fructelor. Fanul si conservarea lui (trifoiul, CALIGRAFIA
lucerna), inul i cânepa, oleiul, panza, hArtia).
Foloasete animaletor. Laptele (smântâna, Diviziunea I. (In unire cu studiul
untul, brânza). Untura, seul (säpun, .lumanäri),, limbii si al aritmeticei, fära ore deosebite).
Lana si parul (MA sau dimie, postav). In primele saptAmani, Mainte de scrierea lite-
Foloasele mtneralelor. Pärnântul galben (ca- rilor i cifrelor, se fac exercitiile pregátitoare
ramida, oalele), nisip, gresie, pietris (sticlä). aratate in programa limbei romane. Tratarea
Piatra de var i fabricarea varului (tencueala). fiecarei litere si eifre in parte se face in modul
Carbunii Aie parnânt (lignit) si de lemn sau urinator :
mangal. 1) Scrierea ei pe tabla de &are Invatator ;
Petroleul (titeiul i ¡Acura) 2) Analiza partilor din eari se compune ; scrie-
Intrebuintarea metalelor. rea ei pe placi de toll copiii deodati dupa tact :
Fierul (fonta sau tuciu i otel), cositorul (ti- la inceput numara invatatorul, panä cand se
nicheaua). Arama, alama i bronzul. Zincul, deprind scolarii a nurnara ei insisi. Copiii sunt
plumbul, argintul i aurul. tinuti a scrie mare, simplu (literile i eifrele sä
Trimestrul IL Anul I. Caldura, dilatarea nu aiba parti de prisos), eitet,-(nelipsind nici o
corpurilor (aplicatiuni practice). Termometrul. parte din litere t cifre) si sa pastreze distan-
Corpuri rele ti bune conducatoare de caldura. tele proportionale intre partile literelor, Intre
Evaporare (rácire prin evaporare). Fierberea, Mere si mai tarziu intre cuvinte.
forta vaporilor, cum se formeaza norii, ceaM, Papa la Craciun se serie numai pe placi ; de
ploaia, roua._ Inghetarea apei. Aplicatiuni : ex- aci in colo pe hartie. A-tat placa cat i hartia
plicarea spargerii vaselor In cari ingheatä apa; sunt liniate cu 4 linii: 2 pentru corpul literelor,
degerarea legumelor. Cum se formeaza bruma, 2 pentru literele cu intindere In sus si in jog.
zäpada, poleiul. In tot cursul primar insä, fiecare scolar e da-
Explicarea vanturilor, electricitatea, fulger, tor a veni la scoala cu placA, de care se va servi
träsnet (paraträsnet). in clasfi la exercitii gramaticale, la aritme-
Anut II. Notiuni sumare despre corpul tick etc.
omulux. Tubul digestiv i digestiunea. Apara- Flegulele caligrafice nu se observä numai in
tul respirator si respiratiunea. Aparatul cercu- orele de caligrafie, ci in tot ce se serie de sco-
lar i circulatiunea. Sfaturi igienice despre lari, intocmai precum regulele ortografice nu
hrana, apa de baut, vestminte, traiul in aer au a fi päzite numai in orele de gramatica.
ber, munca. DivIziunea II. Anut I. Continuarea
gcheletul. Sistemul nervos si muscular, celor invatate in diviziunea I. Scrierea literelor
Sfaturi igienice: pericolul alcoolismului si a- mici s't mari, tratandu-se eu mai multi insis-
buzul tutunului. tenta cele mici. Scrierea cifrelor arabe, ro-
Trimestrul III. Anul I. Partile plantei mane. Scrierea de mici propozitiuni (sentente,
functiunile bor. Inrnultirea planteior (prin se-, proverbe, ghicitori) dupA model : Tot ce se
minte, Wire si butasi). Conditiunile necesare scrie trebue sä aiba un inteles i sä fie bine
pentru creAerea plantelor (cäldura, umezeala priceput de scolari.
lumina). Altoire.
Pamantul arabil parnant negru, nisipos, ar- In trimestrul III, scolarii se vor deprinde
gilos i väros. Plugul (rarita i grapa). Ingra- cu scrierea märuntä pe douä unii, avand cor-
saminte. pul scrierii intre 3 mm. si 2 mm.
Folosul animalelor. Albina (mierea si`ceara). Anul II. Continuarea celor invatate in anul
Dudul. Viermi de matase (mAtasea). precedent. Scrierea literelor mici í mari, tra-
Revederea materiei. tandu-se cu mai multil insistentä cele mari (ea-
Nota. La ecoalele cari dispun de grAdInA al de pitale). Scrierea cifrelor arabe i romäne.
amp de culturä, Ieciunhle despre legume, ce- Scrierea de mici propoziOuni (sentente, pro-
reale, faneWri poml roditori, felurile de plimAnt. verbe, ghicituri) dupa model. Tot ce se scrie
instrumentele agricole, etc., se vor face In mod trebue sa albA un mnteles si sa fie bine priceput
intuitiv pe teren. Se vor InlAtura amanuntele
tehnice. de scolari.

www.digibuc.ro
PROGRAME 141

trimestrul III, scolarii se vor deprinde Diferite foi de plante, desemnate dupi mo-
cu scrierea mirund pe cloud unii, având cor- dele lucrate din hârtie, ca cele de mai sus.
pul scrierii 3 mm. i 2 mm., Anul II. Desemn cu huh drepte i curbe
Not& Scrierea dupa tact se poate apnea ei in dupi o sfirmi ori altceva analog tinut in spa tiu,
aceasta diviziune. in acelae mod ca in anul precedent. Combine-
tiuni de linii drepte cu linii curbe, insotite de
Diviziunea III. Anul I O. II. Exer- explicatiuni geometrice.
citii de scriere pe intervale de direrite mrimi Aceste exercitii se fac la inceput cu mina li-
pdni la minimum de 2 mm. Se vor dà limuriri bard i in urind cu rigla i cornpasul.
privitoare la grosimea scrierii, distanta intre Exercitii de memorie. Exercitii de diviziune
litere, distanta intre cuvinte, etc. de proportiuni.
Pe lingi scrierea dupi model, se mai aerie si Desemn depe figuri combinate din fieii
dupi dictando, pe o singurd linie, scriere cu- drepte i curbe, toate Mate din hirtie coloratä
renti i totdeodati caligrafici i ortografici. ei lipite pe hârtie albi,
Observare. Cu privire la scrierea dupti dictare, Desemnuri depe ornamente de ipsos cu pu-
sA se observe a nu se dicta decat subiecte pa tin relief,
deplin intelese l bine cunoscute acolarilor, din
vieatit sau din lecOuni anterioare la diverse o- CANTU/.
biecte. Dictarea nu se face cuvant cu cuvant
alai in cazul acesta scolaril nu ar scrie gándind Diviziunea I. CAntAn i. ware, potrivite
ci rostind cate o propozitiune IntreagA, care se
repeta intocmai de native copii si apoi se aeterne cu inteligenta copiilor. Imuul national, cântiri
pe bar tie. Cam' e o fraza prea lung& se desface ware bisericesti.
In parti mai [aim i apoi se aerie dupA regula a- Toate, cel putin 10 la numir pe an, se vor
ratata.. Asupra cuvintelor mai grate din propozi-
hiune sau frazA, se va atrage atentiunea scolari- inviti dupd auz.
lor mal dinainte de dare invitator. Diviziunea II. Cantece nationale ì bi-
sericetti, asemenea cal putin 10 pe an.
DESEMNUL Diviziunea III. Cântece nationale
bisericestt, unisonice si in cloud voci. Cel pup
Diviziunea I. Desemnul se predi In u- 10 cantece.
nire cu scrierea i exercitiile de intuitie, in chi-
pul arätat la studiul limbei române. Observare. Duminicile i sarblitorile mari, toll
copiii participa la serviolui leturghiei.
Diviziunea Il.. Anut I 0. II. Desem-
nare cu mdna liberi i cu linia a liniilor drepte, GIMNASTICA
verticale i orizontale, dupa o sfoarä, o sarmä,
etc., tinuti in spatiu in aceste poritiuni. Corn- Se aranjeazi astfel materia pe clase :
binarea acestor linii in diferite pozitiuni, de Clas a I-1. Exercitii Intre banci
exemplu paralele, unghiu drept, etc., ca apli- a) Exercitii simple: Intoarcerea capului la
catiuni ale geornetriei. Exercitii de desemn exe- dreapta i la stinga.
cutate din memorie, fird model. Exercitii de di- Aplecarea capului la dreapta ei la stânga.
viziune. Figuri de linii drepte, dupd modele fA- Aplecarea capului inainte pi inapoi.
cute din hirtie coloratä i lipite pe 'Artie albA, Itotatia capului spre dreapta ei spre stanga.
de exemplu : un dreptunghiu. o cruce, un tri- Intoarcerea tranchiului la dreapta i la
unghiu, etc. Desemn cu linii curbe, dupi o stânga.
sfirmi ori altceva analog, tinut in spatiu. Aplecarea trunchiului la dreapta ei la stânga.
In trimestrul ultim se vor desemna cu mane inainte si inapoi.
liberi obiecte usoare, compuse din linii drepte Aducerea bratelor inainte.
curbe, ca : echer, tea, caiet, rigid, etc. Inapoi.
Diviziunea III. Anus I. Repetirea e- in sus.
xercitiilor din anul trecut. Desemnarea cu mina in jos.
liberd a corpurilor geometrice mai principale Ridicarea bratelor laterale in sud, in doni
cubul, cilindrul, ennui, piramida, etc., insolite timpuri si in patru timpur t.
de explicatiunile geometrice necesare. Pesem- Rotatia pumnilor spre dreapta i spre stfinga.
narea obiectelor uzuale, cu corpurile aseminä- Morieca inainte ei inapoi cu pumnii strânei ;
toare cu ale corpurilor geometrice desemnate. b) Exercitii cominnate : Ducerea bratului
De exemphi : o cilimari, un scaun, o tied, o drept in sus si a ceiui stdng inapoi ei invers.
doniti, etc Aruncarea bratului drept in sus si a celui
Exercitii de desemn din memorie. Exercitii sting inapoi t invers.
de diviziune i de proportiuni. Aruncarea bratelor succesiv inainte.
Desemn depe figuri combinate din fleii inapoi.
drepte i curbe, toate din hfirtie- colorati In sus.
pad pe hdrtie albi. in jos.

www.digibuc.ro
142 PROGRAME

Ridicarea bratelor prin fatA alternativ in sus. Aruncarea picioarelor din Induire inapoi, la-
» dreapta i prin stânga teral.
alternativ in sus. Ridicarea i läsarea corpului pe varful pi-
II. Ezerciii de ordine. Apezarea in linie cioarelor.
dupä mArime. Desfacerea picioarelor lateral.
Atezarea In rAnd chip& mfirime. b) Exercgii libere combinate Repetirea
Intoarcerea la dreapta i la stânga. exercitiilor din trecut.
Luarea distantelor pentru exercitii (distanta II. Exercitii de ordine. a) .1. Intoarcerea
mica, prin Intinderea bratului drept; distanta imprejur Dintfo linie sau rand apezarea pe
-mare, prin intinderea ambelor brate, lateral). douä linii sau rânduri.
III. Jocuri gimnastice. Pisica i oarecele. Dintr'o linie sau rand atezarea pe trei linii
Cine ajunge arziu se cdihngte rAu. sau randnri.
Clasa II. I. ExerciVi intre bänci sau Dinteo linie sau rand atezarea pe patru linii
sau rânduri.
afarä. a) Exercijii libere simple: Repetirea
exercitiilor din clasa I. Intoarcerile la dreapta i la stânga din mag.
Ridicarea i lasarea umerilor. Jumätate de intoarcere la dreapta ti la stânga
Ducerea umerilor inainte. din mart.
21 » Inapoi. Pasul alergator (gimnastic);
picioarelor inainte alternativ. b) Salturi. Saltul inainte, inapoi, lateral ea
Inapoi picioarele unite, in Pus ou desfacerea picioare-
12 n lateral a lor Mainte.
b) Exercijii combinate Ridicarea bratului Saltul in sus cu incrucitarea picioarelor.
drept lateral ti ducerea piciorului drept lateral. » in lungime.
Acelat exercitiu cu mfina stângä i cu picio- » Inainte din mart.
rul stfing. » lateral » »
Ridicarea bratului drept lnainte i ridicarea Jocuri gimnastice. Repetirea jocurilor
piciorului drept /nainte. deja cunoscute. Capra.
Acelat exercit'u cu bratul stâng i cu picio- Clasa I V.I. Gimnastica intre bänei pi
rul atâng. afará. a) Exercijii de ordine : Repetirea
Aruncarea bratului drept inainte (cu pumnul exercitillor cunoscute din clasele anterioare;
Inch's), cu aruncarea piciorului drept Mainte. b) Exercitii libere : Repetirea exercitiilor
Acelat exercitiu cu bratul slang i cu picio- cunoscute.
rul stang. Transformarea din mart a liniilor In rânduri
Aruncarea bratelor Mainte, cu aruncarea pi- pi viceversa.
cioarelor Inainte, alternativ, intaiu dreptul Marpul in spiralk
apoi stfingul. Lant gironastic (marp)..
Ridicarea br telor lateral in sus, cu ridicarea II. Salturi cu obstacole. Saltul in sus pi Inainte
läsarea corpului pe varful picioarelor, Indo- peste sfoark Sanul in sus pi inapoi peste sfoarä.
ind genunchiul. III. ExerciOi combinate. Maguri combinate-
cu exercitii libere (mipcäri ale bratelor deja cu-
II. Exercitii de ordine. Repetarea exerci- noscute de elevi) pi cu salturi.
tiilor din clasa I. Exercitii libere ti de- ordine, combinate cu
Atezdrea pe douä cântece.
" rânduri.
n
IV. Exerci;ii cu bastoane de lemn.
Jumätate intoarcere la dreapta. V. Salturi. Suirea pe präjina perpendiculars.
» stânga. Suirea pe frânghie.
Formarea cercului. VI. Jocuri gimnastice. RePetirea jocurilor
Martul inapoi. deja cunoscute.
» lateral. Bariera (barul).
III. Exerci/ii de ordine libere Prizonierul.
combinate cu antari. Not& La acoalele Cu 11/1 singur Invatetor se vor
IV. Jocuri gimnastice. face treptat exercitiile prevazute in programa ana
Clasa II I.-1. Gimnastica Intro bänci sau liticit a acoalei urbane, In marginele posibilitiitii.
afarii.a) Exereitii libere simple : Repetirea La acoalele cu doi InvalAtori, in divizia I se vor
face etercitiile prevázute in programa clasei I ur-
exercitiilor dejà cunoscute. bane; tn divizia II ai III unite se vor face treptat
Indoirea picioarelor lnapoi, alternativ. ai In marginate putintei, exercitiile previlzute In
clasele II, III ai IV urbane.
Aruncarea picioarelor din Indoire inainte, al- La acoalele cu trei tnviltatori, In diviziunea I se
ternativ. vor face exercitiile din clasa I urban& ; diviziunea II
Aruncarea picioarelor din indoire inapoi, al- In ex,-rc4ii din clasa It urban& ; iar tn diviziunea lU
ternativ. se vor face, tn marginele posibilulni, exerciiiile clink
clasele III pi Iv urbane.

www.digibuc.ro
PROGRAME 143"

LUCRUL MANUAL Cusgtura numiti *inaintea aculuis, aplicatg la


obiecte uzuale ea : servete, basmale, etc.
A.Pentru biieti. Diviziunea II. Impletituri de ciorapi.
Lucrul manual constg din : impletituri, car- Elevele trebue sA invete raporturile de mgrime a
tonaje i luerari upare de tAmplArie. fiecgrei pgrti a ciorapului. Ca material va servi
bumbacul de tesut.
Programul pe clase se va alcgtui de fiecare Cusgtura cu puncte numità în crucicr cu
invglAtor i va fi supus aprobirii inspectoratului burnbac colorat, ye pAnzg groasg. Cu aceste
scolar. puncte se vor forma diferite modele nationale.
Diviziunea 111. eskuri i carpeli de
B. Pentru scoalele de fete. ciorapi i rufe.
Punerea de petece pe pang.
Diviziunea L Exercitii cu croseta, apli- Ajururi sau eapace pe Ong.
Cate la lucrAri simple : mijloace (tuluri sau an- Rufe femeesti si bärbAtesti dupg tipul telt-
tredeuri), colì i horbote (dantele). rgnese.

ORARUL $COALELOR RURALE CO UN INVATATOR

ORELE DE OCDPATIUNE DIRECTA


7..'

MATERIILE DIVIZIUNILE p.
L
03

co
.c1
,
I II III 0

Religiunea 1(a/2)
Litnba romang :
a) Scrierea si exercitii gramaticale . . 1(2/0 E
b) Citirea .
e) Exercitii de memorie 3±4/2(7/2)
1+1/2(3/2) ;
si liberg reproducere 4/2 4/2 2) a
....,
ci) Exercitii de compunere. 1
4(2/2) 8s
Aritmetica si geometria 1-0/2(3/2) 2(4/2) 2(4/2) ; :-.
Istoria 4/2 1-F4/2(3/)
Geografia . 1(2/2) 1-H/28/2) 23 o
Exercitii de inturtiune . . . . . 1(2/2) 1(2/2)
tiintele fizico-naturale . . . . 1 (2/2)
a)
"3 t
CD

Caligrafia . j/2 Vs 10,


Desemnul 4/2 iia 1' .°
......
Cantul 1(2/) 1 2/2 10/0 2) o
Exercitii corporale 1 12 4/2 3/2 ...7 a'
Lucrul manual 2 cel putin 2 cel putin ,f, 8
u ..
Totalul orelor pe skitämAng 8i/2 14 46 a 72'
nz
o
1

Not& La caligratle, desemn, cAnt, gimnastIcA i lucru manual, lnválAtorul se ocupii direct cu toata

www.digibuc.ro
-144 RROGRAME

ORARUL §COALELOR RURALE CU DOI INVATATORI

ORELE DE OCUPATIUNE DIRECIA


....
MATERIILE DIVIZIUNILE ai
'''.

..2
0
I II III

Religiunea. 11/2(3/s) 1(2/s) 1(2/2 ) El

Ts°

Limba romfinA : -a
(t
a
a) Scrierea si exercitii gramaticale. . 2(4/2) (24/2 ) ,..1
..'-'

S
b) Citirea 1t/2(1/2) 11/2(3/s)
.52

0) Exercitii de memorie 1044 ON -a


o
.2.1.
p.
si liberA reproducere. 1/2 i/2 78
aa
t

1.5
d) Exercitii de compuneri 1(1/2) I2 .17
CIS
mi vi
Aritmetica si geometria 5 2(4) 2(1/2 ) a .35°

49 a
0.4
Istoria 11/s(1/2) 11/se/a '473'
.3 .
21 24
Geografia 1(2/s) 12/2(1/2) g eo
"4 co
Exercitii de intuitiune. 1(2/s) ll a
2(4/2)

Stiintele fizico-naturale 1(2/s

Caligrafia 1(2/s) l(24)


.a.g
Desemnul . 1(2/s) 1(2/2 )
ag .
u.r.4.
CAntul 2(4/2) VA) 1(2/2) .-;.P.
0.6

Exercitii corporale . 12
r, 2
21/2(2/2) /2(/2) 2(4/2 )
ra :
03-')
Lucrul manual 2 cel putin 2 cel putin 74 g
1a
Totalul orelor pe sAptAmAni 23 181/2 19
,0

Notel. Un InviitAtor va face 1ectiuni numai cu diviziunea I, iar celälalt cu diviziunile II el IlL

www.digibuc.ro
RROGRAME '145

ORARUL COALELOR RURALE CU TREI INVATATORI

OBELE OE OCUPATIUNE DIREITA ...


'..t..
o
MATERIILE DIVIZ1UNILE ;..
cu
.0t.
I I
II 1
HI
CD
...
Religia 1.1 /2(3/2) 2 tya aS

o
0
,..
Limba romanä : 'cl
al'
a)
a) Scrierea §i exercitii gramaticale. . 3 3 o
§
b) Citirea 3 3 ..gd
o
"a
. CI

11
c) Exercitii de memorie 10(6+8/2) o
rd

§i liberi reproducere. 1 1
5,-
o
o
.4
d) Exercitii de compuneri 3 3 e
«.
o
o
o
o
kritmetica §i geometria 5 4 4
,
,
a.
e
Istoria ' 21/2 3

Geografia 2172 21/2 "0


:7,..
o
Exercitii de intuitiune. 2 o
24/2 :-...j

Stiintele fizico-naturale

Caligrafia
2
.i
g1
o.
1(2/0 "1(2/2)
4e
1(2/2 o
Desemnul 1(2/0 o
P. CD
0a
Cântul . (24/2) 4(2/0 1(2/2) P'0.3
73 a
a
Exercitii corporale 21/2(5/) 2(/2) 2(4/0 r.
145
To.

-e.`"
Lucrul manual 2 cel putin 2 ce' putin t -61-

á.:-21
Totalul orelor pe sàpVárnfinl.. . . 23 30 30 ..2
>

Ministrul cultelor instructiunii publice, Sp. Haret.

10

www.digibuc.ro
ORAREL 1-11,

www.digibuc.ro
ORARE 149
148 ORARE

CU UN SINGUR INVATATOR
Tipul A. ORAR PENTRU COALELE RURALE

11 12 2 3 3 4
cu
cd
*p 9-10 10-11
'5
.-. s/2 1//2 .° /
. i/2 12 1/2 3/2
A il2 1/ 1/0 til
Exercitii de Copiere din Copiere din
Scriere din nand de nume calcul saris 'Scriscitit abecedar abecedar
I de finite ori literati ea- Scriscitit Numarari tn serfs .--.
noscnte, dinteun cerc dat
....,
0 .0 Lecture In gand Memorizareqili- Scriere dln me- Copierea poeziei
Rezolvire de pro- Deprinderea lectiel 0 Citirea bare reproduc. morie Invatate
,- ° II Aritmetica bleme in scris de citire Caligrafia
ats Prescart. In sera a
Deprinderea lectiei Rezolvire de pro- u unei burati de Iceland Citirea Lecturit tn gand Compunere geo- Geografia
Ill Aritmetica tratatâ grafica
de citire Herne in scris
Scriere din gdnd de
Copiere din nume de finite el Deprinderi de
I Aritmetica Exercitii de calcul Deprinderi de citire Ex. intuitive abecedar . Scriscitit lucruri cunoscute lecture In gand
scris In gand dintetm cere dat
,..
....
unei Desemn din Copiere din carte Dep inderea lee-
s-
cl II Rezolvire de pro- Copiere dupa cartea Deprinderea le,tiei Ex. intuitive Analizarea
propozitiuni memorie tie' de istorie Istoria
bleme In saris Ar itme tica de citire de ex. intuitive
Deprinderea lecttei de D eprinderea lee- Compunere
Lncrarea in seris a
Rezolvire de pro- stiintele naturale t. Naturale Istoria lief de istorie compunerii tratate
III Lectura In gend bletne In scris Iritmetica Scriere din memorie
Scriere de propoz. settee Numarttri In Deprinderea lec- Coptere din
despre Iiinte el lucruri Exercilii de calcul scris Religia tiei de religie abeeedar
....
I canoscute la Intreb : ce Scriscitit serfs es
s.. este ? cumeste ? ce face ?
o
0 ... Deprindere de le- Deprinderea lee- Copiere din carte
c.)
Scriere de prop. ca aplic. Deprinderea lectiel 0
En
Geografia Religia tiei de religte
'al II Granitica a legulelor gramaticale de geografle 0 semn geograbc
Desemnul
.-4
o Deprinderea lec,iei
Geografia Rezolvire de pro- Deprinderea lee- Religia
III Deprinderi ortngra- de geografie bleme In scris ttei de reltgie
Lectura In g And fine dupa model Gramatica
Scriere de nrop.Lspre
iiinte si lucruri la In- Copiere de pe
I. Aritmetica Exercitli de calcul Deprinderi de Scriscitit treb : ce este ? cum abecedar
scris lectura In gand este ? ce face ?
'al Deprinderea lectiei Rezoldire de pro- Lecture In gAnd Citirea
''' II de istorie bleme In scris Aritmetica Caligralla
Scriere de prop. ca aplic.
Compunere Lucrarea com- 12-121/2 Instructia militara
III a reguleler gramaticale Aritmetic a Rezolvire de pro- Deprinderea lectiei punerii tratate Istoria
Invg ate \
Memn
el I saris de istarie
Exercitii de Religia Copiere din Coriere din
Scriscitit Copiere din abe- Numarari In scris calcul saris abecedar abecedar
I cedar .--.
...c.. 0 Rezolvire de Desemn din
2 ii Deprinderea lectiei Deprinderi de de- Compunere Scrierea com- probsleerme In Deprinderea lee- Religia
Geografia
.... punerii tratate tiei de religie memorfe
de geografie semn geogiafic 0
.... .re
Deprinderi de de- Memorizare ei li- Scrieyea din me- Depr.inderea lec- Religia
III Deprinderea lectiei G ramat ica Deprinderea lectiel LI semn geografic Geografia berft reprocluc. moms a poeztet Ow de religie
de istorie de grarnatica Invetate
Scriere din gand de
Copiere din tame de Mate ei
Exercitii de calcul Deprinderi de abecedar Scriscitit lucrnri cunoseute Lecture la gand
1 Aritmetica saris lectura Ex. intuitive dintr'un cere dat
>ce
..e
wa
Rezolvire de pro- Deprinderi de de- Deprinderea le-tiei Copieee din car- Lectura in gand Analizaraa unei Citirea caligrafla
8
.t II Aritmetica Ex. intuitive tea de citire propozitiuni
cn
bleme in sells semn geografic de ex. intuitive
Reznmat In scris al lee- Analizarea unel Caligrafla Citirea
III Lectura in gaud Rezolvire de pro- Aritmetica Desemn din me- tiei de ftiin te natnrale qt. Naturale Istoria prop. sau fraze
bleme In saris morie
orele 9 a. m. gi la 2 p. m. oi se sunned In ordinea stabilitä tn orar. De la 1 Octomvrie Omit la finale
Observatil: L In luna qeptemvrie ei dela 1 Martie pawl la finele anului ecolar, lectille !Deep la
lunei Fevroarie, orele de Mesa sunt dela 9.-12 ei dela 1-3. dal; divizillor U oi III reunite, In zilele de Luni, Miercuri gi Vineri, tn orele dela 4-5, In tuna Sep-
II. Lucru manual, lame, sau practice agricola in lunile de veil, cand tImpul e favorabil. se pre- Februarie. Pentru fete, Went] manual se Inlocueote nu lucrul de mâni, care se preda In aceleagi zile
temvrie e, dela 1 Martie pane la finele anului gaoler, ei dela 3-4, dela 1 Octomvrie, pana la finale lui
ei ore tuturor divizillor reunite. Lucrul manual, tnvi4Atoru1 ocupit deodati diviziunile II gi III.
III. La Cent ei Gimnastica, invatatorul ocupit de odala cate trele divizille. La Caligrafie, Desemn ei 10 minute.
IV. Recreatiunile dupa ora intaia sunt de 5 minute, tar dupa celelalte ore dP studiu, ele sunt de mAtate de orA el dureze 25 minute depline.
Timpul de recreatiune se ia din orele prevAzute pentru studiu, astfel ca fiecare lectie de o in-

www.digibuc.ro
ORARUL 1-k LA SCOALELE CU UN SINGUR INVATATOR, CU INVATAMANT PE JUMATATE DE ZI
Tipul B. I.

ZILELE 2 2'/1 Vis 3 3 lis at/s 4 4 41/2

LUNI Aritmetica Scriscititul Exercitii de intuitie - Scriscititul -Gimnastica

MARTI Scriscititul Religia Scriscititul Cântul

MIERCURI Aritmetica .. Scriscititul Exercitii de intuitie Scriscititul

JOI L I B R

VINERI Aritmetica Scriscititul Religia Cântul


,

VOMIT), Lucrul manual sau practIca lucrärilor agricole cu elevii diviziilor II si IR. CA ntul 112 (ma.
,...

1) In tuna Septemvrie si dela 1 Martie pana la finele anului scolar, lectitle Incep la 2 p. si se succed In nrdinea stabllitit In orar ; tar dela 11)
Octomyrte panä la ftnele luntt Fevruarie se Incep la ora 11/2 p. m.
2) Ilecreattuntle sunt de cate cinci minute, clupa ftecare ()rt.
www.digibuc.ro
ORARUL DIVIZIILOR II §I III LA §COALELE CU UN SINGUR iNVATATOR, CU TNVATAMÂNT PE JUMATATE DE ZI
Tipul B. IL

Zile le
9-10 10-11 II-12 12-121/g
ili 2 11
i2
112 I/
2 I
1:12
'2
11 1/
'2
u Aritmetica LecturE in gänd Citire Deprinderea leetiel Ex. de memorie si Scrierea din me-
libera. reprodu- morie a poeziei in-I
1

Luni de memorizare cere vAtate Callgrafta


III Rezolvire de pro-
LecturA In gAnd Aritmetica bleme In sells Citire Desemn geografic Geografia
Same; e de propoz.
II despre flinte gi lu-
Rezolvire de pro- Istoria Copiere din cartea cruri la Intreb: ce
Aritmetica bleme In serfs de ci tire Ex. de intuitte
Mar0 este ? cum este ? CAntul I
ce fbce?
III Comere din cartea Rezolvire de pro- Rezumat In serfs al
de citir e Aritmetica bleme In scris Istoria unei buc. de istorie Y t. naturale
Seriere de propozt-
n tiuni ea aplicare a Deprin eri de de-
Ex. gramaticale regulelor gramati- Geografia semn geografic Religie Lecturti in gAnd
cale InvAtate
Mlercuri Scriere de propozi- Desemnul
Copiere din cartea tiuni ca aplicare a Geografia Depr nderl de de-
III de citire Ex .gramaticale regulelor gra mat i- s emn geografic Religia
cale invAtaie
.Scriere de popoz.
II Aritmetica Rezolvire de pro- Copiere din cartea despre" Mule gi lucr.
Citire de citire Leant% in gAnd la Mt reb.: ce este ?
Jot bleme In scris,.. Glmnastica
cum este ? ce face?
In Deprinderea lectiel Aritmetica Rezolvire de pro- Istorla
de istorie bleme In serfs Ex. de compunere Citire
Deprinderea lectiei Dep . inderi de de- Religia
Lucrarea compune-
II de geografie Geografi a semn geografic LecturA in gaud Ex. de compunere rii tratate
Scriere de propozi-
Vinod tiuni cu aplicatiuni Deorinderi de de-
III Ex. gramaticale a regulelor grama- Geografia semn geografic Religia LecturA in gAnd Ex. de memorizare
ticale Invatate
Scriere do propoz.
11 Rezolvire de pro- despre finte gi blur. Copiere din cartea
AritmetIca bleme in saris Ex. de intuttie la In reb.: ce este ? Citire Lecturil in gAnd de cltire
SAmbAtA cum este? ce face?
III Copiere din cartea
Aritmetica Rezolvire de pro- i Rezumat In sells al
de ci t ire bleme In serfs St. naturale unei buc. de istorie Istorie Ex. de compunere
Observation!: 1) La CAnt GinnasticA, Caligrafle, Desemn gi Lucrul manual, invAtAtorul ocupA de odatA ambele divizil.
2) Recreatiunile dupA ora Intaia sunt de 5 minute, iar dupil relelalte o.e de stu lu ele stint de 10 minute.
Timpul de recreatiune se ia din orele previizote pentru studiu, astfel ca fiecare lectiune de o JumAtate ile orA sd. dureze 25minute depline.
Jola dupA amiazi dela 21/2-31/R p. m. se face instrucria militara cu elevii divlziel IlL
www.digibuc.ro
Tipul C. ORAR PENTRU COALELE DE CATUN, CU DIVIZIILE I SI II, SIMULTANEU

aa I =.°
.
76 1.7 9-10 10H H-12 2-3 3-4
I Scriscitit Copied din Exercitii de Copied din Copied din Scriscitit Copied din :Denote
,..o abecedar inteitie abecedar abecedar abecedar
o Gimnastica Centel
.-1 Lecture In Aritmetica Rezolvi re de Citire Callgrafte Lecture in Denote Copied din
gend probleme gend carte
Calcul in Copied din Calcul In Deprinderi de Lecture din Copied din
....... I Adtmetica serfs Scriscitit abecedar aerie lecture adecedar Soriscitit abecedar
;.,
al Exercitii Gimnastica
il Copied
carte
din Aritmetica Rezolvire de
probleme
Exercitil
gramaticale
de memorie si.
libels& repro- Desemnul Citire
Copieri din
carte
Exerciiii
de inteitie
ducere
...
to I Aritmetica Calcul In
aerie
Scriscitit Lecture din
abecedar
Copied din
abeeedar
, Le,turA din
abecedar
Denote Copied din abecedar
s.. Gimnastica
.:1.i n Lecture In Aritmetica Rezolvlre de Citire Istoria Denote Lecture In Exercitli k Compunere
Z gAnd probleme geed de inteitie
I Scrisoitit Lecture din Aritmetica Calcul In Scriscitit Copied din
abecedar scris abeceder
...
o Lecture In Rezolvire de Deprinderea
->
Il Aritmetica Exercitil
gelid probleme graMaticale lectiei de gra-
mattee
Geografla

Aritmetica Calcul in Scriscitit Copieri din Lecture din Copteri din Scriscitit Leclure din Lecture tn
.-. I scris abecedar abecedar abecedar abecedar gee d
r.
co
I:1
Gimnastica
.... Lecture In Aritmetica Rezolvire de Deprinderi de Lecture ln
II gend probleme Citire
.
ortogralle Caligrafta geed Istorla Desemnul

15, I Scriscitit Lecture In Exercitii de Copier din Lecture din Scriscitit Lecture din Scriscitit Copieri din
vs geed intuitie abecedar abecedar abecedar abecedar
.o
E Lucrare Centel
II Lecture In Aritmetica Rezolvi e de Exercitii de Copied din
13 geed probleme intuitie Compunere In Soria a corn- Citire carte Geografte
puneHi
Observatii: 1) In lunh. Septemvrie I dela 1 Martie pAnA la flnele anului scoter, lectionile incep la orele 9 a. m. gi la 2 p. m. gi se succed In or-
dines stabilite Lfl orar. Dela 1 Octornvrie pane la finale tenet Fevruarie, orele de clase sent data 9-12 gi dela 1-3.
2) Lucrul manual, lama, sau practice agricole, in lunile de veil, cend timpul e favorabil, se predau diviziei II In zilele de Luni, Miercuri si Vi-
neri, In orele dela 4-5 In luna Septemvrie si dela 1 Martie pane la finale anului scoter, gi dela 3-4 data 1 Octomyrie pane la finale lui Fevruarie.
Pentru fete, luerul manual se Inlocueste on lucrul de mane, care se precIA In aceleagi zile i ore tuturor diviziunilor reunite.
3) La cAnt 1 gimnasticil, InvAçAtorul ocupA odatit ambele
4) Recreatiunile dupe ora Inteia sent de 5 minute, far dupe celelalte oie de studiu ele sent de 40 minute.
www.digibuc.ro
Timpui de recreatiune se la din orele prevezute pentru studie, astfel ea Decare lectiune de o jumatate de ore se dureze 25 minute depline.
Tipu1 D. ORARUL COALELOR OE CATUN CU INVATAM ANT PE JUMATATI DE ZI

DIVIEILE OR ELE LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI [ SiiMB.A.T.k 1

9-10 Aritmetica Citirea Aritmetica Citirea Aritmetica 1/2 Ex. gramatic. I


i/2 Citire
=
Ex. gramaticale Istoria Geograila Ex. gramaticale Geografia Istoria
-4
1-1 10-11
N Deprinderi
.i Ex. de intniV e de memorizare Ex. de intuitie Religia Ex. de intuitie Religia
P
,..,
Compunere Caligrafia Desemnul Desemnul Compunere Caligrafia
A
14-12
Gimnastica Cântul Gimnastica Cantul Gimnastica Girnnastica

Aritmetica Scriscitit Aritmetica Aritmetica '


,os

,--1

Scriscitit Religia Scriscitit ra Scriseitit a'


-tt
..., P.1
ào MI
03
ou 0.
76

Ex. de intuitie Scriscitit Ex. ne intuitie n2 Religia IV a) -


....
..a.
;..
- -a
o .2.)
.1 e.)
ed
c2 o .,V,
p.
" Scriscitit Cantu] Scriscitit .2 Cântul .2 c,
\ T. ..
1:2. 1:3

4-41/s Gironastica Gimnastica vi


rn
I

Observapunl: Elecreatinnile dupä ora Inttia sunt de cinci minute, tar dupa celelalle ore de studiu ele aunt de 10 minute.
Timpul de recreatiune se ia din orele prevazute pentru studiu, astfel ea flecare lectie de o Jumatate de oil sa dureze 25 minute depline.
2) Dela Octomyrie i pAn/i la linele lunei Fevruarie, lectiunile de dupt pranz Incep la orele 11/2 si se sucoed In ordinea stabilita in orar.

www.digibuc.ro
OBARE I 55
154 OBARE

DRAB PENTRU SCOALELE CU DOI INVATATORI, CU TOATE TREI DIVIZIILE, SIMULTANEU (PE' ZILE INTREGI)
Tipul E. Invatätorul A div. I inväIät. B, div. II i III

w --
a)
9-10 10H 11-12 2-3 3-4
li,
gi i:a i /2 1/
2 4/2 1.
it2 I/2 I
1/2 'A 'A I
1
i
I Scriscitit Aritmetica Scriscitit . Religia Scriscitit Gimnastica
.. Deqemn din Copier! din Gramatica Deprinderi de Exercitii
1
Rezolvire de pro- Aritmetica Deprinderea lectlei Istoria Compunere (Deprinderi de
1
o II blame In scris de istorie memorie cartea de citire ortografle) den= geogr. de intuitie 1
0
1-1 Gramatica Scriere de propo- Deprinderi
Rezolvire de pro- Deprinderea lectiei Compunere Lucrarea zitiuni ca apli- Geografia
I III Aritmetica Istoria compuneril (Dep inderi de carea regnl. de desemn
blame In saris de istorie ortografie) geografic
gramat. InvAt.

.,,
I Aritmetica Scriscitit Cântul Exerc4ii
intuitive
Scriscitit Gimnastica
..-,. Scriere de propo- Deprinderea Religia Copieri
m. II Gramatica zitiuni ca apnea, e a Citirea LecturA In gAnd lectiei de religie din carte
go re gul. Inviitate Desemnul Gimnastica Cântul
Deprinderea
TiT Gäsire de cuvinte Gramatica LecturA In gAnd Citirea Religia lee Oaf de Ohl- .t.. naturale
II' din aceeas famine tele naturale

..-.
r...
I Scriscitit Aritmetica Scriscitit Religia Scriscitit Gimnastica
n Rezumat scurt Memorizare Scriere Desemn
o II Aritmetica Rezolvire de Istoria al bucatti de istorie Compunere si liberá din memorie Geografia geografic
m., 1 probleme In scris predate reproducere
a.) Caligrafia
...., Copieri Memorizare Deprinderl
R ezolvire de Deprinderea lectiei LecturA tn gaud si libera de desernn Geografia
HI probleme In srls
e Aritmetica de istorie Istoria .
din carte
reproducere geografic
, Exercipi
I Aritmetica Scriscitit intuitive Cântul 1.2-121/2

Analizarea unei Copied Exerc4ii


-.
o II propozitiuni Gramatica Lectura. In gAnd Citirea din carte intuitive
Gimnastica Instruclia militara
Aplicare in scris Compunere oLmupo ruanreerai
III Gramatica a regulelor gramat. Citirea Lectura In gAnd
predate
... I Scrisc.itit Exercipi intuitive Scriscitit
1
Cantul Religia Scriscitit Gimnastica
1...
Notari asupra Insu§i- Deprinderi
°I II Aritmetica Rezolvire de Istoria Deprinderea lectiei rilor, etc., a finite or Geografia de desemn 1

m* probleme in eerie de istorie §i luerarilor conoseute geografla .


.... Caligrafia Gimnastica Cântul
Deprinderea
Rezolvire de Aritmetica Deprinderea lectief Istoria Geografia lectiei de siiinte t. naturale
ill
probleme In scris de istorie naturale

2m
....
I Aritmetica Scriscitit CAntul Exercitii
intuitive Scriscitit Gimnastica

.0 Rezolvire de Copier!
..a H Aritmetica Gramatica Lecturd in &id Citirea Lecturd in gand Religia din carte
probleme in eerie
Desemnul Gimnastica
I

vs Deprinderea
Rezolvire de Aritmetica Analizarea uncut Gramatica Deana In &id Citirea Religia
r/2 HI probleme In scris propozitinni sau fraze lectiei de roll gie
J
Observalii.-1) In luna Septemyr'e ei de/a 1 Mantle pánd la flnele anului polar, lectille incep la orele 9 a. m el la 2 p. m. el se succed in ordinea stablIlt in orar. Dela 1 Octomvria pandla fluele lunei Fe-
vruarie orele de des& sunt dela 9-12 el dela 1-3. sillor II el III reunite, in zilele de Luni, Miercur i Vineri, in orele dela 4-5 le luna Septéravrie el dela
2) Lucrut manual, lama, sau practice ag ri cola in lunlle de yard, cand timpul e favorab IL se predau divi- fete, lucrul manual se inlocueete cu lucrul de mana, care se predt ta aceleeei rile ei ore tuturor divizii-
la 1. Mantle pant& la flnele anului cooler, al dela 3-4 dela 1 Octomvrie pane la finale lui Fevruarie. Pentru
lor reunite. manual, invalfitorul ocupa odati divizlunile II el III.
3) La cant el gimnastica, Invällitorul B ocupd odati ambele divini. La caligrafie, desemn i lucru minute.
4) Recreatiunile duiel ora intaia sunt de 5 minute, lar dupii celelalte ore de studiu ele aunt de 10 ord s dureze 25 minute depline.
Timpul de recreatiune se la din orele prevezutepentru studio, astfel ea &care lectie de o Jumdtate de

www.digibuc.ro
156 °RABE
ORAFIE 157

ORAR PENTRU COALELE RURALE CU DOI INVA TATORI CU INVATAMANT PE ZILE INTREGI
Tipul F. Invä¡ätorul A face Ieqii cu divizia I III, InväVdtorul B cu divitiunea II

..,... 9-10 10-11 11-12 2-3 3-4


:3
p.
1., I i,
t 12 ,I 1
V2 Vs
1/2
IA % 1/2
IA
I Sc Hs citit Copierf din abecedar Exeraitii de intuitie LecturA din abecedar Copieri Copierl din
din abecedar Scrisci tit abecedar Religia
III LecturA In And Aritmetica ' fl ezohre
d de pro- Citire Gimnastica Cântul
o bleme In scris IstoHa Lecturit In Iteligia Copier! din
,
And carte
II AritmetIca Istoria Compunere Geografia Caligrafia CAntul
I

I Aritmetica Calcul in serfs Scri scitit Copieri din abecedar Deprinderi Copieri din LectnrA In
..-, Calcul in scris la lacteal carte Scriscitit And
.....
Aritmetica Rezolvire de pro- ..,_
ra gramaticale Ex. de memorie Gimnastica
P. 1 II Copieri din carte bleme in serfs Desemn geo-
rs ei Ube/4 Desemnul Geografia grade St. naturale
reproducere
%
Il Exercilii gramaticale Citire Desemnul Gimnastica Exercitii de intuitie Religia
I Aritmetica Calcul In serfs Scriscitit Copieri din abecedar LecturA in Copieri Copier'
;- LecturA In And And Religia din abecedar din abecedar
=
III ArItmetica Rezolvire de pro- Citire Gimnastica
Q LeeturA In gA,nd bleme In scris Leeturii In
r.
a)
Istoria Religia And 't. naturale Compunere

Z II Aritmetica Istoria Compunere Ex. de memor. 0 liber. repr. Geografia Gimnastica


Scriscitit LecturA din abecedar Aritmetica Calcul in scris Scriscitit dinCaleiecedar
.....
III Aritmetica /I ebzloelmv ier Eilli dsee rpi sr o -
Ex. gramaticale Aplicarea re-

,.
o LecturA In And gulei gramatic. Geografia
,-. Invittate
II ExerciOi gramaticale Gitire Caligrafia Gimnastica Instruqia militará
.. I Aritmetica Galcul in scris Scriscitit Copier! din abecedar Copieri Copieri Copieri
Lecturft In A nd din abecedar Scriscitit din abecedar din abecedar
s.
a) ,,, Rezolvire de pro- Gimnastica
n m Lecturit In And Aritmetica bleme In scris Citire Deprind. Caligrafia Lecturft In
And Istoria Desemnul
de ortografie
II Aritmetiça Istoria Gimnastica Compunere Geografia Exercilii de intuitie
I Scriscitit Copleri din abecedar Ex. de in-tuitie Copieri din abecedar Scriscitie LecturA In Scriscitit Copieri
>es Lecturft In And And din abecedar
...
xxl Lucrare CAntul
.0 III Ex. gramaticale Aplicarea regulei St. naturale Desemn geo-
Lecturft In And gramatie. Invatate Compunere In serfs a com- Geografia grade Caligrafia
5 punerii predate
al
tn II Aritmetica Exercilii gramaticale Citire Religia Desemnul Cintul

Observaçluni: 1) In luna Septemvrie I dela 1 Marrie pAnd la finale anului ecolar, lectfunfle bleep ia
Dela 1 Octomvrie pAnA la Slide lunei Fevruarfe, orele de clasA Bunt dela 9'2 el dela 1-3. orele 9 a. m. el la 2 p. m. ei se succed In ordinea stabilitA In orar.
2) Lucrul manual, iarna, sau practice agricola in bunile de yard, cAnd timpnl e favorabil. se predau
1 Martie páná la finale anului polar el dela 3-4 dela 1 Octomvrle panii la finale lunel Fevruarie. Pen- diviziilor II ei III, in Miele de Luni, Miercurf i Vineri. In orele dela 4-5, in luna Septemvrie ei dela
divizlilor reunite. tru fete, lucrul manual se inlocueete eu lucrul de mat* care se preda In aceleaei zile ei ore tuturor
8) Recreatiunile dupil ora intafa slant de 5 minute; far dupe' celelalte ore de studiu de cAte 10 minute.
Timpul de recreatiune se la din orele prevAzute pentru stadia, astfel ea &care lectie de ori si dureze 25 minute depline.

www.digibuc.ro
ORARUL §COAL'ELOR_QJ DOI INVATATORI, CU INVATAMÂNT PE ZIUA INTREAGA
Tipul G. (invätätorul A V2, diviziunea I Odiviziunea III; invatatorul B IA, diviziunea I i diviziunea II)
_
9 10 1.0-11 11-12 2 3 3 4
I

Copier! din Exerc4ii de Copied din Copieri din Copied din


'' Soriscitit a becedar intutIfe abecedar abenedar Scrisoitit abecedar Religia
''-
Gimnastica Cantul
a Lecturil In Rezolvire de Lectudi ln Copieri din
gand Aritmetica problems Mire Gangrene gand Rellgia carte
PI

Deprinderi
Arttmetioa Calcul In scris Soriscitit
Copier i din
abecedar Calcul In seris de lecturA in Lecturil
abecedar
din
Scriscitit Copied din
abecedar
14 4ro gand
Gimnas-
-4
Exercilii de tica
Copied din Rezolvire de ExeroiVI momode el lib. Desenmul
Copied din Exercitil de
carte Aritmetica probleme gramatioale Citire carte intunie
reproducVe

Aritmetioa L eacbteuereAd adri n C oapbleecr,i3 adri n LecturA din Copied din abe-
,:~4 1,-. Calcut tn serfs Scriscitit abecedar Religia cedar
0 C..)
Gimnastica
El r.2. Lecturi tri RezolvIre de Lecturn ln Exercitii de Gompu-
I

gand Aritmetica Citire Istorie Religia


4 -
--, Soriscitit LecturA din
abecedar
probleme

Aritmetica Calcul In sods Scriscitit Copier! din


abecedar
gaud intuiçie nere I

14 5_
Deprinderea
.. Aritnietioa
LecsizurlIn Rezolvire de
problems
Exercip
graatioale
m
lecvei de gra-
mal ica.
Geograilla

..-. Aritmetica Calcul In Beds Soriscitit Copied din LecturA din Copleri din Soriscitit LecturA din LecturA tn
a becedar abecedar a becedar abecedar gind
Gimnas-
-
i=1

4 4 Lecturti in Rezolvire de Lector& tn


tica
Aritmeticia Citire Deprinded Gangrene Istoria Desemnul
,-' gand probleme de ortogralle gAnd
ai
-¢ LecturA In Exercitil de Copied din Leant% din Leeturil din Scriscitit Copieri din
Scriscitit gAnd intui/ie abecedar abecedar Scriscitit abecedar abecedar
<4
co
.- LecturA In
gand Aritmetica Rezolvire de
probleme
Exerc4ii de
intuipe Compunere
Lucrare
tn scris a corn- Citire Copieri din
carte Geografla
CAntul

www.digibuc.ro punerii
Copier! din Exercitii de in- Lecturd din Copieri din Copier! din
I Soriscitit abecedar tuitie abecedar abecedar Scriscitit abecedar Rellgia
-- 'i. Gimnastica Clintul
.-1 Lecturi In .Rezolvire in Lecturd in ('op'eri
III Wind Aritmetica seris Citire lstoria Wind Religla din carte
tt de probleme
Leeturd
.--. I Aritmetica Calcul in saris Scriscitit
Copier! din
abecedar Calcul in scris Deprinderi
lecturd
la Copied din
carte Scriscitit In gánd Gimnas-
Fl
-4 tica
Copierl din Rezolvi re In Exercdtii Ex. de memori- Desemn geo- StlInte'e
0 III carte Ar itmetica saris gramaticale zare s i. liberd Deseinnul Geografla graft naturale
de probleme repreducere
Caoipeiecreidadrin Lecturd in Lecturft in Copieri Copier i
17g. I Aritmetica Calcul in seris Scriscitit gand gánd Religia din abe- din
ti cedar abeced.
Gl innastica
0 It=1 Lecturd in Rezolvire de Lectura in Stiintele Compu-
2 III gaud Aritmetica probleme in Citire Istoria Religia gaud naturale nerl
saris
r --
Lectul A din Copied din
I Scriscitit abecedar Aritmetica Calcul in sells Scriscitit abecedar
'5
Lectura in Rezolvire de Exercitii Aplicarea reg.
El* III gánd Aritmetica probleme in gramaticale gramaticale Geografla Instructia militarii
scris inválate
_
4 .--, I Aritmetica Calcul in saris Scriscitit
Copieri din Lecturd In
gánd
Copieri din
Scriscitit
Lecturd din Copi erl
din abe-
= abecedar abecedar abecedar cedar Gimnas-
tica
Lecturd in Rezolvire de Deprinderi de Lea-turd in
Wi nd Aritmetica probleme in Citire ortografle Caligrafia grind Istoria Desemnul
saris
Copier din Exercitli de in- Copied din Lecturd in Lectura in Copieri
E-
I Scriscitit abecedar tuige abeeedar gdnd Scriscitit gand Scriscitit din abe-
-, cedar Cántal
CO
Aplicarea reg. Lacrare in saris
Lecturd in Exercitii gramaticale q natu- Compunere a compunerli Geografta Desemn geo- Callgrafla
rn gánd gramaticale invatale rate pred. graft

Observatii : 1) In tuna Septemvrie ei dela 1 Martie pAnd la finele anului gooier, lectiunile Weep dela orele 9 a. m. §i la 2 p. m. ei se succed in or-
dinea stabilitá in oral% Dela 1 Octomvrie panit la ¡Mete lunei Fevruarie, orele de etas& sunt dela 9-,12 ei dela 1-3.
2) Lucrul manual, lama, eau practice agricola in lunile de yard, cand timpul e favorabil, se predau diviziilor II ai Ill reunite, in zilele de Luni,
Miercuri i Vineri, in orele dela 4-5 In tuna Septemvrie si dela 1 Mantle pána la finele anului scolar, si dela 3-4 dela I Octomvrie nand la finele lui
Fevruarie. Pentru fete, lucrul manual se Inlocueate cu lucrul de mand, care se precid In aceleati cite ai ore tutUror divizianilor reunite.
3) La cánt i gimnastica, invátitorul ocupd deodatit ambele diviziuni.
Recreallunile d ipâ ora inthia sunt de 5 minute, far dap& celelalte ore de studiu sunt de 10 minute.
Timpul de recreatiune se la din orele prevdzute pentru stadia, astfel ca fiecare le tiune de o jumatate de ord. si dureze 25 minute depline.
www.digibuc.ro
ORAR PENTRU §COALELE CU DOI INVATATORI, CU TNVATAMANTUL PE 1/2 ZI

Tipul H. I. (Dilizia I impärtitä in don& serii) la acelaq !megaton.

ORELE LUNI MARTI M1ERCURI JOI VINERI SAM13iTi


,
I

.11
9-10 Aritmetica Scriscitit Scriscitit
.

-4 10-11 Scriscitit Aritmetica Aritmetica

g 1/2 Ex. de intuitle 1/2 Scriscitit 1/2 Ex. de intultie


11-12 1/2 Gimnastica 12 Cantul /4 Scriscitit
W %

C/2 11/2-21/2 Ya Scriscitit 1/2 Ex. de intuitie Scriscitit


1/2 Re ligia 1/2 Scriscitit Ludrul manual
(Lucrul de mand
1/2 Cantu'. 1/2 Religia pentru fete)
21/2--31/2 h/2 Cantul
th Gimnastica r

9-10 SA.Iseltit Scriscitit Aritmetica

10-11 Aritmetica Aritmetica


r
ScriscItit
-4
1/2 Scriscltit 1/2 Ex. de intuitie
11-12 1/2 caetul 1/2 Ex. de intuitie 1/2 Cantu'
1/2 Gimnastica ih Scriscitit 1/2 Gimnastica
g
W 11/2-21/2 Scriscitit 1/2 Ex. de intuitie
1/2 Scriscitit
_
Lucrul manual
cn (Lucrul de maná
21/2-3 1/2 1/2 Rigia
el2 1/2 Rellgia pentru fete)
1. Scriseitit 1/2 Cantul,

ObservaVunf : 1) In Septemvrie ei dela 4 Martie pang la line e anului ecolar, lectiunile de dimineatA !neap la orele 9, far ce e de dupa amlazi Incep
la orele 2 ei se succed In ordinea stabilità In orar, iar dela 1 Octomvrie ei panà la finale lui Fevruarie ele Incep dupa prAnz dela orele 11/2.
2) Recreatiunile dupit ora 1. sunt de 5 minute, iar dupa celelalte ore de studie aunt de c4te 10 minute, Timpul de recreat une se la din orele de
stucliu, astfel ca pecare lectiune ie.1/2 orti sá dureze 25 minute clepline,
www.digibuc.ro
ORARUL COALELOR CU DOI INVATATORI, CU INVATAMANT PE 1/2 ZI
Tipul U. II.

Divi-
= Diviziile II qi III, la acelaq invilator

ziile
ORELE LUNI MARTI MIERCURI J0I VINERI SAMBIT A

9-10 Aritmetica Ex. gramaticale Aritmetica

. "" 10-11 Citirea . 1/2 Istoria


1/2 Geografia
Citirea
..c. 1/2 Ex. de intuitie 1/2 Desemnul 1/2,Ex. de intuitie
14-12 1/2 Compunere 1/2 Cântul V2 Caligrafia
N
o-r

1-,
11/2 21 1, - 1/2 Religia
1/2 lstoria
- i//5 Religia
1/2Ex. de mernorie
siliberkreproducere Lacrul manual
A

2 v2_31/2 1/2 Gimnastica 1/2 Geografia

9-10 Aritmetica Ex. gramaticale Aritmetica


i
-" 10-11 Citirea Iztoria Citirea

-4 a 1/2 Ex. de memorie


.

" 14-12 si liberl reproducere 1/2 Geografia


1/2 Caligrafia
1/2 Compunere
1/2 Desemnul
N 1/2 Compunere
s

" 11/2-21/2 Writele naturale . Geografia .

A Instructia militall
1/2 Istoria 1/2 Religia Lucrul manual
(2i/2-31/2)
21/2-4 1/2 Religia 1/2 t. naturale
i 2 Cantul 1/2 Gimnastica
Observatinni: 1) In Septemvrie gi dela 1 Martie Oa la flnele anului acolar, lectiunile de dimineatti bleep dela orele 9, iar cele de dupa amiazi
mcep la orele 2 ai se succed In ordinea stabilitA.Ln orer; lac dela 1 Octomvrie panii. la finele lui Fevruarie ele Incep clupa prAnz dela orele 11/,.
21 Recreatiunile dupA ora 1 sunt- de 5 mmute, far duptl celelalte ore de studiu sunt de cAte 10 minute. Timpul de recreatiune se ia din orele
fie stncliu, astfelica flecare lectlune de ih orA sa dureze 25 minute depline.
www.digibuc.ro
1 63
ORARE

162 ORARE
INVA TATORI, CU INVATAMÂNTUL PE 1/2 DE ZI
Invatatoru1 B IA din dtvizia I p. m. i divizia III a. m.
ORAR PENTRU §COALELE RURALE CU DOI
Tipul I. InvaVetoru1 A 1/2 din divizia I p. m. i divizia II a. m.
MIERCURI J0I VINEQI SAMBATA.
.
ORELE LUNI M ARV. Exercilii gramaticale
Aritmetica Citire Aritmetica Citire
9-10 Aritmetica Citire
Istoria
Geografia ExerciVi gramaticale Geografia
Exercitii gramaticale Istorie
- io-li Exercitii de intui ie Religia Exerciiii de intuitie Religia s,_
PI
Exertilii de iutuitie Deprinderi de memorizare
4 4 Desemnu1 Desemoui Compunerea Caligrafia
0 t,1 Comptinere Caligrafia
Gimnastica Cantu] Gfinnastica Gimnastica
P- 11-12
0 p Gimnastiea Cântul
Aritmetic Aritmetica
4 A ritmetica Scriscitit
Scriscitit Scriscitit Lucru1 de mini
il. 2-3
4 Scriscitit Religia
Exercilii de intui/ie LIRER Religia sau

../.
ZExercilii
14 3-4
de intuitie

Scriscitit
Scriscitit

Cantul
Scriscitit Centul Practice agricolii
...

Gimnastica
/
4-41/2 Gimnastica - ---Gitire Aritmetica
Aritmetica Exereitii grainaticale Exercitd gramatidale
. .."
9-10 Aritmetica Citire
Geografia Istoria Geografia Istoria
.,.-
0- Exereitii gramaticale Istoria
Stlintete naturale Religia Stiin Lae naturale Geografia
- §tiintele naturale Deprioderi de memorizare
Desemnul Desemnul Companerea Religia
4 N
-,
.4 Compunere Caligrafia
r=, Giumastica Centul Gimnastica Caligrafia
(4 41-12 --
0 imnastica Until
El
Ar Itmetica Aritmetica
,-
4 Aritmetica Scriscitit
Ser tsei tit Scriscitit Lucrul de maul
4
14
- . 2-3
Scriseitit Religia
Exerci.tii de intuflie
InstrucVa militarà
Religia
/ eau

Z r--
ExereiIii de intuipe Scriscitii
Serisel tit Cintul Practice agricol
14
0-1
3-4
Q Scriscitit Cantul . I
Gimnastica ,
4-41/2 Gimnastica
la orele 9 a. m. si la 2 p. m., si se succed. In ordinea stabilitä In orarj Dela -1 Octomyrie Omit la ?Inge
ObservaVuni: 1) In tuna Septemvrie si dela t Martie And la finele anului social*, lecilile tncep de 10 minute. Timpul de recreatiane se ia din orele previkute.peptru studiu, astfel ca fiecare lectic;
tenet Fevruarie orele de clasi aunt dela 9-12 si dela 1-3.
2) Recreatlunile dupa ora India sunt de a minute; iar dup5. celelalte ore de studiu, ele sunt
de o lumatate de orl ea dureze a minute depline.
www.digibuc.ro
Tipul J.

.5
'F. LUNI
ORAR PENTRU §COALtELE RURALE CU TREI INVATATORI

mAaTI MIERCURI S0I VINERI


.. J..

SAMBATI
i Scriscitit ,
ArItmetica Scris citit Aritmetica ScriscItit ArItmatica
....
n AriOneticg bramatica Arltmetica Gramatica Aritmetica Aritmetica
a)
I
. 1
/ix Aritmetica Citirea AritmatIce Gramatica Aritmetica Aritmetice
X Aritmetica Scrlscitit Arltmetica Scriscitit .1/2 Ex. intuitive Scriscltit
..r. 1/2 Seri sci it
se
II Istoria Citirea Istoria Citlrea 1/2 fstoria Gramatica
C,I i/2 rimnastica
ss
nt Istoria Gra matica Istoria Citf rea Istoria Gramatica
th Scriscitit 1/2 CAntul f/2 Scriscitit 112 Ex. intuitive
1
1/2 CAntul 1/2 CAntul 1 2 Gimnastica
cI
...
Compunere 1/2 Desemnul Compunere 1/2 Gangrene Compunere Citirea
1/2 Gimnastica 1/2 Oimnastica
Ill Compunere 1/2 Geografia Gompunere \ //2 Callgrafia Compunere 1/2 Desernnul
1/2 Desemnul 1/2 Gimnastica 4/2 Gimnastica
I 1/2 Rellgia 112 Ex. Intuitive 1 2 Religia ) 1/2 Religia 1/2 Ex. intu tive
co ,---- 1/2 Scriscitit 1/2 Scilkciti t 1/2 Saris Cittt 1/2 Scriscitit 1 ., Seristitit
)

eg1 II Geografia Religia Deprind. de memorizare Geograna Bell&


III Geog.afla Religia Deprind, de memdrizare Geografia Cllirea
---
I 1 2 Gimnatica I/2 Gil/mastics lA Gimnastica 1/2 Wmnastica 1/2 CAntui
4/2 Gangrene 1/2 Geogralla 4/a Desemnul
wr
I
it 1/2 Crintul §t. naturale 1/2 Gimnastica §t. naturale 1/2 CAntul
c*
1/2 Caligrafla 1/2 Seligia
nt 1 2 Gamut §t. neturale Instructia militarA §t. naturale 1/2 CAntul
,

Observ4luni: 1) In tuna Septemvrle gi dela 1 Martie pea la finale anulul polar, lecliunile !neap la orele 9 a. m. gi la 2 p. m. el se succed in
ordinea stabling In orar. Dela 1 Octoinvrie pan4 la flnele lunei Feyruarie, oele de clasti sunt dela 9-12 a. m. el dela 1-3.
2) Lucrul manual iarna. sau practice agricola in lunitede yea, and timpnl e favorabil, se predil dlviziunilor II si III in zilele de Lunt, Miercurl
Vineri, In orele dela 4-5 in tuna Septeinvrle gi dela 1 Martie One la finale squint ecolar, si. di:4a 3-4 dela 1 Octomvrie pAnA la finele lunei Fe-
vruarle. .
Pentru fete, lucrul manual se Inlocuegte eS., lucrul de mAnti, care se predA fn aceleaei zile el ore tuturor diviziunilor reunite.
3) Recreatiunile cinpi. ora Willa aunt de 5 minute, iar dupe celetalte ore de studiu aunt de 10 minute. Timpul de recreatiune se fa diu orate pre-
Vitzute pentru studiu, astfel oa fiecare locOune de o orft at dureza 50 minute efectiv, iar lectinntle de o lumAtate orA 25 minute depllne
www.digibuc.ro
ORARE 165

Tipul K. ORARUL COALELOR URBANE DE.BAIETI


CD

4,
ct
4, Luni Illarp Mierenri Joi Vineri Sambät6
0 °
r...

8-9 Scriseitlt Aritmetica Scriscitit Aritmetica Scriscitit Aritmetica


N.
9-14 Aritmetica Scriicitit Aritmetica Seriscitit 1/2 Ex. intuit. Scriscitit
4 12 eriscitit .

rn
1/2 Ex intuit.
_,e 0 11 1/2 Seriscitit 1/2 CAntul 1/2 Scriscitit 1/2 Carlini 1/2 CAntul /2 Gimnastica
,-a
r4 2 a 1/2 Religia 1/2 Ex. intuit. 1/2 Religia 1/2 Relight 1/2 Ex. intuit.
-- il 2 Scriscitit 1/2 StriaCitit /2 Seriscitit 1/2 Scrisci tit 1/2, ScrIscitit
3-4 1/2 Gimnastica 112 Giamastica 1'2 Gimnastica 1/2 Gimnasticaj 1/2 CAntul

8-9 Aritmetica Gramatica Aritmetlea Aritmetica Gramatica Arilmetica


112 Istoria i/2 Depr. de - 112 Walla
" 9-10 Ci irea 1/2 Depr. de Citirea memorizare Citirea 1/2 Seriere
4 memorizare y2 Istoria dupA dictare
rn
4 10-11 1/2 Compunere 1/2 Desemnul Scriere diva 1/2 Ex. intuit.
dictare 1/2 Gimnasliea 1/2Compunere 1/2 Desemnul
,J
1/2 Geografia- 1/2 Ex. intuit. 1/2 Geografia 1/2 Geografie 1/2 Ex. intuit.
c") 2-3 112 Religla 4/2 Callgrafia 1/2 Bangui 1/2 Religia 1/2 Caligrafia

3-4 2 Gimnastica lit Cantul 1/2 Gimuasica 1/2 CAntul /2 Glmnastica

A itmetica Gramatica Aritmetica Gramatica Aritmetica


8 9
_Aritmetica
9 -10 Istoria Citirea Istoria CPtirea 172 Istorla Gramatica
1/2 Gimnastica
4
cn 1/2 Desemnul 1/2 Geografia
.2 10-11 Compunere 1 2 Gimnastica Compunere 1/2 Caligrafia Compunere Citirea
-.1
2-3 Deprind. de
Geografia Religia Geografia Religia
c..)

1.12 Caligrafla
memorizare
Instructia 1/2 Desemnul
_
1/2 CAn ut
§t. naturale militarA
St. naturale
1/2 CAntul

8-9 Artimetica Citirea Aritmetica Gramatica Aritmetica Aritmelica

> Gramatica
.-1 9-10 Is to via Istoria Citirea Istoria Gramatica
4
co 112 Desemnril
Compunere
y2 Catigrafia
Compunere
. 1/2 Desemoul
4 10 11 Compunere 1/2 Caligrafia /2 Gimnastica Ile Gimnastica
.4 Deprind. de
c4 2-3 Geografla Religia memorizare Geografia Cltirea
34 St. fizico-
Instruptia 1/2 Geografia St. fizico- 92 Religia
militara. naturale 1/2 CAntul naturale 1/2 Cantul
Observattunt. 1 In luna Septemvrie ai -data 1 Martie pAnft la vacanta Paatelui, leetiunile bleep la
8 a. m. Lai a 2 p. m. al se succed In ordinea stabilitA In orar.
Dela 1 Octomvrie i panA la finale lui Fevruarie, orele de clasA tneep la 9 a. m. al la 2 p, m. DupA
vacanta Paateloi f panA la finale anului acolar se aplica orarul de varti.
Lucrul manual 1,1 clasa LIE ai IV reunite se predA eke o orA tn zilele de Luni,Miercuri i Vineri
dela 4-5 p. m., tar In lunile Noeinvrie vi Deeemvrie numai clit lumina permite.
3) Recreatiunile aunt de eke 10 minute, earl se lau din orate de lectiuni, astfel ca primeje lee-
Veal, atilt diraineata cAt a. duel arniad sg. fie de o ortl tntreaga, lar celelalte deate 50 minute efee-
tiv. Lectiunile de -13 junaltate de orA de dimineata
, ai a don's orA (WO arniazi vor durA 25 minute efectiv.
4) En class R, In trimestral I al II, la orele rezervate pentru compunere, se vor face exercitii de
.copiere.

www.digibuc.ro
166 ORAliE

fipul L. ORAR PENTRU BCOALELE URBANE DE FETE

1c. m
w
cc,
k Luni Mart.i Mierouri Joi Vineri Sámbätä
c.) I. ° 1

8-9 Aritmetica scrlscititul Aritmetica Scriscititul Scriscititul Scrlsci titul

9-10 Scriscititul Aritmetica Scriscititul Aritmetica. Aritmetica 1/2 Ex. intuit.


1/2 Scriscititul
4
co 10-11 IA Ex. intuit. 1/2 Scriscititul 1/2 Ex. intuit. 1/2 Scriscititul 1/2 Scriscititul ih Gimnastica
4 1/2 Gimnastica 1/2 Gimnastica ih Gimnastica 1/2 CAntul 1/2 Ex. intuit.
4
0 2-3 Lucr. de mAnA 1/2 rteligia 1/2 Religia 1/2 Rellgia
Lucr. de mAna. 1/2Scriscititul
1/2 Scriscitit ul 1/2 Scriscrtitul

3-4 Lncr. de mAnd 1/2 CAntul yt CAntul Lucr, de mama' 1/2 Cantul

8-9 Aritmetica Gramatica Aritmetica Aritmetica Gramatica Aritmetica


1/2 Deprind. de 1/2 Istoria
-+ 9-10 Citirea memorizare Citirea 1/2 Istoria Citirea 1/2 Deprind. de
1/2 Istoria 1/2 Ex. Intuit. memorizare
4 1/2 Saris dupA 1/2 Saris dupA
cil 10-11 1/2 Ex. intuit. 1/2 Geografia dictare 1/2 Compunere f/2 Desemnul dictare
4 112 CO Illpunere 1/2 Desemnul i/2 Gimnastica 1/2 Geografia 1/2 Gimnastica
4 ,
2-3 Lucr. de mAng 1/2 Reggie 1/2 Geografia Lucr. de mA,n1 1/2 Religia ,
C.)
112 CAntul 1/2 Caligrafia - 1/2 Ex. intuit.

3-4 Liter. de mAnA. 1/2 Glmnastica 1/2 Relight Lucr. de mAnA 1/2 Cali grafia
1/2 Can tul
8-9 Aritmetica Gramatica Aritmetica Gramatica Art-trial:it-Ica Aritmetica
,
1/2 Istoria
Cltirea Istorla Citirea Istoria Gramatica
'.7'.. 9-1u 1/2 Callgrafia

4 10-11 Compunere 1/2 Geografia Deprind. de Compunere 1/2 De.emnul 1/2 Geografia
co 1/2 Desemnul memorizare 1/2 Callgrafia 12 Religia
4
2-3 Lucr. de mAnA St. naturale Lucr. de mAnA Geografia Lucr. de mAnA
C.)
3_402 Lucr. de mAnA Rellgia Luer. de mAnd St. naturale Luc... de Wind.
1/2 CAntul 1/2 Gimnastica (1 orA) °I./2 CAntul 12 Gimnarnica
8-9 Arltmetica Gramatica 1 Aritmetica Gramatica- Aritmetica Aritmetica

9-10 Istor'a Ci Wee Istoria Citlrea Is.toria Gramatica


4 v2 Geografia Deprind. de ./.2 Desemnul
to 10-11 Compunern Compunere 1/2 Geogralla
1/2 Desemnul memorlzare 1/2 Caligrafia 1/2 Religia
4
4 2-3 Lucr. de mAnA St. natura4 Lucr. de mAnA Geografia Lncr. de mAnA
o
1/2 Bengt°.
13_41/4 Lucr. de milnil 1/2 Caligrafia Lucr. de man& St. naturale Lucr. de mAnA
1/2 Chntul 1/2 Gimnastica (1 orA) 172 Chntul 112 Gl tunas tic 1

Observa/iunl generale: 1) In luna Sep emvrie si dela 1 Mantle pAnA la va9anta Paetelui, lectiunile
Incep la 8 a. m. ei la 2 p. m., i se succed In ordinea stabiliti In orar.
Dela 1 Octomvrie el pAnA la finale lu Fevruarte, ot ele de clasil incep la 9 a. m. i la 2 p. m. Dap&
vacan(a PaeteluI i pant{ la finele anulul ecolar se apnea orarul de van&
2) R.ecreatiunile aunt d&, 10 minute, cari se iau din orate de lectiuni, astfel ca primele lectiuni, atAt
dimineata cAt el dupd am i sd fle de o orA IntreagA, iar celelalte de rate 50 minute efectiv.
Lectitmile de cAte o JumAtate de orA vor dull 25 minute efectiv.

www.digibuc.ro
ORAR PENTRU COALELE URBANE AollX.TE
Tipul M.

. .
a)
To ORELE LUNI MARTI MIERCURI 30I ITINERI SAMBITÄ
0
t) .

8-9 Aritmetica Scriscititui Aritmetica Scriscititul Scriscititul Scriscititul

1/2 Ex. intuitive


9-40 Scriscititul Aritmetica Scriscititul Aritmetica Aritmetica
'/s Scriscitit.il
<I
cn 1/2 CAntul 1/2 Scriscititul 1/9 Ex. de iutuitie 1/2 Scriscititul
10-11 1/9Scriscititul 1/9 Gimnastica
-al 1/9 Gimnastica 4 2 Gimna,itica 1/2 Gimnastica 1/2 Cfintul
.4
1/2 Religia 1/9 Ex. intnitie 1 2 Religia 1/2 Religia
c.) 2-3 1/2 See scititul " 2Sericleititui 1/2 Scri..cititul 1/2 Scri icititul
Cântul

3-4 Lucrul de manä 1/2 Cintut Lucrul de mânä Lucrul de mânä . Lucrul de ma 5.
e ,
8-9 Aritmetica Gratratica Aritinetica Aritmetica Gramatica Aritmetica

.-I
9-10 Cittrea
1/, Deprinderi de 1/2 Istoria lh Istoria
memorizare Citirea Citirea 1/2 Scris dupâ diet.
th 1storia (A Ex. cl.- intu4ie
-al
co 1/2 Ex. de intuilie -1/s Scrfere depe 1/2 Caligrafia 1/, Compunere ih Ex. intuitive
10-11 1/2 Cotnpunere dictare V2*Gimnastica 1/I Gimnastica
1/9 Caligrafia 1/9 Desemnut
41 14 Gimnastica
1-4
1/2 Geografia 1/2 Religia 1/9 Geografia 1/2 Geografia //2 Deprinderi de
ci 2-3 4/2 Religia 1/2 Ex. de intuitie 1 2 DesestInul 1/2 Religia
memorizara
4/2 Cantu]

I3-4 Lucrul de mkuil 1/9 Cântul Lucrial de minä Lucrul de mânä Lucrul de ittânS.

Observaiiuni generate : 4) ln tuna Septemvrie, dela 1 Martia pan& la liacanIa Pagtelui, leetiunile lncep la 8 a. pi 2 p. ro. pi se succed In ordi-
nea stabilita In orar.
Dela 1. Octomyrie pi pana la Ilnele lui Feyrnarie orele de elasA sunt dela 9-12 a. in. pi dela 2-4 p.
Dupii vaeança Paptelui pi pana la finale anului pcolar se split& oratul de varit.
2) Re reaOunile aunt de ate 10 minute, earl se lau din orele de lecIluni astfel ol. p ¡male lectluni, atAt dimineata cat pi dupil amiazi, sA fie de
www.digibuc.ro
o erl. IntreagA, tar celetalte de elite 50 minute efectiv.Lectiunile de o Jumatate de ora vor dura ate 25 minute erectly.
168 ORInE ORARE 169

Tipul N. ORAR PENTRU SCOALELE DE BAIETI AVAND CLASELE I SI II UNITE

.
co
cu
15 8 9 9 10 10-11 2-3 3-4
.. ,,
NI c..)

Copiere din LecturA in Copier& din Copiere din


I Socoteli in scris Aritmetica Scriscitit gând carte Scriscitit abecedar ce
abecedar *.-
!...'

Z en

,-, - eti
a
1-
IA
II Aritmetica
Rezolvire in Ex. gramat. Copiere din carte Citirea Desemnul ,
LecturA in -
gind Geografia
-0
E

scris de probleme

Copiere Lectura in Copiere d n Ex. de intui .- Copiere din


-, I Seriscitit Aritmetica Socoteli in-scris gind Scriscitit abecedar abecedar
din abecedar -E
E-.-
t4 .4
..,C a
Rezolvire de Depr inderi de Seriere din Ex. de intuiVe Copiere din Citirea
II Lecturä in gind A ritmetiqa
probleme in saris Istoria memorizare memorie carte

Copiere din Copiere din Copiere Thn


'Eal I Aritmetica Socoteli in scris Scriscitit
abecedar
Ex. de intuitie abecedar
Religia abecedar Scriscitit -8.-
w
c.3 ed
CG a
C.] Aplicare In E
Rezolvire de eerie a regute- LecturA In Copiere din 3
II Lectura in gAnd Aritmetica Ex. gramat. or grarnaticale Caligrafia Religia carte
probleme in scris gAnd
.,...--
tuvatate

Copiere din Copiere din


1 Aritmetica Socoteli In scris Scriscitit Ex. de intuitie abecedar .,
1.4
abecedar 'N.
0
r,
Rezolvire de LeeturA in
11 Leaned in gad Aritmetica probleme in saris Citire gfind
Desemnul

_
1-, Copiere din LecturA In Copiere din LeeturA in
g I LecturA In gAnd Scriscitit Ex. de intuitie Relig fa