Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Orbeni
Profesor: Loluță-Bîrîiac Ioana
Data: 15.03.2018
Clasa: a VI-a
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: Literatura folclorică. Opera epică în versuri
Subiectul lecţiei: Numeralul
Tipul lecţiei: de actualizare și însușire de noi cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE:

 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj ora;
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. Cognitive
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O.C.1. să definească numeralul;
O.C.2. să identifice în vorbire şi în scris numeralele, după ceea ce exprimă;
O.C.3 să recunoască felul numeralelor după criterii studiate;
O.C.4. să identifice funcţiile sintactice ale numeralelor;
O.C.5. să înţeleagă raporturile existente între morfologie şi sintaxă;
O.C.6. să utilizeze corect şi nuanţat numeralele în vorbire.
O.C.7. să exemplifice valoarea substantivală și adjectivală a numeralului;

2. Psihomotorii
O.P.1. să-şi dezvolte capacitatea de a realiza corect şi estetic schema grafică a numeralului;
O.P.2. să redacteze un text în care să relateze impresii personale, utilizând tipurile de numerale
învăţate;

3. Afective
O.A.1 să participe cu interes la activitate;
O.A.2 să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor.

EVALUAREA: observarea sistematică, evaluarea orală, autoevaluare.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. Metode şi procedee: conversaţia euristică şi conversaţia catehetică, învăţarea prin


descoperiere, brainstorming, algoritmizarea, explicaţia gramaticală ca formă demonstrativă
a expunerii, problematizarea, analiza gramaticală şi stilistică, organizatorul grafic, S/V/Î.
2. Forme de organizare a activităţii: activitatea frontală, combinată cu activitatea pe grupe şi
activitate independentă.
3. Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp de lucru: 50
minute
4. Materiale didactice: texte lingvistice, fişe de lucru, rebusuri, foi de scris, tabla, creta.
5. Bibliografie:
1). Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura ALL,
Bucureşti, 1999;
2).Gramatica practică a limbii române, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995; Constantin Parfene;
3).Programa școlară la limba și literatura română, clasele a V-a și a VIII-a, București,
2009;
4). Didactica limbii și literaturii române, Iași, Polirom, 2014;
5).Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Ed.
Polirom, 2002;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. Organizarea clasei: absenţe, disciplină, pregătirea elevilor cu cele necesare desfăşurării orei
de limba română. (1 min.)

2. Verificarea temei și actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior.( 2 min.)


Verificarea temei, prin solicitarea elevilor de a o citi. Se fac corecturile necesare.

3. Captarea atenţiei elevilor pentru secvenţa didactică următoare. (8 min.)


Se va realiza prin rezolvarea unui rebus (Anexa 1), pe verticala A-B descoperindu-se
titlul lecţiei şi printr-o conversaţie pregătitoare .
Învăţarea limbii române se realizează pe baza sistemului concentric, adică al
cercurilor din ce în ce mai largi de cunoştinţe din toate capitolele ce formează disciplina
noastră: fonetică, vocabular, morfologie şi sintaxă. Predarea concentrică presupune eşalonarea
cunoştinţelor, reluarea lor în scopul completării şi adâncirii fiecărei noţiuni gramaticale.

4. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale.(2 min.)


Profesorul anunţă titlul lecţiei: Numeralul şi obiectivele operaţionale menţionate
anterior. Se scrie titlul lecţiei pe tablă.

5. Prezentarea sarcinilor de învăţare.(10 min.)


Se porneşte de la un exerciţiu simplu, cu sarcina:
 Subliniază cu o linie numeralele care exprimă numărul (cardinale) şi cu două linii pe
cele care exprimă ordinea obiectelor (ordinale):
,, Suma a patru numere este opt sute. Unul dintre numere este şaptezeci şi cinci, al doilea este dublul
primului, iar al treilea este de trei ori mai mare decât al doilea. Care este cel de-al patrulea număr?’’
Folosind metoda ,,ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/ÎNVĂȚ’’, elevii sunt solicitați să-și amintească

6. Conducerea procesului de actualizare şi sistematizare. (20 min.)


a) Elevii sunt antrenaţi într-o activitate frontală, dinamică cu sarcina de a detalia noţiunile
identificate şi de a participa la realizarea unui tabel. Se va folosi metoda Știu/ Vreau să
știu/Învăț pentru a fixa și sistematiza informațiile referitoare la numeral. În prima coloană se
trec informațiile cunoscute deja, în cea de-a doua se trec, sub forma unor întrebări, informațiile
care urmează să fie asimilate, iar în cea de-a treia răspunsurile la întrebările puse anterior.

1. Numeralul este partea de vorbire flexibilă care arată numărul obiectelor sau ordinea lor
prin numărare.
N

U 2. Clasificarea numeralelor:
a) după alcătuire - simple: trei, șapte, primul, al treilea. etc.;
M - compuse: treisprezece, douăzeci, treizeci şi trei, al treizecilea.

E b) după sens - cardinale: exprimă numărul obiectelor folosite în comunicare;


Ex: doi, zece, unsprezece
R
- ordinale: exprimă ordinea obiectelor prin numărare: a doua, primul,
A ultimul, al treilea.

L 3.Valorile numeralului:

U Numeralul poate avea următoarele valori morfologice:

L 1. Valoare substantivală – atunci când nu însoțește un substantiv și poate avea toate funcțiile
sintactice ale acestuia;
Ex: Primul n-a sosit.
2. Valoare adjectivală – atunci când însoțește un substantiv și are funcția de atribut
adjectival;
Ex: Trei elevi învață.
4. Funcţiile sintactice ale numeralului:

- subiect: Cei doi au stat de vorbă.


- nume predicativ: Suntem numai treisprezece.
- complement : I-am văzut pe cei șapte.
- atribut: Munca celor doi era necesară.

Profesorul doar dirijează maniera de schematizare şi sistematizare a materialului informativ, având


în vedere indicarea legăturii fireşti între morfologie şi sintaxă, precum şi aplicarea ortografiei şi a punctuaţiei
corecte. Detalierea noţiunilor şi exemplele ilustrative sunt formulate de către elevi.

b) Profesorul antrenează elevii într-o activitate pe grupe ( Anexa 2) pentru fixarea cunoştinţelor
acumulate.

7. Asigurarea feedback-ului (6 min)


Se realizează pe parcursul conducerii activităţilor de predare-învățare, întărirea făcându-se prin
aprecieri verbale ( E bine!; Corect! Da! etc.), prin solicitarea unor exemple formulate de elevi.
( feedback 1). Se completează fișa de lucru (Anexa 3). La final se completează fişă de autoevaluare
(feedback 2) ( Anexa 5).

8. Asigurarea retenţiei şi a transferului (1 min.)


Se dă ca activitate independentă acasă o fişă de lucru ( Anexa 4)
Anexa 1

 Dezlegaţi careul de mai jos :

Definiţi următoarele noțiuni:


1. Specie a liricii populare în care se exprimă puternice sentimente de dor, dragoste sau jale.
2. Parte de vorbire flexibilă care denumește un obiect.
3. Partea de vorbire flexibilă care ține locul substantivului.
4. Partea de vorbire flexibilă care exprimă însuşiri.
5. Cel dintâi din enunțul Pe cel dintâi l-am lăudat este numeral...........................
6. În enunțul Era ora douăsprezece este prezent un numeral...............................
7. Substantivul o mulțime din enunțul: Am făcut o mulțime de fotografii este……………………
Anexa 2

Grupa I.

Se dă textul:

,, Ieri am fost la primul concurs de alergat din oras. Acolo s-au înscris douăzeci de fete si douăzeci și
șapte de baieti. În prima rundă de alergat s-au calificat șapte baieti si zece fete. În ultima rundă de alergat
eu am reusit să ajung primul si am câstigat două premii.”

1. Găsiți numeralele din textul de mai sus.


2. Identifică tipul numeralelor subliniate.
3. Indicați valoarea morfologică și funcția sintactică a numeralului ,, prima ” din enunțul ,,În prima
rundă de alergat...”
4. Construiți două enunțuri în care numeralul ,,șapte” să aibă mai întâi valoare adjectivală, iar mai apoi
valoare substantivală.
Grupa II

Se dă textul:
,, Eu și fratele meu, am fost acum două săptămâni la un spectacol de păpusi. Acolo erau cinci oameni
care manevrau zece păpusi, două două. Primele au fost preferatele fratelui meu, dar mie mi-au plăcut toate,
mai ales ultimele! ’’

1. Identifică tipul numeralelor subliniate.


2. Indicați valoarea morfologică și funcția sintactică numeralului ,, amândoi ”
3. Construiți două enunțuri în care numeralul ,,zece” să aibă mai întâi valoare adjectivală, iar mai apoi
valoare substantivală.
Grupa III.

Se dă textul:
,,Silviu rezolvă treizeci și patru de probleme în zece zile. În prima zi rezolvă cu opt probleme mai
puțin decât în a doua zi. El rezolvă trei în fiecare zi, cu excepția primelor două zile. În prima săptămână el
rezolvă jumătate, iar până în ziua a noua trei sferturi din acestea. Câte porbleme rezolvă în ultima zi ?’’

1.Identifică tipul numeralelor subliniate.


2.Indicați valoarea morfologică și funcția sintactică numeralului ,, prima”.
3.Construiți două enunțuri în care numeralul ,,patru” să aibă mai întâi valoare adjectivală, iar mai apoi
valoare substantivală.
Anexa 3

NUMERALUL
Fişă de lucru

1. Încercuieşte numeralele:

trei sute vineri ambele varză


oase o mie scrie optzeci
primul comic ultima un sfert
al zecelea nouă patru mii patru

2. Precizează partea de vorbire subliniată.

 Cei nouă copii au fost salvaţi. ( ............................... )


 Mama mi-a adus o rochie nouă. ( ................................... )
 Nouă nu ne place filmul acesta. ( ..................................... )

3. Scrie valoarea morfologică a numeralelor subliniate în propoziţiile următoare:

Zece sunt în competiţie.


Primul bărbat este tatăl meu.
Am fost păcălit de doi necunoscuţi.
Al treilea este premiantul clasei.

4. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaţia este corectă subliniază CORECT.
Dacă tu crezi că este incorectă, subliniază INCORECT.

a) CORECT-INCORECT Numeralele care nu determină un substantiv ( sau un substitut al


acestuia) au valoare adjectivală.
b)CORECT-INCORECT Numeralul ordinal indică ordinea prin numărare.
c) CORECT-INCORECT Numeralele cardinale şi ordinale, când au valoare adjectivală, au
funcţia sintactică de atribut adjectival.
d) CORECT-INCORECT Numeralul ordinal are numai valoare substantivală.
e) CORECT-INCORECT Numeralele nu pot avea funcţia sintactică de nume predicativ.
Anexa 4

FIŞĂ DE LUCRU (Numeralul)


TEMĂ
1.Compune o problemă cu următoarele numerale, scrise cu litere: 99, 250, 1000, a III-a.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________

2.Subliniază numeralele din textul de mai jos:

La început au fost doi prieteni. Ei au găsit trei nuci. Nu ştiau cum să le împartă. Primul a propus să
tragă la sorţi. Al doilea n-a vrut. A mai venit încă un copil. Acesta a împărţit în mod egal câte una la fiecare.

3.Completează proverbul cu numeralele potrivite:

“ Când ………. se ceartă, ………………….câştigă.

4.Scrie cu litere următoarele numerale: 7, 18, 36, 159.


……………………………………………………………………..
…………………………………………………............................

5.Privind ilustraţia de mai jos, imaginează-ţi un text cu dialog, în care să respecţi următoarele
cerinţe:
 scrie cât mai multe numerale;
 foloseşte dialogul;
 dă un titlu textului

__________________________________________________________________________________
Anexa 5

AUTOEVALUARE
Astăzi am învăţat:
Mi-a plăcut cel mai mult:
Nu mi-a plăcut:
Nu am înţeles:
Eu îmi dau nota.................. şi sunt:

vesel trist furios