Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ORHEI

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

al psihologului
anul de studii 2019-2020

Aprobat:

__________________________

Șef Serviciul de asistență psihopedagogică Orhei

”____” __________________2019-2020

Elaborat: Țurcanu Ariadna


Orhei - 2019

Domeniul de activitate: Psihologie

Obiectiv general: Dezvoltarea personalității copilului și integrarea lui în mediul social

Obiective

1. Planificarea activității psihologului SAP


2. Evaluarea /reevaluarea complexă a dezvoltării copiilor și identificarea timpurie a necesităților specifice pentru incluziunea
educațională.
3. Acordarea asistenței metodologice psihologilor, cadrelor didactice, CDS implicate în procesul incluziunii școlare.
4. Acordarea asistenței specializate copiilor și familiilor acestora.
5. Dezvoltarea parteneriatelor în asigurarea și respectarea drepturilor copiilor.
I. Planificarea activității psihopedagogului SAP .

Nr. Acțiuni proiectate Termene de Responsabili Indicatori de produs Note


crt. realizare
1. Elaborarea Planului de activitate al psihologului cu August Psiholog Planul de activitate
referință la evaluarea și asistență psihologică a aprobat
copiilor.
2. Studierea documentelor internaționale și naționale Permanent Psiholog Mape cu documente
privind incluziunea copiilor cu CES în învățămîntul conform
general și asistența acestora. nomenclatorului,
Codul Educației. registre,teze, notițe.
3. Întocmirea orarului pentru evaluarea dezvoltării August Psiholog Orarul aprobat
copilului și diseminarea acestuia în instituțiile de Septembrie
învățămînt din raion /conform solicitarilor.
4. Identificarea resurselor necesare pentru realizarea August Psiholog Activități de evaluare
activității de evaluare a situației copiilor și Permanent realizate
organizarea asistenței copiilor cu CES.
5. Perfectarea registrelor, dosarelor conform Permanent Psiholog Registre, dosare
nomenclatorului. conform
nomenclatorului
6. Organizarea ședințelor de planificare și raportare. Săptămînal Psiholog Numărul de ședințe,
procese verbale
II. Evaluarea complexă și multidisciplinară a copiilor .

Nr. Acțiuni proiectate Termene de Responsabili Indicatori de produs Note


crt. realizare
1. Evaluarea psihopedagogică a situației copiilor: Conform orarului, Psiholog Copii evaluați si
- dezvoltare emoțională/afectivă; la necesitate. SAP recomandări propuse
- psihomotricitate;
- comunicare și limbaj;
- dezvoltare cognitivă și potențial de învățare;
- capacitate de relaționare;
- maturizare socială și dezvoltare volitivă;
- dezvoltarea abilităților și deprinderilor școlare.
1.1 Reevaluarea psihologică a copiilor La necesitate Psiholog Număr copii reevaluați
Conform orarului SAP Cazuri închise

2. Perfectarea rapoartelor de evaluare, cu formularea 15 zile de la Psiholog Rapoarte de evaluare


recomandărilor pentru asistența copiilor. finisarea evaluării SAP elaborate
3. Prezentarea rapoartelor cadrelor didactice, Conform orarului Psiholog Rapoarte prezentate în
asistenților sociali, părinților, în scopul relevării: de evaluare SAP instituție
- problemelor din mediul familial și școlar; La necesitate
- dificultăților socio-economice care pot afecta
dezvoltarea armonioasă a copilului și determina
dificultățile de învățare.
4. Vizite la domiciliu în scopul identificării și Conform orarului Psiholog Număr vizite la
valorificării potențialului copilului SAP domiciliu
Identificarea formei de incluziune/ instruirii la
domiciliu.
III. Acordarea asistenței metodologice cadrelor didactice, CDS implicate în procesul incluziunii școlare .
Nr. Acțiuni proiectate Termen de Responsabili Indicatori de produs Note
crt. realizare
1 Elaborarea și aprobarea orarului de asistență August Psiholog Orarul aprobat
metodologică. Septembrie
2 Acordarea asistenței metodologice președinților Pe tot parcursul Psiholog Număr asistări
CMI, CDS, CD. anului Echipa SAP
2.1 Atelier teoritico – practic ,, Proces de referire a August - aprilie Psiholog SAP Informație diseminată
copiilor cu CES către SAP ,, .
2.2 Atelier organizat pentru pentru președinții CMI Psiholog Numărul de participanți
August Echipa SAP și numărul de instituții
formate în domeniul EI.
2.3 Atelier teoretico-practic ,,Organizarea activității Octombrie Psiholog SAP
psihologului școlar” Psihologi școlari

2.4 Seminar metodologic pentru CDS,, Intervenția Decembrie Psiholog SAP Cadre didactice de
psihologică,în incluziunea copiilor cu tulburări sprijin inițiate în
emoționale și de comportament” domeniul EI
2.5 Acordarea asistenței metodologice cadrelor La necesitate Psiholog Echipa Asistență metodologică
didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar, SAP per instituție
primar și secundar general
-Asistență psihopedagogică individualizată
copiilor cu CES
-Evaluarea/reevaluarea copiilor cu CES
- Evaluarea finală a copiilor în condiții specifice
- Strategii didactice incluzive
- Asigurarea unui proces incluziv de calitate în
cadrul Centrului de resurse pentru EI.
-Educația incluzivă în clasă prin instruirea
diferențiată a elevilor în școala cu practici
incluzive.
- Elaborarea, realizarea și monitorizarea PEI
- Planul individualizat personalizat-rolul și
importanța
-Tipologia dizabilităților
- Evaluarea progresului școlar/preșcolar în
contextul educației incluzive
2.6 Ședință cu cadrele didactice de sprijin : Ianuarie Psiholog Informație diseminată
”Bullying-ul în școală. cauze, efecte,măsuri de SAP
combatere” .
2.7 Ședințe cu părinții: ”Comunicarea asertivă. Aprilie Psiholog Număr părinți informați
Prevenirea comportamentului agresiv”. SAP și instruiți
2.8 Planificarea și realizarea vizitelor în instituțiile de Permanent Psiholog Numărul de vizite
învățămînt, în vederea monitorizării procesului de Echipa SAP Organizarea și
incluziune școlară a copiilor cu CES. acordarea asistenței
metodologice .
IV. Acordarea asistenței specializate copiilor și familiilor acestora.

Nr. Acțiuni proiectate Termene de Responsabili Indicatori de produs Note


crt. realizare
1. Elaborarea programelor de asistență La necesitate Psiholog Programe
psihopedagogică a copiilor cu CES (PIP) SAP individualizate
elaborate
2 Organizarea și desfășurarea activităților de Conform orarului Psiholog Număr consilieri
consiliere individuală /grup a elevilor, părinților, Luni SAP
cadrelor didactice de sprijin. Vineri
3 Informarea părintelui și cadrului didactic de sprijin Psiholog Orarul aprobat
despre parcursul asistenței psihologice SAP
4. Monitorizarea progresului în plan psihopedagogic Permanent Psiholog SAP Cazuri închise
a dezvoltării copilului
5. Evaluarea/reevaluarea progresului în plan Permanent Psiholog Cazuri evaluate
psihopedagogic în dezvoltarea copilului cu CES cu SAP
stabilirea intervențiilor
6. Organizarea activităților de sprijin și consiliere Permanent Psiholog Numărul de activități
persoanelor care au în îngrijire copii cu CES. și consilieri etc.
7. Referirea copiilor cu CES spre instituții/servicii După necesitate Psiholog Numărul de copii cu
specializate. SAP CES referiți.
Asistență specializată
acordată.

Psiholog SAP Țurcanu Ariadna

S-ar putea să vă placă și