Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE MIRON COSTIN” CONSTANTA Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație
Calificarea profesionala: Organizator Banqueting
Modulul 1: ADMINISTRAREA FIRMEI Prof.Curtomer Semra
Nr de ore/an: 66 ore/an
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săpt. din care: T: 1 oră/săpt. LT: 1 oră/săpt. IP: -
Clasa: a XI-a B
Profesor: Seladin Semsa Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN 3501/29.03.2018 Şef arie curriculara
Curriculum aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3501/29.03.2018 Prof. Aziz –Kamer Birsen

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învăţării /Rezultate ale învăţării Conţinuturile învăţării Obs.
crt.
Cunoştințe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SEMESTRUL I
Recapitularea / evaluarea rezultatelor
învățării formate la modulele studiate în anul
1. 2 2 - S1 S1
anterior.
S2 S2
Testare inițială.
2. 9.1.1.
Prezentarea
9.2.1.
Incadrarea
9.3.1.
Argumentarea
Întreprinderea veriga de bază a economiei
caracteristicilor unei realosta, Trăsaturi caracteristice ale întreprinderii.
ale uni intreprinderi creativa si Clasificarea întreprinderilor. 1 S3
intrprinderi in independenta a
9.1.2. conformitate propriilor opinii Oportunitati pentru activitatile personale, 1 S4
Clasificarea cu tipologia cu privire la profesionale si/sau de afaceri. 1 S5
intreprinderilor generala oportunitatile
9.1.3. 9.2.2. sociale, Oportunități de dezvoltare a întreprinderii S6
Prezentarea Identificarea economice si determinate de patrimoniul cultural local, 1 S7
oportunitatilor pt. oportunitatilo culturale
Activitati r pentru referitoare la național, european și mondial.
personale, activitatile dezvoltarea Etica in afaceri.
profesionale personale, intreprinderii
si/sau de afaceri profesionale Ce este o firmă de exercițiu? 1
9.1.4. si/sau de 1 S3
afaceri

1
Descrierea Concepte teoretice pentru activitatea din 1 S4
oportunitatilor de
dezvoltare a frma de exercitiu;
intreprinderii
determinate de
Avantaje ale activitatii din firma de exercitiu; 1
patrimoniul Actorii firmei de exercitiu; S5
cultural Activitate zilnica, evenimente speciale in 1
local,national,
european si finna dc exercitiu; S6
mondial Resurse materiale;
9.l.5.
Prezentarea Colaborare interdisciplinară. 1 S7
importantei eticii
in afaceri
3. 9.1.6.
Descrierea
9.2.3.
Completarea
9.3.2.
Asumarea
Procesul de înființare și funcționare al
etapelor documentelor responsabilitatii întreprinderii:
infiintarii
intreprinderii
necesare
infiintarii
privind
completarea
Etapele înființării întreprinderii. 1 S8
9.1.7. unei documentelor Documente necesare înființării unei 1 S9
Prezentarea intreprinderi, de infiintare ale întreprinderi.
documentelor conform unei
necesare reglementaril intreprinderi, cu Organizarea structurală a întreprinderii: 2 S10
infiintarii unei or legale respectarea - definire; S11
intreprinderi. normelor
9.1.8. 9.2.4. legislative - tipologia structurilor organizatorice;
Prezentarea Realizarea 9.3.3. - tendinte contcmporane in organizarea
organizarii tipurilor de Colaborarea cu
structurale a organigrame membrii stmcturala a intreprinderii;
intreprinderii existente la echoipei de - proiectarea si elaborarea structurii
nivelul lucru, in scopul
agentilor indeplinirii organizatorice;
economici sarcinilor de la - factori de influenta privind realizarea
9.1.9. locul de munca
Descrierea 9.2.5. structurii organizatorice; S12
fluxurilor si
proceselor la
Aplicarea
fluxurilor si
9.3.4.
Manifestarea
Funcțiunile întreprinderii: 2 S13
nivelul sistemelor de responsabilitatii - funcțiunea de cercetare-dezvoltare
intreprinderii organizare
procesuala a
privind
respectarea
- functiunea de producție;
intreprinderii normelor PSI si - functiunea de marketing;
de protectia
mediului in
- funcțiunea comerciaiizare;
activitatea - funcțiunea financiar-contabilă;
desfasurata
8.3.5.
- funcțiunea de personal.
Asumarea, in Sistemul informational la nivelul
cadrulechipei intreprinderii 2 S14
dela locul de

2
munca, a
responsabilitatii
- definire; S15
pentru sarcina - componentele sistemului informational;
de lucru primita - fluxurile și circuitele informaționale la
nivelul întreprinderii
Înființarea unei firme de exercițiu; 1 S8
Ideea de afacere (analiza mediului extern); 1 S9
Alegerea formei juridice; 1 S10
Procedura de înființare la ROCT și 1 S11
documentele de înființare; 1 S12
Ciclul de viată al unei firme de exercțiu; 1 S13
Organizarea structurală; 1 S14
Organizarea procesuală;
Sistemul informațional la nivelul firmei de 1 S15
exercițiu.

5. 9.1.10. 9.2.6. 9.3.6. Managementul resurselor umane S16


Descrierea Identficarea Manifesta
reurselor umane categoriilor atitudine - selecția personalului; 1 S17
ale intreprinderii de personal proactiva - salarizarea personalului; 2 S18
(categorii de 9.2.7. privind
personal, selectia Formularea insusirea - categorii de personal; 1 S19
si recrutarea,
drepturile,
dreepturilor si
obligatiilor
drepturilor si
obligatiilor
- drepturi și obligații ale personalului; 1 S20
obligatiile, personalului angajatilor - motivarea și evaluarea personalului; 2 S21
conflictele in cadrul unui - managementul carierei. 1 S22
sociale, loc de munca
motivarea si 9.3.7. S23 S16
evaluarea Adoptarea unei Managementul resurselor umane; 1 S17
personalului) 9.2.8. atitudini
9.1.11. Stabilirea pozitive in Procesul de recrutare în firma de exercițiu; 1 S18
Descrierea
managementului
traseului
profesionaluti
prezentarea
traseului
Salarizarea personalului în firma de 2 S19
carierei lizand profesional exercițiu; 1 S20
elementele
specifice
Motivarea și evaluarea personalului; 2 S21
managementu Rotația posturilor. 1 S22
lui carierei S23
8.2.9.
Aplicarea
deprinderilor
de invatare,
pentru

3
realizarea
unui
management
eficient al
carierei
6 9.1.12.
Descrierea
9.2.10.
Planificarea si
9.3.8.
Implicarea
Procesul de planificare și evaluare în
procesului de evaluarea activa in întreprindere;
planificare si
evaluare a
activitatii in
functie de
activitatea de
planificare si
Procesul de planificare a activității; 1 S24
activitatii resursele evaluare Procesul de evaluare a activitații; 1 S25
materiale,
informational
Elemente specifice statisticii în activitatea 2 S26
e, financiare economică: mărimile medii, indicii statistici S27
9.1.13.
si umane
9.2.11. 9.3.9.
și reprezentările grafice;
Caracterizarea Calcularea Emiterea unor Planul de afaceri – instrument al dezvoltării 1 S28
elementelor marimilor ipoteze privind strategice.
specifice medii, a datele si
statisticii in indicilor si indicatorii Planificarea activității în firma de exercițiu
activitatea
economica:
indicatorilor
statistici si
statistici Firma de exercițiu - model și mijloc de 1 S24
marimile medii, reprezentarea învățare;
indicii statistici si
reprezentatiile
lor grafica
9.2.12.
Obiectivele anuale ale activității în firma de 1 S25
grafice Interpretarea exercițiu - abordare economică: viziune,
datelor si misiune, obiective, strategii, masuri;
indicatorilor
statistici Obiective anuale ale firmei de exercițiu – 1 S26
abordare pedagogică;
Conexiunea dintre dimensiunea economică și
pedagogică în firma de exercițiu; 1 S27
Managementul timpului;
Planificarea activităților din firma de
exercițiu.
Planul de afaceri
Modelarea firmei dc exercițiu — premisă a 1 S28
planului financiar;
Elaborarca planului de afaceri pentru firma
de exercițiu.
7 9.1.14.
Descrierea
9.2.13.
Identificarea
9.3.10.
Argumentarea
Identitatea vizuală a întreprinderii
modalitatilor de elementelor intr-un mod 1 S29
promovare a specifice independent si

4
identitatii vizuale
la nivel de
promovarii
identitatii
rational, a
elementelor de
Elemente specifice identității vizuale: antet,
intreprindere vizuale a unei identitate siglă, slogan, misiune, viziune etc. 2 S30
untreprinderi vizuala Modalități de promovare a identității vizuale S31
la nivel de întreprindere.
Identitatea vizuală a firmei de exercițiu 1 S29
Elemente specifice identității vizuale: antet,
siglă, slogan, misiune, viziune etc. 2 S30
Modalități de promovare a identității vizuale S31
la nivel de întreprindere.
8. 9.1.10. 9.2.6. 9.3.6. Recapitulare: 2 2 - S32 S32
9.1.11. 9.2.7. 9.3.7. Managementul resurselor umane S33 S33
9.1.12. 9.2.8. 9.3.8. Procesul de planificare și evaluare în
9.1.13. 9.2.9. 9.3.9. întreprindere
9.1.14. 9.2.10. 9.3.10. Identitatea vizuală a întreprinderii
9.2.11.
9.2.12.
9.2.13.
Notă: În săptămâna 30 se vor organiza activități extracurriculare „Școala altfel”.

Întocmit,
Prof. Seladin Semsa

5
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE MIRON COSTIN” CONSTANTA Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație
Calificarea profesionala: Organizator Banqueting
Modulul 1: ADMINISTRAREA FIRMEI Prof.Curtomer Semra
Nr de ore/an: 66 ore/an
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săpt. din care: T: 1 oră/săpt. LT: 1 oră/săpt. IP: -
Clasa: a XI-a B
Profesor: Seladin Semsa Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN 3501/29.03.2018 Şef arie curriculara
Curriculum aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3501/29.03.2018 Prof. Aziz –Kamer Birsen

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


Rezultate ale învățării
Nr. Conținuturile învățării Activități de Resurse
crt. (detalieri)
(codificate conform SPP) învățare procedurale
Evaluare Perioada
Cunoștințe Abilități Atitudini
discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin T :7
1. Introducere în materie privind criteriile de  fișa de care elevul LT: 7
Testare inițială 9.1.1. 9.2.1. 9.3.1. clasificare a documentare demonstrează că S:1-7
Întreprinderea veriga de bază a economiei: 9.1.2. 9.2.2.. . întreprinderilor,  fișă de lucru este capabil să
 Trăsături caracteristice ale întreprinderii 9.1.3. oportunități de  laptop prezinte trăsăturile
 Clasificarea întreprinderilor 9.1.4. dezvoltare a  video- întreprinderii,
 Oportunităţi pentru activităţile personale, 9.1.5. întreprinderii, proiector etica în afaceri
profesionale și/sau de afaceri oportunități privind
 Oportunități de dezvoltare a întreprinderii dezvoltarea firmei
determinate de patrimoniul cultural local, discuții de grup
naţional, european și mondial privind etica în
 Etica în afaceri afaceri
discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin
Procesul de înființare și funcționare al
privind etapele  fișa de care elevul
întreprinderii:
inființării firmei, documentare demonstrează că T :8
 Etapele înfiinţării întreprinderii 9.1.6. 9.3.2.
9.2.3. documentele  fișă de lucru este capabil să LT: 8
 Documente necesare înfiinţării unei 9.1.7. 9.3.3.
9.2.4. necesare înființării  laptop descrie modul de S:8-15
întreprinderi. 9.1.8. 9.3.4.
9.2.5. firmei  video- înființare a unei
 Organizarea structurală a întreprinderii: 9.1.9. . 9.3.5.
proiector întreprinderi
- definire ;
2. - tipologia structurilor organizatorice;

6
Rezultate ale învățării
Nr. Conținuturile învățării Activități de Resurse
crt. (detalieri)
(codificate conform SPP) învățare procedurale
Evaluare Perioada
Cunoștințe Abilități Atitudini
- tendinţe contemporane în organizarea
structurală a întreprinderii;
- proiectarea și elaborarea structurii
organizatorice;
- factori de influenţă privind realizarea structurii
organizatorice; discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin
 Funcţiunile întreprinderii: privind funcțiunile  fișa de care elevul
- funcţiunea de cercetare-dezvoltare firmei și a documentare demonstrează că
- funcţiunea de producţie sistemului  fișă de lucru este capabil să
- funcţiunea de marketing informațional  laptop descrie funcțiile
- funcţiunea comercializare  video- întreprinderii
- funcţiunea financiar-contabilă proiector
- funcţiunea de personal
 Sistemul informaţional la
nivelulîntreprinderii
- definire;
- componentele sistemului informaţional;
- fluxurile și circuitele informaţionale la nivelul
întreprinderii;
Managementul resurselor umane: 9.1.10. 9.2.6. 9.3.6.  discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin T: 8
3.  selecţia personalului 9.1.11. 9.2.7. 9.3.7. privind modul  fișa de care elevul LT: 8
 salarizarea personalului 9.2.8. de realizare a documentare demonstrează că S: 16-23
 categorii de personal 9.2.9 managementul  fișă de lucru este capabil să
 drepturi și obligaţii ale personalului ui resurselor  laptop descrie modul de
 motivarea și evaluarea personalului umane  video- alegere a
 managementului carierei proiector personalului, de
motivare a
acestuia

7
Rezultate ale învățării
Nr. Conținuturile învățării Activități de Resurse
crt. (detalieri)
(codificate conform SPP) învățare procedurale
Evaluare Perioada
Cunoștințe Abilități Atitudini
4 Procesul de planificare și evaluare în discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin T: 5
întreprindere: 9.1.12. 9.2.10. 9.3.8. privind procesul de  fișa de care elevul LT: 5
 Procesului de planificare a activităţii 9.1.13. 9.2.11. 9.3.9. evaluare a firmei documentare demonstrează că
 Procesului de evaluare a activităţii 9.2.12.  fișă de lucru este capabil să S: 24-28
 Elemente specifice statisticii în activitatea  laptop descrie procesul de
economică: mărimile medii, indicii statistici  video- evaluare a
și reprezentările grafice proiector întreprinderii
 Planul de afaceri – instrument al dezvoltării
strategice.
discuții de grup  sala de clasă Probe orale prin T: 5
privind identitatea  fișa de care elevul LT: 5
Identitatea vizuală a întreprinderii:
firmei documentare demonstrează că
 Elemente specifice identității vizuale: antet,
9.1.14. 9.2.13. 9.3.10.  fișă de lucru este capabil să S: 29-33
siglă, slogan, misiune, viziune etc
 laptop prezinte identitatea
 Modalități de promovare a identităţii  video- firmei și modul de
vizuale la nivel de întreprindere
proiector promovare a
firmei

8
Cunoștințe Abilități Atitudini
9.1.1Prezentarea trasăturilor caracteristice ale unei 9.2.1. Încadrarea unei intreprinderi în conformitate
9.3.1.Argumentarea realistă, creativă și independentă
firme cu tipologia generală.
a propriilor opinii cu privire la oportunitățile sociale,
9.1.2. Clasificarea intreprinderilor
economice și culturale referitoare la dezvoltarea
9.1.3. Prezentarea oportunităților pentru activitățile 9.2.2.Identificarea oportunităților pentru activitățile
întreprinderii.
personale/ profesionale și sau de afaceri personale, profesionale și sau de afaceri.
9.1.4. Descrierea oportunităților de dezvoltare
aintreprinderii determinate de patrimoniul cultural
local national, european și mondial
9.1.5. Prezentarea importanței eticii în afaceri
9.1.6 Descrierea etapelor înființării întreprinderii. 9.2.3 Completarea documentelor necesare înființării 9.3.2 Asumarea responsabilității privind completarea
9.1.7 Prezentarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi conform reglementărilor legale. documentelor de înființare a unei întreprinderi cu
unei intreprinderi. 9.2.4 Realizarea tipurilor de organigrame existente la respectarea normelor legislative.
9.1.8 Prezentarea organizării structurale a nivelul agenților economici. 9.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru cu
intreprinderii. 9.2.5 Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.
9.1.9 Descrierea fluxurilor și proceselor la nivelul procesuală a întreprinderii 9.3.4. Manifestarea responsabilității privind
întreprinderii. respectarea normelor PSI și de protecție a mediului
în activitatea desfășurată.
9.3.5.Asumarea în cadrul echipei de la locul de
muncă a responsabilității pentru sarcina de lucru
primită
9.1.10 Descrierea resurselor umane ale întreprinderii 9.2.6 Identificarea categoriilor de personal
9.3.6 Manifestă atitudine proactivă privind însușirea
(categorii de personal, drepturi și obligații ale 9.2.7 Formularea drepturilor și obligațiilor
drepturilor și obligațiilor angajaților.
personalului, motivarea și evaluarea personalului. personalului în cadrul unui loc de muncă.
9.1.1 Descrierea managementului firmei 9.2.8. Stabilirea traseului profesional utilizând 9.3.7 Adoptarea unei atitudini pozitive în prezentarea
. elementele specifice managementului carierei. traseului profesional.
9.2.9 Aplicarea deprinderilor de învățare, pentru
realizarea unui management eficient al carierei.
9.2.10. Planificarea și evaluarea activității în funcție
9.3.8 Implicarea activă în activitatea de planificare și
9.1.12 Descrierea procesului de planificare și de resursele materiale, informaționale, financiare și
evaluare
evaluare a activității umane.
9.1.13 Caracterizarea elementelor specifice statisticii 9.2. 11 Calcularea mărimilor medii, a indicilor și
9.3.9 Emiterea unor ipoteze privind datele și
în activitatea economică : mărimile medii, indicii indicatorilor statistici și reprezentarea lor grafică
indicatorii statistici
statistici și reprezentările grafice 9.2.12 Interpretarea datelor și indicatorilor statistici
9.1.14 Descrierea modalităților de promovare a 9.2.13. Identificarea elementelor specifice promovării
9.3.10 Argumentarea într-un mod independent și
identității vizuale la nivel de întreprindere identității vizuale a unei firme.
rațional a elementelor de identificare vizuală
Întocmit,
Prof. Seladin Semsa