Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învățământ
Profesor:
Disciplina: Limba Franceză
Clasa a V-a, L2, 2h/ săpt
Manual : Limba Franceza, Editura CD Press
Total: 35 săptămâni

UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE RESURSE EVALUARE NUMĂR SĂPTĂ-


DE ÎNVĂŢARE DE ORE
ÎNVĂŢARE SPECIFICE DETALIERI ALOCATE MÂNA

SEMESTRUL I

1.1., 2.1., 2.2., Bonjour/Salut Strategii: 1h S1


2.4., 3.1. Ça va ? conversaţia
Au revoir/À Lecţii propuse:
Leçon 0 - Salut!
bientôt

UNITÉ 1 1.1., 1.3., 2.1., Les sons et les Strategii: -orală, scrisă, 7h S1-S4
2.2., 2.3., 2.4., lettres  introducerea noilor conversaţia, -conversaţia de
Je me 3.1., 3.3., 4.3. Les chiffres et les cunoștințe și descoperirea, verificare
présente competențe prin exerciţiul -folosirea
nombres
activități de paginii Je
Les verbes descoperire ; Resurse mʼévalue
habiter, écouter et  activități de materiale: -metoda
regarder au conceptualizare a MANUALUL proiectului
présent de noilor cunoștințe ; DIGITAL*,
 activități de fixare și Lecţii propuse:
l’indicatif
consolidare a noilor Leçon 1 - Tu
Les noms des cunoștințe ; t’appelles
couleurs  activități de comment?
reutilizare a noilor Leçon 2 - Quel
cunoștințe. âge as-tu ?
Leçon 3 - Quelle
est ton adresse ?
Leçon 4 - C’est
de quelle
couleur ?

Resurse
temporale: 7
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe

UNITÉ 2 1.1., 1.3., 2.1., Le vocabulaire de  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 7h S5-S8
2.2., 2.3., 2.4., la famille et cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
3.1., 3.2., 3.3., exprimer la competențe prin descoperirea, verificare
activități de exerciţiul -folosirea
Ma famille 3.4., 4.2., 4.3. possession
descoperire ; Resurse paginii Je
Décrire des  activități de materiale: mʼévalue
personnes en conceptualizare a MANUALUL
-metoda
utilisant des noilor cunoștințe ; DIGITAL*, proiectului
adjectifs  activități de fixare și Lecţii propuse:
Les noms des consolidare a noilor Leçon 1 - Je
cunoștințe ; présente ma
vêtements
 activități de famille
Les articles reutilizare a noilor Leçon 2 - Je
indéfinis et cunoștințe. décris ma
définis famille
Leçon 3 - Ils
sont habillés
comment ?
Leçon 4 -
Comment tu
t’habilles ?

fişe de lucru
imagini
Resurse
temporale: 7
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe

UNITÉ 3 1.1., 1.3., 2.1., Nommer des  introducerea noilor Strategii: 7h S8-S11
2.2., 2.3., 2.4., objets de la classe cunoștințe și conversaţia, -orală, scrisă,
Ma classe 3.1., 3.2., 3.3., et reconnaitre leur competențe prin descoperirea, -conversaţia de
activități de exerciţiul verificare
4.2., 4.3. genre
descoperire ; -folosirea
Les verbes écrire
et lire au singulier  activități de Resurse paginii Je
Utiliser des noms conceptualizare a materiale: mʼévalue
de fournitures noilor cunoștințe ; MANUALUL -metoda
 activități de fixare și DIGITAL*, proiectului
Les jours de la
consolidare a noilor imagini digitale
semaine et Les cunoștințe ; fişe de lucru
noms des  activități de Lecţii propuse:
matières reutilizare a noilor Leçon 1 - Ma
cunoștințe. salle de classe
Leçon 2 - En
classe
Leçon 3 - Mes
affaires de
classe
Leçon 4 - Mes
matières
préférées
Resurse
temporale: 7
ore

Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe

UNITÉ 4 1.1., 1.3., 2.1., Le nom des  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 7h S12-S15
2.2., 2.3., 2.4., aliments et leur cunoștințe și brainstorming- -conversaţia de
Mes sorties et 3.1., 3.2., 3.3. genre competențe prin ul, conversaţia, verificare
mes vacances 3.4., 4.2., 4.3. activități de descoperirea, -folosirea
Le nom des
descoperire ; exerciţiul paginii Je
animaux du parc
zoologique  activități de mʼévalue
Utiliser le verbe conceptualizare a Resurse -metoda
faire et le noilor cunoștințe ; materiale: proiectului
 activități de fixare și MANUALUL
vocabulaire des
consolidare a noilor DIGITAL*,
saisons cunoștințe ; Lecţii propuse:
Les noms des  activități de Leçon 1 - Au
décorations de reutilizare a noilor restaurant.
Noël et les cunoștințe. Qu’est-ce que tu
pronoms aimes manger ?
personnels sujets Leçon 2 - Quel
est ton animal
préféré au zoo ?
Leçon 3 -
Qu’est-ce que
tu fais pendant
les vacances
d’hiver ?
Leçon 4 - On
achète des
cadeaux !

Resurse
temporale: 7
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe
Les fêtes de 1.1., 1.3., 3.4., 2h S15-S16
4.1. La fête de Noël
fin d’année Le Nouvel An

UNITÉ 5 1.1., 1.3., 2.1., Les noms des  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 7h S16-S19
2.2., 2.3., 2.4., activités que cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
Les activités 3.1., 3.2., 3.3., j’aime competențe prin descoperirea, verificare
que j’aime activități de exerciţiul -folosirea
4.2., 4.3. Le vocabulaire du
descoperire ; Resurse paginii Je
corps et du sport  activități de materiale: mʼévalue
Utiliser les verbes conceptualizare a MANUALUL
-metoda
faire et aller au noilor cunoștințe ; DIGITAL*,
 activități de fixare și proiectului
présent de
l’indicatif consolidare a noilor Lecţii propuse:
Utiliser la bonne cunoștințe ;
 activități de Leçon 1 -
préposition et le
reutilizare a noilor Quelles
bon article du cunoștințe. activités tu
nom des activités préfères ?
préférées Leçon 2 - Tu
aimes le sport ?
Et ton corps ?
Leçon 3 - Tu
aimes les
activités
artistiques ?
Leçon 4 - Le
week-end,
qu’est-ce que tu
aimes faire ?
Resurse
temporale: 7
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITÉ 6 1.1., 1.2., 1.3., Le vocabulaire de  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 6h S20-S22
2.1., 2.2., 2.3., la maison ou de cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
C’est 2.4., 3.1., 3.2., l’appartement competențe prin descoperirea, verificare
comment activități de exerciţiul -folosirea
3.3., 4.2., 4.3. Les prépositions
chez toi? descoperire ; paginii Je
utilisées devant  activități de Resurse mʼévalue
Les nom des conceptualizare a materiale:
-metoda
meubles noilor cunoștințe ; MANUALUL
 activități de fixare și DIGITAL*, proiectului
Les noms des
animaux de consolidare a noilor
compagnie cunoștințe ; Lecţii propuse:
 activități de
reutilizare a noilor Leçon 1 - Tu
cunoștințe. habites où ?
Leçon 2 - C’est
comment chez
toi ?
Leçon 3 - C’est
ma chambre !
Leçon 4 - Tu as
un animal chez
toi ?
Resurse
temporale: 6
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe
UNITÉ 7 1.1., 1.3., 2.1., Le vocabulaire  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 6h S23-S25
2.2., 2.3., 2.4., - des fruits cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
Mes courses 3.1., 3.2., 3.3., - des légumes competențe prin descoperirea, verificare
activități de exerciţiul -folosirea
4.2., 4.3. - des courses au
descoperire ; paginii Je
supermarché  activități de Resurse mʼévalue
Le nom des conceptualizare a materiale:
-metoda
actions que l’on noilor cunoștințe ; MANUALUL
 activități de fixare și DIGITAL*, proiectului
fait à l´ordinateur
consolidare a noilor
cunoștințe ; Lecţii propuse:
 activități de
reutilizare a noilor Leçon 1 - Je fais
cunoștințe. mes courses au
marché
Leçon 2 - Tu
fais tes courses
au
supermarché ?
Leçon 3 - On
achète sur
Internet
Leçon 4 -
J’adore les
livres
numériques
Resurse
temporale: 6
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe
Les fêtes 1.1., 1.3., 3.4., La fête de Pâques 2h S26
pascales 4.1. Les symbôles de
Pâques
UNITÉ 8 1.1., 1.3., 2.1., Le vocabulaire  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 6h S27-S29
2.2., 2.3., 2.4., - des fêtes cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
Fêtes et 3.1., 3.2., 3.3., d’anniversaire competențe prin descoperirea, verificare
soirées activități de exerciţiul -folosirea
4.1., 4.2., 4.3. - des soirées
descoperire ; paginii Je
déguisées  activități de Resurse mʼévalue
Les mois de conceptualizare a materiale:
-metoda
l’année noilor cunoștințe ; MANUALUL
 activități de fixare și DIGITAL*, proiectului
Exprimer des
préférences pour consolidare a noilor
organiser une cunoștințe ; Lecţii propuse:
 activități de Leçon 1 - Bon
soirée
reutilizare a noilor anniversaire !
cunoștințe. Leçon 2 - Je
t’invite à mon
anniversaire !
Leçon 3 - Soirée
déguisée
Leçon 4 - Et
toi ? Quelle
soirée tu
préfères ?
Resurse
temporale: 6
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe
Săptămâna Altfel* S30

UNITÉ 9 1.1., 1.3., 2.1., Le vocabulaire de  introducerea noilor Strategii: -orală, scrisă, 8h S31-S34
2.2., 2.3., 2.4., la mer et de la cunoștințe și conversaţia, -conversaţia de
C’est les 3.1., 3.2., 3.3., plage competențe prin descoperirea, verificare
vacances ! activități de exerciţiul -folosirea
4.2., 4.3. Les noms des
Youpi !!! descoperire ; paginii Je
activités au parc  activități de Resurse mʼévalue
aquatique conceptualizare a materiale:
-metoda
Les noms des noilor cunoștințe ; MANUALUL
 activități de fixare și DIGITAL*, proiectului
animaux de la
ferme consolidare a noilor
Les noms des cunoștințe ; Lecţii propuse:
 activități de Leçon 1 - À la
activités des
reutilizare a noilor mer et à la
colonies de cunoștințe. plage !
vacances Leçon 2 - Tu
aimes nager ?
Leçon 3 - Ma
journée à la
ferme !
Leçon 4 - Youpi,
c’est les
vacances !
Resurse
temporale: 8
ore
Forme de
organizare :
frontală,
individuală,
perechi, grupe
Révision finale 2h S35

Săptămâna în care se va desfășura Programul național "Școala altfel" va fi la decizia fiecărei școli. Astfel, planificarea va fi adaptată în funcție de aceasta.