Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ


Avizat Inspector activități educative formale și nonformale,
Prof. Simona Chiriță

ŞALA GIMNAZIALĂ CALOPĂR Grădinița cu Program Prelungit”Dumbrava Minunată”


Com. Calopăr, 207150, str. Principală nr. 182, jud. Dolj Mun. Craiova, str.Putnei nr.50 jud. Dolj
Telefon / Fax: 0251/350 581 Telefon/Fax: 0351441878
E-mail: scoalacalopar@yahoo.com E-mail: dumbravaminunatacraiova@yahoo.com

Nr…………………/ …………………………. Nr……………………./…………………………….

Director, Director,

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL


,, PRIMII PAȘI SPRE O PRITENIE MAGICĂ”

ANUL ŞCOLAR: 2017- 2018


- cu posibilitate de prelungire –

COORDONATORI DE PROIECT:
Prof. BOȚA CRISTINA
Inst. MĂRGINEANU ALIN
Prof.STAN ALINA ANCUȚA
TEMA PROIECTULUI : „TRADIŢII ŞI VALORI CULTURALE
ROMÂNEŞTI TRANSMISE ŞI PĂSTRATE PRIN INTERMEDIUL COPIILOR”

PARTENERI:
Școala Gimnazială Calopăr, Structura Primară Panaghia
Grădinița cu Program Normal Panaghia
Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Craiova

GRUP ŢINTǍ:

 Învățătoarele și elevii de la Școala Gimnazială Calopăr, Structura Primară


Panaghia;
 Educatoarea şi copiii din grupa combinată de la Școala Gimnazială Calopăr,
Grădinița cu Program Normal Panaghia;
 Educatoarele şi copiii de la grupele mari de la Grădinița cu Program
Prelungit ”Dumbrava Minunată”Craiova

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:


Anul şcolar : 2017 – 2018- cu posibilitate de prelungire –

ARGUMENT

Ce este copilăria? Copilăria este oaza de linişte si bucurie, minunea pe care o primim
cadou de la viaţă, este nevoia de mirare, lumea miracolului şi a magiei la care ne intoarcem
cu toţii din când in când.
Cine nu s-a bucurat vreodată de sutele de poveşti care ne-au marcat copilăria? Să ne
aducem aminte de anii copilăriei, să fim din nou copii pentru o clipă, intr-o lume de basm.
De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea ca dintr-o lume aparte plină de inocenţă,
sensibilitate, bunătate, frumusete si perfecţiune.
Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca
măcar o dată pe an să lăsăm in urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem
aminte de părinţi si să simţim că ludicul înfloreste in inimile noastre.
Educaţia este sufletul unei societăţi, transmis din generaţie în generaţie.
Tradiţia este “cheia” ce deschide calea spre fericirea şi dăruirea poporului. Valoarea
şi averea unui popor sunt tradiţiile. Ele sunt ca temelia unei case. Tradiţiile păstrate în zilele
noastre le vom transmite generaţiei viitoare.
Pentru ca aceste tradiţii şi valori să fie cunoscute şi de copiii am considerat ca fiind
util să stabilim un schimb de experienţă cu Grădiniţa ”Dumbrava Minunată” din Craiova.
SCOPUL:

 Promovarea schimbului de experienţă interculturală în vederea dobândirii unei


imagini complete în ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt școlar și
preşcolar.
 Îmbunătăţirea pregătirii teoretice în vederea desfăşurării unui proces instructiv-
educativ de calitate în scopul dezvoltării personalităţii copilului.
 Asigurarea calităţii în educaţie.

OBIECTIVE GENERALE:
 Perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculară.
 Dezvoltarea competenţelor în elaborarea parteneriatelor.
 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne.
 Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educativ care să
motiveze copilul în procesul de ocrotire şi întrajutorare a celorlalţi;
 Conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educativi de rolul lor în dezvoltarea şi
educarea copiilor;
 Stabilirea relaţiilor de prietenie cu alţi copii prin derularea în comun a unor
evenimente;
 Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate;
 Diseminarea experienţei parteneriale.

RESURSE PROIECT:
 RESURSE UMANE: preşcolarii şi şcolarii celor două instituţii; cadrele
didactice partenere ale proiectului; părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor
implicate în proiect ;

 RESURSE TEMPORALE:an școlar 2017-2018;

 RESURSE FINANCIARE: autofinanţare; sponsorizări;

 RESURSE DE SPAŢIU: sălile de clasă/grupă, curtea şcolii/gradinitei;


 RESURSE MATERIALE:
AUXILIARE: afişe, foi colorate, carton, carioca, culori, cretă colorată,
baloane, diplome, dulciuri pentru toţi copiii participanţi;
LOGISTICĂ – aparatură audio-video, aparate foto, camere video.

REZULTATE AŞTEPTATE:
Promovarea schimbului de experienţă.
Promovarea rapoartelor de colaborare.
Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică.
Cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii specifice mai multor zone din Banat , reflectate
în activităţi şi evenimente speciale.

MODALITǍŢI DE COMUNICARE:
Schimb informaţional la distanţă
Întâlniri virtuale
Întâlniri faţă în faţă

MODALITǍŢI DE PUBLICITATE:
Pliante

Invitaţii
Anunţuri

MEDIATIZARE:
 Prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere ale proiectului
educaţional;
 Postarea proiectului educaţional pe site-ul: www. didactic.ro;
 Participarea presei la activităţi;
 Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în
proiect;

EVALUAREA:
 Dialog
 Chestionare
 Rapoarte de activitate
 Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinţilor în derularea
proiectului.
 Diseminarea experienţei pozitive.
 C.D.-uri cu serbări specifice diferitelor evenimente şi tradiţii:Haloween-ul,
Crăciun, Anul Nou, Mărţişorul, Sărbătorile de Paşti, Ziua Europei, Ziua
Internaţională a copilului, Ziua Mediului
PLANIFICAREA ACTIVITǍŢILOR

NR. CONŢINUT MIJLOACE DE PERIOADA COORDONATORI


Crt. REALIZARE

1. Invitaţie–program pentru Format electronic Octombrie Boța Cristina


acceptarea parteneriatului şi
transmiterea lui între cele două prin e-mail 2017
unităţi

2. Ce putem realiza din fructe și Expoziții de lucrări Octombrie-


legume? dedicate Haloween- Noiembrie
ului și Sf. Andrei 2017

3. Expoziţie de lucrări organizate în Format electronic Decembrie Educatoarele și


unităţile prin schimb de lucrări cu învățătoarele din
tema “Bucuriile iernii”. prin e-mail 2017 unităţi.

4. Colectare de jucării și haine Colectare, sortare și Decembrie Educatoarele și


pentru copii sărmani cu tema ”De distribuire de învățătoarele din
Crăciun fii mai bun!” ”cadouri” 2017 unităţi.

5. Obiceiuri şi tradiţii specifice În format electronic Martie Educatoarele,


poporului român cu ocazia sosirii Fotografii digitale Aprilie învățătoarele şi copiii
primăverii şi a sărbătorilor din unităţi.
pascale. 2018

6. Să fim prieteni dragi copii, să ne Vizită -Grădiniţa P.N. Mai Educatoarele,


bucurăm! Peciu –Nou învățătoarele şi copiii
2018 din unităţi.

Părinţi

7. Schimb de materiale didactice În format electronic Iunie Educatoare din unităţi.


utilizate în activităţile cu copiii. sau prin oficiul poştal
2018
Diseminarea experienţei pozitive In cadrul activităţilor
dobândite prin parteneriat. metodice,cercuri
pedagogice,simpozion
au prin oficiul poştal
PROTOCOL DE COLABORARE

în realizarea parteneriatului „ PRIMII PAŞI SPRE O PRIETENIE


MAGICĂ"

TEMA PROIECTULUI :

„Tradiţii şi valori culturale româneşti transmise şi păstrate prin intermediul copiilor”

PARTENERI:
ISJ DOLJ
Școala Gimnazială Calopăr, Structura Primară Panaghia
Grădinița Panaghia
Grădinița cu Program prelungit ”Dumbrava Minunată”Craiova

ARGUMENT
Asemeni tuturor unităţilor de învăţământ școlile şi grădiniţele se înscriu cu
toate forţele în procesul de obţinere a calităţii în educaţie.
Pentru aceasta se gândesc schimbări în proiectarea managementului
instituţional, în conceperea ofertelor educaţionale, în construirea mediului ambiental
stimulativ. Se conştientizează tot mai mult nevoia de sprijin din partea diferitelor
segmente ale comunităţii, dar şi de efort sporit din partea învățătorilor și educatoarelor,
care să depăşească graniţele profesiei, stabilind parteneriate cu alte grădiniţe, cu părinţii,
cu organizaţii şi instituţii, atrăgând oportunităţi benefice unităţii.
În urma analizei rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent şi luând în
calcul tendinţele actuale din sistemul educaţional românesc, am ajuns la concluzia că este
benefică şi necesară lărgirea sferei de colaborări exterioare cu instituţii similare, atât
pentru popularizarea experienţelor pozitive ale unităţii cât şi pentru a cunoaşte modalităţi
noi de promovare a imaginii instituţiei, de relaţionare grădiniţă-comunitate.

SCOP: - diversificarea demersurilor profesionale ale colectivelor didactice în


popularizarea
exemplelor de bună practică;
- sporirea eficienţei managementului educaţional în cele două instituții de
învățământ.
OBIECTIVE:
> iniţierea de contacte cu valoare formativă între grupuri profesionale cu
rezultate în realizarea standardelor curriculare;
> cunoaşterea reciprocă a ofertelor educaţionale;
> realizarea unui schimb informaţional referitor la dinamica relaţiei grădiniţă –
școală – comunitate;
> exprimarea de opinii cu privire la climatul relaţional, ambiental, cultural , moral
specific colectivelor celor două unităţi şi a modului de valorizare a acestora;

ETAPELE PROIECTULUI
1. Discutarea nevoilor de dezvoltare profesională şi de diversificare a contactelor cu
alte instituţii;
2. Stabilirea partenerilor dezirabili şi expedierea scrisorii de intenţie;
3. Contacte telefonice şi schimburi de idei între conducerile celor două unităţi;
4. Încheierea protocolului de colaborare;
5. Întocmirea calendarului de activităţi;

DURATA: an şcolar 2017-2018-cu posibilitate de prelungire;

BENEFICIARI:

 două învățătoare și o educatoare de la școala Gimnazială Calopăr, Structura


Primară Panaghia, Grădinița Panaghia ;
 8 educatoare de la Grădinița cu program Prelungit ”Dumbrava Minunată”
Craiova
 directoarele elevii și preşcolari din cele două unităţi;

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
■ expedierea de materiale ( tipuri de documente, materiale ilustrative,
postere, fotografii ) prin poşta electronică şi PTTR;
■ realizarea unor schimburi de experienţă;
■ rapoarte de activitate;
■ diseminarea experienţei pozitive;

FACTORI CE POT FAVORIZA COLABORAREA:


■ stabilirea de obiective realizabile;
■ realizarea unui calendar de activităţi clar, cu termene precise;
■ respectarea reciprocă de către, parteneri a prevederilor protocolului;
■ disponibilitate la modificări dictate de necesităţi;
FINALITĂŢI
■ mediatizarea în acţiunile metodice locale: comisii metodice, cercuri
pedagogice;
■ întocmirea unui „cod de bună practică pentru realizarea unui brand
instituţional";
■ descoperirea a noi posibilităţi de colaborare şi implicare în alte parteneriate în
beneficiul ambelor unităţi;

REALIZATORII PARTENERIATULUI:

Cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Calopăr


Boța Cristina
Mărgineanu Alina
Stan Alina Ancuța
Cadre didactice ale Grădiniţei cu Program Prelungit ”Dumbrava
Minunată”Craiova
Neamțu Cristiana
Iovan Alina
Geafir Eliza
Lupu Minodora
Jianu Liliana
Vică Liliana
Dumitru Ecaterina
Făurescu Virginia
Lică Iuliana
SCRISOARE DE INTENŢIE

Ca reprezentantă a colectivului didactic al Școlii Gimnaziale Calopăr , unitate ce a


dobândit cu eforturi şi responsabilitate un loc vizibil în peisajul învăţământului școlar și
preşcolar; acest lucru l-am realizat clădindu-ne pas cu pas o cultură organizaţională specifică,
care să ne diferenţieze de celelalte instituţii şcolare ale judeţului, am căutat mereu să ne
personalizăm demersurile, să nu pierdem din vedere ,ethosul unităţii noastre, acel ansamblu de
factori care reflectă valorile grădiniţei şi creează spiritul ei distinctiv.
In etapa actuală însă, toate unităţile de învăţământ au devenit tot mai preocupate să-
şi contureze un renume în comunitate, lucru ce ne-a stimulat şi ne-a determinat să fim tot
mai interesate să cunoaştem realizări ale altor grădiniţe din sistem (din judeţ şi din ţară), să
stabilim reţele de tip colaborativ între instituţia noastră şi instituţii similare.
Şi cum semnalele venite pe diferite canale despre activitatea școlarilor și
preşcolarilor în general şi din Școala Gimnazială Calopăr sunt atractive, vă propunem un
parteneriat profesional şi de management al imaginii instituţiei , intitulat ,, PRIMII PAŞI
SPRE O PRIETENIE MAGICĂ" prin care dorim să realizăm un schimb organizat de
informaţii , idei, materiale, să popularizăm experienţele de bună practică, pe parcursul
anului şcolar 2017-2018-cu posibilitate de prelungire.
În speranţa că veţi privi cu interes oportunităţile de cunoaştere ce le presupune un
asemenea parteneriat, aşteptăm acceptul dumneavoastră pentru a trece la încheierea
protocolului de parteneriat şi stabilirea calendarului acţiunilor.

Director:
Prof. Untaru Rodica Din partea colectivului didactic

Prof.înv.preş. Boța Cristina


Inst. Mărgineanu Alina
Prof.Stan Alina Ancuța
SCRISOARE DE ACCEPTARE

Ca reprezentant al Grădiniţei cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”Craiova, în


funcţia de educator coordonator, vă transmit acceptul cadrelor didactice în a dezvolta activitatea
de parteneriat împreună cu Școala Gimnazială Calopăr , pe parcursul anului şcolar 2017-2018-cu
posibilitate de prelungire.
Însoţim această scrisoare cu mărturisirea noastră sinceră de bucurie şi mândrie că vom
avea posibilitatea să cunoaştem, prin activităţile ce le vom desfăşura, o grădiniţă şi un colectiv
didactic ce s-au diferenţiat de celelalte instituţii şcolare din jud. Dolj.
Sperăm că şi noi, Grădiniţei cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată, să facem cinste
învăţământului preşcolar .
Deci, aşteptăm cu nerăbdare şi interes încheierea protocolului de parteneriat şi stabilirea
calendarului acţiunii.

Director Din partea colectivului didactic


Prof. Prof.înv.preșc. Neamțu Cristiana
Prof. înv preșc. Șchiopu Sorina – Elena Prof.înv.preșc. Iovan Alina
Prof.înv.preșc. Jianu Liliana
Prof.înv.preșc. Vică Liliana
Prof.înv.preșc .Geafir Eliza
Prof.înv.preșc. Lupu Minodora
Prof.înv.preșc. Dumitru Ecaterina
Prof.înv.preșc. Făurescu Virginia
Prof.înv.preșc Lică Iuliana
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat azi , ..............


1. Părţile partenere:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALOPĂR, reprezentată de prof. UNTARU RODICA în calitate de director și prof.
.Boța Cristina , inst. Mărgineanu Alin și Stan Alina Ancuța, în calitate de inițiatori și coordonatori ai proiectului
și
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” CRAIOVA, reprezentată de prof.
Șchiopu Sorina – Elena, în calitate de director și Prof. Neamțu Cristina, Prof. Iovan Alina, Prof. Geafir Eliza, Prof.
Lupu Minodora, Prof. Jianu Liliana, Prof Vică Liliana, Prof. Dumitru Ecaterina, Prof, Făurescu Virginia, Prof. Lică
Iuliana.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea
desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare și instituția parteneră.

3. Grup ţintă:
Învățătoarele și elevii de la Școala Gimnazială Calopăr, Structura Primară Panaghia;
Educatoarea şi copiii din grupa combinată de la Școala Gimnazială Calopăr, Grădinița cu Program Normal
Panaghia;
Educatoarele şi copiii de la grupele mari de la Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava
Minunată”Craiova

4. Obligaţiile părţilor:
A) Organizatorul se obligă :
- să informeze unitățile scolare despre desfăşurarea proiectului;
- să organizeze activităţile prevăzute în proiectul educaţional;
- să respecte termenele de desfăşurare a parteneriatului;
- să trimita materialele proiectului și acordul de parteneriat participantilor la proiect.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze proiectul în grădiniță;
- să desfăşoare activitatile propuse respectând calendarul proiectului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2017-2018, cu
posibilitatea de prelungire.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALOPĂR GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT


”DUMBRAVA MINUNATĂ” CRAIOVA

Director, Director,
prof. Untaru Rodica prof. Șchiopu Sorina - Elena
Semnătura ________________ Semnătura ________________
L.S. L.S.

S-ar putea să vă placă și