Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE PROGRES ŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2019 - 2020

În semestrul I, al anului şcolar 2019 -2020 activităţile instructive-educative s -au


desfăşurat conform programelor de educatie timpurie iniţiale de MECTS,programe care se adresează
nevoilor multiple ale copiilor şi care ţin cont de sănătate, nutriţie ,educaţie, stimulare psihosocială
corespunzătoare ,de rolul mediului în care trăieşte copilul.Demersurile s- au axat pe competenţa
predictivă ,competenta pragmatică (managementul grupei), competenţa evaluativă ,activităţi
extracurriculare ,activitatea cu părinţii şi activitate metodică de formare continuă.
Proiectarea didactică s- a realizat pe trei niveluri ,anual ,pe unităţi de timp mai
mici şi pentru fiecare activitate în parte .
1. Activitatea managerială la grupă.
Reactualizarea documentelor de proiectare managerială s -a raportat la noile indicaţii ale
MECTS şi ISJ Mures
.Planificărle anuale şi săptămânale au fost elaborate în spiritul prevederilor Curriculumului
pentru învăţământul preşcolar .Planificarea evaluărilor iniţiale a constituit suportul pentru
planificările anuale şi săptămânale.
Planificarea proiectelor tematice îmbinate cu temele săptămânale.
Activităţile extracurriculare au fost desfăşurate în funcţie de temele abordate săptămânal dar şi de
parteneriatul stabilit în acest an.
Concursuri de cunştinţe generale sau concursuri plastice, artistice etc.
Parteneriatul cu familia ,activităţile de consiliere au ţinut cont de problemele educaţionale ale
colectivului de copii :deprinderi de autonomie personală,probleme de sănătate .
Studiul individual a fost adecvat planificării activităţilor de comisie metodică,dar şi necesităţilor de
autoperfecţionare a noastră.
Proiectarea şi realizarea unui material specific:
Am fost foarte preocupata de asigurarea materialelor didactice necesare activităţii didactice.
Astfel am realizat:dotarea centrelor de interes cu material specific temei abordate,confecţionarea de
material pentru centru tematic,calendarul grupei ,intalnirea de dimineaţă;
Am redactat şi completat fişe de evaluare ,regulile grupei ilustrate ,fişe de obsevaţii asupra copiilor ,.
Avizierul părinţilor a fost mereu actualizat cu material şi articole de interes major.
2. Activitatea de( auto) formare.Comisia metodică – participare la activităţi,dezbateri ,studiu
individual ,conform planificării.
3. Resurse material.Achiziţionarea de diferite seturi pentru copii : puzzle, mozaic, carti pentru copii,
jocuri de masă etc.. Utilizarea calculatorului în actul didactic.
4. Resurse umane.La începutul anului 2019 - 2020 au fost înscrişi un număr de 14 de copii cu vârstă
cuprinsă între 4 şi 5 ani. Pe parcurs s-au mai înscris inca 1 copil.
5. Activităţi opţionale.Nu s-a desfasurat niciun optional.
6. Activitatea cu părinţii
Forme de activitate
Şedinţa semestrială - septembrie ,decembrie
Consilierea săptămânală-conform planificării sau situaţiilor ivite la grupă
Avizierul părinţilor- unde sunt mereu afişate material de interes pentru părinţi :anunţuri,sfaturi
pedagogice ,articole de specialitate;
Relaţiile educatoare – părinţi sunt foarte bune. Părinţii au devenit tot mai interesaţi de progresele
copiilor la grădiniţă ,apreciază activitatea educatoarei grupei.
7. Procesul instructiv- educativ.Evaluarea sumativă de la sfârşitul semestrului I al grupei a vizat
progresul pe care l -au înregistrat copiii de la evaluarea iniţială şi până in prezent ,în vederea reglării
demersului didactic din perioada următoare care are ca obiectiv prioritar socializarea copiilor şi
dobândirea de activităţi intelectuale şi practice minime necesării desfăşurării în bune condiţii a
procesului instructive -educativ.
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le realizează copilul în
capacitatea de a opera cu inormaţiile ,de a realiza transferuri, aplicaţii,fapt care conduce la
îmbunătăţirea parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice ,în dobândirea unei autonomii acţionale
şi funcţionale. De aceea obiectivele evaluării semestriale au urmărit comportamentele şi au fost stabilite
pe domenii de dezvoltare.
Evaluare semestrială.Scopul evaluării - fixarea cunoştinţelor dobândite anterior
Efectivul de copii evaluaţi : 13
1. Domeniul Limbă şi Comunicare.Educarea limbajului.
Am observat o evoluţie a copiilor în ceea ce priveşte înţelegerea şi învăţarea limbii române.Copiii
reuşesc să formuleze propoziții simple despre un obiect ,reţin cu uşurinţă expresii ritmate ,recită
expresiv ,povestesc fragmente din poveştile învăţate .
MĂSURI AMELIORATIVE
Copiii care au dificultăţi de pronunţie - se vor desfăşura mai multe jocuri ,exerciţii de dezvoltare a
vorbirii .Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.
2. Domeniul Ştiinţe.Cunoaşterea Mediului .În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului ,copiii au
demonstrat că deţin informaţii despre propria persoană şi despre familie ,şi -au reamintit cunoştinţele
învăţate despre toamnă şi iarnă ,au recunoscut cu uşurinţă sărbătorile laice şi religioase despre care au
învăţat :Ziua României ,Moş Nicolae ,Moş Crăciun,Anul Nou.
MĂSURI AMELIORATIVE
Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăţura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber-
creative prin diverse forme de activitate : colorare ,citire de imagini ,joc de rol,etc..
ACTIVITATE MATEMATICĂ.În cadrul activităţilor matematice ,copiii au demonstrat că recunosc
formele geometrice învăţate cercul ,triunghiul ,pătratul, au realizat diferite construcţii cu acestea ,ştiu
să plaseze obiectele în poziţiile indicate,clasifică elementele atât după culoare cât şi după mărime şi
folosesc limbajul matematic adecvat.
MĂSURI AMELIORATIVE
Copiii cu dificultăţi vor desfaşura activităţi suplimentare în cadrul activităţilor liber alese prin diverse
forme de activităţi :construcţii cu forme geometrice ,sortarea jucăriilor după anumite criterii
,desfăşurarea unor jocuri ,Ghici unde s a ascuns ursuleţul ,Aşează jucăria şi altele ,pentru recuperarea
cunoştinţelor ,etc..
3.DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV.ACTIVITATE ARTISTICO- PLASTICE.În cazul
activităţilor artistic - plastice s a observat o evoluţie în ceea ce priveşte evoluţia corespunzătoare a
culorilor pe care le au asociat corespunzător cu imaginea dată , s - au încadrat în spaţiul dat ,au
modelat forme din în ce mai complexe.
MĂSURI AMELIORATIVE.Se va insista pe redarea liberă a desenelui ,lăsând copiii să elaboreze
creaţii individuale originale pentru a stimula originalitatea şi creativitatea .
EDUCAŢIA MUZICALĂ.Copiii s -au dovedit foarte muzicali ,interpretează cântecele învăţate cu
plăcere ,redau jocurile muzicale executând mişcările sugerate de textul cântecului .
4. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE.În ceea ce priveşte socializarea la nivelul grupei ,excluzând
faptul că sunt egocentrici şi doresc tot timpul să fie în centrul atenţiei ,făcând cam orice pentru a atinge
acest scop ,majoritatea şi -au însuşit normele necesare integrării în viaţa socială,precum şi reguli de
securitate personală ,respectă reguli de conduită civică şi morală ,adaptându şi comportamentul
propriu la cerinţele grupului clasei. În situaţii de criză copiii reactionează instinctiv uitând de regului .
Copiii şi - au însuşit deprinderile de utilizare a instrumentelor folosite în activităţile de abilităţi practice
( lipire ,mototolire ,pliere ,îndoire).

5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC.EDUCAŢIE FIZICĂ


Copiii au o dezvoltare fizica armonioasa. Si-au dezvoltat calitatile motrice de baza – viteza,
indemanare, rezistenta, forta.
Din punct de vedere motric au atins un grad de dezvoltare optim conform varstei

La evaluarea iniţială rezultatele au fost următoarele :


Comportament atins (A)-= %
Comportament în dezvoltare (D)-= %
Comportament ce necesita sprijin (S)-= %
La evaluarea semestrială dintr-un număr de 14 de copii au fost evaluaţi 13 şi s -au obtinut următoarele
rezultate :
Comportament absent (S) =%
Compotament în dezvoltare (D ) = %
Comportament insusit(A) =%
Comparand rezultatele se observă că procentul copiilor care au un comportament în curs de dezvoltare
a crescut ,iar numărul numărul celor cu comportament absent s- au diminuat. Constatăm că există
progrese mari în cadrul grupei.
Acest lucru dovedeşte că s-a înregistrat un proces vizibil ,atît individual ,cât şi în ansamblul grupei ,al
cărui nivel a crescut pe parcursul primului semestru al anului,ceea ce dovedeşte că măsurile educative
luate au fost eficiente ,obiectivele stabilite au fost accesibile ,iar activităţile de învăţare adaptate
caracteristicilor individuale şi ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui copil .
În concluzie , rezultatele obţinute la evaluarea sumativă oferă informaţii despre nivelul
general al grupei mijlocii ,despre particularităţile cognitive ,social-afective,psiho-motrice , individuale.
Astfel pe semestrul al II- lea proiectarea didactică urmând să se realizeze pe următoarele unităţi de
învăţare .

Întocmit
Prof.înv. presc. Pol Cristina
Prescolari Rezultatele probelor de evaluare initiala si Progres Regres
sumativa
Evaluare initiala Evaluare sumativa

Burcea Marian
Costea Raluca
Cristof Flavius
Cristof Denisa
Ciurariu Maia
Costea Alessio
Iambor Daria
Ilinca Raul
Istina Carla Raluca
Miko Damaris
Kalusi Elvira
Gebenei Stefania
Sover Fabiola
Raluca Maria
Educarea Limbajului-DLC

13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales
Comportament
atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin

Activitate matematica-DS
13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita spriijin
Cunoasterea mediului –DS

13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin

Educatie pentru societate-DOS


13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament in
dezvoltare
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin
Activitate practica-DOS
13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament
atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin

Educatie artistico-plastica-DEC
13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin
Educatie muzicala-DEC
13 copii evaluati
Evaluare sumativa

Sales

Comportament atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin

Educatie fizica-DPM
13 copii evaluati
Evaluarfe sumativa

Sales

Comportament atins
Comportament in
dezvoltare
Comportament ce
necesita sprijin

S-ar putea să vă placă și