Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect Didactic la Educaţia Muzicală

Instituţia: LTPA “ Elena Alistar”


Data:
Clasa: a I-a
Disciplina: Educația muzicală
Învățător: Balan Iulia
Unitate de conținut: De ce avem nevoie de muzică?
Unitate de învățare: Cântece de voie bună, “Alunelul”
Tipul lecţiei: mixtă, de descifrare a cântecului nou
Durată lecției: 1 oră academică
Competenţele specifice: 1. Receptarea muzicii în situaţii de învăţare şi cotidiene, manifestând interes pentru cunoaşterea sinelui şi a lumii prin
arte.
Unităţi de competenţă: 1.2. Distingerea stărilor emoționale exprimate prin muzica audiată și interpretată
Obiectivele operaţionale: La sfârşit de lecţie elevul va fi capabil:
Afective:
O1 – să manifeste interes față de activitatea propusă;
Psihomotorii:
O2 – să cânte cu interes repertoriul propus;
O3 – să păstreze poziţia şi respiraţia corectă în timpul cântului;
O4 – să acompanieze liber şi spontan cântecele cu percusiune corporală (bătăi din palme) în timpul refrenului;
O5 – să audieze cu interes repertoriul propus;
Cognitive:
O6 – să distingă starea emoțională exprimată în cântecul “Alunelul”;
O7 – să cunoască linia melodică şi conţinutul de idei al cântecului “Alunelul”;
Strategii didactice:
- Forme de iniţiere muzicală: cântul coral, audiția muzicii, activitatea muzical – ritmică;
- Forme de organizare a activității: frontal, în grup;

- Resurse:
* muzicale: Cântecul “ Alunelul”; Cântecul “Hai la joc”, de Petre Țipordei.
* didactice: fişe (ce conțin textul cântecului) , tablă, creioane colorate, manual;
* intuitive: imagini cu subiectul “ Dans popular “Hora” ”;
* tehnice: Calculator, boxe.

- Metode: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, discuţia dirijată, ciorchinele, cadranele, metoda stimulării imaginației, metoda
generalizării muzicale.

- Evaluarea: formativă; frontal; proba orală (metoda Ciorchinele), EFI.

Bibliografia:
1. Curriculum Național. Învățământ primar. Chișinău, 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat, clasele I-IV. Chișinău: Editura „Lyceum”, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa IV. Chișinău, MECC, 2017.
4. Morari M., Borș A., Coroi E. Educația muzicală. Chișinău: Editura „Lyceum”, 2015.
5. Vacarciuc M., Didactica educației muzicale. Chișinău: Tipografia “Gramont-Studio”, 2015.
6. Vacarciuc M., Teoria elementară a muzicii. Chișinău: Tipografia “Gramont-Studio”, 2015.

Webografie:
1. http://beta.deschide.md/ro/news/social/23646/(VIDEO)-Hora-Unirii--Imagini-care-arat%C4%83-cum-s%C4%83rb%C4%83toreau-rom%C3%A2nii-Mica-Unire.htm
Etapele Abordări de conținut Strategii didactice
lecției Forme de Dozarea
Ob.
Conținutul Activitatea învățătorului Activitatea elevilor inițiere Resurse Metode Evaluarea timpului
etapei muzicală
Evocare. O1 -Elevi, acum ve-ți audia - Pe fundalul cântecului elevii Audiția, Cântecul Exercițiul, Observați 2 min
Implică – cântecul și ve-ți intra în clasă intră în clasă. mișcarea “ Hai la metoda a frontal
te! Salutul: ritmică, joc”, stimulării 1 min
Organizarea -Bună ziua, dragi elevi, -Bună ziua, -nvăţătoare, boxe, imaginației
clasei, Bine v-am găsit! La şcoală am venit! computer
Cântecul “ Cu mult spor şi-nţelepciune, Mulţumim de îndemnare,
Hai la joc”; Vom face lecţia bine! Vom învăţa fără-ncetare. 2 min
intrarea în Mult succes să aveţi! Descoperirea
clasă; -Astăzi la lecție avem un Imagini conversația
Salutul; O1 oaspete special, el este Nicușor Dansul traditional Nicușor euristică
Exerciții de (o păpușă îmbrăcată în straie moldovenesc este numit Joc
înviorare a naționale) și el vrea să vă zică, sau Hora.
vocii. că astăzi va fi o lecție despre 2 min
ce ne îndeamnă muzica? Conversația
Nicușor va fi cu noi pe Evenimentul dat se numeşte Imagini Observația
parcursul lecției și ne va ajuta. de asemenea Joc. Anexa1 Demonstrați
O1 - La ecran puteți vedea 3 a
imagini, alegeți care dintre
aceste 3 imagini se potrivește Analizează imaginile. 2 min
cântecului audiat. Observați
- Acum Nicușor vrea să afle a frontal
cum se numește dansul Tablă,
O1 traditional moldovenesc: Elevii completează oral cretă Ciorchinele
- La ecran sunt afișate 2 ciorchinele cu câte o idée: Asaltul de
imagini (Anexa1) în care avem muzică, dans, veselie, idei
prezentat jocul, sub forma oameni, mulţime, paşi. Cântul
dansului numit Horă. vocal-
- Astăzi la lecție ne vom coral
reaminti una dintre tradițiile
nemului nostru, prin Elevii sunt atenţi la Exercițiul
comenzile pe care le fac:
intermediul cântecului pe care Demonstra- 2 min
îl vom studia “Aluneul”. Oftează pentru a expira aerul ția
O3 - Scriu cuvântul “Joc” în din plamâni. Explicația
mijlocul tablei. Miros florile fictive pentru a
-Dragi elevi, vă rog să asociați inspira aer.
cuvântul joc cu activități sau Suflă un fulg pentru a expira 2 min
obiecte reprezentative. aerul.
- Dragii mei, iar acum vom Exersează stingerea unei
realiza împreuană exerciții de lumânări, pentru a realize
înviorare a vocii.Însă înainte expiraţia prelungită pe gură.
de a studia noul cântec al Scot sunete precum o
lecţiei noastre, vreau să facem locomotivă pentru a inspira 2 min
câteva exerciţii de respiraţie, aerul.
care ne vor ajuta să cântăm Se prefac că umflă un balon,
mai bine. pentru a expira aer.
Oftatul – înainte de a inspira Cântul Observați 2 min
scoatem tot aerul din plămâni vocal- a frontală
printr-un oftat: Offff! coral
Mirositul florilor – miros
floarea- inspiraţi nazal;
expiraţi bucal pe cuvintele “Ce Exercițiul
frumos miroase floarea”. Demonstrați
Zboară fulgul – imaginaţi-vă a
că aveţi în palmă un fulg, pe Elevii sunt atenţi şi repetă Explicația
care pentru a-l ridica trebuie să după mine:
îl suflaţi, după ce aţi inspirit -eeeee;
aer pe nas. -iiiiiiiii;
Stinge lumânarea – expiraţi -ooooo;
prelungit pe gură, ca şi când -uuuuu.
aţi sulfa uşor peste flacăra unei
lumânări, aplecându-vă puţin
talia înainte.
Locomotiva – inspiraţi aerul
vocalizând sunetul prelungit
Uuuuuu.
Umflarea balonului – expiraţi
ca şi când aţi sufla aer pentru a
umple un balon.
În cele ce urmează vom face
exerciţii de încălzire vocală:
-vocalizaţi cu ajutorul
vocalelor e, i, o, u pe sunetele
gamei Do.
Eu demonstrez, voi repetaţi
după mine.
Realizarea -Cine dintre voi a participat Ionel: Eu am participat la Conversa- ția
sensului. O1 sau a văzut vreodată jocul? jocul din satul bunicii. euristică 3 min
Informează- -Cum descrieţi jocul -Jocul este un dans vesel, în
te și moldovenesc? care toţi participanţii se
Procesează -De ce este important acest distrează. Explicația
informația! joc? -Acest joc reprezintă o parte
Familiarizare Să ştiţi că la început jocul a din cultura neamului nostru. Demonstra-
cu opera fost dansat de oamenii simpli, Elevii ascultă informaţia ția
muzicala; si abia după şi oamenii bogaţi succintă.
descifrarea au început a realiza acest dans, 4 min
unui cintec; O5 el primind denumirea de joc Anexa2
cântul coral, popular. Fișe
activitatea Fiecare elev a primit câte o Privesc atent cuvintele Cântecul
muzical – fişă (Anexa 2), pe care este cântecului. “
ritnică. O3 scris cântecul lecţiei noastre. Alunelul”
Prezint noul cântec, voi Computer 2 min
ascultaţi cu atenţie.
Acest cântec face parte din Audiția Boxe Explicația
folclorul copiilor. Este o Observați
O2
melodie simplă, cu caracter a frontală
dansant. Elevii îndeplinesc sarcinile pe Cântul 2 min
Vom memora împreună acest care le propun: vocal-
cântec. coral
Computer
Păstraţi ţinuta şi respiraţia Elevii iau poziţia de cântat Boxe 2 min
corectă potrivită în timpul corectă în bancă.
cântării: spatele drept
O2 1.Voi cânta model prima strofă 1.Audiază cântecul.
acompaniată de melodia 2.Repetă toţi împreună cu 2 min
cântecului, voi fiţi atenţi. mine strofele de 2 ori.
O4 2. Repetăm împreună prima 3.Cântă individual câte 2-3
strofă de 2 ori. elevi fiecare strofă.
3. Vor cânta individual 2-3 Activita- 2 min
elevi. tea Explicația
4.Voi cânta model a doua muzical - Demonstra- Observați
strofă. ritmică ția a frontală
5.Repetăm împreună strofa a
2a de 2 ori. Elevii prind ritmul şi bat din
6.Vor cânta individual 2 elevi. palme odata cu mine după
7.Voi realiza cântarea model a cântec.
celei de-a 3a strofe.
8.Toţi elevii vor cânta
împreună cu mine ce-a de-a 3a
strofă.
9.Vom cânta tot cântecul
împreună şi vom face un
exerciţiu cu ajutorul mâinilor.
Vom cânta şi tot odată la
refren vom bate din palme
pentru a înţelege care sunt
elementele ritmice şi melodice.
Eu încep voi continuaţi cu
mine.
Reflecție. -Vreau să descoperim Răspunsul posibil: Cântul Computer Metoda Observați 2 min
Comunică și O6 împreună dacă acest cântec -Acest cântec vesel vorbeşte vocal- Boxe stimulării a frontală
decide și este unul vesel sau trist. Ce despre bucuria copiilor că a coral imaginației
apreciază! sentimente vă trezeşte vouă? ieşit soarele, iar ei cântă în
Descifrarea -Vom mai interpreta acest cor şi dansează bucuroşi. Mie 2 min
unui cântec cântec, pentru a-l învăţa mai mi-a trezit sentimente de
nou, O7 bine. fericire şi mi-a apărut în faţă
Interpreta- Fiecare rând va cânta acest un tablou senin şi luminous
rea cântec, eu vă vin în ajutor. cu mulţi copii care jaocă.
cântecului Cântă doar fetele acest cântec. Elevii îndeplinesc 2 min
nou. Cântă doar băieţii. instrucțiunile.

Extindere. -Spre final de lecţie vreau să Răspunsul posibil al elevilor: Computer Cadranele Observați 2 min
Acționează! facem un exerciţiu. 1.Am auzit un cântec de voie Explicația, a frontală
Activitate de O7 Pe ecran sunt proiectate 4 buna, Proiector metoda
generalizare cadrane, fiecare are întrebarea o melodie vioaie. generalizării
a celor proprie (Anexa 3). 2.Acest cântec provoacă muzicale
studiate în - Răspundeţi succinct la sentimente de bucurie, de 2 min
cadrul fiecare euforie.
lecției. Fiecare dintre voi vă ve-ţi 3.Cel mai mult mi-a plăcut să
aprecia activitatea. Aveţi la cant împreună cu ceilalţi
marginea mesei o figură în colegi.
formă de drapel. Coloraţi 4.Am învăţat un cântec care
partea corespunzătoare a face parte din folclorul 1 min
drapelului cu culoarea pe care copiilor.
o consideraţi potrivită. Roşu, Elevii colorează partea
galben sau verde (în loc de corespunzătoare a drapelului
albastru colorăm cu verde). cu culoarea potrivită.
Tema pentru acasă: Pentru Elevii notează tema în
acasă aveţi o sarcină agende.
interesantă! Trebuie să cântaţi
cuvintele acestui cântec pe
melodia unei alte lucrări
muzicale. Spre exemplu
cuvintele cântecului
“Alunelul” le puteţi cânta pe
melodia “Hai ” să vedeţi cum
se vor potrivi cele 2. Data
viitoare vă aştept şi cu alte idei
de melodii.

Anexa 2
Alunelul
Cu vioiciune
Alunelu’, alunelu’, hai la joc
Să ne fie, să ne fie, cu noroc!
Alunelu’, alunelu’, hai la joc
Să ne fie, să ne fie, cu noroc!
Cine hora o să joace,
mare, mare se va face,
Cine n-o juca defel,
Să rămână mititel.
Copiii învaţă să danseze
Textul şi muzica: Dans popular românesc

Anexa 1
Anexa 2

Hai la Joc
Versuri: Ivonne Buzescu
Muzica: Petre Ţipordei

Sus pe vârful unui nor,


Soarele a răsărit,
Să cântăm cu toţi în cor,
Să-I zicem bine ai venit!

Hai la joc şi mari şi mici:


O echipă de voinici.
Sus piciorul: unu, doi,
C-aşa-I jocul pe la noi.

Batem pasul tot pe loc:


Să răsune mai cu foc
C-aşa-I jocul românesc,
Cu el tare mă mândresc.
Anexa 3

1.Ce ai auzit? 2. Ce sentimente provoacă


sunetele auzite?

3. Ce ţi-a plăcut cel mai mult la 4. Ce ai învăţat astăzi nou la


lecţie? lecţie?