Sunteți pe pagina 1din 3

Nume………………… TEST SOCIOLOGIE

Prenume…………………… AMG, AN.I, SEM.II

1. Fondatorul sociologiei ca stiinta este 9. Care dintre urmatoarele variante nu


considerat a fi: exista ca ramura specializata a
a) Karl Marx sociologiei?
b) Auguste Comte a) sociologia artei 
c) Emile Durkheim b) sociologia veterinara
2. Observatia stiintifica ………… c) sociologia comparative
presupune faptul ca observatorul trebuie d) sociologia pacii si razboiului
sa prezinte lucrurile asa cum sunt ele, 10. ………. studiaza mici unitati sociale,
fara omisiuni si fara exagerari. precum un grup, o comunitate, o
a) precisa  organizatie.
b) riguroasa a) microsociologia 
c) sistematica b) macrosociologia
3. Sociologia poate fi definita ca: c) psihosociologia
a) studiul peiorativ al societatii  11. Comparativ cu alte stiinte, sociologia
b) studiul pragmatic al societatii este:
c) studiul stiintific al societatii a) relativ batrana 
d) studiul de masa al societatii b) relativ tanara
4. Una dintre cele mai importante functii 12. Simbolurile, riturile, limbajul,
ale sociologiei este cea: normele, traditiile sunt considerate ca
a) economica fiind elemente ale:
b) politica a) sociologiei 
c) de explicare a faptelor sociale b) societatii
5. Aparitia sociologiei ca stiinta a avut c) culturii
loc in secolul: 13. Care este agentul fundamental al
a) al XVII-lea  socializarii primare?
b) al XVIII-lea a) scoala 
c) al XIX-lea b) familia
d) al XX-lea c) societatea in ansamblul ei
6. Aflat in actiuni de grup, omul are o 14. Din perspectiva …………., familia
capacitate mai ……… de a gandi in mod este un grup de persoane intre care s-a
obiectiv si coerent. stabilit un set de drepturi si obligatii,
a) redusa  reglementat prin norme legale.
b) dezvoltata a) sociologica 
7. Un exponent de seama al perspectivei b) juridica
evolutioniste in sociologie este: c) psihologica
a) Auguste Comte  15. Familia:
b) Karl Marx a) nu este un grup social 
c) Georg Simmel b) se constituie exclusiv pe baza
8. Principalul initiator al perspectivei relatiilor de casatorie
conflictualiste in sociologie este: c) presupune existenta unor membri ce
a) Dimitrie Gusti  impartasesc sentimente, aspiratii, valori
b) Herbert Spencer  commune
c) Karl Marx
16. Termenul de sociologie a fost b) M. Weber
introdus de catre Auguste Comte in: c) V. Pareto
a) 1847 24. Premisele care stau la baza definirii
b) 1839 unei societati bine conturate, sunt:
c) 1956 a) arealul geographic
17. Sociologia reprezinta: b) universalitatea
a) stiinta care studiaza societatea, modul c) autonomia
de organizare a acesteia, institutiile si d) integritatea
procesele sociale fundamentale 25. Printre numeroasele teorii asupra
b) un system care include mai multe claselor sociale, se numara :
subsisteme a) teoria psihologica
c) un ansamblu de institutii care b) teoria economica
cuprinde: legi, norme etc. c) teoria sociologica
18. Expresia “Omul este prin natura sa 26. Procesul comunicarii in cadrul
un animal politic”, apartine lui: grupurilor:
a) Platon a) se realizeaza fara greutati
b) Auguste Comte b) se produce la intamplare
c) Aristotel c) nu se produce la intamplare
19. Obiectul de studiu al sociologiei 27. Comunicarea poate fi influentata de
poate fi detetaliat in cateva aspecte: catre:
a) actiuni sociale (munca, educatia, a) zgomote
propaganda politica) b) nivelul tehnic existent
b) institutii sociale (scoala, famila, c) interesele ascultatorului
biserica, partidele etc.) d) cultura subiectilor
c) grupuri sociale (microgrupuri, 28. Reprezentantul teoriei psihologiste
macrogrupuri) este:
d) fenomene sociale diverse a) L. Wiese
20. Sociologul care sustine ca societatea b) A. Spencer
este formata prin asocierea indivizilor, se c) E. Durckheim
numeste: 29. Reprezentantul teoriei teoriei
a) E. Durkheim biologiste este:
b) M. Weber a) E. Durckheim
c) A. Comte b) L. Wiese
21. Printre domeniile sociologiei se c) A. Spencer
numara: 30. Reprezentantul teoriei rationaliste
a) antropologia este:
b) economia sociala a) L. Wiese
c) geografia umana b) A. Comte
22. Societatea este prin excelenta: c) A. Spencer
a) un sistem deschis
b) un sistem dinamic
c) un sistem inchis
23. Primul sociolog care a formulat in
mod explicit conceptul de sistem social, Se acorda 10 puncte din oficiu.
a fost: Pentru fiecare item se acorda 0,30
a) T. Parsons puncte. Total 100 puncte.
Barem de corectare si notare

1. b
2. b
3. c
4. c
5. c
6. a
7. a
8. c
9. b
10. a
11. b
12. c
13. b
14. b
15. c
16. b
17. a,b,c
18. c
19. a,b,c,d
20. a
21. a,b,c
22. a,b
23. c
24. a,b,c,d
25. a,b,c
26. c
27. a,b,c,d
28. c
29. c
30. a