Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

EVALUAREA
cunoştinţelor la disciplina SOCIOLOGIE GENERALĂ
(Anul I)

SEMESTRUL I

Răspundeţi prin da sau nu la următoarele întrebări:

1. Sociologia este studiul vieţii sociale umane, a grupurilor şi


societăţilor? DA
2.Sociologia s-a constituit odată cu maturizarea societăţii capitaliste? DA
3.Cunoaşterea comună se numeşte şi cunoaştere spontană? DA
4.Cunoaşterea cotidiană este cunoaşterea comună? DA
5.Bunul simţ se mai numeşte cunoaştere comună? DA
6.Cunoaşterea comună este numită „raţionalitate eronată"? DA
7.Sociologia este o ştiinţă şi, concomitent, o conştiinţă de un tip aparte? DA

8.Sociologia este un demers ştiinţific, care presupune metode sistematice de


investigare empirică, analiza datelor şi formularea de teorii? DA
9.Principiile realismului şi determinismului sunt postulate ale cunoaşterii
spontane? NU
10. Principiile cognoscibilităţii, raţionalităţii şi regularităţii sunt
postulate ale cunoaşterii ştiinţifice? DA
11.Paradigma este „o realizare ştiinţifică exemplară"? DA
12. „Un set caracteristic de convingeri şi preconcepţii" este o
paradigmă? DA
13. Auguste Comte numeşte legea evoluţiei societăţilor legea celor trei
stări? DA
14.În concepţia lui Auguste Comte, reformele sociale se sprijină pe cunoaşterea
ştiinţifică a societăţii? DA
15.Herbet Spencer fundamentează una din principalele perspective în sociologie
- conflictualismul? NU
16.Karl Marx a fundamentat concepţia evoluţionistă? NU
17.Potrivit lui Karl Marx, infrastructura economică este fundamentul sau baza
activităţii economice într-o societate? DA
18.În concepţia lui Karl Marx, ideile sau valorile umane sunt cauza principală a
schimbării sociale? NU
19.În concepţia lui Karl Marx, ideile care circulă într-o societate reflectă
raporturile de forţă şi conflictele care opun diferitele grupuri sociale de la
nivelul bazei economice? DA
20.Etica protestantă şi spiritul capitalismului este celebra lucrare a
lui Max Weber? DA
21.În concepţia lui Max Weber, sociologia este ştiinţa acţiunii sociale? DA
22.Sociologia comprehensivă analizează semnificaţia pe care fiecare individ o
dă acţiunilor sale şi celor cu alţi indivizi? DA
23.În concepţia lui Max Weber, calvinismul este interpretat drept cauza
capitalismului? NU
2
24.În concepţia lui Max Weber, calvinismul este interpretat drept una din
multiplele determinări ale capitalismului? DA
25.În concepţia lui Max Weber, birocraţia este un tip de organizare socială? DA
26.Max Weber a analizat apariţia capitalismului, utilizând conceptul de valori?
DA
27. În concepţia lui Max Weber, birocraţia este instrumentul
raţionalizării în lumea modernă? DA
28.Max Weber este preocupat de evoluţia valorilor şi mentalităţilor, de
influenţa lor asupra dezvoltării comportamentelor economice capitaliste? DA
29.Bronislaw Malinowski este reprezentant al teoriei funcţionaliste? DA
30.Talcott Parsons este fondator al teoriei interacţioniste? NU
31.Karl Marx este fondatorul teoriei conflictualiste? DA
32.Nivelul de analiză microsociologic este specific funcţionalismului? NU
33.Nivelul de analiză macrosociologic este specific interacţionismului? NU
34.Nivelul de analiză macrosociologic este specific conflictualismului? DA

35.Identitatea individului reprezintă un ansamblu de caracteristici, care


defineşte o persoană? DA
36.Cultura poate fi definită ca ansamblu de moduri de a gândi, simţi şi acţiona
proprii unei anumite societăţi? DA
37.Raporturile sociale reprezintă ansamblul de legături dintre indivizi şi dintre
grupuri? DA

38.Etnia, sexul şi clasele sociale pot juca un rol important în structurarea unei
societăţi? DA
39.Principiul unităţii dintre teoretic şi empiric are valoare generală în
metodologia ştiinţelor? DA
40.Principiul unităţii dintre înţelegere (comprehensiune) şi explicaţie pune în
discuţie raportul dintre subiectul şi obiectul cunoaşterii în ştiinţele socio-
umane? DA
41.Principiul unităţii dintre cantitativ şi calitativ este utilizat în cercetările
sociologice empirice? DA

42.Metoda de cercetare are un caracter normativ? DA


43.Studiul de caz este o metodă transversală? NU
44.Sondajul de opinie este o metodă cazuistică? NU
45.Ancheta este o metodă transversală? DA
46. Regula eliberării de prejudecăţi este esenţială pentru metoda
sociologică? DA
47.Tehnica este o operaţie concretă de identificare sau utilizare a datelor
realităţii în interesul cunoaşterii? DA
48.Tehnica este o „manieră de acţiune", de utilizare a instrumentelor de
investigare? NU
49.Procedeul este o unealtă de lucru? NU
50.Metodologia reprezintă „ştiinţa metodelor"? DA
51.Metodologia are în vedere clarificarea înţelesului conceptelor? DA
52. Verificarea modului de sistematizare şi prelucrare a datelor
reprezintă o temă importantă a metodologiei? DA
53.Identitatea poate fi definită ca un ansamblu de referenţi materiali, sociali şi
subiectivi selectaţi pentru a permite definirea unui actor social? DA
54.Diferitele forme de solidaritate umană ilustrează sentimentul de apartenenţă?
DA
55.Sentimentul identităţii personale constă în sentimentul similitudinii cu
ceilalţi semeni? NU
3
56.Identitatea se modelează progresiv? DA
57.Identitatea se construieşte prin intermediul proceselor de socializare şi
personalizare? DA
58.Capacitatea de interogaţie şi cea de angajare socială sunt elemente esenţiale
în formarea identităţii? DA
59.Criza de identitate la persoanele vârstnice reprezintă o problemă a societăţii?
DA

60.Habitus-ul cultural caracterizează identitatea colectivă naţională? DA


61.Habitus-ul sexual corespunde valorilor sexuale? DA
62.Locul de muncă face parte din agenţii de socializare? DA

63.Pentru copil, familia îndeplineşte o funcţie de iniţiere în aspectele cele mai


diverse ale vieţii cotidiene? DA
64.Se poate vorbi de o problemă a distanţei sociale între familie şi şcoală? DA
65.Raporturile între covârstnici sunt raporturi între persoane de nivele diferite,
care se percep ca fiind inegale? NU
66.Stabilitatea socială este asigurată prin intermediul habitus-urilor? DA

Precizaţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false:

67. Sociologia generală (teoretică sau de bază) nu este nucleul


sociologiei. F
68.Sociologia nu este ştiinţa societăţilor moderne şi contemporane. F
69.Sociologia, ştiinţă socială „pozitivă", teoretică şi aplicativă, nu a fost
rezultatul logicii interne a evoluţiei sistemului ştiinţelor sociale. F
70.Sociologia nu este o construcţie teoretică, ce studiază societatea în ansamblul
ei, dar şi în diversitatea sa concretă, în structura şi dinamica sa. F
71.Sociologia este o ştiinţă construită nu pe cale speculativă şi moral-normativă,
ci prin generalizarea datelor concret-istorice şi integrarea lor într-un sistem
conceptual şi epistemologic specific. A
72.Sociologia nu este o construcţie ştiinţifică, opusă atât idealismului speculativ
al filosofiei sociale tradiţionale, cât şi simplei descrieri a societăţii. F
73.Imaginaţia sociologică nu este „forma cea mai fertilă a conştiinţei de
sine". F
74.Comparativismul este direcţia metodologică fundamentală a imaginaţiei
sociologice. A
75.Sociologia nu este unul din rezultatele procesului de făurire a modernităţii.F

76.Protosociologia stabileşte originile sociologiei la începutul secolului al XX-


lea. F
77.Sociologia nu este o construcţie teoretică, expresie a transformărilor care au
condus la formarea lumii moderne. F
78.Emile Durkheim consideră că trebuie să studiem viaţa socială cu
obiectivitate. A
79.Emile Durkheim a construit o teorie întemeiată pe normă şi pe sancţiune.A
80. Conceptul de integrare exprimă multiplele faţete ale teoriei
durkheimiene. A
81.Potrivit concepţiei durkheimiene, analiza schimbării sociale nu se bazează pe
dezvoltarea diviziunii sociale. F
82.Anomia socială nu descrie dereglarea funcţionalităţii unor societăţi. F
83.Solidaritatea mecanică este specifică societăţilor industriale. F
84.Solidaritatea organică este specifică societăţilor tradiţionale. F
85.Emile Durkheim afirmă că orice societate are o conştiinţă colectivă. A
4
86.Emile Durkheim propune criterii de distingere a normalului de patologic în
viaţa socială. A
87.Emile Durkheim nu stabileşte regulile analizei tipologice. F

88.Emile Durkheim nu a elaborat o metodă pentru studierea fenomenelor


sociale (faptelor sociale) ca fapte obiective. F
89.În concepţia lui Spiru Haret, învăţământul nu este fundamentul dezvoltării
socio-culturale şi economice a ţării. F
90.Potrivit lui Spiru Haret, individul este principalul element constitutiv al
societăţii. A
91.Dimitrie Drăghicescu consideră că personalităţile marcante, geniile şi elita
sunt forţa principală ce poate contribui la renaşterea unei naţiuni. A

92.Constantin Leonardescu nu este primul profesor de sociologie la Iaşi. F


93.Dimitrie Gusti nu este fondatorul Şcolii sociologice de la Bucureşti. F

94.Legea paralelismului sociologic, formulată de Dimitrie Gusti, nu surprinde


raporturile dintre voinţa socială, cadre şi manifestări. F
95.În concepţia gustiană, comunităţile, instituţiile şi grupările nu sunt unităţi
sociale. F
96.Pentru cunoaşterea sociologică a societăţii româneşti, Dimitrie Gusti a
utilizat metoda monografiei sociologice. A
97.Petre Andrei nu a fost un promotor al integralismului în sociologia
românească. F
98. Fernand Dumond distinge între cultura spontană şi cultura
secundară. A
99.Cultura spontană se exprimă în producţia de bunuri culturale. F
100.Orientarea istorică în analiza culturii nu evidenţiază aspectul dinamic al
culturii, procesul formării şi dezvoltării culturilor şi civilizaţiilor. F
101.Claude Lévi-Strauss clasifică civilizaţiile arhaice, culturile şi personalităţile
corespunzătoare lor în două tipuri: „apoliniene" şi „dionisiace". F
102.Bronislaw Malinowski consideră că teoria culturii trebuie să ţină seama de
cele două laturi ale naturii omului: latura biologică şi cea socială. A
103.Leslie White subliniază că fiecare element cultural are un aspect subiectiv
şi unul obiectiv. A
104. Societatea este elementul fundamental în definirea culturii,
apreciază sociologul american Francis Merrill. A
105.Limbajul permite reprezentarea lumii cu ajutorul simbolurilor. A
106.Simbolurile nu sunt esenţiale pentru comunicare şi viaţa socială. F
107.Simbolul este un „semn de recunoaştere" între două sau mai multe
persoane. A
108.Valoarea nu este o relaţie funcţională între un obiect şi un subiect. F
109.Modelele de comportament reprezintă imagini ideale cu privire la felurile
noastre de a acţiona.A
110.Tradiţiile nu sunt moduri de a gândi, simţi şi acţiona proprii unei societăţi,
transmise de la o generaţie la alta. F
111.În orice cultură, tradiţia semnifică nucleul stabil transmis de la o generaţie
la alta. A
112.Cultura are o funcţie de adaptare. A
113.Socializarea este procesul prin care individul asimilează multiplele
influenţe ale universului social şi le interiorizează. A
114.Socializarea nu permite individului să-şi dobândească identitatea socială. F
115.Socializarea nu fundamentează sentimentul de apartenenţă la grup. F
116.Socializarea nu conduce, în general, la conformism social. F
5
117.Ideologia dominantă dintr-o societate poate fi inclusă în controlul social
instituţionalizat. A
118.Devianţa implică nerespectarea normelor sociale. A
119.Marginalitatea nu constă în a trăi în afara normelor sociale. F
120.Controlul social poate fi instituţionalizat sau informal. A
121.Devianţa nu variază în funcţie de grupul social de care aparţine individul. F

Răspundeţi la următoarele întrebări, identificând cifra care corespunde


răspunsului corect:

122. Care este tipul de cunoaştere pe care se bazează societatea


modernă?
1.cunoaşterea spontană
2.cunoaşterea ştiinţifică
3.cunoaşterea cotidiană
4.cunoaşterea comună
5.bunul-simţ
123. Care sunt caracteristicile cunoaşterii comune?
a.caracterul pasional
b.caracterul obiectiv
c.caracterul limitat
d.caracterul ştiinţific
e.caracterul contradictoriu
f. caracterul iluzoriu
1.a + b + d + e + f
2.b + c + e + f
3.a + c + e + f
4.c + d + e + f
124. Cine este autorul care a numit perspectiva sociologică de analiză
imaginaţie sociologică?
1.Emile Durkheim
2.Talcott Parsons
3.C. Wright Mills
4.Spiru Haret
5.Auguste Comte
125. Cine este părintele pozitivismului, creatorul termenului sociologie?
1.Auguste Comte
2.Dimitrie Gusti
3.Karl Marx
4.Max Weber
5.Emile Durkheim
126. Cine este autorul lucrării Despre diviziunea muncii sociale?
1.Auguste Comte
2.Max Weber
3.Spiru Haret
4.Emile Durkheim
127. Cine este autorul lucrării Regulile metodei sociologice?
1.Max Weber
2.Dimitrie Gusti
3.Auguste Comte
4.Karl Marx
5.Emile Durkheim
128. Cine este fondatorul sociologiei comprehensive?
1.Max Weber
6
2.Auguste Comte
3.Herbert Spencer
4.Karl Marx
129. Cine este autorul lucrării Mecanica socială?
1.Ştefan Zeletin
2.Titu Maiorescu
3.Max Weber
4.Dimitrie Drăghicescu
5.Spiru Haret
130. Cine este sociologul care evidenţiază faptul că asigurarea
obiectivităţii este posibilă numai prin neutralitate axiologică?
1.Dimitrie Gusti
2.Max Weber
3.Herbert Spencer
4.Auguste Comte
131. Care sunt principalele funcţii ale sociologiei?
a. decizională
b.aplicativă (practic-inginerească)
c. critic-ameliorativă
d.expozitivă
e. explicativă
1.a + b + c + d + e
2.a + c + e
3.b + c + d
4. b + c + d + e
132. Care sunt cele mai importante modele ale tradiţiei sociologice, care
explică realitatea socială şi raporturile dintre individ şi societate?
a. pozitivismul
b.modelul interdependenţei
c. modelul determinismului social
d.modelul individualismului
e. sociologismul
1.a + c + d + e
2.b + c + e
3.b + c + d
4.c + d + e
133. Cine dintre autorii de mai jos este reprezentant al teoriei interacţioniste?
1.Robert K. Merton
2.Bronislaw Malinowski
3.Emile Durkheim
4.Henri Garfinkel
5.Karl Marx
134. Cine este teoreticianul care apreciază că dezvoltarea culturii şi
civilizaţiei înseamnă însuşi progresul istoric al omenirii?
1.Dimitrie Gusti
2.Tudor Vianu
3.P.P. Negulescu
4.Eugen Lovinescu
5.Lucian Blaga
135. Cine este teoreticianul pentru care cultura reprezintă natura pusă în
valoare de către om, un proces de necontenită creaţie de valori?
1.Dimitrie Gusti
2.Eugen Lovinescu
3.P.P. Negulescu
7
4.Tudor Vianu
5.Petre Andrei
136. Cine este autorul care defineşte cultura ca „un sistem complex de
cunoştinţe, credinţe, arte, legi, morală, moravuri, cutume, alte capacităţi
umane şi deprinderi dobândite de om ca membru al unei societăţi"?
1.Eduard Sapir
2.Bronislaw Malinowski
3.P.P. Negulescu
4.Edward Taylor
5.Lucian Blaga
137. Cine este autorul care distinge între sinuciderea egoistă, altruistă şi
anomică?
1.Karl Marx
2.Emile Durkheim
3.Dimitrie Gusti
4.Max Weber
5.Herbert Spencer

Completaţi, în cuvinte (scrise cu majusculă, fără diacritice), spaţiile


libere:
138. Care sunt, în concepţia lui Auguste Comte, domeniile de studiu ale
sociologiei?
statica,dinamica sociala

139. Care sunt principalele trei mari teorii sociologice?


interactionismul simbolic,functionalismul,conflictualismul

140. Care sunt principalele forme de învăţare prin care se realizează


socializarea?
Învăţarea prin .....consolidare......
Învăţarea prin .....conditionare....
Învăţarea prin ......observare.....
Învăţarea prin ....interactiunea cu ceilalti....
141. Cine a elaborat noţiunea de habitus?
PIERRE BOURDIEU
142. Cum se numesc actorii sociali care exercită influenţă asupra individului pe
parcursul existenţei sale?
Agenti de socializare

143. Care sunt cele 3 căi care duc, potrivit lui Alex Inkeles, spre definirea
sociologiei?
Istorica,empirica,analitica

144. Cum mai este cunoscută legea evoluţiei societăţilor, formulată de Auguste
Comte?
Legea celor 3 stari

145. Cine este fondatorul concepţiei materialiste asupra istoriei?


KARL MARX
8
146. Cum se numeşte una dintre principalele perspective în sociologie,
fundamentată de Marx?
Conflictualism
147. Ce sociolog pune la baza analizei sale asupra schimbării sociale
dezvoltarea diviziunii sociale?
EMILE DURKHEIM
148. Cum se numeşte conceptul, utilizat de Emile Durkheim, pentru a descrie
dereglarea funcţionalităţii unor societăţi, care nu reuşesc să mai integreze individul?
Anomie sociala
149. Cine este sociologul care înţelege prin sociologie o ştiinţă a acţiunii
sociale?
MAX WEBER
150. Cine este autorul celebrei lucrări Etica protestantă şi spiritul
capitalismului?
MAX WEBER
151. Care este conceptul, utilizat de Max Weber, în analiza apariţiei
capitalismului?
Conceptul de valori
152. Cine formulează, în sociologia românească, legea paralelismului
sociologic?
DIMITRIE GUSTI
153. Cine este sociologul care evidenţiază faptul că asigurarea obiectivităţii
este posibilă numai prin neutralitate axiologică?
MAX WEBER
154. Care este conceptul, propus de Max Weber, pentru a orienta activitatea de
cercetare ştiinţifică şi disciplinele socio-umane?
etica responsabilitatii

155. Care sunt principalele funcţii ale sociologiei?


expozitiva,explicativa,critic-ameliorativa,aplicativa/pragmatica-inginereasca

S-ar putea să vă placă și