Sunteți pe pagina 1din 130

Repere fundamentale

în învãåarea æi dezvoltarea
timpurie a copilului de la naætere
la 7 ani
SUMAR
INTRODUCERE 5

A. DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE 19


A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã 21
A.2. Subdomeniul: Sãnãtate æi igienã personalã 26

B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ 31
B.1. Subdomeniul: Dezvoltare socialã 34
B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoåionalã 41

C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 45


C.1. Subdomeniul: Curiozitate æi interes 48
C.2. Subdomeniul: Iniåiativã 49
C.3. Subdomeniul: Persistenåã 50
C.4. Subdomeniul: Creativitate 51

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII 53


D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii 56
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii 61

E. DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII 69


E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme 72
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii 76

ANEXÃ: Bibliografie 85

La întregul proces de iniåiere æi de validare a conåinutului documentului au participat numeroæi experåi æi reprezentanåi ai instituåiilor guvernamentale, nonguvernamentale, ai instituåiilor de cercetare, ai
universitãåilor, precum æi experåi internaåionali.
Dorim sã mulåumim:
Cancelariei Primului Ministru
Ministerului Educaåiei, Cercetãrii æi Inovãrii
Ministerului Muncii, Familei æi Æanselor Egale
Centrului Naåional pentru Formarea Personalului Didactic
Agenåiei Naåionale pentru Asigurarea Calitãåii din Învãåãmântul Preuniversitar
Autoritãåii Naåionale pentru Protecåia Drepturilor Copilului
Institutului pentru Ocrotirea Mamei æi Copilului „Alfred
Rusescu” Universitãåii Bucureæti – Facultatea de Psihologie æi
Ætiinåele Educaåiei Institutului de Ætiinåe ale Educaåiei
Fundaåiei Copiii Noætri
Centrul Romilor Amare
Rromenza Romani Criss
Centrului pentru Educaåie æi Dezvoltare Step by
Step Holt Romania FCSSCF

Mulåumiri speciale:
Descrierea CIP a Bibliotecii Naåionale a României Viorica Preda – Ministerul Educaåiei, Cercetãrii æi Inovãrii
Repere fundamentale în învãåarea æi dezvoltarea timpurie
Echipa de operatori de teren: Kovacs Dorina, Ambrus Eva, Ionescu
a copilului de la naætere la 7 ani / dr. Mihaela Ionescu (coord.),
Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... - Bucureæti : Vanemonde,
Cristina, Cozma Mariana, Niåã Mihaela, Mitroi Anamaria, Silvia Breben,
2010 Bibliogr. Elena Gongea, Dumitru Viorica, Botez Antoaneta, Avãdanei
ISBN 978-973-1733-16-6 Lãcrãmioara, Silvia Borteanu, Giol Maria, Aramã Georgeta, Crãciun
Silvia, Gherghina Iordache, Dãscãlescu Tatiana, Mosor Elena, Petre
I. Ionescu, Mihaela
Victoria, Neagu Milena, Sãliæte Mihaela Ioana, Pãunescu Carmen,
II.Anghelescu, Carmen
III.Boca, Cristiana
Borlovan Angela, Biriescu Terezia, Popa Ariana, Manasra Mahmud
Coordonator: Autoritãåilor locale, familiilor æi instituåiilor de educaåie timpurie, sãnãtate
Dr. Mihaela Ionescu 37.015.3 æi protecåie socialã care au sprijinit aplicarea tuturor instrumentelor
159.922.7 de validare a documentului.
Echipa de experåi:
Carmen Anghelescu Abhiyan Jung Rana -
Cristiana Boca UNICEF Deepa Grover -
Dr. Ioana Herseni Layout: Victoria UNICEF
Cristina Popescu Dumitrescu DTP: Dan Sharon Lynn Kagan - Columbia
Glãvan
Ecaterina Stativa University Pia Britto – Yale University
Dr. Cãtãlina Ulrich Editura VANEMONDE Luminiåa Costache –
Cornelia Novak Tel.: 021-331.02.00; 021- UNICEF Eugen Crai –
330.50.66 UNICEF
E-mail:
vanemonde@gmail.com
INTRODUCER
E
4

Înainte de a prezenta semnificaåia acestui document, iatã câteva informaåii drept de la mamele lor, s-au dezvoltat mult mai bine decât cei care au fost hrãniåi cu lapte
preambul1: formula.

 80% din arhitectura cerebralã a individului se dezvoltã în perioada prenatalã.


60% din structurile mentale ale unui adult se formeazã în primii trei ani de
viaåã æi din acestea 50% înainte de naætere. Copilul se naæte cu 100
miliarde de celule nervoase, între 1/4 æi 1/5 din celulele nervoase ale creierul
unui adult æi petrece primii trei ani din viaåã adãugând celule gliale pentru a
sprijini æi hrãni aceæti neuroni. În primul an de viaåã are loc o explozie sinapticã
ce este susåinutã de interacåiunile cu cei care îl îngrjiesc. Neu- ronii sunt
capabili sã formeze mii de interconexiuni între ei sub forma dendritelor æi
axonilor care se extind æi în alte regiuni ale creierului. La 6 ani copilul are douã
treimi din creierul unui adult æi are de 5-7 ori mai multe conexiuni între
neuroni decât creierul unui copil de 18 luni sau al unui adult. Creierul unui
copil de 6-7 ani are o imensã ca- pacitate de a realiza mii æi mii de
conexiuni dendritice între neuroni. Acest potenåial de dezvoltare se finalizeazã
în jurul vârstei de 10-11 ani, când copilul pierde cam 80% din acest volum de
conexiuni neuronale. Ceea ce nu dezvoltãm sau nu utilizãm, pierdem ca æi
capacitate. O enzimã este eliberatã în creier æi dizolvã toate cãile neuronale
slab mielinizate.

 Copiii care prezintã un nivel înalt de anxietate cronicã secretã cantitãåi mari
de hor- moni ai stresului, cortizoli, care dãuneazã exercitãrii capacitãåilor
cognitive æi funcåionãrii sistemului imunitar.

 Sugarii prematuri care au fost masaåi cu grijã de câteva ori în fiecare zi în


spital sau au fost åinuåi frecvent piele la piele cu mamele lor au crescut în
greutate mai repede, iar la încheierea primului an de viaåã erau mai
dezvoltaåi din punct de vedere mental æi motor decât cei care nu au fost
stimulaåi. Presiunea masajului stimuleazã o parte a nervului cranian care
activeazã tractul gastrointestinal, stimulând producerea unor hormoni precum
insulina. Cu cât este mai mare nivelul insulinei cu atît este mai efi- cientã
absorbåia hranei, iar copiii cresc mai repede. Copiii care beneficiazã de masaj
au un nivel scãzut de cortizoli în urinã, hormoni care ucid importante celule
imunitare.

 Anumite microelemente, cum ar fi fierul, iodul æi zincul, sunt extrem de


importante pentru dezvoltarea sãnãtoasã a creierului. Subnutriåia duce la
letargie, dãunând in- teresului copilului pentru lumea din jurul lui.

 Alãptarea îl protejeazã pe copil de boli, deoarece anticorpii mamei sunt


transmiæi prin lapte. Sugarii prematuri, care au fost hrãniåi cu lapte provenit
Acestea sunt doar câteva dintre datele furnizate de cercetãri despre
dezvoltarea copilului în primii 7 ani de viaåã, care întãresc ideea
importanåei perioadei timpurii din viaåa fiecãrui in- divid, precum æi
modul în care dezvoltarea copilului este determinatã de numeroæi factori de
îngrijire, protecåie æi educaåie ce acåioneazã simultan æi potenåeazã
progresul interdepen- dent în toate domeniile de dezvoltare: fizic, socio-
emoåional, cognitiv.

Nu este de ajuns doar sã îngrjim copilul, cum nu este de ajuns doar sã-l
hrãnim sau sã-l în- vãåãm lucruri noi. Copilul are nevoie simultan æi de
hranã sãnãtoasã, æi de îngrijire atentã, æi de atenåie æi cãldurã, æi de
stimulare, æi de încredere, æi de rãbdare, æi de un mediu prielnic în
care sã se dezvolte etc., fiecare la timpul potrivit. Ætirbirea vreuneia
dintre aceste condiåii, în aceastã perioadã de viaåã, are consecinåe pe
termen lung.

De aceea, prin acest document, sperãm sã venim în sprijinul tuturor celor


care îngrjiesc, cresc æi educã copiii de pânã la 7 ani din România, în
scopul construirii unei viziuni comune asupra modului în care ei se
dezvoltã æi învaåã, punând astfel bazele unei abordãri coerente a pe-
rioadei copilãriei æi ale unei premise puternice pentru politici publice
integrate destinate copi- ilor mai mici de 7 ani.

1. Early Childhood Resource Pack, Young Child Survival,Growth and Development (2004),
Module 2: Brain Deve- lopment, Rethinking the Brain, Module 3: Basic Course on ECD,
Importance of Care, Feeding is a Critical Interaction. UNICEF Headquarters, New York.
INTRODUCERE
5

1. Ce sunt Reperele Fundamentale privind RFIDT reprezintã punctul de plecare în


Învãåarea æi Dezvoltarea Timpurie (RFIDT)? Cunoaæterea elaborarea unui întreg sistem de standarde
publicã privind resursele umane, serviciile oferite æi
RFIDT reprezintã un set de enunåuri care reflectã aæteptãrile privind ceea ce ar politicile publice privind educaåia, îngrijirea æi
tre- bui copiii sã ætie æi sã fie capabili sã facã. Acestea sunt definite pentru a Îmbunãtãåirea
protecåia copilu-
sprijini creæterea æi dezvoltarea copiilor de la naætere pânã la intrarea în æcoalã, procesului
educaåional lui de la naætere la 7 ani.
atât în mediul familial, cât æi în cadrul altor servicii de îngrijire æi educaåie Contribuind la elaborarea unui întreg
timpurie. Aceste aætep- set de standarde, RFIDT au multiple
tãri au ca repere atât cercetãrile æi noile teorii privind dezvoltarea D utilizãri:
copilului gene- rate de psihologie, neuropsihologie, ætiinåele educaåiei (în ezvo  îmbunãtãåirea procesului edu-
ansamblu), cât æi valorile naåionale pe care dorim sã le transmitem æi sã ltare caåional din serviciile de educaåie
le promovãm începând cu educaåia timpurie. a Ev

Dezvoltarea curriculumului
tim- purie;

Monitorizare naåionalã
abili alua
tãåil rea  îmbunãtãåirea curriculum-ului
RFIDT reprezintã o resursã, un document care informeazã educatorii, pãrinåii or prog des- tinat educaåiei copilului
æi, în general, toåi adulåii (care participã la creæterea, îngrijirea, pare ram de la naætere la 7 ani;
dezvoltarea æi edu- caåia copiilor) asupra aæteptãrilor pe care le pot avea ntale elor
 îmbunãtãåirea pregãtirii cadrelor
faåã de aceætia în perioada copilãriei. Ele reflectã finalitãåile acåiunilor di- dactice;
noastre, ne orienteazã æi ne ajutã sã ne  dezvoltarea æi îmbunãtãåirea
adaptãm practicile în acord cu specificul dezvoltãrii în aceastã perioadã a pro- gramelor de educaåie
vieåii, având în vedere în mod holist toate domeniile dezvoltãrii copilului. Pregãtirea parentalã;
cadrelor didactice  evaluarea æi îmbunãtãåirea
Întrucât existã diferenåe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale programelor educaåionale oferite de
copiilor, aceste RFIDT sunt flexibile, permiåând mici variaåii de la copil la copil. Însã serviciile de edu- caåie, îngrijire æi
prin formularea lor, ele orienteazã adulåii în procesul de participare æi sprijinire a protecåie;
creæterii æi dezvoltãrii nor- male æi depline a copilului.  monitorizarea la nivel de sistem educaåional a
im- pactului programelor educaåionale
destinate copi- ilor de la naætere la 7 ani;
 îmbunãtãåirea nivelului de cunoaætere publicã asupra importanåei æi valorii
Pentru cadrele didactice, formularea RFIDT reprezintã un punct de referinåã în perioadei copilãriei timpurii;
organizarea æi proiectarea activitãåilor din unitãåile de educaåie timpurie. Ele au o  crearea unui continuum al învãåãrii care leagã dezvoltarea æi îngrijirea timpurie
funcåie diagnosticã numai la nivel de grup de copii, æi nu la nivel individual æi au de succe- sul de mai târziu din æcoalã æi din viaåã, prin alinierea acestor repere
ca scop evaluarea nivelu- lui la care se situeazã toåi copiii dintr-o grupã, cu cerinåele pentru etapele urmãtoare de dezvoltare ale copilului.
creæã/grãdiniåã, din întregul sistem pe fiecare din domeniile precizate de
document. Pentru cadrul didactic, observarea copiilor în baza RFIDT are ca scop
conturarea unui profil al grupei de copii pentru a vedea care sunt domeni- ile de
dezvoltare care sunt mai puåin solicitate prin activitãåile desfãæurate în grãdiniåã
æi, în acest mod, a interveni în proiectarea viitoarelor activitãåi.
Scopul principal al elaborãrii acestor RFIDT este acela de a oferi un cadru comun de referinåã în abordarea integratã a copilului prin toate serviciile de sãn
6

consultarea unei game largi de specialiæti din domenii precum: pediatrie, psihologia
2. Procesul de elaborare a RFIDT dezvoltãrii, pe- dagogie, psihologia/pedagogia copilului mic, asistenåã socialã, precum æi cadre
UNICEF a demarat în anul 2002 iniåiativa globalã de dezvoltare a standardelor de didactice
învãåare æi dezvoltare timpurie. În prima fazã, 6 åãri au fost incluse în acest proces.
România s-a alã- turat iniåiativei în aprilie 2007 când o echipã de consultanåi a
participat la programul de for- mare de la Istanbul, organizat æi susåinut de Biroul
Regional UNICEF cu sediul la Geneva. România, ca æi celelalte åãri incluse în
aceastã iniåiativã globalã, a beneficiat de sprijinul con- stant al Biroului Central æi
Regional æi al consultanåilor internaåionali. Pe tot parcursul celor trei etape majore
ale procesului de elaborare a RFIDT - respectiv formularea reperelor, vali- darea de
conåinut æi validarea de vârstã -, Reprezentanåa UNICEF în România a alocat
resursele tehnice, logistice æi financiare necesare acestui demers. Tot pe perioada
acestui de- mers, România a fost reprezentatã în diferite consultãri la nivel global
organizate cu sprijinul UNICEF.

RFIDT au fost elaborate printr-un proces comprehensiv æi colaborativ care a


implicat multe surse de informaåie, expertizã æi sprijin. Procesul de elaborare æi
finalizare a RFIDT a durat 2 ani æi jumãtate, debutând în mai 2007 æi încheindu-
se în noiembrie 2009.

O echipã de experåi sprijiniåi de Reprezentanåa UNICEF din România, alcãtuitã din


reprezen- tanåi ai Ministerului Educaåiei, Cercetãrii æi Inovãrii, Universitãåii Bucureæti
æi organizaåiilor neguvernamentale, a coordonat acest proces.

Procesul a avut cinci etape distincte:


1.Organizarea unui workshop cu reprezentanåi ai ministerelor ce coordoneazã
elabo- rarea æi implementarea de politici privind educaåia, îngrijirea æi protecåia
copilului de la naætere la 7 ani, cu specialiæti în domeniul dezvoltãrii timpurii din
lumea academicã (uni- versitãåi), reprezentanåi ai agenåiilor guvernamentale a
cãror activitate vizeazã calitatea procesului educaåional æi a pregãtirii resurselor
umane (formare iniåialã æi continuã), reprezentanåi ai organizaåiilor
neguvernamentale care implementeazã proiecte în dome- niul educaåiei, îngrjirii
æi protecåiei copilului mic, cercetãtori în domeniul ætiinåelor educa- åiei, pentru a
dezbate tema valorilor pe care dorim sã le promovãm prin educaåia, îngrjirea
æi protecåia copilului pânã la vârsta de 7 ani. În urma acestui workshop, va-
lorile naåionale rezultate au fost: unicitatea copilului/diversitate, dezvoltare ple-
narã, bunãstare, sãnãtate, interculturalitate, autocontrol, respect (de sine æi
faåã de semeni), independenåã, demnitate, identitate, creativitate, responsabi-
litate, ordine interioarã, grijã faåã de mediu, solidaritate faåã de comunitate.

2.Elaborarea primei variante de RFIDT în conformitate cu valorile naåionale


stabilite.

3.Validarea conåinutului RFIDT. Procesul de validare de conåinut a implicat


æi pãrinåi, scopul principal fiind acela de a valida aria de domenii ale
dezvoltãrii pentru care reperele au fost elaborate, conåinutul reperelor æi
al indicatorilor corespunzãtori aces- tor repere, precum æi practicile de
sprijin propuse. Criteriile de analizã au fost: cuprinderea tuturor
aspectelor semnificative din dezvoltarea æi învãåarea copilului de
pânã la 7 ani, evitarea suprapunerilor sau a lacunelor în definirea
domeniilor de dezvoltare, a reperelor æi a indicatorilor, promovarea de
practici care sã punã adultul în sprijinul copilului în scopul oferirii
contextelor æi ocaziilor de dezvoltare æi învãåare propice fiecãrei vârste.
De aseme- nea, o echipã de doi recunoscuåi experåi internaåionali,
consultanåi ai UNICEF au fost con- sultaåi pentru validarea
conåintului RFIDT.
În urma procesului de validare a conåinutului, RFIDT au fost revizuite.

4.Validarea de vârstã a RFIDT. Procesul de validare de vârstã a fost


coordonat de o echipã formatã din: specialiæti în psihologia dezvoltãrii
copilului, educaåie timpurie æi creæterea æi îngrijirea copilului mic æi un
statistician. Procesul de validare a durat 9 luni æi s-a realizat prin
investigarea unui eæantion reprezentativ la nivel naåional pentru copiii
cu vârsta cuprinsã între naætere æi 7 ani. Scopul procesului de
validare de vârstã a fost acela de a va- lida, de data aceasta,
conåinutul indicatorilor formulaåi pentru fiecare perioadã de vârstã în
raport cu cunoætinåele æi abilitãåile copiilor din România. Variabilele
avute în vedere în
INTRODUCERE
7

constituirea eæantionului au fost: mediul de rezidenåã, sex, etnie, cu/fãrã


 Conåinutul RFIDT reflectã faptul cã învãåarea æi dezvoltarea copiilor sunt
fraåi, cuprins/necuprins în unitãåi de educaåie timpurie. Au fost implicate 13 con- cepte multidimensionale æi cã toate domeniile de dezvoltare sunt
judeåe æi Munici- piul Bucureæti æi un numãr de 26 de operatori. intercore- late. Trebuie acordatã atenåie tuturor domeniilor deoarece
În urma rezultatelor obåinute prin aplicarea instrumentelor de validare a fiecãrui învãåarea æi dezvoltarea copilului sunt complexe æi se petrec traversând
indica- tor din RFIDT, a fost realizatã o nouã revizuire a documentului. simultan toate domeniile de dezvoltare.

5.Finalizarea RFIDT. Varianta finalã a documentului a fost obåinutã în urma  Conåinutul RFIDT åine cont de importanåa rolului jucat de familie,
pacurgerii celor douã etape de validare, în urma cãrora au fost realizate comunitate æi mediu în dezvoltarea copilului. Familiile reprezintã un factor
douã revizuiri. semnificativ prin contribuåia lor asupra dezvoltãrii æi învãåãrii copilului de-a
lungul întregii vieåi a aces- tuia. RFIDT recunosc faptul cã toåi copiii se
Întregul proces de elaborare a RFIDT, precum æi implementarea lor se bazeazã pe dezvoltã æi învaåã în contextul interacåiu- nilor æi relaåiilor pe care copiii le
anumite principii (prezentate în urmãtoarea secåiune a introducerii) care reflectã stabilesc cu primele persoane care au grijã de ei, pãrinåii, apoi cu
perspectiva actualã asupra dezvoltãrii copilului, asupra rolului adulåilor din jurul lui, comunitatea apropiatã æi mediul în care trãiesc.
precum æi a modului în care dezvoltarea æi învãåarea trebuie privite în aceastã
perioadã a vieåii. Reperul PRIMORDIAL al RFIDT este COPILUL.
 RFIDT recunosc capacitatea tuturor copiilor de a învãåa, de a realiza
progrese în dezvoltare, indiferent de dispoziåiile lor fizice sau emoåionale,
de expe- rienåele anterioare sau moætenirea culturalã. Setul de RFIDT este
universal æi tre- buie dezvoltat pentru toåi copiii, indiferent de
diferenåele culturale, de statut socio-economic, de prezenåa unor deficienåe
3. Principii orientative privind æi probleme fizice sau de învãåare. RFIDT trebuie sã ia în consideraåie aceastã
conåinutul æi implementarea RFIDT diversitate æi sã se adapteze naturii unice a în- vãåãrii æi dezvoltãrii copilului.
Cea mai mare parte a copiilor au potenåialul de a împlini aceste repere pentru
3.1. Principii referitoare la conåinutul RFIDT vârsta lor, dacã li se asigurã susåinerea æi stimularea adecvatã dezvoltãrii.

Cadrele didactice, pãrinåii æi alåi adulåi care participã la creæterea, dezvoltarea æi


educaåia copiilor mici utilizeazã RFIDT ca o modalitate de a înåelege mai bine ce
aæteptãri pot avea în privinåa copiilor în raport cu vârsta pe care o au æi de a
sprijini æi stimula mai eficient proce- sul lor de învãåare æi dezvoltare.

 Conåinutul RFIDT corespunde vârstei copiilor, luând în consideraåie


diferenåele individuale privind ritmul de dezvoltare al fiecãrui copil. Fiecare
copil este unic în modul în care creæte, se dezvoltã æi dobândeæte deprinderi
æi competenåe. Copiii trec prin stadii similare de dezvoltare, dar în ritmuri
diferite. Nu trebuie sã ne aæteptãm ca toåi copiii sã atingã aceleaæi
standarde în acelaæi timp sau la acelaæi nivel de perfor- manåã.

 RFIDT recunosc rolul copiilor mici ca participanåi activi la învãåare. Copiii nu


sunt recipiente pasive pentru cunoætinåe; ei învaåã prin joc, prin implicare
activã, an- gajare, explorare æi exploatarea simåurilor – auz, vãz, gust etc.
RFIDT trebuie sã re- cunoascã faptul cã toåi copiii trebuie expuæi unei game
cât mai bogate de oportunitãåi de învãåare, în moduri diferite æi în
contexte diferite.
8

 Conåinutul RFIDT åine cont æi respectã moætenirea culturalã æi  RFIDT sunt revizuite æi actualizate cel puåin o datã la cinci ani. Pentru ca RFIDT
diferenåele lingvistice. Importanåa diversitãåii mediilor æi moætenirii sã rãmânã relevante, sistematice, ele trebuie sã fie revizuite periodic printr-un proces
culturale trebuie sã se regãseascã în aceste repere. consultativ participativ.

 RFIDT recunosc faptul cã la vârsta timpurie, copiii dobândesc abilitãåi în-


deosebi prin utilizarea diverselor strategii de învãåare æi prin construirea de
variate contexte æi medii de învãåare. Contextele de învãåare în perioada
timpurie sprijinã æi stimuleazã învãåarea æi dezvoltarea copiilor mici. RFIDT
trebuie sã recunoascã necesitatea existenåei acestor medii de învãåare æi faptul
cã ele reprezintã diversitatea modalitãåilor de predare æi învãåare æi diversitatea
experienåelor de învãåare æi dezvoltare.

 Conåinutul RFIDT este orientat de cercetãrile æi practicile bune din educaåia


timpurie. Întrucât RFIDT sunt utilizate pentru a maximiza dezvoltarea
programelor educaåionale æi a experienåelor educaåionale ale copiilor, ele
trebuie sã se bazeze pe informaåii valide, riguroase æi realiste de cunoaætere a
dezvoltãrii copilului æi familiei. RFIDT trebuie sã se bazeze pe expertizã æi
experienåã în lucrul cu copiii mici.

3.2. Principii referitoare la implementarea RFIDT

 Bunãstarea copiilor æi respectul pentru familiile lor au cea mai mare priori-
tate în implementarea RFIDT. Familiile reprezintã primul æi cel mai
important edu- cator, decident æi suport în viaåa copiilor. Implicarea
familiilor trebuie vãzutã ca un proces esenåial în implementarea RFIDT.
åarea æi dezvoltarea timpurie a copilului:
 RFIDT
tãrii copilului æi suntcon-
nu trebuie utilizate pentru
siderate ca oa listã
sprijini dezvoltarea copiilor,
de comportamente proiectarea
ce serveæte dreptpro-
parcurs fix al dez- voltãrii copilului.
„diagnosticare” a copilului, ele orienteazã conåinutul instrumentelor de evaluare, dar RFIDT
gramului de educaåie timpurie æi practicile educaåionale din familie. nu sunt un substitut al acestora. Ele pot fi utilizate ca o bazã pentru observarea copiilor æi realizarea unui prof
tre-cadrelor
a calitãåii activitãåii buie utilizate pentru cia stau
di- dactice, ajutalacopiii
bazamici, familiile,
elaborãrii educatorii æi de
instrumentelor programele
evaluare a competenåelor cadrelor didactice.
educaåionale sã exceleze. RFIDT nu trebuie utilizate ca instrumente pentru
criticarea, excluderea sau sancåionarea copiilor, a cadrelor didactice sau a
familiilor. RFIDT pot servi drept in- strument pentru discuåie, dialog æi
împãrtãæirea experienåelor între pãrinåi, profesio- niæti din domeniul
educaåiei timpurii æi membrii comunitãåii.

 RFIDT sunt utilizate judicios æi în scopul pentru care au fost create. Ele
trebuie sã sprijine familiile care sunt primele care lucreazã cu copiii. Ele nu
trebuie utilizate pentru a foråa sau bloca dezvoltarea copilului sau
pentru a eticheta copilul.
 Implementarea RFIDT este evaluatã pentru a se asigura utilizarea ei
adecvatã de cãtre familii, unitãåile de educaåie timpurie æi
comunitãåi. Rezultatele eva- luãrii trebuie sã conducã la o
utilizare mai bunã a acestora.

4 Pentru utilizarea æi implementarea optimã a RFIDT se asigurã


suport tehnic æi material adecvat. Familiile, educatorii æi ceilalåi
adulåi care sunt implicaåi în dez- voltarea copilului trebuie sã fie
familiarizaåi æi orientaåi în utilizarea adecvatã a RFIDT. Ei trebuie
ajutaåi tocmai pentru a se asigura cã prin utilizarea lor RFIDT
contribuie la stimularea dezvoltãrii copilului în toate domeniile indicate
de cãtre aceste repere.
INTRODUCERE
9

specificul fiecãruia dintre domenii æi sã urmãreascã dezvoltarea globalã a


4. Definirea domeniilor de dezvoltare copilului. Fiecare dome- niu de dezvoltare cuprinde subdomenii æi în anumite
æi a grupelor de vârstã cazuri aspecte specifice sub- domeniilor, în scopul asigurãrii coerenåei în
interiorul domeniului dar mai ales pentru cuprinderea tuturor aspectelor
definitorii pentru domeniul respectiv.
Aceastã secåiune include definirea domeniilor de dezvoltare care se bazeazã pe
urmã- toarele premise:

a)Îndeosebi în primii trei ani de viaåã copiii învaåã într-un ritm foarte alert. Ei
traverseazã cu rapiditate perioada de la dependenåa totalã de cei care-i
îngrijesc æi le satisfac toate nevoile æi devin moderat independenåi aproape
de 3 ani, intervenind æi implicându-se în procesul de satisfacere de cãtre
adulåi a acestor nevoi.

b)Creæterea æi dezvoltarea copiilor în primii ani de viaåã este foarte rapidã


înregistrând salturi calitative în intervale scurte de timp. Chiar dacã, în
esenåã, copiii cresc æi se dezvoltã trecând prin stadii similare, fiecare copil
este un individ unic care se dezvoltã în ritm propriu. Dezvoltarea æi învãåarea
copiilor reprezintã un proces continuu care se bazeazã pe experienåele æi
cunoætinåele anterioare ale copilului. Stilul de învãåare unic al fiecãruia dintre
copii, abilitãåile æi experienåele sale se reunesc pentru a susåine pro-
gresul/evoluåia de-a lungul acestui continuum.

c)La copiii mici nu se produce disparat dezvoltarea fizicã, socialã, emoåionalã,


cognitivã sau de limbaj. Copiii învaåã holistic, astfel încât fiecare domeniu le
influenåeazã pe cele- lalte æi nici unul nu opereazã independent. Un copil care
învaåã sã meargã va urmãri privirea mamei sale, iar dacã pe chipul ei citeæte
îngrijorarea sau spaima se va opri din noua încercare; dacã va citi mulåumirea,
încrederea, va avea curaj sã continue. Aceastã referinåã socialã a copilului este
esenåialã pentru stimularea copilului, stabilirea încrederii sale de a explora mai
departe sub supravegherea adultului. Odatã cu achiziåia mersului, copilul învaåã
sã-æi coordoneze miæcãrile, sã-æi concentreze atenåia, sã înåeleagã un mesaj
verbal transmis de cãtre adult æi sã rãspundã verbal sau non-verbal la acesta.
În acelaæi mod, un copil hrãnit æi îngrijit corespunzãtor va dispune de o
capacitate mare de a învãåa.

d)Copiii mici au nevoie sã fie expuæi, stimulaåi în toate domeniile de dezvoltare


în mod simultan. Focalizarea pe oricare dintre domenii æi ignorarea celorlalte
prejudiciazã dez- voltarea plenarã a copilului. Standardele sunt elaborate pe
domenii de dezvoltare, dar dezvoltarea copilului trebuie consideratã
holistic.

e)Structurarea reperelor pe domenii de dezvoltare are scopul de a surprinde


f) Definirea domeniilor de dezvoltare reprezintã totodatã expresia valorilor æi a
modului în care ne formulãm aæteptãrile privind copilul în viitor. Valorile care
stau la baza consti- tuirii domeniilor de dezvoltare au fost enunåate dupã
cum urmeazã2: unicitatea copilu- lui/diversitate, dezvoltare plenarã, bunãstare,
sãnãtate, interculturalitate, autocontrol, respect (de sine) æi faåã de semeni,
independenåã, demnitate, identitate, creativitate, responsabilitate, ordine
interioarã, grija faåã de mediu, solidaritate faåã de comunitate.

Notã: Preocuparea pentru tratarea copilului ca individualitate, dar æi creæterea lui


prin va- lorizarea lumii diverse în care trãieæte ca æi preocuparea pentru
dezvoltarea sa plenarã, reprezintã idei care transced un domeniu de dezvoltare sau
altul æi se reflectã în modul în care contemporaneitatea priveæte educaåia timpurie æi
structureazã programele de calitate adresate copiilor de la naætere la 6/7 ani.

2. Aceste valori au fost stabilite în urma unui proces de consultare a reprezentanåilor instituåiilor
guvernamentale æi non-guvernamentale, a unor experåi în domeniile educaåiei, îngrijirii, sãnãtãåii æi protecåiei
care desfãæoarã programe æi activitãåi destinate direct sau indirect copiilor de la naætere la 7 ani. Acest
proces de consultare a fost realizat de Reprezentanåa UNICEF, ca proces premergãtor elaborãrii RFIDT, în
perioada mai-iunie 2007.
10

4.1. Domeniile de dezvoltare pentru care sunt elaborate RFIDT B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOÅIONALÃ – vizeazã debutul vieåii sociale a copilului, ca-
sunt urmãtoarele: pacitatea lui de a stabili æi a menåine interacåiuni cu adulåi æi copii. Interacåiunile sociale
me- diazã modul în care copiii se privesc pe ei înæiæi æi lumea din jur. Dezvoltarea
A. DEZVOLTAREA FIZICÃ, SÃNÃTATEA ÆI IGIENA PERSONALÃ – cuprinde o gamã
emoåionalã vizeazã îndeosebi capacitatea copiilor de a-æi percepe æi exprima emoåiile,
largã de deprinderi æi abilitãåi (de la miæcãri largi, cum sunt sãritura, alergarea, pânã la
de a înåelege æi rãspunde emoåiilor celorlalåi, precum æi dezvoltarea conceptului de sine,
miæcãri fine de tipul realizãrii desenelor sau modelarea), dar æi coordonarea, dezvoltarea
crucial pentru acest domeniu. În strânsã corelaåie cu conceptul de sine se dezvoltã
senzorialã, alã- turi de cunoætinåe æi practici referitoare la îngrijire æi igienã
imaginea despre sine a copilu- lui, care influenåeazã decisiv procesul de învãåare. Cele
personalã, nutriåie, practici de menåinerea sãnãtãåii æi securitãåii personale.
douã subdomenii sunt strâns inter- dependente.

DEZVOLTAREA FIZICÃ, SÃNÃTATEA ÆI IGIENA PERSONALÃ

DEZVOLTAREA FIZICÃ
Dezvoltarea motricitãåii grosiere Dezvoltarea motricitãåii fine Dezvoltarea senzorio-motorie

SÃNÃTATEA ÆI IGIENA PERSONALÃ


Promovarea sãnãtãåii æi a nutriåiei Promovarea îngrijirii
æi igienei personale

Promovarea practicilor privind securitatea personalã


Dezvoltarea abilitãåilor de interacåi- une cu copii de vârstã apropiatã

Acceptarea æi respectarea diversitãåii

Dezvoltarea comportamentelor prosociale

DEZVOLTAREA EMOÅIONALÃ

Dezvoltarea conceptului de sine

Dezvoltarea autocontrolului emoåional

Dezvoltarea expresivitãåii emoåionale


INTRODUCERE
11

C. ATITUDINEA ÎN ÎNVÃÅARE – se referã la modul în care copilul se implicã într-o


D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI PREMISELE CITIRII ÆI
activi- tate de învãåare, modul în care abordeazã sarcinile æi contextele de învãåare,
SCRIERII – vizeazã dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii,
precum æi la atitudinea sa în interacåiunea cu mediul æi persoanele din jur, în afara
sintaxei, dar æi a înåelegerii semnificaåiei), a comunicãrii (cuprinzând abilitãåi de
deprinderilor æi abili- tãåilor menåionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.
ascultare, comunicare oralã æi scrisã, nonverbalã æi verbalã) æi preachiziåiile pentru scris-
citit æi însoåeæte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

CAPACITÃÅI ÆI ATITUDINI ÎN ÎNVÃÅARE

CURIOZITATE ÆI INTERES

INIÅIATIVÃ

PERSISTENÅÃ ÎN ACTIVITÃÅI

CREATIVITATE
Însuæirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj
12

E. DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII – a fost definitã în termenii


4.2. Principii referitoare la conåinutul RFIDT
abi- litãåii copilului de a înåelege relaåiile dintre obiecte, fenomene, evenimente æi
persoane, din- colo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include ablitãåile de gândire
Întrucât România iniåiazã procesul de elaborare a RFIDT cu scopul de a construi un
logicã æi rezolvare de probleme, cunoætinåe elementare matematice ale copilului æi cele
întreg sis- tem de repere fundamentale în abordarea integratã a educaåiei, îngrijirii æi
referitoare la lume æi mediul înconjurãtor.
dezvoltãrii copilu- lui mic, perioada de referinåã în elaborarea RFIDT este întreaga
perioadã a copilãriei timpurii: naætere-7 ani.

DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII

DEZVOLTAREA GÂNDIRII LOGICE ÆI REZOLVAREA DE PROBLEME

Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme

CUNOÆTINÅE ÆI DEPRINDERI ELEMENTARE MATEMATICE, CUNOAÆTEREA


ÆI ÎNÅELEGEREA LUMII

ntãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice, operaåii, concepte de spaåiu, forme geometrice, înåelegerea modelelor, mãsurare)

Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, Spaåiul, metode ætiinåifice)

Diferenåele semnificative din cadrul acestei perioade conduc la urmãtoarea grupare pe


vârste:
a. naætere-18 luni
b. 19-36 luni
c. 37-60 luni
d. 61-84 luni
Vârsta indicatã la care fiecare copil atinge fiecare indicator reprezintã un jalon
orientativ. Date fiind caracteristicile individuale ale copiilor, aæteptãm æi acceptãm
diferenåe în momentul æi modalitatea în care copiii ating indicatorii propuæi. Nu toåi
copiii vor atinge indicatorii în intervalul de timp specificat. Unii vor ajunge mai
repede la achiziåionarea lor, în timp ce alåii vor ajunge în alt ritm, altã ordine, sau
nu vor ajunge deloc. În toate aceste cazuri, intervalul de timp este un
cadru, un reper cu funcåia de informare æi nu are rolul de a
constrânge cursul natural al dezvoltãrii unui copil.

Câteva argumente în favoarea acestei grupãri a vârstelor în


intervalul naætere-7 ani:

reperele fundamentale pentru fiecare domeniu de dezvoltare sunt


astfel definite pen- tru a traversa întreaga perioadã de vârstã
naætere-7 ani, ca aæteptãri finale pentru copilãria timpurie. În
interiorul fiecãrui reper fundamental sunt formulaåi indicatori care
reflectã specificul unei anumite vârste. Altfel spus, reperul vizeazã
dezvoltarea copilului de la naætere la 7 ani pentru un anumit
domeniu de dezvoltare, însã indica- torii reflectã ceea ce este
dezirabil la finalul fiecãreia dintre grupele de vârstã stabilite.

Întrucât diferenåele individuale în ritmul de dezvoltare a copiilor pot


fi foarte mari, am recurs la o grupare mai sinteticã a anilor, dar care
åine cont de diferenåele majore din- tre etapele dezvoltãrii
copilului semnalate de psihologia copilului.

Intervalul naætere-18 luni a fost stabilit pentru a permite prin


specificul vârstei sur- prinderea mai multor achiziåii în toate
domeniile de dezvoltare. Astfel, la finalul aces- tei perioade de
vârstã se poate observa în care dintre domeniile de dezvoltare
stabilite copilul manifestã o mai lentã dezvoltare sau probleme în
dezvoltare æi, implicit, nece- sitã fie o mai puternicã stimulare sau
chiar intervenåie specificã. 18 luni reprezintã pe- rioada pe care æi
cercetãrile privind dezvoltarea creierului o menåioneazã ca fiind
semnificativã din punct de vedere al dezvoltãrii cognitive a
copilului.
INTRODUCERE
13

Intervalul 19-36 luni a fost ales întrucât marcheazã o perioadã de mari capabili sã facã.
salturi în dez- voltare care se diferenåiazã major, în toate domeniile
dezvoltãrii, de perioada ante- rioarã æi de cea care îi urmeazã. Este o INDICATORI
perioadã foarte importantã în special din punct de vedere al cuceririi Indicatorii reprezintã manifestãri observabile privind comportamentul æi abilitãåile copiilor.
independenåei „dependente” de adult. In- dicatorii sunt specifici fiecãrui interval de vârstã æi sunt ordonaåi ierarhic, pentru a
putea ur-
Intervalul 37-60 luni se concentreazã pe perioada preæcolaritãåii mijlocii care
îmbracã un anumit specific din perspectiva socializãrii, a interacåiunii sociale
cu cei de vârstã apropiatã æi cu adulåii, a achiziåiilor în planul limbajului, a
proceselor psihice, a jocului.

Intervalul 61-84 luni este cel destinat pregãtirii copilului pentru intrarea în
æcoalã, perioadã în care copilul dispune de o mare capacitate de a opera cu
obiectele, cuvin- tele, mediul æi interacåiunile cu ceilalåi. Disponibilitatea lui
cognitivã, fizicã æi socio- emoåionalã este diferitã de perioadele anterioare
din perspectiva modului în care copilul se raporteazã la realitatea
înconjurãtoare, prin modul în care prelucreazã mesajele primite æi le
integreazã în structuri psihice.

Definirea termenilor utilizaåi în acest document:

DOMENIUL
Domeniul este definit ca parte din complexitatea dezvoltãrii copilului cu
caracteristici speci- fice date de tipul de achiziåii æi procese ce le presupune.
Domeniile sunt variabile ca întin- dere, dar se regãsesc în toatã perioada de la
naætere la 7 ani, formând permanent un întreg, chiar dacã în anumite stadii de
dezvoltare, unele domenii comportã intensitãåi mai evidente.

SUBDOMENIUL
Fiecare domeniu este divizat în sub-domenii care reprezintã faåete generale ale
domeniului respectiv. Toate subdomeniile unui domeniu oferã o imagine
comprehensivã a acestuia.

ASPECTE SPECIFICE ALE SUB-DOMENIULUI


Unele subdomenii, datoritã complexitãåii lor, cuprind o detaliere în categorii
distincte de cunoætinåe æi abilitãåi sub forma aspectelor specifice, care reprezintã
faåete subordonate ale respectivului sub-domeniu.

REPERE FUNDAMENTALE privind DEZVOLTAREA æi ÎNVÃÅAREA TIMPURIE


RFIDT reprezintã enunåuri privind aæteptãrile a ceea ce copiii ar trebui sã ætie æi sã fie
mãri progresul în atingerea unui anumit reper. Indicatorii listaåi reprezintã
anumite modali- tãåi prin care copiii pot demonstra progresul lor în dezvoltare,
dar trebuie reåinut cã aceastã listã de indicatori nu este una exhaustivã æi cã
sunt copii care vor demonstra prin modalitãåi unice, individuale realizãri în
direcåia atingerii RFIDT.

PRACTICI DE SPRIJIN
Reprezintã exemple de strategii/activitãåi de învãåare care faciliteazã dezvoltarea
copilului æi în care adulåii se pot implica sau pe care le pot utiliza, atât în cadrul
instituåiilor de îngrijire, protecåie æi educaåie timpurie dar æi în cadrul familiei, în
scopul atingerii indicatorilor. Aces- tea sunt exemple de modalitãåi în care adulåii
pot interacåiona cu copiii în scopul stimulãrii creæterii æi dezvoltãrii lor æi a
producerii învãåãrii. Practicile de sprijin indicã ceea ce facem îm- preunã cu copiii,
nu ceea ce facem cu copiii.
Pentru cã anumite aspecte ale învãåãrii æi dezvoltãrii sunt mai intense în anumite
stadii ale dezvoltãrii, numãrul indicatorilor æi al exemplelor privind practicile de
sprijin vor varia.
În structurarea documentului am utilizat urmãtoarea schemã:

A. Domeniul
d.1. Subdomeniul:
d.1.1. Aspect specific: Motricitate grosierã
Reper 1:
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori Indicatori Indicatori Indicatori

Practici de sprijin Practici de sprijin Practici de sprijin Practici de sprijin

5. De ce avem nevoie de Reperele


Fundamentale pentru Învãåarea æi Dezvoltarea
Timpurie a copilului
Cu cât ætim mai multe despre copii, cu atât mai bine îi sprijinim sã se dezvolte æi
sã devinã adulåii pe care ni-i dorim în societate. Pe de o parte, responsabilitatea
pentru copii face parte din viaåa noastrã cotidianã. Pe de altã parte,
conætientizarea importanåei acestei perioade pentru devenirea ulterioarã a
individului a fãcut ca la nivel internaåional æi, în ultimul timp æi
14

în România, sã se acorde o atenåie specialã copilãriei æi alocãrii de resurse pentru Copilul este privit ca întreg, cu corpul sãu, cu mintea sa, cu emoåiile æi creativitatea sa,
îngrijirea æi educarea copiilor în aceastã perioadã a vieåii. dar æi cu is- toria sa personalã ca identitate socialã. (Moss æi Petrie, 2002). Aceastã
Concepåia despre copil æi copilãrie a fost æi este determinatã de noile cuceriri perspectivã – a dezvoltãrii, documentatã în numeroase cercetãri pretutindeni în lume,
ætiinåifice, teo- retice æi practice æi influenåeazã modul în care este conceputã reflectã regularitãåile ce se regãsesc în dezvoltarea fizicã æi psiho-socialã în timpul
educaåia. Perspectiva asupra dezvoltãrii copilului este tributarã contextului cultural, copilãriei. Cercetãrile atrag atenåia asupra corelaåiei dintre dezvoltarea copilului æi calitatea
socio-economic, politic al unei åãri, dar æi tradiåiei (uneori neconsolidate sau nutriåiei, îngrijirii, educaåiei æi, implicit, asupra vulnerabilitãåii copilului în timpul acestei
neinfluenåate de noi infuzii teoretice æi argumente ale teoriei aplicate). Aceastã perioade formative, consideratã criticã sau sensibilã. Mai concret, din punct de vedere al
concepåie despre copil æi copilãrie reprezintã un complex de idei, valori, modele, dezvoltãrii în perioada 0-6-7 ani, urmãtoarele aspecte sunt foarte importante: evoluåia
norme, practici, aæteptãri despre cum sunt copiii, respectiv despre cum sã îi fizicã, mentalã, socialã æi emoåionalã este distinctã de cea a copiilor mai mari
creætem, cum sã îi educãm æi sã îi socializãm. sau a adulåilor, îmbrãcând faze, stadii, ritmuri æi repere de evoluåie specifice;
Sintaxa educaåiei a înregistrat de-a lungul timpului o dinamicã ce astãzi se în societãåile moderne se petrec numeroase transformãri progresive în ceea ce
regãseæte în pa- radigma abordãrii holiste a dezvoltãrii copilului (Vezi Anexa nr. 1 priveæte competenåele fizice, cognitive æi social-emoåionale ale copiilor, din
ce prezintã o scurtã per- spectivã istoricã asupra educaåiei copilului mic æi un perioada micii copilãrii pânã la intrarea în æcoalã. Aceste transformãri
parcurs istoric al educaåiei copilului mic în România). Societatea de azi æi mai marcheazã formarea compe- tenåelor æi capacitãåilor, modurilor de
ales cea de mâine, precum æi toate argumentele adunate în ultimele decenii relaåionare, comunicare, învãåare æi joc etc.;
privind politicile publice, programele sociale/educaåionale/de igienã æi sãnãtate, în perioada timpurie fiinåa umanã prezintã cel mai mare grad de dependenåã de
avantajele æi implicaåiile impactului intervenåiei noastre asupra copiilor în perioada relaåiile cu ceilalåi (pãrinåi, fraåi, co-vârstnici, alåi adulåi) nu doar pentru a supravieåui, ci
copilãriei timpurii, ne obligã sã ne adaptãm modul de a privi aceastã perioadã din æi pentru secu- ritate emoåionalã, integrare socialã, formarea competenåelor cognitive æi
viaåa individului în scopul asigurãrii acestuia a celui mai bun start în viaåã. achiziåii culturale; dezvoltarea copilului este foarte sensibilã la impactul negativ al
malnutriåiei, al îngri- jirii neadecvate æi al lipsei afecåiunii parentale, tratamente
care îl afecteazã decisiv; cercetãrile ultimilor ani din domeniul dezvoltãrii
Abordãri actuale ale copilului æi copilãriei. Perspectiva integratã asupra creierului demonstreazã impactul or- ganic (arhitectura creierului) æi mental
copilului în perioada timpurie æi necesitatea unei astfel de abordãri (dezvoltarea cãilor neuronale din toåi lobii
creierului) asupra întregii dezvoltãri a copilului mic;
Avem în vedere douã direcåii de analizã a copilului în perioada timpurie: dacã nevoile de bazã ale copilului nu sunt satisfãcute, dacã este maltratat sau
a.Copilul în integralitatea lui ca persoanã (perspectiva dezvoltãrii) abuzat, efectele se resimt în toatã perioada copilãriei æi, în funcåie de durata æi
b. Politicile, structurile æi serviciile care vizeazã dezvoltarea copilului (perspectiva gravitatea trata- mentului la care a fost supus, æi în perioada maturitãåii;
politicã æi economicã, culturalã æi socialã, perspectiva drepturilor omului) deæi putem vorbi de o serie de principii generale universale, contextele æi
experienåele ce marcheazã dezvoltarea sunt foarte variabile, fiind potenåate
a. Copilul în integralitatea lui ca persoanã în special de capaci- tãåile individuale ale copilului, de nevoile lui speciale,
În întreaga lume, în prezent, abordarea dominantã asupra copilului este relaåionalã æi gen, apartenenåã etnicã, cir- cumstanåe economice, sociale æi culturale.
holisticã.
În concluzie, putem vorbi despre consens în lumea ætiinåificã în ceea ce priveæte
importanåa crucialã a evoluåiei copilului de la naætere la 6/7 ani æi preocuparea æi
la nivel internaåional pentru aceastã vârstã. Corelatã cu aceastã concluzie este
ideea cã pentru orice problemã ce poate apãrea în dezvoltarea unui copil (din punct
de vedere cognitiv, emoåional, social, legat de personalitate, etc.), cu cât
intervenåia este mai timpurie, cu atât æansa de remediere este mai mare; æi
invers, cu cât intervenåia educaåionalã este mai târzie, cu atât mai mari sunt cos-
turile asociate, iar prognosticul e mai puåin favorabil (Miclea 2006, p. 1).

b. Politicile, structurile æi serviciile care vizeazã dezvoltarea copilului


În lucrarea de sintezã „Changing perspectives on early childhood: theory,
research and policy” (2006), Martin Woodhead evidenåiazã 3 perspective
dominante æi complementare cu per- spectiva privind dezvoltarea,
prezentatã anterior:
INTRODUCERE
15

perspectiva politicã æi economicã, care se pliazã pe profilul de dezvoltare æi æcoalã. Pentru a face faåã cu succes experienåei æcolare, copiii trebuie sã aibã
care se tra- duce în intervenåii sociale æi educaåionale, inspirate de modelele formate abilitãåi fizice æi motrice, abilitãåi sociale æi emoåionale, o atitudine
economice ale capi- talului uman. Educaåia timpurie este o pârghie esenåialã adecvatã faåã de învãåare, limbaj æi competenåe lingvistice, abilitãåi cognitive.
de reducere a inegalitãåilor sociale, în special a celor legate de statusul socio-
economic æi de gen. Investiåia în edu- caåia timpurie este cea mai rentabilã
investiåie în educaåie (Cuhna, 2005; Penn, 2002);

perspectiva culturalã æi socialã, ce atrage atenåia asupra diversitãåii accepåiunilor


acor- date copilãriei (ca un status construit) æi mai ales asupra varietãåii modurilor
în care este practicatã educaåia (pentru copii, cu copiii æi de cãtre copii).
Aceastã perspectivã are implicaåii asupra actorilor implicaåi æi asupra
modului în care sunt definite scopurile, modelele æi standardele. Derivate din
aceastã perspectivã de analizã, remarcãm la nivel internaåional câteva teme æi
tendinåe care susåin æi reflectã abordarea integratã a copilului în secolul XXI:
implicarea pãrinåilor în structurile de educare a copiilor, mode- le integrate de
intervenåie æi inventarea de noi profesii (în afara cadrelor didactice æi a
ajutorului de educatoare, lucreazã specialiæti pentru activitãåi în afara instituåiei de
edu- caåie sau dupã programul obiænuit - tip after-school, asistenåi sociali,
adulåi cu nevoi speciale, cadre didactice de sprijin sau itinerante, mediatori
æcolari sau sanitari, etc.), abordarea copiilor cu cerinåe educaåionale speciale
(CES), promovarea limbii materne æi a culturilor locale - inclusiv a celor cu
dominantã religioasã, dimensiunea de gen;

perspectiva drepturilor omului, care redimensioneazã abordãrile convenåionale


privind teoria, cercetarea æi practicile educaåionale în sensul respectãrii
demnitãåii copilului, recunoaæterii capacitãåii acestuia de a contribui la propria
dezvoltare æi la dezvoltarea serviciilor. Principalele drepturi respectate prin
elaborarea æi utilizarea reperelor fun- damentale în învãåarea æi dezvoltarea
copilului sunt: dreptul copilului de a-æi împlini potenåialul, dreptul la protecåia
faåã de influenåe dãunãtoare, abuz, exploatare, drep- tul de a participa pe
deplin la viaåa familiei, la viaåa culturalã æi socialã.

Rezultã din aceste perspective de analizã interdependenåa dintre tipurile de politici,


structuri, servicii. Abordarea integratã a acestora este necesarã pentru a respecta
unicitatea copilului æi a dezvoltãrii sale. Dezvoltarea æi învãåarea în perioada
timpurie pot fi privite din perspec- tiva mai largã a pregãtirii pentru învãåare/viaåã
sau din perspectiva pregãtirii pentru æcoalã. Prima perspectivã include multiple
aspecte ale dezvoltãrii, printre care abilitãåi verbale æi in- telectuale, cunoætinåe,
abilitãåi sociale, aspecte legate de sãnãtate æi nutriåie. Aceastã per- spectivã ne
permite sã facem predicåii despre pregãtirea copiilor pentru activitãåile specifice
maturitãåii: participarea în viaåa de familie, în viaåa comunitãåii, în activitãåi
economice. Pregãtirea pentru æcoalã face predicåii asupra succesului copilului în
Dacã intersectãm cele patru perspective, rezultã cã aæteptãrile cu privire la
învãåarea æi dez- voltarea timpurie a copilului ar trebui sã se coreleze cu alte
categorii de aæteptãri, cele referi- toare la familii, educatori, asistenåi sociali, dar æi
programe, acces la servicii, indicatori sociali, eficacitatea sistemului. Aceste
aæteptãri stau la baza unor documente de politicã publicã ce vizeazã dezvoltarea
abilitãåilor parentale, dezvoltarea curriculum-ului, îmbunãtãåirea proce- sului
educaåional, pregãtirea cadrelor didactice, evaluarea programelor, monitorizarea
naåio- nalã sau informarea publicã.

6. Context legislativ naåional æi


internaåional privind educaåia timpurie
Documentele legislative care definesc contextul educaåiei timpurii la nivel
internaåional æi în România cuprind:
Convenåia cu privire la drepturile copilului adoptatã de Adunarea Generalã
a Or- ganizaåiei Naåiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 la New York,
ratificatã de România prin Legea nr. 18/1990 republicatã;

Declaraåia Conferinåei Mondiale de la Jomtien, 1990, referitoare la


Educaåia pen- tru toåi care subliniazã faptul cã învãåarea începe de la
naætere æi pune în luminã nevoia de servicii care integreazã domeniul
sãnãtãåii cu cel al nutriåiei, igienei cu dezvoltarea cognitivã æi emoåionalã
a copilului;

Declaraåia de la Salamanca, 1994, cu privire la realizarea æcolii de tip


incluziv, la ac- cesibilitatea, participarea æi calitatea unei educaåii
pentru toåi;

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (The Millennium Development


Goals) pânã în 2015 reiterate în cadrul Summitului Mondial din 2005
(eradicarea sãrãciei extreme æi foametei, finalizarea educaåiei primare,
promovarea egalitãåii de gen æi emanciparea femeii, reducerea mortalitãåii
infantile, îmbunãtãåirea sãnãtãåii prenatale, combaterea HIV/SIDA, malariei æi
altor boli, asigurarea auto-susåinerii mediului, con- struirea unui
parteneriat global pentru dezvoltare);

Miæcarea Globalã pentru Copii (Global Movement for Children) care


repune în atenåia tuturor - guverne, opinie publicã, organizaåii
guvernamentale sau neguverna- mentale - 10 imperative prioritare, printre
care: eliminarea excluziunii sociale æi discrimi- nãrii de orice formã a copiilor,
respectarea drepturilor copiilor, asigurarea tuturor copiilor cu cel mai bun start
posibil în viaåã, stoparea exploatãrii copiilor, accesul la educaåie al
16

creeazã premise pentru elaborarea de politici integrate la nivel naåional. Pentru aceasta, este
tuturor copiilor, bãieåi sau fete, lupta împotriva HIV/SIDA, dreptul copiilor æi a nece- sarã crearea unui reper comun care sã orienteze eforturile tuturor instituåiilor
tinerilor la exprimare æi în luarea deciziilor care îi privesc, protejarea copiilor de guvernamen- tale æi neguvernamentale privind serviciile publice de îngrijire, protecåie æi educaåie
rãzboaie, protejarea pãmântului æi, nu în ultimul rând, lupta împotriva sãrãciei destinate copilului în perioada timpurie.
prin investirea în copii;

Legea învãåãmântului 85/1994 care vizeazã serviciile publice de educaåie


destinate copiilor cu vârste între 3 æi 6/7 ani;

Hotãrârea Guvernului nr. 539/2001 pentru aprobarea Strategiei


guvernamentale în domeniul protecåiei copilului în dificultate (2001-2004) æi
a Planului operaåional pen- tru implementarea Strategiei guvernamentale în
domeniul protecåiei copilului în difi- cultate (2001-2004);

Legea 272/2004 privind protecåia æi promovarea drepturilor copilului, prin


care sunt promovate æi reglementate respectarea æi protejarea drepturilor
copilului;

Legea privind concediul maternal/paternal pentru îngrijirea copilului din


1997 stipuleazã cã mamele (sau taåii) au posibilitatea de a-æi lua 2 ani de
concediu pentru îngrijirea copilului – lucru care a condus la o descreætere a
numãrului de copii cuprinæi în creæe æi, ca urmare, multe creæe au fost
desfiinåate;

Pactul Naåional pentru Educaåie, document elaborat la iniåiativa


Preæedinåiei României æi semnat în 2008 de cãtre toate partidele politice
parlamentare, reprezetanåi ai sindicatelor æi ai societãåii civile, care a
coagulat mai ales clasa politicã în formula- rea unei vizuini comune asupra
educaåiei naåionale æi asupra prioritãåilor în domeniul educaåiei pentru perioada
2008—2013. Pentru prima oarã dupã 1989 în România se formuleazã ca
obiectiv naåional transformarea educaåiei timpurii într-un bun public;

Strategia Naåionalã pentru Educaåie Timpurie elaboratã în 2003, care a


trasat linii de acåiune ce s-au regãsit în ultimii 6 ani în programe æi proiecte
naåionale privind educaåia timpurie finanåate de Guvernul României cu sprijiinul
unor finanåatori externi (Banca Mondialã, Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, UNICEF);

Noua Lege a Educaåiei (2009) care include pentru prima oarã în România
prevederi privind serviciile educaåionale destinate copiilor de la 4 luni la 3
ani.

Toate aceste evenimente æi documente de politicã în domeniul dezvoltãrii copilului


plementarea politicilor publice
7. Responsabilitate pentru dezvoltarea privind dezvoltarea copilului,
unei strategii coerente privind dezvoltarea prin elaborarea acestui
document, con- siderãm cã se
copilului în perioada copilãriei timpurii creeazã premisele unei abordãri
Dezvoltarea timpurie a copilului se produce ca efect cumulativ al îngrijirii unitare a dezvoltãrii copilu- lui de
copilului, al nutriåiei, al stimulãrii æi educaåiei sale æi al protecåiei sociale, cãtre toåi actorii responsabili æi
ceea ce implicã o serie de intervenåii speci- fice fiecãruia dintre aceste implicaåi în educaåia, îngrijirea æi
domenii (domeniul sãnãtãåii, al protecåiei copilului, al educaåiei) care ar pro- tecåia copilului mic.
trebui sã funcåioneze în mod coerent æi integrat.
În România, pânã în acest moment nu putem vorbi de o politicã privind
dezvoltarea timpurie a copilului, ci de politici sectoriale care sunt
focalizate pe diferite aspecte ale dezvoltãrii copilului.
Dacã în elaborarea
politicilor publice în
domeniul dezvoltãrii
copilului, considerãm
COPILUL reperul cel
mai important æi
investiåia în aceastã
pe- rioadã de vârstã
ca fiind cea mai efi-
cientã, atunci toate
politicile publice prin
instrumentele lor de
imple- mentare ar
trebui sã se refere la
ori- entarea,
coordonarea æi
convergenåa tuturor
activitãåilor
desfãæurate de
adulåii din jurul
copilului, în baza unei
viziuni comune,
indiferent de statutul
pe care adultul îl
ocupã în viaåa
acestuia:
pãrinte/tutore, cadru
didactic, asistent
social, asistent ma-
ternal, asistent
medical, medic etc.
De aceea, pentru
asigurarea unei
convergenåe în
formularea æi im-
18 19
DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE

A. DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE


SUMAR
A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã

A.1.1. Aspect specific: Motricitate grosierã


Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã-æi coordoneze muæchii mari ai corpului cu un scop al miæcãrii. 22
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã participe la activitãåi fizice variate. 23

A.1.2. Aspect specific: Motricitate finã


Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze mâinile æi degetele pentru scopuri diferite. 24

A.1.3. Aspect specific: Dezvoltare senzorio-motorie


Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze utilizarea simåurilor (vãzul, auzul, simåul tactil, mirosul etc.)
în interacåiunea cu mediul pentru a-æi orienta miæcãrile. 25

A.2. Subdomeniul: Sãnãtate æi igienã personalã

A.2.1. Aspect specific: Promovarea sãnãtãåii æi a nutriåiei


Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze o alimentaåie sãnãtoasã variatã. 26

A.2.2. Aspect specific: Promovarea îngrijirii æi igienei personale


Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze deprinderi de pãstrare a sãnãtãåii æi igienei personale. 27

A.2.3. Aspect specific: Promovarea practicilor privind securitatea personalã


Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil demonstreze abilitãåi de protecåie faåã de obiecte æi situaåii periculoase. 28
Reper 8: Copilul ar trebui sã demonstreze conætientizarea æi înåelegerea regulilor de securitate personalã. 29
este strâns legatã de dezvoltarea limbajului (de ex. gânguritul, indicarea obiectelor), a
capacitãåilor cognitive (de ex. explorarea mediului), a abi- litãåilor sociale (de ex.
îmbrãåiæarea, salutul de „la revedere”) æi dezvoltarea emoåionalã (de ex. zâmbetul,
râsul). Deæi existã o oarecare predictibilitate în dezvoltarea abilitãåilor mai sus menåio- nate,
dezvoltarea fizicã æi a motricitãåii este deseori inegalã datoritã ritmului individual de dez-
Dezvoltarea fizicã, sãnãtatea æi moticitatea sunt elemente centrale ale tuturor voltare, dar æi datoritã factorilor externi care le influenåeazã dezvoltarea, precum
experienåelor de învãåare ale copiilor æi stau la baza unui stil de viaåã activ æi sãnãtos nutriåia sau miæcãrile fizice pe care copiii sunt stimulaåi de adulåi sã le efectueze.
de-a lungul întregii vieåi. O stare bunã de sãnãtate fizicã dã copiilor energie, echilibru Motricitatea cuprinde trei categorii mari de abilitãåi: motricitate grosierã, finã æi abilitãåi
æi rezistenåã pentru a participa activ în numeroase activitãåi. Dezvoltarea motorie sen- zorio-motorii.
Abilitãåile de motricitate grosierã se referã la miæcãri ale întregului corp sau ale
unor pãråi mari ale corpului, în care sunt implicaåi muæchii mari æi include miæcãri
precum: rostogolirea, mersul, alergatul, sãritura, ocolirea, cãåãrarea. Aceste abilitãåi îi
oferã copilului posibilitatea de a-æi coordona muæchii corpului în demersul de adaptare
la mediul sãu înconjurãtor æi la inves- tirea sa, ajutându-l sã exploreze. Dezvoltarea Abilitãåile de motricitate finã se referã la abilitatea de coordonare a muæchilor
foråei musculare determinã copilul sã participe activ æi independent la activitãåi de mici ai mâinilor, ai braåelor, ai degetelor, precum æi ai muæchilor feåei. Aceste
joc æi învãåare, în medii cunoscute sau noi pentru el. abilitãåi includ: prinderea/apucarea obiectelor, folosirea instrumentelor de
pictat/scris/modelat, lipirea, tãierea, mototolirea, înæirarea, utilizarea de instrumente de
deservire, încheierea/descheierea nasturilor, fermoarelor. Toate aceste abilitãåi pun bazele
multor deprinderi necesare pe tot parcursul vieåii.

Abilitãåile senzorio-motrice presupun capacitatea de a utiliza simåurile pentru a-æi


orienta miæcãrile: auzul, vãzul, mirosul, gustul, pipãitul. Abilitatea de a utiliza relaåia
strânsã între auz æi tactil îl susåin în aprecierea culorilor, dimensiunilor, categoriilor æi se
condiåioneazã cu dez- voltarea limbajului æi dezvoltarea cognitivã. Atenåia este susåinutã
de dezvoltarea auzului, de abilitatea de a-æi orienta corpul cãtre sunetele cunoscute,
cuvinte sau muzicã. Deprinderea limbajului este influenåatã de modul în care copilul îæi
dezvoltã abilitãåile æi competenåele în acest plan. Cunoaæterea obiectelor cu ajutorul
gurii, îl ajutã pe copil sã îæi dezvolte percepåiile æi senzaåiile gustative æi olfactive,
permiåându-i sã-æi determine preferinåele, sã înveåe despre mediul înconjurãtor.
Coordonarea oculo-motorie (vãz, miæcare) este fundamentalã pentru în- suæirea
multor deprinderi ce îi sunt absolut necesare copilului pe tot parcursul vieåii (au-
toservirea, scrisul, etc.) æi care sunt strâns legate de dezvoltarea cognitivã.

Sãnãtatea æi igiena personalã condiåioneazã, de asemenea, dezvoltarea sãnãtoasã a


copilu- lui. Sãnãtatea æi igiena personalã cuprind igiena corporalã (baie, igiena dentarã,
îmbrãcãminte), a somnului, a alimentaåiei, miæcarea în aer liber. Pentru a pune bazele unui
stil de viaåã sãnã- tos, copilul are nevoie sã dobândeascã abilitãåi de autoservire în
timpul mesei, deprinderi de nutriåie sãnãtoasã, de dobândire a capacitãåii de a
dovedi control sfincterian æi de a utiliza toaleta în mod adecvat, de a participa în
momentele de îmbãiere, de a utiliza voluntar æi corect obiectele igienico-sanitare.

Nevoia esenåialã a copilului de asumare a independenåei este condiåionatã de dez-


voltarea abilitãåilor æi deprinderilor acestuia de asigurare a securitãåii personale. Dar
pentru a reuæi acest lucru, copilul trebuie sã aibã abilitatea de a-æi cunoaæte schema
corporalã pentru a se putea delimita de mediul înconjurãtor, de a-æi cunoæte abilitãåile
motrice, de a anticipa ges- turi æi miæcãri sau de a-æi gestiona emoåiile în raport cu
propriile dorinåe. Este esenåialã pentru siguranåa copilului abilitatea acestuia de a
distinge între siguranåã, risc sau pericol. El trebuie sã aibã capacitatea de a solicita ajutor
în aceste situaåii. Integrarea regulilor generale (pentru un stil de viaåã sanogen) æi
particulare (date de diferite contexte de viaåã sau de dezvoltare ale copilului – copilul
cu dizabilitãåi, de exemplu) sunt abilitãåi importante pentru dezvoltarea sãnã- toasã a
copilului.
20
A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã
A.1.1. Aspect specific: Motricitate grosierã
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã-æi coordoneze muæchii mari ai corpului cu un scop al miæcãrii.

mediul în care se aflã copilul sunt înlã-


0-18 luni turate riscurile de accidentare, pentru a 19-36 luni 37-60 luni
avea libertate de miæcare.
Indicatori
Indicatori Indicatori
1. Îæi ridicã, fiind pe burtã, capul æi pieptul.
11.Duce obiecte în mâini în timp ce 20.Urcã æi coboarã scãrile åinând un obiect într-o mânã
2. Dobândeæte control al miæcãrilor
mâinilor æi picioarelor. merge dintr-un loc în altul. sau în ambele mâini.
3. Se rostogoleæte. 12.Merge æi aleargã cu uæurinåã schimbând 21.Se târãæte cu uæurinåã prin tuneluri, pe sub masã.
4. Când stã pe spate, îæi ridicã picioarele æi le rit- mul æi direcåia. 22.Se caåãrã pe echipamente de joacã pentru copii.
duce la gurã. 13.Merge cu spatele. 23.Prinde cu ambele mâini o minge mare.
5. Stã în æezut cu sprijin din partea 14.Se urcã æi coboarã din pat sau dintr-un 24.Loveæte mingea, dând-o înapoi.
adultului æi mai apoi fãrã sprijin. scaun al adultului. 25.Sare pe ambele picioare æi peste obiecte mici
6. Se leagãnã înainte æi înapoi ajutându- 15.Loveæte æi aruncã mingea cu control pãstrându-æi echilibrul.
se cu mâinile æi genunchii æi mai târziu redus al direcåiei æi vitezei. 26.Pedaleazã corespunzãtor când merge cu tri- cicleta.
se târãæte. 16.Sare pe loc.
7. Se împinge sã se ridice în picioare, 17.Merge în linie dreaptã. Practici de sprijin
spri- jinindu-se de ceva sau cineva.
18.Împinge obiecte. • Supravegheaåi copilul când urcã sau coboarã scãrile.
8. Merge åinându-se de mobilier.
19.Urcã æi coboarã scãri, nealternând pi- Ajutaåi-l sã conætientizeze alternanåa picioarelor æi sã
9. Se apleacã pentru a explora obiecte cioarele, fãrã sprijin.
aflate pe covor. adapteze ritmul de mers pen- tru siguranåa personalã æi
uæurinåa respiraåiei.
10.Încearcã sã urce singur(ã) scãrile.
Practici de sprijin • Pune-åi la dispoziåia copilului echipamente de joacã
Practici de sprijin • Oferiåi copilului posibilitatea de a alerga, pentru a alerga în jurul lor, a se târî pe sub ele, a se
• Puneåi copilul pe burtã æi arãtaåi-i jucãrii de a sãri, de a se cãåãra în siguranåã. cãåãra pe ele.
care produc sunete deplasându-le în Susåineåi-l când are nevoie de ajutor, • Propuneåi copiilor rostogolirea mingii mari; exerciåii cu
câmpul vizual al copilului pentru a le încurajându-l sã realizeze miæcãri noi, în mingea micã. Jucând împreunã cu copiii cu mingea,
urmãri. Supravegheaåi-l. mod independent. demonstraåi-le miæcãri noi æi îndemnaåi-i sã încerce
• Jucaåi cu el jocuri de schimbare a poziåiei • Puneåi-i la dispoziåie jucãrii æi diferite æi ei.
cor- pului prin rostogoliri de pe spate pe materiale æi echipamente care sã-l implice • Jucaåi-vã cu ei imitând animale care sar. Cân- taåi cu ei
burtã æi de pe burtã pe spate sau joc în în activitãåi de miæcare (cãluåi pentru a fi asociind miæcarea cu cântecul. Folosiåi dansul pentru
care este ajutat copilul în rostogolire prin cãlãriåi, cãrucioare sau maæini pe care sã a implica ambele pãråi ale trupului în miæcare.
miæcarea unui prosop pe care se aflã le împingã).
copilul æi ridicând prosopul late- ral îi • Supravegheaåi copiii când coboarã scãrile.
imprimaåi miæcarea de rostogolire. (Rosto- • Implicaåi copiii în activitãåi care sã le
solicite echilibrul, poziåii diferite ale • Supravegheaåi copilul atunci când merge cu tricicleta.
golirea se referã la schimbarea poziåiei de Arãtaåi copilului cum se pedaleazã, cum se frâneazã în
pe spate pe burtã.) corpului.
siguranåã. Exersaåi mersul pe tricicletã æi realizaåi
• Iniåiaåi jocuri cu miæcãri de tip plimbãri doar în locuri special amenajate.
„gimnasticã”: aæezaåi copilul pe spate æi
miæcaåi-i mâinile æi braåele, apoi picioarele,
cu miæcãri de flexie æi ex- tensie. Miæcãrile
sã fie uæoare, fãrã sã foråaåi.
• Puneåi-i la dispoziåie obiecte care sã
poatã fi trase, împinse, ridicate.
• Acordaåi-i spaåiu pentru a se miæca
liber, a încerca sã meargã, sã se ridice, sã
se caåere. Îm- brãcaåi copilul în haine
comode sã se poatã miæca. Nu-i limitaåi
miæcãrile prin înfãæare totalã sau paråialã,
nici ziua nici noaptea.
• Jucaåi-vã cu el jocuri în care cântaåi æi îi
antre- naåi în miæcãri mâinile æi picioarele.
Aæezaåi copilul pe podea, ajutaåi-l æi
sprijiniåi-l sã se ridice în picioare, apoi
încurajaåi copilul sã se deplaseze
sprijinindu-se de mobilã. Asigura- åi-vã cã
61-
84
luni
Indica
tori
27. Merge æi aleargã cu
uæurinåã, coordonân- du-
æi armonios miæcãrile.
28.Poziåioneazã corpul æi
membrele în mod
corespunzãtor pentru a
imita ceva sau pe cineva
sau pentru a executa o
miæcare (a prinde o
minge, a arunca o
minge).
29.Loveæte mingea cãtre
un punct anume cu
oarecare precizie.
30.Aruncã o minge de
mãrime medie cu oare-
care precizie.
31.Aleargã pe lângã obstacole cu
uæurinåã.

Practi
ci de
spriji
n
• Oferiåi copiilor permanent
oportunitatea de a se
miæca în aer liber.
• Solicitaåi copiilor sã aducã
lucruri, jucãrii din sala de
clasã când ieæiåi din sala
de clasã în spaåiul de joacã
de afarã.
• Jucaåi jocuri de imitare
fidelã a miæcãrilor unor
animale, a unor miæcãri de
dans. Încurajaåi copiii sã
reprezinte personaje din
poveæti æi din ambient prin
miæcare.
• Puneåi la dispoziåia copiilor
mingi de diferite mãrimi.
Implicaåi-i în jocuri cu
mingea.
DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE
21

A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã participe la
A.1.1. Aspect specific: Motricitate activitãåi fizice variate.
grosierã

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori
Indicatori Indicatori Indicatori
32.Încearcã cu sprijin miæcãri de
35.Încearcã activitãåi noi care necesitã 37.Participã cu entuziasm în diverse 39.Participã în mod regulat la activitãåi
motricitate grosierã.
miæcãri fizice fãrã sprijinul adultului. activitãåi fi- zice: alergare, cãåãrare, fizice de alergare, dans, jocuri sau chiar
33.Demonstreazã dorinåa de a încerca noi 36.Participã activ în jocuri, dansuri, jocuri aruncãri, rostogoliri, dans etc. sporturi.
jocuri æi jucãrii. în aer liber etc. 38.Desfãæoarã spontan diverse activitãåi 40.Ajutã la realizarea de activitãåi
34.Este încântat(ã) când sunt utilizate fizice în momentele de tranziåie, de domestice care implicã miæcare:
jucãrii sau obiecte în jocuri. Practici de sprijin trecere de la o activitate la alta, de la mãturat, adunarea rufelor, aranjarea
• Oferiåi copiilor cel puåin 60 de minute un spaåiu la altul. jucãriilor, mutarea unor obiecte etc.
Practici de sprijin de ac- tivitate fizicã de-a lungul fiecãrei
• Oferiåi copiilor câteva ore zilnic momente zile. Practici de sprijin Practici de sprijin
de miæcare liberã. • Implicaåi copiii într-o varietate largã de
• Puneåi-le la dispoziåie echipamente æi • Oferiåi zilnic copiilor suficient timp pentru
• Ajutaåi-i zilnic sã meargã, sã alerge, sã se obiecte care îi implicã în activitãåi fizice activi- tãåi fizice æi miæcare, în diverse ac- tivitãåi în aer liber æi miæcare æi
ridice. structurate (miæcãri însoåite de cântec, momente ale zilei æi în timpul învãåaåi-i noi miæcãri, supuneåi-i la noi
• Respectaåi zilnic programul de somn æi ritm, de cãåãrare, de menåinere a activitãåilor. provocãri. Exersaåi-le viteza, foråa,
ritu- alurile de dinainte æi de dupã somn. echilibrului etc.). • Oferiåi copiilor cel puåin 60 de minute precizia.
• Jucaåi cu copiii jocuri ce implicã miæcare • Oferiåi momente de odihnã dupã de ac- tivitate fizicã zilnic, în interior sau • Utilizaåi momentele de rutinã pentru a-i
æi ac- tivitate fizicã. activitãåi fizice. în aer liber. im- plica pe copii în activitãåi fizice.
• Faceåi ca activitãåile fizice sã fie
distractive, amuzante.
22
A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã
A.1.2. Aspect specific: Motricitate finã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze mâinile æi degetele pentru scopuri diferite.

pe linii æerpuite sau drepte a unor imagini (lipite


0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni anterior pe carton).

Indicatori
Indicatori Indicatori
41.Prinde degetele adultului.
51.În majoritatea situaåiilor, dã paginile 57.Mãnâncã cu tacâmuri.
42.Apucã cu ambele mâini jucãrii/obiecte unei cãråi una câte una. 58.Utilizeazã diverse materiale din centrul de
situ- ate în imediata apropiere.
52.Mâzgãleæte cu creionul începând sã artã (creioane, pensule, bureåi, pictura cu
43.Imitã gestul de „la revedere”, de imite semne, cum ar fi cercul. degetele etc.).
aplauze
53.Utilizeazã pensula. 59.Copiazã desene geometrice sau cu
„bravo”.
54.Deschide uæa, cu ajutor, apãsând pe diverse forme.
44.Transferã obiecte mici dintr-o mânã în clanåã æi închizând-o. 60.Taie în linie dreaptã sau curbã.
alta.
55.Realizeazã puzzle-uri de 3, 4, 6 piese. 61.Manipuleazã obiecte mici cu uæurinåã (æiruri
45.Apucã cu o mânã obiecte. de mãrgele, obiecte mici introduse prin
56.Utilizeazã unele tacâmuri
46.Goleæte cutii de conåinut. gãuri etc.).
corespunzãtor.
47.Manipuleazã obiecte. 62.Închide nasturi mari.
48.Dã paginile unei cãråi mari, deseori dând Practici de sprijin 63.Închide fermoare mari.
mai multe pagini. • Oferiåi activitãåi ce permit copilului sã 64.Realizeazã puzzle-uri de 10-25 piese.
49.Face semne mari pe hârtie când i se antreneze prinderea de obiecte în mâini. 65.Scrie unele litere æi cifre ce pot fi
dau in- strumente de scris. • Oferiåi cãråi copiilor cu poveæti, imagini æi recunoscute.
50.Umple cutii cu conåinut. daåi libertatea sã le exploreze. Încurajaåi
activitãåi în grup mic, perechi sau Practici de sprijin
Practici de sprijin individuale de „lec- turare”. • Oferiåi copiilor seturi de jucãrii: veselã,
• Puneåi obiecte în jurul copilului pentru ca • Puneåi la dispoziåia copiilor materiale de mobilã, haine pentru pãpuæi æi timp
el sã ajungã la ele, sã le prindã, sã le scris (coli mari, creioane æi pensule groase, pentru a se juca cu ele. Demonstraåi prin
ridice. acuarele) æi încurajaåi-i sã scrie æi sã exemplu propriu, eventual atenåionaåi
• Jucaåi jocuri æi cântaåi cântecele în care deseneze sau sã picteze. Apreciaåi special, modele de utilizare a vese- lei.
solicitaåi miæcarea mâinilor æi a degetelor permanent efortul lor. • Oferiåi copiilor variate materiale de scris,
(bãtut din palme, cântat la pian, imitarea • Propuneåi copiilor jocuri tip puzzle cu 3-6 dese- nat.
toboæarului, a ploii, a moriætii etc.). piese mari, reprezentând poze clare æi • Propuneåi copiilor activitãåi de decupare
• Oferiåi feluri de mâncare ce permit cuburi mari pentru construit. pentru confecåionarea de hãinuåe pentru
explorarea cu degetele (cereale, biscuiåi • Puneåi la dispoziåia copilului tacâmuri personajele lor preferate.
mici etc.) personale (lingurã æi furculiåã cu vârfuri • Exersaåi regulile de utilizare a
• Încurajaåi copilul sã se joace cu jucãrii în rotunjite) æi încu- rajaåi-l în autoservirea instrumentelor, asigurând copiilor un
timpul bãii, sã le scufunde, sã le umple pe timpul mesei. mediu securizant.
cu apã, sã le goleascã etc.). • Organizaåi activitãåi în centrul de jocuri
• Jucaåi-vã cu mingi de ping-pong æi tenis de masã.
de câmp. Oferiåi-i o minge æi åineåi-l de • Utilizaåi centrul de joc simbolic pentru a
o mânã pentru a-l constrânge sã apuce exersa îmbrãcarea æi dezbrãcarea
cu o singurã mânã, apoi lãsaåi-l sã pãpuæilor.
manipuleze mingile trecându-le dintr-o
mânã în cealaltã. Puteåi sã-i • Utilizaåi orice oportunitate în timpul
demonstraåi, ca sã imite. activitãåilor pentru a încuraja copiii sã scrie
litere æi cifre pe care le cunosc. Atrageåi
• Puneåi la dispoziåia copilului cãråi cu
atenåia permanent asupra materialelor
pagini groase, cartonate, instrumente de
scrise din clasã.
scris (creioane de cearã, creioane mai
groase) æi citiåi æi scrieåi, desenaåi cu el. • Asistaåi copilul în realizarea puzzle-urilor.
Pânã învaåã tehnica de rezolvare a unui
puzzle puteåi concepe propriile dvs.
puzzle-uri din 4, 9, 16 bucãåi, prin tãierea
instrumente (desen cu
61-84 degetele, bureåi, vatã,
luni pensulã, markere, creioane,
cretã, etc.).
Indica • Oferiåi costumaåie în centrul
tori de joc simbolic unde copiii
pot exersa îmbrãcarea æi
66.Îæi pune singur pantofii æi
dezbrã- carea.
îæi leagã æireturile la
Încurajaåi/apreciaåi copilul sã
pantofi.
se îm- brace/dezbrace singur.
67.Scrie diferite litere æi cifre
(precum cele din propriul
nume).
68.Utilizeazã independent cu
uæurinåã materiale æi
tehnici de lucru diferite
pentru a picta, a modela.
69.Se îmbracã æi se dezbracã singur.

Practi
ci de
sprijin
• Exersaåi abilitãåile copilului
de încãlåare æi descãlåare în
fiecare situaåie potrivitã.
Demon- straåi, în caz de
necesitate, copilului acåiunea
æi acordaåi-i ajutor sã o
însuæeascã.
• Propuneåi sarcini de
decorare a unor obiecte sau
a unor contururi de obiecte
utilizând in- strumentele de
scris. Rugaåi copiii „sã se
sem- neze” pe lucrãrile lor.
• Alocaåi timp în fiecare zi
pentru activitãåi de
dezvoltare a motricitãåii fine,
valorificând situ- aåii de
rutinã: aranjarea mesei,
masa, aranjarea jucãriilor,
pregãtirea materialelor
distributive pentru anumite
activitãåi, etc.
• Elaboraåi împreunã cu copiii
compoziåii plastice din puncte,
linii, pete, aplicaåii din
frunze, or- namentarea
obiectelor.
• Propuneåi copiilor jocuri cu
apã æi nisip pentru
antrenarea degetelor.
• Oferiåi copiilor materiale æi
instrumente de desen æi
picturã; încurajaåi-i sã se
implice în ac- tivitatea cu
astfel de materiale æi
instrumente.
• Implicaåi copiii în activitãåi
plastice (modelare, punctare,
haæurare. etc.); experimentaåi
împre- unã diverse tehnici æi
23
DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE

A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea


Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze utilizarea simåurilor (vãzul,
fizicã
A.1.3. Aspect specific: Dezvoltarea senzorio- auzul, simåul tactil, mirosul etc.) în interacåiunea cu mediul pentru a-æi
motorie orienta miæcãrile.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
70.Reacåioneazã întorcându-se dupã 82.Demonstreazã conætientizarea simåurilor
sunetul sau atingerea perceputã. 75 Imitã animale prin miæcare, 78.Reacåioneazã fizic corespunzãtor în acåiuni (recunoaæte obiecte ascunse
onomatopee, în- fãåiæare etc. stimulilor din mediu (îæi îndoaie prin pipãit fãrã sã le vadã, executã
71.Focalizeazã privirea pe obiectele
76.Demonstreazã coordonare oculo-motorie picioarele pentru a ateriza mai uæor, se miæcãri la auzirea unor comenzi,
apropiate sau depãrtate.
în jocurile de construcåie, în realizarea miæcã mai repede pentru a evita un recunoaæte mirosuri etc.).
72.Exploreazã mediul cu mâinile æi gura. puzzle- urilor, în înæirarea de obiecte obstacol, se fereæte, simte mirosuri
73.Realizeazã coordonarea oculo-motorie supãrãtoare etc.). 83.Schimbã ritmul, direcåia, viteza miæcãrilor
pe aåã etc. la semnale de naturã diferitã (culoare,
în cadrul anumitor acåiuni (pune obiecte 77.Utilizeazã diferite texturi când se joacã 79.Realizeazã miæcãri artistice împreunã cu
mici într-un recipient mai mare). sunet, simboluri grafice).
(nisip, apã, frunze, pluæ, plastic, burete adul- tul, cum ar fi dansul pe muzicã sau
74.Exploreazã æi reacåioneazã la texturi æi miæcãri ritmice. 84.Manipuleazã pãpuæi simple.
etc.).
suprafeåe diferite. 80.Demonstreazã o mai bunã 85.Participã cu plãcere la jocurile care
implicã multã miæcare æi contact
Practici de sprijin coordonare oculo-motorie (prinde
Practici de sprijin mingea dupã ce a fost aruncatã spre social, reguli de joc („Statuile”, „De-a v-
• Citiåi împreunã cãråi cu poze mari æi aåi ascunselea” etc.).
• Verificaåi nivelul de zgomot din clare reprezentând animale, numind pãmânt).
apropierea copilului. Evitaåi expunerea lui animalele æi imitaåi modul de miæcare 81.Se urcã pe scãri scurte, se balanseazã
la sunete puter- nice. Practici de sprijin
al acestora, ono- matopeele emise de în leagãn, alunecã pe tobogan.
• Atingeåi copilul pe un obraz æi pe celãlalt, acestea. Încurajaåi copilul sã repete • Jucaåi jocuri de recunoaætere a formelor,
bu- curaåi-vã când miæcã capul în partea în împreunã cu dumneavoastrã. Practici de sprijin mate- rialelor, sunetelor prin implicarea
care l-aåi atins. Bateåi uæor din palme în simåurilor (auz, pipãit, miros): Ce-i
• Puneåi la dispoziåia copilului jocuri tip • Utilizaåi jocuri care solicitã simåurile æi ascuns în sãculeå?
apropiere de ure- chea dreaptã, apoi puzzle, leggo-cuburi æi de înæirat (4-6 miæcarea cor- pului: jocuri de imitaåie,
stânga, jucaåi-vã cu un clopoåel în stânga piese mari, co- lorate, aåã groasã sau cântece cu comenzi etc. • Utilizaåi în jocuri exerciåii de tipul „stop-start”.
æi dreapta copilului æi verba- lizaåi sârmã protejatã). • Ascultaåi împreunã bucãåi muzicale favorite. • Propuneåi jocuri cu schimbarea miæcãrilor
activitatea. Ex.: Auzi clopoåelul! • Jucaåi jocuri în care copiii interpreteazã În- curajaåi copiii sã se exprime prin la semnal, la schimbarea ritmului muzicii;
• Stimulaåi vederea copilului cu jucãrii care animale favorite. Le imitã miæcãrile, miæcãri inspi- rate de muzicã. Dansaåi jocuri cu schimbarea direcåiei æi vitezei de
pen- duleazã, pe care le poate prinde. onomatopeele. In- venteazã roluri. împreunã cu ei æi dupã miæcãrile miæcare.
Indicaåi obiecte în jurul copilului • Oferiåi oportunitãåi de activitãåi fizice care inventate de acesta. • Jucaåi cu copiii jocul „Roboåelul cu
numindu-le, atât pe cele din apropierea inte- greazã miæcarea cu utilizarea • Oferiåi oportunitatea de a utiliza teleco- mandã”. Solicitaåi copiii sã redea
sa cât æi cele îndepãrtate. Asiguraåi-vã simåurilor (jocul umbrelor, pictura cu echipamentul de joacã din spaåiul de în miæcãri comenzile auzite.
prin aceste practici cã vede æi aude. picioarele, miæcãri la auzul unor semnale joacã din aer liber. • Realizaåi un teatru de pãpuæi cu pãpuæi
• Legãnaåi uæor copilul folosind braåele, un etc.) uæor de manevrat (confecåionate, de ex.,
• Realizaåi trasee cu obstacole pe care
ba- lansoar sau alte echipamente de din linguri de lemn).
• Modelaåi miæcãri ale copilului realizând trebuie sã le ocoleascã, sã le escaladeze.
joacã. • Implicaåi copiii în acåiuni de ajutorare
anu- mite activitãåi împreunã cu el:
• Oferiåi copiilor obiecte din materiale æi cu dansuri, bãtut la tobã, cântat la pian etc. reciprocã, de aæezare a mesei, de
tex- turi diferite. • Oferiåi jucãrii æi obiecte din materiale æi curãåenie la mãsuåe, la locul de
• Numiåi când vorbiåi cu copilul culorile, texturi diferite. Numiåi-le. depozitare a materialelor.
forma, mirosurile, gusturile, temperatura • Învãåaåi-i pe copii jocuri precum „Statuile”,
aerului etc. „De-a v-aåi ascunselea” æ.a.
• Explicaåi-le copiilor când mâncarea sau
alte obiecte sunt prea fierbinåi sau prea
reci æi nu trebuie atinse.
24
A.2. Subdomeniul: Dezvoltarea sãnãtãåii æi igienei personale
A.2.1. Aspect specific: Promovarea sãnãtãåii æi nutriåiei
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze o alimentaåie sãnãtoasã variatã.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori
Indicatori Indicatori Indicatori
86.Se hrãneæte prin alãptare.
90.Începe sã recunoascã æi sã mãnânce o 94.Participã la pregãtirea unor gustãri 97.Explicã rolul benefic sau dãunãtor al
87.Îæi regleazã viteza æi intensitatea cu mare varietate de mâncãruri. sãnã- toase. anumi- tor alimente pentru organismul
care mãnâncã. uman.
91.Face diferenåa între lucruri care se 95.Numeæte unele calitãåi ale alimentelor
88.Consumã o varietate de mâncãruri din mãnâncã æi cele care nu se mãnâncã. sãnã- toase, hrãnitoare. 98.Recunoaæte mâncãruri dintr-un grup
toate grupele de alimente (grupa 1: de mâncãruri diferite, cu sprijinul
92.Poate face alegeri între diverse opåiuni 96.Ajutã la servirea mesei æi îæi apreciazã
cereale; grupa 2: legume æi fructe; adultului.
de mâncare. corect poråia de mâncare.
grupa 3: carne, peæte, ouã, lactate;
grupa 4: dulciuri æi grãsimi). 93.Încearcã mâncãruri noi când îi sunt
oferite. Practici de sprijin Practici de sprijin
89.Exploreazã mâncarea cu degetele. • Implicaåi copiii în prepararea, pregãtirea
• Organizaåi activitãåi de preparare a unor
Practici de sprijin salate, gustãri æi implicaåi-i pe copii în æi servirea unei mese sãnãtoase.
Practici de sprijin pregãtirea lor. Discutaåi despre fiecare • Discutaåi despre valoare nutritivã a
• Stabiliåi ore regulate de masã æi gustare.
• Alãptaåi copilul la „cerere”. Creaåi un aliment utilizat æi despre importanåa diferitelor alimente.
mediu re- laxat, propice alãptãrii. • Vorbiåi cu copilul despre importanåa
igienei alimentare æi a unei alimentaåii • Realizaåi activitãåi de joc privind
• Alimentaåi copilul exclusiv la sân (fãrã niciun alimen- taåiei æi a apei pentru sãnãtatea
sãnãtoase. alimentaåia, servirea mesei æi
alt aliment fluid sau solid, nici mãcar apã organismului. Încurajaåi copilul sã bea apã
pe parcursul zilei. • Organizaåi activitãåi în care sã discutaåi comportamentul sãnãtos în timpul mesei,
sau ceai) în primele 6 luni de viaåã. Începeåi despre mâncãruri. Organizaåi activitãåi în în care copiii joacã roluri diferite (de ex.
diversificarea alimentaåiei de la 6 luni æi • Oferiåi copilului posibilitatea de a alege
cadrul cãrora sã înveåe cum se spalã „De-a restaurantul”).
continuaåi în paralel alãptarea pânã la doi între câteva variante de mâncãruri.
fructele æi legumele æi de ce este
ani. • Introduceåi mâncãrurile noi împreunã cu necesarã spãlarea lor.
• Oferiåi lichidele cu linguriåa æi cana, nu cu cele preferate de copil.
biberonul. • Implicaåi copiii în activitãåi de plantare,
• Evitati adaosul de zahar în alimentele creætere æi recoltare a unor legume,
• Nu adãugaåi sare în mâncare pânã la 2 oferite copilului pânã la 2 ani. Limitaåi æi zarzavaturi.
ani. dupã aceastã vârstã consumul de dulciuri
• Introduceåi progresiv alimente din toate concentrate (zahãr, bomboane, prãjituri,
gru- pele alimentare în ordinea æi siropuri æi bãuturi dulci).
cantitãåile reco- mandate de medici. • Oferiåi copilului fructe æi legume variate zi
de zi.
DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE
25

A.2. Subdomeniul: Dezvoltarea sãnãtãåii æi igienei personale Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze
A.2.2. Aspect specific: Promovarea îngrijirii æi igienei deprinderi de pãstrare a sãnãtãåii æi igienei personale.
personale
batista etc.).
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni
• Mergeåi împreunã sã cumpãraåi produse
de igienã personalã pentru adult æi pentru
Indicatori copil. Oferiåi-i ocazia sã aleagã din mai
Indicatori Indicatori
99. Se relaxeazã în timpul bãii. multe produse pe cel preferat (periuåa de
103. Foloseæte æerveåele pentru a–æi æterge dinåi, æamponul, etc.). 109. Foloseæte æerveåele pentru a-æi æterge nasul æi
100.Reacåioneazã prin miæcãri, sunete, nasul, cu sprijinul adultului. le aruncã dupã utilizare la coæ.
mimicã la momentele de rutinã
104. Atrage atenåia adultului când scutecul 110.Merge la toaletã atunci când trebuie.
(hrãnire, schimbat scutece, baie,
este ud sau, mai târziu, când doreæte 111. Îæi spalã mâinile æi æi le æterge înainte de
îmbrãcat).
la toaletã. masã æi dupã utilizarea toaletei, fãrã spri- jinul
101. Îæi spalã æi îæi usucã mâinile cu
105. Demonstreazã interes privind mersul adultului.
sprijinul adul- tului.
la toaletã æi o poate folosi în mod 112.Coopereazã cu adultul în spãlarea dinåilor.
102. Încearcã sã îæi perieze dinåii cu regulat la 36 de luni.
sprijinul adul- tului. 113.Duce mâna la gurã când tuæeæte.
106.Îæi spalã mâinile æi le usucã în 114. Recunoaæte æi spune când simte unele
momentele potrivite (înainte de masã, simptoame de boalã.
Practici de sprijin dupã utilizarea toaletei etc.), cu
• Respectaåi programul de igienã al uæoarã supraveghere.
copilului. Faceåi din momentele de igienã Practici de sprijin
107.Îæi periazã dinåii cu sprijinul adultului.
personalã, mo- mente agreabile, vorbiåi cu • Puneåi la dispoziåia copilului permanent
copilul, cântaåi-i în timp ce îi faceåi baie, 108.Identificã produsele de îngrijire a æerveåele pentru a le utiliza la nevoie.
când îi schimbaåi scute- cele, când îl corpului (sãpun, æampon, pastã de
• Supravegheaåi permanent respectarea rutinei în
îmbrãcaåi etc. dinåi etc.).
pãstrarea igienei (spãlatul mâinilor, mersul la
• Însoåiåi copilul la baie æi apreciaåi eforturile toaletã, spãlatul dinåilor etc.).
lui de a se spãla pe mâini singur æi a de a-
Practici de sprijin
• Creaåi un loc unde copiii sã îæi poatã pãstra
æi peria dinåii. Spãlaåi-vã pe dinåi în • Formaåi deprinderile copilului de a se obiectele de igienã personalã (sãpunul,
acelaæi timp cu copilul æi încurajaåi-l sã spãla pe mâini æi a se æterge, de a pieptenul, periuåa de dinåi etc.).
vã imite! utiliza toaleta, de a-æi peria dinåii.
Apreciaåi-l permanent. • Propuneåi jocuri precum „De-a magazinul”
unde copiii pot utiliza produse de igienã per-
• Utilizaåi poezii, cântece, povestioare despre sonalã (sãpunuri, æampoane, geluri de duæ,
de- prinderile de igienã personalã. paste de dinåi, bureåi de baie etc.).
• Oferiåi copilului ocazia de a exersa prin joc • Apreciaåi de fiecare datã când copilul pune
de- prinderile de igienã personalã: sã spele
mâna la gurã când tuæeæte sau strãnutã æi
pãpuæa sau cãåelul de pluæ, sã spele rochiåa
pãpuæii, etc. foloseæte æerveåelul. Realizaåi jocuri în grup mic în
care unii copii sunt medici æi alåii pacienåi.
• Discutaåi despre reguli de pãstrare a Discutaåi despre simptoamele unor boli.
igienei când îl sprijiniåi în formarea
acestor de de- prinderi („trebuie sã
punem mâna la gurã când tuæim sau
strãnutãm pentru cã...”, „trebuie sã
schimbãm scutecul dacã este murdar
deoarece...” etc.), argumentând
permanent.
• Numiåi stãrile de disconfort fizic cauzate
de simptoame ale unor boli, de ex. „mã
doare burtica”, „simt cã sunt cald, cã
frig” etc.
• Creaåi un loc unde copiii sã îæi poatã
pãstra obiectele de igienã personalã
(sãpunul, pieptenul, periuåa de dinåi etc.).
Explicaåi im- portanåa individualizãrii unor
obiecte de igienã personalã (sãpunul,
periuåa de dinåi, pieptenele, prosopul,
61-84 luni
Indicatori
115.Demonstreazã independenåã în igiena
per- sonalã (se spalã æi se æterge singur
pe mâini, îæi acoperã gura cu mâna
când strãnutã, când tuæeæte,
foloseæte independent toaleta,
foloseæte batista).
116.Utilizeazã corect æi independent periuåa
de dinåi.

Practici de sprijin
• Oferiåi zilnic copiilor posibilitatea de a-æi
exersa deprinderile de igienã personalã.
Încurajaåi copiii care le respectã æi
amintiåi constant de importanåa
respectãrii lor.
• Realizaåi cu copiii cãrticele despre
sãnãtate. În- curajaåi-i sã realizeze desene,
afiæe, poezioare sau cântecele despre
regulile sanitare.
• Vorbiåi cu copilul despre profesia de
medic stomatolog. Mergeåi împreunã sã
vizitaåi un cabinet stomatologic.
• Invitaåi un medic stomatolog la grãdiniåã
pen- tru a le vorbi copiilor despre igiena
dentarã, despre periajul corect, periuåe æi
pasta de dinåi.
26
A.2. Subdomeniul: Dezvoltarea sãnãtãåii æi igienei personale
A.2.3. Aspect specific: Promovarea practicilor privind securitatea personalã
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze abilitãåi de auto-protecåie faåã de obiecte æi situaåii periculoase.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori 120. Începe sã evite pericolele (aragaz,
fier de cãlcat, cuåite), dar nu poate fi
Indicatori Indicatori
117.Reacåioneazã când adultul zice „NU”,
lãsat ne- supravegheat. 122. Comunicã adulåilor sau colegilor 127.Nu acceptã jucãrii, bomboane,
dar poate avea nevoie de susåinere
atunci când vede un comportament mâncare, bani etc. de la persoane
pentru a se opri. 121. Spune adultului când cineva îl
periculos. adulte necunos- cute.
118. Reacåioneazã diferenåiat la adulåii care loveæte sau îi face ceva rãu.
123.Înåelege diferenåa dintre atingere sigurã 128. Înåelege cã unele comportamente
îl în- grijesc æi la persoane strãine cu
Practici de sprijin æi atingere periculoasã. pot fi dãunãtoare organismului
care intrã în contact.
124. Recunoaæte simboluri care indicã (fumatul, con- sumul de alcool, jocul cu
119. Reacåioneazã la atenåionãrile adulåilor • Explicaåi permanent copilului, pe înåelesul
pericol æi îl evitã. chibriturile etc.).
când i se semnaleazã un pericol. sãu, care sunt situaåiile æi obiectele riscante
pentru el æi pentru cei din jur. Discutaåi 125.Nu ia medicamente în absenåa 129. Identificã adulåii care pot sã-l(o)
despre acci- dentele care se pot petrece adultului, dar ætie cã medicamentele sprijine în situaåii periculoase.
Practici de sprijin
æi ce consecinåe grave pot avea. Utilizaåi sunt utile în anu- mite situaåii.
• Supravegheaåi permanent copilul æi Practici de sprijin
folosiåi modalitãåi de atenåionare în situaåii cãråi cu poze/imagini æi poveæti scurte 126. Priveæte în stânga æi în dreapta când
periculoase. Utilizaåi aceleaæi semnale aæa care vã pot susåine. tra- verseazã strada. • Folosiåi povestiri pentru a discuta despre
• Folosiåi jucãriile din centrul de joc simbolic peri- cole æi cãi de acåiune în situaåii
încât copilul sã se obiænuiascã cu periculoase. Asiguraåi-vã cã înåeleg care
semnificaåia lor. sau alte centre pentru a discuta despre Practici de sprijin
sunt persoanele în care pot avea
• Explicaåi copilului permanent motivul obiecte æi lichide periculoase. Discutaåi • Utilizaåi imagini pentru a ilustra situaåii de încredere æi pot apela în astfel de
pentru care interziceåi un anumit despre acciden- tele care se pot petrece risc (consum de lichide din sticle situaåii.
comportament, care este pericolul pe æi ce consecinåe grave pot avea. necunoscute, apropierea de un fier de • Utilizaåi exemple din viaåa lor personalã
care îl evitaåi („Nu, acolo nu e voie, • Folosiåi imagini cu pompieri, medici æi cãlcat în prizã, de flacãrã etc.) æi pentru a discuta despre comportamente
pentru cã...). discutaåi despre intervenåiile lor în situaåiile propuneåi copiilor sã vã spunã ce ar face ei dãunãtoare.
periculoase. dacã s-ar afla într-o astfel de situaåie. • Realizaåi cu copiii afiæe, „campanii”
• Precizaåi când vorbiåi copilului care este
statu- tul dvs.: Mama, Tata æi la fel pentru • Învãåaåi copilul sã vorbeascã despre • Citiåi poveæti, povestiri ce prezintã situaåii pentru evitarea pericolelor.
ceilalåi adulåi care vin în contact zilnic cu experienåa sa personalã când a simåit peri- culoase æi discutaåi despre posibilitatea
copilul. Evitaåi ca adulåii care îl îngrijesc sã pericole. evitãrii lor sau a riscurilor pe care le
apeleze copilul cu presupun.
„hai la mama!”, atunci când nu este • Oferiåi materiale, pãpuæi, hãinuåe, simboluri
mama lui æ.a.m.d. în centrul de joc simbolic unde copiii pot
demon- stra înåelegerea pericolelor.
• Menåionaåi permanent care este graniåa
între sigur æi periculos æi argumentaåi
permanent.
DEZVOLTAREA FIZICÃ, A SÃNÃTÃÅII ÆI IGIENEI PERSONALE
27
A.2. Subdomeniul: Dezvoltarea sãnãtãåii æi igienei personale
A.2.3. Aspect specific: Promovarea practicilor privind securitatea personalã
Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze conætientizarea æi înåelegerea regulilor de securitate personalã.
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori Indicatori Indicatori Indicatori
130. Poate fi distras de la un 132.Demonstreazã recunoaæterea 135.Anticipeazã æi înåelege consecinåele 138. Respectã regulile de comportare pe
comportament pe- riculos prin regulilor, chiar dacã nu le respectã neres- pectãrii regulilor. stradã, în transportul public æi în alte
semnale, vorbe, miæcãri, dar necesitã întotdeauna. locuri publice pentru a evita
136.Identificã semne de protejare faåã de
supraveghere. 133.Anticipeazã consecinåele nerespectãrii accidentele, situaåiile pericu- loase.
peri- cole existente în sala de clasã æi
131.Urmeazã unele reguli æi rutine re- gulilor.
134.Acordã atenåie indicaåiilor privind acasã. 139. Relateazã unde æi când trebuie sã se
stabilite. adreseze pentru ajutor.
situaåiile periculoase („dã-mi, te rog, 137. Respectã reguli de siguranåã de
mâna când traversãm strada”). bazã în transportul public, pe stradã, 140. Demonstreazã cunoaæterea regulilor
Practici de sprijin cu bicicleta etc.). de siguranåã în jocul simbolic.
• Oferiåi copiilor un mediu securizant æi Practici de sprijin
supravegheaåi-l permanent. • Atrageåi atenåia copiilor asupra Practici de sprijin Practici de sprijin
• Utilizaåi jucãrii æi echipamente de joacã necesitãåii respectãrii unor reguli când • Folosiåi ieæirile în locuri publice pentru a • Propuneåi jocuri pentru cunoaæterea
cores- punzãtoare vârstei æi greutãåii utilizeazã echipa- mente de joacã pentru a discuta despre regulile de protecåie æi semnifi- caåiei culorilor semaforului, a
copilului. nu se rãni sau rãni alåi copii. Regulile evitare a peri- colelor. Atrageåi-le atenåia semnelor rutiere, discuåii æi jocuri de
trebuie respectate æi de adulåii din jurul asupra anumitor semne æi simboluri. orientare într-un mediu nou.
copiilor. Utilizaåi-le æi în sala de grupã în timpul • Realizaåi hãråi rutiere cu copiii.
• Utilizaåi povestiri pentru a pune accent pe unor activitãåi. • Propuneåi în centrul de joc simbolic
regu- lile de securitate personalã în diverse • Realizaåi cãrticele privind regulile de vizite la muzeu, la magazin, la medic, la
contexte (pe stradã, în magazine, în circulaåie, afiæe. piaåã æi exersaåi regulile rutiere, de
locuri publice, în parcul de joacã etc.). • Apreciaåi de fiecare datã respectarea evitare a pericolelor etc.
Amintiåi-le permanent regulile æi de ce regulilor. • Invitaåi lucrãtori ai poliåiei, medici,
trebuie respectate. pompieri în sala de grupã etc.
• Realizaåi un joc de rol cu diverse
personaje care pot oferi ajutor în situaåii
de risc (medici, pom- pieri, poliåiæti etc.).
• Elaboraåi împreunã cu copiii scheme,
desene reprezentând surse æi persoane
cãrora li se poate adresa pentru ajutor.
28
30

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOÅIONALÃ

SUMAR
B.1. Subdomeniul: Dezvoltare socialã

B.1.1. Aspect specific: Abilitãåi de interacåiune cu adulåii


Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste încredere în adulåii cunoscuåi æi sã interacåioneze cu aceætia. 34
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã cearã æi sã primeascã ajutorul când are nevoie. 35

B.1.2. Aspect specific: Abilitãåi de interacåiune cu copii de vârstã apropiatã


Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã interacåioneze pozitiv cu copii de vârstã apropiatã. 36

B.1.3. Aspect specific: Acceptarea æi respectarea diversitãåii


Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã recunoascã, sã aprecieze æi sã respecte asemãnãrile æi deosebirile dintre oameni. 37

B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social


Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã perceapã regulile æi efectele acestora. 38
Reper 6. Copilul ar trebui sã fie capabil sã îæi asume responsabilitãåi, sã fie capabil sã negocieze æi sã participe la luarea deciziilor. 39
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste empatie faåã de celelalte persoane. 40

B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoåionalã

B.2.1. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine


Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã se perceapã în mod pozitiv, ca persoanã unicã, cu caracteristici specifice. 41

B.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoåional


Reper 9: Copilul ar trebui sã fie capabil sã îæi regleze trãirile emoåionale. 42

B.2.3. Aspect specific: Dezvoltarea expresivitãåii emoåionale


Reper 10: Copilul ar trebui sã fie capabil sã recunoascã æi sã exprime adecvat o varietate de emoåii. 43
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ
31

Dezvoltarea emoåionalã æi dezvoltarea socialã a copilului sunt aspecte esenåiale în


evoluåia sa æi în special în procesualitatea învãåãrii. Acest domeniu vizeazã abilitatea
æi dorinåa copilu- lui de a interacåiona eficient cu adulåii æi cu copiii.
În multe abordãri, socializarea æi sfera emoåionalã sunt prezentate separat. În
prezentul docu- ment ele sunt încadrate în acelaæi domeniu deoarece sunt implicate
simultan în învãåarea copilului æi dificil de diferenåiat în activitãåile de achiziåie în
care copilul este permanent an- gajat încã de la naætere.

Dezvoltarea socialã constã în achiziåionarea abilitãåilor de relaåionare cu alte


persoane (adulåi æi copii). Relaåiile cu adulåii se referã la capacitatea copilului de a
manifesta încredere æi a interacåiona uæor cu aceætia, de a le recunoaæte
diferitele roluri æi a-i percepe ca per- soane care îi orienteazã, sprijinã în ceea ce
fac, gândesc, simt. Capacitatea de a stabili in- teracåiuni cu copiii este
fundamentalã atât pentru definirea propriei persoane, cât æi a lumii în care trãiesc.
Prin interacåiuni cu alåi copii, se exerseazã capacitatea de a menåine relaåii de
prietenie, de a cere æi a oferi ajutor altui copil, de a aparåine unui grup.
Tot în cadrul dezvoltãrii sociale, copiii învaåã sã recunoascã, sã respecte æi sã
aprecieze dife- renåele dintre indivizi, diversitatea fizicã æi culturalã (mai ales în
contextul schimburilor cultu- rale atât de intense în societatea de azi) æi sã îæi
exerseze capacitatea de a coopera cu ceilalåi, de a negocia æi de a lua decizii în
grup, de a respecta dorinåele celorlaåi, de a respecta reg- ulile unui grup. Toate
aceste abilitãåi contribuie la dezvoltarea copilului ca parte a unei co- munitãåi.

Dezvoltarea emoåionalã vizeazã îndeosebi construcåia conceptului de sine a copilului


prin modul în care se percepe ca fiinåã unicã, reacåioneazã æi
recepteazã/interpreteazã reacåi- ile/trãirile emoåionale ale celorlalåi în interacåiunile
pe care le stabileæte cu aceætia. Imaginea pozitivã de sine reprezintã un resort
puternic în susåinerea continuã a învãåãrii. Cu cât va avea mai multã încredere în
sine, cu atât copilului va fi mai dornic de a încerca noi experienåe, de învãåa lucruri
noi.
De asemenea, dezvoltarea emoåionalã vizeazã dezvoltarea capacitãåii de
autoreglare a pro- priilor trãiri emoåionale, precum æi capacitãåile copilului de a
recunoaæte, exprima æi înåelege trãirile emoåionale atât ale sale cât æi ale
celorlalåi æi de a le rãspunde adecvat.
Trãirile emoåionale însoåesc toate activitaåile copilului æi sunt strâns legate de
formarea abili- tãåilor de relaåionare æi comunicare ca æi de susåinerea motivaåionalã
æi formarea intereselor, inclusiv a celor de cunoaætere æi învãåare. De exemplu,
curiozitatea, ca trãsãturã specific umanã, este cea care demontreazã co-
participarea socializãrii æi a emoåiei la învãåare. Curi- ozitatea impulsioneazã
cunoaæterea æi rezultatul acestei investigaåii aduce trãirea satisfacåiei care
declanæeazã o nouã acåiune.
Acest domeniu se constituie într-un resort esenåial în dezvoltarea globalã sãnãtoasã
a copilu- lui prin intercondiåionãrile pe care le presupune cu celelalte domenii.
Socialul æi emoåionalul potenåeazã orice acåiune a copilului æi determinã salturi în
fiecare din celelalte domenii de dezvoltare.
32
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã
B.1.1. Aspect specific: Abilitãåi de interacåiune cu adulåii
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste încredere în adulåii cunoscuåi æi sã interacåioneze cu aceætia.
contribuåie conteazã.
0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni • Facilitaåi copilului punerea în practicã a unor compor- tamente
care constituie premisele abilitãåilor sociale, care în viitor îl vor
Indicatori ajuta sã fie eficient în interacåiunile cu ceilalåi astfel încât sã
Indicatori Indicatori atingã scopul stabilit.
141.Copilul se liniæteæte în prezenåa
146.Se ataæeazã de un adult, altul 150. Cu sprijin, se desparte de adulåii cu
adulåilor cu care este obiænuit. care este obiænuit (fãrã a arãta foarte
decât persoana care l-a îngrijit.
142.Iniåiazã æi menåine interacåiuni cu multã teamã, ca în cazul copiilor mai
adulåii care îl îngrijesc æi cu care este 147.Îæi exprimã verbal nevoia de mici).
obiænuit/ã. securitate în situaåii de disconfort 151. Îæi exprimã afecåiunea faåã de adulåii cu
(neplãcute) sau periculoase care este obiænuit.
143.Aratã preferinåa pentru unii dintre
cãutând adulåii în care are 152. Spune numele fraåilor sau surorilor æi îi
adulåii cu care este familiarizat prin
încredere. apeleazã.
expresii faciale æi gesturi (zâmbeæte, 153. Rãspunde la formulele de salut folosite de
gângureæte, dã din mâini). 148.Imitã activitãåile adulåilor (ajutã la
adulåi.
strângerea jucãriilor, se preface cã
144. Foloseæte miæcãri corporale – gesturi 154. Îæi exprimã sentimente faåã de anumiåi
citeæte sau gãteæte lângã adultul
pentru a iniåia interacåiuni sociale (de adulåi („o iubesc pe…”).
care face acest lucru).
ex. atinge uæor cu palma pentru a 155. Ajutã adultul în sarcini simple.
atrage atenåia, întinde mâinile 149.Interacåioneazã pozitiv æi se 156. Din când în când, face lucruri pentru a fi
pentru a fi luat în braåe). joacã împreunã cu adulåii. pe plac adulåilor (aduce papucii, danseazã
sau cântã, face mici „comisioane” în
145.Manifestã teama de separare prin
Practici de sprijin familie, etc.).
plâns (când nu vede adulåii cu care
este obiænuit sau în prezenåa • Oferiåi copilului posibilitatea de a
interacåiona (gradat) cu alåi adulåi de Practici de sprijin
strãinilor).
încredere, în afara celor care îl îngrijesc. • Folosiåi expresii æi comportamente pozitive atunci
când vã despãråiåi de copil.
Practici de sprijin • Prin gesturi æi cuvinte, arãtaåi copilului
înåelegere faåã de reacåiile sale æi • Încurajaåi-l æi lãudaåi-l pentru comportamentul
• Comportaåi-vã afectuos æi calm cu pozitiv în relaåia cu adulåii. Manifestaåi aceleaæi
copilul. Acordaåi-i atenåie ori de câte ori asiguraåi-l cã îi sunteåi alãturi.
reacåii faåã de copii, indiferent de genul lor; sã nu
plânge, vor- biåi-i. • Încurajaåi copilul æi oferiåi modele de aveåi aæteptãri mai mari de la fete în ceea
• Adresaåi-vã copilului pe nume, zâmbiåi-i, comporta- mente variate, care sã evite priveæte controlul emoåional æi utilizarea unor
vor- biåi-i, îmbrãåiæaåi-l, încurajaåi-l sã imite reproducerea unor stereotipuri de gen strategii de reglare mai sofisticate decât de la
(lecturã, activitãåi casnice, de petrecere a bãieåi.
gesturi æi sunete produse de adulåii cu
care este obiæ- nuit. Priviåi copilul în ochi timpului liber, etc.). • Adresaåi-vã copiilor pe nume æi descurajaåi
folosirea ex- cesivã a pronumelor personale, care
când îi vorbiåi! • Manifestaåi receptivitate la mesajele verbale
genereazã ambi- guitãåi (ei, ea, el. etc.). Încurajaåi
• Vorbiåi-i æi cântaåi-i copilului frecvent, mai æi non-verbale iniåiate de copil, jucaåi-vã copilul sã povesteascã despre fraåii/surorile lui. În
ales atunci când îl hrãniåi æi schimbaåi. împre- unã cu acesta. grãdiniåã folosiåi fotografii ale familiei pentru a
sprijini copilul în intervenåiile lui de- spre fraåi
• Reacåionaåi la gesturile iniåiate de copil.
sau alåi membri ai familiei.
• Asiguraåi un mediu populat de persoane • Folosiåi formule de salut adecvate diferitelor
de în- credere, asiguraåi-l cã este în momente ale zilei æi situaåii sociale æi atrageåi
siguranåã. Ajuta- åi-l pe copil sã îæi atenåia asupra uti- lizãrii lor în parc, la grãdiniåã, în
depãæeascã teama. Precizaåi verbal alte medii sociale.
copilului ce activitãåi urmeazã sã faceåi • Încurajaåi exprimarea sentimentelor pozitive
împreunã cu el. Asigurând faåã de adulåi, oferiåi oportunitãåi de a
predictibilitatea, copilul este în interacåiona respectuos cu adulåii.
aæteptarea a ceva ce i-a fost anunåat æi • Discutaåi æi cu bãieåii mai mult despre întregul
îæi va diminua sentimentul de teamã. spectru de emoåii æi evitaåi exagerãrile în
descurajarea emoåiilor ne- gative, deoarece bãieåii
vor deveni astfel mai puåin ex- presivi emoåional
decât fetele.
• Angajaåi copiii în sarcinile cotidiene æi cooperaåi
cu aceætia (udatul florilor, aranjarea mesei)
evitând re- producerea stereotipurilor de gen.
• Demonstraåi cã pentru realizarea unei sarcini,
adeseori este nevoie de contribuåia mai multor
oameni. Co- mentaåi cu copiii cã fiecare
interacåionând respectuos cu
61- ceilalåi; repetaåi cu copilul
84 formulele adecvate de po-
liteåe, de exemplu în
luni jocurile La doctor, La
cumpãrãturi, La teatru, etc.
Indic
atori
157.Interacåioneazã cu
uæurinåã cu adulåi
familiari din comunitate
(pãrinåi, bunici
cunoscuåi la locul de
joacã, vecin, educa-
toarea, medic
pediatru sau medic de
familie, vânzãtorul de
la magazinul din
cartier, etc.).
158.Se desparte cu
uæurinåã de membrii
fami- liei la grãdiniåã.
159.Interacåioneazã
adecvat cu adulåii (de
ex.: nu îi întrerupe,
rãspunde la întrebãri).
160.Aplicã formule de
politeåe în comuni-
carea cu adulåii.

Pract
ici de
spriji
n
• Facilitaåi interacåiunile cu
adulåii în diverse con- texte
sociale æi încurajaåi
comunicarea cu aceæ- tia æi
participarea la acåiuni (de
exemplu, sã cearã
informaåii, sã rãspundã la
întrebãri, sã facã
cumpãrãturi simple). În
grãdiniåã sau fami- lie,
jucaåi-vã de-a cumpãrãtorul
æi vânzãtorul, medicul æi
pacientul, etc.
• Manifestaåi respect æi
încredere faåã de copil,
discutaåi despre relaåiile cu
ceilalåi, despre ac- tivitãåile
zilnice æi evenimente
semnificative pe care le-a
trãit.
• Oferiåi un model adecvat
de comunicare evitând
întreruperea copilului
atunci când acesta
vorbeæte.
• Oferiåi exemple æi modelaåi
comportamentul copilului
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ
33

B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã cearã
ajutorul adultului când are nevoie.
B.1.1. Aspect specific: Abilitãåi de interacåiune cu
adulåii
situaåii concrete vãzute la grãdiniåã sau în parc,
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni la televizor sau în filme.

Indicatori Indicatori
Indicatori
161. Semnaleazã prin diferite sunete,
164.Cere ajutorul adultului atunci când 167.Adreseazã frecvent întrebãri
miæcãri, plâns, nevoia de ajutor din
în- tâmpinã o dificultate (nu poate adulåilor pentru a obåine
partea adultului.
deschide o cutie cu jucãrii, nu poate informaåii.
162.Anticipeazã/ testeazã reacåii din asigura stabili- tatea turnului de 168.Urmeazã indicaåiile adulåilor în
partea celor care îl îngrijesc prin cuburi etc.). ceea ce priveæte comportamentul
diverse compor- tamente (de
165.În timp ce se joacã cu alåi copii, din adecvat în diverse situaåii.
exemplu când vrea sã ia un obiect
când în când cere ajutorul adultului 169.La nevoie, cere ajutor adulåilor æi
interzis æi se uitã spre adult sã-i
æi confir- mare din partea acestuia. oferã sprijin, la rândul sãu.
testeze reacåia).
166.Începe o activitate dupã ce 170.Urmeazã instrucåiunile sau se
163.Aæteaptã aprobarea sau
primeæte sugestii sau indicaåii din supune unei figuri de autoritate,
dezaprobarea adultului cu privire la
partea adultului (de ex. sã gãseascã având încredere în aceasta („Aæa a
comportamentele sale adecvate, o piesã lipsã la o jucãrie).
respectiv inadecvate. spus mama”, „dna educatoare
nu…”).
Practici de sprijin
Practici de sprijin 171.Semnaleazã adulåilor situaåii
• Rãspundeåi pozitiv la întrebãrile copilului
• Oferiåi cu promptitudine æi rãbdare ajutor problematice simple (un copil s-a lovit
æi la cererea de ajutor, sprijiniåi-l sau are nevoie de ajutor, se aud
æi atenåie copilului atunci când acesta are concret sã de- pãæeascã dificultatea.
nevoie. Faceåi distincåia între zgomote suspecte, arde mâncarea pe
• Urmãriåi cu atenåie activitatea copilului, aragaz, etc.).
comportamentele sale ce reflectã o nevoie
realã æi cele prin care doar vrea sã atragã încura- jaåi-l sã continue æi lãudaåi-l
atenåia adultului. pentru ce a reuæit sã facã; din când în Practici de sprijin
când asiguraåi-l cã sunteåi acolo æi îl • Rãspundeåi direct, cu claritate æi rãbdare
• Vorbiåi copilului æi rãspundeåi prin expresii sprijiniåi dacã are nevoie.
fa- ciale, comportaåi-vã astfel încât sã între- bãrilor adresate de copil;
• Plasaåi la dispoziåia copilului obiecte æi încurajaåi-i sã adreseze întrebãri pentru a
vadã recep- tivitatea faåã de nevoile
sale. jucãrii æi ajutaåi-l sã înceapã o activitate, obåine informaåii.
stimulându-l cu întrebãri, explicaåii. • Clarificaåi ori de câte ori este nevoie
• Reacåionaåi constant æi ferm în
legãturã cu comportamente æi obiecte limitele ac- ceptabile ale
interzise sau pericu- loase pentru copil. comportamentului.
• Facilitaåi identificarea de cãtre copil a • Oferiåi copilului sprijin atunci când cere æi
compor- tamentelor adecvate/inadecvate are nevoie; cereåi ajutor copilului æi
prin reacåii verbale sau non-verbale de discutaåi îm- preunã despre ce înseamnã a
aprobare, respectiv respingere a unor oferi æi primi aju- tor (când apar situaåii
comportamente. relevante pentru acest subiect).
• Manifestaåi o atitudine pozitivã, evitaåi
com- portamente negative care vor fi
preluate de cãtre copil. De exemplu, dacã
educatoarea este încruntatã de fiecare
datã când vorbeæte cu un copil care are
unele comportamente negative, copiii se
vor comporta la fel, deoarece educa-
toarea reprezintã o autoritate pentru
ei.
• Descrieåi æi discutaåi cu copilul diverse
situaåii problematice simple ajutându-l sã
coreleze ideea de pericol cu solicitarea
ajutorului din partea celorlalåi; comentaåi
61-84 luni
Indicatori
172.Cere ajutor adulåilor din
comunitate (vecin, bibliotecar,
bunicii, prietenilor de joacã etc.).
173.Alege momentul potrivit pentru a
aduce în atenåia adulåilor anumite
probleme.
174.Pune întrebãri adultului înainte de a
devia de la ordinea stabilitã æi de
a încãlca regulile (de ex.„eu am
voie sã aprind focul la aragaz?”).

Practici de sprijin
• Oferiåi sugestii copilului pentru a se
descurca singur/ã atunci când cere
ajutorul æi încuraja- åi-i sã rezolve
problema.
• Puneåi copiii în situaåia de a vedea cã a
cere æi a primi ajutor reprezintã
comportamente so- ciale adecvate, nu
expresia unei neputinåe. Creaåi situaåii
care sã contrabalanseze faptul cã fetele cer
mai frecvent ajutorul decât bãieåii, în
virtutea stereotipului conform cãruia „un
bãiat trebuie sã se descurce singur”.
• Oferiåi copilului æansa de a observa æi
participa la discuåiile adulåilor; discutaåi
despre ce înseamnã sã nu vorbeæti în
acelaæi timp cu ceilalåi, sã îåi aætepåi
rândul, sã ai un ton potrivit.
• Când un copil face o greæealã, discutaåi cu
el/ea despre ce a învãåat din asta.
• Ajutaåi-l pe copil sã înveåe sã întrebe
adultul înainte de a devia de la reguli æi
momente obiæ- nuite.
• Arãtaåi deschidere faåã de copil pentru
ca acesta sã se simtã confortabil sã
vinã sã vã cearã ajutorul.
34
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã
B.1.2. Aspect specific: Abilitãåi de interacåiune cu copii de vârstã apropiatã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã interacåioneze pozitiv cu copii de vârstã apropiatã.

socialã.
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni • Folosiåi nume sau simboluri specifice cu care sã iden- tifice
grupa de la grãdiniåã.
Indicatori
Indicatori Indicatori
175.Zâmbeæte altor copii. 184. Se alãturã unui grup de copii care se
179.Se joacã lângã alt copil.
176.Exprimã prin sunete, gesturi, expresii joacã (cu ajutorul adultului, dacã este
180.Observã æi imitã comportamentul necesar.)
fa- ciale bucuria de a se juca împreunã
altui copil. 185. Iniåiazã o activitate împreunã cu alt copil.
cu alåi copii.
181.Iniåiazã interacåiuni sociale cu co- 186. De cele mai multe ori îæi exprimã dorinåa
177.Aratã interes faåã de alåi copii de a se despãråi de adult pentru a se juca
vârst- nici.
urmãrin- du-i cu privirea æi imitându- împreunã cu alåi copii.
le comporta- mentul (de ex. 182.Se bucurã de compania copiilor la 187. Se conformeazã deciziilor de grup.
comportamentul fraåilor). joacã. 188. Coopereazã, face schimb de obiecte în
178.Începe sã se joace în paralel cu alåi joc.
183.Manifestã spontan preferinåa sã se
copii. 189. Se împrieteneæte æi menåine prietenia
joace cu copii pe care îi cunoaæte. cu cel puåin un copil.
Practici de sprijin 190. Rãmâne cu grupul æi nu merge cu
Practici de sprijin persoane necunoscute.
• Zâmbiåi-i des copilului. • Petreceåi timp cu copilul jucându-vã, daåi-i
• Oferiåi copilului posibilitatea de a se afla posi- bilitatea sã se afle în compania Practici de sprijin
în prezenåa altor copii. copiilor, in- diferent de vârstã. Mergeåi cu
• Citiåi cãråi, folosiåi jocuri cu marionete pentru a
copilul în parc æi lãsaåi-l sã se joace alãturi demonstra cu ajutorul personajelor ce înseamnã
• Rãspundeåi pozitiv la sunetele, åipetele,
de alåi copii æi inter- veniåi în jocul lui sã împaråi cu ceilalåi, sã îåi aætepåi rândul æi sã
ges- turile copilului prin comportamente doar atunci când vã solicitã. cooperezi. Facilitaåi aplicarea strategiei de a se
verbale æi non-verbale.
• Facilitaåi copilului contactul cu copii din implica într-un joc paralel æi de a contribui
• Oferiåi copiilor posibilitatea de a se juca æi ulterior cu ceva semnificativ la desfãæurarea
medii culturale diverse pentru a se
in- teracåiona cu alåi copii (din familie, dar acestuia.
familiariza cu co- vârstnici aparåinând unor
æi alåi copii din medii culturale diferite). • Ajutaåi-l pe copil sã se alãture altui copil care se
medii sociale, cultu- rale, lingvistice
• Oferiåi exemple de cooperare cu ceilalåi în joacã. Faceåi conversaåie cu copilul astfel încât sã
diferite.
ac- tivitãåile cotidiene (de exemplu în înveåe sã as- culte æi sã vorbeascã cu alåii.
• Demonstraåi prin propriul comportament • Oferiåi asistenåã copiilor în timp ce se joacã
pregãtirea mesei æi în alte activitãåi
ce înseamnã sã cooperezi cu celãlalt, împreunã cu alåi copii stând deoparte, punând
casnice).
atunci când vã jucaåi cu copilul. la dispoziåie resurse æi încurajãri æi intervenind
• Creaåi oportunitãåi de a se juca împreunã în caz de conflict.
copii din medii diverse, ceea ce • Încurajaåi copiii sã se implice în activitãåi
faciliteazã dez- voltarea interacåiunilor considerate în mod tradiåional specifice genului
care presupun interde- pendenåa pozitivã, opus æi oferiåi copi- ilor feedback pozitiv
imediat când vedeåi cã aleg aceste activitãåi.
schimburile culturale (în joc, copiii aud
cuvinte din alte limbi). • Facilitaåi æi întãriåi alcãtuirea grupurilor mixte de
joc, datã fiind tendinåa ca fetele æi bãieåii sã se
• Asiguraåi copilului ocazia sã se joace în grupeze în activitãåi în funcåie de gen. În
mod regulat cu 1 sau 2 copii cu care acelaæi timp suprave- gheaåi grupul de joc æi
este deja fa- miliarizat. interveniåi atunci când fetele sunt mai puåin
• Valorizaåi comportamentele copiilor atunci implicate în joc din cauza bãieåilor care dominã.
când interacåioneazã pozitiv cu ceilalåi • Oferiåi copiilor oportunitãåi pentru a împãråi
copii. materiale æi de a-æi spune pãrerea despre
continuarea jocului. Asiguraåi copilului ocazia de
a se întâlni cu prietenii, pentru a trãi sentimentul
de încredere unul în celãlalt æi pentru a se simåi
mai puåin vulnerabili atunci când îæi exprimã
dificultãåile într-un domeniu.
• Identificaåi elemente specifice grupului din care
face parte copilul (grupul de la grãdiniåã, æcoalã
sau grupul de prieteni) pentru a cultiva
sentimentul de aparte- nenåã, asociat cu
solidaritatea æi securitatea emoåio- nalã æi
æi sancåio- naåi imediat
61- comportamentele de intimidare sau
84 exclu- dere manifestate faåã de
anumiåi copii.
luni • Responsabilizaåi copiii în casã/grupã
oferindu-le sarcini care contrazic
stereotipurile de gen (ex. bãieåii
Indi sã ajute la gãtit). Încurajaåi copilul
cato sã îæi exprime pãrerea, sã iden-
ri tifice mai multe variante de
191. Interacåioneazã din rezolvare a unei situaåii sau de
proprie iniåiativã cu copii continuare a unui joc.
apropiaåi ca vârstã în • Lãudaåi copiii când acceptã æi
diferite contexte. sugestiile celorlalåi copii æi se ajutã
192. Inventeazã activitãåi care implicã mai mult de reciproc. Întãriåi alcãtuirea
un copil. grupurilor mixte de joc, deoarece
193. Cere æi oferã ajutor altor fetele æi bãieåii se grupeazã în
copii (îl ajutã pe alt copil sã activitãåi în funcåie de gen, facilitãåi.
gãseascã o jucãrie rãtãcitã, Supravegheaåi grupul de joc æi
sã îæi facã patul). interveniåi atunci când fetele sunt
mai puåin implicate în joc din cauza
194. Propune, dar æi urmeazã bãieåilor care dominã. Gruparea
sugestiile unui cama- rad copiilor în funcåie de gen are drept
de joacã despre cum sã se consecinåe întãrirea unor
joace. comportamente tradiåionale de
195. Se identificã drept gen.
prieten al unor copii din • Daåi copiilor ocazia de a fi parte a
diferite medii apropiate (la diverselor activitãåi de grup în
grãdiniåã, acasã/ la bloc, contexte sociale diferite (la
la bunici). grãdiniåã, acasã/ la bloc, în curte,
Prac la bunici) pentru a se identifica cu
acele grupuri æi pentru a practica
tici încrederea æi colaborarea în medii
de diferite.
sprij
in
• Oferiåi copiilor posibilitatea de a se
juca în grupuri mici, în care fiecare
copil are un rol æi o
responsabilitate concretã.
Structuraåi activitatea de la grupã pe
centre de interes æi în- curajaåi
interacåiuni între fete æi bãieåi, iar
accentul sã fie pus nu pe
performanåã ci pe implicare în
sarcinã æi pro- gres. Stimulaåi jocul
în grup al fetelor æi jocul în diade
al bãieåilor deoarece jocul în diade
stimuleazã abilitãåile de
comunicare ale bãieåilor, în timp
ce jocul în grup sti- muleazã
cooperarea æi competiåia fetelor.
• Inventaåi la grupã în mod regulat
roluri pentru toåi copiii, roluri care îi
ajutã sã înåeleagã
complementaritatea res-
ponsabilitãåilor æi ideea de
convieåuire (de ex. cel care are
grijã de plante, responsabilul cu
timpul, poætaæ, cel care duce
gunoiul, chelnerul, etc.).
• Ajutaåi-i pe copii sã înåeleagã
faptul cã a coopera rãspun- zând
unei cereri este diferit de a te
supune unei comenzi. Monitorizaåi
zilnic, încurajaåi æi lãudaåi
comportamentele prin care copiii se
ajutã unii pe alåii.
• Numiåi în mod regulat
comportamentele pozitive de în-
trajutorare astfel încât copiii sã fie
motivaåi sã le repete æi pe viitor æi
sã le identifice singuri. Comentaåi
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ
35

B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã recunoascã, sã
aprecieze æi sã respecte asemãnãrile æi deosebirile dintre oameni.
B.1.3. Aspect specific: Acceptarea æi respectarea
diversitãåiii
cântece care reflectã aceastã diversitate.
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni • Puneåi la dispoziåia copilului obiecte, imagini care
reflectã diversitatea culturalã.
Indicatori
Indicatori Indicatori
196.Se priveæte în oglindã. 203. Este capabil sã se angajeze
200.Se joacã în prezenåa altor copii diferiåi
197.Priveæte cu interes persoanele din din punct de vedere al genului, limbii în joc simbolic (pretinde cã face ceva
jurul sãu. vorbite, etniei sau cu cerinåe sau cã este altcineva etc.).
198.Observã/ percepe trãsãturile fizice educative speciale. 204. Face comparaåii cu cei din
ale celorlalåi (ex. atinge pielea sau anturaj în ceea ce priveæte culoarea
201.Se intereseazã de alåi copii sau adulåi
pãrul unei alte persoane). pãrului, înãlåimea, etc.
din anturaj (pune întrebãri simple
199.Interacåioneazã cu persoane diferite Unde este X?). 205. Se joacã împreunã cu copii
din punct de vedere al etniei, genului, diferiåi din punct de vedere al genului,
202.Remarcã diferenåe de gen între
vârstei, limbii vorbite, condiåiilor limbii vorbite, etniei sau cu CES, sub
el/ea æi ceilalåi. îndrumarea adulåilor.
speciale de în- vãåare.
Practici de sprijin 206. Identificã asemãnãri æi
Practici de sprijin deosebiri dintre per- soane dupã
• Daåi copilului posibilitatea sã se joace cu diferite criterii (gen, aspect exterior,
• Plasaåi în casã oglinzi în care copilul sã se copii din medii diferite în contexte variate vârstã, profesie, mediu cultural æi
poatã vedea æi apropiaåi-l de oglindã, (parc, fami- lie, creæã), oferind asistenåã lingvistic, etc.).
pentru a per- cepe propria imagine. pentru facilitarea in- teracåiunilor (în cazul
Îndrumaåi-l cu întrebãri diferenåei de vârstã, dacã se vorbesc limbi Practici de sprijin
„cine este acolo?” æi spuneåi numele: X, diferite, dacã nivelul de dezvol- tare a • Asiguraåi în mediu obiecte care sã reflecte
mama, Y. Puneåi la dispoziåia copilului abilitãåilor este diferit). diversi- tatea æi care sã stimuleze învãåarea
oglinzi mici, care nu se sparg. interculturalã (obiecte, casete cu cântece,
• Puneåi la dispoziåia copiilor resurse pentru
• Daåi copilului posibilitatea de a intra în jocul dramatic care sã reflecte obiecte de artã, etichete cu cuvinte scrise în
contact cu alte persoane în afara celor care diversitatea. diverse limbi) pe care copiii le pot folosi în
îl îngrijesc. Încurajaåi contactul vizual când joc.
• Familiarizaåi copilul cu persoane,
vorbiåi copilu- lui. • Daåi-i copilului ocazia de a-æi descrie
experienåe, medii sociale prin cãråi,
• Facilitaåi æi ghidaåi activitatea cântece, interacåiuni cu oameni din medii propriile ca- racteristici fizice æi culturale.
perceptivã a copilului. Folosiåi cuvinte diferite. Îndrumaåi-l sã perceapã deosebirile æi
care descriu diverse pãråi ale corpului asemãnãrile dintre oameni pornind de la
• Încurajaåi copilul sã-æi perceapã propriile propria persoanã. Ajutaåi-l sã inter- preteze
(nas, pãr, obraz, etc.), încura- jãri verbale
carac- teristici identitare. Discutaåi cu aceste deosebiri astfel încât sã nu aibã va-
æi gesturi („Mãi, mãi”).
copilul despre deosebiri æi asemãnãrile pe loare evaluativã, de exemplu atunci când
• Participaåi la întruniri de familie æi la care le-a remarcat. Puneåi la dispoziåia copilul spune „Eu sunt mai înalt/ã decât
eveni- mente culturale din comunitate, copilului cãråi æi fotografii. Y”, puteåi adãuga „Tu eæti mai înalt/ã decât
pentru a-l fa- miliariza pe copil cu propria Y pentru cã eæti mai mare cu 1 an”.
culturã, dar æi cu alte culturi.
• Facilitaåi jocul între copii diferiåi din punct
• Familiarizaåi-vã æi practicaåi în creæã de vedere al genului, limbii vorbite sau
(grãdiniåã) metode de îngrijire a copilului CES.
specifice familiei æi grupului din care face • Daåi o sarcinã comunã pentru a stimula
parte. Utilizaåi cuvinte æi semne cu care interde- pendenåa pozitivã, facilitaåi asumarea
copilul este familiarizat. de sarcini re- aliste de cãtre fiecare copil æi
oferiåi asistenåã (când sunt dificultãåi de
comunicare într-o limbã sau când copilul cu
CES are nevoie de sprijin).
• Citiåi împreunã cu copilul cãråi æi analizaåi
imagini care prezintã oameni din culturi
diferite æi cu ca- racteristici fizice sau
abilitãåi diferite.
• Discutaåi despre personaje, sãrbãtori, eroi,
61-84 luni
Indicatori
207. Formuleazã întrebãri despre
familia, etnia, limba vorbitã, cultura,
caracteristicile fizice ale celorlalåi.
208. Recunoaæte abilitãåile diferite ale
celorlalåi copii în diverse domenii (X cântã
bine la pian, Y aleargã repede…).
209. Numeæte æi acceptã diferenåe
æi similaritãåi în ceea ce priveæte
mâncãruri sau jocuri preferate de el/ea æi
alåi copii.
210. Remarcã faptul cã alåi copii
folosesc cuvinte diferite pentru acelaæi
obiect (de ex. pentru apã, mamã,
jucãrie, etc.).
211. Remarcã faptul cã aceeaæi
persoanã poate avea mai multe roluri
sociale (mama este mama lui, este angajatã
la..., este fiica bunicii lui, etc.).

Practici de sprijin
• Organizaåi activitãåi în care copiii sã se
familiarizeze cu varietatea caracteristicilor unei
persoane (meseriei, vârstã, gen, limbã vorbitã,
port naåional etc.). Puneåi la dispoziåia copilului
imagini cu persoane aparåinând unor culturi
diferite, cãråi, enciclopedii. Valorificaåi situaåiile
de contact cu alte culturi (de ex.: vizite, va-
canåe).
• Comentaåi împreunã cu copiii caracteristici
fizice æi preferinåe ca aspecte ale identitãåii.
Organizaåi acti- vitãåi care atrag întregului grup
atenåia asupra dife- renåei æi capacitãåii într-un
mod pozitiv, de exemplu arãtând copiii cu
dizabilitãåi într-o luminã pozitivã, va- lorizând
bilingvismul, etc.
• Invitaåi membrii familiei sã împãrtãæeascã din
tradiåiile specifice (mâncare, muzicã, dansuri,
jocuri, sãrbãtori) æi organizaåi cu copiii activitãåi
în care sã le valorificaåi.
• Încurajaåi copiii sã foloseascã limba maternã,
dar æi limba de predare pentru a numi acåiuni
æi obiecte din mediu. Folosiåi etichete în mai
multe limbi.
• Cultivaåi respectul pentru diversitatea lingvisticã
æi in- terveniåi ferm atunci când apar
comportamente pre- judiciatoare pentru copii
(de exemplu când în mod intenåionat nu este
pronunåat corect un nume). Puneåi la dispoziåia
copiilor cãråi în mai multe limbi.
• Oferiåi copilului posibilitatea de a se familiariza
cu o persoanã din perspectiva mai multor roluri,
în diverse contexte sociale. Realizaåi vizite la
diverse instituåii pen- tru a se familiariza atât cu
diverse profesii, cât æi cu va- rietatea rolurilor
specifice membrilor familiilor copiilor, de exemplu
vizita la bibliotecã, la spital, la coafor, la Poliåie,
la fabrica de conserve, etc. unde lucreazã
pãrinåii.
36
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã
B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã perceapã regulile æi efectele acestora.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
212.Urmeazã reguli æi rutine simple 223. Se joacã sau lucreazã fãrã sã îi deranjeze pe ceilalåi.
214.Anticipeazã æi urmeazã reguli 218.Urmeazã reguli simple fãrã a i 224. Îæi adapteazã comportamentul în funcåie de
legate de hranã, somn. regulile diferitelor situaåii (de ex. vorbeæte în
simple, dacã i se reaminteæte æi cu se mai reaminti (sã nu trânteascã æoaptã când
213.Asociazã anumite comportamente supraveghere (sã punã jucãriile la jucãriile). intrã la bibliotecã, când merge la spital, la
ale adulåilor cu propriile loc, sã nu strice con- strucåiile altor muzeu, etc.).
219.Îæi aæteaptã rândul în joc. 225. Îæi exprimã dezacordul faåã de comportamente in-
comportamente (când este pus în copii, etc.). corecte („nu este corect”, „aæteaptã-åi rândul”).
pãtuå, se aæteaptã sã adoarmã, 220.Recunoaæte comportamentul pozitiv 226. Respectã reguli simple de participare în activitãåi æi joc.
215.Urmeazã rutinele familiei al altor copii. 227. Participã la activitãåi în grupuri mici sau mai
ridicã mâinile anticipând sã fie luat (comportamen- tul la masã). mari, uneori ca æi conducãtor, alteori ca æi
din pãtuå æi hrãnit). 221.Foloseæte jocul pentru a explora, exersa executant.
216.Anticipeazã consecinåele 228. Aplicã independent regulile în situaåii noi, dar simi-
æi înåelege rolurile sociale. lare.
nerespectãrii regulilor. 229. Explicã celorlalåi reguli simple din familie sau
Practici de sprijin 222. Anticipeazã ce urmeazã în programul de la grãdiniåã.
217. Recunoaæte cã un comportament zil- nic, dacã existã un program clar æi
• Stabiliåi æi respectaåi rutine legate de Practici de sprijin
negativ atrage reacåii negative din respec- tat.
programul de hranã, igienã æi somn, • Amintiåi de fiecare datã când desfãæuraåi activitãåi
partea adulåilor.
åinând cont atât de particularitãåile indivi- duale cu mai mulåi copii, cã suntem mai
individuale ale copilului, cât æi de
Practici de sprijin eficienåi dacã ne concentrãm asupra activitãåii noastre
æi nu îi deranjãm sau nu ne deranjeazã nimeni în timp
caracteristicile culturale ale familiei. Practici de sprijin • Reamintiåi copiilor regulile æi rutinele, ce lucrãm. Daåi exemplu prin comportamentul dvs.,
• Manifestaåi în mod constant disponibilitate • Stabiliåi rutine æi reguli care sã fie afiæaåi-le pe pereåi într-o formulã graficã interveniåi numai atunci când este necesar.
æi sensibilitate faåã de copil, dar æi respectate în mod regulat, dar åinând cont accesibilã. • Comunicaåi cu claritate regulile æi comportamentele
aætep- tate, argumentând. Organizaåi vizite la muzeu
consecvenåã în respectarea rutinei æi echilibrând în mod flexibil nevoile • Folosiåi în mod repetat îndemnuri de cu copiii, modelându-le prin propriul exemplu
specifice. individuale ale copilului. tipul: comportamentul dezirabil.
„Acum aæteptãm...”, „Întâi faci..., apoi • Sprijiniåi copiii în realizarea legãturilor între acåiuni æi
• Repetaåi reguli simple: „Acum mâncãm, emoåii prin adresarea unor întrebãri specifice æi directe
înainte sã mâncãm trebuie sã ne spãlãm faci...”, æi prin in- terpretarea emoåiilor care se aflã la baza
pe mâini. La fel face æi mama æi tata...”; „Facem rândul, apoi...”. comporta- mentelor; încurajaåi-i sã se exprime atunci
când se simt nedreptãåiåi sau frustraåi.
„înainte sã ieæim în curte, strângem • Puneåi la dispoziåia copiilor o clepsidrã care • Ajutaåi-i astfel pe copii sã anticipeze consecinåele
jucãriile”. sã-i atenåioneze atunci când timpul pentru anumitor acåiuni, fapt ce contribuie la rezolvarea
• Lãudaåi copilul pentru respectarea acestor un anu- mit joc a expirat sau este rândul eficientã a pro- blemelor æi la dezvoltarea empatiei
acestora. Faceåi împreunã cu copiii planuri zilnice,
ru- tine æi reguli. altui copil sã se joace cu jucãria identificând elementele de noutate faåã de rutina
• Stabiliåi reguli simple, repetaåi-le în fiecare respectivã. obiænuitã.
• Faceåi liste (pe înåelesul copiilor) sau • Daåi copiilor posibilitatea ca pentru unele activitãåi
situ- aåie similarã æi reacåionaåi la libere copiii sã se înscrie singuri pe o tãbliåã
comportamentul copilului. desenaåi comportamente pozitive desenând un simbol. Pentru respectarea rândului,
• Prin observare directã æi prin formulare apreciate la copil;.Obiænuiåi-i pe copii sã puneåi la dispoziåia copiilor o clepsidrã (sau un ceas)
identifice æi sã aprecieze aceste æi, împreunã cu copiii, puteåi alege un responsabil
verbalã, puneåi-i pe copii în situaåia de a cu timpul.
învãåa cã fiecare context social are anumite comportamente. • Daåi copiilor posibilitatea de a se juca în grupuri de
reguli (ex. dacã vreau sã mã dau pe • Motivaåi-i pe copii cu comentarii de diverse mãrimi. Acordaåi atenåie specialã integrãrii în
joc a copiilor marginalizaåi (se comportã agresiv, au
tobogan trebuie sã stau la rând. Dacã nu genul un comportament timid, necooperativ, deficit de atenåie
stau la rând, ne lovim). „Înainte de a merge la masã am sã vã æi hiperactivitate, anxi- oæi, copiilor ce aparåin unui
citesc faptele bune pe care le-aåi fãcut grup etnic diferit de cel al ma- joritãåii, celor ce
• Echilibraåi limitele comportamentului cu o prezintã imaturitate în dezvoltarea fizicã, înfãåiæare mai
serie de alternative. În acelaæi timp, azi”, nomi- nalizând autorii. Dupã câteva puåin plãcutã sau mod de îmbrãcãminte pre- car, copii
respectaåi cu con- secvenåã regulile pe care zile veåi observa cã unii copii vã atrag cu dizabilitãåi (de ordin fizic, motor, limbaj, etc.).
le-aåi comunicat æi sta- bilit cu copiii, de atenåia sã notaåi gesturile frumoase. • Identificaåi æi sprijiniåi suplimentar copiii introveråi, copii
cãrora le este fricã sã interacåioneze cu ceilalåi, fie cã
exemplu „ieæim afarã doar dupã ce am • Daåi copiilor posibilitatea sã se angajeze în nu au fost su- ficient stimulaåi, nu li s-a oferit
adunat jucãriile”. jocuri, oferindu-le costume, jucãrii, timp, oportunitatea de a-æi exersa abilitãåile sociale sau au
sugestii de teme. trãit într-un mediu mai autoritar.
• Daåi copilului posibilitatea sã interacåioneze cu copii
• Afiæaåi în mediu elemente specifice æi adulåi în contexte cât mai diverse. Valorificaåi în
programu- lui zilnic æi regulilor de urmat, mod flexi- bil diferenåele culturale derivate din
valorizarea diferitã a relaåiei dintre autonomie æi
într-o manierã sinteticã æi accesibilã. supunere, sau regula de a aætepta sã-i vinã rândul
sau sã nu vorbim toåi deodatã.
• Exersaåi prin jocuri æi dramatizãri regulile de conduitã.
Invi- taåi-l pe copil sã povesteascã
ce i s-a întâmplat în familie sau
acasã din perspectiva relaåiei
dintre reguli æi con- secinåele lor
în viaåa socialã.
37
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ

B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã îæi asume
B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro- responsa- bilitãåi, sã negocieze æi sã participe la
social luarea deciziilor.

• Documentaåi-vã în legãturã cu modul în care se


0-18 luni rezolvã disputele în familia æi în comunitatea din
19-36 luni 37-60 luni care vine copilul.
Indicatori • Acordaåi atenåie æi sprijin suplimentar copiilor care
230.Acceptã intervenåiile adulåilor Indicatori Indicatori au dificultãåi de vorbire.
pentru a negocia disputele privind 231.Începe sã împartã æi sã înapoieze 234.Participã la luarea deciziilor, cu
jucãriile. jucãrii cu ajutorul adulåilor. ajutorul adulåilor.
232.Menåioneazã preferinåe æi intenåii 235.Utilizeazã diverse strategii pentru a
Practici de sprijin simple. parti- cipa la un joc (târguialã,
• Creaåi oportunitãåi pentru ca împãråirea 233. Cu ajutorul unui adult, vorbeæte cu alt schimb).
jucãri- ilor sã reprezinte primul pas în copil pentru a rezolva un conflict. 236.Aplicã strategii simple pentru a
învãåarea com- portamentelor pro-sociale. rezolva adecvat problemele, fie
Valorificaåi faptul cã apare cu cea mai Practici de sprijin individuale, fie de grup (de ex. cere
mare frecvenåã (în familie, dacã sunt mai • Oferiåi-i oportunitatea de a participa ajutorul unui adult).
mulåi fraåi, la locul de joacã ori la efectiv la alegerea hainelor cu care se va 237. Negociazã cu alåi copii rezolvarea unei
grãdiniåã). îmbrãca, ali- mentelor pe care le va pro- bleme, cu ajutorul adultului.
• Modelaåi prin propriul exemplu acest consuma etc. 238. Expliciteazã drepturile sale æi motivele
compor- tament. • Oferiåi sprijin pentru împãråirea jucãriilor. celor- lalåi în negocierea conflictelor (Îåi
• Amenajaåi un scaun, în care copilul Puteåi întreba: Te mai joci cu jucãria X? dau pasta de lipit dupã ce termin eu
poate sã stea la masã împreunã cu Poate acum sã o ia Y? Vrei sã o mai de lipit douã hârtii).
ceilalåi membri de familie, de când copilul pãstrezi?. Puteåi sã uti- lizaåi jocul cu
dobândeæte posibili- tatea sã stea în diferite obiecte pe care le arun- caåi, Practici de sprijin
æezut, având grijã sã îi oferiåi feluri de împingeåi de la unul la celãlalt (baloane • Prezentaåi copiilor mai multe
mâncare ce sunt adecvate vârstei sale. colorate, mingi etc.). alternative.
• Verbalizaåi când i se pune în farfurie • Modelaåi comportamentul copiilor • Discutaåi cu copilul despre activitãåi
atât lui, cât æi celorlalåi membri de realizând o activitate împreunã cu copiii comune, de exemplu: Ce vrei sã facem
familie. (de exemplu de- senatul) æi aduceåi doar azi? sau Ce mân- care pregãtim?
o singurã cutie de cu- lori. În timp ce • Construiåi situaåii sociale în care copiii
desenaåi, rugaåi-l pe copil sã vã dea sã se simtã confortabil (unii copii se simt
creionul cu care deseneazã æi lãudaåi-l pen- incomodaåi de situaåii sociale în care
tru gestul sãu (ex. Dã-mi, te rog, æi mie sunt mulåi copii).
creionul galben. Mulåumesc! Uite ce
• Invitaåi acasã sau la un loc de joacã cel
desen frumos facem împreunã!).
mult unul sau doi copii cu care copilul sã
• Creaåi oportunitãåi æi încurajaåi copilul sã exerseze abilitãåile sociale.
îæi ex- prime intenåia de a realiza anumite
• Oferiåi copilului sugestii pentru
lucruri, pen- tru a o face cunoscutã æi
rezolvarea problemelor, de exemplu
celorlalåi.
dacã ne jucãm pe rând, o sã ajungã
• Realizaåi convorbiri pe teme Mâncarea fiecare la calculator.
mea preferatã, Jocul meu preferat, etc.
• Cereåi copilului sã rezolve singur sarcini în
• Daåi copiilor suficient timp pentru a care ætiåi cã va avea succes, pentru a-i da
discuta æi negocia înainte de a interveni încredere în foråele proprii. Dacã el nu este
atunci când apare un conflict. Explicaåi pregãtit, se va simåi speriat æi copleæit de
importanåa rezolvãrii pozitive a aceastã situaåie æi existã riscul sã refuze pe
conflictelor, de ex.: Ce bine ne pare când viitor implicarea în activitate.
un copil ne dã æi nouã cercul! Ne jucãm
• Oferiåi-i sprijinul când îl cere.
frumos împreunã! Æi noi putem da altor
copiii jucãriile noastre! • Citiåi copiilor poveæti æi povestiri, inventaåi
cu ajutorul pãpuæilor situaåii în care
personajele re- zolvã conflictele în mod
constructiv.
61-84 luni
Indicatori
239. Åine cont de dorinåele æi nevoile altor copii.
240. Foloseæte multiple strategii pentru rezolvarea
con- flictelor (întâi vorbeæte, apoi cere
ajutorul adultului).
241. Cautã soluåii pentru rezolvarea
problemelor apãrute în interacåiunea cu
copiii, fãrã a-l implica pe adult.
242. Evitã situaåiile care duc la conflict.
243. Acceptã responsabilitãåi æi le respectã.
244. Încearcã sã repare sau sã corecteze
consecinåele eventual distructive ale
acåiunilor sale.
245. Ia decizii simple cu minimã supervizare din
partea adultului (mâncare, îmbrãcãminte,
jucãrii, cãråi).

Practici de
sprijin
• Facilitaåi exprimarea emoåiilor trãite de copil
atunci când alåi copii nu vor sã împartã jucãrii
cu el, pentru a permite copilului sã
conætientizeze mai bine con- secinåele
negative ale acestui comportament.
• Daåi copiilor ocazia sã descrie faptele, ca pas
impor- tant în a-i învãåa pe copii sã vorbeascã
despre com- portament æi nu persoanã, sã
evite blamãrile æi etichetãrile.
• Oferiåi îndrumare copiilor exersând în mod
repetat rãspunsuri adecvate pentru rezolvarea
conflictelor. În- curajaåi tentativele de rezolvare
a conflictelor, cerându-le pãrerea: Ce credeåi cã
ar trebui sã facem ca sã rezolvãm aceastã
problemã?
• Facilitaåi realizarea de activitãåi care sã permitã
copiilor sã negocieze rezolvarea conflictelor
(joc dramatic, construcåii, folosirea de costume
specifice diverselor comunitãåi etnice, etc.).
• Discutaåi cu copiii alternative pentru diverse situaåii.
• Daåi copiilor suficient timp pentru a discuta,
negocia æi a dobândi sentimentul de control.
• Daåi copiilor posibilitatea ca pentru unele activitãåi
libere sã se înscrie singuri pe o tãbliåã
desenând un simbol.
• Arãtaåi copilului imagini cu situaåii sociale æi
discutaåi împreunã cum poate fi rezolvatã o
sarcinã.
• În situaåiile când au comis o greæealã,
familiarizaåi copiii cu modele de conduitã
comentând exemple din poveæti, poezii, filme.
Valorificaåi situaåii cotidiene pen- tru a
demonstra copiilor modele de remediere.
• Acordaåi copiilor ocazii de a face o alegere.
Susåineåi copiii sã facã o alegere, propunând
modele de exami- nare a oportunitãåilor.
38
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã
B.1.4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste empatie faåã de celelalte persoane.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori
Indicatori Indicatori Indicatori
246. Urmãreæte cu atenåie miæcãrile æi 253. Ætie când sã ofere ajutor în
248. Remarcã dacã ceilalåi copii sunt 250. Aratã empatie faåã de suferinåa
reacåiile fiinåelor din jur. rezolvarea unei probleme, fãrã sã
triæti sau veseli. fizicã sau emoåionalã a celorlalåi
247. Reacåioneazã când o fiinåã copii. acåioneze în locul
249. Demonstreazã conætientizarea
manifestã bucurie sau suferinåã. celuilalt.
stãrilor emoåionale diferite prin jocul 251. Alinã copiii de vârstã apropiatã, cu
de rol (alinã pãpuæa care plânge). ajutorul adulåilor. 254.Vorbeæte despre emoåiile celorlalåi.
Practici de sprijin
252. Exprimã sentimente æi emoåii faåã 255. Alinã membrii familiei sau prietenii
• Oferiåi copilului o varietate de medii sigure Practici de sprijin de per- sonaje din poveæti („åin cu care nu se simt bine (din proprie
pe care sã le exploreze. • Folosiåi în conversaåiile cu copiii cuvinte iniåiativã).
fata moæului”,
• Vorbiåi clar æi cu ton prietenos care descriu emoåii (vesel, supãrat, furios), „biata caprã”, „sãracul cocoæ”, 256. Începe sã înåeleagã situaåia
întotdeauna când efectuaåi diferite încurajaåi copiii sã fie atenåi la cei din etc.). oamenilor aflaåi în situaåii æi
activitãåi cu copilul. jurul lor. contexte sociale æi natu-
• Puneåi la dispoziåia copilului oglinzi care • Vorbiåi zilnic copiilor despre cum vã rale diferite (sãrãcie,
nu se sparg æi ocazii pentru a vedea feåe simåiåi, ce anume simåiåi în anumite ocazii Practici de sprijin dezastre naturale, etc.).
æi mani- festãri emoåionale diverse. æi încurajaåi-l sã vorbeascã despre • Încurajaåi copiii sã înåeleagã emoåiile, ideile .
• Dovediåi respect pentru varietatea emoåiile sale. æi acåiunile celorlalåi prin citirea unor Practici de sprijin
manifestãrilor emoåionale în grupuri • Oferiåi oportunitãåi pentru a identifica cãråi, ur- mãrirea unor desene animate
sau filme. • Oferiåi explicaåii simple referitoare la
culturale diferite. emoåiile prin folosirea imaginilor, afiæelor,
compor- tamentul celorlalåi copii,
• Modelaåi prin propriul exemplu oglinzilor, jocurilor cu pãpuæi care reflectã • Atunci când apare un conflict între doi
deoarece când copiii sunt capabili sã
comportamen- tul empatic faåã de copii, culturi diferite. copii, arãtaåi empatie faåã de ambii copii. recunoascã indicii verbali æi fizici ai
adulåi, animale. Numiåi æi discutaåi despre emoåii æi trãiri: emoåiilor celorlalåi, ei îæi pot dezvolta
Eæti trist/ã pen- tru cã… empatia æi compasiunea faåã de ceilalåi.
• Demonstraåi expresivitatea pozitivã în • Creaåi oportunitãåi pentru copii sã îæi îm-
compor- tamentul cotidian în familie sau pãrtãæeascã æi discute despre trãirile
la grãdiniåã; aceasta dezvoltã emoåionale.
sentimentele de securitate ale copiilor, de
control æi încredere în mediu. Asemenea • Încurajaåi copiii sã deseneze figura unui
sentimente reduc preocuparea sau prieten când se simåea vesel, trist sau
îngrijorarea copiilor, ceea ce creæte singur.
probabili- tatea ca aceætia sã ia în • Discutaåi de ce un personaj a reacåionat
considerare æi sã rãspundã la emoåiile într-un anumit mod într-o poveste,
celorlalåi. åinând cont de diferenåele dintre
• Folosiåi poveæti în care personajele trec diverse culturi.
prin situaåii neplãcute, reamintiåi • Sprijiniåi copiii pentru a recunoaæte
copiilor cum s-au comportat personajele emoåiile celorlalåi æi încurajaåi-i sã încerce
în acea situaåie, de exemplu: Îåi mai sã înåeleagã ceea ce simte un alt copil,
aminteæti ce a fãcut ariciul atunci când adresându-i întrebãri de genul: Cum crezi
a fost necãjit de iepuraæ? cã se simte acum X?
• Prezentaåi imagini cu oameni locuind în
zone sãrace æi bogate ale lumii,
discutaåi despre economisirea resurselor
æi despre consum echilibrat. Daåi exemplu
copiilor dovedind grijã faåã de mediu æi
explicând efectele anumitor
comportamente asupra mediului natural
æi social.
39
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ

B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoåionalã Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã se perceapã în mod
B.2.1. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de pozitiv, ca persoanã unicã, cu caracteristici specifice.
sine

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
Indicatori
257. Îæi exploreazã (îæi pipãie, îæi priveæte) Indicatori Indicatori
260.Îæi spune numele æi vârsta, dacã 264.Îæi spune corect numele, prenumele 267. Cunoaæte ziua, luna, oraæul æi åara în care s-a
propriul corp. nãscut, numãr de telefon.
258. Reacåioneazã prin sunete æi gesturi este în- trebat/ã. æi vârsta.
268. Împãrtãæeæte celorlalåi informaåii despre sine.
când îæi aude numele. 261.Îæi exprimã apartenenåa de gen: 265.Foloseæte corect pronumele (nu
269. Solicitã liniæte æi spaåiu.
„Sunt fetiåã”, „Sunt bãiat”. mai foloseæte persoana a III-a
259.Se recunoaæte în oglindã. 270. Demonstreazã conætientizarea schimbãrilor care
262.Îæi recunoaæte propriile obiecte. pentru a se referi la sine). se produc în sine æi mediu (copilul creæte,
Practici de sprijin 263.Atrage atenåia asupra sa în fotografii 266.Descrie membrii familiei, asociindu- plantele au un ciclu de viaåã).
sau oglindã. le corect statutul æi spunându-le 271. Dã dovadã de încredere în abilitãåile sale în
• Îngrijiåi cu afecåiune copilul, rãspundeåi numele. formare.
tuturor nevoilor lui pentru dezvoltarea
ataæamentului, acordaåi-i timp pentru a-
Practici de sprijin 272. Are o imagine pozitivã despre sine.
• Adresaåi-vã copilului utilizându-i Practici de sprijin
æi explora corpul. Înainte de baie lãsaåi
copilul câteva momente dezbrãcat ca sã ia prenumele corect. Creaåi poveæti despre • Daåi copilului ocazia de a se prezenta în Practici de sprijin
cunoætinåã tactil cu corpul lui, la fel când el, invocând un personaj care are situaåii diferite (la joacã, la grãdiniåã, la • Utilizaåi jocul dramatic pentru a conætientiza
medic, la în- tâlnirile cu vecinii). valoarea in- strumentalã a acestor informaåii, de
este schimbat. aceeaæi vârstã æi care... exemplu când se preface cã sunã la salvare sau la
• Folosiåi numele persoanelor cu care • Notaåi numele copilului æi dataåi toate pompieri, trebuie sã co- munice numele, adresa,
• Folosiåi numele copilului în timpul telefonul.
interacåiu- nilor. inte- racåioneazã. lucrãrile.
• Realizaåi împreunã cu copiii calendarul zilelor de
• Puneåi la dispoziåia copilului oglinzi care • Cultivaåi copiilor imaginea de sine • Construiåi oportunitãåi pentru a vorbi naætere, pe care îl folosiåi la clasã pentru a
nu se sparg pentru a se privi æi a se juca pozitivã, evitând stereotipurile de gen de despre sine æi despre ceilalåi, cu referire pregãti aniversãrile.
tipul fetiåele sunt drãguåe, bãieåii sunt æi la caracte- ristici lingvistice æi culturale • Adresaåi-vã copiilor pe nume æi cereåi-li æi lor sã
în faåa lor. se adreseze unul altuia pe nume. Folosiåi jocuri
puternici. diferite. pentru a memora numele celorlalåi colegi din
• Obiænuiåi-l pe copil sã îæi åinã jucãriile în • Facilitaåi descrierea vieåii în familie, grupa de grãdiniåã. Propuneåi copilului sã-æi aleagã
ordine, puneåi-le la dispoziåie cutii æi valorificând diferenåele privind structura activitãåi în grãdiniåã, re- flectând la ce poate face
mai bine æi ce preferã; discutaåi individual æi în
spaåii de depo- zitare. familiei (familie monoparentalã, pãrinåi grupuri mici despre preferinåele copiilor; Convorbiri
• Facilitaåi copiilor preocuparea de a se divoråaåi, etc.), carac- teristici economice, pe teme „Activitatea mea preferatã”, „Locul
profesionale, culturale, lingvistice sau meu preferat”, Jocul meu preferat”, etc.
autoe- valua: am pãrul creå, sunt blond, • Amenajaåi în casã æi în sala de clasã un colå în
am ochii al- baætri etc. mediu de rezidenåã. Invitaåi membri ai care se poate retrage când se simte obosit/ã, trist/ã
familiei în activitãåile din grãdiniåã. (puteåi pune perne pe jos, poate asculta muzicã la
• Evitaåi sã spuneåi fetiåã sau bãiat unui copil
• Încurajaåi-i sã povesteascã sau sã deseneze cãæti).
care nu corespunde acestui gen, ca mod • Respectaåi nevoia de intimitate a copilului. Creaåi
de alintare sau de negare a unei pro- pria familie. opor- tunitãåi pentru copil de a discuta despre ciclul
realitãåi. de viaåã al plantelor, animalelor, despre viaåa
oamenilor. Creaåi un grafic cu caracteristicile
copilului/copiilor din grupã (înãlåime, greutate,
preferinåe) la începutul/sfâræitul fiecãrui an æcolar
pentru a sesiza evoluåia.
• Încurajaåi copilul sã descrie acåiunile sale æi ale
copiilor în general; discutaåi despre ce poate face
fiecare din ei. Im- plicaåi fetele în jocuri care
dezvoltã nu numai abilitãåile verbale (prin jocul cu
pãpuæile), ci æi abilitãåile cognitive æi motorii,
oferindu-le oportunitatea de a se simåi compe-
tente în cât mai multe domenii de activitate.
Dovediåi atenåie faåã de diferenåele de gen (s-a
constat cã fetele primesc mult mai frecvent laude
æi aprecieri decât bãieåii æi mai puåine
penalizãri din partea adulåilor).
• Încurajaåi adresarea de complimente. Menåionaåi
succe- sele copiilor, apreciaåi eforturile lor.
• Consolidaåi imaginea pozitivã prin evidenåierea
calitãåilor copiilor, a faptelor bune pe care le fac.
• Organizaåi jocul „Sã facem cunoætinåã” (copilul se
pre- zintã, povesteæte despre sine). Transformaåi-l
în joc sim- bolic sau utilizaåi-l în întâlnirile cu
alte grupe de copii.
• Învãåaåi-i deopotrivã pe copii (fete cât æi bãieåi) sã
îæi ex- prime bucuria æi fericirea, deoarece se
pare cã ei experi- menteazã fericirea în mod
similar, doar cã fetele sunt învãåate sã æi-o
exprime, iar bãieåii sunt învãåaåi sã æi-o
controleze.
40
B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoåionalã
B.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoåional
Reper 9: Copilul ar trebui sã fie capabil sã îæi regleze trãirile emoåionale.

• Selectaåi situaåii din viaåa copiilor æi demonstraåi copiilor cã


0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni fiecare copil are dorinåele æi nevoile sale. Valorificaåi
momentele potrivite în situaåiile cotidi- ene pentru a-i ajuta sã
Indicatori åinã cont æi de dorinåele æi nevoile altora.
Indicatori Indicatori
273.Îæi exprimã nevoile prin sunete æi
276. Numeæte câteva emoåii (vesel, trist, 279. Îæi aæteaptã rândul.
miæcãri.
speriat, etc.). 280. Se calmeazã cu ajutorul adultului (merge
274. Se relaxeazã când se simte confortabil într-un loc liniætit, sau cere sã i se
277. Cautã sprijin emoåional când trãieæte
(când i se vorbeæte calm, este luat în citeascã din cartea preferatã când este
emoåii intense.
braåe etc.). trist).
278. Începe sã-æi controleze pornirile/
275. Îæi gãseæte singur/ã alinare când este 281. Face faåã sarcinilor dificile fãrã sã
impulsurile (spune „nu” obiectelor pe
obosit/ã, de ex. åine o jucãrie sau manifeste frus- trãri foarte mari.
care i se interzice sã le ia).
pledul preferat. 282. Are rãbdare pânã i se oferã atenåie sau o
Practici de sprijin recom- pensã.
Practici de sprijin • Construiåi situaåii imaginare sau descrieåi 283. Face referire la dorinåele æi gândurile
• Manifestaåi grijã æi preocupare pentru situ- aåii în care copilul sã identifice celorlalåi când interpreteazã
nevoile copilului, comportaåi-vã astfel propriile emoåii æi emoåiile altor persoane comportamentul lor.
încât copilul sã simtã cã sunteåi aproape în diverse situaåii.
de el atunci când schimbaåi elemente Practici de sprijin
• Încurajaåi copilul sã îæi recunoascã
de mediu (de exemplu când plecaåi de • Stabiliåi un loc liniætit, cunoscut de copii, în
emoåiile, modelaåi prin propria expresivitatea
acasã). care se pot uita pe o carte sau pot desena
emoåionalã comportamentul copiilor.
• Vorbiåi copilului æi rãspundeåi prin expresii singuri, atunci când se simt triæti sau
• Discutaåi probleme legate de emoåii, obosiåi. Staåi alãturi de el în astfel de
fa- ciale, comportaåi-vã astfel încât sã trans- miåând astfel copiilor ideea cã
vadã recep- tivitatea faåã de nevoile situaåii.
acceptaåi cã existã asemenea probleme • Puneåi la dispoziåia copiilor o clepsidrã sau o
sale. æi cã le oferiåi spri- jinul; asemenea discuåii jucãrie cu sonerie (sau un ceas), care sã-i
• Reacåionaåi la orice sunet pe care îl contribuie la conætien- tizarea de cãtre atenåioneze atunci când timpul pentru un
emite, încercând sã identificaåi ce vrea sã copil a diferitelor stãri emoåionale pe anumit joc a expirat sau este rândul altui copil
comunice æi verbalizaåi cu glas tare ce care le experimenteazã. sã se joace cu jucãria respectivã.
descifraåi cã solicitã copilul. • Organizaåi jocuri cu miæcare la semnale: • Exprimaåi emoåii pozitive, pentru a modela
• Asiguraåi confortul copilului stând aproape Stãm pe loc pânã auzim clopoåelul. copi- ilor cãi pozitive de a rãspunde celorlalåi
de el æi comportându-vã conform rutinei • Încurajaåi copiii sã-æi amâne realizarea
æi eveni- mentelor din viaåa lor (pãrinåii care
familiare. exprimã emoåii negative modeleazã abordãri
dorin- åelor pe un timp. „Nu putem sã ostile, dereglate, de a face faåã emoåiilor).
• Puneåi la dispoziåia copilului obiectele cu mâncãm acum prãjiturã, pentru cã mai e
care este obiænuit æi care îl liniætesc • Discutaåi cu copiii æi despre emoåii pozitive æi
foarte puåin timp pânã la masa de prânz.
(melodia de cul- care, jucãrie, pled, etc.). de- spre emoåii negative. A nu vorbi despre
Dupã ce te trezeæti, cu siguranåã o sã emoåii negative poate induce copiilor ideea
mãnânci” sau “Nu putem merge în acest cã emoåiile nu trebuie exprimate, ceea ce
moment sã cumpãrãm creioane colorate, afecteazã capaci- tatea de reglare
cãci este târziu æi trebuie sã ajungem la emoåionalã a acestora. Sugeraåi activitãåi
bunica, cã ne aæteaptã. Când plecãm interesante pentru copii sau încorporaåi
de la ea, îæi promit cã mergem.” sarcina dificilã în ceva plãcut.
• Oferiåi explicaåii referitoare la realizarea
sarcinilor, modelaåi prin propriul comportament
disponibili- tatea de a face ceea ce åi se cere,
îndrumaåi copiii în coordonarea acåiunilor
pentru atingerea scopului.
• Creaåi în mod regulat situaåii în care sã fie
moti- vaåi sã amâne o recompensã imediatã,
dar micã, pentru o recompensã ulterioarã
unei activitãåi, dar mai substanåialã (ex. „Tu
poåi sã te uiåi la desene animate, dar dacã
nu îåi strângi toate jucãriile acum, nu mai
avem timp sã mergem la zoo”).
taåii sã vor- beascã cu bãieåii
61- despre emoåii pozitive æi despre
84 tris- teåe.
• Discutaåi cu copiii
lun comportamentul anumitor
personaje care ilustreazã faptul cã
i recunoaæterea greæitã a mesaju-
lui emoåional atrage dupã sine
Indi apariåia unor dificultãåi în relaåiile
sociale. Facilitaåi exersarea æi
cato aplicarea de strate- gii de reglare
ri emoåionalã precum: identificarea
284. Îæi controleazã exprimarea de soluåii adecvate la problemele
sentimentelor (mai ales a cu care se confruntã, raåiona-
celor negative). lizarea sau minimizarea. Oferiåi
ghidaj emoåional, dat fiind faptul
285. Rãmâne calm când cã, deæi la aceastã vârstã copiii
situaåia se modificã sau când
apreciazã pri- etenii de aceeaæi
nu reuæeæte sã realizeze ceva
vârstã cu ei, continuã sã apeleze
(îæi controleazã furia).
la adulåi (mai ales la pãrinåi)
286. Îæi exprimã propriile trãiri în pentru ajutor.
mod constructiv, fãrã sã se • Creaåi situaåii în care copiii sã
certe. recunoascã emoåiile pe baza
287. Îæi modificã expresia æi componentei non-verbale:
comportamentul în funcåie de expresia facialã, pos- turã æi sã
context. interpreteze corelarea acestora cu
. contextul.
Pra • Oferiåi timp permanent pentru
jocuri simbolice în care copiii
ctici interpreteazã roluri aæa cum le
de percep ei æi cum le interpreteazã
spri semnificaåia. Interveniåi în jocuri
jin cu roluri noi pentru a reconfigura
• Încurajaåi autoevaluarea copilului contextul jocului æi a determina
æi nu faceåi compara- åii cu alåi reacåii æi comportamente
copii: copiii devin critici cu ei diverse.
înæiæi în caz de eæec.
• Manifestaåi expresivitate
emoåionalã pozitivã, care con-
struieæte credinåele copiilor
referitoare la cât de multe æi ce
tipuri de expresii emoåionale sunt
adecvate æi eficiente în
interacåiunile sociale æi ce
cunoætinåe pot eficientiza
autoreglarea æi abilitãåile sociale.
Pãrinåii îæi pot învãåa copilul
despre regulile privind modurile
de exprimare a emoåiilor æi
strategiile de a face faåã
emoåiilor. Acest antrenament
parental sporeæte abilitatea copiilor
de a-æi inhiba emoåiile negative,
de a le atenua, de a-æi focaliza
atenåia æi a-æi regla propriile
emoåii.
• Construiåi situaåii în care copiii sã
recunoascã valoarea socialã a
mesajului emoåional.
• Daåi deopotrivã fetelor æi
bãieåilor posibilitatea de a-æi
exersa controlul furiei (s-a
constatat cã mamele æi taåii
acceptã mai bine exprimarea
furiei la bãieåi decât la fete).
Învãåaåi-i pe bãieåi sã acorde
mai mare atenåie suferinåei
celorlalåi æi atât mamele, cât æi
41
DEZVOLTARE SOCIO-EMOÅIONALÃ

B.2. Subdomeniul: Dezvoltare emoåionalã Reper 10: Copilul ar trebui sã fie capabil sã recunoascã æi
B.2.3. Aspect specific: Dezvoltarea expresivitãåii emoåionale sã exprime adecvat o varietate de emoåii.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
Indicatori
288. Åipã, utilizeazã expresii faciale æi Indicatori Indicatori
296. Îæi exprimã emoåiile prin joc æi activitãåi artistice.
miæcãri cor- porale pentru a-æi exprima 292.Recunoaæte emoåii simple (teamã, 294.Rãspunde la emoåii prin joc de rol. 297. Împãrtãæeæte celorlalåi trãirile/ emoåiile sale
emoåiile. bucurie, tristeåe). 295.Asociazã emoåiile cu cuvinte æi (copiilor de vârstã apropiatã, adulåilor din
289. Rãspunde la manifestãrile celorlalåi 293.Foloseæte modalitãåi de exprimare expresii faciale. anturaj).
(plânge atunci când æi alåi copii plâng). emoåio- nalã adecvate contextului. 298. Reacåioneazã emoåional într-o manierã
adaptativã æi flexibilã în contexte sociale æi
290.Zâmbeæte, gângureæte sau râde ca Practici de sprijin fizice variate.
rãspuns la interacåiunile pozitive cu Practici de sprijin 299. Îæi verbalizeazã frustrarea.
• Fiåi partenerii copilului în jocuri de rol,
adulåii. • Ajutaåi-i pe copii sã înåeleagã cuvintele 300. Are mimicã adecvatã sensului mesajului
astfel încât sã preia stilul de expresivitate transmis de altcineva.
291.Se încruntã când nu reuæeæte sã facã care ex- primã emoåii; cuvintele
facialã com- portamentul verbal æi non- .
ceva. referitoare la emoåii pun probleme
verbal. Practici de sprijin
copiilor, deoarece se referã în parte la
stãri emoåionale neobservabile. • Folosiåi reflectarea sentimentelor, în faza în • Propuneåi jocuri de asociere a sunetelor, a culorilor, a
Practici de sprijin miæcãrilor cu diverse emoåii.
care copiii învaåã despre emoåii æi încã nu
• Reacåionaåi pozitiv (verbal sau prin • Iniåiaåi jocuri de dezvoltare a expresivitãåii, •Demonstraåi unele variante de exprimare a emoåiilor.
le ætiu de- numirea: nu întrebaåi copilul
expresii fa- ciale) la plânsul copilului sau la prin care copiii sã simuleze o expresie de •Discutaåi cu copiii despre muzicã æi emoåii.
cum se simte, ci încercaåi sã identificaåi •Implicaåi copiii în diferite activitãåi artistice (picturã,
alte comporta- mente prin care acesta se bucurie, entuziasm, tristeåe, fricã, etc.
emoåia copilului æi apoi sã o transmiteåi colorat) æi întrebaåi-i ce fac æi cum anume se simt.
exprimã. Acordaåi atenåie copilului dacã • Analizaåi expresiile personajelor din desene acestuia sub formã de între- bare sau Dacã încep sã vã de- scrie un eveniment, un vis sau o
plânge sau emite sunete. Daåi-i rãspunsuri ani- mate. afirmaåie. emoåie simåitã, ascultaåi-i cu atenåie æi oferiåi-le
verbale æi tactile (mângâia- åi-l/o, luaåi- • Insistaåi pe exprimarea verbalã æi sprijin spunând “înåeleg” sau “æi apoi?”
l/o în braåe). nonverbalã a emoåiilor trãite mai ales în •Încurajaåi în permanenåã copiii sã utilizeze cuvinte æi
expresii ce denumesc stãri emoåionale. Adresaåi copiilor
• Manifestaåi empatie faåã de alåi adulåi, copii cazul copiilor care sunt frustraåi, furioæi întrebãri de genul: „Cum te simåi?”, „Cum te face
sau animale. sau iritabili. acest lucru sã te simåi?”, „Cum te simåi atunci
• Oferiåi alinare copilului în situaåii • Stimulaåi copiii sã vorbeascã despre emoåiile când...?” pentru a-i ajuta pe copii sã-æi identifice
stresante. lor, sã redea verbal æi prin mimicã propriile emoåii. Copiii vor învãåa astfel cã este normal
sã experimenteze diverse emoåii æi sã vorbeascã
• Jucaåi-vã cu copilul provocându-i reacåiile emoåiile perso- najelor din filme æi cãråi. despre ele.
prin grimase, miæcãri neobiænuite sau • Utilizaåi jocuri de selectare a cuvintelor •Cultivaåi flexibilitatea emoåionalã, care presupune
sunete amuzante (de tipul Cucu-bau). despre emoåii, a poeziilor, poveætilor despre reevaluarea rapidã a situaåiilor care provoacã emoåii,
• Încurajaåi copilul sã continue „Foarte dispoziåie, sentimente. accesul la o gamã largã de emoåii æi atingerea
scopurilor propuse. Acordaåi spri- jin suplimentar
bine!”, • Daåi copiilor posibilitatea sã discute despre copiilor care în familii sunt nevoiåi sã se adapteze la
„Bravo!”, „Aproape ai reuæit!” æi arãtaåi-i fap- tul cã unele comportamente medii dificile sau stresante (copiii expuæi la vio- lenåã
cum sã rezolve problema cu care se expresive emoåional le folosesc pentru a domesticã sau în comunitate, care trãiesc cu pãrinåi
confruntã (dacã dupã mai multe încercãri nu substitui, masca, diminua sau maximiza de- presivi, care au o vulnerabilitate temperamentalã
reuæeæte singur/ã). expresivitatea lor emoåionalã în la stres).
•Dialogaåi cu copiii despre emoåiile trãite la activitãåile din
concordanåã cu anumite situaåii æi în scopul grup (vizionarea filmelor, audierea muzicii, dansuri,
autoconservãrii (ex.: un copil îæi exa- audierea poveætilor, etc.).
gereazã exprimãrile afective plângând •Examinaåi poze, fotografii, propuneåi copiilor sã
pentru a câætiga atenåie sau a primi identifice emoåiile. Aplicaåi jocuri de tip „Omul
rãspuns din partea adulåilor). Reacåionaåi vesel, omul trist”.
astfel încât copilul sã perceapã cã aåi •Utilizaåi mesajele la persoana întâi pentru exprimarea
propri- ilor emoåii, pãreri, aæteptãri (de ex : în loc de
decodat corect expresiile lui „Tu m-ai supãrat” puteåi spune „M-am supãrat când
emoåionale. nu ai venit la mine”, ast- fel îi veåi învãåa pe copii
sã se exprime æi ei în acelaæi mod).
•Stimulaåi denumirea emoåiilor de cãtre copii,
deoarece con- tribuie la reamintirea unor evenimente
æi fãrã o etichetã ver- balã a emoåiilor, copiii pot sã
nu realizeze cã acel comportament provoacã o
emoåie.
•Încurajaåi copiii, oferind întãriri pozitive ori de câte ori
aceætia au fãcut faåã unei situaåii frustrante,
precizându-le exact ceea ce au fãcut, în acest fel
veåi promova realizarea a cât mai multe
comportamente pozitive de cãtre copii.
•În conversaåiile zilnice cu copiii nu faceåi doar
referiri directe la emoåii, ci æi interpretãri ale
emoåiilor apãrute în interacåiu- nile sociale. Oferiåi
explicaåii pentru aceste interpretãri ale emoåiilor,
deoarece ele oferã copiilor o teorie cauzalã impli-
citã æi împãrtãæitã social.
42
43
44

C. CAPACITÃÅI ÆI ATITUDINI ÎN ÎNVÃÅARE

SUMAR
C.1. Subdomeniul: Curiozitate æi interes
Reper 1: Copilul ar trebuie sã fie capabil sã manifeste curiozitate æi interes sã experimenteze æi sã înveåe lucruri noi. 48

C.2. Subdomeniul: Iniåiativã


Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã aibã iniåiativã în interacåiuni æi activitãåi. 49

C.3. Subdomeniul: Persistenåã


Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã continue realizarea sarcinii, chiar dacã întâmpinã dificultãåi. 50

C.4. Subdomeniul: Persistenåã


Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste creativitate în activitãåile zilnice. 51
CAPACITÃÅI ÆI ATITUDINI ÎN ÎNVÃÅARE
45

Acest domeniu este diferit de cele anterioare, deoarece cuprinde abilitãåi ce ar


putea fi con- siderate ca aparåinând altor domenii precum cel cognitiv sau socio-
emoåional.

Formularea lui intenåionat separatã marcheazã importanåa pe care i-o acordãm


în dez- voltarea globalã a copilului, considerând cã dezvoltarea acestor capacitãåi
æi atitudini în- cepând din perioada copilãriei pune bazele învãåãrii pe tot
parcursul vieåii.

Curiozitatea æi interesul ca subdomeniu se referã la dorinåa copilului de investigare a


rea- litãåii din jur, a o cunoaæte mai bine æi la interesul sãu de a afla lucruri noi, de
a æti æi a dori sã înveåe cât mai multe despre cele ce-l înconjoarã. Acestea sunt
douã motoare cognitive æi motivaåionale care susåin procesul învãåãrii.

Iniåativa se referã la dorinåa copilului de a participa la activitãåi de învãåare, de a


iniåia acåi- uni individual sau în grup. Iniåiativa presupune încredere, dorinåã,
motivaåie æi pune bazele capacitãåii autonome de învãåare.

Persistenåa reprezintã subdomeniul ce vizeazã capacitatea copilului de a-æi


concentra atenåia asupra unei sarcini æi de a o duce la bun sfâræit, chiar dacã
întâmpinã dificultãåi. Aceastã capacitate dezvoltatã în timp contribuie semnificativ
la acumularea de progrese în învãåare æi se întrepãtrunde mult cu resorturile de tip
emoåional implicate în învãåare.

Creativitatea vizeazã capacitatea copilului de a-æi extinde singur cunoaæterea pe


baza cunoætinåelor/experienåelor deja acumulate, utilizând modalitãåi noi de
combinare a lor în forme noi, dincolo de modurile convenåionale, de gãsire de soluåii
diverse pentru aceeaæi situ- aåie problematicã, de construcåie a unor noi realitãåi
utilizând imaginea, cuvântul, sunetul, miæcarea, dansul, obiectele æi materialele
din jurul sãu.
46
C.1. Subdomeniul: Curiozitate æi interes
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste curiozitate æi interes sã experimenteze æi sã înveåe lucruri noi.
construiesc æi reparã lucruri).
0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni • Puneåi la dispoziåia copiilor jucãrii non-specifice în mod
tradiåional genului (piese pentru construcåii, pãpuæi, costume
Indicatori de poliåist, medic, bucãtar, pom- pier, etc.) æi asistaåi copilul
301.Reacåioneazã la sunete noi æi lumini Indicatori Indicatori în explorarea æi descoperirea lor.
(se în- toarce, se liniæteæte sau 303. Manifestã interes pentru activitãåi æi 305. Manifestã entuziasm faåã de deplasãrile
devine agitat). obiecte noi. în aer liber æi în locuri noi.
302.Îæi manifestã curiozitatea prin 304. Pune întrebãri despre oameni noi æi 306. Experimenteazã materiale noi æi
explorarea mediului (de ex. întinde obiecte necunoscute. combinaåii noi de materiale.
mâna sã prindã ploaia). 307. Manifestã interes faåã de cum æi de ce
Practici de sprijin
oamenii fac diverse lucruri.
Practici de sprijin • Asiguraåi gradat obiecte noi pe care
copilul le poate explora în mediu. Descrieåi 308. Formuleazã frecvent întrebarea „De
• Adresaåi-vã copilului strigându-l pe nume ce?” æi ”Cum?” pentru a înåelege ce se
copilului locuri noi æi oameni noi când
æi li- niætiåi-l când manifestã neliniæte. petrece în jur.
mergeåi în comu- nitate (uite poætaæul, X
• Stimulaåi copilul punându-i gradat la este). 309. Îæi contureazã incipient domenii de
dispoziåie o varietate de stimuli noi interes (dinozauri, animale, eroi ca
• Daåi copilului posibilitatea sã interacåioneze
(jucãrii, jocuri care produc sunete, Spiderman, Åestoasele Ninja, pãpuæi
cu mai multe persoane, extindeåi treptat
lumini). Barbie, etc.).
aria lui de interacåiuni æi încurajaåi-l sã
• Asiguraåi copilului un mediu sigur æi adreseze între- bãri.
bogat în obiecte/jucãrii æi surse de stimulare Practici de sprijin
• Puneåi-i la dispoziåie cãråi æi alte
(vizualã, au- ditivã, tactilã). Numiåi cu glas
materiale ac- cesibile care îi pot satisface • Organizaåi incursiuni în cartier sau în
tare toate jucãri- ile oferite copilului, ca æi
interesul de cunoaætere. comunitate, excursii, vizite la grãdina
obiectele din jurul sãu.
• Încurajaåi-l pe copil sã punã întrebãri zoologicã, grãdina bota- nicã, muzee, etc.
• Observaåi copilul pentru a-i identifica
fiind model pentru acesta. În cazul • Puneåi la dispoziåia copilului o varietate de
prefe- rinåele, stilurile de învãåare,
obiectelor cunos- cute, întrebaåi „Ce mate- riale noi æi încurajaåi-l sã încerce diverse
temperamentul.
este acesta?”. combinaåii.
• Oferiåi sprijin copiilor care sunt ezitanåi æi
• Rãspundeåi cu promptitudine, claritate æi • Adresaåi-i încurajãri: „Bravo”, „Hai sã vedem
nu în- drãznesc sã exploreze lucruri noi.
pe înåelesul copiilor la întrebãrile ce se întâmplã dacã amesteci albastru cu
formulate. galben!”
• Daåi copilului posibilitatea sã vã
urmãreascã în timp ce realizaåi diverse
activitãåi (citiåi, gãtiåi, æo- faåi, îngrijiåi
plantele, folosiåi calculatorul, folosiåi CD-
playerul, faceåi fotografii, etc.)
• Rãspundeåi cu rãbdare întrebãrilor copilului.
• Încurajaåi copilul sã construiascã singur
rãspun- surile.
• Puneåi la dispoziåia copilului o varietate de
mate- riale informative (enciclopedii pentru
copii, cãråi) æi cãutaåi împreunã rãspunsuri
la întrebãrile lui.
• Urmãriåi împreunã cu copiii emisiuni de ætiinåã
ac- cesibile, folosiåi jocuri pentru copii (de pe
Internet sau pe CD/ DVD) æi oferiåi-i explicaåii
suplimentare.
• Încurajaåi conturarea unor domenii de
interes, acordând atenåie specialã
dimensiunii de gen; per- petuarea
stereotipurilor de gen le limiteazã dez-
voltarea prin explorarea unui set redus de
activitãåi æi prin construirea unui set de
percepåii reduse asupra propriilor competenåe
(fetele au preocupãri domestice, bãieåii
61- domenii în care se simte
competent.
84 • Iniåiaåi jocuri de rol de tip
luni „reporter” – „cer- cetãtor”
în care sã îæi prezinte
descoperirile.
Indicat
ori
310.Formuleazã întrebãri
referitoare la schim-
bãrile din jur.
311.Cautã informaåii noi
legate de domeniile
care îl intereseazã.
312.Exprimã satisfacåia în
descoperirea æi dis-
cutarea unor noi
informaåii æi situaåii.
313. Împãrtãæeæte celorlalåi
entuziasmul sãu legat de
noi descoperiri.
.
Practi
ci de
sprijin
• Practicaåi cu copiii activitãåi
de observare æi de
înregistrare a schimbãrilor
din jur æi încuraja- åi-i sã
formuleze întrebãri
referitoare la fenomenele
urmãrite
• Utilizaåi calendarul naturii la
clasã sau metoda Ætiu/
Vreau sã ætiu/ Am aflat.
• Urmãriåi împreunã cu copiii
emisiuni de ætiinåã
accesibile lor.
• Furnizaåi materiale
informative diverse (enci-
clopedii, reviste, cãråi) æi
acordaåi-i sprijinul când cautã
informaåii (de exemplu,
cãutaåi împreunã imagini pe
Internet).
• Încurajaåi copilul în
demersurile sale exploratorii
æi lãudaåi-l.
• Organizaåi centre de ætiinåã
în sala de clasã (ur- mãriåi
creæterea plantelor,
germinarea, realizaåi mici
experienåe nepericuloase).
• În cadrul grupei de
grãdiniåã, stimulaåi-l sã-æi
asume responsabilitãåi în
CAPACITÃÅI ÆI ATITUDINI ÎN ÎNVÃÅARE
47
C.2. Subdomeniul: Iniåiativã
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã aibã iniåiativã în interacåiuni æi activitãåi.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
314.Exploreazã medii noi. 325. Alege æi desfãæoarã activitãåi care
317.Încearcã lucruri noi æi începe sã îæi 322.Cere unui copil sã se joace împreunã.
315. Doreæte sã facã singur/ã anumite concordã cu interesele lui/ei sau pentru
asume riscuri. 323.Gãseæte æi utilizeazã materiale care a fost motivat corespunzãtor.
lucruri (sã mãnânce, sã bea, sã se pentru a pune în practicã o idee
318.Iniåiazã jocuri cu alåii. 326. Face planul unei activitãåi æi îl pune în practicã.
îmbrace). (cuburi pentru o construcåie).
319. Alege o activitate din mai multe æi o 327. Iniåiazã jocuri æi activitãåi cu alte persoane,
316.Aratã cã îi plac sau displac anumite 324.Ia decizii legate de activitãåi æi
susåine pentru o perioadã scurtã. copii æi adulåi.
activi- tãåi, experienåe sau materiale dintr-o gamã mai largã.
interacåiuni. 320.Propune o idee de petrecere a 328. Exprimã dorinåa de a învãåa sã
timpului. realizeze anu- mite acåiuni de
321.Exploreazã din proprie iniåiativã
Practici de sprijin
Practici de sprijin autoservire, sã confecåioneze obiecte,
materiale. • Oferiåi copiilor posibilitatea de a lucra în
• Jucaåi-vã cu copilul în fiecare zi. Aæezaåi jucãrii sau sã gãseascã informaåii
grupuri mici æi în perechi în cadrul
copilul pe podea, asigurându-vã cã este despre obiectele interesante.
Practici de sprijin activitãåilor.
ferit de riscurile de accidentare, æi .
încurajaåi copilul sã priveascã în jur, sã • Daåi sarcini noi copilului æi descrieåi-le. • Modificaåi activitãåile grupului pentru a Practici de sprijin
exploreze æi sã experi- menteze prin asigura æi participarea copiilor cu nevoi
• Asiguraåi un mediu în care sã poatã • Oferiåi copiilor posibilitatea de a-æi alege
manipularea obiectelor, pipãiri, atingeri, educaåionale speciale.
explora în siguranåã lucruri noi æi sã îæi activi- tatea pe care doreæte sã o
explorãri cu gura, ascultãri ale zgo- asume riscuri. • Încurajaåi copiii sã improvizeze, folosind desfãæoare (având la dispoziåie mai multe
motelor produse prin manipulare. resursele disponibile (cutii goale de carton, opåiuni) æi de a-æi alege partenerii.
• Daåi copilului variate posibilitãåi sã se joace ma- teriale din naturã, ambalaje, etc.).
• Oferiåi multiple posibilitãåi de explorare sin- gur æi alãturi de alåi copii. • Exersaåi cu copiii deprinderile elementare
activã, descurajaåi privitul la televizor. • Lãudaåi rezultatele copilului æi încurajaåi-l de planificare, discutând înaintea unei
• Oferiåi timp æi oportunitãåi copilului pen- tru comportamentele sale pro-
• Daåi copilului posibilitatea de a alege pentru a face alegeri. activitãåi an- ticiparea desfãæurãrii acåiunii
jucãrii cu care sã se joace æi cãråi pe care sociale. (de exemplu: Dacã mergem la picnic, de
• Solicitaåi copilului sã spunã ce ar dori sã • Oferiåi resurse variate. Respectaåi
sã se uite/ sã le citiåi. ce avem nevoie? Cum procedãm?).
facã într-un anumit moment al zilei (de iniåiativele æi deciziile copilului, åinând
• Încurajaåi tendinåele spre autonomie æi ex. dupã- amiaza, dupã ce se trezeæte). • Acordaåi oportunitãåi de manifestare a
asigu- raåi un mediu æi resurse care sã cont de faptul cã pot avea iniåiative în iniåia- tivei: solicitaåi copiilor sã propunã
Negociaåi împre- unã cu copilul petrecerea prezenåa copiilor de aceeaæi vârstã, dar
permitã acest lucru. timpului: „Doreæti sã mergem în parc la ocupaåii, jocuri, subiecte de discuåie,
nu æi în prezenåa altor copii mai mari. subiecte pentru ac- tivitãåile artistice, etc.
• Respectaåi preferinåele copilului, nu îl foråaåi jocuri sau sã ne ducem sã ne plimbãm
sã facã lucruri de care momentan se cu bicicleta?“ • Oferiåi copiilor posibilitatea de a-æi alege
teme. • Discutaåi despre iniåiativele æi acti- vitatea, de a-æi alege partenerii.
• Acordaåi-i æansa sã îæi asume riscuri, de activitãåile adulåilor. Asiguraåi un mediu • Acordaåi timp în fiecare zi pentru jocul liber
exem- plu sã se întindã dupã o jucãrie în care copilul sã nu se simtã criticat. al copilului, când acesta iniåiazã jocuri.
sub pat. • Lasaåi materialele destinate copilului la • Susåineåi iniåiativele care vin din partea
în- demâna lui, încurajaåi explorarea lor. copilu- lui æi facilitaåi-le accesul la informaåii
æi materi- ale. Fiåi receptivi la dorinåele de
cunoaætere ale acestora.
48
C.3. Subdomeniul: Persistenåã
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã continue realizarea sarcinii, chiar dacã întâmpinã dificultãåi.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
329. Repetã miæcãri simple (pentru a Indicatori Indicatori Indicatori
lua o jucãrie). 332.Repetã activitãåile preferate. 336. Se concentreazã pe sarcini care îl/o 340. Se concentreazã la o activitate
330. Se concentreazã pe perioade scurte de 333. Finalizeazã proiecte simple (de intere- seazã. 20 de minute, fãrã supervizare.
timp asupra persoanei care îi citeæte exemplu puzzle din 3-5 piese). 337. Îæi menåine atenåia concentratã pe 341. Planificã o activitate din 3 - 4 paæi æi
sau îi spune o poveste. 334. Încearcã de mai multe ori o sarcinã sarcinã între 5 æi 10 minute. o rea- lizeazã.
331. Îæi aminteæte unde gãseæte obiectele dificilã, pe o perioadã scurtã (sã 338. Persistã în rezolvarea unei sarcini chiar 342. Realizeazã o sarcinã revenind asupra
preferate. construiascã un turn, în interval de 3- dacã nu a reuæit (sã facã un puzzle, ei în intervale diferite de timp.
5 minute). sã constru- iascã un turn din cuburi). 343. Revine asupra sarcinii chiar dacã
Practici de sprijin 335. Solicitã æi acceptã ajutor pentru a 339. Spune „nu ætiu” atunci când nu are difi- cultãåi, este întrerupt/ã sau
• Jucaåi-vã zilnic cu copilul. depãæi o dificultate. poate rea- liza o sarcinã dificilã. are anumite nemulåumiri.
.
• Observaåi copilul pentru a vedea ce Practici de sprijin .
activitãåi îi suscitã æi menåin interesul. Practici de sprijin Practici de sprijin
• Oferiåi-i ocazia de a repeta activitãåile
• Facilitaåi jocul æi activitãåile copilului care îi fac plãcere (sã refacã în mod • Arãtaåi disponibilitate copilului æi • Creaåi oportunitãåi æi timp suficient
împreunã cu alte persoane. repetat un puzzle, sã construiascã un turn rãspundeåi când vã solicitã, fãrã sã fiåi pentru a alege æi derula activitãåi care îi
• Oferiåi spaåiu æi timp suficient pentru a se din cuburi, etc.). intruzivi. intereseazã pe copii.
juca sau realiza sarcini simple fãrã sã fie • Respectaåi ritmul copilului, oferiåi-i timpul • Ajutaåi copilul sã îæi concentreze atenåia • Oferiåi copiilor oportunitãåi de a-æi stabili
întrerupt. nece- sar, înainte sã se plictiseascã de prin modularea vocii, spunându-i „Vreau æi urma obiective.
• Menåineåi locurile obiectelor (jucãrii, haine aceeaæi activi- tate. sã fii atent/ã la poveste, Uitã-te aici!” • Propuneåi copiilor sã îæi aleagã o
etc.) pe care copilul le utilizeazã cel mai • Reduceåi factorii care îi pot distrage sau folosind marionete. activitate doritã æi sã-æi elaboreze un
frecvent, astfel încât acesta sã le poatã atenåia, de exemplu închideåi • Faceåi comentarii pozitive referitoare la plan de realizare a acesteia. (Adresaåi
utiliza când doreæte. televizorul. persis- tenåã æi concentrarea atenåiei întrebãri de genul: Ce ai vrea sã faci? De
• Vorbiåi cu copilul despre activitatea pe copilului. ce ai avea nevoie? Ce vei face mai întâi?
care o desfãæoarã, adresându-i întrebãri • Vorbiåi cu copilul despre ce i-a reuæit æi Æi apoi? Crezi cã ai tot ce îåi trebuie? Ai
deschise de genul „Cum ai fãcut asta? ce n-a mers, ajutaåi-l sã punã în aplicare timp suficient?).
Povesteæte-mi”. mai multe al- ternative de rezolvare. • Daåi copiilor posibilitatea sã îæi asume
• Rãspundeåi solicitãrii copilului de a fi • Reformulaåi sarcina dacã este nevoie, responsa- bilitãåi pentru activitãåi care se
ajutat. adaptaåi- vã aæteptãrile faåã de persistenåa deruleazã pe mai mult de o zi.
în activitate în cazul copiilor cu CES (de • Derulaåi cu copiii proiecte pe termen lung,
exemplu, copiii cu deficit de atenåie care presupun mai multe etape (de ex.
ADHD). Susåineåi copilul prin atitudine creæterea plantelor, pentru a le îngriji æi
manifestã, pentru a nu se demora- liza. pentru a observa cum cresc).
Încurajaåi copilul sã aibã o atitudine adec- • Oferiåi ajutor pentru a soluåiona
vatã (constructivã) faåã de o nereuæitã. problemele æi a-æi menåine încrederea în
foråele proprii.
• Discutaåi individual sau în grup sarcina,
exami- naåi alte posibilitãåi de abordare
æi propuneåi copilului se revinã la ea.
Îndemnaåi copilul sã reflecteze asupra
sarcinii æi sã revinã.
• Oferiåi suficient timp pentru a finaliza jocuri
sau sarcini complexe.
CAPACITÃÅI ÆI ATITUDINI ÎN ÎNVÃÅARE
49
C.4. Subdomeniul: Creativitate
Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã manifeste creativitate în activitãåile zilnice.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
344. Diversificã operaåii învãåate: aruncã, 354. Aduce elemente noi în activitãåile
346. Gãseæte utilizãri noi ale obiectelor, cu 349. Sugereazã teme pentru jocuri
loveæte între ele diferite obiecte cunos- cute.
în- drumarea adultului (transformã simbolice æi pentru jocurile de rol.
pentru a urmãri consecinåele æi a 355. Schimbã conåinutul unor poveæti
farfuria æi lingura în tobã). 350. Se implicã æi rãmâne angajat în jocuri
produce zgomote, sunete æi alte efecte. cunoscute æi introduce personaje create
347. Foloseæte ocazii de a inventa jocuri com- plexe („casa”, „în excursie”,
345. Foloseæte diverse obiecte pentru a de el, schim- bând astfel întregul fir al
simbo- lice. „super-eroii”).
construi sau pentru a ajunge unde vrea poveætii.
(suprapune diverse obiecte). 348. Se preface cã este ceva sau 351.Inventeazã cântece, poveæti sau 356.Inventeazã jocuri æi activitãåi noi.
cineva, îæi foloseæte imaginaåia cuvinte.
în joc. 357. Utilizeazã sau combinã materiale æi
Practici de sprijin 352. Îæi exprimã ideile prin activitãåi artistice, strategii în modalitãåi noi pentru a
• Jucaåi-vã zilnic cu copilul. Oferiåi copilului con- strucåii, muzicã sau miæcare. explora sau re- zolva probleme.
jucãrii, obiecte din materiale diferite.
Practici de sprijin 353. Creeazã reguli acceptabile într-un 358. Gãseæte forme æi mijloace noi de
Lãsaåi copilul sã le pipãie cu degetele æi • Demonstraåi ce utilizãri noi pot avea joc de grup. exprimare a gândurilor æi emoåiilor (prin
zona oralã (gura, limba). materi- alele æi obiectele.
muzicã, desen, dans, joc simbolic).
• Dovediåi creativitate în jocul cu copilul, • Permiteåi copilului sã amestece materiale Practici de sprijin
de exemplu folosiåi pãpuæi de pluæ æi jucãrii. • Creaåi un mediu în care copilul sã fie Practici de sprijin
pentru a le transforma în personajele unei • Oferiåi materiale, spaåiu æi timp pentru stimulat sã experimenteze æi sã îæi foloseascã • Folosiåi întrebãri deschise în dialogurile
mici scenete. copil, pentru a se juca (de exemplu, imaginaåia. cu copiii. Nu folosiåi modele.
• Schimbaåi în mod regulat obiectele, amenajaåi un loc unde poate folosi • Folosiåi întrebãri deschise pentru a stimula
materiale pentru picturã sau modelaj). • Încurajaåi copiii sã utilizeze ceea ce ætiu în
materi- alele, jucãriile din mediul cre- ativitatea. situ- aåii noi: sã formeze obiecte variate
copilului. • Asiguraåi copilului materiale care sã • Daåi copiilor suficient timp pentru a iniåia din formele geometrice cunoscute, sã
• Facilitaåi copilului experienåa de a se reflecte propria culturã pentru a le folosi jocuri æi a-æi pune în practicã ideile legate cânte versurile me- morizate, sã punã în
murdãri, a face dezordine, punându-i la în joc. de des- fãæurarea jocului. scenã poveætile cunoscute, etc.
dispoziåie obiecte æi materiale cu o • În interacåiunile cu copilul, folosiåi • Încurajaåi copiii sã-æi imagineze alt final • Propuneåi copiilor sã înlocuiascã unele
varietate de culori, texturi, sunete, întrebãri deschise æi încurajaåi limbajul pentru poveæti cunoscute, formulând perso- naje din poveæti, filme cu desene
forme æi mirosuri. descriptiv pentru a vã povesti ce face. întrebãri de tipul animate æi sã presupunã, ce s-ar
• Stimulaåi copilul sã se prefacã a fi un „Ce-ar fi fost dacã…” produce „Ce-ar fi dacã…?”.
personaj, sã îæi foloseascã imaginaåia. • Formulaåi sarcini care presupun aplicarea • Încurajaåi æi extindeåi ideile æi acåiunile noi
de strategii alternative æi nu gãsirea unui ale copiilor.
rãspuns corect sau incorect. • Demonstraåi copiilor cum pot fi
• Facilitaåi accesul la produse artistice æi combinate diferite materiale sau acåiuni.
întâlni- rile cu artiæti care sã reprezinte Propuneåi copiilor sã încerce. Propuneåi
propria culturã. copiilor sarcini noi (sãrbã- torirea unui
• Demonstraåi ce înseamnã sã fii flexibil æi sã eveniment, pregãtirea pentru vizita unui
poåi schimba anumite rutine. adult din comunitate) æi solicitaåi-le idei,
• Oferiåi sprijin suplimentar pentru soluåii.
structurarea activitãåilor în cazul copiilor • Discutaåi împreunã cu copiii despre
cu CES. valorificarea deæeurilor, despre ce utilizãri pot
avea cutiile de carton, din ce pot fi
improvizate diverse obiecte necesare
activitãåilor în grãdiniåã.
• Valorificaåi jocuri în care regulile interzic
comu- nicarea verbalã, propunându-le
copiilor sã uti- lizeze cântatul, desenul,
dansul, miæcarea.
50
52

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII

SUMAR
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii

D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de ascultare æi înåelegere (comunicare receptivã)


56
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã înåeleagã semnificaåia limbajul vorbit. 57

D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de vorbire æi comunicare (comunicare expresivã)


Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã comunice eficient. 58
Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical. 59
Reper 5: ar trebui sã fie capabil sã-æi extindã progresiv vocabularul. 60

D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii


D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienåe cu cartea; cunoaæterea æi aprecierea cãråii
Reper 6: Copilul ar trebui sã manifeste interes pentru carte æi tipãrituri. 61
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie interesat de citit. 62

D.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de discriminare foneticã; asocierea sunet-literã


Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã identifice diferite sunete ale limbii. 63
Reper 9: Copilul ar trebui sã fie capabil sã punã în corespondenåã simboluri abstracte cu sunete. 64

D.2.3. Aspect specific: Conætientizarea mesajului scris/vorbit


Reper 10: Copilul ar trebui sã fie capabil sã aprecieze æi sã foloseascã limbajul scris æi tipãritura în fiecare zi. 65
Reper 11: Copilul ar trebui sã fie capabil sã foloseascã mesajele scrise/vorbite pentru scopuri variate. 66

D.2.4. Aspect specific: Însuæirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj
Reper 12: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze diferite modalitãåi de comunicare graficã. 67
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
53

Limbajul æi comunicarea, dar æi achiziåiile premergãtoare citit-scris-ului prind viaåã în cãråii - pe care le poate împãrtãæi co-vârstinicilor sau adulåilor. Cul- tivarea interesului
cadrul unui proces complex, intens, care debuteazã la naætere. pentru citit la copii în aceastã perioadã a vieåii este subliniatã prin practicile de sprijin
Drumul de la nou-nãscutul care gângureæte (emiåând sunete) ca expresie a oferite drept inspiraåie adulåilor din mediul apropiat al copiilor. Citirea unor cãråi de
bucuriei în prezenåa mamei, pânã la jocul simbolic, care se bazeazã pe stãpânirea poveæti, poezii, întâmplãri în care copilul este personajul central, cãråi despre
limbajului, se prezin- tã ca un proces interactiv în care copilul învaåã sistemul de copii
sunete (fonologie), cuvinte (mor- fologie) æi structuri gramaticale (sintaxa), sensurile
cuvintelor (semantica), folosirea adecvatã a acestora, în prezenåa æi
asistat/susåinut/stimulat continuu de aparåinãtori/familie, de grupurile de joacã
formale (în cadrul instituåiilor de educaåie timpurie) sau informale, sau de cãtre
comunitate. Modelele verbale ale copilului, modalitãåile de stimulare, varietatea
expe- rienåelor de învãåare, atitudinea adulåilor din mediul apropiat copilului faåã
de carte æi aprecierea acesteia, interesul acordat comunicãrii scrise în copilãria
timpurie, toate acestea sunt variabile care influenåeazã æi determinã achiziåiile
copilului cu dezvoltare tipicã în dome- niul dezvoltãrii limbajului, a comunicãrii æi a
premiselor citirii æi scrierii.
Cele douã subdomenii ale domeniului studiat, Dezvoltarea limbajului æi comunicãrii,
ca æi Premisele citirii æi scrierii sunt corelate æi se produc concomitent de la
naætere la 7 ani (ca æi ulterior). Nu este posibil sã separi achiziåia unui aspect de a
celorlalte, cu toate cã, în timp, focalizarea se produce asupra unui aspect specific
mai mult decât asupra celorlalte.

Subdomeniul Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii vizeazã capacitatea copilului


de a asculta æi a înåelege semnificaåia limbajului vorbit, capacitatea copilului de a
vorbi æi co- munica eficient, dincolo de vârsta acestuia, capacitatea sa de a se
exprima corect gramati- cal æi de a-æi dezvolta vocabularul, astfel încât sã poatã fi
înåeles nu numai în mediul familiei, dar æi în instituåia de educaåie timpurie, în
grupurile de copii frecventate sau în mediul ex- tins al comunitãåii. Achiziåiile în acest
subdomeniu se realizeazã gradual începând de la naætere æi sunt puternic dependente
de contextul stimulativ în care copilul creæte æi se dezvoltã.

Subdomeniul Premisele citirii æi scrierii pune accent pe dezvoltarea interesului


pentru cãråi æi tipãrituri æi, implicit, pentru citit, pe identificarea, discriminarea
sunetelor limbii æi re- alizarea corespondenåei dintre simboluri abstracte æi sunete, pe
dobândirea æi interpretarea informaåiilor, urmarea direcåiilor, localizarea spaåiului æi a
evenimentelor, etc. prin intermediul limbajului scris, pe conætientizarea mesajului
vorbit/scris æi însuæirea deprinderilor de scris în scopul comuncãrii unui mesaj.
Acest subdomeniu atrage atenåia asupra multor abilitãåi care toate contribuie încã
de la naætere la procesul de dezvoltare a premiselor citirii æi scrierii, atât de
importante pe tot par- cursul vieåii. Este important de ætiut cã existã experienåe pe
care copilul le poate æi e reco- mandat sã le aibã cu cartea încã de la naætere,
parcurgând în acest fel drumul de la explorãri bazate pe simåuri, la capacitatea de
alegere a cãråii ca obiect preferat, la dobândirea de in- formaåii prin intermediul
aparåinând unor culturi diferite, cãråi despre copii “speciali”, a citi zilni æi a
extinde durata lecturii pânã la 30-40 de minute în cazul copiilor care se apropie
de 7 ani, sunt numai câteva din sugestiile oferite.
Tot în cadrul acestui subdomeniu este vizat parcursul construirii premiselor scrisului,
de la primele linii trasate, depãæind etapa mãzgãlelilor ca pretins scris pânã la
descoperirea de cãtre copil a înåelesului pe care-l poartã propriului nume, pânã la
folosirea scrisului pentru îndeplinirea unor scopuri diverse æi rolul important al
adultului de a pune la dispoziåia copilului materiale pentru exersarea musculaturii
fine sau de a juca diferite jocuri care sã includã æi literele.
54
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii
D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de ascultare æi înåelegere (comunicare receptivã)
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã asculte în scopul înåelegerii limbajului.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


359.Se întoarce pentru a localiza
vorbitorul. Indicatori Indicatori Indicatori
360. Recunoaæte vocile persoanelor 363. Acåioneazã adecvat la comenzi care 367. Participã la discuåiile unui grup 370. Ascultã cu plãcere poveæti
cunoscute æi se întoarce spre includ verbe (vino, ascultând in- terlocutorii pentru un înregistrate pe diferite suporturi
vorbitori. deschide/închide...). timp scurt. magnetice (casetã audio, CD),
361. Preferã sunetele vocilor cunoscute 364. Repetã un mesaj verbal simplu atunci 368. Demonstreazã înåelegerea înregistrãri radio sau poveæti citite de
(mama, tata) faåã de alte voci sau când îl aude. vocabularului uzual/de bazã prin adulåi.
înregistrãri. 365. Participã la jocuri/cântece/poezii adecvarea rãspunsului. 371. Participã la activitãåi în care se citesc
362. Râde în hohote când i se vorbeæte cu însoåite ini- åial de gesturi. 369. Dobândeæte informaåii prin ascultare poveæti, povestiri pentru mai mult de
afecåiune. 366. Ascultã poveæti æi povestiri scurte, uti- lizându-le apoi în contexte 20 minute.
simple pe care le preferã cu un final adecvate. 372. Participã activ la discuåiile dintr-un
fericit. grup, as- cultând æi intervenind în
Practici de sprijin Practici de sprijin conversaåie, exprimându-æi opinia.
.
• Vorbiåi-i copilului cu ton prietenos si cu • Încurajaåi/creaåi oportunitãåi pentru copii
articu- larea clarã æi corectã a cuvintelor, Practici de sprijin sã participe în grupuri la discuåii pe Practici de sprijin
asiguraåi-vã cã vã ascultã prin stabilirea • Folosiåi un vocabular cât mai divers atunci diverse teme de interes. • Furnizaåi copilului oportunitãåi de a
contactului vizual, miæcaåi-vã încet în când vorbiåi cu copilul. Rostiåi corect • Citiåi poveæti unui grup de copii æi asculta diferite înregistrãri, atât la culcare,
jurul copilului, când îi vor- biåi. cuvintele în di- alogul cu acesta. încurajaåi-i sã punã întrebãri sau sã vã în maæinã, în cadrul unor activitãåi sau
• Organizaåi pentru copil un mediu bogat • Cereåi copilului sã transmitã un mesaj descrie „cu ce era îmbrãcatã fetiåa”, „ce în momentele de tranziåie dintre
în stimulãri auditive (muzicã, jucãrii verbal scurt în timpul jocului sau al anume face ursul”, etc. activitãåi.
muzicale, interacåiuni permanente cu activitãåilor zilnice. • Încurajaåi copilului sã povesteascã despre • Oferiåi copilului cãråi cu poveæti; citiåi
persoane din fam- ilie). • Organizaåi jocuri sau cântaåi/folosiåi ac- tivitãåile æi experienåele lui zilnice; copilului încurajând participarea lui
• Jucaåi cu copilul jocuri de tip „Cucu- casete muzicale pentru copii cu cântece în susåineåi ex- tinderea vorbirii copilului (urmãrind imagini, anticipând
bau”. care miæ- carea æi gesturile însoåesc prin adresare de întrebãri deschise. continuarea...).
• Cântaåi cântece æi vorbiåi frecvent cu versurile; jucaåi-vã, puneåi în scenã • Folosiåi cuvinte complexe în contexte diferite • Oferiåi copilului æansa de a participa în
copilul. împreunã versurile cântecelor („Dacã æi explicaåi copilului sensul acestora. activitãåi de grup, de a avea dreptul la
vesel se trãieæte”, „Mingea sare”). opinie æi de a se implica în luarea
• Vorbiåi cu copilul despre evenimentele,
acti- vitãåile zilnice, accentuaåi aspectele • Citiåi zilnic copilului explicând cuvintele deciziilor.
reuæite, emoåiile pozitive în relatarea necunoscute; introduceåi cuvintele noi
lor. prin povestirea/descrierea a ceea ce
experimenteazã copilul prin toate
simåurile (ceea ce vedem gustã, pipãie,
aude sau miroase).
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
55
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil
sã înåeleagã semnificaåia limbajul vorbit.
D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de ascultare æi înåelegere (comunicare receptivã)
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
373.Indicã obiecte familiare când ele sunt 386. Întreabã ce înseamnã cuvintele
378.Identificã anumite persoane, 382.Demonstreazã un grad înalt de
de- numite. necunoscute.
obiecte æi acåiuni dupã denumire. înåelegere æi participare în conversaåii
374.Îndeplineæte comenzi simple însoåite alãturi de copii sau adulåi. 387. Urmeazã instrucåiuni cu 2, 3 etape
379.Rãspunde la comenzi care includ necore- late æi fãrã legãturã cu
de gesturi (ex. spune „Pa-pa” când 383. Demonstreazã progres în înåelegerea æi
verbe („sãri, aleargã, deschide, contextele cunoscute.
este solici- tat sau aplaudã împreunã apli- carea unor instrucåiuni simple
prinde,
cu un adult sau face „bravo!”). din mai multe etape. 388. Povesteæte un eveniment sau o
adu-mi...”).
375.Înceteazã o activitate simplã în poveste cunoscutã respectând
380. Îndeplineæte 2 comenzi corelate redate 384.Rãspunde la întrebãri folosind limbajul
75% din cazuri atunci când i se succesiunea eveni- mentelor.
prin folosirea unor structuri mai ver- bal, referindu-se atât la contextul
spune „Nu”. prezent cât æi la alte contexte. 389. Utilizeazã dialoguri în jocurile simbolice.
complexe care includ substantiv, verbe,
376.Indicã, la cerere, persoanele adverbe, adjective („Aæeazã jucãriile de 385.Face diferenåa între cuvintele reale .
cunoscute („Unde este bunica?”) æi construit în rafturile lor æi vino la æi cele inventate. Practici de sprijin
obiecte familiare („Aratã-mi masã”). • Rãspundeåi întrebãrilor copilului cu
camera/pãtuåul ta/tãu”). atenåie, oferind mai multe informaåii.
381.Adreseazã întrebãri simple: „Ce Practici de sprijin
377.Rãspunde afirmativ sau negativ la este?”. • Valorizaåi participarea copiilor în discuåiile • Puneåi la dispoziåia copilului jocuri de tip
întrebãri cu rãspuns „Da” sau „Nu” care îl privesc. „Fã ca mine”, completaåi mici rebusuri,
(„Vrei apã?”). Practici de sprijin rezolvaåi jocuri precum „Parcurge
• Jucaåi cu copilul jocuri care implicã
• Jucaåi jocuri de tip: „Ascunde obiectul”. labirintul”.
Practici de sprijin urmãrirea unor instrucåiuni în secvenåe
• Ajutaåi copilul sã vorbeascã la telefon cu o (jocuri de masã, jocuri de tip Domino, sau • Creaåi zilnic pentru copil oportunitãåi de a
• Faceåi posibil pentru copil sã arate „Gãseæte dife- renåele”) sau cântaåi îm- pãrtãæi colegilor evenimente din viaåa
per- soanã cunoscutã.
obiectul atunci când acesta este cântece precum „Itsy Bitsy Spider”. perso- nalã, sau de a povesti în faåa unui
denumit. • Implicaåi copilul în rezolvarea unor situaåii grup, singur sau împreunã cu un partener
sim- ple secvenåiale, repetând sarcina sau • Apreciaåi eforturile copilului de a rãspunde
• Acåionaåi ca un model pentru copil; scene, poveæti, legende citite de adulåii
realizând acåiunea împreunã la început sau la întrebãri. Extindeåi încercãrile copilului
încurajaåi copilul sã vã imite. din familie sau de per- sonalul didactic.
jucaåi jocuri de ascultare æi înåelegere de a folosi cuvinte æi structuri noi,
• Explicaåi copilului pe înåelesul acestuia cu copilul („Fã ca mine!”). reformulând sau oferind modele de • Încurajaåi copilul „sã punã în scenã” în
motivul pentru care nu are voie sã facã un exprimare corectã. cadrul centrului de joc simbolic/de rol
• Rãspundeåi întotdeauna întrebãrilor poveæti clasice sau inventate de copii.
anumit lucru (folosiåi consecinåele • Selectaåi accesul copilului la programe de
copilului. Puneåi la dispoziåia copilului
naturale ale acåiunilor). tele- viziune pentru copii æi limitaåi-l la 1
cãråi cu imagini, reviste, cu scopul de a
• Jucaåi jocuri de denumire æi indicare a provoca æi stimula dis- cuåiile cu acesta. orã pe zi; urmãriåi împreunã cu copilul æi
pãråilor corpului, persoanelor din familie, explicaåi sem- nificaåia vocabularului
obiectelor din apropiere: „Unde sunt ochii utilizat.
tãi?”, „Ce este aceasta?” (arãtând gura).
• Purtaåi dialoguri cu copilul de la vârste cât
mai mici, oferind acestuia posibilitatea
de a rãspunde non-verbal, apoi verbal.
56
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii
D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de vorbire æi comunicare (comunicare expresivã)
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã comunice eficient.

mulåumeascã folosindu-vã de fiecare • Când citiåi poveæti copilului folosiåi diferite ma- rionete,
0-18 luni context adecvat. 19-36 luni pãpuæi pe degete, pentru a-l învãåa sã descifreze æi sã
390. Gângureæte, vocalizeazã ca • Arãtaåi copilului cã înåelegeåi foloseascã limbajul non-verbal.
rãspuns la vorbirea altei persoane, onomatopeele folosite de el. Repetaåi Indicatori • Daåi copilului posibilitatea de a comunica cu alåi copii,
lalalizeazã. cuvântul corect, pen- tru ca în timp, 398. Îæi spune numele sau adulåi în diferite contexte (familie, vecinãtate,
391. Rãspunde prin gesturi la întrebãri onomatopeele sã fie înlocuite cu porecla/diminutivul când este comunitate, instituåii).
simple. substantivele/verbele corespunzãtoare. întrebat(ã) sau când se prezintã.
392. Imitã intonaåia vocii altora (sub 399. Cunoaæte numele membrilor familiei.
aspectul tonului, ritmului, mimicii). 400. Aratã cu ajutorul degetelor câåi ani
393. Rosteæte cuvinte monosilabice æi are.
bisilabice cu sens pentru a atrage 401. Adreseazã întrebãri pentru a
atenåia celor din jur. extinde cunoaæterea „Ce
394. Foloseæte onomatopee pentru a este?”
imita glasul animalelor, a unor 402. Foloseæte cuvinte care desemneazã
fenomene, sau a le denumi. cate- gorii simple (animale, mâncare,
395. Comunicã o nevoie prin cuvinte, jucãrii).
expresii faciale sau gesturi care 403. Foloseæte intonaåii diferite pentru a
exprimã acåiuni. trans- mite diferite mesaje.
396. Imitã saluturi simple, formule de 404. Foloseæte gesturi æi limbajul corpului
politeåe. pen- tru a exprima nevoi æi
397. Asociazã cuvinte cu onomatopee. sentimente (îmbrã- åiæeazã spontan
membrii familiei).
Practici de sprijin 405. Se adapteazã interlocutorilor diferiåi
• Expuneåi copilul limbajului de la (când vorbeæte cu un copil îi foloseæte
naætere, co- municând, vorbind æi numele).
citindu-i acestuia.
Practici de sprijin
• Arãtaåi copilului cã înåelegeåi ceea ce
spune prin gesturi sau expresii faciale; • Oferiåi copilului posibilitatea de a se
transformaåi rãspunsul sãu într-unul de prezenta în diverse contexte (vecini,
tip verbal. cunoætinåe, per- sonal din grãdiniåã,
medic).
• Vorbiåi expresiv, expresiile feåei, intonaåia
sunt importante pentru a stimula • Povestiåi copilului istorioare despre familie,
interesul æi reacåiile copilului. cul- tura acesteia sau comunitatea din care
provine.
• Arãtaåi æi numiåi diferite obiecte
familiare în faåa copilului; invitaåi copilul • Ajutaåi copilul sã realizeze corespondenåa
sã repete sau sã iniåieze acest joc; daåi din- tre numãr æi cantitate, prin imitaåie,
copilului posibilitatea de a contribui cu pânã la îm- plinirea vârstei de 3 ani.
câte un cuvânt atunci când îi citiåi sau • Rãspundeåi întrebãrilor copilului. Stimulaåi-l
îi spuneåi o poveste urmãrind diferite sã adreseze întrebãri despre obiecte æi
imagini. fenomene interesante. Adresaåi întrebãri
• Inseraåi jocuri cu onomatopee atunci deschise pen- tru a oferi modele pentru
când rãsfoiåi/citiåi cãråi despre întrebãrile adresate de acesta.
animale sau fenomene cunoscute de • Puneåi la dispoziåia copilului cãråi cu
copil. imagini care reprezintã diferite categorii
• Conætientizaåi intenåia de comunicare a (ex. cãråi cu imagini de tipul animalul æi
copilu- lui; preåuiåi nivelul de comunicare puiul sãu, obiecte de uz casnic, jucãrii
al fiecãruia. etc.).
• Iniåiaåi de timpuriu copilul în folosirea • Oferiåi modele în folosirea tonului,
normelor de comportament civilizat. intonaåiei vocii copilului în vorbire,
Salutaåi æi invitaåi copilul sã salute, sã acåionând ca un model de comunicare.
• Încurajaåi copilul sã
37-60 luni 61- comunice o idee folosind
limbajul verbal, mimico-
Indicatori 84 gestual, simboluri.
406. Vorbeæte suficient de clar pentru a fi luni • Asiguraåi accesul copilului
înåe- les de toåi interlocutorii. la vizionarea unor
407. Relateazã întâmplãri din experienåa Indica spectacole de teatru
zilni- cã atât ca rãspuns la întrebãri tori pentru copii; încurajaåi
cât æi în mod spontan. copilul sã foloseascã obiecte
412. Iniåiazã o conversaåie
408. Rãspunde cu explicaåii la întrebarea din gospodãrie drept
æi participã adecvat în
„De ce?”. recuzitã pentru spectacolele
conversaåie cu copii
409. Îæi exprimã propriile opinii folosind jucate în casã.
sau adulåi.
cuvin- te, gesturi sau diferite semne. • Citiåi cãråi despre diverse
413. Îæi adapteazã discursul
410. Utilizeazã propoziåii dezvoltate pentru culturi æi saluturile lor:
în funcåie de inter-
a comunica nevoi, idei, acåiuni sau practicaåi saluturi diferite
locutor (cu copiii mici
senti- mente. la începutul zilei.
foloseæte cuvinte
411. Transmite corect un mesaj (de la un simple, alt ritm al • Alocaåi timp pentru copiii
coleg cãtre educatoare, de la bunici vorbirii). bilingvi sã se implice în
cãtre pãrinåi). conversaåii semnificative
414. Adreseazã întrebãri de
atât în limba românã cât
informare æi clarifi-
æi în limba maternã.
Practici de sprijin care æi rãspunde la
• Oferiåi copilului posibilitatea de a iniåia întrebãri.
con- versaåii cu persoane din afara 415. Îæi exprimã o idee
familiei (la cumpãrãturi). prin mai multe moda-
• Stimulaåi copilul sã îæi aminteascã æi litãåi.
sã povesteascã experienåe trãite în 416. Foloseæte intonaåia
absenåa membrilor familiei (o vizitã, o atunci când dramati-
activitate, o aniversare). zeazã o poveste æi
• Ajutaåi copilul sã-æi construiascã interpreteazã un rol.
argumente pentru a explica un fapt, un 417. Foloseæte formule de
fenomen. Ac- ceptaåi, rafinaåi politeåe în vorbirea
explicaåiile copilului. curentã.
• Jucaåi jocuri de tip „Mima” cu copilul 418. Copiii a cãror limbã
sau oferiåi oportunitatea de a se juca cu maternã nu este limba
alåi copii. românã progreseazã în
• Încurajaåi copilul sã-æi exprime verbal utilizarea acesteia în
senti- mentele de teamã, fricã, tristeåe. comunicare.
Nu negaåi aceste sentimente, ajutaåi
copilul sã foloseascã cuvinte pentru Practi
exprimarea acestor trãiri. ci de
• Jucaåi cu copilul jocuri de tip „Telefonul spriji
fãrã fir”. n
• Iniåiaåi jocuri în care copilul
sã aibã posibilitatea
intervievãrii diferitelor
persoane: un membru din
familie, un prieten, un
vecin („Unde locuieæti?
Câte persoane sunt în
familia ta? Care este
mâncarea/sãrbãtoarea
preferatã a familie tale?”).
• Oferiåi copilului æansa de a-
æi exersa vorbirea în public,
mai întâi în grupuri mici, în
familie, cu prieteni.
• Adresaåi copilului întrebãri
deschise æi rãspun- deåi
întrebãrilor adresate de
acesta.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
57
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze
capacitatea de a se exprima corect gramatical.
D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de vorbire æi comunicare (comunicare expresivã)
„Spune unde se aflã iepuraæul?”
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni
Indicatori Indicatori
Indicatori
419. Foloseæte cuvinte cu valoare de 429. Foloseæte pluralul în vorbirea
422. Foloseæte structuri
propoziåie (ex. „Sus” – comunicã curentã, corect æi sistematic.
gramaticale simple în care asociazã
faptul cã vrea sã fie luat în braåe).
substantive, substantive æi verbe, 430. Foloseæte corect pronumele
420. Foloseæte propoziåii laconice verbe æi pronume posesive, sub- personal (eu, tu, ei, voi).
(„Mama, pa”). stantive æi adjective, substantive æi 431. Foloseæte adverbe de timp
421. Îmbinã cuvintele cunoscute cu ad- verbe. (azi, mâine).
onomato- pee pentru a transmite un 423. Foloseæte verbe la timpul 432. Exprimã în vorbirea curentã
mesaj („Uite mac”). trecut („Tata a plecat”). acåiuni viitoare („trebuie sã”, „o sã
424. Foloseæte pronumele ...”).
Practici de sprijin posesiv „al meu” æi apoi pronumele 433. Vorbeæte folosind propoziåii
• Când vã adresaåi copilului, utilizaåi
personal persoana I singular dezvoltate æi fraze pentru a descrie
propoziåii simple, corecte din punct de („Eu”). evenimente curente, oameni, locuri
vedere gramati- cal. folosind verbe la timpul tre- cut.
• Lãudaåi copilul pentru încercarea sa de a 425. Începe sã foloseascã pluralul
substantive- lor corect. 434. Descrie un produs al
ex- prima în propoziåie. Reluaåi
426. Foloseæte negaåia în activitãåii, un proiect în 3 sau mai
propoziåia în forma completã: ”Mama a multe propoziåii secvenåiale.
plecat”. vorbirea spontanã („Nu”).
• Utilizaåi în vorbirea cu copilul un limbaj 427. Formuleazã întrebãri 435. Foloseæte corect
(incorect din punct de vedere prepoziåiile în limbajul curent.
sim- plu, fãrã diminutive.
gramatical sau al topicii).
428. Formuleazã propoziåii simple
Practici de sprijin
sau dezvol- tate cu 3, 4 cuvinte. • Apreciaåi folosirea corectã a formelor
neregu- late de plural.
• Organizaåi jocuri de prezentare despre sine
Practici de sprijin cu asocierea prenumelui æi a unor
calitãåi/interese personale, de tipul „Ce ætii
• Folosiåi în mod constant în vorbire
despre mine/noi?”
descrierea rutinelor zilnice: „Ne-am trezit
dupã somnul de amiazã æi ne pregãtim • Implicaåi copilul în relatãri despre
sã mergem la joacã: mai întâi mergem la evenimente, fapte care sã includã exersarea
baie, ne spãlãm, apoi ne schimbãm folosirii adverbe- lor (Jucaåi jocuri de tip
„Când/unde s-a întâm- plat?”).
hainele...”
• Citiåi copilului poveæti. Pe parcursul poveætii,
• Când adresaåi copilului întrebãri, alocaåi
daåi copilului posibilitatea de a anticipa
timp suficient pentru ca acesta sã vã evenimentele sau de a modifica firul
rãspundã. evenimentelor sau finalul.
• Angajaåi copilul în conversaåii æi • Puneåi la dispoziåia copilului imagini,
adresaåi în- trebãri deschise, fãrã sã comentaåi imaginile, creaåi scurte poveæti
încurajaåi rãspunsuri monosilabice. pe baza lor sau daåi copilului posibilitatea
• Jucaåi cu copilul jocuri de tip: „Eu spun de a crea propriile de- sene pentru a ilustra
una, tu spui mai multe”. poveæti create. Jucaåi jocuri de tipul:
• Acceptaåi acest moment al opoziåiei „Unde este/era?”.
traversat de copil. • Ascultaåi copilul atunci când doreæte sã vã
• Reformulaåi întrebãrile în forma trans- mitã ceva, sã vã facã pãrtaæ la
experienåele sale de învãåare. Acceptaåi ritmul
corectã.
copilului, nu îl grãbiåi æi apreciaåi procesul de
• Utilizaåi propoziåii dezvoltate în realizare ca æi procesul prin care a trecut
comunicarea cu copilul. Încurajaåi copilul.
exprimarea copiilor în propoziåii • Utilizaåi jocuri cu imagini pentru consolidarea
complete. uti- lizãrii corecte a prepoziåiilor, de tipul
61-84 luni
Indicatori
436. Utilizeazã în vorbire
acordul de gen, numãr,
persoanã, timp.
437. Foloseæte corect
adverbul de timp („azi, mâine,
ieri”).
438. Foloseæte verbe la
modul optativ („aæ putea”, „aæ
vrea”).
439. Demonstreazã folosirea
propoziåiilor în secvenåe logice.

Practici de
sprijin
• Jucaåi cu copilul jocuri cu potriviri de
cuvinte de tip „Descurcã cuvintele” sau
„Rãspunde re- pede æi bine”.
• Fiåi model în vorbirea copilului.
Încercaåi sã îl determinaåi sã îæi
corecteze singur exprimarea.
• Iniåiaåi jocuri de rol de tip „De-a
eroii/De-a magicienii” cu scopul de a se
simåi puternici, de a avea controlul
asupra sentimentelor æi vi- surilor lor.
• Folosiåi timpul petrecut în familie
împreunã (de ex. servirea mesei)
pentru a oferi copilului æansa de a
împãrtãæi experienåele, bucuriile, în-
grijorãrile de peste zi.
58
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului æi a comunicãrii
D.1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de vorbire æi comunicare (comunicare expresivã)
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã-æi extindã progresiv vocabularul.

viaåã æi de învãåare ale copiilor în înåelegerea contrariilor:


0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni Atunci când nu îåi este deloc frig, spui cã îåi este...”.

Indicatori Indicatori Indicatori


440. Vocalizeazã folosind vocale neclare, 447. Foloseæte deseori cuvinte noi în 452. Înåelege æi utilizeazã cuvinte care
apoi clare („a, e, i, o , u”). experien- åele zilnice. exprimã grade de rudenie.
441. Gângureæte folosind mai multe 448. Foloseæte cuvinte bisilabice, 453. Adreseazã frecvent întrebãrile „De
sunete („bbb”, „ppp”, „mmm”). trisilabice. ce?”,
442. Articuleazã vocale cu consoane æi le 449. Comunicã folosind propoziåii din „Pentru ce?”, „Unde?”, „Când” ca
dife- renåiazã (a se articuleazã cu m, 2, 3 cuvinte. expre- sie a curiozitãåii crescute care
n, p, b, t, d). 450. Verbalizeazã experienåele senzoriale conduce la ex- tinderea vocabularului.
443. Repetã în mod spontan aceeaæi gusta- tive (acru, dulce, amar, sãrat), 454. Cere explicaåii la cuvintele pe care
silabã de douã, trei ori (ma, ma, ma) odorifice (miros de floare, de parfum), nu le înåelege æi le utilizeazã.
– lalalizeazã. auditive, tac- tile (dur, neted...) sau 455. Foloseæte cuvinte pentru a evalua
444. Repetã sunetele emise de alte vizuale (denumind întâi culorile vii). acåiuni sau situaåii („a patinat frumos, a
persoane. 451. Întreabã pentru a cunoaæte schiat repede, a jucat bine...”).
445. Foloseæte cuvinte cu rol de propoziåii denumirea obiectelor, evenimentelor 456. Îæi exprimã starea de spirit æi
æi le combinã cu gesturi („Pisica pa- noi („Ce este?”, sentimentele utilizând o gamã variatã
pa”, „Fata buf”). „Cum se numeæte?”) de cuvinte æi expresii („Sunt
fericit/trist/supãrat/speriat/
446. Foloseæte un numãr de cuvinte Practici de sprijin mirat/furios(ã)”).
uæor de decodificat („mama, tata, • Utilizaåi modalitãåi diferite de a exprima
apa”) – 10-12 cuvinte æi 457. Înåelege æi utilizeazã antonime
ace- leaæi lucruri, expuneåi copilul unui (cuvinte cu sens opus) în vorbirea
onomatopee. vocabular cât mai divers. Lãudaåi folosirea curentã.
cuvintelor noi de cãtre copil în situaåii æi
Practici de sprijin contexte diferite. Practici de sprijin
• Vorbiåi cu copilul, inversând rolul de • Jucaåi jocuri de despãråire a cuvintelor în • Citiåi copilului poveæti æi basme scrise de
vor- bitor/auditor, chiar æi înainte ca si- labe, pentru a facilita pronunåia autori clasici din literatura românã (Petre
acesta sã foloseascã cuvinte; în exersarea cuvintelor al- cãtuite din mai multe Ispirescu, Ion Creangã) sau universalã (H.
vocalelor dvs. puteåi avea rol de model. silabe. Ch. Andersen, Ch. Perrault, Fraåii Grimm).
• Asiguraåi copilului un mediu bogat în • Extindeåi propoziåiile construite de • Apreciaåi întrebãrile adresate de copil.
stimuli auditivi (muzicã, comunicare copil, transformându-le în propoziåii Ajutaåi-l sã dobândeascã rãspunsuri
interumanã). dezvoltate; rearanjaåi topica atunci folosindu-se de diferite surse: imagini,
• Daåi sens încercãrilor de comunicare când este cazul. dicåionare sau enciclope- dii pentru copii.
ale copilului (be, be – bebe). • Jucaåi jocuri de tipul „Sãculeåul • Utilizaåi dicåionarul în oferirea explicaåiilor
• Extindeåi încercãrile copilului de a utiliza fermecat” pentru dezvoltarea capacitãåii ex- plicând copilului modalitatea de cãutare.
cu- vinte (mama). de exprimare a experienåelor senzoriale. Dacã folosiåi un dicåionar pentru copii,
• Modelaåi vorbirea copilului repetând în Iniåiaåi jocuri fizi- ce/de implicaåi copilul în „citirea” imaginilor.
forma corectã cuvintele pronunåate explorare/senzoriale dând copilului • Implicaåi copilul în evaluarea/autoevaluarea
greæit de cãtre acesta. æansa sã verbalizeze experienåele com- portamentelor æi situaåiilor trãite.
• Demonstraåi înåelegerea enunåurilor trãite. • Acåionaåi empatic æi ajutaåi copilul sã
folosite de copil. Apreciaåi încercarea de • Oferiåi copilului explicaåii adecvate exterio- rizeze trãirile, emoåiile æi sã le
a comunica în propoziåii. Reluaåi nivelului de înåelegere: de ex. arãtaåi exprime prin in- termediul cuvintelor.
propoziåia în forma corectã æi modul de funcåionare, utilitatea Folosiåi jocuri tematice pentru a dezvolta
încurajaåi copilul sã repete cuvân- tul obiectului respectiv. inteligenåa personalã, astfel copilul începe
sã conætientizeze propriile senti- mente,
nou.
gânduri, lucruri care îi fac sau nu plãcere.
• Jucaåi cu copilul jocuri cu cuvinte.
• Organizaåi jocuri de grup în care copilul
Arãtaåi diferite obiecte, le denumiåi,
sã re- cunoascã æi apoi sã identifice
încurajaåi copilul sã le repete, având la cuvinte cu sens opus, ca de exemplu
dispoziåie cãråi sau imagini adecvate. „Dacã nu e..., atunci este...”. Explicaåi
antonimele pornind de la ex- perienåele de
opus/invers?” sau „Sus/Jos”.
61- Citiåi poezii copilului; explicaåi
84 cuvintele necunoscute cu
ajutorul sino- nimelor. Jucaåi
luni jocuri cu sinonime de tipul:
„Cum spunem altfel?” sau
Indica „Gãseæte cuvântul geamãn?”
tori • Lãudaåi copilul atunci când
foloseæte în vorbire cu- vinte
458. Utilizeazã cuvinte care
noi; ajutaåi-l sã le introducã
exprimã sentimente æi
în contexte æi propoziåii noi.
emoåii proprii æi ale
altora. • Încurajaåi copilul sã creeze
poveæti, povestiri, scurte
459. Denumeæte obiecte
istorii, pe care le puteåi scrie
care nu se aflã în câmpul
pe mãsurã ce acesta le
vizual, folosind cuvinte
creeazã pentru a le putea
adecvate.
citi ulterior.
460. Poate defini anumite
• Dezlegaåi ghicitori citite în
cuvinte din orizontul
cãråi sau reviste sau în-
cunoscut cu ajutor
curajaåi copilul sã creeze
(câinele este un animal
ghicitori æi rime.
cu 4 picioare).
• Motivaåi copilul sã nareze din
461. Înåelege æi utilizeazã
memorie. Citiåi îm- preunã
în vorbire antonime æi
benzi desenate din revistele
sinonime.
pentru copii æi încurajaåi
462. Demonstreazã copilul sã povesteascã sau sã
înåelegerea unui creeze pe bazã de imagini
vocabular specializat în propria istorie.
anumite domenii (ex. în
dome- niul medical
vorbeæte despre
stomatolog æi pediatru).
463. Îæi doreæte sã
foloseascã în vorbire
cuvinte noi, creaåii
verbale, fantezii.
464. Dezleagã ghicitori, rebusuri, creeazã
rime.
465. Utilizeazã în vorbire
propoziåii dezvoltate æi
fraze.

Practi
ci de
spriji
n
• Implicaåi copilul în jocuri de
rol sau dramatizarea
poveætilor cunoscute;
încurajaåi copilul sã-æi
aleagã æi sã interpreteze rolul
preferat; discutaåi despre cum
s-a simåit interpretând rolul
respectiv.
• Încurajaåi copilul sã
povesteascã/repovesteascã
poveæti æi povestiri îndrãgite
având sau nu ca su- port
câteva imagini.
• Jucaåi jocuri de tipul „Defineæte
cuvântul”.
• Jucaåi jocuri cu antonime:
„Spune cuvântul
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
59
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii Reper 6: Copilul ar trebui sã manifeste
interes pentru carte æi tipãrituri.
D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienåe cu cartea; cunoaæterea æi aprecierea
cãråii
0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
466. Exploreazã cãråile cu toate simåurile Indicatori Indicatori Indicatori
(vãz, tactil, gust, olfactiv). 470. Este atras de cãråi, 473. Ætie sã rãspundã care este 476. Înåelege ce este titlul, autorul
467. Se bucurã când atinge æi carã/ reviste, imagini æi le æi sã prezinte cartea favoritã. cãråii.
transportã/ manipuleazã cãråi. priveæte/rãsfoieæte fãrã sã fie 474. Rãsfoieæte cu interes cãråi 477. Este interesat de cãråi
468. Aduce adultului cãråi pentru a-i fi asistat. aduse de alåi copii sau pe care le despre cum sunt concepute æi cum
citite. 471. Când priveæte împreunã cu întâlneæte în sala de grupã. funcåioneazã lucrurile (de ex.,
469. Indicã preferinåe pentru anumite adultul o carte, 475. Aratã interes crescut æi enciclopedii pentru copii).
cãråi. „comenteazã” pozele, imaginile. implicare în as- cultarea æi 478. Povesteæte cu colegii
472. Alege cãråi pentru a-i fi discutarea unei varietãåi de genuri: despre ce a aflat din cãråi.
Practici de sprijin cumpãrate dacã i se spune sã-æi ficåiune/non-ficåiune, poezie pentru copii, 479. Cautã sã gãseascã diferite
aleagã un obiect preferat. poezie popularã, basme, reviste cu cãråi în funcåie de interes (despre
• Alegeåi æi oferiåi copilului cãråi cartonate,
benzi desenate. dinozauri, despre vapoare).
din material plastic sau care combinã
diferite tex- turi (material lucios, Practici de sprijin 480. Are un autor sau un
suprafeåe netede, lânã, pâslã etc.). • Puneåi la dispoziåia copilului diferite Practici de sprijin ilustrator preferat sau chiar o serie de
materiale tipãrite (cãråi de poveæti • Când citiåi copilului, prezentaåi titlul cãråii, cãråi de acelaæi autor sau editate de
• Asiguraåi în camera copilului sau într-un
cu/fãrã imagini, ma- nuale, reviste, albume au- torul, discutaåi despre prima æi ultima aceeaæi editurã.
loc din casã o minibibliotecã pentru
de fotografii), rãsfoiåi æi discutaåi copertã.
acesta; este suficientã aranjarea câtorva 481. Demonstreazã cã ætie cum sã
cãråi pe rafturi deschise promovând împreunã. Staåi aproape de el æi • Încurajaåi copilul sã împrumute æi sã utilizeze æi sã pãstreze cãråile.
utilizarea lor indepen- dentã de cãtre oferiåi-i ocazia de a privi împreunã cu foloseascã în comun cãråile. Stimulaåi
copil. dum- neavoastrã paginile æi imaginile copiii prin oferirea unor contexte în care
cãråii. Oferi- åi-i ocazia sã åinã el/ea Practici de sprijin
sã-æi pre- zinte cãråile favorite, astfel
• Rãmâneåi în contact vizual æi chiar tactil cartea sau sã dea paginile. • Discutaåi cu copilul despre autorul
încât sã le cunoaæteåi interesele æi sã le
cu copilul (åineåi-l de mânã, în braåe) cãråilor citite, ca æi despre autorul,
• Iniåiaåi æi încurajaåi comentariile copilului stimulaåi intere- sul de cunoaætere æi
atunci când citiåi. regizorul în cazul spectacolelor de teatru
æi asocierile dintre cãråile citite æi celorlalåi copii.
• Alegeåi cãråi cu rime simple, text experienåa sa de viaåã. sau al desenelor ani- mate pentru copii.
• Discutaåi cu copilul despre conåinutul
predictibil, câteva cuvinte pe paginã. • Citiåi copilului alãturi de poveæti,
• Citiåi copilului în fiecare zi 30 de textelor citite, despre personajele
minute. principale æi cali- tãåile lor. povestiri, basme sau poezii æi cãråi de
ætiinåã (despre cum funcåioneazã
obiectele, despre anotim- puri, despre
viaåa plantelor æi a animalelor...).
• Oferiåi copilului posibilitatea de a
comunica cu parteneri de aceeaæi vârstã
pe teme de in- teres comun.
• Daåi copilului posibilitatea de a explora
cãråi într-o librãrie, bibliotecã, magazin
pentru copii, pentru a-æi identifica
interesele.
• Creaåi împreunã cãråi pe diverse teme
intere- sante pentru copil. Ajutaåi copilul
sã dea cãråii un titlu, sã scrie autorul æi
sã o ilustreze (Cartea despre mine,
Cartea despre familia mea, Cartea
vacanåei, Enciclopedia noastrã despre
case/animale, Cartea despre excursiile
grupei...).
• Apreciaåi, lãudaåi copilul atunci când
foloseæte corect æi întreåine cãråile.
60
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii
D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienåe cu cartea; cunoaæterea æi aprecierea cãråii
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie interesat de citit.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
482. Exprimã stãri de spirit când i se 489. „Citeæte” poveæti pãpuæilor sau
486. „Citeæte” cartea preferatã unui 492. Este interesat de citit æi încearcã sã
citeæte (gângureæte, pentru alåi copii.
adult sau sieæi. citeascã poveætile favorite.
zâmbeæte...).
487. Doreæte ca povestea preferatã sã îi fie 490. Recunoaæte cuvinte cunoscute de 493. Doreæte sã rãsfoiascã æi
483. Indicã imagini de pe carte dacã pe etichete familiare (din sala de
cititã în mai multe rânduri. încearcã sã citeascã
acestea sunt denumite. grupã, de acasã).
488. Reåine cuvinte, expresii din independent.
484. Se concentreazã pentru perioade 491. Recitã o strofã sau repetã ultimul
povestea preferatã. 494. Este interesat de cãråi despre
scurte de timp atunci când se uitã vers al unei poezii preferate sau aspecte foarte diferite ale vieåii.
pe cãråi. Practici de sprijin redã cuvinte, expresii, sintagme, din 495. Diferenåiazã un text în prozã de
485. Urmãreæte æi „citeæte imaginile” • Când citiåi copilului schimbaåi rolurile, povestea preferatã. unul în versuri.
cãråii preferate asistat de un astfel încât copilul poate deveni
adult. 496. Stã æi asistã în momente de lecturã
povestitor æi adul- tul poate asculta Practici de sprijin fãrã sã deranjeze, rãmâne pânã la
povestea. • Ajutaåi copilul sã înåeleagã cã se citeæte
Practici de sprijin finalul ei.
• Acceptaåi rugãmintea copilului de a reciti de la stânga spre dreapta, de sus în jos,
• Alegeåi cãråi cu imagini, fotografii æi de mai multe ori o poveste preferatã. urmãrind uneori textul atunci când
imagini de copii æi adulåi, cu imagini ale citiåi. Practici de sprijin
• Folosiåi în vorbirea curentã fraze,
obiectelor similare mediului imediat al • Etichetaåi lucrurile copilului, lucrãrile sale, • Puneåi la dispoziåia copilului æi cãråi cu
expresii din poveæti; amintiåi copilului
copilului. pro- dusele activitãåii sale ca æi diferite text puåin pe care acesta îl poate citi sau
despre ce poveste este vorba.
• Denumiåi imaginile cãråilor, revistelor pe spaåii din sala de grupã (bibliotecã, colåul memora.
care le rãsfoiåi împreunã cu copilul æi pãpuæii, masã pentru scris...). • Încurajaåi copiii sã citeascã unii altora.
încurajaåi copilul sã facã acelaæi lucru. • Citiåi copilului cãråi din cultura • Puneåi la dispoziåia copilului cãråi despre
• Oferiåi copilului æansa de a interacåiona proprie/diferitã de a dvs., poezii din copii care aratã æi trãiesc la fel/diferit,
cu cãråi de câte ori îi face plãcere, în folclorul copiilor sau aparåinând despre cum ne facem prieteni, despre
momentele în care este odihnit æi autorilor clasici/pentru copii. În bucuria de a avea fraåi/surori, de
binedispus. momentele în care repovestiåi textele diferenåa de a locui în oraæ æi la sat, la
• Creaåi o carte/o poveste în care citite stimulaåi copilul sã foloseascã munte sau la câmpie.
personajul principal sã fie copilul æi expresii din poveste. • Citiåi copilului poeziile preferate de mai
întâmplãrile de peste zi; folosiåi fotografii multe ori; indicaåi fiecare cuvânt pe
ale copilului pentru a ilus- tra cartea. mãsurã ce îl citiåi; subliniaåi faptul ca
între cuvinte existã spaåii libere, ca unele
cuvinte sunt scrise cu mai multe/mai
puåine litere.
• Extindeåi durata de timp în care citiåi
copilului pânã la 30-40 minute.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
61
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii Reper 8: Copilul ar trebui sã identifice
diferite sunete ale limbii.
D.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de discriminare foneticã; asocierea sunet –
literã
0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
497. Imitã sunetele emise de alte Indicatori Indicatori Indicatori
persoane. 500. Completeazã versurile 502. Demonstreazã creæterea 506. Demonstreazã creæterea
498. Începe sã conætientizeze diferenåa familiare prin conti- nuarea versului conætientizãrii sunetelor iniåale ale conætientizãrii sunetelor iniåiale æi
dintre sunete æi sã reacåioneze diferit început sau a cuvântului final. unui cuvânt prin finale ale unui cuvânt prin identificarea
la acestea (sunetul unui tunet poate 501. Recitã sau cântã rime identificarea lor cu/fãrã ajutor. lor fãrã ajutor.
sã sperie). familiare individual sau împreunã cu 503. Devine conætient cã mai 507. Desparte cuvinte în silabe cu
499. Recitã cu plãcere rime, împreunã alåi copii. multe cuvinte încep cu acelaæi sunet ajutor.
cu adul- tul. (b – bunic, bucãtar, bananã...). 508. Începe sã creeze cuvinte noi
Practici de sprijin 504. Alege din imagini obiecte prin înlocuirea sunetului iniåial (lac,
Practici de sprijin • Repetaåi împreunã poezii æi cântece care încep cu acelaæi sunet. rac, sac).
• Vorbiåi cu copilul într-un ritm moderat, cunos- cute. Dacã sesizaåi cã versurile îi 505. Articuleazã adecvat 509. Identificã rime ale
în scopul inteligibilitãåii pronunåiei. sunt cunos- cute, lãsaåi copilul sã anumite sunete, toate vocalele æi cuvintelor familiare în jocuri,
• Jucaåi jocuri pentru dezvoltarea capacitãåii continue, fãrã a-l corecta. Reluaåi, fãrã a majoritatea consoanelor. cântece, poezii.
de discriminare auditivã (ex. jocuri cu insista/foråa copilul.
sunete pro- duse de diferite instrumente • Jucaåi jocuri de tip karaoke sau încercaåi Practici de sprijin Practici de sprijin
muzicale: batem la tobe, suflãm la îm- preunã sã fredonaåi versurile având • Jucaåi jocuri de identificare a sunetelor • Implicaåi copilul în activitãåi æi jocuri de
fluier, cântãm la orgã sau cele produse la dispo- ziåie doar linia melodicã iniåiale ale cuvintelor utilizând la început limbaj de tip „Fazan”.
de diferite obiecte din gospodãrie). (negativul). cuvinte care încep cu vocale: A, E, I, O, • Jucaåi jocuri de corespondenåã între
Atenåionãm copilul când as- cultãm • Puneåi la dispoziåia copilului casete de U. prenu- mele copilului, al dvs. æi al altor
muzicã æi ritmãm cu tapotãri în acord cu muzicã pentru copii. Ascultaåi æi fredonaåi • Organizaåi jocuri/activitãåi în care copilul cunoscuåi æi numãrul de silabe pe care
sunetele muzicii. împreunã. ar trebui sã diferenåieze anumite sunete astea îl conåin.
• Recitaåi copilului versuri simple sau cântaåi prin in- termediul diferitelor jocuri de tip • Implicaåi copilul în jocuri cu sunete sau silabe.
îm- preunã cântece pentru copii. „Spune cu ce începe”.
Încurajaåi-l sã recitaåi împreunã. • Încurajaåi copilul sã creeze rime; le puteåi
• Jucaåi jocuri cu jetoane reprezentând nota pentru a le citi ulterior.
diferite obiecte; sortaåi obiectele dupã
diferite criterii, precum sunetul
iniåial/final al cuvântului reprezentat.
• Faceåi posibilã participarea copilului în
jocuri precum repetarea silabelor,
cuvintelor.
62
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii
D.2.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacitãåii de discriminare foneticã; asocierea sunet – literã
Reper 9: Copilul ar trebui sã punã în corespondenåã simboluri abstracte cu sunete.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
rmãreæte pe cãråi diferite obiecte512. Cântã sauasocia-
sau cuvintele recitã cântece æi poeziiunui
te lor (imaginea caretren,
in- clud sunete/litere
cuvântul („A, a,cua,UUU…).
tren, asociat acum e toamnã, da”). Indicatori
cuvinte dintr-o carte (titlul, anumite513. Începe sã spunã cã „scrie” când dese- neazã. Indicatori
pagini favorite). 514. Identificã literele
Practici de sprijin cuprinse în propriul nume cu 516. Recunoaæte litere mari/mici
Cântaåi împreunã cântece care includ sunete (diferite onomatopee, vocalele, alfabetul). sunetele specifice. de tipar æi le pune în corespondenåã
Practici de sprijin cu sunetul asociat.
Oferiåi-i ocazii de a vã povesti despre ce anume a „scris” în desenul sãu, unde anume pe foaia de 515.hârtie, cui a vrut sã scrie,
Începe etc.
sã înåeleagã
maginile în- tâlnite; apreciaåi nivelul sãu de comunicare. 517. Poate determina sunetul
„Scrieåi” alãturi de el, pe aceeaæi paginã (dacã vã dã voie). faptul cã tipãritura reprezintã
a sa; ajuta- åi-l sã decidã asupra lecturilor favorite. iniåial al unui anumit cuvânt, câte
cuvinte.
sunete sunt incluse într-un cuvânt.
Practici de sprijin
• Încurajaåi încercarea/ reuæita copilului Practici de sprijin
de a identifica literele cuprinse în • Indicã diferite litere, cuvinte din mediul
prenumele sãu. Puneåi la dispoziåia încon- jurãtor. Jucaåi jocuri de tipul
copilului literele din alfa- betar pentru a „Spune unde s-a oprit roata”.
realiza (compune) propriul nume. • Ilustraåi poeziile/cântecele pe care le
• Urmãriåi cuvintele atunci când citiåi memo- reazã copilul îmbinând scrierea
copilului; indicaåi imaginea obiectului æi unor cuvinte simple (monosilabice sau
cuvântul cores- punzãtor. bisilabice) cu ima- gini.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
63
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii Reper 10: Copilul ar trebui sã aprecieze æi sã foloseascã
limbajul scris æi tipãritura în fiecare zi.
D.2.3. Aspect specific: Conætientizarea mesajului scris/vorbit
0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
518. Manipuleazã cãråile specifice Indicatori Indicatori Indicatori
vârstei (din material textil, carton 521. Învaåã sã întoarcã paginile 523. Înåelege faptul cã limbajul 527. Identificã litere din numele
tare sau plastic) æi învaåã sã le cãråii una câte una. scris ia forme diferite (semne, litere, propriu æi alte nume/denumiri
poziåioneze corect. 522. Poziåioneazã corect cãråile ziar, reviste, cãråi, meniu, mesaje familiare.
519. Învaåã sã întoarcã paginile cãråii când le explo- reazã independent. prin Internet). 528. Recunoaæte literele æi
cu asis- tenåã. 524. Recunoaæte coperta, prima æi cifrele în contexte diferite æi face
520. Se concentreazã pe imagini Practici de sprijin ultima pagi- nã a unei cãråi. diferenåa între ele.
sau pe sunetele emise de • Puneåi la dispoziåia copilul cãråi de 525. Identificã mesaje scrise 529. Citeæte numele propriu în
carte. diferite mãrimi æi materiale æi încurajaåi-l sub formã de semne sau simboluri diferite contexte æi pe cele ale câtorva
sã le utilizeze în activitatea sa zilnicã. în mediul familiei sau în sala de colegi.
Practici de sprijin Lãsaåi-l sã åinã cartea, sã întoarcã grupã, de exemplu simbo- luri 530. Citeæte câteva cuvinte din
• Adultul reprezintã un model pentru copil paginile. Apreciaåi copilul în încer- carea precum „Stop”. mediu (grãdi- niåã, spital,
în modul în care poziåioneazã cartea, sa de a întreåine cartea. 526. Începe sã conætientizeze muzeu…).
întoarce paginile, întreåine/respectã • Ajutaåi copilul sã corecteze poziåia în faptul cã literele compun cuvinte. 531. Conætientizeazã faptul cã un
cartea. care susåine cartea. Reluaåi conceptele mesaj se scrie/ citeæte de la stânga
• În timp ce citiåi copilului, exersaåi susåinerea, de autor, titlu, copertã. Practici de sprijin spre dreapta, de sus în jos.
po- ziåionarea corectã æi întoarcerea • Realizaåi împreunã mesaje pentru 532. Conætientizeazã faptul cã
paginilor cãråii. ceilalåi membri ai familiei. Folosiåi limbajul rostit poate fi scris æi apoi
• Puneåi la dispoziåia copilului diferite mesaje de în- tâmpinare a colegilor în se poate tipãri.
tipuri de cãråi: tridimensionale, care emit colectivitate.
sunete, care conåin texturi diferite – pe • Încurajaåi copilul sã-æi realizeze propriile Practici de sprijin
care le puteåi ex- plora împreunã. cãråi pe teme interesante pe care sã le
• Încurajaåi copilul sã-æi eticheteze lucrãrile,
ilustreze; asistaåi-l sã scrie autorul,
pro- dusele activitãåii sale; apreciaåi
titlul cãråii.
încercarea sa.
• Identificaåi/discutaåi cu copilul semnele de
cir- culaåie ca æi altele întâlnite în • Realizaåi cãråi de mici dimensiuni în
plimbãrile dvs. (ex. M – metrou, H – care copilul ilustreazã paginile, scrie titlul
Spital). æi autorul dacã este posibil æi
numeroteazã paginile.
• Jucaåi jocuri cu câteva litere cunoscute,
fie cã sunt din jetoane, fie magnetice; • Încurajaåi copilul sã vã prezinte lucrãrile lui
încurajaåi copilul sã le aranjeze, æi pe cele ale colegilor din sala de grupã
rearanjeze; citiåi-le îm- preunã (ex: CAR sau de la avizier; apreciaåi æi extindeåi
/ ARC / RAC). acasã unele din lucrãrile realizate în sala
de grupã.
• Când sunteåi la plimbare sau într-un
magazin cu copilul, încercaåi sã discutaåi
semnele/sim- bolurile pe care le întâlniåi,
sã recunoaæteåi litere.
• Când citiåi copilului urmãriåi textul æi
identifi- caåi uneori titlu, semnele de
punctuaåie de bazã (punct, semnul
întrebãrii).
• Spuneåi copilului o poveste despre primul
sãu pas sau primul cuvânt rostit; scrieåi
povestea æi invitaåi copilul sã o ilustreze;
citiåi povestea mai târziu copilului.
64
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii
D.2.3. Aspect specific:Conætientizarea mesajului scris/vorbit
Reper 11: Copilul ar trebui sã foloseascã mesajele scrise/vorbite pentru scopuri variate.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
533. Se amuzã când rãsfoieæte cãråi 537. Identificã æi foloseæte o varietate de
535. Utilizeazã imagini pentru a descrie 540. Identificã mesaje scrise în mediul
tridimensi- onale sau care emit mate- riale tipãrite (cãråi, reviste,
anumi- te acåiuni (ex. la vederea familiei sau în sala de grupã.
sunete. ziare, reåete, prospecte, cutii de
imaginii unui alergãtor, copilul 541. Utilizeazã imagini ca surse de
534. Rãsfoieæte cu plãcere cãråi despre spune „Aleargã”). jucãrii, cutii de ali- mente). informaåie (utilizeazã semne pentru
rutine zilnice (servirea mesei, 538. Înåelege rolul tipãriturii.
536. Completeazã o poveste cunoscutã completarea calendarului naturii).
spãlatul).
privind imaginile acesteia. 539. Recunoaæte semne/simboluri din 542. Recunoaæte etichete diverse în mediu
Practici de sprijin mediul ambiant. care faciliteazã înåelegerea acestuia
Practici de sprijin (semnali- zarea staåiei de metro,
• Citiåi copilului cu bucurie, râdeåi împreunã,
• Priviåi împreunã fotografii, imagini æi Practici de sprijin recunoaæterea unui Taxi) sau reclame.
în- vãåaåi-l cã lectura produce bucurie,
descrie- åi-i copilului ce reprezintã sau • Arãtaåi copilului æi rãsfoiåi împreunã 543. Utilizeazã o carte de bucate în
amuza- ment.
acåiunile pe care le realizeazã personajele materi- ale diverse care transmit imagini pentru a realiza o reåetã
• Citiåi copilului cãråi diferite. Faceåi legãtura acesteia. Solicitaåi-i copilului sã vã informaåii: carte de telefon, manuale de sau o hartã pentru copii.
cu experienåa de viaåã a copilului. vorbeascã despre ceea ce vede. funcåionare a obiectelor casnice, pliante,
• Utilizaåi în jocurile de grup jetoane cu bilete de teatru, chitanåe de Practici de sprijin
imagini æi cuvântul corespunzãtor. cumpãrãturi. • Citiåi materiale diferite în prezenåa
• Rãsfoiåi împreunã cãråi cu text æi • Asamblaåi împreunã o jucãrie urmãrind copilului, de la pliante de la grãdina
imagini, jucând cu copilul atât rolul de in- strucåiunile de pe pachet/cutie. zoologicã, muzee sau parcuri de
povestitor cât æi pe cel de ascultãtor. • Permiteåi copilului sã apese butonul unui distracåie, la reviste auto, harta
lift, sã foloseascã telecomanda metroului sau a oraæului, reviste de
televizorului sau sã asculte independent modã sau carte de bucate.
o casetã audio/video. • Realizaåi un calendar pentru a vã ajuta
• Pe stradã, arãtaåi-i copilului copilul sã îæi reaminteascã ce aåi
inscripåiile/firmele luminoase ale lucrat sau eveni- mente speciale ale
magazinelor. familiei. Discutaåi cu copilul despre cum
ar trebui sã ne îmbrãcãm urmãrind
starea vremii la TV sau rubrica Meteo
din ziar, de pe Internet.
• Concepeåi împreunã bilete pentru intrare
la spectacolul preferat îmbinând
desenul cu scrierea cu litere æi
utilizarea cifrelor.
• Concepeåi împreunã o carte de bucate
cu felurile de mâncare favorite ale
familiei; nu- merotaåi reåetele.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII ÆI A PREMISELOR CITIRII ÆI SCRIERII
65
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii æi scrierii Reper 12: Copilul ar trebui sã utilizeze
diferite modalitãåi de comunicare graficã.
D.2.4. Aspect specific: Însuæirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj
• Scrieåi numele copilului cu litere suficient de mari æi
0-18 luni uæor de citit; numãraåi împreunã literele care
19-36 luni 37-60 luni compun numele; ajutaåi copilul sã rosteascã
Indicatori fiecare sunet; scrieåi numele dvs. sub al copilului; prin
544. Lasã urme prin apãsare în Indicatori Indicatori ce se aseamãnã/deosebesc?
plastilinã, cocã de modelat; lasã 548. Mãzgãleæte æi lasã urme 554. Îæi corecteazã poziåia
amprente colorate cu ajutorul pe hârtie cu un anumit scop. corpului la scris; îæi ajusteazã poziåia
degetelor pe coli de hârtie. 549. Descrie ceea ce a foii, hârtiei folosite.
545. Apucã æi åine în mânã diferite desenat/scris sau ce a 555. Deseneazã schiåa corpului
instrumen- te de scris: creioane reprezentat. uman.
cerate, markere, creioane colorate 550. Foloseæte corect instrumente 556. Începe sã respecte conturul
mai groase. de scris dife- rite: creioane, creioane imaginilor æi sã coloreze în interior.
546. Mâzgãleæte spontan (face cerate, pensulã. 557. Lipeæte fragmente de hârtie
„ghemuri” pe hârtie). 551. Traseazã linia orizontalã. æi resturi vege- tale pentru a crea o
547. Imitã miæcarea verticalã pentru Face puncte. De- seneazã cercul. imagine.
a trasa linii pe hârtie. 552.Coloreazã nerespectând conturul. 558. Începe sã reprezinte poveæti
æi experienåe personale prin desene,
553. Deseneazã conturul mâinii jocuri, sau dictând adulåilor ce ar dori
Practici de sprijin cu ajutor. sã exprime.
• Puneåi la dispoziåia copilului materiale care
sã permitã exersarea musculaturii fine. 559. Experimenteazã scrisul cu o
Practici de sprijin varietate de in- strumente de scris
Încurajaåi copilul mic sã mãnânce cu
• Daåi copilului posibilitatea de a desena (creioane, pensule, computere).
mâna.
pe suprafeåe mari. 560. Copiazã sau îæi poate scrie
• Asiguraåi copilului un spaåiu cu
• Scrieåi pe lucrarea copilului comentariile numele cu ajutor.
instrumente pentru scris æi foi mari.
æi descrierea pe care o face acesta.
• Încurajaåi copilul atunci când doreæte sã
uti- lizeze instrumente de scris.
• Desenaåi împreunã, astfel încât copilul Practici de sprijin
sã poatã observa poziåia instrumentelor de • Ajutaåi-l sã îæi corecteze independent poziåia
• Jucaåi-vã cu copilul æi scrieåi linii scris, a modului de apucare a acestora cor- pului prin stabilirea unor referinåe;
verticale pe suprafeåe diverse, atât plane æi poziåia corpului. faceåi legã- tura cu cãråile citite/rãsfoite
cât æi verticale (ex. pe æevalet) sau coli despre corpul omenesc.
• Asiguraåi copilului suprafeåe diferite
mari de hârtie prinse pe perete, la
pentru exersarea scrisului æi desenului • Puteåi exersa desenul corpului omenesc
înãlåimea convenabilã pentru copil). folosind oglinzi mari, atât pentru observarea
(la masã, pe æevalet, pe plãci de faianåã
cu acuarele, pe perete acoperit, vara cu corpului omenesc, cât æi pentru pictarea pe
apã, etc.). oglindã a conturului unei pãpuæi.
• Nu insistaåi asupra respectãrii coloratului • Apreciaåi efortul copilului de a colora în
în contur în aceastã etapã de vârstã. contur; folosiåi imagini pe foi A4.
Puneåi la dispoziåia copilului pentru • Cereåi copilului sã descrie lucrarea
scris foi A3 sau suprafeåe mari. realizatã; no- taåi descrierea sa pentru a o
• Ajutaåi copilul sã deseneze pornind de la citi altã datã; cereåi copilului sã o semneze,
con- turul mâinii, în locul degetelor feåe iar dacã este posibil, sã dateze lucrarea.
Încurajaåi realizarea de felicitãri, invitaåii din
cu diferite expresii faciale (bucurie,
materiale cât mai neconvenåionale.
tristeåe).
• Realizaåi împreunã o carte despre trei
lucruri pe care copilul le face înainte de a
merge la culcare: adãugaåi imagini pentru
a ilustra fiecare secvenåã; adãugaåi
cuvinte; alegeåi un titlu; de- senaåi o
imagine pe copertã; citiåi cartea împre- unã
cu membri familiei.
• Puneåi la dispoziåia copilului, dacã este
posibil, un computer sau o maæinã de scris
pentru exer- sarea scrisului.
61-84 luni
Indicatori
561. Foloseæte/scrie cuvinte
familiare (numele, mama...).
562. Copiazã cuvinte familiare sau
data.
563. Foloseæte instrumente de
scris foarte vari- ate (creion, pix,
culori, computer).
564. Îæi ajusteazã poziåia la
scris, modul de apucare a
instrumentului de scris æi po- ziåia
foii.
565. Înåelege conceptul de
scriere pentru co- municarea unei
informaåii sau a unui mesaj
(eticheteazã lucrãrile, scrie scurte
mesaje de felicitare).
566. Utilizeazã, cu ajutor, jocuri
de masã cu litere (scrabble, cuvinte
încruciæate, rebus).

Practici de
sprijin
• Implicaåi copilul în dezvoltarea de
proiecte colective care implicã scris
(realizarea unui jur- nal, realizarea unei
reviste pentru copii, a unor colaje din
benzi desenate).
• Responsabilizaåi copilul în legãturã cu
propriul portofoliu. Explicaåi importanåa
datãrii æi etichetãrii lucrãrii.
• Asiguraåi existenåa unui spaåiu destinat
scrierii acasã æi în sala de grupã, atât
pentru lucru in- dividual ca æi în grup.
• Explicaåi cu ajutorul copilului importanåa
pozi- åiei corecte la scris pentru
asigurarea dez- voltãrii corecte a
corpului.
• Ajutaåi copilul sã aleagã o persoanã
specialã æi discutaåi cu acesta mesajul pe
care doreæte sã îl transmitã; încurajaåi
copilul sã ilustreze felicitarea æi
adãugaåi cuvinte dacã este posi- bil,
independent sau cu ajutor.
• Jucaåi jocuri cu litere din diferite
materiale. În- curajaåi copilul sã copieze
conturul literei, sã o descrie.
66
68 69
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII

E. DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII

SUMAR
E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme
Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze conætientizarea relaåiei cauzã-efect. 72
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã compare experienåe, acåiuni, evenimente. 73
Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze experienåele trecute pentru a construi noi experienåe. 74
Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã gãseascã multiple rãspunsuri/soluåii la întrebãri, situaåii, probleme æi provocãri. 75

E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii

E.2.1. Aspect specific: Reprezentãri matematice elementare (numere, reprezentãri numerice, operaåii, concepte de
spaåiu, forme geometrice, înåelegerea modelelor, mãsurare)
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoaæterea numerelor æi a numeraåiei. 76
Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoætinåe despre mãrime, formã, greutate, înãlåime, lungime, volum. 77
Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil sã identifice æi sã numeascã forme ale obiectelor. 78
Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã realizeze operaåii de seriere, grupare, clasificare, mãsurare a obiectelor. 79

E.2.2. Aspect specific: Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 9: Copilul ar trebui sã dobândeascã informaåii despre mediul înconjurãtor æi lumea vie prin observare, manipulare
de obiecte æi investigarea mediului. 80
Reper 10: Copilul ar trebui sã fie capabil sã foloseascã instrumente æi metode specifice pentru investigarea mediului. 81
Reper 11: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã descrie caracteristici ale lumii vii. 82
Reper 12: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã descrie caracteristici ale Pãmântului æi Spaåiului. 83
Reper 13: Copilul ar trebui sã descopere omul ca parte a lumii vii æi fiinåã socialã. 84
De aceea, abilitãåile din acest domeniu nu se reduc doar la ceea ce mulåi considerã a
fi nece- sar sã ætie copilului înainte sã intre la grãdiniåã, un anumit set de cunoætinåe
(culori, forme, numere, cifre, etc.), ci cuprind o gamã mult mai largã æi foarte
importantã de capacitãåi pre- cum gândirea, explorarea mediului pentru a-l cunoaæte,
pentru a stabili relaåii, conexiuni între caracteristicile obiectelor sau ale fiinåelor, între
Dezvoltarea cognitivã este un domeniu la fel de important ca celelalte, iar perioada fenomene, evenimente æi situaåii, re- zolvarea de situaåii problematice, toate acestea
primilor trei ani este o perioadã crucialã pentru dezvoltarea abilitãåilor vizate de însemnând sã-l învãåãm pe copil sã gân- deascã, sã-æi construiascã cunoaæterea, pe
acest domeniu, mai ales datoritã disponibilitãåii æi plasticitãåii creierului. lângã a-i oferi un set cât mai divers de cunoætinåe despre lumea înconjurãtoare.
Dezvoltarea cognitivã æi cunoaæterea lumii se referã la capacitãåile copilului de a
gândi, a asimila noi informaåii æi a utiliza ceea ce ætie, de a descoperi æi a-æi construi Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme, ca prim subdomeniu, vizeazã
înåelegerea prin interacåiunea cu cei din mediul social apropiat æi cu mediul fizic ca- pacitãåile copilului de a analiza æi stabili relaåiile ce se pot stabili între obiecte,
în care trãieæte. evenimente, persoane, situaåii. Relaåia de cauzalitate, gândirea criticã æi analiticã,
rezolvarea de situaåii problematice, reprezintã aspecte-cheie ale acestui
subdomeniu, ce stau la baza dezvoltãrii cognitive de mai târziu. Copilul încã de când
se naæte manifestã o mare disponibilitate de a recepta informaåii din mediul
înconjurãtor, de a explora miæcãri æi acåiuni, este însã crucial rolul adultului în a-l
ajuta æi stimula în acest parcurs. Copilul trebuie ajutat sã înåeleagã de ce, cum,
când, în ce condiåii se întâmplã anumite lucruri, pentru a putea realiza conexiuni modului în care lumea vie æi cea nevie se aflã într-o continuã interacåiune. Aceste
logice între acåiunile æi cunoætinåele dobândite. El trebuie sã fie actorul compor- tamente se dezvoltã încã de la naætere.
principal în descoperirea lor cu sprijinul adultului.

Subdomeniul Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi


înåelegerea lumii cuprinde mai multe tipuri de cunoætinåe ce privesc atât lumea
numerelor, culorilor, formelor, unitãåilor de mãsurã, cât æi lumea vie æi nevie, a
Pãmântului æi Spaåiului. Pe lângã aceste cunoætinåe generale, acest subdomeniu
cuprinde æi multe abilitãåi ce se dez- voltã prin punerea în relaåie a acestor
cunoætinåe: grupare, seriere, comparare, ordonare, mãsurare, asociere fie a
obiectelor, fie a caracteristicilor, fie a fiinåelor vii sau nevii, fie a fenomenelor, fie
a evenimentelor. Toate aceste abilitãåi necesitã suport concret (materiale, obiecte,
imagini), contexte de învãåare cât mai variate pentru ca înåelegerea lor sã fie cât
mai completã, stimulare æi atenåie susåinutã din partea adulåilor.
Acest subdomeniu atrage atenåia æi asupra altui aspect: pentru a creæte copii care
sã înåe- leagã locul æi rolul omului în interacåiunea sa cu mediul, mai ales în
contextul ameninåãrilor climatice pe care le trãim, nu va fi suficient sã ætie sã
numere, sã cunoascã culorile, sã facã operaåii simple matematice sau sã cunoascã
grupe de obiecte sau fiinåe. Este important sã dezvoltãm comportamente ecologice,
de dezvoltare durabilã, care nu sunt altceva decât ex- plicaåii ale relaåiilor de
cauzalitate ce se stabilesc între acåiunea omului æi mediul fizic æi ale
70

E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme


Reper 1: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze conætientizarea relaåiei cauzã-efect.

• Valorificaåi orice situaåie cotidianã pentru a sur- prinde


0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni relaåiile de cauzalitate: „De ce am pus mai puåine
farfurii la masã? De ce trebuie sã ne spãlãm pe mâini?”
Indicatori Indicatori etc.
Indicatori
567. Urmãreæte un obiect care a cãzut. 574. Identificã obiecte care influenåeazã
571. Experimenteazã pentru a observa
568. Utilizeazã miæcãri, sunete, gesturi efectele propriilor acåiuni asupra sau au efect asupra altor obiecte (dacã
pentru a observa impactul lor asupra obiectelor æi asupra celorlalåi. pun zahãr în apã, se topeæte).
interacåiu- nilor æi mediului. 575. Adreseazã întrebarea „De ce?”
572. Observã acåiunile celorlalåi pentru
569. Acåioneazã asupra obiectelor a re marca efectul acåiunii lor asupra indicând inte- res pentru stabilirea
pentru a obåine un sunet, o obiectelor æi persoanelor. relaåiei de cauzalitate.
miæcare care îi face plãcere. 576. Explicã efectele unor acåiuni simple
573. Demonstreazã cã începe sã înåeleagã
570. Repetã anumite miæcãri pentru a rela- åia cauzã-efect (dacã stingi asupra unor obiecte (dacã închid
cauza aceleaæi efecte. lumina, se face întuneric). radioul, se face liniæte).
577. Recunoaæte în relaåii simple care
Practici de sprijin Practici de sprijin elemente ale unui obiect cauzeazã
• Puneåi la dispoziåia copilului jucãrii care anumite efecte (pietricelele dintr-o
• Oferiåi copiilor materiale diverse, sigure
emit sunete când sunt strânse, împinse, cutie fac gãlãgie).
æi adecvate vârstei pentru a le putea
lovite. Atenåionaåi copilul la consecinåa manipula æi acåiona asupra lor. 578. Încearcã sã explice pe bazã de
acåiunii sale. cauzalitate anumite schimbãri ale
• Demonstraåi-i diverse experimente ce fenomenelor (dacã e înnorat, atunci s-
• Rãspundeåi la acåiunile copilului, exem- plificã relaåia de cauzã-efect. ar putea sã plouã).
stimulân- du-l æi încurajându-l sã Însoåiåi acåiunile dumneavoastrã de
interacåioneze cu obiectele. 579. Oferã explicaåii pentru care anumite
explicaåii. Repetaåi-le.
eveni- mente se petrec (Mihai a lipsit
• Demonstraåi æi explicaåi-i relaåiile dintre • Oferiåi permanent explicaåii ale relaåiei ieri pentru cã a fost bolnav).
obiecte æi fenomene, de ex. ce se cauzã- efect, ce se întâmplã când
întâmplã dacã aruncã jucãria din acåionãm asupra unor obiecte. Lãsaåi
pãtuåul lui.
Practici de sprijin
copilul sã experimenteze sub atentã
• Oferiåi copilului posibilitatea de a
• Oferiåi copilului experienåe care pun în supraveghere. experimenta, sub supravegherea adultului,
valoare relaåia cauzã-efect (dacã lovesc pentru a înåelege efectele acåiunii sale
cu mingea un obiect se rãstoarnã, dacã asupra obiectelor: sã amestece fãinã cu
apãs pe un buton se aprinde lumina apã, zahãr cu apã, sã planteze seminåe, sã
etc.). ude florile etc.
• Însoåiåi permanent experimentele de
explicaåii.
• Puneåi întrebãri copilului în timp ce
realizeazã un experiment „Dar ce s-a
întâmplat cu zahãrul din apã? Unde a
dispãrut?” sau „De unde a apãrut acest
firicel de plantã? Cum ai fãcut?”
• Solicitaåi permanent explicaåii copilului în
relaåii simple de cauzalitate: „De ce s-a
uscat aæa de tare pãmântul florii?” sau
„De ce este aæa de în- tuneric în clasã?”
• Solicitaåi explicaåii pentru a surprinde
relaåia de cauzalitate între fenomene.
Valorificaåi mo- mentele discuåiilor
despre vremea de afarã, despre
îmbrãcãmintea adecvatã timpului („dacã e
foarte cald, trebuie sã ne îmbrãcãm subåire
æi sã ne protejãm de soare, dacã nu ne
protejãm de soare, ne dãuneazã pieii”
etc.).
61-
84
luni
Indica
tori
580. Realizeazã experimente
pentru a descoperi relaåia
cauzã-efect prin
acåiunea unor factori
asupra obiectelor (pune
apã în douã cãpãcele,
unul la soare, altul în
con- gelator æi constatã
efectele temperaturii
asupra apei).

Practi
ci de
sprijin
• Realizaåi împreunã cu copiii
experimente pen- tru a
surprinde relaåia de cauzã-
efect: sã punã gheaåã în
apã pentru a vedea cum se
topeæte, sã îngheåe
obiecte în apã, sã punã
lãstare în apã pentru a
vedea cum dau rãdãcinã,
sã punã obiecte în apã
pentru a observa cã unele
plutesc æi altele se
scufundã etc.
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
71
E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã compare acåiuni, evenimente.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
581. Urmãreæte acåiunile celorlalåi. 586. Demonstreazã înåelegerea
584. Imitã acåiuni vãzute în alte 592. Comparã evenimente æi personaje din
582. Exploreazã în moduri diferite momente æi contexte. conceptelor poveæti.
obiectele, ducându-le la gurã, „la fel” æi „diferit”.
585. Constatã æi descrie 593. Descrie evenimente utilizând cuvinte
miæcându-le, zornãin- du-le,
asemãnarea sau deose- birea dintre 587. Recunoaæte æi numeæte ce in- dicã o comparaåie (azi am
aruncându-le.
douã obiecte de acelaæi tip (o minge caracteristica unui eveniment (lung, mâncat mai mult decât ieri).
583. Imitã miæcãrile, gesturile altora este mai mare decât alta, fusta mea amuzant, gãlãgios etc.). 594. Argumenteazã propriile decizii.
imediat dupã ce le-a observat. este la fel cu cea a Mariei etc.) 588. Comparã evenimente cu
ajutorul adultu- lui.
Practici
sprijin de
Practici 589. Identificã unele caracteristici în funcåie de
sprijin de
care se pot face comparaåii „Cine se aflã mai aproape de fe-reastrã?”.
• Jucaåi-vã cu copilul cântând, • Apreciaåi eforturile copilului de a încerca (mãrime, culoare, formã etc.).
gesticulând, emiåând sunete. prin imitare acåiuni noi, vãzute în diverse 590. Grupeazã obiecte care întrunesc douã
• Oferiåi copiilor jucãrii æi obiecte diferite contexte. cri- terii concomitent.
ca formã, culoare, sunete emise, • Demonstraåi-le, explicaåi æi implicaåi 591. Utilizeazã cuvinte care indicã o
pentru a le putea compara. Însoåiåi jocul copilul în activitãåi de comparare a compara- åie (mai... decât...).
copilului de ex- plicaåii. obiectelor în funcåie de mãrime, formã
• Arãtaåi-i copilului obiecte din jur indicându- sau alte caracteristici.
Practici de sprijin
le cu mâna. • Valorificaåi orice moment al zilei pentru a • Utilizaåi jocuri pentru a stabili asemãnãri æi
sur- prinde comparaåii între acåiuni æi de- osebiri între obiecte. Folosiåi jetoane,
obiecte. poze, jucãrii, cãråi etc.
• Solicitaåi copiilor sã vã povesteascã
evenimente din viaåa lor personalã æi
întrebaåi-i cum a fost, cum li s-a pãrut.
Participaåi cu copiii la specta- cole æi
comentaåi-le împreunã cu ei. Folosiåi ast- fel
de prilejuri pentru a realiza comparaåii
între obiecte, fenomene.
• Alegeåi criterii diferite dupã care copiii sã
se or- ganizeze pe grupuri mici.
• Oferiåi materiale diverse copiilor pentru a
lucra, solicitându-le astfel a face
comparaåii între ele pentru a le utiliza pe
cele care îi sunt utile.
• Implicaåi copiii în ordonarea obiectelor din
clasã. Cereåi sã grupeze anumite obiecte
pe baza unui criteriu (toate cuburile mari
într-o cutie sau toate maæinile mici pe un
anumit raft). Introduceåi în exerciåiile
ulterioare de grupare a obiectelor douã
criterii concomitent: obiectele care sunt
roæii æi din plastic etc.
• Solicitaåi copiilor sã vã aducã obiecte prin
for- mularea unei comparaåii „Aæ avea
nevoie de un creion mai gros...” sau
„Unde gãsesc un cub mai mare?” sau
Practici de sprijin
• Organizaåi activitãåi de lecturã în grupuri
mici æi discutaåi despre personajele
preferate ale copiilor. Puneåi întrebãri de
tipul: „Dar cu cine mai seamãnã. ?”, „Dar
în ce poveste s-a mai
întâmplat. ?”
• Discutaåi cu copiii despre ceea ce au
realizat la grãdiniåã solicitând comparaåii
cu zilele ante- rioare.
• Supuneåi copiii la provocãri de genul
„Hai sã construim în clasã un parc de
distracåii folosind doar materialele pe
care le avem aici. „Cum credeåi cã ar
fi bine sã facem?”. Solicitaåi ar-
gumente pentru deciziile pe care le iau.
Discu- taåi argumentele pro æi contra ale
unei decizii.
72

E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme


Reper 3: Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze experienåele trecute pentru a construi noi experienåe.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori
ãrie care a vãzut cum poate fi Indicatori Indicatori Indicatori
597. Generalizeazã idei pornind de la 599. Utilizeazã noile informaåii æi
zã cã persoanele æi obiectele existã æi dupã ce nu se mai vãd). 601. Explicã o nouã situaåie
experi- enåe anterioare, de ex. cuvinte achi- ziåionate în activitãåi. sau o problemã pornind de la
observã cum adul- tul suflã în mâncare
600. Utilizeazã informaåia experienåele sale anteri- oare.
Practici de sprijin pentru a o rãci æi suflã æi el/ea la
dobânditã pe o anu- mitã cale pentru 602. Explicã faptul cã o persoanã
liare pe care a vãzut cum le-aåi utilizat (o pãlãrie pe care æi-o poate pune pe urmãtoarea masã.
cap, canã din care sã bea, obiecte de uz casnic). a o aplica într-un alt context, într-un este aceeaæi chiar dacã este
a- nenåei obiectelor (ascunderea lor æi revenirea lor). Jucaåi „De-a Cu-Cu598.
Bau!”Realizeazã conexiuni între obiecte alt mod (de ex.: constru- ieæte din costumatã, poartã mascã sau este
(mãtura este pentru a mãtura, umbrela cuburi un castel, aæa cum l-a vãzut machiatã.
este pentru ploaie etc.). într-o carte cu poveæti).
Practici de sprijin Practici de sprijin
Practici de sprijin
• Explicaåi acåiunile dumneavoastrã • Supuneåi-i la probleme noi care
• Oferiåi copiilor zilnic posibilitatea de a necesitã soluåii ce se bazeazã pe
pentru a le înåelege copilul æi a le utiliza
des- fãæura jocuri simbolice. Introduceåi experienåa lor ante- rioarã. Solicitaåi
æi el în contexte similare. Implicaåi-l în
activitãåi rutiniere. materiale noi în centrul de joc simbolic explicaåii sau argumente pen- tru soluåiile
pentru a stimula utilizarea de noi pe care le propune copilul sau alåi copii.
• Numiåi permanent obiectele pe care le informaåii æi cuvinte.
folosiåi æi pentru ce le folosiåi. • Implicaåi copiii în jocuri simbolice æi
• Organizaåi activitãåi în grupuri mici æi drama- tizãri, punându-le la dispoziåie
• Realizaåi jocuri de rol în care copii sã
poatã utiliza diverse obiecte pentru propu- neåi sarcini care necesitã costumaåii diferite, mãæti etc. Încurajaåi-
acåiunile pentru care sunt destinate transferul de infor- maåie æi experienåã i sã joace roluri diferite.
apelând la experienåa lor anterioarã. („Haideåi sã facem un magazin cu etaje,
unde sunt numai produse pen- tru copii. Ce
magazine ar putea fi înãuntru?”)
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
73
E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice æi rezolvarea de probleme
Reper 4: Copilul ar trebui sã fie capabil sã gãseascã multiple rãspunsuri/soluåii la întrebãri, situaåii, probleme æi provocãri.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
603. Ajunge la o jucãrie sau un obiect 608. Exploreazã mai multe cãi de
606. Utilizeazã explorarea prin 611.Lucreazã în grup pentru soluåionarea
care s-a îndepãrtat rostogolindu- soluåionare a unei probleme æi alege
încercare æi eroare pentru a unei probleme, utilizând strategiile
se. una dintre ele.
rezolva probleme. dezvoltate de grup.
604. Cautã în adult o soluåie pentru 609. Cautã sprijin la alåi copii sau
607. Încearcã modalitãåi diverse 612. Discutã când æi de ce o
rezolvarea unei probleme, atrãgându-i adulåi pentru rezolvarea de
pentru soluåiona- rea unei probleme situaåie este pro- blematicã,
atenåia prin sunete, gesturi, expresie probleme.
înainte de a cere sprijin. provocatoare.
a feåei.
610. Se reorienteazã în
605. Foloseæte obiectele ca mijloc Practici de sprijin soluåionarea unei pro- bleme când Practici de sprijin
pentru atin- gerea unui scop intervine un element nou.
• Provocaåi copilul sã rezolve probleme • Propuneåi sarcini de grup mic care sã
(utilizeazã un camion ca sã transporte
fãrã sã-l ajutaåi (sã îæi scoatã jucãria necesite rezolvarea de probleme
cuburi, lingura ca sã ajungã la
mâncare etc.).
preferatã de sub alte jucãrii). Lãsaåi-l sã Practici de sprijin împreunã cu un grup de copii.
încerce singur. • Fiåi alãturi de copil când încearcã sã Interveniåi ca moderator pentru a ajuta
Practici de sprijin • Vorbiåi cu el sau demonstraåi, dupã gãseascã soluåiile unei probleme. procesul de soluåionare a problemei.
multiple încercãri, posibilele soluåii. Provocaåi-l cu între- bãri. Vorbiåi cu el æi • Discutaåi avantajele æi dezavantajele
• Puneåi la dispoziåia copilului obiecte cereåi explicaåii pentru soluåiile alese
secu- rizate adecvate vârstei lui pe care • Jucaåi-vã cu el jocuri care au mai multe alegerii unei soluåii æi ajutaåi copilul sã
soluåii ( de ex. construcåia unui castel („Cum ai reuæit?”). gãseascã cea mai bunã soluåie.
sã le poatã manipula. Plasaåi-le în
apropierea lui pentru a se îndrepta cãtre pentru un per- sonaj preferat). • Propuneåi sarcini individuale de rezolvare
ele. de probleme. Întrebaåi-l de ce anume are
nevoie pentru a gãsi soluåii la sarcinile
• Reacåionaåi întotdeauna la semnalele individuale primite. Valorizaåi-l când
copilu- lui prin care doreæte sã vã adoptã demersul corect.
atenåioneze cã are o problemã în care
vã solicitã ajutorul. • Introduceåi elemente noi în situaåiile
pro- blematice (un nou personaj, un
• Puneåi la dispoziåia copilului jucãrii care îi nou obiect, un nou eveniment etc.).
per- mit utilizarea lor pentru atingerea
unui scop (camioane cu remorcã, cãruå
pentru pãpuæi etc.).
• Jucaåi-vã împreunã cu el încercând sã
puneåi forme mari în forme mici, sã
încãrcaåi/sã umpleåi diverse recipiente æi sã
le goliåi. Sã construiåi din forme geometrice
utilizând diferite strategii.
• Apreciaåi acåiunile noi ale copilului pe
care le întreprinde independent pentru a
atinge un scop.
74
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii
E.2.1. Aspect specific: Reprezentãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice,
operaåii, concepte de spaåiu, forme geometrice, înåelegerea
modelelor, mãsurare)
Reper 5: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoaæterea numerelor æi a numeraåiei.

0-18 luni • Propuneåi-le copiilor activitãåi în cadrul cãrora sã poatã grupa pe


19-36 luni 37-60 luni diverse categorii de obiecte, dupã diverse cri- terii æi sã descrie
categoriile identificate („Sunt mai multe pãpuæi cu ochi
Indicatori albaætri decât cu ochi negri?”,
613. Înåelege semnificaåia cuvântului Indicatori Indicatori „Remorca are la fel de multe roåi ca æi camionul?” etc.).
„mai mult” în privinåa mâncãrii, 616. Numãrã pe dinafarã pânã la 620. Numeæte unele numere (0-100). • Realizaåi calendarul zilelor de naætere ale copiilor æi sta- biliåi în
a jocului. 621. Înåelege corespondenåa unu la unu (de fiecare lunã în ce ordine îæi vor sãrbãtori zilele.
5. 617. Imitã cântece æi rime cu
614. Utilizeazã gesturi pentru a cere ex. cã numerele desemneazã o • Oferiåi oportunitatea de a-æi alege un obiect dintr-un æir de
numere. 618. Recunoaæte unele cantitate). obiecte, numindu-i ordinea.
„mai mult”. cantitãåi ale unor 622. Utilizeazã numerele æi numãratul în
615. Imitã cuvinte ce desemneazã obiecte (douã cãråi, trei cutii etc.). activitãåi cotidiene (numãrã câåi copii
numere. 619. Identificã æi comparã cantitãåi sunt în grup, numãrã câte farfurii sunt
utilizând comparaåiile mai pe masã etc.).
Practici de sprijin mare/mic, mai mult/puåin. 623. Recunoaæte, numeæte æi scrie unele
• Vorbiåi cu copilul utilizând termenii cifre. 624. Numãrã cu uæurinåã din memorie
„mai mult”, „mai puåin”, numãrând cu Practici de sprijin pânã la 10. 625. Numãrã 10 obiecte prin
voce tare obiectele. • Utilizaåi în activitãåile cotidiene tot corespondenåã 1 la 1. 626. Poate face
• Puneåi în mediul copilului materiale cu cifre timpul nu- meraåia æi numerele („Mai estimãri ale cantitãåii utilizând
æi numiåi-le tot timpul. trebuie încã douã”, „Acum suntem numerele.
• Cântaåi cu el cântece care utilizeazã numai patru în salã” etc.). 627. Face comparaåii înåelegând semnificaåia
numerele æi numeraåia. • Cântaåi cu copii cântece care utilizeazã cu- vintelor: toate, unele, niciuna, mai
nu- merele. multe, mai puåine, la fel de...
• Numiåi permanent cantitatea obiectelor 628. Cunoaæte ordinea numerelor în æirul 1-
pe care le utilizaåi („douã cãråi, patru 10.
creioane, trei pãpuæi etc.”). Rugaåi
copilul sã vã aducã douã..., trei... Practici de sprijin
• Realizaåi activitãåi de gospodãrie în care • Organizaåi copiii în grupuri mici æi solicitaåi sã vã
uti- lizaåi mai multe fructe sau legume æi spunã câåi copii sunt în grup. Puneåi-i sã grupeze
utilizaåi termeni precum: mai multe, mai jucãriile câte douã sau câte trei pentru un anumit
puåine, mai mari, mai mici. joc.
• Numiåi numerele în toate activitãåile cotidiene æi
faceåi- le prezente æi prin suport scris în
mediul copilului.
• Implicaåi copiii în pregãtirea gustãrii sau a mesei
de prânz. Utilizaåi numele æi numeraåia: câåi copii
sunt prezenåi, câte scaune, câte farfurii, câte
coæuri cu pâine etc.
• Încurajaåi utilizarea de numere în jocurile
simbolice: la magazin – inventarul produselor, la
farmacie – numãrul pastilelor, etc.
• Propuneåi-le copiilor sã realizeze cãrticele,
felicitãri în care sã utilizeze numere (vârsta
sãrbãtoritului, a per- sonajelor, numãr de prieteni
etc.). Încurajaåi copiii sã scrie vârsta lor, vârsta
pãrinåilor, numãrul strãzii pe care locuiesc,
numãrul de apartamente etc.
• Oferiåi oportunitãåi copiilor în activitãåi cotidiene sã
nu- mere: obiecte, persoane, simboluri, forme
etc.
• Implicaåi copii în jocuri simbolice care necesitã
estimãri de cantitãåi („De-a bucãtarul”, „De-a
vânzãtorul” etc.).
61-
84
luni
Indica
tori
629. Numãrã cu uæurinåã
pânã la 20 æi din 10 în
10 pânã la 100 din
memorie.
630. Utilizeazã jucãrii
manipulative matematice,
obiecte cu cifre, jocuri
cu cifre æi monezi
în activitãåile zilnice.
631. Utilizeazã numere æi
operaåii simple (Am
douã bomboane æi
una i-o dau Angelei).
632. Cunoaæte ordinea numerelor pânã la
20.

Practi
ci de
spriji
n
• Solicitaåi frecvent copiilor sã
numere câåi copii sunt
prezenåi în grupã, câåi
copii lucreazã la mãsuåã,
câåi au terminat o sarcinã
etc.
• Puneåi la dispoziåia copiilor
materiale manipu- lative cât
mai diverse care utilizeazã
cifrele.
• Utilizaåi situaåii cotidiene
pentru a stimula copilul sã
realizeze operaåii simple
(„Avem trei biciclete, dar
una este stricatã...”).
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
75

E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii


E.2.1. Aspect specific: Reprezentãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice,
operaåii, concepte de spaåiu, forme geometrice, înåelegerea modelelor, mãsurare)
Reper 6: Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze cunoætinåe æi abilitãåi de operare cu mãrimi, forme, greutãåi, înãlåimi, lungimi, volume.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori Indicatori
Indicatori Indicatori
633. Se joacã cu jucãrii de diverse 640. Realizeazã activitãåi ce
635. Ordoneazã cu sprijin câteva 643. Mãsoarã apa æi nisipul
mãrimi æi forme. dezvoltã vocabu- larul referitor la
obiecte dupã mãrime. utilizând diferite re- cipiente.
634. Identificã la cere obiecte mari æi lungime, înãlåime,
636. Utilizeazã corect cuvinte 644. Mãsoarã, cu ajutor,
obiecte mici de acelaæi tip. greutate æi volum.
precum „mare”, ingredientele pentru realizarea unei
„mic”, „multe”, „puåine”. 641. Utilizeazã instrumente de reåete.
Practici de sprijin
637. Comparã mãrimea unor mãsurare în jocuri, în centrul de nisip 645. Estimeazã cam de câåi
• Descrieåi copilului obiectele în funcåie æi apã pentru a mãsura lungimea,
obiecte familiare de acelaæi fel paæi are nevoie pentru a trece
de mãrime, greutate, lungime, precum greutatea, înãlåimea, volumul.
(pantofi, gentuåe etc.). dintr-o parte într-alta a încãperii.
æi per- soanele.
638. Identificã prin comparare 642. Estimeazã mãrimi, lungimi,
• Iniåiaåi jocuri cu cuburi piramidã, pãpuæi
care obiect este mai mare dintre douã greutãåi (este la fel de înaltã ca Practici de sprijin
de di- mensiuni diferite de tip „Pãpuæa æi...).
obiecte de acelaæi tip. • Implicaåi copiii în activitãåi în Centrul de
ruseascã”.
639. Exploreazã utilizarea unor Nisip æi apã æi în Centrul de Menaj.
obiecte de mã- surat (cântarul, Practici de sprijin Utilizaåi materi- ale convenåionale æi
diferite recipiente pentru volum etc.). • Implicaåi copiii în activitãåi de neconvenåionale pentru a mãsura corpuri
mãsurare: a înãlåimii tuturor copiilor din solide æi lichide. Solicitaåi estimãri ale
Practici de sprijin grupã, a lungimi pantofului, a lungimii copiilor: „Care este mai grea?” sau
• Puneåi la dispoziåia copilului obiecte care pãrului, a greutãåii copiilor. Realizaåi „Care este mai lungã?”.
au mãrime, greutate diferite. grafice împreunã cu ei. Uti- lizaåi
comparaåii între mãsurãtori „la fel de
• Implicaåi copiii în activitãåi de organizare
înalt”, „mai greu decât” etc.
a cuburilor în rafturi æi solicitaåi
gruparea cuburilor dupã anumite criterii. • Învãåaåi copiii sã utilizeze mãsurãtori
necon- venåionale: o bucatã de sfoarã
• Jucaåi-vã jocuri care implicã o comparare pentru a mã- sura lungimea unei
a obiectelor în funcåie de mãrime, greutate, mãsuåe, un pumn pentru a mãsura
volum. orezul dintr-o cutie etc. Realizaåi
• Implicaåi copiii în activitãåi în Centrul de grafice cu copiii.
Nisip æi apã pentru a experimenta
volumele: sã umple recipiente cu apã,
cu nisip, sã le com- pare.
• Puneåi la dispoziåia copilului instrumente
de mãsurare æi jucaåi jocuri de tipul „La
piaåã, la cumpãrãturi”, „La alimentara”
etc.
76
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii
E.2.1. Aspect specific: Reprezentãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice,
operaåii, concepte de spaåiu, forme geometrice, înåelegerea modelelor,
mãsurare) Reper 7: Copilul ar trebui sã fie capabil sã identifice æi sã numeascã
forme ale obiectelor.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
646. Se joacã cu jucãrii de forme diferite, Indicatori Indicatori Indicatori
chiar dacã nu reuæeæte sã 647. Potriveæte forme simple în puzzle- 650. Identificã æi numeæte: cercul, 654. Recunoaæte forme în obiectele din
potriveascã întot- deauna formele uri cu forme sau tãbliåe cu forme. pãtratul, triunghiul. mediul înconjurãtor.
(pãtratul în spaåiul de forma 648. Identificã forma rotundã/cercul. 651. Comparã mãrimea æi forma 655. Combinã forme geometrice pentru a
pãtratului, rotundul în spaåiul de 649. Creeazã æi copiazã forme simple obiectelor. 652. Creeazã, copiazã æi rea- liza alte forme geometrice
forma rotundului etc.). realizate de alåii. construieæte forme. 653. Ordoneazã (douã triun- ghiuri pentru a realiza un
pãtrat, un drep- tunghi).
formele de acelaæi fel de la
Practici de sprijin Practici de sprijin 656. Comparã un cerc cu o sferã, un
mici la mari.
• Puneåi la dispoziåia copilului jucãrii care • Utilizaåi cuvinte care desemneazã forme pãtrat cu un cub.
se bazeazã pe formã. Identificaåi æi în activitatea cotidianã. Numiåi forme Practici de sprijin
numiåi în mediul copilului diferite ale obiectelor cu care copilul se joacã. Practici de sprijin
• Utilizaåi cuvinte corecte æi fidele când
forme.
• Cãutaåi împreunã cu copilul forme redaåi numele diferitelor forme, pentru a • Organizaåi jocuri în care copiii sã
• Cântaåi cu el cântece sau citiåi-i cãråi în geome- trice în mediul lui înconjurãtor fi înåelese corespunzãtor de copil. Puneåi identifice forme în mediul înconjurãtor.
care sunt prezente diferite forme. („Unde mai vezi un rotund?”). Exploraåi la dispoziåia copilului forme diferite de • Realizaåi cu copiii postere, afiæe pentru
elemente deco- rative. texuri diferite pen- tru a fi utilizate în a sãr- bãtori un eveniment sau pentru a
• Puneåi la dispoziåia copilului piese de scopuri diferite. Consolidaåi denumirile încheia o activitate tematicã, utilizând
forme geometrice, puzzle-uri cu forme formelor geometrice prin re- diferite forme geometrice. Încurajaåi
geometrice. Încurajaåi-i sã copieze cunoaæterea acestora în contexte reale: Cu copiii sã creeze noi forme.
formele pentru a rea- liza anumite ce formã se aseamãnã un CD? Dar • Utilizaåi în Centrul pentru Nisip æi apã
compoziåii artistice. acoperiæul caselor? Gãseæti undeva în formele pentru nisip pentru a stimula
jurul nostru un obiect cu forma copiii sã creeze noi forme prin
pãtratã? combinarea lor.
• Valorificaåi obiectele de utilitate
• Încurajaåi copiii sã identifice æi sã
cotidianã pentru identificarea æi
compare fi- gurile geometrice
compararea formelor.
bidimensionale cu cele tridimensionale
• Propuneåi sarcini în care copiii sã utilizând obiecte din mediul apropiat æi
utilizeze formele pentru a realiza imagini.
construcåii sau mo- dele artistice
(cartonaæe pentru colaje, piese din
lemn, din plastic etc.).
• Realizaåi cu copiii trenuleåe, æiraguri, piese
or- namentale utilizând forme,
ordonându-le de la mic la mare sau de
la mare la mic.
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
77

E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii


E.2.1. Aspect specific: Reprezentãri elementare matematice (numere, reprezentãri numerice,
operaåii, concepte de spaåiu, forme geometrice, înåelegerea modelelor, mãsurare)
Reper 8: Copilul ar trebui sã fie capabil sã realizeze operaåii de seriere, grupare, clasificare a obiectelor.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
657. Grupeazã, cu ajutorul adultului, Indicatori Indicatori Indicatori
obiecte dupã o singurã culoare. 658. Seriazã obiecte de acelaæi fel 661. Grupeazã obiecte cotidiene care 663. Sorteazã obiectele în categorii,
într-un æir (un æir de cuburi). se potrivesc ca æi utilizare. clasifi- cându-le æi comparându-le în
Practici de sprijin 659. Grupeazã obiectele dupã 662. Ordoneazã obiectele în funcåie de o funcåie de douã criterii (mãrime,
• Utilizaåi cãråi cu imagini pentru a numi un criteriu. 660. Identificã, cu sprijin, ca- racteristicã, utilizând încercarea æi culoare).
formele, culorile, mãrimea. Cântaåi eroarea (de la mic la mare, de la gros 664. Creeazã æi descrie un pattern
categorii de obiecte,
cântecele despre forme æi asociaåi-le cu la subåire etc.). (model). 665. Descrie æi explicã de ce
fiinåe (pisica, vulpea, câinele sunt
imaginea aces- tora. animale). anumite obiecte
• Cereåi copiilor sã strângã materialele Practici de sprijin sunt ordonate sau grupate într-un anumit
care sunt numai animale, sau care sunt Practici de sprijin • Jucaåi-vã cu copiii jocuri care sã fel.
roæii, sau care sunt rotunde etc. • Realizaåi cu copiii trenuleåe, æerpiæori necesite înæiruirea obiectelor în ordine
din diferite obiecte. crescãtoare în funcåie de un criteriu
(„Cutiile surori”, „Fa- milia bulinelor” Practici de sprijin
• Oferiåi copiilor obiecte de forme æi • Oferiåi copiilor posibilitatea de a lucra
etc.).
culori diferite æi propuneåi-le o temã cu cu forme æi a le utiliza pentru a crea noi
o anumitã culoare sau cu o anumitã • Jucaåi jocuri de punere în
corespondenåã a obiectelor care sunt forme æi modele.
formã.
legate ca utilizare (panto- ful cu æoseta, • Creaåi cu ei motive ornamentale
• Citiåi cu copiii cãrticele cu imagini care pentru di- verse obiecte (hãinuåe, vase,
ghiveciul cu floarea etc.).
de- numesc aceleaæi categorii de felicitãri etc.).
obiecte sau fi- inåe.
• Oferiåi copiilor criterii diferite de
• Jucaåi jocuri de potrivire a obiectelor la grupare a obiectelor. Lãsaåi copiii sã
cate- goriile corespunzãtoare. propunã æi ei cri- terii.
78
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii
E.2.2. Aspect specific:Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 9: Copilul ar trebui sã fie capabil sã dobândeascã informaåii despre mediul înconjurãtor æi lumea vie prin observare,
manipulare de obiecte æi investigarea mediului.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
666. Întoarce capul æi priveæte spre locul Indicatori Indicatori Indicatori
de unde vin diverse surse de 670. Sesizeazã detalii (asperitãåi, 674. Îæi extinde informaåiile despre mediul 676. Cautã informaåii despre mediu
stimulare (sunete, voci, miros, luminã colåuri...) atunci când examineazã în- conjurãtor æi creæte respectul faåã prin uti- lizarea simåurilor, sau prin
puternicã...). jucãriile æi obiectele de interes. de fiin- åe æi mediu. observare; se documenteazã din
667. Foloseæte mai multe simåuri atunci 671. Observã æi manipuleazã obiecte 675. Recunosc schimbãrile în materiale æi diferite surse.
când exploreazã un obiect (o jucãrie pentru a identifica asemãnãri æi încep sã înåeleagã relaåia cauzã- 677. Descrie æi discutã în urma unui
este privi- tã, åinutã în mânã æi diferenåe. efect. proces de observare a lumii vii, a
pipãitã, gustatã). 672. Observã æi examineazã fenomene fiinåelor sau fenomenelor din
668. Urmãreæte cu privirea obiecte din ale na- turii prin simåuri (ceaåã, tunet) Practici de sprijin naturã.
mediul înconjurãtor pentru perioade sau diferite fiinåe vii (insecte, animale • Facilitaåi accesul copiilor în naturã;
scurte de timp. de companie). discutaåi despre schimbãri în mediu ca Practici de sprijin
669. Atenåionat de adult, observã 673. Sesizeazã diferenåele dintre varã æi efect al unor fenomene naturale • Puneåi la dispoziåia copilului imagini cu
fenomene ale naturii cu ajutorul iarnã (de ex.: vara ne îmbrãcãm cu întâlnite: cutremur, inun- daåii, eroziuni æi fenomene naturale, enciclopedii de
simåurilor (ploaie, ninsoare, vânt). haine subåiri, iarna cu haine groase, despre importanåa acåiunilor omului ætiinåã pentru copii, diferite instrumente
iarna este zãpadã, vara mergem la asupra mediului (defriæãri, poluare). æi iniåiaåi discuåii despre obiecte æi
Practici de sprijin mare etc.). • Implicaåi-vã alãturi de copil în activitãåi fenomene în urma observãrii lor.
• Asiguraåi copilului un mediu echilibrat din care învaåã independent (observarea Valorificaåi evenimente æi con- texte
de bogat în obiecte/jucãrii æi surse de Practici de sprijin naturii în diferite momente ale anului, reale care permit explorarea mediului
stimulare (vizualã, auditivã, tactilã). • Puneåi la dispoziåia copilului obiecte æi nivelul râurilor/lacurilor din vecinãtate, (excursii, plimbãri, vizite, vacanåe).
stimu- laåi-l prin întrebãri sã identifice æi efectele se- cetei/inundaåiilor). • Încurajaåi copilul sã exploreze independent
• Plasaåi la dispoziåia copilului jucãrii æi
obiecte æi ajutaåi-l sã le exploreze prin sã descrie caracteristici (mãrime, æi sã formuleze concluzii legate de cele
toate simåurile în siguranåã, stimulându-l culoare, formã, suprafaåã), sã obser- vate.
cu întrebãri, expli- caåii. conætientizeze aspectele pe- riculoase. • Creaåi posibilitatea de a creæte o plantã.
• Denumiåi obiectele din mediu, • Încurajaåi explorarea diferitelor obiecte æi
caracteristicile æi utilitatea lor æi stimulaåi de- scrieåi similaritãåi æi diferenåe între
copilul sã repete de- numirile, sã indice acestea; în- curajaåi întrebãrile æi
obiectele întâlnite. rãspundeåi la întrebãri despre acestea.
• Asiguraåi plimbãri în aer liber copilului æi • Asiguraåi prezenåa copilului în naturã;
iniåi- aåi-l în a simåi picãturile de ploaie, exami- naåi în siguranåã fiinåele vii
fulgii de zã- padã verbalizaåi ce aåi (animale, insecte) întâlnite.
simåit: ud, rece... descrieåi • Încurajaåi copilul sã sesizeze relaåiile între
evenimentele, fenomenele trãite. ca- racteristici ale anotimpurilor æi efecte
asupra vieåii (cum ne îmbrãcãm iarna,
cum ne prote- jãm vara de soare),
valorificaåi contextele reale,
experienåele anterioare ale copilului.
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
79

E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii


E.2.2. Aspect specific: Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 10: Copilul ar trebui sã fie capabil sã foloseascã instrumente æi metode specifice pentru investigarea mediului.

0-18 luni
19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni
Indicatori
678. Investigheazã fenomene simple ale Indicatori Indicatori Indicatori
natu- rii în compania unui adult 679. Formuleazã întrebãri simple 681. Foloseæte simåuri æi 683. Foloseæte simåuri æi o
(atinge picãturi de ploaie, atinge despre lumea vie („Unde sunt instrumente standard pentru a varietate de instru- mente æi aparate
zãpadã, nisipul încãlzit, pãmântul dinozaurii?”). investiga mediul æi a dobândi simple de investigaåie (lupã, vase
dezgheåat). informaåii æi a observa procese, gradate, microscop).
680. Foloseæte instrumente non-
standard pen- tru explorarea mediului în relaåii (lupã, magneåi). 684. Participã în experimente
Practici de sprijin cadrul jocurilor (binoclu – în jocurile 682. Observã æi discutã despre simple, discutã æi formuleazã
• Permiteåi copilului sã exploreze în „De-a piraåii”). proprietãåi co- mune, diferenåe, concluzii, generalizãri.
siguranåã mediul înconjurãtor. comparaåii între obiecte, materiale, 685. Colecteazã informaåii æi
• Povestiåi ce simåiåi, cald-rece, aspru- Practici de sprijin fenomene. înregistreazã infor- maåiile prin
catifelat etc. • Rãspundeåi curiozitãåii naturale a mijloace variate (desene, grafice,
copilului prin consultarea unor surse de Practici de sprijin fotografii, mãrturii narative).
informare di- verse (cãråi, desfãæurarea de • Explicaåi æi utilizaåi împreunã
experimente sim- ple, vizite æi observãri instrumente standard în scopul iniåierii
Practici de sprijin
în naturã). copilului în uti- lizarea lor independentã.
Puneåi la dispoziåia copilului instrumente • Pune la dispoziåia copilului diferite
• Desfãæuraåi experimente simple cu instru- mente æi posibilitatea de a le
instru- mente non-standard pentru a pe care sã le poatã folosi mai întâi cu
sprijinul adulåilor, iar mai târziu utiliza inde- pendent; cereåi copilului
explica diferite fenomene (ex. în loc de sã organizeze informaåiile obåinute.
lupã folosiåi o picã- turã de apã pe o independent: magneåi, lupe.
folie de plastic). • Sugeraåi copilului sã realizeze colecåii • Stimulaåi copilul sã facã predicåii înainte
de obiecte diferite; iniåiaåi în sala de de derularea unui experiment, sã estimeze
• Puneåi-i la dispoziåie obiecte cu rezul- tatele pe care sã le poatã compara
ajutorul cãrora sã poatã explora mediul grupã sau acasã un spaåiu pentru
pãstrarea colecåiilor (conuri, scoici, ulterior cu cele obåinute în urma
înconjurãtor: beåe pentru a scormoni experimentului.
pãmântul, etc. pietre de râu, frunze sau do- puri de
plutã, diferite capace, etc.). • Încurajaåi copilul sã înregistreze
informaåiile obåinute în urma observãrii
sau experi- mentelor; åineåi un jurnal al
experimentelor copilului/grupei: notaåi
experimentele, es- timãrile, predicåiile æi
rezultatele obåinute.
80
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii
E.2.2. Aspect specific: Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 11: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã descrie caracteristici ale lumii vii.

copii.
0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni • Extindeåi sursele de informare ale copilului; folosiåi de
Indicatori câte ori este posibil persoane resursã pentru
Indicatori Indicatori subiectul respectiv.
686. Sesizeazã existenåa în mediu a
plantelor, animalelor æi a oamenilor 689. Sesizeazã existenåa fiinåelor vii æi 692. Observã faptul cã plantele cresc,
cu asistenåa adulåilor. nevii din mediu. înfloresc, îæi schimbã înfãåiæarea.
687. Denumeæte prin cuvinte sau 690. Identificã clase mari de fiinåe vii din 693. Sorteazã fiinåele vii æi plantele dupã
onomatopee plante, animale, mediu. 691. Observã æi înåeleg cã fiinåele mediul de viaåã sau caracteristicile lor
oameni din mediu. (fiinåe teres- tre/marine sau
vii au nevoie
688. Interacåioneazã cu insecte (atinge legume/fructe/flori).
de apã, hranã pentru a creæte æi a
râme, observã furnici), cu animale se 694. Clasificã æi denumeæte clasele de
(priveæte, aratã animale de dezvolta. obiecte (ex. mijloacele de locomoåie:
companie sau de curte), cu plante terestre, mari- time, aeriene...).
(rupe flori, adunã frunze sau crengi). Practici de sprijin 695. Descriu asemãnãri æi diferenåe între
• Extindeåi progresiv vocabularul æi clase de obiecte sau în interiorul
Practici de sprijin noåiunile cunoscute de copil din mediul fiecãreia.
• Facilitaåi observarea de cãtre copil a înconjurãtor imediat cu cel din diferite 696. Foloseæte un vocabular care include
diferitelor plante, animale, ca æi cãråi, imagini, enci- clopedii. denu- mirea unor principii ætiinåifice
interacåiunea cu oameni • Jucaåi cu copilul jocuri de sortare æi care explicã procesele din lumea vie
– alåii decât membri familiei. clasificare dupã diferite criterii, ex. dupã (scufundare, plu- tire, dizolvare,
• Stimulaåi copilul sã identifice æi sã mediul de viaåã (animale topire).
denu- meascã obiectele æi fiinåele sãlbatice/domestice, pãsãri de 697. Pune întrebãri æi oferã explicaåii
întâlnite; jucaåi jocuri cu onomatopee curte/sãlbatice). despre modul în care interacåioneazã,
pentru identificarea anumitor animale. • Oferiåi copilului æansa de a observa cresc æi se dezvoltã fiinåele vii.
• Înlesniåi interacåiunea copilului cu plante, plante în diferite momente ale anului
ani- male, insecte din mediul (înflorind, având fructe) sau animale Practici de sprijin
înconjurãtor; discu- taåi despre noåiuni (care sunt hrãnite, adã- pate). • Faceåi posibil pentru copil sã sesizeze
de igienã în scopul pãstrãrii sãnãtãåii. relaåii cauzale de tipul condiåiilor de
mediu æi con- secinåelor pentru creætere
æi dezvoltare prin in- termediul
experimentelor simple (plante udate/
neudate, plante åinute la
luminã/întuneric).
• Daåi copilului posibilitatea de a observa
fiinåele vii prin vizite la zoo, ferme de
animale, ferme de pãsãri, acvariu,
cabinetul unui medic vete- rinar sau
plantele prin vizite într-o livadã, grã- dinã
de legume, solar cu rãsaduri, etc.
• Jucaåi jocuri de tipul „Zboarã, zboarã”.
Provo- caåi copilul sã povesteascã
despre expe- rienåele personale.
• Jucaåi jocuri de sortare, clasificare a
obiectelor din mediu pe clase de
obiecte: „Meseria æi uneltele potrivite”,
„Fiinåe marine/terestre”.
• Facilitaåi reluarea independentã de cãtre
copil a experimentelor simple æi
descrierea lor în faåa unui auditoriu
(membri familiei, alåi copii); apreciaåi
folosirea limbajului ætiinåific de cãtre
îngrijirea unui animal de
61- companie sau din
84 gospodãrie.
luni
Indica
tori
698. Descrie æi comparã
nevoile de bazã ale fi-
inåelor vii.
699. Înåeleg æi exprimã
interacåiunile dintre ani-
male, plante æi mediul
de viaåã („Rechinii
trãiesc în ape æi se
hrãnesc cu diferite
specii de peæti”).
700. Foloseæte un vocabular
care include denu- mirea
unor principii ætiinåifice
care explicã procesele
din lumea vie
(magnetism, foråa de
gravitaåie).
701. Are responsabilitatea
îngrijirii unei plante sau
a unui animal în
familie sau în cadrul
grupei.

Practi
ci de
spriji
n
• Provocaåi copilul cu
întrebãri de tipul „Ce ar fi
dacã...?”, „Ce s-ar fi
întâmplat dacã...?”
• Puneåi la dispoziåia
copilului filme scurte sau
secvenåe din filme de
animaåie, cãråi cu ima- gini
depre modul de viaåã al
diferitelor specii.
• Explicaåi conceptele noi
întâlnite; apreciaåi folosirea
de cãtre copil a unor
concepte æti- inåifice în
vorbirea curentã. Realizaåi
experi- mente simple care
sã punã în evidenåã
principiile ætiinåifice æi
încurajaåi copiii sã le re-
producã în faåa pãrinåilor,
bunicilor pentru a-æi
exersa capacitatea de
descriere a aces- tora.
• Daåi copilului posibilitatea
de a întreåine o plantã
sau de a participa la
DEZVOLTAREA COGNITIVÃ ÆI CUNOAÆTEREA LUMII
81

E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii


E.2.2. Aspect specific: Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 12: Copilul ar trebui sã fie capabil sã observe æi sã descrie caracteristici ale Pãmântului æi Spaåiului.

activitãåi fundamentale ale sale sau evenimente


0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni semnificative.
• Puneåi la dispoziåia copilului imagini cu forme de re- lief
Indicatori æi fenomene naturale greu accesibile (cascade, peæteri,
Indicatori Indicatori vulcani, mãri, oceane) æi extindeåi experienåa de
702. Observã cu ajutor æi independent 709. Adreseazã întrebãri despre elementele cunoaætere a copiilor atunci când este posibil cu vizite,
706. Exprimã starea vremii prin relaåie
corpuri cereæti (soare, lunã, stele). vieåii (pãmânt, apã, aer, foc). excursii în medii necunoscute.
cu fenomenele cunoscute („Soare”, 710. Poate descrie caracteristicile materialelor æi
703. Observã cu ajutor sau independent „Ninge”, a elementelor mediului (apa,
nori, miæcarea produsã de vânt, „Plouã”). pietrele...).
schimbãri în starea vremii. 711. Descrie importanåa apei, aerului pentru viaåã
707. Îæi extinde vocabularul privind
704. Sesizeazã diferite suprafeåe ale materialele investigate (pietre, æi a modalitãåilor de protecåie pentru a evita
pãmântului (iarbã, nisip, noroi, asfalt, poluarea lor.
stânci). 712. Numeæte æi face diferenåa dintre sursele
apã).
708. Adreseazã întrebãri despre de cãl- durã æi poate exprima beneficiile æi
705. Sesizeazã diferenåa zi/noapte. fenomenele æi obiectele observate în pericolele lor.
mediu („Unde sunt stelele?”) 713. Observã æi exprimã miæcarea corpurilor
Practici de sprijin cereæti (soare, lunã).
• Asistaåi copilul æi explicaåi-i corpurile cereæti 714. Cunoaæte æi foloseæte corect ca unitãåi de
Practici de sprijin timp momentele zilei, zilele sãptãmânii,
în plimbãrile în aer liber; ajutaåi-l sã le • Cereåi copilului sã denumeascã anotimpul.
identifice æi sã le denumeascã. fenomenele meteo întâlnite æi discutaåi 715. Poate descrie caracteristicile
• Discutaåi cu copilul schimbãrile pe care despre efectele lor asupra activitãåilor anotimpurilor. 716. Sesizeazã diferenåe între
le ob- servaåi în decursul unei zile zilei. forme de relief sau
(Dimineaåa e soare, dupã amiaza apar medii de viaåã pe bazã de imagini sau în
• Diversificaåi experienåele de cunoaætere urma
norii, e posibil sã plouã...). Atenåionaåi-l ale copiilor în funcåie de contextul unei experienåe directe.
la miæcarea ierbii, frun- zelor produsã de local.
vânt.
• Rãspundeåi întotdeauna întrebãrilor Practici de sprijin
• Permiteåi copilului sã se joace pe copilului. Pentru temele interesante • Discutaåi despre elementele fundamentale æi
diferite suprafeåe în condiåii de pentru copil puteåi discuta urmãrind explicaåi copiilor importanåa fiecãruia dintre
siguranåã; denumiåi suprafeåele æi schema: Ce ætiu?/Ce vreau sã ætiu?/Ce ele.
ajutaåi-l sã exprime senzaåiile pe care le am aflat? • Încurajaåi copilul sã foloseascã adjective pentru a
trãieæte (Îåi place iarba? Cum de- scrie materialele întâlnite în mediu. Oferiåi
miroase?). copiilor informaåii despre rezistenåa materialelor
prin expe- rimente simple (foråa apei în
• Discutaåi despre activitãåi erodarea pietrelor, a malurilor unui râu).
corespunzãtoare zilei/nopåii. • Implicaåi-vã împreunã cu copilul în activitãåi
ecolo- gice simple (plantat, curãåarea unui
spaåiu...). Con- cepeåi mesaje de
conætientizare a importanåei protecåiei
mediului.
• Discutaåi despre mãsuri de protecåie împotriva
in- cendiilor. Introduceåi în discuåie concepte
precum materiale ignifuge, extinctor. Încurajaåi
jocul de rol al copilului cu recuzitã specificã
pentru consolidarea conceptelor însuæite.
• Discutaåi æi urmãriåi (pe cãråi sau în realitate
atunci când este posibil) fenomene precum
eclipse de soare/lunã.
• Creaåi planæe simple cu decupaje/fotografii ale
ac- tivitãåii fundamentale a copilului într-o zi æi
asam- blaåi-le cu ajutorul sãu. Discutaåi despre
activitãåi æi succesiunea lor.
• Provocaåi copilul la discuåii despre
caracteristicile anotimpurilor în relaåie cu
61-84 luni
Indicatori
717. Identificã æi face diferenåa între
forme de relief (câmpie/munte), tipuri
de ape (râu/ lac/mare).
718. Numeæte anotimpurile în
succesiune (iarnã, primãvarã,
varã, toamnã).
719. Descrie timpul probabil æi ilustreazã o
anu- mitã stare a vremii (utilizeazã
semne con- venåionale pentru ape,
ploaie...).
720. Cunoaæte æi foloseæte corect zilele
sãptã- mânii în succesiune, ætie
lunile anului.

Practici de
sprijin
• Jucaåi jocuri cu jetoane de tipul „Spune
unde se potriveæte?”
• Încurajaåi copilul sã conceapã calendare,
cãråi despre anotimpuri în care sã
îmbine desenul cu colaje de imagini æi
text.
• Jucaåi jocuri de rol în care copil prezintã
prog- noza meteo cu simboluri
concepute anterior.
• Folosiåi un calendar care sã aminteascã
eveni- mentele semnificative ale vieåii
copilului æi ale familiei.
• Utilizaåi un calendar al sãptãmânii æi un
pro- gram zilnic în care utilizaåi simboluri
alãturi de cuvinte æi cifre. Faceåi referiri
la ceas pe par- cursul zilei, la modul în
care se învârtesc in- dicii orari, minutari.
82
E.2. Subdomeniul: Cunoætinåe æi deprinderi elementare matematice, cunoaæterea æi înåelegerea lumii
E.2.2. Aspect specific: Cunoaæterea æi înåelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, spaåiul, metode ætiinåifice)
Reper 13: Copilul ar trebui sã fie capabil sã descopere omul ca parte a lumii vii æi fiinåã socialã responsabilã.

0-18 luni 19-36 luni 37-60 luni 61-84 luni


Indicatori
721. La cerere, poate indica pãråi ale Indicatori Indicatori Indicatori
corpului. 722. Descrie câteva pãråi ale corpului æi 724. Participã la întreåinerea æi îngrijirea 727. Demonstreazã conætientizarea
câteva organe de simå. mediu- lui fizic apropiat (sala de grupã, schimbãrilor care se produc în sine æi
Practici de sprijin 723. Întreåine (ordoneazã) mediul apropiat camera sa). mediu (copilul creæte, plantele au un
725. Cunoaæte caracteristicile omului ca ciclu de viaåã).
• Puneåi la dispoziåia copilului cãråi cu asis- tat de un adult.
fiinåã vie. 728. Cunoaæte condiåiile specifice ale vieåii
imagini despre corpul omenesc.
Practici de sprijin umane æi semnificaåia lor.
726. Descrie câteva organe interne æi
• Jucaåi jocuri de identificare a pãråilor funcåiile lor. 729. Participã la îngrijirea æi protecåia mediului,
la reciclarea materialelor.
corpu- lui; asociaåi cu numere (1: gura,
nasul; 2: ochii...). Practici de sprijin 730. Este conætient de existenåa tehnologiei
æi a modului în care aceasta
• Încurajaåi copilul sã vã ajute în • Promovaåi responsabilizarea copilului
îmbunãtãåeæte æi afecteazã viaåa.
întreåinerea unui mediu ordonat. în gospodãrie æi sala de grupã.
731. Este interesat de fenomene naturale
• Discutaåi despre abilitãåile/talentele excep- åionale (calamitãåi naturale) æi
indivi- duale ale copiilor/oamenilor. înåelege pagu- bele ce pot fi provocate.
• Puneåi la dispoziåia copilului cãråi despre 732. Identificã modalitãåi prin care poate
cor- pul omenesc, organele interne æi participa la asigurarea unui mediu mai
funcåionarea lor. Folosiåi în astfel de sãnãtos.
discuåii persoane resursã (medic,
sportiv).
Practici de sprijin
• Creaåi oportunitãåi pentru copil de a discuta
de- spre ciclul de viaåã al plantelor,
animalelor, de- spre viaåa oamenilor.
Creaåi un grafic cu caracteristicile
copilului/copiilor din grupã (înãlåime,
greutate, preferinåe) la începutul/sfâræi- tul
fiecãrui an æcolar pentru a sesiza evoluåia.
• Discutaåi cu copilul pe bazã de imagini,
filme, despre condiåiile de viaåã ale
oamenilor din di- verse regiuni geografice
sau spaåii culturale.
• Participaåi împreunã cu copilul la
evenimente care se concentreazã pe
conætientizarea impor- tanåei protecåiei
mediului: Ziua Pãmântului, Ziua Mediului.
• Discutaåi despre resursele energetice æi
concepeåi împreunã un plan de acåiune cu
activitãåi adec- vate vârstei copilului prin
care sã economisim energia electricã (Ex.:
Nu lãsãm lumina aprinsã dacã este zi æi nu
ne foloseæte, Nu lãsãm apa sã curgã la
chiuvetã în timp ce ne spãlãm pe dinåi, Nu
lãsãm aparate electrice în prizã când nu
sun- tem acasã, Pentru drumuri scurte
mergem pe jos sau folosim bicicleta etc.).
• Implicaåi copilul în participarea la acåiuni
ecolo- gice. Discutaåi despre unele ætiri din
lume privind fenomenele naturale
excepåionale.
• Discutaåi cu copilul teme
precum: Fumatul activ/pasiv
æi impactul lui nociv pentru
individ æi mediu/comunitate.
ANEXA 1
84

posibilã. Din perspectiva teoriilor dominante ale dezvoltãrii, identificãm polarizarea dintre
Concepåii despre copil/ copilãrie. teoriile eredi- tariste (inspirate de Rousseau) æi cele inspirate de Locke, potrivit cãrora fiinåa
O scurtã perspectivã istoricã umanã este pa- sivã æi receptivã. Dialogul dintre cele douã orientãri a condus la o a treia
orientare teoreticã,
În secolul XXI copilul este perceput ca individualitate, are un anumit statut
distinct æi drepturi universal recunoscute. Cu toate acestea, în Europa mult
timp copilul a fost per- ceput ca un adult în miniaturã æi abia din secolul XVII-lea
copilului i s-a acordat un statut dis- tinct. Putem identifica diverse concepåii
referitoare la copil æi copilãrie, multe intersectate unele cu altele, cu accente
diferite, dar toate cu implicaåii în domeniul teoretic æi practic al dezvoltãrii copilului.
O perspectivã de analizã a acestor concepåii se referã la natura copilãriei æi la
modul în care copilul trebuie crescut. În perioada medievalã, copilul era asociat cu
pã- catul originar, iar scopul creæterii æi educaåiei era acela de a-l salva, de a-l
elibera de pãcat. La sfâræitul secolului XVII-lea este influent modelul “tabula
rasa” propus de John Locke. Acesta promoveazã ideea cã experienåele trãite în
perioada copilãriei sunt importante în conturarea caracteristicilor viitorului adult,
motiv pentru care îi încurajeazã pe pãrinåi sã pe- treacã timpul cu copiii pentru a-i
ajuta sã se maturizeze æi sã contribuie în viitor ca membri ai societãåii. Acest model
a fost dezvoltat ulterior de teoriile behavioriste (Skinner, Bandura). Modelul
bunãtãåii naturale - promovat de Rousseau - dominã secolul al XIX-lea. Pentru
cã sunt nãscuåi buni, copiilor trebuie sã li se permitã sã creascã natural, cu puåinã
supraveghere æi constrângere din partea adulåilor. Acest model a fost ulterior
dezvoltat de teoriile eredi- tariste (Gessel, Chomsky).

Dintr-o altã perspectivã de analizã, de un secol æi jumãtate, copilãria nu mai este


privitã ca o perioadã de aæteptare, pe care copilul o are de traversat înainte de a fi
adult. Copilãria este recunoscutã æi valorizatã ca o perioadã unicã, distinctã de alte
perioade de dezvoltare. Mai mult, copilãria este perioada cea mai bogatã în
experienåe de învãåare, pe care se clãdeæte ulterioara evoluåie ca adult. Teoriile
psihanalitice pun accent pe caracterul distinct al copilãriei, ca stadiu de dezvoltare æi
pe importanåa acestei perioade în înåelegerea fiinåei biologice, so- ciale, emoåionale
æi raåionale (Freud, Erickson). Teoriile interacåioniste (Piaget, Vîgotsky) susåin cã jocul
este modul fundamental de dezvoltare a gândirii, rolul educatorului fiind acela de a
încuraja æi valorifica interacåiunile fizice æi sociale zilnice, ca oportunitãåi de
stimulare a dezvoltãrii copiilor. Copilul este un individ unic care creæte æi de dezvoltã în
ritmuri diferite æi interacåiunile sociale îi contureazã dezvoltarea emoåionalã æi
cognitivã. Teoriile constructiviste continuã aceste direcåii teoretice. Copiii îæi
construiesc propria modalitate de înåelegere a lumii. Ei învaåã interacåionând cu
adulåii, cu copiii æi mediul înconjurãtor, corelând noile ex- perienåe cu ceea ce deja
au înåeles. Adulåii trebuie sã ofere materiale, sprijin, ghidarea copilu- lui, pentru a
asigura valorificarea oportunitãåilor de învãåare.

Din perspectiva dihotomiei clasice naturã-culturã, remarcãm o altã clasificare


cunoætinåelor, regulilor æi valorilor con- struite în trecut. Educaåiei îi revine rolul de
ce susåine rolul interacåiunii dintre ereditate æi mediu (care include a transmite aceastã culturã, fie staticã, fie di- namicã. Spre deosebire de
educaåia) în dezvoltarea umanã. Piaget sau Dewey reclamau faptul paradigma romanticã, centratã pe copil, paradigma transmiterii culturale este
cã adevãrul decurge dintr-un centratã pe societate, definind finalitãåile educaåiei ca interiorizarea valorilor æi
proces al dez- voltãrii care nu cunoætinåelor relevante pentru o culturã. Dacã romantismul valorizeazã libertatea
este nici o maturizare pur copilu- lui, cea de-a doua paradigmã se centreazã pe învãåarea disciplinei æi a
biologicã, nici direct învãåatã, ordinii sociale; în vreme ce romantismul valorizeazã unicul, noul æi caracterul personal,
ci de preferat o reorganizare a paradigma transmiterii culturale graviteazã în jurul a ceea ce este stabil æi
structurilor psihice rezul- tate comun.
din interacåiunea organism-
mediu. Ex- perienåa umanã
reprezintã construirea
realitãåii æi determinã
dezvoltarea. Con- structivismul
susåine cã aceastã realitate
este influenåatã de condiåiile
culturale æi so- ciale în care
copilul creæte æi este educat.

O altã clasificare posibilã


este cea a lui Kohlberg
(2003), care identificã trei
para- digme educaåionale
dominante în cultura
occidentalã, relevante pentru
dezvoltare æi învãåare în
copilãrie. Romantismul, inspirat
de Rousseau æi susåinut de
Freud, Gessel sau Neill,
susåine cã cel mai important
as- pect al dezvoltãrii vine din
interior. Ro- manticii susåin
metafora biologicã a
sãnãtãåii æi creæterii, atât
din punct de vedere corporal,
cât æi mental. Mediul pe-
dagogic ar trebui sã fie
permisiv pentru ca “binele
interior” al copilului sã iasã la
ivealã æi pentru ca “rãul
exterior” sã poatã fi controlat.
Educaåia timpurie ar trebui sã
permitã dezvoltarea emoåionalã æi socialã, prin interacåiuni cu alte
persoane decât cele din familie æi sã asigure dezvoltarea intelectualã prin
stimularea curiozitãåii.

Transmiterea culturalã este o altã paradigmã, centratã pe tradiåiile


academice clasice ale educaåiei europene. Educaåia constã în transmiterea
85
ANEXA 1

Paradigma progresivismului, inspiratã de Dewey æi dezvoltatã ca parte a filosofiilor


prag- matice funcåionalist-genetice (de la sfâræitul secolului al XIX-lea – începutul
secolului XX) promoveazã ideea cã educaåia trebuie sã hrãneascã interacåiunea
naturalã a copilului cu so- cietatea æi mediul care sunt în dezvoltare. Spre deosebire de
romantici, progresiviætii nu susåin cã dezvoltarea este dezvãluirea unui pattern
natural, sau cã scopul educaåiei este sã creeze un mediu neconflictual capabil sã
gãzduiascã o dezvoltare sãnãtoasã, ci concep dezvoltarea ca o progresie prin
ordinea unor stadii secvenåiale. Scopul educaåiei este eventuala atingere a unui
stadiu mai înalt al dezvoltãrii la vârsta adultã, nu doar funcåionarea sãnãtoasã a
copilu- lui la nivelul actual. O asemenea åintã presupune din partea educatorilor sã
incite conflicte cognitive æi sociale autentice æi dezbateri cu privire la situaåii
problematice. Prin experienåele educative pe care le trãieæte, copilul îæi organizeazã
atât cogniåia, cât æi dezvoltarea emoåio- nalã. Dacã romanticii folosesc pentru copil
metafora plantei, iar susåinãtorii transmiterii cul- turale analogia unei maæini,
progresiviætii considerã copilul un filosof sau poet.

Concepåia despre educaåie, copil æi copilãrie


în România – perspectivã istoricã pânã în 1989
În România, copilul æi copilãria au parcurs istoriceæte tendinåele europene, cu o
defazare a ritmului determinatã de circulaåia informaåiei în secolul XIX-lea, dar mai
ales de izolarea inte- lectualã, culturalã æi socialã la care a fost expusã familia din
România în anii comunismului.

Aflatã în plin proces de modernizare a învãåãmântului în a doua jumãtate a


secolului XIX-lea, în România s-a manifestat un interes crescut pentru Herbart æi
herbartianism, în urma constatãrii ineficienåei sistemului monitorial practicat în æcoli
dar æi prin influenåa exercitatã de profesorii de pedagogie sau pedagogii saæi care
au studiat în Germania æi Austria.
Pentru Herbart - reprezentant al rigorismului pedagogic - educaåia reprezintã ca un
proces de formare a individului. El introduce noåiunea fundamentalã de guvernare
având în vedere prezentul, ca precedând instrucåia æi fiind necesarã pentru a
contracara „zburdãlnicia sãl- baticã a copilului”. Herbart impune un rol activ al
educatorului, care avea sarcina de a supraveghea acåiunile copilului, de a emite
interdicåii, ordine æi de a-l pedepsi. Herbart îl con- duce în felul acesta pe copil la
formarea capacitãåii de ascultare prin constrângere. Pe ter- men scurt, scopul
educaåiei la Herbart era dobândirea cunoætinåelor (oferind posibilitatea pregãtirii
corpului de funcåionari publici necesari), iar pe termen lung asimilarea noåiunilor
morale æi formarea caracterului. Aceste finalitãåi, susåinerea autoritãåii
educatorului în în- vãåãmânt, dar mai ales teoria lecåiei æi a treptelor formale au
fãcut ca sistemul herbartian sã se extindã pânã cãtre sfâræitul secolului al XIX-
lea, când criticile devin tot mai virulente.
Concomitent cu herbartianismul, au circulat în epocã æi ideile altor pedagogi, care
concepeau diferit copilul æi primii ani de viaåã. Astfel, Diesterweg concepe educaåia
ca un proces de stimulare æi susåine natura activã a copilului, respectiv folosirea
conversaåiei euristice ca
86

mijloc de educare. Diesterweg lanseazã æi ideea educaåiei ca dezvoltare a


potenåelor umane potrivit naturii fiecãruia la maximum posibil, idee care se
menåine actualã peste timp, deæi la vremea aceea a rãmas departe de lumea
realã a æcolilor.
Importanåa primilor ani pentru formarea individului îæi gãseæte adeptul æi în
Froebel care în 1837 înfiinåeazã prima grãdiniåã de copii la Blankenburg, care este
promovatã æi în Româ- nia prin „Legea pentru æcolile mici” (abia în 1909)
funcåionând dupã metoda sa, în timpul unui mandat al lui Spiru Haret. În concepåia
lui Froebel lumea este creaåia lui Dumnezeu, spiritul uman este de esenåe divine,
iar dacã omul este privit ca o fiinåã creatoare æi activã æi percepåia asupra
copilului este una de fiinåã activã. Promovarea de cãtre Froebel a jocului la vârstele
mici (de la 3 la 9 ani) ca mijloc de dezvoltare a foråelor interne ale copilului, dar æi
ca modalitate de realizare a intuiåiei, sunt idei care au pãtruns æi în România
începutului de secol XX, dar progresul a fost extrem de lent.

Pedagogia secolului al XIX-lea urmãreæte problema educaåiei æcolare cu accent pe


rele- varea scopului educaåiei æi a mijloacelor corespunzãtoare realizãrii sale.
Practica a pus în evi- denåã necesitatea cunoaæterii copilului ca o condiåiei a educãrii
lui. Astfel, practica educativã æi interesul crescut pentru educaåia din æcolile noi
impun nevoia de cunoaætere a „materiei prime”; apar preocupãri pentru cunoaæterea
copilului ca reacåie faåã de æcoala æi pedagogia tradiåionalã axatã pe educator.

Anul 1898 este un an de referinåã pentru schimbarea plasãrii centrului de Perioada de început a secolului XX cunoaæte aceleaæi frãmântãri æi preocupãri ca æi în
greutate de la magistru cãtre copil/elev, prin apariåia lucrãrii „Paidologie – Æchiåã cele- lalte åãri europene, anume de a înlocui rigiditatea æcolilor tradiåionale în care
pentru o ætiinåã a copilu- lui” aparåinând lui Oskar Chrisman æi „care reprezintã intelectualis- mul de tip herbartian æi autoritarismul magistrului predominã æi de a organiza un
mai mult un manifest decât o con- tribuåie pozitivã la studiul copilului” (Stanciu, învãåãmânt
1995), dar care anunåã importanåa psihologiei copilului æi conceperea teoriei
educaåiei derivate din aceasta.
Dacã în plan european pledoaria pentru schimbarea atitudinii faåã de copil a
debutat prin lucrarea suedezei Ellen Key, „Secolul copilului”, construirea unui sistem
de educaåie care sã plaseze în centrul preocupãrilor sale copilul cu particularitãåile
propriei copilãrii, mai întârzie pe teritoriul românesc.

Începutul secolului XX în învãåãmântul din România cunoaæte o focalizare asupra


æcolii din mediul rural, atât prin realizarea infrastructurii, cât æi prin cuprinderea în
învãåãmântul primar a unui numãr cât mai mare de copii. Astfel, dacã la 1899,
cifrele epocii vorbesc despre 84% din populaåia ruralã ca analfabetã, în numai 10
ani, prin aceste preocupãri pro- centul scade la 65%. Extinderea numãrului de æcoli
primare, dar æi modul în care s-au dez- voltat instituåiile pentru copiii sub vârsta
æcolaritãåii în perioada urmãtoare este relevantã pentru a înåelege prioritãåile
momentului: alfabetizarea populaåiei3.
mai apropiat de trebuinåele societãåii æi care sã åinã seama de particularitãåile
copilului. Con- cepåiile promovate de reprezentanåii educaåiei noi (John
Dewey, Maria Montessori, Eduard Claparede, Ovide Decroly) ajung în
România prin diferite cãi, dar æi idei proprii educaåiei noi se nasc în
acelaæi timp în åara noastrã:
În 1911 are loc primul Congres Internaåional de Pedagogie de la
Bruxelles, prezidat de Decroly, având ca participanåi æi pedagogi
români;
Ion Gãvãnescu promoveazã ideea pregãtirii pentru o profesie în cadrul
procesului de învãåãmânt;
Grigore Tãbãcaru atrage atenåia ca „...învãåãtorul sã nu scape din
vedere faptul cã elevul este centrul acåiunii pedagogice, el este axa
principalã în jurul cãreia se miæcã tot învãåãmântul” (Stanciu,
1995).

Perioada dintre cele douã Rãzboaie Mondiale este marcatã de dificultãåi:


organizarea unitarã a æcolilor de pe întreg teritoriul românesc în urma
Marii Uniri, unitatea æi stabilitatea legislaåiei. Deæi regãsim interesul pentru
dezvoltarea grãdiniåelor æi a cãminelor de copii prin Legea pentru
învãåãmântul primar al statului æi învãåãmântul primar normal (1924), care

3. Dacã în 1909 erau în România 5073 æcoli primare, din care 4696 erau æcoli rurale, în anul 1938
putem vorbi de 1577 de grãdiniåe æi 13 654 æcoli primarie æi gimnazii (Stanciu, 1995, p.163).
87
ANEXA 1

prevedea integrarea „æcolilor pentru copii mici” în învãåãmântul primar, problemele aparåinând societãåii; în aceastã, perioadã putem vorbi despre eforturile de a rupe
strin- gente ale învãåãmântului rãmân obligativitatea æi gratuitatea învãåãmântului copilul de familie pentru o mai eficientã îndoctrinare cu ideologia comunistã.
primar æi pre- lungirea duratei învãåãmântului obligatoriu. Æi anii urmãtori au adus Dupã 1989 putem vorbi despre importante schimbãri în atitudinea faåã de copil atât
în atenåie preocupãri pentru aceastã vârstã, atât prin mãsuri legislative, cât æi prin în fami- lie, cât æi în mediul instituåional, precum æi de schimbãri importante pe
crearea de asociaåii pedagogi- ce, prin extinderea metodei montessoriene sau a care le-a experimen- tat sau le experimenteazã instituåiile de educaåie timpurie
publicaåiilor destinate copiilor mici. din România.
În perioada 1944 – 1989 filosofia materialist dialecticã æi istoricã devine doctrina
oficialã, iar sistemul de învãåãmânt românesc este puternic influenåat de sistemul
de învãåãmânt sovi- etic. Æcoala este instrumentul edificãrii noii orânduiri sociale,
iar copilul era perceput ca
88

Bibliografie:
 Botiæ, A., L. Mihalca (2007), Despre dezvoltarea abilitãåilor emoåionale æi sociale  Woodhead, M. (2006), Changing Perspectives in Early Childhood Theory, Research and
ale copiilor, fete æi bãieåi, cu vârsta pânã în 7 ani - Ghid pentru cadrele didactice Policy în EFA Global Monitoring Report 2007, Paris, UNESCO;
din în- vãåãmânul preæcolar. Bucureæti UNICEF, Centrul Parteneriat pentru
Egalitate;  *** Early Childhood Resource Pack – Young Child Survival, Growth and
Development (2004), New York, UNICEF Headquarters;
 Cunha, F. & J.J. Heckman & S. Navarro (2005), Separating Uncertainty from
Hetero- geneity in Life Cycle Earnings, NBER Working Papers 11024. National  *** Early Learning and Development Standards for Children from 0 to 6 Years Old
Bureau of Eco- nomic Research, Inc; (2009), Ministry of Labour and Social Policy, Macedonia;

 Evans, J. L., Myers, R.G. and Ilfeld, E. M. (2000), Early Childhood Counts.  ***Illinois Early Learning Standards (2002), Illinois State Board of Education,
Washington D.C.: World Bank Institute; Division of Early childhood Education;

 Kagan, S.L. et alii (2005) Washington State Early Learning and Development  *** Missouri Early Learning and Development Standards (2005), Missouri
Bench- marks A Guide to Young Children’s Learning and Development. Department of Elementary and Secondary Education, Early childhood
Washington US De- partment of Education; Section;

 Kohlberg, L & R. Mayer (2003), Development as the Aim of Education în  *** Pennsylvania Early Learning Standards for pre-kindergarten (2005),
Educating children for Democracy nr. 5 ISSA Summer/Fall 2003; Pennsylvania Department of Education and Department of Public
Welfare;
 Miclea, M. (2006) Reforma educaåiei timpurii – Raport de sintezã (manuscris);
 *** Pennsylvania Standards for Kindergarten (2006), Pennsylvania Department of
 Landers, C. (2002), Milestones in early child development, Developmental Edu- cation and Department of Public Welfare;
Pediatrics;
 *** Strong Foundations. Early Childhood Care and Education, Education for All
 Moss, P., Petrie, P. (2002), From Children’s Services to Children’s Spaces: public
Global Monitoring Report (2006), Paris, UNESCO;
provi- sion, children and childhood. London: Routledge Falmer;
 *** Starting Strong II. Early Childhood Education and Care (2006), OECD.
 Pãun E., Potolea D. (2002), Pedagogie – fundamentãri teoretice æi demersuri
aplicative, Iaæi, Editura Polirom;

 Penn, H. (2002), The World Bank’s View of Early Childhood, în Childhood, 9(1),
pp.
118-132;

 Stanciu, I. Gh. (1995), Æcoala æi doctrinele pedagogice în secolul XX, ediåia a


doua, re- vizuitã. Bucureæti, Editura Didacticã æi Pedagogicã, R.A;

 Tomæa, Gh., Oprescu, N. (2007), Bazele teoretice ale psihopedagogiei


preæcolare, Bucureæti, Editura V&I Integral;

S-ar putea să vă placă și