Sunteți pe pagina 1din 15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

PLANIFICARE ANUALĂ, SEMESTRIALĂ ȘI


PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
CLASA A V-A
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
PROFESOR LAURA LISIANU-DUDU

DIRECTOR: PROFESOR LAVINIA ZAHARIE ȘEF METODIC: PROFESOR ANCA BOIER


UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017
Nr. din PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a
COMPONENȚA SEM. I SEM. II TOTAL
1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 7 2 9

3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI - 8 8


4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI - 2 +1 (Școala 3
Altfel)
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 5 5
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 2 5
14 20 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și
economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
JUDEŢUL: BRAȘOV
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I -14 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE CONȚINUT CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea propriilor 1.Introducere în studiul educației sociale
drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și întrebărilor – de ce nu luăm totul ca fiind S1
FORMULAREA DE argumentele formulate de alte persoane în cunoscut 4 S2
ÎNTREBĂRI contextul unor dezbateri privind asigurarea și 3. Formularea întrebărilor; cui putem adresa S3 Obs.
1. promovarea drepturilor copilului; întrebări și modalități alternative de a S4 curentă
5(4+1) ore 2.1. Formularea unor probleme care vizează formula întrebări
drepturile copilului, ca punct de plecare în 4. Recapitulare
rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;
Testare
Evaluare 1 S5 scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTAREA UNUI argumente simple pentru promovarea propriilor 1.Fapte și opinii 1 S6
2. PUNCT DE VEDERE drepturi și responsabilități; 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 1 S7
PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și 3. Formularea răspunsurilor; modalități 1 S8 Obs.
argumentele formulate de alte persoane în alternative de a formula răspunsuri Curentă
9 (7 +2) ore contextul unor dezbateri privind asigurarea și 4. Schimbul de opinii. Compararea opiniilor 1 S9
promovarea drepturilor copilului; 5.Evalure 1 S10 Testare
2.1. Formularea unor probleme care vizează 6. De ce avem nevoie de argumente 1 S11 scrisă
drepturile copilului, ca punct de plecare în 7. Condiții pentru acceptarea unui argument 1 S12
rezolvarea lor; formulat de o altă persoană
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de
promovare a drepturilor copiilor pentru 8. Recapitulare 1 S13
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind
implicarea în promovarea și apărarea propriilor
drepturi;

3. Evaluare semestrială S14 Testare


1 scrisă
3* Încheierea semestrului I 1 S14* 20-22 XII

SEMESTRUL AL II-LEA- 20 SĂPTĂMÂNI

ARGUMENTAREA UNUI 1.3. Raportarea critică la opinii, explicații, 1. Stereotipii și prejudecăți 1 S15 Obs.
2* PUNCT DE VEDERE argumente simple pentru promovarea propriilor 2. Persuasiunea 1 S16 curentă
PERSONAL drepturi și responsabilități;
2 ore 1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea propriilor
drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și 1. Convenția ONU cu privire la drepturile
DREPTURI ȘI argumentele formulate de alte persoane în copilului:
4. RESPONSABILITĂȚI ALE contextul unor dezbateri privind asigurarea și - Principiile generale ale convenției 4 S17 Obs.
COPILULUI promovarea drepturilor copilului; - Prioritatea intereselor copilului S18 curentă
9 (8+1) ore 2.1. Formularea unor probleme care vizează - Non- discriminarea S19
drepturile copilului, ca punct de plecare în - Participarea copiilor la problemele care S20
rezolvarea lor; îi privesc
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor 2. Drepturi ale copilului; responsabilități
măsuri de intervenție posibile pentru cazuri asociate acestora:
semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau - Exemplificarea unor drepturi în contexte
de promovare a acestora; concrete (de exemplu, dreptul la identitate, 1 S21
dreptul la familie, dreptul la educație,
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de dreptul lajoc și activități recreative, dreptul
promovare a drepturilor copiilor pentru la protecție împotriva violenței, abuzului și
investigarea / soluționarea unor probleme exploatării, dreptul la securitate și protecție
specifice; socială, protecția mediului- condiție a vieții)
3.1. Exercitarea drepturilor și a - Corelarea drepturilor cu responsabilitățile 1 S22
responsabilităților în luarea unor decizii asociate
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt; 3. Modalități de exercitare a drepturilor și
3.2. Participarea la decizii de grup privind de asumare a responsabilităților:
implicarea în promovarea și apărarea propriilor - Copiii, promotori ai propriilor drepturi
drepturi; - Școala ca spațiu de 2 S23
exprimare/exercitare/asumare de către S24
copii a drepturilor și responsabilităților

Evaluare 1 S25 Testare


scrisă

1.2. Formularea unor opinii, explicații,


argumente simple pentru promovarea propriilor 1. Respectarea și apărarea drepturilor
RESPECTAREA, APĂRAREA drepturi și responsabilități; copiilor:
ȘI PROMOVAREA 1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și Categorii de copii în situații de risc și /sau
DREPTURILOR COPILULUI argumentele formulate de alte persoane în cu cerințe educative speciale ( copii din 1 S26 Obs.
(2 ore) contextul unor dezbateri privind asigurarea și medii dezavantajate socio-economic, copii curentă
promovarea drepturilor copilului; cu dizabilități, copii care aparțin unor
5. 2.1. Formularea unor probleme care vizează minorități, copii din mediul rural)
drepturile copilului, ca punct de plecare în
rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor 2. Instituții guvernamentale și
măsuri de intervenție posibile pentru cazuri nonguvernamentale cu rol în respectarea,
semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau apărarea și promovarea drepturilor
de promovare a acestora; copilului:
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Instituții guvernamentale: rolul statului; 1 S27
promovare a drepturilor copiilor pentru securitate și protecție
investigarea / soluționarea unor probleme - Organizații interguvernamentale și
specifice; nonguvernamentale, rolul societății civile
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;

Școala Altfel S28 Școala


Altfel
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente 1. Elaborarea și derularea unui proiect
simple pentru promovarea propriilor drepturi și educațional pentru promovarea unui/unor
PROIECTUL EDUCAȚIONAL responsabilități drepturi ale copilului: S29
6. 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Alegerea temei S30 Obs.
5(4+1)ore promovare a drepturilor copiilor pentru - Elaborarea fișei de proiect 5 S31 curentă
investigarea / soluționarea unor probleme - Derularea proiectului propus S32
specifice; - Evaluarea proiectului propus S33
- Prezentarea proiectului propus

Evaluare semestrială și Probă


finală 1 S34 practică

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI


PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore
SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor cu


1. Introducere în studiul 1 conținut civic și social în diferite contexte observarea
1.1
educației sociale 13-17 IX - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor conversația sistematică a
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la preocupările descrierea elevilor
lor actuale sau la probleme concrete privind drepturile manualul
1.3.
2. Capacitatea de a ne 1 copilului ( de exemplu, pornind de la întrebările„Ce? comparaţia
mira, valoarea 20-24 IX Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu - formularea de întrebări pornind de la o situație de texte activitate pe
luăm totul ca fiind încălcare a drepturilor copilului grupe
cunoscut ilustrații
- elaborarea unui proiect individual privind o metoda
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza dicţionare ciorchinelui
unui plan de documentare, observarea, prin discuții de observarea
grup, a deosebirilor între opiniile bazate pe convingeri fişe de lucru analiza sistematică a
1.1.
3. Formularea 2 personale și cele bazate pe argumente/ documente sinteza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.3. 27 IX-1 X - implicarea în dezbateri privind corelarea drepturilor joc de rol
adresa întrebări și 4-8 X cu responsabilitățile asociate și evidențierea relației
2.1.
modalități alternative de între acestea. proiectul temă în clasă/
a formula întrebări - exerciții pentru identificarea termenilor civici și lectura pentru acasă
sociali în texte diferite dezbaterea
brainstormingul
Evaluare 1 Testar
11-15 X e scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 9( 7+2) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

- analizarea unor fișe cu imagini care ilustrează


1. Fapte și opinii 1 respectarea/încălcarea unor drepturi ale copilului conversația observarea
și formularea unor puncte de vedere personale descrierea sistematică a
1.2. 18-22 X cu privire la situațiile analizate studiu de caz elevilor
- observarea, prin discuții de grup, a deosebirilor manualul comparaţia
1.3. între opiniile bazate pe convingeri personale și
cele bazate pe argumente/ documente culegeri de activitate pe grupe - autoevaluare
- participarea la realizarea regulementului clasei, texte
2. Susținerea 2.1. 1 care să reflecte drepturi și responsabilități ale metoda ciorchinelui
părerii/opiniei proprii 25-19 X elevilor la nivel de clasă. ilustrații
- ilustrarea unor moduri de participare a copiilor analiza
2.3. la soluționarea problemelor care îi privesc dicţionare sinteza
- redactarea unui text care să includă argumente joc de rol observarea
3. Formularea simple pe tema importanței respectării fişe de lucru sistematică a
răspunsurilor; 1 drepturilor copiilor. proiectul elevilor
modalități alternative 1-5XI - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, idei lectura
de a formula 3.1. etc. și susținerea acestora cu argumente dezbaterea
răspunsuri - observarea unor asemănări și deosebiri între
explicațiile și argumentele formulate de elevi cu brainstormingul
3.2. privire la situațiile de promovare a drepturilor temă în clasă/
4. Schimbul de opinii. 1 copilului pentru acasă
Compararea opiniilor 8-12 XI - organizarea unor activități de grup în care elevii
exemplifică situații în care își pot manifesta
drepturile (de exemplu, dreptul la joc și dreptul la
educație)
Testare
5. Evaluare scrisă
1
15-19 XI
6. De ce avem nevoie 1.2. observarea
de argumente - identificarea problemelor cu care se confruntă conversația sistematică a
1.3. 1 unii copii din perspectiva stereotipilor și manualul descrierea elevilor
22-26 XI prejudecăților și exprimarea opiniilor cu privire la
aceste situații culegeri de comparaţia
7. Condiții pentru 2.1. - corelarea drepturilor cu responsabilitățile texte - autoevaluare
acceptarea unui asociate acestora activitate pe grupe
argument formulat de o 1 - examinarea consecințelor încălcării unor ilustrații
altă persoană 2.3. 29 XI- drepturi (cauză și efect), de exemplu, a dreptului metoda ciorchinelui
03XII de familie dicţionare studiu de caz
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să analiza
ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să fişe de lucru sinteza observarea
limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor argumentarea sistematică a
tale”; promovarea rezultatelor activității la elevilor
nivelul școlii proiectul
- facilitatea întâlnirii între elevii clasei și lectura
8 Recapitulare reprezentanții consiliului elevilor pentru dezbaterea
1 discutarea unor probleme incluse în agenda
6-10 XII consiliului elevilor, relevante pentru brainstormingul temă în clasă/
problematică drepturilor copiilor pentru acasă

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor


cu conținut civic și social în diferite contexte
- exerciții pentru identificarea termenilor civili și
sociali în texte diferite

9. Evaluare Testare
semestrială 1 scrisă
13-17 XII

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIU DE CONȚINUT:ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Stereotipii și prejudecăți 1.3 1 - identificarea problemelor cu care se manualul conversația observarea


10-14 I confruntă unii copii din perspectiva descrierea sistematică a
stereotipilor și prejudecăților și exprimarea culegeri de elevilor
opiniilor cu privire la aceste situații texte comparaţia
2. Persuasiunea 1.3 1
17-21 I ilustrații activitate pe grupe - autoevaluare

dicţionare metoda ciorchinelui


studiu de caz
fişe de lucru analiza temă în clasă/
sinteza pentru acasă
argumentarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIU DE CONȚINUT: DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE 9 (8+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

3. Convenția ONU cu privire 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care manualul conversația observarea
la drepturile copilului: 24-28 I să ilustreze ideea „drepturile mele nu descrierea sistematică a
- Principiile generale ale 1.2 trebuie să limiteze /îngrădească exercitarea culegeri de comparaţia elevilor
convenției 1 drepturilor tale”; promovarea rezultatelor texte activitate pe grupe
- Prioritatea intereselor 1.3. 31 I-4 II activității la nivelul școlii metoda ciorchinelui
copilului ilustrații analiza - autoevaluare
-Non- discriminarea 2.1 1 lectura
- Participarea copiilor la 2.2. 7-11 II dicţionare dezbaterea
problemele care îi privesc fişe de lucru
1
2.3. 14-18 II

4. Drepturi ale copilului; - elaborarea, în echipe, a unui pliant/afiș a. frontală observarea


responsabilități asociate 3.1. care reflectă activitățile de voluntariat la manualul a. individuală sistematică a
acestora: nivelul școlii sau al comunității locale elevilor
3.2. pentru promovarea drepturilor copilului; culegeri de conversația
- Exemplificarea unor drepturi identificarea problemelor și a soluțiilor texte descrierea
în contexte concrete (de 1 promovate în cadrul acestor activități - autoevaluare
exemplu, dreptul la 21-25 II - compararea unor mesaje cuprinse în texte ilustrații comparaţia
identitate, dreptul la familie, (orale și scrise), programe de televiziune, observarea
dreptul la educație, dreptul pagini web, filme, publicitate, muzică, în dicţionare activitate pe grupe sistematică a
la joc și activități recreative, 1.2. care sunt promovate drepturile copilului/în elevilor
dreptul la protecție care sunt încălcate unele drepturi fişe de lucru metoda ciorchinelui
împotriva violenței, abuzului 1.3. - exercitarea drepturilor și a studiu de caz
și exploatării, dreptul la responsabilităților în situații date, de temă pentru acasă
securitate și protecție 2.1. exemplu, în organizarea unui grup de
socială, protecția mediului- inițiativă care să sprijine dreptul copiilor analiza
condiție a vieții) 2.2. dintr-o școală la protecție împotriva manualul sinteza
violenței argumentarea
2.3. - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, culegeri de observarea
- Corelarea drepturilor cu a unor cazuri care privesc drepturile texte sistematică a
responsabilitățile asociate 3.1. 1 copilului, soluționate de școală, de elevilor
28 II-4 III primărie, autoritățile locale sau alte ilustrații proiectul
3.2. organizații; inițierea unor unor evenimente lectura
în cadrul cărora elevii pot prezenta propriile dicţionare dezbaterea
soluții
- implicarea în activități de grup în care fişe de lucru temă pentru acasă
2.1. elevii exemplifică situații în care își pot
manifesta drepturile ( de exemplu, dreptul autoevaluare
2.2. la joc și dreptul la educație)
5. Modalități de exercitare a - realizarea, pe echipe, a unui portofoliu manualul conversația observarea
drepturilor și de asumare a 2.3. referitor la respectarea/încălcarea descrierea sistematică a
responsabilităților: 1 drepturilor copilului, prin utilizarea unor culegeri de comparaţia elevilor
- Copiii, promotori ai 7-11 III surse diferite de informare, în scopul texte activitate pe grupe
propriilor drepturi 3.1. stabilirii unor modalități de implicare în metoda ciorchinelui
- Școala ca spațiu de promovarea drepturilor copilului ilustrații analiza
exprimare/exercitare/asuma 3.2 1 - participarea activă ( individuală/ pe sinteza temă pentru acasă
re de către copii a 14-18 III perechi/pe echipe) la punerea în practică a dicţionare argumentarea
drepturilor și proiectelor propuse, potrivit sarcinilor de proiectul
responsabilităților lucru asumate/ atribuite fişe de lucru lectura autoevaluare
- utilizarea corectă a termenilor și a dezbaterea
conceptelor cu conținut civicși social în
diferite contexte
- exerciții pentru identificarea termenilor
civili și sociali în texte diferite

Evaluare 1 Testar
21-25 III escrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE

1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii


drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor copilului (de conversația
situații de risc și /sau cu 1 exemplu, organizarea unui concurs de soluții culegeri de descrierea
cerințe educative speciale 28 III-1 IV creative la problemele privind asigurarea texte observarea
1.3.
(copii din medii dezavantajate dreptului la educație a copiilor cu CES și a unei comparaţia sistematică a
socio-economic, copii cu soluții la nivelul clasei) ilustrații elevilor
dizabilități, copii care aparțin - analizarea unor fișe cu imagini care ilustrează activitate pe grupe
2.1.
unor minorități, copii din respectarea/încălcarea unor drepturi ale dicţionare
mediul rural) copiluluiși formularea unor puncte de vedere metoda
personale privitor la acestea fişe de lucru ciorchinelui
2.2
2. Instituții guvernamentale și - dezbaterea unor cazuri de încălcare a analiza
nonguvernamentale cu rol în drepturilor copiilor, din mediul lor de viață sau articole sinteza
respectarea, apărarea și prezentate în mass-media și identificarea unor
promovarea drepturilor posibile măsuri de intervenție Convenția ONU temă pentru acasă
copilului: 2.3. 1 - examinarea consecințelor încălcării unor cu privire la proiectul
- Instituții guvernamentale: 4-8 IV drepturi( condiții, cauză, efect) drepturile lectura
rolul statului; securitate și - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, a copilului
3.1.
protecție unor cazuri care privesc drepturile copilului
Organizații soluționate de școală, de primărie, autoritățile Legea 272/2004 observarea
interguvernamentale și locale sau de alte organizații; inițierea unor privind dezbaterea sistematică a
nonguvernamentale, rolul evenimente în cadrul cărora elevii pot prezenta drepturile elevilor
societății civile propriile soluții copilului
- dezbaterea în grup și identificarea unor măsuri Școala
de sustenabilitate, inclusiv prin implicarea unor Altfel
1 parteneri din afara școlii
Școala Altfel 8-14 IV

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂRĂU ȘI STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VENEȚIA DE JOS
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: LISIANU-DUDU LAURA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 (5+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și derularea - elaborarea unui proiect individual


unui proiect educațional privind o problemă referitoare la a. frontală
pentru promovarea drepturile copilului, pe baza unui plan de a. individuală observarea
unui/unor drepturi ale documentare; observarea, prin discuții de sistematică a
copilului: grup, a deosebirilor între opiniile bazate manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 5 pe convingeri personale și cele bazate pe
- Elaborarea fișei de 2-6 V argumente/documente culegeri de activitate pe grupe temă pentru acasă
proiect 9-13 V - implicarea elevilor, la nivel de clasă, texte
- Derularea proiectului 16-20 V școală sau la nivelul comunității locale, în observarea
propus 2.3. 23-27 V elaborarea unei propuneri de proiect de ilustrații sistematică a
- Evaluarea proiectului 30 V-3 VI intervenție pentru promovarea unui/unor proiectul elevilor
propus drepturi ale copilului dicţionare lectura
- Prezentarea proiectului - participarea activă (individuală/ pe proiect
propus perechi/ pe echipe) la punerea în practică fişe de lucru
a proiectelor propuse, potrivit sarcinilor dezbaterea eseuri, rebus-uri
de lucru asumate/atribuite
- participarea activă la elaborarea unor
instrumente de monitorizare/evaluare a
rezultatelor și impactului proiectului

Evaluare sumativă 1 Testare


(semestrială) 6-10 VI scrisă