Sunteți pe pagina 1din 3

Activitățile pe domenii experiențiale - ADE (nivel preșcolar) sunt activităţi integrate

sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte tematice sau în cadrul
săptămânilor independente, planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum,
precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă.
Mijloacele de realizare sunt jocul cu toate valenţele şi sub toate formele sale (liber,
dirijat, iniţiat de copii, sau iniţiat de cadrul didactic, jocul didactic, logic, de perspicacitate, de
creativitate, muzical, de mişcare etc.), povestirea, exerciţiile cu material individual,
experimentele, construcţiile, lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create
de copii, memorizările, precum şi alte mijloace, specifice didacticii, în funcţie de nevoile
educaţionale ale copiilor preșcolari.
Se vor avea în vedere toate domeniile experiențiale și asigurarea unui echilibru în
planificarea mijloacelor de realizare a activităților zilnice și săptămânale. Selectarea,
structurarea logică a mijloacelor de realizare a acestor activități trebuie să ţină cont de tipul de
activitate: de comunicare de noi cunoștințe și formare de deprinderi şi priceperi, de
consolidare/sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, de verificare - evaluare
(exemplu: activitatea de convorbire, care se bazează pe cunoştinţe însuşite anterior în alte
activităţi, se organizează după activităţi de observare, povestire, jocuri didactice, lecturi pe
bază de imagini sau în contactul direct cu obiectele și fenomenele lumii înconjurătoare).
În cazul activităților integrate, mijloacele de realizare se succed și alternează în
funcție de obiectivele de atins, de temă, de alte variabile sau determinanți, cum ar fi: vârsta și
potențialitățile copiilor.
Jocurile şi activităţile liber-alese – ALA sunt cele pe care, de regulă, copiii şi le aleg
şi care îi ajută să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a
mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi
scris etc. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual și pot fi abordate, în
manieră integrată, cu activitățile tematice/pe domenii experiențiale și cu activitățile pentru
dezvoltare personală.
În cadrul jocurilor şi activităţilor liber-alese, actualul plan de învățământ alocă zilnic
un timp de cel puțin 30 de minute jocului liber. În această perioadă, în care copiii pot să-și
aleagă jocul și jucăria preferată, pot să analizeze/exploreze obiecte/mecanisme/fenomene/idei
de care se simt atrași, pot comunica și împărtăși impresii cu colegii etc., cadrele didactice au
ocazia să îi observe atent și să consemneze aspecte ale jocurilor, preferințelor și acțiunilor
libere ale copiilor, care să le sprijine atât în procesul de cunoaștere, cât și în cel de modelare
sau facilitare a dezvoltării optime a copiilor.
Activităţile pentru dezvoltare personală – ADP de la nivel preșcolar includ rutinele,
tranziţiile (care se află și la nivelul antepreșcolar), o parte a activităților liber-alese din
perioada dimineții (când este încurajată explorarea individuală a unui subiect de care este
interesat copilul), activităţile de dezvoltare a înclinaţiilor
personale/predispozițiilor/aptitudinilor din perioada după-amiezii (pentru grupele de program
prelungit sau săptămânal – nivel preșcolar), inclusiv activităţile opționale și extrașcolare.
Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele
acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele
înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun,
igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază,
gustările, plecarea acasă şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ
stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.
La întâlnirea de dimineaţă, accentul va cădea, printre altele (salutul, mișcările de
înviorare/masajul sau mângâierea cu scopul susținerii emoționale – în cazul copiilor foarte
mici și în cazul copiilor agitați, triști sau a celor care manifestă această nevoie, efectuarea
prezenței, calendarul naturii), în funcție de vârsta copilului, pe: autocunoaștere, empatie,
dezvoltarea abilităților de comunicare și de relaționare, luarea deciziilor, încurajarea alegerilor
și rezolvarea conflictelor.
Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină
la activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.
Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de
vârsta copilului, de contextul momentului şi de competențele cadrului didactic. În acest sens,
ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară
pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei
activităţi în care se execută, concomitent cu momentul de tranziţie respectiv, un joc cu text şi
cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc.
Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii includ: activităţi recuperatorii şi
ameliorative pe domenii experiențiale (din categoria/de tipul ADE), activități recreative, de
cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor personale/predispozițiilor/aptitudinilor (din categoria/de
tipul ADP) și activități liber-alese. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi
aptitudinile individuale şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte
activităţi din programul zilei. Se recomandă ca, în cadrul acestor activități, să se valorifice
rezultatele evaluărilor periodice (vezi Fișa de apreciere a progresului copilului înainte de
intrarea în clsa pregătitoare) și rezultatele evaluărilor secvențiale și consemnările din Caietul
de observații/Observator.
 Durata acestor activităţi nu poate depăşi anumite limite (maximum 15 – 20
minute la grupa mică, 20 – 25 minute la grupa mare şi 30 – 45 minute la grupa
pregătitoare).

S-ar putea să vă placă și