Sunteți pe pagina 1din 5

Temă dezbatere PMPE – Nivelul II, anul II, semestrul II

Predulete George-Eugeniu Facultatea de Educație Fizică și Sport -Anul II Master

ANALIZA SWOT
Unitate de învățământ: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”

VIZIUNEA ȘCOLII:

„NATURA NE ASEMĂNĂ, EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE!”

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” asigură un serviciu educative adaptat


nevoilor beneficiarilor, în spiritual valorilor europene promovând performanța și integrarea
socială.

MISIUNEA ȘCOLII:

Colegiul National de Informatica "Matei Basarab" Ramnicu Vâlcea are un sistem de educație
de calitate adaptate la toate nivelurile și formele de învățământ. Acesta are ca scop imbunatatirea
nivelului de competențe și aptitudini cheie, creșterea oportunităților de mobilitate în scop
educational,intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de educație și formare și alte
părți interesate.

Mediul intern școlar va fi analizat pe domeniile funcționale:

a) curriculum
b) resurse umane
c) resurse materiale și financiare
d) relații cu comunitatea.

MANAGEMENT
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- Proiectarea activităţii manageriale - Insuficienta implicare în activitatea
pe baza unei diagnoze pertinente, managerială a colectivului
specifice,realiste, cu ţinte strategice didactic/comisiilor
care să vizeze proceduri de asigurare
a calităţii în educaţie;
- Constituirea de echipe de lucru,
care să permită o eficientizare a
activităţii manageriale şi a actului
decizional prin delegare de sarcini, pe
criteriul competenţei;
- Realizarea analizei diagnostice
SWOT la nivelul catedrelor, în
vederea identificării corecte a
obiectivelor planurilor manageriale şi
sporirea eficienţei activităţii
profesorilor;
Temă dezbatere PMPE – Nivelul II, anul II, semestrul II
Predulete George-Eugeniu Facultatea de Educație Fizică și Sport -Anul II Master

- Proiectarea activităţii catedrelor


prin elaborarea de planuri
manageriale ce vizează obiective deduse din
analiza SWOT;
- Existenţa unui regulament intern;
- Existenţa unei strategii
manageriale coerente bazată pe o
analiză profundă a problemelor şcolii;
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
-Modificarea echipei manageriale care să - Capacitatea de adaptare la dinamica
eficientizeze comunicarea la nivelul accelerată a sistemului educaţional şi
organizaţiei legislative
- Existenţa legii calităţii în educaţie şi
funcţionarea CEAC şi SCIM

CURRICULUM
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
-Scoala dispune de întregul material -Nu toate cadrele didactice utilizează
curricular (planuri de învăţământ şi auxiliare curriculare moderne-fişe de lucru.
programe şcolare, programe şcolare Portofolii ale elevilor, softuri educaţionale
alternative, auxiliare curriculare
– Manuale, caiete de lucru, ghiduri de
aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.).
-Cadrele didactice au întocmite portofoliile
-Proiectarea activităţii didactice se face la
timp şi în corcondantă cu programele
şcolare
-Evaluarea se realizează formativ şi sumativ
-Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe
un sistem propriu de testare şi simulare a
examenelor naţionale în scopul parcurgerii
ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor
cu metodologia de examen;
-Cele mai bune rezultate la examenele
naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare;
- Organizarea unor concursuri cu participare
judeţeană şi naţională;
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
-Identificarea oportunităţilor de formare a - Planul de învăţământ şi programele şcolare
cadrelor didactice. prea încărcate la anumite discipline
-Interesul manifestat de unele organizaţii centrează
civice în domeniul educaţional; actul educativ pe aspectul informativ,
-CNIMB oferă posibilitatea satisfacerii teoretic
Temă dezbatere PMPE – Nivelul II, anul II, semestrul II
Predulete George-Eugeniu Facultatea de Educație Fizică și Sport -Anul II Master

dorinţei în defavoarea celui formativ;


de informare şi cunoaştere în diferite - Suprasolicitarea elevilor datorită
domenii de activitate. numărului
-CNIMB permite valorificarea abilităţilor mare de ore/informaţii;
individuale. - Modificări ale strategiilor curriculare
privind evoluţia învăţământului pe termen
mediu şi lung;

RESURSE UMANE
S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- personal didactic calificat 100 % - Insuficienta pregătire metodică a cadrelor
- ponderea cadrelor didactice titulare cu didactice debutante;
gradul didactic I - Lipsa de interes a unor cadre didactice
- ponderea cadrelor didactice cu privind activităţile extracurriculare ;
performanţe - Inerţia unor cadre didactice la schimbările
în activitatea didactică provocate de reformă;
- Existenţa unui corp profesoral de calitate,
cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi de
formare continuă;
- Preocupări pentru cercetare, participare la
sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel
judeţean, naţional şi internaţional;
- relaţiile interpersonale (profesor-elev,
conducere-cadre didactice, personal auxiliar
sau administrativ, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.)existente
favorizează
crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ
-Promovarea adecvată a rezultatelor școlare
și mediatizarea acestora în comunitatea
locală și națională
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
- numărul de întâlniri şi activităţi comune -scăderea motivaţiei şi interesului pentru
ale activităţile profesionale
cadrelor didactice în afara orelor de curs - criza de timp a părinţilor datorată actualei
favorizează împărtăşirea experienţei, situaţii economice
creşterea coeziunii grupului, o comunicare -supraîncărcarea cadrelor didactice cu
mai bună sarcini
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul şi activităţi care nu sunt remunerate
între cadrele didactice şi părinţii elevilor -starea materială precară a sistemului, lipsa
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / de fonduri şi motivare în dezvoltarea
şcolii, personală
consultaţiile) - scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu,
Temă dezbatere PMPE – Nivelul II, anul II, semestrul II
Predulete George-Eugeniu Facultatea de Educație Fizică și Sport -Anul II Master

- atitudinea de respect şi apreciere a ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul


părinţilor,a comunităţii faţă de cadrele de valori ale societăţii;
didactice din şcolală -ieşirea din sistemul de învăţământ a unor
-oferta de formare continuă a cadrelor cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite
didactice; profesional

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


S(PUNCTE TARI) W(PUNCTE SLABE)
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi
încadrarea în normele de igienă
corespunzătoare - existenţa şi renovarea
cabinetelor, laboratoarelor funcţionale
pentru anumite discipline: informatică,
fizică, chimie şi biologie matematică,
istorie-geografie
- şcoala are bibliotecă, sala de sport
-dotarea unor cabinete de specialitate cu
videoproiectoare şi calculatoare conectate la
INTERNET;
- dotarea fiecărei comisii cu un leptop
-săli de sedință, destinate atât elevilor cât și
cadrelor didactice
-radio pe holurile școlii
-sală de festivități renovată și echipată cu
aparatura necesară
-acordarea lunară a burselor de merit și
decontarea transportului elevilor
O(OPORTUNITĂŢI) T(AMENINŢĂRI)
- parteneriat cu comunitatea locală - conştiinţa morală a elevilor privind
(primărie, părinţi), ONG, firme păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
- Sprijinul primit din partea organelor -uzura morală a aparaturii electronice şi
administraţiei locale şi centrale contribuie la informatice;
modernizarea bazei materiale; -deteriorarea rapidă a mobilierului din
- Politica managerială bazată pe o dotările - fluctuaţiile monedei naţionale în
colaborare strânsă cu Comitetul raport cu valutele de referinţă afecteaza
Reprezentativ al Părinţilor contribuie la contractele de achiziţii pe termen mediu si
identificarea unor surse de finanţare lung;
extrabugetare; -accesul la programe -bugetul limitat al comunităţii locale faţă de
europene sau judeţene de dezvoltare şcolară nevoile şcolii.
Temă dezbatere PMPE – Nivelul II, anul II, semestrul II
Predulete George-Eugeniu Facultatea de Educație Fizică și Sport -Anul II Master

Analiza SWOT realizată în cadrul PDI-ului adaugă plus valoare tehnicii folosite anterior,
ea fiind o modalitate de a pune împreună rezultatele obținute în cadrul analizei mediului intern
cu cele ale mediului extern și de a le interpreta în scopul realizării unor ținte strategice
realizabile. Analiza SWOT realizată oferă o imagine sintetică, a mediului intern, prin prisma
puctelor tari și a celor slabe, dar și a mediului extern, prin prisma oportunităților și a
amenințărilor. Identificarea punctelor tari și a celor slabe este făcută cu mult realism și
responsabilitate, astfel încât ea conduce la stabilirea unor strategii de maxim interes pentru
întreaga organizație. Mai mult, identificarea punctelor slabe și a celor tari se realizează pe toate
palierele și anume: management, resurse curriculare, resursele umane, resursele materiale şi
financiare și relaţiile cu comunitatea.