Sunteți pe pagina 1din 6

C7.

PRINCIPALELE COORDONATE ALE POLITICII PUBLICE ŞI


STRATEGIEI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

Interesul public, care se impune celui particular conform


Constituţiei, este apărat de o autoritate, instituţie sau organism
administrativ, care reprezintă puterean publică.
Satisfacerea interesului general, fără a avea în vedere
obţinerea unui profit material, reprezintă scopul managementului
exercitat în instituţiile administraţiei publice.
Pentru a fi considerată că reprezintă un interes public, o nevoie
socială trebuie să fie reglementată pe plan legislativ stabilindu-se şi
cadrul de funcţionare al instituţiei publice responsabile.
Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către guvern
(central sau local) ca răspuns la problemele care vin dinspre
societate şi trebuie să conţină direcţii clare în perspectiva a 15-20 ani.
Substanţa este dată de un ansamblu de măsuri concrete,
obiective şi scopuri stabilite în funcţie de norme şi valori, forme de
alocare a resurselor şi, fireşte, un public afectat de politica publică
respectivă.
Majoritatea politicilor publice (precum politica publică în
domeniul educaţiei fizice şi sportului), sunt transsectoriale, unele
având atât implicare naţională cât şi internaţională.
Politica publică este decisă de politicieni nu de funcţionarii
publici. Experienţa profesională este însă obligatorie în formularea
politicilor publice. Imput-urile politice şi tehnice (ale funcţionarilor)
trebuie să fie coordonate atât pe orizontală cât şi pe verticală.
Tendinţele privind realizarea unei politici publice (identificare,
punerea pe agenda publică, formularea cadrului, adoptarea,
implementarea şi evaluarea) sunt:
 de la planificare anuală (sau 4 ani) la planificarea pe termen
lung;
 de la orientarea spre resurse la orientarea spre rezultat.
Politica publică în domeniul educaţiei fizice şi sportului
Denumirea politicii publice:
Organizarea şi dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport din
România
Tipul de politică publică formatată:
Politică curentă, formulată şi în anii anteriori
Necesitatea politicii publice:
Asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum şi a organizării şi
funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi
sport din România.
Posibile efecte ale non – activităţii:
 Scăderea potenţialului biopsihomotric al populaţiei, cu efecte
asupra sănătăţii factorului demografic şi capacităţii de muncă
şi creaţie, precum şi a capacităţii de apărare a ţării;
 Limitarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului
fizic, precum şi limitarea posibilităţii de petrecere a timpului liber
al tuturor categoriilor de cetăţeni, într-un mediu curat şi sigur,
fără nici o discriminare;
 Limitarea posibilităţilor de reprezentare şi afirmare pe plan
internaţional a României prin sport.

Structura de implementare : parţial descentralizată şi


contractuală.
A.N.S. are rolul de coordonare a activităţii din domeniul educaţiei
fizice şi sportului.
Obiectivele politicii publice :
 Crearea unui cadru social şi organizatoric şi favorizant, de
organele guvernamentale în parteneriat cu organizaţiile
neguvernamentale, care vor acţiona pentru stimularea şi
sporirea practicării exerciţiilor fizice şi sportive de câte toţi
cetăţenii, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau într-un cadru organizat, în vederea menţinerii
sănătăţii şi socializării cetăţenilor
 Stimularea sportului de înalt nivel, cu prioritate la ramurile şi
probele cuprinse în programul Jocurilor Olimpice, ţinând cont
de tradiţie cât şi de contribuţia semnificativă şi constantă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului României.
 Dezvoltarea bazei materiale a activităţii sportive în scopul
asigurării condiţiilor pentru practicarea educaţiei fizice,
sportului pentru toţi, sportului de performanţă, precum şi pentru
organizarea de competiţii naţionale şi internaţionale.
Contribuţia politicii publice în dezvoltarea sectorului :
 Creşterea potenţialului biopsihomotric al populaţiei;
 Ameliorarea factorului demografic;
 Creşterea capacităţii de muncă şi scăderea numărului de zile
de concediu medical;
 Creşterea semnificativă a stării de bine prin practicarea
exerciţiilor fizice într-un mediu curat şi sigur;
 Dezvoltarea vieţii asociative, a respectului pentru reguli şi legi
în vederea creşterii gradului de socializare;
 Creşterea prestigiului României pe plan internaţional.

Programul „Promovarea sportului de performanţă”


a) subprogramul „pregătire loturi naţionale”
b) subprogramul „calendar sportiv naţional”
c) subprogramul „calendar sportiv internaţional”
Scop:
Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de
selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea
continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale precum şi
obţinerea victoriei.
Programul „Promovarea sportului de performanţă”
Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de
performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe
plan internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi
gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional si internaţional;
c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemului de selecţie, pregătire şi competiţionale,
pentru fiecare ramură de sport;
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie
de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare al fiecăruia la nivel
naţional şi internaţional;
f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel
naţional şi internaţional.
Indicatori de eficienţă
1. Cost mediu acţiune de participare / organizare competiţii sportive /
pers.
2. Cost mediu organizare competiţii din calendarul intern (naţional)
(lei/acţiune).
3. Cost mediu (zilnic) de pregătire la loturile naţionale /persoană.
Indicatori fizici
1. Număr competiţii prevăzute în calendarul sportiv naţional
2. Număr competiţii realizate din suma repartizată de A.N.S. prin
contract
3. Număr medalii la competiţii sportive internaţionale oficiale
Indicatori de rezultat
Gradul de finanţare a competiţiilor din calendarul sportiv naţional din
suma repartizată A.N.S.
Nr. competiţii finanţate (integral sau parţial ANS) x 100
Nr. competiţii prezentate în calendar

Desfăşurarea politicii publice se realizează prin programe


naţionale: Programul “Sportul pentru toţi”
Scop:
- menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea
socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric
favorizant.
Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod
continuu, de câţi mai mulţi cetăţeni;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o
discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru
organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.
Indicatori de eficienţă:
1. Cost mediu acţiune sport / recreative de nivel naţional
Indicatori fizici:
1. Număr de acţiuni sportive recreative de nivel naţional
2. Număr de participanţi la acţiuni sportive recreative
Indicatori de rezultat:
Gradul de participare a populaţiei la acţiunile sportiv-recreative (nr.
participanţi / 100.000 loc.)

Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei


materiale”
Scop:
- asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea şi desfăşurarea
activităţilor de pregătire şi competiţionale ale sportivilor şi a celorlalte
categorii de populaţie.
Obiective:
- întreţinerea şi funcţionarea performantă a bazei materiale sportive
(management de mentenanţă performant);
- dezvoltarea bazei materiale sportive, la nivelul cerinţelor privind
pregătirea sportivă precum şi al asigurării condiţiilor pentru
organizarea competiţiilor internaţionale.

Riscuri privind implementarea politicii publice determinate de:


 Fonduri insuficiente pentru întreţinerea funcţionarea şi
dezvoltarea bazei materiale sportive aflate în administrarea
A.N.S.
 Limitele de cheltuieli prevăzute pentru anul 2018 şi anul 2019
nu permit dezvoltarea sportului de performanţă, respectiv
creşterea numărului de sportivi legitimaţi aflaţi în pregătire la
cluburi şi în cadrul loturilor naţionale şi olimpice.

Propuneri de formulare şi promovare a altor programe naţionale


independente
 Programul de formare continuă a specialiştilor domeniului
(formarea şi perfecţionarea resurselor umane)
 Programul de dezvoltare a activităţii de medicină sportivă
 Programul de dezvoltare a cercetării şi asistenţei ştiinţifice
 Programul de dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor
internaţionale
 Alte programe

S-ar putea să vă placă și